programovací tabulky

Transkript

programovací tabulky
Program Verze 2.10
PROGRAMOVACÍ
TABULKY
GDAŃSK
ca5list_cz 09/07
TABULKA BINÁRNÍCH KÓDŮ
Číslice se vyčítají z LED kontrolek od 2 do 5 na LED klávesnici a vkládají se podle tabulky
pomocí kláves.
Decimální číslice - položky 0-9 z tabulky.
Hexadecimální číslice - položky 0-15 z tabulky. Na LED klávesnici se hexadecimální číslice
od A do F vkládají pomocí stisknutí hvězdičky a následně číslice.
INDIKACE LED
HODNOTA
ZNAK
KLÁVESA
2
3
4
5
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
A
11
B
*0
*1
12
C
13
D
*2
*3
14
E
*4
15
F
*5
– LED nesvítí
– LED svítí
Poslední protokoly o shodě s EC a certifikáty na produkt naleznete na
www.satel.pl
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ..................................................................................
UŽIVATEL .............................................................................................................
TELEFONNÍ ČÍSLO ..............................................................................................
ADRESA ...............................................................................................................
POZNÁMKA ..........................................................................................................
..............................................................................................................................
Režim ovládání a funkce ústředny jsou definovány parametry zabezpečovacího systému.
Změna těchto parametrů umožňuje přizpůsobení systému individuálním potřebám
chráněného objektu. Přednastavené nebo obnovené „základní” nastavení je označeno
v popisu /x/ u každé servisní funkce.
Servisní funkce umožňují změnu v nastavení konkrétních systémových parametrů pomocí
klávesnice. Změny lze provést pouze tehdy, není-li systém zabezpečen a není signalizován
poplach.
Parametry mohou být měněny také dálkově pomocí počítače a programu DLOAD10. Pokud
tak chcete učinit, musí být použita funkce „downloading” (DWNL). (popsáno v „CA-5
Instalační manuál”). Program umožní přiřadit jména zónám a uživatelům, která se zobrazují
na LCD klávesnici nebo na monitoru počítače při prohlížení paměti událostí.
VSTUP DO SERVISNÍHO REŽIMU
Pro změnu jakéhokoliv parametru, vstupte pomocí klávesnice do servisního režimu ústředny
zadáním [SERVISNÍ KÓD]+[#], zadejte číslo odpovídající systémové funkce a potvrďte
klávesou [#]. Čísla a popisy funkcí jsou uváděny v další části tohoto manuálu.
Do servisního režimu je také možné vstoupit bez vkládání servisního kódu:
• vypněte napájení (nejprve síťové a potom záložní akumulátor),
• nasuňte propojku na RESET piny základní desky ústředny,
• zapněte napájení: nejprve připojte záložní akumulátor a po té síťové napájení – LED diody
LED klávesnice začnou blikat a klávesnice krátce pípne, na LCD klávesnici se zobrazí
zpráva „Není signál CLK“ a krátce pípne,
• odstraňte propojku – klávesnice potvrdí vstup do servisního režimu čtyřmi krátkými
PROGRAM na LED klávesnici
a jedním dlouhým pípnutím a rozsvícením kontrolky
a zobrazením servisních funkcí na LCD klávesnici.
Tato procedura je známá jako „vstup z pinů“ (viz popis funkce FS 9).
PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ LED KLÁVESNICE
V servisních funkcích, můžete zkontrolovat aktuální nastavení nebo zadat nová data. Způsob
zadávání dat je popsán v dalších odstavcích. Pro uložení nového nastavení parametru
zmáčkněte [#], nebo stiskněte [*] a držte ji, dokud neuslyšíte dvě dlouhá pípnutí; případně
stiskněte po sobě [*][#] ke zrušení funkce bez uložení změny.
Kontrola nastavení numerických parametrů (které při zadávání vyžadují čísla) je umožněno
dvojitým stisknutím klávesy [*]. Zobrazeny jsou v binárním kódu na LED kontrolkách (2-5)
a zadávají se postupně číslice k dané funkci (ukázková procedura je uvedena
v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU CA-5– popis funkce „ Nastavení hodin”).
2
Programovaci tabulky
CA-5
Pro změnu parametrů po kontrole nastavení, přejděte až na konec kontroly nastavení
(dvě dlouhá pípnutí po zmáčknutí tlačítka [*]), zadejte nová data a stiskněte [#]. Nebo funkci
opustit, a vyvolat ji znovu a provést změny.
Po opuštění funkce se ústředna vrátí do základní polohy servisního režimu. Vyvoláním
servisní funkce FS 0 ukončíte servisní režim.
PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ LCD KLÁVESNICE
Nastavování parametrů systému probíhá velice podobně jako u nastavování LED klávesnicí.
Jste-li v servisním režimu [SERVISNÍ KÓD][#], pak je přístup k servisním funkcím uvedených
v PROGRAMOVACÍCH TABULKÁCH CA-5 pomocí zadání čísla funkce a stiskem klávesy [#].
Hodnoty zadávaných parametrů se přímo zobrazují na displeji. Hodnoty parametrů je možné
