varování - ARJO Library Login

Transkript

varování - ARJO Library Login
Concerto/Basic
NÁVOD K POUŽITÍ
04.BA.05_11CZ. Únor 2015
...with people in mind
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed zranČním si pĜed používáním produktu vždy pĜeþtČte tento
Návod k použití.
PĜeþtení Návodu k použití je povinné.
Zásady vnČjší úpravy a copyright
® a ™ jsou obchodní znaþky patĜící skupinČ spoleþností ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh 2013.
Protože naší zásadou je snaha o neustálé zlepšování, vyhrazujeme si právo mČnit vnČjší
úpravu bez pĜedchozího upozornČní.Tato publikace nebo její þásti nesmí být kopírovány
bez souhlasu spoleþnosti ArjoHuntleigh.
Obsah
PĜedmluva .................................................................................4
Indikace k použití ......................................................................5
Bezpeþnostní pokyny ................................................................6
PĜípravy .....................................................................................7
Specifikace produktu .................................................................8
Oznaþení dílĤ ..........................................................................10
Montáž sprchového vozíku Concerto/Basic ............................12
Popis produktu/funkce .............................................................14
Ruþní zvedání a spouštČní sprchového vozíku
(Concerto hydraulický a Basic) ...........................................14
Elektrické zvedání a spouštČní sprchového vozíku
(Concerto elektrický) ...........................................................14
Postranice ...........................................................................14
UpevnČní matrace ...............................................................15
Sejmutí matrace ..................................................................15
Brzdy ...................................................................................16
Jízda pĜímo (pouze sprchový vozík Concerto) ....................16
Nastavení délky lehátka ......................................................16
Naklopení lehátka (pouze sprchový vozík Concerto) ..........17
Nouzové zastavení (pouze sprchový vozík
Concerto elektrický) ............................................................17
VypouštČní/VypouštČcí hadice ............................................18
UpevnČní vypouštČcí hadice (3 kroky) ................................18
Odpojení vypouštČcí hadice (2 kroky) .................................18
Kontrolka vybití baterie .......................................................18
Vodorovná poloha ...............................................................19
Aretace vodorovné polohy (pouze sprchový
vozík Concerto) ...................................................................19
Nastavitelná zádová opČrka (pĜíslušenství pro
sprchový vozík Concerto) ....................................................19
Klínový polštáĜ (pĜíslušenství) .............................................19
PĜesuny s pomocí sprchového vozíku Concerto/Basic ...........20
Z lĤžka ................................................................................20
Na lĤžko ..............................................................................22
Z lĤžka s využitím kluzné podložky .....................................24
Na lĤžko s využitím kluzné podložky ..................................26
Z vakového zvedáku ...........................................................28
Do vakového zvedáku .........................................................29
Sprchování s pomocí sprchového vozíku Concerto/Basic ......30
Použití v domácí péþi ..............................................................32
Pokyny k þištČní a dezinfekci ..................................................34
Pokyny k používání baterie .....................................................36
Péþe a preventivní údržba ......................................................37
OdstraĖování problémĤ ...........................................................42
Technické specifikace .............................................................44
RozmČry ..................................................................................46
Štítky .......................................................................................48
Certifikáty a seznam norem ....................................................50
Elektromagnetická kompatibilita ..............................................52
Díly a pĜíslušenství ..................................................................54
Adresy spoleþnosti ArjoHuntleigh ......................Poslední strana
3
PĜedmluva
V pĜípadČ, že požadujete náhradní díly, kontaktujte
místního zástupce spoleþnosti ArjoHuntleigh.
Kontaktní informace najdete na poslední stránce tohoto
Návodu k použití.
DČkujeme vám, že jste si koupili zaĜízení
spoleþnosti ArjoHuntleigh.
Váš sprchový vozík Concerto®/Basic™ je souþástí
série kvalitních produktĤ konstruovaných speciálnČ pro
nemocnice, peþovatelské ústavy a jiná zdravotnická
zaĜízení.
DoplĖkové informace
Souþástí tohoto Návodu k použití je DVD.
UpozorĖujeme, že DVD nenahrazuje informace
v Návodu k použití. Tento Návod k použití obsahuje
další dĤležité bezpeþnostní pokyny.
Pokud máte nČjaké dotazy ohlednČ obsluhy nebo
údržby zaĜízení od spoleþnosti ArjoHuntleigh,
neváhejte nás kontaktovat.
DĤkladnČ si pĜeþtČte tento Návod k použití.
DĜíve než zaþnete sprchový vozík Concerto/Basic
používat, pĜeþtČte si celý Návod k použití. Informace
obsažené v tomto Návodu k použití jsou naprosto
nezbytné pro správné používání a údržbu zaĜízení,
pomohou vám jej ochránit a zajistí, aby zaĜízení
sloužilo k vaší plné spokojenosti. ýást informací
obsažených v tomto Návodu k použití je dĤležitá pro
vaši bezpeþnost, a proto je nutné si návod pĜeþíst
a porozumČt mu, aby nedocházelo k pĜípadným
úrazĤm.
Definice použité v tomto Návodu
k použití:
VAROVÁNÍ
Význam:
Bezpeþnostní varování. Nepochopení nebo nedodržení
tohoto varování mĤže vést ke zranČní vás nebo jiných
osob.
UPOZORNċNÍ
Nedovolené úpravy jakéhokoliv zaĜízení spoleþnosti
ArjoHuntleigh mohou ovlivnit jeho bezpeþnost.
Spoleþnost ArjoHuntleigh nenese odpovČdnost za
žádné nehody, škody nebo nedostateþnou funkci, které
budou dĤsledkem neoprávnČných modifikací jejích
produktĤ.
Význam:
PĜípadné neuposlechnutí tČchto instrukcí mĤže vést
k poškození jednotlivých dílĤ nebo celého systému.
POZNÁMKA
Nahlášení neoþekávaných funkcí
nebo událostí
Význam:
Toto je dĤležitá informace týkající se správného
zpĤsobu používání systému nebo zaĜízení.
V pĜípadČ výskytu neoþekávaných funkcí nebo událostí
kontaktujte svého místního zástupce spoleþnosti
ArjoHuntleigh. Kontaktní informace najdete na
poslední stránce tohoto Návodu k použití.
Význam:
Název a adresa výrobce.
Servis a podpora
Sprchový vozík Concerto/Basic musí každý
rok projít servisní prohlídkou provádČnou
kvalifikovaným personálem, aby byla zajištČna
bezpeþnost a provozuschopnost produktu.
Viz þást Péþe a preventivní údržba na stranČ 37.
Pokud potĜebujete další informace, kontaktujte
spoleþnost ArjoHuntleigh, která vám mĤže nabídnout
komplexní programy podpory a údržby k maximalizaci
dlouhodobé bezpeþnosti, spolehlivosti a hodnoty tohoto
produktu.
4
Indikace k použití
Posouzení klientĤ
Toto zaĜízení musí být používáno v souladu
s jeho urþeným použitím a tČmito
bezpeþnostními pokyny. Obsluha tohoto
zaĜízení si rovnČž musí pĜeþíst tento Návod
k použití a porozumČt v nČm uvedeným
pokynĤm.
Pokud si nČþím nejste jistí, obraĢte se na
zástupce spoleþnosti ArjoHuntleigh.
Toto zaĜízení je urþeno pro asistovanou hygienickou
péþi, obzvláštČ pro sprchování a koupání klientĤ
v peþovatelských prostĜedích, jako jsou peþovatelské
ústavy pro seniory, komunitní peþovatelské domy,
ústavy speciální péþe, sanatoria, nemocnice a domácí
péþe. ZaĜízení je urþeno pouze pro použití uvnitĜ.
Doporuþujeme, aby peþovatelská zaĜízení zavedla do
praxe pravidelné posuzování. OšetĜovatelský personál
musí nejprve jednotlivé klienty posoudit podle
následujících kritérií:
•
Toto zaĜízení je pĜevážnČ urþeno k použití klienty
témČĜ zcela upoutanými na lĤžko a zcela závislými
na cizí pomoci.
•
Hmotnost klienta nesmí pĜesáhnout 150 kg
(330 lbs).
•
Výška klienta musí být v rozmezí 140 až 200 cm
(55 1/8" – 78 3/4").
Jestliže klient nesplĖuje tato kritéria, je nutné použít
alternativní zaĜízení/systém.
Sprchový vozík Concerto/Basic je urþen pro používání
náležitČ školeným peþovatelským personálem, který je
pĜimČĜenČ znalý peþovatelského prostĜedí, bČžných
postupĤ a procedur, a v souladu s pokyny uvedenými
v Návodu k použití.
Životnost zaĜízení
PĜedpokládaná životnost zaĜízení je deset (10) let, ale
v závislosti na skladování baterie, þetnosti použití
a intervalech nabíjení je životnost baterie 2–5 let.
PĜesun klienta na sprchový vozík Concerto/Basic
a z nČj lze provádČt pomocí stropního zvedáku,
mobilního pasivního zvedáku nebo boþního pĜesunu
z lĤžka a na lĤžko pomocí vhodné kluzné podložky.
V závislosti na míĜe opotĜebení bude pravdČpodobnČ
zapotĜebí vymČnit nČkteré díly, jako jsou koleþka, ruþní
ovládání a matrace, bČhem životnosti zaĜízení, podle
informací v Návodu k použití.
Sprchový vozík Concerto/Basic smí být používán
pouze pro úþely uvedené v tomto Návodu k použití.
Jakékoli jiné použití je zakázáno.
Jednotlivé þásti musí být sestaveny podle pokynĤ
v tomto Návodu k použití.
5
Bezpeþnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpeþí výbuchu nebo
požáru, nikdy nepoužívejte zaĜízení
v prostĜedí s nadmČrným obsahem kyslíku,
v pĜítomnosti zdrojĤ tepla nebo hoĜlavých
anestetických plynĤ.
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte
klienta bez dozoru.
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pĜevržení zaĜízení a pádu
klienta, nepoužívejte zaĜízení na podlaze se
zapuštČnými odtoky, otvory ani se sklonem
vČtším než 1:50 (1,15°).
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
nikdy nepoužívejte v blízkosti zaĜízení jiné
elektrické zaĜízení.
