údrîba - Jonsered

Transkript

údrîba - Jonsered
Návod k obsluze
Prostudujte, prosím, je‰tû pfied
prvním pouÏitím pily, pozornû tento
návod a ujistûte se, Ïe mu správnû
rozumíte.
Svenska –
Sve-5 225/232/235 Bruk
31
97-11-25, 08.46
31
OBSAH
Návod k pouÏití pro ridery
FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2115 MA
Úvod .......................................................................... 2
Pohyb a pfieprava na vefiejn˘ch komunikacích ....... 2
TaÏení ................................................................... 2
PouÏití ................................................................... 2
V˘robní ãíslo .......................................................... 3
Vysvûtlení symbolÛ ................................................ 4
Bezpeãnostní pokyny ............................................. 5
Obecné pouÏití ...................................................... 5
Jízda po svahu ...................................................... 7
Dûti ....................................................................... 8
ÚdrÏba ................................................................... 8
Pfieprava .............................................................. 10
Seznámení se strojem .......................................... 11
Umístûní fiídicích prvkÛ ........................................ 11
Plynová páka/Sytiã FR 2111 ............................... 12
Pedál volnobûhu kol FR 2111 .............................. 12
Pedál brzdy/Parkovací brzda FR 2111 ................ 12
Plynová páka/Sytiã FR 2113, FR 2115 ............... 13
Pedál ovládání rychlosti FR 2113, FR 2115 .......... 13
Parkovací brzda FR 2111 ..................................... 13
Sekací plo‰ina ...................................................... 14
Zdvihací páka sekací plo‰iny ............................... 14
Páka nastavení v˘‰ky sekání ................................ 15
Sedadlo ............................................................... 15
DoplÀování paliva ................................................ 15
Jízda ........................................................................ 16
Pfied nastartováním ............................................. 16
Nastartování motoru ........................................... 16
Jízda s riderem .................................................... 18
Rady pro sekání ................................................... 19
Zastavení motoru ................................................ 20
Pedál spojky ........................................................ 20
ÚdrÏba ..................................................................... 21
Plán údrÏby ......................................................... 21
DemontáÏ krytÛ rideru ........................................ 22
Kontrola a sefiízení lanek fiízení ............................ 24
Kontrola a sefiízení brzdy ..................................... 25
Kontrola a sefiízení lanovodu plynu ...................... 26
V˘mûna palivového filtru ..................................... 26
V˘mûna vzduchového filtru ................................ 27
Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla . 28
Kontrola mnoÏství kyseliny v akumulátoru .......... 28
Zapalování .......................................................... 28
Kontrola bezpeãnostního systému ...................... 29
Kontrola tlaku v pneumatikách ............................ 30
Kontrola otvoru pro nasávání chladicího vzduchu 30
Kontrola a sefiízení pfiítlaku sekací plo‰iny ............ 31
Kontrola rovnobûÏnosti sekací plo‰iny ................. 31
Sefiízení rovnobûÏnosti sekací plo‰iny .................. 32
Servisní poloha sekacího agregátu ....................... 33
Kontrola noÏÛ ...................................................... 36
V˘mûna pojistného ãepu .................................... 36
Mazání .................................................................... 37
Kontrola mnoÏství motorového oleje ................... 37
V˘mûna motorového oleje .................................. 37
Kontrola mnoÏství oleje v pfievodovce ................. 38
Mazání napínací kladky fiemene .......................... 38
Obecné mazání ................................................... 38
Mazání loÏisek pfiedních kol ................................. 39
Schéma hledání závad ......................................... 40
Uskladnûní .............................................................. 41
Zimní uskladnûní ................................................. 41
Servis .................................................................. 41
Technické údaje .................................................... 42
Prohlá‰ení o shodû s pfiedpisy EU ...................... 45
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Pfied pouÏitím stroje si pozornû pfieãtûte
tento návod k pouÏití a seznamte se s jeho
obsluhou a údrÏbou.
Potfiebujete-li provést servisní práce, které
nejsou popsány v této pfiíruãce, obraÈte se
na autorizovaného prodejce, zaji‰Èujícího
náhradní díly a servis.
âesky –
1
ÚVOD
Gratulujeme!
Dûkujeme vám za zakoupení ãelního rideru. âelní ridery jsou navrÏeny podle jedineãné koncepce s ãelnû umístûnou
sekací plo‰inou a patentovan˘m fiízením zadních kol. Tento stroj je vyroben s ohledem na maximální efektivitu sekání
i na mal˘ch a tûsn˘ch plochách. K v˘konu stroje pfiispívají rovnûÏ ovládací prvky soustfiedûné na jednom místû a
hydrostatick˘ variátor regulovan˘ pedálem (u nûkter˘ch modelÛ).
Tento návod je velmi dÛleÏit˘ dokument. DodrÏováním pokynÛ (k pouÏití, opravám, údrÏbû atd.) mÛÏete znaãnû
prodlouÏit Ïivotnost stroje a pfiípadnû téÏ zv˘‰it jeho cenu pfii pfiípadném pozdûj‰ím prodeji.
Pfii pozdûj‰ím prodeji stroje nezapomeÀte novému majiteli pfiedat tento návod k pouÏití.
Pohyb a pfieprava na vefiejn˘ch komunikacích
Pfied pouÏíváním stroje na vefiejn˘ch komunikacích dodrÏujte pfiíslu‰né pfiedpisy. Bûhem pfiepravy Stroj vÏdy dobfie
zajistûte a pfiipevnûte.
TaÏení
Je-li vበstroj vybaven hydrostatick˘m variátorem, mûli byste jej v pfiípadû nutnosti táhnout pouze na malé
vzdálenosti a pomalu, jinak hrozí po‰kození variátoru.
PouÏití
Stroj je urãen v˘hradnû k sekání trávy na trávnících a jin˘ch otevfien˘ch a rovn˘ch plochách bez pfiekáÏek, jako jsou
kameny, Pafiezy apod. Po vybavení stroje dal‰ím zvlá‰tním pfiíslu‰enstvím dodan˘m v˘robcem je moÏné jej pouÏít i k
jin˘m ãinnostem, popsan˘m v pfiíruãce dodané s pfiíslu‰enstvím. Jakékoli jiné pouÏití je nesprávné. Pokyny v˘robce
t˘kající se jízdy, údrÏby a oprav je nutné peãlivû dodrÏovat.
Stroj mohou pouÏívat, udrÏovat a opravovat pouze osoby plnû obeznámené se zvlá‰tními vlastnostmi stroje a s
bezpeãnostními pokyny.
Bezpeãnostní pfiedpisy pfiedcházející nehodám, dal‰í obecné bezpeãnostní pfiedpisy, pravidla bezpeãnosti práce a
dopravní pfiedpisy je nutné bez v˘jimky dodrÏovat.
Neschválené úpravy konstrukce stroje zpro‰Èují v˘robce jakékoli zodpovûdnosti za následná zranûní nebo vûcné
‰kody.
2– âesky
ÚVOD
Kvalitní servis
V˘robky spoleãnosti Jonsered se prodávají po celém svûtû a pouze ve specializovan˘ch prodejnách s kompletním
servisem. Je tak zaruãeno, Ïe jako zákazník získáte jen tu nejlep‰í podporu a sluÏby. Pfied prodejem je prodejcem
provedena prohlídka a sefiízení stroje.
Potfiebujete-li náhradní díly nebo pomoc v servisních otázkách, v oblasti záruky apod., obraÈte se na následujícího
pracovníka:
Tato pfiíruãka uÏivatele patfií ke stroji s v˘robním
ãíslem:
Motor
Pfievodovka
V˘robní ãíslo
V˘robní ãíslo je vyti‰tûno na ‰títku upevnûném na levé pfiední stranû pod sedadlem. Na ‰títku jsou shora dolÛ
uvedeny následující údaje:
• typové oznaãení stroje,
• typové ãíslo,
• v˘robní ãíslo stroje.
Pfii objednávání náhradních dílÛ prosím uvádûjte typové oznaãení a v˘robní ãíslo.
âíslo motoru je vyraÏeno na ‰títku pfiin˘tovanému ke krytu ventilátoru. ·títek obsahuje následující údaje:
• model,
• typ,
• kód.
Pfii objednávání náhradních dílÛ prosím uvádûjte tato ãísla.
V˘robní ãíslo pfievodovky u strojÛ vybaven˘ch hydrostatick˘m variátorem je uvedeno na ‰títku s ãárov˘m kódem
umístûném na pfiední stranû krytu levé hnané osy:
• typové oznaãení je uvedeno nad ãárov˘m kódem a zaãíná písmenem ”K”,
• v˘robní ãíslo je uvedeno nad ãárov˘m kódem a zaãíná písmeny ”s/n”,
• ãíslo dílu v˘robce je uvedeno pod ãárov˘m kódem a zaãíná písmeny ”p/n”.
Pfii objednávání náhradních dílÛ prosím uvádûjte typové oznaãení a v˘robní ãíslo.
âesky –
3
VYSVùTLENæ SYMBOLÒ
Na stroji a v návodu k pouÏití jsou pouÏity následující symboly.
Peãlivû si je prostudujte a seznamte se s jejich v˘znamem.
Pfieãtûte si návod k pouÏití.
R N
Zpût
Neutrál
Tlak oleje
V˘‰ka sekání
Rychle
Vypnot motor
Couvání
PouÏívejte ochranu sluchu Spojka zapnuta
Vyzafiování hluku do okolí
vyhovuje smûrnici Evropské
Unie. Hluãnost stroje je
uvedena v kapitole
TECHNICKÉ ÚDAJE a na
‰títku.
Pomalu
Jízda vpfied
Spojka vypnuta
Varování!
Rotující noÏe
Rider nikdy nepouÏívejte, jsou-li v jeho blízkostí lidé,
obzvlá‰tû dûti, ãi domácí zvífiata.
Akumulátor
Zapalování
Parkovací brzda
Varování! Nebezpeãí
pfievrácení rideru
Na rideru ani na jeho pfiíslu‰enství