změnit vložením odpovídajících dat z klávesnice.
Při vyvolání funkce s výběrem volby se zobrazí za jménem funkce znak A. Znak rozsvítíte
stiskem libovolné numerické klávesy a opětovným stiskem tento znak A zhasnete
(deaktivace volby).
Další metodou nastavování je procházení menu servisních funkcí použitím kláves šipek
[],[],[],[]. Funkce jsou uspořádány do skupin pro snadnější nalezení požadovaných
parametrů. Klávesnice zobrazuje příslušný řádek právě nastavovaného parametru.
[],[#] – vstup do menu, volání zobrazené funkce,
[#]
– potvrzení změn parametrů funkce,
[],[*] – návrat do předchozí úrovně menu, ukončení funkce bez uložení změn,
[],[] – listování v menu příslušné úrovně.
Pro vkládání hexadecimálních kódů na LCD klávesnici, stiskněte klávesu [▲], abyste mohli
zadat znaky A, B, C, D, E, F, to je znázorněno znakem * v pravém horním rohu displeje.
Při zadávání telefonního čísla není znak A (ukončení čísla) zapotřebí zadávat, je přidán
automaticky. V případě vkládání přenosových kódů za účelem monitorování, lze znaky A, B,
C, D, E, F vkládat pomocí stisku kláves [◄] nebo [►].
CA-5
SATEL
3
MENU SERVISNÍCH FUNKCÍ (FS) NA LCD KLÁVESNICÍCH
0 Konec srv.r.
Konfigurace
Volby
Časy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
79
10
11
12
13
14
15
Zóny
Servisní kód
Ident. syst.
Ident. poč.
Tel. čís. poč.
Zvon. před od.
Funkce kláv.
Signály kláv.
Uživ. volby
Syst. volby 1
Syst. volby.2
Tel. volby. 1
Tel. volby. 2
Výstupní čas
Čas poplachu
Nast. hodin
Rok
Zóna (Zč)
Citlivost
EOL
Typ
zp. popl.
vlb. #1
vlb. #2
Výstupy
46
47
48
49
50
51
82
83
84
Monitorování
Zpož. OUT1
Doba OUT1
Funkce OUT2
Doba OUT2
Funkce OUT3
Doba OUT3
Zpož. OUT2
Zpož. OUT3
Volby
Stanice
Kódy
Parametry
Restarty
74
75
76
77
78
Vymaz. nast.
Vymaz kódů
Vymaz mon. k.
Lokál DWNL
RS-232 DWNL
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
80
81
69
70
71
72
73
Z1
16
21
26
31
36
41
Z2
17
22
27
32
37
42
Tel. č. MS1
Tel. č. MS2
Formát MS1
Formát MS2
Identifikátor
Poplach zóny
Obnov. zóny
Poplach klv.
Tamper zóny
Obn. tmp. zóny
Tamp kláv.
Stisk kláv.
Zabezpečení
Odbezpečení
Systém #1
Systém #2
Obnov. syst.
Odpoj zón
Zr. odp zón.
Test v
Test každý
Doba přeruš.
Zpož. ztr.AC
Zpož. zt. t. l.
Z3
18
23
28
33
38
43
Z4
19
24
29
34
39
44
Z5
20
25
30
35
40
45
(Tabulka
obsahuje
čísla
servisních
funkcí)
4
Programovaci tabulky
CA-5
FUNKCE SERVISNÍHO REŽIMU
FS 0 – KONEC SERVISNÍHO REŽIMU
Poznámka: Ukončení servisního režimu aktivuje funkci restart ústředny (bez uložení této
události do paměti a změny parametrů). Pokud je v tu chvíli některá z 24h zón
narušena nebo nahlášena sabotáž. detektoru, spustí alarm. Pokud je narušena
zóna typu zapnutí, dojde k zapnutí systému.
1. NASTAVOVÁNÍ V SERVISNÍM REŽIMU
Vkládání číselných informací, provádějte pomocí stisku kláves na klávesnici podle označení
v tabulce binárních kódů na začátku tohoto manuálu.
Funkce, vyžadující vkládání hodnot v rozmezí 0-255, mohou být vkládány bez nul na
začátku. Například: číslo 7 může být vkládáno jako 007 nebo 07 nebo 7. Při kontrole
nastavení parametrů bude zobrazováno vždy třímístné číslo, doplněné zepředu nulami
(např. základní nastavení funkce FS 5).
FS 1 - SERVISNÍ KÓD
|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(decimálně)
Programováno od 4 do 8 číslic.
základní |1|2|3|4|5|#|
Poznámka: Nastavení servisního kódu nelze překontrolovat.
FS 2 – IDENTIFIKÁTOR SYSTÉMU (pro komunikaci přes Download)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(hexadecimálně)
Programováno všech 16 číslic.
základní |3|7|3|6|3|5|3|4|3|3|3|2|3|1|3|0|#
FS 3 – IDENTIFIKÁTOR POČÍTAČE (pro komunikaci přes Download)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(hexadecimálně)
Programováno všech 16 číslic.
základní |3|0|3|1|3|2|3|3|3|4|3|5|3|6|3|7|#
FS 4 – TELEFONNÍ ČÍSLO POČÍTAČE (pro komunikaci přes Download)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(hexadecimálně)
základní |A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|#
Programováno maximálně 16 znaků, ukončení čísla znaky AA.
Poznámky:
• Telefonní číslo může mít dohromady až 16 číslic a speciálních znaků. Speciální znaky se
používají pro řízení vytáčení čísla. Telefonní číslo z LED klávesnice zadávejte postupně
za sebou I se speciálními znaky a ukončete sekvencí [*][0][*][0][#] (AA#). LED 2–5
zobrazují (v binárním tvaru) hodnotu vkládaného znaku.
• Nevkládejte znaky B, C a D před telefonní číslo (tyto vlastnosti by se měli nastavit
ve funkci FS10).
• Čekání na oznamovací tón (znak D) nesnižuje čítač pokusů o vytočení čísla pokud je
obsazovací tón (např. pokud je ústředna připojena na vnitřní linku a venkovní linka je
obsazena, ústředna opakuje pokus dokud nedojde k úspěšnému vytočení čísla). Pouze
