říjen 2011 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Transkript

říjen 2011 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Projekty energetiky
– nejen strany 4 a 5
str. 2
á
n
š
ě
Úsp OVICKÁ
VÍTK DNÍ
E
STŘ
K přesnému strojírenství směřujeme díky
investicím a řešení výzkumných projektů
Tisk zaměstnanců skupiny
vítkovice machinery group
7
str.
10/2011/říjen
V den zahájení MSV v Brně jsme otevřeli
supermoderní rychlokovárnu!
Unikátní technologie rychlokovadla zaujala i prezidenta republiky Václava Klause, který skupinu VMG
navštívil 1. září. Na snímku v doprovodu Jana Světlíka, předsedy představenstva a generálního
ředitele VÍTKOVICE, a. s., a Vladana Poláška, generálního ředitele VÍTKOVICE HAMMERING, a. s.
O krok před konkurencí
Technologie třetího tisíciletí. Tak se hovoří o moderní lince rychlokovacího stroje společ‑
nosti VÍTKOVICE HAMMERING, která byla zprovozněna 3. října 2011, tedy v den zahájení
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Jedna z největších investic do strojírenské technologie v České
republice v posledních dvaceti letech v hodnotě dvě miliardy ko‑
run je doslova historickým mezníkem v oblasti strojírenské meta‑
lurgie a navíc je to v rámci celé Evropy linka opravdu výjimečná
a unikátní. „Je unikátní z několika důvodů,“ zdůraznil Ing. Jan
Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE,
a. s. „Mimo jiné proto, že jsme si nepostavili novou fabriku na
zelené louce, ale že jsme ze staré haly, která tu stála už v roce
1905, udělali supermoderní provoz. Když se podíváte na celou
skupinu, najdete tam řadu paralel. Máme více než 180 let, ale
jsme zcela současná firma. Některé technologie máme jako jediní
v Evropě. Na historii, na tradici stavíme nové věci, rozvoj, i nové
přístupy.“
Více informací přinášíme na straně 3.
Byli jsme hlavními partnery konference International Energy Clubu
Přechod vítkovické flotily na CNG pokračuje!
Brno 3. 10. – 7. 10.
Navštivte nás
na veletrhu!
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP zve čtenáře Vítkovických novin
i všechny příznivce moderních technologií
a přesného strojírenství ve dnech 3. až
7. října 2011 k návštěvě své firemní ex‑
pozice na Mezinárodním strojírenském
veletrhu 2011 v Brně. Hlavní expozice
se nachází v pavilonu P (stánek č. 069),
venkovní expozice mimo jiné s automobily
i lokomotivou na CNG je umístěna na vol‑
né ploše A (stánek č. 001).
Do příštího roku bude ve skupině
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jezdit na
pohon stlačeným zemním plynem (CNG) už
300 vítkovických automobilů! „V roce 2007
to byla pouhá 3 auta a koncem roku 2010
jsme ve flotile měli 101 osobních vozidel
s pohonem na CNG. Roční úspora nákla‑
dů na PHM a úspora díky nulové silniční
dani byla 2,7 milionu korun. Celková roční
úspora po ukončení obměny bude zhruba
8 milionů,“ uvedl Ing. Jan Světlík, předseda
představenstva a generální ředitel strojíren‑
ské společnosti VÍTKOVICE, a. s.
O pokračujícím přechodu vítkovické
flotily na ekologické palivo budoucnosti
hovořil v International Energy Clubu, dru‑
hém ročníku setkání předních odborníků
z oblasti plynárenství a energetiky, který se
v Ostravě konal ve dnech 15. až 17. září.
Přítomní specialisté zde hovořili o otázkách
jaderné energetiky, náměstek ministra prů‑
myslu a obchodu Tomáš Hünner se při této
příležitosti zmínil o říjnovém tendru na třetí
a čtvrtý blok elektrárny Temelín o výkonu
minimálně 1 000 MW a zdůraznil také ros‑
toucí podíl plynu jako energetického zdro‑
je, mimo jiné se hovořilo také o plynových
elektrárnách. Investice do energetiky jsou
samozřejmě zajímavé pro výrobce pat‑
řičných komponentů, k nimž patří nejen
skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP,
ale také mnozí členové Národního stro‑
jírenského klastru. V České republice je
nejzajímavější příležitostí zmíněná dostav‑
ba jaderné elektrárny Temelín, pro kterou
VÍTKOVICE v minulosti vyrobily a dodaly
parogenerátory a kompenzátory objemu
typu VVER 1000.
Vážení čtenáři,
letošní Mezinárodní strojírenský ve‑
letrh v Brně je pro skupinu VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP jiný, než bylo naše
okolí zvyklé. Otevíráme a zprovozňujeme
novou továrnu VÍTKOVICE HAMMERING
s rychlokovací linkou, jakou nemá kon‑
kurence v okruhu stovek kilometrů. Je
unikátní svými parametry, schopností
zpracovávat hi‑tech materiály a posou‑
vá nás do oborů, ve kterých jsme dříve
nebyli, nebo hráli roli menší, než je na‑
ším dlouhodobým cílem. Rychlokovárna
umožní v uzavřeném výrobním cyklu
produkovat hotové výrobky, a to při za‑
chování maximální přesnosti, výkonnosti
a kvality. Uspořádání linky projektoval
náš tým, řadu věcí jsme vyráběli a dodá‑
vali ve skupině. I díky tomu jsme o krok
před konkurencí. Linka nám již teď, ně‑
kolik měsíců před najetím do trvalého
provozu, otevírá dveře do celého světa.
Kromě Evropy jednáme o dodávkách do
Indie, Ruska, Jižní Ameriky a dalších ze‑
mí, v nichž roste energetika, automobilo‑
vý průmysl, petrochemie, rozvíjí se těžba
nerostných surovin a stoupá poptávka
železniční dopravy po produktech stro‑
jírenské výroby.
Fakt, že máme novou technologii za
více než dvě miliardy korun, není ojedi‑
nělý. Cílevědomě se chystáme na ožive‑
ní trhu. Období ekonomického poklesu
jsme využili k modernizaci výrobní zá‑
kladny, ke zkvalitnění výrobního portfolia
investicemi do vědy a výzkumu a k in‑
vesticím do nových, špičkových techno‑
logií a zařízení. Další velkou novinkou je
například výstavba nové linky na ocelové
tlakové lahve pro polskou dceřinou spo‑
lečnost VÍTKOVICE MILMET, která posu‑
ne kvalitu protlačovaných lahví. Nosným
sortimentem tohoto moderního zařízení
navíc budou ocelové lahve na zemní plyn
pro využití v automobilovém průmyslu.
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP se v prosazování zemního ply‑
nu jak v dopravě, tak také v energetice,
stala tuzemským lídrem. Aktuálně jsme
zahájili přechod již druhé stovky firem‑
ních vozidel na pohon stlačeným zemním
plynem. Na zavádění vozidel na CNG
spolupracujeme s dopravními podniky
či s poštou. Hmatatelným výsledkem je
přestavba služebních vozidel Městské
policie Ostrava na pohon CNG nebo,
ve spolupráci s ČD, přestavba už druhé
lokomotivy na CNG. V trendu ekologic‑
ky šetrných technologií, provozů a pro‑
duktů, které souhrnně nazýváme Green
Technology, chceme pokračovat a právě
tam nasměrujeme i další investice.
Perspektivním oborem pro nás sa‑
mozřejmě zůstává energetika, klasická
i jaderná. Energetika je v současnosti
hlavním průmyslovým tématem po ce‑
lém světě, v Česku je navíc jedním z ta‑
hounů exportu. Spolupracujeme proto
s klíčovými hráči na trhu a podílíme se na
významných zakázkách doma i za hra‑
nicemi. K zajímavým zakázkám patří re‑
konstrukce českých elektráren Tušimice
a Prunéřov, na kterých pracuje několik
firem ze skupiny, nebo dodávky pro slo‑
venskou jadernou elektrárnu Mochovce,
kde navazujeme na předchozí refe‑
rence a dodáváme komponenty pro
3. a 4. blok. Významné zakázky máme
i v Rusku a v Indii. Speciální postavení,
a to v globálním měřítku, máme při vý‑
stavbě uhelné elektrárny v Turecku, kde
vystupujeme jako EPC kontraktor, takže
kromě dodávek zabezpečujeme také
uvedení elektrárny do provozu.
Turecký kontrakt je mimo jiné důka‑
zem, že našich deset inženýringových
oborů přesně odpovídá na požadavky
zákazníků. Posunuli jsme se z dodavate‑
le částí na řešitele celků a půjdeme touto
cestou dál. Proto jsme také posílili pozici
IT v naší skupině. Dosavadní společnosti
tvořící naše zázemí pro rozvoj a využití
informačních technologií se spojily do
jedné silné akciové společnosti s názvem
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS. Tím vzrostla
kapacita pro aktivity dovnitř skupiny, pro
podporu vývoje, inovací a inženýringo‑
vých týmů, ale především pozice na vy‑
soce konkurenčním trhu IT služeb.
Za posledních pět let investovala sku‑
pina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
už deset miliard korun do nových linek
i celých provozů. Změnila strukturu, po‑
sílila pozici ve vybraných segmentech
špičkové strojírenské produkce. Nabízí
svým klientům komplexní dodávky na
klíč, včetně nových technických a kon‑
strukčních řešení. To jsou pilíře, na kte‑
rých stavíme budoucnost. Za vším, co
děláme, stojí vědomí, že posouváme svůj
byznys dál.
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva
a generální ředitel VÍTKOVICE, a. s.
Více k tématu na vnitřní dvoustraně.
1
Prezident Václav Klaus a značka VÍTKOVICE
Prezident republiky Václav Klaus navštívil historický plynojem v doprovodu Jaroslava Palase,
hejtmana Moravskoslezského kraje, a Jana Světlíka, předsedy představenstva
a generálního ředitele VÍTKOVICE, a. s.
Pozornost prezidenta Václava Klause
se v letošním roce upřela nejen k nově po‑
stavené hale rychlokovárny ve společnosti
VÍTKOVICE HAMMERING, ale také k dal‑
ším projektům, jejichž společným jmenova‑
telem je skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP. Prezident republiky se při zářijové
návštěvě Ostravy osobně seznámil také
s pokračujícím přerodem historického ply‑
nojemu v Dolní oblasti Vítkovic v moderní
multifunkční halu. O několik měsíců dříve,
v červnu 2011, jej zaujalo rýpadlo KK1300,
které bylo zprovozněno v Dole Bílina, a na
jehož výrobě se podstatnou měrou podíle‑
lo také několik vítkovických firem v čele se
společnostmi VÍTKOVICE GEARWORKS
a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING.
