Xatral (Alfuzosini hydrochloridum)

Transkript

Xatral (Alfuzosini hydrochloridum)
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
XATRAL UNO
tablety s prodlouženým uvolňováním
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá látka: Alfuzosini hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Tableta s prodlouženým uvolňováním.
Popis přípravku : kulaté bikonvexní třívrstevné tablety (bílá vrstva uprostřed dvou žlutých vrstev)
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Léčba funkčních příznaků benigní hyperplazie prostaty (BPH) včetně přídatné léčby ke katetrizaci
močového měchýře u akutní močové retence (AUR) v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty a
včetně léčby po odstranění katetru.
4.2 Dávkování a způsob podání
Doporučené dávkování je 1 tableta obsahující 10 mg jednou denně.
Léčba při katetrizaci močového měchýře: 1 tableta obsahující 10 mg jednou denně od prvního dne
katetrizace.
- Tableta se má polykat celá; užívá se nejlépe večer po jídle.
-
4.3 Kontraindikace
- přecitlivělost na alfuzosin nebo na pomocné látky obsažené v přípravku;
- kombinace s ostatními alfa-1 blokátory;
- jaterní nedostatečnost.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Varování:
- Stejně jako u ostatních alfa-1 blokátorů může u některých nemocných, zejména u pacientů léčených
antihypertenzivy, může během několika hodin po podání dojít k rozvoji posturální hypotenze s nebo
bez klinických projevů (závrať , únava, pocení).
V takových případech má být pacient v poloze vleže až do úplného vymizení příznaků. Tyto projevy
jsou obvykle přechodné, vyskytují se na začátku léčby a obvykle nebrání v pokračování léčby. Pacient
má být upozorněn na možný výskyt takového stavu.
- Pozornost je třeba věnovat při podání alfuzosinu pacientům se symptomatickou ortostatickou
hypotenzí.
Upozornění:
- Zvýšené pozornosti je třeba dbát při podání alfuzosinu pacientům, u kterých se objevila hypotenze
po podání jiného alfa-1 blokátoru.
1/5
-
U pacientů s koronárním onemocněním se alfuzosin nesmí předepisovat samostatně, je třeba
pokračovat ve specifické léčbě koronární nedostatečnosti. Pokud se znovu objeví příznaky anginy
pectoris nebo se její příznaky zhorší, léčbu alfuzosinem je nutné přerušit.
-
Pacienti by měli být upozorněni, že tablety je nutno polykat celé. Jakýkoli jiný způsob podání,
jako např. rozmačkání, rozdrcení, žvýkání, rozmělnění nebo roztlučení na prášek není dovolen.
Tyto způsoby by vedly k nevhodnému uvolňování a vstřebávání léčiva a tedy i k možným
nežádoucím účinkům.
U některých pacientů, kteří v minulosti užívali nebo stále užívají některé alfa-1 blokátory, byl během
operace šedého zákalu pozorován peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS, varianta syndromu
malé zornice). Ačkoli je toto riziko u alfuzosinu velmi malé, měli by být oční chirurgové před operací
šedého zákalu informováni, zda pacient užíval nebo užívá alfa-1 blokátory, protože IFIS může vést
k větším komplikacím. Chirurg by měl být připraven na možnou změnu operační techniky.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nedoporučená kombinace:
- blokátory alfa-1 receptorů (viz bod 4.3 Kontraindikace);
Kombinace, kterým je třeba věnovat pozornost:
- antihypertenziva (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití);
- nitráty.
- silně účinné CYP3A4 inhibitory jako např. ketokonazol, itrakonazol a ritonavir, protože jsou
zvýšeny hladiny alfuzosinu (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).
4.6 Těhotenství a kojení
Není relevantní.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Údaje o vlivu na řízení motorových vozidel nejsou dostupné.
Při zahájení léčby se mohou vyskytnout vedlejší účinky jako je závrať, točení hlavy nebo astenie. Toto
je třeba brát v úvahu při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.
4.8 Nežádoucí účinky
- Oční poruchy
méně často: abnormální vidění
