10. Přehled menu programu

Transkript

10. Přehled menu programu
Popis programu
verze: 29. prosinec 2010
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Medicus - krok správným směrem...
Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy
CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý
software Medicus.
Těší nás, že jste nám zak oupením programu dali Vaši
důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit
jeden z nejlepších programů vhodných pro lék aře různých
odborností.
Naše programy neustále reagují na změny ve zdravotnictví a
v legislativě a i dík y tomu přibývají další spok ojení uživatelé.
Věříme, že i Vy budete jedním z nich.
Obsah
5
Obsah
Kapitola I
Úvod
Kapitola II Základní práce s programem
14
16
1.
Založení
karty pacienta
...................................................................................................................................
16
2.
Vyhledání
pacienta v kartotéce
...................................................................................................................................
16
3.
Dekurs
................................................................................................................................... 18
4.
Anamnéza
................................................................................................................................... 18
5.
Prohlídky
................................................................................................................................... 19
6.
Očkování
................................................................................................................................... 21
7.
Recept
................................................................................................................................... 23
8.
Neschopenka
................................................................................................................................... 24
9.
Výkony
................................................................................................................................... 25
10.
Vyúčtování
pojišťovně
...................................................................................................................................
26
11.
Sestavy
................................................................................................................................... 30
Kapitola III Vybrané moduly a funkce programu
0
Kapitola IV Přehled menu programu - Program
34
1.
1.1.
1.2.
Tisk
................................................................................................................................... 34
Okno tisku .......................................................................................................................................................... 34
Okno tisku -..........................................................................................................................................................
kontextové m enu
36
2.
Odhlásit
................................................................................................................................... 36
3.
Přehlásit
na jiné pracoviště
...................................................................................................................................
37
4.
Přihlášení
uživatelé
...................................................................................................................................
37
5.
Odeslat
zprávu
...................................................................................................................................
38
6.
Zprávy
................................................................................................................................... 39
7.
Registrace
................................................................................................................................... 39
8.
Aktualizace
................................................................................................................................... 39
Kapitola V Přehled menu programu - Kartotéka
44
1.
Kartotéka
................................................................................................................................... 44
2.
Identifikace
- Karta pacienta
...................................................................................................................................
47
3.
Přijmout
................................................................................................................................... 49
4.
Zdravotní
klasifikace
...................................................................................................................................
49
5.
Zařazení
pacienta
...................................................................................................................................
49
6.
Přehled
zdravotní klasifikace
...................................................................................................................................
50
Kapitola VI Přehled menu programu - Ambulance
52
1.
Kartotéka
................................................................................................................................... 52
2.
Fronta
pacientů
...................................................................................................................................
52
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
5
6
Medicus
3.
Přehled
ambulantních návštěv
...................................................................................................................................
52
4.
Sledované
léky
...................................................................................................................................
53
5.
Zubní
kříž
...................................................................................................................................
54
6.
Plán
ošetření
...................................................................................................................................
54
7.
Parodontologie
................................................................................................................................... 54
8.
Identifikace
................................................................................................................................... 55
9.
Ambulantní
karta
...................................................................................................................................
55
10.
Nová
ambulantní karta
...................................................................................................................................
57
11.
Lékařské
zprávy
...................................................................................................................................
59
12.
Anamnéza
................................................................................................................................... 59
13.
Pediatrické
prohlídky
...................................................................................................................................
60
14.
Prohlídky
................................................................................................................................... 61
15.
Dispenzarizace
................................................................................................................................... 62
16.
Očkování
................................................................................................................................... 62
17.
Chorobopisy
pacienta
...................................................................................................................................
63
18.
Seznam
Hospitalizací
...................................................................................................................................
63
19.
Medikace
................................................................................................................................... 63
20.
Hromadné
vykazování
...................................................................................................................................
64
21.
Recepty
................................................................................................................................... 65
22.
Přijmout/Propustit
................................................................................................................................... 67
23.
Neschopenky
................................................................................................................................... 67
24.
Přehled
pohledávek
...................................................................................................................................
68
25.
Vyšetření
těhotné
...................................................................................................................................
69
26.
Záznam
o průběhu rehabilitační péče
...................................................................................................................................
70
27.
Grafické
vyšetření
...................................................................................................................................
70
28.
IZIP
................................................................................................................................... 71
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.6.
Zápis IZIP .......................................................................................................................................................... 71
Připojit přílohu
..........................................................................................................................................................
ke zprávě IZIP
72
Přehled zápisů
..........................................................................................................................................................
IZIP
73
Export do IZIPu
.......................................................................................................................................................... 73
Zpětné pořízení
..........................................................................................................................................................
zápisů pro IZIP
74
Přihláška klienta
..........................................................................................................................................................
IZIP
74
29.
Mamografie
................................................................................................................................... 75
30.
Pracovní
lékařství
...................................................................................................................................
75
31.
OSG
................................................................................................................................... 75
32.
Speciální
vyšetření
...................................................................................................................................
75
33.
Radiodiagnostika
................................................................................................................................... 75
34.
Žádanky
................................................................................................................................... 75
35.
Šablony
žádanek
...................................................................................................................................
76
36.
Žádanky
pacienta
...................................................................................................................................
76
37.
Požadavky
na pracoviště
...................................................................................................................................
77
38.
Přehled
žádanek
...................................................................................................................................
77
Kapitola VII Přehled menu programu - Oddělení
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
80
Obsah
7
1.
Kartotéka
................................................................................................................................... 80
2.
Stav
oddělení
...................................................................................................................................
80
3.
Přehled
hospitalizací
...................................................................................................................................
82
4.
Přehled
operací
...................................................................................................................................
83
5.
Sledované
léky
...................................................................................................................................
83
6.
Chorobopis
................................................................................................................................... 84
7.
Anamnéza
................................................................................................................................... 84
8.
Identifikace
................................................................................................................................... 84
9.
Chorobopisy
pacienta
...................................................................................................................................
84
10.
Medikace
................................................................................................................................... 84
11.
Dekurs
................................................................................................................................... 84
12.
Operační
vložka
...................................................................................................................................
86
13.
Seznam
operačních vložek
...................................................................................................................................
86
14.
Přijmout/Propustit
................................................................................................................................... 87
15.
Neschopenky
................................................................................................................................... 87
16.
Recepty
................................................................................................................................... 87
17.
List
o prohlídce mrtvého
...................................................................................................................................
87
18.
Přehled
listů o prohlídce mrtvého
...................................................................................................................................
88
19.
Speciální
vyšetření
...................................................................................................................................
88
20.
Hlášení
hospitalizace
...................................................................................................................................
89
Kapitola VIIIPřehled menu programu - Laboratoř
1.
1.1.
1.2.
1.3.
92
Laboratorní
výsledky pacienta
...................................................................................................................................
92
Žádanky – Výsledky
.......................................................................................................................................................... 92
Metodický.........................................................................................................................................................
popis ručního zápisu výsledků laboratorních vyšetření
92
Žádanky ......................................................................................................................................................... 93
Výsledky......................................................................................................................................................... 93
Metoda – Výsledky
.......................................................................................................................................................... 94
Metody ......................................................................................................................................................... 95
Výsledky......................................................................................................................................................... 95
Metoda – Graf
.......................................................................................................................................................... 95
Metodický.........................................................................................................................................................
popis - zobrazení výsledků laboratorních vyšetření v grafu
96
Metody ......................................................................................................................................................... 96
Graf
......................................................................................................................................................... 96
2.
Laboratorní
výsledky
...................................................................................................................................
97
3.
Import
laboratorních vyšetření
...................................................................................................................................
98
4.
Nastavení:
Import laboratorních vyšetření
...................................................................................................................................
98
4.1.
4.2.
4.3.
Záložka Základní
.......................................................................................................................................................... 98
Záložka Rozšířené
.......................................................................................................................................................... 99
Záložka Systém
..........................................................................................................................................................
ové
100
5.
Chyby
při importu laboratorních vyšetření
...................................................................................................................................
100
6.
Lokální
číselník laboratorních položek
...................................................................................................................................
101
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Vložení lab.
..........................................................................................................................................................
položek z národního číselníku
102
Vložení lab.
..........................................................................................................................................................
položek včetně m ezních hodnot z číselníku lab.
103
Aktualizace..........................................................................................................................................................
lab. položek z číselníku laboratoří
103
Aktualizace..........................................................................................................................................................
m ezních hodnot z číselníku laboratoří
103
Zm ěna barvy
..........................................................................................................................................................
písm a
103
Spojení vybraných
..........................................................................................................................................................
laboratorních položek do první vybrané
104
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
7
8
Medicus
6.7.
Doplnění prázdných
..........................................................................................................................................................
zkratek pro výstupy
104
7.
Mezní
hodnoty pro lokální lab. položky
...................................................................................................................................
104
8.
Šablony
laboratorních položek
...................................................................................................................................
105
9.
Hodnocení
výsledků laboratorních vyšetření
...................................................................................................................................
106
10.
Národní
číselník laboratorních položek (NČLP)
...................................................................................................................................
107
11.
Laboratoře
................................................................................................................................... 108
12.
Číselník
laboratorních položek laboratoří
...................................................................................................................................
108
Kapitola IX Přehled menu programu - Objednávky
110
1.
Obsazení
pracovišť zaměstnanci
...................................................................................................................................
110
2.
Odlišnosti
v obsazení pracovišť zaměstnanci
...................................................................................................................................
111
3.
Objednávání
................................................................................................................................... 111
4.
Objednávky
pacientů
...................................................................................................................................
112
5.
Přehledy
................................................................................................................................... 113
Kapitola X Přehled menu programu - Pojišťovna
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
116
Pořízení
................................................................................................................................... 116
Am bulantní
..........................................................................................................................................................
doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
116
Převod am..........................................................................................................................................................
bulantních dokladů na nepravidelnou péči
118
Vyúčtování..........................................................................................................................................................
výkonů v am bulantní péči
118
Zvlášť účtovaná
..........................................................................................................................................................
léčiva a PZT
119
Nepravidelné
..........................................................................................................................................................
péče
119
Poukaz na ..........................................................................................................................................................
vyšetření / ošetření
121
Ústavní péče
.......................................................................................................................................................... 123
Vyúčtování..........................................................................................................................................................
cest lékaře
126
Stom atologický
..........................................................................................................................................................
am bulantní doklad
127
Příkaz ke zdravotním
..........................................................................................................................................................
u transportu
129
Vyúčtování..........................................................................................................................................................
výkonů záchranné služby
130
DRG
.......................................................................................................................................................... 131
2.
Přehled
dokladů, faktur a předepsaných PZT
...................................................................................................................................
131
3.
Tvorba
dávek
...................................................................................................................................
132
4.
Tvorba
dávek - oprava
...................................................................................................................................
138
5.
Faktury
................................................................................................................................... 140
6.
Protokoly
portálů
...................................................................................................................................
141
7.
Číselníky
................................................................................................................................... 141
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
Číselníky VZP
..........................................................................................................................................................
a jejich aktualizace
142
Zdravotní pojišťovny
.......................................................................................................................................................... 143
Hodnota bodu
..........................................................................................................................................................
a kapitace
144
Kódy dopravy
.......................................................................................................................................................... 144
Denní definovaná
..........................................................................................................................................................
dávka
145
Žadatelé .......................................................................................................................................................... 145
Cenová pásm
..........................................................................................................................................................
a
146
Ceníky
.......................................................................................................................................................... 146
Ceník výkonů
......................................................................................................................................................... 146
Hromadně
.........................................................................................................................................................
vyráběné léčivé přípravky
148
Individuálně
.........................................................................................................................................................
připravované léčivé přípravky
148
Prostředky
.........................................................................................................................................................
zdravotnické techniky
148
Nestandardní
.........................................................................................................................................................
výkony
148
Nestandardní
.........................................................................................................................................................
léčiva
149
Stomatologické
.........................................................................................................................................................
výrobky - ordinace
149
Stomatologické
.........................................................................................................................................................
výrobky - laboratoř
149
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Obsah
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9
Stomatologické
.........................................................................................................................................................
výrobky - standardní ceny
149
Zm ěnové číselníky
.......................................................................................................................................................... 150
Výkony ......................................................................................................................................................... 150
Číselníky.........................................................................................................................................................
HVLP, IPLP, PZT a stomatologických výrobků
151
Kontrola výkonů
..........................................................................................................................................................
dle věku
151
Nepovolené
..........................................................................................................................................................
kom binace výkonů
151
Povolené četnosti
..........................................................................................................................................................
výkonů
151
Zkratky kódů
..........................................................................................................................................................
a výkonů
152
Import
ceníku
...................................................................................................................................
153
Export aktuálního
..........................................................................................................................................................
ceníku do souboru
154
Aktualizace..........................................................................................................................................................
ceníku z jiného datového zdroje (im port)
154
Archív
................................................................................................................................... 155
Archív disket
..........................................................................................................................................................
– vrácení posledního vyúčtování
155
Archív dávek
..........................................................................................................................................................
– vytvoření duplikátu diskety
155
Archív dokladů
.......................................................................................................................................................... 156
10.
Vyúčtování
(celkový přehled)
...................................................................................................................................
157
11.
Faktury
(celkový přehled)
...................................................................................................................................
157
12.
Import
dávek
...................................................................................................................................
158
13.
Přepočet
bodů na Kč
...................................................................................................................................
158
14.
Přepočet
dokladů
...................................................................................................................................
158
15.
Výběr
nositele výkonů
...................................................................................................................................
159
16.
Generování
kódů ošetřovacích dní
...................................................................................................................................
159
17.
Prohlížení
diskety
...................................................................................................................................
160
18.
Vykázané
výkony a léčiva
...................................................................................................................................
160
19.
DRG
................................................................................................................................... 160
20.
Přehled
nákladů, limity a porovnání nákladů
...................................................................................................................................
161
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
Přehled nákladů
.......................................................................................................................................................... 161
Lim ity a porovnání
..........................................................................................................................................................
nákladů
164
Segm enty ..........................................................................................................................................................
péče
165
Zobrazení ..........................................................................................................................................................
náběhu nákladů
166
Kapitola XI Přehled menu programu - Platby
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
170
Obecně
o platbách
...................................................................................................................................
170
Způsoby úhrady
..........................................................................................................................................................
a vyúčtování
170
Typy dokladů
.......................................................................................................................................................... 171
Uzavírání dokladů
.......................................................................................................................................................... 171
Sm azání dokladu
.......................................................................................................................................................... 171
Storno dokladu
.......................................................................................................................................................... 172
2.
Závazky
pacienta
...................................................................................................................................
172
3.
Platebni
doklady pacienta
...................................................................................................................................
173
4.
Pohledávky
................................................................................................................................... 175
5.
Platební
doklady
...................................................................................................................................
175
6.
Platby
................................................................................................................................... 175
7.
Doklady
k položkám pohledávek
...................................................................................................................................
176
8.
Přehled
dokladů
...................................................................................................................................
176
9.
Přehled
pohledávek
...................................................................................................................................
177
10.
Přehled
pacientů se závazky
...................................................................................................................................
177
11.
Číselník
měn a kurzovní lístek
...................................................................................................................................
178
12.
Pokladny
................................................................................................................................... 178
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
9
10
Medicus
13.
Přehled
pokladních uzávěrek
...................................................................................................................................
179
Kapitola XII Přehled menu programu - Sestavy
182
1.
Denní
přehledy
...................................................................................................................................
183
2.
Celkové
přehledy
...................................................................................................................................
183
3.
Přehled
pacientů
...................................................................................................................................
183
4.
Individuální
doklady
...................................................................................................................................
184
5.
Četnost
diagnóz
...................................................................................................................................
184
6.
Četnost
výkonů
...................................................................................................................................
185
7.
Náklady
na léčbu
...................................................................................................................................
185
8.
Přehled
plateb
...................................................................................................................................
185
9.
Přehled
pohledávek
...................................................................................................................................
185
10.
Přehled
výkonů
...................................................................................................................................
186
11.
Přehled
výkonů dle odesílajících lékařů
...................................................................................................................................
186
12.
Vykázaná
pracovní doba
...................................................................................................................................
186
13.
Hromadný
tisk dekursů
...................................................................................................................................
187
14.
Předepsaná
léčiva
...................................................................................................................................
187
15.
Přehled
medikací
...................................................................................................................................
188
16.
Přehled
faktur
...................................................................................................................................
188
17.
Regulace
úhrad ZP
...................................................................................................................................
188
18.
Čas
zdravotních výkonů
...................................................................................................................................
189
19.
Přehled
prohlídek
...................................................................................................................................
190
Kapitola XIIIPřehled menu programu - Nástroje
194
1.
Správa
databáze
...................................................................................................................................
194
2.
Obnova
systémových sestav
...................................................................................................................................
195
3.
Zprávy
SMS
...................................................................................................................................
195
4.
Odeslání
SMS
...................................................................................................................................
195
5.
Přehled
SMS zpráv
...................................................................................................................................
196
6.
Export
do IZIPu
...................................................................................................................................
197
7.
Kontrola
rodných čísel
...................................................................................................................................
198
8.
Registrace
................................................................................................................................... 198
9.
Kalkulačka
................................................................................................................................... 199
10.
Editor
................................................................................................................................... 199
11.
Obsah
schránky
...................................................................................................................................
200
Kapitola XIVPřehled menu programu - Konfigurace
202
1.
Uživatelé
................................................................................................................................... 202
2.
Typ
pracoviště
...................................................................................................................................
202
3.
Organizační
struktura
...................................................................................................................................
203
4.
Přístupová
práva
...................................................................................................................................