pokud ústředna vytočí celé číslo a po té dostane obsazovací tón, dojde ke snížení čítače
pokusů.
CA-5
SATEL
5
• Pokud číslo zadáváte z LED klávesnice, musíte číslo kratší než 16 znaků ukončit
speciálními znaky AA („AA” znamená ukončení čísla).
• Speciální znaky generované v DTMF systému vyžadují použití dvou znaků v telefonním
čísle (A a příslušné číslo).
Speciální znaky
A
AA
B
C
D
E
F
#
a
b
c
d
Zadejte
Popis funkce
speciální znak
konec čísla
pulzní vytáčení
tónové vytáčení
čekání na oznamovací tón
krátká pauza (3 sec.)
dlouhá pauza (10 sec.)
signál v DTMF režimu
signál # v DTMF režimu
[*][0]
[*][0][*][0]
[*][1]
[*][2]
[*][3]
[*][4]
[*][5]
[*][0][0]
[*][0][1]
[*][0][2]
[*][0][3]
[*][0][4]
[*][0][5]
Zobrazení na displeji (HEX)
další signály generované v DTMF
režimu
A
AA
B
C
D
E
F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
FS 5 – POČET ZVONĚNÍ PŘED PŘIJETÍM
|__|__|__|#
programováno od 0 do7
základní |0|0|2|#
2. NASTAVENÍ VOLEB SYSTÉMU
Pro výběr nastavení stiskněte klávesu s číslem – odpovídající led kontrolka se rozsvítí.
K odznačení volby zhasněte stejným způsobem odpovídající LED kontrolky. U LCD
klávesnice se výběr provádí rozsvícení/zhasnutím znaku A. Nastavení potvrďte tlačítkem [#].
FS 6 – FUNKCE KLÁVESNICE
Č.
LED
Jméno volby
v LCD klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
tísňový poplach
TÍSŇOVÝ POPLACH (#) povolen
2
požární poplach
POŽÁRNÍ POPLACH (*) povolen
3
lékařský popl.
LÉKAŘSKÁ POMOC (0) povolen
4
rychlé zabezp.
5
tichý tísň.
x Rychlé zapnutí (0#) povoleno
TICHÝ tísňový poplach
x – základní
Poznámka: Volba 5 má význam pokud je aktivována volba 1.
FS 7 – SIGNÁLY KLÁVESNICE
Č.
LED
Jméno volby
v LCD klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
vstupní doba
x Signalizace vstupního zpoždění (Ten)
x Signalizace výstupního zpoždění (Tex)
2
výstupní doba
3
poplach
4
perm. podsvícení
x Signalizace poplachu
Permanentní podsvětlení
5
autom. podsvícení
x Automatické podsvětlení (při stisku klávesy)
x – základní
6
Programovaci tabulky
CA-5
Poznámka: Pokud jsou vybrány volby 4 a 5 zároveň, je v režimu Auto podsvětlení
aktivováno, po narušení jakékoliv zóny v zapnutém stavu.
FS 8 – UŽIVATELSKÉ (KÓDY) VOLBY
Č.
LED
Jméno volby v LCD
klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
už.4 – nátlak
Kód 4 generuje událost NÁTLAKOVÝ POPLACH
2
už.5 – odb při zab
Kód 5 vypne systém pokud se tímto kódem zapnulo
3
3 chyb k. – udál.
4
3 chyb k. – poplach
5
žád. kláv – popl.
x 3 chybné kódy vygenerují událost
Po třech chybných kódech POPLACH
x Ztráta klávesnice (nebo zkrat DTA) - vyhlášen POPLACH
x – základní
FS 9 – SYSTÉMOVÉ VOLBY sada 1
Č. Jméno volby v LCD
LED
klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
SM pomocí
jumperů
x
2
tmp jen při zab
x Hlasitý tamper poplach jen v zapnutém stavu
3
stav odl. zabezp.
4
3 ud. test.pr.
5
Lim přenosů z.
x Skrytí informace o zapnutém stavu po 180 s
Do paměti jsou uloženy pouze 3 pokusy o testovací
přenos
Maximálně 3 poplachy od jedné zóny v intervalu kratším
než 1 minuta
x – základní
Vstup do servisního režimu „z pinů” povolen
Poznámky:
• Volba 1 vztahuje se na vstup do servisního režimu „pomocí pinů“. Pokud je tato volba
deaktivována je možné vstoupit do servisního režimu pouze pomocí servisního kódu.
Pokud zapomenete servisní kód, je možné odblokování pouze vymazáním všech
nastavených dat. Ústředna se navrátí do základního nastavení po zadání servisních funkcí
FS 74 a FS 75. Anebo bez znalosti servisního kódu následujícím způsobem:
1. vypněte napájení (síťové i akumulátor),
2. nasaďte jumper na RESET piny,
3. připojte nejdříve akumulátor,a po té síťové napájení,
4. počkejte cca. 60 sekund (±5 sekund) a jumper odstraňte,
5. na klávesnici zadejte kód [1][2][3][4][5] (kód musí být zadán během 15 vteřin od
odstranění jumperu) a potvrďte jej klávesou [#] nebo [*].
Po dokončení výše popsaného postupu se ústředna vrátí do, “základního nastavení“,
a zůstane v servisním režimu.
• S aktivovanou volbou 2, je narušení zón typu 24H TAMPER NO, NC, EOL, nebo narušení
tamper obvodu v konfiguraci 2EOL signalizován poplach pouze na klávesnici,
ve vypnutém stavu.
Tato volba nesouvisí s hlášením tamperu klávesnice. Pokud dojde ke ztrátě komunikace
klávesnice a ústředny, bude poplach vyhlášena na poplachových výstupech (zvukový
poplach).
CA-5
SATEL
7
• Volba 3 - 3 po zapnutí systému přestane klávesnice signalizovat stav zapnuto (LED
zapnuto zhasne). Kontrolka se rozsvítí pokud dojde k narušení libovolné zóny v systému,
nebo při tamper poplachu.
• Volba 5 omezuje počet vyhlášených poplachů od jedné zóny na 3 během intervalu
kratším, než minuta). Jestliže ústředna, v zabezpečeném stavu, přijme 3 narušení
od jedné zóny v intervalu kratším, než jedna minuta, pak každé další narušení bude