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed zachycením musí
být vlasy, paže a nohy klienta udržovány
blízko tČla a bČhem pĜemisĢování musí být
použity oznaþené úchyty.
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pádu bČhem pĜesunu, vždy
se ujistČte, že všechna použitá zaĜízení
jsou zabrzdČna.
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pĜevrhnutím
používaného zaĜízení nezvedejte þi
nespouštČjte jiné zaĜízení v jeho blízkosti
a dávejte pĜi spouštČní pozor na
stacionární objekty.
6
PĜípravy
Kroky pĜed prvním použitím
ýinnost pĜed každým použitím
(11 krokĤ)
1 VizuálnČ zkontrolujte sprchový vozík Concerto/
Basic, zda nedošlo k poškození bČhem pĜepravy.
(5 krokĤ)
1 Zkontrolujte, zda jsou všechny díly na svém
místČ. Porovnejte s þástí Oznaþení dílĤ na
stranČ 10.
2
Obal by se mČl recyklovat podle místních
pĜedpisĤ.
3
Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny díly
produktu. Porovnejte s þástí Oznaþení dílĤ na
stranČ 10. Pokud nČkterý díl chybí nebo je
poškozen – produkt NEPOUŽÍVEJTE!
4
PĜeþtČte si Návod k použití.
5
Dezinfikujte produkt podle pokynĤ v þásti Pokyny
k þištČní a dezinfekci na stranČ 34.
6
Vybalte nabíjeþku baterií sprchového vozíku
(Sprchový vozík Concerto elektrický). Informace
o instalaci naleznete v Návodu k použití
nabíjeþky.
7
Nabíjejte baterii 24 hodin. Viz Návod k použití
nabíjeþky baterií.
8
Provećte test funkþnosti sprchového vozíku
Concerto/Basic. Viz þást Péþe a preventivní
údržba na stranČ 37.
9
PĜipravte suché místo s dobrým vČtráním a mimo
dosah pĜímého sluneþního svČtla k uložení
sprchového vozíku Concerto/Basic.
2
DĤkladnČ zkontrolujte, abyste odhalili pĜípadné
poškození.
3
Pokud nČkterý díl chybí nebo je poškozen –
produkt NEPOUŽÍVEJTE!
4
VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke kĜížové
kontaminaci, vždy dodržujte pokyny
k dezinfekci v tomto Návodu k použití.
5
UjistČte se, že je baterie zcela nabitá (Concerto
elektrický).
Strany sprchového vozíku Concerto/
Basic
SmČry jízdy pĜi pĜevozu jsou zobrazeny níže.
10 Zvolte trvale pĜístupné místo, kde bude tento
Návod k použití uložený.
11 MČjte pĜipraven záchranný plán pro pĜípad
nouzové situace v souvislosti s klientem.
SmČry vpravo, vlevo, þelo v nohách lĤžka a záhlaví
lĤžka jsou zobrazeny níže.
POZNÁMKA
Máte-li nČjaké dotazy, obraĢte se na místního
zástupce spoleþnosti ArjoHuntleigh nebo na
oddČlení podpory a služeb. Viz kontaktní
informace v þásti Adresy spoleþnosti
ArjoHuntleigh na stranČ 55.
ýelo v nohách lĤžka
Vpravo
Vlevo
Záhlaví lĤžka
7
Specifikace produktu
Systém sprchového vozíku Concerto/Basic zahrnuje tĜi verze
s následujícími charakteristikami:
Obr. 1
Sprchový vozík Concerto hydraulický
(viz obr. 1)
Obr. 2
•
1 600, 1 900 a 2 250 mm (63", 74 3/4" a 88 5/8")
•
Ruþní zvedání a spouštČní
•
Jízda pĜímo
•
Funkce lehátka s nastavitelným sklonem
•
Aretace vodorovné polohy
Sprchový vozík Concerto elektrický
(viz obr. 2)
Obr. 3
•
1 600, 1 900 a 2 250 mm (63", 74 3/4" a 88 5/8")
•
Elektrické zvedání a spouštČní
•
Jízda pĜímo
•
Funkce lehátka s nastavitelným sklonem
•
Aretace vodorovné polohy
Sprchový vozík Basic
(viz obr. 3)
•
1 900 mm (74 3/4")
•
Ruþní zvedání a spouštČní
8
ÚmyslnČ prázdné
9
Oznaþení dílĤ
1
Sprchová matrace
2
Hlavový polštáĜ
3
OpČrka hlavy
4
Ruþní ovladaþ
(Sprchový vozík Concerto elektrický)
5
Lehátko
6
Držák baterie
(Sprchový vozík Concerto elektrický)
7
Jízda pĜímo
(Sprchový vozík Concerto hydraulický a elektrický)
8
Brzda koleþka
9
VypouštČcí hadice
10 Západky pro postranice
11 Postranice
12 OpČrka nohou
13 Nouzové zastavení
14 Plnicí zátka hydraulického oleje
(Sprchový vozík Concerto elektrický)
15 VypouštČcí otvor
16 Odtoková výpusĢ
17 Plnicí zátka hydraulického oleje
(Sprchový vozík Concerto hydraulický a Basic)
18 Pedál pro zvedání a spouštČní
(Sprchový vozík Concerto hydraulický a Basic)
19 Aretace vodorovné polohy
(Sprchový vozík Concerto hydraulický a Basic)
Celý produkt:
Použitá þást: Typ B
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem v souladu s IEC 60601-1.
10
1
12
2
11
3
4
10
5
13
9
14
6
8
7
17
15
16
18
19
11
Montáž sprchového vozíku Concerto/Basic
Postupujte podle tČchto 15 krokĤ.
1 Vybalte sprchový vozík Concerto/Basic.
Obr. 1
Obr. 2
2
OdĜíznČte popruhy, které upevĖují postranice pod lehátkem.
(viz obr. 1)
3
ZvednČte postranice.
4
Zkontrolujte, zda sáþek visící na jednom z popruhĤ
obsahuje souþásti pro montáž opČrek hlavy/nohou a olejové
zátky. (viz obr. 2)
5
OpČrky hlavy a nohou jsou pĜi dodání namontovány na
krátkém konci lehátka obrácenČ. OpČrka hlavy je také
otoþena o 180° do strany. (viz obr. 3)
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
5 mm
8 mm
Sprchový
vozík
Concerto
hydraulický/
Basic
Sprchový
vozík
Concerto
elektrický
Obr. 3
12
Obr. 4
6
Povolte šrouby na opČrkách hlavy a nohou imbusovým
klíþem. Otoþte opČrky o 180° nahoru na horní stranu
lehátka a pak otoþte opČrku hlavy o 180° do strany.
(viz obr. 4)
7
UmístČte opČrku hlavy do jedné ze tĜí poloh a opČrku nohou
do jediné stanovené polohy. (viz obr. 4)
8
DotáhnČte šrouby pomocí šestihranného klíþe.
9
Olejovou zátku sprchového vozíku Concerto
hydraulického/Basic sestavte a nasaćte podle krokĤ 10 až
12 (použijte imbusový klíþ, který je pĜiložen v sáþku).
10 Sestavte olejovou zátku dodanou v sáþku.
Obr. 5
Sprchový
vozík
Concerto
hydraulický/
Basic
11 OdstraĖte pĜepravní zátku.
12 Nahraćte ji sestavenou olejovou zátkou. (viz obr. 5)
13 Olejovou zátku sprchového vozíku Concerto elektrického
sestavte a nasaćte podle krokĤ 14 až 15 (použijte imbusový
klíþ, který je pĜiložen v sáþku).
14 OdstraĖte pĜepravní zátku z olejové nádrže.
15 Nahraćte ji pĜiloženou olejovou zátkou. (viz obr. 6)
Obr. 6
Sprchový
vozík
Concerto
elektrický
13
Popis produktu/funkce
Obr. 1
Obr. 2
Ruþní zvedání a spouštČní sprchového
vozíku (Concerto hydraulický a Basic)
Pedál lze ovládat z obou stran lehátka. SešlápnČte jej nohou
a zasuĖte pod nosník na druhé stranČ. (viz obr. 1)
•
Zvednutí lehátka provedete sešlapáváním pedálu v celém
rozsahu zdvihu.
•
SpuštČní lehátka provedete podržením pedálu v maximálnČ
sešlápnuté poloze.
Elektrické zvedání a spouštČní sprchového
vozíku (Concerto elektrický)
OdháknČte ruþní ovladaþ z držáku. (viz obr. 2)
Obr. 3
•
Chcete-li sprchový vozík Concerto elektrický zvednout,
stisknČte na ruþním ovladaþi tlaþítko se šipkou nahoru.
•
Chcete-li sprchový vozík Concerto elektrický spustit,
stisknČte na ruþním ovladaþi tlaþítko se šipkou dolĤ.
Postranice
Sklopte postranice souþasným stisknutím dvou západek.
(viz obr. 3)
PĜi zvedání postranice se ujistČte, že dvČ západky zapadnou na
vyhrazené místo. (viz obr. 4)
Obr. 4
14
Obr. 1
Obr. 2
UpevnČní matrace
(4 kroky)
1 Sklopte postranice.
2
VtisknČte þást matrace s odtokem do lehátka a zajistČte tak
správnou polohu. (viz obr. 1)
3
UmístČte jednu stranu boþního pásu matrace okolo okraje
lehátka.
4
ZaklapnČte okraj boþního pásu matrace okolo lehátka.
TisknČte opatrnČ silou a pĜetáhnČte jednu ruku podél
boþního pásu a upevnČte jej. (viz obr. 2)
POZNÁMKA
NENOSTE žádnou bižuterii nebo prsteny, protože hrozí
potenciální nebezpeþí roztržení matrace.
Sejmutí matrace
(5 krokĤ)
1 Odšroubujte pĜírubovou matici z vypouštČcího otvoru
a vypouštČcí hadici vytáhnČte smČrem nahoru. ZvednČte
konec matrace z odtokové výpusti. (viz obr. 1)
Obr. 3
2
Sklopte postranice. (viz obr. 3)
3
Odpojte jeden okraj boþního pásu matrace.
4
ZatáhnČte a zvedejte podél boþního pásu a odpojte matraci
od lehátka. (viz obr. 2)
5
Zatlaþte matraci smČrem k druhé stranČ nosítek, aby se
povolil pás na druhé stranČ.
