Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre

Transkript

Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre
ČESKY
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Pán je blízko. (Flp 4,4.5)
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým
srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil
tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už
neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať
neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe,
hrdina, vítěz; nad tebou bude plesat v radosti, obnovil k tobě svou
lásku, s veselím nad tebou zajásá jako za dnů shromáždění.
(Bratři a sestry!) Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše
ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte
starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a
prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno
pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
Lidé se ptali Jana (Křtitele): "Co máme dělat?" Odpovídal jim: "Kdo
má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má
něco k jídlu, ať jedná stejně." Přišli také celníci, aby se dali pokřtít,
a ptali se ho: "Mistře, co máme dělat?" On jim odpověděl:
"Nevybírejte víc, než je stanoveno." I vojáci se ho ptali: "A co
máme dělat my?" Odpověděl jim: "Na nikom se nedopouštějte
násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem." Lid
byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není
Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází
Vienna International Religious Centre
www.virc.at
však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u
opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má
lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlátě a pšenici uložil na
sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." Dával lidu
ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.
Nic se v Bibli tak často nevyskytuje, jako slovo radost. Více než 300 krát se toto
slovo nebo slovo s podobným významem vyskytuje v Písmu. Na třetí neděli
adventní je právě slovo "radost" hlavním motivem všech liturgických textů. Radost a
jásot z Boha, který nás lidi nenechá ve štychu a chce nás zachránit ode všeho
zlého.
Již čtení ze Starého zákona je příkladem pro biblickou "radostnou zvěst". Na důkaz
své lásky zachránil Bůh svůj národ z každého neštěstí a učinil konec všemu
neštěstí.
I apoštol Pavel je naplněn touto radostí a to tak silně, že se snaží předat svým
čtenářům, jak je radost v životě potřebná a neměla by chybět ani v dobrých a ani
ve zlých dobách. Tato pravá radost zasáhne a naplní celého člověka. Pavel ví, o
čem mluví, neboť během psaní tohoto listu byl vězněn, pronásledován, trpěl a žil v
nejistotě. Důvodem jeho radosti byla víra a důvěra, že Bůh je blízko.
Zkušenost Boží blízkosti a to, co díky tomu dostáváme, vyvolává automaticky
otázku, se kterou se setkáváme v evangeliu: "Co mám tedy dělat?" Když zažijeme,
že nás nese Boží láska a blízkost, když se v nás radost z této zkušenosti rozzáří jako
světlo a rozjasní naše nitro, pak se objeví přání, abychom změnili svůj život nebo
jej obnovili, aby v nás toto světlo již nezaniklo, aby i ostatní na tom měli svůj podíl.
Kdo jednou potkal Boha, už nebude chtít žít tak jako před tím.
Je však vůbec možné radovat se ve světě, ve kterém vládne tolik strachu, chaosu,
hříchu a neštěstí? Jak můžeme temnotu popřít nebo vypudit, v tom nám pomůže
dnešní první čtení: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; nad tebou
bude plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku… Pouze Bůh nás může osvobodit.
Pomocí vlastních sil nedokážeme mnoho náročných situací zvládnout. A to je
známo i Pavlovi. Boží dějiny Jeho národa nás však učí, že Bůh je ten, který stojí na
naší straně v největší nouzi a bídě, který s námi soucítí a snaží se nás vysvobodit
ode všeho zlého.
Teď si však sami přiznejme – jsme skutečně naplněni touto důvěrou a jistotou Boží
blízkosti? Radost se chce rozdávat, dále se darovat. Jsou naše rodiny, naše práce,
církev skutečně naplněny touto radostí a laskavostí tak, že se každý cítí být námi
přijatý, cítí se skutečně dobře? Nenechme se proto nikým přesvědčit, že nesmíme a
nemáme být radostní! Radost je nejsilnější vyjádření lásky k životu a k Bohu, který
tento život daruje, posilňuje a završuje. Tato radost se musí stát základem našeho
celého života, aby v ní nalézal nové a kreativní vyjádření! Bez radosti bude každá
namáhavá realizace našeho životního směřování jen bezduchým a neradostným
plněním příkazů.
Vienna International Religious Centre
[email protected]

Podobné dokumenty

Advent_35_12-21

Advent_35_12-21 Moje holubičko ve skalním úkrytu, v dutině srázu, ukaž mi svoji tvář, ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný a půvabná je tvoje tvář." nebo Sof 3,14-18a Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izr...

Více

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE Čtení z knihy proroka Sofoniáše. Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je H...

Více

1232905563_sb_freskykostelasv. jana křtitele

1232905563_sb_freskykostelasv. jana křtitele „Jsi ten prorok?“ Odpověděl: „Ne“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš“ Řekl: „Jsem hlas volajícího na poušti: urovnejte cestu Páně – jak...

Více

31. neděle v mezidobí A - Vienna International Religious Centre

31. neděle v mezidobí A - Vienna International Religious Centre Člověk zde ví, že spása a vykoupení zůstane vždy nezaslouženým Božím darem, který není možno si koupit za žádné střapce a modlitební řemínky, ani žádným čestným místem nebo oslovováním se čestným t...

Více

Pokoj tomuto domu! - Vienna International Religious Centre

Pokoj tomuto domu! - Vienna International Religious Centre křesťané a křesťanky jsou posláni do celého světa, aby hlásali všem lidem o novém světě. Při čemž si všichni ti, kteří se snaží přinést nové stvoření, Boží království, do světa, musí být vědomi, že...

Více

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lk 6,36)

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lk 6,36) hodnotami, snažením a podmínkami. Nesmírnost této nečekané a čisté lásky, kterou žil Ježíš ve vlastní osobě se chce stát vzorem pro naše jednání. Tyto "požadavky" nejsou ve své podstatě žádnými pož...

Více