ignorováno do uplynutí jedné minuty od posledního narušení.
FS 79 – SYSTÉMOVÉ VOLBY sada 2
Jméno volby
Č.
v LCD klávesnici
LED
Nast.
volby
Popis voleb
x Zobrazení poruchy do zhlédnutí aktuálních poruch (kláv 7)
1
paměť poruch
2
paměť poplachů
Zobr. poplachu do zhlédnutí paměti poplachů (klávesa 5)
3
sign. nové por..
Zvuková signalizace nové poruchy
4
OUT1 pouze z..
OUT1 spuštěn pouze ze zón, blokování potvrzení zapnutí /
vypnutí z klávesnice
5
nepoužito
x – základní
Poznámky:
PORUCHA,
• Výběrem volby 1 umožníte nechat signalizovat rozsvícenou LEDkou
aktuální poruchu do doprohlédnutí paměti poruch. (stiskněte a držte klávesu 7).
• Výběrem volby 2, vymazáním signalizace poplachu nedojde k vymazání paměti poplachů
od jednotlivých, které poplachy vyvolaly (stiskněte a držte klávesu 5) vymazání rovněž
proběhne po opětovném zapnutí systému.
• Při aktivované volbě 3 se při výskytu poruchy v systému rozbliká na klávesnici kontrolka
[PORUCHA], a zazní zvukový signál, a bude signalizovat dokud nedojde k odstranění
příčiny. Prohlížením aktuálních poruch dojde k umlčení zvukové signalizace
(LED kontrolka bude blikat do vymazání poruchy, nebo do nového spuštění prohlížení,
pokud je zvolena volba 1). Výskyt nové poruchy znovu spustí zvukový signál.
• Zvolením volby 4 dojde k omezení signalizace zapnutí/vypnutí na výstupu OUT1,
signalizace pouze zapnutí/vypnutí zónou (např. pomocí dálkového ovladače).
Zapnutí/vypnutí z klávesnice není na výstupu OUT1 signalizováno.
FS 10 – TELEFONNÍ VOLBY sada 1
Č.
LED
Jméno volby
v LCD klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
monitorování
Monitorování povoleno
2
test vyt. tónu
Před vytáčením nečekat na oznamovací tón
3
zem pro start
START přizemněním před začátkem vytáčení
4
pulzní 1/1.5
Délky pulsů v případě pulzního vytáčení 1:1,5 (LED
vypnuta - 1:2)
5
tónové vytáčení
x Tónové vytáčení (LED vypnuty – pulzní vytáčení)
x – základní
8
Programovaci tabulky
CA-5
FS 11 – TELEFONNÍ VOLBY sada 2
Č.
LED
Jméno volby
v LCD klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
Inicializace DWNL je možná z venku přes telefonní linku
1
externí DWNL
2
dvakrát volání
3
vždy monitor.
Nepřeskakovat události nepotvrzené monitorovací stanicí
4
bez DWNL při zb.
DWNL z venku není možný ve stavu zapnuto
5
nepoužito
rezervováno
Dvakrát volání (LED vypnuta – po stanoveném počtu
x zvonění)
x – základní
Poznámka: Nastavení volby 2 a počet zvonění v servisní funkci FS 5 by mělo být stejné jak
v ústředně tak v počítači komunikujícím s ústřednou po telefonu (s aktivovanou
volbou downloading).
3. ČASY
FS 12 – VÝSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ (Tex)
|__|__|__|#
programováno od 0 do 255 sekund
základní |0|3|0|#
FS 13 – DOBA POPLACHU KLÁVESNICE
|__|__|__|#
programováno od 0 do 255 sekund
základní |0|3|0|#
Poznámka: Pokud je signalizován poplach na klávesnici, ústředna negeneruje žádné
následující poplachy a nezapisuje žádné události.
FS 14 – KOREKCE HODIN
|__|__|#
základní |0|0|#
programováno: 01 to 19 – kladná oprava 1s to 19s
00
– bez oprav
81 do 99 – záporná oprava -1s to -19s
FS 15 – ROK
|__|__|__|#
programováno od 0 do 255
základní |0|0|4|#
Poznámka: Rok je důležitý pro správnou funkci kalendáře v přestupném roce. Např. pro rok
2006 zadejte 6.
4. ZÓNY
FS 16, 17, 18, 19, 20 – CITLIVOST ZÓN 1, 2, 3, 4, 5
FS 16
FS 17
FS 18
FS 19
Z1
Z2
Z3
Z4
Citlivost
zóny
základní
FS 20
Z5
030
030
030
030
030
programováno: od 1 do 255 (od 16ms do 4080ms)
Ke spočítání aktuální citlivosti, násobte zadané číslo ×16ms.
Základní citlivost: 30 x 16ms = 480ms (0,48 sekund)
CA-5
SATEL
9
FS 21, 22, 23, 24, 25 – ZAKONČENÍ ZÓN (EOL) 1, 2, 3, 4, 5
FS 21
FS 22
FS 23
FS 24
Z1
Z2
Z3
Z4
FS 25
Z5
Typ zóny
základní
003
003
003
003
programováno: od 0 do 5
0. Bez detektoru
3. EOL detektor
1. NC detektor
4. 2EOL/NC detektor
2. NO detektor
5. 2EOL/NO detektor
003
FS 26, 27, 28, 29, 30 – TYP REAKCE ZÓN 1, 2, 3, 4, 5
FS 26
FS 27
FS 28
FS 29
Z1
Z2
Z3
Z4
reakce
zóny
základní
000
002
programováno: od 0 do 7
0. PŘÍCHOD/ODCHOD
1. VNITŘNÍ ZPOŽDĚNÁ
2. OKAMŽITÁ
3. ČÍTÁNÍ
002
FS 30
Z5
002
006
4. 24H TÍSEŇ
5. 24H POŽÁR
6. 24H TAMPER
7. ZAPNUTÍ/VYPNUT, VYMAZÁNÍ
8. OBVOD
9. PŘÍCHOD / ODCHOD
KONEC
10. ZPOŽDĚNÁ
POPLACHU
Poznámka: Zóna ČÍTÁNÍ (typ 3) načítá do 2 narušení (druhé spustí poplach). Čas načítání je
nastaven ve funkcích (FS 31-35) v parametru „vstupní zpoždění“. Pokud
nenastavíte vstupní zpoždění pro tuto zónu (tzn. parametr je roven 0), čas
načítání je pak 30 sek.
FS 31, 32, 33, 34, 35 – ZPOŽDĚNÍ POPLACHU ZÓN 1, 2, 3, 4, 5
FS 31
FS 32
FS 33
FS 34
FS 35
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Zpoždění
poplachu
základní
030
000
000
programováno od 0 do 255 sekund
000
000
Poznámky:
• Tento parametr má vliv na zóny typu 0, 1, 3, 9 a 10. Pro zóny PŘÍCHOD/ODCHOD, má