207
5.
Přiřazení
skupiny dokumentace na pracoviště
...................................................................................................................................
208
6.
Smluvní
pracoviště
...................................................................................................................................
212
6.1.
Zápis nových
..........................................................................................................................................................
sm luvních pojišťoven, lékařů a výkonů
214
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Obsah
6.2.
6.3.
6.4.
11
Převzetí sm
..........................................................................................................................................................
luvních výkonů
215
Rozeslání sm
..........................................................................................................................................................
luvních výkonů
215
Rozeslání nebo
..........................................................................................................................................................
převzetí definice pracovišť
215
7.
Řady
................................................................................................................................... 215
8.
Obce
a PSČ
...................................................................................................................................
216
9.
Firmy
................................................................................................................................... 216
10.
Okolní
lékaři
...................................................................................................................................
217
11.
Stomatologické
laboratoře
...................................................................................................................................
218
12.
Značky
a kódy
...................................................................................................................................
218
13.
Fráze
................................................................................................................................... 219
14.
Šablony
prací
...................................................................................................................................
220
15.
Styly
textu
...................................................................................................................................
220
16.
Šablona
anamnézy
...................................................................................................................................
221
17.
Šablona
záznamu
...................................................................................................................................
221
18.
Prohlídky
................................................................................................................................... 221
19.
Pediatrické
prohlídky
...................................................................................................................................
222
20.
Očkování
................................................................................................................................... 223
21.
Dispenzární
skupiny
...................................................................................................................................
224
22.
Dopisy
pacientům
...................................................................................................................................
224
23.
Odkazy
www
...................................................................................................................................
225
24.
Skupiny
zařazení pacientů
...................................................................................................................................
226
25.
Přímý
tisk sestav
...................................................................................................................................
226
26.
Záměny
IČP
...................................................................................................................................
227
27.
Externí
programy
...................................................................................................................................
227
28.
Hodnocení
speciálního vyšetření
...................................................................................................................................
228
29.
Nastavení
zobrazení informací
...................................................................................................................................
229
30.
Klávesové
zkratky
...................................................................................................................................
230
31.
Nastavení
................................................................................................................................... 231
32.
OSG
Nastavení
...................................................................................................................................
231
33.
Dnešní
datum
...................................................................................................................................
232
34.
Panely
nástrojů
...................................................................................................................................
233
Kapitola XV Přehled menu programu - Okno
236
Kapitola XVIPřehled menu programu - Nápověda
238
1.
1.1.
Regulační
poplatky
...................................................................................................................................
238
Regulační poplatky
..........................................................................................................................................................
v ústavní péči
243
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
11
Kapitola
I
14
1.
Medicus
Úvod
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus,
je součástí holdingu společností sdružených v akciové společnosti
CompuGroup.
Společnost
CompuGroup
poskytuje
programová
a komunikačních řešení pro zdravotnická zařízení a jejich servisní organizace
v Rakousku, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Saudské
Arábii, Litvě, Malajsii, Norsku, Polsku, Slovensku, Jižní Africe, Španělsku,
Švédsku a Turecku.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
II
16
Medicus
2.
Základní práce s programem
2.1.
Založení karty pacienta
1.Není-li otevřena kartotéka pacientů, otevřte ji ikonou
zkratkou Ctrl-K.
nebo klávesovou
2.Stiskněte klávesu Insert nebo klikněte na ikonu
. Otevře se formulář pro
zadání údajů nového pacienta. Vyplňte potřebné údaje o pacientovi do
formuláře.
3.Změny v kartě pacienta (nově zadané údaje) se potvrdí klávesou F2 nebo
ikonou
. Zrušení vložených změn před potvrzením můžeme provést
klávesou Esc nebo stiskem ikony
kartotéka automaticky aktualizuje.
. Po uložení údajů o pacientovi se
4.Kartu pacienta můžeme zavřít klávesou Esc nebo kliknutím na symbol
pravém horním rohu.
v
Chceme-li si již založenou kartu pacienta pouze prohlédnout, najdeme příslušný
řádek pacienta v kartotéce (viz „Jak vyhledat pacienta“) a použijeme dvojklik
levým tlačítkem myši na řádku pacienta v kartotéce, klávesovou zkratku Ctrl-I,
klikneme na ikonu
2.2.
nebo použijeme volbu Ambulance - Identifikace.
Vyhledání pacienta v kartotéce
Vyhledání pacienta je nejrychlejší psaním z klávesnice. Začnete-li psát na
klávesnici a máte otevřenou kartotéku, přepne se setřídění kartotéky pacientů
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
17
podle prvního zadaného znaku. Jedná-li se o písmeno, předpokládá se, že bude
hledána hodnota příjmení a jména. Třídění kartotéky se proto přepne podle
sloupce Příjmení. Pokud je první psaný znak číslice, předpokládá se, že bude
hledána hodnota rodného čísla a třídění se přepne podle sloupce Rodné číslo.
Poznámka: Je-li v kartotéce zobrazen i sloupec Osobní číslo, třídění se nepřepne
podle rodného čísla, ale podle osobního čísla. Zobrazení sloupců lze nadefinovat
volbou „Sloupce“ v kontextovém menu. Kontextové menu se vyvolá pravým
tlačítkem myši nad otevřenou kartotékou.
1.Není-li kartotéka otevřena, otevřte ji (např. pomocí Ctrl-K ).
2.Na klávesnici začněte psát příjmení pacienta.
Před vlastním psaním z
klávesnice nemusíte nikam klikat tlačítkem myši.
Program rozpozná, že se bude hledat podle příjmení a přepne setřídění
kartotéky podle sloupce Příjmení. Název sloupce Příjmení v záhlaví kartotéky
se zbarví červeně. Nad sloupcem se zobrazí textové políčko s vyhledávanými
znaky. Podle zápisu v textovém políčku se bude v kartotéce vyhledávat
pacient.
Není-li vyhledání jednoznačné, v kartotéce je například více Nováků,
dohledejte pacienta ručně přesunem kurzoru pomocí kurzorových kláves nebo
kliknutím myši.
3.V případě úspěchu ukončete hledání stiskem klávesy Enter, jinak stiskem
klávesy Esc.
Hledáte-li požadovaný výraz, jméno, rodné nebo osobní číslo, vyhledávací
políčko může být zbarveno žlutě nebo červeně. Žlutá barva značí nalezení
výrazu, červená nikoli. Pokud při červeném zbarvení, tedy v případě
neúspěšného hledání, stisknete klávesu Enter, zobrazí se upozornění, že
hledaný výraz nebyl nalezen. Proto je lépe neúspěšné hledání ukončit stiskem
klávesy Esc, kde se tomuto upozornění vyhnete.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
18
2.3.
Medicus
Dekurs
1.Otevřte kartotéku klávesovou zkratkou Ctrl-K nebo ikonou
.
2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
zapsat záznam do dekursu.
3.Otevřte okno ambulantní karty dvojklikem levým tlačítkem myši na
vyhledaném pacientovi, pomocí klávesové zkratky Ctrl-M nebo ikonou
.
Okno pro zápis dekursu v programu Medicus Profesionál, Medicus Komfort a Medicus NIS. V
programu Medicus Start se zobrazí pouze předchozí a dnešní záznam.
4.Vyplňte v ambulantní kartě dnešní záznam a uložte klávesou F2 nebo
kliknutím na ikonu
.
5.Tisk nejenom dnešního záznamu lze provést přes ikonu
nebo klávesovou
zkratkou Ctrl-P. Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně
případné varianty s hlavičkou nebo bez hlavičky.
6.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši.
7.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy
před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny.
2.4.
Anamnéza
Není k dispozici ve verzi Medicus Start.
1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
zapsat anamnézu.
2.Otevřte okno anamnézy klávesovou zkratkou Ctrl-A nebo ikonou
.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
19
3.Pokud nelze psát, přepněte se do editace klávesou F4 nebo ikonou
a
zapište požadované údaje. Pro pohodlnější psaní můžete využít i textový
editor, který vyvoláte ikonou
.
4.Tisk anamnézy lze provést přes ikonu
nebo klávesovou zkratkou Ctrl-P.
Zobrazí se okno s výběrem příslušné tiskové sestavy, včetně varianty s
hlavičkou nebo bez hlavičky.
5.Zvolte tiskovou sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši.
6.Zobrazí se okno s možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy
před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny.
2.5.
Prohlídky
Není k dispozici ve verzi Medicus Start.
Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o prohlídce, musíme nejdříve
nadefinovat tzv. typy prohlídek, které posléze budeme u pacientů používat jako
šablony.
Pro definici prohlídek postupujte následovně:
1.Otevřte okno pro definici prohlídek volbou Konfigurace - Prohlídky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
20
Medicus
2.Nadefinujeme typy prohlídek pomocí klávesy Insert nebo ikonou
. Určíme,
co se bude v rámci prohlídky sledovat (výška, váha, tlak, puls, ...) a ve spodní
části okna lze připravit vzorový text prohlídky. Tlačítka „Perioda" a „Generuj" v
horní části okna prohlídek slouží k nastavení periody definované prohlídky a
pro automatické generování data prohlídky pacientům, kteří již daný typ
prohlídky mají.
3.Pro změnu již zadaných šablon prohlídek použijte klávesu F4 nebo ikonu
.
Uložení přidávané nebo měněné prohlídky je nejsnazší klávesou F2 nebo
ikonou
.
4.Po založení nebo změně typů prohlídek můžeme okno zavřít.
Jsou-li nadefinovány typy prohlídek, můžeme pacientovi zadat konkrétní
prohlídku:
1.Otevřte kartotéku (např. ikonou
nebo klávesovou zkratkou CTRL+K).
2.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
zapsat prohlídku.
3.Otevřte okno prohlídek z menu Vyšetření - Prohlídky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
21
4.Zvolte typ prohlídky a zadejte v seznamu prohlídek novou prohlídku pomocí
klávesy Insert nebo ikony
.
5.Zadejte požadované údaje včetně případné úpravy předdefinovaného textu ve
spodní části okna. Uložte klávesou F2 nebo ikonou
Poznámka: Zvětšit okno editoru pro snadnější editaci textu lze ikonou
zobrazenou v pravé prostřední části okna. V horní části okna můžete zadat
datum příští prohlídky.
2.6.
Očkování
Není k dispozici ve verzi Medicus Start.
Abychom mohli pacientovi zapsat údaje o očkování, je třeba nejdříve
zkontrolovat případně nadefinovat typy očkování, které posléze budeme u
pacientů používat jako šablony.
Pro kontrolu nebo úpravu typu očkování postupujte následovně:
1.Otevřte okno pro definici typu očkování volbou Konfigurace — Očkování.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
22
Medicus
2.Nadefinujeme typ očkování pomocí klávesy Insert nebo ikonou
. Ve
sloupci T/P se definuje typ P jako perioda nebo T jako termín.
3.Uložení každého definovaného očkování provedeme klávesou F2 nebo
ikonou
. Tlačítka
nebo
(zobrazí se podle toho zda
stojíme na očkování periodickém nebo termínovém) v horní části okna slouží
k nastavení periody nebo termínů definovaného očkování. Tlačítko
slouží pro automatické generování data očkování pacientům, kteří již daným
typem očkování prošli.
4.Po kontrole nebo definování typu očkování můžeme okno s definicemi
očkování zavřít. Například ikonou
v pravém horním rohu okna.
Zadání očkování u pacienta provedeme podle následujícího postupu:
1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
zapsat očkování.
2.Otevřte okno očkování například pomocí volby Ambulance — Očkování.
Zvolte typ očkování (poklepáním myši nebo klávesou F5)
Předdefinované typy očkování v programu jsou:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
a zadejte údaje o očkování pomocí klávesy Insert nebo ikony
23
.
3.Uložte vložené údaje o očkování pomocí klávesy F2 nebo ikonou
.
4.Po znovuotevření okna očkování je datum příštího očkování doplněno
automaticky na základě definovaného typu očkování.
2.7.
Recept
1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
vystavit recept.
2.Otevřte okno Recepty klávesovou zkratkou Ctrl-R, kliknutím na ikonu
receptu
nebo pomocí volby Ambulance — Recepty.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
24
Medicus
3.Okno s recepty nabídne recept již v editaci bez nutnosti použít klávesu Insert
nebo ikonu
. Zadejte lék na recept. Jste-li v políčku názvu, můžete vyhledat
lék z číselníku léků pomocí klávesy F5 nebo zapsáním názvu léku a
potvrzením klávesou Enter. Další lék na recept přidáte nejrychleji na klávesnici
klávesou .
4. Uložte vložené údaje o léku pomocí klávesy F2 nebo ikonou
.
Poznámka :V horní části okna můžete využít tlačítka pro zobrazení receptáře,
duplikaci léku a další.
Tisk receptu
Tisk vystaveného receptu lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu
nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí
okno s výběrem příslušné tiskové sestavy receptu (bez data, prázdný s datem
atd.). Zvolte sestavu dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s
možností upřesnění parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a
potvrzením tisku. Potvrďte kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně.
Poznámka: Máte-li tisk receptu vyladěn a nechcete při tisku neustále potvrzovat
zvolenou sestavu, vytisknete recept přes ikonu Přímý tisk.
2.8.
Neschopenka
Není k dispozici ve verzi Medicus Start.
1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta"), kterému chcete
vystavit neschopenku.
2.Otevřte okno Neschopenky klávesovou zkratkou Ctrl-N, kliknutím na ikonu
nebo volbou Ambulance › Neschopenky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
25
3.Vyplňte potřebné údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou
. Chcete-li již
vystavenou neschopenku editovat, např. kvůli ukončení, použijte na ni klávesu
F4 pro editaci. Přidání zcela nové neschopenky lze provést klávesou Insert
nebo ikonou
.
Tisk neschopenky
Tisk vystavené neschopenky lze provést klávesovou zkratkou Ctrl-P, přes ikonu
nebo přes volbu Program - Tisk. Ve všech případech se standardně zobrazí
okno s výběrem příslušné tiskové sestavy neschopenky. Zvolte sestavu
dvojklikem levým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s možností upřesnění
parametrů tisku, prohlížením sestavy před tiskem a potvrzením tisku. Potvrďte
kliknutím na ikonu tiskárny v tomto okně.
Pokud nemáte jehličkovou tiskárnu, která "proklepne" několik stránek formuláře
najednou, musíte tisknout neschopenku po jedné stránce formuláře.
2.9.
Výkony
1.V kartotéce vyhledejte pacienta (viz „Jak vyhledat pacienta“), na kterého bude
vystaven výkon.
2.Otevřte typ dokladu, na který chcete výkon zapsat. Například pro zapsání
výkonu na ambulantní doklad můžete použít ikonu
. Pro jiný typ dokladu
zvolte příslušnou ikonu nebo pokud ikona není k dispozici použijte volbu
Pojišťovna - Pořízení.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
26
Medicus
3.V dokladu vyplňte požadované údaje a uložte klávesou F2 nebo ikonou
.
Poznámka: Hlavička dokladu je standardně vyplněna údaji pacienta, který je
vyhledán v kartotéce. Základní diagnóza se přebírá z dekursu. Pro výběr výkonu
z číselníků můžete použít klávesu F5, jste-li v poli Výkon.
4.Další řádek s výkonem přidáte nejrychleji klávesou
Vyplníte výkon a uložíte klávesou F2 nebo ikonou
, Insert nebo ikonou
.
.
Poznámka: Výkony lze zadávat v poli Výkon také pomocí zkratek definovaných
přes volbu Pojišťovna - Číselníky - Zkratky kódů výkonů.
5.Máte-li zadány všechny výkony, můžete okno ambulantního dokladu zavřít
například ikonou
.
2.10. Vyúčtování pojišťovně
Pro vyúčtování pojišťovnám, tzv. tvorbu dávky, je v programu k dispozici
jednoduchý průvodce, který Vás provede vyúčtováním ve třech krocích. Tvorbu
dávek spustíte volbou Pojišťovna - Dávky. Otevře se průvodce tvorbou dávky na
prvním kroku - výběru období a pojišťoven.
1. krok - Období a pojišťovny
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
Zvolte období, za které účtujete pojišťovnám
přednastavené), a pokračujte tlačítkem Další.
(nebo
27
ponechte
Na výběr je vytvoření dávky k poslednímu dni v nastaveném měsíci od data
posledního vyúčtování nebo nastavení vyúčtování za přesně dané období. V
prvním případě spadnou do vyúčtování všechny nalezené nevyúčtované doklady
k poslednímu dni zvoleného měsíce od data posledního vyúčtování k dané
pojišťovně. Ve druhém případě budou vyúčtovány pouze doklady spadající do
přesně vymezeného období, které chcete vyúčtovat.
Pokud chcete můžete v tomto kroku také upřesnit pojišťovny, kterým se
provádí vyúčtování. Standardně jsou vybrány všechny pojišťovny, protože
program vypočte a nabídne dávky v kroku č.3 všem zvoleným pojišťovnám
najednou. Pokud účtujete některým pojišťovnám čtvrtletně a některým
měsíčně, můžete množinu pojišťoven pro vyúčtování zvolit podle své volby.
2. krok - Doklady
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
28
Medicus
Nemáte-li důvod nic neměňte a pokračujte tlačítkem Další.
V kroku č.2 je možnost upřesnit druhy dokladů, které se mají vyúčtovat a také
zda má být vytvářena dávka nově registrovaných pojištěnců (typ 80) nebo zda
se mají do dávky zahrnout i opravné doklady (využijete pokud jste vraceli z
archivu doklady jako opravné a chcete je nyní vyúčtovat).
3. krok - Dávky
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
29
V kroku č.3 je vidět seznam dávek připravených k vyúčtování za dané období
pro všechny zvolené pojišťovny. Přesněji pro ty pojišťovny, ke kterým existují
doklady na vyúčtování. Můžete vidět cenu i typy dávek a dokladů a pokud se
chcete podívat i na jednotlivé doklady, které jsou v dávce počítány, můžete tak
učinit rozkliknutím stromové struktury ikonkou + vlevo od ikony diskety.
Označte řádek s vyúčtováním a tlačítkem
uložte příslušný
řádek s vyúčtováním pojišťovně do souboru kdavka.xxx (xxx je kód
pojišťovny).
Poznámka: Je-li v kroku č.3 v oblasti nastavení zatržena volba "ukládat dávky
bez dotazu na cílový adresář", uloží se dávka automaticky do podadresáře Dávky
v adresáři, kde je program Medicus nainstalován.
Po uložení se zpřístupní další tlačítka pro tisk průvodky, faktury, prohlížení dávky
či odeslání dávky přes internet na portál pojišťovny (musíte mít certifikát).
Postupně uložte (a případně odešlete přes internet) všechny vytvořené dávky.
Doklady se po uložení přesunou do archivu. V archivu, volba Pojišťovna - Archiv
- Vyúčtování celkový přehled, lze veškeré doklady a dávky prohlížet. Dávku je
možné uložit do souboru znovu nebo je možné doklady vrátit zpět mezi
nevyúčtované.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
30
Medicus
2.11. Sestavy
Sestav ve verzi Medicus Start je méně než ve verzích Profesionál a Komfort.
V programu je možné prohlížení a tisk různých zdravotnických a ekonomických
přehledů. Tvorbu těchto sestav lze uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém
se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se zobrazí po volbě dané konkrétní
sestavy.
1.Zvolte menu Sestava a vyberte konkrétní sestavu podle vašich požadavků.
Otevře se okno s možností upřesnění omezujících podmínek pro zvolenou
sestavu. Například pro Denní přehled výkonů se zobrazí
Standardně se hledá v neodeslaných dokladech. Chcete-li vytvořit sestavu, ve které se nebude
nacházet upřesněná položka, například výkony pro všechny pojišťovny kromě 111, nastavte u
položky Pojišťovna černou tečku ke znakům <>. Výkony k pojišťovně 111 se do sestavy nebudou
zahrnovat.
2.Upřesněte omezující podmínky sestavy a potvrďte tlačítkem „Tisk". Vygenerují
se data zvolené sestavy a zobrazí se tiskové okno s možností upřesnění
vlastností tisku, prohlížením sestavy a definitivním potvrzením tisku.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Základní práce s programem
31
3.Ikonou „Prohlížení" si vygenerovanou sestavu můžete prohlédnout nebo
ikonou „Tisk" definitivně potvrdit vytištění zvolené sestavy. Nechcete-li
sestavu tisknout, ale pouze prohlížet, použijte ikonu „Prohlížení" a po uzavření
okna sestavy zavřete i okno tisku například ikonou „Storno".
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
IV
34
4.
Medicus
Přehled menu programu - Program
Menu „Program“ nabízí několik specifických položek, které jsou rozebrány v dalších
podkapitolách:
Tisk
Volba Program - Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P.
Volba Tisk slouží k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se může zobrazit
nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleží na tom, se kterým formulářem se
právě pracuje. Prohlížíme-li si například pacienty v kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám
okno s výběrem sestavy pro tisk.
Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy
zobrazena ihned, pokud se z žádných sestav nevybírá. Například po zvolení seznamu
pacientů se zobrazí následující okno tisku.
Okno tisku
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Program
35
Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení okna lze
ovlivnit ve volbě Konfigurace › Přímý tisk sestav .
Zde můžeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamžitě, bez zobrazování
programového okna tisku.
Popis okna tisku
Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené
podle zvolené tiskové předlohy na výstupní
tiskárnu.
Prohlížení tiskové sestavy vytvořené podle
zvolené tiskové předlohy.
Oprava tiskové sestavy vytvořené podle
zvolené tiskové předlohy.
Otevře se okno „Správa tiskových sestav“, ve
kterém lze vybrat jinou příbuznou sestavu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
36
Medicus
Zrušení tisku sestavy.
Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned
po vyvolání tisku bez zobrazení tohoto okna.
Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě
Konfigurace › Přímý tisk sestav .
Okno tisku - kontextové menu
Nad oknem tisku je možné použít kontextové menu pro zpřístupnění některých dalších voleb.
Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem tisku.
Některé volby jsou stejné, jako popsané volby
jsou níže ve stručnosti charakterizovány:
Posun sestavy
Ze šablony
Výběr tiskárny
Nastavení tiskárny
4.2.
na okně tisku v předchozí podkapitole. Další
Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y.
Možnost práce s tiskovými sestavami.
Je-li výběr z více tiskáren, možnost volby
některé z nich.
Otevření okna „Nastavení tisku“ s možností
nastavení parametrů tisku (velikost strany,
orientace atd.)
Odhlásit
Volba Program - Odhlásit nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-D.
Touto volbou dojde k odhlášení přihlášeného pracovníka a otevření přihlašovacího okna.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Program
4.3.
37
Přehlásit na jiné pracoviště
Volba Program - Přehlášení na jiné pracoviště nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-J.
Možnost přehlášení přihlášeného pracovníka na jiné pracoviště.
Po zvolení se otevře okno se seznamem pracovišť, na které se může pracovník přehlásit.
Nastavení povolení přístupu na příslušné pracoviště je možné ve volbě Organizační struktura (
Konfigurace › Organizační struktura) přidáním nového přiřazení pracovníka na příslušné
pracoviště.
4.4.
Přihlášení uživatelé
Volba Program - Přihlášení uživatelé
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
38
Medicus
Zobrazení seznamu přihlášených uživatelů v informačním systému Medicus. Chcete-li zjistit kdo
je přihlášený do systému, použijte tuto volbu. Okno má dvě záložky. Informace programu
Medicus a Informace databázového serveru.
4.5.
Odeslat zprávu
Volba Program - Odeslat zprávu nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-O.
Možnost zaslání zprávy v rámci informačního systému Medicus. Program umožňuje posílat
vnitřní poštu (zprávy) jiným uživatelům registrovaným v systému.
V části Komu můžeme vybrat (stisknutím mezerníku) konkrétního příjemce z registrovaných
uživatelů, případně příslušné pracoviště, na které chceme poslat zprávu všem nebo můžeme
zvolit všechny právě přihlášené uživatele. Výběr lze provádět také přes kontextové menu.
V právé části pak napíšeme vlastní zprávu, vyplníme příslušný předmět (charakteristiku) této
zprávy, můžeme zatrhnout zda se jedná o zprávu urgentní a jestli chceme požadovat
oznámení o přečtení, případně určíme časovou platnost zprávy a odešleme tlačítkem
.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Program
4.6.
39
Zprávy
Volba Program - Zprávy nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-Z .
Okno se seznamem doručené, odeslané a smazané interní pošty. Lze zde napsat novou
zprávu, odpovědět na přijatou zprávu nebo ji přeposlat někomu jinému.
Pokud máte novou ještě nepřečtenou zprávu, zobrazí se ve stavovém řádku hlavního okna
programu Medicus ikona poštovní obálky (
zpráv.
4.7.
) s číslem představujícím počet nepřečtených
Registrace
Volba Program - Registrace.
Po zakoupení licence k programu Medicus dostanete vygenerovaný příslušný config.id soubor.
Volbou Registrace vyberete tento soubor, čímž se odblokuje časové omezení, případně
zprovozní příslušné moduly.
Podobně postupujete i v případě, kdy skončila platnost časově omezené verze.
4.8.
Aktualizace
Volba Program - Aktualizace.
Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení se serverem
firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, že je na serveru nalezena novější
verze, je nabídnuta aktualizace programu.
Aktualizace z programu Medicus (přes internet nebo z CD)
Nejsnadnější aktualizace je přes internet přímo z programu, kdy dojde ke spojení se serverem
firmy Medisoft, porovnají se verze programu a v případě, že je na serveru nalezena novější
verze, je nabídnuta aktualizace programu. Ještě před definitivním potvrzením aktualizace je
otevřen soubor změn a novinek, kde si lze přečíst provedené změny mezi jednotlivými verzemi.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
40
Medicus
Před instalací aktualizace programu doporučujeme provést ve volbě Nástroje - Správa
databáze - Záloha zálohu dat.
Při aktualizaci postupujte následovně:
1.Volbou Program - Aktualizace otevřete průvodce aktualizací programu.
2.Ponechte nastavenou volbu "Z internetu" (případně zvolte "Z prezentačního CD", pokud
internet nemáte k dispozici) a pokračujte tlačítkem Další.
3.Dojde ke spojení s aktualizačním serverem firmy Medisoft a automatickým zaškrtnutím
novějších číselníků či novější verze programu než kterou právě používáte. Pokračujte
tlačítkem Další.
4.Zobrazí se okno s historií změn v programu. Pokračujte tlačítkem Aktualizuj.
5.Proběhne stahování aktualizačních souborů, případně synchronizace s instalační databází
(je-li volba instalační databáze povolena, viz aktualizace v síťovém prostředí). Po
zobrazení přehledu instalace pokračujte tlačítkem Dokončit.
6. Dojde k aktualizaci programu na novou verzi a posléze se zobrazí informační okno o
nutnosti restartu programu. Potvrď te tlačítkem Ok.
7.Program se restartuje a pokud mají být aktualizovány i číselníky, otevře se aktualizační
okno v posledním kroku s vybranou instalací číselníků. Pokračujte tlačítkem Dokončit.
8.Otevře se okno "Výběr aktuálních číselníků k importu." Potvrď te tlačítkem Ok.
9.Budou načteny číselníky a na závěr se zobrazí informační okno "Načítání číselníků bylo
úspěšně dokončeno". Potvrď te tlačítkem Ok.
10.Objeví se přihlašovací okno do programu. Zadejte a potvrď te přihlašovací údaje.
Aktualizace v síťovém prostředí
Přepracovali jsme aktualizační proceduru tak, aby byla ještě jednodušší než dříve. Aktualizace
programů v síti je nyní kompletně v režii databáze a jediné co je třeba mít nastaveno v síťovém
prostředí, je pouze cesta k databázi (položka Path v souboru Medicus.ini uloženém v
instalačním adresáři programu). Tuto položku již máte nastavenou, protože jinak se nepřipojíte
k databázi při spuštění programu.
Pro síťovou aktualizaci nových verzí programů Medicus, postavených na databázi Firebird, stačí
zapnout funkci „Používat instalační databázi“ na jednom z počítačů zapojených v místní síti v
menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní. Nic dalšího není třeba nastavovat.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Program
41
Na kterémkoliv počítači ve vaší místní sítí provedete aktualizaci programu buď z našeho CD
nebo přímo z internetu. Při této příležitosti se do adresáře, kde je uložena databáze programu,
zkopíruje tzv. instalační databáze, která obsahuje vlastní aktualizaci programu. Platí to i pro
samostatnou aktualizaci například informací SPC a PIL, kontrolního modulu lékových interakcí
InfoPharm nebo modulu vzdálené správy. Vše za předpokladu, že je zapnuta funkce „Používat
instalační databázi“ v menu Konfigurace - Nastavení - Ostatní.
Pokud se aktualizace provede za běžného provozu, nic se navenek nezmění a žádného z
uživatelů se tato změna nijak nedotkne. Teprve až se odpojí všichni uživatelé od databáze a
znovu se přihlásí první z uživatelů, dojde k zamknutí přihlašování ostatním uživatelům a
provede se vlastní aktualizace databáze na novou verzi. Posléze se odemkne přístup pro
přihlášení i ostatním, kterým se již jen zaktualizuje program na novou verzi.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
V
44
5.
Medicus
Přehled menu programu - Kartotéka
Volba Kartotéka - Kartotéka nebo klávesová zkratka Ctrl-K.
Kartotéku lze spustit také z menu Ambulance - Kartotéka nebo Oddělení - Kartotéka je-li k
dispozici (nastavení menu programu je ovlivněno nastavením práv přístupu uživatelů k
formulářům).
Kartotéka obsahuje pacienty evidované systémem Medicus. S kartotékou nebo chceme-li s
pacienty v kartotéce pracují všechny ostatní moduly systému Medicus. Ve většině případů
práce s programem nejdříve zvolíme příslušného pacienta, čímž se zpřístupní většina dalších
voleb v jiných podmenu programu.
Volbou příslušného tlačítka v horní části okna kartotéky můžeme rychle vyfiltrovat v danou
chvíli pro nás zajímavé skupiny pacientů, případně zobrazené pacienty exportovat do
souboru typu xsl a otevřít v tabulkovém editoru (např. Excel) pro další práci. Rychlé přepínání
mezi uvedenými volbami lze přes klávesové zkratky Alt-V, Alt-S, Alt-O a Alt-Z
Všechny
Zobrazení všech pacientů (Alt+V).
Vlastní
Zobrazí pouze pacienty přihlášeného
ošetřujícího lékaře (Alt+S).
Objednané
Zobrazení všech objednaných pacientů
(Alt+O).
Vyřazené
Zobrazení všech vyřazených pacientů (Alt+Z).
Díváme-li se na vyřazené pacienty, lze
daného pacienta tlačítkem „Vrátit“ zařadit
zpět do kartotéky.
Do fronty
Zařadí pacienta do fronty na pracoviště, které
zvolíme. Přehled pacientů ve frontě daného
pracoviště lze zobrazit volbou Ambulance Fronta pacientů a zvolením příslušného
pracoviště. Fronta znamená fyzickou
přítomnost pacientů v čekárně a slouží k
přehledu pořadí v jakém mají být odbavováni.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Kartotéka
45
Je-li pacient zařazen do fronty
lůžkového pracoviště
(Organizační struktura Pracoviště - Lůžka = ano),
zařadí se do fronty Oddělení Stav oddělení. Je-li pacient
zařazen do fronty ambulantního
pracoviště (Lůžka = ne), zařadí
se do fronty Ambulance - Fronta
pacientů.
Pacienty lze zařadit do fronty
kteréhokoliv pracoviště, bez
ohledu na přihlášené zařízení.
Panel
Export
Zde lze specifikovat jemnější filtrování podle
našich požadavků. Můžeme zvolit filtrování
kartotéky podle následujících možností a
jejich kombinací: BMI - hodnota z poslední
prohlídky, ve které byly vyplněny Váha a
Výška a podle zadání hodnot Cukrovka,
Hypertenze, HLP, Hyperurikémie (opět
hodnoty z poslední prohlídky), Bydliště,
Datum první konzultace, Diagnóza,
Dispenzarizace (předchozí návštěva),
Dispenzarizace (příští návštěva),
Hospitalizace, IZIP, Narození, Nepřenesená
protetika, Objednání, Očkování (předchozí
návštěva), Očkování (příští návštěva),
Pohlaví, Pojišťovna, Prohlídky (data),
Prohlídky (předchozí návštěva), Prohlídky
(příští návštěva), Registrace, Stálá diagnóza,
Věk, Výkony nevykázané - možnost zadat
více výkonů oddělených čárkou, Výkony
vykázané - možnost zadat více výkonů
oddělených čárkou, Vyšetření neprovedené,
Vyšetření provedené, Zaměstnavatel,
Zařazení 1, Zařazení 2, Zařazení grafické
dokumentace.
Nad nabídkou voleb v panelu můžeme použít
kontextové menu (pravým tlačítkem myši) a
označit nebo odznačit všechny volby
najednou. Po zvolení dané filtrovací volby a
parametrů je potřeba aplikovat filtr ikonou
trychtýře v horní části panelu.
Export zobrazených (vyfiltrovaných) pacientů
do externího souboru xsl. Možnost další
editace v tabulkových editorech jako Microsoft
Excel nebo OpenOfice.org Draw atd.
Při neúspěšném hledání pacienta v kartotéce, kdy píšeme jeho jméno a to není nalezeno, je
toto jméno automaticky doplněno do kolonky jména při založení nového pacienta - nové
karty pacienta. Při smazání (vyřazení) karty pacienta se smaže i případná informace o
obsazení lůžka tímto pacientem. Smazaná karta pacienta je přesunuta do archivu vyřazených
karet. Lze ji tedy v případě omylu vrátit zpět. V kartotéce zobrazíme vyřazené pacienty
(tlačítkem „Vyřazené“), vyhledáme pacienta, kterého chceme vrátit do kartotéky a stiskneme
tlačítko „Zařaď “.
Kontextové menu nad kartotékou pacientů
Nad kartotékou pacientů (podobně jako nad jinými objekty v programu) můžeme použít
kontextové menu , tj. menu voleb vyvolané pravým tlačítkem myši.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
46
Medicus
Ve spodní části jsou standardní volby především pro editaci záznamů.
Po založení nové karty a zavření okna Identifikace můžeme nastavit, aby došlo
k automatickému otevření karty pacienta. Tato funkce je ovlivněna volbou
Konfigurace+Nastavení+Ambulance - Po přidání nového pacienta otevřít kartu.
Ve výchozím stavu je volba vypnuta.
V horní části jsou již zmiňované volby pro přepínání mezi zobrazením všech pacientů a užší
skupiny podle výběru.
Zajímavé volby jsou uprostřed nabídky kontextového menu:
Označení
Označení/odznačení všech záznamů v
kartotéce, případně inverzní označení. U
všech voleb jsou i klávesové zkratky.
Spustit
Možnost zatrhnutí formuláře, který chceme,
aby se otevřel po výběru pacienta. Například
Chorobopis , různé poukazy nebo žádanky
apod. Standardně se otevírá Karta pacienta.
Sloupce
Nastavení zobrazení sloupců v tabulce
kartotéky.
Převést dokumentaci
Možnost převedení dokumentace na jiného
pacienta.
Odeslat dopis el. poštou
Otevře se okno s možností výběru
předdefinovaných dopisů pro pacienty.
Nastavení těchto dopisů lze provést ve volbě
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Kartotéka
Informace o hospitalizaci
Zařadit do skupiny
Stav kapitace...
Stav pojištění...
Kontrola pojištění...
47
Konfigurace - Dopisy pacientům. Po výběru
typu dopisu se otevře emailový klient, který
je nastaven v počítači jako výchozí, s
vyplněným emailem pro pacienta. Stačí již jen
případně upravit a odeslat. Emailová adresa
pacienta je doplněna z karty pacienta a
uvedeného kontaktu.
Zobrazení informací o hospitalizaci daného
pacienta.
Možnost okamžitého zařazení do definované
skupiny. Možnost definice skupin je v menu
Konfigurace › Skupiny zařazení pacientů.
Stejná možnost zařazení je i přímo na kartě
pacienta (volba Kartotéka › Identifikace ,
záložka Zařazení.
Zjištění stavu kapitace v uživatelském portálu
ZP.
Zjištění stavu pojištění v uživatelském portálu
ZP.
Kontrola pojištění u vybraných pacientů.
Pro použití posledních třech voleb z uvedeného přehledu je potřeba mít povolen uživatelský
vstup na portál ZP a tedy certifikát pro vstup na uživatelský portál VZP. Na možnost tohoto
přístupu se informujte u VZP.
Změna otevíraného formuláře
Po výběru pacienta z kartotéky se standardně otevře formulář [****]Karta pacienta[****] .
Chcete-li nastavit, aby se otevíral jiný formulář, postupujte následovně:
1.Není-li otevřena kartotéka , otevřte ji například příkazem Ctrl-K.
2.Vyvolejte kontextové menu nad kartotékou pravým tlačítkem myši.
3.Zvolte „Spustit“ a vyberte příslušný formulář, který chcete otevřít po vybrání pacienta.
4.Vyberte (například dvojklikem) pacienta. Otevře se požadovaný formulář.
5.2.
Identifikace - Karta pacienta
Pro otevření karty pacienta s podrobnějšími údaji o něm je možné zvolit volbu Kartotéka ›
Identifikace, klávesovou zkratku Ctrl-I nebo použít přímo dvojklik levým tlačítkem myši nad
daným pacientem zobrazeným v kartotéce (není-li tomuto způsobu přiřazen jiný formulář pro
otevření přes kontextové menu).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
48
Medicus
Údaje na kartě pacienta můžeme editovat klasickým způsobem (například klávesou F4 a F2 pro
uložení).
Přidáváme-li do kartotéky nové pacienty (Insert), otevře se nám opět „Karta pacienta“, pouze
nevyplněná.
Do formuláře karty pacienta lze snadno přidat tlačítka na rychlé přepínání mezi dekursem,
anamnézou, očkováním, prohlídkou atd. Nastavení se provádí volbou Konfigurace+Nastavení+
Ambulance (u nastavení uživatele) › Používat kartu pacienta. Formulář pak obsahuje v horní
části příslušné tlačítka. Jednotlivé volby jsou popisovány v kapitole "Popis menu programu Ambulance". Rychlé přepínání pomocí tlačítek je možné mezi částmi Identifikace, Dekurs, Lék.
zprávy, Anamnéza, Dispenz., Očkování, Medikace, Prohlídky, Prohlídky PE, Zubní kříž, Recepty a
Neschopenky.
Po založení nové karty a zavření okna Identifikace můžeme nastavit, aby došlo k
automatickému otevření karty pacienta např. na dekursu. Tato funkce je ovlivněna
volbou Konfigurace+Nastavení+Ambulance › Po přidání nového pacienta otevřít
kartu. Ve výchozím stavu je volba vypnuta.
Na kartě pacienta je také tlačítko na možnost generování rodného čísla ve formátu 000000/
XXXX (tlačítko +), generování osobního čísla (+), byly doplněny funkce pro zjištění aktuálního
stavu pojištění (Stav pojištění v uživatelském portálu VZP, Stav kapitace v uživatelském portálu
VZP), které jsou přístupné z kontextového menu v části Pojišťovna a Registrace a pomocí
tlačítka v části Pojišťovna. Nutno mít certifikát a přístup na portál VZP.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Kartotéka
49
V části "Ošetřující lékař" se nabízí pouze nositelé výkonů a lze zadat i více lékařů
ze stejného oddělení. V části "Zaměstnání" bylo doplněno ukládání historie
zaměstnavatelů. Při změně rodného čísla se znovu vygeneruje datum narození a
pohlaví.
5.3.
Přijmout
Volba Kartotéka - Přijmout.
Jsme-li v kartotéce na záznamu pacienta a chceme-li jej přijmout do nemocničního zařízení,
můžeme zvolit tento postup. Otevře se nám okno „Chorobopis“, kde vyplníme patřičné údaje.
Popis okna Chorobopis bude v kapitole o popisu menu programu - Oddělení, volba Chorobopis.
5.4.
Zdravotní klasifikace
Volba Kartotéka - Zdravotní klasifikace.
Otevře se okno s možností přidání nadefinované zdravotní klasifikace pacientovi.
Typy zdravotních klasifikací definujeme ve volbě Konfigurace › Kategorie zdravotní klasifikace
5.5.
Zařazení pacienta
Volba Kartotéka - Zařazení pacienta.
Otevře se okno s možností přidání zarazeni pacienta do nadefinované skupiny.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
50
Medicus
Typy skupin definujeme ve volbě Konfigurace › Skupiny zařazení pacientů
5.6.
Přehled zdravotní klasifikace
Volba Kartotéka - Přehled zdravotní klasifikace.
Otevře se okno s přehledem zdravotní klasifikace pacientů, počtem pacientů v jednotlivých
klasifikacích a jejich seznamem. Nezobrazují se již vyřazení pacienti.
Přiřazení zdravotní klasifikace pacientům viz předchozí podkapitola "Zdravotní klasifikace".
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
VI
52
6.
Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
Volba Ambulance - Kartotéka nebo klávesovou zkratkou Ctrl-K.
Kartotéka je popsána v samostatné kapitole „Přehled menu programu - Kartotéka“, proto ji
zde znovu popisovat nebudeme. Nabídka vyvolání kartotéky se nachází na více místech a v
konfiguraci programu (volba Konfigurace › Přístupové práva) lze nastavit, ve kterém menu ji
chceme ponechat nebo naopak vyřadit.
6.2.
Fronta pacientů
Volba Ambulance - Fronta pacientů.
Okno „Fronta pacientů“ zobrazuje pacienty čekající v čekárně příslušného pracoviště na
vyšetření. Do fronty pacientů byli přiřazeni z kartotéky volbou „Do fronty“ a výběrem pracoviště
nebo lékaře.
Výběrem pacienta ve frontě (např. dvojklikem myši) se standardně otevře jeho ambulantní
karta. Pokud chceme, aby se otevíral jiný formulář, použijeme pro nastavení následující postup:
1.Nad frontou pacientů otevřeme kontextové menu pravým tlačítkem myši.
