EX201W-UserManual-czech čeština – PDF

Transkript

EX201W-UserManual-czech čeština – PDF
MultiSync EX201W
MultiSync EX231W
MultiSync EX231Wp
UÏivatelská pfiíruãka
Rejstfiík
Varování, Upozornûní .................................................................................................................... âesky-1
Registraãní údaje .......................................................................................................................... âesky-1
Provozní pokyny ............................................................................................................................ âesky-3
Obsah ........................................................................................................................................... âesky-5
Rychl˘ start ................................................................................................................................... âesky-6
Ovládací prvky ............................................................................................................................ âesky-10
Technické údaje - EX201W ......................................................................................................... âesky-16
Technické údaje - EX231W ......................................................................................................... âesky-17
Technické údaje - EX231Wp ....................................................................................................... âesky-18
Vlastnosti .................................................................................................................................... âesky-19
OdstraÀování problémÛ ............................................................................................................... âesky-20
PouÏití funkce Auto Brightness (Automatick˘ jaz) ....................................................................... âesky-21
Displeje splÀující standardy TCO 5 ............................................................................................. âesky-22
Informace v˘robce o recyklaci a spotfiebû energie ..................................................................... âesky-23
VAROVÁNÍ
CHRA≈TE ZA¤ÍZENÍ P¤ED DE·TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICK¯M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ SE ZÁSUVKOU
PRODLUÎOVACÍ ·≈ÒRY NEBO JIN¯MI ZÁSUVKAMI, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
âesky
UVNIT¤ ZA¤ÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPùËOVÉ KOMPONENTY, PROTO SK¤Í≈ NEOTEVÍREJTE. SERVIS
SVù¤TE KVALIFIKOVANÉ OSOBù.
UPOZORNùNÍ
UPOZORNùNÍ: PRO SNÍÎENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ·≈ÒRA
ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. PRO ÚPLNÉ ODPOJENÍ ZDROJE NAPÁJENÍ OD JEDNOTKY ODPOJTE
NAPÁJECÍ ·≈ÒRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY (NEOSTRA≈UJTE KRYT). UVNIT¤ SE NENACHÁZEJÍ
DÍLY, DO KTER¯CH UÎIVATEL MÒÎE ZASAHOVAT. SERVIS SVù¤TE KVALIFIKOVANÉ OSOBù.
Tento symbol upozorÀuje uÏivatele na neizolované napûtí v rámci jednotky, jehoÏ intenzita mÛÏe b˘t
dostateãnû vysoká, aby zpÛsobila úraz elektrick˘m proudem. Jak˘koli kontakt s libovoln˘m dílem uvnitfi
jednotky je proto nebezpeãn˘.
Tento symbol upozorÀuje uÏivatele na dÛleÏitou literaturu t˘kající provozu a údrÏby jednotky dodanou spoleãnû
s tímto zafiízením. Chcete-li pfiedejít problémÛm, doporuãujeme peãlivé proãtení pfiíslu‰n˘ch materiálÛ.
UPOZORNùNÍ: PouÏívejte s tímto displejem pouze dodanou napájecí ‰ÀÛru, která je v souladu s níÏe uvedenou tabulkou.
Pokud napájecí ‰ÀÛra nebyla dodána se zafiízením, obraÈte se na prodejce. Ve v‰ech ostatních pfiípadech pouÏívejte napájecí
‰ÀÛru, která se shoduje se stfiídav˘m napûtím zásuvky a která vyhovuje bezpeãnostním pfiedpisÛm dané zemû.
Severní Amerika
Kontinentální
Evropa
VB
âínská
Japonská
Zemû
USA/Kanada
Zemû EU (kromû VB)
VB
âína
Japonsko
Napûtí
120*
230
230
220
100*
Typ zásuvky
Tvar zástrãky
*PouÏíváte-li k provozu monitoru MultiSync napájení 125 – 240 V, pouÏijte také odpovídající napájecí ‰ÀÛru, která odpovídá
napûtí zásuvky stfiídavého proudu.
POZNÁMKA: Tento produkt lze opravit pouze v zemi, kde byl zakoupen.
Registraãní údaje
Prohlá‰ení
Prohlá‰ení v˘robce
Tímto potvrzujeme, Ïe barevné monitory MultiSync
EX201W (L200UF)/MultiSync EX231W (L230NW) a
MultiSync EX231Wp (L230UH) jsou v souladu s
a je opatfien oznaãením
smûrnice 2006/95/ES:
– EN 60950-1
smûrnice 2004/108/ES:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
NEC Display Solutions, Ltd.
4-13-23, Shibaura,
Minato-Ku
Tokyo 108-0023, Japan
smûrnicí Rady Evropy 2009/125/ES:
ES ã.1275/2008
– EN 62301:2005
âesky-1
Prohlá‰ení kanadského oddûlení pro dodrÏování komunikaãních pfiedpisÛ
DOC: Digitální pfiístroj tfiídy B splÀuje ve‰keré poÏadavky kanadského pfiedpisu o zafiízeních zpÛsobujících ru‰ení.
C-UL: Tento pfiístroj je opatfien znaãkou C-UL a je v souladu s kanadsk˘mi bezpeãnostními pfiedpisy podle CAN/CSA C22.2
ã. 60950-1.
Informace Federální komise komunikací
1.
PouÏívejte speciální kabely pfiiloÏené k barevnému monitoru MultiSync EX201W (L200UF)/MultiSync EX231W
(L230NW)/MultiSync EX231Wp (L230UH), které zamezí ru‰ení pfiíjmu rozhlasového a televizního vysílání.
(1)
Napájecí ‰ÀÛra musí b˘t schválena a musí vyhovovat bezpeãnostním pfiedpisÛm platn˘m v USA a splÀovat
následující podmínky.
Napájecí ‰ÀÛra
Tvar zástrãky
Nestínûn˘ typ, 3pramenná
U.S.A
2.
(2)
PouÏijte prosím dodan˘ adaptér napájení.
(3)
PouÏívejte dodan˘ odstínûn˘ kabel pro obrazov˘ signál, kter˘ je vybaven buì 15kolíkov˘m miniaturním
konektorem D-SUB a konektorem DVI-A, nebo konektorem DVI-D a DVI-D. PouÏití jin˘ch kabelÛ a adaptérÛ
mÛÏe zpÛsobovat interferenci s pfiíjmem rozhlasového a televizního signálu.
Toto zafiízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitÛm pro digitální zafiízení tfiídy B, na základû ãásti 15 pfiedpisÛ
FCC. Tyto limity jsou navrÏeny tak, aby poskytovaly pfiimûfienou ochranu pfied ‰kodliv˘m ru‰ením pfii instalaci v
domácnosti. Toto zafiízení generuje, vyuÏívá a mÛÏe vyzafiovat vysokofrekvenãní záfiení a pokud není instalováno a
pouÏíváno v souladu s tûmito pokyny, mÛÏe zpÛsobovat ‰kodlivé ru‰ení rádiové komunikace. Neexistuje v‰ak Ïádná
záruka, Ïe k ru‰ení pfii konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zafiízení zpÛsobuje ‰kodlivé ru‰ení pfiíjmu rozhlasového
nebo televizního signálu, coÏ je moÏné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafiízení, Ïádáme uÏivatele, aby se pokusil
odstranit toto ru‰ení provedením nûkterého z následujících opatfiení:
•
•
•
•
Natoãte nebo pfiemístûte pfiijímací anténu.
Zvût‰ete vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem.
Zafiízení pfiipojte do elektrické zásuvky jiného obvodu, neÏ je ten, k nûmuÏ je pfiipojen pfiijímaã.
Potfiebujete-li pomoc, obraÈte se na prodejce nebo zku‰eného odborníka.
V pfiípadû nutnosti by mûl uÏivatel poÏádat prodejce nebo zku‰eného rozhlasového ãi televizního technika o dal‰ích
doporuãení. UÏivatel mÛÏe najít radu v následující broÏurce pfiipravené Federální komisí komunikací: “How to Identify
and Resolve Radio-TV Interference Problems.” (Zji‰tûní a odstranûní problémÛ s ru‰ením rádiového a televizního
signálu). Tato broÏurka je k dostání na úfiadu U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladové
ã. 004-000-00345-4.
Prohlá‰ení o shodû
Toto zafiízení je v souladu s pfiedpisy FCC ãástí 15. Provoz je závisl˘ na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zafiízení nesmí
zpÛsobit ‰kodlivé ru‰ení a (2) toto zafiízení musí pfiijmout jakékoli ru‰ení, vãetnû ru‰ení, které mÛÏe zpÛsobit neÏádoucí provoz.
Strana odpovûdná v USA: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresa:
500 Park Blvd, Suite 1100
Itasca, Illinois 60143
Tel. ã.:
(630) 467-3000
Typ produktu:
Monitor
Klasifikace zafiízení:
Periferní zafiízení tfiídy B
Model:
MultiSync EX201W (L200UF)
MultiSync EX231W (L230NW)
MultiSync EX231Wp (L230UH)
Tímto prohla‰ujeme, Ïe zafiízení specifikované v˘‰e odpovídá
technick˘m standardÛm stanoven˘m pfiedpisy FCC.
Windows je registrovaná ochranná známka spoleãnosti Microsoft Corporation. NEC je registrovaná ochranná známka
spoleãnosti NEC Corporation. ENERGY STAR je v USA registrovaná obchodní znaãka.
Ergo Design je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Display Solutions, Ltd. v Rakousku, Beneluxu, Dánsku, Francii,
Nûmecku, Itálii, Norsku, ·panûlsku, ·védsku a Velké Británii.
NaViSet je ochranná a známka spoleãnosti NEC Display Solutions Europe GmbH v zemích Evropské Unie a ve ·v˘carsku.
MultiSync je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Display Solutions, Ltd. v Velké Británii, Itálii, Rakousku, Nizozemí,
·v˘carsku, ·védsku, ·panûlsku, Dánsku, Nûmecku, Norsku a Finsku.
V‰echny ostatní znaãky a názvy produktÛ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
Spoleãnost NEC Display Solutions of America, Inc., jako úãastník programu ENERGY STAR®, urãila, Ïe tento
produkt splÀuje poÏadavky smûrnic ENERGY STAR pro efektivní vyuÏití energie. Znak ENERGY STAR neznamená,
Ïe organizace EPA odpovídá za jak˘koli produkt nebo jakoukoli sluÏbu.
DisplayPort je obchodní známka spoleãnosti Video Electronics Standards Association.
âesky-2
Provozní pokyny
Bezpeãnostní opatfiení a údrÏba
•
MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitfi monitoru nejsou Ïádné souãásti, které by mohl uÏivatel sám opravit. Pfii otvírání nebo
odstraÀování krytÛ se vystavujete nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem a jin˘m rizikÛm. Ve‰keré zásahy tohoto druhu
pfienechejte odborníkÛm.
•
Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouÏívejte ho v blízkosti vody.
•
Do mezer obalu nezasouvejte Ïádné pfiedmûty. Mohly by se dotknout nebezpeãn˘ch ãástí pod napûtím, coÏ mÛÏe zpÛsobit