význam jako „vstupní zpoždění” (Ten), a pro zóny ČÍTÁNÍ - „doba načítání narušení”.
• Nastavením zpoždění rovno nule pro typ zóny VNITŘNÍ ZPOZDĚNÁ má za následek to,
že vstupní zpoždění je rovno nejvyšší hodnotě zadané v aktuálním vstupním zpoždění pro
tuto zónu.
FS 36, 37, 38, 39, 40 – VOLBY ZÓN 1, 2, 3, 4, 5 sada 1
Č.
Jméno volby
LED v LCD klávesnici
Popis voleb
1
auto reset 3*
Pouze tři poplachy
2
popl. při kon zb*
Poplach pokud je zóna narušena při
skončení výstupního zpoždění
3
odpoj bez odch
Odpojení bez odchodu z objektu
4
priorita
Priorita
5
zpož. při zab.
Zpoždění po zapnutí 120s.
FS 36 FS 37 FS 38 FS 39 FS 40
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
x
x
x
x
x
x
x
x
x – základní
10
Programovaci tabulky
CA-5
Poznámky:
• Nastavení označená symbolem * mění význam pro zónu typu 7:
Volba 1 – nastavuje chování zón ústředny:
− LED je vypnuta – bistabilní ovládání. Ústředna se zapne při narušení zóny
a vypne při ukončení narušení této zóny. Pokud je systém zapnut a spustí se
poplach,pak ukončením narušení zóny dojde k vypnutí systému vymazání
poplachu. Pokud je ale systém vypnut a hlásí poplach, pak narušením zóny
k zapnutí systému nedojde, ale ukončením narušení dojde k vymazání poplachu.
− LED je zapnuta – monostabilní ovládání, každé narušení zóny způsobí přepnutí
systému do opačného stavu. Dojde k zapnutí, pokud byl systém vypnut
a k vypnutí a smazání poplachu, pokud byl. pokud systém hlásí poplach, ale není
zapnut, pak narušením zón nedojde k zapnutí, ale k vymazání poplachu. Pokud
je zvolen monostabilní režim, instalační technik může omezit pouze na zapnutí
systému (volba 2).
Volba 2 – nastaví rozsah monostabilního ovládání (jen v případě zvolené volby 1):
− LED je vypnuta – zóna umožňuje zapnout/vypnout systém a mazat poplach,
− LED je zapnuta – zónou lze pouze zapnout, vypnout systém a smazat poplach
lze jen zadáním kódu.
• Volba 3 – zóna s tímto parametrem bude odpojena pokud nedojde v době odpočtu
výstupního zpoždění k narušení zóny PŘÍCHOD/ODCHOD (funkce 0 nebo 9).
• Zóna s volbou 4 nesmí být narušena v době zapínání systému – pokud je tato zóna
narušena dojde k odmítnutí zapnutí a zobrazení jmen narušených zón na LCD klávesnici.
Tato volba nemá vliv na zapínání pomocí zóny typu 7 (Zapnutí/Vypnutí).
• Zóna s volbou 5 není sledována ústřednou po 120s od připojení napájení k desce
ústředny.
FS 41, 42, 43, 44, 45 – VOLBY ZÓN 1, 2, 3, 4, 5 sada 2
Č. Jméno volby v LCD
LED
klávesnici
Popis voleb
FS 41 FS 42 FS 43 FS 44 FS 45
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Obnova po vypnutí a smazání
2
obnova po odbezp. poplachu
obnova po zvonku. Kód obnova po siréně
3
zruš. zpožd.
Nezasílat kód narušení při
vstupním zpoždění
x
4
gong v kláves.
Gong v klávesnici
x
spoušt. OUT1
Spouští poplach na výstupu
OUT1*
x
1
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x – základní
* a výstup musí být nastaven jako POPLACH NAPADENÍ
5. VÝSTUPY
FS 46 ZPOŽDĚNÍ SIGNALIZACE NA VÝSTUPU OUT1
|__|__|__|#
základní |0|0|0|#
Programováno: od 0 do 255 (od 0s do 1020s).
Ke spočítání skutečného zpoždění, násobte zadanou hodnotu 4 sekundami.
CA-5
SATEL
11
FS 47 DOBA SIGNALIZACE NA VÝSTUPU OUT1
|__|__|__|#
základní |0|1|5|#
Programováno: od 1 do 255 (od 4s do 1020s),
pro 0 – doba signalizace je 60 sekund.
Ke spočítání skutečné doby signalizace, násobte zadanou hodnotu 4 sekundami.
Základní čas poplachu: 15 x 4s = 60s (1 minuta)
FS 48, 50 – FUNKCE VÝSTUPŮ OUT2, OUT3
FS 49, 51 – DOBA AKTIVACE VÝSTUPŮ OUT2, OUT3
FS 48
FS 50
OUT2
OUT3
Doba
Funkce
aktivace
výstupu
výstupu
základní
001
005
Programováno: od 0 do 15.
0. NEPOUŽITO
1. POPLACH VLOUPÁNÍ
2. POPLACH V KLÁVESNICI
3. STAV PŘIPRAVENO
4. STAV ZAPNUTO
5. STAV PORUCHA AC, AKU NEBO TELEFONNÍ LINKY
6. VÝPADEK AC
7. PORUCHA AKUMULÁTORU
8. PORUCHA TELEFONNÍ LINKY
9. ZEM PRO START
10. TELEFONNÍ RELÉ
11. MONO SPÍNAČ
12. BI PŘEPÍNAČ
13. RESET NAPÁJECÍCH ZDROJŮ
14. NÁTLAKOVÝ POPLACH
15. POTVRZENÍ MONITOROVÁNÍ
16. STAV ČÁSTEČNÉHO ZAPNUTÍ
FS 49
OUT2
FS 51
OUT3
základní
000
000
Programováno: od 1 do 255 (od 4s do 1020s).
Čas se počítá stejným způsobem jako u funkce
FS 47
(0 – je aktivace výstupu nastavena na přibl.
0,1 s).
Poznámky:
• Popis fungování výstupu typu 10 je popsán v INSTALAČNÍM MANUÁLU CA-5, Odstavec
„Připojení telefonní linky”.
• Pokud je nastaven čas aktivace výstupu na nulu u výstupů typu 1 (POPLACH VLOUPÁNÍ)
nebo 14 (POPLACH NÁTLAK), bude výstup držet sepnutý až do vymazání poplachu.
• Aktivní stav výstupu NÁTLAKOVÝ POPLACH nelze vymazat zadáním uživatelského
kódu Č.4, pokud je zvolena volba NÁTLAKOVÝ KÓD v (FS 8 volba 1).
FS 82 ZPOŽDĚNÍ SIGNALIZACE NA VÝSTUPU OUT2
|__|__|__|#
základní |0|0|0|#
programováno: od 0 do 255 (od 0s do 1020s).