2.Zvolíme volbu „Spustit“ a vybereme ze seznamu formuář, který chceme spouštět po
výběru pacienta ve frontě.
Je-li pacient vyšetřen, označíme jeho záznam ve frontě tlačítkem „Vyřízeno“.
6.3.
Přehled ambulantních návštěv
Volba Ambulance - Přehled ambulantních návštěv.
Pro různé účely se nám může hodit přehled ambulantních návštěv pacientů filtrovaných podle
různých požadavků. Právě pro tento účel slouží okno „Přehled ambulantních návštěv“.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
V možnostech filtru nastavíme požadované kritéria a spustíme filtr ikonou
lze uložit pod zvoleným názvem ikonou
53
. Nastavení filtru
. Před uložením je třeba filtr pojmenovat, což se
provede ikonou nového filtru:
. Poslední ikona slouží ke smazání uloženého filtru. V levé
části okna se zobrazují vlastní vyfiltrované záznamy.
První čtyři sloupečky u vyfiltrovaných záznamů představují:
Do
Doklad pro pojišťovnu
Pn
Neschopenka (Práce neschopen)
Op
Operace
Rp
Recept
Jeli příslušný sloupeček u záznamu vybarven, byla daná věc použita. Pro další práci s
vyfiltrovanými daty lze použít funkci
zpracování tabulkovým editorem.
6.4.
a data uložit ve formátu xsl pro další
Sledované léky
Volba Ambulance - Sledované léky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
54
Medicus
Pro sledování podávaných léků u pacientů.
- zobrazení detailu receptu s daným lékem (viz popis Ambulance › Recepty)
- export záznamů do souboru
- možnost filtrování záznamů
6.5.
Zubní kříž
Volba Ambulance - Zubní kříž. Klávesová zkratka Ctrl-Z.
Zubní kříž se týká stomatologické ambulance. V menu Konfigurace - Stomatologické laboratoře
a Konfigurace - Značky a kódy doporučujeme zadat stomatologické laboratoře vyrábějící
příslušné výrobky a doplnit značky a kódy podle vašich potřeb.
Více viz samostatnou kapitolu Modul Stomatolog.
6.6.
Plán ošetření
Volba Ambulance - Plán ošetření.
Plán ošetření souvisí se stomatologickou ambulancí. Stomatologická laboratoř vyrobí potřebný
výrobek podle našeho zadání a zde můžeme evidovat všechny požadované stomatologické
výrobky. V přehledu vidíme, kdo zaplatí jakou část z celkové ceny výrobku. Podstatné je, kolik z
této částky má zaplatit pacient. Pokud je tato částka nenulová, vystavíme pacientovi příjmový
pokladní doklad o zaplacení tlačítkem
. Výrobky, na které chceme vystavit doklad
označíme mezerníkem nebo pro větší počet záznamů můžeme použít volbu „Označení“ z
kontextového menu nad záznamy (vyvoláme pravým tlačítkem myši).
Více viz samostatnou kapitolu Modul Stomatolog.
6.7.
Parodontologie
Volba Ambulance - Parodontologie.
Popis parodontologické části viz samostatnou kapitolu "Modul Stomatolog".
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
6.8.
55
Identifikace
Volba Ambulance - Identifikace nebo klávesová zkratka Ctrl-I.
Máme-li otevřenou kartotéku pacientů a jsme-li na záznamu požadovaného pacienta, pak touto
volbou vyvoláme formulář „Karta pacienta“ s identifikačními údaji a pracovním zařazením tohoto
pacienta.
Volba Identifikace je již popsána v kapitole „Popis menu programu - Kartotéka“.
6.9.
Ambulantní karta
Volba Ambulance - Ambulantní karta nebo klávesová zkratka Ctrl-M. Popis nové ambulantní
karty je v následující podkapitole.
V Ambulantní kartě je možné prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do
Dekursu se po povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro
nastavení přepisů proveď te volbu Konfigurace › Nastavení / Přepisy, kde zaškrtnete co chcete
přepisovat a vyberete barvu odkazu v dekursu.
Po otevření karty pacienta lze v okně Upozornění zobrazit určité informace o pacientovi.
Nastavení zobrazení se provádí ve volbě Konfigurace, Nastavení zobrazení informací nebo z
kontextového menu zobrazeného nad Ambulantní kartou (položka Nastavení).
Ambulantní karta je rozdělená na čtyři hlavní části: Ambulantní karta, Dnešní záznam, Historie
záznamů (vpravo nahoře) a Grafické vyšetření (vpravo dole).
Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V
Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou
charakterizující stav pacienta. Přes kontextové menu a volbu „Barva pozadí“ můžeme obarvit
pozadí řádku daného záznamu. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části
Ambulantní karta.V části obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové
dokumentace, jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. Přes kontextové menu lze zvolit, zda
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
56
Medicus
chceme mít obrazovou dokumentaci viditelnou nebo ne.
V hlavičce orámované části Ambulantní karta a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku
záznamu v následujícím formátu: zkratka uživatele, zkratka pracoviště, datum a čas založení
dekursu. U dnešního záznamu je ve spodní části možnost zadání základní diagnózy, vedlejších
diagnóz a odesílajícího lékaře.
Je možné nastavit nebo vypnout automatický přepis diagnózy použité minule. Nastavení se
provede ve volbě Konfigurace › Nastavení / Ambulance, zaškrtnutím položky „Přepisovat
minulou diagnózu do dnešního záznamu“.
Editor Ambulantní karty a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím
tlačítka
. Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s
textem. Editor je popsán v samostatné kapitole.
Pro sledování změn v dokumentaci ambulantní karty slouží funkce „Historie změn“. Vyvoláme ji
z kontextového menu (pravé tlačítko myši) nad prostorem dnešního záznamu nebo ambulantní
karty. Pro zamezení opravy historických záznamů v ambulantní kartě můžeme využít nastavení
příslušného přístupového práva. Viz nastavení přístupových práv na příslušném pracovišti (
Konfigurace › Přístupová práva), část Ambulance, Ambulantní karta.
Chcete-li tisknout záznamy či lékařskou zprávu, stačí kliknout na ikonu tisku
a zvolit
příslušnou sestavu (dnešní záznam s hlavičkou, bez hlavičky atd.). Sestavy se nabídnou podle
toho, zda kurzor stojí v části „Ambulantní karta“ nebo „Dnešní záznam“.
Do tisku lékařské zprávy byl doplněn mechanismus, který uživatele informuje o následné
změně záznamu v dekursu, ze kterého byla vygenerována lékařská zpráva. Při opětovném
tisku lékařské zprávy z dekursu může nyní nastat několik případů:
1.Dekurs nebyl dodatečně změněn - lékařská zpráva se otevře a ihned se nabídne její tisk
2.Dekurs byl dodatečně změněn a v menu Konfigurace+Nastavení › Lékařské zprávy NENÍ
zaškrtnuta volba "Při zobrazení lékařské zprávy informovat o změně v dekursu" - lékařská
zpráva se otevře a je aktivní tlačítko Přepsat z dekursu. Tisk se ihned nenabídne, je třeba
stisknout tlačítko Tisk.
3.Dekurs byl dodatečně změněn a v menu Konfigurace+Nastavení › Lékařské zprávy JE
zaškrtnuta volba "Při zobrazení lékařské zprávy informovat o změně v dekursu" - lékařská
zpráva se otevře a ihned se objeví informace o změně dekursu s nabídkou na přepsání
do zprávy.
Do kolonky Lékař v lékařské zprávě se tiskne vybraný nositel výkonů a ne uživatel, který je
přihlášen, ale není nositelem výkonů.
V případě, že je v menu Konfigurace+Nastavení › Ambulance zvoleno "Hledat
minulé diagnózy ve všech dostupných údajích", hledají se diagnózy i v dokladech
pro pojišťovnu.
Možnost přepisu textu staršího záznamu do dnešního včetně zápisu příslušných
výkonů a ZUM (tato funkce je ovlivněna volbou Konfigurace - Nastavení Ambulance - V rámci přepisu do dnešního záznamu generovat doklady).
Funkce kopie textu z předchozího záznamu do dnešního záznamu nyní přenáší
text včetně jeho formátu.
Při přepisu staršího záznamu do dnešního (ikona
) byla doplněna možnost
připojení přepisovaného textu k stávajícímu textu, při přepisu se vyřadí
hypertextové odkazy.
Do tisku záznamu s hlavičkou byly doplněny kontakty na pacienta, byla doplněna
možnost nastavení výchozího prvku formuláře (kontextové menu - Nastavení Výchozí prvek).
Při používání elektronického podpisu lze dnešní záznam editovat i po jeho
podepsání (podpis se zruší a záznam se podepíše znovu). To neplatí, pokud
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
57
dnešní záznam založil jiný uživatel. V tom případě se vytvoří kopie záznamu.
Vysvětlení jednotlivých ikon:
- nastavení zobrazovaných dat pro jednotlivé pracovníky
- po stisknutí ikony se zobrazí všechny dekursy v poli Ambulantní karta
- přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu
- otevře modul grafického vyšetření, kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta
- po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka
- otevře okno Medikace, kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta
- možnost barevného označení
- elektronický podpis záznamu (je nutno mít certifikát, jinak bude ikona neaktivní)
- předtisk pro zprávu IZIP (pacient musí být v IZIP registrován, jinak bude ikona neaktivní)
- možnost nastavení data a času záznamu
6.10. Nová ambulantní karta
Novou ambulantní kartu je možné zapnout pomocí Konfigurace - Nastavení - Nastavení
uživatele - Ambulance - Použít novou ambulantní kartu. Zobrazení ambulantní karty se změní
na následující pohled:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
58
Medicus
Popis okna:
nahoře -> nástrojová lišta
vlevo, uprostřed -> editor
dole -> detaily aktualního záznamu(Dg., odesílající lékař)
vpravo od editoru -> funkční tlačítka
vpravo -> panely
Editor:
zobrazuje záznamy vždy v časovém sledu od nejstaršího k nejnovějšímu
jednotlivé záznamy jsou zobrazeny v jediném okně jako nekonečný rolovací papír
záznamy jsou odděleny hlavičkou, která obsahuje tyto informace:stav záznamu
(uzamamčený záznam - zámek, záznam se upravuje - odemčený zámek, právě aktivní
záznam - zámek je vybarvený), zkratka uživatele, datum a čas vzniku záznamu, základní
Dg., barevné označení záznamu, storno -> text v hlavičce neplatného záznamu je
přeškrtnut, stav elekronického podpisu
mezi záznamy lze přecházet klávesami: šipka nahoru, šipka dolu, Page Up, Page Down
výchozí styl písma je "Normální" nebo dle předtisku záznamu
aktuální záznam je indikován podbarvením zámečku v hlavičce
práce se záznamy je stejná jako všude jinde, tzn. z navigátoru či horkými klávesami(F2,
F4, Ins, Ctrl+Del), upravit nebo uložit záznam lze i kliknutím na tlačítko se zámečkem
Záznam lze el. podepsat kliknutím na tlačítko se stavem podpisu. Pokud je záznam el.
podepsán, lze kliknutím na toto tlačítko, získat detaily o podpisu
Nástrojová lišta
vždy se vztahuje k aktuálnímu záznamu
lze schovat z kontextové nabídky editoru
Detaily aktualního záznamu
vztahují se vždy k aktuálně vybranému záznamu
pokud je záznam odemčen lze zadat Dg. a odesílajícího lékaře
Funkční tlačítka
prní tlačítko umožňuje zobrazit či skrýt stornované záznamy
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
59
tři tlačítka dole zapínají a vypínají jednotlivé panely vpravo
jinak stené jako u staré ambulantní karty
Panely
Panel informací
Přehled dokumentace
Tabulka záznamů
Panel informací
Umožňuje zobrazit požadované informace o pacientovi
Chování stejné jako panel informací v hlavním okně Medicusu
Přehled dokumentace
Stejné jako přehled dokumentace v hlavním okně Medicusu
Tabulka záznamů
přehled záznamů zobrazených v editoru
umožňuje i jiné řazení než chronologické
dvojklik na záznam v tabulce naroluje tentýž záznam v editoru
6.11. Lékařské zprávy
Volba Ambulance - Lékařské zprávy.
Zobrazení přehledu již tisknutých lékařských zpráv s možností zobrazení zprávy, opětovného
tisku (případně včetně anamnézy), zrušení zprávy z databáze nebo přeposlání zprávy emailem.
6.12. Anamnéza
Volba Ambulance - Anamnéza nebo klávesová zkratka Ctrl-A.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
60
Medicus
V okně anamnézy lze vyplnit anamnézu, alergie a rizika, stálé diagnózy a další údaje (krevní
skupinu atd.). Do pole Anamnéza a Alergie a rizika lze zapisovat jakýkoliv text bez omezení. Při
psaní textu lze použít fráze (viz možnosti kontextového menu). Výkony uvedené ve frázi se
neuplatní. Předdefinování a aktivace frází jsou popsány v samostatné kapitole.
V pravém rohu okna anamnézy je pole Historie, které slouží k přehledu všech změň v
anamnéze. Pokud něco změníte v anamnéze, tak se stav před změnou uloží do historie a vy
pak můžete sledovat průběh anamnézy pacienta. Pokud u daného pacienta neexistují žádné
údaje v anamnéze, tak po otevření je anamnéza v editačním režimu, to znamená, že můžete
vyplňovat anamnestické data. Pokud už nějaké data u anamnézy jsou vyplněna, tak musíte
nejdříve okno přepnout do editačního režimu (například klávesou F4) a pak teprve přidávat
nebo upravovat údaje.
Editor Anamnézy můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka
samostatný editor , který je vybaven funkcemi pro práci s textem.
. Po kliknutí se otevře
Byla doplněna možnost změnit název stálých diagnóz, možnost označení jedné ze stálých
diagnóz jako hlavní (čtvereček ve sloupci Hl. je zaškrtnut) , možnost přepsat stálé diagnózy do
dekursu (kontextové menu - Přepis stálých dg. do dekursu) a možnost přepisu do dekursu
(tlačítko "Do dekursu").
6.13. Pediatrické prohlídky
Volba Ambulance - Pediatrické prohlídky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
61
Aby se zobrazilo okno prohlídek, musíte je nejdříve v menu Konfigurace - Pediatrické prohlídky
definovat a určit jejich termíny.
Do záznamu prohlídky doplňte sledované údaje (výška, váha atd.). Tlačítkem
můžete zobrazit v grafu vývoj výšky, váhy a BMI (body mass indexu). Ve spodní části okna
doplňte položky prohlídky: oddíl a záznam. Oddílem se rozumí rozlišení například na srdce,
plíce, nervový systém atd. Ke každému oddílu zapiště patřičný záznam.
Váhu je možné zadávat s přesností na tři desetinná místa, výšku s přesností na
jedno desetinné místo, obvod hlavy s přesností na jedno desetinné místo.
6.14. Prohlídky
Volba Ambulance - Prohlídky.
Okno zobrazuje prohlídky provedené u zvoleného pacienta. Definice typu prohlídky lze udělat
přes volbu Konfigurace › Prohlídky. Tato volba je popsána v samostatné podkapitole kapitoly
Konfigurace.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
62
Medicus
Byla doplněna funkce Sloupce (kontextové menu na Seznamu prohlídek) a
doplněna pole Cukrovka, Hypertenze, HLP, Hyperurikémie, dostupné přes funkci
Sloupce.
6.15. Dispenzarizace
Volba Ambulance - Dispenzarizace nebo klávesová zkratka Ctrl-D.
Definici dispenzárních skupin provedeme ve volbě Konfigurace - Dispenzární skupiny.
Dispenzární skupiny umožňují zařazovat pacienty do skupin a v rámci těchto skupin jim
provádět prohlídky. V Kartotéce lze přes filtry filtrovat pacienty podle Dispenzarizace. Lze
sledovat docházku na plánované prohlídky, popřípadě na tyto prohlídky pacienty objednávat.
Volbou dispenzarizace zobrazíme u zvoleného pacienta z kartotéky jeho zařazení do
dispenzárních skupin.
Při zařazení pacienta do dispenzární skupiny se ihned vygeneruje datum příští návštěvy (na
základě data zařazení a periody). Periodu prohlídek lze zadávat v měsících i týdnech.
6.16. Očkování
Volba Ambulance - Očkování nebo klávesová zkratka Ctrl-J.
Definici typů očkování provedeme ve volbě Konfigurace - Očkování. Volbou očkování zobrazíme
u zvoleného pacienta z kartotéky seznam očkování, které dostal. V typu očkování zvolíme druh
očkování, které chceme vidět a ve spodní tabulce se zobrazí záznamy o provedených
očkováních pacienta.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
63
6.17. Chorobopisy pacienta
Volba Ambulance - Chorobopisy pacienta.
Volbou zobrazíme tabulku chorobopisů vztahujících se ke zvolenému pacientu z kartotéky.
Záznam obsahuje údaje o číslu chorobopisu, datumu a času přijetí do nemocničního zařízení,
datum propuštění pacienta, stanovenou diagnózu a její popis a oddělení.
Výběrem myši nebo tlačítkem
nad záznamem, otevřeme přímo daný chorobopis
pacienta. Založení chorobopisu jako takového je popsáno v kapitole „Základy práce s
programem“.
Tlačítkem
můžeme otevřít přehled ošetřovacích dnů pacienta v nemocničnícm
zařízení. V horní části představuje každý záznam daný den pobytu pacienta s přehledem o
prováděném výkonu a pracovišti na kterém se tak dělo a ve spodní části se k danému dni
zobrazují provedené výkony a přehled léků a prostředků zdravotnické techniky.
6.18. Seznam Hospitalizací
Volba Ambulance - Seznam hospitalizací.
Okno s možností evidence hospitalizací pacienta a s možností přepisu do dekursu. V případě
programu Medicus NIS nabízí informace o uskutečněných hospitalizacích s možností ručního
zápisu.
6.19. Medikace
Volba Ambulance - Medikace.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
64
Medicus
Okno medikace zobrazuje přehled podáváných léků zvolenému pacientovi z kartotéky. Možnost
zadání a tisk [****]receptů[****] je popsán samostatně v další podkapitole.
Podobně jako v receptech lze zapsat volně prodejný lék.
Pole Typ = typ léku (dlouhodobě užívaný, krátkodobě užívaný, k dispozici)
Pole Omezení - preskripční omezení
Do číselníku léků, vyvolaného klávesou F5 na poli Kód, byly doplněny položky
Doplatek, Úhrada/jednotku, Doplatek/jednotku.
Zobrazení receptáře pro výběr léku.
Duplikace již zadaného léku.
Otevření okna pro výběr léku se seznamem
pacientovi dříve předepsaných léků.
Tlačítko Interakce vyvolá kontrolní modul
lékových interakcí InfoPHARM pro všechny
označené léky.
Přepis sledovaných léků do dekursu.
Přepis do Receptu pro možnost vystavení léku
na recept. Podobně jde lék z okna receptů
přepsat do medikace.
Filtrovací tlačítko pro možnost zadání kritérií
pro zabrazení sledovaných léků v tabulce.
6.20. Hromadné vykazování
Volba Ambulance - Hromadné vykazování.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
65
Možnost hromadného vykazování výkonů nebo zvlášť účtovaných léčivdo do typu dokladu
Ambulantní péče, Ústavní péče, Poukaz na vyšetření/ošetření, Stomatologický ambulantní
doklad. Ve spodní části okna se zvolí příslušná šablona prací (viz Konfigurace - Šablony prací),
výkon nebo ZÚM. Vlastní generování se spustí tlačítkem Generovat.
Při volbě období delšího než jeden den se příslušné výkony vygenerují do každého dne).
Diagnóza je nepovinná a zjišťuje se u každého pacienta z jeho historie.
6.21. Recepty
Volba Ambulance - Recepty (Oddělení - Recepty) nebo klávesová zkratka Ctrl-R.
Volbou zobrazíme recepty vztahující se k danému pacientovi. Práce s recepty je popsána v
kapitole „Základy práce s programem, Vystavení receptů“.
Je zde možné vystavit a tisknout recept (recepty). Přehled o vystavených receptech. Ovládání
receptáře pro úschovu a výběr opakovaně vystavovaných receptů. Sledování frekvence
pravidelně předepisovaných léků. Zobrazení některých důležitých údajů (preskripční omezení,
cena léku, úhrada pacientem).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
66
Medicus
1.V číselníku léků byla doplněna možnost zobrazení informací SÚKL - souhrnné
údaje o přípravku (SPC) a příbalové informace (PIL). Nabídka je v
kontextovém menu v čísleníku léků. Tyto informace jsou obsaženy v souboru
sukl.chm, který je součástí aktualizace programu a má velikost cca 45 MB.
2.Možnost předepsání volně prodejných léků (číselník léků byl doplněn o
záložku Volně prodejné léky). Tyto léky se zobrazují jinou barvou než léky z
číselníku VZP (barvu lze nastavit volbou Konfigurace - Nastavení - Nastavení
počítače - Vzhled - Barva volně prodejných léků). Při výběru léku ze seznamu
volně prodejných léků je vždy nastavena plná úhrada léku pacientem.
3.Bylo doplněno kontextové menu (funkce Informace, Číselník, Tisknout
samostatně, Duplikát, Automaticky označovat).
4.Při mazání léku se smaže vždy pouze aktuální lék, bez ohledu na to, kolik
jich je označeno.
5.Do číselníku léků, vyvolaného klávesou F5 na poli Kód, byly doplněny položky
Doplatek, Úhrada/jednotku, Doplatek/jednotku.
6.Sledování léků - možnost nastavení počtu dnů přesahu pro informování o
nutnosti předepsat lék znovu a o tom, že je zatím předčasné lék znovu
předepisovat (Konfigurace - Nastavení - Recepty - Sledování léků).
Datum
Název
Kód
Exp.o.
D.S.
Dny
Sledován do
Cena poj.
Cena pac.
Omezení
Limit
[R]
Datum vystavení receptu.
Název léku.
Kód léku. Lze vybrat z číselníku léků klávesou
F5.
Počet balení.
Upřesnění dávkování.
Kolik dní má lék při nastavenévm dávkování
vydržet.
Datum do kdy je lék sledován. Kliknutím do
pole a na zobrazenou ikonu hodin se otevře
samostatné okno s možností výpočtu do kdy
lék vystačí. Při výpočtu data, do kdy lék
vystačí, lze zadat počet tablet jako desetinné
číslo.
Cena pojišťovny.
Cena pacienta.
Omezení léku.
Limit léku.
Lékař trvá na vydání předepsaného léčivého
přípravku.
Receptář léků pacienta a lékaře (pro rychlejší
výběr léku). Receptář - filtr Pacient, Lékař byl
změněn ze systému zaškrtávacích polí na
systém záložek a doplněn o volby Společný a
Vše. Pacient - receptář vybraného pacienta,
Lékař - receptář přihlášeného lékaře, Společný
- společný receptář všech lékařů, Vše všechny léky v receptáři dohromady. Bylo
doplněno pole pro zobrazení textu léku a filtr
na výběr Magistraliter nebo HVLP.
Je možnost doplnění volně prodejných léků do
receptáře. Tyto léky se zobrazují jinou barvou
než léky z číselníku VZP (barvu lze nastavit
volbou Konfigurace - Nastavení - Nastavení
počítače - Vzhled - Barva volně prodejných
léků).
Možnost nastavení typu písma v textu receptu
(kontextové menu - Nastavení - Písmo).
Označí dnešní dosud nevytištěné recepty.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
67
Zduplikuje záznam receptu. Při duplikaci léku,
který již není nalezen v aktuálním číselníku, se
nabídne nový lék se stejným názvem.
Nastaví počáteční datum pro výpočet
"Sledován do".
Barevná indikace interakcí mezi označenými
léky. Zelená - v pořádku, Žlutá - výskyt
interakcí s hodnocením 1 nebo 2, Oranžová výskyt interakcí s hodnocením 3, Červená výskyt interakcí s hodnocením 4 nebo 5, Šedá modul není schopen vracet informace o
interakcích (zřejmě nemáte nainstalovanou
novou verzi modulu). Po kliknutí na tlačítko se
otevře samostatné okno interakcí. Modul má
vlastní nápovědu.
Otevře se okno "Preskripční omezení a způsob
úhrady". Musí být označeny alespoň dva léky.
Přepíše vystavený lék na receptu do medikace
(volba Ambulance, Medikace)
Zobrazí recept detailně.
6.22. Přijmout/Propustit
Volba Ambulance - Přijmout, Propustit (Oddělení - Přijmout, Propustit).
Příjem a propuštění pacienta v nemocničním zařízení. Volby Přijmout a Propustit se nacházejí
také v menu „Oddělení“.
Těmito volbami se otevře formulář chorobopisu pacienta na příslušné záložce: Příjem nebo
Propuštění. Chorobopis pacienta lze otevřít také volbou Oddělení - Chorobopis. Je-li pacient již
hospitalizován, jste na tuto skutečnost upozorněni.
Přehled formulářů (záložek) v okně chorobopisu je ukázán v kapitole „Základy práce s
programem, Založení chorobopisu“.
6.23. Neschopenky
Volba Ambulance - Neschopenky (Oddělení - Neschopenky) nebo klávesová zkratka Ctrl-N.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
68
Medicus
Vystavení, ukončení a přehled neschopenek zvoleného pacienta. V horní části je přehled
neschopenek, ve spodní je zobrazen detail neschopenky. Ukončení pracovní neschopnosti
provedeme tlačítkem
tlačítko
. Chceme-li vybranou neschopenku zduplikovat, použijeme
.
Byla doplněna možnost stornovat neschopenku ikonou
prohlížení, tak i opravy záznamu.
Popis polí v záznamu neschopenky:
Vystavení
Číslo
Zaměstnavatel
Dg.
Neschopen od
Schopen od
Kon. dg.
Ukončení
Počet
a to jak v režimu
Datum vystavení neschopenky.
Číslo neschopenky. Lze nastavit v detailu
neschopenky.
Název zaměstnavatele.
Diagnóza.
Datum od kdy je pacient práce neschopen.
Datum od kdy je pacient schopen nastoupit do
práce.
Konečná diagnóza.
Status neschopenky. Je-li zatrhnuto,
neschopenka je ukončena.
Délka trvání pracovní neschopnosti.
6.24. Přehled pohledávek
Volba Ambulance - Přehled pohledávek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
69
Zobrazení okna s přehledem pohledávek pacientů a s možností filtrace podle zvolených kritérií
přes tlačítko Panel. Filtraci lze provádět na pojišťovnu, poslední návštěvu, rodné číslo, příjmení
pacienta, datumu narození nebo částku.
6.25. Vyšetření těhotné
Volba Ambulance - Vyšetření těhotné nebo klávesová zkratka Ctrl-H.
Okno „Vyšetření těhotné“ je rozděleno na několik částí. Seznam těhotenství, Seznam prohlídek,
Nález, Datum a Záznam. Po zadání příslušného datumu v části seznamu těhotenství, např.
poslední menstruace (P.M.), bude dopočítáno datum porodu. Podobně u dalších možností,
například ultrazvuku. Zároveň se ihned zobrazí v části Datum příslušné termíny mateřské
dovolené, druhého a třetího ultrazvuku a týden a den těhotenství.
Části Seznam prohlídek, Záznam a Nález slouží k zapsání informací při jednotlivých prohlídkách.
Zapisujeme-li do části nálezu, můžeme editor zvětšit ikonou
.
Volby v horní části okna:
- kopírování vyšetření do schránky
- nastavení délky týdnů porodu od různých událostí (poslední menstruace atd.),
mimo jiného možnost nastavení zda pro výpočet termínů použít datum poslední menstruace
nebo datum porodu dle ultrazvuku
- spuštění „Průvodce porodníka screeningem“
- přepis do dekursu
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
70
Medicus
6.26. Záznam o průběhu rehabilitační péče
Volba Ambulance - Záznam o průběhu rehabilitační péče.
Zobrazení záznamů o rehabilitační péči vybraného pacienta. Dvojklikem myši nad příslušným
záznamem nebo jeho označení a použití tlačítka
průběhu rehabilitační péče“.
otevřeme okno „Záznam o
Podobně se nám otevře toto okno, když zde založíme nový záznam (např. klávesou Insert)
Vyplnění potřebných údajů provedete standardním způsobem v editačním režimu. Kód a název
vyberete z okna [****]Šablony prací[****] ( Konfigurace - Šablony prací) , které se otevře při
editaci této části.
6.27. Grafické vyšetření
Volba Ambulance - Grafické vyšetření nebo klávesová zkratka Ctrl-G.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
71
Zobrazení okna „Grafické vyšetření“ s možností úpravy obrázku a dopsání doplňujících
informací. Při založení nového záznamu klávesou Insert je nabídnuto načtení obrázku ze
souboru.
6.28. IZIP
IZIP je zkratkou pro internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Hlavní stránku
projektu IZIP naleznete na internetové adrese www.izip.cz. Program Medicus systém IZIP
podporuje.
Zápis IZIP
Volba Ambulance+IZIP - Zápis IZIP.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
72
Medicus
Zprávu IZIP lze doplnit i z anamnézy , například přes kontextové menu. Pak se data přenesou
automaticky pokud tato možnost není zamknuta. Viz ikona
jakýkoliv soubor jako přílohu.
. Ikonou
lze ke zprávě přidat
Připojit přílohu ke zprávě IZIP
Volba Ambulance+IZIP - Připojit přílohu ke zprávě IZIP.
Ke zprávě IZIP lze připojit obrazovou dokumentaci nebo v podstatě jakýkoliv soubor. Tlačítkem
se otevře okno pro výběr souboru, který chceme připojit. Po výběru je soubor
ihned vidět v okně „Přílohy IZIP“. Tlačítkem
uložit na zvolené místo.
lze zase soubor z přílohy IZIP
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
73
Přehled zápisů IZIP
Volba Ambulance+IZIP - Přehled zápisů IZIP.
V přehledu zápisů IZIP máme k dispozici všechny provedené zápisy IZIP od všech pacientů. Pro
filtraci pouze na zápisy, které nás zajímají, můžeme použít tlačítko
kritéria zápisů, které chceme vidět. Volbou
a nastavit
nebo dvojklikem myši na příslušném
záznamu zobrazíme vlastní zápis. Konečně volbou
můžeme provést export
dat do systému IZIP. Popis je v následující samostatné podkapitole.
Export do IZIPu
Volba Ambulance+IZIP - Export do IZIPu.
Na levé straně okna exportu máme zobrazeny možné zápisy do IZIPU. Pomocí šipek uprostřed
je lze přemístit do pravé části okna, kde se již přímo zobrazují zápisy pro export.
Abychom mohli zápis přesunout pomocí šipek uprostřed, musí být označený. Označení můžeme
provést kliknutím na ikonu
u příslušného zápisu, čímž se změní na ikonu
kontextové menu nechat označit zápisy všechny.
nebo přes
Zobrazení zápisů můžeme filtrovat nastavením časového intervalu dokumentace v pravé horní
části okna. Toto nastavení nám může výrazně usnadnit použití ikony
příslušného období.
pro nastavení
Definitivní odeslání do systému IZIP (případně uložením do souboru po zatrhnutí volby Uložit do
souboru) provedeme volbou
. Nastavení cesty k serveru IZIP (implicitně nastaveno)
lze ovlivnit v konfiguraci. Volba Konfigurace+Nastavení › část IZIP[****].
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
74
Medicus
Zpětné pořízení zápisů pro IZIP
Volba Ambulance+IZIP - Zpětné pořízení zápisů pro IZIP.
Jak můžeme vidět i z popisu v okně zpětného pořízení zápisu pro IZIP, slouží tato volba k
zpětnému vygenerování zápisů z ambulantních záznamů nebo z dekursu a k vyhledání dalších
dokumentů pro IZIP jako jsou léčiva, očkování, anamnéza. Zápisy lze generovat pouze pro
pacienty registrované v systému IZIP.
Zprávy bohužel nelze automaticky roztřídit do sekcí „Vyšetření“, „Závěr“ a „Terapie“. Je nutné
zvolit jednu sekci, do které bude umístěn celý text. Nastavení tohoto hromadného pořízení
zápisů se provádí ve spodní části okna.
Přihláška klienta IZIP
Volba Ambulance+IZIP - Přihláška klienta IZIP.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
75
Volba slouží k zobrazení a výběru tiskové sestavy pro přihlášení klienta do systému IZIP. Po
zvoleni příslušné sestavy se zobrazí menu tisku popsané v podkapitole [****]Tisk[****]
kapitoly „Přehled menu programu - Program“.
6.29. Mamografie
Volba Ambulance - Mamografie.
Připravujeme.
6.30. Pracovní lékařství
Volba Ambulance - Pracovní lékařství.
Připravujeme.
6.31. OSG
Volba Ambulance - OSG.
Nápověda k modulu OSG je k dispozici v elektronické podobě pod volbou Nápověda - OSG.
6.32. Speciální vyšetření
Volba Ambulance - Speciální vyšetření.
Pod speciálním vyšetřením se nachází volba externího programu, klávesová zkratka Ctrl-W.
Definice externích programů se děje v menu Konfigurace - Externí programy.
6.33. Radiodiagnostika
Volba Ambulance - Radiodiagnostika.
Modul Radidiagnostika je popisován v samostatné kapitole "Modul Radiodiagnostika".
6.34. Žádanky
Volba Ambulance - Žádanky nám nabídne další podmenu s velkým výběrem mnoha různých
žádanek, poukazů, hlášení, žádostí atd. Kompletní výpis celé nabídky je dále. Program Medicus
eviduje žádanky k jednotlivým pacientům, pracovištím atd., viz další podkapitoly.
Výpis menu žádanky:
Poukaz na vyšetření/ošetření
Poukaz na vyšetření/ošetření(K)
Poukaz na vyšetření/ošetření(Z)
Poukaz na vyšetření/ošetření(FT)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
76
Medicus
Poukaz na vyšetření/ošetření(FT DP)
Poukaz na vyšetření/ošetření(DP)
Výměnný list - poukaz
Průvodní list k vyšetření
Průvodní list k rentgenovému vyšetření
Návrh na lázeňskou péči
Žádanka o zobrazovací vyšetření
Příkaz ke zdravotnímu transportu
Průvodní list k zásilce bioptického materiálu
Průvodní list k zásilce histologického materiálu
Průvodka k cytologickému vyšetření
Průvodka k onkocytologickému vyšetření
Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Poukaz na brýle a optické pomůcky
Poukaz na foniatrickou pomůcku
Průkaz o trvání pracovní neschopnosti
Hlášení úrazu nebo jiného poskození zdraví
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
Žádost o vyrovnávací příspěvěk v mateřství
Žádost o umělé přerušení těhotenství
Žádanka o schválení(povolení) výkonu
Žádost o předání zdravotních informací
Žádost o podporu při ošetřování člena rodiny
Štítky na žádanky
U žádanek vyplňte všechny požadované údaje. V poli Přijal vyberte mezi Interním a Externím
zařízením. Interní zařízení vyberte pokud pacienta posíláte v rámci Vašeho zařízení. Externí
zařízení vyberte pokud pacienta posíláte mimo Vaše zařízení. U žádanek vyplňte všechny
záložky žádanky, většinou je jich více.
Žádanku můžeme přes kontextové menu uložit do šablony žádanek. Viz další podkapitola.
6.35. Šablony žádanek
Volba Ambulance - Šablony žádanek.
V šablonách žádanek můžeme mít např. nejčastěji používané žádanky a vybírat je zde.
6.36. Žádanky pacienta
Volba Ambulance - Žádanky pacienta.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Ambulance
77
Přehled všech žádanek týkajících se daného pacienta. Zobrazení žádanek lze filtrovat
nastavením kritérií přes tlačítko
.
- Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
6.37. Požadavky na pracoviště
Volba Ambulance - Požadavky na pracoviště.
Podobně jako v předchozí podkapitole, pouze se jedná o zobrazení požadavků na jednotlivá
pracoviště.
Zobrazení požadavků lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko
.
- Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
6.38. Přehled žádanek
Volba Ambulance - Přehled žádanek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
78
Medicus
Zobrazení všech žádanek všech pacientů.
Zobrazení žádanek lze filtrovat nastavením kritérií přes tlačítko
.
- Zobrazí vybranou žádanku (lze i klávesou Enter)
- Odpověď na vybranou žádanku (Ctrl-O)
- Vystavení nové žádanky stejného typu danému pacientovi (Ctrl-D)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
VII
80
7.
Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
Kartotéka
Volba Ambulance - Kartotéka nebo klávesovou zkratkou Ctrl-K.
Kartotéka je popsána v samostatné kapitole „Přehled menu programu - Kartotéka“, proto ji
zde znovu popisovat nebudeme. Nabídka vyvolání kartotéky se nachází na více místech a v
konfiguraci programu (volba Konfigurace › Přístupové práva) lze nastavit, ve kterém menu ji
chceme ponechat nebo naopak vyřadit.
7.2.
Stav oddělení
Volba Oddělení - Stav oddělení.
Stav oddělení v Medicus NIS zobrazuje obsazení lůžek a celkový přehled o oddělení. Konfiguraci
oddělení, pracovišt, pokojů a lůžek na nich lze provést přes menu Konfigurace - Organizační
struktura.
V levé části okna si můžete rozbalit stromovou strukturu oddělení, tedy pokoje a jejich lůžka a
ihned vidíte jejich obsazení. Obsazené lůžko je zbarveno žlutě se jménem pacienta, u kterého
je v závorce číslo pojišťovny. Volné lůžko zůstáva zelené.
V pravé části se zobrazují souhrné informace podle toho, co je vlevo vybráno. Tedy informace o
oddělení, pokoji, lůžku a pacientovi.
Aby se nám zobrazili informace o oddělení, musíme v něm být přihlášeni, viz menu
Program - Přihlásit na jiné pracoviště . Respektive odhlásit se a přihlásit na
požadované pracoviště.
Po příjmu pacienta na oddělení (menu Oddeleni - Přijmout nebo ikona
) se pacient zařadí ve
„Stavu oddělení“do fronty a můžeme ho zařadit na lůžko nebo z fronty odstranit pomocí tlačítek
v horní části okna.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
Zařazení na lůžko lze tedy provést tlačítkem
návrhem zařazení pacienta na volné lůžko:
81
kdy se objeví dotazovací okno s
Pokud chceme zvolit jiný volný pokoj, rozbalíme nabídku a vybereme pro pacienta jiný pokoj.
Pokud tuto volbu použijeme nad prázdným lůžkem, otevře se nám kartotéka, abychom mohli
vybrat pacienta pro příjem. Další způsob zařazení pacienta na lůžko je přetažení myší na volné
lůžko. Nad pacientem klikneme levým tlačítkem myši, tlačítko držíme stisknuté, kurzor myši
přesuneme nad volné lůžko a tlačítko myši pustíme. Tím bude pacient přiřazen na příslušné
lůžko.
Pomocí kontextového menu (vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši) nad lůžkem s
pacientem můžeme rychle zvolit jednu z následujících voleb: Přeložit na jiné oddělení, Přeložit
na jiný pokoj, Propustit domů a Uvolnit lůžko. Poslední volba slouží ke zrušení obsazení lůžka
pacientem bez nutnosti nejdříve uzavřít chorobopis.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
82
Medicus
- odstranění pacienta z fronty
- přemístění pacienta na jiný pokoj
- přeložení pacienta na jiné oddělení
- propuštění pacienta (otevře se chorobopis k dokončení)
7.3.
Přehled hospitalizací
Volba Oddělení - Přehled hospitalizací.
Volba slouží k celkovému přehledu hospitalizací pacientů včetně již ukončených. Filtrovat
záznamy hospitalizací lze opět přes tlačítko
. Nalezené (zobrazené) záznamy pak
můžeme exportovat například do programu Excel tlačítkem
.
- otevření chorobopisu pacienta
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
83
- otevření okna s TISS scorem pacienta
- zobrazení záznamů o ošetřovacích dnech pacienta
Mimo standardních informací v záznamu hospitalizací jako jméno, příjmení atd., znamenají první
sloupce následující:
Do
- doklad pro pojišťovnu
Pn
- pracovní neschopnost (neschopenka)
Pz
- propouštěcí zpráva
Op
Rp
- operace
- recept
Barevné vyplnění v příslušných sloupcích, znamená přítomnost dané záležitosti (receptu,
propouštěcí zprávy atd.) u pacienta.
7.4.
Přehled operací
Volba Oddělení - Přehled operací.
Zobrazení provedených operací.
- zobrazení zvolené operační vložky (viz samostatná podkapitola)
- export záznamů do souboru
- možnost filtrování záznamů podle různých kritérií
7.5.
Sledované léky
Volba Oddělení - Sledované léky.
Pro sledování podávaných léků u pacientů.
- zobrazení detailu receptu s daným lékem (viz popis Ambulance › Recepty)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
84
Medicus
- export záznamů do souboru
- možnost filtrování záznamů
7.6.
Chorobopis
Volba Oddělení - Chorobopis.
Chorobopis pacienta obsahuje několik formulářů. Přehled těchto formulářů naleznete v kapitole
„Základy práce s programem“ podkapitola [****]Založení chorobopisu[****]
7.7.
Anamnéza
Volba Oddělení - Anamnéza nebo klávesová zkratka Ctrl-A
Volba anamnézy je popsána v kapitole „Přehled menu programu - Ambulance“ podkapitola
[****]Anamnéza[****] .
7.8.
Identifikace
Volba Oddělení - Identifikace nebo klávesová zkratka Ctrl-I.
Máme-li otevřenou kartotéku pacientů a jsme-li na záznamu požadovaného pacienta, pak touto
volbou vyvoláme formulář „Karta pacienta“ s identifikačními údaji a pracovním zařazením tohoto
pacienta.
Volba Identifikace je již popsána v kapitole „Přehled menu programu - Kartotéka“.
7.9.
Chorobopisy pacienta
Volba Oddělení - Chorobopisy pacienta.
Volba je popsána v kapitole „Přehled menu programu - Ambulance“ podkapitola [****]
Chorobopisy pacienta[****].
7.10. Medikace
Volba Oddělení - Medikace.
Volba je popsána v kapitole „Přehled menu programu - Ambulance“ podkapitola [****]
Medikace[****].
7.11. Dekurs
Volba Oddělení - Dekurs.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
85
Okno dekursu je téměř shodné s oknem ambulantní karty.
V dekursu je možné prohlížení, zápis a opravy záznamů o vyšetření pacienta. Do Dekursu se po
povolení přepisují vystavené žádanky, výkony, recepty, neschopenky, atd. Pro nastavení
přepisů proveď te volbu Konfigurace › Nastavení / Přepisy, kde zaškrtnete co chcete
přepisovat a vyberete barvu odkazu v dekursu.
Karta Dekurs je rozdělená na čtyři hlavní části: Dekurs, Dnešní záznam, Historie záznamů (vpravo
nahoře) a Grafické vyšetření (vpravo dole).
Dnešní záznam je určen pro záznam výsledků vyšetření z dnešního dne včetně diagnóz. V
Historii záznamů jsou uvedeny datumy jednotlivých návštěv pacienta spolu s diagnózou
charakterizující stav pacienta. Po výběru datumu je text záznamu viditelný v orámované části
Dekurs.V části obrazové dokumentace se zobrazují náhledy vložené obrazové dokumentace,
jako jsou snímky RTG, fotografie, atd. Přes kontextové menu lze zvolit, zda chceme mít
obrazovou dokumentaci viditelnou nebo ne.
V hlavičce orámované části Dekurs a Dnešní záznam jsou uvedeny údaje o vzniku záznamu v
následujícím formátu: zkratka uživatele, zkratka pracoviště, datum a čas založení dekursu. U
záznamu lze zvolit dietu a čas pořízení.
Editor Dekursu a Dnešního záznamu můžete zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka
.
Po kliknutí se otevře samostatný editor, který je vybaven funkcemi pro práci s textem. Editor je
popsán samostatně.
Vysvětlení jednotlivých ikon:
- nastavení zobrazovaných dat pro jednotlivé pracovníky
- po stisknutí ikony se zobrazí všechny záznamy v poli Dekursu
- přepíše zobrazený předešlý dekurs do dnešního záznamu
- otevře modul grafického vyšetření , kde můžete uložit jakýkoliv obrázek pacienta
- po kliknutí na ikonu se dnešní záznam podepíše podle přihlášeného pracovníka
- otevře okno Medikace , kde můžete zapsat léky a jejich dávkování u daného pacienta
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
86
Medicus
7.12. Operační vložka
Volba Oddělení - Operační vložka.
Zadávání údajů o operacích pacienta. Okno je rozděleno na několik částí: Operace, Popis,
Práce, Operatér, Asistent, Instrumentář, Anesteziolog a Operační nález. Vyplňte v každé části
potřebné údaje.
Funkce operatéra, asistenta atd. lze přiřadit pracovníkům v jejich detailu ve volbě Konfigurace
› Organizační struktura[****](dvojklikem na příslušném pracovníkovi případně přes
kontextové menu - Upravit přiřazení pracovníka).
V okně operační vložky jsou dvě ikony:
- stornování operační vložky
- generování dokladu (na jaký typ dokladu nebo doklad bude generována provedená
práce: Ambulantní doklad, Ústavní péče, Poukaz na vyšetření/ošetření)
7.13. Seznam operačních vložek
Volba Oddělení - Seznam operačních vložek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
87
Zobrazení seznamu operačních vložek vztahující se k danému pacientovi. Tlačítkem
nebo dvoklikem na zvoleném záznamu operační vložky zobrazíme její detail. Viz
předchozí podkapitola.
7.14. Přijmout/Propustit
Volba Oddělení - Přijmout, Propustit.
Příjem a propuštění pacienta v nemocničním zařízení. Těmito volbami se otevře formulář
chorobopisu pacienta na příslušné záložce: Příjem nebo Propuštění. Chorobopis pacienta lze
otevřít také volbou Oddělení › Chorobopis. Je-li pacient již hospitalizován, jste na tuto
skutečnost upozorněni.
Přehled formulářů (záložek) v okně chorobopisu je ukázán v kapitole „Základy práce s
programem“, podkapitole [****]Založení chorobopisu[****].
7.15. Neschopenky
Volba Oddělení - Neschopenky nebo klávesová zkratka Ctrl-N.
Volba Neschopenky je již popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance, podkapitola
Neschopenky.
7.16. Recepty
Volba Oddělení - Recepty nebo klávesová zkratka Ctrl-R.
Volba Recepty je již popsána v kapitole Přehled menu programu - Ambulance, podkapitola
Recepty.
7.17. List o prohlídce mrtvého
Volba Oddělení - List o prohlídce mrtvého.
Formulář listu o prohlídce mrtvého obsahuje tři záložky: Základní údaje, Příčina smrti dle
klinického nálezu a Závěrečná diagnóza po provedení pitvy. V první záložce se mimo jiné vyplňují i
údaje o lékařích - ošetřující, prohlížející, pitvající. Lékaře lze vybrat se seznamu klávesou F5
nebo přes ikonu
máme-li lékaře nadefinovány (volba Konfigurace - Uživatelé[****]nebo
externí lékaře volbou Konfigurace - Okolní lékaři[****]). Lékaře lze pak vybrat jak z interních,
tak externích. Na dalších záložkách můžeme vyplnit údaje za pomoci číselníku nemocí atd. opět
přes ikonu
.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
88
Medicus
7.18. Přehled listů o prohlídce mrtvého
Volba Oddělení - Přehled listů o prohlídce mrtvého.
Zobrazení seznamu všech listů o prohlídkách mrtvého.
- zobrazení detailu listu o prohlídce mrtvého (viz předchozí podkapitola )
- export zobrazených záznamů do souboru
- filtrace záznamů podle zadaných požadavků
7.19. Speciální vyšetření
Volba Oddělení - Speciální vyšetření.
Pod speciálním vyšetřením se nachází volba externího programu, klávesová zkratka Ctrl-W.
Definice externích programů se děje v menu Konfigurace - Externí programy[****].
Program Medicus spolupracuje s různými externími programy, například EKG Seiva, Medical