úraz elektrick˘m proudem, poÏár nebo selhání zafiízení.
•
Na napájecí ‰ÀÛru nepokládejte Ïádné tûÏké pfiedmûty. Po‰kození izolace mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem nebo
poÏár.
•
Produkt neumísÈujte na ‰ikmé a nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se mÛÏe pádem váÏnû po‰kodit.
•
Napájecí ‰ÀÛra musí b˘t schválena a musí vyhovovat bezpeãnostním pfiedpisÛm platn˘m v pfiíslu‰né zemi.
(V Evropû je tfieba pouÏít typ H05VV-F 3G 0,75 mm2.)
•
Ve Velké Británii se smí k tomuto monitoru pouÏívat jen ‰ÀÛra odpovídající normám BS se zalitou zástrãkou a s ãernou
pojistkou (5A).
•
NeumisÈujte na monitor Ïádné pfiedmûty a nepouÏívejte monitor venku.
•
PouÏijte dodan˘ adaptér napájení. NeumísÈujte na adaptér napájení Ïádné pfiedmûty a nepouÏívejte adaptér venku.
•
Neoh˘bejte, nezkrucujte ani jinak nepo‰kozujte napájecí ‰ÀÛru.
•
NepouÏívejte monitor na pfiíli‰ teplém, vlhkém nebo pra‰ném místû.
•
Nezakr˘vejte monitor ani adaptér napájení.
•
Pfii pfiená‰ení, montáÏi a nastavování se panelu LCD nedot˘kejte. Nadmûrn˘ tlak na panel LCD mÛÏe zpÛsobit váÏné
po‰kození zafiízení.
•
Nainstalujte displej do stabilní pozice, pfiedejdete tak pfievrácení nebo pádu displeje a jeho po‰kození.
V níÏe popsan˘ch pfiípadech je nutno okamÏitû odpojit monitor od napájení a pfiivolat odborného technika:
•
Dojde k po‰kození napájecí ‰ÀÛry.
•
Dojde-li k po‰kození adaptéru.
•
Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.
•
Monitor byl vystaven de‰ti nebo vodû.
•
Monitor upadne nebo se po‰kodí jeho obal.
•
Monitor fiádnû nefunguje, pfiestoÏe jste dodrÏeli v‰echny pokyny.
•
Pokud zaznamenáte po‰kození struktury, napfi. popraskání nebo nestabilitu.
•
Pokus se sklo rozbije, buìte opatrní.
•
JestliÏe se monitor po‰kodí nebo pokud praskne sklo, buìte opatrní a nedot˘kejte se tekut˘ch krystalÛ.
UPOZORNùNÍ
•
•
Zajistûte kolem monitoru odpovídající odvûtrávání, aby se nepfiehfiíval. Nezakr˘vejte vûtrací otvory a
neumísÈujte monitor do blízkosti topidel a jin˘ch tepeln˘ch zdrojÛ. Nepokládejte na
monitor Ïádné pfiedmûty.
•
Konektor napájecí ‰ÀÛry je hlavním prostfiedkem pro odpojení systému od pfiívodu
elektrického napûtí. Monitor je tfieba nainstalovat blízko elektrické zásuvky, k níÏ máte
snadn˘ pfiístup.
•
Pfii dopravû a manipulaci zacházejte se zafiízením opatrnû. Obal uschovejte pro
pfiípadnou pfiepravu.
•
Monitor pfii pfiená‰ení drÏte za vestavûné drÏadlo a spodní rámy.
•
Pfii pfiená‰ení jej nedrÏte pouze za podstavec.
Dosvit obrazu: U displejÛ na bázi technologie LCD se mÛÏe projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se oznaãuje zbytkov˘
obraz (“duchy”) pfiedchozího obrazu, kter˘ zÛstane viditeln˘ na obrazovce. Narozdíl od bûÏn˘ch monitorÛ není dosvit obrazu
na displeji LCD trval˘, ale pfiesto by se mûlo pfiedejít zobrazení jednoho obrazu po dlouhou dobu. Chcete-li zmírnit dosvit
obrazu, vypnûte monitor na stejnû dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. JestliÏe byl napfiíklad obraz na
obrazovce hodinu a zÛstal po nûm zbytkov˘ obraz, znovu vypnûte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
POZNÁMKA: Stejnû jako u v‰ech osobních zobrazovacích zafiízení doporuãuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné spou‰tûní spofiiãÛ obrazovky s pohyblivou grafikou v pfiípadech, kdy se pouÏívá k zobrazování statické grafiky.
Pokud zafiízení nepouÏíváte, vypnûte jej.
âesky-3
âesky
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE BAREVNÉHO
MONITORU LCD MULTISYNC, POSTUPUJTE P¤I INSTALACI
A NASTAVOVÁNÍ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÒ:
SPRÁVN¯M UMÍSTùNÍM A NASTAVENÍM MONITORU MÒÎETE
P¤EDEJÍT ÚNAVù OâÍ, BOLESTEM RAMEN A ·ÍJE. P¤I UMÍSËOVÁNÍ
MONITORU POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÒ:
•
Pro dosaÏení optimálního v˘konu nechejte monitor 20 minut zahfiát.
•
Umístûte monitor do takové v˘‰ky, abyste horní ãást obrazovky mûli mírnû pod úrovní
oãí. Pohled na stfied obrazovky by mûl smûfiovat mírnû dolÛ.
•
Doporuãená minimální vzdálenost monitoru od oãí je 40 cm, maximální 70 cm. Optimální
vzdálenost je 50 cm.
•
Pfii práci zamûfiujte zrak pravidelnû na nûjak˘ pfiedmût vzdálen˘ nejménû 6 m, sníÏí tak
namáhání va‰eho zraku. âasto mrkejte.
•
Pro minimalizaci odleskÛ a odrazÛ monitor umístûte pod úhlem asi 90° od okna a jiného
svûtelného zdroje. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodráÏela stropní svûtla.
•
JestliÏe se nelze odrazu svûtla na obrazovce vyhnout, pouÏívejte filtr jako stínidlo.
•
Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zaji‰tûna optimální ãitelnost.
•
Stojan na dokumenty pouÏívejte v blízkosti obrazovky.
•
Obrazovku nebo referenãní materiál, se kter˘m pracujete, umístûte pfied sebe, abyste pfii psaní museli co nejménû otáãet
hlavou.
•
Rozhodnû nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabránili dosvitu obrazu (magnetické zpoÏdûní obrazu).
•
Choìte pravidelnû na prohlídky k oãnímu lékafii.
Ergonomika
Pro maximální ergonomickou pohodu doporuãujeme:
•
Jas nastavte tak, aby zmizel rastr na pozadí.
•
Nenastavujte ovladaã kontrastu do maximální pozice.
•
Pfii pouÏití standardního signálu vyuÏívejte v˘robcem nastavenou velikost a polohu (Size a Position).
•
PouÏijte pfiedvolbu nastavení barev.
•
PouÏívejte neprokládané signály s vertikální obnovovací frekvencí v rozsahu 60-75 Hz.
•
NepouÏívejte primární modrou barvu na tmavém pozadí; je ‰patnû vidût a zpÛsobuje únavu oãí v dÛsledku nedostateãného
kontrastu.
âi‰tûní displeje LCD
•
Je-li displej LCD zaprá‰en˘ nebo zneãi‰tûn˘, opatrnû jej otfiete mûkkou látkou.
•
K ãi‰tûní displeje nepouÏívejte tvrdé materiály.
•
Na displej LCD netlaãte.
•
NepouÏívejte ãisticí prostfiedek OA, mÛÏe zpÛsobit zhor‰ení povrchu displeje, a tím sníÏení kvality obrazu.
âi‰tûní skfiínû
•
Odpojte napájecí ‰ÀÛru od zásuvky.
•
Opatrnû otfiete skfiíÀ mûkkou látkou.
•
MÛÏete pouÏít látku navlhãenou v neutrálním ãistícím prostfiedku s vodou. Potom v‰ak skfiíÀ do sucha otfiete.
POZNÁMKA: Povrch skfiínû je ãásteãnû z plastu. NEPOUÎÍVEJTE benzen, fiedidla, zásadité ãistící prostfiedky, alkohol,
prostfiedky na ãi‰tûní skla, vosky, le‰tící prostfiedky, m˘dlov˘ prá‰ek ani insekticidy. SkfiíÀ nesmí pfiijít do
dlouhodobého styku s pryÏí nebo vinylem. Tyto druhy tekutin a látek mohou poru‰it nátûr.
âesky-4
Obsah
Nov˘ monitor LCD NEC MultiSync* musí pfii dodání obsahovat následující poloÏky:
•
Monitor MultiSync LCD,
•
napájecí ‰ÀÛra,
síÈov˘ adaptér,
•
podstavec,
•
podstavec se základnou,
•
drÏák síÈového adaptéru,
•
drÏák kabelu,
•
kabel pro obrazov˘ signál (15kolíkov˘ miniaturní konektor (samec) D-SUB a konektor DVI-A),
•
signální kabel (DVI-D do DVI-D),
•
kabel USB,
•
instalaãní pfiíruãka,
•
CD-ROM (zahrnuje kompletní uÏivatelskou pfiíruãku ve formátu PDF).
âesky
•
CD-ROM
SíÈov˘ adaptér
Napájecí ‰ÀÛra*1
DVI-D do DVI-D
Podstavec se základnou
Podstavec
15kolíkov˘ miniaturní konektor (samec)
D-SUB a konektor DVI-A
Instalaã
ní
pfiíruãka
Instalaãní pfiíruãka
DrÏák síÈového adaptéru
Kabel USB
* PÛvodní karton a balicí materiál si uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu monitoru.
*1 Typ pfiiloÏené napájecí ‰ÀÛry bude záviset na tom, kam je monitor LCD expedován
âesky-5
DrÏák kabelu
Rychl˘ start
Pfiipevnûní základny k podstavci monitoru:
1. Monitor umístûte obrazovkou dolÛ na hladk˘ povrch (obrázek 1).
POZNÁMKA: Pfii umísÈování monitoru obrazovkou smûrem dolÛ buìte opatrní, aby nedo‰lo k po‰kození
ãelních ovládacích tlaãítek.
2. Umístûte horní háãky podstavce do zásuvky monitoru a poté zatlaãte podstavec do monitoru ve
smûru ‰ipky zobrazené na obrázek 1 a ujistûte se, Ïe je podstavec zamãen˘.
POZNÁMKA: Pfii vytahování podstavce zacházejte se zafiízením opatrnû.
3. Pfiipevnûte základnu k podstavci a zcela utáhnûte spojovací ‰roub na spodní stranû základny,
aby byla dokonale upevnûna (obrázek 2).
Obrázek 1
POZNÁMKA: Pfii balení monitoru postupujte opaãnû.
·roubek
Monitor MultiSync LCD pfiipojíte k poãítaãovému systému následujícím zpÛsobem:
1. Vypnûte poãítaã.
2. Poãítaãe PC nebo MAC s digitálním v˘stupem DVI: Pfiipojte jeden konec
signálního kabelu DVI ke konektoru grafické karty poãítaãe (obrázek A.1). Dotáhnûte
v‰echny ‰rouby.
Poãítaãe PC s analogov˘m v˘stupem: Pfiipojte signální kabel s 15kolíkov˘m miniaturním
konektorem typu D-SUB a konektorem DVI-A do zásuvky na grafické kartû (obrázek A.2).
Utáhnûte v‰echny ‰rouby.
MAC: Pfiipojte k poãítaãi adaptér kabelu pro poãítaãe Macintosh a k adaptéru pfiipojte
15kolíkov˘ miniaturní konektor signálního kabelu D-SUB DVI-A (obrázek A.3). Utáhnûte
v‰echny ‰rouby.
Obrázek 2
Poãítaãe PC s v˘stupem DisplayPort: Pfiipojte jeden konec kabelu DisplayPort ke konektoru grafické karty poãítaãe
(obrázek A.4).
Signálov˘ kabel DVI
Obrázek A.1
Obrázek A.2
Adaptér kabelu
Macintosh (není
souãástí v˘bavy)
Obrázek A.3
Kabel DisplayPort
(není souãástí
v˘bavy)
Obrázek A.4
POZNÁMKA: U nûkter˘ch poãítaãÛ Macintosh pouÏití tohoto kabelového adaptéru není nutné.
3. Uchopte monitor za obû strany a naklopte jej o 30 stupÀÛ nahoru a
zvednûte do nejvy‰‰í polohy (obrázek B.1).
V˘stupní port USB
Náklon 30°
4. Pfiipojte v‰echny kabely k pfiíslu‰n˘m konektorÛm na zadní
stranû monitoru, zapojte napájecí ‰ÀÛru do síÈového adaptéru
(obrázek B.1). Pokud chcete pouÏívat kabel USB, pfiipojte konektor
typu B k vstupnímu portu na pravé zadní stranû monitoru a konektor
typu A k v˘stupnímu portu USB na poãítaãi (obrázek B.1a).
Nejvy‰‰í pozice
Pokud mÛÏete pouÏít kabel ze zafiízení USB, pouÏijte v˘stupní
podstavce
porty v zadní horní ãásti boku monitoru.
DisplayPort
DVI
5. VloÏte drÏák síÈového adaptéru a drÏák kabelÛ do podstavce (obrázek B.2).
Vstupní port
USB
6. Umístûte videokabel a síÈov˘ adaptér mezi otvory v drÏáku kabelÛ podle
