plán práce na školní rok 2014/2015

Transkript

plán práce na školní rok 2014/2015
Základní škola profesora Josefa Brože
Vlachovo Březí
Komenského 356, PSČ: 384 22
IČO: 47258721
tel.: 388 320 215
okres Prachatice
PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Obsah :
l/ Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015
2/ Úvazky 2014/2015
3/ Určení přímé pedagogické činnosti 2014/2015
4/ Učební plán školy pro školní rok 2014/2015
5/ Vzdělávací program školy a ŠVP v roce 2014/2015
6/ Hlavní výchovné cíle, stanovení priorit
7/ Podstatné události školního roku 2014/2015
8/ Spolupráce s rodičovskou veřejností, Radou školy, Městem Vlachovo Březí, okolními
obcemi, ZUMŠ, ZMŠ v Dubu, s farností Vlachovo Březí, sponzory a Sněmem školy
9/ Hospitační, kontrolní a metodická práce vedení školy
10/ Vzdělávání pedagogických pracovníků
11/ Úkoly v oblasti BOZP, PO,CO
12/Granty, projekty 2014/2015
13/ Elektronická žákovská knížka
14/Přílohy
Příloha č. 1 – Úvazky učitelů
Příloha č.2 – Přehledy rozvrhů
Příloha č.3 - Předmětové komise
1
motto: „Nemůžeme být všichni výborní, hodina se nemusí vydařit ani tomu
nejzkušenějšímu z nás, ale i přesto všechno se snažme o to, abychom se nikdy za svou práci
nemuseli stydět. Buďme žákům vzory, nepodceňujme je, bořme tvrdé a vysoké zdi mezi
učitelem a žákem, učme každou hodinu s nadšením a věřím, že naši žáci naší práci ocení tím
nejlepším – skvělou, přátelskou a zároveň tvůrčí atmosférou ve třídě.“
1/ Organizační zabezpečení školního roku 2014 / 2015
Základní informace o škole
Název: Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 356, 384 22 Vlachovo Březí
Obor vzdělávání: Základní škola
ŠVP Tady máme kořeny
Počet žáků: ZŠ PJB – 289
ŠD – 70
Školní jídelna: 400
Počet pedagogických pracovníků: 25 (21 učitelů, z nich 1 část. úvazek ped.as. +2
vychovatelky, z nich 1 část úvaz. ped. as. + 2 samotný úvazek pedagogický asistent)
Počet provozních: 11 (5 ŠJ + 4 uklízečky +1 ekonomka + 1 školník – úvazek 0,9)
IČO: 472 587 21
Telefon: 388 320 215
Mobil: 723 749 573 (ředitel)
E-mail: [email protected]
Web: www.zs-vlachovobrezi.net
Vedení školy: Mgr. Michal Novotný, ředitel
Mgr. Marta Kadlecová, zástupce ředitele
2
V tomto školním roce jsou zapsáni k docházce 289 žáci, 175 žáků na I. st. ZŠ a na II. st. ZŠ
114 žáků. Počet tříd 13 - 8 na I. st. a 5 na II. st. ZŠ.
1) Od září 2014 nastoupil do ZŠ PJB nový pan učitel:
Mgr. Martin Hubáček - absolvent pedagogické fakulty (obor Ma, Technická výchova) –
zástup za paní uč. Mgr. Michaelu Bartošíkovou po dobu mateřské dovolené, dovolené a
rodičovské dovolené. Pan učitel nahradí p.uč. Bartošíkovou především ve výuce matematiky a
informatiky. Bude vykonávat na naší škole ICT metodika se snížením přímé pedagogické
činnosti o 3 hodiny z 22 na 19 hodin / týden.
Od září 2014 nastoupily do ZŠ PJB 2 nové asistentky pedagoga:
Bc. Michaela Fialová – absolventka pedagogické fakulty (Učitelství odborných předmětů),
asistentka pedagoga v 1. třídě u žáka Adama Ištoka
Bc. Jana Hessová – absolventka studia Speciální pedagogika, asistentka pedagoga v 1. třídě u
žáků Jakuba Pecha, Jana Vrtiše
2) Třídní učitelka loňské 9.A třídy Mgr. Alena Weberová převzala nové žáky z loňské třídy
5., je tudíž v letošním roce třídní učitelkou 6 třídy. Paní učitelka Mgr. Jindřiška Koubová
nebude ve školním roce 2014/2015 třídní učitelkou, je pouze jedna 6. třída.
3) Třídu 8.B nadále vede p.uč. Mgr. Helena Dvořáková. V této třídě se třetím rokem vzdělává
žákyně Jana Volmůtová podle přílohy RVP-ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením.
4) Paní učitelka Mgr. Markéta Horáková se vrací po mateřské dovolené na částečný úvazek,
bude v tomto školním roce vyučovat ČJ ve 4.B a výtvarnou výchovu, jejíž výuku převzala po
odchodu pana ředitele Mgr. Jana Horáka do starobního důchodu. Zbývající hodiny výtvarné
výchovy budou vyučovat Petra Krejčová (studující pedagogickou fakultu) a Mgr. Alena
Weberová.
5) Za pana ředitele Mgr. Michala Novotného, který od předloňského školního ročníku
vykonává tuto funkci, převzaly výuku jím vyučovaných předmětů PVP – informatika, IKT a
Přírodopis p. učitelky Mgr. Alexandra Hodinová a Mgr. Martin Hubáček, tělesné výchovy p.
uč. Ing. Pavla Nováková.
6)
Dvě třídy 4. a 5. Jsou třídami o velkém počtu žáků, jejichž počet převyšuje 30 žáků a
museli jsme tudíž žádat zřizovatele našeho města o výjimku z počtu žáků ve třídě. 4. třídu
bude vést coby třídní p.uč Mgr. Jana Tažejová a s 5. třídou pokračuje p. uč. Mgr. Jana
Ondřichová. Počet žáků více jak 30 v jedné třídě se jeví jako problémový, nicméně je tento
počet v souladu se Školským zákonem umožňujícím vzdělávání žáků ve třídách s počtem
30+4. Na většinu vyučovacích hodin jsou žáci těchto početných tříd děleni na 2 skupiny.
3
Výjimka z počtu žáků ve zmíněných třídách je schválena Radou města Vlachovo Březí – viz
dokumentace ZŠ. Vedení naší Základní školy možnosti spojení tříd využila, ale současně
myslela na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, který je kvalitněji realizován při menším
počtu žáků, a proto spojené třídy jsou rozdělovány na hodiny českého jazyka, matematiky,
cizího jazyka, informační a komunikační technologie a z bezpečnostního hlediska v hodinách
tělesné výchovy a pracovních činností. Spojené jsou pouze v případě výuky vlastivědy,
přírodovědy, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Jsme přesvědčeni, že při takovém způsobu
dělení hodin nebude kvalita výuky postižena.
7) V prvních třídách plní roli třídních paní učitelek Mgr. Lenka Kautmanová a Mgr. Jindřiška
Krankušová. Určena přímá pedagogická činnost 21 hodin / týden.
8) Stejně tak jako v 4. a 5. třídě, které nejsou paralelní, je tomu i ve třídách 6., 7, 9. Pátou
třídu má na starosti p. uč. Mgr. Jana Ondřichová, 6. třídu Mgr. Alena Weberová, 7. třídu
převzala po p. uč Mgr. Pavle Albertové (MD) p.uč. Mgr. Markéta Jungwirthová. Třídnictví
v 9. třídě má p. uč. Alexandra Hodinová. Třídu 8.A vede Ing. Lea Šveráková a 8.B p.uč. Mgr
Helena Dvořáková. Mgr. Marie Diblíková vede třídu 2.A a paralelní třídu 2.B vede p.uč. Mgr
Věra Bošková. Ve třídě 3.A přebírá třídnictví p.uč Mgr. Eva Novotná a třídu 3.B p. uč. Mgr.
Renata Lustigová
9) Třídnictví nemají paní učitelky Ing. Pavla Nováková, výchovná poradkyně a preventistka,
Petra Krejčová, Mgr. Růžena Balková, Mgr. Martin Hubáček, Mgr. Markéta Horáková a Mgr.
Jindřiška Koubová.
10) Asistent pedagoga 2014/2015 – určena přímá pedagogická činnost 32 hodin/týden
Funkci pedagogického asistenta žákyně 5. třídy Elišky Nohové vykonává paní vychovatelka
Alena Nováková. O žáka Adama Šmajcla ze 4. třídy se coby asistentky pedagoga starají Petra
Krejčová a Alena Nováková. Paní asistenta Petra Krejčová vykonává přímou ped.činnost 11
hodin při úvazku 0,344 a paní asistentka Alena Nováková vykonává přímou ped.činnost 18
hodin při úvazku 0,563. Do prvních tříd přichází tři děti vyžadující pomoc AP. Adam Ištok
bude veden p. asistentkou Bc. Michaelou Fialovou (vykonává přímou ped.činnost 25 hodin při
úvazku 0,781) a Jakub Pech s Janem Vrtišem budou pod odborným vedením p. asistentky Bc.
Jany Hessové (vykonává přímou ped.činnost 25 hodin při úvazku 0,781).
11) Funkci zástupkyně ředitele školy vykonává od školního roku 2013/2014 po dlouholetém
zástupci p.uč. Mgr. Františku Holíkovi paní učitelka Mgr. Marta Kadlecová.
12) Na zkrácený pracovní úvazek učitele bude v tomto roce pracovat:
Mgr. Růžena Balková (20 hodin úvazek 0,909)
Mgr. Markéta Horáková (10 hodin úvazek 0,455)
Petra Krejčová (9 hodin úvazek 0,409)
4
13) Školní družina
70 žáků
3 oddělení
1/ ŠD 1
2/ ŠD 2
3/ ŠD - kroužky
Paní vychovatelky
Matoušková Blanka
určena přímá pedagogická činnost 28,333.. (28 hod. 20 min.)
6.oo-7.45+11.35 - 15.3o (1.45+3.55)x5=28.20 - desetiná čísla v minutách ( úvazek 1,0
Alena Nováková
určena přímá pedagogická činnost 28 hodin
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
11:35
11:35
11:35
11:35
11:35
14:50
13:35
14:50
13:35
14:50
Kroužek ŠANCE
13:35 - 14:35
Kroužek ŠD
13:35 - 14:35
celkem čas
úvazek /28
3
2
3
3
3
14
14,75
0,527
15
0
15
0
15
0,75
14 hod. 45 min.
14)V základní škole pracuje 6 provozních zaměstnanců. Kromě paní ekonomky Ing. Jany
Caspůrkové se na provozu školy podílí po červnovém odchodu Stanislava Kocmánka do
starobního důchodu pan Václav Veber a uklízečky Alena Švancarová, Šárka Bauerová, Jana
Salounová a Jitka Svachová.
15) Ve stavu zaměstnanců školní jídelny nastaly dvě změny. V červenu 2014 odešla do
starobního důchodu dlouholetá opora naší školní jídelny paní Věra Eichlerová. Místo ní byla
přijata na místo kuchařky paní Žaneta Pilátová. Školní jídelna má 5 zaměstnanců. Funkci
vedoucí školní jídelny vykonává tak jako v minulém školním roce paní Jarmila Kapuscinská,
5
funkci vedoucí kuchařky převzala po paní Věře Eichlerové paní Iveta Pineau. Další kuchařkou
je paní Alena Kašparová a pomocnou pracovní silou v kuchyni je paní Lenka Dědičová, která
pracuje na zkrácený pracovní úvazek 0,5. Na úvazek 0,5 byla přijata paní Jitka Bartůňková,
která navíc zajišťuje od začátku letošního školního roku dovoz potravin do MŠ Bušanovice.
2/ Úvazky 2014/2015
•
podrobněji rozebráno v příloze č.1 – Úvazky učitelů
3/ Určení přímé pedagogické činnosti 2014/2015
(dle nařízení vlády č.75/2005 Sb.)
• ředitel školy – 7 hod.
• zástupce ředitele – 9 hod. (Mgr. Kadlecová Marta – 10hod / týden – 1 přespočetná
hodina)
• učitel - 22 hod.
• učitel 1. třídy – 20-22 hod. (Mgr. Jindřiška Krankušová, Mgr. Lenka Kautmanová – 21
hodin)
• vychovatel v ŠD – 28 – 30 hod. (Blanka Matoušková 28,333 hodin, Alena Nováková
28 hodin – úvazek 0,527=14,75 hodin)
6
• asistent pedagoga – 20-40 hod. (AP 32 hodin)
4/ Učební plán školy pro školní rok 2013/2014
ročník a vzdělávací program
Předmět
ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP
Český jazyk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9
10
8
8
7
4,5
4,5
4,5
4,5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4,5
4,5
4,5
4,5
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
od 1.9.2013
4
Matematika
5
5
5
5
1
Informační a komunikační technologie
2
Prvouka
2
1
3
Přírodověda
2
2
Vlastivěda
2
2
Chemie
2
2
Fyzika
2
2
2
2
Přírodopis
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
Dějepis
2
2
2
2
Občanská výchova
1
1
1
1
Rodinná výchova
-
-
-
-
Hudební výchova
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
2
2
1
1
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Volitelné předměty
*
Výchova ke zdraví
*
Tělesná výchova plus *
2
2
2
2
2
3
2
2
3
týdenní dotace
20
22
24
26
26
30
30
31
31
Skupiny povinně volitelných předmětů
6. ročník
-
7. ročník
Informatika
-
8.ročník
-
9.ročník
7
Správci kabinetů :
l.tř. J.Krankušová
M.Diblíková
2.tř. 3.tř. E. Novotná
4.tř. J. Ondřichová
D, Ov A. Weberová
Z, H.Dvořáková
Čj J. Koubová
Hv V. Bošková
ML. Šveráková
F, Info M. Novotný
ChP.Nováková
Př A.Hodinová
Pp, J.Koubová
Tv R.Balková
Tp J. Koubová
Vv M.Horáková
ŠDB. Matoušková
kab.učebnic - I.st. – J.Tažejová
II.st. – M. Kadlecová
Ž knihovna - H. Dvořáková
U knihovna - H. Dvořáková
Cvič. kuch. - V. Bošková
kab. sešitů - L. Kautmanová
5/ Vzdělávací program školy a ŠVP ve školním roce 2014 / 2015
Od školního roku 2007/2008 jsme v 1. a 6. třídách zahájili výuku podle Školního
vzdělávacího programu Tady máme kořeny Základní školy profesora Josefa Brože ve
Vlachově Březí. Ten byl zpracován podle RVP ZV a schválen na pedagogické radě dne 17.
září 2007. Od školního roku 2011-2012 vyučujeme podle tohoto programu již ve všech
třídách 1. stupně a 2. stupně. Skončili jsme tedy s výukou podle učebních plánů Základní
škola č.j. l6847/96-2.