Universe, RTG Dimaxis a další. Po provedení speciálního vyšetření, např. EKG, se údaje
přenesou do seznamu speciálního vyšetření daného pacienta. Seznam speciálního vyšetření
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Oddělení
89
pacienta lze vybrat volbou Oddělení+Speciální vyšetření › Seznam speciálních vyšetření.
7.20. Hlášení hospitalizace
Volba Oddělení - Hlášení hospitalizace.
Hlášení hospitalizací se provádí pro statistické účely. Viz stránku ÚZIS - Ústav zdravotnických
informací a statistiky.
Zvolte formát souboru (TXT, XML) a výstup, kam bude vygenerovaný soubor uložen a vyberte
období, za které bude vytvořena dávka. Pak dávku vytvořte tlačítkem
. Průvodku k
vytvořené dávce vytiskneme přes tlačítko
. Před tiskem lze průvodku prohlížet,
případně šablonu průvodky upravit. Popis možností tisku je v kapitole „Popis menu programu Program“, podkapitola Tisk .
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
VIII
92
8.
Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
Laboratorní výsledky pacienta
Volba Laboratoř › Laboratorní výsledky pacienta nebo klávesová zkratka Ctrl-L.
Zadávání a prohlížení laboratorního vyšetření pro vybraného pacienta. Laboratorní výsledky
lze zobrazit pro jednotlivé datumy vyšetření nebo pro jednotlivé metody s možností
grafického zobrazení.
Přes kontextové menu lze v okně laboratorních výsledků povolit nebo zakázat zobrazení
následujících tlačítek:
- vložení výsledku žádanky do dekursu (vedle sebe)
- vložení výsledku žádanky do dekursu (pod sebe)
- vložení výsledku ze všech zobrazených žádanek do dekursu (vedle sebe)
- vložení výsledku ze všech zobrazených žádanek do dekursu (pod sebe)
- možnost nastavit pole záznamů, které se budou do dekursu přenášet
Žádanky – Výsledky
Volba Laboratoř › Laboratorní výsledky, záložka Žádanky – Výsledky.
Zadávání a prohlížení žádanek pro pacienty a jejich laboratorních výsledků.
Metodický popis ručního zápisu výsledků laboratorních vyšetření
1.Kurzor nastavte na seznam žádanek. Vložte novou žádanku. Zadejte datum, čas a v
případě, že požadujete zápis výsledků k metodám dle šablony, zadejte zkratku nebo
název příslušné šablony. Stiskněte 2x klávesu Enter. Kurzor se přesune do seznamu
výsledků.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
93
2.Pokud se použila šablona na vygenerování metod pro zadávání výsledků, pak pouze
zadávejte výsledek k aktuální metodě a stiskněte klávesu Enter. Klávesa Enter
přenese kurzor na další záznam, konkrétně na pole k zadání dalšího výsledku. Zadání
výsledku a stisk klávesy Enter opakujte tak dlouho, až všechny požadované výsledky
budou zadané.
3.Chcete-li vložit jinou metodu, která se v seznamu výsledků nenachází, pak stiskněte
klávesu Insert nebo na posledním záznamu šipku dolů. Založí se nový záznam, ve
kterém zadáte zkratku metody a výsledek.
4.Klávesou TAB (Tabelátor) nebo myší se přesuňte mimo seznam výsledků.
Žádanky
Zadávání a prohlížení žádanky. Žádanka obsahuje základní informace o požadavku na
laboratorní vyšetření či jeho vyřízení. Překročení mezních hodnot některého výsledku je
signalizováno barvou celkového výsledku žádanky v poli H (hodnocení).
Popis položek:
H
Datum
Čas
Šabl.
Textový popis
Celkové hodnocení všech výsledků v žádance.
Signalizuje překročení mezních hodnot
některého výsledku žádanky. Platí pravidlo,
že nejzávažnější hodnocení některého
výsledku se přenese do tohoto celkového
hodnocení žádanky.
Světle šedá
Všechny laboratorní
vyšetření nebyly
zapsány nebo nebyly
hodnoceny.
Zelená barva
Ve vyšetřeních nebyla
překročena mezní
hodnota.
Žlutá barva
Ve vyšetřeních byla
překročena 1. mezní
hodnota a zároveň ve
vyšetřeních nebyla
překročena 2. mezní
hodnota.
Červená barva
Ve vyšetřeních byla
překročena 2. mezní
hodnota.
Datum provedení laboratorního vyšetření.
Možnost výběru z kalendáře.
Čas provedení laboratorního vyšetření.
Název šablony. Je možno zde zapsat jak
zkratku tak název šablony, dle které se
vytvoří seznam pro zápis laboratorních
výsledků k předem definovaným laboratorním
položkám. Možnost výběru z číselníku.
Zobrazení výsledku či popisu výsledku ve
víceřádkovém textu.
Výsledky
Zadávání a prohlížení výsledků laboratorního vyšetření. Překročení mezních hodnot je
signalizováno barvou výsledku v poli H (hodnocení).
Popis položek:
H
Hodnocení výsledku. Signalizuje překročení
mezních hodnot.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
94
Medicus
Světle šedá
Zelená barva
Žlutá barva
Červená barva
Zkratka lab. položky
Laboratorní vyšetření
nebylo zapsáno nebo
nebylo hodnoceno.
Ve vyšetření nebyla
překročena mezní
hodnota.
Ve vyšetření byla
překročena 1. mezní
hodnota a zároveň ve
vyšetření nebyla
překročena 2. mezní
hodnota.
Ve vyšetření byla
překročena 2. mezní
hodnota.
Zkratka metody laboratorního vyšetření.
Možnost výběru z číselníku.
Zjištěná hodnota. Při zadávání hodnot lze
používat následujících zkratek:
n Negat.
negativní
p Posit.
positivní (červená
barva)
r Reakt.
reaktivní (červená
barva)
c Confirm.
confirmace (fialová
barva)
Výsledek
Jednotka
Dolní mez nízká
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez vysoká
Textový výsledek
Zobrazení množstevní jednotky.
Zobrazení dolní fyziologické meze.
Zobrazení dolní fyziologické meze.
Zobrazení horní fyziologické meze.
Zobrazení horní fyziologické meze.
Výsledek či popis výsledku ve víceřádkovém
textu.
Metoda – Výsledky
Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky, záložka Metoda – Výsledky.
Prohlížení laboratorních výsledků pro vybrané laboratorní položky (metody).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
95
Metody
Seznam metod, které se pro daného pacienta vyšetřovaly.
Popis položek:
Zkratka lab. položky
Název lab. položky
Zkratka metody laboratorního vyšetření.
Název metody laboratorního vyšetření.
Výsledky
Prohlížení výsledků laboratorních vyšetření pro vybranou metodu. Překročení mezních hodnot
je signalizováno barvou výsledku v poli H (hodnocení).
Popis položek:
H
Datum
Výsledek
Jednotka
Dolní mez nízká
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez vysoká
Textový výsledek
Hodnocení výsledku. Signalizuje překročení
mezních hodnot.
Světle šedá
Laboratorní vyšetření
nebylo zapsáno nebo
nebylo hodnoceno.
Zelená barva
Ve vyšetření nebyla
překročena mezní
hodnota.
Žlutá barva
Ve vyšetření byla
překročena 1. mezní
hodnota a zároveň ve
vyšetření nebyla
překročena 2. mezní
hodnota.
Červená barva
Ve vyšetření byla
překročena 2. mezní
hodnota.
Datum provedení laboratorního vyšetření.
Zjištěná hodnota výsledku.
Zobrazení množstevní jednotky.
Zobrazení dolní fyziologické meze.
Zobrazení dolní fyziologické meze.
Zobrazení horní fyziologické meze.
Zobrazení horní fyziologické meze.
Výsledek či popis výsledku ve víceřádkovém
textu.
Metoda – Graf
Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky, záložka Metoda – Graf.
Prohlížení graficky zobrazených laboratorních výsledků pro vybrané laboratorní položky
(metody).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
96
Medicus
Metodický popis - zobrazení výsledků laboratorních vyšetření v
grafu
1.V levém seznamu metod si označte ty metody, jejíchž výsledky požadujete zobrazit v
grafu. Označení metody proveď te tak, že v seznamu metod si pomocí šipek vyberete
příslušné metody a stiskem klávesy Enter (kurzor se přesune na další záznam v
seznamu) nebo mezerník je označíte či odznačíte pro zobrazení v grafu. Označení či
odznačení metod je možno provést též pomocí myši a to tak, že stiskněte a podržíte
klávesu CTRL a levým tlačítkem myši klikáte na požadované metody v seznamu metod.
Každé označené metodě je přiřazena jiná barva, která je totožná s barvou grafického
zobrazení výsledků k dané metodě. Maximálně lze najednou v grafu zobrazit výsledky
ke čtyřem metodám.
2.Při stisknutí levého tlačítka myši (bez podržení klávesy CTRL) označení metod bude
zrušeno a dojde k označení pouze té metody, na niž byl klik levého tlačítka myši
proveden. Takto lze rychlým způsobem označovat metody po jedné a v grafu tak budou
zobrazeny výsledky pouze jedné metody.
V případě potřeby vložit jinou metodu, která se v seznamu výsledků nenachází, pak stiskněte
klávesu Insert nebo na posledním záznamu šipku dolů. Založí se nový.
Metody
Seznam metod, které se pro daného pacienta vyšetřovaly.
Popis položek:
Zkratka lab. položky
Zkratka metody laboratorního vyšetření.
Graf
Prohlížení graficky zobrazených výsledků laboratorních vyšetření pro vybranou metodu v
závislosti na datumu vyšetření (datum žádanky).
Popis grafu:
Levá osa Y
Pravá osa Y
stupnice hodnot laboratorního vyšetření pro
metody zobrazené nad levou částí grafu
(maximálně dvě metody barevně rozlišené).
stupnice hodnot laboratorního vyšetření pro
metody zobrazené nad pravou částí grafu
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
Osa X
8.2.
97
(maximálně dvě metody barevně rozlišené).
stupnice data vyšetření
Laboratorní výsledky
Volba Laboratoř - Laboratorní výsledky
Obsahuje seznam všech importů laboratorních vyšetření pacientů.
Záznamy laboratorních výsledků obsahují standardní informace o datu a času pořízení
záznamu, datu a času jeho zpracování, identifikačních údajů pacienta a typu a názvu
laboratoře. K záznamům žádanky přísluší záznamy výsledků ve spodní části okna. Popis
jednotlivých polí je již uváděn v předchozí kapitole.
Přehled hodnocení:
Hodnocení
Celkové hodnocení všech výsledků v žádance.
Signalizuje překročení mezních hodnot
některého výsledku žádanky. Platí pravidlo, že
nejzávažnější hodnocení některého výsledku
se přenese do tohoto celkového hodnocení
žádanky.
Světle šedá
Všechny laboratorní
vyšetření nebyly
zapsány nebo nebyly
hodnoceny.
Zelená barva
Ve vyšetřeních nebyla
překročena mezní
hodnota.
Žlutá barva
Ve vyšetřeních byla
překročena 1. mezní
hodnota a zároveň ve
vyšetřeních nebyla
překročena 2. mezní
hodnota.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
98
Medicus
Červená barva
8.3.
Ve vyšetřeních byla
překročena 2. mezní
hodnota.
Import laboratorních vyšetření
Volba Laboratoř - Import laboratorních vyšetření.Spustí se program importu laboratorních
vyšetření.
Podrobnější konfigurace importu je popsána v následující kapitole. Obecně však stačí pouze
zvolit příslušný formát dodaného souboru: MZČR, Medea II (STAPRO), Dump_2 (LIRS), Infolab
(kliknutím na rozbalovací nabídku v horní části okna) a zvolit ve spodní části okna volbu Import
dat.
Otevře se okno pro nastavení cesty k souboru. Standardně je přednastaveno do adresáře, kde
je nainstalován program Medicus, podadresář IMPORT\MZ. Zvolte příslušný soubor s
laboratorními výsledky, který chcete importovat. Uprostřed se vypisují chybová a výsledkková
hlášení a průběch importu lze sledovat na procentuálním zobrazení stavu importu.
Chcete-li si soubor pouze prohlédnout zvolte Prohlížení. Pro ukončení programu pro import
laboratorních výsledků zvolte Ukončení.
8.4.
Nastavení: Import laboratorních vyšetření
Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření. Spustí program pro nastavení
importu laboratorních vyšetření.
Záložka Základní
Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Základní.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
Popis okna:
Název organizace (pro formát MZ)
Režim pro import
Určení komu patří dané data. Standardně se
nevyplňuje. Slouží k filtraci importu dat, aby se
zamezilo načítání dat určených pro jinou
organizaci. Tento název musí být dohodnut s
laboratoří. Pokud je zadaný název jiný než
poskytuje laboratoř v souborech, pak se data
nenačtou.
Dle nastavení
Zobrazit dialog pro
výběr souborů
Způsob importu
Interval
Stáří archivovaných dat (dny)
99
import bude prováděn
na základě
nastavených cest.
import bude
zobrazovat dialog pro
výběr souborů, které
mají být importovány
Ručně tlačítkem - import se provede po volbě
tlačítkem. Automaticky po intervalu – import se
bude provádět po zvoleném intervalu.
Interval v sekundách pro způsob
automatického importu.
Možnost nastavení maximálního stáří dat ve
dnech. Souvisí s povolením smazání starších
archivovaných dat na záložce Rozšířené.
Záložka Rozšířené
Volba Laboratoř › Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Rozšířené.
Popis okna:
Implicitní
Nastavení pro formát
Druh laboratorního vyšetření
Maska souborů pro import
Adresář souborů pro import
Společné volby u voleb adresářů:
Archivovat
Po importu smazat z disku
Po importu smazat z diskety
Smazat starší archivovaná data
Při zaškrtnutí se bude standardně nabízet níže
nastavený formát.
Slouží k výběru formátu, pro který se provádí
nastavení.
Je možné zvolit z názvů šablon, které
definujeme v Laboratoř › Šablony
laboratorních položek. Tato hodnota se vkládá
do typu žádanky. Doporučujeme nadefinovat
například Import, MZČR nebo STAPRO atd.
V případě potřeby zadaní masky. Například *.
txt nebo *.* apod.
Adresář pro načítané soubory.
Je-li zaškrtnuto, naimportované soubory se
budou archivovat.
Je-li zaškrtnuto, dojde po importu ke smazání
z disku.
Je-li zaškrtnuto, dojde po importu ke smazání
z diskety.
Je-li zaškrtnuto, budou se mazat archivovaná
data starší než je limit povolený na záložce
Základní.
Adresář pro archivaci importovaných souborů:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
100
Medicus
Volba adresáře pro archivaci již naimportovaných souborů.
Adresář pro archivaci nenačtených, chybových souborů:
Volba adresáře pro archivaci souborů, které se nepodařilo načíst.
Adresář pro archivaci souborů jiného formátu:
Volba adresáře pro archivaci souborů jiných formátů.
Adresář popisu chyb - Adresář pro ukládání souborů s popisem chyb při importu.
Záložka Systémové
Volba Laboratoř - Nastavení: Import laboratorních vyšetření, záložka Systémové.
Nastavení pro formát: MZČR, Medea II (Stapro), Dumb_2 (Lirs), Infolab.
8.5.
Chyby při importu laboratorních vyšetření
Volba Laboratoř - Chyby při importu laboratorních vyšetření.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
101
Vyskytnou-li se nějaké chyby při importu laboratorních vyšetření, jsou zobrazeny v této tabulce.
Pomocí filtru v pravé horní části (tlačítko Panel) lze zobrazení chyb filtrovat a pomocí tlačítek
importu v levé horní části, lze importovat buď celý soubor nebo část pro daného pacienta.
8.6.
Lokální číselník laboratorních položek
Volba Laboratoř - Lokální číselník laboratorních položek.
Všechny laboratorní výsledky v programu se vztahují k tomuto Lokálnímu číselníku laboratorních
položek. Lokální číselník laboratorních položek slouží pro zadávání, opravě či prohlížení
laboratorních položek (metod) a také je možno zadávat, opravovat či prohlížet rozhraní pro
import a export dat. Používá-li uživatel program pro „Import laboratorních vyšetření“, pak se
generují metody včetně rozhraní automaticky při importu laboratorních vyšetření a uživatel v
tomto číselníků opravuje pole „Zkratka lab. položky“ a to jen v případě, že mu hodnoty v těchto
polí nevyhovují.
Popis položek:
Zkratka lab. položky
Zkratka pro výstupy
Název
Klíč MZČR
Jednotka
Zkratka laboratorní položky. V seznamu není
povolena duplicita hodnot.
Zkratka pro tiskové výstupy apod. V seznamu
je povolena duplicita hodnot.
Název laboratorní položky
Klíč Národního číselníku Ministerstva
zdravotnictví. Při zadání kódu je určeno, že
laboratorní položka je identická s příslušnou
laboratorní položkou z Národního číselníku.
Standardně není nutné toto pole vyplňovat.
Jednotka
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
102
Medicus
Dolní mez nízká
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez vysoká
Barva písma
Dolní mez nízká
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez vysoká
Barva písma záznamů s metodou v „
Laboratorním vyšetření“
Datum změny záznamu
Změněn
Rozhraní pro import a export dat:
Seznam rozhraní je vytvářen automaticky při importu a uživatel ho obvykle neupravuje.
Popis položek:
Typ
Typ rozhraní určuje, pro jaký formát souborů je
daný záznam rozhraní platný.
Lirs
- pro import ze
souborů ve formátu
Lirs.
Místní
- pro import uvnitř
systému (přímé
napojení na přístroje
apod.).
Národní
- pro import ze
souborů ve formátu
MZČR.
Požadavek
- pro import ze
souborů ve formátu
MZČR, kód metody je
požadavkem na
laboratorní vyšetření.
Stapro
- pro import ze
souborů ve formátu
Stapro.
Klíč
Koeficient
Klíč metody zadaného typu.
Koeficient pro požadavek změny číselné
hodnoty výsledku. Tímto koeficientem se
vynásobí výsledek, který je importován.
Vyplňuje se pouze v případě, že MJ laboratoře
uživateli nevyhovuje.
Textový kód národního číselníku laboratorních
položek (NČLP)
Název laboratorní položky v NČLP.
Množstevní jednotka v NČLP.
Informace zda je metoda v NČLP aktuální
(používaná).
Systém
Komponenta
Procedura
Textový kód
Název
Jednotka
Aktuální
Systém
Komponenta
Procedura
Vložení lab. položek z národního číselníku
Provádí se v případě, že chcete zadávat ručně výsledky k určitým metodám, které se v
Lokálnímu číselníku laboratorních položekdosud nenacházejí.
1.Vyvolání číselníku MZČR (Národní číselník laboratorních položek) lze provést tak, že si
vyberete záznam, do něhož chcete údaje z číselníku MZČR přenést (přenos jen některých
údajů) a stiskněte F4 nebo vložíte novou metodu klávesnicí INSERT. Poté v poli „Klíč
MZČR“ stiskněte tlačítko
nebo stiskněte tlačítko
v horní liště.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
103
2.V „Národním číselníku laboratorních položek“ označte požadované záznamy tak, že
zadáte hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a
značte ji pro výběr (např. CTRL+levé tlačítko myši. Vyhledat a označit můžete více metod
(záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši.
3.Po vybrání se „Národní číselník laboratorních položek“ uzavře a značené metody se
přenesou do Lokálního číselníku laboratorních položek. První metoda se vloží do aktuálního
záznamu, ostatní označené metody se přenesou do nově vložených záznamů.
Vložení lab. položek včetně mezních hodnot z číselníku lab.
Provádí se v případě, že chcete zadávat ručně výsledky k určitým metodám, které se v
Lokálnímu číselníku laboratorních položek dosud nenacházejí, protože laboratoř k těmto
metodám výsledky neposkytuje v elektronické podobě (přes import).
1.Vyvolání číselníku Laboratoř („Číselník laboratorních položek laboratoří“) lze provést tak,
že si vyberete záznam, do něhož chcete údaje z číselníku přenést (přenos jen některých
údajů) a stiskněte klávesnici F4 nebo vložíte novou metodu klávesnicí INSERT. Poté
stiskněte tlačítko
v horní liště .
2.V „Číselníku laboratorních položek laboratoří“ označte požadované záznamy tak, že
zadáte hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a
označte ji pro výběr (např. CTRL+levé tlačítko myši). Vyhledat a označit můžete více
metod (záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši.
3.Po vybrání se „Číselník laboratorních položek laboratoří“ uzavře a označené metody se
přenesou do „Lokálního číselníku laboratorních položek“. První metoda se vloží do
aktuálního záznamu, ostatní označené metody se přenesou do nově vložených záznamů.
Aktualizace lab. položek z číselníku laboratoří
Provádí se v případě, že chcete nahradit prázdné nebo nevhodné údaje (čísla ve zkratce apod.)
správnými údaji z „Číselníku laboratorních položek laboratoří“. Pokud jsou údaje v polích
zadány správně, pak se tyto pole nepřepisují. Aktualizují se jen ty záznamy v „Lokálním
číselníku laboratorních položek“, které obsahují vazbu na „Číselník laboratorních položek
laboratoří“.
1.Stiskněte tlačítko
a potvrď te, že aktualizaci chcete provést.
2.Vyberte laboratoř, dle jejíhož číselníku z „Číselníku laboratorních položek laboratoří“
chcete aktualizaci laboratorních položek provést.
3.Závěrečné hlášení Vás informuje o počtu aktualizovaných záznamů.
Aktualizace mezních hodnot z číselníku laboratoří
Provádí se v případě, že chcete aktualizovat mezní hodnoty dle „Číselníku laboratorních
položek laboratoří“. Aktualizují se jen ty záznamy v „Lokálním číselníku laboratorních položek“ a
v „Kritériích laboratorních položek“, které obsahují vazbu na „Číselník laboratorních položek
laboratoří“.
1.Stiskněte tlačítko
a potvrď te, že aktualizaci chcete provést.
2.Vyberte laboratoř, dle jejíhož číselníku z „Číselníku laboratorních položek laboratoří“
chcete aktualizaci mezních hodnot provést.
3.Závěrečné hlášení Vás informuje o počtu aktualizovaných záznamů v „Kritériích
laboratorních položek“.
Změna barvy písma
Barva pro zvýraznění písma záznamů výsledků určité metody v „Laboratorních výsledcích“.
1.Stlačením tlačítka
vyvolejte dialog Barva pro výběr barvy.
2.V tomto dialogu si můžete nadefinovat i vlastní barvy a to tak, že stiskněte tlačítko „
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
104
Medicus
Definovat vlastní barvy>>“. Klikněte levým tlačítkem myši na barvu, kterou požadujete, a
na odstín, který Vám vyhovuje. Po nadefinování, stiskněte tlačítko „Přidat do vlastních
barev“.
3.Vyberte požadovanou barvu ze základních nebo vlastních barev a stiskněte tlačítko OK.
4.Stiskněte tlačítko Zavřít.
Spojení vybraných laboratorních položek do první vybrané
Pro lepší přehlednost laboratorních výsledků (např. v grafu) je vhodné laboratorní metody,
které jsou shodné (mají i shodnou množstevní jednotku a meze) spojit. Spojením více
označených metod vznikne jedna metoda, která spojené metody plně nahradí v „Laboratorních
výsledcích“, v „Kritériích laboratorních položek“, v „Šablonách laboratorních položek“ apod.
1.V „Lokálním číselníku laboratorních položek“ označte požadované záznamy tak, že zadáte
hledanou hodnotu do pole pro vyhledání nebo nalistujte požadovanou metodu a označte
ji pro výběr (např. CTRL + levé tlačítko myši). Vyhledat a označit můžete více metod
(záznamů). Zrušit vybrané záznamy lze stiskem levého tlačítka myši.
2.Stiskněte tlačítko
do první vybrané.
, které provede spojení vybraných laboratorních položek
Doplnění prázdných zkratek pro výstupy
Je-li v záznamu lokálního číselníku laboratorních položek prázdná „Zkratka pro výstupy“,
můžeme ji nechat automaticky doplnit tlačítkem
položky.
8.7.
. Doplní dle zkratek laboratorní
Mezní hodnoty pro lokální lab. položky
Volba Laboratoř - Mezní hodnoty pro lokální lab. položky
Umožňuje zadávání mezí pro laboratorní položky s možnou vazbou na pohlaví a věk. Meze zde
zadané pro danou metodu mají vyšší prioritu než meze dle [****]Lokálního číselníku
laboratorních položek[****]. Mají však menší prioritu než meze poskytované k výsledkům
laboratoří při importu. Zadávání mezí je vhodné provádět v polích ve spodním řádku formuláře.
Popis položek:
Název lab. položky
Věk od [rok]
Věk do [rok]
Název laboratorní položky.
Platnost mezí od zadaného věku pacienta.
Platnost mezí do zadaného věku pacienta.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
Zkratka lab. položky
Pohlaví
Věk od [dny]
Věk do [dny]
Jednotka
Dolní mez patologická
Dolní mez nízká
Dolní mez snížená
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez zvýšená
Horní mez vysoká
Horní mez patologická
105
Zkratka metody laboratorního vyšetření.
Možnost výběru z číselníku.
Pohlaví pacienta: M - mužské, F - ženské (ž
nebo Ž se změní na F), N - neurčeno (pro obě
pohlaví).
Platnost mezí od zadaného věku pacienta ve
dnech. Je-li zaškrtnuto pole Zápis věku v
jednotce rok, tak se při zápisu provede
automatický přepočet na dny.
Platnost mezí do zadaného věku pacienta ve
dnech. Je-li zaškrtnuto pole Zápis věku v
jednotce rok, tak se při zápisu provede se
automatický přepočet na dny.
Zobrazení množstevní jednotky.
Dolní mez patologická.
Dolní mez nízká.
Dolní mez snížená.
Dolní mez fyziologická.
Horní mez fyziologická.
Horní mez zvýšená.
Horní mez vysoká.
Horní mez patologická.
Zápis věku v jednotce rok - Je-li zaškrtnuto, provede se při zápisu záznamu automatický
přepočet na dny.
Pohlaví - pro vstup Pohlaví pro vstup (Neurčeno, Mužské, Ženské)
- Vložení kritérií dle šablony. Do seznamu kritérií se vloží všechny laboratorní
položky, které obsahuje vybraná šablona.
- Smazání záznamů vybrané metody ze seznamu.
Zápis nebo oprava mezí pro vybraný záznam (kritérium)
1.Proveď te volbu Laboratoř › Mezní hodnoty pro lokální lab. položky.
2.Do seznamu přidejte záznam (například pomocí klávesy F6) nebo zvolte opravu záznamu
(například pomocí klávesy F4).
3.Pomocí tlačítka
máte možnost vložit určitou skupinu metod dle šablony a to
například nejdříve pro mužské pohlaví (nastavení pole „Pohlaví pro vstup“) a poté totéž
zopakovat pro ženské pohlaví (změna pole „Pohlaví pro vstup“).
4.Pomocí tlačítka
máte možnost vymazat všechny záznamy vybrané metody
ze seznamu. Pak pro danou metodu začnou platit meze dle „Lokálního číselníku
laboratorních položek“.
5.Do jednotlivých polí zadejte požadované hodnoty.
8.8.
Šablony laboratorních položek
Volba Laboratoř - Šablony laboratorních položek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
106
Medicus
Šablony laboratorních položek slouží pro rychlejší ruční zápis laboratorních výsledků. Pomocí
zadané šablony se ve formuláři [****]Laboratorní výsledky[****] vygeneruje seznam metod
pro zadávání výsledků. Pak se pouze zadává výsledek k aktuální metodě.
8.9.
Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření
Volba Laboratoř - Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření.
Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření slouží pro zobrazení všech možných hodnocení
výsledků laboratorních vyšetření. Zároveň je možno pro hodnocení definovat vlastní barvy pro
signalizaci určitých hodnocení.
Změna barvy pro vybrané hodnocení
1.Stlačením tlačítka v poli Barva pole vyvolejte dialog „Barva“ pro výběr barvy.
2.V tomto dialogu si můžete nadefinovat i vlastní barvy a to tak, že stiskněte tlačítko „
Definovat vlastní barvy>>“. Klikněte levým tlačítkem myši na barvu, kterou požadujete, a
na odstín, který Vám vyhovuje. Po nadefinování, stiskněte tlačítko „Přidat do vlastních
barev“.
3.Vyberte požadovanou barvu ze základních nebo vlastních barev a stiskněte tlačítko OK.
Popis položek:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Laboratoř
107
Označ. - označení zkratkou názvu hodnocení
Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření - název hodnocení
Barva pole - barva pro signalizaci daného hodnocení.
8.10. Národní číselník laboratorních položek (NČLP)
Volba Laboratoř - Národní číselník laboratorních položek.
Národní číselník laboratorních položek Ministerstva zdravotnictví nelze opravovat. Slouží pro
možnost kontroly kódů metod dle NČLP, pro vkládání metod z NČLP do [****]Lokálního
číselníku laboratorních položek“, při importu laboratorních vyšetření, nejsou-li předávány v
elektronické podobě všechny potřebné údaje o metodě. Aktualizuje se při instalaci nové verze
programu.
Popis položek:
Klíč
Textový kód
Název nálezu
Jednotka
Dolní mez nízká
Dolní mez fyziologická
Horní mez fyziologická
Horní mez nízká
Aktuální
Změněn
Platí od
Platí do
Systém
Komponenta
Procedura
Klíč Národního číselníku laboratorních položek
Ministerstva zdravotnictví.
Textový kód, jednoznačná hodnota v celém
seznamu
Název nálezu
Jednotka
Dolní mez nízká
Dolní mez nízká fyziologická
Horní mez nízká fyziologická
Horní mez vysoká
Aktuálnost položky (Ano / NE)
Datum změny záznamu
Datum platnosti od
Datum platnosti do
Název systému
Název komponenty
Název procedury
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
108
Medicus
8.11. Laboratoře
Volba Laboratoř - Laboratoře.
Definice typu a názvu laboratoře.
8.12. Číselník laboratorních položek laboratoří
Volba Laboratoř - Číselník laboratorních položek laboratoří.
Číselník laboratorních položek laboratoří obsahuje dodané číselníky dané laboratoře.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
IX
110
9.
Medicus
Přehled menu programu - Objednávky
Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů na pracoviště, nastavení
pracovní doby pracoviště a přehledové tiskové výstupy (objednávky podle pracoviště,
pracovníků nebo pacientů).
Než budou dále jednotlivé volby vysvětleny je potřeba připomenout několik důležitých
souvisejících věcí:
alespoň jeden z pracovníků přiřazených na dané pracoviště musí mít povoleno
objednávání (volba Konfigurace - Organizační struktura a u vybraného pracovníka
upravit jeho přiřazení, tj. zatrhnout možnost objednávání)
v úpravě pracoviště (opět volba Konfigurace - Organizační struktura ) je možné nastavit
interval objednávání v minutách, kapacitu pacientů, která jde najednou zvládnout a
barvu pracoviště, například pro zobrazení v objednávacím kalendáři
před vlastním objednáním pacienta na pracoviště je nutné mít definovanou pracovní
dobu (volba Objednávky - Obsazení pracovišť zaměstnanci)
Obsazení pracovišť zaměstnanci
Volba Objednávky › Obsazení pracovišť zaměstnanci.
Při definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační obsazení ikona
nebo obsazení pracovišť pro objednávání - ikona
. Informační obsazení slouží
především pro vedení, aby bylo vidět, kde se má lékař v uvedenou dobu nacházet. Jde
především o pracoviště, kde se neobjednávají pacienti. Na informační obsazení tedy nelze
objednávat pacienty. Pokud chceme nastavit objednávací dobu použijeme ikonu
.
Při definici pracovní doby můžeme zvolit zadávání pro pracoviště nebo pro zaměstnance. V
závislosti na zvoleném druhu zadávání pak vybereme ve spodní části okna konkrétní
pracoviště nebo naopak konkrétního zaměstnance. Na pracovišti se zobrazují k výběru pouze
pracovníci, kteří mají povoleno „Objednávání“ (viz volbu Konfigurace › Organizační struktura
a úprava přiřazení konkrétního pracovníka). Nebudou také zobrazováni pracovníci, kteří jsou
neaktivní ( Konfigurace › Uživatelé a vlastnost „Aktivní“ není zatrhnuta). Dále zvolíme, od
kterého data má naše nastavení platit, pro který týden (běžný, lichý, sudý) a dobu v
minutách pro jednoho pacienta.
Pro vlastní nastavení pracovní (objednávací) doby můžeme použít myš nebo klávesnici. Myší
pracujeme tak, že klikneme levým tlačítkem u příslušného časového místa, držíme tlačítko
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Objednávky
111
stisknuté a pohybem myši nastavíme délku časového úseku a tlačítko pustíme. Celý takto
nastavený časový úsek lze jedním kliknutím myši posunout nebo přenést na požadovaný
začátek pracovní doby. Podobně pracujeme s klávesnicí. Pro nastavení „časové šablony“
použijeme klávesu SHIFT + šipka vlevo nebo vpravo. Pro posunutí celé nastavené šablony
použijeme klávesu CTRL + šipka vlevo nebo vpravo. Máme-li „časovou šablonu“ nastavenu
na místě, které chceme označit pro objednávání (jsme v módu obsazení pracoviště, nikoli v
informačním obsazení), pak jednoduše zmáčkneme na klávesnici o jako objednání. Nastavený
časový úsek se vybarví příslušnou barvou (standardně žlutě). Jsme-li v informačním obsazení
pracovišt, musíme použít pro označení klávesu mezerník nebo Enter. Standardně dojde k
šedému vybarvení.
Po zadání pracovní doby se vedle názvu příslušného dne objeví ikonka
. Signalizuje změnu
předchozího stavu. Pokud přebíráme již nastavenou pracovní dobu (změníme datum
platnosti), nastavení se nám přenese a vedle názvu dne je ikona .
Není-li zadán interval objednávání pro pracoviště ( Konfigurace › Organizační struktura a
úprava pracoviště), pak se standardní interval kalendáře a pole „Doba“ musí shodovat. Je
povoleno zadávání více ošetřujících pracovníků na stejné termíny shodného pracoviště pro
objednání pacientů (povolení překryvů v objednacím kalendáři).
9.2.
Odlišnosti v obsazení pracovišť zaměstnanci
Volba Objednávky - Odlišnosti v obsazení pracovišť zaměstnanci.
Okno pro definici pracovní doby i práce s ním je prakticky stejné jako v předchozí podkapitole
[****]Obsazení pracovišť zaměstnanci[****]. Jeho smyslem je zachytit mimořádné změny
pracovní doby tak, aby se nemuselo neustále měnit standardní časové nastavení pracovní
doby.
9.3.
Objednávání
Volba Objednávky - Objednávání nebo klávesová zkratka Ctrl-O.
Možnost objednání pacienta na konkrétní pracoviště. Po zvolení pacienta z kartotéky a volby
objednávání se otevře okno výše.
Zvolte pracoviště, na které chcete pacienta objednat (případně přeobjednat) a stisknětě
tlačítko
(
).
Po stisku tlačítka se vzhled okna změní do následující podoby:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
112
Medicus
V levé části zvolíme konkrétního pracovníka, ke kterému na dané pracoviště budeme pacienta
objednávat. Uprostřed je možné vybrat datum z kalendáře. V kalendáři jsou barevně rozlišeny
soboty a neděle, svátky a pracovní dny. Barevnou konfiguraci kalendáře je možné nastavit ve
volně Konfigurace › Nastavení/sekce Objednání. Čísla u datumu značí počet možných
objednání na pracoviště. Souvisí s nastaveným minutovým intervalem na pacienta. V pravé
části pak poklepáním myši nebo tlačítkem
objednáme pacienta na konkrétní
hodinu a minutu. Ke každé objednávce pacienta je možné připsat poznámku. Tlačítkem
lze objednáni pacienta na daný čas zrušit a tlačítkem
je možné se
vrátit do předchozího zobrazení a vybrat jiné pracoviště. Změnu objednávky na rezervaci a
obráceně můžeme provést tlačítkem
. Pro práci se záznamem objednávek pacienta lze
použít klasické volby „Vyjmi“, „Kopíruj“, „Vlož“. Chceme-li zobrazit identifikační kartu pacienta
lze použít ikonu
9.4.
v pravé horní části okna.
Objednávky pacientů
Volba Objednávky - Objednávky pacientů.
Formulář s možností filtrace, třídění a mazání objednávek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Objednávky
9.5.
113
Přehledy
Volba Objednávky - Přehledy.
Touto volbou můžeme vytisknout přehledy objednávek podle pracovišť, pracovníků nebo
pacientů. Po volbě konkrétního přehledu se zobrazí filtrovací okno, kde lze upřesnit podmínky
záznamů objednávek, které chceme v daném přehledu mít.
Po nastavení filtru a stisku tlačítka „Tisk“ se zobrazí standardní tiskový dialog popsaný v
samostatné kapitole o tisku.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
X
116
10.
Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
Pořízení
Volba Pojišťovna - Pořízení.
Pro připomenutí zde uvádíme, jak lze obecně v různých typech dokladů opravovat nebo
ubírat záznamy (viz kapitola „Základy práce s programem“).
Oprava záznamu v dokladu
1.V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který
budete opravovat.
2.Přejděte do editačního režimu (F4nebo
3.Proveď te změny.
)
4.Ukončete editační režim s uložením změn (Enter na posledním sloupci, F2nebo
).
Zrušení záznamu v dokladu
1.V otevřeném dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) umístěte kurzor na záznam, který
chcete zrušit.
2.Zrušte záznam kombinací kláves Ctrl-Delete, klávesou F8 nebo tlačítkem
.
Ve všech dokladech lze zobrazit historii změn kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičce
dokladu nebo na konkrétní položce a zvolit volbu Historie změn(již levým tlačítkem myši).
Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
Pořízení, opravy a rušení dokladu Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a prostředky
zdravotnické techniky lze provést následujícími způsoby:
Volba Kartotéka, vyhledání pacienta a kliknutí na ikonu
nebo volba Pojišťovna+Pořízení ›
Ambulantní výkony, případně použití zkratky Ctrl-Shift-A .
Doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak vyvoláme tlačítkem
.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
117
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje:
Rodné číslo
z karty pacienta
Příjmení a jméno
z karty pacienta
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP
z přihlášeného uživatele, pracoviště (lze
nadefinovat ve volbě Organizační struktura Konfigurace › Organizační struktura)
Var. symbol
z přihlášeného pracoviště (lze nadefinovat ve
volbě Smluvní pracoviště - Konfigurace+
Smluvní pracoviště › záložka Pracoviště)
Odbornost
z přihlášeného pracoviště ( Konfigurace ›
Organizační struktura)
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu („
Ambulance, Dekurs, Dnešní záznam, Dg.“)
Ostat. diagnózy
z předešlého dokladu
Náhrady
nepřenáší se
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Popis ostatních položek:
Název
Body
Mater.
Odb.
K.
N
K
Název výkonu.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Cena přímého materiálu vykázaného výkonu.
Odbornost pracoviště, které zdravotní péči
provedlo.
Kategorie úhrady:
Nehrazeno zdravotní pojišťovnou. Nevstupuje
do dávky. Cena se vypočte za použití tabulky
Hodnota bodu (volba Pojišťovna, Číselníky,
Hodnota bodu a kapitace) a zobrazí se v poli
„Pacient“.
Kapitační výkon. Kapitační výkon nevstupuje
do dávky v případě, že pro zdravotní
pojišťovnu uvedenou v hlavičce dokladu je v „
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
118
Medicus
Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka
Pojišťovna“ zaškrtnuto pole Kapitace a
zároveň nezaškrtnuto „Kapitační výkony
zahrnout do dávky“
Úhrada pacientem.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Pacient
Nositel
Nenositelem se rozumí například zdravotní sestra, která tento výkon pouze
zapisuje.
Základní diagnóza z hlavičky ambulantního dokladu se přenáší do žádanek,
protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy.
Výkony vykázané v ambulantním dokladu se v případě nastavení přepisu (
Konfigurace+Nastavení+Přepisy › Výkony ) přepíší do dnešního záznamu v
kartě pacienta.
Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči
Pokud zdravotní pojišťovna uvedená v hlavičce ambulantního dokladu provádí kapitačně
výkonovou platbu („Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna zaškrtnuto Kapitace“) a
pacient zadaný v hlavičce není registrovaný (nemá ve své kartě záznam o registraci) a nebyl
k danému ambulantnímu dokladu založen doklad Zvlášť účtovaná léčiva a PZT pak se při
tvorbě dávek ( Pojišťovna › Dávky ) tento doklad převede na doklad „Vykazování výkonů
nepravidelné péče“. Tuto vlastnost programu doporučujeme plně využívat a zakládat u
kapitačně výkonové platby pouze ambulantní doklady a rozdělení dokladů na nepravidelnou
péči svěřit programu.
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
1.Otevřete okno „Ambulantní doklad“ například pomocí ikony
.
V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno „Doklady“
se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad.
2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných
případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z
hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů.
3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí
automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka
.
Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek
pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v
řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba
pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku
dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby „Kapitační
výkony zahrnout do dávky“ v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se
nezapočte do příslušné faktury.
4.Zavřete okno „Ambulantní doklady“.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
119
Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
1.V otevřeném ambulantním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko
. Otevře se okno Léčiva a PZT.
2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí
automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka
.
3.Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna
nehradí) do pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient
se objeví plná platba pacienta za podaný lék.
4.Zavřete okno „Léčiva a PZT“.
5.Zavřete okno „Ambulantní doklad“.
Nepravidelné péče
Pořízení dokladu „Nepravidelná péče“ (Vyúčtování výkonů nepravidelné péče) lze provést
následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a stisk tlačítka
, přes menu Pojišťovna+Pořízení ›
Nepravidelná péče nebo také klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-N .
V případě, že je založeno více dokladů pro danou pojišťovnu, zobrazí se okno Doklady se
seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad.
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna :
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
120
Medicus
Pojišťovna
IČP
Odbornost
Var
Datum
Rodné číslo
Výkon
Dg.
Náh.
Název
Body
Mater.
K.
Pacient
Nositel
Kód smluvní zdravotní pojišťovny pacienta,
které bude provedená zdravotní péče
vykázána.
Identifikační číslo pracoviště.
Odbornost pracoviště („Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záložka Pracoviště“).
symbol Variabilní symbol pracoviště
(„Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka
Pracoviště“).
Aktuální datum.
Rodné číslo pacienta.
Kód výkonu provedené zdravotní péče
(„Konfigurace, Smluvní pracoviště, záložka
Pracoviště).
Diagnóza.
Kód náhrady.
Název výkonu.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Cena přímého materiálu vykázaného výkonu.
Kategorie úhrady:
N
Nehrazeno zdravotní
pojišťovnou.
Nevstupuje do dávky
. Cena se vypočte za
použití tabulky
Hodnota bodu (volba
Pojišťovna, Číselníky,
Hodnota bodu a
kapitace) a zobrazí se
v poli „Pacient“.
K
Kapitační výkon.
Kapitační výkon
nevstupuje do dávky v
případě, že pro
zdravotní pojišťovnu
uvedenou v hlavičce
dokladu je v
„Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záložka
Pojišťovna“
zaškrtnuto pole
Kapitace a zároveň
nezaškrtnuto
„Kapitační výkony
zahrnout do dávky“.
Úhrada pacientem.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Nenositelem se rozumí například
zdravotní sestra, která tento
výkon pouze zapisuje.
Výkony
Výkony vykázané v dokladu nepravidelná
péče se v případě nastavení přepisu
(„Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony“)
přepíší do dnešního záznamu v kartě
pacienta.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
121
Poukaz na vyšetření / ošetření
Pořízení dokladu „Poukaz na vyšetření / ošetření“ a dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“
lze provést (při již vyhledaném pacientu) například stiskem tlačítka
Pořízení › Poukaz na vyšetření / ošetření
nebo Pojišťovna+
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Hlavička dokladu je rozdělena na dvě části Požaduje a Provedl.
Do části Požaduje vyplňte údaje o odesílajícím lékaři ze žádanky Poukaz na vyšetření ošetření.
Do části Provedl vyplňte údaje o lékaři, který vyšetření provedl.
Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje:
Rodné číslo
z karty pacienta
Příjmení a Jméno
z karty pacienta
Datum
opsat ze žádanky
IČP (Požaduje)
opsat ze žádanky (pokud vyberete lékaře z
číselníku okolních lékařů, tak se automaticky
doplní IČP, Odbornost, Variabilní symbol,
Jméno lékaře)
Odbornost (Požaduje)
opsat ze žádanky
Var. symbol (Pož.)
opsat ze žádanky
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP (Provedl)
z přihlášeného uživatele, pracoviště („
Konfigurace, Organizační struktura“)
Var. symbol
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Smluvní pracoviště, Pracoviště“)
Odbornost (Provedl)
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Organizační struktura“)
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu
Ostat. diagnózy
z předešlého dokladu
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
122
Medicus
Náhrady
nepřenáší se
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Popis ostatních položek:
Výkon
Poč.
Název
Kód výkonu provedené zdravotní péče.
Počet. Nabízí se 1.