15
Brzdy
Obr. 1
Aktivujte brzdy sešlápnutím pojistky otoþného koleþka (A)
nohou. (viz obr. 1)
UvolnČte brzdy sešlápnutím stĜední pojistky otoþného koleþka (B)
nohou dopĜedu a dolĤ. (viz obr. 1)
A
B
Obr. 2
Jízda pĜímo (Pouze sprchový vozík Concerto)
A
B
Pro snazší pĜepravu po chodbách atd. je sprchový vozík Concerto
vybaven zaĜízením pro ovládání jízdy v pĜímém smČru. Aretaþní
pojistky pro jízdu pĜímo vpĜed jsou umístČny na koleþkách
(úhlopĜíþnČ proti sobČ).
ZaĜízení pro ovládání jízdy pĜímo vpĜed se aktivuje sešlápnutím
pojistky (A) nohou. (viz obr. 2)
Pojistku uvolnČte zvednutím (B) nohou. (viz obr. 2)
Obr. 3
Nastavení délky lehátka
OpČrka hlavy mĤže být nastavena tak, aby se zmČnila celková
délka lehátka. Odšroubujte dva šrouby pomocí šestihranného klíþe
a pĜesuĖte opČrku do požadované polohy. Pak šrouby peþlivČ
dotáhnČte. (viz obr. 3)
16
Obr. 1
Naklopení lehátka (Pouze sprchový vozík
Concerto)
(2 kroky)
Lehátko lze naklopit pro usnadnČní jeho þištČní a dezinfikování.
Tato operace se provádí snáze se sešlápnutými brzdami.
NaklápČcí mechanismus je umístČn pod lehátkem.
1
2
Obr. 2
StisknČte tlaþítko a pak pĜesuĖte západku na jednu stranu.
(viz obr. 1)
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pádem klienta ze
zaĜízení musí být všechny západky v zajištČné
poloze.
Naklopte lehátko. (viz obr. 2)
Obr. 3
Nouzové zastavení (Pouze sprchový vozík
Concerto elektrický)
Pokud po stisknutí tlaþítek na ruþním ovladaþi nebude sprchový
vozík Concerto elektrický z libovolného dĤvodu reagovat,
pĜerušte zvedání nebo spouštČní lehátka stisknutím tlaþítka
nouzového zastavení. (viz obr. 3)
Pokud se tak stane, obraĢte se na kvalifikovaný personál.
Pokud tlaþítko nouzového vypnutí stisknete omylem, mĤžete jej
resetovat otoþením po smČru chodu hodinových ruþiþek, až
vyskoþí zpČt.
17
Obr. 1
VypouštČní/VypouštČcí hadice
Sprchový vozík Concerto/Basic se dodává s vypouštČcí hadicí.
(viz obr. 1)
Konstrukce matrace v kombinaci s náklonem lehátka zajišĢuje
správný odtok vody z nČj.
Pružnou vypouštČcí hadici lze pĜipojit k odpadu v podlaze
a redukovat tak rozstĜikování vody.
UpevnČní vypouštČcí hadice (3 kroky)
1
ProtáhnČte vypouštČcí hadici skrze vypouštČcí otvor.
(viz obr. 2)
2
Pod lehátkem našroubujte pĜírubovou matici na konec
hadice. (viz obr. 2)
3
PĜed pĜepravou zasuĖte do držáku trysku vypouštČcí hadice.
(viz obr. 3)
Obr. 2
Odpojení vypouštČcí hadice (2 kroky)
1
Pod lehátkem odšroubujte pĜírubovou matici z vypouštČcího
otvoru.
2
VypouštČcí hadici vytáhnČte smČrem nahoru.
Kontrolka vybití baterie
Obr. 3
Na krytu hydraulické jednotky na podvozku je umístČna výstražná
kontrolka LED, informující o nízkém stavu nabití baterie. Je-li
baterie témČĜ vybitá, výstražná kontrolka LED se po stisknutí
tlaþítek na ruþním ovladaþi zmČní na žlutou. V takovém pĜípadČ je
nutné baterii co nejdĜíve dobít.
POZNÁMKA
Aby nedošlo k pĜerušení provozu, baterii nechte nabít
vždy, když se rozsvítí výstražná kontrolka LED.
POZNÁMKA
Doporuþuje se používat dvČ baterie, jednu v nabíjeþce
a druhou ve sprchovém vozíku Concerto/Basic.
18
Vodorovná poloha
Obr. 1
Sprchový vozík Concerto/Basic se pĜi spuštČní na lĤžko vždy
sám automaticky nastaví do vodorovné polohy. (viz obr. 1)
Aretace vodorovné polohy (Pouze sprchový
vozík Concerto)
Obr. 2
Sprchový vozík Concerto je vybaven speciální spojkou, která
uzamkne lehátko ve vodorovné poloze pro pĜepravu, nebo když
matraci hodláte naplnit vodou.
PĜesuĖte páku (A) doprava a uzamknČte lehátko ve vodorovné
poloze. (viz obr. 2)
A
Nastavitelná zádová opČrka (PĜíslušenství
pro sprchový vozík Concerto)
Obr. 3
VytáhnČte opČrku hlavy a zvednČte ji. Zkontrolujte, zda jsou
západky v uzamþené poloze.
Chcete-li jej spustit, stisknČte západky (B) a souþasnČ spouštČjte
opČrku hlavy. (viz obr. 3)
B
Obr. 4
Klínový polštáĜ (PĜíslušenství)
UmístČte klínový polštáĜ na konec v hlavČ matrace. (viz obr. 4)
19
PĜesuny s pomocí sprchového vozíku
Concerto/Basic
Z lĤžka
Obr. 1
(22 krokĤ)
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pádem klienta ze zaĜízení
musí být všechny postranice v zajištČné poloze.
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed zachycením musí být vlasy,
paže a nohy klienta udržovány blízko tČla a bČhem
pĜemisĢování musí být použity oznaþené úchyty.
VAROVÁNÍ
Obr. 2
Aby se pĜedešlo pádu klienta nebo poranČní
ošetĜujícího personálu, vždy dbejte na to, aby pĜi
pĜesunu klienta byli vždy pĜítomni alespoĖ dva
ošetĜovatelé.
1
ZabrzdČte koleþka lĤžka.
2
ZvednČte lĤžko do ergonomické výšky, je-li to možné.
3
Sklopte postranici sprchového vozíku Concerto/Basic na
stranČ, kde je provádČn pĜesun.
4
Pokud používáte ruþnČ ovládaný, hydraulický sprchový
vozík Concerto/Basic, ujistČte se, že nožní pumpa je
otoþena smČrem od strany, kde je provádČn pĜesun.
5
Sklopte postranici lĤžka, je-li jí vybaveno.
6
Na každé stranČ lĤžka by mČl stát jeden ošetĜovatel.
7
UmístČte klienta do blízkosti strany pĜesunu.
8
Otoþte klienta na bok smČrem od strany pĜesunu.
9
OšetĜovatel, k nČmuž je klient obrácen þelem, by mČl
klienta držet. (viz obr. 1)
10 Sklopte druhou postranici sprchového vozíku Concerto/
Basic na stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu.
11 Druhý ošetĜovatel umístí sprchový vozík Concerto/Basic
nad lĤžko, co nejblíže ke klientovi. (viz obr. 2)
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
20
Obr. 3
12
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pádu bČhem pĜesunu, vždy se
ujistČte, že všechna použitá zaĜízení jsou
zabrzdČna.
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 3)
Obr. 4
13 SpouštČjte sprchový vozík Concerto/Basic, dokud nezaþne
stlaþovat matraci na lĤžku.
14 Otoþte klienta na záda a na sprchový vozík Concerto/Basic.
POZNÁMKA
Chcete-li si celý proces usnadnit, použijte kluznou
podložku v souladu s þástí Z lĤžka s využitím kluzné
podložky na stranČ 24.
15
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být klient
uložen podle pokynĤ v tomto Návodu k použití.
Obr. 5
Oba ošetĜovatelé musí pomoci klientovi pĜesunout se ke
stĜedu sprchového vozíku Concerto/Basic. (viz obr. 4)
16 VytáhnČte nahoru postranici sprchového vozíku Concerto/
Basic na stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu. (viz obr. 5)
17 Pro vČtší pohodlí podložte klientovu hlavu polštáĜem.
18 ZvednČte sprchový vozík Concerto/Basic natolik, aby jej
bylo možné odsunout od lĤžka.
19 UvolnČte brzdy sprchového vozíku Concerto/Basic.
20 OdsuĖte sprchový vozík Concerto/Basic od lĤžka
a vytáhnČte nahoru postranici sprchového vozíku
Concerto/Basic na stranČ pĜesunu. (viz obr. 6)
21 Není-li klient obleþen, zakryjte jej.
Obr. 6
22 Nastavte sprchový vozík Concerto/Basic do ergonomické
výšky pro ošetĜovatele.
21
Na lĤžko
(17 krokĤ)
•
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pádem klienta ze zaĜízení
musí být všechny postranice v zajištČné poloze.
VAROVÁNÍ
Aby se pĜedešlo pádu klienta nebo poranČní
ošetĜujícího personálu, vždy dbejte na to, aby pĜi
pĜesunu klienta byli vždy pĜítomni alespoĖ dva
ošetĜovatelé.
Obr. 1
Obr. 2
1
ZabrzdČte koleþka lĤžka.
2
ZvednČte lĤžko do ergonomické výšky, je-li to možné.
3
Sklopte postranici lĤžka, je-li jí vybaveno.
4
Pokud používáte ruþnČ ovládaný, hydraulický sprchový
vozík Concerto/Basic, ujistČte se, že nožní pumpa je
otoþena smČrem od strany, kde je provádČn pĜesun.
5
Sklopte postranici sprchového vozíku Concerto/Basic na
stranČ pĜesunu smČrem k lĤžku. (viz obr. 1)
6
UmístČte sprchový vozík Concerto/Basic co nejdále nad
lĤžko. (viz obr. 2)
7
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pádu bČhem pĜesunu, vždy
se ujistČte, že všechna použitá zaĜízení jsou
zabrzdČna.