nikoho nevozte
Sytiã
Palivo
Tlaãení s vypojenou pfievodovkou
Brzda
Spojka
Na svahu nikdy nejezdûte po
vrstevnici.
Pokud motor bûÏí, nestrkejte
pod kryt ruce ani nohy
Varování
Oznaãení shody CE
Bez sekací plo‰iny
jezdûte velmi zvolna
Pedál akcelerátoru: vpfied
Neutrální poloha
Pedál akcelerátoru: vzad
Pokyny k nastartování
Pfieãtûte si návod k pouÏití
Zkontrolujte mnoÏství motorového
oleje
Zkontrolujte mnoÏství oleje ve
variátoru
Zdvihnûte sekací plo‰inu
PosuÀte fiadicí páku/pedály variátoru
do neutrální polohy
Zabrzdûte
Je-li motor studen˘, pouÏijte sytiã
Nastartujte motor
Pfied jízdou povolte parkovací brzdu
4– âesky
Pfied provádûním oprav nebo údrÏby
vypnûte motor a odpojte kabel
zapalování.
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
Bezpeãnostní pokyny
Tyto pokyny zaji‰Èují va‰i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte.
VAROVÁNÍ!
Tento symbol zv˘razÀuje zvlá‰tû dÛleÏité bezpeãnostní pokyny. T˘ká se va‰í
bezpeãnosti.
Obecné pouÏití
•
Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v‰echny
pokyny v tomto návodu k pouÏití a na stroji. Ujistûte
se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi.
•
Nauãte se, jak bezpeãnû pouÏívat stroj a jeho
ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se
seznamte s v˘znamem bezpeãnostních ‰títkÛ.
•
PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie
seznámené s jeho funkcí.
•
Pfii spou‰tûní motoru, zapínání sekací plo‰iny a
pouÏívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou
Ïádné jiné osoby.
•
Zajistûte, aby zvífiata a lidé dodrÏovali bezpeãnou
vzdálenost od stroje.
•
Pokud nûkdo vstoupí do pracovního prostoru, ihned
stroj zastavte.
•
Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné
kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by
mohly b˘t zachyceny noÏi a vymr‰tûny ven.
•
Dávejte pozor na v˘hoz a na nikoho jím nemifite.
•
Pfied ãi‰tûním vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a
zajistûte pfied nechtûn˘m zapnutím.
•
Uvûdomte si, Ïe za ohroÏení zdraví a za nehody je
zodpovûdn˘ uÏivatel.
•
Zásadnû neberte pasaÏéry. Stroj je urãen pouze pro
pouÏívání jednou osobou.
•
Pfied a bûhem couvání se dívejte dolÛ a dozadu.
Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáÏky.
•
Pfied zatoãením zpomalte.
•
Pokud nesekáte, zastavte noÏe.
8010-047
Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte návod k pouÏití.
6003-002
Pfied zahájením sekání odstraÀte z pracovní plochy
neÏádoucí pfiedmûty.
8010-052
Zásadnû neberte pasaÏéry.
VAROVÁNÍ!
Tento stroj mÛÏe useknout ruce ãi nohy nebo vymr‰tit rÛzné pfiedmûty.
NedodrÏení bezpeãnostních pokynÛ mÛÏe vést k váÏnému zranûní.
âesky –
5
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
•
Pevné pfiedmûty objíÏdûjte opatrnû, abyste je
nezachytili noÏi. Nikdy nepfiejíÏdûjte Ïádné
pfiedmûty.
•
Stroj pouÏívejte pouze za denního svûtla nebo v
dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou
vzdálenost od dûr a jin˘ch nepravidelností povrchu.
Dávejte pozor na ostatní moÏná nebezpeãí.
•
Nikdy nepouÏívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem
alkoholu ãi jin˘ch drog a lékÛ, které mohou ovlivnit
vበzrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci.
•
Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíÏdûní
dejte pozor na silniãní provoz.
•
Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûÏícím
motorem. Pfied opu‰tûním stroje vypnûte noÏe,
zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a
vyjmûte klíã ze zapalování.
•
Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s
pouÏíváním stroje, nedovolte jeho pouÏití ani
opravy. Vûk uÏivatele stroje mÛÏe b˘t omezen
místními zákony a pfiedpisy.
VAROVÁNÍ!
V˘fukové plyny, jejich základní
sloÏky a nûkteré ãásti stroje
obsahují nebo vypou‰tûjí látky,
které jsou povaÏovány za
rakovinotvorné nebo zpÛsobující
po‰kození plodu ãi jiná po‰kození
reprodukãního systému. V˘fukové
plyny motoru obsahují oxid
uhelnat˘, coÏ je bezbarv˘ a
jedovat˘ plyn. NepouÏívejte stroj
v uzavfien˘ch prostorách.
6003-006
Nepou‰tûjte do pracovního prostoru dûti.
VAROVÁNÍ!
Pfii práci se strojem pouÏívejte schválené ochranné pomÛcky osob. Ochranné pomÛcky
nemohou vylouãit riziko zranûní, ale zmírní jeho závaÏnost v pfiípadû nehody. Pfii v˘bûru
vhodn˘ch ochrann˘ch pomÛcek se poraìte s prodejcem.
•
Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce
lékárniãku první pomoci.
•
Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste
ochrannou obuv, nejlépe s vyztuÏenou ‰piãkou.
•
Pfii sestavování stroje a pfii jízdû pouÏívejte
schválené ochranné br˘le nebo obliãejov˘ ‰tít.
•
Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit
v pohybliv˘ch ãástech.
Ochranné pomÛcky osob.
6– âesky
8011-292
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
Jízda po svahu
Pfii jízdû po svahu hrozí zv˘‰ené nebezpeãí, Ïe fiidiã
ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení
stroje s následkem váÏného zranûní nebo smrti.
V‰echny svahy vyÏadují zv˘‰enou pozornost. Pokud
nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte
jistû, nesekejte jej.
Postupujte takto:
•
OdstraÀte pfiekáÏky, jako jsou kameny, vûtve
stromÛ atd.
•
Sekejte nahoru a dolÛ, nikoli po vrstevnici.
•
NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût‰ími neÏ
15°.
•
Na svahu se nezastavujte a nerozjíÏdûjte. Pokud
pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noÏe a
zvolna sjeìte po svahu dolÛ.
•
Na svahu vÏdy fiiìte plynule a zvolna.
•
Vyvarujte se náhl˘ch zmûn smûru nebo rychlosti.
•
Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a
pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolÛ, je-li
to moÏné.
•
Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a
nepfiejíÏdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se
stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mÛÏe pfiekáÏky
skr˘t.
•
Jezdûte zvolna. Volantem pohybujte plynule. FR 13,
FR 1113: Zafiaìte niωí pfievodov˘ stupeÀ, abyste
nemuseli zpomalit kvÛli pfiefiazení. BrÏdûní
motorem je rovnûÏ úãinnûj‰í pfii niωím pfievodovém
stupni.
•
Buìte zvlá‰tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno
dodateãné pfiíslu‰enství, které mÛÏe ovlivnit
stabilitu stroje.
•
Nesekejte v blízkosti obrubníkÛ, pfiíkopÛ nebo
náspÛ. Stroj se mÛÏe náhle pfievrhnout, pokud kolo
pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí
nezpevnûn˘ okraj.
•
Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla
prokluzovat.
•
Nezkou‰ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem.
•
Ani pfii ãi‰tûní podvozku nesmí b˘t stroj umístûn
blízko okraje nebo pfiíkopu.
•
DodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se kolov˘ch a
vyvaÏovacích závaÏí pro zv˘‰ení stability.
6003-004
Na svazích sekejte nahoru a dolÛ, nikoli po vrstevnici.
8010-054
Pfii jízdû na svahu buìte zvlá‰tû opatrní.
âesky –
7
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
Dûti
•
Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v
blízkosti stroje, mÛÏe dojít k závaÏnému zranûní.
Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy.
Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zÛstanou stát tam,
kde jste je vidûli naposledy.
•
Nepou‰tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte
jejich hlídání jinou dospûlou osobou.
•
Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se
dûti dostanou na pracovní plochu.
•
Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolÛ,
zejména kvÛli mal˘m dûtem.
•
Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váÏnû se
zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje.
•
Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit.
•
Buìte zvlá‰tû obezfietní u rohÛ, kefiÛ, stromÛ nebo
jin˘ch pfiekáÏek, bránících dobrému v˘hledu.
8010-057
Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit.
ÚdrÏba
•
Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo
údrÏby zajistûte motor pfied nechtûn˘m zapnutím,
nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky
nebo vyjmutím klíãe ze zapalování.
•
NenaplÀujte palivové nádrÏe v uzavfieném prostoru.
•
Benzín a jeho v˘pary jsou jedovaté a vysoce
hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá‰tû pozorní,
neboÈ neopatrnost mÛÏe vést ke zranûní nebo
poÏáru.
•
Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu
urãen˘ch.
•
Nikdy nesnímejte víãko nádrÏe a nedoplÀujte palivo,
pokud motor bûÏí.
•
Pfied doplÀováním paliva nechte motor
vychladnout. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti
zdroje jisker nebo otevfieného ohnû.
8010-058
NenaplÀujte palivové nádrÏe v uzavfieném prostoru.
8– âesky
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
•
Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti,
motor nesmí b˘t spu‰tûn aÏ do odstranûní závady.
•
Stroj a palivo skladujte takov˘m zpÛsobem, aby se
vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par.
•
Pfied kaÏd˘m pouÏitím stroje zkontrolujte stav
paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût‰ení
objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce,
jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrÏe.
•
NádrÏe nepfieplÀujte. Pokud pfii plnûní stroj
postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se
spu‰tûním motoru, dokud se ve‰keré palivo
neodpafií. Pokud si palivem postfiíkáte odûv,
pfievleãte se.
•
Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj
vychladnout.
•
Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi
opatrní. Kyselina mÛÏe na kÛÏi zpÛsobit váÏné
oxidaãní popáleniny. Vyhnûte se kontaktu s
pokoÏkou; potfiísnûná místa ihned omyjte vodou.
•
Pokud se kyselina dostane do oãí, mÛÏe zpÛsobit
oslepnutí - ihned se obraÈte na lékafie.
•
Pfii údrÏbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V
akumulátoru se vytváfiejí v˘bu‰né plyny. ÚdrÏbu
akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného
ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie
by mohla vybuchnout a zpÛsobit váÏná zranûní.
•
Zkontrolujte, zda jsou v‰echny ‰rouby a matice
správnû dotaÏeny a zda je stroj v dobrém
technickém stavu.
•
Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû
kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b˘t
pouÏíván s vadn˘mi nebo odstranûn˘mi
ochrann˘mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a
dal‰ími ochrann˘mi prvky.
•
Neupravujte nastavení regulátorÛ a vyhnûte se bûhu
motoru v pfiíli‰ vysok˘ch otáãkách. Pokud motor
pobûÏí v pfiíli‰ vysok˘ch otáãkách, riskujete
po‰kození souãástí stroje.
VAROVÁNÍ!
Motor a ãásti v˘fukového a
hydraulického systému se pfii
provozu znaãnû zahfiívají. Pfii
dotyku hrozí nebezpeãí popálení.
VAROVÁNÍ!
Akumulátor obsahuje olovo a
jeho slouãeniny, coÏ jsou látky
povaÏované za rakovinotvorné
nebo zpÛsobující po‰kození
plodu ãi jiná po‰kození
reprodukãního systému. Po práci
s akumulátorem si peãlivû
umyjte ruce.
8009-242
Pfii provádûní údrÏby stroje nekufite.
âesky –
9
BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
•
Stroj nepouÏívejte v uzavfien˘ch prostorách nebo v
prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V˘fukové
plyny obsahují oxid uhelnat˘, coÏ je bezbarv˘,
jedovat˘ a velmi nebezpeãn˘ plyn.
•
Pokud narazíte do nûjaké pfiekáÏky nebo pokud ji
pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není
vybavení po‰kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal‰í
prací opravte.
•
Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûÏícím motorem.
•
Stroj je testován a schválen pouze s vybavením
dodan˘m nebo doporuãen˘m v˘robcem.
•
âepele jsou ostré a mohou zpÛsobit pofiezání. Pfii
práci s ãepelemi je zabalte nebo pouÏívejte
ochranné rukavice.
•
Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle
potfieby ji sefiiìte nebo opravte.
•
Mulãovací jednotku pouÏívejte pouze v místech,
která dobfie znáte a kde je vyÏadována vy‰‰í kvalita
sekání.
•
Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly
usadit uvnitfi stroje, mÛÏete sníÏit riziko poÏáru.
Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout.
8010-060
Nespou‰tûjte motor v uzavfien˘ch prostorách.
Pfieprava
•
Stroj je tûÏk˘ a mÛÏe pfii manipulaci zpÛsobit tûÏká
zranûní. Pfii nakládání a vykládání z vozidla nebo
pfiívûsu buìte zvlá‰tû opatrní.
•
K pfiepravû stroje pouÏijte schválen˘ pfiívûs.
Zatáhnûte parkovací brzdu, vypnûte pfiívod paliva a
po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn˘ch
prvkÛ, napfi. popruhÛ, fietûzÛ nebo lan.
•
V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné
komunikaci dodrÏujte pfiíslu‰né zákony a pfiedpisy.
8010-061
Stroj pravidelnû ãistûte od trávy, listí a dal‰ích
neãistot.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Parkovací brzda není dostaãující k zaji‰tûní
stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je
stroj dobfie upevnûn k pfieváÏejícímu
vozidlu. Na pfiepravní vozidlo radûji
nacouvejte, abyste stroj nepfievrhli.
10– âesky
SEZNÁMENÍ SE STROJEM
Seznámení se strojem
Gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního
v˘robku.
U modelÛ FR 2113 a FR 2115 je pfievodovka nahrazena
hydrostatick˘m variátorem s plynulou zmûnou rychlosti.
V tomto návodu k pouÏití jsou popsány ãtyfii modely s
motory spoleãnosti Briggs & Stratton.
Model FR 2113 je k dispozici ve dvou provedeních.
Varianta FR 2113 A má sekací plo‰inu s v˘hozem
dozadu a varianta FR 2113 MA je vybavena mulãovací
sekací plo‰inou.
Model FR 2111 je vybaven pfievodovkou typu ‘inline’ s
pûti stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou.
8009-243
6
7
5
8
4
8009-244
3 13 1 2
9
10
11
12
8009-245
Umístûní fiídicích prvkÛ
1. Zámek zapalování
2. Páãka plynu/sytiãe
3. Nastavení v˘‰ky sekání
4. Zdvihací páka sekací plo‰iny
5. Pedál akcelerátoru pro jízdu vzad, modely
FR 2113, FR 2115
6. Pedál akcelerátoru pro jízdu vpfied, modely FR2113,
FR 2115. Parkovací brzda, model
FR 2111
8. Pojistné tlaãítko parkovací brzdy nalevo u modelÛ
FR 2113, FR 2115 napravo u modelu
FR 2111.
9. Nastavení sedadla sedadla
10. Víãko palivové nádrÏe
11. Zámek kapoty (pod sedadlem)
12. Páka pro odpojení pohonu, modely FR 2113,
FR 2115.
13. ¤adicí páka, model FR 2111
7. Parkovací brzda, modely FR 2113, FR 2115
Pedál spojky, model FR 2111.
âesky –
11
SEZNÁMENÍ SE STROJEM FR 2111
Páãka plynu/sytiãe
Páãka plynu ovládá otáãky motoru a tím také rychlost
otáãení noÏÛ.
Páãka se pouÏívá rovnûÏ k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã
aktivován, vytváfií bohat‰í smûs paliva a vzduchu a
usnadÀuje startování studeného motoru.
8009-246
Pedál spojky
Pedál spojky odpojuje motor od pohánûn˘ch kol a
zastavuje jízdu vpfied.
Pohon noÏÛ není pedálem spojky ovlivnûn.
6004-005
Pedál brzdy / parkovací brzda
Pedál brzdy aktivuje diskovou brzdu umístûnou na
pfievodovce a zastavuje pohyb kol.
Pro dosaÏení co nejlep‰ího úãinku brzdy stisknûte
souãasnû s pedálem brzdy také pedál spojky.
Pedál brzdy slouÏí rovnûÏ jako parkovací brzda, pokud
pfii jeho se‰lápnutí stisknete zaji‰Èovací tlaãítko.
6004-006
12– âesky
SEZNÁMENÍ SE STROJEM FR 2113, FR 2115
Páãka plynu a sytiãe
Páãka plynu ovládá otáãky motoru a tím také rychlost
otáãení noÏÛ.
Páãka se pouÏívá rovnûÏ k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã
aktivován, vytváfií bohat‰í smûs paliva a vzduchu a
usnadÀuje startování studeného motoru.
8009-247
Pedál akcelerátoru
Rychlost stroje je plynule fiízena dvûma pedály. Pedál
(1) se pouÏívá pro jízdu vpfied a pedál (2) pro jízdu
vzad.
VAROVÁNÍ!
Pfii sekání v blízkosti kefiÛ dávejte
pozor, aby vûtve neblokovaly
pedály.
Hrozí nebezpeãí nechtûného
pohybu.
8009-248
Parkovací brzda
Parkovací brzda se aktivuje následujícím zpÛsobem:
1. Se‰lápnûte pedál brzdy.
2. Stisknûte zaji‰Èovací tlaãítko na sloupku fiízení.
3. PodrÏte tlaãítko a uvolnûte pedál brzdy.
Parkovací brzda se automaticky uvolní pfii se‰lápnutí
brzdového pedálu.
6004-006H
âesky –
13
SEZNÁMENÍ SE STROJEM
Sekací plo‰ina
Modely FR 2111 a FR 2113 A jsou vybaveny sekací
plo‰inou s dvûma noÏi a zadním v˘hozem, tzn.
odseknuté kousky trávy jsou vyhazovány ze sekací
plo‰iny smûrem dozadu.
8009-260
Model FR 2113 MA je vybaven mulãovací jednotkou
se dvûma noÏi a model FR 2115 MA mulãovací
jednotkou s tfiemi noÏi.
8009-261
Zdvihací páka sekací plo‰iny
Zdvihací páka slouÏí k nastavení sekací plo‰iny do
pfiepravní polohy nebo do polohy pro sekání.
Je-li páka posunuta dozadu, je plo‰ina zdviÏena a noÏe
se automaticky zastaví (pfiepravní poloha).
Po stisknutí pojistného tlaãítka lze páku posunout
dopfiedu a spustit sekací plo‰inu; noÏe se automaticky
zaãnou otáãet (sekací poloha).
Zdvihací páku mÛÏete také pouÏít k doãasnému
zvût‰ení v˘‰ky sekání, napfi. pfii pfiejíÏdûní men‰í
nerovnosti v trávníku.
8009-249
ZdviÏení sekací plo‰iny (transportní poloha)
8009-250
Spu‰tûní sekací plo‰iny (sekací poloha)
14– âesky
SEZNÁMENÍ SE STROJEM
Páãka nastavení v˘‰ky sekání
Pomocí této páky je moÏné nastavit v˘‰ku sekání na
jednu z 9 rÛzn˘ch poloh.
Plo‰iny se zadním
v˘hozem:
Mulãovací jednotka:
v˘‰ka sekání 40-90 mm
v˘‰ka sekání 45-95 mm
8009-251
Sedadlo
Sedadlo je na pfiední stranû upevnûno kloubovû a lze jej
sklopit dopfiedu.
Polohu sedadla lze v podélném smûru nastavit.
Uvolnûte kohoutky pod sedadlem a posuÀte jej dopfiedu
nebo dozadu do poÏadované polohy.
Pomocí kohoutkÛ sedadlo opût zajistûte.
6004-014
DoplÀování paliva
PouÏívejte bezolovnat˘ benzín s minimálním
oktanov˘m ãíslem 85 (bez olejov˘ch pfiímûsí). MÛÏete
také pouÏít ekologicky ‰etrnûj‰í alkylov˘ benzín.
VAROVÁNÍ!
Benzín je vysoce hofilav˘. NádrÏe
doplÀujte venku a velmi opatrnû
(viz bezpeãnostní pokyny).
8009-252
âesky –
15
JÍZDA
Pfied nastartováním
•
Pfieãtûte si bezpeãnostní pokyny a informace o
umístûní a funkci ovládacích prvkÛ (viz str. 5-15).
•
Proveìte bûÏnou denní údrÏbu (viz plán údrÏby na
stranû 21). Nastavte sedadlo do pohodlné polohy.
Nastartování motoru
1. Nastavte sekací plo‰inu do zaji‰tûné (pfiepravní)
polohy pfiesunutím páky smûrem dozadu.
8009-249
2. Aktivujte parkovací brzdu. Postupujte takto:
•
Se‰lápnûte pedál brzdy (1).
•
Stisknûte zaji‰Èovací tlaãítko na sloupku fiízení (2).
•
PodrÏte tlaãítko a uvolnûte brzdov˘ pedál.
2
Parkovací brzda se automaticky uvolní pfii se‰lápnutí
brzdového pedálu.
Model FR 2113 má brzdov˘ pedál a zaji‰Èovací
tlaãítko na pravé stranû.
1
6007-002H
3. Model FR 2113:
Nastavte fiadicí páku no polohy ”N” (neutrál).
N
DÒLEÎITÉ INFORMACE