Lokomotiva 714 na CNG se
předvede na brněnském veletrhu!
Adularya.
Ocelové konstrukce a membránové stěny
pro projekt Adularya
Celkem 7 500 tun ocelových konstrukcí
různých rozměrů od středních konstrukcí
o rozměrech 0,85 m x 13,5 m a hmotnos‑
ti 5 tun až po těžší 14tunové konstrukce
o rozměrech 2,9 x 16 m. To vše vyrobí do
konce příštího roku pro jeden z nejvýznam‑
nějších vítkovických projektů s názvem
Adularya nákladové středisko 822 Ocelové
konstrukce ze společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING. S ohledem na
velikost zakázky se na výrobě bude podí‑
let i nákladové středisko 823 společnosti
HARD Jeseník. Součásti dodávky bude
i výroba membránových stěn o celkové
hmotnosti 165,5 tuny, ty budou zhotove‑
ny v novém nákladovém středisku 832 –
Linka membránových stěn.
„Jedná se o projekt uhelné elektrárny
2 x 145 MW Yunus Erne v Turecku, která
se staví u obce Koyunagil, což je 104 km
vzdušnou čárou západně od Ankary. První
blok má být uveden do provozu do kon‑
ce července 2013 a druhý o pět měsíců
později,“ vysvětluje Ing. Jaromír Řeha,
vedoucí NS 822 – Ocelové konstrukce.
Zmíněná vítkovická nákladová střediska
se tak budou podílet na výrobě ocelových
konstrukcí dvou kotlů a zákotlí o hmotnosti
zhruba 1 850 tun. Dodají například ocelové
konstrukce pod turboreaktor a elektrosta‑
tický odlučovač, dále pod sila na hašení
vápna, pod kouřovody a konstrukce scho‑
dišťových věží obou jednotek. Další ocelo‑
vé konstrukce o hmotnosti 2 x 2 800 tun
dodá společnost VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING pro kotelny elektrárny.
Výroba bude organizována postupně dle
zpracovaného plánu dodávek.
Výkresovou dokumentaci ocelových kon‑
strukcí připravuje společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING, koncepční pro‑
jekt pochází od firmy ANDRITZ, která zá‑
roveň zodpovídá za projekt technologie.
Projekty kouřovodů tvoří firma IVITAS.
Se zcela novou přestavěnou lokomo‑
tivou 714 na CNG se na letošním BVV
představí společnost VÍTKOVICE Doprava,
a. s. Novinka navazuje na loňský exponát
dvounápravové lokomotivy a pokračuje
v revolučních přestavbách vítkovických lo‑
komotiv na pohon CNG – stlačený zemní
plyn. Zatímco loni byla jako první předve‑
dena lokomotiva 703.8 patřící výkonem
mezi nejmenší lokomotivy, letošní exponát
se řadí již do kategorie lokomotiv pro osob‑
ní vlaky a pro práci na vlečkách.
„Nutno zdůraznit, že loňský exponát za‑
ujal odborníky natolik, že lokomotiva 703.8
na CNG získala titul v soutěži Dopravní
stavba technologie a inovace roku 2010
v kategorii Inovace roku, která se koná
pod záštitou Ministerstva dopravy ČR,“ ří‑
ká Ing. Jan Planka, vedoucí NS železniční
doprava.
Na realizaci projektu plynofikace loko‑
motivy 714 se podílel řešitelský tým ve slo‑
žení ČD, a. s., VÚŽ a VÍTKOVICE Doprava
na základě smlouvy o spolupráci, přičemž
realizace celého projektu proběhla pod
vedením VÍTKOVICE Doprava. Na dodáv‑
kách hlavních komponentů se podílely
společnosti CZ LOKO, a. s., VÍTKOVICE
CYLINDERS, a. s., a TEDOM. Výsledkem
spolupráce je rozsáhlá rekonstrukce loko‑
motivy, díky níž byly výrazně sníženy pro‑
vozní náklady, především náklady na pali‑
vo, dále emise a hladina hluku. „Přestavba
byla mimo jiné zaměřena i na dosažení
maximální zásoby CNG. Zásobník byl
proto situován do prostoru bývalé nafto‑
vé nádrže. Pro rozšíření tohoto prostoru
byla nově řešena přední i zadní část loko‑
motivy a za čelníky vozidla byly umístěny
vzdušníky. Přemístěním vzdušníků vznikl
prostor pro situování nosiče pro 34 oce‑
lových lahví průměru 360 mm o celkovém
vodním objemu 3 460 l, což představuje
zásobu 479 kg CNG. Předpokládaný do‑
jezd činí 510 km,“ pokračuje Ing. Planka.
Lokomotiva byla osazena dvěma novými
motory TEDOM TG 250 AV CNG, každý
o objemu 11 943 cm3 s výkonem 260 kW.
Ovládání řízení lokomotivy je rovněž pojato
nově s ohledem na stávající úroveň řízení
chodu motoru.
Lokomotiva bude po odsouhlašení
Drážním úřadem zařazena do zkušebního
provozu, který ověří předpokládané výko‑
nové parametry a schopnost uplatnit se
plnohodnotně v provozu ČD.
Ing. Jaromír Řeha
Vedoucí NS 822 Ocelové konstrukce
Součástí dodávky pro projekt Adularya jsou i membránové stěny.
Komponenty pro ruské jaderné elektrárny aneb Dlouhá cesta nízkotlakého ohříváku
Vítkovické výrobky se velmi často vydá‑
vají na velmi dlouhé cesty. Svazek nízko‑
tlakého ohříváku PND 3000, který byl vy‑
roben v akciové společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING, putoval až do
Kalininské oblasti v Rusku, kde se stal
součástí zdejší jaderné elektrárny.
Nízkotlaký ohřívák je součástí smlou‑
vy, která byla v září 2010 podepsána na
MSV v Brně mezi společností VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a dodavatelsko‑
-inženýrskou firmou KOMPLETENERGO
sídlící v Moskvě. Svazek, který byl součás‑
tí kontraktu v objemu zhruba 100 mil. Kč
Německý přístav Lübeck – překládka svazku nízkotlakého
ohříváku PND 3000.
2
na dodání tří trubkových svazků nízkotla‑
kých ohříváků PND 3000 pro Rostovskou
a Kalininskou jadernou elektrárnu, je už
do systému elektrárny zabudován. „Další
svazek určený pro Rostovskou jadernou
elektrárnu byl vyroben v srpnu a je při‑
praven na montáž,“ říká Josef Kutěj, ma‑
Připravená transportní loď do Sankt Petěrburgu v Rusku.
nažer projektu ze společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING. „Poslední kus je
v současné době ve výrobě ve Vítkovicích
s plánovanou dodávkou do Rostovské
jaderné elektrárny v prosinci letošního
roku. Věřím, že vysoká kvalita a spoleh‑
livost našich výrobků bude dobře repre‑
Průjezd Sankt Petěrburgem.
zentovat um vítkovických pracovníků
a že dobré jméno VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING na ruských trzích bude
příslibem pro další spolupráci s ruskými
partnery.“
Dosažený cíl cesty – Kalininská jaderná elektrárna.
Naše trumfy: supermoderní rychlokovadlo,
vertikální pec, obří manipulátor
V den zahájení MSV v Brně jsme otevřeli
supermoderní rychlokovárnu!
Rychlokovárna je nejen počítačově ří‑
zenou a vysoce produktivní nejmoderněj‑
ší technologií volného kování, ale je také
skvělou referencí umu vítkovických spo‑
lečností, které její výstavbu zvládly ve vzá‑
jemné kooperaci. Linka jako by dnes říkala:
„Podívejte, co vítkovičtí umí! Společnost
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY vyrobi‑
la pro rychlokovadlo díly a koordinovala
montáž a uvádění do provozu, společnost
VÍTKOVICE MECHANIKA měla na sta‑
rost technický dozor na stavbě, vyrobila
a smontovala karuselovou pec, pilu za tep‑
la i tryskací zařízení, společnost VL SERVIS
dodala veškeré elektro, zajistila meziope‑
rační dopravu, montovala patrové pece,
sběrnou pec i mechanické díly!“
Skupina VMG získala díky této techno‑
logii, jaká není v okruhu několika stovek
kilometrů, záviděníhodnou konkurenční
výhodu. „Přidaná hodnota rychlokovárny
je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přes‑
pokračování ze strany 1
z různých odvětví. Jde například o auto‑
mobilový průmysl, petrochemii, energetiku,
těžbu nerostných surovin.“
Rychlokovárna společnosti VÍTKOVICE
HAMMERING je ukázkou nejmodernější
technologie a zároveň příkladem doko‑
nalého spojení budoucnosti s minulostí.
Jako skladovací a expediční hala totiž bu‑
de sloužit rekonstruovaná stoletá lisovna
s nádhernou ocelovou konstrukcí a rež‑
Strojírenská skupina VMG investovala za
posledních pět let více než deset miliard
korun do nových linek i celých provozů, které
posouvají firmu před mnohé konkurenty.
nosti,“ konstatuje Ing. Jan Světlík, před‑
seda představenstva a generální ředitel
VÍTKOVICE, a. s. „ Díky ní jsme schopni
zpracovávat hi‑tech materiál, dodávat do
nových odvětví, které dnes nejsou servi‑
sovány, a v uzavřeném výrobním cyklu
produkovat hotové výrobky. Už teď máme
kromě Evropy domluveny první dodávky
do Asie i jinam, několik měsíců před trva‑
lým provozem máme vyprodáno více než
60 procent kapacity. Zákazníci se rekrutují
Karuselová pec linky rychlokovacího stroje včetně manipulátoru.
ným zdivem tak charakteristickým pro
Vítkovice. Páteřní trasa této části Ostravy,
ulice Ruská, která směřuje až k Dolní ob‑
lasti Vítkovic a kterou lemuje řada vítko‑
vických provozů, včetně plnicí stanice na
CNG s vítkovickou značkou CNGVitall, tak
získala novou architektonickou dominantu.
Ta připomíná dlouhou a úspěšnou historii
firmy a zároveň svědčí o tom, že skupina
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je fir‑
mou třetího tisíciletí.