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 3)
8
Obr. 3
SpouštČjte sprchový vozík Concerto/Basic, dokud nezaþne
stlaþovat matraci na lĤžku.
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
22
Obr. 4
9
Sklopte dolĤ postranici sprchového vozíku Concerto/Basic
na stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu. (viz obr. 4)
10 Oba ošetĜovatelé musí pomoci klientovi pĜesunout se
smČrem k lĤžku. (viz obr. 5)
11 Otoþte klienta na bok smČrem od strany pĜesunu.
UjistČte se, že klient neleží na matraci sprchového vozíku
Concerto/Basic. (viz obr. 6)
12 OšetĜovatel, k nČmuž je klient obrácen þelem, by mČl
klienta držet. (viz obr. 6)
Obr. 5
13 ZvednČte sprchový vozík Concerto/Basic z lĤžka.
14 UvolnČte brzdy sprchového vozíku Concerto/Basic.
15 OdsuĖte sprchový vozík Concerto/Basic od lĤžka.
16 Otoþte klienta na záda.
17 Po každém použití sprchový vozík Concerto/Basic
vydezinfikujte, aby se zabránilo kĜížové kontaminaci (viz
þást Pokyny k þištČní a dezinfekci na stranČ 34).
Obr. 6
23
Z lĤžka s využitím kluzné podložky
(18 krokĤ)
OdpovČdi na jakékoliv otázky ohlednČ kluzné podložky naleznete
v Návodu k použití této pomĤcky.
•
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pádem klienta ze zaĜízení
musí být všechny postranice v zajištČné poloze.
VAROVÁNÍ
Aby se pĜedešlo pádu klienta nebo poranČní
ošetĜujícího personálu, vždy dbejte na to, aby pĜi
pĜesunu klienta byli vždy pĜítomni alespoĖ dva
ošetĜovatelé.
POZNÁMKA
V pĜípadČ, že pĜesouváte klienta pĜes velké mezery
mezi sprchovým vozíkem Concerto/Basic a lĤžkem,
vložte mezi nČ desku, abyste mezeru pĜeklenuli.
Obr. 1
1
Sklopte postranici sprchového vozíku Concerto/Basic
a dlouhou stranu matrace na stranČ, kde je provádČn pĜesun.
(viz obr. 1)
2
Pokud používáte ruþnČ ovládaný, hydraulický sprchový
vozík Concerto/Basic, ujistČte se, že nožní pumpa je
otoþena smČrem od strany, kde je provádČn pĜesun.
3
ZabrzdČte koleþka lĤžka.
4
ZvednČte lĤžko do ergonomické výšky, je-li to možné.
5
Sklopte postranici lĤžka, je-li jí vybaveno.
6
Musí být pĜítomni dva ošetĜovatelé, jeden na každé stranČ
lĤžka.
7
UmístČte smýkací pomĤcku pod klienta. (viz obr. 2)
8
UmístČte sprchový vozík Concerto/Basic vedle lĤžka.
(viz obr. 3)
9
Nastavte výšku tak, aby byl sprchový vozík Concerto/Basic
o nČco níže než lĤžko.
Obr. 2
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
24
Obr. 3
10
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pádu bČhem pĜesunu, vždy
se ujistČte, že všechna použitá zaĜízení jsou
zabrzdČna.
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 3)
11 Sklopte dolĤ postranici sprchového vozíku Concerto/Basic
na stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu.
12 Oba ošetĜovatelé musí pĜesunout klienta pomocí kluzné
podložky na sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 4)
Obr. 4
13 Pro vČtší pohodlí podložte klientovu hlavu polštáĜem.
14 VytáhnČte nahoru postranici sprchového vozíku Concerto/
Basic na stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu. (viz obr. 5)
15 UvolnČte brzdy sprchového vozíku Concerto/Basic.
16 OdsuĖte sprchový vozík Concerto/Basic dostateþnČ stranou
a vytáhnČte nahoru postranici na stranČ pĜesunu. (viz obr. 6)
Obr. 5
17
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli úrazu, po použití kluznou
podložku vždy vytáhnČte. Nikdy ji nenechávejte
pod tČlem klienta.
OdstraĖte kluznou podložku.
18 Nastavte sprchový vozík Concerto/Basic do ergonomické
výšky pro ošetĜovatele.
Obr. 6
25
Na lĤžko s využitím kluzné podložky
(16 krokĤ)
OdpovČdi na jakékoliv otázky ohlednČ kluzné podložky naleznete
v Návodu k použití této pomĤcky.
•
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed pádem klienta ze zaĜízení
musí být všechny postranice v zajištČné poloze.
VAROVÁNÍ
Aby se pĜedešlo pádu klienta nebo poranČní
ošetĜujícího personálu, vždy dbejte na to, aby pĜi
pĜesunu klienta byli vždy pĜítomni alespoĖ dva
ošetĜovatelé.
POZNÁMKA
V pĜípadČ, že pĜesouváte klienta pĜes velké mezery
mezi sprchovým vozíkem Concerto/Basic a lĤžkem,
vložte mezi nČ desku, abyste mezeru pĜeklenuli.
Obr. 1
•
1
ZabrzdČte koleþka lĤžka.
2
ZvednČte lĤžko do ergonomické výšky, je-li to možné.
3
Sklopte postranici lĤžka, je-li jí vybaveno.
4
UmístČte kluznou podložku pod klienta.
5
Pokud používáte ruþnČ ovládaný, hydraulický sprchový
vozík Concerto/Basic, ujistČte se, že nožní pumpa je
otoþena smČrem od strany, kde je provádČn pĜesun.
6
UmístČte sprchový vozík Concerto/Basic do blízkosti lĤžka
tak, abyste mohli sklopit postranici.
7
Sklopte postranici sprchového vozíku Concerto/Basic
a dlouhou stranu matrace na stranČ, kde je provádČn pĜesun.
(viz obr. 1)
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
26
Obr. 2
8
UmístČte sprchový vozík Concerto/Basic vedle lĤžka.
(viz obr. 2)
9
Nastavte výšku sprchového vozíku Concerto/Basic tak, aby
byl o nČco výše než lĤžko.
10
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pádu bČhem pĜesunu, vždy
se ujistČte, že všechna použitá zaĜízení jsou
zabrzdČna.
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 2)
Obr. 3
11 Sklopte postranici sprchového vozíku Concerto/Basic na
stranČ opaþné ke stranČ pĜesunu. (viz obr. 3)
12 Oba ošetĜovatelé musí pĜesunout klienta s pomocí kluzné
podložky na lĤžko. (viz obr. 4)
13 UvolnČte brzdy sprchového vozíku Concerto/Basic.
14 OdsuĖte sprchový vozík Concerto/Basic od lĤžka.
15 OdstraĖte kluznou podložku.
Obr. 4
16 Po každém použití sprchový vozík Concerto/Basic
vydezinfikujte, aby se zabránilo kĜížové kontaminaci (viz
þást Pokyny k þištČní a dezinfekci na stranČ 34).
27
Z vakového zvedáku
(10 krokĤ)
Obr. 1
OdpovČdi na jakékoliv otázky ohlednČ závČsu naleznete
v odpovídajícím Návodu k použití této pomĤcky.
Níže uvedené pokyny pro pĜesun se týkají jak podlahových, tak
i stropních vakových zvedákĤ.
Obr. 2
1
SpusĢte sprchový vozík Concerto/Basic do nejnižší polohy.
(viz obr. 1)
2
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 2)
3
Zkontrolujte, zda jsou obČ postranice v horní vytažené
poloze.
4
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být klient
uložen podle pokynĤ v tomto Návodu k použití.
Obr. 3
SpusĢte zvedák s klientem na sprchový vozík Concerto/
Basic. (viz obr. 3)
Obr. 4
5
Odpojte vak od zvedáku. (viz obr. 4)
6
OdsuĖte zvedák od sprchového vozíku Concerto/Basic.
7
Nastavte sprchový vozík Concerto/Basic do ergonomické
výšky.
8
SejmČte z klienta vak.
9
Pro vČtší pohodlí podložte klientovu hlavu polštáĜem.
10 UvolnČte brzdy sprchového vozíku Concerto/Basic.
28
Do vakového zvedáku
Obr. 1
(8 krokĤ)
OdpovČdi na jakékoliv otázky ohlednČ závČsu naleznete
v odpovídajícím Návodu k použití této pomĤcky.
Níže uvedené pokyny pro pĜesun se týkají jak podlahových,
tak i stropních vakových zvedákĤ.
Obr. 2
Obr. 3
1
ZabrzdČte sprchový vozík Concerto/Basic. (viz obr. 1)
2
ZvednČte sprchový vozík Concerto/Basic do ergonomické
výšky.
3
UmístČte vak pod klienta.
4
SpusĢte sprchový vozík Concerto/Basic do nejnižší polohy.
(viz obr. 2)
5
PĜesuĖte zvedák pĜímo nad klienta.
6
PĜipevnČte vak ke zvedáku. (viz obr. 3)
7
VyzvednČte klienta ze sprchového vozíku Concerto/Basic.
(viz obr. 4)
8
Po každém použití sprchový vozík Concerto/Basic
vydezinfikujte, aby se zabránilo kĜížové kontaminaci (viz
þást Pokyny k þištČní a dezinfekci na stranČ 34).
Obr. 4
29
Sprchování s pomocí sprchového vozíku
Concerto/Basic
V pĜípadČ, že používáte sprchovací panel od
spoleþnosti ArjoHuntleigh, používejte jej podle
samostatného Návodu k použití.
(12 krokĤ)
1 PĜesuĖte sprchový vozík Concerto/Basic ke sprchovému
panelu ArjoHuntleigh nebo do koupelny se sprchou a toaletou
þi umyvadlem.
2
Zkontrolujte, zda je vypouštČcí otvor umístČn nad
odpadním otvorem.
3
ZajistČte brzdy a sprchový vozík Concerto/Basic zvednČte
nebo spusĢte do pohodlné a ergonomické pracovní polohy.
4
ZvednČte sprchovací rukojeĢ a podržte ji nad sprchovým
vozíkem Concerto/Basic.
5
Nastavte termostatickou smČšovací hlavici na požadovanou
teplotu.
6
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili opaĜení, vždy pĜed
nasmČrováním vody na klienta zkontrolujte
teplotu vody holou rukou.