Pfii zafiazování neutrálu nemaãkejte
pojistné tlaãítko zpáteãky. Aktivuje se tak
pojistka proti nastartování se zafiazen˘m
rychlostním stupnûm.
8009-253
16– âesky
JÍZDA
Pfii studeném motoru:
4. PosuÀte páãku plynu do polohy 3 (sytiã). V této
poloze je do motoru pfiivádûna bohat‰í pohonná
smûs a startování je tak snaz‰í.
2
1
3
8009-254
Pfii zahfiátém motoru:
5. PosuÀte páãku plynu mezi polohy 1 a 2.
2
1
3
8009-255
6. Otoãte klíãem zapalování do startovací polohy.
STOP START
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Nezapínejte startér na del‰í dobu neÏ 5
sekund. Pokud motor nenastartuje,
vyãkejte s dal‰ím pokusem alespoÀ 10
sekund.
8009-256
âesky –
17
JÍZDA
7. Jakmile motor nastartuje, ihned startovací klíã
uvolnûte, vrátí se do neutrální polohy.
Pomocí páãky plynu nastavte vhodné otáãky
motoru. Pfii sekání motor nastavte na 3/4 aÏ pln˘
plyn.
STOP START
VAROVÁNÍ!
Nespou‰tûjte motor v uzavfien˘ch
prostorách bez odpovídajícího
vûtrání. V˘fukové plyny obsahují
jedovat˘ oxid uhelnat˘.
8009-257
Jízda s riderem
1. Uvolnûte parkovací brzdu se‰lápnutím brzdového
pedálu.
2. Modely FR 2113, FR 2115
Zvolna se‰lápnûte jeden z pedálÛ, dokud
nedosáhnete poÏadované rychlosti.
Se‰lápnûte pedál (1), chcete-li jet dopfiedu, a pedál
(2), chcete-li couvat.
6007-010H
Model FR 2111
Se‰lápnûte spojku a zafiaìte poÏadovan˘ pfievodov˘
stupeÀ.
Pro zafiazení zpáteãky je nutné stisknout pojistné
tlaãítko.
•
•
Stupnû 1-4 jsou urãeny pro sekání
Stupnû 4 a 5 jsou urãeny pro pfiepravu
Startování je moÏné bez ohledu na zvolen˘ pfievodov˘
stupeÀ.
8009-248
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Nepfiefiazujte mezi stupni pro jízdu vpfied,
je-li motor v provozu.
N
Pfied kaÏd˘m fiazením je tfieba se‰lápnout
spojku.
Pfied pfiefiazením mezi stupni pro jízdu
vpfied a zpáteãkou stroj zastavte, jinak
hrozí po‰kození pfievodovky.
Pfievodové stupnû nezafiazujte násilím.
Pokud nûkter˘ stupeÀ nelze snadno
zafiadit, uvolnûte pedál spojky a znovu jej
se‰lápnûte. Nyní zkuste pfiefiadit znovu.
8009-253
18– âesky
JÍZDA
3. Pomocí páky pro nastavení v˘‰ky sekání nastavte
poÏadovanou v˘‰ku (1-9).
Pro zaji‰tûní stejnomûrné v˘‰ky sekání je dÛleÏité,
aby tlak v obou pfiedních pneumatikách byl stejn˘
(60 kPa).
8009-251
4. Stisknûte pojistné tlaãítko na zdvihací páce a
spusÈte sekací plo‰inu.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Îivotnost hnacích fiemenÛ mÛÏete v˘raznû
zv˘‰it, pokud budete aktivovat noÏe za
nízk˘ch otáãek motoru. Plyn proto
pfiidávejte aÏ po spu‰tûní sekací plo‰iny do
pracovní polohy.
8009-250
Rady pro sekání
•
Najdûte a oznaãte velké kameny a dal‰í pfiekáÏky,
abyste se vyhnuli sráÏce.
•
Zaãnûte s velkou v˘‰kou sekání a postupnû ji
sniÏujte, dokud nebude v˘sledek podle va‰ich
pfiedstav.
•
Nejlep‰ího v˘sledku pfii sekání dosáhnete s
vysok˘mi otáãkami motoru (noÏe rotují rychle) a za
pomalé rychlosti pohybu rideru. Pokud tráva není
pfiíli‰ dlouhá a hustá, je moÏné rychlost jízdy zv˘‰it
bez viditelného zhor‰ení kvality sekání.
•
Nevy‰‰í kvality trávníkÛ lze dosáhnout ãast˘m
sekáním. Posekaná tráva je pak pravidelnûj‰í a
odfiezky trávy jsou lépe rozprostfiené po trávníku.
Celkov˘ ãas potfiebn˘ pro sekání se nezv˘‰í, neboÈ
lze sekat rychleji bez vlivu na kvalitu sekání.
•
Nesekejte mokrou trávu. V˘sledek bude ménû
kvalitní, neboÈ se kola budou bofiit do mûkkého
povrchu.
•
Po skonãení sekání omyjte spodní stranu sekací
plo‰iny vodou. NepouÏívejte vysokotlaké ãistiãe.
Poté nastavte sekací plo‰inu do polohy pro údrÏbu.
•
PouÏíváte-li mulãovací jednotku, je obzvlá‰tû
dÛleÏité, aby intervaly mezi sekáním nebyly pfiíli‰
dlouhé.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, zda se na trávníku
nenacházejí Ïádné kameny ãi jiné
pfiedmûty, které by mohly b˘t
zachyceny noÏi a vymr‰tûny ven.
ZpÛsob sekání
âesky –
19
JÍZDA
VAROVÁNÍ!
NepouÏívejte stroj v terénu se se
sklonem vût‰ím neÏ 15°. Na
svazích sekejte nahoru a dolÛ,
nikoli po vrstevnici. Vyhnûte se
náhl˘m zmûnám smûru.
Startování na svahu, ruãní pfievodovka
1. Se‰lápnûte pedál brzdy.
MAX 15°
2. Páãku plynu nastavte na pln˘ plyn.
3. Se‰lápnûte spojku a zafiaìte první pfievodov˘
stupeÀ.
6007-013
4. Zvolna uvolnûte pedál spojky.
5. Jakmile motor zaãne zabírat, uvolnûte parkovací
brzdu.
Zastavení motoru
Po nároãném sekání mÛÏete pfied vypnutím nechat
motor bûÏet pfiibliÏnû minutu ve volnobûÏn˘ch
otáãkách, aby se ochladil na normální pracovní teplotu.
1. Zvednûte sekací plo‰inu posunutím páky dozadu do
krajové polohy.
8009-249
2. Model FR 2111: Uberte plyn a pfiesuÀte fiadicí
páku do neutrální polohy N, aniÏ byste stiskli
pojistné tlaãítko zpáteãky.
Otoãte klíãem zapalování do polohy ”STOP”.
STOP START
Modely FR 2113, FR 2115: Uberte plyn a otoãte
klíãem zapalování do polohy ”STOP”.
3. Pokud rider stojí, aktivujte parkovací brzdu a
stisknûte pojistné tlaãítko.
8009-258
Ovladaã spojky - modely FR 2113,
FR 2115
Chcete-li riderem pohybovat pfii vypnutém motoru,
vytáhnûte ovladaã spojky.
8009-259
20– âesky
ÚDRÎBA
Plán údrÏby
Tato kapitola obsahuje seznam ãinností, které je tfieba provádût pfii údrÏbû rideru. Práce, které nejsou uvedeny v
tomto seznamu, provádí autorizovaná servisní dílna.
ÚdrÏba
Strana
Denní údrÏba
pfied
nastartováním
Interval údrÏby (hodin)
25
50
100
●
●
●
●
●
●
●
❍
❍
Kontrola mnoÏství motorového oleje
Kontrola otvoru pro nasávání chladicího vzduchu
Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla
Kontrola lanek fiízení
Kontrola brzd
Kontrola akumulátoru
Kontrola bezpeãnostního systému
Kontrola matic a ‰roubÛ
Kontrola úniku paliva a oleje
37
30
28
24
25
28
29
-
V˘mûna motorového oleje 1)
Vyãi‰tûní pfiedfiltru vzduchového filtru (pûnov˘ plast) 2)
Kontrola sekací plo‰iny
Kontrola tlaku v pneumatikách (60 kPa)
37
27
31
30
●
●
●
●
Promazání napínací kladky fiemene 3)
Promazání kloubÛ a hfiídelí 3)
Sefiízení brzd (FR 2111)
Kontrola klínov˘ch fiemenÛ
Kontrola chladicích Ïeber pfievodovky FR 2113, FR 2115
Kontrola mnoÏství oleje v pfievodovce FR 2113, FR 2115
Sefiízení brzd FR 2113, FR 2115
Kontrola a sefiízení lanovodu plynu
Vyãi‰tûní chladicích Ïeber motoru a pfievodovky 2,4)
38
39
25
38
25
26
-
●
●
●
❍
❍
V˘mûna pfiedfiltru a papírového filtru vzduchového filtru 2)
V˘mûna palivového filtru
V˘mûna zapalovací svíãky
27
26
28
●
●
●
❍
●
●
●
1)
První v˘mûna po 5 hodinách. 2) V pra‰ném prostfiedí je nutné ãastûj‰í ãi‰tûní a v˘mûna. 3) Pfii kaÏdodenním pouÏívání promazávejte rider dvakrát
t˘dnû. 4) Provádí se v autorizované servisní dílnû.
● = Popsáno v tomto návodu k pouÏití.
❍= Není popsáno v tomto návodu k pouÏití.
VAROVÁNÍ!
Na motoru ani na sekací plo‰inû nesmí b˘t provádûny jakékoli práce, pokud nejsou
splnûny následující podmínky:
•
•
•
Motor stojí.
V zámku zapalování není klíã.
Zapalovací kabel byl odpojen od svíãky.
•
•
Parkovací brzda je aktivována.
Sekací plo‰ina je odpojena.
âesky –
21
ÚDRÎBA
DemontáÏ krytÛ rideru
Kryt motoru
Pfiístup k motoru získáte po odklopení jeho krytu.
Sklopte sedadlo dopfiedu, uvolnûte gumovou pfiíchytku
pod sedadlem a odklopte kryt motoru dozadu.
8009-262
Pfiední kryt FR 2111, FR 2113 A
Uvolnûte ‰rouby upevÀující pfiední kryt (3) a odklopte jej.
8009-263
Pfiední kryt FR 2113 MA, FR 2115 MA
Uvolnûte pojistnou západku a odklopte kryt.
8009-264
22– âesky
ÚDRÎBA
Prav˘ blatník
Uvolnûte ‰rouby upevÀující blatník (2 a 3).
U modelÛ FR 2113 a FR 2115 je tfieba sejmout také
hlavu (1).
8009-265
Lev˘ blatník
Uvolnûte ‰rouby upevÀující blatník a odklopte jej.
8009-266
âesky –
23
ÚDRÎBA
Kontrola a sefiízení lanek fiízení
Pohyb volantu je na kola pfiená‰en pomocí lanek.
Po del‰ím pouÏívání se mohou uvolnit a naru‰it tak
nastavení fiízení.
¤ízení zkontrolujte a sefiiìte takto:
1. Po uvolnûní ‰roubÛ (dva na kaÏdé stranû) sejmûte
kryt sloupku fiízení.
8009-267
2. Zkontrolujte napûtí fiídicích lanek tak, Ïe je stisknete
k sobû podle ‰ipek na obrázku. Mûlo by b˘t moÏné
lanka stisknout bez pfiíli‰né síly tak, aby vzdálenost
mezi nimi byla poloviãní.
6008-009
3. V pfiípadû potfieby lanka napnûte pomocí
sefiizovacích matic na obou stranách objímky fiízení.
Lanka nenapínejte pfiíli‰, mûla by pouze tûsnû
doléhat k objímce fiízení.
Pomocí postupu popsaného v bodû 2 zkontrolujte
napûtí lanek.
6008-010
24– âesky
ÚDRÎBA
Kontrola brzdy FR 2111
Brzda je disková a je umístûna na pfievodovce.
Kontrolu správného sefiízení brzdy proveìte zmûfiením
vzdálenosti mezi pákou brzdy a pfiední hranou v˘fiezu v
rámu.
Vzdálenost pfii povolené brzdû by mûla b˘t 0-1 mm.
6008-011
Sefiízení brzdy FR 2111
1. Uvolnûte pojistné matice (1).
2. Pomocí sefiizovacího ‰roubu (2) napnûte lanko tak,
aby vzdálenost mezi pákou brzdy a pfiední hranou
v˘fiezu v rámu byla 1 mm.
3. Po sefiízení dotáhnûte pojistné matice (1).
2
1
1
6008-012
Kontrola a sefiízení brzdy u modelÛ
FR 2113 a FR 2115
2
Správnou funkci brzdy mÛÏete ovûfiit tak, Ïe rider
postavíte na mírn˘ svah a se‰lápnete brzdu.
Pokud rider nestojí na místû, je tfieba brzdu sefiídit.
Brzdu sefiiìte následujícím zpÛsobem:
1
1
1. Uvolnûte pojistné matice (1).
2. Napnûte lanko pomocí sefiizovacího ‰roubu (2),
dokud se neodstraní vÛle lanka.
3. Dotáhnûte pojistné matice (1).
6008-239H
4. Po sefiízení brzdu opût zkontrolujte.
