Firemní zpravodaj 3/2013

Transkript

Firemní zpravodaj 3/2013
Zpravodaj
3
Zpravodaj č. 3/2013, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o.
Nový soustruh GEORG
na Obrobně str. 5
Str. 4
Str. 3
Projekt KVALITA
pokračuje
Ruští zákazníci chtějí
naše odlitky
Hlavním posláním projektu, do něhož
bylo nominováno celkem 40 zaměstnanců
DSO, je delegování pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením osobní
angažovanosti každého pracovníka za kvalitu odvedené práce, a tak dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy.
Lité ocelové části turbín s provedením
veškerých zkoušek a opracováním na hotovo … toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků.
A právě takovou referenční dodávku se
nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka,
kterým je Uralskij turbinnyj závod v Rusku.
Str. 3
Duplexní oceli
„Moderní“ duplexní materiály jsou programem projektu PT35, který se zabývá vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do výroby společnosti
Vítkovické slévárny, spol. s r.o. První tavba duplexní oceli proběhla 15. 8. 2013, kdy byly
postupně odlity zkušební bloky pro testování
tepelných režimů a mechanických hodnot,
svařovací deska pro ověření způsobu svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných
mechanických hodnot a strukturních složek.
Hospodářské výsledky
Ekonomické ukazatele společnosti za 1–8/2013
Při pohledu na graf a čísla společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. můžeme kostatovat, že plníme jak objem výroby a prodeje, tak i sledované ukazatele. Další dva grafy
znázorňují, že uvedené plnění se děje díky překračovaní objemu výroby a prodeje na Divizi Slévárna válců. Na Divizi Slévárna odlitků se nám podařilo dosáhnout pozitívní
hospodářský výsledek v měsíci srpnu, ale od počátku roku vzhledem k přetrvávající situaci na trhu se nám nedaří zabezpečit požadovaný objem výroby složitejších odlitků,
který by nám zabezpečil požadované výsledky trvale.
VS
Stav pracovníků
DSV
Divize Slévárna válců
DSO
Plán
Skutečnost
Plán
Skutečnost
Plán
Skutečnost
393
389
146
145
153
154
5 000
4 746
4 956
4 500
4 000
Vyrobené množství
(tuny)
6682
6852
4746
4956
1936
1896
3 500
Prodané množství
(tuny)
5217
5413
3210
3622
1852
1520
3 000
Přidaná hodnota
na pracovníka
(tis. Kč)
399
429
606
892
470
284
2 500
Výkony na pracovníka
(tis. Kč)
1387
1420
2193
2503
1399
1165
3 622
3 210
2 503
2 193
2 000
1 500
1 000
606
500
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
7 000
6 682
0
6 852
6 000
2 000
3 000
1 500
2 000
0
Stav pracovníků
Vyrobené množství
Prodané množství
Přidaná hodnota
na pracovníka
Výkony
na pracovníka
DSV Skutečnost
Divize Slévárna odlitků
4 000
1 000
145
DSV Plán
5 217 5 413
5 000
146
892
1 387 1 420
393
Stav pracovníků
VS Plán
399
389
Vyrobené množství
Prodané množství
1 852
1 520
1 399
1 165
1 000
470
500
429
Přidaná hodnota
na pracovníka
1 936 1 896
Výkony
na pracovníka
0
153
154
Stav pracovníků
DSO Plán
VS Skutečnost
284
Vyrobené množství
Prodané množství
Přidaná hodnota
na pracovníka
Výkony
na pracovníka
DSO Skutečnost
Miroslav Herda
Ředitel Útvaru Finance a účetnictví
lidské zdroje
jednou větou
PRODLUŽOVACÍ AUDIT TÜV NORD
Prodlužovací audit TÜV NORD se zaměřením
na systém managementu dle ISO 9001:2008 proběhne ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
v měsíci říjnu 2013.
BOZP
V průběhu prázdnin se na našich pracovištích stal
1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší jak 3
dny. Od začátku roku do poloviny měsíce září jsme
evidovali 3 pracovní úrazy, což je snížení oproti loňskému roku 1 úraz méně.
FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 31.10.2013 se uskuteční fotbalový turnaj pro
zaměstnance společnosti Vítkovické slévárny, spol.
s r.o. Šest týmů bude hrát tentokrát ve sportovním
areálu v kryté hale na Varenské ulici. Přivítáme zástupkyně něžného pohlaví FC Dívčí kopaná Vítkovice pod vedením Petra Sokola a zástupce FC Inkognito pod vedením Jana Mokrého a naše zdatné
fotbalisty za VS. Přijďte podpořit své favority, první
zápas zahájíme v 15.00 hodin.