Povinností každého pedagogického pracovníka školy je zpracovat roční tematický a časový
rozvrh učiva v jednotlivých předmětech a předložit jej řediteli školy do 25.8.2014. Vyučující,
v jejichž třídách nebo v předmětech jsou žáci vyžadující výuku podle individuálního
vyučovacího plánu, vypracují tyto plány co nejdříve v začátku školního roku – dle možností a
kompletnosti zpráv z PPP. Objeví - li se v našem ŠVP Tady máme kořeny nedostatek či
problém, měli bychom jej v týmu konzultovat a případné korekce zaznamenat do učebních
osnov.
8
V roce 2014 / 2015 začínáme s výukou cizího jazyka již poosmé ve 3. ročníku. S ohledem
na to, že naše škola má partnerské kontakty se školami v Rakousku, Německu i ve Švýcarsku,
což jsou všechno německy mluvící země, že Rakousko a Německo leží v našem těsném
sousedství i s ohledem na to, že i v otázce personálního zajištění výuky němčiny je na tom
škola velmi dobře, mají žáci třetích ročníků možnost výběru mezi výukou anglického jazyka a
německého jazyka. Vše podléhá zájmu rodičů a jejich odpovědi na dotazník, který jim
posíláme každoročně v měsíci dubnu. V něm potvrdí zájem o jeden ze dvou cizích jazyků,
který preferují pro své dítě a škola se podle počtu žáků, preferující jeden či druhý jazyk
rozhodne, zda vytvoří dvě skupiny učící se dva různé jazyky (Aj, Nj), nebo vytvoří, podle
počtu žáků ve třídě, jednu či dvě skupiny učící se jeden z cizích jazyků. V 5. třídě se tak na
základě předloňského dotazníku vyučují dva cizí jazyky německý a anglický. V letošní čtvrté i
třetí třídě se naopak bude vyučovat jeden cizí jazy- anglický, o výuku německého jazyka
neprojevili rodiče dostatečný zájem. Výuku těchto cizích jazyků zajišťují na prvním stupni
paní učitelky Mgr. Jana Ondřichová, Mgr. Markéta Jungwirthová a Mgr. Renata Lustigová.
Základy anglického jazyka si začínají osvojovat již děti v MŠ ve V.B. Poté, od loňského
školního roku, mohou žáci 3. až 9. tříd pokračovat ve výuce angličtiny dál prostřednictvím
zavedeného zájmového kroužku anglického jazyka, pod vedením paní uč. Mgr. Renaty
Lustigové a Mgr. Markéty Jungwirthové ( v loňském školním roce ještě pod vedením p.uč
Pavly Albertové – nyní MD,RD). Výuku cizích jazyků ve vyšších ročnících zajišťují paní
učitelky Jungwirthová, Balková, Šveráková, Hodinová. Od loňského školního ročníku jsme
byli nuceni reagovat na změnu ŠVP v otázce zavedení povinného druhého cizího jazyka –
„Další cizí jazyk“ a to v minimální časové dotaci 6 hodin na druhém stupni ZŠ, zavedeného
nejpozději od 8. ročníku. Vzniklou situaci jsme vyřešili zrušením povinně volitelných
předmětů PVP anglický jazyk a PVP informatika v hodinové dotaci 2h/týden a současným
zavedením Dalšího cizího jazyka v časové dotaci 2h/týden a to již od 6. ročníku do 9.
ročníku, čímž plně (a ještě více) naplňujeme požadavky novelizovaného RVP-ZV (od
1.9.2013).
Základní škola, vedení a její učitelé, chtějí žákům mající ve výuce cizích jazyků horší
studijní výsledky umožnit se zlepšovat alespoň v jednom cizím jazyku. To byl záměr a cíl, ke
kterému jsme soustředili svou pozornost a v minulých letech jsme těmto žákům, aby znalosti
v jejich zvoleném povinném předmětu cizího jazyka prohlubovali, umožnili se vyučovat
v případě volitelného cizího jazyka ve stejném jako v případě povinného cizího jazyka. To
znamená, že v případě výuky povinného předmětu německý jazyk, navštěvoval povinně
volitelný předmět s názvem německý jazyk volitelný. To nám letošní novelizace ŠVP
neumožňuje, jen ve výjimečných případech. Zda tento krok byl dobrý, ukáže až čas.
Základní výuka bude i v letošním roce doplněna řadou nadstandardních aktivit
vycházejících ze zájmů dětí. Rozpočet školy však neumožňuje zabezpečovat tyto aktivity
takovým způsobem, který by se nám jevil jako optimální. Na vyšší počet přespočetných hodin
nemáme dostatek financí. Jelikož vyučující projevili přání i nadále v těchto aktivitách
pokračovat, rozhodlo vedení školy organizovat při škole místo nepovinných předmětů
zájmové útvary, kde by jejich členové - děti přispívaly určitou částkou. Příspěvek 150,- korun
za pololetí z loňského roku se od letošního roku zvyšuje na 200 Kč/ pololetí. Naše nabídka
zahrnuje tyto kroužky - aerobik I. a II. a sportovní činnosti na 1. stupni pro skupiny chlapců a
děvčat. Na druhém stupni je nabídnut žákům sportovní kroužek zaměřený na trénink
9
košíkové. I v letošním školním roce budeme při slavnostních příležitostech spoléhat na
schopnosti paní učitelky Mgr. Heleny Dvořákové nacvičit se svými vybranými svěřenci
několik hudebních čísel, které se stanou obohacením kulturních akcí naší školy. Od loňského
školního roku zavádíme, nejen díky získání finančních prostředků z prostředků OPVK,
několik kroužků – kroužek rukodělných prací 1. a 2.st, kroužek Aj – 1. a 2.st, možná ve více
skupinách (podle zájmu).
Jediným nepovinným předmětem, který je v naší škole vyučován je náboženství. Děje
se tak na přání pana Pavla Bendy. Od letošního školního roku bude náboženství vyučovat
mladý pan farář Jan Mikeš, což jistě je velkým zpestřením a novou krví ve výuce tohoto
nepovinného předmětu. Po společném rozhovoru s panem farářem, který zdůraznil rozdílnost
obsahu ve výuce nepovinného předmětu náboženství na prvním a druhém stupni, myslíme
v případě přihlášení dostatečného množství dětí na vytvoření dvou věkově rozdílných skupin
o počtu vyšším než 7 žáků, což ukládá Školský zákon.
Výuka bude dále doplněna o povinný plavecký výcvik 3. a 4.tříd ( únor – duben 2015)
a lyžařský výcvik žáků 7.ročníku a díky neuskutečněnému LVVZ v loňském roce – nepřízeň
počasí i 8. ročníku ( únor 2014 ) .
V průběhu školního roku jsou podle možností a zájmu vyučujících zařazovány exkurze
(doporučené a vyzkoušené cíle: zdejší továrna HATZ, ČOV, místní Moštárna a pálenice,
Pekařství Cais, Fiedler – Kotle-ekologické topení, Inos, Neuk, Pošta ve V.B., další drobné i
větší firmy ve V.B.a okolí viz. Fotovoltaická elektrárna v Bušanovicích, Vlachově Březí,
Městský úřad ve V.B, Městská knihovna JVP, hasičská zbrojnice místního SDH, stavby
selského baroka ve V.B. a okolí. Husinec a Husův rodný domek, přehrada na řece Blanice u
Husince, Prachatické muzeum, Sklárna Vimperk, Muzeum loutek a cirkusu v Prachaticích,
Kulturní centrum O. H. Hajeka v Prachaticích, Muzeum středního Pootaví Strakonice, dále je
možno zařadit Prácheňské muzeum, vodní elektrárnu a galerii Sladovna v Písku či Krýzův
betlém v Jindřichově Hradci, Sudoměř a Tábor, sbírku Betlémů paní Vizinové v Zabrdí, či
Středisko lidové výroby v Lažišti, Friedbergerův model železnice v Husinci. Planetárium
Č.B., Temelín, apod.). Vedení školy vypracovalo před několika léty celoškolní přehled a
nabídku vycházek, exkurzí a školních výletů, jehož smyslem je pomoc třídním učitelům při
výběru míst i pokus o to, aby již od 1. ročníků došlo k promyšlenému a chronologickému
sestavení celé škály možností pro naše žáky. Vždy je nutno brát ohled na osobnost učitele, na
jeho subjektivní možnosti, schopnosti a zájmy. Praxe potvrzuje, že není možné v našich
podmínkách provést společnou koordinaci a držet se nějakého, třeba i toho nejoptimálnějšího,
vzorového příkladu po celých 9 let. Tyto přehledy jsou učitelům k dispozici a mohou být
průběžně doplňovány o nové náměty. Tradičními cíli našich tříd a jejich třídních učitelů jsou
dále: hlavní město Praha, skýtající nepřeberné množství návštěv různých exkurzí, výstav,
návštěv různých historických míst, město Plzeň s možností návštěvy místní zoologické
zahrady a nové expozice Techmania, která je zaměřena na výuku fyziky a astronomie napříč
všem ročníkům aj.
Jako tradičně vyzveme ke spolupráci i odborníky z různých oblastí k doplnění a
zpestření výuky v jednotlivých předmětech - například ( dětská lékařka, ženská lékařka,
psycholog, zástupce ÚP, CEV Dřípatka, Krizové kontaktní centrum PT, PPP v PT, Policie ČR
10
v PT a Č. B., ref. soc.věcí MěÚ PT, státní zastupitelství, Foto+besedy Hošek jn., ptáčník pan
Vl. Nagy, pan doktor Jan Podlešák - JU v ČB o životě Židů v našem regionu a městě, nebo
přednáška experta z oboru fyziky Ing. Boh. Chána, CSc. z Geofyzikálního ústavu v Praze,
informace expertů z Infocentra NP Šumava ve Vimperku, vyprávění doktora Miroslava
Dědiče. Řadu dalších odborníků má ve svém hledáčku i paní učitelka P. Nováková – nyní
výchovná poradkyně a preventistka drogové závislosti. Konkrétní akce, návštěvy a cíle, mající
společné téma sociálně patologických jevů podrobně popisuje paní učitelka Ing. Pavla
Nováková v Minimálně preventivním programu školy vypracovaném na školní rok
2014/2015.
Neměli bychom zapomínat na naše včelaře, rybáře, lesníky (viz exkurze pana Ing.
Holuba z H. Kožlí po okolních lesích v dubnu 2013) i odborníky z jiných profesí z místa a
okolí – viz. výsadba mladých buků v Hradišti z dubna 2009, poté v Janovské (duben 2010),
Pod Dubí v dubnu 2011 a 2013 a v Záhorské 2012, u lomu 2014 spojená s pány Šímou, Zíkou
paní Zíkovou a nyní s novým panem lesníkem Richardem Kovaříkem. To je z hlediska vztahu
k přírodě a její ochraně i volby budoucího povolání velice důležité. Můžeme také využívat
nabídek nového místního školícího střediska Chance in Nature v místní moštárně a pálenici
nebo na MěÚ. Z hlediska potřeb našeho nového školního vzdělávacího programu je vytvoření
takové databáze potencionálních zdrojů výuky nezbytné. Myslete, prosím, na to, objevujte a
vybírejte naše možné příští spolupracovníky, respektive odborníky. Bude nutné více naši
výuku otevírat směrem za brány školy. Více praxe, názoru, více čerstvého vzduchu a novinek
do naší výuky – to bylo, je i bude podstatné. Stejně jako bude nezbytné takovou databázi, ale i
další materiály ukládat do PC. Školní síť funguje, neměl by být problémem komunikovat a
spolupracovat i takto.
Vedení školy chce respektovat individuální zájmy učitelů, avšak nezastupitelná témata
v poznávací, vzdělávací a výchovné práci se žáky by měla být dodržena a samozřejmě
zakotvena do výchovně vzdělávacích plánů a plánů dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků jednotlivých vyučujících pro školní rok 2014 / 2015, případně do nich dodatečně
doplněna. Tato problematika se ostatně objevuje i v našem ŠVP.
Možnosti obohacení výuky a využití nových výukových metod nabízejí i renovované
počítačové učebny a stále ještě můžeme říci nově otevřená učebna pro výuku cizích jazyků na
2. stupni.. Metodikem ICT byl dlouhá léta na naší škole pan uč. M. Novotný. Pan ředitel
průběžně zpracovával informační zpravodajství o naší škole na webových stránkách,
obstarával informační servis pro učitele, tiskl vysvědčení a jeho pomoc každému z kolegů při
práci s PC bylo samozřejmostí. V této souvislosti mu byli všichni vyučující nápomocni při
ukládání potřebných dat do počítače pro potřeby statistiky. Od letošního školního roku
přebírá roli metodika ICT na naší škole pan Mgr. Martin Hubáček, neboť pan ředitel Michal
Novotný chce více podpořit aprobovanost výuky tělesné výchovy a při případném současném
fungování coby metodik ICT by mu musel klesnout počet hodin přímé vyučovací činnosti a
zbytečně by mu klesl počet hodin, ve kterých by se mohl věnovat právě výuce TV. Pan ředitel
školy se obrací všechny kolegyně, aby mu každou změnu v počtech žáků apod. aktuálně
hlásily. Vzhledem k tomu, že jsme se v našem ŠVP podrželi klasického hodnocení známkami,
zůstává v platnosti pokyn z posledních let. To jest, že způsob, jakým vyplní učitel vysvědčení,
zůstává pouze na něm. Lidský faktor není v tomto případě vůbec zanedbatelný a takové
11
vysvědčení napsané rukou kantora snad i více potěší a zahřeje. Základní počítačová
gramotnost vyučujících na naší škole se přibližuje 100%, a proto by nemělo být problémem
předchozí zadání zvládat. Každý z vyučujících zodpovědně zváží, zdali zařazení výuky na PC,
interaktivní tabuli, videoprogramu nebo programu na DVD bude skutečným obohacením a
přínosem pro vyučování nebo nikoli a podle toho se rozhodne. Většina našich svěřenců
disponuje takovým, v mnoha případech daleko lepším, zařízením doma, proto bude asi dosti
náročné upoutat jejich pozornost k videu, internetu nebo PC atd…i ve škole. Pokusme se o
to, abychom na ně všestranně působili silou své lidské a pedagogické osobnosti, přiváděli je
ke skutečné realitě života a nabídli našim žákům to, co jim ve velké míře neposkytnou jejich
rodiče, kamarádi a přátelé a již výše i zmiňovaná počítačová a audiovizuální technika.