Spolupráce vítkovických společností
– koncert mistrů svého oboru
S investicí do výstavby rychlokovárny,
která je součástí společnosti VÍTKOVICE
HAMMERING, je úzce spojena snaha od‑
borníků společnosti VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY zvýšit využití kovu v ingotu,
a tím také posílit konkurenceschopnost vý‑
kovků rychlokovadla. O stěžejních krocích,
které souvisejí se strategií přesného strojí‑
renství skupiny VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP, jsme hovořili s Ing. Petrem
Kollarčíkem, technickým ředitelem ak‑
ciové společnosti VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY (VHM).
„V návaznosti na rychlokovadlo nebylo
naším primárním úkolem řešit kvalitu oceli.
Ta je na špičkové úrovni. Šlo nám přede‑
vším o devadesátiprocentní využití ingotů,
o možnost konkurovat například kontislit‑
kům nejen kvalitou, což se nám daří, ale
také efektivností produkce. Proto jsme ja‑
ko jeden z výzkumných úkolů řešili využití
kovu díky minimalizaci hlavy ingotu, a to
při zachování užitných vlastností ingotu.
A myslím, že jsme dospěli k velmi dobrému
výsledku.“
Nebyl to však jediný výzkumný
úkol, který jste řešili. Navíc skupi‑
na VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
v předcházejícím období prozřetelně
investovala do projektů, které přispí‑
vají k přesnosti vítkovického strojíren‑
ství…
„Významnou oblastí a zároveň další in‑
vesticí mimo jiné také do ekologického
provozu jsou naše pece na ohřev a tepelné
zpracování, u nichž jsme v minulém roce
díky podpoře grantů z evropských dotač‑
Vertikální pec umožňuje další rozšíření nabídky a oslovení nových zákazníků.
ních fondů zaměřených na ekologii přešli
na jednotné palivo, kterým je zemní plyn.
Zmíněných úprav jsme zároveň využili
ke zvýšení konstrukční úrovně našich pe‑
cí a zároveň k až třicetiprocentním úspo‑
rám energií. První etapa tohoto procesu,
při níž jsme spolupracovali se společností
VÍTKOVICE SCHREIER, se týkala ko‑
várny a bude ukončena letos. Celý projekt
by měl být uzavřen v roce 2013, druhou
etapu, zaměřenou na kovárnu a slévár‑
nu, bude řešit společnost VÍTKOVICE
MECHANIKA.“
Jedním ze strategických pilířů vý‑
roby ve VHM je energetika. Právě s ní
i s přesným strojírenstvím souvisí také
vaše investice do výstavby vertikální
pece. Proč jste se k tomuto kroku roz‑
hodli a v čem spočívá jeho přínos?
„Naším cílem bylo splnit požadavky
zákazníků a nutnost zpracovávat někte‑
ré kusy pomocí tepelného zpracování ve
vertikální peci. Dnes ji díky společnosti
VÍTKOVICE SCHREIER, která pracova‑
la s dokumentací firmy Andritz‑Maerz,
v kunčické kovárně máme. Investice
v hodnotě 30 mil. Kč nám například umož‑
ňuje zpracovávat výkovky pro energetiku,
které jsme doposud nebyli schopni dodá‑
vat. Nyní můžeme nabídnout kompletní
výrobu hřídelů a rotorů. Nešlo však jen
o investici do samotné vertikální pece,
součástí celého souboru nezbytného pro
kvalitní produkci je také úprava kalicí ná‑
drže, v níž je tepelně zpracovaný výrobek
zakalen. Vertikální pec byla postavena
v roce 2010, momentálně dolaďujeme ce‑
lý soubor včetně jeřábů a kalicích nádrží.
Komplexní zkoušky proběhly v září, čeká
nás první ostrá zakázka v podobě rotorů
Jeden z největších manipulátorů na světě o hmotnosti 830 tun a s klopným momentem 4 000 kNm
bude součástí VHM.
pro společnost Škoda Power. Také jedná‑
me se sesterskou společností VÍTKOVICE
CYLINDERS o tepelném zpracování vel‑
kých tlakových lahví, na řadu by měly přijít
další zakázky z oblasti energetiky a přes‑
ného strojírenství.“
Je součástí komplexního soubo‑
ru nezbytného pro kvalitní produkci
v kunčické kovárně také obří mani‑
pulátor?
„Manipulátor o hmotnosti 830 tun
a s klopným momentem 4 000 kNm, který
je jedním z největších na světě, bude do‑
končen během tří měsíců. Myslím, že zá‑
sadním způsobem posune úroveň výroby
ve VHM na světové parametry. Kombinace
nové vertikální pece a tohoto špičkového
stroje otevírá nové možnosti tepelného
zpracování a staví nás do výborné konku‑
renční pozice. Celý proces výroby se díky
manipulátoru, který je propojen s řídicím
systémem kovacího lisu, zautomatizu‑
je. Výroba se díky tomu zrychlí, spolu se
snížením počtu meziohřevů se sníží i ener‑
getická náročnost, zvýší se průchodnost
zařízení a tím pádem i produktivita, výrazný
posun bude i v kvalitě produkce.“
U kvality, tedy u kvality ocelí, jsme
začínali, pojďme tímto tématem náš
rozhovor i uzavřít a zmínit se o vývoji
ocelí ve společnosti VHM…
„Například
společnost
VÍTKOVICE
CYLINDERS (VC) se zajímala o to, zda
bychom byli schopni vyrobit ocel s níz‑
kými procenty stopových prvků tak, aby
byly zajištěny co nejlepší podmínky výroby
lahví i stále rostoucí požadavky zákazní‑
ků. V současné době totiž používá jako
vstupní materiál kontislitky, nicméně nyní
požadavky zákazníků na kvalitu začínají
převyšovat možnosti kontislitků. I proto
VC počítá s výkovky z rychlokovadla, které
vznikají z naší oceli. Požadavkům společ‑
nosti VC jsme se maximálně snažili vyjít
vstříc, naše odpověď na jejich otázku byla
nakonec kladná – takové typy oceli jsme
schopni vyrobit. Jedním z úkolů, kterými se
nyní zabýváme, jsou také vysoce legované
a speciální oceli nerezové, které mohou být
mimo jiné využity jako vstupní polotovar
pro rychlokovadlo. Naším cílem je kvalitní
a efektivní produkce, která splňuje veške‑
ré požadavky přesného strojírenství a také
dané ekologické parametry.“
3
Naším cílem je kvalitní a efektivní prod
přesného strojírenství a také
Dodávky pro energetiku
i dokonalé zázemí pro náročné strojírenství
INVESTICE,
INOVACE,
INTELIGENCE
Akciová společnost VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY (VHM) je meta‑
lurgicko‑strojírenský komplex s me‑
talurgickými provozy, ocelárnou, slé‑
várnou a dvěma kovárnami, a s velkou
obrobnou s přesným obráběním na
klasických a na CNC strojích.
Gigantické odlitky
pro největší
elektrárny světa
Jako jedna z mála sléváren v Evropě
dokáže ta vítkovická odlít ocelové od‑
litky o hmotnosti až 200 tun, které mají
po obrábění zhruba 170 tun čisté váhy.
Nezbytnou součástí je modelárna, v níž
vítkovičtí odborníci zhotovují potřebné
modely. „V naší slévárně chce natáčet ně‑
mecká televize, kterou ohromily naše refe‑
renční dodávky v Německu. Jde o tvarově
velmi náročné velké odlitky stojanů válco‑
vacích tratí a jednotlivých částí kovacích
lisů,“ zmiňuje Dr. Ing. Brož, MBA, obchod‑
ní ředitel VHM, a dodává, že by němec‑
ký televizní tým určitě zajímaly více než
100tunové odlitky – náboje Kaplanových
turbín pro projekt IMPSA. „Tato zakázka
patří k nejnáročnějším odlitkům, které jsme
letos dělali. Šest odlitků směřuje až do
Venezuely, kde se staví jedna z největších
hydroelektráren světa.“ Tento složitý výro‑
bek je vítkovickým dílem od modelu až po
konečné opracování, které právě probíhá.
Vertikální pec
– další trumf
přesného
strojírenství
Těžké výkovky především pro energeti‑
ku zahrnují komponenty hydroelektráren,
např. generátorové a turbínové hřídele,
i komponenty pro jaderné elektrárny (ko‑
lektory, parogenerátory apod.). Velice žá‑
dané jsou v rámci Evropy také hřídele vě‑
trných elektráren, běžné jsou dodávky pro
klasické elektrárny. Velké a těžké výkovky
jsou silnou stránkou VHM. V mnoha přípa‑
dech je a bude trumfem přesného strojí‑
renství pro energetiku vertikální pec, která
umožní splnit speciální požadavky zákaz‑
níků na zpracování produktů ve vertikální
poloze. V ní právě zpracovávaná referenč‑
ní dodávka, která je určena pro společnost
Škoda Power, má podobu nízkotlakých,
středotlakých a vysokotlakých rotorů.
„Tato zakázka svařovaných rotorů a rov‑
něž monoblokové rotorové hřídele jsou
naší vstupenkou na evropské trhy včetně
Ruska,“ poznamenává Dr. Ing. Brož.
Konkurenční
výhodou
vítkovických
lodních dílů
je kvalita
V současnosti se výroba lodí přesunu‑
je do Asie, kam také směřuje 90 procent
vítkovických zalomených hřídelí pro lodní
motory. Většina kapacit na výrobu lodních
4
motorů je nyní v Číně, jejíž cenové relace
vytvářejí náročné konkurenční prostře‑
dí. „Abychom v této konkurenci obstáli,
musíme neustále snižovat náklady,“ ob‑
jasňuje Dr. Ing. Brož. „I proto provádíme
úpravy technologií, snažíme se zkracovat
čas výroby. Když k tomu přidáme naši re‑
putaci dobré kvality a termínovou kázeň,
stále ještě máme, i v těžké konkurenci
asijské produkce, na trhu stabilní posta‑
vení.“ Kromě zalomených hřídelí putují
pod značkou VÍTKOVICE do světa spo‑
jovací hřídele, kormidlové systémy a další
komponenty lodního průmyslu.
Uplatňujeme
vlastní
know‑how
V rámci engineeringových oborů se
skupina VMG účastní tendrů společně
s největšími hráči daných oborů. „Berou
nás jako adekvátního partnera, který má
engineeringové obory pevně v rukou, je
vlastníkem know‑how a má řadu refe‑
rencí,“ zdůrazňuje obchodní ředitel VHM
a dodává, že nejúspěšnější je společnost
VHM v dodávkách zařízení elektrooceláren
a sekundární technologie, kde je nositelem
kompletního know‑how. Jeho vlastníkem
je i při výrobě zařízení válcoven.