Ke spočítání skutečného zpoždění, násobte zadanou hodnotu 4 sekundami.
FS 83 ZPOŽDĚNÍ SIGNALIZACE NA VÝSTUPU OUT3
|__|__|__|#
základní |0|0|0|#
programováno: od 0 do 255 (od 0s do 1020s).
Ke spočítání skutečného zpoždění, násobte zadanou hodnotu 4 sekundami.
Poznámka: Zpoždění programované ve funkcích FS 82 nebo FS 83 se vztahují pouze na
typ výstupu s poplachovou funkcí.
12
Programovaci tabulky
CA-5
FS 84 – VOLBY VÝSTUPŮ
Č.
LED
Jméno volby
v LCD klávesnici
Nast.
volby
Popis voleb
1
Obr. pol. OUT1
Obrácená polarita (funkce) OUT1
2
Polarita OUT2
Obrácená polarita (funkce) OUT2
3
Polarita OUT3
Polarita OUT3
4
OUT1-pož.=vlp.
5
OUT1 potvrz.
Požární poplach a poplach vloupání na výstupu OUT1
signalizují stejným stálým tónem
Zapnutí/vypnutí a smazání poplachu je signalizováno na
výstupu OUT1
Poznámky:
• S aktivovanou volbou 1, je svorka –OUT1 připojena k zemi COM v době klidu, a odpojí se
od země COM v době aktivního stavu.
• S aktivovanou volbou 2 nebo 3, je výstup OUT2 nebo 3 přizemněn v době klidu
a odpojen od země v aktivním stavu.
• Požární poplach je na výstupu OUT1 normálně signalizován střídavým signálem (1s/1s).
Při výběru volby 4 bude požární poplach signalizován stejně jako poplach napadením,
tzn. stálým tónem.
• Výběrem volby 5 aktivujete přídavné funkce výstupu OUT1, generování potvrzovacích
signálů:
− jedno pípnutí – zapnutí,
− dvě pípnutí – vypnutí (pokud nebyl vyhlášen poplach),
− čtyři pípnutí – vymazání poplachu, nebo vypnutí a vymazání poplachu.
6. MONITOROVÁNÍ
Monitorovací kódy lze přenášet na jedno nebo více telefonních čísel. Pro každé z nich je
možné zvolit jiný přenosový formát. Vybráním „Contact ID – všechny kódy” pro první číslo je
výběr formátu pro druhé číslo nepodstatné. Pro druhé číslo bude automaticky vybráno CID.
6.1 STANICE
FS 52 – PRVNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO MONITOROVACÍ STANICE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(hexadecimálně)
základní |A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|#
AA=konec čísla
C=tónová volba
E=krátká pauza
B=pulzní volba
D=čekat na nepřerušovaný tón
F=dlouhá pauza
Programujte od první pozice až po maximálně 16 znaků, ukončete číslo stiskem klávesy [#]
– ústředna automaticky vyplní prázdná místa znaky A).
FS 53 – DRUHÉ TELEFONNÍ ČÍSLO MONITOROVACÍ STANICE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|#
(hexadecimálně)
základní |A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|A|#
CA-5
SATEL
13
FS 54, 55 – FORMÁT PŘENOSU DAT NA MONITOROVACÍ STANICI
FS 54
FS 55
Telefon 1 Telefon 2
Formát
přenosu
základní
015
007
Programováno od 0 do 15
0. Silent Knight, Ademco slow (10 BPS)
1. Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (20 BPS)
2. Silent Knight fast
3. Radionics 1400Hz
4. Radionics 2300 Hz
5. Radionics with parity 1400 Hz
6. Radionics with parity 2300 Hz
7. Ademco Express (DTMF)
8. Silent Knight, Ademco slow, rozšířeno
9.
10.
11.
12.
13.
Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, rozšířeno
Silent Knight fast, rozšířeno
Radionics 1400 Hz, rozšířeno
Radionics 2300 Hz, rozšířeno
Silent Knight, Ademco 10BPS – bez potvrzení (bez
handshaku)
14. Contact ID – vybrané kódy
15. Contact ID – všechny kódy
Poznámka: Formát 14 (Contact ID vybrané kódy) přenáší kódy událostí, u kterých je
nastavena nenulová hodnota přenosových kódu v příslušných funkcích.
FS 56 – IDENTIFIKÁTOR (objektu)
|__|__|__|__|#
programováno od 0000 do FFFF
základní |0|0|0|0|#
(hexadecimálně)
Poznámka: Identifikátor 0000 blokuje funkci monitorování.
6.2 KÓDY
FS 57, 58, 60, 61 – KÓDY UDÁLOSTÍ PRO ZÓNY 1, 2, 3, 4, 5
Č.
Popis události
funkce
Z1
FS 57
Poplach zóny
FS 58
Obnovení zóny
FS 60
Tamper zóny
FS 61
Obnovení po tamperu zóny
FS 80
Odpojení zóny
FS 81
Připojení zóny
Z2
Z3
Z4
Z5
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
základní
FS 59 – KÓDY POPLACHU
KLÁVESNICE
POŽÁR
poplach
TÍSEŇ
poplach
[#]
1
POMOC
poplach
[0]
[ *]
6
1
FS 62 – KÓDY TAMPERU
KLÁVESNICE
7
1
NÁTLAKOVÝ
poplach
8
1
9
3 CHYBNÉ
KÓDY
poplach
1
A
FS 63 – KÓD
OBNOVENÍ
PO TAMPERU
TAMPER
KLÁV
poplach
1
B
TAMPER
KLÁVES
obnova.
3
6
Poznámka: „Kód tamper klávesnice” je zaslán po ztrátě komunikace s klávesnicí (odpojení
od datové sběrnice).
14
Programovaci tabulky
CA-5
FS 64, 65 – KÓDY ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ, MAZÁNÍ POPLACHU
FS 64
Zapnutí
Uživatel 1
Uživatel 2
Uživatel 3
Uživatel 4
Uživatel 5
MASTER Uživatel
Zapnutí / Vypnutí zónou
Rychlé zapnutí [0][#]
FS 65
Vypnutí
5
1
6
1
5
2
6
2
5
3
6
3
5
4
6
4
5
5
6
5
5
6
6
6
5
7
6
7
5
8
6
8
Mazání POPLACHU
FS 67 – SYSTÉMOVÉ KÓDY
(sada 2)
FS 66, 68 – SYSTÉMOVÉ KÓDY (sada 1)
Popis události
Ztráta AC napájení
FS 68
Obnova
události
FS 66
Událost
Popis události
7
1
8
1
7
2
8
2
7
3
8
3
7
4
8
4
7
5
8
5
7
6
8