MIKULÁŠ PRO DĚTI
ZAMĚSTNANCŮ
Na naše děti nemůžeme zapomenout. Letos se můžou
těšit na Mikulášskou nadílku 30. 11. 2013 od 10. hod.
v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě – Hrabůvce.
Připravujeme cílené vzdělávání
pro střední management –
mistry a vedoucí útvarů
Vedení společnosti si uvědomuje význam středního managementu při efektivním a výkonném řízení firmy
a v návaznosti na Plán vzdělávání na rok 2013 a 2014 se rozhodlo připravit pro střední management cílené
vzdělávání – Akademii mistrů.
Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího programu Akademie mistrů bude získání potřebných návyků, znalostí a dovedností
pro řešení typických problémových situací při vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě a zefektivňování výrobního procesu.
V této souvislosti proběhne v průběhu měsíce října krátké dotazníkové šetření u mistrů a vedoucích útvarů na téma spokojenosti a identifikace
vzdělávacích potřeb. Na základě těchto výsledků bude připraveno cílené
vzdělávání pro střední management – mistry a vedoucí útvarů zaměřeno na zvládání konfliktů, vedení, hodnocení a motivaci zaměstnanců
a na klíčovou roli mistra v systému řízení firmy.
Na realizaci vzdělávání Akademie mistrů jsme získali dotaci z Úřadu práce
v Ostravě. Vzdělávání bude realizováno do konce února 2014.
Petra Brožová
ZAMĚSTNANEC ROKU
Slavnostní vyhlášení deseti nejlepších zaměstnanců
společnosti Vítkovické slévárny, spol.s r.o se uskuteční v Café Industrial dne 12. 12. 2013.
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Na základě požadavků a podnětů zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a ostatních strávníků v jídelně změnila firma EUREST sortiment nabídky.
Z důvodu malého odběru byla zrušena nabídka denního
tisku a bylo zrušeno výčepní zařízení, které se zprovozní
jen v průběhu letních měsíců. K nápojům bude zařazen
černý neslazený čaj. Rozšířil se salátový bar, ve kterém si
zákazník míchá ingredience dle vlastní chuti. V nabídce
se častěji objeví jídla luštěninová a byla přislíbena lepší
kvalita polévek. Zástupci EURESTU připraví anketu oblíbenosti jídel a spokojenosti strávníků, ve které se budete
moct vyjádřit ke kvalitě nabízených jídel a služeb vyvařujícího závodu.
2
Manažerka Útvaru Lidské zdroje
Hlavním cílem připravovaného vzdělávacího
programu Akademie mistrů bude získání
potřebných návyků, znalostí a dovedností
pro řešení typických problémových situací při
vedení lidí, zaváděných změnách ve výrobě
a zefektivňování výrobního procesu.
obchod
Ruští zákazníci chtějí
naše odlitky
Lité ocelové části turbín s provedením veškerých zkoušek a opracováním
na hotovo… toto je přesný popis ideální zakázkové náplně pro Divizi Slévárna odlitků. A právě takovou referenční dodávku se nám podařilo zrealizovat v červenci tohoto roku pro našeho nového zákazníka, kterým je
Uralskij turbinnyj závod v Rusku. A výsledkem je pozitivní odezva… naše
odlitky se zákazníku líbí po stránce kvality, dodacího termínu a jsou dodány
za akceptovatelnou cenu.
Spolupráce s Uralským turbínovým závodem začala
na podzim roku 2012, těsně poté kdy byl náš Útvar
Obchod posílen o spolupráci s novým zástupcem pro
ruský trh. Smlouva na dodávku odlitků byla podepsána v prosinci 2012 a od tohoto data dostává naše spo-
lečnost tzv. Specifikace, což jsou v podstatě odvolávky,
na základě kterých vyrábíme a dodáváme odlitky pro
tento závod. Fakt, že se jedná o velmi úspěšnou akvizici, potvrzuje nejen obrat již dnes přesahující 3/4 milionu EUR, ale také zájem našeho ruského partnera
o další výrobky, jako jsou větší a složitější odlitky, výkovky a montované celky. V srpnu letošního roku jsme
byli navíc zařazeni mezi strategické dodavatele, čímž
se mění vztah naší společnosti s ruskou firmou UTZ
na partnerskou spolupráci.
Naše akviziční činnost na ruském trhu však pro nás neznamená pouze jednoho získaného zákazníka. Mimo Uralský
turbínový závod začala naše spolupráce také se společností Silovije Mašiny, která je největším výrobcem parních
a vodních turbín v Rusku. Další úspěšnou akvizicí letošního roku je dodávka pecních podložek pro nově zřizovaný
závod výrobce kovaných armatur nedaleko Moskvy. Obchodní jednání probíhají i s dalšími výrobci energetických
zařízení, avšak každá nová akvizice vyžaduje mnoho trpělivosti a práce při vystavování cenových nabídek a komunikaci před uzavřením nového obchodu.