Nepoužívejte rukavice, protože mohou izolovat
natolik, že by mohlo dojít ke špatnému odhadu
teploty vody. NasmČrujte proud vody smČrem od
klienta.
Obr. 1
PusĢte vodu ke sprchování.
7
Nastavte teplotu a prĤtok vody tak, aby bylo zajištČno
pohodlí klienta.
8
Klienta osprchujte. (viz obr. 1)
9
Po osprchování vypnČte vodu a klienta osušte.
10 UvolnČte brzdy.
11 ZvednČte sprchový vozík Concerto/Basic do ergonomické
výšky a pĜepravte klienta zpČt.
12 Po každém použití sprchový vozík Concerto/Basic
vydezinfikujte, aby se zabránilo kĜížové kontaminaci (viz
þást Pokyny k þištČní a dezinfekci na stranČ 34).
30
ÚmyslnČ prázdné
31
Použití v domácí péþi
Pro distributory a pronajímatele
Použití sprchového vozíku Concerto
PĜi pĜepravČ sprchového vozíku Concerto
zákazníkovi v dodávkovém vozidle:
PĜed použitím sprchového vozíku Concerto
v domácím prostĜedí se ujistČte o následujícím:
(viz obr. 1–3)
•
UjistČte se, že je produkt bČhem pĜepravy správnČ
zajištČn.
•
PĜi pĜepravČ sprchového vozíku do nebo z dodávky
ho nepokládejte na špinavou zem.
•
VAROVÁNÍ
Abyste pĜedešli pĜevržení zaĜízení a pádu
klienta, nepoužívejte zaĜízení na podlaze se
zapuštČnými odtoky, otvory ani se sklonem
vČtším než 1:50 (1,15°).
PĜi dodání sprchového vozíku Concerto se ujistČte
o následujícím:
•
PĜeþetli jste si tento Návod k použití spolu
s pĜíjemcem (vþetnČ pĜíbuzných a peþovatelĤ).
•
Všichni peþovatelé, vþetnČ pĜíbuzných, si pĜeþetli
pokyny v tomto Návodu k použití a rozumí jim.
•
PĜedvećte funkce a doporuþené použití popsané
v tomto Návodu k použití s využitím skuteþného
produktu.
•
Všechny koberce a rohože jsou odstranČny.
•
Všechny prahy jsou odstranČny.
•
Uživatel porozumČl pokynĤm pro þištČní
a dezinfekci.
•
•
PĜeþtČte pĜíjemci všechna varování.
Všechny schody a hrany mají zábradlí
a bezpeþnostní branku, aby sprchový vozík
nemohl sjet dolĤ.
•
ProstĜedí splĖuje všechny požadavky popsané
v tomto Návodu k použití.
•
V domácím prostĜedí je dostatek prostoru
k použití sprchového vozíku.
BČhem uskladnČní sprchového vozíku Concerto se
ujistČte o následujícím:
ýistČní a dezinfekce:
•
•
PĜed dodáním produktu novému uživateli musí
být vždy provedeno þištČní a dezinfekce dle
popisu v tomto Návodu k použití.
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k uškrcení, nikdy
neponechávejte dČti v blízkosti zaĜízení bez
dozoru.
PĜed a po jakémkoli servisu zaĜízení musí být
vždy provedeno þištČní a dezinfekce dle popisu
v tomto Návodu k použití.
32
•
Žádné dČti nemají ke sprchovému vozíku pĜístup.
•
Žádná domácí zvíĜata se nemohou dostat do
kontaktu se sprchovým vozíkem.
•
ProstĜedí pro skladování splĖuje požadavky
stanovené v þásti Technické specifikace na
stranČ 44.
16" (400 mm)
31" (800 mm)
118" (3000 mm)
Obr. 1
36" (900 mm)
31" (800 mm)
67" (1700 mm)
138" (3500 mm)
Obr. 2
24" (600 mm)
106" (2700 mm)
Floor
drain
31" (800 mm)
31" (800 mm)
93" (2360 mm)
Obr. 3
2000
79"
1800
71"
1600
63"
1400
55"
1200
47"
1000
39"
2000 1800 1600 1400 1200 1000
79" 71" 63" 55" 47" 39"
33
Pokyny k þištČní a dezinfekci
Povolené dezinfekþní prostĜedky
Používejte pouze dezinfekþní þisticí
prostĜedky znaþky ArjoHuntleigh
(napĜ. Arjo Clean™).
Máte-li jakékoli dotazy týkající se dezinfekce
sprchového vozíku nebo potĜebujete objednat
dezinfekþní prostĜedek, obraĢte se na oddČlení služeb
zákazníkĤm spoleþnosti ArjoHuntleigh.
Viz þást Díly a pĜíslušenství na stranČ 54.
MČjte pro používaný dezinfekþní prostĜedek k dispozici
Materiálové bezpeþnostní listy.
•
Arjo Clean
•
Arjo General Purpose Disinfectant
•
Arjo Disinfectant Cleanser IV
•
Arjo All Purpose Disinfectant
•
Arjo CenKleen IV
PĜíslušenství pro dezinfekci
sprchového vozíku Concerto
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k poškození zraku a pokožky,
vždy noste ochranné brýle a rukavice.
Pokud dojde ke kontaktu, opláchnČte
zasažené místo velkým množstvím vody.
Pokud dojde k podráždČní pokožky nebo
oþí, vyhledejte lékaĜskou pomoc. Vždy si
pĜeþtČte Návod k použití a Materiálový
bezpeþnostní list k dezinfekþnímu
prostĜedku.
VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke kĜížové kontaminaci,
vždy dodržujte pokyny k dezinfekci v tomto
Návodu k použití.
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed podráždČním
oþí nebo pokožky nikdy neprovádČjte
dezinfekci v pĜítomnosti klienta.
UPOZORNċNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed poškozením
zaĜízení používejte pouze dezinfekþní
prostĜedky ArjoHuntleigh.
34
•
Ochranné rukavice
•
Ochranné brýle
•
Rozprašovací láhev s dezinfekþním prostĜedkem
nebo držák dezinfekþní sprchy s dezinfekþním
prostĜedkem
•
Rozprašovací láhev s vodou nebo držák sprchy
s vodou
•
HadĜík – mokrý a suchý
•
Jednorázové utČrky
•
MČkký kartáþ
•
MČkký kartáþek s dlouhou rukojetí
V zájmu zajištČní správného þištČní
a dezinfekce vždy dodržujte
následujících 24 krokĤ.
prostĜedku. PĜi odstraĖování stop dezinfekþního
prostĜedku musí být hadĜík obþas proprán pod
tekoucí vodou.
13 Pokud není možné dezinfekþní prostĜedek
odstranit, postĜíkejte vodou dotþenou þást a otĜete ji
jednorázovými utČrkami. Tento postup opakujte,
dokud neodstraníte všechny stopy po dezinfekþním
prostĜedku.
Pokud budete používat sprchový panel ArjoHuntleigh,
pĜeþtČte si odpovídající Návod k použití.
OdstranČní viditelných usazenin (Krok 1–4
z 24)
1 OdstraĖte vypouštČcí hadici se všemi souþástmi
podle þásti Odpojení vypouštČcí hadice (2 kroky)
na stranČ 18. OdstraĖte polštáĜ a podušky.
2 OþistČte sprchový vozík Concerto od viditelných
usazenin pomocí hadĜíku namoþeného ve vodČ
nebo, je-li to vhodnČjší, postĜíkáním þi
osprchováním vodou pomocí kartáþe nebo
otĜením þistým hadĜíkem. Postupujte shora dolĤ.
3 OþistČte všechny odstranČné souþásti od
viditelných usazenin pomocí hadĜíku namoþeného
ve vodČ, pĜípadnČ osprchováním vodou pomocí
kartáþe nebo otĜením þistým hadĜíkem.
4 PostĜíkejte nebo osprchujte vodou odtok.
VypouštČcí otvor v matraci i odtokovou výpusĢ
vyþistČte kartáþem s dlouhou rukojetí.
Dezinfekce (Krok 14–24 z 24)
14 NastĜíkejte dezinfekþní prostĜedek na sprchový
vozík Concerto.
15 Dezinfekþní prostĜedek nechte pĤsobit podle
pokynĤ uvedených na štítku lahve.
16 Dezinfekþní prostĜedek nastĜíkejte na veškeré
odstranČné souþásti a také do vypouštČcího otvoru
v matraci a do odtokové výpusti.
17 Dezinfekþní prostĜedek nechte pĤsobit podle
pokynĤ uvedených na štítku lahve.
18 Do dezinfekþního prostĜedku namoþte hadĜík
a otĜete jím všechny ostatní þásti, jako napĜ.
podvozek vozíku.
19 Dezinfekþní prostĜedek nechte pĤsobit podle
pokynĤ uvedených na štítku lahve.
ýištČní (Krok 5–13 z 24)
5 Nasaćte si ochranné rukavice a brýle.
6 Dezinfekþní prostĜedek musí být vždy namíchán
v souladu s pokyny na štítku lahve s dezinfekþním
prostĜedkem nebo ve smČsném pomČru uvedeném
v Návodu k použití sprchového panelu.
7 NastĜíkejte dezinfekþní prostĜedek na sprchový
vozík Concerto. Pomocí kartáþe dĤkladnČ
vydrhnČte zejména madla a ruþní ovládání.
8 Vozík Concerto dĤkladnČ oplachujte vodou
o pĜibližné teplotČ 25 °C (77 °F), dokud
neodstraníte všechny zbytky dezinfekþního
prostĜedku.
9 Dezinfekþní prostĜedek nastĜíkejte na veškeré
odstranČné souþásti a také do vypouštČcího otvoru
v matraci a do odtokové výpusti. DĤkladnČ
vyþistČte kartáþem namoþeným v dezinfekþním
prostĜedku.
10 Všechny odstranČné souþásti, vypouštČcí otvor
v matraci i odtokovou výpusĢ dĤkladnČ
oplachujte vodou, dokud nesmyjete všechny
zbytky dezinfekþního prostĜedku.
11 Do dezinfekþního prostĜedku namoþte hadĜík
a otĜete jím všechny ostatní þásti, jako napĜ.
podvozek vozíku.