6
7
7
8
7
Porucha akumulátoru
Porucha pojistky F3
(výstupu KPD a AUX) (F3)
Porucha pojistky F2
(výstup OUT1)
Ztráta hodin
7
8
7
9
7
A
7
B
7
C
7
D
7
E
DWNL - zpětné volání
Úspěšný DWNL
Neúspěšný DWNL
Porucha sběrnice DTA
Porucha monitorování
Restart ústředny
FS 67
Událost
Test monitorování
Start servisního režimu
Konec servisního režimu
základní
6.3 PARAMETRY
FS 69 – TEST V – čas testu přenosu
|__|__|__|__|#
základní |9|9|9|9|# (blokováno)
formát – HH:MM (hodiny:minuty)
FS 70 – TEST KAŽDÝ – perioda testu přenosu
|__|__|__|__|__|__|#
formát – MM:HH:DD (minuty:hodiny:dny)
základní |0|0|0|0|0|0|# (blokováno)
CA-5
SATEL
15
FS 71 – DOBA PŘERUŠENÍ MONITOROVÁNÍ
|__|__|__|#
programováno od 0 do 255 minut
základní |0|3|0|#
Poznámky:
• Vložením 0 přerušíte monitorování až do výskytu nové události.
• Monitorování bude přerušeno po osmi neúspěšných pokusech o zaslání kódu na každé
telefonní číslo monitorovací stanice (obsazeno, bez uvítacího a potvrzovacího signálu).
• Výběrem volby 3 v FS 11 bude ústředna zkoušet zaslat kódy nepotvrzené monitorovací
stanicí i po přerušení monitorování. Pokud není tato volba vybrána, ústředna přeskočí
nepotvrzené události a začne se zasíláním nových událostí.
FS 72 – ZPOŽDĚNÍ PŘENOSU ZTRÁTY AC
|__|__|__|#
programováno od 0 do 255 minut
základní |0|1|0|#
Poznámka: Vložením hodnoty „0” dojde k blokování přenosu kódu události „ztráta AC”,
avšak při kontrole aktuálních poruch, bude zobrazena zpráva o typu poruchy
na LEDkách.
FS 73 – ZPOŽDĚNÍ PŘENOSU ZTRÁTY TELEFONNÍ LINKY
|__|__|__|#
programováno od 0 do 99 minut/0 do 255 minut základní 0|0|0|#
Poznámka: Vložením hodnoty „0” dojde k blokování přenosu kódu události „ztráta napětí
telefonní linky”.
7. RESTARTY
Vykonáním funkcí FS 74 a FS 75 budou obnoveny základní parametry nastavení ústředny.
V této funkci je použita ochrana proti nechtěnému smazání parametrů. U těchto funkcí je
požadováno potvrzení vykonání příkazu stiskem klávesy [1].
FS 74 – VYMAZÁNÍ NASTAVENÍ
Po vstoupení do funkce se rozsvítí LED diody 2 až 4. Zmáčkněte klávesu [1] k obnovení
základníního nastavení. Funkce také smaže jména uživatelů a pojmenování zón.
FS 75 – VYMAZÁNÍ KÓDŮ
Po vstoupení do funkce se rozsvítí LED diody 1,3,4 a 5. Zmáčkněte klávesu [1] k obnovení
základního nastavení.
FS 76 – VYMAZÁNÍ MONITOROVACÍCH KÓDŮ A IDENTIFIKÁTORU
Všechny kódy budou přeprogramovány podle základního nastavení (funkce FS 56 až FS 68).
Záměrem funkce je rychlejší proces programování vybraných monitorovacích kódů.
Náseldná aktivace monitorování vyžaduje vymazání individuálních kódů, které nechcete
zasílat na monitorovací stanici. Vymazání se provádí nastavením nulových kódů.
Po vstoupení do funkce se rozsvítí LED diody 1,2,4 a 5. Zmáčkněte klávesu [1] k obnovení
všech přenosových kódů a identifikátoru ústředny.
FS 77 – LOKÁLNÍ DOWLADING (lokální komunikace)
Poznámka: Všechny změny provedené v průběhu komunikace budou platné ihned, jakmile
se provede zápis dat do ústředny, kromě některých parametrů jako citlivost zón,
typy zón, volby telefonního zasílán). Tyto parametry budou platné až po
ukončení komunikace, nebo po uplynutí celé minuty na hodinách ústředny (po
skončení nahrávání).
16
Programovaci tabulky
CA-5
FS 78 – DOWNLOADING RS-232 – vyvoláním této funkce spustíte komunikaci mezi
ústřednou a počítačem přes port RS-232
Poznámka:
• Pro propojení portů počítače a ústředny je zapotřebí speciální kabel vyrobený firmou
SATEL, který je vybaven převodníkem standardu TTL (0V, +5V) do standardu RS-232
(-12V, +12V). Data jsou po kabelu přenášena v obou směrech. Pro připojení ústředen
verze 4.0 a vyšší (ústředny CA-5 s konektorem RJ) se používá kabel označený
DB9FC/RJ. U starších verzí bez RJ konektoru se používá kabel s označením
DB9FC/PIN3.
• Funkce nemusí spustit komunikaci (3 dlouhá pípnutí), pokud ústředna právě vytáčí. Pokud
tento problém přetrvává příliš dlouho, je možné na dobu programování přerušit funkci
monitorování v (FS 10 volba 1).
CA-5
SATEL
17
Historie změn tohoto manuálu
Popsané změny se vztahují k manuálu napsaném pro ústřednu CA-5 v1.09.
DATUM
Březen 2007
VERZE
2.10
POPIS ZMĚN
Nové označení LED kontrolek (piktogramy) na klávesnicích.
Změna RS portu na RJ konektor; vyžaduje zakoupení nového kabelu (str. 16).
Přidána nova volba „3 pokusy o testovací přenos” (FS 9, volba 4, str. 6).
Přidána zvuková signalizace nové poruchy (str. 7).
Přidána volba o omezení signalizace zapnutí/vypnutí na OUT1 (str. 7).
Byl změněn popis funkce 7: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ zónou a to monostabilně nebo
bistabilně (str. 10).
Hlavní 4, 141 00 Praha 4, ČR
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149
e-mail: [email protected]
technická pomoc: [email protected]
www: www.euroalarm.cz

