Směrnice 18-51

Transkript

Směrnice 18-51
neověřených
Pořizování
kopiínenídovoleno
Výtiskč.:Í
Datum účinnosti:
1.7.2012 .
sMĚRNlcE
4ák|adnípředpis v oblasti bezpečnostipráce
t. Účet
SměrnicestanovujezákladnípoŽadavkypro zajištěníbezpeěnostia ochranyzdravípři
práci a bezpečnosti
technickýchzařízení.
2. Rozsah platnosti
Tato směrnicep|atíve všechprostorechPARAMO, a.s. a je zák|adním
předpisempro
ško|ení
zaměstnanců,
kteří.neabsolvují
školení
(|l|'stupň d|e
BozP provedoucípracovníky
s 18.13).Směmicep|atíi pro fyzickéa právnickéosoby a jejichzaměstnancepůsobící
a
pohybující
se v areá|echPAMMo, a.s.,s výjimkoupoŽadavků
řešících
podmínky
konkrétní
zaměstnancŮPAMMo, a.s. (rizika,poskytovánínápojů,
LPP, apod.)
Tatosměrniceobsahujepouzezákladníinformacez prob|ematiky
BOZP a podrobnějije
řeŠena
v jednotlivých
uvedenýchsměmicích'Úp|nézněnísměmicje na vnitropodnikovém
intranetu
a proexternífirmy
na |nternetu:
www.paramo.dz
v části"onáď Závaznénormya
informace".
Tuěně označenýtext p|atípro vedoucípracovníky.
3. odoovědnost a spolupráce
odpovědnosta spolupÉcevyplýváz textu.
4. Zkratkv
BOZP
Dis
HZSp
LPP
OHSE
OIMSa lA
OOPP
oza BozP
Bezpeěnosta ochranazdravÍpři práci
Distribuční
středisko
Hasičský
záchrannýsborpodniku
prohlídka
Lékařskápreventivní
práce a Životního
prostředí
odbor bezpečnosti
odbor integrovaných
systémů
a interního
auditu
prostředek
osobníochrannýpracovní
odbomězpůsobi|á
osobav ob|astiprevencerizikBOZP
|ng.ZdeněkHŮla
vedoucíolMSa lA
Směrnice 18-51
Strana 2 ze 14
5. Základní předpis v oblasti BOZP
5.1 Základní povinnosti a práva zaměstnanců
Základní povinnosti a práva zaměstnanců a povinnosti vedoucích zaměstnanců v
oblasti BOZP jsou stanoveny Pracovním řádem společnosti.
Zaměstnanci jsou povinni při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi
souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbát vždy zvýšené opatrnosti a
věnovat jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a
bezpečnost a zdraví jiných osob.
5.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni, ve spolupráci s OZO BOZP, vyhledávat a
vyhodnocovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu
práce (dále jen rizika) a vliv rizik na zaměstnance odstranit nebo minimalizovat vhodnými
technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními. Dále jsou povinni
seznámit zaměstnance s riziky a informovat je o opatřeních na ochranu před jejich
působením. Pro zajištění výše uvedeného ustanovení jsou zpracovány identifikační listy rizik
jednotlivých pracovišť, umístěných na pracovištích a na intranetu: Paramo/řízená
dokumentace/ dokumentace IMS/hodnocení a řízení rizik/identifikační listy rizik.
5.3 Poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Výběr, nákup a poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
(dle S 18-29), zaměstnancům zajišťuje přímý nadřízený (není-li vedoucím příslušného
organizačního útvaru stanoveno jinak). Ten rovněž odpovídá za to, že vybavení
zaměstnanců odpovídá vyhledaným a vyhodnoceným rizikům a kontroluje, zda jsou
poskytnuté prostředky zaměstnanci řádně užívány.
Zaměstnanci jsou povinni přidělené OOPP a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky řádně
používat, řádně s nimi hospodařit a neprodleně oznámit nadřízenému zničení OOPP (i
částečné) nebo jejich případnou ztrátu.
Zaměstnanec je povinen nahradit škodu vzniklou zaměstnavateli při ztrátě, poškození
nebo zničení OOPP, jež byly způsobeny jeho zaviněním nebo porušením povinností.
5.4 Poskytování ochranných nápojů
K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se zaměstnancům
poskytují nápoje, kterými se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracená potem a
dýcháním. V zimním období je zaměstnancům stanoveným v S 18-37 poskytován porcovaný
nebo sypaný čaj a cukr, v letním období jako náhrada minerálních látek ochranný nápoj
v prášku (např. Juwík perlivý light). Ochranné nápoje pro celé Paramo, a.s. na celé letní
období zajišťuje OHSE. Přípravu nápojů si zaměstnanci zabezpečují sami.
5.5 Rizikové stavy a skoronehody
OHSE zajišťuje monitorování, šetření a vyhodnocení rizikových stavů a skoronehod dle
PP18-01-01. K tomu je oprávněn přizvat příslušné vedoucí, případně odborné zaměstnance,
kteří jsou povinni účinně spolupracovat. Vyhodnocení, případně šetření se může zúčastnit i
zaměstnanec, který oznámení provedl.
Oznámení se provádí e-mailem na [email protected], [email protected],
[email protected] nebo písemně do schránek označených „skoronehody“, a to pokud
možno neprodleně po zjištění rizikového stavu nebo skoronehody. Oznámení mohou podat i
zaměstnanci externích firem.
Směrnice 18-51
Strana 3 ze 14
Při oznámení je nutno uvést:
• Jméno oznamujícího zaměstnance, provoz/odbor (nepovinné),
• datum a útvar, kde k události došlo nebo událost nadále trvá,
• pravdivý popis rizikového stavu nebo skoronehody.