12 Namoþte nový hadĜík do vody a odstraĖte ze
všech oblastí všechny stopy po dezinfekþním
20 Osprchujte nebo postĜíkejte vodou o pĜibližné
teplotČ 25 °C (77 °F) a otĜete þistým hadĜíkem,
abyste odstranili všechny stopy dezinfekþního
prostĜedku na sprchovém vozíku Concerto. PĜi
odstraĖování dezinfekþního prostĜedku musí být
hadĜík obþas proprán pod tekoucí vodou.
21 Osprchujte nebo postĜíkejte vodou o pĜibližné
teplotČ 25 °C (77 °F) a otĜete þistým hadĜíkem,
abyste odstranili všechny stopy dezinfekþního
prostĜedku z odstranČných souþástí, vypouštČcího
otvoru v matraci a odtokové výpusti. PĜi
odstraĖování dezinfekþního prostĜedku musí být
hadĜík obþas proprán pod tekoucí vodou.
22 Osprchujte nebo postĜíkejte vodou o pĜibližné
teplotČ 25 °C (77 °F) a otĜete þistým hadĜíkem,
abyste odstranili všechny stopy dezinfekþního
prostĜedku ze všech zbývajících þástí, jako napĜ.
podvozku vozíku. PĜi odstraĖování dezinfekþního
prostĜedku musí být hadĜík obþas proprán pod
tekoucí vodou.
23 Pokud není možné dezinfekþní prostĜedek
odstranit, postĜíkejte vodou dotþenou þást a otĜete ji
jednorázovými utČrkami. Tento postup opakujte,
dokud neodstraníte všechny stopy po dezinfekþním
prostĜedku.
24 Nechte všechny díly uschnout.
35
Pokyny k používání baterie
Životnost baterií
VAROVÁNÍ
MČjte vždy pĜipravené dvČ funkþní baterie, jednu
k použití a druhou skladem.
Z dĤvodu ochrany pĜed zranČním baterii
nedrĢte, nepropichujte, neotevírejte,
nedemontujte nebo do ní jiným zpĤsobem
mechanicky nezasahujte.
Pokud pĜi použití þerstvČ nabité baterie zaþne po krátké
dobČ indikátor baterie blikat a ozve se výstražný signál,
je naþase objednat novou baterii.
• Pokud baterie praskne a její obsah pĜijde
do styku s pokožkou nebo odČvem,
omyjte ihned zasažená místa vodou.
POZNÁMKA
Aby nedošlo k pĜerušení provozu, baterii
nechte nabít vždy, když se rozsvítí výstražná
kontrolka LED.
• Dostane-li se obsah do oþí, vypláchnČte
je ihned velkým množstvím vody
a vyhledejte lékaĜskou pomoc.
•
• Vdechnutí obsahu baterie mĤže vyvolat
podráždČní dýchacího ústrojí. Vyvećte
zasaženou osobu na þerstvý vzduch
a zajistČte lékaĜské ošetĜení.
•
Dbejte na to, abyste baterii neupustili na zem.
•
PĜed likvidací baterie požádejte o radu
pĜíslušné místní orgány.
•
PĜeþtČte si informace na štítku na baterii.
POZNÁMKA
PlnČ nabitou baterii lze ponechat v nabíjeþce
bez rizika poškození.
Kontrolka vybití baterie
Na krytu hydraulické jednotky na podvozku je umístČna
výstražná kontrolka LED, která upozorĖuje na nízký
stav nabití baterie. Je-li baterie témČĜ vybitá, výstražná
kontrolka LED se po stisknutí tlaþítek na ruþním
ovladaþi zmČní na žlutou. V takovém pĜípadČ je nutné
baterii co nejdĜíve dobít.
Skladování baterií
•
•
Baterie je pĜi dodání z výroby nabitá, ale
doporuþujeme ji znovu nabít, protože dochází
k pomalému samovybíjení.
Instalace nabíjeþky
Další informace najdete v Návodu k použití nabíjeþky
baterií NCA-X000.
Pokud baterie nejsou používány, dochází u nich
k pomalému vybíjení.
•
Nepoužívaná baterie by mČla být skladována pĜi
teplotách -0 °C (32 °F) až +30 °C (86 °F).
•
Baterii neskladujte pĜi teplotČ vyšší než 50 °C
(122 °F).
VýmČna baterie
Další informace najdete v Návodu k použití nabíjeþky
baterií NCA-X000.
Intervaly nabíjení
•
Pravidelné nabíjení baterie (napĜíklad každou
noc) prodlužuje její životnost.
•
Pokud je sprchový vozík Concerto používán
þasto, doporuþuje se používat dvČ baterie, jednu
v provozním stavu a druhou jako záložní
v nabíjeþce.
•
Doporuþuje se nechat nepoužívanou baterii
v nabíjeþce. Nehrozí riziko pĜebití baterie.
36
Péþe a preventivní údržba
Povinnosti ošetĜujícího personálu
Sprchový vozík Concerto/Basic podléhá opotĜebení, a proto je pro dlouhodobé zachování pĤvodních technických
parametrĤ produktu nutno provádČt následující úkony v pĜedepsaných intervalech.
•
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k závadČ a následnému úrazu, provádČjte pravidelné kontroly a dodržujte
doporuþený plán údržby. V nČkterých pĜípadech je v dĤsledku þastého používání produktu
a vystavení vlivĤm agresivního prostĜedí potĜeba provádČt þastČjší kontroly. Místní pĜedpisy
a normy mohou být pĜísnČjší než doporuþený plán údržby.
PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY: Sprchový vozík Concerto/Basic
POVINNOSTI OŠETěUJÍCÍHO PERSONÁLU –
úkon/kontrola
Každý
DEN
Dezinfekce
Každý
TÝDEN
Jednou za
ROK
X
Vizuální kontrola všech nechránČných dílĤ
X
Vizuální kontrola mechanických pĜipojení
X
Provedení zkoušky funkþnosti
X
Kontrola ruþního ovladaþe a kabelu (sprchový vozík
Concerto elektrický)
X
Kontrola a þištČní koleþek
X
Vizuální kontrola nabíjeþky a baterie (sprchový vozík
Concerto elektrický)
X
Kontrola matrace a hlavového/klínového polštáĜe
X
Roþní kontrola provádČná pouze kvalifikovaným
personálem
X
VAROVÁNÍ
Z dĤvodu ochrany pĜed zranČním klienta nebo ošetĜujícího personálu nikdy zaĜízení
neupravujte nebo nepoužívejte nekompatibilní díly.
37
Povinnosti ošetĜujícího personálu
Úkony v rámci povinností peþovatelského personálu smí provádČt
pouze personál s dostateþnými znalostmi sprchového vozíku
Concerto/Basic, který musí dodržovat pokyny uvedené v tomto
Návodu k použití.
Každý den
Dezinfekce
•
Obr. 1
Sprchový vozík Concerto/Basic musí být po použití ihned
vydezinfikován. Používejte standardní þisticí prostĜedky
a šampony v doporuþené koncentraci. Další pokyny
o dezinfekci viz þást Pokyny k þištČní a dezinfekci na
stranČ 34.
Každý týden
Vizuální kontrola všech nechránČných dílĤ
Obr. 2
•
Zvláštní pozornost je tĜeba vČnovat þástem, s nimiž pĜichází
do styku klient nebo ošetĜovatel. UjistČte se, že na nich
nejsou žádné trhliny nebo ostré hrany, které by mohly
poranit klienta nebo ošetĜovatele, pĜípadnČ by mohly
pĜedstavovat hygienické riziko. (viz obr. 1)
•
Zkontrolujte vypouštČcí hadice a její souþásti. Poškozené
souþásti vymČĖte. (viz obr. 2)
Kontrola mechanického pĜipojení (sprchový vozík Concerto)
Obr. 3
•
Naklopte lehátko. VizuálnČ zkontrolujte oba šrouby, jimiž je
lehátko pĜipevnČno k podvozku. Není pĜípustná žádná vĤle.
(viz obr. 3)
•
Po naklopení zkontrolujte, zda lehátko není poškozeno
trhlinami. (viz obr. 4)
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
Obr. 4
38
Provećte zkoušku funkþnosti, zkontrolujte:
Obr. 5
Obr. 6
•
Západky na postranicích (viz obr. 5)
•
Západky na zadní opČrce (viz obr. 6)
•
Funkci naklánČní (sprchový vozík Concerto) (viz obr. 7)
•
Aretaci vodorovné polohy (sprchový vozík Concerto)
(viz obr. 8)
UjistČte se, že hydraulický systém pracuje plynule (pĜi
zvedání a spouštČní).
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
Obr. 7
Obr. 8
39
Obr. 9
Kontrola ruþního ovladaþe a kabelu (sprchový vozík Concerto
elektrický)
•
VizuálnČ zkontrolujte stav ruþního ovladaþe a kabelu.
(viz obr. 9)
Kontrola a þištČní koleþek
•
Zkontrolujte, že jsou koleþka ĜádnČ upevnČna a otáþí se
zcela volnČ. ýistČte vodou (funkce mĤže být ovlivnČna
mýdlem, vlasy, prachem a chemikáliemi používanými na
þištČní podlah). Zkontrolujte brzdy a zaĜízení pĜímého
pojezdu. (Viz obr. 10)
Obr. 10
Vizuální kontrola nabíjeþky a baterie (sprchový vozík
Concerto elektrický)
•
VizuálnČ zkontrolujte stav nabíjeþky baterií, kabelu
a baterie. V pĜípadČ poškození tyto þásti ihned vymČĖte.
(viz obr. 11)
Kontrola matrace a hlavového/klínového polštáĜe
Obr. 11
•
Zkontrolujte, zda se zde nevyskytují trhliny, které by
umožnily pronikání vody do výplnČ. Pokud takové
poškození naleznete, poškozené souþásti vymČĖte, aby
nedošlo ke kĜížové infekci. (viz obr. 12)
Pokraþujte s kroky na následující stranČ.
Obr. 12
40
Roþní kontroly kvalifikovaným personálem
Sprchový vozík Concerto musí procházet každoroþní servisní
prohlídkou v souladu s PĜíruþkou pro údržbu a opravy.