Obecně lze po nedlouhé době aktivity na ruském trhu
konstatovat, že se jedná o trh administrativně velmi
náročný, avšak stále skýtající velký potenciál pro vý-
robky DSO.
Zcela jistě se
ale nejedná
o trh, který
akceptuje jakoukoliv kvalitu výrobku.
Kvalita a termín jsou zde hlavními kritérii hodnocení
dodavatele a rozhodování o dalších zakázkách a záleží
jen na nás, zda na tomto trhu obstojíme.
Vít Paděra
Ředitel Útvaru Obchod
Výzkum a vývoj
Adheze či koheze?
Duplexní oceli
– materiálová budoucnost
„Pevnost formovacích směsí je výsledkem interakce pojivo-ostřivo“.
Tak touto větou začíná kapitola ve slévárenských formovacích směsích
prof. Petra Jelínka pevnost formovacích směsí jako výsledek adhezně –
Když jsme před pár lety na oddělení Technologické přípravy výroby pokohézních sil.
prvé zaznamenali zmínku o ocelích s přívlastkem duplexní, jednalo se
Pracovníci přípravy výroby na Divizi Slévárna válců sil chemických, fyzikálních a mechanických projevující o krátký článek v zahraničním časopise, který informoval o nové skupině
aktuálně řeší zlepšení rozpadavosti formovacích směsí se v molekulárních vzdálenostech. Tyto síly způsobují
materiálů s vysokými užitnými vlastnosti a obrovskou přidanou hodnopo odlití. Tento úkol je zaměřen na formovací směsi přilnutí dvou látek k sobě. To znamená dosažení popojené vodním sklem. Ve směsi vodní sklo – křemenný žadovaných pevností formovacích směsí při menším tou obsahující minimální procento uhlíku a vysoký obsah chromu, niklu,
písek vytváří vodní sklo pojivové mosty, které po vy- množství pojiva a snížení zbytkové pevnosti.
molybdenu a dusíku. Na základě tohoto zjištění jsme se oblastí duplextvrzení dávají směsi výslednou pevnost. Pro destrukci
tohoto pojivového mostu je nutné překonat tzv. ko- Ve spolupráci s firmou SAND TEAM, spol. s r. o., ních ocelí začali zabývat pohézní síly, tedy síly vzájemného působení mezi stejno- která je výrobcem gepolymerního vodního skla byly drobněji, avšak k našemu
rodými atomy, molekuly. Výše zmíněná fyzikální záko- provedeny provozní zkoušky. Byly zkušebně zafornitost říká: Chceme vyšší pevnosti směsi? Dejme větší movány formy čepů. Změna pojivové složky formo- zklamání jsme se dozvěděli,
podíl pojiva. Ale! Vyšší podíl pojiva zároveň znamená vací směsi neměla nežádoucí vliv na kvalitu povrchu že v podmínkách našeho
zhoršenou rozpadavost formy, vyšší zbytkové pevnosti odlitku (čepů), a naopak byla zaznamenána zlepšená
formy.
rozpadavost formy. V provozních zkouškách se bude provozu tyto materiály není
pokračovat, tak aby bylo možné vyhovět požadavkům možno vyrábět.
Řešení se nabízí v moderních tzv. geopolymerních
vodních sklech. Pevnost systému křemenný písek –
geopolymer je závislá na vazbě mezi povrchem zrna
a pojivem. Tuto vazbu tvoří síly adhezní, tedy souhrn
na zlepšení rozpadavosti směsi.
Tomáš Válek
Metalurg
Jelikož se jednalo o informaci z akademické půdy, neměli jsme důvod o této informaci pochybovat a na delší dobu jsme se
těmto materiálům přestali věnovat. Složku
s označením „DUPLEX“ jsme znovu otevřeli až na konci roku 2011 se založením
projektového týmu PT 35, který se zabýval, přesněji
se stále zabývá, vývojem a implementací vysocelegovaných korozivzdorných materiálů do naší výroby.
Na začátku projektu byly téměř nulové znalosti o „moderních“ duplexních materiálech, avšak postupnými
kroky, které znamenaly pomalý, ale kontinuální posun
ve vývoji těchto materiálů, jsme se za dobu téměř dvou
let od založení projektu dostali do bodu, kdy můžeme
našemu zákazníkovi říct, že součástí našeho výrobního
portfolia jsou i vysocelegované duplexní oceli.
Adhezní destrukce pojivového mostu. Na snímku vidíme písková zrna, pojivovou obálku.