Název výkonu.
Body
Body
Mater.
K.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Cena materiálu vykázaného výkonu.
Kategorie úhrady:
N
Nehrazeno zdravotní
pojišťovnou.
Nevstupuje do dávky
. Cena se vypočte za
použití tabulky
Hodnota bodu (volba
Pojišťovna, Číselníky,
Hodnota bodu a
kapitace) a zobrazí se
v poli „Pacient“.
K
Kapitační výkon.
Kapitační výkon
nevstupuje do dávky v
případě, že pro
zdravotní pojišťovnu
uvedenou v hlavičce
dokladu je v „
Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záložka
Pojišťovna“
zaškrtnuto pole
Kapitace a zároveň
nezaškrtnuto „
Kapitační výkony
zahrnout do dávky“.
Pacient
Nositel
Úhrada pacientem.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Nenositelem se rozumí například
zdravotní sestra, která tento
výkon pouze zapisuje.
Základní diagnóza z hlavičky poukazu na vyšetření / ošetření se přenáší do žádanek ,
protože se předpokládá, že žádanka se bude týkat stejné diagnózy.
Výkony vykázané v poukazu na vyšetření / ošetření se v případě nastavení přepisu („
Konfigurace, Nastavení, Přepisy, Výkony“) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta.
Pořízení dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“ se provádí z otevřeného poukazu na
vyšetření / ošetření stiskem tlačítka
.
Pořízení dokladu „Poukaz na vyšetření / ošetření“
1.Otevřete okno „Poukaz na vyšetření / ošetření“ například ikonou
.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
123
V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno „Doklady“
se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad.
2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných
případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z
hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů.
3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Založení nového řádku se provádí automaticky po
stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka
.
Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek
pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v
řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba
pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku
dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační
výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se
nezapočte do příslušné faktury.
4.Zavřete okno Poukaz na vyšetření / ošetření.
Pořízení dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“
1.V otevřeném poukazu na vyšetření / ošetření (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte
tlačítko
. Otevře se okno Léčiva a PZT.
2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí
automaticky po stisknutí klávesy Fnter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka
.
3.Přechod na jiné sloupce je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna
nehradí) do pole K v řádku dokladu, se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient
se objeví plná platba pacienta za podaný lék.
4.Zavřete okno „Zvlášť účtována léčiva a prostředky zdravotnické techniky“.
5.Zavřete okno „Poukaz na vyšetření / ošetření“.
Ústavní péče
Pořízení dokladu „Ústavní péče“ a dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“ lze provést
následujícími způsoby:
1.Automatické vygenerování dokladu ústavní péče z „Ošetřujících dnů“ v Chorobopisu
pacienta.
2.Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ Stisk tlačítka
Ústavní péče“.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
nebo „Pojišťovna, Pořízení,
124
Medicus
Do hlavičky nového dokladu se přenesou údaje:
Rodné číslo
z karty pacienta
Příjmení a Jméno
z karty pacienta
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP
z přihlášeného uživatele, pracoviště
(„Konfigurace, Organizační struktura“)
Var. symbol
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Smluvní pracoviště, Pracoviště“)
Odbornost
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Organizační struktura“)
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu
Ostat. diagnózy
z předešlého dokladu
Náhrady
nepřenáší se
Doporučení
přenáší se z Chorobopisu - Přijetí
Datum přijetí
přenáší se z Chorobopisu - Přijetí
Ukončení
přenáší se z Chorobopisu - Propuštění
Datum ukončení
přenáší se z Chorobopisu - Propuštění
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Kat.
Kategorie pacienta, přebírá se z Ošetřujících
dnů v Chorobopisu pacienta
Popis ostatních položek:
Výkon
Poč.
Název
Body
Body
Mater.
K.
Kód výkonu provedené zdravotní péče.
Počet. Nabízí se 1.
Název výkonu.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Cena materiálu vykázaného výkonu.
Kategorie úhrady:
N
Nehrazeno zdravotní
pojišťovnou.
Nevstupuje do dávky.
Cena se vypočte za
použití tabulky
Hodnota bodu (volba
Pojišťovna, Číselníky,
Hodnota bodu a
kapitace) a zobrazí se
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
v poli „Pacient“.
Kapitační výkon.
Kapitační výkon
nevstupuje do dávky v
případě, že pro
zdravotní pojišťovnu
uvedenou v hlavičce
dokladu je v „
Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záložka
Pojišťovna“
zaškrtnuto pole
Kapitace a zároveň
nezaškrtnuto „
Kapitační výkony
zahrnout do dávky“.
K
Pacient
Nositel
125
Úhrada pacientem.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Nenositelem se rozumí například
zdravotní sestra, která tento
výkon pouze zapisuje.
Základní diagnóza z hlavičky dokladu se přenáší do žádanek, protože se předpokládá, že
žádanka se bude týkat stejné diagnózy.
Výkony vykázané v dokladu se v případě nastavení přepisu („Konfigurace, Nastavení,
Přepisy, Výkony“) přepíší do dnešního záznamu v kartě pacienta.
Pořízení dokladu „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“ se provádí z otevřeného dokladu stiskem
tlačítka
.
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Pořízení dokladu Vyúčtování výkonů v ústavní péči
1.Otevřete okno „Ústavní péče“ například ikonou
.
V případě, že je založeno více dokladů pro daného pacienta, zobrazí se okno „Doklady“
se seznamem existujících dokladů. Zde vyberte požadovaný doklad.
2.Vyplňte hlavičku dokladu. Zápis do jednotlivých editačních polí lze v smysluplných
případech provést výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Rychlý odchod z
hlavičky lze provést stisknutím klávesy Šipka dolů.
3.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Založení nového řádku se provádí automaticky po
stisknutí klávesy Enter na konci řádku, Insert nebo tlačítka
.
Přechod na sloupec Odb. (Odbornost), K (Kategorie úhrady), Pacient (Doplatek
pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do pole K v
řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví plná platba
pacienta za provedený výkon. V případě zápisu K (kapitační výkon) do pole K v řádku
dokladu se tento řádek nezařadí do dávky (v případě nenastavené volby Kapitační
výkony zahrnout do dávky v konfiguraci dané smluvní pojišťovny) a jeho hodnota se
nezapočte do příslušné faktury.
4.Zavřete okno Ústavní péče.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
126
Medicus
Pořízení dokladu Zvlášť účtovaná léčiva a PZT
1.V otevřeném ústavním dokladu (alespoň jeden vyplněný řádek) stiskněte tlačítko
. Otevře se okno Léčiva a PZT.
2.Vyplňte jednotlivé položky dokladu. Ve smysluplných případech lze zápis provést
výběrem z číselníku (klávesa F5 nebo dvojklik myší). Založení nového řádku se provádí
automaticky po stisknutí klávesy Enter na konci řádku, klávesy Insert nebo tlačítka
.
3.Přechod na sloupec K (Kategorie úhrady), Pojišťovna (Úhrada pojišťovny), Pacient
(Úhrada pacienta) je možný klávesou Tab. V případě zápisu N (pojišťovna nehradí) do
pole K v řádku dokladu se tento řádek do dávky nepřenese a v poli Pacient se objeví
plná platba pacienta za podaný lék.
4.Zavřete okno „Zvlášť účtovaná léčiva a PZT“.
5.Zavřete okno „Ústavní péče“.
Vyúčtování cest lékaře
Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
nebo Pojišťovna+Pořízení ›
Vyúčtování cest lékaře , případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-C.
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna „Vyúčtování cest lékaře“:
Pojišťovna
IČP
Odbornost
Variabilní symbol
Kód dopravy
Datum
Rodné číslo
Odj.
Příj.
Cíl
Dg.
Kód zdravotní pojišťovny, které budou cesty
lékaře vykazovány.
Identifikační číslo pracoviště, které cesty
vykazuje.
Odbornost pracoviště, které cesty vykazuje.
Variabilní symbol pracoviště, které cesty
vykazuje.
Smluvní kód dopravy pracoviště, které cesty
vykazuje.
Datum provedené cesty.
Rodné číslo pacienta, kterého lékař navštívil.
Čas odjezdu lékaře na cestu.
Čas příjezdu lékaře z cesty.
Cíl cesty lékaře.
Diagnóza.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
Náh.
Km
Paušál
Nositel
127
Kódy náhrad za zdravotní péči.
Ujeté kilometry.
Cena.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Nenositelem se rozumí například
zdravotní sestra, která tento
výkon pouze zapisuje.
Stomatologický ambulantní doklad
Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
nebo Pojišťovna+Pořízení ›
Stomatologický ambulantní doklad , případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-S .
Přenesení údajů a popis okna „Stomatologický ambulantní doklad“:
Rodné číslo
z karty pacienta
Příjmení a jméno
z karty pacienta
Pojišťovna
z karty pacienta
IČP
z přihlášeného uživatele, pracoviště
(„Konfigurace, Organizační struktura“)
Var. symbol
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Smluvní pracoviště, Pracoviště“)
Odbornost
z přihlášeného pracoviště („Konfigurace,
Organizační struktura“)
Zákl. diagnóza
z předešlého dokladu, dnešního záznamu
Ostat. diagnózy
z předešlého dokladu
Náhrady
nepřenáší se
Do těla dokladu se přenesou následující údaje:
Datum
aktuální datum
Poč.
počet, nabídne se 1
Dg.
z hlavičky dokladu, z předchozího řádku
Popis ostatních položek:
Výkon
Lok.
Název
Kód výkonu provedené zdravotní péče.
Lokalizace zubu. Možnost výběru z číselníku
pomocí klávesy F5.
Název výkonu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
128
Medicus
Body
Mater.
Odb.
Bodová hodnota vykázaného výkonu.
Cena materiálu vykázaného výkonu.
Odbornost pracoviště. Možnost výběru
pomocí klávesy F5.
Kategorie úhrady:
N
Nehrazeno zdravotní
pojišťovnou.
Nevstupuje do dávky.
K
Kapitační výkon.
Kapitační výkon
nevstupuje do dávky v
případě, že pro
zdravotní pojišťovnu
uvedenou v hlavičce
dokladu je v „
Konfigurace, Smluvní
pracoviště, záložka
Pojišťovna“
zaškrtnuto pole
Kapitace a zároveň
nezaškrtnuto „
Kapitační výkony
zahrnout do dávky“.
K.
Pacient
Nositel
Úhrada pacientem.
Nositel výkonu (oprávněná osoba „vlastnící“
výkon).
Nenositelem se rozumí například
zdravotní sestra, která tento
výkon pouze zapisuje.
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Zadání Stomatologických výrobků
Kliknutím na volbu
otevřete okno „Stomatologické výrobky“.
Popis většiny položek je stejný jako v předchozích případech.
Skup.
Kódy skupiny léčiv a PZT. Možnost výběru
přes klávesu F5.
Kód
Kód stomatologického výrobku (opět možnost
volby přes F5).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
MJ
Pojišťovna
Pacient
129
Měrná jednotka.
Cena placená pojišťovnou.
Cena hrazená pacientem.
Nejfrekventovanější stomatologické výrobky lze uložit do zvláštní tabulky přes volbu
.
Příkaz ke zdravotnímu transportu
Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
nebo Pojišťovna+Pořízení ›
Příkaz ke zdravotnímu transportu , případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-T .
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ (okno je rozděleno do dvou dílů - Požaduje a
Provedl):
Rodné číslo
Rodné číslo pacienta.
Příjmení a jméno
Příjmení a jméno.
Pojišťovna
Kód pojišťovny
IČP
Identifikační číslo pracoviště okolních lékařů
(viz „Konfigurace, Okolní lékaři“)
Var. symbol
Variabilní symbol pracoviště.
Odbornost
Odbornost pracoviště.
Zákl. diagnóza
Kód základní diagnózy pacienta.
Ostat. diagnózy
Kódy ostatních diagnóz.
Náhrady
Kódy náhrad.
Doprovod
Možnost zatrhnutí, pokud pojede s pacientem
i doprovod.
Odkud
Místo odkud se pojede.
Kam
Místo kam se má pacient převést.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
130
Medicus
Pojišťovna
IČP
Variabilní symbol
Datum
SPZ
Kód
Pojišťovna pacienta.
IČP zdravotnického pracoviště.
Variabilní symbol pracoviště.
Datum provedení transportu.
Poznávací značka převážející sanitky.
Kód dopravy ( Pojišťovna+Číselníky › Kódy
dopravy ).
Vzdálenost Odkud-Kam.
Automaticky doplněno.
Automaticky doplněno.
Automaticky doplněno.
Automaticky doplněno.
Počet km
Název
Body
Cena
Paušál
Vyúčtování výkonů záchranné služby
Pořízení dokladu lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
nebo Pojišťovna+Pořízení ›
Vyúčtování výkonů záchranné služby , případně klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-R .
Původní doklad se uloží a otevře se obrazovka pro založení nového dokladu.
Otevření okna s jinými doklady stejného pacienta.
Zruší se celý otevřený doklad.
Popis okna „Vyúčtování výkonů záchranné služby“:
Rodné číslo
Rodné číslo pacienta.
Příjmení a jméno
Příjmení pacienta.
Pojišťovna
Pojišťovna pacienta.
IČP
Identifikační číslo pracoviště.
Odbornost
Odbornost pracoviště.
Variabilní symbol
Variabilní symbol pracoviště.
Základní dg.
Základní diagnóza pacienta.
Ostatní dg.
Ostatní diagnózy pacienta.
Náhrady
Kódy náhrad.
SPZ
Státní poznávací značka sanitky záchranné
služby.
Datum
Datum jízdy.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
Čas začátku
Čas konce
Výkon
Název
Body
Body (Kč)
Pacient
131
Čas začátku jízdy.
Čas konce jízdy.
Kód výkonu.
Název výkonu.
Body za výkon.
Přepočet na koruny.
Platba pacienta.
DRG
Pořízení dokladu DRG lze provést následujícími způsoby:
Volba „Kartotéka, vyhledání pacienta“ a kliknutím na ikonu
DRG.
nebo Pojišťovna+Pořízení ›
DRG je jiný způsob úhrady nemocniční péče. Více informací a vysvětlení důležitých pojmů
najdete na webových stránkách národního referenčního centra - http://www.nrc.ipvz.cz/
odrg.htm. Práce s DRG je také zmíněna v samostatné části , viz popis volby Pojišťovna › DRG
10.2. Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT
Volbou „Pojišťovna, Přehled dokladů“, „Pojišťovna, Přehled faktur“ a „Pojišťovna, Přehled
předepsaných ZP“ se nám otevře okno s přehledem všech vytvořených dokladů, faktur nebo
předepsaných zdravotních pomůcek.
Tlačítkem
lze v okně zobrazit filtrovací nastavení pro upřesnění zobrazovaných
dokladů. Podle jeho vyplnění se vám zobrazí pouze požadované doklady.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
132
Medicus
Z přehledu dokumentů (faktur nebo předepsaných ZP) lze požadovaný doklad vyvolat dvojitým
kliknutím myši na něj. U dokladů také tlačítkem
v levé horní části. Písmeno se mění
podle aktuálně zvoleného dokladu. U faktur máme k dispozici tlačítko "Export" pro
vyexportování např. do programu Excel a u přehledu ZP je tlačítko "Žádanka" pro otevření
žádanky o ZP.
10.3. Tvorba dávek
K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v
programu Medicus.
Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady se
ukládají jakoby do zásuvky s označením Neodeslané doklady. Při tvorbě dávek se doklady z této
"zásuvky" seřadí do dávek a přesunou do zásuvky s označením Odeslané doklady. Existuje tedy
něco jako zásuvka s doklady ještě neodeslanými (nezúčtovanými) a zásuvka s doklady
odeslanými (zúčtovanými).
Jednotlivé doklady lze ze zásuvky s označením Odeslané doklady vyjmout a pod původním nebo
novým číslem (ale s původním datem pořízení) zařadit do zásuvky Neodeslané doklady. Zde
mohou být tyto doklady opraveny a znovu vyúčtovány, tj. přesunuty opět do "zásuvky"
Odeslané doklady.
Dávky dokladů se tvoří pouze z dokladů uložených v zásuvce s označením „Neodeslané doklady“
.
Číslování dokladů
Každá smluvní pojišťovna má v daném roce svoji číselnou řadu dokladů, dávek a disket.
Číslování disket je však pouze pro potřeby programu. Neodesílá se na pojišťovnu. První číslo
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
133
dokladu, dávky a diskety se nastaví po instalaci programu ve volbě Smluvní pracoviště (
Konfigurace › Smluvní pracoviště) . Pak se číslování v rámci roku provádí automaticky. Přidělení
čísla dokladu probíhá až při tvorbě dávek. V okamžiku pořízení tedy doklad ještě nemá žádné
číslo přiděleno.
Do číslování dokladů a dávek lze provést zásah při tvorbě dávky (volba Pojišťovna › Dávky).
Program nabízí číslo dokladu a dávky o 1 vyšší než číslo posledního vyúčtovaného dokladu a
dávky. Tato čísla lze zvýšit.
Proveďte volbu Pojišťovna - Dávky.
Otevře se okno Dávky v prvním kroku jednoduchého průvodce.
Přes tlačítko
skupin.
lze upřesnit některé možnosti tvorby dávek včetně definic nákladových
1. Zvolte období, za které účtujete pojišťovnám a v případě potřeby upřesněte pojišťovny,
kterým účtujete.
Na výběr je vytvoření dávky k poslednímu dni v nastaveném měsíci od data posledního vyúčtování
nebo nastavení vyúčtování za přesně dané období. V prvním případě spadnou do vyúčtování všechny
nalezené nevyúčtované doklady k poslednímu dni zvoleného měsíce od data posledního vyúčtování k
dané pojišťovně. Ve druhém případě budou vyúčtovány pouze doklady spadající do přesně
vymezeného období, které chcete vyúčtovat.
Standardně jsou vybrány všechny pojišťovny, protože program vypočte a zobrazí seznam všech
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
134
Medicus
dostupných dávek k vyúčtování v kroku č.3 všem zvoleným pojišťovnám najednou. Pokud účtujete
některým pojišťovnám čtvrtletně a některým měsíčně, můžete množinu pojišťoven pro vyúčtování
zvolit podle své volby.
2. Pokračujte tlačítkem Další. Zobrazí se krok č. 2 "Výběr dokladů".
Ve výběru dokladů je možné upřesnit druhy dokladů, které se mají účtovat, zda má být vytvářena
dávka nově registrovaných pojištěnců (typ 80) nebo zda se mají do dávky zahrnout i opravné
doklady. Poslední volbu využijete, pokud jste vraceli z archivu doklady jako opravné a chcete je nyní
vyúčtovat. Nemáte-li důvod něco měnit, lze výchozí nastavení ponechat.
3. Pokračujte tlačítkem Další na krok č.3 "Dávky".
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
135
V kroku č.3 jsou v přehledném seznamu připravené a spočtené dávky za dané období pro všechny
zvolené pojišťovny (jsou-li ke všem doklady k vyúčtování). Je vidět cena i typy dávek a dokladů a lze
se podívat i na jednotlivé doklady, které jsou v dávce počítány. Můžete tak učinit rozkliknutím
stromové struktury ikonkou + vlevo od ikony diskety.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
136
Medicus
4. Pokračujte stisknutím tlačítka
(tlačítko pro kontroly nad doklady pro vyúčtování).
Tato funkce vyhledává chyby v dokladech. V různých typech dokladů se kontrolují například starší
nevyúčtované doklady, chybná rodná čísla, chybné diagnózy, nevyplněná skupina apod. Kontrolu
stačí provést jen jednou. Týká se dávek od všech pojišťoven.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
5. Po kontrole označte řádek s dávkou a klikněte na tlačítko
137
.
Zvolená dávka se uloží do souboru kdavka.xxx kde xxx je kód pojišťovny. Ukládá se do
zvoleného adresáře a po uložení se zpřístupní další tlačítka (některé mohly být k dispozici již
před uložením dávky):
- možnost tisku průvodky k dávce (má smysl, jsou-li dávky zasílány na disketách)
- tisk faktury a uložení do souboru fdavka.xxx (xxx je kód pojišťovny)
- možnost prohlédnutí obsahu vytvořené dávky
- zobrazení dokladů v dávce v podobě pro tisk
- možnost použití programu WKontrol (je nutno mít nainstalováno)
- odeslání dávky na pojišťovnu přes internet (je třeba mít platný certifikát)
- otevření portálu dané pojišťovny pro odeslání dávky přes něj
Po uložení dávky se zobrazí červené zatržítko na ikoně diskety. Rovněž po tisku faktury a
odeslání dávky se příslušné ikony před kódem pojišťovny "zatrhnou" červeně na znamení
zpracován(uložení, tisku faktury nebo odeslání přes internet).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
138
Medicus
6. Po zpracování příslušné dávky, označte další řádek a proveď te uložení a odeslání dávky jako
v předchozím kroku. Tlačítko Kontrola již není třeba použít, protože tuto funkci stačí spustit
před tvorbou dávek pouze jednou.
10.4. Tvorba dávek - oprava
Tento návod vás seznámí s tvorbou opravných dávek. Postupně si popíšeme jednotlivé kroky
(vyhledání dokladu v archívu, vrácení dokladu, oprava dokladu).
Vyhledání dávky/dokladu v archívu
Spusťte program Medicus a v menu zvolte Pojišťovna – Archív – Vyúčtování (celkový přehled).
Zobrazí se archív všech vyúčtovaných dokladů. Ve stromové struktuře si ikonkou + rozkliknutím
vyhledejte IČZ, pojišťovnu a rok se kterými chcete pracovat.
Například pro IČZ 11-333-000 pojišťovna VZP rok 2010:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
139
Ve vybraném roce se vám následně zobrazí jednotlivé diskety a v nich dávky a doklady.
Pojišťovna po vás bude vyžadovat buď to vrácení jednoho či více dokladů nebo vrácení celé
dávky.
Vrácení DOKLADU
Ve vybraném roce vyhledejte číslo dávky a číslo dokladu. Např. pojišťovna VZP žádá vrátit za
rok 2010 v dávce č. 1 doklad č. 5.
1. Levým tlačítkem myši si v dávce č. 1 označte doklad č. 5
2. Klikněte v horní liště na tlačítko „Vrátit“.
Zobrazí se okno s nabídkou vrácení dokladu z archívu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
140
Medicus
Zvolte, zda se má doklad vrátit v dávce původní nebo opravné.
Vrátit bez čísla pro vyúčtování v PŮVODNÍ dávce – tato volba vrátí doklad a smaže
číslo dokladu. Při tvorbě dávek bude dokladu přiděleno číslo nové a doklad bude
automaticky zařazen do dávky původní. Datum pořízení výkonů zůstává neměnný.
V případě, kdy pacient přešel k jiné pojišťovně lze při vracení dokladu tuto pojišťovnu
na dokladu ihned změnit. Zatrhněte volbu „Změnit poj:“ a vyberte pojišťovnu novou.
Nezapomeňte poté změnit pojišťovnu i identifikaci na kartě pacienta.
Vrátit s číslem pro vyúčtování v OPRAVNÉ dávce – tato volba ponechá dokladu jeho
původní číslo a doklad bude automaticky při tvorbě dávky zařazen do dávky opravné.
Pokud pojišťovna vyžaduje zaslat dávky s novým číslem dokladu, ale v opravné dávce, pak doklad
vraťte v původní dávce a až při tvorbě dávek změňte charakter dávky na opravná (viz. níže
Vyúčtování opravných dávek).
„Zobrazit doklad ve formuláři“ – po vrácení dokladu z archívu se doklad ihned otevře a můžete
jej opravit.
Stiskem tlačítka „OK“ doklad vrátíte.
V dokladu můžete např. vymazat duplicitní kódy, opravit rodné číslo pacienta. Pro opravu
hlavičky dokladu klikněte do příslušného pole, které chcete opravit a klávesou „F4“ záznam
odemkněte. Po úpravách stiskněte klávesu „F2“pro uložení změn.
10.5. Faktury
Zobrazení archivu faktur. Oprava faktury. Tisk faktury.
Oprava a tisk faktury
1.Proveď te volbu Pojišťovna › Faktury. Otevře se okno „Faktury – výběr pojišťovny“.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
141
2.Vyhledejte pojišťovnu, rok a fakturu.
3.Stiskněte tlačítko
.
4.Otevře se okno Faktura, kde je možné prohlížet a opravovat obsah faktury. Peněžní ústav
se nabídne z volby Konfigurace, Smluvní pracoviště, Pojišťovna, Bankovní účet. Při výpočtu
výše fakturované částky se použije hodnota bodu, degresní koeficient a popřípadě
kapitační paušál zadaný ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Hodnota bodu a kapitace.
10.6. Protokoly portálů
Možnost zobrazení a filtrace podle zadaných kritérií protokolů portálů zdravotních pojišťoven.
Protokoly vznikají při odeslání vytvořené dávky přes internet přímo z programu. Z tohoto okna
lze také zobrazit certifikát.
10.7. Číselníky
Číselníky
Volba číselníků ( Pojišťovna › Číselníky) obsahuje další podvolby, přes které lze manipulovat s
různými druhy číselníků používaných v rámci programu Medicus.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
142
Medicus
V následujících podkapitolách budou jednotlivé podvolby číselníků dále rozebrány.
Číselníky VZP a jejich aktualizace
Volba Pojišťovna+Číselníky › Číselníky VZP.
- otočí výběr číselníků (nevybrané označí a obráceně)
- načte záznamy do vybraných číselníků (viz aktualizace číselníků níže)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
143
- změní datum „Platnost od“ vybraných číselníků
- zruší položky vybraných číselníků k zadanému datu
- zruší všechny záznamy vybraných číselníků
Číselníky VZP jsou obecně distribuovány v jednotlivých souborech, kde každý soubor je
identifikovatelný jménem souboru a příponou jména souboru. Jméno souboru je shodné s
názvem číselníku, který je v něm uložen a přípona názvu souboru udává podle konvencí VZP
číslo verze číselníku.
Program Medicus potřebuje nahlížet do těchto číselníků VZP. Podle nich kontroluje zadávané
hodnoty (např. kontrola existence kódu při pořizování), přebírá z nich určitá data (např. počet
bodů a cenu přímého materiálu), umožňuje jejich prohlížení a tisky. Program umožňuje
pracovat s více verzemi číselníků VZP současně. Například pří zápisu kódu výkonu do dokladu
se podle datumu uvedeného v řádku vybere právě platná verze číselníku a z ní se převezme
počet bodů a cena přímého materiálu. To znamená, že v jednom dokladu se může používat i
více verzí číselníku najednou. Datum platnosti verze číselníku od se zadává při nahrávání
číselníku. Ukončení platnosti číselníku provede program automaticky po nahrání nové verze
číselníku.
Aktualizace číselníků VZP
1.Proveď te volbu Pojišťovna+Číselníky › Číselníky VZP
2.Označte číselníky, které chcete načíst, pokud všechny, stiskněte tlačítko Otoč.
3.Stiskněte tlačítko Načti.
4.Zobrazí se okno s možností výběru, odkud se číselníky načtou:
5.Zvolte způsob aktualizace a potvrď te tlačítkem „OK“.
6.Podle druhu aktualizace následuje případné stáhnutí nových číselníků a jejich aktualizace
v rámci programu Medicus. Věnujte pozornost informačním oknům zobrazovaným podle
zvoleného druhu aktualizace. Po stáhnutí čísleníků se ještě zobrazí okno s výběrem
číselníků pro vlastní instalaci. Potvrď te jej, případně čísleníky ještě upřesněte.
7.Po aktualizaci čísleníků můžete zavřít okno formuláře.
Zdravotní pojišťovny
Volba Pojišťovna+Číselníky - Zdravotní pojišťovny.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
144
Medicus
Možnost editace, opravy a rušení v seznamu zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny se
nabízejí při vyplňování různých dokladů a formulářů v rámci programu Medicus.
Hodnota bodu a kapitace
Volba Pojišťovna+Číselníky - Hodnota bodu a kapitace.
Seznam hodnot bodu pro jednotlivé smluvní zdravotní pojišťovny. Hodnota bodu uvedená v
seznamu je použita pro přepočet údajů uvedených v bodech na Kč při tvorbě dokladů, dávek
dokladů, sestav a faktur. Kapitační paušál a degresní koeficient uvedený v seznamu je použit
pro výpočet kapitační platby. V případě nutnosti lze do seznamu hodnot bodů zapsat i více
hodnot pro každou zdravotní pojišťovnu. Při přepočtu bodů na Kč se potom uplatní ta hodnota,
která svým datem platnosti odpovídá datu provedení daného výkonu. Zadáte-li do pole „
Odbornost“ kód odbornosti, bude tato položka platit pouze pro doklady, jejichž hlavní
odbornost je rovna zadané odbornosti. Není-li v poli „Odbornost“ kód odbornosti uveden,
položka platí pro všechny doklady dané pojišťovny.
Kódy dopravy
Volba Pojišťovna+Číselníky - Kódy dopravy.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
145
Seznam kódů dopravy s uvedením způsobu výpočtu ceny cesty uvedené například v dokladu „
Vyúčtování cest lékaře“. Při zadávání nového záznamu lze využít výběr z čísleníku smluvních
pojištoven, odbornosti a dopravy. Při založení nebo editaci záznamu se příslušné číselníky
vyvolají klávesou F5.
Denní definovaná dávka
Volba Pojišťovna+Číselníky - Denní definovaná dávka.
Možnost nastavení denní definované dávky u příslušných léků.
Žadatelé
Volba Pojišťovna+Číselníky - Žadatelé.
Seznam všech IČP a odborností v ČR dodaný na požádání zdravotní pojišťovnou. Je-li tento
seznam k dispozici je možné provést při tvorbě dávek i kontrolu na IČP žadatele v hlavičce
dokladu „Poukaz na vyšetření / ošetření“. Případná chyba při kontrole vznikne, když je naplněn
tento číselník žadatelů a IČP žadatele z hlavičky dokladu není v tomto číselníku nalezeno.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
146
Medicus
Cenová pásma
Volba Pojišťovna+Číselníky › Cenová pásma.
Možnost definování skupin pro cenová pásma (například tuzemci, cizinci). Použitelné při přímých
platbách pacientů.
Ceníky
Volba Pojišťovna+Číselníky › Ceníky.
Možnost úprav ceníků výkonů, léčivých přípravků, zdravotnické techniky atd. Podrobněji viz
další podkapitoly.
Ceník výkonů
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Výkony.
Vlastní ceník výkonů obsažených v číselníku výkonů VZP. Cena výkonu může být do číselníku
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
147
zadána z klávesnice nebo vypočtena. Položka ceníku výkonů se uplatní při pořizování dokladů
pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do
platnosti položky ceníku. Pokud je cena výkonu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku
vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě.
Hromadné naplnění ceníku výkonů se provede přes tlačítko
. Otevře se okno
Nastavte požadované podmínky a stiskněte tlačítko „OK“ pro naplnění ceníku smluvními
výkony.
Pro nastavení vlastních cen vybraných výkonů můžete použít tlačítko
. Po zadání
podmínek v okně výpočtu cen a potvrzení tlačítkem „Vypočti“ se provede požadovaný výpočet.
Vlastní cena výkonu = body x K1 + přímý materiál x K2 + spotřebovaný čas x K3.
Body x K1
Do ceny výkonu zahrnout položku „Počet bodů
náležících výkonu“ x „Hodnota bodu daná
vlastní kalkulací“
Přímý materiál x K2
Do ceny výkonu zahrnout položku „Přímý
materiál náležící výkonu“ x „Koeficient daný
vlastní kalkulací, upravující cenu přímého
materiálu“.
Spotřebovaný čas x K3
Do ceny výkonu zahrnout položku „
Spotřebovaný čas náležící výkonu" x "Práce
lékaře vyjádřená v Kč/min“
Výběr podle podmínek:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
148
Medicus
Všechny výkony
Výpočet bude proveden pro všechny výkony
uvedené v seznamu.
Výpočet bude proveden jen pro položky, které
mají zadaný určitý kód pojišťovny.
Výpočet bude proveden jen pro položky,
platné zadaného dne.
Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na
desetníky.
Vlastní cena výkonu bude zaokrouhlena na
koruny.
Výkony pojišťovny
Platné dne
Desetníky
Koruny
Tlačítkem
se zruší všechny výkony v ceníku výkonů.
Hromadně vyráběné léčivé přípravky
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Hromadně vyráběné léčivé přípravky.
Vytváření a prohlížení vlastního ceníku hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP). Položka
ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná
položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena
přípravku pro příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou,
bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě.
Individuálně připravované léčivé přípravky
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Individuálně připravované léčivé přípravky.
Vytváření a prohlížení ceníku individuálně připravovaných léčivých. Položka ceníku se uplatní při
pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu má
datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena přípravku pro
příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl
nabídnut pacientovi k úhradě.
Prostředky zdravotnické techniky
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Prostředky zdravotnické techniky.
Vytváření a prohlížení ceníku prostředků zdravotnické techniky (PZT). Položka ceníku se uplatní
při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná položka v dokladu
má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku. Pokud je cena prostředku pro
příslušnou zdravotní pojišťovnu v ceníku vyšší než úhrada příslušnou pojišťovnou, bude rozdíl
nabídnut pacientovi k úhradě.
Nestandardní výkony
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Nestandardní výkony.
Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních výkonů. Zdravotnické zařízení může provádět
vlastní výkony, které zdravotní pojišťovny nehradí a jsou nabízeny pacientovi k úhradě. Položka
ceníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že pořizovaná
položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky ceníku. Při použití této položky v
dokladu bude mít tato položka příznak N (nehrazeno zdravotními pojišťovnami). Tento řádek
nevstoupí do dávky. Cena výkonu bude nabídnuta pacientovi k úhradě.
V horní části okna je k dispozici několik tlačítek. Tlačítkem
se zobrazí okno s
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
149
možností nastavení výpočtu cen nestandardních výkonů.
Tlačítkem
je možné zrušit ukončené položky k určitému datu a tlačítkem
můžeme spustit průvodce pro převzetí ceníku z minulého období s
možností nastavení platnosti, cenového pásma, kódu, případně zda chceme přebrat všechny
položky nebo položky s ukončenou nebo neukončenou platností. Pro filtrování záznamů
můžeme použít klasické tlačítko
.
Nestandardní léčiva
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Nestandardní léčiva.
Vytváření a prohlížení ceníku nestandardních léčiv. Podobně jako lze definovat vlastní
nestandardní výkony lze také definovat vlastní nestandardní léčiva.
Stomatologické výrobky - ordinace
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Stomatologické výrobky - ordinace.
Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u ordinace. Možnost nastavení ceny
stomatologických výrobků u konkrétní ordinace.
Stomatologické výrobky - laboratoř
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Stomatologické výrobky - laboratoř.
Vytváření a prohlížení ceníku stomatologických výrobků u laboratoře. Možnost nastavení ceny
stomatologických výrobků u konkrétní laboratoře.
Stomatologické výrobky - standardní ceny
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky › Stomatologické výrobky - standardní ceny.
Prohlížení ceníku stomatologických výrobků. K možnost zrušení ukončených položek k určitému
datu v ceníku stomatologických výrobků použijeme tlačítko
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
.
150
Medicus
Změnové číselníky
Volba Pojišťovna+Číselníky - Změnové číselníky.
Vytváření a prohlížení změnového číselníku výkonů. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se mohou
od sebe navzájem lišit úhradou za stejný výkon. Ve změnovém číselníku výkonů jsou zachyceny
změny v úhradách jednotlivými zdravotními pojišťovnami oproti úhradě VZP. Položka
změnového číselníku se uplatní při pořizování dokladů pro příslušnou pojišťovnu v případě, že
pořizovaná položka v dokladu má datum spadající do platnosti položky změnového číselníku.
Pokud je cena výkonu vyšší než úhrada pojišťovnou, bude rozdíl nabídnut pacientovi k úhradě.
Výkony
Volba Pojišťovna+Číselníky+Změnové číselníky › Výkony.
Tlačítko
slouží k naplnění číselníku smluvními výkony. V zobrazeném okně
je možné nastavit podmínky pro naplnění číselníku.
Tlačítko
otevře okno s možností nastavení data a dané pojišťovny, u které se
budou položky rušit.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
151
Číselníky HVLP, IPLP, PZT a stomatologických výrobků
Pod volbou Pojišťovna+Číselníky › Změnové číselníky najdeme také změnové číselníky
hromadně vyráběných léčivých prostředků (HVLP), individuálně připravovaných léčivých
prostředků (IPLP), prostředků zdravotnické techniky (PZT) a stomatologických výrobků. Platí
zde totéž, co bylo řečeno obecně o změnových číselnících.
Kontrola výkonů dle věku
Volba Pojišťovna+Číselníky - Kontrola výkonů dle věku.
Tabulka kontroly použití výkonů vázaných na věk pacienta. Při použití daného výkonu v
dokladech pro danou pojišťovnu bude při nesouladu věku pacienta (sloupce Věk) vydáno
upozornění o nevhodnosti použití výkonu.
Tlačítko
slouží ke smazání všech záznamů v tabulce.
Nepovolené kombinace výkonů
Volba Pojišťovna+Číselníky - Nepovolené kombinace výkonů.
Některé kombinace výkonů nelze dle metodiky VZP v daném časovém období vykázat. Zde je
možné definovat tyto nepovolené kombinace výkonů v dokladech. Při zápisu daného kódu
výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v daném časovém období (v rámci jednoho dne
nebo určeného počtu měsíců) zpět od data pořízení, již nebyl pacientovi v tomtéž druhu
dokladu vykázán kód, který blokuje použití prěvě zapisovaného kódu.
Povolené četnosti výkonů
Volba Pojišťovna+Číselníky - Povolené četnosti výkonů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
152
Medicus
Definice maximální četnosti jednotlivých vykazovaných výkonů za určité období. Při zápisu
daného kódu výkonu do dokladu bude kontrolováno, zda v časovém období od data
uvedeného v řádku dokladu daném součtem položek Roky, Měsíce a Dny, nebyl překročen
maximální povolený počet výkonů, definovaný v položce Četnost. Je-li sloupec Kal. (kalendářní
rok) zaškrtnut, znamená to, že kontrola četnosti se bude provádět pouze v rámci právě
probíhajícího kalendářního roku.
Tlačítkem
lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně,
které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny,
odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem
zrušit všechny záznamy.
můžeme po potvrzení
Zkratky kódů a výkonů
Volba Pojišťovna+Číselníky › Zkratky kódů a výkonů.
Definice zkratky a popisu jednotlivých smluvních výkonů. Používání zkratek může přispět k
urychlení zápisu výkonů do dokladu a rovněž umožňuje provedení automatického zápisu kódu
výkonu včetně definovaného popisu do dekursu. To lze s výhodou využít v případě, kdy kód
výkonu nedostatečně identifikuje provedený úkon a lékař chce mít v textu dekursu přesný
popis provedeného úkonu.
Popis sloupečků v tabulce:
Zkratka
Kód
Dg.
Popis
Název
Zkratka, kterou se bude položka do dokladu
zadávat.
Kód položky převzatý z daného číselníku.
Diagnóza, která se nabídne v daném dokladu
při zadání zkratky.
Popis, který se v případě zadání zkratky do
dokladu (povolení přepisu "Konfigurace,
Nastavení, Přepisy ") přepíše do dekursu.
Název položky převzatý z daného číselníku.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
153
Tlačítkem
lze číselník naplnit smluvními výkony podle zadaných podmínek v okně,
které se nám otevře. Můžeme určit zda chceme všechny výkony nebo jen určité pojišťovny,
odbornost, kategorii nebo platné daného dne. Tlačítkem
zrušit všechny záznamy.
můžeme po potvrzení
10.8. Import ceníku
Volba Pojišťovna+Číselníky+Ceníky - Import ceníku.
Ceníky
Stomatologické výrobky - laboratoř,
Stomatologické výrobky - ordinace,
Nestandardní výkony,
Nestandardní léčiva,
lze exportovat/importovat.
Volbou import ceníku se spustí jednoduchý průvodce importem/exportem ceníků.
Chcete-li si vytvořit vlastní ceníky, například v Excelu, doporučujeme provést
nejdříve export ceníku z programu Medicus do souboru CSV (je nabízen pro export
standardně). I když je v programu Medicus ceník ještě nenaplněn, vytvoří se vám
v souboru hlavička (pojmenování sloupců) a po otevření v Excelu již můžete do
příslušných sloupečků doplňovat data.
Nemáte-li k dispozici program Medicus pro vytvoření exportovaného souboru,
můžete si v Excelu pojmenovat sloupce jak bude uvedeno dále, vyplnit daty a
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
154
Medicus
uložit opět jako CSV soubor, který budete moci do programu Medicus
naimportovat.
Pojmenování sloupců: Kód; Lab.; Poj.; Pásmo; Platí od; Platí do; Čas; Materiál;
Cena; Skupina; Název; Př.1; Př.2; Př.3; Př.4; DPH; S daní
Export aktuálního ceníku do souboru
1.Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu exportu a stiskněte tlačítko „Další“.
2.Zobrazí se výběr ceníku pro export, kde můžeme kliknutím zvolit, který ceník chceme z
programu Medicus exportovat. Zvolte ceník pro export a klikněte opět na „Další“.
3.V tomto kroku musíte upřesnit uložení exportovaného souboru. Do pole pro umístění
souboru zadejte cestu kam se má soubor uložit (včetně jeho jména). Samozřejmě můžete
použít
pro vyvolání okna operačního systému, ve kterém zvolíte příslušný adresář a
napíšete název souboru (exportovaného ceníku) pro uložení. Výběr adresáře a souboru
potvrdíte tlačítkem „Otevřít“ a pokračujete tlačítkem „Další“.
4.Zobrazí se náhled na příslušný ceník, který má být exportován. Data v náhledu můžete
změnit, aniž by se tato změna projevila v původních datech. Pokračujte tlačítkem „Další“.
5.Zobrazí se potvrzující zpráva, zda chcete ceník opravdu přenést (v našem případě
exportovat. Klikněte na „Ano“.
6.V okně průvodce se zobrazí přehled o průběhu exportu. Můžete se vrátit tlačítkem „
Předchozí“ do kroku pro výběr dalšího číselníku nebo můžete průvodce ukončit tlačítkem „
Zavřít“.
Aktualizace ceníku z jiného datového zdroje (import)
Při importu se záznamy přidají do příslušného ceníku. Nedojde tedy ke ztrátě (přepsání)
původních záznamů.
Dojde-li k duplicitě, pak se původní záznam v ceníku ukončí k nové platnosti importovaného
záznamu. Nechcete-li importovat duplicitní kódy, v příslušném kroku u importu nezatrhnete
možnost „Ukončit platnost duplicitních kódů“.
1.Ve spuštěném průvodci zatrhněte volbu aktualizace a stiskněte tlačítko „Další“.
2.V průvodci importem se zobrazí nastavení pro výběr ceníku.
3.Zvolte druh ceníku, který chcete importovat a zkontrolujte zda chcete ponechat
automaticky nabízené aktuální datum „platnosti od“ příslušného ceníku a zda ukončit
platnost duplicitních kódů. Pokračujte stisknutím tlačítka „Další“.
Pokud má importovaný výkon svou vlastní platnost použije se tato. Pokud
ne, použije se datum platnosti od, které se nastaví zde v průvodci importem.
4.Nastavte cestu k souboru typu CSV (příslušný ceník), který chcete importovat do
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
155
programu a pokračujte tlačítkem „Další“.
5.Zobrazí se náhled na importovaný ceník (pokud chcete, lze zde provést změny, aniž by to
ovlivnilo zdrojový soubor). Pokračujte tlačítkem „Další“.
6.Otázku „Opravdu si přejete ceník přenést?“ potvrď te tlačítkem „Ano“.
7.Zobrazí se informace o průběhu přenosu. Průvodce můžete ukončit tlačítkem „Zavřít“
nebo se tlečítkem „Předchozí“ vrátit na začátek a pokračovat v dalším importu.
10.9. Archív
Archív disket – vrácení posledního vyúčtování
1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív › Archív disket. Otevře se okno „Archív - Výběr
pojišťovny“.
2.Do pole „Archív z roku“ zadejte rok, jehož archív chcete otevřít.
3.Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko
Otevře se okno „Archív odeslaných disket pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy“.
.
4.Vyberte volbu „Vrátit poslední“.
5.Zobrazí se okno „Potvrzení“. Na otázku „Opravdu chcete vrátit poslední vyúčtování“
odpovězte stlačením tlačítka „Ano“.
6.Všechny doklady z dávek obsažených v posledním vyúčtování se vrátí mezi doklady
neodeslané bez čísla dokladu.
Archív dávek – vytvoření duplikátu diskety
1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív › Archív dávek. Otevře se okno „Archív - Výběr
pojišťovny“.
2.Do pole „Archív z roku“ zadejte rok, jehož archív chcete otevřít.
3.Vyberte pojišťovnu, které byla hledaná disketa zaslána a stiskněte tlačítko
Otevře se okno „Archív odeslaných dávek pro pojišťovnu xxx a IČZ yyy“.
4.Vyhledejte disketu, jejíž duplikát chcete vytvořit a stiskněte tlačítko
5.Otevře se okno Tvorba dávek.
6.Zadejte, kam bude dávka vystupovat.
.
.
