Osvobození Červenec,Srpen 2015

Transkript

Osvobození Červenec,Srpen 2015
zemd EU k solidaritE: ,,Evropa mus[ b!,t ochranou pro kaiddho uprchlfka. " I pies rozhodn;i postoj
eurounijnf vdrchu5ky je v5ak v bruselskych pal6cich citit nervozita. ,,Vzpoura davfi" proti
uprchlickym kv6t6m, jeZ se jako polar Siii napffd Evropou, donutila ke zmdn6 kursu i jinak vZdy
spolehliv6 bruselskd loutky, jakymi jsou premi6r Sobotka di francouzskli piedseda vl6dy Valls. Nenf
se co divit, nebot' zprhvy piichazejici z jihu It6lie jsou opravdu hnizostra5n6 a piipominaji vfjevy
z b6dkovfch hororu o invazi zombii.
Jtilni
ltflie zailivh hororov6
sc6ny
Uprchlici jii.v jlini It6lii obsazuji i obydlen6 domy. Zlodinnost ,,azylanti" zde dosahuje hrozivfch
disel. Ozbrojen6 tlupy dern;ich ,,uprchlikt" se vloup6vaji do domt, obsazuji je a terorizuji mistni
obyvatele. Nejhorii situace panuje podle oditfch svddkri v malych pobieZnfch mdstedk6ch, kde
dasto neni ani policejni stanice.
Podle mistnich jsou obsazovriny jak komun6lni budovy, postaven6 pro nemajetn6Italy, tak i
soukrom6 nemovitosti. V italsk6 televizi bdLirozhovory reportdru s oditymi sv6dky, zoufale
piit:/;iLejicimi tomu, jak se v jejich domech zabarikhdovhvajitlupy dernfchAfridant. Mistnf policie
situaci piest6v6 zvI6dat. Azylanti se pfi zilsahuuchyluji k srdceryvnlim scdnrim, vyhroZuji svrZenim
svfch ddtizoken domu di sebevraZednym skokem ze stiechy. AprotoZe si italsk6 vlfidaiiLdnil
takovy spektakul6rni skand6l nepfeje, naiidila policejnim sloZkSm, aby postupovaly s maxim6lnf
moZnou ohleduplnosti. CoZ ov5em pro prav6 vlastniky znamen6, Zeprivdbezniiltrady pii5li o
stiechu nad hlavou.
Invazn{ jednotlE jsou piipraverry k vyloddni. ZadnA Zeny a ddti
jen bojeschopni
muZi
Kdo uvedl davy "uprchlikfi" do pohybu?
Situace se zadin|prudce zhor5ovat i ve velkych mdstech jako je Rim di Neapol. I zde drartaticky
stoup6 kriminalita. RimSti obyvatel6 zazdivaji sklepni okna, opeviuji domy a ploty obaluji
ostnatym dr6tem. Podle publicisty Maria Frantiniho se bude situace nadille zhor5ovat. ,,Tyto hordy
bez osobn[ch dokladfi, bez zdvazkfr, nemaj{c{ch co ztratit,'si vezmou, co chtdj{, a nikdo uZ je
nezastav{, " pi3e ve sv6 reportilZi z jihu It6lie.
Zilsadniot6zkou samoziejmE je, kdo dal tyto destruktivni sily do pohybu. Azajakym ridelem? Je
snad dnesnf ,,uprchlick6l<rize" katalyzfltorem,,glob6lnich strukturrilnich zmdn",znichimh
prostiednictvim umdle vyvolan6ho chaosu d6l postoupit konstrukce Nov6ho svdtov6ho i6du? Pokud
ano, tato ,,mal6ochutn6vka" n6m jej piedstavuje pom6rnd ninom6.
Do
16il.i
migraini vlna nedo5plichne
Zajimavl jev t6to souvislosti sledovat chov6ni brusels(ich elit a jejich (na5ich) dom6cich
kolaborantri.lmezi,,brusel6ky"sejiZSiiifamyotom,letiv,,hornichl6Lic}lt'',kamstiedozemni
voda nedoSplichne a b6Zenec nedobdhne je obdtovali. Samoziej md, Le existuje ie5eni i pro piipad,
Ze se,,vzpoura davfi" neuklidni. Jedna jejich soudruZkanitmto v neddlnim kabaretu u Moravct
ie$azcelaoteviend. Reditelka SdruZenf pro integraci a migraci Magda FaltovS na otiizku, co se
bude dit, kdyZ kv6ty pro uprchliky nebudou piijaty, nepokrytd sddlila, Ze je nalradi ,,neformiilni
neveiejn6 dohoda." Kv6ty nekv6ty, na vysledndm zaplaveni Evropy imigranty z cinch kultur
OSVOBOZENI 2015 - PO PREETENI PREDEJ PROSIM DAL
dom6cf odpor v jednotlivjch st6tech unie nic nezmdni.