První tavba duplexní oceli (GX2CrNiMoN22-5-3) proběhla 15. 8. 2013, kdy byly postupně odlity zkušební
bloky pro testování tepelných režimů a mechanických
hodnot, dále pak svařovací deska pro ověření způsobu
svařování a zkušební odlitek pro porovnání reálných
mechanických hodnot a strukturních složek. Bezprostředně po odlití této tavby jsme si ověřili, že materiál
svým složením odpovídá předepsané normě zvolené
oceli, avšak zdali se opravdu jedná o ocel duplexní,
bylo možné zjistit až z následných mechanických a především metalografických zkoušek materiálu. Označení
„duplexní“ může nést ocel jen tehdy, pokud obsahuje
přesně určité procento dané strukturní složky. Základní kovová matrice je tvořena austenitem a feritem,
který musí být v přesně daném poměru (min. 40 %
a max. 60 % feritu), v opačném případě nelze materiál označit za duplexní, s čímž souvisí nižší užitné
vlastnosti a nižší přidaná hodnota. Testy však potvrdily
správnost stanoveného výrobního postupu a my mohli konstatovat, že první duplexní ocel odlita ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. je na světě.
Ačkoli bylo toto tavení a následné zpracování materiálu úspěšné, čeká nás nyní nová výzva v podobě
osvojení si dalších jakostí duplexních ocelí a následně
především vývoj materiálů s označením super duplexní. Už teď ale můžeme říct, že jsme před částí konkurence získali nemalou výhodu, na jejímž růstu se musí
neustále pracovat. V dnešním tvrdém konkurenčním
boji tuzemských i zahraničních sléváren uspěje totiž jen
ten, kdo bude umět nabídnout něco, co ostatní ne.
Jan Mokrý
Metalurg
3
Projekt kvalita
Bude kvalita na Divizi Slévárna odlitků
naší konkurenční výhodou?
Rychleji, levněji a v požadované kvalitě, to je program změny, který nastartoval strategický Projektový tým PT 46 s názvem "Kvalita na DSO
jako základ naší konkurenceschopnosti".
Hlavním posláním projektu, do něho bylo nominováno celkem 40 zaměstnanců naší divize, je delegováním
pravomocí a zodpovědností s maximálním zvýšením
osobní angažovanosti každého pracovníka za kvalitu
odvedené práce dosáhnout zvýšení úrovně konkurenceschopnosti firmy. Vedoucím projektu byl ustaven
Ing. Mokrý, který řídí a koordinuje činnost jednotlivých
Pracovních týmů. Očekávaným přínosem z realizace
projektu, jehož ukončení bylo stanoveno na konec
roku 2013, je:
1) zvýšení hodnoty člověka řízeného
vnitřní odpovědností namísto příkazů
a zákazů
2) nový motivační předpis postavený
na základech zásluhového odměňování
3) termínové plnění zakázek se zvýšením
standardů hodnocení spolehlivosti dodavatele
4) snížením výrobních nákladů se zvýšením výkonnosti a eliminací příčin vzniku vad a možných reklamací zlepšit HV
DSO měsíčně o 300 000 Kč.
Jaký je aktuální stav a co se nám již povedlo? Založili
jsme sedm Pracovních týmů, které si rozdělily jednotlivé úkoly k naplnění cílů projektu.
Pracovní tým č. 1 – Popis činnosti v kontrolních místech (vedoucí p. Bartusek) – tým má za úkol zpracovat
Popisy kontrolní činnosti pro všechny profese a to tak,
aby v jednoduché podobě na maximálně dvou stránkách byl zpracován jasný a zjednodušený popis a souhrn všech povinností vyplývajících z DTP a jiných řídících dokumentů. Všechny popisy byly členy týmu již
zpracovány a v současné době probíhá připomínkové
řízení před vydáním Pravidla č. 2 pro Slévárnu odlitků
včetně Modelárny a Pravidlo č. 12 pro Odstředivé lití.
Pracovní tým č. 2 – Motivační systém (vedoucí Ing. Brožová) – hlavním úkolem týmu je nastavit nová pravidla
hodnocení a odměňování zaměstnanců na základě jimi
dosažených výsledků a přínosů pro společnost. Tým
zpracoval metodiku a pravidla k přiznání výše osobního ohodnocení na základě čtyř kritérií s možností
měsíčního hodnocení nadřízeným pracovníkem. Dále
je v týmu projednávána otázka změn Prémiového řádu
společnosti s cílem dosažení konkrétního hodnocení
pracovníků a jimi dosahovaných a ovlivnitelných výsledků.
Pracovní tým č. 3 – Reporting vývoje nejakosti (vedoucí p. Bartusek) – tým má za úkol zavedení nového
způsobu sledování a vyhodnocování vývoje a druhu
příčin vzniku nejakosti formou reportingu dle jednotlivých útvarů na DSO. Tým zavedl sběr dat a realizoval první vyhodnocení dle třídníku slévárenských vad
za období 8/2013. Analýzy a příčiny interních vad se
zavedením evidence vlastních neshod na jednotlivých
útvarech začínají sloužit k definici nápravných opatření vedoucích k eliminaci opakovaně se vyskytujících
vad.