návodu na obrázek B.2 / B.3.
Umístûte síÈov˘ adaptér mezi otvory na drÏáku síÈového adaptéru podle
návodu na obrázek B.2.
Napájecí kabel
Obrázek B.1
âesky-6
Typ A
âesky
Typ A
Typ B
Obrázek B.1a
Obrázek B.2
Obrázek B.3
POZNÁMKA: 1. PouÏijte kabel DisplayPort s certifikovan˘m logem DisplayPort.
2. Konektor DisplayPort neslouÏí k napájení pfiipojeného komponentu.
3. Pfii odpojování kabelu DisplayPort pfiidrÏením horního tlaãítka uvolnûte zámek.
7. Pfiipojte napájecí kabel k napájecí zásuvce (obrázek C.1).
POZNÁMKA: V ãásti Upozornûní této pfiíruãky najdete pokyny k v˘bûru správné napájecí ‰ÀÛry.
8. Pomocí vypínaãe na pfiední stranû zapnûte monitor a poãítaã (obrázek C.1).
9. Funkce bezdotykového automatického sefiízení automaticky nastaví monitor pfii poãáteãní instalaci pro vût‰inu ãasování.
K dal‰ímu sefiízení pouÏijte následující ovladaãe OSD:
• Auto Adjust (Automatické sefiízení, pouze pro analogov˘ vstup)
Úpln˘ popis tûchto ovladaãÛ OSD je uveden v kapitole Ovládací prvky v této uÏivatelské pfiíruãce.
POZNÁMKA: Vyskytnou-li se potíÏe, proãtûte si kapitolu OdstraÀování problémÛ dále v této pfiíruãce.
Tlaãítko napájení
Obrázek C.1
Nastavení v˘‰ky monitoru
Monitor lze zvednout nebo sníÏit. Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dolÛ, uchopte monitor na obou stranách a
zvednûte jej nebo spusÈte do poÏadované v˘‰ky (obrázek RL.1).
POZNÁMKA: Pfii sniÏování nebo zvy‰ování polohy obrazovky monitoru buìte opatrní.
Pfii posouvání nahoru nebo dolÛ monitor nedrÏte za zadní rukojeÈ. MÛÏe zapfiíãinit skfiípnutí prstu mezi
podstavcem a monitorem.
Obrázek RL.1
âesky-7
Naklánûní a otáãení
Uchopte obû strany obrazovky monitoru a upravte sklon a natoãení podle poÏadavkÛ (obrázek TS.1).
POZNÁMKA: Pfii naklápûní a otáãení monitoru postupujte opatrnû.
Obrázek TS.1
Otoãení obrazovky
Pfied otoãením musíte monitor zvednout do nejvy‰‰í polohy, aby nenarazil o desku stolu nebo abyste si nepfiivfieli prsty.
Chcete-li obrazovku zv˘‰it, uchopte horní ãást displeje jednou rukou a ãást spodní druhou rukou. Zvednûte jej do nejvy‰‰í
polohy (obrázek RL.1).
Chcete-li obrazovku otoãit, uchopte monitor za obû strany a otáãejte jím po smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek z polohy na ‰ífiku
do polohy na v˘‰ku nebo proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek z polohy na v˘‰ku do polohy na ‰ífiku (obrázek R.1).
Obrázek R.1
Odebrání podstavce pfii pfiemístûní monitoru
Pfiíprava monitoru na pfiemístûní pfii zmûnû umístûní:
1. Odpojte v‰echny kabely.
2. Uchopte monitor za obû strany a zvednûte jej do nejvy‰‰í polohy.
3. Monitor umístûte obrazovkou dolÛ na hladk˘ povrch (obrázek S.1).
POZNÁMKA: Pfii manipulaci s monitorem obrazovkou smûrem dolÛ buìte opatrní, aby
nedo‰lo k po‰kození ãelních ovládacích tlaãítek.
4. Jednou rukou uchopte podstavec a druhou ruku poloÏte na tlaãítko pojistky.
Stisknûte tlaãítko pojistky ve smûru ‰ipek (obrázek S.1).
5. Zvednutím podstavce odjistûte horní háãek. Potom podstavec odeberte
(obrázek S.1).
6. Monitor je nyní pfiipraven k alternativnímu umístûní.
7. Pfiipojte kabely ke konektorÛm na zadní stranû monitoru.
âesky-8
Obrázek S.1
MontáÏ pruÏného ramene
Tento displej je navrÏen k pouÏití spolu s pruÏn˘m ramenem. Uchycení monitoru k pruÏnému rameni:
1. Postupujte podle pokynÛ k odebrání podstavce.
POZNÁMKA: 1. Monitor LCD lze pouÏívat pouze se schválen˘m ramenem (napfi. znaãky GS). Aby byly splnûny bezpeãnostní
poÏadavky, musí b˘t monitor namontován na rameno, které zaji‰Èuje nezbytnou stabilitu s ohledem na
hmotnost monitoru.
2. MontáÏní stojan musí mít nosnost nejménû 9,6 kg (EX201W)/12 kg (EX231W/EX231Wp) a certifikaci UL.
12 mm
Síla konzoly (ramene)
2,0-3,2 mm
4 x 12 mm s pruÏnou podloÏkou
a plochou podloÏkou
4 ‰roubky (M4)
(Max. hloubka: 9,5 mm)
100 mm
Hmotnost kompletu LCD: 2,4 kg max. (EX201W)
3,0 kg max. (EX231W/EX231Wp)
100 mm
Obrázek F.1
âesky-9
âesky
2. K upevnûní ramene monitoru pouÏijte 4 ‰roubky (obrázek F.1).
Ovládací prvky
Ovládací tlaãítka OSD (On-Screen Display) na pfiední stranû monitoru mají
následující funkce:
Dotykem jakéhokoli ovládacího tlaãítka se dostanete do nabídky OSD.
Vstupní signál zmûníte stisknutím tlaãítka INPUT (SELECT) (Vstup (Vybrat)).
ECO MODE (Úsporn˘ reÏim) zmûníte stisknutím tlaãítka ECO (RESET).
POZNÁMKA: Chcete-li zmûnit vstup signálu, musíte nabídku OSD zavfiít.
RESET
UP
DOWN
SELECT
EXIT
LEFT
RIGHT
Tlaãítko
Menu
1 âidlo Ambibright
âidlo detekce osob
Zjistí okolní svûtelné podmínky a následnû upraví rÛzná nastavení obrazu, aby byl obraz optimální za kaÏd˘ch
podmínek. Toto ãidlo nezakr˘vejte.
2 Indikátor LED
Svítí, kdyÏ je napájení zapnuto.
3 Napájení
Zapíná a vypíná monitor.
4 INPUT (SELECT)
(Vstup (Vybrat))
Otevfie dílãí nabídku OSD. Aktivuje vybranou funkci.
Zmûní vstupní zdroj (Ïádn˘ stav nabídky OSD).
5 MENU (EXIT)
(Nabídka (Konec))
Otevfie hlavní nabídku OSD.
Ukonãí ovládací prvky nabídky OSD.
Pfiejde do hlavní nabídky OSD.
6 Left/Right
(Vlevo/Vpravo)
Posunuje vyznaãenou plochu vlevo nebo vpravo a zvolí nûkterou z nabídek ovládacích prvkÛ.
Posunutím li‰ty doleva nebo doprava se zvy‰uje nebo sniÏuje hodnota nastavení.
Pfiímé nastavení JASU (Ïádn˘ stav nabídky OSD)*.
7 Up/Down
(DolÛ/Nahoru)
Posunuje vyznaãenou oblast dolÛ/nahoru a zvolí nûkter˘ z ovládacích prvkÛ.
Pfiímé nastavení KONTRASTU (Ïádn˘ stav nabídky OSD)*.
8 ECO (RESET)
(ReÏim Eco (Reset))
Znovu nastaví zv˘raznûnou ovládací nabídku na nastavení z v˘roby. Pfiepnutí do reÏimu ECO MODE (Úsporn˘
reÏim).
Pfii pfiidrÏení po dobu 3 vtefiin aktivuje funkci automatického sefiízení (Ïádn˘ stav nabídky OSD a pouze u
analogového vstupu)*.
POZNÁMKA: Stisknete-li tlaãítko RESET v hlavní nebo dílãí nabídce, objeví se dialogové okno s varováním, které umoÏní
zru‰it funkci RESET pomocí tlaãítka MENU.
* Pokud je funkce hot key (Rychlá volba) vypnuta, je tato funkce zakázána.
âesky-10
âesky
Simple MENU (Jednoduchá nabídka)
BRIGHTNESS (Jas)
SlouÏí k nastavení celkového jasu obrazu a pozadí obrazovky.
Pokud je ECO MODE (Úsporn˘ reÏim) nastaven na hodnotu 1 nebo 2, zobrazí se panel CARBON FOOTPRINT.
ECO MODE (Úsporn˘ reÏim) mÛÏe b˘t nastaven pomocí nabídky FULL MENU (Úplná nabídka).
AUTO ADJUST (Automatické sefiízení, pouze pro analogov˘ vstup)
Automaticky reguluje pozici obrazu, vodorovn˘ rozmûr, jemné nastavení a kontrast.
FULL MENU (Úplná nabídka)
Pfiepnutí na nabídku FULL MENU (Úplná nabídka). Podrobné informace naleznete na str. 11.
HUMAN SENSOR (âidlo detekce osob)
Zobrazí souãasné nastavení detekce osob. Podrobné informace naleznete na str. 12. Tato funkce pfiedstavuje
upraven˘ práh pomocí moÏnosti FULL MENU (Úplná nabídka).
CARBON SAVINGS (Úspora uhlíku)
Zobrazuje odhadované informace o úspofie uhlíku.
POWER (Napájení)
Zobrazuje aktuální spotfiebu energie.
FULL MENU (Úplná nabídka)
Brightness/ECO Function (Jas/Funkce ECO)
BRIGHTNESS (Jas)
SlouÏí k nastavení celkového jasu obrazu a pozadí obrazovky.
Pokud je ECO MODE (Úsporn˘ reÏim) nastaven na hodnotu 1 nebo 2, zobrazí se panel CARBON FOOTPRINT.
CONTRAST (Kontrast)
Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí.
âesky-11
ECO MODE (Úsporn˘ reÏim)
SniÏuje spotfiebu tím, Ïe sníÏí jas.
OFF (vypnuto): Nastavte promûnnou jasu od 0% do 100%.
(ECO MODE (Úsporn˘ reÏim)) 1: Nastaví promûnnou jasu v rozsahu od 0 % do 80 %.
Toto nastavení umoÏÀuje úpravu jasu na rozsah, pfii nûmÏ je sníÏeno napájení, aby byly splnûny podmínky normy
Energy Star.
(ECO MODE (Úsporn˘ reÏim)) 2: Nastaví promûnnou jasu v rozsahu od 0 % do 40 %.
Toto nastavení umoÏÀuje úpravu jasu na rozsah, pfii nûmÏ je napájení sníÏeno o 30 % ve srovnání s maximální
hodnotou jasu.
Je-li tato funkce zapnuta, zobrazí se vedle panelu pro nastavení jasu panel CARBON FOOTPRINT (Dopad uhlíku).
POZNÁMKA: V pfiípadû, Ïe je nastaven dynamick˘ reÏim DV, není tato funkce k dispozici.
POZNÁMKA (pouze EX231Wp): Pokud je nastaven Systém nastavení barev na hodnotu DICOM SIM, tato funkce
není k dispozici.
AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas)
OFF (Vypnuto): Funkce vypnuta.
(AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas)) 1: Zjistí úroveÀ jasu okolí a automaticky nastaví optimální jas monitoru*1.
(AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas)) 2: SlouÏí k automatické optimalizaci nastavení jasu podle bíl˘ch ploch
obrazovky.
âidlo jasu okolí (ãidlo Ambibright) nemá Ïádnou funkci.
(AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas)) 3: SlouÏí k automatické optimalizaci nastavení jasu podle bíl˘ch ploch
obrazovky a podle úrovnû jasu okolí zji‰tûné ãidlem AmbiBright.
*1: Viz ãást „Auto Brightness“ (Automatick˘ jas) na stranû 20.
POZNÁMKA: V pfiípadû, Ïe je nastaven dynamick˘ reÏim DV, není tato funkce k dispozici.
POZNÁMKA (pouze EX231Wp): Pokud je nastaven Systém nastavení barev na hodnotu DICOM SIM, tato funkce
není k dispozici.
IPM SETTING (Nastavení IPM)
Funkce IPM (Inteligentní fiízení spotfieby) zapíná po urãité dobû neãinnosti úsporn˘ reÏim.
Funkce IPM má dvû nastavení:
STANDARD (Standardní): Pokud dojde ke ztrátû signálu, monitor pfiejde do úsporného reÏimu automaticky.
SENSOR (âidlo): Monitor se automaticky pfiepne do úsporného reÏimu, jakmile intenzita okolního svûtla klesne pod
vámi nastavenou úroveÀ. Tuto úroveÀ lze upravit prostfiednictvím nastavení ãidla systému IPM.
V úsporném reÏimu bliká indikátor na pfiední stranû monitoru tmavû modfie. Chcete-li ukonãit úsporn˘ reÏim a obnovit
reÏim normální, stisknûte libovolné tlaãítko, kromû tlaãítek POWER (Napájení) a INPUT (Vstup).
Jakmile okolní svûtlo dosáhne standardní úrovnû, monitor se automaticky pfiepne do normálního reÏimu.
SENSOR SETTING (IPM SETTING) (Nastavení ãidla/Nastavení IPM)
Upraví práh ãidla svûtla v místnosti pro detekci niωí úrovnû svûtla a níÏe zobrazí aktuální hodnoty.