Indie, Čína,
Turecko, Rusko
a jiné země světa
Právě dokončená zakázka pro indického
zákazníka Bhilai Steel Plant, která spočívá
v dodávce chladníku a valníku moderní vál‑
covny, má reálnou šanci na další pokračo‑
vání. O komponenty válcoven a oceláren
se kromě ruských, indických a tureckých
zákazníků zajímají i ti tuzemští. „Chceme
uspět také na teritoriu Číny, zajímá nás
arabský trh… V těchto oblastech je konku‑
rence velmi tvrdá, ale naší devízou je mimo
jiné výborná reputace, kvalita a termínové
plnění,“ uzavírá Dr. Ing. Brož.
Mezioborová
spolupráce
v rámci
skupiny VMG
Síla vítkovické produkce spočívá v úz‑
ké spolupráci dceřiných společností sku‑
piny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Společnost VHM například dodává spo‑
lečně s firmou VÍTKOVICE GEARWORKS
komponenty rypadel a zakladačů nejen
pro povrchové doly v severních Čechách,
ale podporuje její aktivity také na trzích
Turecka, Indie a dalších zemí. „Kromě
povrchové těžby dodáváme i pro hlubin‑
nou, kde jsme například hlavním partne‑
rem švédské firmy ABB. I v tomto oboru
tedy máme vynikající reference a repu‑
taci a jsme nositelem technologického
know‑how,“ upozorňuje Dr. Ing. Brož
a vrací se ke spolupráci v rámci skupi‑
ny, která spočívá například v dodávkách
hlavních nosných komponentů pro vyso‑
ké pece, koksovny a úpravny uhlí. V té‑
to oblasti VHM kooperuje se společností
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING. Tím
ovšem výčet spolupráce v rámci skupiny
zdaleka nekončí…
Zkoumáme a vyvíjíme
Akciová společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING se v sou‑
časnosti podílí na zhruba osmi vý‑
zkumně‑vývojových projektech. Dva
z nich nyní představujeme…
Optimalizujeme
spalovací pece
na komunální
odpad
Společnost VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING se podílí na řešení
grantu Ministerstva průmyslu a obcho‑
du ČR v operačním programu Trvalá
prosperita, který je zaměřen na vý‑
zkum a vývoj parogenerátorové části
spalovny KO s vyššími parametry páry.
Řešitelský tým na projektu spolupracu‑
je s VŠB – TUO a těžiště jeho práce je
zaměřeno na vlastnosti komunálního
odpadu, přípravu odpadu před spa‑
lováním a řízení spalovacího procesu.
Projekt je realizován od července 2008
a ukončení je plánováno na prosinec
letošního roku. „Řešení projektu jed‑
noznačně přispívá k prohloubení zna‑
lostí v projekci a konstrukci tlakových
zařízení pro spalovny a umožňuje nám
rozšířit rozsah nabízených služeb spo‑
lečnosti VPE na zařízení výroby páry ve
spalovnách, umožňující efektivní výro‑
bu elektrické energie,“ popisuje plusy
projektu Ing. Kamil Kučera, technický
ředitel VPE, a. s.
Cílem je optimalizovat konstrukce
spalovacích pecí na komunální odpad
tak, aby pomohly ke zvýšení účinnosti
transformace energie. Je tedy nutné na‑
lézt vhodnou jakost materiálu či návaru
a korozní přídavek pro teplosměnnou
plochu tlakového systému pracující‑
ho v prostředí spalin kontaminovaných
sloučeninami chlóru za vyšších povr‑
chových teplot při vyšších výstupních
parametrech admisní páry a další.
Transformujeme
teplo odpadních
spalin na
elektrickou energii
V pozici hlavního řešitele ře‑
ší společnost VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING grant Ministerstva prů‑
myslu a obchodu ČR na výzkum a vývoj
„Integrovaného zdroje“ v rámci ope‑
račního programu TIP I. Spolupříjemci,
podílejícími se na řešení projektu reali‑
zovaného od března 2009 a s ukonče‑
ním plánovaným na prosinec 2012, jsou
VŠB – TU Ostrava, VUT v Brně.
Hlavním cílem projektu je výzkum
a vývoj integrovaného zdroje transfor‑
mujícího teplo odpadních spalin, např.
za pístovými motory, na elektrickou
energii s možností kogenerace. Návrh
řešení a zapojení integrovaného zdroje
je duševním vlastnictvím společnosti
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING.
„Aplikace integrovaného zdroje, ve vzta‑
hu ke stávajícímu řešení a možnostem
pístových motorů, přispěje jak ke sko‑
kovému zvýšení účinnosti transformace
energie bioplynu na energii elektrickou
a ke skokovému nárůstu instalovaného
elektrického výkonu, tak k zefektivně‑
ní celého provozu bioplynové stanice,“
vysvětluje Ing. Kamil Kučera, technický
ředitel VPE, a. s., a dodává, že výsledky
řešení projektu přispějí k rozšíření port‑
folia společnosti jak v oblasti dodávek
bioplynových stanic v zemědělském
sektoru, ČOV nebo skládkách komu‑
nálního odpadu, tak i v oblasti výroby
(např. spalinové, rekuperační výmění‑
ky). Vzhledem k tomu, že dané zařízení
není v současnosti na trhu k dispozici,
přispěje tento projekt navíc i ke zvýšení
konkurenceschopnosti.
dukce, která splňuje veškeré požadavky
é dané ekologické parametry.
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP je globálním hráčem na
poli klasické i jaderné energetiky
EFEKTIVNĚ,
EKOLOGICKY,
EKONOMICKY
Skupina VMG patří mezi světové hrá‑
če na poli dodávek velkých energetických
staveb, kde je hlavním cílem dodávat ko‑
nečným zákazníkům komponenty elekt‑
ráren i celé stavby na klíč. „Rekonstrukce
uhelných elektráren Tušimice a Prunéřov
nám přinesly unikátní reference v oboru
energetiky. Retrofity tohoto druhu jsou
ve světě jedinečné a my jsme je zvládli na
jedničku. To nás kvalifikuje pro stavby po‑
dobného typu po celém světě,“ uvádí Ing.
Martin Pecina, generální ředitel společ‑
nosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
(VPE). Letošní nejvýznamnější energe‑
tickou akci v rámci skupiny představuje
zahájení výstavby dvou bloků 150 MW
uhelné elektrárny v Turecku. „Zde vystu‑
pujeme jako EPC kontraktor, což zname‑
ná, že jsme dodavatelem celé elektrárny
a zabezpečujeme také její uvedení do
provozu. Jde o projekt Yunus Emre pro
tureckého klienta Adularya. V současné
době je zpracován basic design, kte‑
rý je projednáván s naším zákazníkem.
Jsou vybráni klíčoví dodavatelé kotlů
a strojovny a zahájeny stavební práce.
Ve vítkovických výrobních nákladových
střediscích, Mostárně a Energetickém
strojírenství, je zahájena výroba ocelo‑
vých konstrukcí a části tlakového systé‑
mu kotlů. Společností, které jsou schopny
zajistit podobné dodávky, je i v globálním
měřítku pouze několik,“ vysvětluje Ing.
Břetislav Nitka, ředitel podnikatelské jed‑
notky Engineering.
Společnost VPE se chce aktuálně za‑
měřit i na obor spaloven a energetických
zdrojů spalujících plyn. Jsou to obory
s obrovským potenciálem růstu, v nichž
jsou velké synergické možnosti uplatnit
stávající výsledky vývojových prací, zku‑
šeností z realizace projektů na klíč i sil‑
né logistiky vlastních výrobních zdrojů.
U spaloven se rovněž předpokládá větší
využití linky membránových stěn s uplat‑
něním technologií navařování ploch náva‑
ry proti abrazi a korozi.
Samostatnou kapitolou je oblast jader‑
né energetiky, která má perspektivu v ce‑
losvětovém měřítku. Skupina VMG je jed‑
nou z mála společností, která má v tomto
oboru co říci. „V oboru jaderné energetiky
máme ambice, zejména v dodávkách tla‑
kových dílů primárního a sekundárního
okruhu. V současné době velmi intenzivně
jednáme se všemi potenciálními dodava‑
teli jaderných elektráren, a začínáme školit
technický i výrobní personál ze standardů
a předpisů pro jadernou energetiku. Mimo
to společnost i napřímo vstupuje do kon‑
traktů v cizině, získali jsme kontrakty na
dodávky náhradních dílů – části nízko‑
tlakých ohříváků – pro jaderné elektrárny
v Rusku. Na Slovensku jsme pro 4 bloky
jaderné elektrárny Mochovce dodali cel‑
kem 24 kusů parogenerátorů a 4 kusy
kompenzátorů objemu. Špičková kvalita
a provozní spolehlivost vítkovických do‑
dávek byla ověřena ve více než deseti‑
letém provozu na blocích 1 a 2. I proto
jsme jedním z klíčových dodavatelů, kteří
se podílejí na dostavbě dalších bloků
této jaderné elektrárny,“ říká Ing. Oleg
Hruška, ředitel podnikatelské jednotky
Energetické strojírenství.
K PŘESNÉMU STROJÍRENSTVÍ POMOCÍ
INVESTIC A ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Strategie skupiny je zaměřena
na čisté technologie
Skupina
VÍTKOVICE
MACHINERY
GROUP se v tuzemsku stala lídrem v pro‑
sazování zemního plynu do dopravy.
Důvodem je fakt, že CNG je v současnosti
nejekonomičtější a nejekologičtější palivo,
kterým můžeme prakticky okamžitě na‑
hradit tradiční kapalné pohonné hmoty.
Úspory nákladů na pohonné hmoty (PHM)
při provozu osobních vozidel na CNG ve
srovnání s benzinem jsou více než 50%
a při provozu vozidel na CNG ve srovnání
s naftou 30%. Při srovnání výdajů na PHM
za vozidlo a rok je úspora ještě markantněj‑
ší. Vozidlo na CNG stojí jeho provozovatele
jen zhruba třetinu toho, co zaplatí doprav‑
ce za benzín nebo naftu (při ujetí 20 tisíc ki‑
lometrů za rok vozem Volkswagen Passat
se spotřebou 9 litrů benzínu nebo 8 litrů
nafty na 100 kilometrů).