neznámá četnost: peroperační syndrom plovoucí duhovky (viz bod 4.4)
- Poruchy nervového systému
časté: mdloby/slabost, bolest hlavy
méně časté: závratě
- Srdeční poruchy
méně časté: tachykardie, posturální hypotenze, synkopy
velmi vzácné: angina pectoris u pacientů s již existujícím onemocněním koronárních tepen
(viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití )
- Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
méně časté: rhinitida
- Gastrointestinální poruchy
časté: nausea, bolest břicha
méně časté: průjem
- Poruchy jater a žlučových cest
2/5
neznámá četnost: poškození jaterních buněk, cholestatické jaterní onemocnění
- Poruchy kůže a podkoží
méně časté: vyrážka, pruritus
velmi vzácné: urtikaria, angioedém
- Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
časté: slabost
méně časté: zrudnutí kůže, edém, bolest na hrudi
4.9
Předávkování
- V případě předávkování je třeba pacienta hospitalizovat, ponechat vleže a běžným způsobem léčit
hypotenzi.
- Vzhledem k vysoké vazbě alfuzosinu na plasmatické proteiny není dialýza přínosná.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: sympatolytikum, antagonista α-receptorů
ATC klasifikace: G04C A01
Alfuzosin je perorálně účinný derivát chinazolinu. Je to selektivně periferně účinný
antagonista působící na postsynaptických alfa-1 receptorech. Farmakologické studie in vitro prokázaly
selektivitu alfuzosinu pro alfa-1-adrenoreceptory lokalizované v prostatě, v oblasti dna močového
měchýře a v prostatické části uretry.
Klinické projevy benigní hyperplasie prostaty jsou spojeny s infravesikální obstrukcí. Tato
obstrukce zahrnuje anatomické (statické) i funkční (dynamické) faktory. Funkční složka obstrukce je
dána napětím hladkého svalu prostaty, které je zprostředkováno alfa-1-adrenoreceptory. Aktivace
alfa1-adrenoreceptorů stimuluje kontrakci hladkého svalu, tím zvyšuje napětí prostaty, pouzdra
prostaty, prostatické části uretry a dna močového měchýře. Důsledkem je zvýšený odpor při odtoku
moči z močového měchýře vedoucí až k obstrukci odtoku a je možný i rozvoj sekundární nestability
močového měchýře.
Blokáda alfa-1-receptoru snižuje přímým účinkem na hladký sval prostaty infravesikální
obstrukci.
Studie in vivo na zvířatech prokázaly, že alfuzosin snižuje tlak v uretře a tím i odpor toku při
močení. Alfuzosin navíc inhibuje hypertonickou odpověď uretry více než hladkého svalu a vykazuje
funkční uroselektivitu u bdělých normotenzních potkanů snížením tlaku v uretře při dávkách, které
neovlivní krevní tlak.
V humánních studiích alfuzosin zlepšuje parametry močení snížením tonu uretry a odporu
odtoku z močového měchýře a tím usnadňuje vyprazdňování močového měchýře.
V placebem kontrolovaných studiích alfuzosin u pacientů s benigní hypertrofií prostaty:
- významně zvýšil maximální průtokovou rychlost (Qmax) u pacientů s Qmax menší než 15 ml/s, a to v
průměru o 30 %. Toto zlepšení bylo pozorováno po první dávce,
- významně snížil tlak detrusoru a zvýšil objem, což vedlo k silnému nucení na močení,
- významně snížil reziduální objem moči.
Dále bylo prokázáno, že vliv alfuzosinu 10 mg jednou denně na maximální průtokovou rychlost a
limitovaný vliv na krevní tlak jsou závislé na farmakokinetickém profilu. Navíc účinek na maximální
průtokovou rychlost přetrvává do 24 hodin po požití.
Tyto příznivé urodynamické parametry vedou ke zlepšení klinických projevů spojených
s dolními močovými cestami, tj. plnění (iritativní příznaky) i močení (obstrukční příznaky).
3/5
U pacientů léčených alfuzosinem je pozorována nižší frekvence akutní retence moči než u pacientů
neléčených.
Alfuzosin významně zvyšuje úspěšný podíl spontánního vyměšování po odstranění katetru u
mužů s AUR epizodou vztahující se k BHP.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Léková forma s prodlouženým uvolňováním:
Střední hodnota relativní biologické dostupnosti je 104,4% ve srovnání s lékovou formou s