VAROVÁNÍ!
Nesprávnû sefiízená brzda mÛÏe
sníÏit úãinnost brzdûní.
âesky –
25
ÚDRÎBA
Kontrola a sefiízení lanovodu plynu
Lanovod plynu je tfieba sefiídit v pfiípadû, Ïe motor
správnû nereaguje pfii zrychlování, pokud vydává ãern˘
koufi nebo pokud nedosahuje maximálních otáãek.
1. Uvolnûte upínací ‰roub (u ‰ipky) a posuÀte páku
plynu do polohy sytiãe.
6008-032
2. Zatlaãte kryt lanovodu plynu co nejvíce doprava a
zkontrolujte, zda je sytiã plnû otevfien˘.
3. Dotáhnûte upínací ‰roub.
6008-033
4. PosuÀte plynovou páku zpût do polohy plného plynu
a ovûfite, zda není sytiã otevfien˘.
8009-108
V˘mûna palivového filtru
Palivov˘ filtru umístûn˘ na palivovém potrubí
vymûÀujte po kaÏd˘ch 100 hodinách provozu (nebo
jednou za sezónu), pfiípadnû ãastûji, pokud se zaná‰í.
Pfii v˘mûnû filtru postupujte takto:
1. Odklopte kryt motoru.
2. Sejmûte z filtru hadicové svûrky. PouÏijte dvojici
ploch˘ch kle‰tí.
3. Stáhnûte filtr z hadic.
4. NasuÀte do hadic nov˘ filtr. Pro usnadnûní montáÏe
mÛÏete konce filtru namazat m˘dlem.
5. Hadicové svûrky nasaìte zpût na filtr.
26– âesky
6008-034
ÚDRÎBA
V˘mûna vzduchového filtru
Pokud se v˘kon motoru zdá niωí nebo pokud motor
pracuje nepravidelnû, mÛÏe b˘t ucpan˘ vzduchov˘ filtr.
Z tohoto dÛvodu je nutná pravidelná v˘mûna
vzduchového filtru (interval v˘mûn najdete v ãásti
ÚdrÏba/Plán údrÏby).
V˘mûnu vzduchového filtru proveìte takto:
1.
Odklopte kryt motoru.
2. Uvolnûte kfiídlovou matici a sejmûte plastov˘ kryt
tûlesa filtru.
6008-014
3. Vy‰roubujte kfiídlovou matici ze vzduchového filtru
a vyjmûte papírov˘ filtr s pfiedfiltrem.
6008-015
4. Stáhnûte z papírového filtru pfiedfiltr z pûnového
plastu a vyãistûte jej jemn˘m saponátem.
VyÏdímejte jej dosucha pomocí ãisté látky.
NapusÈte jej nov˘m motorov˘m olejem. Zabalte
pfiedfiltr do savé látky a vyÏdímejte z nûj
pfiebyteãn˘ olej.
Je-li papírov˘ filtr zanesen˘ neãistotami, vymûÀte
jej.
DÒLEÎITÉ INFORMACE
K ãi‰tûní papírového filtru nepouÏívejte
stlaãen˘ vzduch.
6008-016
5. Vzduchov˘ filtr vraÈte na místo následujícím
postupem:
Nasaìte pfiedfiltr na papírov˘ filtr.
Nasaìte papírov˘ filtr s pfiedfiltrem do tûlesa filtru a
dotáhnûte kfiídlovou matici.
VraÈte kryt filtru zpût na místo a dotáhnûte
kfiídlovou matici.
6008-017
âesky –
27
ÚDRÎBA
Kontrola vzduchového filtru palivového
ãerpadla
Pravidelnû kontrolujte, zda není vzduchov˘ filtr
palivového ãerpadla za‰pinûn˘.
Filtr je moÏné v pfiípadû potfieby vyãistit ‰tûteãkem.
Kontrola mnoÏství kyseliny v
akumulátoru
Zkontrolujte, zda hladina elektrolytu v akumulátoru leÏí
mezi znaãkami. âlánky akumulátoru doplÀujte
v˘hradnû destilovanou vodou.
8009-108
VAROVÁNÍ!
Opatfiení pfii kontaktu s kyselinou
Vnûj‰í:
DÛkladnû opláchnûte vodou.
Vnitfiní:
Vypijte velké mnoÏství vody nebo
mléka. Co nejrychleji vyhledejte
lékafie.
Oãi:
DÛkladnû vypláchnûte vodou. Co
nejrychleji vyhledejte
lékafie.
Akumulátor uvolÀuje v˘bu‰né plyny. V
blízkosti baterie nesmí b˘t zdroje jiskfiení,
otevfien˘ oheÀ a zapálené cigarety.
6008-013
Zapalování
Motor je vybaven elektronick˘m zapalováním. ÚdrÏbu
vyÏaduje pouze zapalovací svíãka.
Doporuãené typy zapalovacích svíãek najdete v kapitole
”Technické údaje”.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
PouÏití nesprávného typu zapalovacích
svíãek mÛÏe zpÛsobit po‰kození motoru.
1. Sejmûte konektor zapalovacího kabelu a vyãistûte
okolí zapalovací svíãky.
2. Vy‰roubujte zapalovací svíãku pomocí nástrãného
klíãe 21 mm (13/16").
3. Zkontrolujte stav svíãky. Jsou-li elektrody ohofielé,
nebo pokud je prasklá nebo poru‰ená izolace,
vymûÀte zapalovací svíãku. Pokud chcete svíãku
znovu pouÏít, vyãistûte ji drátûn˘m kartáãem.
28– âesky
4. Zmûfite vzdálenost elektrod pomocí spáromûru.
Mezera by mûla b˘t 0,7-0,8 mm (0,028-0,031").
V pfiípadû potfieby vzdálenost upravte ohnutím
boãní elektrody.
5. Zapalovací svíãku za‰roubujte zpût rukou, abyste
nepo‰kodili závit.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Nedostateãnû dotaÏené zapalovací svíãky
mohou zpÛsobit pfiehfiátí a po‰kození
motoru. Pfiíli‰né dotaÏení zapalovací
svíãky mÛÏe po‰kodit závit v hlavû válcÛ.
6. Po za‰roubování svíãky dotáhnûte pomocí
nástrãného klíãe tak, aby se stlaãila podloÏka.
PouÏité svíãky by mûly b˘t dotaÏeny je‰tû o 1/81/4 otáãky. Nové svíãky dotáhnûte je‰tû o 1/2
otáãky.
7. Nasaìte konektor zapalovacího kabelu.
ÚDRÎBA
Kontrola bezpeãnostního systému
Rider je vybaven bezpeãnostním systémem, kter˘
zabrání nastartování motoru, pokud nejsou splnûny
následující podmínky.
Motor lze nastartovat pouze v pfiípadû, Ïe je sekací
plo‰ina zdviÏena a fiadicí páka resp. pedály variátoru jsou
v neutrální poloze.
Zkontrolujte, zda se motor zastaví, pokud se zvednete
ze sedadla pfii spu‰tûné sekací plo‰inû nebo pfii
nastavení fiadicí páky/pedálÛ variátoru do jiné neÏ
neutrální polohy.
¤idiã nemusí sedût na sedaãce.
KaÏd˘ den provádûjte kontrolu bezpeãnostního systému
tak, Ïe se pokusíte nastartovat v okamÏiku, kdy není
splnûna jedna z tûchto podmínek. ZmûÀte podmínky a
pokus opakujte.
Startér
Pracuje
Zapalování
Nepracuje
N
FR 2111
FR 2113 a FR 2115
âesky –
29
RIDE
R 85
0
ÚDRÎBA
Kontrola tlaku v pneumatikách
Tlak ve v‰ech pneumatikách musí b˘t 60 kPa
(0,6 kp/cm2).
Pro zlep‰ení zábûru kol je moÏné sníÏit tlak v zadních
pneumatikách na 40 kPa (0,4 kp/cm2). Nejvy‰‰í
povolen˘ tlak je 100 kPa (1,0 kp/cm2).
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Rozdíln˘ tlak v pfiedních pneumatikách
zpÛsobí pohyb noÏÛ v nestejné v˘‰ce nad
povrchem.
8009-268
Kontrola otvoru pro nasávání chladicího
vzduchu
Odklopte kryt motoru.
Zkontrolujte, zda v otvoru pro nasávání chladicího
vzduchu není listí, tráva nebo jiné neãistoty.
Je-li nasávací otvor zanesen˘, není motor dostateãnû
ochlazován, coÏ mÛÏe vést k jeho po‰kození.
6008-006
30– âesky
ÚDRÎBA
Kontrolna a sefiízení pfiítlaku sekací
plo‰iny FR 2113 MA a FR 2115 MA
Pro dosaÏení co nejlep‰í kvality sekání je dÛleÏité, aby
sekací plo‰ina pfiesnû kopírovala terén, ale pfiíli‰ na nûj
netlaãila.
Pfiítlak je moÏné nastavit pomocí ‰roubÛ na obou
stranách rideru.
1. Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách roven
60 kPa(0,6 kp/cm2).
2. Pod rám sekací plo‰iny (na pfiední stranû) umístûte
koupelnovou váhu tak, aby na ní sekací plo‰ina
leÏela. Je-li tfieba, mÛÏete mezi váhy a rám vloÏit
‰palík, aby se opûrná koleãka sekací plo‰iny
neopírala o zem.
8009-269
3. Nastavte pfiítlak sekací plo‰iny pomocí sefiizovacích
‰roubÛ umístûn˘ch za obûma pfiedními koly.
Pfiítlak by mûl b˘t mezi 12 a 15 kg.
8009-270
Kontrola rovnobûÏnosti sekací plo‰iny
RovnobûÏnost sekací plo‰iny zkontrolujte takto:
1. Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách roven
60 kPa(0,6 kp/cm2).
2. Rider umístûte na rovn˘ povrch.
3. Zmûfite vzdálenost mezi povrchem a pfiední a zadní
hranou krytu sekací plo‰iny.
Sekací plo‰ina by mûla b˘t mírnû sklonûna tak, aby
zadní okraj byl o 2-4 mm v˘‰e neÏ pfiední.
8009-271
âesky –
31
ÚDRÎBA
Sefiízení rovnobûÏnosti sekací plo‰iny
FR 2111
1. Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách roven
60 kPa(0,6 kp/cm2).
2. Sejmûte pfiední kryt a prav˘ blatník podle pokynÛ
uveden˘ch na stranû 22-23.
3. Vertikální sefiízení sekací plo‰iny se provádí pomocí
sefiizovacích matic na zadní stranû zdvihacího
táhla.
4. Pfiední okraj plo‰iny zdvihnete zkrácením
zdvihacího táhla. Pfiední okraj plo‰iny spustíte
prodlouÏením zdvihacího táhla.
2
5. Po skonãení sefiizování dotáhnûte pojistné matice.
6. Po sefiízení rovnobûÏnost opût zkontrolujte.
7. Upevnûte zpût na místo prav˘ blatník a pfiední kryt.
6008-026H
Sefiízení rovnobûÏnosti sekací plo‰iny na
FR 2113 MA
1. Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách roven
60 kPa (0,6 kp/cm2).
2. Sejmûte pfiední kryt a prav˘ blatník.
3. Uvolnûte matici (1) na zdvihacím táhlu. Sejmûte
pojistnou svorku (2) a táhlo.
4. Chcete-li zadní okraj plo‰iny spustit, otoãte vidlicí
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek, a chcete-li zadní
okraj zdvihnout, otoãte vidlicí po smûru hodinov˘ch
ruãiãek.
5. Po skonãení sefiizování zajistûte zdvihací táhlo
pomocí pojistné svorky a dotáhnûte matici.
6. Po sefiízení rovnobûÏnost opût zkontrolujte.
7. Upevnûte zpût na místo prav˘ blatník a pfiední kryt.
8009-138
Sefiízení rovnobûÏnosti sekací plo‰iny na
FR 2115 MA
1. Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách roven
60 kPa(0,6 kp/cm2).
2. Sejmûte pfiední kryt a prav˘ blatník.
3. Uvolnûte matice zdvihacího táhla.
4. Vy‰roubováním táhla (proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek) zadní okraj krytu spustíte. Za‰roubováním
táhla (po smûru hodinov˘ch ruãiãek) zadní okraj
krytu zdvihnete.
5. Po sefiízení dotáhnûte matice.
6. Po sefiízení rovnobûÏnost opût zkontrolujte.
7. Upevnûte zpût na místo prav˘ blatník a pfiední kryt.
32– âesky
6017-155
ÚDRÎBA MODELÒ FR 2113 MA, FR 2115 MA
Servisní poloha sekací plo‰iny
Pro zaji‰tûní dobrého pfiístupu pro ãi‰tûní, údrÏbu a
opravy je moÏné sekací plo‰inu zdvihnout do servisní
polohy. To znamená, Ïe plo‰ina je zdviÏena a zaji‰tûna
ve svislé poloze.
P
1
ZdviÏení do servisní polohy
1. Umístûte stroj na rovn˘ povrch. Aktivujte parkovací
brzdu (1). Nastavte v˘‰ku sekání na nejniωí polohu