Pokusme se o to, být našim žákům takovým vzorem a příkladem chování a zaujmout je naší
výukou natolik, že se budou na jednotlivé vyučovací hodiny těšit a osobu učitele respektovat a
vážit si jí pro její lidskou i profesní stránku. To žádnému učiteli neumožní využití byť
sebemodernější informační technologie, tento stav si každý dobrý učitel musí u svých
svěřenců vytvořit sám. Dobrý učitel dokáže již samotným výkladem látky bez použití moderní
informační technologie zaujmout třídu žáků natolik, že výuka jeho předmětu se stane tou
oblíbenou na základní škole. Jak se říká, dobrý učitel si vystačí s křídou a tabulí. Nicméně
jsme školou, která podporuje výuku s použitím moderní technologie. Vyzývá učitele k využití
ve výuce interaktivních tabulí, pro zpestření výuky svých předmětů prostřednictvím
výukových předmětů na PC a internetu a doporučuje a nabízí jednotlivým učitelům možné
tematicky zaměřené školení.
Následující téma je podrobněji rozpracováno v našem ŠVP, a tak ho znovu
připomínáme tímto informativním vstupem. Pokusme se žákům zprostředkovat okolní svět,
především náš Jihočeský kraj a oblast našeho regionu tak, aby po absolvování povinné školní
docházky na naší škole neměli problémy s tím, že neví, kdo to byl např. Jan Vlastislav
Plánek, Ludvík Spěváček, Václav Boukal, malíři Boškové, Josef Drechsler, Václav
Matoušek, Jan Matulka nebo kantorský rod Kopečků, zedník- umělec Jakub Bursa a další
významné osobnosti našeho města a okolí. V roce 2004 jsme pojmenovali naši školu po panu
profesoru Josefu Brožovi, a proto je přinejmenším žádoucí, aby naši žáci věděli, kdo to byl a
čím se zabýval. Jedinečnou možnost skýtá využívání nové knihy od pana profesora Josefa
Brože Obraz minulosti města Vlachova Březí, která je ve škole k dispozici coby učebnice.
Druhou knihou, která spatřila světlo světa v dubnu 2006, byla publikace doktora Arnošta
Lederera a magistry Blanky Rozkošné nazvaná Z dějin Židů ve Vlachově Březí, jejíž název
hovoří sám za sebe. Část od pana doktora Lederera, posledního z žijících Židů, kteří se
narodili ve Vlachově Březí, byla dlouhou dobu vystavena ve foyer galerie Ve škole. I tato
kniha by se měla stát jednou z kmenových učebnic o našem regionu.
Otázka doučování je chápána jako etická záležitost jednotlivých vyučujících. Všichni
dobře víme, že žáci, kteří mají na doučování docházet v termínech určených vyučujícím, se
docházce vyhýbají, a pokud doučování navrhují rodiče, většinou jde spíše o neznalost
skutečných příčin žákova neprospěchu nebo o alibistický přístup s tím, že účast na doučování
zaručí jejich dětem bezproblémovou klasifikaci. Vedení školy předpokládá, že vyučující,
pokud budou požádáni žáky o konzultaci, o vysvětlení učiva, o doplnění látky, ať již z důvodu
žákovy absence či nepochopení učiva, pomoc neodmítnou a budou se mu individuálně
věnovat. Pravidelné hromadné a organizované doučování vedení školy nedoporučuje.
12
Doučování není pracovní povinností učitele. Mimo jiné také s ohledem na to, že za odvedenou
práci by měla následovat odměna, což si v našem případě rodičové ještě neuvědomují.
Obdobně bychom měli postupovat i při přípravě žáků na přijímací zkoušky. Doučování nebo
příprava žáků bez nároku na odměnu devalvuje kantorskou práci obecně a setrváváním v
tomto trendu budeme rodiče jen utvrzovat v tom, že je to naše povinnost. Roli určitého
zprostředkovatele mezi rodičem a učitelem by mohla sehrát Rada školy, případně Sněm školy.
Nechme proto iniciativu na rodičích, nebo žácích samotných, ale nebuďme stále při zemi a
nedělejme to bez náhrady. Jedině tak si budou rodiče i žáci naší práce více vážit. Cožpak
rodiče neplatí soukromé doučování nebo přípravu svých dětí? Pro příklad nemusíme chodit
daleko. V naší ZUŠce rovněž platí rodiče měsíční školné a činí tak dobrovolně, někteří
dokonce s radostí a hrdostí, jen aby dokázali sobě nebo druhým, jakou péči věnují svým
dětem. Proč tak nečiní ve vztahu k základní škole, zůstává otázkou. Jedná se přece o normální
vztah zákazníka a toho, kdo poskytuje svou službu. My učíme nebo doučujeme, jiní staví
domy... Vedení školy nemůže zaručit, že by tyto dobrovolné nadstandardní aktivity učitelů
finančně zohlednilo formou osobních příplatků. I když musíme připomenout, že na konci
několika posledních kalendářních roků se finanční situace celého pedagogického sboru i
ostatních zaměstnanců vylepšila, když vedení školy navýšilo mzdy formou osobního příplatku
nebo jednorázových mimořádných odměn. Zdali bude možné v tomto trendu pokračovat, je
v současnosti velice obtížné předpovídat. I když jedna pozitivní zpráva tu je, klesající počet
žáků se v loňském roce zastavil a loni i letos začal s mírnou stoupající tendencí. Vedení školy
se však bude snažit tyto nepříznivé skutečnosti zohledňovat a zmírňovat i finanční dopady,
seč toho bude schopno. Ostatně jako se o to snažilo až doposud.
Žáci naší školy se pravidelně zapojují do soutěží organizovaných zdejší školou, RŠ,
místními občanskými sdruženími, Domy dětí ap. Někdy přihlašujeme naše žáky i do soutěží
organizovaných celostátně. Tradičně dobrá umístění získáváme ve výtvarných soutěžích a v
posledních létech jsme zaznamenali i úspěchy ve sportovních a jazykových soutěžích. Škola
má zájem na tom, aby se tímto způsobem prezentovala na veřejnosti, nicméně problémy se
zajišťováním zastupování za nepřítomné vyučující nás budou nutit k tomu, abychom
zvažovali účast na všech akcích, a pak obsazovali jen takovou soutěž, ve které mají žáci naší
školy šanci na relativní úspěch, to jest do 6. místa v okresním měřítku. Tento návrh však není
dogma a vždy záleží na individuálním posouzení stavu věcí ze strany učitele i vedení školy.
Doporučení účasti s umístěním do 6. místa není vždy zcela správné dodržet, především
v případě, že se učitel snaží o prvoúčast žáka některého dříve v soutěži neobsazovaného
předmětu. Vedení školy bude nápomocno a velice kladně hodnotit zapojení jednotlivých
kantorů při pořádání školních kol jakýchkoli soutěží. Iniciativa jednotlivých kantorů bude
zohledněna i při rozdělování možných osobních příplatků a mimořádných odměn.
Žijeme v době, kdy by se učitel měl prezentovat před žáky, jejich rodiči i veřejností i
mimo školu. Děláme si tak reklamu, bez níž to dnes nejde, a proto vedení školy bude velice
kvitovat jakoukoliv činnost na veřejnosti, v obecních zastupitelstvech, v politických stranách,
v
občanských sdruženích, ve spolcích, klubech ap. Nejlepší formou naší veřejné
angažovanosti je však opět práce ve prospěch dětí, pakliže toho už po našem kantorovi
nechceme příliš. Berme však tuto záležitost z hlediska historické role učitele v české
společnosti. Bylo by pro celou školu nedůstojné, aby se její dnešní kantoři těmto veřejným
věcem vyhýbali. Pokusme se obnovit lepší postavení učitele v dnešní době skutky a nikoli jen
13
hořekováním nad tím, že máme málo peněz. Je chvályhodné když kantor se ve svém volném
čase věnuje, mnohdy bez jakéhokoli nároku na finanční ohodnocení, mimoškolním aktivitám.
Tím dělá nejen reklamu sám sobě, ale i dobré jméno naší škole profesora Josefa Brože.
Měli bychom si uvědomit, že nás živí současní i budoucí žáci školy a že tu oni nejsou pro nás,
nýbrž my pro ně. Poskytujeme jim jistou službu, kterou nám zadávají rodiče prostřednictvím
státu, který nás platí. Jestliže jsme se rozhodli takovouto službou se živit, měli bychom tak
činit. Nemá-li stát dostatek peněz, aby učitelskou práci zaplatil podle našich představ, pak
máme před sebou dvě možnosti: odejít nebo zůstat. Když jsme se rozhodli zůstat, tak potom
jen pasivně nečekejme, ale snažme se o změny v celém systému financování školství z gruntu.
Opět jsme u našeho výše zmíněného motta!
Z titulu své současné funkce hodnotím personál a jeho práci v naší školní jídelně velmi
dobře. Za situace, kdy stále ubývají strávníci z řad žáků, musí vedení školy a zaměstnankyně
školní jídelny hledat možnosti, jak kapacitu kuchyně i jídelny efektivně využít. Musí
dodržovat stále přísnější hygienické předpisy a normy, potýkají se i s rostoucími cenami
surovin a doplňují technické vybavení kuchyně. Dělají to a přitom dokážou být vstřícné.
Úkolem vedení školy je nabídnout firmám místním i z blízkého okolí možnost stravování
v naší ŠJ. Formou reklamního letáku, pohovorů s vedoucími jednotlivých firem přesvědčit a
zaujmout ke stravování u nás. Byť by to byl jen jediný příchozí strávník do naší školní jídelny,
byl by to úspěch a přínos do našeho rozpočtu školy. V provozu ŠJ, její možné navýšení
nabídky, vidím směr k zavedení přípravy 2. jídla a možná i zavedení svačinového systému.
Bylo by téměř nutné, aby došlo k modernizaci školní kuchyně a to nejen v oblasti stavebních
úprav, tak i v modernizaci vybavení a zavedení digitalizace objednávání jídel strávníky.
V letošním školním roce začínáme připravovat obědy a svačiny pro mateřskou školu
v Bušanovicích, doufáme, že budou s naší službou spokojeni.
Skončím konstatováním, že pouze a jenom ten obyčejný kantor musí každodenně
předstupovat před své žáky a snažit se o jejich vzdělávání i výchovu. V současnosti je to
přetěžký úkol, neřkuli boj, ve kterém učitele nikdo nezastoupí, ani ten nejvěhlasnější
odborník, úředník, ani servisní služby školám. Přeji naší a všem základním školám v celé
České republice takové kantory a vychovatele, kteří, jestliže se objeví problém, řeší
způsob jak ho vyřešit, oproti tomu, že budou hledat důvody proč se problému vyhnout,
obejít ho!!!! Neboť ten, kdo chce, hledá způsoby, ale kdo nechce, hledá důvody.
6/ Hlavní výchovné cíle a stanovení priorit našeho působení v nadcházejícím školním
roce 2014/2015
Rovněž i tato oblast je podrobně popsána v našem ŠVP Tady máme kořeny, a proto
zde jen informativně a stručně na dané téma.
Zlepšovat postavení žáka ve škole. To lze činit jednak v oblasti materie - vybavení
školy, tříd, učeben, zlepšováním stavu a kvality učebních pomůcek, případně poskytováním
dalších nadstandardních služeb atd. To vše souvisí s finančním zázemím školy a jak známo,
peněz na všechno nebude nikdy dost. Pro nás je však důležitější a splnitelná jiná forma
zlepšování žákova postavení ve škole. Tu můžeme ovlivnit my sami bez ohledu na finanční
14
zdroj. Jedná se o celkový přístup k našim žákům, o atmosféru, kterou ve škole a ve třídě
vytvoříme, o to, aby si každý žák připadal jako osobnost, o kterou tu máme zájem atd.,atd.
Tyto hodnoty duchovní péče o žáky nelze vkládat do plánů, nelze je přesně stanovovat, nejsou
vidět, ale přesto jsou nejdůležitější. Proto jsem považoval za potřebné je v tomto úseku
našeho plánu alespoň připomenout, abychom nezapomněli…
Cílevědomě a dlouhodobě pracovat na tom, aby si naši žáci uvědomovali., že žijí část
svého dne v určitém prostředí (úprava chodeb a tříd i venkovního vzhledu školy), že je
v tomto prostředí někdo vychovává a vzdělává ( subjektivní zhodnocení své pedagogické
činnosti a hledání rezerv v naší práci). Vnášet do své každodenní práce více optimismu a
kreativity + XY dalších vzletných kompetencí k vyučování a výchově dětí... Víme, jaká je pak
praxe, ale za pokus to alespoň občas vždy stojí.