Pracovní tým č. 4 – Formovna (vedoucí Ing. Sokol) –
řešena je problematika vzniku neshod na Formovně.
Tým zpracoval potřeby k realizaci změn a nyní společně i s externími spolupracovníky, včetně dodavatelů
surovin, postupně zavádí změny vedoucí k zlepšování
daných procesů. K analýze stavu a jako podnět pro
zlepšování využívá rozbor Ztrát z nekvality dle třídníku vad a denní kontrolu a hodnocení kvality forem.
K snížení nákladů a ke zkvalitnění separace a regenerace formovacích směsí probíhají jednání s dodavateli
k zlepšení technického stavu nebo k případnému doplnění a dovybavení daného zařízení.
Pracovní tým č. 5 – Tavírna (vedoucí Ing. Gebauer) –
tým se zabývá zvyšováním jakosti vyráběného kovu,
optimalizací vsázky s cílem snížit cenu tekutého kovu
a snížením energetické náročnosti při tavení. Aktuálně
Pracovní tým č. 4 – Formovna
je řešena logistika materiálu pří sázení pecí a legování. Minimalizací prostojů a prodlev mezi jednotlivými
úkony se snažíme dosáhnout úspory elektrické energie
při tavení.
ním týmům jako systémová podpora k zavádění
změn. Tým se zabývá vizualizací postupu řešení jednotlivých Pracovních týmů, prezentací našich výrobků a podobně.
Pracovní tým č. 6 – Čistírna (vedoucí p. Šaulík) – tým
řeší problematiku zlepšování jednotlivých pracovišť
a činností na Čistírně. Jako příklad lze uvést vypracování manuálu pro optimalizaci procesu broušení,
z něhož byli pracovníci proškolení a zároveň poskytli zpětnou vazbu k dalšímu zlepšování. Obdobně je
tomu i u ostatních apretačních činností. Druhým významným úkolem týmu je snížení nákladů na tepelné
zpracování odlitků a válců a na předehřev odlitků
před pálením nálitků. Dále se hledá optimální řešení
možnosti skloubit jednotlivé tepelné režimy k dosažení optimálního vytížení žíhacích pecí. Ověřují se
možnosti udržení teploty při opravě vad svařováním
a předehřátých odlitků k pálení. Rovněž jsou prováděny konstrukční úpravy na tryskacích kabinách CKM
a byla ověřena možnost opětovného zprovoznění závěsného tryskače.
Činnost jednotlivých Pracovních týmů je týdně kontrolována Řídícím týmem, kde jsou projednávány potřeby jednotlivých Pracovních týmů a kde je konzultován
a upřesňován další postup při plnění cílů projektu.
Pracovní tým č. 7 – Administrace změn (vedoucí
Ing. Puchová, Ph.D.) – tým slouží ostatním pracov-
Na DSO je stále ještě co zlepšovat. Každou minutou
nejakosti se efekt z našeho úsilí o co nejlepší hospodářský výsledek snižuje v průměru o 20 Kč. Sami si
spočítejte, kolik nás tato nejakost v měsíčním a především ročním součtu stojí. Mírně spokojeni můžeme být
nyní s faktem, že v měsíci srpnu jsme oproti červenci
na jednu tunu odlitků realizovali o 8 % víceprací méně,
avšak současná situace na DSO jednoznačně velí, abychom v hledání způsobu zlepšení stavu nepolevili, a vynakládané úsilí proměnili v lepší hospodářský výsledek
s přínosy pro společnost a zaměstnance, kteří se aktivně do procesu zlepšování zapojí.
Jan Mokrý
Metalurg
Časové ztráty z nejakostní výroby za 8/2013
Vada
Připečeniny Zatekliny
Vícepráce
v min.
19 057
3 640
Trhliny
2 410
Nekov. Tryskání Nepravidelnost Chybějící Bubliny Staženiny
vměstky povrchu
povrchu
část
1 905
1 535
1 428
1 320
970
460
Rozdělení nejakostní výroby za 8/2013
Ztráty z nekvality dle vady (min.)
100
30 000
90
80
25 000
70
60
50
15 000
40
10 000
30
20
5 000
10
0
0
iny
žen
St a
ku
liny
dlit
Bub
st o
á
chu
ící č
ovr
běj
sti p
Chy
lno
ide
rav
Nep
ní
ská
stky
Try
mě
vé v
ovo
Nek
liny
Trh
ny
ekli
Zat
y
nin
eče
Přip
4
%
min.
