Zpráva ze studijní cesty do Velké Británie

Transkript

Zpráva ze studijní cesty do Velké Británie
PROJEKT TALENTED CHILDREN
Vzdělávání nadaných dětí ve Velké Británii
z pohledu účastníků studijní cesty
Birmingham, 29. 6. – 3. 7. 2015
PROGRAM STUDIJNÍ CESTY
Den
Dopoledne
Odpoledne
Pondělí 29. 6.
Aktivita
Čas
Místo
Přivítání účastníků,
seznámení s
programem.
18.00
Hotel Hampton
by Hilton
Večeře
18.30
Tap&Spile,
Centrum
Briminghamu
Aktivita
Čas
Místo
Aktivita
Čas
Místo
Odjezd z hotelu (taxíky)
9.20
Škola King
Edward VI
Aston
Účast ve výuce
14.05
Broadway
Academy
Příjezd do školy
Přivítání zástupkyní ředitele
Mrs Whittall.
9.45 –
10.00
(ve 2 menších
skupinách).
Úterý 30. 6.
Prohlídka školy v doprovodu
žáků.
10.00 10.45
Občerstvení.
10.45 11.05
Prezentace gymnázia.
11.05 –
11.55
Diskuze s učiteli.
Občerstvení
15.05
Diskuze, otázky.
Večeře.
Odchod
z hotelu 18.45
Restaurace
Piazza di Pasta
Náměstí St. Paul
Centrum
Birminghamu
Diskuze se studenty – jejich
11.55 –
názor na programy pro nadané, 12.30
výzvy a problémy ve
vzdělávání.
Oběd.
12.30 –
13.15
Středa 1. 7.
Aktivita
Čas
Místo
Aktivita
Čas
Místo
Odchod z hotelu
9.10
Broadway
Academy
Závěrečný seminář,
Diskuze
14.00
Broadway
Academy
Prezentace o celonárodních
opatřeních na identifikaci a
podporu nadaných.
9.30
Prohlídka školy
10.00
-
Srovnání
mezi
partnerskými
zeměmi
Požadavky
na
závěrečnou
zprávu.
Ukončení
Účast ve výuce
10.20
(ve 4 menších skupinách)
Občerstvení
11.20
Prezentace Ofsted (obdoba
ČŠI)/národní vzdělávací
politika.
11.30
15.30
Čtvrtek 2. 7.
Prezentace Broadway Academy
a informace o vyučovací
metodě Dr ICE.
12.00
Oběd.
13.00
Aktivita
Čas
Místo
Aktivita
Čas
Místo
Odchod z hotelu
9.20
St George’s
Community
Hub
Kulturní program:
12.15
centrum
Birminghamu
Workshop: Příklady dobré
praxe ve třídách základních a
středních škol
Vede: Scott Jordan –
koordinátor práce s nadanými
v Hamstead Hall Academy
9.30

Okružní jízda
městem
vyhlídkovým
busem
 Návštěva
muzea a
galerie
 Back to Back
Houses
(historické
budovy)
 Výlet lodí
 Bullring
Shopping
Centre
(oběd v restauraci,
účastníci si platí
sami)
Pátek 3. 7.
Přestávka
10.45
Prezentace o nadaných dětech
v základní škole
11.00
Aktivita
Čas
Místo
Shrnutí, závěr
9.30
Hotel
Aktivita
Čas
Místo
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE
King Edward VI. Aston School
Výběrová škola pro chlapce. Přestože jde o výběrovou školu, žáci zde neplatí školné. Škola je
zřizována a financována Nadací krále Edwarda VI. a je jednou z 6 takovýchto škol
v Birminghamu. Nadace dále zřizuje 2 výběrové školy pro dívky.
Škola má aktuálně 750 žáků. Žáci jsou zde připravováni ke studiu na prestižních univerzitách
v zemi, jako je Oxford nebo Cambridge. Škola je výrazně multietnická. Dle slov ředitele školy
pana C. Parkera jsou na žáky kladeny vysoké nároky nejen v oblasti výuky, ale také na způsob
trávení volného času. Žáci se realizují při sportu, v dramatických kroužcích nebo při
dobrovolnických pracích ve prospěch místní komunity.