Ostatnd Brusel m6natakovf postup osvdddenli mustr. Vzpomeime: KdyZ se nepodaiilo prosadit
Evropsku fstavu, proti nfZ se v referendech postavili Francouzi i Holand'an6 (letos v dervnu
od t6to
tragick6 ud6losti ubdhne jiZ pdt let), pii5la lest s Lisabonskou smlouvou, na
iiiiZ piijeti jiL
referenda, s vfjimkou Irska, nebyla zapotiebi. Akdy|Irovd napoprv6 hlasovuii,"iputnd:., nechali je
soudruzi uddlat repardt. A pr6v6 piijeti Lisabonskd smlouvy a s nim souvisejici Sciengensk;f prorto,.
vytvoiily rimec, jenibrdny do Evropy pro statisice imigrantt oteviel.
Dalekos6hl6 globdlni zm6ny
S bliZicfmi se dalekosdhlymi ,,glob6lnfmi zmdnami" jsou ale europeistd piece jen ponEkud
new6zni. Vfkonny ieditel think-tanku Evropsk6 hodnoty Radko Hotcovitcy aieho zilstupce Jakub
Janda minul;f tfden v Respektu pobrek6vali, Ze se kv&li uprchlick6 krizi ceif kor6b Evropsk6
unie
zalinSpovriZlivd nakl6ndt. Uv6domuji si, Le i jit takmiziv|sympatie
,,"uroobd*.i., k jejich um6l6
vlasti mttZe zmizet jakpfuanadhrncem. ,,Patrnd jedinym 4prisobim, jak n6sledn6mu pf.r*u
uprchlfkri zabtinit, by bylo obnoveni kontrol na hranicich a tedy de facto zruSeni Schingenu,,.
hoiekujf prlnovd a soudasnd prorokuji: ,,Jen v Libyi se chystri na moie asi milion lidi..,
Situace se zadfnf vymyl<at z rukou
Ze zdv€ru dl6nku vysvitS, zdeho maji destf Bruseland nejvdt5f obavy. ,,V okamiiku, pdy Marine Le
Pen voll inrfina Francouzri, s myilenkami Pegidy sympatizuje tietina Ndmcti (odkud io prinov6
vEdf, to jsme si v na5ich m6difch nepiedetli) a Nigela Farage zastavil od kiesel v britskdm
parlamentuien volebni systdm, znamenaj[ t<v6ty na piistdhovalce pfildvdni oleje do ihnouc{ho ohnd
obau kterd znaind idst evropskd veiejnosti cft[. Lepii podhoubl pro ndrfist privicovdho populismu
a extremismu si ziejmd nelze piedstavit".
Uvddomuji si, a jistd nejen ori, Le eurobabyl6nskf projekt je tEmito ud6lostmi ve spontilnnim
ohroZeni. Piedsedkynd Ndrodni fronty Marine Le Penov6 ve sv6 posledni tiskovd zpr6v6z minul6ho
ffdne oznadilazahlavnrho vinika tdto katastrofillnf situace Nicolase Sarkozyho, jeiozvojensk6
man6vry, proveden6 na popud USA, uvrhly Libyi do chaosu. ,,Pfipomindme odpovddnost Nicolase
Sarlmzyho za souiasnd imigraini drama, zpfisobend vojenskou iniervencf v Libyf v roce 2011. Maj{
z n{ prospdch jen dZihddistd a paierdci, profituj[ci ze vznikldho chaosu a z organizovdni imigrace
do Francie. " VtdkynE francouzsk6 pravice rezolutnd odmit6 nejen jak6koliv piedstavy o
migradnich kv6t6ch, ale poZaduje po aktu6lnfch francouzskych vl6dcfch, aby)adaliurychlen6 a
radik6lnd soudasnou situaci ie5it. Nawhuje okamZit6 obnoveni narodnich hranic avracenilodf s
imigranty do jejich mateisgfch pffstavri.