Měli bychom se pokoušet probouzet v dětech pocit sounáležitosti jednak mezi nimi
samotnými, ale i v širších spojitostech. Snaha i umění pomoci druhému nedojdou nikdy svého
úplného naplnění, ale kdyby alespoň část našich žáků toto ve škole získala a přijala za své,
nebudou naše úsilí o projevy solidarity zbytečná. Jak se to například loni a v jiných létech
projevilo při sběru starého papíru, při Tříkrálové sbírce, při 5. ročníku Velikonočních trhů
nebo při sázení mladých javorů v lokalitě u lomu na Stránce.
Od upřímného vlastenectví vést žáky k evropanství, připravovat je, aby vnímali lidské
společenství jako celek, ale současně v něm nepošlapávat osobnost každého jednotlivce i
právo člověka na menšinový názor.
Od školního roku 2007 / 2008 jsme v naší škole začali vyučovat podle vlastního
Školního vzdělávacího programu Tady máme kořeny, který si sobě, ale především pro potřeby
svých žáků, potažmo pak i pro rodiče našich žáků, své město, region, ušili přímo na míru naši
kantoři. I náš program není definitivní, musíme ověřovat, zdali se nám alespoň z části povedl
nebo ne. Takových školních týmů jsou stovky, které začínají a nejsou si jisty, že to dělají
správně. Budeme zkoumat, posuzovat a svým kantorským mozkem, čichem a logickým
úsudkem poznávat, zdali se vskutku jedná o to, jak žákům pomoci a učit je jinak a také po
nich něco jiného vyžadovat.
Ve školním roce 2014 / 2015 vstupujeme do 8. roku výuky podle nového ŠVP Tady máme
kořeny. Podle něho se učí žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. To znamená všichni žáci
školy. Měli bychom si najít čas a naše již sedmileté zkušenosti z výuky nového ŠVP si sdělit.
Za velmi důležité považuji vaši individuální práci s novými plány učiva v jednotlivých
předmětech. To, jak je sami dokážete přizpůsobovat konkrétní situaci, nebo zdali je dokážete
operativně měnit, tzn. redukovat nebo doplňovat. Tyto a ještě další otázky jsou navýsost
specifické, a proto by je měly mezi sebou konzultovat jen takové týmy, které je tvořily a nyní
podle nich učí. Nikdo z vedení není schopen postihnout to, co dokáže objevit kantor každý
den v konkrétních hodinách, může mu být pouze nápomocen při hledání možností inovace.
15
7/ Podstatné události školního roku 2014/2015, na něž bychom měli se svými žáky
reagovat
Začátek nového školního roku 2014/2015 připadá na pondělí 1. září 2014. Již
tradičně přivítáme nové prvňáčky zněním školního zvonu, který se rozezvučí po vyzvání
rodičů a jejich dětí k následování vedení školy, pana starosty a paní učitelek 1. tříd do galerie
BOMBA, kde budou budoucí prvňáčci slavnostně přivítáni. Před školou se symbolicky setkají
žáci, pro které je tento školní rok u nás tím posledním a žáci, kteří teprve s povinnou školní
docházkou začínají. Každého prvňáčka tudíž vede do školy žák devátého ročníku a
symbolicky mu předává štafetu ve vzdělávání na naší základní škole. Celý ceremoniál uvede
pan ředitel Michal Novotný, přivítá prvňáčky a všechny „dospěláky“, kteří se na své děti přišli
podívat.
Začátek školního roku 2014 – 2015 bude také probíhat ve znamení tradičního školního
jubilea – 17. září 1899. V letošním roce si připomínáme v tento slavnostní den již 115. výročí
otevření 1. budovy školy pod Svatým Duchem ve Vlachově Březí. Tudíž se jedná o jubilejní
kulatý ročník. Tento památný den školy už je v jejím životě natolik zavedený, že již
nepotřebuje další vnější podněty. Každoročně si tento den připomínáme velkou školní
slavností, kdy žáci a jejich učitelé mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než ve všední den.
Den začíná zpěvem školní hymny v rozhlase, projevem ředitele školy a při vyvěšených
vlajkách školy a města se na chodbách školy konají volby do Sněmu školy. Do školního
sněmu jsou voleni žáci 3. až 9. tříd a členy by se měli stát žáci, kteří svým chováním,
přístupem k práci a výsledky ve škole by byli příkladem pro ostatní. Po ukončení voleb se
všechny třídy a jejich učitelé věnují předem připravené činnosti, projektu, která(ý) se vztahuje
k městu, škole nebo oběma. Výstupem těchto projektů jsou vytvořené různé prezentace práce
v podobě plakátů, video a foto souborů a výtvarných a rukodělných prací, které budou
umístěny v prostorách chodeb nebo na www stránkách školy (www.zs-vlachovobrezi.net).Po
ukončení 4. vyučovací hodiny ( žáci 1.stupně) a po ukončení 5. hodiny (žáci 2. stupně) jdou
žáci na společný slavnostní oběd. V odpoledních hodinách slavnost pokračuje, kdy se ve
školní jídelně setkají také všichni zaměstnanci školy a společně s dříve narozenými kolegy
zavzpomínají na časy minulé a řeší časy přítomné. Tradicí se také stalo společné setkání všech
učitelů u hrobu velké učitelské rodiny (3 generace učitelů) Kopečků, u kterého vždy položíme
jako vzpomínku květinu. Letošní rok byl obohacen o sportovní zážitek podobě výstavy
úspěchů pana Josefa Kováře a Michala Vaněčka. První z nich je úspěšný judista a druhý
výborný dálkový běžec. Výstavu připraví, kdo jiný než, bývalý pan ředitel Jan Horák. Letošní
slavnostní den bude v jednom zcela nový. Škola dostane velký dárek v podobě velkoplošného
obrazu se symboly školy, který bude umístěn ve vstupní hale základní školy.
Od září 2014/2015 bude po celý školní rok probíhat na naší škole soutěž ve sběru surovin.
Celostátní školní soutěž pořádá firma Jihosepar a.s. se sídlem ve Vimperku. Do této soutěže
jsme se rádi přihlásili již v loňském a předloňském roce, neboť sběr surovin, v našem případě
sběr starého papíru a plastových lahví a víček, na naší škole v minulých letech probíhal
pravidelně, má u nás tradici a díky výdělkům z těchto akcí jsme nejednou podpořili
charitativní projekt. Navíc nám finanční výtěžek z loňské a předloňské soutěže pomohl koupit
ozvučovací techniku potřebnou pro zkvalitnění kulturních a společenských akcí a kvalitní
elektrické piano – klávesy. I v letošním roce, tak jako v loňském, část výtěžku z této soutěže
16
(plastová víčka) využijeme charitativně, darujeme tyto víčka postiženým dívkám z blízkého
okolí, které jejich prodejem získají finanční příspěvek potřebný pro zlepšení jejich nelehké
životní situace. V letošním roce díky výše zmíněné firmě budeme dále sbírat starý papír a PET
víčka. Sběr starého papíru, bude probíhat nepravidelně cca 2x – 3x za rok, žáci a rodiče
mohou dopředu se sběrem počítat a doma shromažďovat a třídit papír na následující sběrovou
akci, která bude předem vyhlášena. Sběr PET víček bude probíhat celoročně, žák může
každodenně přinést nasbíraná víčka svému třídnímu učiteli. Nechme se překvapit, jak bude
tato sběrová akce probíhat v tomto školním roce 2014/2015.
Další část kalendářního roku, období od září do října 2014 bude ve znamení účasti
naší školy (v případě naší školy se jedná o celkovou organizaci) na společném projektu s
partnerskou školou z Baumgartenbergu (Rakousko) zaměřeného na příhraniční poznávání
krajiny a historie vybraného regionu. Koncem října se škola bude podílet na uspořádání
slavnostního programu města V. B. u příležitosti státního svátku ČR Den české státnosti. Již
tradičně, tentokrát podvanácté, se bude konat- XII. ročník Dne poezie.
Celým školním rokem se bude prolínat společný projekt adaptačních hodin
předškoláků, který byl zaveden v minulém školním roce a měl velký úspěch. Žáci vstupovali
do školy připravené na nové prostředí, novou, trochu jinou práci a kantory.
V prosinci odstartujeme další díly seriálu Od Barborek do Tří králů s důrazem na
připomenutí si a vysvětlení žákům podstaty těchto předvánočních zvyků a důstojné
předvánoční rozloučení se s kamarády, spolužáky a se školou s rokem 2014. Nový rok 2015
pak zakončit celý projekt dobročinnou sbírkou Tři korunky pro Tři krále.
První část kalendářního roku 2015 až do Velikonoc můžeme věnovat jakémusi
vydechnutí a nadechnutí, abychom po skončení jarních prázdnin zahájili přípravu tradičního
Velikonočního trhu. Můžeme také pokračovat v trendu uplynulých let a v rámci třídních
kolektivů nebo třeba jen jejich částí pokračovat v práci na menších projektech. Především pak
na takových, které jsou učitelům blízké a dětem přístupné. Máme na mysli třeba přípravu již
zmiňovaného Velikonočního trhu v BoMBě, přípravu žáků 8. ročníku na předvelikonoční
setkání se žáky v Riedlhütte, dubnové vysazování listnáčů žáky IX. ročníku, Derniéru
Deváťáků. Jednou z nejpodstatnějších událostí celého školního roku 2014 / 2015 však bude
XII. setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3 zemí, které se uskuteční tentokrát u nás v Základní škole
profesora Josefa Brože.
Náš následující plán je toliko rámcový, orientační, v žádném případě není uzavřený.
Proto jej vedení školy předkládá právě v počátcích školního roku jako jednu z možných
variant a současně se obrací na vás s výzvou ke spolupráci na jeho konkrétnější podobě, na
jeho doplnění o zajímavé celoškolní projekty, nebo projekty třídy, menších týmů i jednotlivců.
Více hlav více nápadů a následně pak i lepší výstupy pro naše žáky a zpětné vazby od našich
žáků. Nemusí se jednat jen o úplně nový nápad, ale třeba jen o určitou inovaci, doplnění,
změnu atd., abychom stále nezůstávali u jakéhosi stereotypu.
Všichni však dobře víme, co s sebou život přináší a jakými změnami nás může
překvapit, a proto mějme na paměti starou a ověřenou pravdu, že papír unese všechno a že
17
když se prostě něco z následujícího plánu nepodaří splnit, nebude to katastrofa kosmických
rozměrů. Podstatou naší práce je přece žák. K duševnímu i tělesnému prospěchu našich
svěřenců a k jejich spokojenosti by se naše veškeré snažení mělo ubírat.
Srpen 2014
29.8. – Školení BOZP – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ – p. Václav Bohuslav
(osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO)
V přípravném „týdnu“, který trvá letos 5 dnů : 25., 26.,27 a 28., 29. se konají
pedagogické rady, pracovní porady s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky naší
školy. V letošním roce se konaly 4 opravné zkoušky.
Září 2014
Slavnostní zahájení školního roku - uvítání žáků 1. tříd s jejich paní učitelkami Mgr.
Lenkou Kautmanovou a Mgr. Jindřiškou Krankušovou, panem starostou, předsedou Rady
školy Mgr. I. Laudou a vedením školy.
Začátek celoškolní a zároveň celoroční soutěže ve sběru surovin.
5.9. – II. ročník Školní atletické olympiády 1.st.
10 dní nebo týden před slavností - pracovní porada o přípravě programu
slavnostního dne (možná forma oběžníku – kantor píše druh činnosti plánovaný s jeho třídou
na slavnostní den 17.9.)
Polovina září – začíná celoroční projekt „Čtení pomáhá“ (žáci 1.st.) a celoroční akce
žáků 5. ročníku „Čteme dětem“, při kterém vybraní žáci předčítají dětem z MŠ Pastelka. (p.
uč. Jana Ondřichová)
1. ½ září – Natur Vision – ekologicky laděný program ve Vimperku každoročně
navštěvovaný žáky různých tříd naší ZŠ
- Exkurze do NP Šumava
17. 9. - Památný den v historii školy - otevření 1. školní budovy pod Svatým Duchem
v roce 1899 ve Vlachově Březí. Letos, v úterý 17. 9. si připomeneme již 114. výročí. Malá
školní slavnost se uskuteční v úterý 17. září 2014. Tento den zahájíme setkáním ve třídách,
kdy proběhne projev ředitele školy a zazpívání školní hymny v rozhlase. Poté budou
následovat volby do žákovského Sněmu školy. Poté bude následovat bod Pozdravy žáků naší
škole, v podobě výše uvedených projektů jednotlivých tříd. Jedná se v podstatě o volný
program samotných tříd a jejich učitelů. Následovat bude společný oběd žáků 1. a 2. stupně.
Poté mají žáci volno, konec slávy. Potom bude následovat ve 13:30 hodin společný slavnostní
oběd pro současné a bývalé zaměstnance školy a jejich hosty v jídelně školy. Nakonec
položíme květiny na hrob slavného kantorského rodu Kopečků z Vlachova Březí,
připomeneme si jejich památku, uctíme jejich odkaz a zakončíme tak naši malou školní
slavnost. Letošní rok bude obohacen o sportovní zážitek v podobě výstavy úspěchů pana
Josefa Kováře a Michala Vaněčka, oba pánové jsou z Vlachova Březí. První z nich je úspěšný
judista a druhý výborný dálkový běžec. Úspěchy obou sportovců budou společně se všemi
18
žáky, kteří byli, v průběhu let ohodnoceni čestným titulem „Žák roku“ vystaveny od 17:00
hodin v galerii BoMBa. Zkušenosti nás poučily, že méně znamená více, a tak víme dobře, že
tento způsob provedení oslavy jest naprosto dostačující.
19.9. – Beseda – Kosovo – pro druhý stupeň ZŠ
Druhá polovina září – Dýňový průvod a výstava ježků vyhlášení projektu
vlastnoručně vyráběných svícnů, dušičkových dýní - symbolika podzimu) a vyhlášení
celoškolní výstavy vlastnoručně vyrobených ježků, výrobků z různých materiálů a různé
podoby, vzhledu umístěné na chodbách školy.
Loňská akce - celoškolní projekt „Plody podzimu“ – se přesouvá a mění svou podobu.