„Udělali jsme si zajímavé srovná‑
ní. Náklady na provoz 4,5 milionu aut
v České republice by při přechodu z ben‑
zínu na plyn klesly o více než 194 mili‑
ard korun. Při přechodu z nafty na plyn je
globální úspora zhruba 156 miliard korun
za rok. Když se podíváme na jiné trhy,
které nás zajímají, je to ještě markantnější.
Jestliže v Moskvě jezdí čtyři miliony aut,
tak jen v této metropoli by se ročně ušet‑
řilo 140 až 173 miliard korun ročně,“ upo‑
zornil Ing. Jan Světlík.
Kromě ověřených ekonomických úspor
jsou významným faktorem hovořícím pro
CNG výrazně nižší emise. Zavedením
CNG v dopravě vyřešila řada velkoměst
po celém světě problémy se smogem
a kvalitou ovzduší. Emise CO2 by v ČR
mohly klesnout o čtvrtinu, CO a NOx
o 90 % a polétavý prach prakticky na nu‑
lovou hodnotu (až o 100 %).
Třetí položkou výhod CNG proti klasic‑
kým PHM jsou i dodatečné úspory do‑
pravců, které plynou z faktu, že plyn nelze
snadno odcizit. Významným hlediskem je
také bezpečnost. Technologie skladování
a čerpání zemního plynu jsou v současné
době na špičkové úrovni a podle výsled‑
ků zkoušek jde o bezpečnější palivo, než
jsou ta tradiční, což platí i o LPG.
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP pracuje na využití CNG v dopravě
v několika směrech najednou. Kromě aut
a techniky na CNG má několik vlastních pl‑
nicích stanic a provozuje i velkou veřejnou
plničku, k níž přibude další. Dělá přestavby
benzínových automobilů na kombinovaný
pohon s CNG, a to i pro externí zájemce.
Spolupracuje na zavádění vozidel na CNG
s dopravními podniky, s policií, s poštou.
Jeden z hmatatelných výsledků v oblasti
přestaveb vozidel na pohon CNG je za‑
kázka získaná ve výběrovém řízení města
Ostravy. Jedná se o přestavbu služebních
vozidel městské policie na pohon CNG,
kterou právě realizuje dceřiná společnost
VÍTKOVICE Doprava. Skupina vyvinula
a používá technologii CNG také k poho‑
nu souprav převážecích vozů mezi halami
uvnitř svých výrobních provozů a vyvinula
i první českou dvounápravovou CNG lo‑
komotivu pro lehký posun. Mimochodem,
úspora nákladů na palivo je 30 procent už
při zkušebním provozu, což je zhruba mi‑
lion korun za rok.
VÍTKOVICE MECHANIKA
stále rozšiřuje sortiment svých výrobků
Akciová
společnost
VÍTKOVICE
MECHANIKA významně rozšířila škálu
svých aktivit. Od 1. září letošního roku byl
CNG Engineering vyčleněn z akciové spo‑
lečnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a zařa‑
zen jako jeden ze tří hlavních oborů nově
vzniklého Engineeringu ve společnosti
VÍTKOVICE MECHANIKA. Společnosti
VÍTKOVICE CYLINDERS a VÍTKOVICE
MECHANIKA v oblasti CNG již dlouhodo‑
bě spolupracovaly a toto spojení kapacit
bylo logickým krokem. Tím došlo i k uce‑
lení produktové řady CNG výrobků – zá‑
sobníků na stlačené plyny a plnicích stanic
na CNG. A právě v této oblasti spolupra‑
cují odborníci společnosti VÍTKOVICE
MECHANIKA a VÍTKOVICE CYLINDERS
na výzkumně‑vývojovém projektu zařaze‑
ném do programu Podpora vědy a výzku‑
mu v Moravskoslezském kraji 2010 s ná‑
zvem ´Výzkum a vývoj regulační stanice
na CNG včetně výroby prototypu´. Projekt
je ve fázi realizace, v současné době je
zhotovena jedna kompletní regulační řa‑
da a dokončuje se druhá bez regulačních
ventilů. Ukončení projektu je plánováno
na listopad letošního roku.
„Nabízíme opravdu široký sortiment
plnicích systému CNG včetně zajištění
poradenství a servisu. Výkon kompre‑
sorů začíná na 0,85 Nm3/hod. a stou‑
pá až k tisícům Nm3/hod. Vstupní tlaky
se pohybují v rozsahu 0,02 až 60 bar.
Provozní tlaky technologie jsou 200 až
300 bar,“ popisuje technické paramet­
ry vítkovických plnicích stanic CNG
Ing. Jan Flosman z Obchodního oddělení
Engineering VÍTKOVICE MECHANIKA.
„Součástí stanic jsou moderní výkon‑
né kompresorové jednotky a modulární
řešení kompresorových jednotek a zá‑
sobníků (možnost připojení další kom‑
presorové jednotky a zásobníků CNG)
a efektivní sušení zemního plynu. Jsme
schopni dodat také cejchované výdej‑
ní stojany s plnicí koncovkou NGV I.,
NGV II., kartový terminál a dálkový moni‑
toring pro bezobslužný provoz technolo‑
gie CNG. Naše komplexní služby zahrnují
vše od projekční činnosti přes výstavbu
stanic na klíč až po proškolení obsluhy
a nonstop servisu.“
K výrobkům VÍTKOVICE MECHANIKA
souvisejícím se CNG patří stacionární
a mobilní (svazky, kontejnerové a trajlero‑
vé vozy) zásobníky z tlakových lahví a po‑
malu plnicí a rychle plnicí stanice.
VÍTKOVICE CYLINDERS
uvádí na trh tlakovou láhev o objemu 180 l
Ve fázi typového schvalování je nyní
největší ocelová bezešvá láhev na světě
vyrobená metodou zpětného protlačo‑
vání z bloku ve společnosti VÍTKOVICE
CYLINDERS, a. s.!
Láhev má průměr 360 mm, vnitřní ob‑
jem 180 l a provozní tlak 250 bar, a to
s konkávním í konvexním dnem. Její hmot‑
nost se pohybuje okolo 185 kg při výš‑
ce 2 150 mm. „VÍTKOVICE CYLINDERS
tímto uvádí na trh výrobek, který nás řadí
ke světové špičce. Ve srovnání s kon‑
kurenčními výrobci tlakových láhví, kteří
pro produkci velkoobjemových tlakových
láhví používají technologii výroby z trubek,
jenž je o generaci zastaralejší ve srovná‑
ní s výrobou metodou zpětného protla‑
čování realizovanou v naší společnosti,“
říká Ing. Pavel Pawlas, technický ředitel
VÍTKOVICE CYLINDERS, a. s. „Po ukon‑
čení schvalovacího procesu budou láhve
nabízeny zákazníkům do stabilních hasi‑
cích systémů a do stabilních zásobníků
na stlačený zemní plyn CNG. Poptávky
na tyto největší ocelové bezešvé tlakové
láhve na světě, vyrobené metodou zpět‑
ného protlačování z bloku, již nyní máme
zejména z Itálie a zemí Jižní Ameriky, kde
probíhá realizace tzv. virtuálních plynovo‑
dů a velkokapacitních stanic na stlačený
zemní plyn.“
5
Vyvíjíme, zkoumáme a inovujeme!
Zvyšujeme produktivitu
a rozšiřujeme zakázkové portfolio!
Tým odborníků z Technického rozvoje akciové společnosti
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY realizoval v poslední době hned
několik úspěšných výzkumných projektů. K těm nejúspěšnějším
patří například ´Vývoj technologie výroby celokovaného dna s ná‑
trubky a výzkum struktury a vlastností ocelí pro nádobu paroge‑
nerátoru jaderné elektrárny´, dále ´Vývoj technologie výroby celo‑
kovaného dna s přírubou a výzkum struktury a vlastností ocelí pro
nádobu reaktoru jaderné elektrárny´ nebo ´Výzkum a vývoj nové
technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce´.
Jak se tomuto týmu daří v rámci výzkumných projektů
spolupracovat s vysokými školami, na to jsme se zeptali
Ing. Jiřího Petržely, Ph.D., vedoucího odboru Rozvoj tech‑
nologií z VHM, a. s.
„S vysokými školami spolupracujeme na všech grantových
projektech a na většině výzkumných úkolů, a to nejen s VŠB –
TUO, se kterou díky její blízkosti máme nejširší spolupráci, ale
například i s VUT Brno, ZČU Plzeň a dalšími univerzitami z celé
ČR. Vzhledem k charakteru naší výroby se obracíme zejména
na fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a na fakultu
strojní. Naše spolupráce spočívá především v konzultacích řešení
výzkumně‑vývojových a jakostních problémů, ale i ve využívání
laboratorních a modelových výrobních zařízení univerzit. Rádi by‑
chom tyto vazby rozvíjeli i nadále. Chceme, aby se vysokoškol‑
ské instituce stále více zaměřovaly, např. v rámci diplomových
a disertačních prací a nakonec i v samotné výuce, na proble‑
matiku výrobních technologií aplikovaných ve VHM. Doufáme,
že takto napomůžeme vychovat a možná i poté zaměstnat nové
nadějné studenty v oborech jako jsou výroba oceli, slévárenství,
tváření kovů nebo metalurgie, kterých je v současné době velký
nedostatek.“
Kolik prostředků společnost VHM ročně investuje do vě‑
dy a výzkumu?
„Letos máme naplánovány investice do vědy a výzkumu
(VaV) v rámci grantových projektů v částce 27 mil. Kč, z toho
státní dotace činila 11,8 mil. Kč. V rámci rozvoje vědy a techniky
(RVT) pak investujeme dalších 7,5 mil Kč.“
Jaké máte další plány v této oblasti?
„Chceme především zvýšit podíl jakostní výroby, optimali‑
zovat technologie za účelem snížení výrobních nákladů a pro‑
střednictvím VaV pomoci v realizaci nových výrobků společnos‑
ti. To se také odráží v některých našich nových výzkumných
úkolech a grantových projektech jako např. vývoj technologie
výroby dutých výkovků z dutých ingotů, vývoj technologie vý‑
roby tvárné litiny, vývoj výroby výkovků určených pro JE a off
shore aplikace a jiné.“
Nová technologie výroby
nádoby parogenerátoru
jaderné elektrárny!
Akciová společnost VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY dnes může nabídnout na
světový trh zcela nový výrobek – celoko‑
vaná dna s nátrubky pro jadernou ener‑
getiku o vysoké kvalitě vyrobená originál‑
ní technologií, která je v současné době
předmětem patentového řízení.
