1 Návod k montáži a obsluze Rádia pod omítku 0315 ..

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Rádia pod omítku 0315 ..
Návod k montáži a
obsluze
Rádia pod omítku
0315 ..
1
Ovládání
Obr. 1: Ovládací prvek
Funkce rádia pod omítku jsou řízeny
pomocí tlačítek ovládacího prvku:
krátkým stisknutím se rádio zapíná/vypíná;
dlouhé stisknutí přepne rádio do režimu
Sleep-Modus (režim spánku).
krátkým stisknutím se spustí vyhledávání
vysílačů.
při stisknutí (-) se hlasitost rádia sníží;
při stisknutí (+) se hlasitost zvýší.
Pamět’ 1 / 2:
krátkým stisknutím se vyvolá uložený
vysílač;
dlouhým stisknutím se vysílač uloží do
paměti.
2
Zapnutí rádia pod omítku
V závislosti na délce stisknutí tlačítka
Zapnuto/Vypnuto
můžete rádio pod
omítku zapnout v režimu "Manual"
("Manuální") nebo "Sleep":
Režim "Manual"
Krátkým stisknutím tlačítka Zapnuto/
Vypnuto se rádio pod omítku zapíná.
Zůstává zapnuté, dokud přístroj opětným
stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto
nevypnete.
Režim "Sleep"
Režim "Sleep" se aktivuje stisknutím
tlačítka Zapnuto/Vypnuto, až rádio krátce
přepne na ztlumený zvuk.
V režimu spánku se rádio po 30 minutách
automaticky vypne. Režim "Sleep" je
signalizován blikáním stavové LED
"ZAPNUTO".
Režim "Sleep" můžete aktivovat také tehdy,
když je rádio pod omítku právě zapnuté.
K tomu stiskněte po dobu cca 5 sekund
tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
i
Automatické vypnutí
Rádio pod omítku nabízí funkci zapínání
při zapnutí osvětlení místnosti nebo
zapnutí pomocí spínacích hodin. Tato
funkce je však závislá na individuálním
instalačním prostředí vašeho bytu.
Zeptejte se elektromechanika, zda je tuto
funkci u vás možno realizovat.
3
Nastavení hlasitosti
Hlasitost se nastavuje oběma tlačítky
(+) a (-).
Stisknutím pravého tlačítka (+) se hlasitost
zvýší.
Stisknutím levého tlačítka (-) se hlasitost
sníží.
i
Chování při zapnutí
Při zapnutí se vyvolá naposledy
nastavený vysílač (pamět’ 1/2 nebo ručně
nastavený během vyhledávání) s
naposledy nastavenou hlasitostí.
Vyhledávání vysílačů
Vyhledávání vysílačů spust’te krátkým
stisknutím tlačítka vyhledávání
. Během
vyhledávání svítí LED
a rádio pod
omítku je přepnuto na ztlumený zvuk.
Jakmile je nalezen vysílač, zhasne LED
a je slyšet vysílání tohoto vysílače.
i
Vyhledávání vysílačů
Směr vyhledávání je nastaven ve
vzestupném směru frekvencí. Když je
dosaženo horní hranice frekvenčního
pásma (108,00 MHz), přepne se rádio na
spodní hranici frekvenčního pásma
(87,50 MHz) a pokračuje ve vyhledávání.
Když vyhledávání dojde znovu k výchozí
frekvenci, přepne se rádio automaticky na
nejvyšší stupeň citlivosti. Tak mohou být
přijímány i slabší vysílače.
4
Uložení vysílačů
Rádio pod omítku disponuje dvěma
pamět’ovými pozicemi, do nichž lze
vysílače ukládat. K tomu vyberte vysílač
získaný při vyhledávání vysílačů, který
byste chtěli uložit. K uložení požadovaného
vysílače stiskněte tlačítko příslušné paměti
po dobu nejméně 2 sekundy.
Jakmile je tlačítko stisknuto, rádio se
ztlumí.
Držte tlačítko paměti stisknuté, až bude
uložený vysílač opět slyšet a obě stavové
LED "Pamět’ 1" a "Pamět’ 2" se rozsvítí.
Tato akustická a vizuální zpětná vazba
signalizuje úspěšné
uložení vysílače.
i
Přepsání paměti
Jestliže je již pamět’ová pozice obsazena
některým vysílačem, je tato při uložení
přepsána novým vysílačem.
Vyvolání vysílače
Stiskněte krátce tlačítko paměti, aby se
vyvolal uložený vysílač. Nastaví se uložený
vysílač a stavová LED pamět’ové pozice
bude svítit.
5
Návod k montáži
Obr. 2: Konstrukce rádia pod omítku
Rádio pod omítku se skládá z výkonového
dílu (šedý), nástavce reproduktoru, vložky
rádia (černá) a ovládacího prvku. Obě
vložky pod omítku jsou navzájem propojeny
kabelem a lze je umístit libovolně pod sebe
nebo vedle sebe do dvou krabic pod
omítku.
i
Ovládací prvek
Ovládací prvek byl navržen speciálně pro
rádio pod omítku.
Tlačítkové snímače EIB sice mechanicky
vyhovují také vložce rádia, ale nemají
žádnou funkci.
6
Montáž
Pozor
Vestavbu a montáž elektrických přístrojů
smí provádět jen autorizovaný
elektromechanik.
Vedení pro napájení (230 V) se
z bezpečnostnětechnických důvodů
nesmí být vedeno přes vestavnou krabici
rádiového dílu.
Rádio pod omítku namontujte v interiéru
na místo chráněné před kapající
a stříkající vodou.
Všechny elektronické přístroje vydávají
rušivé signály, které může zčásti přijímat
také rádio.
Z tohoto důvodu mohou při přímé
kombinací rádia pod omítku s
elektronickými přístroji v jedné instalační
jednotce docházet k poruchám příjmu.
Před instalací takové kombinace proveďte
proto předem na místě zkoušku funkce.
Možné poruchy mohou být omezeny
zvětšením vzdálenosti mezi přístroji pod
omítku.
Rádio pod omítku se montuje do dvou
běžných vestavných krabic pod omítku
(doporučení: hluboké krabice). Při instalaci
do duté stěny použijte 2dílnou přístrojovou
krabici, protože propojovací otvory
jednoduchých krabic jsou pro připojovací
kabel rádia pod omítku příliš úzké.
7
Komponenty rádia nainstalujte
v následujícím pořadí:
1. Napájení (230 V) přiveďte ke svorkám
L/N výkonového dílu.
N1L
Obr. 3: Výkonový díl (šedá vložka)
2. Případně připojte vstup vedlejší stanice
230 V (1) (viz Strana 10).
3. Připojovací kabel protáhněte k druhé
krabici.
4. Výkonový díl namontujte do krabice pod
omítku.
5. Připojovací kabel nasaďte na vložku
rádia. Ochranný vodič (PE) může být
z funkčních důvodů připojen ke svorce X.
aXb
Obr. 4: Vložka rádia (černá vložka)
8
6. Případně připojte bezpotenciálový vstup
vedlejší stanice (a/b) (viz Strana 11).
7. Zamontujte vložku rádia.
8. Přiložte krycí rámeček a nástavec
reproduktoru a rovněž ovládací prvek.
i
Zajištění proti krádeži
Jako zajištění proti krádeži můžete
nástavec reproduktoru a ovládací prvek
upevnit přiloženými šrouby. Za tím účelem
nejprve vytáhněte kryty z obou nástavců.
9
Funkce vedlejší stanice
Rádio pod omítku disponuje dvěma vstupy
vedlejší stanice; jedním bezpotenciálovým
vstupem a jedním vstupem vedlejší stanice
230 V. Prostřednictvím těchto vstupů
vedlejší stanice může být rádio pod omítku
zapínáno a vypínáno pomocí dálkového
ovládání.
Prostřednictvím vstupu vedlejší stanice
230 V výkonového dílu může být rádio pod
omítku zapínáno např. spolu s osvětlením
místnosti. K tomu je spínaná fáze od
spínače přivedena na vstup vedlejší stanice
230 V rádia pod omítku (viz Obr. 5).
L
N
L
Spínač
N1L
Výkonový díl
Obr. 5: Spínač Vypnuto na vstupu vedlejší
stanice 230 V výkonového dílu
10
K bezpotenciálovému vstupu vedlejší
stanice vložky rádia pod omítku může být
připojen např. spínač, kterým je možno
rádio pod omítku zapínat a vypínat.
K potenciálovému vstupu vedlejší stanice
můžete připojit také spínací kontakt
spínacích hodin (viz Obr. 6). Kombinace
rádia pod omítku a spínacích hodin může
být použita např. jako rádiový budík.
L
N
OFF
ON
PE
aXb
1 2N L
Spínací hodiny
Vložka rádia
Obr. 6: Spínací hodiny na bezpotenciálovém
vstupu vedlejší stanice vložky rádia
Pozor
K bezpotenciálovému vstupu vedlejší
stanice vložky rádia (svorka a/b) nesmí
být přivedeno žádné napětí.
11
Technické údaje
Provozní napětí:
230 V stř.
Rozsah teploty:
0 °C až + 50 °C
Vlhkost vzduchu:
25 až 90%
Frekvenční rozsah: 87,50 až
108,00 MHz
Druh ochrany:
IP 20
Přípojky:
Šroubové svorky
2,5 mm2 nebo
2 x 1,5 mm2
i
První uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu je
aktivována funkce Autostore:
Vyhledávání vysílačů se spustí
automaticky od spodní hranice
frekvenčního pásma (87,50 MHz).
Dva první vyhledané vysílače obsadí
automaticky pamět’ové pozice 1 a 2.
Záruka
Poskytujeme záruku v rámci zákonných
ustanovení.
Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem
závady do našeho centrálního
zákaznického servisu.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald
12
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstalační
systémy
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
[email protected]
13