VAROVÁNÍ
Úkony údržby musí provádČt kvalifikovaný
personál ve stanovených intervalech pomocí
správných nástrojĤ, dílĤ a postupĤ, aby nedošlo
k úrazu nebo k používání nebezpeþného produktu.
Kvalifikovaný personál musí vést záznamy
o školení i o údržbČ zaĜízení.
POZNÁMKA
Všechny povinnosti ošetĜujícího personálu je tĜeba
kontrolovat pĜi provádČní servisu kvalifikovaným
personálem. Podrobné informace naleznete
v samostatných pokynech k servisu.
POUZE PRO UK: PĜedpisy LOLER a PUWER vyžadují
provést každých 6 mČsícĤ dĤkladnou kontrolu a servis, nebo
alternativní plán, provedený kompetentní osobou.
41
OdstraĖování problémĤ
OdstraĖování problémĤ u sprchového vozíku Concerto elektrický
POZNÁMKA
Pokud zaĜízení nepracuje tak, jak by mČlo, ihned kontaktujte místního zástupce spoleþnosti
ArjoHuntleigh a požádejte o pomoc.
PROBLÉM
OPATěENÍ
Po uvolnČní tlaþítek ruþního ovladaþe se
sprchový vozík Concerto elektrický pohybuje
nahoru nebo dolĤ.
Použijte þervené tlaþítko nouzového zastavení a vytáhnČte
baterii. PĜesuĖte klienta ze sprchového vozíku Concerto
elektrický a obraĢte se na kvalifikovaný personál.
Po stisknutí tlaþítek ruþního ovladaþe se
sprchový vozík Concerto elektrický
nepohybuje nahoru ani dolĤ.
1
Otoþením þerveného knoflíku ve smČru chodu
hodinových ruþiþek se ujistČte, že tlaþítko nouzového
zastavení není aktivováno.
2
UjistČte se, že je baterie zcela zasunuta do prostoru
baterie.
3
UjistČte se, že je baterie nabitá.
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte
klienta bez dozoru.
Se sprchovým vozíkem Concerto elektrický se
bČhem pĜevozu obtížnČ manévruje.
BČhem zvedání nebo pĜevážení vydává
sprchový vozík Concerto elektrický nezvyklé
zvuky.
1
UjistČte se, že jsou všechny brzdy uvolnČné.
2
UjistČte se, že se všechna koleþka volnČ otáþí.
3
Pokud žádný z výše uvedených krokĤ nepomĤže, pĜesuĖte
klienta ze sprchového vozíku Concerto elektrický
a obraĢte se na kvalifikovaný personál.
PĜesuĖte klienta ze sprchového vozíku Concerto elektrický
a obraĢte se na kvalifikovaný personál.
ALARM
PĜi zvedání sprchového vozíku Concerto
elektrický trvale svítí žlutá kontrolka na krytu
podvozku vedle držáku baterie.
OPATěENÍ
Baterii je potĜeba dobít – dokonþete probíhající pĜevoz
a vymČĖte baterii za plnČ nabitou.
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte
klienta bez dozoru.
Po provedení pouze nČkolika zvednutí indikátor
baterie zaþne blikat a zazní bzuþení.
VymČĖte baterii za plnČ nabitou.
Pokud pĜi použití þerstvČ nabité baterie zaþne po krátké dobČ
indikátor baterie blikat a ozve se výstražný signál, je na þase
objednat novou baterii.
42
OdstraĖování problémĤ u sprchového vozíku Concerto hydraulický a Basic
PROBLÉM
OPATěENÍ
Sprchový vozík Concerto/Basic se po opakovaném
sešlápnutí pedálu nezvedá.
Zkontrolujte, zda sprchový vozík Concerto/Basic není
v nejvyšší poloze.
Sprchový vozík Concerto/Basic se po sešlápnutí
pedálu nespouští.
Zkontrolujte, zda sprchový vozík Concerto/Basic není
v nejnižší poloze.
Sprchový vozík Concerto/Basic se pĜi použití
pedálu nezvedá ani nespouští.
PĜesuĖte klienta ze sprchového vozíku Concerto/Basic
a obraĢte se na kvalifikovaný personál.
POZNÁMKA
Pokud potíže pĜetrvávají a nelze je vyĜešit uvedenými postupy, obraĢte se na kvalifikovaný personál.
43
Technické specifikace
Obecné
SWL (Bezpeþné pracovní zatížení = klient + voda)
175 kg (385 Ibs)
Maximální hmotnost klienta
150 kg (330 Ibs)
Hmotnost sprchového vozíku Basic
72 kg (159 Ibs)
Hmotnost sprchového vozíku Concerto hydraulický
75 kg (165 Ibs)
Hmotnost sprchového vozíku Concerto elektrický
79 kg (174 Ibs)
Krytí
IPX4
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích tČles ani
vĤþi kontaktu s nimi není pro tento produkt
specifikována.
4: Voda stĜíkající na produkt z libovolného
smČru nemá žádný vliv na bezpeþnost nebo
základní funkci.
StupeĖ zneþištČní
2
Sprchový vozík Concerto hydraulický/Basic
Ovládací síla: Síla pro sešlápnutí pedálu pĜi zvedání lehátka
110 N
Ovládací síla: Síla pro sešlápnutí pedálu pĜi spouštČní lehátka
114 N
•
sprchový vozík Concerto elektrický
Zdravotnické vybavení
typ
Ovládací síla: Tlaþítko na ruþním ovladaþi
3,0 N
Krytí ruþního ovladaþe
IP X7
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích tČles ani vĤþi
kontaktu s nimi není pro tento produkt specifikována.
7: PonoĜení produktu do hloubky až 1 m nemá žádný
vliv na bezpeþnost nebo základní funkci.
Nominální napČtí zvedáku
12 V DC
Baterie þ. 102193
zapouzdĜená olovČná
Nabíjeþka baterie
NCA 1000-EU (Evropa)
NCA 2000-GB (Velká Británie)
NCA 3000-CH (Švýcarsko)
NCA 4000-US (USA)
NCA 6000-AU (Austrálie)
Kapacita baterie
6,5 Ah
NapČtí baterie
12 V DC
Maximální pracovní cyklus – pohonný
mechanismus zvedáku
ED: 1 minuta zapnuto a 9 minut vypnuto
Hluþnost
70 dB (A)
Výkon motoru
200 VA
44
Povolená kombinace
Sprchový vozík Concerto lze používat
s následujícími produkty spoleþnosti ArjoHuntleigh
Maxi Twin, Maxi Move, Maxi Sky, Maxi Sliding
Sheet
Nejsou povolené žádné další kombinace
Provoz, pĜeprava a skladování
Teplota
+10 až +40 °C (+50 až +104 °F) – Provoz
-20 až +70 °C (-4 až +158 °F) – PĜeprava
-20 až +70 °C (-4 až +158 °F) – Skladování
Vlhkost
15–100 % pĜi +20 °C (+68 °F) – Provoz
10–80 % pĜi +20 °C (+68 °F) – PĜeprava
10–80 % pĜi +20 °C (+68 °F) – Skladování
Tlak vzduchu
800 hPa až 1 060 hPa – Provoz
500 hPa až 1 100 hPa – Transport
500 hPa až 1 100 hPa – Skladování
Recyklace (Toto zaĜízení by se mČlo recyklovat podle národních pĜedpisĤ.)
Baterie
Izolovaná olovČná baterie. Recyklovatelná.
Není urþena k likvidaci.
Ohrožení životního prostĜedí.
Balení
DĜevo a vlnitá lepenka, recyklovatelné
Sprchový vozík Concerto/Basic
a nabíjeþka baterie
Elektrické, kovové a plastové díly by mČly být oddČleny
a recyklovány podle smČrnice o odpadu z elektrických
a elektronických zaĜízení WEEE a podle znaþení na produktu.
Likvidace sprchového vozíku Concerto
Vana
ZaĜízení je oznaþeno symbolem WEEE, což znamená, že se
jedná o elektronické zaĜízení podléhající smČrnici 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zaĜízeních.
V evropských zemích symbol pĜeškrtnuté popelnice pĜipomíná, že
veškeré elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory
musí být po skonþení životnosti likvidovány oddČlenČ od bČžného
odpadu. Tento požadavek platí v zemích Evropské unie. Tyto
výrobky nesmí být likvidovány spolu s netĜídČným komunálním
odpadem. ZaĜízení a pĜíslušenství mĤžete vrátit spoleþnosti
ArjoHuntleigh nebo se mĤžete obrátit na místní úĜady, kde získáte
informace o správné likvidaci.
45
RozmČry
490 (19 1/4”)
740 (29”)
Concerto hydraulický
sprchový vozík
Nejnižší naklonČná
pozice
1155 (45 1/2”)
1060 (41 3/4”) - 740 (29”)
1850 (73”), 1900 (75”), 1950 (77”)
810 (32”)
mm (palce)
Zdvih: 320 (12 1/2")
755 (29 3/4”)
160 (6 1/4”)
695 (27 1/4”)
45 (1 3/4”)
Nejvyšší naklonČná
pozice
2030 (80”)
46
490
490(19
(191/4”)
1/4”)
740
740(29”)
(29”)
Concerto elektrický
sprchový vozík
Nejnižší naklonČná
pozice
1155
1155 (45
(45 1/2”)
1/2”)
1850
1850 (73”),
(73”), 1900
1900 (75”),
(75”), 1950
1950 (77”)
(77”)
790
790(31”)
(31”)
160
160(6
(61/4”)
1/4”)
755
755 (29
(29 3/4”)
3/4”)
45
45(1
(13/4”)
3/4”)
Nejvyšší naklonČná
pozice
695
695 (27
(27 1/4”)
1/4”)
1040
1040(41”)
(41”)--740
740(29”)
(29”)
mm (palce)
Zdvih: 300 (11 3/4")
2030
2030 (80”)
(80”)
47
Štítky
VysvČtlivky ke štítkĤm
Štítek baterie
Obsahuje informace o bezpeþnosti
baterie a jejím vlivu na životní
prostĜedí.
Štítek
s technickými
údaji
Uvádí technické informace
a požadavky, napĜ. vstupní výkon,
vstupní napČtí, max. hmotnost
klienta atd.