V letošním roce připravíme výstavu vánočních artefaktů, ozdob a všeho, co v sobě obsahuje
téma vánoční atmosféry
23.9. – Fotografování 1.stupeň ZŠ
25.9. – Sportovní den ve Strunkovicích nad Blanicí – 2.A a 2.B
26.9. – Na společné česko rakouské cestě – Lipno nad Vltavou, Rožmberk – V.B. +
BGB
28.9.- Státní svátek – Den české státnosti – sobota
29.9. – Beseda – „Kuřákova plíce“ – začátek několika přednášek Primární prevence
pro I.a II. st ZŠ
říjen 2014
6. 10. - každé 1. pondělí v měsíci se bude od 13,45 hodin konat pracovní porada
polovina měsíce října - Den řemesel ve Vimperku ( zvážit účast podle počtu žáků, doporučit
návštěvu s rodiči)
8. – 12.10 – 1. sběr v soutěži ve sběru surovin. Sbíráme starý papír – soutěž pořádaná
firmou Jihosepar a.s.
30. 10. – konec termínu pro odevzdání vlastnoručně vyrobených ježků, výrobků z různých
materiálů a různé podoby, pro říjnovou výstavu 31.10 na chodbách školy.
31.10. – Dýňový průvod a výstava ježků
měsíc říjen – Projekt primární prevence 2014 – besedy pořádané agenturou Phénix
-----Asertivita pro druhý stupeň / Vidím, slyším, nemlčím – drogy, kuřákova plíce, atd…
27. a 29. 10. - Podzimní prázdniny (pondělí, středa)
2. ½ října – Úřad práce 9.ročník
26. 10. – neděle v předstihu Státního svátku – Den vzniku samostatného československého
státu - ve škole proběhne druhá část oslav státního svátku ve městě
Posezení s občany-účastníky Slavnosti a nově jmenovanými občany města - našimi bývalými
žáky v jídelně ZŠ PJB.
28. 10.- Státní svátek- Den vzniku samostatného československého státu – úterý.
2. ½ října – volby do Rady školy
19
listopad 2014
4. 11. Okresní kolo v sálové kopané (6.-7.třída) – pořadatelství ZŠ PJB
3. 11. – pondělí- pracovní porada
počátek měsíce - Pracovní schůzka Rady školy
7. 11. – 123. výročí narození malíře Jana Matulky ve Vlachově Březí-toliko připomínka
17. 11. – pondělí Státní svátek- Den boje za svobodu a demokracii
Listopad – pokračování projektu primární prevence – primární prevence Phénix
--------Sex faktor / Dohlédni až na dno – drogy v našem životě / Kuřákova plíce / Jedna
sklenka neublíží – opravdu?
2. ½ listopadu – Projekt Šance – Dejte šanci dětem ulice – charit.akce
2. ½ listopadu – Charit. akce – prodej předmětů – podpora výcviku koní pro hiporehabilitaci,
podpora dětských oddělení LF v Praze Motole a Olomouci. Akce Školního sněmu.
Konec listopadu – školní kolo turnaje v košíkové dvojic na jeden koš – 2.stupeň ZŠ
10. 11. - pondělí -Pedagogická rada, shromáždění rodičů, volba povolání –IX. ročníky
(Přehlídka SŠ a učilišť ve VV), třídní schůzky - Den poezie, 11. ročník celorepublikové akce
směřující k znovuobjevení smyslu poezie pro náš život. Abychom zainteresovali více rodičů
spojujeme Den poezie s celoškolním shromážděním rodičů a v termínu jeho konání od 17
hodin bude v BoMBě probíhat čtení nebo recitace vlastních textů žáků.
konec listopadu - Vzdělávání a řemeslo v Č. Budějovicích
konec listopadu – školní kolo soutěže – Přírodopis, Chemie
prosinec 2014
1.12. pondělí – provozní porada
počátek - pokračování v úspěšném projektu Advent ve škole, který později dostal
název Od Barborek do Tří králů, v němž by se především žáci pokusili o to, čím můžeme ve
škole přispět k
obnovení prosincových křesťanských tradic. Každá iniciativa ze strany
kolegů, RŠ, SŠ i dětí bude vítána. Každá inovace může být ku prospěchu celého projektu.
4.12. – Barborky – čtvrtek
5. 12. - Mikuláš – pátek celoškolní projekt – den tak trochu jinak – Mikulášská tematika se
prolíná všemi předměty. (pátek Mikulášský den 3)
- andělé a čerti ve škole návštěvou ve škole a v MŠ Pastelka.
12.12. pátek – sv. Lucie (13.12. so.)
19.12. - pátek - předvánoční vrchol projektu Od Barborek....– Program bude upřesněn na
počátku měsíce. Předpokládáme, že by opětovně mohli dostat prostor žákyně IX. ročníků,
tentokrát již v komponovaném programu Vánočním. Při odchodu na prázdniny dostanou žáci
domů pro rodiče informace o akcích na začátku nového kalendářního roku – Tři králové, PF
2014. Vedení školy zašle vánoční a novoroční přání partnerským školám v Německu,
Rakousku a Švýcarsku.
-22.12.2014 (pondělí) - 2.1. 2015 (pátek) - Vánoční prázdniny.
-Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015
-v průběhu prosince – školní kola jazykových soutěží
20
leden 2015
5. 1. pondělí – porada
9.1. (pátek) – „II. ročník Dne otevřených dveří“ - Začátek společného projektu ZŠ a MŠ –
Adaptační hodiny předškoláků – první program – seznámení se s prostředím ZŠ – připraví
ŠD – „Moje budoucí škola“ Celý leden věnovat maximálnímu soustředění žáků na výuku a na dosažení co nejlepších
výsledků v 1. pololetí, zvláště pak u žáků 9. ročníků. Po pracovní poradě se budou konat
třídní schůzky s cílem vtáhnout do „hry o co nejlepší výsledky na vysvědčení“ i rodiče, jejich
prostřednictvím a také s náležitým časovým předstihem chceme dát možnost žákům ke
zlepšení jejich výsledků do konce 23. ledna 2015.
6.1. – úterý tradiční školní Tříkrálová sbírka Tři korunky pro Tři krále – vrchol celého
projektu. O sbírce a jejím účelu budeme samozřejmě před Vánoci informovat rodiče, aby žáci
přišli ve středu patřičně motivováni a především „materiálně připraveni“ – projekt Dobré
skutky
12.1. – Třídní schůzky – prospěch a chování
16.1. – pátek - Den památky Jana Palacha
17. 1. – sobota 148. narozeniny našeho patrona - profesora Josefa Brože ( * 17.1. 1866 ve
Vlachově Březí) vlajka, hymna, zvon, případně školní rozhlas)
16. - 17. 1.-pátek a sobota - Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
16.1. - pátek– v případě dobrých, příznivých sněhových podmínek se uskuteční „Den zimních
sportů“ – dobrovolná třídní akce, kdy jednotlivé třídy mají možnost strávit sportovní
dopoledne na sněhu. (bruslení, sáňkování, koulování, stavění sněžných soch a staveb,
běžkování,…)
2. ½ ledna – recitační soutěž 1.st ZŠ
26. 1.- pondělí- Pedagogická rada, zveřejnění výsledků prospěchu a chování za 1. pololetí,
důraz na pozitivní vzory a veřejné odmítnutí negativních jevů
29.1.- čtvrtek – konec 1. pololetí, vydávání vysvědčení
30.1. – pátek -jednodenní pololetní prázdniny
konec ledna – začátek matematických soutěží
únor 2015
1.2. -6.2. Lyžařský výcvikový zájezd na Nových Hutích 7. tříd
15.2. -20.2. Lyžařský výcvikový zájezd na Nových Hutích 8. tříd-z loňska přesunutý LVVZ
9.2. - 15.2. Jarní prázdniny
5.2. – čtvrtek začíná Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd v bazénu v Prachaticích
2. 2. – pondělí – porada
pondělí – na pracovní poradě vyhlášení školních projektů nebo důležitých událostí
v 2. pololetí roku 2013 : 5.Velikonoční trhy ( příprava artefaktů k prodeji, ale nově třeba i
kulturní vystoupení žáků), Sázení listnáčů v dubnu, 12. Sportovní setkání žáků 3 škol, 3 měst
a 3 zemí ve Vlavhově Březí v květnovém období a fotbalové setkání spolu se setkáním žáků
21
dopisovatelů v březnu 2015
únor-březen 2015
-podle sněhových podmínek uspořádat doma v únoru nebo březnu závody na sněhu (boby,
běžkové lyžování)
- podle sněhových podmínek možno znovu obnovit stavění sněhových soch
- V případě dobrých sněhových podmínek budou mít žáci naší školy možnost se v průběhu
celé zimy učit běh na lyžích. Pomocí sněžného stopaře, kterého zakoupilo Město Vlachovo
Březí budou v prostoru za Svatým Duchem protahovány lyžařské stopy a žáci budou
podporováni, např. možností půjčení běžek, v poškolním aktivním trávení volného času, nebo
ve zdokonalování jejich lyžařských dovedností v rámci výuky TV.
1. ½ února – 1. Adaptační hodina budoucích prvňáčků
konec února – uzávěrka podávání přihlášek ke studiu na SŠ nebo na SOU.
únor-duben: plánované návštěvy ekologické org. Dřípatka v PT.
březen 2015
2.3. pondělí – provozní porada
-Dětský karneval – spoluúčast
-Častější návštěvy v Městské knihovně J.V. Plánka v rámci probíhajícího Měsíce knihy a
internetu
Matematické soutěže
- účast školy ve všech kategoriích matematické soutěže: Cvrček (2. – 3.) Klokánek (4. – 5.),
Benjamín (6. – 7.), Kadet 8. – 9.)
Předvelikonoční setkání. Setkání našich žáků a žáků z partnerské školy z Riedlhütte, kteří si
během roku pravidelně dopisují a v současné době se jedná o žáky 6. a 7. ročníku. Spojeno
s mezinárodním halovým turnajem – tentokrát v německém Röhrbachu.
polovina března – druhá návštěva budoucích prvňáčků u nás ve škole – druhá adaptační
hodina vedená jedním z budoucích učitelů
začátek března - 2. adaptační hodina budoucích prvňáčků
28. 3. - pátek Slavnostní sešlost společně s našimi důchodci, Radou školy a vedením města +
čestný host, kterým bývá pan doktor M. Dědič z Chluman, avšak může to být i další zajímavá
osobnost. Počítáme s krátkým kulturním vystoupením našich žáků.
duben 2015
začátek měsíce dubna: školní kolo McDonald´s Cup (2.-3.třída a 4.-5.třída)
Začátek dubna - 3. adaptační hodina budoucích prvňáčků
1.4. – středa –odpopoledne (možnost účasti rodičů a celé veřejnosti) - VII. ročník
Velikonočního trhu v BoMBě! Soustředíme se na kvalitu-jak v oblasti materie-zboží, tak i
kulturního programu. Již loni se potvrdilo, že méně znamená více a to opět ve zboží i kultuře.
Budeme klást důraz na tradice a vytváření příjemné atmosféry jara a blížících se Velikonoc a
to vše s ohledem na příchozí rodiče, prarodiče i veřejnost.
2.4. a 3.4. – čtvrtek a pátek – Velikonoční prázdniny
22
6. 4.- Velikonoční pondělí
20.4. pondělí – Provozní porada spojená s Pedagogickou rada a třídními schůzkami, výsledky
prospěchu a chování ve 3. čtvrtletí
1. ½ dubna – JE Temelín – vzdělávací výlet žáků 8.tříd
22. 4. středa - Den Země – ekologicky laděný program všech tříd – projektový den
– dobré skutky – Vysazování lesních stromků pro žáky IX. ročníku, pokračování v tradici
z let 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Případně další akce propojené s přírodou, např. viz.
Ing. Holub a jeho exkurze do okolních lesů loni v dubnu, případně exkurze do Temelína.
30.4. – středa, budou- li se konat Čarodějnice a lampiony – spoluúčast
květen 2015
2. sběr v soutěži ve sběru surovin. Sbíráme starý papír – soutěž pořádaná firmou Jihosepar
a.s.
4. 5. – pondělí- porada
1. 5. - čtvrtek – Státní svátek – Svátek práce
Začátek května - 4. Adaptační hodina budoucích prvňáčků
7. 5. – čtvrtek osvobození Vlachova Březí vojáky US Army
1. ½ května - Matematická soutěž Pythagoriáda
8.5. čtvrtek - státní svátek- Den vítězství
Day girls -SOU Vimperk pro děvčata (bude upřesněno)
konec května - 12. setkání žáků 3 škol, 3 měst ze 3 zemí ve Vlachově Březí,
Konec května – Pasování na čtenáře – tradiční akce ZŠ a Městská knihovna
Druhá polovina května – připomenutí významné osobnosti Vlachova Březí Jakuba Bursy u
příležitosti 202. výročí od narození tohoto stavitele.
2. ½ května - červen Projekt po stopách Jakuba Bursy
červen 2015
1. 6. – pondělí – porada
1. 6.- pondělí - Den dětí - spoluúčast stejně tak jako loni ( paní učitelky 1. st. velmi aktivní +
Rada školy) – neděle 31.5. na hřišti FC Vlachovo Březí
1. 6.- v pondělí po pracovní poradě se budou konat individuální pohovory s rodiči nebo třídní
schůzky na téma zlepšení prospěchu i chování u některých žáků v posledním měsíci školního
roku
Druhá polovina června – tradiční turnaj 1. a 2. stupně o Pohár profesora Josefa Brože v ping
pongu
24. 6. středa - Pedagogická rada
29. 6.- pondělí - Derniéra Deváťáků, závěrečná pedagogická rada, neformální posezení
30.6.- úterý – Vydávání vysvědčení. Slavnostní ukončení školního roku. Loučení s Deváťáky.
Vyhlášení Žáka roku 2015.
Středa 1. července 2015 – pondělí 31.srpna 2015 - Hlavní prázdniny
23
Výše uvedený přehled je otevřenou záležitostí. Bude možno do něho cosi přidat nebo ubrat.