20 000
Technologie
Dokončena instalace soustruhu GEORG
V posledním čísle loňského Zpravodaje jsme Vás v článku pana Tomáše Dolby informovali o dokončení výstavby základů pro CNC soustruh GEORG
GWD 1550/8000/30 ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., na Útvaru Obrobna. Ve spolupráci s firmou STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. byla realizace dokončena dokonce s mírným předstihem. V letošním roce pokračovaly práce na instalaci samotného soustruhu
na výrobu inovovaných válců z materiálu HSS (KV5M), který dodala firma Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik z německého Kreuztalu. Tato
investiční akce je spolufinancována z operačního programu Evropské unie Podnikání a inovace (OPPI).
Pan Ladislav Slíva nám podal přesný technický popis
stroje a objasnil technologické možnosti soustruhu.
Velmi tuhá konstrukce stroje umožňuje obrábění široké škály materiálů. Hlavní přednosti tohoto soustruhu
je jeho vysoká přesnost a tuhost. Na stroji lze odebrat
velké množství materiálu v krátkém čase. Hloubka řezu
dosahuje až 150 mm což umožňuje snížení průměru
o 300 mm na jeden průjezd.
Technologické možnosti stroje pokrývají velmi široké
využití od jednoduchých ploch až po složité a velmi
přesné tvarové plochy.
Pro lepší představivost uvádím některá technická data,
maximální délka obrobku je 8 000 mm, maximální
průměr nad ložem a suportem je 1 600/1 550 mm.
Hmotnost obrobku 30 t. Ke zvýšení tuhosti stroje
přispívá výraznou mírou kompenzátor řezných sil,
který vyrovnává osový tlak. Stroj je osazen lunetami
50–300 mm a 250–600 mm, které rozšiřují základní
technologické možnosti, např. vrtání, vnitřní obrábění
a jiné.
Příkon hlavního pohonu 152 kW je plynule regulovatelný ve dvou stupních 1–20–250 ot/min–1. Kroutící
moment na I. převodový stupeň dosahuje 66 000
Nm. Hlavní ložisko má průměr 400/540 mm. Přestavení lunet a kompenzátoru řezných sil je zajištěno pneumatickým pohonem. Mazání vedení suportu
v osách X a Z je hydrostatické. Olejová nádrž a čerpadla jsou zapuštěna a uzavřená pod podlahou. Soustruh je vybaven moderním řídicím systémem Sinumerik 840 D SL.
Měření je zajištěno pomocí systému měření délek
Heidenhain a otočným snímačem absolutního měření, fotoelektrickým snímáním. K rozměrové kontrole
obrobku slouží obrobková sonda, která měří průměry
a délky. Hodnoty jsou automaticky přeneseny do paměti stroje a následně můžou být vytištěny jako rozměrový protokol. K samotnému obrábění slouží kazetový systém, který je upnut v lamelách o šířce 70 mm
a 105 mm.
Lamely mají 3 polohy pro zajištění lepší tuhosti při obrábění. Automatickým měřením nástrojů
v suportu odpadá nutnost předběžného seřízení
nástroje.
Dopravník třísek má šířku 400 mm a délku 12 m. Celý
proces obrábění je velice šetrný k životnímu prostředí.
Obrábění probíhá suchou metodou, a proto zde odpadá manipulace s chladícím médiem a jeho únik do oko-
lí, tzv. rozprašováním. V neposlední řadě je třeba připomenout i problematickou likvidaci těchto látek.
Na suportu stroje je umístěno výkonné odsávání
prachu. Celkový tlak tohoto zařízení je 4 250 Pa,
filtrační jednotka má plochu 9,6 m, sací výkon
2 100 m 3/h. Podobné odsávání prachu bude nainstalováno i v třískové jámě pod dopravníkem
třísek. Hladina hluku tohoto zařízení je menší než
80 dB.
Pro lepší představivost je přiložena fotodokumentace,
kde je postupný průběh výstavby soustruhu GEORG.
Ladislav Slíva
Vedoucí Útvaru Obrobna
BOZP
Ochranné nápoje – mimořádně teplé dny
již za námi
S velkým zájmem se setkal Den zdraví, který se uskutečnil ve středu 22. května v areálu společnosti Vítkovické
slévárny, spol. s r.o. Možnost podstoupit bezplatná vyšetření a poradit se o svém zdravotním stavu s odborníky využily desítky našich zaměstnanců.