Broadway Academy
Běžný typ školy pro obě pohlaví. Vzdělávají se zde žákyně a žáci ve věku 11 – 19 let. Aktuálně
má škola 1 300 zapsaných žákyň a žáků. Strategie školy je shrnuta do motta Our Children. Our
Community. Believe it can be done! Vzdělávací programy jsou koncipovány tak, aby umožnily
každému dítěti naplnit svůj potenciál. V praxi to znamená, že vyučující strukturují hodinu podle
vzdělávacích potřeb žákyň a žáků. Vzdělávací cíle jsou definovány na začátku každé hodiny a
ty musejí být naplněny. Liší se pouze cesta – pro nadané žákyně a žáky je zadání náročnější,
ostatním dětem se práce v hodině přizpůsobí. Žáci často pracují ve skupinách, uplatňuje se
projektové vyučování. Přístupy pedagogů a psychologů vycházejí z Bloomovy teorie a
taxonomie a techniky Dr. ICE. Cílem těchto přístupů je zajistit, aby děti opravdu naplnily svůj
potenciál, kdy nejdůležitějším úkolem je naučit děti samostatně myslet, řešit problémy, hledat
řešení, vysvětlovat svoji volbu, obhájit ji. Vyučování je zaměřeno na žáka, na stimulaci jeho
vnitřní motivace, na angažovanost při učení, kreativitu, hledání, interaktivitu, tj. spolupráci
v týmu nebo s partnerem, schopnost diskutovat, klást otázky, argumentovat, prosadit se, být
zodpovědný za své výsledky. Současně je rozvíjena emoční IQ a osobnost komplexně.
Titan Partnership Ltd.
Partner projektu. Titan sdružuje poskytovatele vzdělávání v centrálním Birminghamu. Jejich
cílem je zvyšování kvality života dětí a mladých lidí prostřednictvím posilováním kvality
vzdělávání, zajištěním rovného přístupu ke vzdělávání a spolupráce škol, rodin a komunity.
Titan řídí síť koordinátorů pro nadané a talentované děti ve školách. Tito koordinátoři se na
svých pravidelných setkáváních zaměřují na sdílení účinných technik a metod práce s dětmi a
mládeží tak, aby byly zvyšovány jejich aspirace. Zároveň poskytují pedagožkám a pedagogům
zapojených škol další vzdělávání v této oblasti.
ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ
Účastníci studijní návštěvy byli dotazováni na to, jak tato cesta přispěla ke zvýšení jejich
znalostí a dovedností a jak budou získané znalosti předávat dále. V následujícím textu
shrnujeme jejich odpovědi.
Vyučování je zaměřeno na žáka, na stimulaci jeho vnitřní motivace, na angažovanost při učení,
kreativitu, hledání, interaktivitu, tj. spolupráci v týmu nebo s partnerem, schopnost
diskutovat, klást otázky, argumentovat, prosadit se, být zodpovědný za své výsledky. Současně
je rozvíjena emoční IQ a osobnost komplexně. Získané znalosti budou využity při formulování
doporučení či metodickém vedení rodičů, učitelů a vychovatelů dětí s výukovými obtížemi.
Dětem je dána možnost projevit se v tom, co je baví, podpořit je v tom, v čem se jim daří,
protože každé dítě je svým způsobem a v něčem šikovné a jedinečné. Pokud je podporováno
v této oblasti, může se zlepšit i v předmětech, ve kterých zrovna nevyniká, neboť cítí podporu
v tom, že ho někdo ocení hlavně za to, v čem se mu daří, někdo si ho všímá a dá mu možnost
se v tomto rozvinout. Zapojeni jsou i rodiče a ostatní spolužáci. V této souvislosti byl zajímavý
příběh jednoho chlapce, který selhával ve výuce, ale učitelé u něj objevili nadání pro kriket.
Zajistili pro něj trenéra, začali jej podporovat a podařilo se jim chlapci vrátit sebevědomí díky
čemuž se zlepšil i v ostatních předmětech. V současné době je jedním z nejlepších hráčů.