Neznáme například přesné termíny kontaktů s partnerskými školami ap.
Poznámka a doplnění ŠVP
Pokusem o optimističtější pohled na náš školní svět se můžeme dobrat k tomu, že se
na našich pedagogických radách nebudeme zabývat jenom výchovnými a vzdělávacími
problémy, ale ve větší míře dokážeme zhodnotit i ocenit naše úspěšné výsledky práce s dětmi.
Historie se nebude ptát, kdo ze žáků propadal a zlobil, ale kdo to z našich svěřenců někam
dotáhl, jaké osobnosti jsme tu učili a vychovávali a jak jsme se jim věnovali.
Zatím se pořád zabýváme více těmi problémovými žáky. Zatímco ti, kterým by naše péče
něco přinesla, stojí poněkud stranou našeho zájmu. Pojďme se pokusit naše navyklé až
stereotypní pohledy na naše žáky poněkud přehodnotit.
To není pokus o elitářství, ale jen o spravedlivější rozložení našeho zájmu o žáky.
Nechceme nikoho předčasně odepisovat a nepomáhat mu, ale ze svých zkušeností dobře víme,
kolik času a starostí jsme věnovali právě těm, kteří nám pak dokázali, že si to vůbec
nezasloužili. Kázeňské prohřešky, které jsme museli řešit ať již důtkami či snížením stupně
z chování, si udržují konstantní stav. V uplynulém roce bylo hodnocení chování našich žáků,
alespoň co se kázeňských trestů dotýká, jedno lepších v historii školy. Je na všech
pracovnících školy nalézat adekvátní způsoby potrestání viníků. Trest, tak jak jej škola může
v současné době navrhnout a udělit, však není pro absolutní většinu provinilců smysluplný, tj.
není trestem, který by dítě pocítilo, který by byl pro něj varováním a zároveň splňoval účel
prevence.
Nezastupitelnou a dominantní úlohu zde hraje spolupráce s rodinou. Bohužel, ta je v právě
v případech problémových žáků mizivá. Ze strany rodičů vidíme spíše snahu prohřešky svých
dětí bagatelizovat, svádět vinu na druhé, odmítají nést zodpovědnost za své dítě a zároveň vést
své děti k odpovědnosti za své chování, výjimečně se i objevuje nepřátelský postoj vůči
jednotlivým vyučujícím. Objektivně však musíme konstatovat, že jsme zaznamenali i shodu
v názorech rodičů a učitelů v pohledu na kázeňské přestupky žáků. K nejčastějším kázeňským
přestupkům patří hrubé vyjadřování, a to i dětí z I. st., nepořádnost, absence domácí přípravy,
agresivní chování, vandalství, neomluvená absence a ojediněle se objevily i drobné krádeže a
časté kouření mimo prostory školy. V této souvislosti připomínám i někdy skrytý problém
šikany, který se pak učitelům vyjeví, až když celou situaci mapují společně s rodiči.
Nemůžeme zastírat, že šikanování mezi chlapci není, je jen více maskované. Stále je proto
třeba mít oči otevřené a jak se říká: „být ve střehu“ a samozřejmě být v kontaktu s rodiči. I
přes zdánlivý klid v oblasti užívání drog bychom neměli před tímto problémem zavírat oči,
naopak pozorně sledovat chování našich svěřenců a opět být v kontaktu s rodiči, dětskou
lékařkou, viz. část Minimální preventivní program na školní rok 2014 /2015 a individuální
akce....
K tomu, abychom mohli co nejobjektivněji posuzovat závažnost provinění a navrhli
odpovídající potrestání, je třeba stanovit jasná a srozumitelná pravidla chování žáků a žáky s
nimi prokazatelně a důkladně seznámit. To je nejenom v kompetenci třídních učitelů ale i
celého pedagogického sboru, protože povinnost vštěpovat základní pravidla mezilidského
soužití je nedílnou součástí naší výchovné práce, ať už se tak děje přímo v rámci výuky Ov,
tak i ve všech dalších předmětech, stejně jako při neformálním kontaktu s žákovským
kolektivem (vycházky, výlety, exkurze, společenské akce školy atd.). Pravidla chování žáků,
24
jejich povinnosti i práva jsou dána inovovaným řádem školy.
Je věcí nás všech, abychom nepřehlíželi jakékoliv způsoby porušování obecných
norem chování, postihovali prohřešky okamžitě a postupovali všichni jednotně - jediný
vyučující, který projde nevšímavě kolem „dovádějících“ dětí, který nezareaguje na vulgární
vyjadřování, kazí úsilí celého pedagogického sboru. Veliký důraz se i v tomto školním roce
bude klást na dodržování dozorů. V tomto ohledu bychom se měli zaměřit na místa pohybu
žáků o přestávkách, abychom neplýtvali svou energií zbytečně tam, kde opravdu, i přes
zodpovědný přístup učitele vykonávajícího dozor, situaci nezměníme. Je li někde otevřeno,
jen těžko zabráníme tomu, aby nám tam děti nevstupovaly. Pak tedy nechejme věci volně
plynout, jak říká Komenský, a přizpůsobme tomu i možnosti pohybu žáků ve škole. V
letošním roce zapojíme do řešení případných problémů i Školní sněm (volení zástupci žáků ze
3. - 9. ročníku zdejší školy). Volby do tohoto sněmu se uskuteční 17. září při oslavě 115.
výročí otevření první budovy školy pod Svatým Duchem. Jejich forma by měla připomínat
skutečné volby do zastupitelských orgánů a výběr kandidátů do budoucího sněmu školy by
měl být do jisté míry korigován třídním učitelem ve smyslu : Sněm školy = elita školy.
Při řešení závažných kázeňských přestupků budeme úzce spolupracovat s referátem
sociálních věcí MěÚ v PT, s přestupkovou a výchovnou komisí při MěÚ Vlachovo Březí a v
případech nejkrajnějších i s Policií ČR v PT. Všichni však dobře víme, že efektivita a pomoc
těchto orgánů není vysoká a také i málo účinná. Proto znovu podtrhuji nejužší spolupráci s
rodinou a formu individuálních pohovorů se žákem, namísto frontálního kárání před celou
třídou.
Po tragické události, která se v závěru června 2006 přihodila ve Volarech při
sportovním dni, bychom měli my, všichni pedagogové na ZŠ PJB, věnovat ještě daleko větší
pozornost prevenci a rekognoskaci terénu, na němž se se svými dětmi pohybujeme. Raději od
nějaké činnosti se třídou upusťte, není li bezpečnost vašich svěřenců stoprocentní. Proto jsme
také upustili od využívání pískoviště pod lezeckou stěnou, coby doskočiště pro skok daleký.
Všichni dobře víme, že výuka dětí a zajištění jejich bezpečnosti zůstávají pořád rizikovými
body naší práce. Nezapomínejte na to, prosím..
V samotném závěru bych však přesto vyzdvihl skutečnost, že naše úsilí by mělo směřovat
k výchově a vzdělávání té naprosté většiny žáků, kteří jsou bezproblémoví a z našeho hlediska
”normální”. Těm bychom měli věnovat svou pozornost a péči, a pokud to bude v našich
silách, zpříjemňovat jim jejich pobyt v naší škole. Toto všechno se dá dobře napsat, ale
všichni víme, že realita bývá jiná. K tomu, abychom se s ní dokázali náležitě vyrovnat vám
vedení školy přeje pevné nervy i velkou dávku již zmiňovaného životního a pracovního
optimismu.
8/ Spolupráce s rodičovskou veřejností, Radou školy, Obcí, okolními obcemi, ZUMŠ,
ZMŠ v Dubu, farností ve Vlachově Březí, sponzory a se Sněmem školy
Vztah mezi rodiči našich žáků a pedagogickými pracovníky lze považovat za poměrně
otevřený. Škola se dialogu nebrání a vítá ho. Rodiče školu navštíví, informují o svých
problémech, chtějí po učitelích vysvětlení chování svých dětí ve škole, snaží se spolu s
vyučujícími či vedením školy dobrat optimálního řešení. Kromě ojedinělých případů, kdy si
25
jdou rodiče spíše ventilovat svůj vztek, neschopnost rozumně se svým dítětem promluvit,
nebo i jiné projevy nesouhlasu se školou a učiteli, lze v tomto otevřeném přístupu spatřovat
pozitivum a naději na užší spolupráci i do budoucna. Vedení školy bude nápomocno oběma
stranám při řešení problému. Cílem a přáním nás všech dohromady ( učitel - žák - rodič ) by
mělo být otevřené a objektivní zhodnocení celého problému, objevení cest k jeho nápravě a
nakonec i dodržování pravidel hry, na kterých se společně dohodneme.
Za podstatné považujeme i včasné a prioritní informování vedení školy o problémech,
které nejdříve objeví jednotliví vyučující, abychom se při případných konfliktech nedostávali
do rolí těch, co neví vůbec anebo vědí jen povrchně...
Pravidelné informace o prospěchu a chování dětí budou podávány 3x ročně na
informačních schůzkách při příležitosti ukončení jednotlivých klasifikačních období /listopad,
leden, duben/, v případě potřeby je na třídním učiteli, aby si svolal rodiče i v mezidobí.
Samozřejmou povinností vyučujících je také individuálně informovat rodiče v případě
závažných kázeňských přestupků či prospěchových problémů. Jako novinku bychom mohli
vyzkoušet individuální pohovory třídních se žáky, případně jejich rodiči na konci školního
roku (červen), ať už to budou žáci neprospívající nebo naopak ti výjimeční. Jsem přesvědčen,
že to nějaké novum není. Ve většině případů se tak dělo i dosud. Pokusme se dát tomuto
povídání ( učitel-žák- rodič) jakousi příchuť novoty a výjimečnosti, více ho zviditelnit a snad
mu věnovat i více času – viz. schůzky na počátku června.
Nejméně jednou ve školním roce nabídneme rodičům možnost seznámit se s prací
školy. V letošní roce bychom mohli zapojit rodiče „do akce“ v listopadu, kdy někteří přijdou
na shromáždění rodičů a kdy se také zúčastní Dne poezie. Je také možno pro ně připravit
společný sportovní podnik s jejich ratolestmi- viz. Dětský den. Rodiče se budeme snažit
přimět ke spolupráci se školou i při jiných příležitostech jako např. Akce solidarity, jejíž
konkrétní náplň bude upřesněna, vždy však bude směrována na pomoc dětem, respektive
zvířatům, ptákům apod., Tříkrálová sbírka, sběr starého papíru, Zápis do školy, Dětský
karneval, Velikonoční trh, Lampióny a čarodějnice, Den dětí, Vítání Prvňáků, Adaptační
hodiny budoucích prvňáků, Projekt Podzim ve škole, Derniéra Deváťáků a Loučení s
Deváťáky, pomoc při zajišťování zahraničních i tuzemských výjezdů žáků i účast na nich,
výzvou k účasti na vernisážích výstav v naší galerii BoMBa, pomoc při pořádání sportovní
akcí apod.
Spolupráce s rodiči na oficiální úrovni probíhá prostřednictvím jednání Školské rady.
Zvolení zástupci rodičů, Města a učitelů jsou informováni o záměrech školy a mají možnost
seznámit se s výroční zprávou o činnosti školy, s pracovním plánem práce školy a
minimálním preventivním programem školy. Vše mohou doplňovat svými podněty a
připomínkami. V prosinci roku 2008 byl pan Mgr. Ivan Lauda z Vlachova Březí na jednání
Školské rady zvolen jejím předsedou. Dalšími členy ŠR jsou pan Ing Pavel Kouba jr. a pan
Zdeněk Neuberger, který dostal důvěru rodičů 22. 11. 2010 na shromáždění v jídelně školy.
Oba pánové jsou rovněž z Vlachova Březí. Tito tři zastupují v ŠR rodiče. Zástupci Města jsou
pan Lubomír Dragoun., starosta, Ing. Petr Kubašta a MUDr. Martin Nerad, oba členové ZM.
Po říjnových volbách 2010 došlo sice ke změnám, ale pouze na jednotlivých postech.
Personální obsazení zůstalo beze změn. Základní školu PJB reprezentují paní uč. Jindřiška
26
Krankušová - 1. st. ZŠ, paní učitelka Jana Ondřichová 1.st. ZŠ a paní učitelka Jindřiška
Koubová 2. st. ZŠ. Pan předseda Školní rady Mgr. Ivan Lauda byl obeznámen s novým ŠVP
ZŠ PJB V.B. : Tady máme kořeny, s novým dokumentem Autoevaluace školy 2013/2014, s
Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013 /2014 (předloží ŘŠ Školské radě ke
schválení do 15.10.2014) a s rámcovým plánem práce školy na školní rok 2013 / 2014. Stejně
tak by s nimi měli být seznámeni i další zástupci rodičů a Města V.B. Náš Školní vzdělávací
program a Výroční zpráva školy spolu s Plánem práce a Minimálním preventivním
programem školy na školní rok 2014/2015 budou umístěny na našich webových stránkách a
na veřejně přístupném místě ve škole – ve foyer galerie Ve Škole. Nové volby do RŠ
proběhnou v říjnu 2014 po výsledcích do obecního zastupitelstva – návaznost na 1/3 členů
zastupitelů v RŠ. Do 1. ½ listopadu 2012 se uskuteční 1. schůzka RŠ, na níž by se měly
projednat první kroky nové RŠ. Další činnost tohoto poradního sboru je pak už jen v režii jeho
členů. Na tomto místě bych chtěl připomenout, že od ledna roku 2006 je činnost školních rad
ze zákona povinná. U nás má činnost Školní rady své pevné místo v běhu života školy a
dlouholetou tradici. O to více by se měly všechny tři vrcholy trojúhelníku Město - Škola Rodiče snažit o zkvalitnění své spolupráce tak, aby na jejím konci stál především spokojený
žák. Podle pokynu České školní inspekce se sousloví Rada školy již nepoužívá, a proto od
tohoto místa se vrátíme opět k původnímu sousloví Školní rada při ZŠ PJB ve V. B.