a spusÈte sekací plo‰inu.
6017-218
2. Po uvolnûní závlaãky sejmûte pfiední kryt.
(Podrobné pokyny k servisní poloze najdete pod
pfiedním krytem.)
6017-219
3. Uvolnûte obû opûrná koleãka umístûná pod pfiedním
krytem.
6017-220
âesky –
33
ÚDRÎBA MODELÒ FR 2113 MA, FR 2115 MA
4. Nasaìte opûrná koleãka na obû strany zadní ãásti
sekací plo‰iny.
VAROVÁNÍ!
Pfii rozebírání sekací plo‰iny
pouÏívejte ochranné br˘le.
PruÏina napínající fiemen se mÛÏe
uvolnit a zpÛsobit zranûní.
6017-221
5. Uvolnûte pruÏinu napínacího kola fihnacího fiemene.
6. PfiesuÀte páku v˘‰ky sekání do nejspodnûj‰í polohy.
8009-272
8009-122
7. Opfiete nohu o pfiední hranu sekací plo‰iny vedle
koleãka a zdvihnûte pfiední okraj plo‰iny, aby bylo
moÏné uvolnit táhlo nastavení v˘‰ky. ZaloÏte
opûrku do drÏáku.
6017-223
34– âesky
ÚDRÎBA MODELÒ FR 2113 MA, FR 2115 MA
1
VAROVÁNÍ!
Buìte velmi opatrní, aby nedo‰lo
ke skfiípnutí rukou.
8. Uvolnûte hnací fiemen (1).
Vytáhnûte závlaãku (2).
2
6017-225
9. Pfiitáhnûte rám smûrem dopfiedu a vraÈte závlaãku
zpût.
6017-226
10. Uchopte pfiední hranu sekací plo‰iny, vytáhnûte ji a
zdvihnûte do servisní polohy.
Po odstranûní válcového ãepu, na kterém je sekací
plo‰ina zavû‰ena, je moÏné plo‰inu zcela sejmout.
6017-227
Návrat ze servisní polohy
Chcete-li plo‰inu spustit zpût do normální polohy,
postupujte podle obráceného postupu. Ujistûte se, Ïe
pfiíchytka sekací plo‰iny správnû zapadne do otvoru na
spodní stranû stroje, viz obrázek.
8009-123
âesky –
35
ÚDRÎBA
Kontrola noÏÛ
Pro dosaÏení co nejlep‰ího v˘sledku sekání je dÛleÏité,
aby noÏe byly nepo‰kozené a dobfie nabrou‰ené.
Zkontrolujte dotaÏení upínacích ‰roubÛ noÏÛ.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
V˘mûnu nebo ostfiení noÏÛ smí provádût
pouze autorizovaná servisní dílna.
NoÏe je po nabrou‰ení nutné vyváÏit.
Po‰kozené noÏe je tfieba vymûnit (napfi. po kolizi s
pfiekáÏkou). Rozhodnutí o tom, zda mÛÏe b˘t nÛÏ
opraven nebo vymûnûn za nov˘, ponechte
autorizovanému servisu.
6008-024
Sekací plo‰ina se zadním vyhazováním
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Oba noÏe mulãovací jednotky musí b˘t
vÏdy nasazeny ve vzájemném úhlu 90°,
viz obrázek. Jinak se mohou srazit a
po‰kodit sekací plo‰inu.
V˘mûna pojistného ãepu FR 2113 MA,
FR 2115
NoÏe jsou opatfieny pojistn˘m ãepem, chránící
mulãovací jednotku a její pohon proti kolizi s
pfiekáÏkami. âep obou noÏÛ je osazen tfiecí podloÏkou.
Pfii v˘mûnû pojistného ãepu je tfieba tuto podloÏku vÏdy
vymûnit za novou. Jinak mÛÏe pfii zlomení pojistného
ãepu dojít ke kolizi noÏÛ.
6017-023
Mulãovací jednotka 90 cm modelu FR 2113 MA
PouÏívejte pouze originální náhradní díly. U prodejce je
moÏné zakoupit sadu obsahující noÏ, pojistn˘ ãep a
tfiecí podloÏku.
5
1. Zdvihnûte sekací plo‰inu do servisní polohy, viz ãást
ZdviÏení do servisní polohy.
2. Po uvolnûní ‰roubu s podloÏkou a tfiecí podloÏky
(2B) sejmûte noÏ (2A).
3
2A
4
3. OdstraÀte zbytky zlomeného pojistného ãepu (3).
4. Ujistûte se, Ïe na kontaktních plochách (4) noÏe a
opûrného krouÏku nezÛstaly úlomky ãepu. V
pfiípadû potfieby je vyãistûte.
5. Do upevnûní noÏe nasuÀte nov˘ pojistn˘ ãep (5).
6. Nasaìte noÏ (6) a ujistûte se, Ïe je osazen podle
obrázku.
7. Nasaìte na hfiídel novou tfiecí podloÏku (7)
konkávní stranou smûrem k ãepeli.
8. Na‰roubujte na hfiídel ‰roub s podloÏkou (8).
PouÏijte dotahovací moment 45-50 Nm (4,5-5 kpm)
36– âesky
6
4
7
2B
8
8009-137
MAZÁNÍ
Kontrola mnoÏství motorového oleje
Kladinu oleje v motoru kontrolujte v okamÏiku, kdy rider
stojí na rovné plo‰e.
Odklopte kryt motoru.
Uvolnûte mûrku a vytáhnûte ji ven. Otfiete mûrku a
zasuÀte ji zpût.
Mûrku je tfieba zcela za‰roubovat.
Nyní mûrku opût uvolnûte a vytáhnûte ven. Odeãtûte
mnoÏství oleje.
6008-005
Hladina oleje by mûla leÏet mezi obûma znaãkami na
mûrce. Pokud se hladina blíÏí na mûrce ke znaãce
”ADD”, doplÀte olej aÏ ke znaãce ”FULL”.
Olej dolévejte otvorem pro mûrku.
ADD
FULL
PouÏívejte motorov˘ olej SAE 30 nebo SAE 10W-30,
tfiída SF-CC .
Do motoru se vejde celkem 1,4 litru oleje.
ADD
FULL
6008-035
V˘mûna motorového oleje
Motorov˘ olej je tfieba vymûnit po prvních 5 hodinách
provozu. Poté jej vymûÀujte kaÏd˘ch 25 hodin.
VAROVÁNÍ!
Motorov˘ olej mÛÏe b˘t velmi
hork˘, pokud jej vypustíte krátce
po zastavení motoru. Nechte
motor nejprve vychladnout.
1. Pod vypou‰tûcí zátku umístûnou na levé stranû
motoru postavte vhodnou nádobu.
2. Vyjmûte olejovou mûrku a vyjmûte vypou‰tûcí
zátku.
3. VypusÈte ve‰ker˘ olej do pfiipravené nádoby.
4. VraÈte vypou‰tûcí zátku zpût a dotáhnûte ji.
5. DoplÀte olej aÏ ke znaãce ”FULL” na mûrce. Olej
dolévejte otvorem pro mûrku. PouÏívejte motorov˘
olej SAE 30 nebo SAE 10W-30, tfiída SF-CC.
Do motoru se vejde 1,4 literu oleje.
6. SpusÈte motor a po jeho zahfiátí zkontrolujte, zda
kolem vypou‰tûcí zátky neuniká olej.
6008-027
DÒLEÎITÁ INFORMACE
PouÏit˘ motorov˘ olej je zdraví
nebezpeãn˘ a nesmí b˘t vyléván do zemû
nebo v pfiírodû. Likvidujte jej buì ve
vybavené dílnû, nebo jin˘m vhodn˘m
zpÛsobem. Vyhnûte se kontaktu s
pokoÏkou; potfiísnûná místa omyjte
m˘dlem a vodou.
âesky –
37
MAZÁNÍ
Kontrola mnoÏství oleje v pfievodovce u
modelÛ FR 2113, FR 2115
1. Sejmûte kryt pfievodovky. Uvolnûte oba ‰rouby
(jeden na kaÏdé stranû) a odkopte kryt pfievodovky.
8009-273
2. Zkontrolujte, zda je olej v nádrÏi pro pfievodovkov˘
olej. V pfiípadû potfieby doplÀte motorov˘ olej SAE
10W/30 (tfiída SF-CC).
6008-240H
Mazání napínací kladky fiemene
Pravidelnû promazávejte napínací kladku fiemene
kvalitní vazelínou s obsahem sulfidu molybdeniãitého*.
PromaÏte 1 mazací ãep na pravé stranû pod spodní
kladkou motoru, dokud nebude vazelína vytlaãena ven.
Pfii kaÏdodenním pouÏívání promazávejte stroj dvakrát
t˘dnû.
6008-232
Obecné mazání
Ve v˘robû byla promazána v‰echna spojení a loÏiska
vazelínou s obsahem sulfidu molybdeniãitého. Stroj
promazávejte stejn˘m druhem vazelíny*. ¤ízení a fiídicí
lanka promazávejte motorov˘m olejem.
Toto mazání provádûjte pravidelnû. Pfii kaÏdodenním
pouÏívání je tfieba stroj promazávat dvakrát t˘dnû.
38– âesky
* Vazelíny zaveden˘ch znaãek (ropné spoleãnosti
apod.) jsou obvykle dobré kvality. NejdÛleÏitûj‰í
vlastností vazelíny je dobrá ochrana proti korozi.
MAZÁNÍ
Mazání loÏisek pfiedních kol
U modelÛ se zadním v˘hozem je pfied demontáÏí kola
nutné sejmout pfiední kryt a blatníky, aby bylo moÏné
nadzdvihnout trubkov˘ tfimen.
1. Sejmûte plastov˘ kryt chránící stfied kola.
2. Sejmûte rozpûrn˘ pojistn˘ krouÏek a podloÏku na
konci hfiídele pfiedního kola.
3. Sejmûte kolo.
4. Hfiídel se závitem promaÏte promaÏte vazelínou s
obsahem sulfidu molybdeniãitého*.
5. Kolo sestavte obrácen˘m postupem.
DÒLEÎITÁ INFORMACE
Ujistûte se, Ïe je rozpûrn˘ pojistn˘
krouÏek správnû nasazen do dráÏky.
8009-274
* Vazelíny zaveden˘ch znaãek (ropné spoleãnosti
apod.) jsou obvykle dobré kvality. NejdÛleÏitûj‰í
vlastností vazelíny je dobrá ochrana proti korozi.
âesky –
39
SCHÉMA HLEDÁNÍ ZÁVAD
Závada
MoÏná pfiíãina
Motor nelze nastartovat
•
•
•
•
Startér není schopen roztoãit motor
•
•
•
•
Motor bûÏí nepravidelnû
•
•
•
•
•
•
•
Vadná zapalovací svíãka
Nesprávné sefiízení karburátoru
Zanesen˘ vzduchov˘ filtr
Ucpan˘ vûtrací ventil palivové nádrÏe
Nesprávné sefiízení zapalování
Neãistoty v palivovém potrubí
Otevfien˘ sytiã nebo nesprávnû sefiízen˘ lanovod plynu
Motor má mal˘ v˘kon
•
•
•
•
•
Zanesen˘ vzduchov˘ filtr
Vadná zapalovací svíãka
Zneãi‰tûn˘ karburátor nebo palivové potrubí.
Nesprávné sefiízení karburátoru
Otevfien˘ sytiã nebo nesprávnû sefiízen˘ lanovod plynu
Motor se pfiehfiívá
•
•
•
•
•
•
PfietíÏení motoru
Zanesen˘ pfiívod chladicího vzduchu nebo chladicí Ïebra
Po‰kozen˘ ventilátor
Málo nebo Ïádn˘ motorov˘ olej
Nesprávné sefiízení pfiedstihu
Vadná zapalovací svíãka
Akumulátor se nenabíjí
• Nûkteré ãlánky jsou vadné
• ·patn˘ kontakt mezi kabelem a pólem akumulátoru
Rider vibruje
• Uvolnûné noÏe
• Uvolnûn˘ motor
• NevyváÏenost noÏÛ kvÛli po‰kození nebo pfiebrou‰ení
Nerovnomûrné v˘sledky sekání
•
•
•
•
•
•
•
•
40– âesky
Prázdná palivová nádrÏ
Vadná zapalovací svíãka
·patn˘ kontakt konektorÛ zapalovací svíãky
Zneãi‰tûn˘ karburátor nebo palivové potrubí
Vybit˘ akumulátor
·patn˘ kontakt mezi kabelem a pólem akumulátoru
Zdvihací páka sekací plo‰iny v nesprávné poloze
Pfiepálená hlavní pojistka. Pojistka je umístûna pfied
akumulátorem pod jeho krytem
• Závada na zapalovacím spínaãi
• ¤adicí páka/pedály variátoru nejsou v neutrální poloze
Tupé noÏe
Nerovnomûrnû sefiízená sekací plo‰ina
Vysoká nebo mokrá tráva
Nahromadûní trávy pod krytem
Nestejn˘ tlak v pneumatikách na levé a pravé stranû
Pfiíli‰ vysoká rychlost jízdy
Hnací fiemen prokluzuje
NÛÏ má ulomen˘ pojistn˘ ãep (mulãovací jednotka)
USKLADNùNÍ
Zimní uskladnûní
Chcete-li pfiipravit stroj k uskladnûní, postupujte takto:
Na konci období sekání (nebo pokud jej nebudete
pouÏívat déle neÏ 30 dnÛ) je tfieba stroj pfiipravit na
uskladnûní. Pokud ponecháte v motoru palivo del‰í dobu
(30 dnÛ nebo déle), mÛÏe vytvofiit pfiilnavé zbytky, které
mohou zanést karburátor a naru‰it funkci motoru.
1. Stroj peãlivû vyãistûte, zvlá‰tû spodní stranu sekací
plo‰iny. Po‰kozen˘ lak opravte, pfiedejdete tak
korozi.