Plášť parogenerátoru a dna se v minu‑
losti tradičně vyráběla ze svařených tlus‑
tostěnných plechů. Vlivem provozních te‑
pelných změn mohou v okolí těchto svarů
vznikat trhlinky. Proto byla ve VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY navržena zcela no‑
vá technologie kováním z jednoho ingotu
bez použití svařování jak samotného dna
(existují totiž i technologie, kdy se dna
vyrábí svařením dvou tlustých plechů a li‑
sováním), tak i nátrubků. Novou techno‑
logií je možno vyrobit dna s nátrubky pro
parogenerátory až do průměru přibližně
3 000 mm s tloušťkou stěny 100 mm a ví‑
ce. Projekt je řešen za finanční pod‑
pory MPO v rámci programu TIP ev. č.
FR‑TI1/224 od 1. března 2009 a bude
ukončen k 31. prosinci 2011.
Novinka v technologii kování velkých
nadrozměrných výkovků v zápustce
Řešitelský tým Technického rozvoje
VHM, a. s., navrhnul a odzkoušel zcela
novou technologii výroby středních kusů
kováním v zápustce. Jedná se o zcela
originální technologii výroby kování střed‑
ních kusů typu S35MC‑C a S42MC‑C
v dělené zápustce bez úkosů, a proto je
tato technologie rovněž navržena k pa‑
tentování. Tato metoda je velice eko‑
nomická, produktivní a ve srovnání s ji‑
nými technologiemi jsou například zcela
minimalizovány přídavky na obrábění,
minimalizováno je i pálení, které se běž‑
ně používá pro získání tvaru a výrazně se
snížila i spotřeba kovu. Touto technologií
již bylo vyrobeno zhruba 150 středních ku‑
sů typu S35MC a 10 středních kusů typu
S42MC, zároveň bylo prokázáno, že se
touto technologií podařilo snížit zmetkovi‑
tost výroby. Projekt je řešen za finanč‑
ní podpory MPO v rámci programu
TIP ev. č. FR‑TI2/117 od 1. ledna 2010
a bude ukončen 30. června 2012.
IT aplikace pro podporu, optimalizace a úspory v průmyslu
V současné době jsou v rámci skupi‑
ny VÍTKOVICE IT SOLUTIONS k dispozici
aplikace historicky vyvíjené společností
VÍKOVICE ITS. Tyto aplikace, jejichž hlav‑
ním přínosem je optimalizace procesů
v hutní i strojírenské výrobní a předvýrobní
fázi, vznikaly na základě požadavků jed‑
notlivých částí skupiny VMG a jsou již ně‑
kolik let úspěšně využívány uvnitř skupiny
VMG i mimo ni. Při vývoji zmíněných apli‑
kací byly zúročeny dlouholeté zkušenosti
týmu programátorů a konzultantů z pro‑
středí praxe.
Základní produkty a služby
Technologický Informační Systém
(dále TIS) je softwarový systém pro vyso‑
ce produktivní podporu činnosti ve strojí‑
renské technologické přípravě výroby (dále
TgPV) pro vyhledávání, tvorbu a modifikaci
technologických postupů, tvorbu norem
spotřeby času a výkonových kalkulací.
Systém může být provázán s CAD pracovi‑
šti a integrován s podnikovým Informačním
Systémem (dále IS) za účelem vytvoření
jednotné správy základních dat a doku‑
mentů v oblasti řízení výroby.
Systém IRKUMA (Integrované Řešení
KUmulace MAteriálu) byl vyvinut na míru
společnostem, které se zabývají prodejem
hutních produktů. Ocenění a tedy i faktu‑
raci provádějí prodejní společnosti různě,
někteří ve hmotě a jiní v metrech. Systém
IRKUMA je otevřený k požadavkům na růz‑
né typy fakturací a prodeje (délka/váha).
Systém umožňuje mít dokonalý přehled
o skladových zásobách i s náhledem na
délky jednotlivých skladových položek.
V případě více lokalit umí systém udržet
6
přehled nad všemi sklady a umožnit tím
uspokojení zakázky ze zásob napříč firmou.
Systém IRKUMA je připraven na zpra‑
cování zakázky více pobočkami a také
na sdílení dat mezi těmito pobočkami.
Dále jsou k dispozici optimalizační mo‑
duly, které mohou být jak samostatné, tak
i v rámci systému IRKUMA, popř. jiného
nadřazeného IS.
CutOpt – optimalizace
dělení materiálu ve tvaru tyčí
Modulární systém CutOpt je určen spo‑
lečnostem zabývajícím se distribucí/zpra‑
cováním hutního materiálu s vysokým po‑
dílem dělení. Optimalizační systém CutOpt
je softwarovým nástrojem pro efektivní roz‑
dělení profilových polotovarů na potřebné
délky. Cílem je optimalizace nákladů. Tento
systém je vhodný i pro nekovové materiály.
Optimalizace pálicích plánů
Optimalizace pálicích plánů je software
pro vypalování polotovarů z válcovaných
plechů k atestačním zkouškám. Skládá
se z expertního procedurálního systému
rozmísťování pravoúhlých útvarů na ploše
a genetického algoritmu optimalizujícího
dráhu hořáku s cílem minimalizace počtu
zápalů. Pro tento systém jsou rovněž kri‑
tické požadavky na rychlost odezvy, pro‑
tože technologové připravují na přísluš‑
nou směnu často značné množství plánů
a nesmí docházet k časovým prodlevám.
Optimalizátor zohledňuje zakázané oblasti
(oblast ražení, ze které nelze pálit zkouš‑
kové talony).
ElTav – Inteligentní systém
pro optimalizaci kvality
technologických procesů
Inteligentní systém pro optimalizaci
kvality technologických procesů provádí
analýzu naměřených dat, prognózování
parametrů technologických procesů a na‑
vrhuje opatření ke zlepšení kvality těchto
procesů (původně se jednalo o jakostní
problémy taveb v ocelárně). Systém vyu‑
žívá kombinaci statistických metod a me‑
tod umělé inteligence.
Systém realizuje rozhodovací proces
při plánování taveb v pecích různých typů
ve slévárnách. Jedná se o proces volby
nejlepší z obrovského množství alterna‑
tiv, kterou dosud provádějí intuitivně pra‑
covníci přípravy výroby na základě svých
dlouholetých zkušeností.
Optimalizační systém
pro profilové válcovací stolice
Optimalizační systém pro profilové vál‑
covací stolice. Optimalizátor v online reži‑
mu navrhuje dělení vývalků pro jednotlivé
zakázky hned po vyjetí ze stolice. V potaz
jsou brány i předvalky nasazené v peci
(střihač zná pouze délku právě zpraco‑
vávaného vývalku), priority jednotlivých
zakázek a možnosti úpravny. Dopočtena
výběhová délka vývalku je stále aktuální
dle sledování vlivů v průběhu kampaně.
Jako další možnost ve spektru našich
služeb je možnost realizace Simulační
analýzy v předvýrobních etapách stro‑
jírenské výroby í zajišťovaných SW
systémem MSC MasterKey.
Virtuální počítačové prototypy se
postupně prosazují v řadě průmys‑
lových oborů, protože nahrazují postup
návrhu, konstrukce a testování s reálnými
prototypy výrobků nebo technologií výro‑
by, které jsou velmi nákladné, nepružné
a tudíž neefektivní. Virtuální návrhy mohou
být snadno měněny a nové prototypy mo‑
hou být vytvořeny a matematicky testovány
v řádech hodin namísto původních měsíců.
Cílem počítačové simulace je dosažení
věrohodných výsledků blížících se nejvíce
realitě s minimalizací nebo úplným odstra‑
něním příprav a provádění skutečných ex‑
perimentálních prototypů.
Analýza prototypu výrobku
nebo technologie výroby
Tým specialistů s dlouholetou praxí
v oboru simulačních analýz provede dle
zadání odborných pracovníků projekce
a konstrukce (dále PaK) nebo technolo‑
gické přípravy výroby (dále TgPV) podrob‑
nou analýzu a navrhne taková opatření,
jež povedou k minimalizaci nebo úplnému
odstraněním příprav a provádění skuteč‑
ných experimentálních prototypů nebo
povedou ke konstrukčním úpravám již na
úrovni technické přípravy výroby.
Systém řízení
zakázkové výroby
Informační systém HARDIS je určen
pro řízení strojírenské, mostárenské vý‑
roby a výroby ocelových konstrukcí a je
realizován na základě praktických dlouho‑
letých zkušeností specialistů pro tuto ob‑
last výroby. Tento systém pokrývá zásadní
oblasti všech činností výrobní společnosti,
zejména pak tvorbu konstrukční a tech‑
nologické dokumentace zakázek, dále
plánování a odvádění výroby. Výhodou
systému je on‑line sledování mzdových
i materiálových nákladů, vytíženost praco‑
višť, plnění výrobního plánu, plnění norem
spotřeby času dle středisek, pracovišť
i jednotlivců, dokončenou a rozpracova‑
nou výrobu, stav dokončeností zakázky
a mnoho dalších důležitých faktorů důle‑
žitých pro řízení výroby.
Za kvalitní produkcí firmy stojí tým kvalitních lidí
Kroky v personální oblasti
patří k těm klíčovým
Škola otevřená dokořán
Proč o úspěších a pestré nabídce
VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ jen číst, když se
o tom všem můžete přesvědčit na vlast‑
ní oči?! Dny otevřených dveří jsou při‑
praveny na 23. listopadu a 7. prosince
2011 a 18. ledna 2012, vždy od 14 do
17 hodin. V sobotu 7. ledna 2012 bu‑
de škola pro zájemce otevřena od 9 do
12 hodin. Žáci a jejich rodiče získají in‑
formace o škole, konkrétních oborech,
výhodách studia i možnostech stipendií.
Přijďte se inspirovat!