START TIME (IPM SETTING) (Poãáteãní ãas (Nastavení IPM))
Upraví ãekací dobu na pfiepnutí do reÏimu niωí spotfieby energie, pokud je poãítaã zapnut˘, ale není pouÏíván.
HUMAN SENSING (Detekce osob)
âidlo na pfiední stranû monitoru detekuje pohyb osob pomocí funkce HUMAN SENSING (Detekce osob). Funkce
HUMAN SENSING (Detekce osob) má tfii nastavení:
OFF (Vypnuto): Neprobíhá detekce osob.
(HUMAN SENSING)1 (Detekce osob)1: Pokud není po urãitou dobu zji‰tûn pohyb osob, monitor se automaticky
pfiepne do reÏimu nízkého jasu, aby se sníÏila spotfieba energie. Pokud se osoba znovu pfiiblíÏí k poãítaãi, monitor se
automaticky pfiepne zpût do normálního reÏimu. START TIME (Poãáteãní ãas) upraví ãekací dobu reakce.
(HUMAN SENSING)2 (Detekce osob)2: Pokud není po urãitou dobu zji‰tûn pohyb osob, monitor se automaticky
pfiepne do úsporného reÏimu, aby tak do‰lo ke sníÏení spotfieby energie. Pokud se osoba znovu pfiiblíÏí k poãítaãi,
monitor se automaticky pfiepne zpût do normálního reÏimu a zobrazí obraz.
SENSOR SETTING (HUMAN SENSING) (Nastavení ãidla (Detekce osob))
SlouÏí k úpravû mezní hodnoty detekce osob.
Pokud se na pravé stranû Ïlutého panelu zobrazí ikona ãlovûka, znamená to, Ïe pfiístroj nezjistil pfiítomnost Ïádné
osoby.
POZNÁMKA: Po zavfiení nabídky OSD zaãne pracovat senzor osob.
START TIME (HUMAN SENSING) (Poãáteãní ãas (Detekce osob))
Upraví ãekací dobu na pfiepnutí do reÏimu nízkého jasu nebo úsporného reÏimu, pokud ãidlo detekce osob
nezaznamená Ïádnou osobu.
âesky-12
DV MODE (ReÏim DV)
ReÏim Dynamic Visual Mode (Dynamické nastavení obrazu) umoÏÀuje vybírat z následujících nastavení:
STANDARD (Standardní): Standardní nastavení.
TEXT (Textov˘ reÏim): Pfii tomto nastavení jsou písmena a ãáry dokonale ostré. Nastavení je ideální pro práci se
základními textov˘mi a tabulkov˘mi procesory.
GAMING (Herní reÏim): Pfii tomto nastavení je zv˘raznûna ostrost a plnost barev. Nastavení je vhodné pro hry, které
pouÏívají jasnû barevné obrazy.
PHOTO (ReÏim fotografie): Pfii tomto nastavení je poskytován optimální kontrast. Nejlépe se hodí k prohlíÏení
statick˘ch obrazÛ.
DYNAMIC (Dynamick˘): Pfii tomto nastavení je jas upraven pomocí detekce tmav˘ch oblastí a optimalizován.
POZNÁMKA (pouze EX231Wp): Pokud je nastaven Systém nastavení barev na hodnotu DICOM SIM, tato funkce
není k dispozici.
Auto Adjust/Image Controls (Ovládací prvky automatické úpravy/
Ovládací prvky automatického zobrazení) (pouze pro analogov˘ vstup)
AUTO ADJUST (Automatické sefiízení)
Automaticky reguluje pozici obrazu, vodorovn˘ rozmûr a jemné nastavení.
AUTO CONTRAST (Automatick˘ kontrast)
Optimalizuje nastavení obrazu.
LEFT/RIGHT (VLEVO NEBO VPRAVO)
Ovládá vodorovnou polohu obrazu na zobrazovací plo‰e monitoru LCD.
DOWN/UP (NAHORU NEBO DOLÒ)
Ovládá svislou polohu obrazu na zobrazovací plo‰e monitoru LCD.
H.SIZE (Vodorovn˘ rozmûr)
Upraví vodorovn˘ rozmûr zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení.
FINE (Jemné doladûní)
Zlep‰í zaostfiení, jasnost a stabilitu obrazu zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení.
INPUT RESOLIUTION (Vstupní rozli‰ení)
SlouÏí k v˘bûru priority vstupního signálu jednoho z následujících párÛ:
1360 x 768 nebo 1280 x 768 nebo 1024 x 768 (vertikální rozli‰ení 768),
1600 x 900 nebo 1280 x 960 (horizontální frekvence 60kHz, vertikální frekvence 60Hz)*,
1680 x 1050 nebo 1400 x 1050 (vertikální rozli‰ení 1050)*.
* Kromû modelu EX201W.
Color Control System (Systém ovládání barev)
Color Control System (Systém ovládání barev): ·est pfiedvoleb poÏadovaného nastavení barev (pfiedvolby sRGB a
NATIVE jsou standardní a nelze je mûnit).
1, 2, 3, 5: Zv˘‰í nebo sníÏí obsah ãervené, zelené nebo modré barvy v závislosti na provedené volbû. Na obrazovce se
objeví zmûna barvy a na li‰tách je vidût smûr (zv˘‰ení nebo sníÏení intenzity barev).
NATIVE: PÛvodní barva zobrazená na panelu LCD, kterou nelze upravit.
sRGB: ReÏim sRGB znaãnû zlep‰uje vûrnost barev v prostfiedí stolního poãítaãe pomocí jediného barevného prostoru
RGB. S tímto prostfiedím s podporou barev mÛÏe obsluha snadno a s jistotou pfiená‰et barvy bez dal‰í správy barev
nutné ve vût‰inû bûÏn˘ch situací.
DICOM SIM. (pouze EX231Wp): Barva teploty bílého bodu a kfiivka gamma jsou nastavené na simulaci DICOM.
POZNÁMKA: Pokud jsou v reÏimu DV MODE vybrány pfiedvolby MOVIE, GAMING nebo PHOTO, bude automaticky
vybrána pfiedvolba nastavení barev NATIVE, která nelze zmûnit.
âesky-13
âesky
MOVIE (ReÏim filmu): Pfii tomto nastavení jsou zv˘raznûny tmavé tóny. Velmi dobfie se hodí pro pfiehrávání filmÛ.
Tools (Nástroje)
DVI SELECTION (Volba DVI): Tato funkce slouÏí k v˘bûru vstupního reÏimu DVI. Pfii zmûnû volby DVI je tfieba
restartovat poãítaã.
DIGITAL (Digitální): Digitální vstup DVI je k dispozici.
ANALOG (Analogov˘): Analogov˘ vstup DVI je k dispozici.
VIDEO DETECT (Zji‰tûní obrazu): Vybere metodu zji‰tûní obrazu, je-li pfiipojeno více poãítaãÛ.
FIRST (První): Videovstup je tfieba pfiepnout do reÏimu „FIRST“. Není-li pfiítomn˘ aktuální vstupní videosignál,
monitor se pokusí vyhledat videosignál z druhého vstupního videoportu. Je-li videosignál v druhém portu pfiítomen,
displej automaticky pfiepne vstupní port videozdroje na novû nalezen˘ zdroj. Displej pouÏije novû nalezen˘ videozdroj
a jiÏ nebude vyhledávat dal‰í videosignály.
NONE (Îádn˘): Monitor nebude vyhledávat pfiítomnost dal‰ích portÛ s videosignálem, nedojde-li k zapnutí monitoru.
EXPANSION MODE (REÎIM ROZ·Í¤ENÍ): Zvolí reÏim pro zvût‰ení obrazu.
FULL (Úplné) (EX201W): Obraz je roztaÏen na velikost 1600 x 900, bez ohledu na jeho rozli‰ení.
FULL (Úplné) (EX231W/EX231Wp): Obraz je roztaÏen na velikost 1920 x 1080, bez ohledu na jeho rozli‰ení.
ASPECT (pomûr): Obraz je roztaÏen beze zmûny pomûru stran.
OFF TIMER (Nastavení ãasu vypnutí): Monitor se automaticky vypne po uplynutí vámi nastaveného ãasu.
Pfied vypnutím zafiízení se na obrazovce objeví zpráva s dotazem, zda chcete odloÏit vypnutí o 60 minut. Chcete-li
vypnutí odloÏit, stisknûte kterékoli tlaãítko nabídky OSD.
LED BRIGHTNESS (Jas LED): MÛÏete upravit jas modré diody LED.
DDC/CI: Tato funkce umoÏÀuje zapnutí nebo vypnutí funkce DDC/CI.
FACTORY PRESET (Nastavení z v˘roby): Volba Factory Preset (Nastavení z v˘roby) umoÏÀuje vrátit v‰echna
nastavení OSD na hodnoty od v˘robce. Jednotlivá nastavení mÛÏete resetovat stisknutím tlaãítka ECO (RESET)
(ReÏim Eco (Reset)).
Menu Tools (Nástroje nabídky)
LANGUAGE (Jazyk): Nabídky OSD lze zobrazit v osmi jazycích.
OSD TURN OFF (Vypnutí OSD): Nabídka ovládání OSD zÛstane zobrazena, dokud se pouÏívá. V dílãí nabídce OSD
Turn Off lze nastavit prodlevu monitoru pro vypnutí nabídky ovládání OSD po posledním stisknutí tlaãítka.
OSD LOCK OUT (Uzamãení OSD): Tato funkce zcela uzamkne pfiístup ke v‰em funkcím ovládací nabídky OSD kromû
funkce jasu. Funkci uzamãení OSD aktivujete v˘bûrem nabídky OSD LOCK OUT (Uzamãení OSD), stisknutím tlaãítka
INPUT (SELECT) (Vstup (Vybrat)) a pravé strany posuvného tlaãítka vlevo/vpravo (>) a jejich souãasn˘m pfiidrÏením.
Funkci uzamãení OSD deaktivujete otevfiením nabídky OSD LOCK OUT (Uzamãení OSD), stisknutím tlaãítka INPUT
(SELECT) (Vstup (Vybrat)) a levé strany posuvného tlaãítka vlevo/vpravo (<) a jejich souãasn˘m pfiidrÏením.
HOT KEY (Rychlá volba): KdyÏ je tato funkce aktivní, lze reÏim Eco, jas a kontrast upravit, aniÏ by bylo nutné
aktivovat nabídku OSD pomocí tlaãítek na pfiední stranû monitoru.
ON (Zapnuto): Dotykové tlaãítko „ECO“ na podstavci je aktivní a lze jím pfiepínat mezi nastaveními ECO.
Posuvn˘m tlaãítkem vlevo/vpravo se nastavuje úroveÀ jasu.
Posuvn˘m tlaãítkem nahoru/dolÛ se nastavuje úroveÀ kontrastu.
OFF (Vypnuto): Funkce HOT KEY (Rychlá volba) pro tlaãítka „ECO“, „Vlevo/Vpravo“ a „DolÛ/Nahoru“ nejsou aktivní.
SIGNAL INFORMATION (Informace o signálu): Vyberete-li moÏnost „ON“ (Zapnuto), monitor zobrazí po zmûnû
vstupního portu nabídku „VIDEO INPUT MENU“ (Nabídka vstupu videa).
Vyberete-li moÏnost „OFF“ (Vypnuto), monitor nabídku „VIDEO INPUT MENU“ (Nabídka vstupu videa) po zmûnû
vstupního portu nezobrazí.
SENSOR INFORMATION (Informace o ãidle): Zvolíte-li moÏnost „ON“, na monitoru se zobrazí zpráva „HUMAN
SENSOR ON“ (âidlo detekce osob zapnuto). Zvolíte-li moÏnost „OFF“, zpráva „HUMAN SENSOR ON“ (âidlo detekce
osob zapnuto) se na monitoru nezobrazí.
KEY GUIDE (Popis tlaãítek): Zvolíte-li moÏnost „ON“, popis tlaãítek se zobrazí pfii aktivaci nabídky ovládacích prvkÛ
OSD. Pfii otoãení nabídky ovládacích prvkÛ OSD se otoãí i popis tlaãítek.
FULL MENU (Úplná nabídka)
OFF (Vypnuto): Zobrazí se nabídka Simple Menu (Jednoduchá nabídka) (viz str. 11).
ON (Zapnuto): Zobrazí se nabídka Full Menu (Úplná nabídka).
âesky-14
CARBON SAVINGS (ÚSPORA UHLÍKU): Zobrazuje odhadované informace o úspofie uhlíku v kg.
COST (CENA): Zobrazuje úspory nákladÛ na elektrické napájení jako zÛstatek.
INTEGRAL POWER (Celkov˘ v˘kon): Zobrazí vícehodnotovou spotfiebu energie.
CARBON CONVERT SETTING (NASTAVENÍ KONVERZE UHLÍKU): Upravuje faktor dopadu uhlíku ve v˘poãtu
úspory uhlíku. Toto úvodní nastavení je zaloÏeno na normû OECD (vydání z roku 2008).
CURRENCY SETTING (NASTAVENÍ MùNY): Zobrazí cenu elektfiiny v 6 mûnách.
CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENÍ P¤EVODU MùNY): Zobrazí úsporu elektfiiny v kW/h (v˘chozí
hodnotou je mûna USA).
POZNÁMKA: Poãáteãní nastavení tohoto modelu je „Mûna = USD“ a Nastavení pfievodu mûny = 0,11 USD.
Toto nastavení lze zmûnit pomocí informaãní nabídky ECO (Informace o úsporném reÏimu).
Chcete-li pouÏít francouzské nastavení, postupujte podle níÏe uveden˘ch krokÛ:
1. Stisknûte tlaãítko Nabídka a klepnutím na ‰ipku doleva nebo doprava na dotykovém tlaãítku vyberte
nabídku Informace o ekologii.