Odborná sdělení, diskuse se žáky, odborníky z oblasti psychologie i vedením škol přinesly
poznatky o péči s nadanými a talentovanými žáky, přístupy k nim v rámci běžných i výběrových
škol, práci s detekcí nadaných a talentovaných, péče o jejich rozvoj v prostředí multikulturní
školy v UK. Přístupy pedagogů a psychologů vycházejících z Bloomovy teorie a taxonomie,
prezentované konkrétní metody a metodiky práce (např. DR. ICE) přinesly jednoznačné
obohacení profesní oblasti. Jelikož KPPP a ZDVPP Zlín přímo pracuje s žáky a školami, posílí se
na vyhledávání nadaných, formulaci IVP a práci s žáky v rodině i škole. Řada diskutovaných
témat a přístupů bude přímou součástí práce odborníků KPPP a ZDVPP Zlín a promítne se do
práce psychologů a speciálních pedagogů, bude šířeno mezi výchovné poradce, učitele a
vedení škol. V programu zazněla také slabá místa a problémové nebo již opuštěné přístupy a
postupy – což bylo velmi vhodné upozornění na limity a úskalí.
VÝSLEDKY A DALŠÍ KROKY
Příklady dobré praxe
Účastníci cesty byli dotazováni na konkrétní příklady dobré praxe. Opakovaně se v jejich
odpovědích objevuje, že během cesty měli možnost identifikovat celou řadu takovýchto
příkladů. Týkaly se oblasti organizační, materiální, obsahové, stylu vedení, přístupu, praktické
aplikace Bloomovy teorie, metody Dr. ICE v praxi, podchycování nadaných a talentovaných
žáků, možnosti diverzifikace a členění výuky a obsahu předmětu dle individuálních požadavků,
snaha o rozvoj a maximální využití potenciálu všech dětí, rozvoj kritického myšlení, kreativity,
podněcování motivace a kladení správných otázek, jasná organizační pravidla a možnosti
realizace ve školách, snaha o motivaci a zapojení rodinných příslušníků, sladění formálních věcí
(včetně např. uniforem žáků), vedení pedagogů při práci s nadanými – tedy odborná a
supervizní podpora v terénu atd. Konkrétně jsme jako příklady dobré praxe označili
následující:
Žákovské ročníkové práce a portfolia – např. v pracovních činnostech (exkurze v šicí dílně –
zadání výrobku - společenské šaty) zpracování portfolia od návrhu výrobku, přes informace o
použitém materiálu, technologiích, až po algoritmus postupu zhotovení a reklamu na finální
výrobek, součástí jsou také nákresy a fotodokumentace.
Studium pramenů a literatury formou samostudia v knihovně.
Možnost individuálních konzultací talentovaných žáků s lektorem ze spolupracující
univerzity.
Využívání Bloomovy taxonomie výukových cílů, resp. využívání aktivních sloves např.
definovat, interpretovat, aplikovat, analyzovat, argumentovat...
Zejména v přírodovědných předmětech (science) využívání názorné a interaktivní výuky (např.
samostatné vystřihování, modelování), což vede efektivněji k dosažení výukového cíle a
snadnějšímu zapamatování předkládaného učiva.
Projektový týden – zvoleno spojující téma pro všechny třídy (zde např. Shakespeare) - slohové
práce (Moje oblíbená postava, oblíbené dílo), mentální mapování, komiksy, 3D výrobky,
výtvarné zpracování, a to jak individuální tvorba, tak skupinové práce.
Kreativní projekty, které někdy jsou koncipovány tak, že zapojují do přípravy a realizace také
rodiče (podporují se kontakty mezi školou a rodiči, mezi rodiči navzájem i širší komunitou).
Práce "koordinátora pro pomůcky" – dozvěděli jsme se, že je reálné zkoordinovat potřebu
pomůcek (výtvarné potřeby, hudební nástroj) talentovaného studenta s mnohdy velmi slabými
(chudými) možnostmi rodiny a možností zajistit potřebné pomůcky přes školu tak, aby talent
žáka mohl být rozvíjen.
Kladení výzev – obtížných úkolů, které poskytují žákům prostor pro rozvoj vlastního myšlení,
uvědomění si nově získaných znalostí a motivují k vyšším výkonům a celkovému růstu.
Otevřené vyučování - učivo není pasivně předáváno učitelem, žák klade otázky, učivo
zpracováváno cestou: vidím - poslouchám – naslouchám – dělám – pamatuji si.