5.6 Výchova zaměstnanců v oblasti HSE
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou v rozsahu své působnosti
povinni zajišťovat dle Směrnice S 18-13 výchovu a výcvik zaměstnanců v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Součástí výchovy je pravidelné
ověřování získaných znalostí, trvalé vyžadování a kontrola dodržování.
Zaměstnanci jsou povinni se školení, přezkoušení a výcviku zúčastnit.
5.7 Kontrola vedoucích zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci společnosti provádí v termínech uvedených v S 18-30
kontrolu svých podřízených a pracovišť. Kontrola musí být zaměřena zejména na
ověření:
• funkčnosti kontrolního systému přímých podřízených,
• dodržování pořádku na pracovišti a stanovených požadavků ze strany
zaměstnavatele,
• míry zajištění podmínek bezpečnosti práce, požární prevence a ochrany
životního prostředí na pracovišti, stanovených právními předpisy, technickými
normami a interními dokumenty IMS.
K provedení kontroly jsou vedoucí zaměstnanci oprávněni přizvat mimo svých
podřízených rovněž odborné zaměstnance OHSE .
Záznamem z kontroly vedoucích zaměstnanců je písemný Zápis o kontrole,
obsahující:
• zaměření kontroly;
• datum kontroly;
• zjištěné neshody, způsob a termín jejich odstranění;
• určení osob odpovědných za odstranění zjištěných neshod;
• podpis kontrolujícího.
Vedoucí zaměstnanci odpovědní za provádění kontroly jsou povinni, na základě
žádosti inspektora bezpečnosti práce příslušné odborové organizace, umožnit jemu
nebo jím pověřenému zástupci účast při kontrole.
Tato plánovaná kontrola nezbavuje vedoucí zaměstnance povinnosti soustavně
kontrolovat pracoviště svých podřízených tak, aby byly vytvořeny příznivé pracovní
podmínky a zajištěna bezpečnost.
Jsou-li kontrolou zjištěny nedostatky, je kontrolující povinen stanovit účinná
opatření a dále pak sledovat jejich realizaci a účinnost.
5.8 Pracovně lékařské služby (preventivní péče a lékařské preventivní prohlídky)
Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní
preventivní péče zabezpečuje prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi
z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tato péče je vyloučena
ze svobodné volby lékaře.
Vedoucí zaměstnanci jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky
pro zajištění řádného výkonu závodní preventivní péče.
Směrnice 18-51
Strana 4 ze 14
Zaměstnanci jsou povinni:
• Podrobit se ve stanovených termínech lékařským preventivním prohlídkám (dále jen
LPP) a vyšetřením v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci dle
S 18-31. LPP zahrnující vyšetření u závodního lékaře a další potřebná odborná
vyšetření je zaměstnanec povinen absolvovat (dokončit) nejpozději do skončení lhůty
platnosti předchozího lékařského posudku. Bez platné LPP zaměstnanec nesmí
nastoupit na pracoviště k výkonu práce.
• Na všechny lékařské prohlídky přinést s sebou k stanovenému lékaři Kartu zdravotní
způsobilosti k provedení záznamu o prohlídce a poté ji odevzdat zpět vedoucímu
zaměstnanci k uložení.
• V případě ukončení pracovního poměru po provedení výstupní lékařské prohlídky
odevzdat Kartu na personální úsek k archivaci.
Všechny vykonávané práce jsou zařazeny do kategorií a práce zařazené do kategorie
2R a 3 jsou klasifikovány jako práce rizikové. Zaměstnanci vykonávající tyto práce absolvují
zdravotní prohlídky v režimu stanoveném Krajskou hygienickou stanicí.
5.9 Alkohol a jiné návykové látky
Zaměstnancům je zakázáno:
• požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v areálu společnosti,
• přinášet, resp. dovážet tyto nápoje a látky do areálu společnosti a vstupovat sem pod
jejich vlivem, ať již z jakéhokoliv důvodu a v kterékoliv době.
Směrnice S 18-18 stanoví zaměstnancům povinnost podrobit se zkoušce (vyšetření), zda
nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a postup pro provádění zkoušek
při podezření z požití alkoholických nápojů. Kontrolu provádějí zaměstnanci bezpečnostní
agentury.
5.10 Pracovní podmínky žen a mladistvých
Rozhodujícím kritériem pro zařazení žen a mladistvých na pracoviště je druh a rozsah
vykonávané činnosti, daný popisem pracovní funkce.
Rozsah prací zakázaných ženám a mladistvým je definován zákoníkem práce a
vyhláškou č. 288/2003 Sb. a rozpracován v S 18-38.
5.11 Pracovní úraz
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci
způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů
nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Neprodleně po zajištění první pomoci je postižený (pokud je toho schopen) nebo jiný
zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, povinen uvědomit
zaměstnance nadřízenému postiženého, v případě nepřítomnosti dispečera a zaměstnance
odpovědného za bezpečnost práce
Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz s pracovní neschopností, je povinen neprodleně
předat svému nadřízenému doklad o své pracovní neschopnosti.
Postižený, svědci a další přizvaní zaměstnanci jsou povinni při zjišťování příčin vzniku
pracovního úrazu účinně spolupracovat.
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pracovní úraz řádně zaevidovat a zajistit
odpovědné a spolehlivé zjištění příčiny, příčinných souvislostí a všech dalších
okolností jeho vzniku.
Vznikne-li zaměstnanci nárok na náhradu škody za pracovní úraz, obdrží postižený po
ukončení léčení formulář na bodové ohodnocení, u ošetřujícího lékaře si zajistí jeho vyplnění
a předá jej do personálního oddělení.
Povinnosti jednotlivých zaměstnanců jsou uvedeny v S 18-03.
Směrnice 18-51
Strana 5 ze 14
5.12 První pomoc
K poskytování laické první pomoci jsou na jednotlivých pracovištích rozmístěny
lékárničky se základním vybavením.