2. Klepnutím na ‰ipku nahoru nebo dolÛ na dotykovém tlaãítku vyberte nastavení mûny.
3. Francouzskou mûnou je euro ( ). Klepnutím na ‰ipku doleva nebo doprava na dotykovém tlaãítku
mÛÏete nastavit mûnu z ikony amerického dolaru ($) na ikonu eura ( ).
4. Klepnutím na ‰ipku nahoru nebo dolÛ na dotykovém tlaãítku vyberte nastavení pfievodu mûny*.
5. Klepnutím na ‰ipku doleva nebo doprava na dotykovém tlaãítku vyberte nastavení pfievodu mûny.
* Poãáteãním nastavení pro euro ( ) je dle normy OECD (vydání z roku 2007) Nûmecko.
Potvrìte pfiijetí francouzsk˘ch cen elektfiiny nebo dat normy OECD pro francouzskou hodnotu.
Francouzská hodnota pro normu OECD (vydání z roku 2007) byla 0,12 EUR.
Information (Informace)
Nabídka informace uvádí aktuální vstup, rozli‰ení, kmitoãet ve vodorovném a svislém smûru a nastavení polarity
monitoru. Také zobrazuje model monitoru a sériové ãíslo.
Upozornûní OSD
Nabídky upozornûní OSD zmizí po stisknutí tlaãítka MENU (EXIT) (Nabídka / Konec).
NO SIGNAL (Není signál): Tato funkce v pfiípadû nepfiítomnosti horizontální nebo vertikální synchronizace zobrazí
upozornûní. Okno No Signal se zobrazí po zapnutí monitoru nebo pokud do‰lo ke zmûnû vstupního signálu.
OUT OF RANGE (Mimo rozsah): Tato funkce doporuãuje optimální rozli‰ení a obnovovací kmitoãet. Pokud po zapnutí
monitoru do‰lo ke zmûnû vstupního signálu nebo pokud obrazov˘ signál není ve správném kmitoãtu, otevfie se nabídka
Out Of Range (Mimo rozsah).
POZNÁMKA: Lze zmûnit nastavení funkce IPM nebo Volby DVI, pokud se zobrazí hlá‰ení „NO SIGNAL“ (Îádn˘
signál) nebo „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah).
âesky-15
âesky
ECO Information (Informace o ekologii)
Technické údaje - EX201W
Technické údaje monitoru
MultiSync EX201W
Poznámky
Modul LCD
50,80 cm/20,0 palce
50,80 cm/20,0 palce
1600 x 900
Aktivní matrice; displej s tekut˘mi krystaly (LCD) s
tranzistory s tenk˘m filmem (TFT); roztec bodu 0,277 mm;
bíl˘ jas 250 cd/m2; typick˘ kontrastní pomûr 1000:1
(Kontrastní pomûr 25000:1, dynamick˘).
Digitální signál RGB
Analogov˘ signál RGB
Synchronizace
DVI (HDCP)
0,7 Vp-p/75 ohmÛ
Oddûlená synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Kompozitní synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Sync On Green (Synchronizace na zelené)
(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)
Digitální signál RGB
DisplayPort splÀuje normu Standard V1.1a,
vztahuje se na moÏnost HDCP.
16,777,216
Závisí na grafické kartû
31,5 kHz aÏ 82,3 kHz (analogové)
31,5 kHz aÏ 82,3 kHz (digitální)
56,0 Hz aÏ 75,0 Hz
Automaticky
Automaticky
Automaticky
Úhlopfiíãka:
Skuteãná velikost obrazu:
PÛvodní rozli‰ení (poãet bodÛ):
Vstupní signál
DVI:
Konektor DVI-I:
DisplayPort:
Konektor DisplayPort:
Barvy na displeji
Rozsah synchronizace
Horizontální:
Vertikální:
Zobrazovací úhel
Vlevo a vpravo:
Nahoru, dolÛ:
±85° (CR > 10)
75°/85° (CR > 10)
âas utvofiení obrazu
5 ms (obvykle)
Podporovaná rozli‰ení
720 x 400*1: Text VGA
Nûkteré systémy v‰echny uvedené reÏimy nepodporují.
640 x 480*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
800 x 600*1 pfii 56 Hz aÏ 75 Hz
832 x 624*1 pfii 75 Hz
1024 x 768*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1152 x 870*1 pfii 75 Hz
1440 x 900*1 pfii 60 Hz
Podle spoleãnosti NEC DISPLAY SOLUTIONS
1600 x 900 pfii 60 Hz.................................doporuãuje rozli‰ení pro optimální obraz.
Aktivní plocha
zobrazení
442,8 mm/17,4 palce
249,1 mm/9,8 palce
249,1 mm/9,8 palce
442,8 mm/17,4 palce
Na ‰ífiku: Vodorovnû:
Svisle:
Na v˘‰ku: Vodorovnû:
Svisle:
Port USB
I/P:
Port:
USB verze 2.0
V˘stupní 1
Vstupní 1
Napájení
100-240 V ~ 50/60 Hz (DC 19 V
SíÈov˘ adaptér
Typ ADP-40ED B, vyrábûn˘ spoleãností DELTA ELECTRONICS
Spotfieba energie
Maximální zatíÏení:
BûÏn˘ provoz:
Rozmûry
Na ‰ífiku:
Na v˘‰ku:
Nastavení v˘‰ky:
Hmotnost
2,1 A)
21 W
15 W (V˘chozí nastavení)
474,8 mm (·) x 381,1 aÏ 491,1 mm (V) x 215 mm (H)
18,7 palce (·) x 15,0 aÏ 19,3 palce (V) x 8,5 palce (H)
278,2 mm (·) x 481,8 aÏ 589,4 mm (V) x 215 mm (H)
11,0 palce (·) x 19,0 aÏ 23,2 palce (V) x 8,5 palce (H)
110 mm / 4,3 palce (na ‰ífiku)
107,6 mm / 4,2 palce (na v˘‰ku)
3,5 kg/Bez podstavce: 2,2 kg
Provozní prostfiedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Nadmorská v˘‰ka:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Nadmofiská v˘‰ka:
5-35°C
20-80 %
0 aÏ 2000 m
-10-60°C
10-85 %
0 aÏ 12192 m
*1 Interpolovaná rozli‰ení: Pfii rozli‰eních, která jsou niωí neÏ poãet obrazov˘ch bodÛ na modulu LCD, mÛÏe se text zobrazit ponûkud odli‰nû.
Toto zobrazení je normální a nutné u v‰ech souãasn˘ch technologií ploch˘ch panelÛ pfii zobrazování jin˘ch neÏ pÛvodních rozli‰ení na celé obrazovce.
U technologií ploch˘ch panelÛ je kaÏd˘ bod na obrazovce ve skuteãnosti jeden pixel, takÏe pro roztaÏení zobrazení na celou obrazovku je tfieba provést
interpolaci rozli‰ení.
POZNÁMKA:
Zmûna technick˘ch údajÛ vyhrazena.
âesky-16
Technické údaje monitoru
MultiSync EX231W
Poznámky
Modul LCD
58,42 cm/23,0 palce
58,42 cm/23,0 palce
1920 x 1080
Aktivní matrice; displej s tekut˘mi krystaly (LCD) s
tranzistory s tenk˘m filmem (TFT); roztec bodu 0,265 mm;
bíl˘ jas 250 cd/m2; typick˘ kontrastní pomûr 1000:1
(Kontrastní pomûr 25000:1, dynamick˘).
Digitální signál RGB
Analogov˘ signál RGB
Synchronizace
DVI (HDCP)
0,7 Vp-p/75 ohmÛ
Oddûlená synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Kompozitní synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Sync On Green (Synchronizace na zelené)
(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)
Digitální signál RGB
DisplayPort splÀuje normu Standard V1.1a,
vztahuje se na moÏnost HDCP.
16,777,216
Závisí na grafické kartû
31,5 kHz aÏ 83,0 kHz (analogové)
31,5 kHz aÏ 83,0 kHz (digitální)
56,0 Hz aÏ 75,0 Hz
Automaticky
Automaticky
Automaticky
Úhlopfiíãka:
Skuteãná velikost obrazu:
PÛvodní rozli‰ení (poãet bodÛ):
Vstupní signál
DVI:
Konektor DVI-I:
DisplayPort:
Konektor DisplayPort:
Barvy na displeji
Rozsah synchronizace
Horizontální:
Vertikální:
Zobrazovací úhel
Vlevo a vpravo:
Nahoru, dolÛ:
±85° (CR > 10)
75°/85° (CR > 10)
âas utvofiení obrazu
5 ms (obvykle)
Podporovaná rozli‰ení
720 x 400*1: Text VGA
Nûkteré systémy v‰echny uvedené reÏimy nepodporují.
640 x 480*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
800 x 600*1 pfii 56 Hz aÏ 75 Hz
832 x 624*1 pfii 75 Hz
1024 x 768*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1152 x 870*1 pfii 75 Hz
1280 x 1024*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1440 x 900*1 pfii 60 Hz
1400 x 1050*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1680 x 1050*1 pfii 60 Hz
Podle spoleãnosti NEC DISPLAY SOLUTIONS
1920 x 1080 pfii 60 Hz...............................doporuãuje rozli‰ení pro optimální obraz.
Aktivní plocha
zobrazení
509,2 mm/20,0 palce
286,4 mm/11,3 palce
286,4 mm/11,3 palce
509,2 mm/20,0 palce
Na ‰ífiku: Vodorovnû:
Svisle:
Na v˘‰ku: Vodorovnû:
Svisle:
Port USB
I/P:
Port:
USB verze 2.0
V˘stupní 1
Vstupní 1
Napájení
100-240 V ~ 50/60 Hz (DC 19 V
SíÈov˘ adaptér
Typ ADP-40ED B, vyrábûn˘ spoleãností DELTA ELECTRONICS
Spotfieba energie
Maximální zatíÏení:
BûÏn˘ provoz:
Rozmûry
Na ‰ífiku:
Na v˘‰ku:
Nastavení v˘‰ky:
Hmotnost
2,1 A)
31 W
23 W (V˘chozí nastavení)
540,2 mm (·) x 401,3 aÏ 511,3 mm (V) x 215 mm (H)
21,3 palce (·) x 15,8 aÏ 20,1 palce (V) x 8,5 palce (H)
318,2 mm (·) x 547,2 aÏ 627,3 mm (V) x 215 mm (H)
12,5 palce (·) x 21,5 aÏ 24,7 palce (V) x 8,5 palce (H)
110 mm / 4,3 palce (na ‰ífiku)
80,1 mm / 3,2 palce (na v˘‰ku)
4,2 kg/Bez podstavce: 2,8 kg
Provozní prostfiedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Nadmorská v˘‰ka:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Nadmofiská v˘‰ka:
5-35°C
20-80 %
0 aÏ 2000 m
-10-60°C
10-85 %
0 aÏ 12192 m
*1 Interpolovaná rozli‰ení: Pfii rozli‰eních, která jsou niωí neÏ poãet obrazov˘ch bodÛ na modulu LCD, mÛÏe se text zobrazit ponûkud odli‰nû.
Toto zobrazení je normální a nutné u v‰ech souãasn˘ch technologií ploch˘ch panelÛ pfii zobrazování jin˘ch neÏ pÛvodních rozli‰ení na celé obrazovce.
U technologií ploch˘ch panelÛ je kaÏd˘ bod na obrazovce ve skuteãnosti jeden pixel, takÏe pro roztaÏení zobrazení na celou obrazovku je tfieba provést
interpolaci rozli‰ení.
POZNÁMKA:
Zmûna technick˘ch údajÛ vyhrazena.
âesky-17
âesky
Technické údaje - EX231W
Technické údaje - EX231Wp
Technické údaje monitoru
MultiSync EX231Wp
Poznámky
Modul LCD
58,42 cm/23,0 palce
58,42 cm/23,0 palce
1920 x 1080
Aktivní matrice; displej s tekut˘mi krystaly (LCD) s
tranzistory s tenk˘m filmem (TFT); roztec bodu 0,265 mm;
bíl˘ jas 250 cd/m2; typick˘ kontrastní pomûr 3000:1
(Kontrastní pomûr 25000:1, dynamick˘).
Digitální signál RGB
Analogov˘ signál RGB
Synchronizace
DVI (HDCP)
0,7 Vp-p/75 ohmÛ
Oddûlená synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Kompozitní synchronizace; Kladná/záporná úroveÀ TTL
Sync On Green (Synchronizace na zelené)
(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)
Digitální signál RGB
DisplayPort splÀuje normu Standard V1.1a,
vztahuje se na moÏnost HDCP.
16,777,216
Závisí na grafické kartû
31,5 kHz aÏ 83,0 kHz (analogové)
31,5 kHz aÏ 83,0 kHz (digitální)
56,0 Hz aÏ 75,0 Hz
Automaticky
Automaticky
Automaticky
Úhlopfiíãka:
Skuteãná velikost obrazu:
PÛvodní rozli‰ení (poãet bodÛ):
Vstupní signál
DVI:
Konektor DVI-I:
DisplayPort:
Konektor DisplayPort:
Barvy na displeji
Rozsah synchronizace
Horizontální:
Vertikální:
Zobrazovací úhel
Vlevo a vpravo:
Nahoru, dolÛ:
±89° (CR > 10)
±89° (CR > 10)
âas utvofiení obrazu
25 ms (obvykle)
Podporovaná rozli‰ení
720 x 400*1: Text VGA
Nûkteré systémy v‰echny uvedené reÏimy nepodporují.
640 x 480*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
800 x 600*1 pfii 56 Hz aÏ 75 Hz
832 x 624*1 pfii 75 Hz
1024 x 768*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1152 x 870*1 pfii 75 Hz