Vhodn˘m fie‰ením tohoto problému jsou rovnûÏ
stabilizátory paliva. PouÏíváte-li alkylov˘ benzín, nejsou
stabilizátory nutné, neboÈ toto palivo je stabilní. Mûli
byste se v‰ak vyhnout pfiecházení mezi bûÏn˘m a
alkylov˘m benzínem, neboÈ by mohlo dojít ke ztvrdnutí
gumov˘ch souãástí. Stabilizátor k palivu pfiidejte buì v
nádrÏi, nebo v nádobû pro skladování paliva. VÏdy
dodrÏujte míchací pomûr doporuãen˘ v˘robcem
stabilizátoru. Po pfiidání stabilizátoru spusÈte motor
alespoÀ na 10 minut, aby se smûs dostala do
karburátoru. Pokud jste k palivu pfiidali stabilizátor,
nevypou‰tûjte palivovou nádrÏ a karburátor.
2. Zkontrolujte, zda jednotlivé souãásti stroje nejsou
opotfiebované nebo po‰kozené, a dotáhnûte
pfiípadné uvolnûné ‰rouby a matice.
3. VymûÀte motorov˘ olej a odpovídajícím zpÛsobem
jej zlikvidujte.
4. VypusÈte palivovou nádrÏ. Nastartujte motor a
nechte jej bûÏet, dokud se nespotfiebuje benzín v
karburátoru.
5. Vyjmûte zapalovací svíãku a do válce nalijte
pfiibliÏnû jednu polévkovou lÏíci oleje. Otoãte
motorem tak, aby se olej dostal rovnomûrnû do
celého motoru, a vraÈte zapalovací svíãku zpût na
místo.
6. PromaÏte v‰echny ãepy, spojení a osy.
7. Vyjmûte akumulátor. Vyãistûte jej, nabijte a
uskladnûte na chladném místû.
VAROVÁNÍ!
Stroj s palivem v nádrÏích
neskladujte ve vnitfiních a ‰patnû
vûtran˘ch prostorách, kde by se
v˘pary z paliva mohly dostat do
kontaktu s otevfien˘m ohnûm,
zdrojem jisker nebo kontrolním
plamínkem, napfi. v kotli, boileru,
su‰iãce atd. S palivem zacházejte
opatrnû. Je velmi hofilavé a
neopatrné zacházení mÛÏe
zpÛsobit váÏná zranûní a ‰kody na
majetku. Palivo vypou‰tûjte do
vhodné nádoby venku a v
dostateãné vzdálenosti od
otevfieného ohnû. Benzín nikdy
nepouÏívejte k ãi‰tûní. PouÏijte
odstraÀovaã mastnoty a horkou
vodu.
8. Stroj uskladnûte na ãistém a suchém místû a
zakryjte jej.
Servis
Pfii objednávání náhradních dílÛ prosím uvádûjte rok
zakoupení, model, typ a v˘robní ãíslo rideru.
PouÏívejte pouze originální náhradní díly.
Pro zachování co nejlep‰ího stavu stroje pro dal‰í
sezónu se doporuãuje pravidelná údrÏba provádûná
autorizovan˘m servisem.
8009-243
8009-244
âesky –
41
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmûry
FR 2111
FR 2113 A
Délka se sekací plo‰inou
·ífika
V˘‰ka
Hmotnost se sekací plo‰inou
Rozvor
Rozchod
vpfiedu:
vzadu:
Rozmûry pneumatik
Tlak vzduchu vpfiedu a vzadu
Maximální sklon svahu
2040 mm
880 mm
1070 mm
216 kg
860 mm
720 mm
620 mm
16 x 7,5 x 8
60 kPa (0,6 kp/cm2)
15°
2040 mm
880 mm
1070 mm
219 kg
850 mm
715 mm
630 mm
16 x 7,5 x 8
60 kPa (0,6 kp/cm2)
15°
Briggs & Stratton model 28B707
7,7/10,5 kW/koní
362 cm3
nejménû 85oktanov˘, bezolovnat˘
7,2 litru
SAE 30 nebo SAE 10W/30
tfiída SF-CC
1,4 litru
Elektrick˘
Briggs & Stratton model 286707
9,2/12,5 kW/koní
465 cm3
nejménû 85oktanov˘, bezolovnat˘
7,2 litru
SAE 30 nebo SAE 10W/30
tfiída SF-CC
1,4 litru
Elektrick˘
100 dB(A)
100 dB(A)
850 mm
100 dB(A)
100 dB(A)
850 mm
Typ
Akumulátor
Hlavní pojistka
Zapalovací svíãka
Mezera mezi elektrodami
12 V, negativní uzemnûní
12 V, 24 Ah
Ploché kontakty, 15 A
Champion CJ8 nebo J8
0,7-0,8 mm
12 V, negativní uzemnûní
12 V, 24 Ah
Ploché kontakty, 15 A
Champion CJ8 nebo J8
0,7-0,8 mm
Pfievodovka
V˘robce
Olej
Poãet stupÀÛ vpfied
Poãet stupÀÛ vzad
Rychlost vpfied
Rychlost vzad
Peerless MST 205
5
1
0-9 km/h
0-6 km/h
Tuff Torq K46
SAE 10W/30, tfiída SF-CC
0-9 km/h
0-6 km/h
Motor
V˘robce
V˘kon
Zdvihov˘ objem
Benzín
Objem nádrÏe
Olej
Objem oleje
Startér
Hluãnost a ‰ífika zábûru sekání
Zmûfiená hluãnost
Zaruãená maximální hluãnost
·ífika zábûru sekání
Elektrick˘ systém
42– âesky
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmûry
FR 2113 MA
FR 2115 MA
Délka bez sekací plo‰iny
Délka se sekací plo‰inou
·ífika bez sekací plo‰iny
·ífika se sekací plo‰inou
V˘‰ka
Hmotnost se sekací plo‰inou
Rozvor
Rozchod
vpfiedu:
vzadu:
Rozmûry pneumatik
Tlak vzduchu vpfiedu a vzadu
Maximální sklon svahu
2010 mm
2220 mm
880 mm
1000 mm
1070 mm
226 kg
850 mm
720 mm
630 mm
16 x 7,5 x 8
60 kPa (0,6 kp/cm2)
15°
2010 mm
2220 mm
880 mm
1000 mm
1060 mm
229 kg
855 mm
715 mm
625 mm
16 x 7,5 x 8
60 kPa (0,6 kp/cm2)
15°
Briggs & Stratton model 286707
9,2/12,5 kW/koní
465 cm3
nejménû 85oktanov˘, bezolovnat˘
7,2 litru
SAE 30 nebo SAE 10W/30
tfiída SF-CC
1,4 litru
Elektrick˘
Briggs & Stratton model 287707
11/14,5 kW/koní
465 cm3
nejménû 85oktanov˘, bezolovnat˘
7,2 litru
SAE 30 nebo SAE 10W/30
tfiída SF-CC
1,4 litru
Elektrick˘
98 dB(A)
100 dB(A)
900-1030 mm
98 dB(A)
100 dB(A)
900-1030 mm
12 V, negativní uzemnûní
12 V, 24 Ah
Ploché kontakty, 15 A
Champion CJ8 nebo J8
0,7-0,8 mm
12 V, negativní uzemnûní
12 V, 24 Ah
Ploché kontakty, 15 A
Champion CJ8 nebo J8
0,7-0,8 mm
Tuff Torq K46
SAE 10W/30, tfiída SF-CC
0-9 km/h
0-6 km/h
Tuff Torq K46
SAE 10W/30, tfiída SF-CC
0-9 km/h
0-6 km/h
Motor
V˘robce
V˘kon
Zdvihov˘ objem
Benzín
Objem nádrÏe
Olej
Objem oleje
Startér
Hluãnost a ‰ífika zábûru sekání
Zmûfiená hluãnost
Zaruãená maximální hluãnost
·ífika zábûru sekání
Elektrick˘ systém
Typ
Akumulátor
Hlavní pojistka
Zapalovací svíãka
Mezera mezi elektrodami
Pfievodovka
V˘robce
Olej
Poãet stupÀÛ vpfied
Poãet stupÀÛ vzad
Rychlost vpfied
Rychlost vzad
âesky –
43
TECHNICKÉ ÚDAJE
Sekací plo‰ina
Typ
S tfiemi noÏi
a zadním v˘hozem
S dvûma noÏi
a mulãovací jednotkou 900 mm
S tfiemi noÏi
a mulãovací jednotkou 1030 mm
·ífika zábûru sekání 850 mm
900 mm
1030 mm
V˘‰ka sekání
9 poloh, 40-90 mm
9 poloh, 45-95 mm
9 poloh, 45-95 mm
PrÛmûr noÏe
304 mm
410 mm
410 mm
Za úãelem implementace zlep‰ení mÛÏe dojít ke zmûnû technick˘ch údajÛ a konstrukce bez pfiedchozího
upozornûní.
Vezmûte na vûdomí, Ïe na základû informací uveden˘ch v této pfiíruãce uÏivatele nelze vzná‰et jakékoli právní
nároky.
K opravám pouÏívejte pouze originální náhradní díly. PouÏití jin˘ch dílÛ ru‰í platnost záruky.
Je-li tento v˘robek opotfiebovan˘ a nadále nepouÏívan˘, vraÈte jej prodejci
nebo jinému zpracovateli k recyklaci.
44– âesky
PROHLÁ·ENÍ O SHODù EU
Prohlá‰ení o shodû s pfiedpisy EU (Platí pouze pro Evropu)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel: +46-36-146500, tímto s plnou zodpovûdností prohla‰uje, Ïe ãelní
rider Jonsered FR2111, FR2113A, FR2113MA, FR2115MA s v˘robními ãísly od roku 2002 dále (rok v˘roby je zfietelnû
vyznaãen na typovém ‰títku spolu s v˘robním ãíslem) vyhovuje následujícím pfiedpisÛm SMùRNICE RADY:
- z 22. ãervna 1998, ’t˘kající se strojÛ 98/37/ES, pfiíloha IIA.
- z 3. kvûtna 1989 ’t˘kající se elektromagnetické kompatibility’ 89/336/EEC a pfiíslu‰n˘m platn˘m pfiílohám.
- z 8. kvûtna 2000 ’t˘kající se vyzafiování hluku do okolí 2000/14/EC.
Informace o hluãnosti a ‰ífice zábûru sekání obsahuje kapitola Technické údaje.
Produkt vyhovuje následujícím harmonizovan˘m normám: EN292-2, EN836.
Registrovan˘ subjekt 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, ·védsko, vydal
zprávu s ãíslem 01/901/001, 01/901/002, 01/901/003, 01/901/004 t˘kající se posouzení shody podle pfiílohy
VI SMùRNICE RADY ze dne 8. kvûtna 2000 ‘ t˘kající se vyzafiování hluku do okolí 2000/14/EC.
Huskvarna, dne 3. ledna 2002
Roger Andersson, Development Manager/Garden Products
âesky –
45
SERVISNÍ PLÁN
âinnost
Datum, ujeté kilometry, razítko, podpis
SluÏba pfii dodání
1. Naplnûní akumulátoru kyselinou a ãtyfihodinové nabíjení.
2. MontáÏ volantu, taÏného oka a pfiípadn˘ch dal‰ích dílÛ.
3. Sefiízení sekací plo‰iny:
Sefiízení zdvihacích pruÏin (pfiítlak zdvihací plo‰iny by mûl b˘t 12-15 kg).
Platí pouze pro mulãovací jednotku.
Sefiízení sekací plo‰iny tak, aby zadní okraj byl o 2-4 mm v˘‰e neÏ
pfiední.
Sefiízení v˘‰ky sekání tak, aby v nejspodnûj‰í poloze plo‰iny byla hranice
v˘‰ky sekání 5 mm nad rámem plo‰iny.
4. Kontrola mnoÏství oleje v motoru.
5. Kontrola mnoÏství oleje v pfievodovce (neplatí pro model FR 2111).
6. Kontrola a dohu‰tûní pneumatik (60 kPa, 0,6 baru).
7. Pfiipojení akumulátoru.
8. Naplnûní palivové nádrÏe a nastartování motoru.
9. Kontrola klidu stroje pfii zafiazeném neutrálu (neplatí pro model FR 2111).
10. Kontrola:
Jízdy vpfied.
Couvání.
Zapojení noÏÛ.
Bezpeãnostního spínaãe sedadla.
Bezpeãnostního spínaãe zdvihací páky.
Bezpeãnostního spínaãe neutrální polohy pedálÛ variátoru/neutrálu.
11. Kontrola maximálních otáãek motoru - 2950 ot/min.
12. Informování zákazníka o:
potfiebû a v˘hodách dodrÏování servisního plánu,
potfiebû a v˘hodách pravidelné servisní prohlídky stroje,
vlivu správného provádûní údrÏby na cenu stroje pfii jeho pfiípadném
prodeji,
oblastí pouÏitelnosti mulãovací jednotky.
13. Vyplnûní prodejních dokladÛ atd.
Po prvních 5 hodinách
1. V˘mûna motorového oleje.
46– âesky
Prodejní postup byl proveden.
Îádné poznámky.
Ovûfiil:
SERVISNÍ KNÍÎKA
Datum, ujeté kilometry, razítko, podpis
âinnost
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
âesky –
47
SERVISNÍ KNÍÎKA
Datum, ujeté kilometry, razítko, podpis
âinnost
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
48– âesky
SERVISNÍ KNÍÎKA
Datum, ujeté kilometry, razítko, podpis
âinnost
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
âesky –
49
POZNÁMKY
50– âesky
POZNÁMKY
âesky –
51
POZNÁMKY
52– âesky
´*xs)¶0G¨
âesky –
53
108 88 30-90
´*xs)¶0G¨
2002W10