Máme za sebou neobvyklé období mimořádně teplých dnů. V letošních měsících a to v červnu, červenci
a srpnu jich bylo celkem 16, kdy teplota přestoupila
30°C. Mimořádné teploty, které byly v některých
dnech až extrémní, potrápila řadu našich zaměstnanců. Nejlépe na tom byli ti, co v těchto dnech mohli
čerpat dovolenou. Podle našich předpisů mají naši
zaměstnanci pracující v riziku tepelné zátěže nárok
na druhý ochranný nápoj – nealkoholické pivo. Ostatní
zaměstnanci mají nárok při mimořádně teplých dnech
na 0,7 l ochranného nápoje. Nezapomínejme, že naši
zaměstnanci mají ale výhodu, protože všem dostup-
né jsou sodobary, kde si zaměstnanci mohli odebrat
mnohem více nápoje, než je dáno legislativou v ČR.
Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent
cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost
organizmu. Z tohoto důvodu dostávají zaměstnanci
na provozech vitamínové doplňky.
blahodárné účinky na nervovou a svalovou soustavu
(pomáhá proti únavě) – denní dávka v jedné tabletě je
10 mg. U výrobku s vápníkem došlo ke změně složení
tak, že se navýšila denní dávka vápníku na 400 mg (což
je 50% denní dávky), hořčíku a vitamin C byl nahrazen
vitamin D3. Vitamin D3 pomáhá zvyšovat absorpci vápníku ze střev, čímž se zvyšuje účinnost výrobku.
Na letošní mimořádné období jsme pro naše zaměstnance připravili změnu a to v inovaci vitamínových tablet od firmy MaxPharma. Multivitaminové tablety jsou
obohacené o extrakt z guarany, kterému se připisují
Doufáme, že naši zaměstnanci tuto změnu uvítali.
Irena Martinů – Bezpečnostní technik
Tomáš Folta – Manažer Útvaru Nákup
5
a na závěr
Naši sportovci v závodu
„Beskydská sedmička“
Fotosoutěž
Fotosoutěž „Život v pohybu“
POKRAČUJE!
Pro všechny zaměstnance,
kteří rádi fotografují.
Redakční rada obdržela již spoustu
zajímavých snímků, proto neváhejte
a posílejte fotky z dovolené, fotografujte
sport, sportovce, sebe, zvířata nebo přírodu
„v pohybu“ a pošlete fotky na adresu
[email protected]
nebo
přineste osobně na USB či CD na Útvar
LZaK. Fotografie zasílejte do konce října
2013. Odborná porota členů Redakční
rady vyhodnotí nejlepší snímky a výherce
odmění zajímavými cenami.
Marek Moravec a Jiří Seles se zúčastnili
dalšího ročníku extrémního závodu Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic.
Vítkovické slévárny, spol. s r.o. naše sportovce stejně jako v loňském roce finančně
podpořily.
Gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme hodně zdaru
a úspěchů v dalších závodech.
Umění
Italská umělkyně poprvé
vystavuje v Ostravě
Úspěšná umělkyně Cristina Fiorenza (*1973) pocházející z jižní Itálie, žijící ve Vídni, představí svá díla
v České republice vůbec poprvé na výstavě s názvem „Escape without leaving“(únik bez odcházení)
v INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 10, Ostrava.
Hodně
štěstí
Sportujete rádi a pravidelně ?
Pokud ano, je následující nabídka určená právě vám. Firma Multisport Benefit,
s.r.o. ve spolupráci se společností Vítkovické slévárny, spol. s r.o připravila pro naše
zaměstnance speciální nabídku využití sportovních zařízení za zvýhodněné ceny.
Spousta z vás již tuto nabídku aktivně využívá, následující informace jsou pro ty, kteří ještě váhají.
Vítkovické slévárny
Za pouhých 500 Kč měsíčně můžete navštívit každý den na dva měsíce, nebo na půl roku dopředu, záleží na Vajedno smluvní zařízení, kde už při vstupu žádný poplatek šich finančních možnostech. Další výhodou je, že platbu
neplatíte. Pouze předložíte kartu s Vaším jménem. Při je možno hradit z Vašeho osobního účtu vedeného v naší
cenách za nejrůznější sportovní akvitity jako bazén, bad- společnosti, stačí se jen přihlásit na Útvaru LZaK a my
minton, tenis, fitcentra, posilovny, sauny apod. je to na- za vás vše potřebné již vyřídíme. Pokud na osobním účtu
bídka opravdu velmi výhodná a ušetříte při pravidlených nemáte příslušný obnos, doplatíte částku v hotovosti.
návštěvách nemálo peněz. Seznam smluvních partnerů je V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte osobně
• na webových
Flexibilita - stránkách
nejste vázáni
k jednomu centru, ale můžete
je LZaK,
libovolně
střídatbrablikova@vitkovickeslevarny.
v rámci celé ČR.
uveden
www.multisportbenefit.cz.
na Útvaru
e-mailem:
• Neomezený
přístup
sportovní
centra
neomezeně,
Do programu
se můžete
přihlásit- můžete
např. jennavštěvovat
na jeden měsíc,
cz nebo
telefonicky
2423.tzn. každý den.