Výstup na disketu - Dávka bude zapsána na disketu.
Výstup na papír - Dávka vystoupí ve formě tištěných dokladů.
7.Zadejte charakter dávky. Tato volba ovlivní pouze zápis příznaku charakteru dávky na
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
156
Medicus
disketu. Výběr dokladů vstupujících do dávky není touto volbou ovlivněn.
8.Stiskněte tlačítko
dokladech:
. Provedou se následující kontroly v nevyúčtovaných
Kontrola délky kódu použité diagnózy. Chyba vznikne v případě, že je zadán trojmístný
kód diagnózy a existuje čtyřmístný.
Kontrola rodných čísel. Chyba vznikne v případě, že rodné číslo se čtyřmístným
zakončením není dělitelné číslem 11 a v případě, že datum zachycené v rodném čísle není
smysluplné.
Kontrola datumů v hlavičce žádost o vyšetření / ošetření. Chyba vznikne, když Datum v
hlavičce dokladu žádost o vyšetření / ošetření (datum vyslání) je vyšší než datum Vytvořit
dávky do: v okně Tvorba dávek.
9.Stiskněte tlačítko
. Spustí se vlastní tvorba dávek. V případě výstupu na
disketu se dávky nahrají na disketu a vyúčtovaná data se přesunou do archívu.
Archív dokladů
Možnost vyhledání dokladu v archívu odeslaných dokladů. Vytištění dokladu. Vrácení dokladu
mezi doklady neodeslané. Oprava dokladu.
Vrácení dokladu, oprava dokladu
1.Proveď te volbu Pojišťovna+Archív › Archív dokladů. Otevře se okno „Výběr dokladu“.
2.Vyberte z jakého roku archívu se má doklad vrátit.
3.Zadejte číslo dokladu, který chcete vrátit.
4.Stiskněte tlačítko
.
5.Zobrazí se okno „Vrácení dokladu“.
Typ dokladu - Typ vráceného dokladu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
157
Pacient - Jméno a příjmení pacienta uvedené v hlavičce dokladu.
Rodné číslo - Rodné číslo pacienta uvedené v hlavičce dokladu.
Zachovat původní číslo dokl. - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady s
číslem pro zpracování v opravné dávce.
Přidělit nové číslo dokladu - Vracený doklad se vrátí mezi nevyúčtované doklady bez
čísla pro zpracování v původní dávce. Nové číslo. Vracený doklad bude mít nové číslo.
6.Zadejte podmínky pro vrácení dokladu a stiskněte tlačítko Ano.
7.Vybraný doklad se vrátí podle zadaných podmínek pro vrácení mezi nevyúčtované
doklady.
Podobným způsobem můžete podle čísla dávky vrátit všechny doklady najednou.
Tisk dokladu
1.Proveď te volbu „Pojišťovna, Archív, Archív dokladů“. Otevře se okno „Výběr dokladu“.
2.Zvolte rok a číslo dokladu, který chcete vytisknout.
3.Stiskněte tlačítko
.
10.10. Vyúčtování (celkový přehled)
Volba Pojišťovna+Archiv - Vyúčtování (celkový přehled).
Jiný pohled na vytvořené doklady a dávky pro pojišťovnu. Volba slouží podobně jako v
předchozích případech k možnosti vrácení dokladu nebo celé dávky či diskety z archívu zpět do
nevyúčtovaných dokladů.
V přehledu vyúčtování stačí rozkliknout příslušnou pojišťovnu, rok, disketu případně dávku.
Dvojklikem na daném záznamu si můžeme otevřít pro prohlížení příslušný doklad případně okno
pro znovuuložení dávky nebo její vytištění.
Klikneme-li pravým tlačítkem myši zobrazí se nám kontextové menu s možností vrácení dokladu
nebo celé dávky či diskety z archivu zpět do nevyúčtovaných dokladů. Pro vrácení můžeme
použít i tlačítko "Vrátit" v horní části okna.
10.11. Faktury (celkový přehled)
Volba Pojišťovna+Archiv - Faktury (celkový přehled).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
158
Medicus
Celkový přehled faktur nabízený ve stromové struktuře s možností výběru dané faktury k
editaci nebo k znovuvytištění. Po zvolení pojišťovny a roku lze vybrat konkrétní fakturu pro
prohlížení nebo změně údajů. Tlačítkem "Záloha" můžeme vytvořit novou zálohovou fakturu pro
dané období.
10.12. Import dávek
Volba Pojišťovna - Import dávek.
Možnost importu vytvořených dávek do archivu nebo do nezúčtovaných dokladů.
10.13. Přepočet bodů na Kč
Volba Pojišťovna - Přepočet bodů na Kč.
Přepočet bodových hodnot nevyúčtovaných dokladů na Kč podle aktuální tabulky Hodnota bodu
a kapitace. Viz menu Pojišťovna+Číselníky - Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou
použít v situaci, kdy se lékař dozví novou hodnotu bodu s určitým zpožděním a má již v daném
období pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před
tvorbou dávek se provede automaticky.
Po vybrání této volby stačí jen potvrdit kontrolní otázku „Opravdu chcete provést přepočet
bodů na Kč u všech nevyúčtovaných dokladů?“.
10.14. Přepočet dokladů
Volba Pojišťovna - Přepočet dokladů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
159
Možnost vložení aktuálních bodových hodnot, ceny přímého materiálu atd. z aktuálních číselníků
do nevyúčtovaných dokladů a přepočet bodových hodnot neodeslaných dokladů na Kč podle
aktuální tabulky Pojišťovna+Číselníky › Hodnota bodu a kapitace. Funkci lze s výhodou použít
v situaci, kdy lékař obdrží nové číselníky VZP s určitým zpožděním a má již v daném období
pořízeny některé doklady. Přepočet není bezpodmínečně nutné provádět, protože před tvorbou
dávek je proveden automaticky.
10.15. Výběr nositele výkonů
Volba Pojišťovna - Výběr nositele výkonů.
Nastavení na koho se účtují pořizované výkony. Přiřazení pracovníka jako nositele výkonu se
děje v organizační struktuře (menu Konfigurace › Organizační struktura) v úpravě údajů u
pracovníků.
10.16. Generování kódů ošetřovacích dní
Volba Pojišťovna - Generování kódů ošetřovacích dní (pouze ve variantě NIS).
Otevře se okno s nastavením volby, do kterého dne se má generování provést. Tato funkce se
týká lůžkové péče a doplňuje automaticky kód u ošetřovacích dnů, pokud tak není činěno
denně ručně. Při tvorbě dávek se vše provádí automaticky, ale volba je například vhodná, když
se chceme podívat uprostřed měsíce na stav oddělení a kódy ošetřujících dnů nejsou denně
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
160
Medicus
doplňovány.
10.17. Prohlížení diskety
Volba Pojišťovna - Prohlížení diskety.
Možnost prohlížení diskety s dávkou.
10.18. Vykázané výkony a léčiva
Volba Pojišťovna - Vykázané výkony a léčiva.
Tabulka přehledu všech vykázaných výkonů a léčiv. Tlačítkem
nebo dvojklikem na
příslušném záznamu otevřeme doklad, týkající se zvoleného výkonu či léčiva.
10.19. DRG
Volba Pojišťovna - DRG.
DRG znamená „diagnosis related group“ neboli „skupina vztažená k diagnóze“. Jedná se o jiný
(relativně nový) způsob úhrady nemocniční péče - tzv. platbu za diagnostickou skupinu.
Blíže se o tomto způsobu úhrady, a s tím souvisejících důležitých pojmech, dozvíte na stránkách
národního referenčního centra - http://www.nrc.ipvz.cz/odrg.htm
V programu Medicus naleznete volby týkající se DRG v příslušných podmenu: DRG - Základní
sazby, DRG - Generování dokladů a DRG - Přepočet dokladů.
„DRG - Základní sazby“ otevře jednoduchou tabulku s možností doplnění pojišťovny, platnosti
sazby a výši této základní sazby.
„DRG - Generování dokladů“ vygeneruje doklady DRG. Nejdříve nastavíme příslušné období a
potvrdíme. Vychází se přitom z pořízených dokladů DRG (viz Pojišťovna+Pořízení › DRG) , ale i
Ústavní péče ( Pojišťovna+Pořízení › Ústavní péče ), kde jsou velmi důležité informace o
stanovené hlavní diagnózy a vedlejších diagnózach. Po vygenerování dokladů DRG je potřeba
je vyhodnotit. Toto vyhodnocení již provádí externí program DRG Grouper. Bezplatné získání
tohoto programu je opět popsáno na webových stránkách národního referenčního centra http://www.nrc.ipvz.cz/grouper.htm. Po získání externího programu Grouper je potřeba jej
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
161
nastavit v konfiguraci, menu Konfigurace › Nastavení, volba „Externí programy“.
„DRG - Přepočet dokladů“ - možnost přepočítání všech uzavřených a neodeslaných dokladů
DRG.
10.20. Přehled nákladů, limity a porovnání nákladů
Program Medicus obsahuje modul pro sledování nákladů na léčbu a porovnávání na základě
zadaných parametrů v daném období.
Možnosti modulu:
Přehled dokladů se zobrazením součtu položek dokladu s možností filtrování dle zadaných
kritérií, hledání abnormalit apod.
Volitelné zobrazení položek nebo detail celého dokladu.
Zobrazení objemu léčby - součtu dokladů vybraných na základě kritérií (viz dále).
Porovnání výsledku s limitem pojišťovny či uloženými výsledky minulých období.
Sledování náběhu nákladů v období s určením prognózy na konci období vzhledem k
typickému rozdělení náběhu nákladů v roce pro určitou odbornost nebo lékařskou praxi.
Přehled nákladů
Volba Pojišťovna › Přehled nákladů.
Možnosti formuláře:
Přehled dokladů
Zobrazení součtu a porovnání dokladů
Uložení souhrnu pod názvem pro pozdější použití - porovnání, archivaci, export apod.
Zobrazení náběhu nákladů vzhledem k typickému rozložení náběhu nákladů
kritéria pro výběr dokladů:
Období - povinný údaj
POJ - nepovinný údaj
IČP případně odbornost - nepovinný údaj
Segment péče - předdefinovaná skupina IČP, odbornosti případně pojišťovny. Při použití
nahrazuje atributy IČP, ODB případně POJ. Definice se provádí ve formuláři Pojišťovna/
Segmenty péče.
Do výpočtu celkové sumy lze volitelně zatrhnout recepty, žádanky a cesty
Při nezadání nepovinných údajů se zobrazí výsledky celého zařízení. Další kritéria pro výběr
dokladů jsou ve filtrech pracovního panelu.
Po zadání kritérií a stisku tlačítka
se načtou příslušné doklady ze zadaného období.
Ve spodní části tabulky je v souhrnu celková suma za jednotlivé sledované položky (body,
výkony, materiál atd.) a suma v poměru k rodným číslům.
Základní údaje dokladu
pojišťovna, hlavní diagnóza, odbornost
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
162
Medicus
BODY
VÝKONY
MATERIÁL
LÉČIVA
PAUŠÁL
součet vykázaných bodů
součin sumy bodů a aktuální hodnoty bodu
cena přímého materiálu
cena zvlášť vykázaných léčiv
ŽÁDANKY
řádek vyjadřuje součet cen žádanek pro
jednotlivá rodná čísla za období, cenu mají
většinou pouze žádanky o PZT, u žádanek bez
ceny se použije průměrná cena zadaná v
parametrech pracovního panelu
řádek vyjadřuje součet cen předepsaných léků
pro jednotlivá rodná čísla za období, výsledek
lze korigovat koeficientem zadaným v
parametrech pracovního panelu s ohledem na
možnou vyšší cenu v lékárně
cena dokladu vyúčtování cest…
počet lůžko-dnů pro jednotlivá rodná čísla za
období
definovatelný součet výše uvedených atributů,
ve výchozím stavu VÝKONY + MATERIÁL +
LÉČIVA
definovatelný součet výše uvedených atributů,
ve výchozím stavu ŽÁDANKY A RECEPTY
celkový součet atributů vyjádřených penězi,
VÝKONY + MATERIÁL + LÉČIVA + PAUŠÁL +
ŽÁDANKY + RECEPTY + CESTOVNÉ
RECEPTY
CESTOVNÉ
LŮŽKO-DNY
SOUČET1
SOUČET2
CELKEM
Tento souhrn lze tlačítkem
uložit pro další srovnání nákladů. Uložení souhrnu se
načte pod příslušným názvem do tabulky „Srovnání nákladů“. Viz volba Pojišťovna › Limity a
porovnání nákladů.
Otevření dokladu v přehledu lze provést dvojklikem levým tlačítkem myši na příslušném dokladu
nebo pomocí tlačítka „Detail“ jehož ikonka se mění v závislosti na vybraném dokladu.
Zobrazené doklady lze filtrovat podle nastavení filtru přes tlačítko
. V parametrech
filtru lze nastavit i zobrazování informací v liště pacienta, položky dokladu a zobrazení srovnání,
které přibude pod souhrnem.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
163
Pracovní panel zobrazuje filtry, uživatelské parametry formuláře a management sloupců s
možností přejmenování a definice součtových sloupců. Management sloupců není stejný jako v
Medicus, jelikož je nutné mít uloženou pozici a šířku skrytého sloupce. Předpokládá se
operativní skrývání sloupců pro různé pohledy a nebylo by žádoucí, aby se opětovně zobrazený
sloupec zobrazil na konci.
Součty lze modifikovat i u zobrazených dat - jedná se o vypočtené sloupce, které se při změně
definice okamžitě přepočítají.
Panel - Parametry
Zobrazit lištu pacienta
Zobrazit položky dokladu
Zobrazit porovnání
aktuální záznam tvoří zdroj pacienta
pod seznamem dokladů jsou zobrazeny
položky aktivního dokladu
v dolní části formuláře je tabulka s údaji k
porovnání
Zobrazit náběh nákladů
Načítat pouze souhrn
Počet záznamů
Automatický výběr limitu
při práci pouze s celkovými výsledky lze takto
zkrátit čas výpočtu (položky se nezobrazují).
při nepoužití je výpočet rovněž rychlejší
při použití a změně údajů v horní liště systém
automaticky vyhledá odpovídající limit pro
porovnání. Pokud je limitů více, zobrazí se
číselník pro výběr. Tato volba je praktická např.
pro zobrazení výsledků pro různé pojišťovny
za jinak stejných podmínek (stejné období a
IČP nebo segment).
Řízení přístupu
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
164
Medicus
Uživatel, který má právo vidět cizí k formuláři může neomezeně zobrazovat všechna data.
Tento případ je typický pro primáře nebo management zařízení. Uživatel bez tohoto práva
může vidět pouze doklady pro IČP a odbornosti, pro které je v organizační struktuře přiřazen.
Prakticky to znamená, že v rámci většího zařízení mohou lékaři sledovat "své" výsledky a limity
a jsou odstíněni od výsledků jiných lékařů.
Je-li povoleno, bude zpřístupněno i tlačítko
možností zvolení uložených souhrnů pro srovnání.
. Tlačítko otevře číselník nákladů s
V části porovnání se zobrazí porovnávaný souhrn:
Tlačítkem
lze zobrazované hodnoty v části „Porovnání“ přepnout do procent. Výše
uvedeným popisem lze tedy srovnat sledované položky jako body, výkony, materiál, atd.
Limity a porovnání nákladů
Volba Pojišťovna - Limity a porovnání nákladů.
Možnosti formuláře:
Zobrazení uložených výsledků formuláře Přehled nákladů - v zobrazení PŘEHLED
Editaci limitů pojišťoven na základě smluvních podkladů - zobrazení LIMITY
Operativní porovnání dvou řádků - tlačítkem porovnání se označí první řádek a po
přechodu na porovnávaný druhý řádek a Enter nebo dvojklik se provede vlastní
porovnání s výpočtem číselných hodnot.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
165
Červené záznamy jsou zadané limity, černé pak uložené výsledky.
Tlačítkem „1 pacient“ lze zobrazit přepočet na 1 pacienta. Tlačítkem „Klonovat“ lze vytvořit nový
limit na základě jiného záznamu (minulého výsledku či limitu) s možností úpravy koeficientem.
Tlačítkem „Přepočet“ lze vyvolat přepočet hodnot z primárních dat při změně dokladů.
Segmenty péče
Volba Pojišťovna - Segmenty péče.
Možnost definice segmentů zdravotní péče (na základě IČP, odbornosti a pojišťovny), které lze
posléze použít při porovnávání nákladů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
166
Medicus
Zobrazení náběhu nákladů
Volba Pojišťovna - Rozložení náběhu nákladů.
Limity jsou zdravotními pojišťovnami určovány většinou na období půl roku. Náběh nákladů
určité lékařské praxe a odbornosti je zřídkakdy lineární a má různé zákonitosti. Empiricky lze
tento stanovit na základě dat minulého období.
Pro definici typického náběhu nákladů slouží formulář Rozložení náběhu nákladů. Hodnoty pro
jednotlivé měsíce lze zadat v libovolných jednotkách.
Celkový součet položek představuje 100% objemu léčby v roce.
Takto definovaný limit je připraven pro použití ve formuláři Přehled nákladů. Praktickým využitím
je pak určení náběhu nákladu v období vzhledem k typickému náběhu - tedy léčí-li lékař
optimálně, příliš rychle nebo pomalu s určením prognózy na konci období.
Následuje příklad za podmínek: Období: 01.01. - 30.06. Aktuální datum: 31.3. (kalendářně
naběhla 1 období)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Pojišťovna
167
Ve výše uvedeném příkladu jsou do výpočtu zahrnuty doklady od 1.1. do 31.3. Dle
definovaného rozdělení náběhu nákladů by měl objem nákladů činit přibližně 58% limitu. Reálně
však bylo dosaženo 89% s prognózou 152% na konci období.
Kdyby rozdělení nákladu nebylo definováno, použilo by se lineární rozdělení náběhu a
standardní náběh by v polovině období činil 50% limitu.
Zobrazení náběhu nákladů lze zobrazovat rovněž zpětně za minulá období a porovnávat tyto.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
XI
170
11.
Medicus
Přehled menu programu - Platby
Menu platby shrnuje na jednom místě volby týkající se přehledu pohledávek pacienta,
platebních dokladů, jejich přehledu apod. V následující kapitole následuje nejdříve obecné
pojednání o platbách a typech dokladů a posléze jsou v dalších podkapitolách popsány
jednotlivé položky menu plateb.
Obecně o platbách
Způsoby úhrady a vyúčtování
Vyúčtování
Při vzniku pohledávky se jedná o interní vyúčtování. Konečné vyúčtování se provede
vystavením příslušného dokladu klientovi.
Úhrada
Jedná se o převzetí (převod) finančního obnosu od klienta. Úhrada probíhá:
a.předem - prostřednictvím zálohy
b.po provedení péče - vystavením stvrzenky (příjmového dokladu), faktury nebo soupisu
Praktické způsoby:
A. Po provedení péče
Úhrada po provedení péče je standardním způsobem vyúčtování. Výhodou je, že položky
jsou známy a stačí z nich vystavit doklad – stvrzenku (příjmový doklad), fakturu nebo soupis.
B. Před provedením péče přijetím zálohy
Pokud není znám přesný rozsah položek, ale je vyžadována platba předem, použijeme
zálohu. Určitý subjekt může mít v systému evidovánu nevyčerpanou zálohu či zůstatek této
zálohy. Subjekt plátce musí být pacient, firma nebo externí lékař.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Platby
171
Typy dokladů
Název
Použití
Záloha
Příjmový pokladní doklad pro
převzetí zálohy. Zálohu je
potřeba
zúčtovat
s
provedenými položkami práce.
Kredit
Převzetí kreditu z nadřízeného
účetního systému (faktury na
péči
apod.).
Má
povahu
virtuálního
kreditu
pro
sledování salda účtu klienta.
Předpokládaným
zúčtovacím
dokladem je Soupis, který je
přílohou dokladu nadřízeného
účetnictví.
Stvrzenka Položkový
doklad
vyúčtování
kartou a
záloh.
Faktura
Soupis
Způsob úhrady
příjmový pokladní
pro
závěrečné
v hotovosti či platbu
případné zúčtování
Běžná faktura s případným
zúčtováním záloh. Platba v
hotovosti probíhá s příjmovým
dokladem.
U
bankovních
převodů lze evidovat skutečně
došlé platby.
Přílohový doklad pro nadřízené
účetnictví s rekapitulací předem
přijatých plateb a provedené
péče.
Hotovost
Položky Účetní doklad
Ne
Ano
-
Ne
Ne
Hotovost
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne (příloha)
Plat. karta
Plat. karta
Hotovost
Plat. karta
Bankovní převod
-
Uzavírání dokladů
Pro zamezení možnosti manipulace s doklady je zaveden koncept uzavírání dokladů. Každý
doklad lze uzavřít buď při jeho tvorbě nebo následně. Vytištěním dokladu na tiskárně je
každý doklad uzavřen (netýká se zobrazení náhledu).
U neuzavřených dokladů lze editovat některé atributy jako plátce nebo datum vystavení.
Nelze však měnit zásadní atributy dokladu – v takovém případě je potřeba doklad buď
stornovat nebo smazat a vystavit nový.
Uzavřené doklady již nelze editovat. Provést storno či smazání může pouze uživatel se
speciálním právem „Ambulance/Platební doklady“. Toto právo je nutno explicitně přidělit
(volba Konfigurace › Přístupová práva a upravení profilu přístupových práv v sekci
Ambulance).
Smazání dokladu
Neuzavřený doklad či uzavřený doklad s patřičným právem lze smazat. U položkových
dokladů jsou položky převedeny zpět do pohledávek. Smazat doklad má smysl zejména v
případě chyby při jeho vystavení (údaje hlavičky, výběr položek) a nepředání odběrateli. V
ostatních případech je potřeba provést storno dokladu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
172
Medicus
Storno dokladu
V přehledu dokladu je možno provést storno. Doklad je označen jako stornovaný a
nevstupuje do výpočtu salda a obratu. Má-li doklad položky, jsou tyto převedeny zpět do
pohledávek.
11.2. Závazky pacienta
Volba Platby › Závazky pacienta nebo klávesová zkratka Ctrl-B.
Přehled závazků konkrétního pacienta zvoleného z kartotéky. Jednotlivé záznamy v přehledu
představují různé druhy závazků pacienta. Od doplatků různého druhu až po zálohy, které
pacient zaplatil. Celkový finanční stav u pacienta lze ihned vidět ve stavovém řádku okna jako
Kredit. Je-li kredit v mínusu, pacient peníze dluží. Kladné číslo znamená, že pacient je v
přeplatku, např. díky předchozím zálohám.
Popis tabulky:
první sloupec
Datum
Nositel
Skup.
Kód
Popis
Počet
Cena
Celkem
Objednávka
Druh plátce
Plátce
Ikona značící odkud daný závazek vznikl, např.
ikona pro zálohu.
Datum vzniku daného závazku.
Zkratka nositele výkonu (příslušného doktora).
Skupina. Podle toho odkud závazek vznikl se
přiřadí daný kód:
Kód zdravotního výkonu.
Slovní popis výkonu, přípravku, zdravotnické
techniky atd.
Počet kusů (u různých přípravků apod.)
Cena za danou položku.
Celková cena v korunách včetně DPH (je-li
zařízení plátce DPH, nastavení v Konfigurace ›
Organizační struktura a úprava u zařízení ).
Číslo objednávky (existuje-li).
Druh plátce: firma, pacient, externí lékař,
interní lékař.
Výběr konkrétního plátce, je-li specifikován.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Platby
173
Použijeme-li nad záznamy kontextové menu (kliknutím pravého tlačítka myši) a volbu „Sloupce“,
můžeme nastavit zobrazení dalších sloupců, které nejsou standardně v tabulce vidět:
DPH
Zobrazené procento DPH, je-li zařízení plátce
DPH.
Expirace
Zobrazení do kdy je potřeba doklad „vyřídit“.
Pacient
Jméno pacienta
Pásmo
Zobrazení pásma.
V horní části okna je možnost nastavení hodnoty bodu a následující tlačítka:
- vytvoření a možnost tisku příjmového dokladu. Po stisku tlačítka se zobrazí okno
účtenky s možností specifikace odběratele, data vystavení, způsobu úhrady (hotovost, platební
karta), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku faktury. Po stisku tlačítka se zobrazí okno faktury s
možností specifikace odběratele, data vystavení, způsobu úhrady (hotovost, platební karta,
bankovní převod s údaji o platbě), vlastního textu a možností doklad uzavřít a vytisknout
(standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku soupisu. Po stisku tlačítka se zobrazí okno soupisu s
možností specifikace odběratele, data vystavení, vlastního textu a možností doklad uzavřít a
vytisknout (standardně zatrženo). Soupis je vhodný např. pro předání seznamu provedených
výkonů apod. firmě nebo zařízení, které platí služby paušálem.
- vytvoření a možnost tisku zálohy. Zobrazí se okno zálohy s možností specifikace
odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního
textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- zobrazí se okno všech vystavených dokladů pacienta. Více viz samostatná
podkapitola.
- zobrazení filtru s možností filtrace podle ceny, počtu, plátce nebo data.
11.3. Platebni doklady pacienta
Volba Platby › Platební doklady pacienta.
Přehled všech vystavených dokladů, které se váží k danému pacientovi. Ve druhé půli okna se
zobrazují ke zvolenému dokladu příslušné výkony, léčivé přípravky atd. Sloupce v této části
okna jsou již popsány v předchozí části Závazky pacienta.
Popis tabulky:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
174
Medicus
Druh dokladu
Doklad
Datum
K úhradě
Uhrazeno
Měna
Úhr.
Uživatel
Plátce název
Sloupeček zámku znázorňuje, zda je doklad
uzamčen nebo ne. Uzamčený doklad již nelze
editovat.
Automaticky doplňovaný druh dokladu záloha, účtenka, faktura, ...
Číslo daného dokladu.
Datum vzniku dokladu.
Celková částka na dokladu k úhradě.
Uhrazená částka.
Typ měny.
Typ úhrady: H-hotově, P-platební karta, Bbankovní převod.
Zkratka uživatele programu, který doklad
vystavil.
Kdo doklad platil.
Přes kontextové menu (pravým tlačítkem myši) nad tabulkou můžeme opět „zviditelnit“
nezobrazované sloupce: Číslo platby, DIČ, IČ, Plátce obec, Plátce PSČ, Plátce ulice, Splatnost,
Uhrazeno a Variabilní symbol.
V horní části okna jsou následující tlačítka (zaktivněna podle zvoleného dokladu):
- uzavření dokladu, nelze již měnit údaje.
- vytvoření a možnost tisku zálohy. Zobrazí se okno zálohy s možností specifikace
odběratele, platby (částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního
textu a možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku příjmového dokladu (například k vystavené faktuře).
Zobrazí se okno jako v předchozích případech s možností specifikace odběratele, platby
(částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností
doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku výdajového dokladu (například k vystavené záloze).
Zobrazí se okno jako v předchozích případech s možností specifikace odběratele, platby
(částky, měny a data), způsobu úhrady (hotovost, platební karta), vlastního textu a možností
doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku výpisu (položek bankovního výpisu). Zobrazí se okno s
možností specifikace platby (částky, měny, data a údaji o platbě), vlastního textu a možností
doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- vytvoření a možnost tisku dobropisu. Zobrazí se okno s možností specifikace
odběratele, platby (částky, měny, data a údaji o platbě), způsobu úhrady, vlastního textu a
možností doklad uzavřít a vytisknout (standardně zatrženo).
- zobrazení okna se všemi platbami (doklady) všech pacientů (plátců).
- po potvrovací otázce možnost stornování zvoleného dokladu.
- zobrazení filtrovacího panelu pro upřesnění zobrazovaných dokumentů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Platby
175
11.4. Pohledávky
Volba Platby › Pohledávky.
Přehled všech pohledávek od všech pacientů. Ve stavovém řádku okna je zobrazován KREDIT.
Je-li číslo kladné, pacienti mají přeplatek. Záporné číslo představuje celkovou částku
pohledávek od všech pacientů. Popis okna je prakticky stejný jako u volby Závazky pacienta,
včetně zobrazení skrytých sloupců přes kontextové menu. Výběrem položek (pomocí
mezerníku, myší s CTRL) a volbou příslušného typu dokladu, lze provést vyúčtování položek
vytvořením dokladu.
11.5. Platební doklady
Volba Platby › Platební doklady.
Přehled všech platebních dokladů od všech pacientů. Popis okna je stejný jako u přehledu
platebních dokladů pacienta včetně možnosti zobrazení skrytých sloupců. V dolní části formuláře
jsou zobrazeny položky dokladů. K některým dokladům lze vystavit související doklad – např.
příjmový pokladní doklad či dobropis k faktuře.
11.6. Platby
Volba Platby › Platby.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
176
Medicus
Přehled všech druhů dokladů jako plateb. Lze ověřit, zda je doklad reálně uhrazen, případně
zanést do systému informaci o úhradě, když se časově liší vystavení a úhrada dokladu
(faktura). Popis je prakticky stejný jako u přehledu platebních dokladů pacienta, ale navíc
obsahuje sloupec „OK“ a tlačítka Potvrdit a Vše. Tyto tlačítka slouží k potvrzení toho, že platba
byla vyřízena a není třeba se jí dále zabývat. Ve sloupečku „OK“ je zobrazena jak zaškrtnutá.
Sloupec OK tedy indikuje, jestli má systém vést položku jako vypořádanou či nikoli. Tlačítkem
POTVRDIT nebo VŠE dojde k potvrzení dokladů, které jsou vyrovnané – mají saldo = 0. Takto
jsou eliminovány položky (příslušným nastavením filtru na pracovním panelu), kterými již není
potřeba se zabývat.
Ve stavovém řádku okna je zobrazen kredit, celkový obrat a také stav dokladu. VYROVNÁNO,
je-li třeba k faktuře příjmový doklad na příslušnou částku nebo POHLEDÁVKA s výší částky,
jestliže ještě nebyla vystavená faktura zaplacena apod.
11.7. Doklady k položkám pohledávek
Volba Platby › Doklady k položkám.
Přehled dokladů ke všem položkám pohledávek. Pomocí tlačítka
lze zobrazit pouze
doklady odpovídajíci zadanému filtru. Formulář slouží pro zpětné dohledání dokladu, na kterém
je vyúčtována určitá pohledávka.
11.8. Přehled dokladů
Volba Platby › Přehled dokladů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Platby
177
Možnost tisku přehledu vystavených dokladů podle zadaných kritérií. Lze zadat omezující
podmínky v podobě data, měny, druhu dokladu (doklad, faktura, soupis, záloha, poukaz) a
způsobu úhrady (hotovost, platební karta, bankovní převod). Typ přehledu může podrobný,
souhrnný nebo podrobný včetně položek. Po potvrzení tlačítkem „Tisk“ se zobrazí okno s
možností upřesnění nastavení tisku, prohlížení před tiskem nebo spuštění tisku dané sestavy
dokladů.
11.9. Přehled pohledávek
Volba Platby › Přehled pohledávek.
Možnost tisku přehledu pohledávek podle zadaných kritérií. Lze zadat omezující podmínky v
podobě data, měny a plátce (firma, externí lékař, interní lékař, pacient). Typ přehledu může
podrobný nebo souhrnný. Po potvrzení tlačítkem „Tisk“ se zobrazí okno s možností upřesnění
nastavení tisku, prohlížení před tiskem nebo spuštění tisku dané sestavy pohledávek.
11.10. Přehled pacientů se závazky
Volba Platby › Přehled pacientů se závazky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
178
Medicus
Přehled pacientů se závazky, ať již s pohledávkou (částka je kladná) nebo s ještě
nevyčerpanou zálohou (částka záporná). Kliknutím na tlačítko
závazků daného pacienta.
zobrazíte okno
11.11. Číselník měn a kurzovní lístek
Volba Platby › Číselník měn a kurzovní lístek.
Možnost definování cizí měny a natažení aktuálního měnového kurzu ze stránek České národní
banky tlačítkem
. Při platbách lze zvolit měnu podle potřeby.
11.12. Pokladny
Volba Platby › Pokladny.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Platby
179
Definice a přehled pokladen a pohybů na nich. Na pravé straně možnost použití filtru na
pokladny podle data a stavu (uzavřené/neuzavřené).
11.13. Přehled pokladních uzávěrek
Volba Platby › Přehled pokladních uzávěrek.
Přehled pokladních uzávěrek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
XII
182
12.
Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
Možnost prohlížení a tisku zdravotnických a ekonomických přehledů. Tvorbu sestav lze
uživatelsky ovlivnit. Okno (filtr), ve kterém se zadávají podmínky pro tvorbu sestav, se
zobrazí po volbě dané konkrétní sestavy. V mnoha případech například následující:
Výběr dokladu
Neodeslané dávky
Odeslané dávky
Do sestavy vstoupí data z dokladů, které
ještě nabyly vyúčtovány (nebyly odeslány do
archívu).
Do sestavy vstoupí data z dokladů, které již
byly vyúčtovány (jsou již v archívu).
Omezující podmínky
Do sestavy vstoupí doklady, které odpovídají omezujícím podmínkám. Pokud je pole pro
zadání omezující podmínky prázdné, podmínka se při výběru dat neuplatní (vezme se vše).
Řádky pro zápis omezujících podmínek končí zadáním podmínky, která se dá charakterizovat
jako Uvnitř/Vně intervalu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
=
Do sestavy vstoupí doklady které odpovídají
omezující podmínce.
Do sestavy vstoupí doklady které jsou mimo
omezující podmínku.
<>
Ikona
183
u nastavení data od -do slouží k rychlému nastavení časového úseku.
Po zadání podmínek sestavy a stisku tlačítka „Tisk“ se vygeneruje sestava a zobrazí se menu
jako u jiných tiskových sestav. Před vlastním vytištěním se tak lze podívat jak sestava
vypadá. Více o možnostech tisku je popsáno přímo v samostatné podkapitole Tisk kapitoly
Popis menu programu - Program.
Denní přehledy
Volba Sestavy › Denní přehledy, konkrétní přehled.
Denní přehled: výkonů, léčiv a PZT, cest v návštěvní službě, zdravotních transportů.
Sestava přehledů se skládá z hlavičky, která obsahuje název o kterou konkrétní sestavu jde,
datum, číslování stránek a případné další upřesňující věci. Ve spodní části jsou shrnuty
podmínky použité pro filtr sestavy.
12.2. Celkové přehledy
Volba Sestavy › Celkové přehledy, konkrétní přehled.
Volba obsahuje celkový přehled podle: pojišťoven, variabilních symbolů, lékařů, pacientů, firem,
ošetřujících dnů, IČP, zdravotních transportů a dále souhrnný doklad výkonů a léčiv a PZT.
12.3. Přehled pacientů
Volba Sestavy › Přehled pacientů, konkrétní přehled.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
184
Medicus
Volba obsahuje následující přehledy: Přehled pacientů dle pojišťoven, Počet ošetřených
pacientů - dle výkonů, Počet ošetřených pacientů - dle dekursu, Počet ošetření, Přehled práce
neschopných, Kniha práce neschopných, Registrovaní pacienti, Věková struktura pacientů a
Zařazení pacientů do dispenzarizace.
12.4. Individuální doklady
Volba Sestavy › Individuální doklady.
Sestava vyúčtování podle konkrétního zvoleného dokladu ve filtru. Možnost výběru z dokladů:
ambulantní doklad, stomatologický ambulantní d oklad, nepravidelná péče, poukaz na
vyšetření/ošetření, zvlášť účtovaná léčiva a PZT, cesty lékaře, ústavní péče, příkazy ke
zdravotnímu transportu, vyúčtování výkonů záchranné služby.
Například pro ambulantní doklad:
12.5. Četnost diagnóz
Volba Sestavy › Četnost diagnóz.
Četnost diagnóz zobrazuje u kolika pacientů se vyskytuje daná diagnóza. Typ přehledu může
být jako celkový seznam nebo jmenný souhrn.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
185
12.6. Četnost výkonů
Volba Sestavy › Četnost výkonů.
Četnost výkonů zobrazuje počet výkonů u mužů, žen a jejich celkové sumy. Typ přehledu může
být jako celkový seznam nebo jmenný souhrn.
12.7. Náklady na léčbu
Volba Sestavy › Náklady na léčbu.
Sestava celkových nákladů na léčbu. Zobrazuje se číslo pojišťovny, počet pacientů dané
pojišťovny, náklady výkonů, ZUM, léků, PZT a samozřejmě příslušné průměry a celkové počty.
12.8. Přehled plateb
Volba Sestavy › Přehled plateb.
Po zvolení sestavy přehledu plateb se otevře okno s možností zadání omezujících podmínek.
Volba časového úseku, lékaře, výkonu a bylo-li při platbách využito, pak i příznaků platby. Typ
přehledu lze zvolit dle dokladů, lékařů nebo podrobného přehledu podle lékařů.
12.9. Přehled pohledávek
Volba Sestavy › Přehled pohledávek.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
186
Medicus
Po volbě přehledu pohledávek se zobrazí předchozí filtr s možností zadání výběru dokladů
(pohledávky, zálohy), času od-do a volby výsledného typu přehledu - pouze sumář, přehled
pacientů, přehled dokladů. Zvolíme-li přehled pacientů, objeví se volba Tabulka, kde lze se
seznamem pacientů dále pracovat. Například použít různé filtry nebo exportovat do externího
souboru.
12.10. Přehled výkonů
Volba Sestavy › Přehled výkonů.
Přehled provedených výkonů u pacientů sestavených podle podmínek filtru uvedeného na
začátku kapitoly o sestavách.
12.11. Přehled výkonů dle odesílajících lékařů
Volba Sestavy › Přehled výkonů dle odesílajících lékařů.
Přehled provedených výkonů u pacientů dle odesílajících lékařů opět sestavený podle podmínek
filtru. Příklad:
12.12. Vykázaná pracovní doba
Volba Sestavy › Vykázaná pracovní doba.
Po zadání podmínek filtru se vygeneruje sestava vykázané pracovní doby. K příslušné zdravotní
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
187
pojišťovně se zobrazí počet pacientů, výkonů, náklady, náklady na pacienta, minuty a hodiny.
12.13. Hromadný tisk dekursů
Volba Sestavy › Hromadný tisk dekursů.
Po zadání časového úseku, případně pojišťovny a oddělení a případného určení tisku každého
pacienta na nové stránce, se udělá sestava dekursů pro hromadný tisk.
12.14. Předepsaná léčiva
Volba Sestavy › Předepsaná léčiva.
Na základě podmínek ve filtru a typu zvoleného přehledu se vygeneruje sestava předepsaných
léčiv.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
188
Medicus
12.15. Přehled medikací
Volba Sestavy › Přehled medikací.
Přehled medikací na daném oddělení nebo celém pracovišti ve zvolené datum nebo k
příslušnému pacientu přes zadání rodného čísla.
12.16. Přehled faktur
Volba Sestavy › Přehled faktur.
Přehled faktur podle zadaných omezujících podmínek.
12.17. Regulace úhrad ZP
Volba Sestavy › Regulace úhrad ZP.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
189
Po nastavení podmínek se zobrazí sestava regulace úhrad zdravotní pojišťovnou. Například
jako na tomto obrázku:
12.18. Čas zdravotních výkonů
Volba Sestavy › Čas zdravotních výkonů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
190
Medicus
Po zadání případných podmínek jako je časový úsek, počet dnů, denní limit hodin, IČP,
odbornost či nositel výkonů a zadání typu přehledu dle IČP nebo dle odborností a stisku
tlačítka Tisk se opět zobrazí vygenerovaná sestava času zdravotních výkonů.
12.19. Přehled prohlídek
Volba Sestavy › Přehled prohlídek.
Po zadání podmínek filtru a stisku tlačítka Tisk se vygeneruje sestava prohlídek, např. jako na
následujícím příkladu:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Sestavy
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
191
Kapitola
XIII
194
13.
Medicus
Přehled menu programu - Nástroje
Správa databáze
Volba Nástroje › Správa databáze.
Volba správy databáze slouží především k záloze a obnově databáze. Data v programu jsou
ukládány v databázi Firebird, která musí být nainstalována pro správný chod programu. Viz
kapitola o instalaci.
Z mnoha různých důvodů je velmi vhodné provést občas zálohu těchto dat a jejich
samostatné uložení na jiné místo, respektive vypálení na CD.
- tlačítko slouží k vytvoření kopie databáze (přípona fbk), která je uložena v
podadresáři Data instalačního adresáře programu Medicus
- vyvolání okna pro uložení kopie databáze (nastavení cesty atd.)
- vyvolání okna pro načtení kopie databáze (nastavení cesty atd.)
- obnova dat z předem pořízené kopie databáze
- kontrola konzistence databáze
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nástroje
195
- seznam protokolů o vzniku zálohy atd.
- nastavení parametrů při záloze, obnovení a kontrole databáze (pro
administrátory)
13.2. Obnova systémových sestav
Volba Nástroje › Obnova systémových sestav.
Servisní funkce pro obnovu systémových sestav. Nemá vliv na individuálně upravené a uložené
sestavy. Je-li vše se systémovými sestavami v pořádku, funkci nepoužívejte.
13.3. Zprávy SMS
Volba Nástroje › Zprávy SMS.
Z programu Medicus je možné zasílat SMS zprávy přes váš mobilní telefon. Nejdříve je nutné
mobilní telefon připojit k PC a v programu určit, ke kterému portu je mobil připojen. To
provedete přes podmenu „Připojení mobilního telefonu“.
V rámci nastavení lze upřesnit připojování telefonu automaticky po spuštění programu, povolení
přijímat doručenky nebo příchozí zprávy. Po nastavení se vlastní připojení telefonu provede
tlačítkem
. Ve spodní části konfiguračního okna se vypisují informace o průběhu
připojování. Odpojení provedete tlačítkem
.
13.4. Odeslání SMS
Volba Nástroje+Zprávy SMS › Odeslání SMS.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
196
Medicus
Pro vlastní psaní SMS a odeslání slouží tato volba. V horní části okna zvolíte, zda chcete zprávu
posílat přes váš telefon nebo přes bránu operátora, kde máte účet (např. SMS.cz, Mobilem,
atd.). Uprostřed je adresář a v dolní části se píše vlastní SMS zpráva.
- Text předchozí SMS zprávy
- Zařazení do fronty zpráv k odeslání
- Odeslání SMS zprávy
13.5. Přehled SMS zpráv
Volba Nástroje+Zprávy SMS › Přehled SMS zpráv.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nástroje
197
Přehled všech typů SMS zpráv - odeslané, neodeslané, přijaté atd.
13.6. Export do IZIPu
Volba Nástroje › Export do IZIPu.
Na levé straně okna exportu máme zobrazeny možné zápisy do IZIPU. Pomocí šipek uprostřed
je lze přemístit do pravé části okna, kde se již přímo zobrazují zápisy pro export.
Abychom mohli zápis přesunout pomocí šipek uprostřed, musí být označený. Označení můžeme
provést kliknutím na ikonu
u příslušného zápisu, čímž se změní na ikonu
kontextové menu nechat označit zápisy všechny.
nebo přes
Zobrazení zápisů můžeme filtrovat nastavením časového intervalu dokumentace v pravé horní
části okna. Toto nastavení nám může výrazně usnadnit použití ikony
příslušného období.
pro nastavení
Definitivní odeslání do systému IZIP (případně uložením do souboru po zatrhnutí volby Uložit do
souboru) provedeme volbou
. Nastavení cesty k serveru IZIP (implicitně nastaveno)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
198
Medicus
lze ovlivnit v konfiguraci. Volba Konfigurace+Nastavení › část IZIP.
Systém IZIP je více popsán v samostatné podkapitole IZIP kapitoly Přehled menu programu Ambulance.
13.7. Kontrola rodných čísel
Volba Nástroje › Kontrola rodných čísel.
Volba Kontrola rodných čísel a její podvolby slouží k vytvoření diskety se seznamem rodných
čísel pacientů z kartotéky a ke zpětnému zpracování souboru, kterým zdravotní pojišťovna
oznamuje příslušnost jednotlivých pacientů k různým zdravotním pojišťovnám.
Export z kartotéky nebo z neodeslaných dávek uloží seznam rodných čísel pro ověření na
disketu (respektive na vámi zvolené místo).
Pro import a porovnání rodných čísel slouží podvolba Import.
13.8. Registrace
Volba Nástroje › Registrace.
Podmenu této volby obsahuje možnosti hromadné změny příznaku registrace a potvrzení
registrací. V prvním případě může být užitečné hromadně nastavit příznak registrace všem
pacientům dané pojišťovny nebo změnit příznak registrace na jiný. Např. chcete-li znovu
vytvořit dávku registrovaných pojištěnců ze všech pojištěnců, kteří jsou registrováni u dané
pojišťovny, je třeba nastavit příznak registrace těchto pojištěnců na "V" (vyúčtovat v příští
dávce).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nástroje
199
Druhou možnost zvolíme z podmenu Registrace v případě potvrzení registrací. Na vyžádání lze
od pojišťovny dostat data registrací pacientů, které jsou získány z dávek zasílaných pojišťovně.
Tímto způsobem lze zkontrolovat, zda pojišťovna eviduje všechny pacienty.
13.9. Kalkulačka
Volba Nástroje › Kalkulačka nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-K.
Vyvolání standardní kalkulačky obsažené v systému Windows.
13.10. Editor
Volba Nástroje › Editor nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-E.
Vyvolání interního textového editoru pro editaci jakéhokoliv textu. Více viz samostatná kapitola
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
200
Medicus
o textovém editoru.
13.11. Obsah schránky
Volba Nástroje › Obsah schránky nebo klávesová zkratka Ctrl-Shift-B.
Zobrazení obsahu schránky v samostatném okně.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
XIV
202
14.
Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
Kompletní nastavení a konfiguraci programu Medicus NIS/PRO lze provést z menu Konfigurace
. V následujících kapitolách se můžete seznámit s jednotlivými podmenu. Některé z nich
mohly být zmíněny v předešlých kapitolách, ale pro úplnost zde budou uvedeny rovněž.
Uživatelé
Ve volbě Konfigurace › Uživatelé zadejte uživatele systému MEDICUS NIS/PRO .
Uživatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude
možno přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K
zaměstnanci na pracovišti se váží
přístupová práva k systému
nastavení formulářů systému
nastavení tiskových sestav
autorství písemných záznamů v systému
logování událostí a další vlastnosti systému.
Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také:
Kategorie:
Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např.
A - lékař s jednou atestací), které vychází z
metodiky pojišťovny. Zatím není v programu
využito.
Středisko:
Nákladové středisko (Konfigurace, Nákladová
střediska). Může sloužit pro interní sledování
nákladů.
Přihlášení:
Druh zabezpečeného přihlášení. Například
heslo, certifikát, kombinace obojího nebo
naopak možnost zakázání přihlášení
uživatele.
Aktivní:
Není-li položka zaškrtnuta, nebude se
uživatel nabízet v různých seznamech, kde je
například možnost výběru z více
zaměstnanců.
14.2. Typ pracoviště
Ve volbě Konfigurace › Typ pracoviště zadejte pracoviště zdravotnického zařízení.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
203
Pracoviště je organizační jednotka, kterou při definici organizační struktury bude možno přiřadit