Identifikaþní
štítek
Uvádí oznaþení výrobku, sériové
þíslo, rok a mČsíc výroby.
Provozní režim
(ED)
Oznaþení CE v souladu se smČrnicí
o zdravotnických prostĜedcích
93/42/EEC.
Toto zaĜízení bylo testováno
s ohledem na elektromagnetickou
sluþitelnost (EMC) a splĖuje
všechny požadavky podle normy
IEC 60601-1-2. Elektrická
bezpeþnost podle normy
EN/IEC 60601-1.
NapĜ. 1402XXXXX, kde 14
oznaþuje rok výroby, 02 oznaþuje
mČsíc výroby a XXXXX sériové
þíslo produktu.
Definuje maximální celkové
zatížení klientem, vodou a dalším
bĜemenem, které mĤže být na
zvedáku.
PRODUCT SERVICE
UL 60601-1 C22.2 No. 601.1
Poznámka: Platí pro USA a Kanadu
Znaþení TÜV. Zvedák byl testován
z hlediska bezpeþnosti v souladu
s normami:
EN ISO 10535
EN 12182
Zdvih – definuje rozsah výšky
zvedání zvedáku
TĜída ochrany – ochrana proti
stĜíkající vodČ
12 V DC
Napájecí napČtí
200 VA
Výkon motoru
T15AL 250 V
Pojistka
6,5 Ah
Kapacita
Znaþení TÜV. Zvedák byl testován
z hlediska bezpeþnosti v souladu
s normami:
NRTL
Definuje maximální hmotnost
klienta.
IP X4
n
tio
uc red
od o
Pr onit
m
Max. hmotnost
klienta
S
te afety
ste
d
VysvČtlivky k symbolĤm
SWL
Režim provozu pro funkci nahoru/
dolĤ:
ED max. 10 %;
ZAPNUTO max. 1 minutu;
VYPNUTO min. 9 minut
Typ B, Použitá þást:
ochrana proti úrazu elektrickým
proudem v souladu s EN/IEC
60601-1.
PĜed použitím si pĜeþtČte
Návod k použití.
OddČlte elektrické a elektronické
souþásti pro recyklaci v souladu
s evropskou smČrnicí 2002/96/EG
(WEEE)
48
Štítek s technickými údaji
(sprchový vozík
Concerto elektrický)
Štítek s technickými údaji
(sprchový vozík
Concerto hydraulický
a Basic)
Štítek baterie
(sprchový vozík Concerto elektrický)
Identifikaþní štítek
49
Certifikáty a seznam norem
CERTIFIKÁT
NORMY
EN/ISO/IEC/UL
60601-1
LékaĜské elektrické zaĜízení
ýást 1: Obecné požadavky na základní bezpeþnost a základní funkce.
EN 60601-1-2
Elektromagnetická kompatibilita – požadavky a testy
EN 60601-1-11
Požadavky na lékaĜská elektrická zaĜízení a lékaĜské elektrické systémy používané
v prostĜedí domácí péþe.
CAN/CSA-C22.2
No. 601.1
LékaĜské zaĜízení, certifikováno pro Kanadu
50
ÚmyslnČ prázdné
51
Elektromagnetická kompatibilita
Zdravotnická zaĜízení vyžadují speciální opatĜení týkající se elektromagnetické kompatibility a musí se používat podle
následujících informací.
Sprchový vozík Concerto elektrický je urþen pro použití v elmg. prostĜedí s níže uvedenými parametry. Zákazník
nebo uživatel elektrického sprchového vozíku Concerto musí zajistit, aby byl v takovém prostĜedí používán.
VAROVÁNÍ
Nedoporuþuje se ukládat nebo umísĢovat vedle tohoto zaĜízení jiné elektrické zaĜízení; mĤže
narušit provoz a bezpeþnost zaĜízení. PĜenosná a mobilní vysokofrekvenþní komunikaþní
zaĜízení mohou narušovat provoz a bezpeþnost tohoto zaĜízení.
VAROVÁNÍ
ZaĜízení mĤže zpĤsobovat rušení rádiové komunikace nebo narušit provoz zaĜízení v jeho
blízkosti. V takovém pĜípadČ bude možná zapotĜebí podniknout urþitá opatĜení, napĜ. zmČnit
orientaci, pĜemístit zaĜízení nebo zastínit jeho umístČní.
Informace a prohlášení výrobce týkající se emisí elmg. záĜení
Test emisí
Kompatibilita Elektromagnetické prostĜedí – pokyny
RF emise
Skupina 1
Sprchový vozík Concerto elektrický využívá VF energii pouze pro své interní
funkce. Proto jsou emise RF záĜení velmi nízké a není pravdČpodobné, že by
CISPR 11
zpĤsobovaly rušení elektronických zaĜízení v jeho blízkosti.
RF emise
TĜída B
CISPR 11
EN 61000-4-8
3A/m pĜi
50/60 Hz
Sprchový vozík Concerto elektrický je vhodný pro použití ve všech budovách,
které jsou pĜímo napojeny na veĜejnou el. síĢ nízkého napČtí urþeného pro
napájení budov používaných k bydlení.
Odolnost vĤþi magnetickému poli: Dojde-li k narušení funkþnosti sprchového
vozíku Concerto elektrický, mĤže být zapotĜebí jej pĜemístit dále od zdroje
magnetického pole síĢové frekvence. Magnetické pole síĢové frekvence je tĜeba
v místČ použití zaĜízení zmČĜit, aby bylo ovČĜeno, že je dostateþnČ slabé.
52
Informace a prohlášení výrobce týkající se odolnosti vĤþi elmg. záĜení
Test odolnosti
Elektrostatický
výboj (ESD)
IEC 61000-4-2
ŠíĜení RF
vyzaĜováním
IEC 61000-4-3
EN ISO
10535:2006
ÚroveĖ testu
IEC 60601
6 kV kontaktem
Povolená
úroveĖ
6 kV kontaktem
Elektromagnetické prostĜedí – pokyny
Podlahy musí být dĜevČné, betonové nebo
dlaždicové. Pokud jsou podlahy pokryté
syntetickým materiálem, relativní vlhkost musí
8 kV vzduchem
8 kV vzduchem
být alespoĖ 30%.
10 Vrms
PĜenosná a mobilní vysokofrekvenþní komunikaþní
3 Vrms
zaĜízení nesmí být používána blíže k žádné þásti
sprchového vozíku Concerto elektrický než 1 m,
80 MHz až 2,5 GHz 80 MHz až 2,5 GHz
vþetnČ kabelĤ, jestliže jmenovitý výkon vysílaþe
10 v/m
10 v/m
pĜesahuje hodnotu 1 W.
Intenzita pole od pevných VF vysílaþĤ stanovená
prĤzkumem elmg. pole v daném místČ a musí být
menší než úroveĖ kompatibility v jednotlivých
kmitoþtových rozsazích. b K rušení mĤže dojít
v blízkosti zaĜízení oznaþených následujícím
symbolem:
a
Intenzitu pole pevných vysílaþĤ, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony
a vysílaþky, amatérské vysílaþky, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky pĜesnČ
pĜedpovČdČt. Pro vyhodnocení elektromagnetického prostĜedí s pevnými RF vysílaþi je potĜeba provést prĤzkum
prostĜedí. Pokud namČĜená intenzita pole v místČ používání sprchového vozíku Concerto elektrický pĜesahuje výše
uvedené úrovnČ VF kompatibility, je potĜeba sledovat, zda sprchový vozík Concerto elektrický funguje normálnČ.
V pĜípadČ, že tomu tak není, je potĜeba podniknout další opatĜení.
b Ve frekvenþním rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole menší než 1 V/m.
Doporuþené bezpeþné vzdálenosti mezi pĜenosným a mobilním VF komunikaþním zaĜízením a sprchovým vozíkem
Concerto elektrický.
Sprchový vozík Concerto elektrický je urþen pro použití v elmg. prostĜedí, kde lze Ĝídit poruchy zpĤsobené VF
vyzaĜováním.
Zákazník nebo uživatel sprchového vozíku Concerto elektrický mĤže pomoci zabránit elmg. rušení udržováním min.
vzdálenosti mezi pĜenosným a mobilním vysokofrekvenþním komunikaþním zaĜízením (vysílaþi) a sprchovým
vozíkem Concerto elektrický, udržováním vzdálenosti min. 1 metr od libovolné þásti sprchového vozíku Concerto
elektrický vþetnČ kabelĤ, jestliže jmenovitý výstupní výkon vysílaþĤ pĜesahuje hodnotu 1 W.4
53
Díly a pĜíslušenství
Hlavový polštáĜ
8231551-013
Klínový polštáĜ
100880-01
Nastavitelná opČrka zad
100806-01
Velmi vysoká postranice
100805-04
Náhradní baterie 102193
Nabíjeþka baterie
NCA X000-XX
VypouštČcí hadice 100828
1, 1,5, 2 nebo 3 m
Držák odkapové lahve
100830
80
70
60
50
40
30
20
80
MIX
70
60
50
40
30
20
MIX
Sprchový panel
BCA 1204/1202/1201-04
BCA 1214/1212/1211-04
BCA 1224/1222/1221-04
A
B
C
Umyvadlo
BDA0815/0816-90
Umyvadlo BDA 0891-04
A: Sklopná madla 100837
B: Umyvadlo BDA0890-04
C: PodpČra mísy 100836
54
Informace o dezinfekþních
prostĜedcích získáte od
místního zástupce
spoleþnosti ArjoHuntleigh
Adresy spoleþnosti ArjoHuntleigh
AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077
FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: [email protected]
BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: [email protected]
HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368
BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: [email protected]
ýESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
[email protected]
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: [email protected]
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: [email protected]
Rev 14: 05/2014
INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
[email protected]
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: [email protected]
NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: [email protected]
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: [email protected]
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
[email protected]
www.arjohuntleigh.com
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75
POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: [email protected]
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: [email protected]
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: [email protected]
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: [email protected]
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: [email protected]
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: [email protected]
GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to
quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life sciences. We operate
under the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh focuses
on patient mobility and wound management solutions. GETINGE provides solutions for
infection control within healthcare and contamination prevention within life sciences.
MAQUET specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions and
intensive care.
www.ArjoHuntleigh.com
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SXFEFO