1280 x 1024*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1440 x 900*1 pfii 60 Hz
1400 x 1050*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1680 x 1050*1 pfii 60 Hz
Podle spoleãnosti NEC DISPLAY SOLUTIONS
1920 x 1080 pfii 60 Hz...............................doporuãuje rozli‰ení pro optimální obraz.
Aktivní plocha
zobrazení
509,8 mm/20,1 palce
286,7 mm/11,3 palce
286,7 mm/11,3 palce
509,8 mm/20,1 palce
Na ‰ífiku: Vodorovnû:
Svisle:
Na v˘‰ku: Vodorovnû:
Svisle:
Port USB
I/P:
Port:
USB verze 2.0
V˘stupní 1
Vstupní 1
Napájení
100-240 V ~ 50/60 Hz (DC 19 V
SíÈov˘ adaptér
Typ ADP-40ED B, vyrábûn˘ spoleãností DELTA ELECTRONICS
Spotfieba energie
Maximální zatíÏení:
BûÏn˘ provoz:
Rozmûry
Na ‰ífiku:
Na v˘‰ku:
Nastavení v˘‰ky:
Hmotnost
2,1 A)
27 W
22 W (V˘chozí nastavení)
540,2 mm (·) x 401,3 aÏ 511,3 mm (V) x 215 mm (H)
21,3 palce (·) x 15,8 aÏ 20,1 palce (V) x 8,5 palce (H)
318,2 mm (·) x 547,2 aÏ 627,3 mm (V) x 215 mm (H)
12,5 palce (·) x 21,5 aÏ 24,7 palce (V) x 8,5 palce (H)
110 mm / 4,3 palce (na ‰ífiku)
80,1 mm / 3,2 palce (na v˘‰ku)
4,2 kg/Bez podstavce: 2,8 kg
Provozní prostfiedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Nadmorská v˘‰ka:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Nadmofiská v˘‰ka:
5-35°C
20-80 %
0 aÏ 2000 m
-10-60°C
10-85 %
0 aÏ 12192 m
*1 Interpolovaná rozli‰ení: Pfii rozli‰eních, která jsou niωí neÏ poãet obrazov˘ch bodÛ na modulu LCD, mÛÏe se text zobrazit ponûkud odli‰nû.
Toto zobrazení je normální a nutné u v‰ech souãasn˘ch technologií ploch˘ch panelÛ pfii zobrazování jin˘ch neÏ pÛvodních rozli‰ení na celé obrazovce.
U technologií ploch˘ch panelÛ je kaÏd˘ bod na obrazovce ve skuteãnosti jeden pixel, takÏe pro roztaÏení zobrazení na celou obrazovku je tfieba provést
interpolaci rozli‰ení.
POZNÁMKA:
Zmûna technick˘ch údajÛ vyhrazena.
âesky-18
Vlastnosti
Odlehãené provedení: Provedení monitoru, vãetnû pozoruhodnû tenkého rámeãku a jen minimálního stojanu, se zamûfiilo na
úsporu váhy, díky ãemuÏ se monitor snadnûji pfiená‰í a s poãítaãem se snadnûji manipuluje.
Dotykové/posuvné tlaãítko: UmoÏÀuje rychlou a snadnou úpravu v‰ech nastavení obrazu pohybem prstu pfies ikony na
podstavci monitoru.
Vylep‰ené ovládání OSD umoÏÀuje rychlou a snadnou úpravu v‰ech nastavení obrazu.
Pojistka podstavce: UmoÏÀuje rychlé odstranûní usnadÀující pfienos a nastavení více monitorÛ.
V˘‰kovû nastaviteln˘ (110mm) podstavec s moÏností nastavení náklonu a otáãení poskytuje ‰iroké moÏnosti umístûní.
Propojení USB: UmoÏÀuje pfiipojení webové kamery, pamûti USB a mnoho dal‰ího.
Jednoduchá nabídka: UmoÏÀuje rychl˘ a snadn˘ pfiístup k základním ovládacím funkcím OSD. ·irok˘ v˘bûr pokroãil˘ch úprav
je dostupn˘ také pfies úplnou nabídku OSD.
Funkce bezdotykového automatického sefiízení automaticky nastaví monitor pfii zapnutí.
Systém nastavení barev: UmoÏÀuje upravit barvy na obrazovce a pfiizpÛsobit pfiesnost barev monitoru nejrÛznûj‰ím normám.
Software NaViSet nabízí roz‰ífiené a intuitivní grafické rozhraní pro pohodlnûj‰í úpravu nastavení OSD pomocí my‰i a
klávesnice.
Jasn˘ a ostr˘ obraz a krystalicky ãist˘ text na plochém displeji zpfiíjemÀují práci i zábavu.
Vlastnosti ErgoDesign: Dokonalej‰í ergonomie zlep‰uje pracovní prostfiedí a chrání va‰e zdraví. Jedná se napfiíklad o ovládací
prvky OSD pro rychlé a snadné úpravy obrazu, naklápûcí základnu umoÏÀující nastavení optimálního úhlu sledování, mal˘
pÛdorys a splnûní norem MPRII a TCO vyÏadujících sníÏení emisí.
Plug and Play (K okamÏitému pouÏití): ¤e‰ení Microsoft® v systému Windows® umoÏÀuje snadné nastavení a instalaci,
protoÏe vlastnosti monitoru se pfiená‰í automaticky pfiímo do poãítaãe (napfi. velikost obrazu, podporované rozli‰ení). V˘kon
monitoru se automaticky optimalizuje.
Systém IPM (inteligentní fiízení spotfieby): Nabízí nové postupy, které umoÏÀují, aby se monitor pfiepnul do reÏimu niωí
spotfieby energie, pokud není pouÏíván, ãímÏ se uspofií aÏ dvû tfietiny spotfiebované energie, sníÏí vyzafiování a náklady na
klimatizaci pracovi‰tû.
Vícefrekvenãní technologie: Automaticky upravuje monitor podle frekvence karty, a tím umoÏní poÏadované rozli‰ení.
Funkce FullScan: UmoÏÀuje pfii vût‰inû rozli‰ení vyuÏít celou obrazovku, ãímÏ v˘raznû zvût‰uje velikost obrazu.
Standardní montáÏní rozhraní VESA: UmoÏÀuje uÏivateli pfiipojit monitor k montáÏnímu ramenu nebo konzole typu VESA
libovolného v˘robce.
Dopad na Ïivotní prostfiedí (EX201W): Maximální typick˘ roãní provozní dopad uhlíku tohoto monitoru (celosvûtov˘ prÛmûr) je
pfiibliÏnû 19,1 kg (vypoãítáno podle vzorce: v˘kon x 8 hodin dennû x 5 dní v t˘dnu x 45 t˘dnÛ v roce x konverzní faktor napájení
na uhlík - konverzní faktor je zaloÏen na publikaci OECD t˘kající se emisí CO2 vydané roku 2008).
Dopad uhlíku pfii v˘robû tohoto monitoru je pfiibliÏnû 14,5 kg.
Poznámka: Dopad uhlíku pfií v˘robû a provozu je vypoãítáván na základû jedineãného algoritmu vyvinutého spoleãností NEC
exkluzivnû pro její monitory.
Dopad na Ïivotní prostfiedí (EX231W): Maximální typick˘ roãní provozní dopad uhlíku tohoto monitoru (celosvûtov˘ prÛmûr) je
pfiibliÏnû 28,2 kg (vypoãítáno podle vzorce: v˘kon x 8 hodin dennû x 5 dní v t˘dnu x 45 t˘dnÛ v roce x konverzní faktor napájení
na uhlík - konverzní faktor je zaloÏen na publikaci OECD t˘kající se emisí CO2 vydané roku 2008).
Dopad uhlíku pfii v˘robû tohoto monitoru je pfiibliÏnû 13,1 kg.
Poznámka: Dopad uhlíku pfií v˘robû a provozu je vypoãítáván na základû jedineãného algoritmu vyvinutého spoleãností NEC
exkluzivnû pro její monitory.
Dopad na Ïivotní prostfiedí (EX231Wp): Maximální typick˘ roãní provozní dopad uhlíku tohoto monitoru (celosvûtov˘ prÛmûr)
je pfiibliÏnû 24,5 kg (vypoãítáno podle vzorce: v˘kon x 8 hodin dennû x 5 dní v t˘dnu x 45 t˘dnÛ v roce x konverzní faktor
napájení na uhlík - konverzní faktor je zaloÏen na publikaci OECD t˘kající se emisí CO2 vydané roku 2008).
Dopad uhlíku pfii v˘robû tohoto monitoru je pfiibliÏnû 13,9 kg.
Poznámka: Dopad uhlíku pfií v˘robû a provozu je vypoãítáván na základû jedineãného algoritmu vyvinutého spoleãností NEC
exkluzivnû pro její monitory.
HDCP (Ochrana digitálního obsahu s vysok˘mi nároky na pfienosovou rychlost): HDCP je systém k zabránûní nelegálního
kopírování obrazov˘ch dat pfiená‰en˘ch pfies rozhraní DVI (Digital Visual Interface). Pokud materiál není moÏné zobrazit pfies
vstup DVI, nemusí to nutnû znamenat, Ïe displej nefunguje správnû. V pfiípadû implementace ochrany HDCP nemusí b˘t
zobrazen urãit˘ obsah chránûn˘ technologií HDCP z dÛvodu rozhodnutí/zámûru spoleãenství HDCP (Digital Content Protection,
LLC).
âesky-19
âesky
âidlo detekce osob: Pfiepíná na reÏim niωí spotfieby energie, pokud opustíte prostor pfied monitorem, ãímÏ u‰etfií náklady na
energii.
OdstraÀování problémÛ
Na monitoru není obraz
• Zkontrolujte zapojení signálního kabelu – propojení grafické karty s poãítaãem.
•
Tento displej nepodporuje signál z pfievodníku DisplayPort.
•
ZasuÀte grafickou kartu zcela do zásuvky.
•
Pfiední hlavní vypínaã a hlavní vypínaã poãítaãe musí b˘t v poloze ON (zapnuto).
•
Pfiesvûdãete se, Ïe byl na grafické kartû nebo v pouÏívaném systému zvolen podporovan˘ reÏim.
(Pfii zmûnû grafického reÏimu postupujte podle pfiíruãky ke grafické kartû nebo pfiíruãky k systému.)
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporuãená nastavení.
•
Zkontrolujte konektor signálního kabelu, zda kolíky nejsou zdeformované nebo zatlaãené dovnitfi.
•
Pokud pfiední indikátor bliká tmavû modfie, zkontrolujte stav reÏimu IPM (viz str. 12) nebo ãidla detekce osob (viz str. 11).
Hlavní vypínaã bez odezvy
• Vypojte napájecí kabel monitoru ze zásuvky. Monitor se vypne a zresetuje.
•
Pokud se nûco na podstavci zasekne, vypínaã pfiestane b˘t aktivní.
Dosvit obrazu
• U displejÛ na bázi technologie LCD se mÛÏe projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se oznaãuje zbytkov˘ obraz („duchy“)
pfiedchozího obrazu, kter˘ zÛstane viditeln˘ na obrazovce. Narozdíl od bûÏn˘ch monitorÛ není dosvit obrazu na displeji LCD
trval˘, ale pfiesto by se mûlo pfiedejít zobrazení jednoho obrazu po dlouhou dobu. Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypnûte
monitor na stejnû dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. JestliÏe byl napfiíklad obraz na obrazovce hodinu a
zÛstal po nûm zbytkov˘ obraz, znovu vypnûte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
POZNÁMKA:
Stejnû jako u v‰ech osobních zobrazovacích zafiízení doporuãuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné
spou‰tûní spofiiãÛ obrazovky s pohyblivou grafikou v pfiípadech, kdy se pouÏívá k zobrazování statické grafiky. Pokud
zafiízení nepouÏíváte, vypnûte jej.
Je zobrazeno hlá‰ení „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah, obrazovka je ãerná nebo zobrazuje jen hrub˘ obraz)
• Obraz má jen v hrubé rysy (chybí pixely) a je zobrazeno upozornûní OSD „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah): Pfiíli‰ vysoká
hodnota hodin signálu nebo rozli‰ení. Zvolte jeden z podporovan˘ch reÏimÛ.
•
Na ãerné obrazovce je upozornûní OSD „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah): Kmitoãet signálu je mimo rozsah. Zvolte jeden
z podporovan˘ch reÏimÛ.
Obraz je nestál˘, nezaostfien˘ nebo „plave“
• Zkontrolujte fiádné zapojení signálního kabelu do poãítaãe.
•
Pomocí ovládacích prvkÛ Sefiízení obrazu OSD zaostfiete a sefiiìte zobrazení zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty Jemné doladûní.
Pfii zmûnû reÏimu zobrazení bude moÏná nutné znovu upravit nastavení funkce pro sefiízení obrazu.
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporuãená ãasování signálu.
•
Je-li obraz zkreslen˘, zmûÀte obrazov˘ reÏim na neprokládan˘ a pouÏijte obnovovací kmitoãet 60 Hz.