Podobné dokumenty

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat.

Více

UUKL

UUKL • Ve shodě se standardy (ISO 16 484-2, Část 3.110), modul v režimu ručního ovládání ovládá funkce přímo, bez bezpečnostních vazeb na ostatní prvky.  V tomto případě je plná zodpovědnost na operáto...

Více

OM, FR2211 R, FR2211 M, FR2213 MA, FR2216 A

OM, FR2211 R, FR2211 M, FR2213 MA, FR2216 A Tento stroj je urãen v˘hradnû k sekání trávy bûÏn˘ch trávníkÛ a jin˘ch upraven˘ch a rovn˘ch travnat˘ch ploch bez pfiekáÏek v podobû kamení, pafiezÛ aj. Stroj, kter˘ je vybaven pfiídavn˘m vybavením dod...

Více

EX201W-UserManual-czech čeština – PDF

EX201W-UserManual-czech čeština – PDF nebo televizního signálu, coÏ je moÏné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafiízení, Ïádáme uÏivatele, aby se pokusil odstranit toto ru‰ení provedením nûkterého z následujících opatfiení:

Více

Čerpadla - PDF

Čerpadla - PDF âerpadla pro filtraãní zafiízení Samonasávací pumpa NOVA DELFINO, pro pouÏití do filtraãních systémÛ, patfií svou kvalitou do vy‰‰í tfiídy. Napojení: 2“ Krytí motoru: IP 55 Otáãky: 2 800 ot./min. Hluã...

Více

Navod Husqvarna R 213 C,216216 AWD Stáhnout

Navod Husqvarna R 213 C,216216 AWD Stáhnout pouÏívejte vÏdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji‰tûn.

Více

ÚdrĎba - Jonsered

ÚdrĎba - Jonsered uhelnat˘, coÏ je bezbarv˘, jedovat˘ plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien˘ch prostorách.

Více

Návod na použitie

Návod na použitie 12. TECHNICAL DATA (a summary of the

Více

Návod k obsluze pro Husqvarna 418 Ts AWD

Návod k obsluze pro Husqvarna 418 Ts AWD Obsluha, servis a opravy stroje mohou b˘t provádûny pouze osobami obeznámen˘mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu‰n˘mi bezpeãn˘mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazÛm, ve‰keré platné ...

Více