Ti co se
vyloduii u jihoitalskych biehfi neplipomfnaji syrskd vdleind uprchtitcy
Cekf nfs mimoiddni horkf ierven
politikt, vdetnd tdch na5ich, hovoii o jedindm: Zase nebyli vdas
informovilni. Ministr vniha Milan Chovanec dokonce prohl6sil, ZeUy se ve vdci pfijimrini uprchlfkfi
nebranil referendu. Cel6politickdreprezentace vidi, Ze se "ndco ddjel'a Ze jimdynamikatohoto
procesu mtZe snadno zlomitpoliticky vaz. (ewnoqf bruselsky summit,ieniby mdl
bfi pro
Ustra5en6 tviiie evropskych
OSVoBoZENi 2015 _ Po PREdTENI pi.popr PRoSiM DAL
nalezeri,,konedn6ho ie5eni" rozhoduj ici, proto bude j istd bouilivy.
fkor obdanri najde. Kv6ty prijdou nejspiS k ledu a nahradi je ona
,,neform6lnf dohoda", po nil budou uprchlici do Evropy bez vdt5ich piekaZek proudit d6l. K jejich
Jistd se v5ak,,ie5eni" na
pierozddleni nakonec tak6 dojde, jen o tom uZ nebudou obdan6jednotlivfch st6t& dopiedu vdd6t.
Llvddomf si to aZ ve chvfli, kdy i jejich drim bude obsazen novjmi nenrartfmi,,n6jemnfky".
KaZd6mu soudn6mu dlov6ku je j asn6, Ze jedinym ridinnjm ie5enfm je v tuto chvili vzaviit hranice a
obnovit swchovanost n6rodnich st6tfi, v nichZ se budou,,dom6cf" v soudinnosti s policii a armddou
imigradni invazi aktivnd blinit. Brusel jist6 udini v5e pro to, aby tomuto jedin6mu moZn6mu ieseni
zabrinil.Nechrime si to libit?
iUnet< pievzat z: http:llprotiproud.parlamentnilisty. cztpolinka/I718-uprchlicky-ohen- zazehliamericane-sami-vsak-zadne-bezence-neprijmou-azylanti-v-italii-jiz-terorizuji-mistni-obcany-lepenova- a-kazdy- s-rozumem-v-hlave -zna-r ecept- ubranime - s e. htrn
NELETEJTE S AIR FRANCE
Air France je jedin6 Evropsk6 Leteck6 spolednost, kter6 se dosud podfli na krut6 piepravE prim6tu
pro vyzkumy, pii kterjch je dek6 bolestiv6 smrt.
Prim6ti na5i nejbliZ5f piibuzni jsou bud'brut6ln6 odchyt6vtini v piirodE nebo chov6ni za otiesnych
podminek a po t6 piepravovdni do laboratoff.
T6mdi nikdo z cestujicich nem6 piedstavu o utrpeni v podpalubf.
Bdhem d6lkoqfch letri opice str6daji hladem aLinn.
Jsou stresov6ny hlukem, extr6mnimi zmdnami teplot a Spatnym vdtninim.
Toto jejich utrpeni trv6 ce16 dny a dasto m6 za n6sledek i smrt.
Roky protestri piesv6ddily mnoh6 leteck6 jako je napi. Lufthansa, British Airways, eSA, Finnair,
Alitalia, Iberia, Swiss, International, Airlines, Brussels, Airines, Delta Airlines, Northwest Airlines,
UnitedAirlines, SouthAfricanArways a ChinaAirlines, aby s piepravou prim6tu skondily.
NEkolik aerolinek se v5ak na tomto Spinav6m obchodu i nadrile podili.
Air France je mezi nimi posledni Evropskou leteckou spolednosti.
Nel6tejte s Air France!
Napi5te eeskd pobodce Air France
Jungmannova750l34, 110 00 Praha I
( mail. [email protected] fr
piepravovilni opic do laboratoii.
Podepi5te online petici: WWW.cccac.org I czwhat-we- do / campaiings/Say - no-to-air-france I
a poZadujte ukondeni
pledge.
OSVOBOZENI 2OI5 _ PO PREETENI PREDEJ PROSIM DAL

Podobné dokumenty