Předlékařskou první pomoc jsou povinni neprodleně poskytnout všichni přítomní
zaměstnanci za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého lékaři.
Jedná-li se o úraz, jehož ošetření přesahuje možnosti zaměstnance, který postiženého
nalezl, volá tento neprodleně HZSp (linka 150), jehož pracovníci se dostaví na místo úrazu a
poskytnou první pomoc. V případě potřeby zajistí pracovníci HZSp přivolání odborné
lékařské pomoci, případně zajistí odvoz postiženého na zdravotní středisko nebo do
nemocnice.
Poskytování předlékařské první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních
životních funkcí. Minimum pro poskytování první pomoci je uvedeno v příloze č. 1.
5.13 Pracovní a provozní objekty a prostory
Výrobní a provozní budovy a prostory musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje
bezpečnost osob.
Technická dokumentace pro výrobu, přepravu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a
technických zařízení, jakož i technická dokumentace technologií musí obsahovat požadavky
na zajištění BOZP. Její nedílnou součástí musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek
a revizí.
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob, musí být opatřeny
bezpečnostním označením, případně signalizačním zařízením (např. bezpečnostní barvy,
značky, tabulky, světelné a akustické signály apod.). Bezpečnostní označení a signály
nenahrazují ochranná zařízení.
Únikové východy musí být trvale průchodné.
Míra odpovědnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců za stav pracovních a
provozních objektů musí být jednoznačně stanovena přímým nadřízeným (např.
organizačním řádem, smlouvou o hmotné odpovědnosti, popisem pracovní funkce,
případně písemným pověřením apod.).
5.14 Stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky
Stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky mohou být uvedeny do provozu, jen
odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.
V areálu společnosti je povoleno používat:
• jen takové stroje, strojní zařízení a dopravní prostředky (dále jen stroje), které svou
konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení,
• stroje jen k takovým účelům, pro které jsou vyrobeny a jsou technicky způsobilé
v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.
Stroje lze provozovat pouze způsobem stanoveným příslušnými provozně-technickými
předpisy.
Provoz, údržba, opravy a čištění musí být prováděny v souladu s dokumentací strojů a
s technickými normami, za dodržení dalších podmínek stanovených platnými právními
předpisy, organizačními a řídícími normami a provozně-technickými předpisy.
Stroje a strojní zařízení včetně nástrojů, nářadí apod. musí být po celou dobu provozu
podrobovány pravidelné údržbě, kontrolám a revizím.
5.15 Ochranná zařízení
Ochranná zařízení musí bránit přístupu osob do nebezpečného prostoru.
Ochranná zařízení musí být stále v provozuschopném stavu.
Je zakázáno svévolně ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná zařízení.
Směrnice 18-51
Strana 6 ze 14
Zaměstnanci jsou povinni používat jen taková zařízení, stroje a nářadí, u nichž stav
ochranných zařízení odpovídá:
• podmínkám stanoveným výrobcem,
• ustanovením předpisů k zajištění BOZP a technických norem.
Zaměstnanci jsou dále povinni:
• zajistit zabezpečení ohroženého prostoru po celou dobu, kdy je ochranné zařízení ze
závažných důvodů vyřazeno z provozu, např. ohrazením nebo střežením prostoru
• zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací),
bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit,
• neprodleně informovat nadřízeného, došlo-li při provádění práce k takovému
poškození ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu.
5.16 Ruční manipulace s břemeny
Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se
předcházelo úrazům.
Ruční manipulace s břemeny je nedílnou součástí vyhledání a vyhodnocení rizik dle
S 18-39.
5.17 Obsluha strojů a technických zařízení
Za bezpečný a spolehlivý provoz používaných zařízení, nástrojů, nářadí apod.,
odpovídají vedoucí zaměstnanci, kteří tato zařízení provozují.
Povinnosti provozovatele, vyplývající z právních předpisů, nebo jejich část lze přenést na
zhotovitele/nájemce. Zhotovitel/nájemce, kterému byla formou příslušné obchodní (nebo
jiné) smlouvy předána zařízení provozovatelem do užívání/nájmu, sehrává ve vztahu
k technickým zařízením roli definovanou touto smlouvou.
Samostatně obsluhovat stroje a technická zařízení smí pouze písemně pověřený
zaměstnanec, duševně a tělesně způsobilý, starší 18 let (není-li zvláštními předpisy
stanoveno jinak), prokazatelně zaškolený a zacvičený, který odpovídá za bezpečný a
hospodárný provoz zařízení
Zaměstnanec obsluhující vyhrazená technická zařízení musí mít podle zvláštních
předpisů navíc odbornou způsobilost k jeho obsluze nebo k řízení (např. topičský,
jeřábnický, vazačský průkaz apod.).
Vyhrazená technická zařízení jsou kategorizována platnými právními předpisy a rozdělují
se do čtyř základních podskupin:
• vyhrazená tlaková zařízení;
• vyhrazená zdvihací zařízení;
• vyhrazená elektrická zařízení;
• vyhrazená plynová zařízení.
ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení
provozovaná společností nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro
stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků
5.18 Obsluha elektrického zařízení
Pro činnost na elektrických zařízeních platí příslušné právní a ostatní předpisy, technické
normy a organizační a řídící normy společnosti, které rovněž stanoví postup a odpovědnosti
jednotlivých zaměstnanců pro jejich kontrolu a revize.
Při obsluze elektrického zařízení musí zaměstnanci dbát příslušných návodů a instrukcí
a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo
nadměrně přetěžováno nebo poškozováno.
Směrnice 18-51
Strana 7 ze 14
Obsluhovat a zacházet s elektrickým zařízením všech napětí mohou v podmínkách
společnosti minimálně zaměstnanci poučení ve smyslu § 4 vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb.