Podobné dokumenty

Konvertor monitorování

Konvertor monitorování Kód stanice – do tohoto políčka vložte řetězec 1 až 12 alfanumerických znaků (čísla, písmena a speciální znaky), která určí klíč pro kódování dat, které mají být zaslány na monitorovací stanici. A ...

Více

Manual GB060 311T verze 1.01 CZ

Manual GB060 311T verze 1.01 CZ karet do učícího režimu. Karta je z výroby deaktivována a je třeba ji před jejím používáním aktivovat. Aktivaci karty provedete stiskem libovolného tlačítka na 1 s. Kontrolka LED na kartě 2× blikne...

Více

magellan 6160 - Elektro

magellan 6160 - Elektro MAGELLAN lze programovat běžným způsobem po sekcích nebo je možné se v programování pohybovat přes MENU. V programování přes MENU lze zadávat pouze základní vlastnosti a nastavení. Pro všechny prog...

Více

programování

programování Obr. 1. Propojení počítače se sériovým konektorem ústředny. Na levé straně je zobrazen RJ konektor základní desky ústředny. Na pravé straně je znázorněn konektor samice DB-9, z pohledu pinů. Poznám...

Více

instalační manuál

instalační manuál narušená“ je vyslán na monitorovací stanici), po dosažení počtu narušení tohoto čítače nastaveného funkcí (FS7) se spustí poplach (a kód „zóna v poplachu“ je vyslán na monitorovací stanici). Čítač ...

Více

Tachykardie

Tachykardie skryty v QRS komplexu, protože síně a komory se depolarizují současně. Jedná se o nejčastější pravidelnou tachykardii se štíhlými komplexy QRS bez patrných P vln na

Více

Vyšetření v ambulanci TVL

Vyšetření v ambulanci TVL - Holter: v noci 30/min, četné SA pauzy o max 2,4sek. - spiroergometrie: TF max 186/min

Více

INT-TSH

INT-TSH na obrazovce „Tíseň“,

Více