Vytvořili jsme
nová pracovní místa
Nejžhavějším projektem druhé polovi‑
ny letošního roku byla a je finalizace rych‑
lokovací linky ve společnosti VÍTKOVICE
HAMMERING. K tomu, aby linka mohla
bezproblémově zpracovávat zakázky,
je zapotřebí téměř sto zaměstnan‑
ců v nejrůznějších profesích. „Provoz
linky budou zajišťovat speciálně proško‑
lení zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že
velmi kvalitní odborníky jsme měli k dis‑
pozici ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY, využili jsme především jejich
znalostí a zkušeností a pro potřebu nové
rychlokovací linky jsme je vyčlenili. Vytvořili
jsme tak velmi kvalitní základ pracovního
týmu, který průběžně doplňujeme o další
profese nezbytné pro provoz linky,“ před‑
stavuje z pohledu personalistiky největší le‑
tošní projekt skupiny VMG personální ředitel
VÍTKOVICE, a. s., Martin Lehocký. „Protože
jde o projekt postavený na nejmodernějších
technologiích, nároky na zaměstnance jsou
opravdu vysoké. Tito lidé musí naprosto
bravurně zvládat veškeré činnosti souvise‑
jící s obsluhou zmíněných technologií, důraz
klademe na multiprofesnost, nezbytná je ja‑
zyková vybavenost. Velice si cením přístupu
Ing. Vladana Poláška, generálního ředitele
společnosti VÍTKOVICE HAMMERING, kte‑
rý se společně se svými nejbližšími spolu‑
pracovníky účastní rozhovorů s přijímanými
zaměstnanci, aby měl co nejlepší přehled
o jejich schopnostech a lidských kvalitách.
Je si totiž velmi dobře vědom toho, že náro‑
ky kladené na jednotlivé pracovníky i v děl‑
nických profesích jsou vysoké, a chce, aby
nově sestavený tým byl na opravdu špičko‑
vé úrovni.“
Vybraní zaměstnanci nastoupili na své
nové pracoviště ještě před jeho zprovozně‑
ním, aby se po boku zástupců dodavatelů
technologií co nejblíže seznámili s veškerý‑
mi taji budoucího provozu, dalším krokem
jsou školení ve spolupráci s dodavateli
systémů. Do konce roku 2011 by mělo být
do rychlokovárny přijato zhruba osmdesát
zaměstnanců z řad vítkovických i externích
odborníků, přesný počet zaměstnanců linky
bude podle potřeb technologie upřesněn
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012.
Dáváme šanci
k uplatnění
odborníkům
v mnoha profesích
Druhá polovina roku proběhla ve sku‑
pině VMG ve znamení několika zásadních
restrukturalizačních kroků a organizačních
změn, jejichž cílem bylo zvýšení efektivity
výrobních procesů. Potvrzením úspěšnosti
nastavených konceptů řízení je mimo jiné
příliv nových zakázek, které umožňují vy‑
tvoření několika desítek nových pracovních
míst. „V tuto chvíli velice intenzivně hledá‑
me mnohé technické profese, především
zámečníky, svářeče, montéry ocelových
konstrukcí, potřebujeme naplnit kapacity
na lince membránových stěn i v mostárně,“
zdůrazňuje personální ředitel s tím, že firma
úzce spolupracuje s úřady práce. „Naše po‑
ptávka však u některých profesí přesahuje
momentální nabídku, například kvalitních
svářečů, kteří vlastní potřebná oprávnění
a státní zkoušky, je opravdu nedostatek.“
Z tohoto důvodu se personální úseky sku‑
Zaměstnanci VMG mají možnost podílet se na unikátních projektech
piny VMG ve spolupráci s vedením jednot‑
livých společností snaží o nastavení tako‑
vých podmínek pro preferované profese,
které by vysoce kvalifikované zaměstnance
přilákaly do skupiny. Podpisem pracovní
smlouvy s VMG však získává plusové body
každý nově příchozí pracovník. K výhodám
patří jistota daná stabilitou firmy, perspekti‑
va, možnost rozvíjení znalostí a dovedností
při spolupráci na mnohdy unikátních zakáz‑
kách, benefity v podobě týdne dovolené
navíc, zajištěného stravování, rekondičních
pobytů atd.
Technické profese
sami vzděláváme.
A nejen ve
VÍTKOVICKÉ
STŘEDNÍ!
Úzké sepětí strojírenské firmy se vzdě‑
lávacím zařízením není v České republice
běžným jevem. Je však vidět, že takové
spojení může být maximálně prozíravé
a v samotném důsledku prospěšné pro
obě strany. Důkazem toho je VÍTKOVICKÁ
STŘEDNÍ průmyslová škola a gymnázium,
která naprosto přesně zapadá do celkové
strategie skupiny VMG. Tou je špičkové zá‑
stupce technických profesí nejen vyhledá‑
vat na trhu práce, ale především se aktivně
podílet na jejich přípravě na povolání.
„Poslední výzkumy ukazují, že v nejbliž‑
ších letech bude na trhu chybět až něko‑
lik tisíc pracovníků technických profesí.
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ umožní společnos‑
tem skupiny VMG tomuto možnému kolap‑
sovému stavu předejít tím, že pro potřeby
skupiny připraví kvalifikovanou pracovní sílu.
Prospěšnost je obapolná – kvalitní absol‑
venti preferovaných oborů mají po ukončení
studia garantovánu jistotu zaměstnání,“ vy‑
světluje Martin Lehocký přínos, který plyne
i z velice efektivního propojení školy se stro‑
jírenskou praxí. Tu žáci absolvují přímo ve
vítkovických provozech tak, aby podmínky
vyhovovaly požadavkům školy a aby praxe
zároveň nasměrovala žáky do společností,
které budou v budoucnu mít zájem o ab‑
solventy určitých profesí. „Výhody, které
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ nabízí, a to i v rámci
mimoškolních aktivit, vnímají žáci i rodiče.
Vždyť v novém školním roce 2011/2012
nastoupilo do prvních ročníků 480 nových
žáků!“ upozorňuje na velmi pozitivní fakt
personální ředitel a dodává, že ve škole tak
nyní ve všech ročnících studuje 1370 stu‑
dentů. „Studium podporujeme, snažíme
se motivovat žáky stipendijními programy.
Abychom kontinuálně zvyšovali úroveň ne‑
jen vzdělávacího procesu, ale především
prospěchový standard našich žáků, zpřísnili
jsme poněkud od letošního školního roku
pravidla. Nejnižší hranicí pro získání prospě‑
chového stipendia je studijní průměr 2,2,
zatímco v minulém školním roce to bylo 2,4.
Připomeňme, že v závislosti na studijních
výsledcích mohou studenti měsíčně dostá‑
vat 200 až 800 Kč.“
Ti nejlepší žáci pokračují ve studiu na
VŠB – TUO. „V září proběhla ve Vítkovickém
zámku schůzka s rektorem školy a s dě‑
kany jednotlivých fakult VŠB – TUO, na níž
jsme se ve spolupráci s ostatními velkými
zaměstnavateli v kraji domlouvali na jed‑
notném postupu a koordinaci řešení jed‑
notlivých problémových oblastí,“ informuje
Martin Lehocký. „Jde nám například o zvý‑
šení odborné úrovně studentů v některých
oborech, o větší propojení studia s praxí tak,
aby se absolventi dokázali při nástupu do
práce co nejrychleji a plnohodnotně zapojit
do řešení technických problémů. Jde nám
také o oblast tzv. měkkých dovedností,
například o to, aby absolventi byli schop‑
ni dobře prezentovat nejen sebe, ale také
obchodní nebo technická témata. Další
z oblastí, na nichž je třeba zapracovat, je
jazyková vybavenost studentů a jejich zna‑
lost technické terminologie v cizím jazyce.
V souvislosti s tím bych chtěl připome‑
nout, že skupina VMG hradí nadstandard‑
ní vzdělávání studentů VŠB – TUO v rámci
technické angličtiny, jejíž kvalitu se tímto
způsobem snaží pozvednout na patřičnou
úroveň. Úkolů je mnoho a ve spolupráci
s VŠB – TUO je budeme postupně řešit tak,
aby do společností skupiny VMG nastupo‑
vali vysokoškolští absolventi kvalitně vzděla‑
ní ve všech oblastech, které potřebují k per‑
fektnímu vykonávání své profese.“
VÍTKOVICKÁ
STŘEDNÍ
trhá rekordy!
Rok rekordů. I tak se bude ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ průmyslové škole
a gymnáziu po letech vzpomínat na rok 2011. Na rok, v němž do prvních ročníků
nastoupil rekordní počet nových žáků, celkem 480, z toho zhruba 60 procent
mimoostravských! Rok, kdy ve škole studuje 1370 žáků – o plných 100 víc než
loni! Rok, v němž se do preferovaných strojírenských oborů přihlásilo 171 žáků
ze základních škol, což je o 63 více než loni!
„Jde o historicky nejvyšší počet prvňáků od chvíle, kdy se VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ
v roce 2008 stala privátní školou skupiny VMG,“ říká ředitel školy Mgr. Jiří Klocek. „Jsem
přesvědčen, že tak vysoký počet mimoostravských žáků preferovaných technických
oborů úzce souvisí s perspektivou, kterou těm nejlepším po absolvování školy nabízí
skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP!“ Nejvíce žáků ze zmíněných 171 si vybralo
obor mechanik seřizovač. Ten nově studuje 72 žáků. „Velkým úspěchem a signálem, že
rodiče i žáci budoucnosti strojírenství začínají čím dál tím více věřit a že naše úsilí přináší
ovoce, je také otevření prvního ročníku oboru modelář. Tento specifický obor, jehož první
ročník jsme loni nemohli pro nezájem žáků otevřít, začalo letos studovat sedm mladých
lidí. Ti, kteří se pro něj rozhodli, udělali dobrý krok. Stačí se podívat, jak zajímavé modely
složitých výrobků se ve vítkovické modelárně připravují!“
Fotbal s Baníkem,
golfové hřiště vedle školy,
soutěžení všeho druhu
Pro ty, kteří chtějí studovat technické obory a zároveň se věnovat sportu, nebo je láká
předvést své schopnosti a vědomosti v soutěžích, je VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ průmyslová
škola a gymnázium ideálním řešením! Díky dohodám s fotbalovou Akademií FC Baník se
škola stane líhní nadaných fotbalistů, pro něž bude už v příští sezoně k dispozici pět nových
tréninkových hřišť. Ta vedle členů akademie zaplní právě studenti VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ.
A která škola má ve své blízkosti a navíc plně k dispozici golfové hřiště s parametry
PGA turnajů pro profesionální golfisty, ale i s dokonalými cvičnými plochami pro začáteč‑
níky? VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ! Golf rozšíří už tak pestrou nabídku sportovních aktivit stu‑
dentů, kteří mají přímo ve škole k dispozici bazén, tělocvičny, posilovny a herny stolního
tenisu a ve volném čase se mohou zapojit do některého ze sportovních kroužků florbalu,
volejbalu, stolního tenisu nebo kopané.