Indikátor na monitoru nesvítí (nesvítí modfie ani oranÏovû)
• Hlavní vypínaã musí b˘t v poloze ON (Zapnuto) a napájecí ‰ÀÛra a síÈov˘ adaptér musí b˘t fiádnû pfiipojeny.
•
Zv˘‰í nastavení jasu indikátoru.
Obraz není dostateãnû jasn˘
• Ovûfite, zda jsou vypnuty funkce ECO MODE (Úsporn˘ reÏim) a AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas).
•
Pokud je jas promûnliv˘, ovûfite, Ïe je vypnuta funkce AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas).
•
Zkontrolujte fiádné zapojení signálního kabelu do poãítaãe.
Zobrazen˘ obraz nemá správnou velikost
• Pomocí ovládacích prvkÛ OSD Image Adjust (Sefiízení obrazu OSD) zvy‰te nebo sniÏte hodnotu H.SIZE (Vod. rozmûr).
•
Pfiesvûdãete se, Ïe byl na grafické kartû nebo v pouÏívaném systému zvolen podporovan˘ reÏim.
(Pfii zmûnû grafického reÏimu postupujte podle pfiíruãky ke grafické kartû nebo pfiíruãky k systému.)
Îádn˘ obraz
• Ujistûte se, Ïe poãítaã není v reÏimu úspory energie (dotknûte se libovolné klávesy nebo my‰i).
•
Nûkteré grafické karty nevysílají video signál pfii nízkém rozli‰ení portu DipslayPort, pokud monitor vypnete a opût zapnete nebo
pokud napájecí kabel odpojíte a znovu pfiipojíte.
Rozdíly jasu pfii pouÏití více monitorÛ
• ZmûÀte nastavení funkce Auto Brightness (automatick˘ jas) na hodnotu OFF (Vypnuto) a upravte jas.
POZNÁMKA:
Pokud je funkce Auto Brightness (automatick˘ jas) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), monitor automaticky
pfiizpÛsobí jas okolnímu prostfiedí. V pfiípadû rozdíln˘ch podmínek bude jas monitorÛ rozdíln˘.
âidlo detekce osob není funkãní
• Pokud se v ãásti SENSOR SETTING (HUMAN SENSING) (Nastavení ãidla (Detekce osob)) na Ïlutém panelu zobrazí ikona
ãlovûka, znamená to, Ïe pfiístroj nezjistil pfiítomnost Ïádné osoby.
•
Ujistûte se, Ïe se pfied senzorem na detekci osob nenachází Ïádn˘ pfiedmût.
•
Ujistûte se, Ïe pfied monitorem není Ïádné zafiízení, které vyzafiuje infraãervené paprsky.
âesky-20
PouÏití funkce Auto Brightness (Automatick˘ jaz)
Jas displeje lze v závislosti na svûteln˘ch podmínkách v místnosti zv˘‰it nebo sníÏit. Pokud je místnost jasnû osvûtlená, jas
displeje se zv˘‰í. Pokud je místnost tmavá, jas displeje se sníÏí. Tato funkce ‰etfií zrak uÏivatele, kter˘ b˘vá nadmûrnû namáhán,
pokud je jas pfiíli‰ vysok˘.
NASTAVENÍ
Následující postup slouÏí k volbû rozsahu jasu, kter˘ se na monitoru pouÏije pfii aktivaci funkce Auto Brightness (Automatick˘
jas).
1. Nastavte úroveÀ poloÏky BRIGHTNESS (Jas). Tato úroveÀ se nastaví, pokud svûtelné podmínky v místnosti dosáhnou
nejvy‰‰í úrovnû. Toto nastavení pouÏijte, pokud je v místnosti velmi jasno.
V nabídce AUTO BRIGHTNESS (Automatick˘ jas) vyberte hodnotu „1“ nebo „3“ (obrázek 1). Potom pomocí tlaãítek na
pfiední stranû posuÀte ukazatel na nastavení BRIGHTNESS (Jas). Vyberte poÏadovanou úroveÀ jasu (obrázek 2).
2. Nastavte úroveÀ DARK (Dolní mez jasu). Tato úroveÀ se nastaví, pokud svûtelné podmínky v místnosti dosáhnou nejniωí
úrovnû. Pfii nastavování této poloÏky je nutné, aby svûtlo v místnosti dosahovalo poÏadované nejniωí úrovnû.
Potom pomocí tlaãítek na pfiední stranû posuÀte ukazatel na nastavení BRIGHTNESS (Jas). Vyberte poÏadovanou úroveÀ
jasu (obrázek 3).
Obrázek 2
Obrázek 1
Obrázek 3
Po aktivaci funkce „Auto Brightness“ (Automatick˘ jas) se bude jas obrazu automaticky pfiizpÛsobovat aktuálním svûteln˘m
podmínkám v místnosti (obrázek 4).
Rozsah nastavení
BRIGHTNESS (Jas)
ÚroveÀ nastavení
BRIGHTNESS (Jas)
urãená pro pouÏití,
pokud je intenzita svûtla
v místnosti nízká.
ÚroveÀ nastavení BRIGHTNESS
(Jas) urãená pro pouÏití, pokud je
intenzita svûtla v místnosti vysoká.
Oblast vy‰‰í
úrovnû svûtla
Dolní mez jasu
Svûtelné podmínky místnosti
Horní mez jasu
Oblast niωí
úrovnû svûtla
Hodnota jasu obrazovky funkcí Auto Brightness (Automatické nastavení jasu)
Obrázek 4
Lb: Hranice mezi oblastmi niωí a vy‰‰í úrovnû svûtla v místnosti nastavená v˘robcem.
L1: ÚroveÀ nastavení BRIGHTNESS (Jas) urãená pro pouÏití, pokud je intenzita svûtla v místnosti vysoká (L1>Lb).
L2: ÚroveÀ nastavení BRIGHTNESS (Jas) urãená pro pouÏití, pokud je intenzita svûtla v místnosti nízká (L2<Lb).
L1 a L2 jsou úrovnû jasu nastavené za úãelem vyrovnání zmûn svûteln˘ch podmínek v místnosti.
âesky-21
âesky
Funkce Auto Brightness (Automatick˘ jas) je standardnû nastavena na hodnotu 1.
Displeje splÀující standardy TCO 5 (Toto je pfieklad anglického textu displeje TCO 5)
Blahopfiejeme!
Tento displej je v˘hodn˘ pro uÏivatele i Ïivotní prostfiedí!
Displej, který jste právě zakoupili, má označení TCO Certified
(Certifikace TCO). To znamená, že tento displej je navržen,
vyroben a testován podle požadavků na kvalitu a ochranu
životního prostředí, které patří mezi nepřísnější na světě.
Výsledkem je vysoce výkonný produkt zaměřený na potřeby
uživatele a také na minimalizaci dopadu na ovzduší a
životní prostředí.
Certifikační program TCO Certified je program ověřování kvality třetí stranou, v rámci kterého je každý
model produktu testován akreditovanými nestrannými laboratořemi. TCO Certified představuje jednu
z nejpřísnějších certifikací v oblasti zobrazování na světě.
Zde uvádíme nûkteré funkce pouÏívání displejÛ s certifikátem TCO Certified:
• Testovány jsou z důvodu zajištění špičkového výkonu dobrá zraková ergonomie a kvalita obrazu, které
omezují potíže se zrakem a namáhání organizmu. Mezi důležité parametry patří rovněž jas, kontrast,
rozlišení, úroveň černé, křivka gamma, rovnoměrnost barev a jasu, podání barev a stálost obrazu.
• Produkty byly testovány podle přísných bezpečnostních předpisů v nestranných laboratořích.
• Nízké emise elektrického a magnetického pole (běžné úrovně pozadí v domácnostech).
• Nízké emise hluku.
Zde uvádíme nûkteré funkce displejÛ s certifikátem TCO Certified, ‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí:
• Vlastník značky demonstruje sociální odpovědnost společnosti a má certifikovaný systém řízení životního
prostředí (EMAS nebo ISO 14001).
• Velmi nízká spotřeba elektrické energie v režimu zapnutí i v úsporném režimu přispívá k minimalizaci
dopadu na kvalitu ovzduší.
• Omezení na používání prostředků snižujících hořlavost s obsahem chlóru a bromu, změkčovadel, plastů a
těžkých kovů, jako jsou např. kadmium, rtuť a olovo (shoda se směrnicí RoHS).
• Produkt i jeho balení jsou připraveny k recyklaci.
• Vlastník značky umožňuje vrácení produktu.
Požadavky si můžete stáhnout na webových stránkách společnosti. Požadavky obsažené v tomto označení
byly vypracovány vývojovým oddělením společnosti TCO ve spolupráci s vědci, odborníky, uživateli a také
výrobci po celém světě. Společnost TCO je již od osmdesátých let zapojena do vývoje informační techniky
zaměřené na větší pohodlí uživatele. Náš systém značení displejů byl zahájen v roce 1992 a nyní jej vyžadují
uživatelé a výrobci informačních technologií po celém světě. Přibližně 50 % všech displejů z celého světa je
certifikováno podle standardu TCO.
Další informace naleznete na adrese
www.tcodevelopment.com
âesky-22
Informace v˘robce o recyklaci a spotfiebû energie
Likvidace star˘ch produktÛ NEC
Cílem recyklace je péãe o Ïivotní prostfiedí opûtovn˘m vyuÏitím, vylep‰ením, obnovením nebo rekultivací materiálu. Správné
zacházení a likvidaci závadn˘ch souãástí zaji‰Èují k tomu urãená recyklaãní centra. Aby zajistila správnou recyklaci sv˘ch
produktÛ, nabízí spoleãnost NEC DISPLAY SOLUTIONS ‰irokou ‰kálu postupÛ pfii recyklaci a radí, jak s produktem po
skonãení jeho Ïivotnosti zacházet zpÛsobem co nej‰etrnûj‰ím k Ïivotnímu prostfiedí.
V‰echny poÏadované informace o likvidaci produktÛ a informace o recyklaãních zafiízeních ve va‰í zemi se nacházejí na tûchto
na‰ich webov˘ch stránkách:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropû),
http://www.nec-display.com (v Japonsku) nebo
http://www.necdisplay.com (v USA).
Úspora energie
Tento monitor je vybaven nejmodernûj‰í funkcí úspory energie. Po odeslání signálu podle standardu VESA DPMS se aktivuje
úsporn˘ reÏim. Monitor pfiejde do jednoduchého úsporného reÏimu.
ReÏim
Spotfieba energie
Barevné indikátory LED
Maximální provoz
21 W (EX201W)
31 W (EX231W)
27 W (EX231Wp)
Modr˘
Normální provoz
15 W (V˘chozí nastavení) (EX201W)
23 W (V˘chozí nastavení) (EX231W)
22 W (V˘chozí nastavení) (EX231Wp)
Modr˘
úsporn˘ reÏim
0,37 W
Îlut˘
Vypnuto
0,36 W
Nesvítí
Symbol WEEE (Evropská smûrnice 2002/96/EC)
V rámci Evropské unie
Legislativa EU v rámci implementace v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech vyÏaduje, aby pouÏité elektrické a
elektronické produkty oznaãené symbolem vlevo byly likvidovány oddûlenû od bûÏného domovního odpadu. To
zahrnuje monitory a elektrické pfiíslu‰enství, jako jsou signální a napájecí kabely. Pfii likvidaci takov˘ch produktÛ
prosím postupujte podle pokynÛ místních úfiadÛ a pfiípadnû se dotaÏte prodejce, u nûjÏ jste produkt zakoupili,
nebo postupujte podle pfiípadné smlouvy uzavfiené mezi vámi a spoleãností NEC.
Toto oznaãení elektrick˘ch a elektronick˘ch produktÛ se vztahuje pouze na stávající ãlenské státy Evropské unie.
Mimo Evropskou unii
Chcete-li provést likvidaci pouÏit˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch produktÛ mimo Evropskou unii, obraÈte se laskavû na místní
úfiady a zjistûte si správn˘ postup.
âesky-23
âesky
Spoleãnost NEC DISPLAY SOLUTIONS se v˘razn˘m zpÛsobem zamûfiuje na ochranu Ïivotního prostfiedí a recyklaci povaÏuje
za jednu z nejvy‰‰ích priorit spoleãnosti pfii snaze o minimalizaci zátûÏe pro Ïivotní prostfiedí. Zab˘váme se v˘vojem produktÛ
ekologicky nezávadn˘ch produktÛ a neustále se snaÏíme zaji‰Èovat a plnit nejnovûj‰í nezávislé normy vydané takov˘mi orgány,
jako je ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a TCO (·védsk˘ obchodní svaz).