Poučení zaměstnanců bez elektrotechnického vzdělání provádí vedoucí zaměstnanci v
rámci výchovy v oblasti BOZP.
Zaměstnanci poučení:
• mohou zapínat a vypínat elektrická zařízení,
• jsou povinni při zjištění závady na zařízení (např. poškození izolace, zápach po
spálenině, kouř, neobvykle hlučný, nárazový chod elektrického zařízení, silné
bručení nebo jiskření) elektrické zařízení ihned vypnout a závadu ohlásit
nadřízenému zaměstnanci,
• smějí vykonávat udržovací práce (čištění, mazání, běžné prohlídky) bez rozebírání
pomocí nástrojů, a to jen v případě, je-li elektrické zařízení ve vypnutém stavu,
• mohou přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami
opatřenými příslušnými spojovacími částmi (pohyblivé zásuvky a vidlice) a to jen
v případě, je-li elektrické zařízení ve vypnutém stavu (Pohyblivé přívody musí být
umístěny nebo uloženy tak, aby byly chráněny před vlhkem, ohněm a mechanickým
poškozením),
• před přemisťováním elektrických zařízení, připojených na elektrickou síť pohyblivým
kabelovým přívodem s vidlicí, musí provést bezpečné odpojení od sítě vytažením
vidlice (zástrčky) ze zásuvky, aby nemohlo dojít k přerušení nebo vytržení
připojených vodičů. Netýká se zařízení, která jsou k tomuto účelu konstruována,
např. přenosná svítidla, ruční elektromechanické nářadí apod.
5.19 Užívání elektrických přenosných spotřebičů
Za bezpečné používání el. spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zaměstnanec,
kterému je spotřebič předán do užívání. Je odpovědný za účelné využívání el. přenosných
spotřebičů a jejich úplnost.
Elektrické přenosné spotřebiče se smějí používat v souladu s návody k obsluze zařízení.
Zaměstnanci musí být s návody k obsluze prokazatelně seznámeni.
Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá uživatel, který je povinen v případě
jejich poškození zajistit prostřednictvím vedoucího útvaru odbornou opravu.
Elektrické přenosné spotřebiče bez příslušného krytí je zakázáno umisťovat do prostoru
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
V prostorech s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, výbuchu hořlavých plynů a par,
požáru a výbuchu hořlavých prachů, je povoleno používat pouze spotřebiče, které svým
provedením odpovídají danému prostředí. V případě, že uvedené elektrické přístroje svým
provedením neodpovídají pro použití v daném prostředí na daném pracovišti, musí být pro
jejich použití vždy vystaveno písemné povolení k práci s otevřeným ohněm.
Podmínky pro používání spotřebičů v prostorech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo kde nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ovlivněno zvlášť
nepříznivými vlivy (jedná se o práce ve stísněných prostorech, kovových nádržích, kotlích a
za přítomnosti vody, resp. korozních látek), stanoví S 18-07 (pro HS Pardubice) a S 18-41
(pro HS Kolín).
Pro všechny zaměstnance společnosti platí zákaz:
• používat spotřebiče pro jiné účely než je stanoveno,
• používat poškozené spotřebiče a jejich příslušenství,
• zakrývat elektrotepelné spotřebiče nebo na ně odkládat různé předměty či materiály.
Pro bezpečné používání musí uživatel dodržovat:
• návod k obsluze od výrobce,
• odpojení tepelného spotřebiče ze zásuvky po skončení směny (netýká se
nepřetržitého provozu),
Směrnice 18-51
Strana 8 ze 14
•
stanovené bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v případě používání
přenosných spotřebičů a zářičů určených k vytápění.
Pro všechny zaměstnance společnosti platí zákaz:
• přemisťovat spotřebiče mimo místa uvedená na povolení,
• ukládat v blízkosti spotřebičů hořlavé nebo výbušné látky,
• ponechat zapnuté spotřebiče trvale bez dohledu (neplatí pro automaticky regulované
spotřebiče).
Při zapojování elektrických spotřebičů do zásuvky příslušné napěťové soustavy za
použití prodlužovacích přívodů musí být dodržen tento postup:
• nejdříve se spojí přívodní kabel elektrického přístroje s prodlužovacím kabelem, je-li
nutno delší pohyblivý přívod k dosažení zásuvky (při spojování se postupuje vždy od
elektrického přístroje směrem k napájecímu bodu),
• kabel se řádně vyvěsí, případně se jinak zajistí, aby byl chráněn před mechanickým a
jiným poškozením,
• na základě předchozích provedených úkonů je možno zasunout zástrčku kabelu ve
správné poloze do zásuvky (při rozpojování se začíná vysunutím vidlice /zástrčky/ ze
zásuvky v místě napájení).
5.20 Práce na elektrickém zařízení
Práci na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilí zaměstnanci
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., a to za
dodržení ustanovení příslušných právních a ostatních předpisů, technických norem,
organizačních a řídících norem.
5.21 Čistění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení
Zajištění BOZP při čistění, mazání, rozpařování a profukování strojů a zařízení musí být
součástí provozní dokumentace (příslušné provozní předpisy a pracovní postupy). Hadice,
používané k rozpařování a profukování strojů a zařízení, musí být řádně upevněny vhodnými
spojovacími prostředky (nikoliv drátem apod.).
Při mytí podlah a při chůzi po čerstvě umyté podlaze je nutno dbát zvýšené opatrnosti,
protože hrozí riziko uklouznutí.
5.22 Práce s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky
Zajištění BOZP při práci s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, musí být
součástí provozní dokumentace (příslušné provozní předpisy, pracovní a laboratorní
postupy).
Práci, případně jinou manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky smí
provádět pouze odborně a zdravotně způsobilí zaměstnanci.