Na své si ovšem přijde i ten, kdo dává před sportem přednost vědomostním a do‑
vednostním soutěžím. Studenti a pedagogové školy se každoročně účastní široké škály
akcí, soutěží a projektů, mnohé z nich sami připravují. Jmenujme akce Řemeslo má zlaté
dno, krajskou soutěž ve zpěvu anglických písní English Nightingal, kterou škola organi‑
zuje, studenti gymnázia se letos i loni zapojili také do šestiměsíčního projektu Voda a ži‑
votní prostředí v Moravskoslezském kraji a do projektu Zvyšování požární bezpečnosti
obcí, které vyhlásila VŠB – TU Ostrava.
Ve VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ se prostě, pokud se žáci právě nevzdělávají či neabsolvují
praxi, sportuje a soutěží pořád. Jde o radost ze hry i o přípravu pro reálný život. Kdo umí
zabojovat o vítězství na hřišti nebo v soutěži, dokáže v budoucnu udělat maximum i pro
plnění pracovních úkolů.
7
Industriální stopy nabraly směr VÍTKOVICE!
Industriální stopy jsou nejrozsáhlejší
kulturní akcí zaměřenou na industriál‑
ní dědictví České republiky a na činnost
uměleckých tvůrců i vlastníků objektů
s průmyslovou minulostí. Původně několi‑
katýdenní podzimní akce získala mezi od‑
borníky i širokou veřejností takový věhlas,
že se tento rok proměnila v akci celoroční.
„Je příznačné, že v roce, kdy byl ve skupi‑
ně VÍTKOVICE MACHINERY GROUP za‑
hájen jeden z nejvýznamnějších projektů
revitalizace průmyslového dědictví, vyvr‑
cholí Industriální stopy u nás, v Ostravě,
v našich industriálních skvostech,“ říká ře‑
ditel sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE Ing.
Petr Koudela.
Ve dnech 17. a 18. října zde proběhne
odborná konference spojená s celodenní
exkurzí po unikátních projektech celého
revitalizovaného území táhnoucího se od
Dolní oblasti Vítkovic až po LANDEK PARK.
Stane se tak za účasti zástupců investo‑
ra, města Ostravy, Moravskoslezského
kraje, participujících architektů v čele
s Ing. arch. Josefem Pleskotem a řady
odborníků z Česka i ze zahraničí. „V rám‑
ci konference se budeme věnovat jak
Národní strojírenský
klastr zve do Brna!
Národní strojírenský klastr (NSK) zve jménem svým a také jmé‑
nem svých sedmi spoluvystavujících členů všechny členy klastru
a spolupracující firmy na každoroční svátek strojařů – Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně. „Naše expozice bude na stejném místě
jako loni, tedy v pavilonu P, číslo stánku 070, bude však větší než
v minulém roce, výraznější bude i design stánku,“ zmiňuje Simona
Krišáková z NSK a dodává, že klastr nabídl možnost prezentace
ve své expozici všem členům klastru. Ing. Lubomír Gogela, ma‑
nažer NSK, upozorňuje také na fakt, že prezident klastru Ing. Jan
Světlík vystoupí během veletrhu 4. října na konferenci zaměřené
na exportní možnosti velkých energetických celků a na výstavbu
jaderné elektrárny Temelín.
Energetika patří ke stěžejním tématům řešeným NSK ne‑
jen na MSV v Brně. Ve Vítkovickém zámku se 22. září konal
workshop, jehož tématem bylo jednání s firmou Westinghouse
o konkrétních možnostech spolupráce při výstavbě jaderných
elektráren, a to nejen v České republice. Navíc v říjnu, ve dnech
23. až 25., se šestnáct zástupců osmi členských firem klastru
vydává do Francie. „Navštívíme společnost AREVA, francouz‑
ského výrobce jaderných zařízení,“ pokračuje Ing. Gogela.
„Chceme, aby se naši členové s touto firmou lépe seznámili
a aby měli příležitost se zástupci společnosti AREVA detailně
prodiskutovat možnost dodávek komponentů pro jadernou
energetiku. Jde tedy o vysoce pracovní jednání, ze kterého by
měl vyplynout další postup vzájemné spolupráce.“
samotnému projektu revitalizace Dolní
oblasti Vítkovic a areálu LANDEK PARK,
tak obecněji propojení průmyslové archi‑
tektury a cestovního ruchu či dlouhodobé
udržitelnosti projektů stavějících na indus‑
triálním dědictví a jeho oživení,“ vysvětluje
Mgr. Rodan Broskevič, vedoucí odbo‑
ru Strukturální fondy z VÍTKOVICE, a. s.
Pořadateli Industriálních stop 2011 jsou
tradičně Výzkumné centrum průmyslo‑
vého dědictví, Kolegium pro technické
památky ČKAIT a ČSSI a Národní pa‑
mátkový ústav. Generálním partnerem je
společnost VÍTKOVICE, a. s., společně se
sdružením právnických osob Dolní oblast
VÍTKOVICE. Partnery jsou Národní tech‑
nické muzeum, záštitu přijal ministr kultury
ČR Jiří Besser.
Další významné ocenění projektu
NOVÉ VÍTKOVICE!
V sobotu 17. září převzal v rámci
15. setkání hornických měst a obcí Ing.
Jan Světlík mimořádné ocenění Český
permon. Cenu získal za rozsahem i do‑
padem zcela jedinečný projekt NOVÉ
VÍTKOVICE. „Český permon je zvláštní
ocenění, které je od roku 2004 udělo‑
váno za zásluhy o povznesení a rozvoj
hornických a hutnických tradic. Ing. Jan
Světlík cenu získal za sjednocení nejuni‑
kátnějších hornických a hutnických pa‑
mátek v Ostravě a za zahájení a podporu
jejich revitalizace s cílem zpřístupnění
co nejširší veřejnosti,“ řekl Mgr. Rodan
Broskevič, vedoucí odboru Strukturální
fondy z VÍTKOVICE, a. s. Projekt NOVÉ
VÍTKOVICE se mimo jiné dotýká průmy‑
slově‑historických areálů Dolní oblasti
Vítkovic, Dolu Hlubina i bývalého Dolu
Anselm. Jeho význam dalece přesahu‑
je rámec střední Evropy. „Získanou ce‑
nu nevnímám pouze jako ocenění své
osoby, ale i jako pochvalu celému týmu,
který se s nadšením a vervou podílí na
projektu NOVÉ VÍTKOVICE,“ reagoval na
udělení ceny Ing. Jan Světlík.
S předchůdcem firmy AREVA, společností Framatome,
VÍTKOVICE v minulosti spolupracovaly a dodávaly tomuto vý‑
robci díly parogenerátorů. „Užší spolupráci s touto francouz‑
skou společností opět nastartovala i konference Strojírenství
Ostrava 2011. Té se AREVA, ale i Westinghouse a konsor‑
cium MIR 1200, nejen zúčastnila, ale měla zde i rozsáhlou
prezentaci, během níž jsme probrali mimo jiné i systém do‑
davatelských řetězců. V současné době jednání o spolupráci
dále pokračují a mají již podobu konkrétních poptávek dílů
jaderných elektráren.“
Ing. Jan Světlík se starostou města Chodov Ing. Josefem Horou.
Na LANDEK do dolu,
ale i za sportem a zábavou
SMALT ART
VÍTKOVICE 2011
aneb Zveme na výstavu na náměstí
Zveme vás na výstavu. Kam? Na ostravské Prokešovo náměstí!
Miniatury tam rozhodně nečekejte, plocha před ostravskou rad‑
nicí je plná velkoplošných uměleckých smaltů. Ty vznikly na jaře
2011 během šestého ročníku uměleckého sympozia SMALT
ART ve smaltovně akciové společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a jejich autory jsou renomovaní umělci české ma‑
lířské scény. Generálním partnerem projektu podpořeného dotací
statutárního města Ostravy je skupina VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP, záštity výstavy se ujal ostravský primátor Petr Kajnar.
Pro vítkovické zaměstnance navíc i se slevou!
Areál hornického muzea láká nejen možností prohlídky podzemního pracoviště černo‑
uhelného Dolu Anselm, ale také rozmanitými sportovními akcemi a zábavou. V jedineč‑
ném prostředí národní přírodní památky vrchu Landek si tak můžete zahrát tenis, plážový
volejbal a badminton, pronajmout si tělocvičnu na nohejbal, futsal, florbal či házenou,
zatančit si zumbu, zapotit se při aerobicu nebo protáhnout se u jógy a pilates. „Nabízíme
také intenzivní tréninkový program v přírodě určený na formování postavy, tenisovou ško‑
lu nebo víkendové výjezdy na blízké lyžařské vleky. Pro vítkovické zaměstnance jsou
všechny tyto sportovní akce výrazně zlevněny, kupříkladu badminton nabízíme za 130 Kč
za hodinu, tělocvičnu pronajímáme za 200 Kč za hodinu a lekce všech aerobních aktivit
vyjdou na 50 Kč,“ zdůrazňuje Marek Pilař ze Sport arény na Landeku. Aktuálně se na so‑
botu 8. října chystá od 13 hod. velká Zumba párty, kde se bude volit i nejlepší tanečnice
a Miss Zumba. Ve spolupráci s profesionální lektorkou aerobicu a poradkyní na výživu
Janou Česlíkovou se chystá také poradewnství ve výživě, kosmetice a líčení. „Pro ty
nejmenší máme připraveny skákací hrady, malování na obličej a další interaktivní soutěže
a hry. Děti maminkám a tatínkům dokonce i pohlídáme,“ poznamenává Pilař. Na své si
přijdou ale i méně vytrvalí sportovci. „V průběhu celého odpoledne si totiž mohou kdykoliv
odskočit opéct buřty nebo ochutnat vynikající burčák,“ láká ještě Pilař.
Více informací na www.sportlandek.cz nebo telefonním čísle 724 161 772
VÍTKOVICKÉ noviny vydává vedení VÍTKOVICE, a. s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava‑Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Hasičská 545/44, 700 30 Ostrava‑Hrabůvka, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, zodpovědný redaktor: Lenka Gulašiová, foto: archiv, Jiří Zerzoň
8

Podobné dokumenty

září 2011 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

září 2011 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP subdodavatele koordinuje veškerou montáž a  uvádění do  provozu, VÍTKOVICE MECHANIKA provádí práce technického dozoru na stavbě, vyrobila a smontovala karuselovou pec, pilu za tepla i tryskací zaří...

Více