Podobné dokumenty

Stahnout - NEC Display Solutions Europe

Stahnout - NEC Display Solutions Europe nebo televizního signálu, coÏ je moÏné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafiízení, Ïádáme uÏivatele, aby se pokusil odstranit toto ru‰ení provedením nûkterého z následujících opatfiení:

Více

AccuSync AS191WM AccuSync AS221WM

AccuSync AS191WM AccuSync AS221WM Obrazovku nebo referenãní materiál, se kter˘m pracujete, umístûte pfied sebe, abyste pfii psaní museli co nejménû otáãet hlavou. Rozhodnû nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabránili ...

Více

MultiSync LCD175VXM+ MultiSync LCD195VXM+

MultiSync LCD175VXM+ MultiSync LCD195VXM+ Pfii provozu monitoru MultiSync LCD175VXM+/LCD195VXM+ v síti s napûtím 220-240 V v Evropû pouÏívejte síÈovou ‰ÀÛru dodávanou s monitorem. Ve Spojeném království se smí pouÏívat k tomuto monitoru jen...

Více

SV232-UserManual-czech čeština – PDF

SV232-UserManual-czech čeština – PDF doporučení. Užitečné tipy jsou uvedeny i v následující brožurce připravené Federální komisí komunikací: „Jak identifikovat a řešit problémy s rádio-TV interferencí“. Tato brožurka je k dispozici na...

Více

MultiSync LCD1980SX - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1980SX - NEC Display Solutions Europe Monitor je moÏné posunout nahoru nebo dolÛ buì v reÏimu Na v˘‰ku nebo Na ‰ífiku. Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dolÛ, uchopte monitor na obou stranách a zvednûte jej nebo spusÈte do poÏado...

Více

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA Dûkujeme vám za zakoupení ãelního rideru. âelní ridery jsou navrÏeny podle jedineãné koncepce s ãelnû umístûnou sekací plo‰inou a patentovan˘m fiízením zadních kol. Tento stroj je vyroben s ohledem ...

Více

údrîba - Jonsered

údrîba - Jonsered Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat.

Více

Junkers solární systémy technická dokumentace

Junkers solární systémy technická dokumentace Pouze za 20 min. nám posílá na Zem tolik energie, kolik lidstvo spotfiebuje pfiibliÏnû za jeden rok.

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Zde je nûkolik rad, jak peãovat o baterie: • Pfii v˘mûnû baterie pouÏívejte pouze baterie stejného druhu. Pfied vyjmutím nebo v˘mûnou baterií vypnûte napájení poãítaãe. • Nezasahujte do obalu baterií...

Více

satanicporn cultshop

satanicporn cultshop dostupné místo LOVCÒM DINOSAURÒ. Jistû, Burtonova loutková MRTVÁ NEVùSTA je podafiená, okouzlující a dojemná, a b˘t dabovaná, jistû by potû‰ila nejen dospûlé, ale i kdekterého desetiletého nekrofila...

Více