Není možné, aby škola žila svým vlastním životem bez ohledu na to, co se děje ve
městě a jeho osadách. Nadcházející roky tuto skutečnost jenom potvrdí a patřičným způsobem
zvýrazní. Peníze na provoz školy pocházejí z městské pokladny. Tyto prostředky mohou
kontrolovat volení občané v městském zastupitelstvu. Vždyť v mnoha menších obcích, kde
chtějí svou školu udržet při životě, je plat učitele hrazen právě z obecní pokladny. V naší
vlachovobřezské současné situaci se spolupráce školy a Města jeví býti velmi dobrá. Pan
ředitel je členem RM, a 1/3 členů ZM z celkového počtu 15 tvoří rodiče žáků naší školy.
Navíc velikost tohoto místa, počet obyvatel a jejich znalost místních poměrů naprosto jasně
vymezují postavení zdejší školy na veřejnosti - je na očích a všichni se tu známe.
Minimálně jedenkrát ročně (vždy v únoru nebo březnu) se dříve scházelo vedení města
a školy se starosty okolních obcí, aby je informovalo o ekonomické situaci školy a
zdůvodnilo jim výši příspěvku jejich obce na každé dítě, které do naší školy dochází. Od
kalendářního roku 2013 se tato situace změnila – došlo k novele financování škol vzhledem
k RUD. Okolní obce už na provoz školy za „své“ žáky nepřispívají, všechny prostředky mají
téct přímo do městské pokladny toho města, kde je škola. Bližší informace, zda tento krok byl
pro naší školu přínosem či nikoli, zda naše škola má nárok na vyšší dotaci od města či jsme
přefinancováni je otázkou, na kterou zatím nemáme odpověď.
V našem ŠVP Tady máme kořeny máme poznámku, že vždy na počátku kalendářního
roku (únor, březen, případně duben) budou i učitelé informováni o hospodaření školy
v uplynulém roce a dostane se jim zdůvodnění, jak byly jednotlivé kolonky v rozpočtu
čerpány. Na této informační poradě budou učitelé seznámeni s možnostmi čerpání financí na
nákup knih, na zlepšení vybavení jednotlivých kabinetů, na nákup pomůcek, na vzdělávání
učitelů apod. v příslušném kalendářním roce.
Spolupráce se ZUMŠ nemůže být, opět v našich podmínkách, jiná než dobrá, ba ještě o
27
mnoho lepší. Počátkem školního roku konzultujeme s vedením ZUMŠ rozvrhy hodin, dochází
tak k plynulému navázání na školní výuku vyučováním v ZUMŠ. Zvláště důležitá je tato
skutečnost pro žáky 1.stupně ZŠ. Třetina žáků naší školy navštěvuje některý z mnoha oborů
zdejší umělecké školy. Děti z MŠ mohou kdykoli naši školu navštívit a prohlédnout si
prostředí ve škole a ve třídách, do nichž později vstoupí coby noví žáci školy. Často také
navštěvují kulturní programy pořádané pro žáky 1.stupně ZŠ. Naše vzájemná spolupráce je
operativní, soustavná a přináší ovoce. V uplynulém školním roce jsme navíc tuto spolupráci
povýšili o zavedení Adaptačních vyučovacích hodin budoucích prvňáčků, kteří, jak ukazuje
čerstvá zpětná vazba, jsou na školu lépe připraveni, znají své budoucí prostředí a učitele a
odpadá tak u nich počáteční nervozita. V tomto projektu budeme pokračovat, ba ho
prohlubovat. Spolupráce se ZUMŠ na rozvoji kulturního života města je dokonce vynikající,
neboť tu dochází ke společné přípravě mnoha kulturních programů. V posledních létech
probíhá v areálu obou škol Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu - MSFHR
Vlachovo Březí s cenou pana profesora Václava Matouška. V letošním roce se i přes veškerou
snahu paní ředitelky Tatjany Tláskalové nepodařilo vzhledem k malému počtu přihlášených
soutěžních družstev a s ohledem k volbám do obecních zastupitelstev, jejichž termín se kryje
s plánovaným termínem tento tradiční hudební festival uskutečnit.
Již zde byla zmiňována spolupráce s Vlachovobřezskou farností.Pan farář Jiří Kalaš a
katechet pan Ing. Pavel Benda vedl ve školním roce 2009/2010 výuku náboženství pro žáky 1.
stupně v křesťanském středisku Fontána v Jeronýmově ulici. Nicméně obě strany pociťují, že
i křesťanská výchova by mohla být jedním z prostředků, jak působit na morálku našich žáků.
Proto se výuka nepovinného předmětu náboženství objevuje i v osnovách našeho ŠVP. Pro
školní rok 2010 – 2011 vyjádřil pan P. Jiří Kalaš přání znovu vrátit výuku náboženství do
prostor naší školy. Vedení školy profesora Brože vyšlo jeho požadavku vstříc, a proto se
nepovinný předmět náboženství znovu začal vyučovat opět v naší škole v pavilonu 1. stupně.
Ten samý stav byl i v roce 2011/ 2012 a 2012/2013 i v roce 2013/2014, kdy se nepovinný
předmět náboženství vyučoval vždy každý pátek odpoledne. V letošním roce 2014/2015 bude
výuka opět probíhat v naší ZŠ, jen počet žáků a možných skupin je nyní ve stadiu zjišťování.
Od letošního školního roku bude náboženství vyučovat mladý pan farář Jan Mikeš, což jistě je
velkým zpestřením a novou krví ve výuce tohoto nepovinného předmětu. Po společném
rozhovoru s panem farářem, který zdůraznil rozdílnost obsahu ve výuce nepovinného
předmětu náboženství na prvním a druhém stupni, myslíme v případě přihlášení dostatečného
množství dětí na vytvoření dvou věkově rozdílných skupin o počtu vyšším než 7 žáků, což
ukládá Školský zákon.
Základní škola v Dubu (malotřídní) je jedinou školou tohoto typu, která k nám posílá
děti na 2.stupeň ZŠ. V posledním období došlo k tomu, že některé děti z Dubu začaly chodit
do naší školy ještě dříve než v 6. ročníku. Ve školním roce 2009/2010 nepřišel ze ZMŠ V
Dubu do 6. ročníku žádný žák a v roce 2010-2011 byla situace obdobná. Ve školním roce
2011/2012 nastoupili z MŠM Dub do naší 6. třídy 3 žáci(1 CH a 2D). V roce 2012/2013
nastoupili 4 žáci a v loňském roce k nám začátkem září nastoupili do 6. ročníku 2 žáci
z dubské malotřídky. V letošním roce 2014/2015 k nám přišli celkem 3 žáci. Doufáme, že
počet žáků „Dubáků“ se bude zvyšovat a že z této školy budou na Gymnázium do Prachatic
odcházet jen ti nejnadanější žáci a ti ostatní se stanou našimi žáky. Vedení školy bude i nadále
28
spolupracovat s paní ředitelkou Danou Žílovou, která nám všechny potřebné informace o
žácích v předstihu předává.
I v letošním školním roce bude na naší škole volen Sněm školy. Pevným termínem se
stalo 17. září - Památný den v historii školy. Letos se budou konat ve středu 17. září jako
součást slavnostního dne školy u příležitosti 115. výročí naší základní školy pod Svatým
Duchem. ŠS je společenství 9 volených žáků od 3.třídy až po 9., kteří by měli s třídními
kolektivy, třídními učiteli a vedením školy velice úzce spolupracovat. Především od nich
bychom se měli dovídat, co naše žáky zajímá, čím žijí, co je trápí, co by chtěli ve škole
zlepšit. I v našem novém školním vzdělávacím programu je existence tohoto žákovského
Sněmu školy zapracována. Jednání SŠ se konají nepravidelně, nejméně však 3x za školní rok
(čtvrtletí) nebo operativně při mimořádných příležitostech. Letos bychom chtěli členy SŠ více
zapojit do přípravy projektu Den poezie, dále Od Barborek do Tří králů a v roce 2015 do
příprav školy na Velikonoční trhy. Náplní práce SŠ bude také tvorba školního časopisu
Kozlík, budou pracovat jako hodnotící komise některých soutěží
9/ Kontrolní, hospitační a metodická práce vedení školy
Ve školním roce proběhne 6 pedagogických rad. Na pravidelné pracovní porady se
budeme scházet vždy o prvním pondělí v měsíci, v případě potřeby vedení školy pozve učitele
i v mimořádném termínu. Pravidelně bude vedení kontrolovat i pedagogickou dokumentaci.
Třídní knihy 4x ročně a třídní výkazy 2x do roka. Několikrát v průběhu školního roku
navštíví vedení školy jednotlivé vyučující v hodinách a samozřejmě bude s nimi konzultovat
vše, co se dotýká problémů vzdělávacích, didaktických a výchovných. Jednotlivé hospitace a
kontroly, jejich četnost, určení a zaměření je blíže specifikováno v Plánu kontrolní a
hospitační činnosti pro školní rok 2014/2015. Vedení školy se bude podrobně zabývat
kolektivní smlouvou s odborovou organizací. Operativně budeme projednávat a řešit
specifické problémy s výchovnou poradkyní, s preventistkou protidrogové péče, s
vychovatelkami ŠD, pedagogickým asistentem i zástupcem z SPC ST, se zástupci provozních
zaměstnanců , vedoucí školní jídelny a paní ekonomkou.
Kontrolní činnost vedení školy se zaměří na sledování plnění povinností pracovníků
školy vyplývajících z jejich pracovní náplně – určený Organizačním řádem 2014/2015 ( režim
školy - povinnosti zaměstnanců školy). Při hospitační činnosti bude vedení školy posuzovat
kromě běžně sledovaných ukazatelů kvalitní výuky (cíl hodiny, metody a formy práce,
dodržování tématického a časového plánu výuky, volba pomůcek, aktivita žáků, kontakt mezi
učitelem a kolektivem, úroveň písemných zápisů, přiměřenost a srozumitelnost výkladu, práce
s dyslektiky, dysgrafiky, dyskalkulály a dysortografiky. U takových žáků, jimž bylo
doporučeno PPP vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, budeme sledovat, jak
vyučující podle svých plánů postupují. Budeme sledovat i další jevy, které nelze naplánovat
do přípravy, ale které jsou nezbytným předpokladem úspěšné práce pedagoga. Je to především
atmosféra ve třídě, chuť dětí pracovat, schopnost kantora děti zaujmout, citlivý přístup k
dětem, zvláště pak těm, které jsou nějakým způsobem handicapovány ( hlediska zdravotní,
sociální, psychologická ), snaha zkoušet nové přístupy, vzájemná spokojenost a radost
z výsledků, které přineslo společně strávených 45 minut, a v neposlední řadě budeme
sledovat, zda učitelé sledují a vyžadují u žáků v závěru hodin sebehodnocení, tj., co si
29
jednotliví žáci z vyučovacích hodin vzali, co jim jednotlivé hodiny daly a čím je po stránce
vzdělávací obohatily. Z toho vyplývá, že mnoho výše vedených hledisek vychází z priorit
našeho ŠVP.
I v letošním školním roce bude vedení školy klást zvýšený důraz na úroveň prostředí
ve třídách, na chodbách, před hlavním vstupem do budovy školy a v celém jejím okolí. Jsme
si vědomi slabých stránek v této oblasti, a proto se budeme snažit tyto slabé stránky regulovat.
Již jsme s odstraňováním těchto slabých stránek začali a to úpravou, regenerací prostoru
hlavního vstupu do školní budovy. V měsíci srpen 2012 podalo vedení školy projekt na
vytvoření botanické zahrádky v prostoru mezi areály ZUMŠ, ZŠ a kotelnou ZŠ. Tento projekt
byl úspěšný a dále podpořený z 11. Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí. Vedení školy se bude snažit i nadále v úpravách vnitřních i vnějších prostorů
pokračovat a tím nabídnout našim žákům hostům a přátelům školy funkční, estetické
prostředí. Vedení školy bude dále sledovat to, jak se naši učitelé zhostí příprav a realizace
různých projektů a akcí školy. Dvě nejvýznamnější investiční akce mimo rekonstrukce
několika tříd je celková rekonstrukce soc. zařízení I. a II.st. ZŠ.
Vedení školy prozatím nestanovilo pevně dané úřední hodiny na kontakt s
pedagogickým sborem, kdykoliv se lze domluvit na soukromém pohovoru (telefonicky,
mailem, osobně). Zároveň vedení školy vítá i neformální kontakty pracovníků školy, tj.
společná posezení na začátku škol. roku - 17. září, v čase předvánočním , při březnovém
výročí narození učitele národů a na konci školního roku. V březnu a 17. září pak zveme mezi
nás i všechny dříve narozené kantory-důchodce a ostatní zaměstnance školy. V letošním
školním roce mohou rodiče komunikovat navíc prostřednictvím služby Komens, která je
součástí nově zavedené Elektronické žákovské knížky.
Vážené kolegyně a kolegové, jak znám převážnou většinu z vás, jsem schopen tvrdit,
že se věnujete své práci na sto procent, že dětem poskytujete to, co jim náleží a neošidíte nic
z toho, za co bychom se museli červenat, v plném duchu našeho motta uvedeného v úvodní
části Plánu práce. Moje důvěra ve vás všechny, co v naší škole učíte, vychováváte a i jinak
vedete děti k lepšímu obrazu je veliká, znám vás, jsem jedním z vás a jsem přesvědčen, že
povinnosti spojené s funkcí pedagoga budete plnit důsledně, čímž si vytváříte zaprvé dobrý
profil sami sebe a zároveň děláte dobré jméno naší škole. Pokusme se tady v naší škole žít a
jednat otevřeně. Jedině tak se můžeme všem našim žákům podívat zpříma do očí a pokusit se
z nich vychovat i budoucí – občany Vlachova Březí a jeho okolních obcí a osad, Jihočechy,
občany České republiky, Evropany a lidi své Země.
Nemůžeme být všichni výborní, hodina se nemusí vydařit ani tomu nejzkušenějšímu
z nás, ale i přesto všechno se snažme o to, abychom se nikdy za svou práci nemuseli stydět.