okamžitým uvolňováním léčivé látky (2,5 mg T.I.D.) u zdravých dobrovolníků středního věku.
Maximální plasmatické koncentrace jsou dosaženy během 9 hodin po podání ve srovnání s 1 hodinou
u lékové formy s okamžitým uvolněním.
Poločas eliminace je 9,1 hodiny.
Farmakokinetické parametry mají menší variabilitu při podání léčiva po jídle.
Střední hodnoty Cmax a Ctrough jsou 13,6 (SD=5,6) a 3,1 (SD=1,6) ng/ml. Střední hodnota AUC0-24 je
194 (SD=75) ng.h/ml. Plateau koncentrace je pozorováno od 3 do 14 hodin, s koncentracemi
nad 8,1 ng/ml (Cav) po dobu 11 hodin.
Farmakokinetické parametry (Cmax, AUC) nejsou u starších nemocných zvýšeny ve srovnání se
zdravými dobrovolníky středního věku.
Ve srovnání s jedinci s normálními renálními funkcemi, hodnoty střední Cmax a AUC jsou středně
zvýšeny u nemocných se sníženou renální funkcí, avšak bez vlivu na eliminační poločas. Tato změna
farmakokinetického profilu není považována za klinicky významnou. Proto není nutno upravovat
dávkování.
Alfuzosin:
Vazba alfuzosin hydrochloridu na plasmatické bílkoviny je okolo 90%. Alfuzosin je výrazně
metabolizován v játrech, pouhých 11% látky je vyloučeno nezměněno v moči. Většina metabolitů
(které jsou neaktivní) je vylučováno do stolice (75-91%).
Farmakokinetický profil alfuzosinu není ovlivněn při současné kardiální insuficienci.
Metabolické interakce: CYP3A4 je nejdůležitější isoforma jaterního enzymu zahrnutého
v metabolismu alfuzosinu. Ketokonazol je silně účinný inhibitor CYP3A4. Opakované dávky
ketokonazolu 200 mg denně po dobu 7 dnů vedly ke zvýšení Cmax (2,11krát) a AUClast (2,46krát)
alfuzosinu 10 mg jednou denně při podání léčiva při jídle. Ostatní parametry, jako např. tmax a t1/2Z
nebyly změněny.
Při opakovaném podání ketokonazolu 400 mg denně po dobu 8 dní bylo Cmax alfuzosinu zvýšeno
2,3krát, AUClast 3,2krát a AUC 3krát (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy
interakce).
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Údaje nemají klinický význam.
6.
FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Ethylcelulosa, hydrogenovaný ricinový olej, hypromelosa 2208/100000, hypromelosa 2910/5,
hypromelosa 2910/50, žlutý oxid železitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, povidon,
koloidní hydratovaný oxid křemičitý, mannitol.
4/5
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky.
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
6.5 Druh obalu a velikost balení
Al/PVC blistr, krabička.
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Žádné zvláštní požadavky.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
77/555/00-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
1.11.2000 / 28.2. 2007
10. DATUM REVIZE TEXTU
14.11.2007
5/5

Podobné dokumenty

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Stáhnutí příbalového letáku v PDF PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u žen Z nálezů u zvířat vyplývá, že přípravek IMBRUVICA může způsobit poškození plodu, pokud by byl podán těhotné ženě. Ženy by se měly vyvarovat těhotenství v p...

Více

zde

zde První příznaky Bechtěrevovy choroby se objevují nejčastěji mezi 20. a 30. rokem života (47.7% respondentů).

Více

Erektilní dysfunkce, antiandrogeny, antiestrogeny

Erektilní dysfunkce, antiandrogeny, antiestrogeny nižší selektivita, interakce na CYP 3A4

Více

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2

Syntéza derivátů 1,2-dihydrochinazolin-2 Práce bude provedena s využitím metodiky syntézy na pevné fázi, která umožňuje snadnou izolaci meziproduktů. Při syntéze se bude uplatňovat kombinatoriální přístup. Cíle práce: 1.) Syntéza 4-benzoy...

Více

hematologie ZAOSTŘENO NA

hematologie ZAOSTŘENO NA typu B). Základem léčby je injekční podání koncentrátu koagulačního faktoru, který u ne‑ mocných s daným typem hemofilie chybí. Léčba by měla být individualizována po‑ dle závažnosti onemocnění, po...

Více