Šíření výsledků
Účastníci cesty byli požádáni o představení svých záměrů v oblasti šíření získaných znalostí a
dovedností v rámci své organizace i mimo ni. Všichni udávají konkrétní kroky, které povedou
k propagaci projektu jako takového a zároveň k rozšíření získaných poznatků mezi další
kolegyně a kolegy.
Jsem připravena kolegům sdělit své nové poznatky, diskutovat s nimi o školském systému a
péči o nadané z pohledu nových zkušeností. Nové poznatky zahrnu také do svých prezentací
k tématu nadání a využiju je při přednáškové činnosti.
Podání zprávy ze studijní cesty na nejbližší poradě pracovníků, uvedení příkladů dobré praxe,
dále průběžné intervize nad případy – zapracování získaných poznatků a informací do
Doporučení pro školu (důraz na kombinaci znalostí žáka se schopnostmi hledání kontextu,
interpretace, navrhování řešení. Odklon od tradičního sklonu – dávat do popředí schopnost
memorování vědomostí).
Směrem k výchovným poradcům na ZŠ a učitelům při pravidelných schůzkách v Poradně předávání zkušeností – zejména nebát se uplatnit tvořivost a interaktivitu ve vzdělávacím
procesu, využívat moderní technologie, ale také třeba i obyčejné věci – jako jsou rozhovory s
pamětníky, návštěvy institucí apod. Tím, že se děti motivují a nadchnou pro dané téma, z
dlouhodobého pohledu, lze působit na uspořádání hodnot.
Pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín, kteří se neúčastnili studijní cesty, budou informováni během
následných porad, během setkání odborných sekcí. Všichni budou seznámeni jak s materiály,
tak zaslanými prezentacemi i podněty od přímých účastníků. Učitelé škol, výchovní poradci,
ředitelé škol, rodiče a žáci budou o výstupech, metodách a příkladech dobré praxe informováni
na setkáních, která KPPP a ZDVPP Zlín organizuje (např. setkání výchovných poradců, schůzky
s pedagogy a rodiči) i kterých se pracovníci organizace účastní (např. setkání a porady ředitelů
škol, regionální setkání měst a obcí, konferencí apod.). O výstupech projektu budeme
informovat v rámci porad ředitelů PPP v Praze, rovněž budeme informovat na schůzkách
realizátorů programu Erasmus+, která předpokládám, že budou dále organizovány.
Budoucí spolupráce s navštívenými institucemi
Účastníci se shodli, že chtějí zůstat kontaktu s navštívenými institucemi a nadále rozvíjet
spolupráci s nimi. V rámci daného projektu pokračuje spolupráce na dalších projektových
aktivitách. Titan Partnership Ltd. se ukázal jako precizní a spolehlivý partner, u kterého existuje
vize pro rozvíjení spolupráce a partnerství i po ukončení tohoto projektu. Perspektiva je i
v oblasti spolupráce se školami – např. v podobě výměnných stáží pedagogů i žáků.
Partner z Turecka je v řadě aspektů „jiného pracovně-osobního ladění“, v komunikaci,
respektu k dodržování termínů a plnění úkolů se objevují problémy, které jsou komunikovány,
nicméně věříme, že projednané a diskutované závazky v rámci daného projektu partner
dodrží. Další spolupráci v této chvíli vidíme z řady aspektů i dosavadní zkušenosti jako velmi
problematickou.
Nově navázán kontakt s ředitelkou školy v Malenovicích, paní Dr. Zdeňkou Jančíkovou, do
budoucna plánujeme zajistit pro kolegy náslechy v ERIN třídách a diskuzi s učiteli k
problematice poskytování péče o nadané žáky. Ve škole se také budeme zajímat o konkrétní
metodické postupy a didaktické materiály a pomůcky, které pak můžeme doporučovat k
individuálně integrovaným nadaným žákům v jiných školách.
FOTOGALERIE
Z NÁVŠTĚVY V KING EDWARD VI. ASTON SCHOOL
Z NÁVŠTĚVY V BROADWAY ACADEMY
Z NÁVŠTĚVY V TITAN PARTNERSHIP LTD.

Podobné dokumenty