Buďme žákům vzory, nepodceňujme je, bořme tvrdé a vysoké zdi mezi učitelem a žákem,
učme každou hodinu s nadšením a věřím, že naši žáci naší práci ocení tím nejlepším –
skvělou, přátelskou a zároveň tvůrčí atmosférou ve třídě.
My všichni moc dobře víme, co na nás v nadcházejícím školním roce bude čekat. My
se musíme dát dohromady a svou práci nabídnout našim žákům, jejich rodičům, prarodičům a
vůbec všem lidem, kteří měli nebo mají se školou pana profesora Brože ve Vlachově Březí
30
něco společného. Tahle škola je náš chleba, a toho je nám všem třeba... Udělejme pro to
všechno, čeho jsme schopni. Odhoďme to špatné, co v každém z nás je, a začněme táhnout za
jeden provaz.
10/ Vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání našich paní učitelek a pánů učitelů, paní vychovatelek školní družiny a
pedagogických asistentů chceme v tomto roce a v létech nadcházejících obrátit k získávání
praktických poznatků a zkušeností, které nám pomohou v realizaci našeho ŠVP. To je a bude
prioritou našeho dalšího vzdělávání.
Vzdělávání pedagogických pracovníků naší základní školy řeší Plán DVPP sm_24
Organizačního řádu školy. Je vypracován dle §24 zákona č.563/2004 Sb. Kantoři mají
povinnost se po dobu své pedagogické činnosti vzdělávat. Ředitel školy organizuje DVPP
podle Plánu DVPP, vede příslušnou evidenci. Osvědčení o úspěšném získání či rozšíření
kvalifikace je ukládáno v dokumentaci školy ve složce Další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Každý ped. pracovník má v této složce svou podsložku. Vedení školy preferuje
vzdělávání většiny kantorů lektorem, který přímo přijede k nám do základní školy, tím
odpadají problémy se suplováním a proškolen může být mnohdy celý ped. sbor. Vedení školy
se bude i do budoucna snažit objednávat pro své kantory jen taková školení, o kterých je
přesvědčeno, že bude učitelům v budoucnu nápomocno, vědomosti ze školení určitě
v budoucnu uplatní. Nejbližší možné školení proběhne v měsíci říjen (listopad) 2014 a to na
téma poskytování první pomoci.
11/ BOZP, PO, CO, inventarizace
Na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany budou všichni zaměstnanci školy plnit úkoly
vyplývající ze ZP, příslušných vyhlášek, nařízení a příkazů. 1x za rok (v přípravném týdnu na
konci srpna) uskutečníme pro všechny pracovníky školy školení o BOZP, 1x za 2 roky školení
všech zaměstnanců v problematice PO. Školení provádí na naší škole p. Václav Bohuslav –
osoba odborně způsobilá v problematice BOZP a PO.
Všichni zaměstnanci mají platné zdravotní prohlídky. Máme sjednané smluvní závodní
lékaře provádějící vstupní či periodické lékařské prohlídky našich zaměstnanců.
Oblast BOZP a PO začal od školního roku 2012/2013 na naší škole řešit a řídit pan Václav
Bohuslav. Veškerá dokumentace, přezkoušení, školení, aj. bude v tomto školním roce řešeno
ve vzájemné kooperaci s výše zmíněným Václavem Bohuslavem, osobou odborně způsobilou
v oblasti BOZP a PO.
Inventarizace hmotného majetku školy proběhne k 29. listopadu 2013.
Plán práce školy je jedním ze základních školních dokumentů a úkoly z něj vyplývající
jsou závazné pro všechny pracovníky školy.
31
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
jako každoročně se k vám dostává Výroční zpráva o činnosti školy, Autoevaluace
školy (již není pro školy povinné jí každoročně tvořit), a v neposlední řadě i tento Plán práce
Základní školy profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí a jiné.
Věřím, že se s těmito zásadními, chcete li klíčovými, dokumenty v životě školy seznámíte
a zaujmete k nim svůj osobní postoj.
Ať nás všechny po celý tento školní rok 2013/2014 neopouští zdraví, ať se nám dílo daří,
ať nás žáci milují a vůbec nás nezlobí a ať jsme tady pospolu, ale i doma, pořád jen šťastni!
K tomu nám dopomáhej Bůh, Komenský, „Kantoři“ Kopečkové a Brož a především my
sami! ( J.K.H)
12/ Granty, projekty 2014/2015
Od 30. ledna 2014 realizujeme na naší škole projekt „Program na podporu aktivit v oblasti
primární prevence rizikového chování na rok 2014“ zaměřený na prevenci rizikového
chování. Tento projekt sepsala a následně podala paní učitelka Pavla Nováková, která na naší
škole vykonává funkci výchovné poradkyně. MŠMT-oblast prevence kriminality 2014 nám
poskytlo 20000 Kč, které pokryjí celkové výdaje projektu a budou použity na uspořádání
besed se žáky, které budou mít jedno společné téma, prevence sociálně patologického
chování, prevence před používáním návykových látek. Jednotlivé akce jsou součástí výčtu
nejdůležitějších akcí v jednotlivých měsících školního roku.
Ukončení projektu: 31.12.2014
Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost
Na podzim 2012 se naše základní škola společně se čtyřmi školami (ZŠ Vacov, ZŠ
Malenice, ZŠ Borová Lada, ZŠ Šumavské Hoštice + ZŠ PJB Vlachovo Březí) domluvily na
vzájemné spolupráci a prostřednictvím Občanského sdružení „Chance in nature – LOCAL
ACTION GROUP“ coby žadatele a administrátora projektu v jedné osobě podaly žádost o
dotaci z prostředků OPVK z výzvy Jihočeský kraj – Výzva č.2 pro GP – oblast podpory 1.1,
jejíž úkolem je zvyšování kvality ve vzdělávání. Již samotný název projektu Šance pro
venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost napovídá o podstatě projektu, tj.
podpora pracovních dovedností. Krom zvyšování pracovních dovedností našich žáků má
projekt za úkol podpořit jazykové vzdělávání na naší škole. V červnu 2013 jsme obdrželi
kladnou odpověď na naší společně podanou žádost a nyní můžu říct, že i přes podstatné
krácení výše dotace pro všechny zúčastněné ZŠ, obdrží naše základní škola 504 922 Kč, které
budou sloužit ve školním roce 2013/2014 a částečně ve školním roce 2014/2015 k pokrytí
výdajů na mzdy kantorů díky získání projektu zavedených kroužků anglického jazyka a
pracovních činností, k materiálnímu vybavení školní dílny a k umožnění našim dětem poznat
prostřednictvím odborně zaměřených exkurzí chod různých výrobní podniků, rukodělných
dílen a odborně vzdělávacích center a výstav.
32
název projektu Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost
Zahájení projektu:1.9.2013
Ukončení projektu:31.12.2014
Na společné česko-rakouské cestě 2014
Celý projekt je finančně zajištěn prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Fondu malých projektů Jižní Čechy/Horní Rakousko. V rámci tohoto projektu jsme společně
uskutečnili 11. Sportovní setkání 3 škol 3 měst ze 3 zemí v rakouské Baumgartenbergu a
26.září uskutečníme ještě environmentální a historicky zaměřené setkání obou škol na 1/2
cesty na Šumavě a předhůří Šumavy, kdy společně navštívíme hrad Rožmberk - (téma poznáváme historii regionu obou partnerů projektu) a po společném obědu navštívíme Stezku
korunami stromů Lipno – (téma - poznáváme a učíme se znát environmentální oblast regionu
obou partnerů projektu).
– viz. Ohlédnutí ke konkrétním akcím školy ve školním roce 2013/2014
Název projektu: Na společné česko-rakouské cestě 2014
Podpořeno částkou: 2488 €
Vlastní podíl žadatele: 375 €
Doba trvání projektu: 21.2.2014 – 31.10.2014
Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů - ZŠ profesora Josefa
Brože Vlachovo Březí.
V červnu 2014 byl podán projekt na celkovou rekonstrukci učebny školní kuchyňky a učebnu
fyziky, chemie. Rozhodnutí o úspěšnosti grantu bude rozhodnutu v období říjen – listopad
2014.
Celkové náklady: cca 1 500 000 Kč
13/ Elektronická žákovská knížka
Školní rok 2014/2015 s sebou přináší k nám do školy jednu velkou změnu a to v podobě
informování rodičů o prospěchu a chování jejich dětí. V červnu se pozorní čtenáři našich
webových stránek již dozvěděli, že součástí úvodní stránky našich www stránek je modře
zbarvený odkaz, který nás všechny při kliknutí na něj přesměruje na elektronickou Žákovskou
knížku - přihlášení pro rodiče a učitele. Rodiče byli jednotlivými třídními učiteli v prvních
dnech školy informováni o nutnosti osobního vyzvednutí přihlašovacích údajů sloužících po
jejich zadání k přístupu rodičů a žáků ke klasifikačním, výchovným i informačním datům.
Tyto přístupové údaje obdržel každý rodič u třídního učitele. Obdržel celkem dva lístečky –
přístupové kódy pro žáka a pro rodiče. Je vhodné, snad i nutné, aby přístupové údaje pro
rodiče byly skutečně zachovány jen a jen pro rodiče! Přihlášením bude mít zákonní zástupci
přehled o rozvrhu jejich dětí, o jejich absenci, výchovných opatření a klasifikaci za celou
docházku a zároveň odpadnou zkreslené informace od dětí, které účelově zapomínají ŽK při
33
očekávání nezdaru na „poli“ klasifikačním i výchovném, získají informace o množství
absence dětí, o jejich rozvrzích, zastupování ve výuce, prostřednictvím služby Komens budou
moci lépe komunikovat s učitelem, vedením, žáky a také mezi rodiči navzájem.
K této změně nejsme dohnáni nadřízenými úřady a silou zákonů, nýbrž změna je naší vlastní
iniciativou, kterou sledujeme ještě větší otevřenost ve vztahu RODINA – ŠKOLA.
Prostřednictvím elektronické žákovské knížky budou mít zákonní zástupci nejen dostatečný
přehled o chování a prospěchu svých dětí v průběžné a pololetní klasifikaci, ale i o aktivitách
školy. Počítáme s tím, že se mohou v počátcích zavádění elektronické žákovské knížky
ojediněle objevit určité problémy ať již technického charakteru, tak v podobě možnosti
přístupu a.j., nicméně věříme, že si na novou službu brzy všichni zvyknou, přinese všem spolu
s neustále aktualizovanými www stránkami naší školy ještě větší přehled, co se u nás děje a
především věříme, že nová služba bude rodičům prospěšná.
Naším úkolem – nás pedagogů, je maximální informovanost rodičů, budeme se o to
prostřednictvím této nové služby moc snažit.
Vlachovo Březí dne 25. srpna 2014
Zpracoval : Mgr. Michal Novotný
ředitel školy
Tímto děkuji celému kolektivu pracovníků ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí,
přeji vám mnoho zdraví, které se oproti jinému nelze naplánovat, a pevné nervy, a především
děkuji dvěma pánům za mnohaletou inspiraci, příklad a rady a to panu řediteli Mgr. Janu
Horákovi a panu zástupci panu Mgr. Františku Holíkovi
Doplňky, připomínky a další podněty k Plánu práce Základní školy profesora Josefa
Brože Vlachovo Březí pro školní rok 2013/2014 mohou pedagogové podat písemně do 17.
září 2013. Tyto pak budou do plánu zahrnuty, stanou se jeho přílohou.
Platnost Plánu práce pro školní rok 2014/2015: od 1. září 2014
Plán práce schválila Pedagogická rada 25. srpna 2014
34
Mgr. Růžena Balková
Mgr. Helena Dvořáková
Mgr. Věra Bošková
Mgr. Renata Lustigová
Mgr. Jindřiška Koubová
Mgr. Alena Weberová
Ing. Lea Šveráková
Ing. Pavla Nováková
Mgr. Jana Ondřichová
Mgr. Lenka Kautmanová
Mgr. Jindřiška Krankušová
Mgr. Marie Diblíková
Mgr. Eva Novotná
Mgr. Marta Kadlecová
Mgr. Michal Novotný
Mgr. Alexandra Hodinová
Mgr. Markéta Jungwirthová
Mgr. Jana Tažejová
Mgr. Martin Hubáček
Petra Krejčová
Alena Nováková
Blanka Matoušková
Bc. Michaela Fialová
Bc. Jana Hessová
Mgr. Markéta Horáková
35
14/ Přílohy
Příloha č. 1 – Úvazky učitelů
36
37
38
39
40
41
Příloha č. 2 – Přehledy rozvrhů
42
43
Příloha č. 3 – Předmětové komise
Od nového školního roku 2014/2015 jsou zavedeny v naší ZŠ předmětové komise.
-
zavedení od 1.9.2014
1. schůzka do pátku 29.8.2014
-
vedoucí předmětových komisí:
•
•
•
•
•
•
1.st – 1.p: p.uč. Krankušová
1.st – 2.p: p.uč. Ondřichová
Ma, Fy: p.uč. Šveráková
Čj, Výchovy, Pč: p.uč. Koubová
P, Ch: p.uč. Nováková
Nj, Aj: p.uč. Jungwirthová
zápis – na V:/Předmětové komise
četnost setkání – v případě nutnosti častěji – nejméně v každém 1/4
okruhy zájmu předmětových komisí
aktuálně:
domluva PK na způsobu hodnocení žáků v el. ŽK – domluva PK do 29.8.2014
zápis předat v ředitelně – uložení – v případě zjištění nevyhovujících kritérií pro
udělení známky, dojde k jejich úpravě na základě domluvy následné PK
Úkoly předmětových komisí:
-
-
Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
Koordinují plány učiva povinných i povinně volitelných předmětů, z hlediska uplatňování
mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání,
environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím
a prevence rizikového chování.
Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
Plánují DVPP.
Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování
znalostí žáků
Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a
hodnocení žáků.
Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu
Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.
44
-
Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování
práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
……
45