Na pracovištích, na kterých se s nebezpečnými chemickými látkami nakládá, musí být
vyvěšena „Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky“, schválené příslušnou
krajskou hygienickou stanicí.
Při práci s nebezpečnými chemickými látkami musí zaměstnanci používat stanovené
OOPP.
Rizika výskytu nebezpečných látek v objektech, případně v jiných prostorech pohybu
zaměstnanců, jsou v návaznosti na příslušné havarijní plány nedílnou součástí vyhledání a
vyhodnocení rizik dle S 18-39. Způsob seznámení zaměstnanců s riziky stanoví S 18-13.
Obaly s výrobky, provozní nádoby, potrubí a objekty musí být označeny v souladu s
S 18-12 a PP 18-01-02.
Směrnice 18-51
Strana 9 ze 14
5.23 Zajištění BOZP jiných osob
Návštěvníci společnosti a jiné osoby provádějící v areálu práci obdrží při vyřizování
povolení ke vstupu nebo vjezdu do areálu společnosti proti podpisu Bezpečnostní pokyny
pro pobyt a jízdu.
Součástí smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, objednávky nebo smlouvy je Příloha HSE
(Rizika, zásady bezpečné práce, požární ochrany a Ochrany životního prostředí v PARAMO,
a. s.).
5.24 Práce na zařízení, práce uvnitř zařízení a pod úrovní terénu, zemní a výkopové
práce
V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a
požární bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce v areálu společnosti pouze na
základě platné povolenky dle příslušných Směrnic (S 18-07 pro HS Pardubice a S 18-41 pro
HS Kolín) a za podmínek v nich uvedených.
5.25 Práce ve výškách a pomocné stavební konstrukce (lešení)
Tyto práce jsou řešeny v S 18-43.
Práce ve výškách
Za práci ve výškách a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka na
pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou
nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu, propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví
osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních
pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní,
případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.
Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním
zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými
látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních
pracovištích, kromě práce na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve výšce nižší než 5 m.
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití OOPP proti pádu
byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při
mimořádných událostech.
Zvolené OOPP musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a
povětrnostní situaci, umožňovat bezpečný pohyb a být pravidelně prohlíženy a zkoušeny
v souladu s požadavky průvodní dokumentace. Po celou dobu užívání musí být u každého
prostředku osobního zajištění, včetně příslušenství veden Evidenční list.
Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být zaměstnanec stále zabezpečen
osobním zajištěním.
Vhodný prostředek osobního zajištění a místo upevnění (ukotvení) je povinen určit
zpracovatel technologického postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není
třeba vypracovat technologický postup, přechází tato povinnost na zaměstnance, který práce
ve výškách řídí.
Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru
pádu dostatečně odolné. Je nutno postupovat v souladu s návody na používání.
Pomocné stavební konstrukce (lešení)
Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení
podle platných technických norem a následném protokolárním předání (převzetí) do užívání.
Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, provedeno,
předáno a převzato do provozu.
Je zakázáno provádět montáž, demontáž, přemísťování, případně jiné úpravy lešení.
Směrnice 18-51
Strana 10 ze 14
Veškeré postavené lešení musí být evidováno zaměstnanci provozu údržby.
Plniště
Při plnění autocisteren a železničních cisteren musí být dodržovány Zásady bezpečné
práce na stáčecích/plnících místech a místech nakládky/vykládky PARAMO, a.s., zejména
používání výsuvného zábradlí.
5.26 Pohyb osob na výrobnách
Zaměstnanci, kteří se z pracovních důvodů pohybují na výrobnách mimo svá stálá
pracoviště, jsou povinni ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu
zaměstnanci příslušné výrobny nebo jím pověřenému zaměstnanci.
Zaměstnancům, kteří nemají povolení ke vstupu a pohybu uděleného příslušným
vedoucím zaměstnancem dané výrobny, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru.
Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů.
5.27 Pohyb a jízda v areálu společnosti
Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích
v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., s výjimkami uvedenými v dopravně
provozních řádech (pro HS Pardubice S 15-02, pro HS Kolín S 15-05).
Veškeré křižovatky základních komunikací mezi sebou, pokud nejsou označeny
příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost
v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže,
obvodu výrobny, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič
přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.
Maximální dovolená rychlost všech vozidel je na základních komunikacích v HS
Pardubice je 20 km/ho, v HS Kolín a DiS 30 km/h.
Nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami
je v HS Pardubice 3,7 m, v HS Kolín 4,2 m, pokud není značkami stanoveno jinak. Tyto
podjezdné výšky nejsou značeny dopravními značkami.
Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky,
upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.
Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
• je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
• je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
• jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem UNIDO nebo jinou oprávněnou
odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),
Přejíždění kolejiště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy a na
přechodech pro chodce je zakázáno.
Za bezpečnou jízdu vozidla a za jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro
jízdu smí používat pouze komunikací k tomu určených. Kouření v kabině vozidla je
zakázáno.
Všem řidičům je dále zakázáno:
• vjíždět bezdůvodně do prostoru výrobních zařízení,
• parkovat mimo určená parkoviště,
• parkovat a garážovat v prostorech výrobních hal a dílen.
Stojící a parkující vozidla nesmí omezit průjezdnost komunikace a bránit v přístupu
k objektům pro vozidla hasičské záchranné služby, rychlé záchranné služby, apod.
V případě vzniku dopravní nehody v pracovní době je řidič (případně svědek nehody,
pokud toho řidič není schopen) povinen o nehodě neprodleně informovat vedoucího
Směrnice 18-51
Strana 11 ze 14
dopravy, v mimopracovní době informuje dispečera. Při ohlášení je povinen zvlášť upozornit
na skutečnost, že při nehodě došlo:
• ke zranění osob,
• k ohrožení životního prostředí (např. unikajícím palivem, vlivem převáženého nákladu
apod.),
• k jiné škodě na majetku společnosti (např. poškození komunikace, dopravního
značení apod.).
Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními
zákona č. 361/2000 Sb.
Přeprava nebezpečných látek a věcí se řídí Směrnicí 15-07.
Chůze v areálu společnosti je povolena pouze po chodnících. Kde nejsou zřízeny, chodí
se po levé straně vozovky. Chůze mimo vykázané cesty je zakázána, pokud není nutná
z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života
a zdraví osob.
Při pohybu v areálu společnosti je zakázáno používat koloběžky, jakékoli lyže
(i kolečkové), jakékoli brusle, skateboardy apod.
Řídit služební silniční motorová vozidla smí pouze zaměstnanci, kteří:
• jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny odpovídají druhu řízeného vozidla,
• byli prokazatelně seznámeni s ustanoveními směrnice S 15-01, s návodem výrobce
na obsluhu přiděleného vozidla, případně s příslušným provozně-technickým
předpisem,
• se zúčastnili školení řidičů dle S 15-01 nebo jsou držiteli osvědčení profesní
způsobilosti řidiče, řídí-li vozidlo definované zákonem č. 247/2000 Sb.
Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.),
je OHSE oprávněno vydat zaměstnancům zákaz jízdy na jízdních kolech v areálu
společnosti.
Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky
č. 341/2002 Sb. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Na jízdním kole je zakázáno:
• vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
• jezdit bez držení řídítek,
• jezdit ve dvou,
• pro jízdu používat chodník,
• jezdit v kolejišti,
• vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby.
5.28 Vstup do kolejiště obvodu železniční vlečky, pohyb a práce v tomto prostoru
Vstup do kolejiště je zakázán. Do kolejiště smí vstupovat pouze určení zaměstnanci.
Ostatním zaměstnancům a osobám pohybujícím se na území společnosti je dovoleno
přecházet kolejiště pouze na označených přejezdech, které jsou pro tento účel uzpůsobeny.
Před vstupem do kolejiště se přecházející musí rozhlédnout na obě strany a přesvědčit se,
zda se neblíží drážní vozidla. Jestliže se drážní vozidla blíží nebo jsou-li dávána výstražná
znamení lokomotivní houkačkou, zaměstnancem provozovatele vlečky píšťalkou nebo
ústním upozorněním, je vstup do kolejiště zakázán.
Pohyb a práce v kolejišti je povolen pouze za podmínek stanovených směrnicí Unipetrol
doprava S 45.
Směrnice 18-51
Strana 12 ze 14
5.29 Další pracovně-bezpečnostní pokyny
Při práci na ochozech a roštových podlahách musí být dodržena jejich únosnost, aby tak
nemohlo dojít k jejich poškození.
Prostor pod vyvýšeným pracovištěm musí být vždy zabezpečen výstražnými tabulkami,
zábranou, případně ostrahou poučenou osobou.
Pracoviště při provádění práce ve výšce musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k pádu
předmětů a nářadí.
Likvidované výrobní zařízení k sešrotování musí být otevřené a zbavené nebezpečných
látek.
Každý vzniklý otvor nebo prohlubeň (musel-li být při pracovní činnosti odstraněn např.
roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.), musí být
zajištěn bezpečným ohrazením nebo ostrahou poučenou osobou, a to i v době přerušení
práce.
Neprodleně po ukončení práce musí být proveden úklid pracoviště.
Zaměstnanci jsou povinni respektovat bezpečnostní informační systém v areálu
společnosti (tj. informační a bezpečnostní značky, signály, hlášení místního rozhlasu, apod.).
Postupy při řešení mimořádných událostí (havárie, požár, apod.) jsou stanoven
v předpisech jednotlivých pracovišť
Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu silničního (železničního) vozidla nebo s ní
sestoupit, musí se použít zařízení k tomu určené, které je součástí vozidla (není-li jeho
součástí, použije se bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení).
Ve společnosti je zakázáno:
• kouření v celém areálu společnosti,
• provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, není-li to součástí pracovní
činnosti,
• vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj
(zařízení) v klidu a řádně zabezpečen(o) proti náhodnému spuštění,
• shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním
(technologickým) postupem stanoveno jinak,
• používat bez povolení k práci s otevřeným ohněm elektronické přístroje (mobilní
telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty apod.) ve vyznačených
zónách nebezpečí výbuchu,
• používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné,
než k tomu určené prostředky,
• ukládat demontovaný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest,
• ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo
sesutí,
• opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
• prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich
nebezpečné blízkosti,
• vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující
kontaminaci vod do kanalizace, případně do míst, které nejsou určeny ke sběru
kapalných odpadů,
• čistit zařízení (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem
apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
• provádět ruční manipulaci se zařízením, ostrými předměty a pohybovat se na
žebřících, ochozech a roštových lávkách bez použití vhodných ochranných rukavic,
• rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty apod.) bez použití obličejového štítu
a dalších vhodných OOPP, nelze-li zcela vyloučit ani po provedení příslušných
Směrnice 18-51
Strana 13 ze 14
•
•
•
•
zajišťovacích úkonů v rámci povolovacího řízení, že zařízení neobsahuje zbytky páry,
kondenzátu, případně jiných nebezpečných látek,
oddělovat nebo řezat materiál, není-li oddělovaná část zajištěna proti pádu,
odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní
zařízení,
prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu či
multikáry a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru.
5.30 Provozně bezpečnostní předpisy
Pro všechna výrobní a pomocná střediska jsou zpracovány předpisy bezpečnosti práce a
požární ochrany.