• Široká nabídka služeb - více než 40 sportovních aktivit ve více než 500 objektech.
Umělecká díla Fiorenzy jsou silně ovlivněna zkoumáním kultury bydlení. Autorka tak vytváří nové situace, které jsou v každodenním životě běžné, právě
inspirované nomádstvím, křehkými stavbami starověkých kočovníků, migranty, nadměrné urbanizace
a vztahy mezi velkými městy a přírodou. Tuto problematiku infiltruje do své tvorby. Křehkou a citlivě
promyšlenou kresbu staví do kontrastu právě pohybu
a dynamiky dopravních prostředků, ať jsou to plavidla, zvířata nebo létající balóny. Vyobrazené cesty
a obydlí Fiorenzy jsou velmi pozitivní, křehké jako by
se odehrávaly ve snu, plné naděje a upřímného přání
k plnění si svých tužeb a svobodného jednání.
Výstava potrvá do konce října. Galerie je otevřena
ve všední dny od 10–18 hod.
Blahopřejeme!
V období červenec až září
Program MultiSport = volný vstup do více než 500 sportovišť po ČR!
2013 oslavili pracovní výročí
tito zaměstnanci:
3. kolo bowlingu 2013
Prezentace programu MultiSport - Pro všechny zaměstnance Vítkovických sléváren
•
•
•
Informace o využití sportovního a relaxačního programu MultiSport ve spolupráci s vašim
zaměstnavatelem.
Vaše dotazy a náměty.
Místo konání:
Termín:
Individuální řešení vašich sportovních potřeb (návrhy nových sportovišť).
BOWLING PARK
Kdy: 15.7.2013
od 9.30 – 12h
Mjr. Nováka 1490
Ostrava-Hrabůvka
www.bowlingpark.cz
čtvrtek 10. 10. 2013: 17–19 hod., 6 dráh
Kde: : jídelna EURESTU –
čtvrtek 17. 10. 2013: 17–19 hod., 6 dráh
slévárny
Vítkovické
Kapitáni, nahlaste své týmy do 4. 10. 2013!
7. 11. 2013 – FINÁLE BOWLINGU
4. 12. 2013 – Turnaj Dolní oblasti
Více informací naleznete na www.multisport.cz. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na [email protected]
V každém soutěžním kole bude vybrána hra s nejvyšším počtem bodů (musí být celá odehraná) a sčítají se tyto
hry za jednotlivá soutěžní kola. Po 3. soutěžním kole bude vyhodnoceno 6 družstev, která podle počtů nasbíraných bodů postupují do finále. Zbylá družstva po 3. soutěžním kole hru opouští, finále odehraje 6 týmů. Finále
je bodováno samostatně. O vítěžství ve finále rozhoduje vyšší součet bodů ze dvou odehraných her. V případě
rovnosti odehrají hráči 1–3 další hody (dle zbývajícího času). Rozhoduje nejvyšší součet bodů celého družstva
za odehrané hody. Vítěz postupuje do „Turnaje firem Dolní oblasti“, který proběhne 4. prosince 2013.
45 let ve společnosti
Pan Matušík Josef, Nástrojař,
Obrobna
40 let ve společnosti
30 let ve společnosti
Pan Heczko Jan, Seřizovač,
Pan Pospěch Bernard, Žíhač, DSV Modelárna
35 let ve společnosti
Pan Šimánek Jan, Obsluha
CNC, Obrobna
Pan Olszar Jaroslav, Mistr expedice, Útvar Čistírna
Paní Gelnarová Stanislava, Referent plánování, DSO
Paní Dudková Miroslava, Řidič,
Modelárna
25 let ve společnosti
Pan Bezděk Michal, Tavič, DSO
Pan Hamáček Stanislav, Útvar
Odstředivé lití
20 let ve společnosti
Pan Kotásek Jaroslav, Kalkulant, Modelárna
Pan Balarin Josef, Žíhač, DSO
Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Petra Brožová, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana
Sněhotová, Daniel Ščurek • Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-Vítkovice, [email protected] • Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. • Náklad 500 ks, neprodejné.

Podobné dokumenty

Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny

Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny byli úspěšní i v tomto roce. Podařilo se nám získat dotaci na nákup CNC horizontální vyvrtávací stroj typ WRD 150 Q v rámci programu „Zavedení sériové výroby inovovaných kalibračních kovaných válc...

Více

Zasadili jsme 250 stromů, uklidili les

Zasadili jsme 250 stromů, uklidili les navýšení tvrdosti o 20 až 40 HB, jakož i jeho požadavku na dodací podmínky a termínovou kázeň, byly počátky spolupráce svízelné; společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. byla v žebříčku dodavat...

Více