k jednotlivým oddělením jako jejich nižší organizační články.
K pracovišti se váže identifikační číslo pracoviště (IČP).
Při definici pracoviště zaškrtněte formuláře, které se budou nabízet při definici profilů
přístupových práv pracovníků na pracovištích jednotlivých oddělení a pokud nebudete dále
definovat přístupová práva, tak jen zaškrtnuté formuláře se objeví při přihlášení v programu
MEDICUS NIS/PRO.
14.3. Organizační struktura
Ve volbě Konfigurace › Organizační struktura zadejte pracoviště zdravotnického zařízení.
Do organizační struktury zadávejte postupně přes nabídku v kontextovém menu nebo přes
tlačítko Přidej v levé horní části okna:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
204
Medicus
Nové zařízení
Vyplňte všechny potřebné položky v daném formuláři. Pokud vyplníte pole Registrace, bude
zobrazena na faktuře pro pojišťovnu. Pole Účet se pak nabízí v definici smluvních pracovišť a
zobrazí se také na faktuře.
Nové oddělení
Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením.
Vyplňte požadované údaje. Pro výběr druhu oddělení můžete využít také nabídku vyvolanou
klávesou F5.
Nové pracoviště
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
205
Volba je přístupná přes kontextové menu nad zařízením nebo pracovištěm.
Zadejte zkratku a název pracoviště.
Typ pracoviště
Odbornost
IČP
Výchozí typ dokladu
Vyžadovat účtování…
Lůžkové pracoviště
Přesouvat lůžka
Kontrola ident.údajů
Barva
Interval objednávání
Kapacita
Vyberte do jakého typu dané pracoviště
spadá. V programu se po přihlášení upraví
formuláře dle nastavení Konfigurace, Typu
pracoviště.
Tato odbornost se doplňuje při pořizování do
hlavičky dokladů.
Pro všechny přiřazené pracovníky, kteří nemají
nadefinované své IČP se bude při pořizování
brát IČP pracoviště.
Určuje do jakého typu dokladu se na daném
pracovišti budou pořizovat výkony z přepisu
Frází.
Při pořizování výkonů musí být vybrán nositel
výkonů pokud přihlášený pracovník není sám
nositelem výkonů. Jedná se o interní rozdělení,
pro pojišťovnu není nutné.
Zaškrtnuto. Existence lůžek na pracovišti,
slouží pro stav oddělení, pro umístění pacienta
na lůžko.
Povolení přesouvání lůžek mezi pokoji.
Je-li zatrhnuto, program bude vyžadovat více
identifikačních údajů o pacientu.
Pro grafické rozlišení jednotlivých pracovišť.
Časový interval v objednávacím kalendáři na
dané pracoviště.
Kolik je možné objednat pacientů na stejný
čas. Nyní nevyužito.
Nové přiřazení pracovníka
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
206
Medicus
Volba je přístupná přes kontextové menu nad pracovištěm.
Pracovník
Vyberte pracovníka z číselníku uživatelů.
Jméno
Jméno se automaticky doplní ze seznamu
uživatelů.
IČP
Pokud zadáte IČP bude mít větší prioritu než
IČP na pracovišti.
Variabilní symbol
Variabilní symbol IČP.
PPNV
Přepočtený počet na nositele výkonů (pracovní
úvazek), tento údaj najdete na smlouvě s
pojišťovnou.
Nositel výkonu
Zaškrtnuto. Pracovník může pořizovat výkony
pro pojišťovnu jako nositel výkonů. Pokud je
na pracovišti zvolená volba vyžadovat účtování
na nositele výkonů, tak nenositel výkonů musí
vybrat na jakého nositele výkonů pořídí
výkony.
Úroveň přístupu
Vyberte z jakých všech dat má možnost
pracovník vytvářet ekonomické přehledy sestavy.
Objednávání
Zaškrtnuto. Na daného pracovníka lze
objednávat, pracovník se zobrazí v
objednávacím kalendáři.
Operátor
Operátor Možné funkční zařazení pracovníka.
Asistent
Možné funkční zařazení pracovníka.
Instrumentář
Možné funkční zařazení pracovníka.
Anesteziolog
Možné funkční zařazení pracovníka.
Funkční zařazení pracovníka má souvislost s
operační vložkou (volba Oddělení, Operační
vložka).
Nový pokoj
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
207
Volba je přístupná přes kontextové menunad pracovištěm.
Zadejte zkratku a název pokoje.
Nové lůžko
Volba je přístupná přes kontextové menu nad příslušným pokojem.
Zadejte zkratku a název lůžka a potvrď te tlačítkem OK.
14.4. Přístupová práva
Volba Konfigurace › Přístupová práva.
V přístupových právech určíte jaký pracovník má jaké právo pro přístup do programu. Nabídka
stromečku je dána nastavením typu pracoviště.
1.Vyberte pracoviště do jakého chcete právo přidat.
2.Stiskněte tlačítko Přidej.
3.Vyberte možnost Nový profil přístupových práv.
4.Zadejte zkratku a název práva.
5.Vyberte šablonu panelu.
6.Vyberte přiřazeného pracovníka (pokud doposud není nikdo přiřazen, přiřaď te
pracovníka).
7.Klikněte na tlačítko Uprav.
8.Vyberte přístupové právo danému pracovníkovi.
9.Stiskněte tlačítko OK
Daný pracovník bude mít přiřazenou šablonu panelů, pomocí přístupových práv mohou mít
všichni pracovníci stejný panel nástrojů. Na pracovišti může být nadefinováno více práv např.
sestra, lékař.
Pokud chcete dané právo použít už z jiného pracoviště, tak klikněte na tlačítko Přidej a
stiskněte tlačítko Převzít profil přístupových práv, vyberte z jakého pracoviště a jaké právo se má
převzít.
Podobně lze nastavit přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Po volbě Přidej zvolte Nové
přiřazení skupiny dokumentů pracovišti. Výchozím stavem je, že všechna pracoviště vidí všechno.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
208
Medicus
Změny přístupových práv se projeví při dalším přihlášení.
14.5. Přiřazení skupiny dokumentace na pracoviště
Program Medicus PRO/NIS umožňuje omezit přístup pracovníků, přihlášených na určité
pracoviště k ambulantním záznamům (dekursu), vytvořených na jiném pracovišti. Pokud
neprovedete definici přístupových práv podle jednoho z následujících postupů, budou mít
pracovníci přístup k dokumentaci bez omezení.
Varianta č.1
1.Definice skupiny dokumentace
Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném oařízení zvolte Přidej - Nová skupina
dokumentace nebo z kontextového menu zvolte funkci Nová skupina dokumentace.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
209
Pojmenujte skupinu (pole Název) a položku Ambulantní karta přesuňte z pole Dostupná
dokumentace do pole Zvolená dokumentace. Uložte tlačítkem OK.
Stromová struktura bude vypadat následovně:
2.Definice přístupových práv ke skupině dokumentace
Konfigurace - Přístupová práva. Na zvoleném pracovišti zvolte Přidej - Nové přiřázení skupiny
dokumentů pracovišti nebo tuto volbu zvolte přímo z kontextového menu.
V poli Skupina vyberte skupinu dokumentace, nadefinovanou v bodě 1.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
210
Medicus
Tlačítkem Upravit otevřete okno Nastavení zobrazení dat se zobrazenou organizační
strukturou. V ní zaškrtněte všechna pracoviště, která mají mít povolený přístup k dokumentaci,
vzniklé na definovaném pracovišti.
Je možno použío tlačítka Vše nebo Nic. Výběr potvrď te tlačítkem Vybrat. Při použití tlačítka Nic
bude zvolené alespoň pracoviště, které je shodné s definovaným pracovištěm, tzn. každé
pracoviště musí mít přístup k vlastní dokumentaci.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
211
Nové přiřazení skupiny dokumentů pracovišti potvrď te tlačítkem OK. Stromová struktura
přístupových práv bude vypadat následovně:
Varianta č.2
1.Přihlašte se pod účtem zvoleného pracovníka a otevřte okno Ambulantní karta (např.
CTRL+M nebo ikonou
).
2.Pomocí tlačítka Nastavení zobrazených dat… (ikona
) otevřete okno Nastavení
zobrazení dat se zobrazenou organizační strukturou. V ní zaškrtněte všechny organizační
jednotky, k jejichž dokumentaci má mít přihlášený pracovník přistup. Výběr potvrď te
tlačítkem Vybrat.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
212
Medicus
3.Pomocí funkce Konfigurace - Přístupová práva zakažte zvolenému pracovníkovi přístup k
tunkci Nastavení zobrazených dat … (přístupové právo Různé - Nastavení zobrazení
dekursu).
Nemáte-li ještě vytvořen profil přístupových práv, vytvořte jej (na daném
pracovišti přes tlačítko Přidej a Nový profil přístupových práv), nastavte podle
potřeby (viz obrázek výše) a profil přiřaď te příslušnému pracovníkovi.
14.6. Smluvní pracoviště
Volba Konfigurace › Smluvní pracoviště.
Program musí vědět, jaké je identifikační číslo zdravotnického zařízení, které zdravotní
pojišťovny jsou smluvními zdravotními pojišťovnami, kteří lékaři budou vykazovat provedenou
zdravotní péči, jaká jsou identifikační čísla pracovišť, jaké jsou jejich smluvní výkony a jaké
bude číslování dokladů, dávek a disket.
V případě, že budete vykazovat provedenou zdravotní péči ještě dalším organizacím, musíte je
v tomto seznamu uvést (fiktivní pojišťovna např. 999 - nepojištění pacienti, fiktivní pojišťovna
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
213
např. 333 - policie a pod.).
U zkušební verze lze zadat libovolné IČZ a libovolné IČO.
U plné verze se kontroluje zadané IČZ a IČO na shodu s IČZ a IČO uvedeným v souboru
CONFIG.ID, který byl dodán výrobcem po zakoupení programu (ochrana před neoprávněným
použitím). Při zadávání IČZ a IČO u plné verze doporučujeme použít zápis z nabídky po stisku
klávesy F5.
U okresu je nejvhodnější zadat první dvě čísla z IČZ a doplnit dvě nuly. V případě
potřeby program udělá sám, ale pokud zadáte kód okresu jinak (jiný) bude mít
přednost.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
214
Medicus
Zápis nových smluvních pojišťoven, lékařů a výkonů
1.Proveď te volbu Konfigurace › Smluvní pracoviště. Zobrazí se okno Smluvní pracoviště,
záložka Pojišťovna.
2.Přidejte záznam (Insert).
3.V pravé části okna Smluvní pracoviště vyplňte požadované údaje. Zapište zde adresu
zdravotní pojišťovny, zvolte způsob platby za provedenou zdravotní péči u této
pojišťovny, zvolte svůj bankovní účet, který se bude uvádět na Vaší faktuře pro danou
pojišťovnu a nastavte počáteční parametry číslování dokladů, dávek a disket. IČZ se
nabízí ze založených, zde bude ve většině případů uvedeno s koncovkou 000 (např. 70
001 000).
4.Uložte záznam (F2).
5.Opakováním postupu podle bodu 2. až 4. zapište do seznamu všechny smluvní
pojišťovny.
6.Postupně každé pojišťovn
ě přidejte záznam o pracovišti. Pro zvolenou pojišťovnu v
okně Smluvní pojišťovny, záložka Pracoviště (kurzor v horní části okna) přidejte záznam
(např. stiskem klávesy Insert) a zapište údaje o pracovišti, lékaři. IČP pracoviště (lékaře)
zde bude uvedeno s plnou koncovkou (např. 70 001 001). Kurzor přemístěte do spodní
části okna a přidejte záznam (např. stiskem klávesy Insert, uložení F2). Zapište tak
všechny smluvní výkony daného pracoviště (lékaře).
7.Zadejte podle předešlého postupu všechny smluvní pracoviště, lékaře, kteří mají IČP.
Tlačítko
zruší všechny nasmlouvané výkony u daného pracoviště (lékaře).
Pro ulehčení zápisu je dobré použít funkci
a
. Vysvětlení jak těchto funkcí
efektivně využít je popsáno dále. Podle kontextu situace je vidět vždy jen jedna z těchto
funkcí.
Aktuální záznam - záznam, na kterém v danou chvíli "stojíme"
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
215
Vybraný záznam - záznam, který jsme vybrali stiskem mezerníku nebo tlačítkem
myši nad čtverečkem v levé části záznamu
Převzetí smluvních výkonů
Převzetí smluvních výkonů z jednoho pracoviště do vybraného pracoviště u vybrané pojišťovny:
1.Zvolte danou pojišťovnu (stačí, že na ní "stojíme") v záložce Pojišťovna a přepněte se na
záložku Pracoviště.
2.Pracoviště ze kterého budete přebírat nasmlouvané výkony vyberte (např. mezerníkem) a
přesuňte se na aktuální pracoviště kterému chcete výkony předat.
3.Stiskněte tlačítko
. Nasmlouvané výkony z vybraného pracoviště dané
pojišťovny se převezmou do aktuálního pracoviště (to na kterém právě „stojíme“).
Rozeslání smluvních výkonů
Rozeslání smluvních výkonů z jednoho pracoviště do všech pracovišť u dané pojišťovny:
Zvolte aktuální pracoviště (pouze na něm "stojíte"), ze kterého budete přebírat nastavení a
stiskněte tlačítko
. Nasmlouvané výkony z tohoto pracoviště se "rozešlou" do všech
ostatních pracovišť dané pojišťovny.
Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť
Rozeslání nebo převzetí definice pracovišť a jejich výkonů v rámci pojišťoven:
Princip je stejný jako v předchozích případech, ale vše se odehrává na záložce Pojišťovna. Z
aktuálního záznamu, tedy pojišťovny na které "stojíme", můžeme tlačítkem
poslat
všem ostatním pojišťovnám stejného IČZ její definované pracoviště včetně smluvních výkonů.
Podobně můžeme totéž udělat pouze mezi dvěma pojišťovnami stejného IČZ. Nejdříve
vybereme tu, ze které chceme pracoviště s výkony převzít (zmáčkneme mezerník, případně
použijeme myš) a pak se přesuneme na tu, které chceme pracoviště s výkony předat a
použijeme funkci
.
14.7. Řady
Volbou Konfigurace › Řady můžeme provést konfiguraci číselných řad pro číslované doklady.
1.Přidejte záznam pomocí klávesy Insert.
2.Vyberte Typ řady.
3.Vyplňte platnost řady.
4.Zvolte formát řady, pomocí nastavení výběru z dostupných položek a přesunutím do
zvolených položek.
5.Nová řada se po použítí označí jako Aktivní.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
216
Medicus
14.8. Obce a PSČ
Program je dodáván se seznamem obcí ( Konfigurace › Obce a PSČ). Tento seznam Vám ulehčí
vyplňování adresy v kartě pacienta. Údaje v seznamu je možné upravit/opravit nebo přidat
podle potřeby.
14.9. Firmy
Volba Konfigurace › Firmy .
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
217
Pro zrychlené zadávání zaměstnavatele v kartě pacienta, neschopenkách nebo na některých
žádankách, je možné použít seznam firem. Tento číselník je dostupný při editaci zdravotní
dokumentace.
Jsou-li firmy nadefinovány, lze je v případě potřeby sloučit. Tj. z více firem udělat jen jednu.
Firmy, které chceme sloučit, označíme kliknutím myši při současném držení klávesy CTRL (nebo
SHIFT, chceme-li označit všechny firmy mezi nimi). Po označení firem klikneme pravým tlačítkem
myši pro vyvolání kontextového menu a zvolíme volbu Sloučit. Po potvrzení kontrolní otázky se
provede sloučení vybraných firem.
14.10. Okolní lékaři
Volba Konfigurace › Okolní lékaři .
Pro zrychlené zadávání adres spolupracujících (okolních) lékařů do zdravotnické dokumentace,
například neschopenka, některé žádanky apod., lze použít číselník okolních lékařů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
218
Medicus
Pomocí tlačítka Panel lze zobrazit v pravé části okna filtrovací panely. Podle nich je možné
upřesnit zobrazované okolní lékaře. Tlačítkem Štítky lze nastavit tisk adresních štítků.
14.11. Stomatologické laboratoře
Volba Konfigurace › Stomatologické laboratoře
Možnost zadání stomatologických laboratoří. Souvisí se stomatologickým modulem. Zde je
možné zadat laboratoř vyrábějící příslušný výrobek.
Více informací viz samostatnou kapitolu Stomatolog.
14.12. Značky a kódy
Volba Konfigurace › Značky a kódy.
Konfigurace značek a kódů souvisí s volbou [****]Zubní kříž[****]. Nastavení, například jako
na obrázku, lze posléze využít při práci se zubním křížem ( Ambulance › Zubní kříž ).
Více informací viz samostatnou kapitolu Stomatolog.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
219
14.13. Fráze
Fráze umožňují rychlý zápis textů do editačních polí. Jsou uloženy v knihovně frází. Použití frází
v některých editačních polích může být svázáno s automatickým vykázáním výkonů, hromadně
vyráběných léčiv, individuálně připravovaných léčiv, PZT a stomatologických výrobků.
Fráze jsou členěny na skupiny. V nastavení editačního pole se nastaví, která skupina se bude
preferovat. Při vyvolání frází se zobrazí nabídka s preferovanou skupinou.
Volbou Konfigurace › Fráze můžeme fráze definovat nebo upravit pro naše potřeby.
Úpravu fráze můžeme provést dvojklikem na danou frázi nebo přes kontextové menu. Podobně
přes kontextové menu můžeme přidat novou frázi, případně skupinu.
Při přidání nebo úpravě frází používáme pro vlastní editaci okno textového editoru.
Vážou-li se na danou frázi nějaké výkony, klikněte na tlačítko Výkony. V okně editoru se v dolní
části otevře tabulka s možností zadání daných výkonů apod., obecně šablon prací.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
220
Medicus
14.14. Šablony prací
Volba Konfigurace › Šablony prací.
V šablonách prací je možné nadefinovat výkony a zvlášť účtovaná léčiva, vázaná k určitým
diagnózám. To vše uzavřít do tzv. šablon. Následně lze tuto šablonu prací přiřadit k určité frázi.
Při použití frází se pak pracuje i s těmito automaticky vykázanými výkony (patřících do dané
šablony prací).
14.15. Styly textu
Volba Konfigurace › Styly textu .
Program MEDICUS používá styly textu pro snadnější úpravu písma a odstavce textu a
strukturování textu.
Styl určuje typ písma, jeho velikost, řez, barvu a řadu dalších vlastností zapisovaného textu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
221
Styly jsou použity pro strukturování textu zapsaného v různých místech dokumentace pacienta.
Například text zapsaný určitým stylem je programem chápán jako:
text vyšetření
text závěru vyšetření
text terapie
text záhlaví
text normální
14.16. Šablona anamnézy
Volba Konfigurace › Šablona anamnézy .
V této volbě je možné pomocí interního textového editoru vytvořit šablonu anamnézy. Práce s
textovým editorem je vysvětlena v samostatné kapitole.
14.17. Šablona záznamu
Volba Konfigurace › Šablona záznamu .
V této volbě je možné pomocí interního textového editoru vytvořit šablonu záznamu. Práce s
textovým editorem je vysvětlena v samostatné kapitole.
14.18. Prohlídky
Volba Konfigurace › Prohlídky .
Prohlídky představují mechanismus pro rychlou tvorbu záznamů o provedené prohlídce
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
222
Medicus
pacienta spolu s definicí termínů opakovaných prohlídek.
Program MEDICUS NIS, PRO umožňuje předdefinování členění formuláře pro zápis výsledků
periodických prohlídek (např. pro preventivní prohlídky). Dále umožňuje zadání obvyklého textu
prohlídky, který je nabízen při vyplňování formuláře po provedení periodické prohlídky pacienta.
Ve volbě Konfigurace › Prohlídky lze předdefinovat různé typy formulářů (včetně standardních
textů) pro zápis výsledků různých typů prohlídek. Počet takto předdefinovaných typů formulářů
není omezen.
Datum příští prohlídky se vypočítá přičtením periody provádění prohlídky k datu právě
provedené prohlídky.
Změníme-li periodu prohlídek (volba Perioda), můžeme automaticky vygenerovat termíny
příštích prohlídek u všech pacientů (volba Generuj).
14.19. Pediatrické prohlídky
Volba Konfigurace › Pediatrické prohlídky .
Stejně jako v předchozím případě, prohlídky představují mechanismus pro rychlou tvorbu
záznamů o provedené prohlídce pacienta spolu s definicí termínů opakovaných prohlídek.
Lze opět předdefinovat různé typy formulářů (včetně standardních textů) pro zápis výsledků
různých typů prohlídek. Počet takto předdefinovaných typů formulářů není omezen.
Datum příští prohlídky se vypočítá přičtením periody provádění prohlídky k datu právě
provedené prohlídky.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
Změníme-li periodu prohlídek, tlačítko
příštích prohlídek u všech pacientů tlačítkem
223
, můžeme automaticky vygenerovat termíny
.
14.20. Očkování
Volba Konfigurace › Očkování.
V okně Definice očkování se zapisují provedená očkování. Zapisované očkování je identifikováno
zkratkou a pořadím provedení. Datum příštího očkování se vypočítává podle periody provádění
očkování nebo podle nastavených termínů vztahujících se k věku pacienta.
Vložení nového očkování.
1.Proveď te volbu Konfigurace › Očkování. Otevře se okno Definice očkování.
2.Umístěte kurzor do seznamu a přidejte záznam.
3.Vyplňte nové očkování. Datum určuje mezní datum narození pacientů, na které se má
dané očkování vztahovat. Pokud Datum nezadáte, bude se očkování vztahovat na
všechny pacienty. Podle zadání Perioda nebo Termíny se rozhodne, jak budou
vypočítávána data příštích očkování.
4.Stiskněte tlačítko
a v otevřeném okně Perioda očkování zadejte periodu
opakování očkování. Datum příštího očkování se vypočte přičtením periody k datu právě
provedeného očkování.
Generovat data v příštích očkování:
V případě, že se změnila definice některého očkování, případně bylo doplněno očkování nové,
je třeba provést nové generování dat příštích očkování pro všechny pacienty v kartotéce.
1.V okně Definice očkování stiskněte tlačítko
2.Otevře se okno Potvrzení.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
.
224
Medicus
3.Klikněte na tlačítko Ano.
4.Zavřete okno Definice očkování.
14.21. Dispenzární skupiny
Volba Konfigurace › Dispenzární skupiny .
Dispenzární skupiny umožňují zařazovat pacienty do skupin a v rámci těchto skupin jim
provádět prohlídky. V kartotéce lze přes filtry filtrovat pacienty podle Dispenzarizace. Lze
sledovat docházku na plánované prohlídky, popřípadě na tyto prohlídky pacienty objednávat.
14.22. Dopisy pacientům
Volba Konfigurace › Dopisy pacientům .
Dopisy představují mechanismus pro rychlou tvorbu dopisů, které budou vytvořeny vybraným
pacientům.
Do textu dopisu je možno vložit výběrem z kontextového menu (volba Vlož) řetězce znaků,
které budou při vlastní tvorbě dopisů vybraným pacientům nahrazeny odpovídajícími údaji z
databáze pacientů.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
225
Popis okna „Dopisy pacientům“
Název
Název dopisu, který se bude nabízet při výběru vzorů dopisů při tvorbě dopisů ve volbě
Ordinace+Kartotéka › Dopisy .
Dopisy pacientům - úprava
1.Proveď te volbu Konfigurace › Dopisy pacientům. Otevře se okno „Dopisy pacientům“.
2.V části „Název“ přidejte (opravte, zrušte) záznam.
3.Zapište, opravte text dopisu.
4.Zavřete formulář.
Dopisy pacientům – tisk
1.Označte v kartotéce pacienty, kterým chcete zaslat dopis.
2.Klikněte na ikonu tisku
.
3.Otevře se okno s možností výběru příslušné sestavy. Zvolte sestavu pro tisk.
14.23. Odkazy www
Volba Konfigurace › Odkazy www .
Zde je možné nastavit odkazy na webové stránky zobrazované v nabídce Nápověda › www .
Případně pouze privátní webové stránky zobrazované přihlášenému uživateli.
Pole skupina znamená rozdělení do určitých celků, které jsou v nabídce odkazů www odděleny
čárou. Nejnižší číslo znamená nejvrchnější celek odkazů.
Změny se projeví při příštím spuštění programu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
226
Medicus
14.24. Skupiny zařazení pacientů
Volba Konfigurace › Skupiny zařazení pacientů .
Možnost nastavení různých druhů skupin a jejich položek, například jako na obrázku. Využití je
v souvislosti s kartou pacienta, záložka „Zařazení“, kde lze pacienta přiřadit do určité skupiny
a v návaznosti možnost filtrování i podle této skupiny.
14.25. Přímý tisk sestav
Volba Konfigurace › Přímý tisk sestav .
V okně Přímý tisk sestav lze zatrhnout, které sestavy se mají tisknout rovnou bez mezikroku s
možností prohlížení nebo úpravy sestavy.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
227
14.26. Záměny IČP
Volba Konfigurace › Záměny IČP .
Možnost nastavit záměnu identifikačního čísla pracoviště při tvorbě dávky. Tuto možnost lze
využít sledujete-li více fiktivních IČP v rámci vašeho systému, ale smlouva s pojišťovnou je na
jedno dané IČP. Při tvorbě dávky se tedy fiktivní IČP změní na to, které je ve smlouvě s
pojišťovnou.
14.27. Externí programy
Volba Konfigurace › Externí programy .
Zde můžeme provést nastavení spolupráce s externími programy.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
228
Medicus
Při zadávání nového programu se objeví formulář, ve kterém můžeme nastavit všechny
potřebné údaje.
14.28. Hodnocení speciálního vyšetření
Volba Konfigurace › Hodnocení speciálního vyšetření .
Zde nastavené hodnocení lze použít v přehledu seznamu speciálních vyšetření, vytvořených
externími programy. K seznamu speciálních vyšetření se dostaneme přes volbu Ambulance ›
Speciální vyšetření. Hodnocení k jednotlivým vyšetřením můžeme posléze doplnit podle zde
nastavené konfigurace (příklad).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
229
14.29. Nastavení zobrazení informací
Volba Konfigurace › Nastavení zobrazení informací.
Povolení zobrazení panelu Přehled informací se provádí ve volbě Okno › Přehled informací.
Nastavení zobrazených informací
Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém pořadí, se provádí
v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů položek mezi oblastmi Dostupné
informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení odpovídá pořadí položek.
Adresa
Adresa bydliště pacienta. Převzato z
Identifikace. Upozornění se nevydává.
Alergie
Alergie a rizika. Převzato z anamnézy.
Upozornění se vydá vždy, když je v poli Alergie
a rizika proveden záznam.
Cizinec
Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá
vždy, když je položka Cizinec zaškrtnuta.
Dispenzarizece
Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace.
Nevyvolává upozornění.
Dispenzární prohlídka příští
Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace.
Upozornění vzniká měsíc před termínem
prohlídky a vždy po termínu prohlídky.
Dnešní datum
Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě
Konfigurace, Dnešní datum.
Sledovaná vyšetření
Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené
ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná
vyšetření. Podmínky pro použití kódů mohou
být omezeny ve volbě Pojišťovna, Číselníky,
Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené
kombinace výkonů a Povolené četnosti výkonů.
Sledování se provádí pouze v rámci smluvní
zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, že
pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, může
sledované vyšetření opětovně vykázat.
Jméno
Převzato z Identifikace. Nevyvolává
upozornění.
Krevní skupina
Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění.
Medikace
Převzato z Medikace. Upozornění se vydá
vždy, pokud je medikace uvedena a je platná.
Očkování
Zobrazí se poslední data provedení všech typů
očkování. Převzato z Očkování. Nevyvolává
upozornění.
Očkování příští
Zobrazí se všechny data příštích očkování pro
všech typů očkování. Převzato z Očkování.
Upozornění vzniká měsíc před termínem
očkování a vždy po termínu očkování.
Oddělení hospitalizace
Pohlaví
Pojišťovna
Poslední návštěva
Poslední výkon
Poznámka
Převzato z Identifikace. Nevyvolává
upozornění.
Převzato z Identifikace. Nevyvolává
upozornění.
Datum posledního Dnešního záznamu na
daném pracovišti. Převzato z ambulantní karty.
Nevyvolává upozornění.
Převzato Z Vykázané výkony a léčiva.
Nevyvolává upozornění.
Převzato z Identifikace. Nevyvolává
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
230
Medicus
Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost s Datem
Prohlídky příští
Registrace
Rodné číslo
Saldo
Stálé diagnózy
upozornění.
Převzato z poslední neschopenky. Vždy
upozornění.
Převzato z poslední neschopenky. Vždy
upozornění.
Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek.
Upozornění vzniká měsíc před termínem
prohlídky a vždy po termínu prohlídky.
Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na
pracovištích s odborností 001, 002, 014 a 603
když pacient není registrován (vyplněno datum
registrace a příznak A).
Převzato z Identifikace. Nevyvolává
upozornění.
Hodnota závazků. Převzato ze Závazky
pacienta. Upozornění vzniká, pokud hodnota
závazků je kladná.
Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění.
Upozornění
Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně Upozornění lze
zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je možno:
Zobrazit automaticky
Okno Upozornění se zobrazí po otevření
Ambulantní karty vždy.
Jen při upozornění
Okno Upozornění se zobrazí po otevření
Ambulantní karty jen v případě, že některá ze
zobrazených informací vyvolá upozornění.
Zobrazovat jen upozornění
V okně Upozornění nebudou zobrazeny
všechny informace. Zobrazí se pouze
informace, které vyvolaly upozornění.
14.30. Klávesové zkratky
Volba Konfigurace › Klávesové zkratky.
Možnost nastavení a úprav klávesových zkratek používaných v programu pro rychlé vyvolání
příslušných voleb.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
231
14.31. Nastavení
Volba Konfigurace › Nastavení .
Možnosti nastavení chování programu jsou popsány v podkapitole Prvotní nastavení programu
Medicus .
14.32. OSG Nastavení
Volba Konfigurace › OSG Nastavení .
Popis modulu Medicus OSG lze také nalézt v rámci elektronického helpu programu Medicus NIS.
Volba Nápověda › OSG.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
232
Medicus
Karta pro nastavení modulu OSG:
Zařízení - zařízení, pro které je nastavení prováděno.
Jednotky - používané jednotky v modulu OSG.
Stanovení rizika - určuje stanovení rizika - v termínu, v midtrimestru nebo při UZ měření.
Laboratoře - adresy laboratoří pro zasílání odebrané krve pro vyšetření v I. a II. trimestru
Biometrie B - předdefinované názvy sledovaných UZ markerů v biometrii B pro II.
trimester.
Limity rizika - hraniční hodnoty mezi pozitivním a negativním závěrem o přítomnosti
rizika.
Importní a exportní soubory - importní a exportní soubory pro propojení modulu OSG s
externími aplikacemi.
Licenční soubor - ověřování a import licence opravňující uživatele prohlížet a tisknout
úplné závěrečné zprávy.
Importní soubor
Popis
Formát
Délka
rodné č.
rr-mm-dd/xxxx
13
datum PM
rrrrmmdd
8
příjmení pacientky
text
20
jméno pacientky
text
20
oš. lékař
text
19
oš. lékař - id
text
3
bydliště pac. - město
text
20
bydliště pac. - ulice
text
20
bydliště pac. - PSČ
text
6
pacient - kontakt
text
6
pacient - pojišťovna
číslo
3
Jeden řádek = záznam jednoho pacienta.
Exportní soubor
Na prvním řádku soboru je pro potřeby identifikace rodné číslo pacientky bez lomítka. Dalším
řádkem začíná samotná závěrečná zpráva.
Licenční soubor
Akuální licenční soubor opravňuje uživatele modulu OSG k prohlížení a tisku úplných
závěrečných zpráv obsahujících informaci o výsledku screeningu.
Import se provádí načtením licenčního souboru, který má příponu .out. O validnosti licence je
uživatel informován grafickými symboly a popisným textem.
14.33. Dnešní datum
Volba Konfigurace › Dnešní datum .
Dnešní datum je prostředek pro rychlé data, které se nabízí v polích, kde se předpokládá
vložení data právě probíhajícího kalendářního dne (např. v dokladech pro vykázání provedené
zdravotní péče).
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Konfigurace
14.34. Panely nástrojů
Volba Konfigurace › Panely nástrojů .
Nastavení panelu nástrojů je podrobně rozepsáno v kapitole Vzhled programu.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
233
Kapitola
XV
236
15.
Medicus
Přehled menu programu - Okno
Kaskáda
Vedle sebe
Pod sebou
Uzavřít dokumentaci pacienta
Přehled oken
Přehled dokumentace
Seřadí všechna otevřená okna do kaskády.
Seřadí všechna okna na obrazovce vedle
sebe.
Seřadí všechna okna na obrazovce pod
sebou.
Tlačítko uzavře všechny otevřené okna
daného pacienta.
Tlačítko otevře přehled otevřených oken.
Tlačítko zobrazí okno s přehledem
dokumentace k vybranému pacientovi.
Pod volbou „Přehled dokumentace“ se zobrazují všechny otevřené okna (formuláře) v
programu, tak jak jsou postupně otevírány. Kliknutím se toto okno přepne do popředí a
stane se aktivním. Tj. můžeme v něm záznamy přidávat, editovat atd.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Kapitola
XVI
238
16.
Medicus
Přehled menu programu - Nápověda
Obsah
OSG
Informace o změnách
www
Tlačítko Obsah zobrazí nápovědu programu.
Nápověda k modulu Medicus OSG
(interpretační a organizační modul pro
prenatální screening Downova syndromu a
dalších patologických stavů v těhotenství).
Historie změn v programu Medicus NIS.
Slouží k otevření internetového prohlížeče s
vybranou webovou stránkou.
Konfiguraci zde zobrazovaných odkazů lze
provést v menu Konfigurace › Odkazy www.
Volba O aplikaci slouží k zobrazení informací o
programu (verze programu aj.).
O aplikaci
16.1. Regulační poplatky
Program pracuje se třemi kódy, týkajícími se regulačního poplatku u ambulantní péče. Výběr
poplatků za pobyt v ústavní péči je řešen v následující podkapitole.
09543 - Regulační poplatek za návštěvu – poplatek uhrazen
09545 - Regulační poplatek za pohotovostní službu – poplatek uhrazen
09547 - Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen
Aby bylo možné vykázat daný kód poplatku na doklad pro pojišťovnu, je nutné aby byl tento
kód uveden v číselníku výkonů VZP nebo ve změnovém číselníku výkonů, což je zajištěno
automaticky. Podobně pro vytvoření platebního dokladu je třeba mít založenou číselnou řadu
pro poplatek. Opět přednastaveno automaticky. V případě nutnosti ruční změny je možné tak
provést ve změnových číselnících (Pojišťovna-Číselníky-Změnové číselníky-Výkony),
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nápověda
239
respektive v nastavení číselných řad (Konfigurace-Řady)
Možnosti nastavení v programu
Nastavení pro uživatele naleznete v menu Konfigurace - Nastavení: Nastavení uživatele/
Regulační poplatky
Volby:
Vyúčtovat jako - tato volba určuje na který doklad se daný výkon zapíše (Ambulantní doklad,
Nepravidelná péče, Poukaz na vyšetření/ošetření, Stomatologický ambulantní doklad a
Ústavní péče)
Platební doklad - zde lze určit jakým způsobem bude vytvořen platební doklad
- volba "společně se všemi ostatními závazky pacienta" znamená, že se do dokladu zahrnou
veškeré závazky pacienta
- volba "pouze na položku s poplatkem" znamená, že se do dokladu zahrne pouze položka s
poplatkem
- volba "nevytvářet" znamená, že se vytvoří pouze závazek pacienta (viz Platby – Závazky
pacienta) a platební doklad se nevytváří
Kontrolovat vykázání poplatku při zavírání ambulantní karty - pokud se při zavírání
dekursu zjistí, že má být vykázán signální kód poplatku, je na to uživatel upozorněn
Kontrolovat vykázání poplatku při zavírání dokladu - pokud se při zavírání dokladu
(Ambulantní doklad aj.) zjistí, že má být vykázán signální kód poplatku, je na to uživatel
upozorněn
Globální nastavení jsou v menu Konfigurace – Nastavení: Globální nastavení/Regulační
poplatky
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
240
Medicus
Záložky:
Nevykazovat poplatek společně s kódy - pokud je vykázán některý z přednastavených
kódů, není při zavírání ambulantní karty upozorněn že má být vykázán poplatek. Pokud je
vykázán poplatek i některý ze zadaných kódů je uživatel při zavírání karty upozorněn také.
Vykazovat společně s kódy - seznam kódů, které mají být vykazovány s poplatkem, vazba
na první kontrolu níže
Volby:
Kontrola vykázání poplatku pouze s výše uvedenými kódy – standardně není zatrženo,
pokud ano, kontrola proběhne pouze tehdy, je-li vykázán některý z těchto kódů. Aby
kontrola vůbec proběhla, je třeba mít zapnutou kontrolu při zavírání karty, respektive
dokladu.
Nevykazovat poplatek společně s kódy kategorie "Q" - podobné jako předchozí volba, ale
pro kódy výkonů, které mají v číselníku uvedeno KAT=Q
Generovat poplatek k ošetřovacím dnům při tvorbě dávky – poplatky budou automaticky
vygenerovány při tvorbě dávky
Regulační poplatek včetně výkonu
(Pojišťovna – Pořízení – Regulační poplatek včetně výkonu)
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nápověda
241
Tato funkce je dostupná přímo z ambulantní karty (Ambulance – Ambulantní karta nebo přes
) ikonou poplatku
, na dokladech pro pořízení výkonů tlačítkem
nebo
volbou přes menu Pojišťovna – Pořízení – Regulační poplatek včetně výkonu. Před vykázáním
samotného výkonu se kontroluje, zda není ve stejný den již některý z poplatků vykázán
nebo zda již nebyl vystaven doklad na některý z poplatků. Vybraný výkon se zapíše do
příslušného dokladu pro pojišťovnu dle nastavení. Dále se dle ceníku výkonů vygeneruje
doplatek. Pokud v ceníku výkonů neexistuje položka se stejným kódem, automaticky se
doplní. Pokud je nastaven platební doklad, otevře se okno tvorby platebního dokladu a dle
nastavení se na doklad zaúčtují všechny závazky nebo jen položka s poplatkem. Potvrzením
tlačítkem OK dojde k vytvoření platebního dokladu. V případě storna se doklad nevytvoří, ale
položka zůstává v závazcích pacienta. Pokud dojde ke smazání výkonu, maže se automaticky
i položka v závazcích, ale to pouze v případě, že ještě neexistuje platební doklad. Je-li již
vykázán výkon s kódem poplatku a neexistuje platební doklad, zobrazí se rovnou okno pro
tvorbu dokladu (položky na dokladu jsou dle nastavení v konfiguraci).
Regulační poplatek
(Platby – Regulační poplatek)
Funkce umožňuje vytvoření závazku na některý z poplatků „09543 - Regulační poplatek za
návštěvu“ nebo „09545 - Regulační poplatek za pohotovostní službu“ pro aktuální den,
vytvoření platebního dokladu a jeho následný tisk. Příslušný výkon se však do dokladu pro
pojišťovnu nezapisuje. Tato funkce má uplatnění hlavně při předběžném vybírání
poplatku např. na recepci.
Před vytvořením položky v závazcích pacienta se kontroluje, zda již nebyl ve stejný den
poplatek účtován. Pokud již v závazcích existuje položka se stejným datem a kódem, použije
se při tvorbě dokladu tato a nová položka se již nevytváří. Vytvoření platebního dokladu se
nabídne vždy a to i když je nastavena volba "Platební doklad nevytvářet".
Možnosti použití:
Platba předem na recepci
Recepční použije funkci "Regulační poplatek", vybere příslušný kód a vytiskne platební
doklad. Lékař pak vykáže příslušný kód poplatku do dokladu pro pojišťovnu. Při použití funkce
"Regulační poplatek včetně výkonu“ a zvolení stejného kódu se tento spáruje s příslušnou
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
242
Medicus
platbou. Pokud byl zvolen jiný kód, je na to uživatel upozorněn.
Platba u lékaře
Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu", vybere kód příslušného poplatku a
vytiskne doklad.
Platba se zpožděním
Lze využít například pokud nemá pacient u sebe peníze apod. Lékař použije funkci "Regulační
poplatek včetně výkonu", vybere kód příslušného poplatku a tvorbu dokladu stornuje.
Položka s poplatkem nadále figuruje v závazcích pacienta a je možné kdykoliv později
vytvořit doklad. Případně může uživatel vybrat volbu "Vyúčtovat bez kódu výkonu pro
pojišťovnu" a vytvořit pouze závazek. Takto bude závazek veden jako dluh pacienta a ten ji
může uhradit později.
Platba při odchodu
Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu" a vybere kód příslušného poplatku.
Pokud není nastaveno "Platební doklad nevytvářet", lze vytvoření platebního dokladu
stornovat a doklad vytvořit později. V takovém případě zůstává položka s poplatkem v
závazcích pacienta. Pokud je platba inkasována vždy až při odchodu je výhodné mít
nastaveno "Platební doklad nevytvářet". Při odchodu pacienta se použije funkce "Regulační
poplatek" a vytiskne se doklad.
Platba pomocí čerpání zálohy
Pro použití této možnosti je třeba mít nastaveno "Platební doklad společně se všemi
ostatními závazky pacienta". Pacient nejprve složí zálohu, ze které budou poplatky postupně
čerpány. Lékař použije funkci "Regulační poplatek včetně výkonu", vybere příslušný poplatek
a vytiskne doklad. Jsou možné dva způsoby čerpání zálohy - postupné a jednorázové čerpání
zálohy. Pokud je požadováno postupné čerpání je třeba při tvorbě dokladu zatrhnout volbu
"Čerpat zálohu částečně".
Platba fakturou
Lékař může vytvořit závazek jako v předchozích případech a v okně "Závazky pacienta" může
vytvořit fakturu. Tu pacient může uhradit např. hotově na recepci či bankovním převodem.
Přehled ambulantních návštěv
(Ambulance – Přehled ambulantních návštěv)
Sloupec Po(platek) barevně indikuje zaplacení poplatku následovně:
Červená - Něco není v pořádku, po najetí kurzorem myši na políčko se zobrazí informace v
nápovědě
Světle modrá - Je evidován pouze závazek pacienta, tzn. nebyl vykázán signální kód a
vytvořen platební doklad
Zelená - Byl vykázán výkon a vystaven doklad nebo poplatek nemá být vykázán, případně je
pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen
Šedá - Návštěva před 1.1.2008 nebo není vyplněna pojišťovna pacienta nebo se nemá
vykázání poplatku kontrolovat (volba „Kontrola vykázání poplatku s výše uvedenými kódy“,
Konfigurace – Nastavení: Globální nastavení/Regulační poplatky)
Pokud je políčko indikace zaplacení poplatku červené, lze poklepáním na něj zavolat funkci
pro tvorbu poplatku s výkonem.
Přehledy zaplacených poplatků a dluhů
Zaplacené poplatky:
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
Přehled menu programu - Nápověda
243
Přehled o zaplacených poplatcích lze získat v přehledu dokladů (Platby - Přehled dokladů)
když je vybrán druh dokladu Poplatek.
Dluhy za poplatky:
Dluhem se rozumí nezaplacená pohledávka na některý kód regulačního poplatku. Přehled
těchto dluhů lze získat v přehledu pohledávek (Platby - Přehled pohledávek), kdy vypneme
volbu Pohledávky a zapneme volbu Regulační poplatky.
Položky pohledávek lze vyfiltrovat i v okně pohledávek (Platby - Pohledávky) a následně
vytisknout.
Regulační poplatky v ústavní péči
Program pracuje se dvěma kódy, týkající se regulačního poplatku za pobyt v ústavní péči.
09544 - Regulační poplatek za každý den ústavní péče – poplatek uhrazen
09547 - Regulační poplatek - pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen
Generování poplatků k ošetřovacím dnům
Tato funkce je přístupná z chorobopisu pacienta přes tlačítko
. Výchozí kód
poplatku je vždy 09544. Pokud je pacient z nějakého důvodu od placení osvobozen, lze kód
poplatku změnit zaškrtnutím volby "Pacient je osvobozen od placení regulačního poplatku"
na straně Příjem v chorobopisu.
Regulační poplatek je generován ke každému dni v zadaném období včetně. Pokud již na
dokladu existuje pro daný den položka s poplatkem, další se již nevytváří. Totéž platí i pro
položku v závazcích pacienta. Pokud je již doklad, který je svázaný s touto hospitalizací,
vyúčtován, poplatek se negeneruje a je potřeba jej zadat ručně na jiný doklad.
Volby:
Období - Zde se zadá období ve kterém se mají generovat. Jako výchozí se u ukončené
hospitalizace přednastaví období od prvního do předposledního dne hospitalizace. U
neukončené hospitalizace se přednastaví období od prvního dne hospitalizace do posledního
dne předchozího měsíce, případně do dnešního dne, pokud začátek období spadá do tohoto
měsíce.
Typ poplatku - Volba zde má jen informativní charakter, kód lze měnit pouze zatržítkem
"Pacient je osvobozen od placení regulačního poplatku" v chorobopisu. Tato volba je
přístupná pouze pokud je zvolen kód 09544.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus
244
Medicus
Vytvořit pouze závazek pacienta (bez kódu pro pojišťovnu) - Pokud je zatržena tato
volba, budou se generovat pouze závazky pacienta. Kódy na doklad pro pojišťovnu se
nevykazují.
Zobrazit závazky pacienta - Pokud je zvoleno, zobrazí se okno se závazky pacienta. Zde je
např. možné vytisknout platební doklad nebo zkontrolovat správné vygenerování poplatků.
Automatické generování poplatků při tvorbě dávky
Podobně jako je možné automatické generování ošetřovacích dní při tvorbě dávky, je možné
vygenerovat automaticky i kódy poplatků. Automatické generování kódů poplatku se zapne v
menu Konfigurace – Nastavení: Globální nastavení/Regulační poplatky volbou "Generovat
poplatek u ústavní péče při tvorbě dávky". Před tvorbou dávky se pak automaticky projdou
všechny doklady ústavní péče spadající do daného období a ke každému dni se vygeneruje
kód regulačního poplatku. Příslušný kód se zvolí dle nastavení v chorobopisu pacienta.
© 2010 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus

Podobné dokumenty

MEDICUS START

MEDICUS START 7.14. Nastavení .................................................................................................. 38 7.14.1. Ambulance ................................................................

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS Šablony vzhledu .......................................................................................... 33

Více

Shrnutí programu

Shrnutí programu dospělosti v Kristu.

Více

Medicus Uživatelská příručka

Medicus Uživatelská příručka CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software Medicus. Těší nás, že jste nám zak oupením programu dali Vaši důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit jeden z nej...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software Medicus. Těší nás, že jste nám zak oupením programu dali Vaši důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit jeden z nej...

Více

text kapitoly

text kapitoly Chybová funkce Err(w) bude mít v tomto případě jedno globální minimum (Obr. 6)8. Uvedený postup výpočtu vah nalezne takové váhy w, které budou odpovídat tomuto minimu. V případě lineárně separabiln...

Více

Změna regulačních poplatků od 1. 12. 2011 Poslední

Změna regulačních poplatků od 1. 12. 2011 Poslední pravidelného očkování ve zdravotnických zařízeních (ordinace praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost), byla zveřejněna 13. 1. 2012 a je platná pro rok 2012 a 2013. Jak...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Zasílání SMS zpráv

Více

PC DOKTOR pediatr

PC DOKTOR pediatr oceníte vysoce efektivní nástroj Skupinové vyšetření. Ten umožňuje několika kliknutími myši vytvořit účet pro zdravotní pojišťovnu, záznam o provedeném očkování a zápis do dekursu všech pacientů vy...

Více