5.31 Kontrola
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou povinni trvale vyžadovat a
kontrolovat dodržování ustanovení této směrnice, stav bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí na svých pracovištích, výsledky kontroly pravidelně a prokazatelně
vyhodnocovat. Dále jsou povinni zajistit odstranění zjištěných závad.
Kontrolu v celém areálu společnosti jsou dále oprávněni provádět zaměstnanci OHSE,
VOIMS a IA, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona zaměstnanci
bezpečnostní agentury v jeho stejnokroji.
6. Souvisící dokumentace
S 15-01
S 15-02
S 15-05
S 15-07
S 18-02
S 18-03
S 18-04
S 18-06
S 18-07
S 18-09
S 18-12
S 18-13
S 18-18
S 18-19
S 18-29
S 18-30
S 18-31
S 18-37
S 18-38
S 18-39
S 18-41
S 18-43
S 45
Provoz osobních a užitkových vozidel v PARAMO, a.s.
Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. – HS Pardubice
Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. – HS Kolín
Aplikace ADR/RID v PARAMO, a.s.
Traumatologický plán
Evidence a registrace pracovních úrazů
Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a.s.
Povolování svařování
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení
Zákaz kouření v PARAMO, a.s.
Chemické látky a směsi
Školení BOZP, praktická cvičení a dokumentace v PARAMO, a.s.
Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
Používání ochranných přileb v PARAMO, a.s.
Poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v
PARAMO, a.s.
Prověrky a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců v PARAMO, a.s.
Poskytování nápojů a zásobování pitnou vodou
Seznam prací zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9.
měsíce po porodu a mladistvým
Určení, hodnocení a řízení rizik
Povolování prací v HS Kolín
Bezpečnost práce při stavební činnosti, pracích ve výškách a na lešení
Práce a pohyb v kolejišti vlečky
Směrnice 18-51
Strana 14 ze 14
TOP 13-01
TOP 13-02
PP 18-01-01
PP 18-01-02
Postup při vypracování dokumentace IMS
Zásady pro vedení dokumentů IMS
Skoronehody a rizikové stavy
Značení pracovišť bezpečnostními značkami
7. Závěrečná ustanovení
Odborní ředitelé, vedoucí odborů, provozů a oddělení jsou povinni seznámit podřízené
zaměstnance s touto směrnicí a zabezpečit její plnění.
8. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá bezpečnostní technik.
Termín prověrky: jednou za 5 let.
Za provedení prověrky této směrnice odpovídá bezpečnostní technik.
9. Rozdělovník
výt.č.1)
Intranet PARAMO, a.s.
10. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Minimum pro poskytování předlékařské (laické) první pomoci
Příloha č. 1
ke Směrnici 18-51
Strana 1 z 3
Minimum pro poskytování předlékařské (laické) první pomoci
Poruchy dýchání
(namáhavé, zrychlené, zpomalené, mělké lapavé dechy, namodralá sliznice a kůže)
Obnovení průchodnosti dýchacích cest
Záklon hlavy a předsunutí dolní čelisti a otevření úst. Prohlédnutí ústní dutiny a hltanu a
jejich vyčištění od cizího obsahu, vynětí volné zubní protézy, popř. jiné překážky volného
dýchání. Při vdechnutí a uvíznutí sousta nebo cizího tělesa rázný úder mezi lopatky, pokud
možno při předklonu nebo v poloze na boku. Uložení do stabilizované polohy na boku, pokud
poškozený spontánně dostatečně dýchá.
Udržení průchodnosti horních dýchacích cest při bezvědomí a při zachovaném
dostatečném dýchání
Uložení do stabilizované polohy na boku se snížením horní poloviny trupu v případech,
kde je současné poranění obličeje s nebezpečím zatékání krve do dýchacích cest. Uložení
do stabilizované polohy na boku se zvýšením horní poloviny trupu a hlavy v případech, kdy
jde o mozkolebeční poranění nebo o poranění hrudníku. Uložení do polohy vleže naznak
s mírným záklonem hlavy a trvalým držením předsunuté dolní čelisti v případech, kdy nelze
užít stabilizované polohy.
Soustavná kontrola dostatečnosti dýchání.
Umělé dýchání při zástavě a nedostatečnosti dýchání
Zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání způsobem z plic do plic, popřípadě
nouzově nepřímým způsobem.
Způsob z plic do plic bez pomůcek, s použitím kapesníku, resuscitační obličejové roušky.
Postup:
Ústy, popř. nosem u dospělých a u dětí starších 10 let, zahájení 2 po sobě následující
hluboké dechy poté s dodržováním frekvence 12 - 14 dechů za minutu s objemem vlastního
hlubokého výdechu.
Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.
Zástava krevního oběhu
(bez tepu, bez dechu, bez vědomí, promodralá kůže a sliznice, uvážit nestabilní příznak
zornic včetně nulové reakce na světlo)
Nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním, tj. neodkladná resuscitace.
Postup:
Umělé dýchání (viz. poruchy dýchání). Zahájení 2 hlubokými dechy, poté nepřímá masáž
srdce (rytmickým stlačováním hrudní kosti kolmo proti páteři, na přechodu mezi střední a
dolní třetinou hrudní kosti tak, aby doba stlačení byla stejně dlouhá jako doba uvolnění,
přitom se ruce zachránce stále dotýkají hrudníku postiženého. Zachraňovaný leží rovně na
zádech na pevné podložce). Provádění dvěma zachránci (u dospělých s frekvencí 80 až 100
stlačení za minutu při frekvenci dýchání 12 - 14 dechů za minutu v poměru 5 : 1, pravidelný
rytmus stlačení pokračuje i v době umělého dechu, hloubka stlačení 5 - 6 cm, oběma rukama
v typickém postavení).
Provádění jedním zachráncem (zachování poměru 15 : 2 s frekvencí 80 - 100 za
minutu). Poloha rovně na zádech na pevné podložce doplněná zvednutím dolních končetin
kolmo k podložce, tj. autotransfúze (při více zachráncích).
Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.
Provádění neodkladné resuscitace až do předání službě rychlé zdravotnické pomoci.
Příloha č. 1
ke Směrnici 18-51
Strana 2 z 3
Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem
Nízké napětí do 1000 V
Vypnutí proudu, přerušení styku s vodičem, zajištění základních životních funkcí (umělé
dýcháni, při zástavě oběhu nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním).
Vysoké napětí nad 1000 V
Vypnutí proudu a šetrné vyproštění postiženého, není-li to možné, neodkladně zajistit
technickou první pomoc, zajištění základních životních funkcí (nepřímá srdeční masáž
s umělým dýcháním, minimální, šetrné změny polohy, chlazení a aseptické krytí popálenin,
znehybnění zlomenin, neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci).
Otravy toxickými plyny
Okamžité vynesení ze zamořeného prostoru. Při zachovaném dostatečném dýchání
pouze zajištění průchodnosti dýchacích cest nejvhodněji stabilizovanou polohou bez většího
záklonu hlavy. Při nedostatečném dýchání – umělé dýcháni z plic do plic, při zástavě
krevního oběhu – umělé dýchání s nepřímou srdeční masáží. Neodkladné zajištění rychlé
zdravotnické pomoci, a to i v případech, kdy se postižený viditelně probírá z bezvědomí.
Poleptání nebezpečnými chemickými látkami a prostředky
Kůže a sliznice
Okamžité oplachování dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 - 20 minut.
Přiložení aseptického obvazu navlhčeného neutralizačním roztokem.
Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.
Rohovky a spojivky
Okamžité oplachování a vyplachování dostatečným množstvím vody alespoň po dobu 15
až 20 minut.
Přiložení aseptického obvazu na obě oči.
Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.
Popálení
Vynesení z prostoru působení vysoké teploty a kouře. Uhašení hořícího oděvu –
neodtrhávat od kůže. Při vzplanutí benzinu a jiných hořlavin ponoření do vody nebo
přitisknutí více vrstev textilií. Neprodlené ochlazení popálených ploch studenou vodou.
Hluboké popáleniny s vyvinutými rozsáhlými puchýři až odúmrtí tkáně – ošetření suchým
aseptickým obvazem se silnější odsávací vrstvou, v obličeji s přiložením lehké krycí vrstvy.
Popřípadě znehybnění ošetřených postižených míst bez krytí přikrývkou. Ošetření
přidružených otevřených poranění. Pohodlná poloha vleže a velmi šetrné přenášení.
Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, před ztrátou tepla, před vznikem
třesavky a přehřátím. Psychická podpora, uklidnění, zajištění klidného prostředí. Neodkladné
zajištění rychlé zdravotnické pomoci.
Úraz chladem – podchlazení
Vynesení postiženého do závětří a sucha, do chráněného /teplého/ prostoru se
zamezením další ztráty tělesného tepla. Při bezvědomí zajištění průchodnosti dýchacích cest
a teplý obklad na přední polovinu krku a hrudníku bez ohřívání končetin. Při zástavě dýchání
a nehmatném tepu na krkavicích umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž.
Neměnit zbytečně původní polohu bezvědomého, silně podchlazeného postiženého.
Ošetření omrzlin a lehký aseptický obvaz na přidružené rány, teplé prostředí a teplý
obklad nebo koupel 40 °C.
Příloha č. 1
ke Směrnici 18-51
Strana 3 z 3
Při méně kritickém podchlazení se zachovaným vědomím a základními životními
funkcemi aktivní a pasivní pohyby postiženými končetinami; jejich zahřívání je nejvhodnější
ve vodě 40 °C teplé. Není-li zásadních důvodů proti (vnitřní zranění, bolest břicha, zvracení)
je možné podat teplý čaj. Neodkladné zajištěni rychlé zdravotnické pomoci, zejména při
kritickém podchlazení doprovázeném bezvědomím.
Omrzliny
Přerušení účinku chladu a vlhka. Zajištění vlažného prostředí. Aktivní a pasivní pohyby
postiženými končetinami, nejde-li současně o celkové kritické podchlazení. Vlažný obklad na
omrzliny. Lehký aseptický obvaz na přidružené rány. Není-li důvodů proti (viz úraz chladem),
lze podat teplý čaj.
Vnější poranění
Nouzově okamžité a pokud možno přechodné stlačení krvácejícího zdroje v ráně, např.
prsty a poté přiložení tlakového obvazu na ránu. V některých případech, např. krční a
podklíčková tepna, stlačení nutné až do chirurgického ošetření!
Okamžité a účinné stlačení tepny v tlakovém bodě a poté přiložení širšího tlakového
obvazu na ránu. (Vyžaduje anatomické znalosti). Po zastavení krvácení uvést ošetřené
místo do zvýšené polohy bez zakrývání pokrývkou. Zaznamenat čas zaškrcení tepny.
Autotransfúzní poloha, objeví-li se příznaky větší krevní ztráty, tzn. zvednout obě dolní
končetiny kolmo nad podložku. Soustavná kontrola obvazu. Neprodlené zajištění rychlé
zdravotnické pomoci, zejména po přiložení zaškrcovadla, objeví-li se příznaky větší krevní
ztráty, při známkách šoku a není-li možné zastavit krvácení spolehlivě (zejména v oblasti
krku a velkých ran).
Bezvědomí z neznámých důvodů
Při zachování dostatečného dýchání a krevního oběhu uložení do stabilizované polohy,
při zvracení s hlavou uloženou níže. Soustavná kontrola základních životních funkcí.
Při zástavě dýchání umělé dýchání, při zástavě krevního oběhu umělé dýchání
s nepřímou masáží srdce.
Zákaz vpravování tekutin do úst.
Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.