Podobné dokumenty

PCNT-02/03

PCNT-02/03 Vstupy čítačů jsou galvanicky odděleny optrony. Filtr vstupního signálu je volen tak, aby bylo možno čítat signály až do kmitočtu 200 kHz. Pro snímání pomalých signálů (impulzy Pro každou souřadnic...

Více

Zkoordinované svodiče bleskových proudů - typ 1

Zkoordinované svodiče bleskových proudů - typ 1 Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými i při přímých úderech blesku. Svodič bleskových proudů, typ 1 po...

Více

Návod k obsluze Rádiová meteorologická stanice 0334 ..

Návod k obsluze Rádiová meteorologická stanice 0334 .. rádiovým snímačem a rádiovou meteorologickou stanicí. Při praktickém provozu se obvykle mezi vysílačem a přijímačem nacházejí stěny, stropy místností atd., takže je dosah úměrně snížen. • Rádiový s...

Více

Načíst

Načíst 1 Nadpis menu: Nadpis menu znázorňuje, která položka menu je právě aktivní (zde menu Uvedení do provozu v programovacím režimu). 2 Rolovací značky: Rolovací značky znázorňují směr, kterým se lze po...

Více

Gira pro hotely

Gira pro hotely It allows you to install a wide variety of the most modern radio control options without having to chop open the wall. This avoids the need for costly and involved intrusions into the building stru...

Více

PDF ke stažení - PROMA REHA, sro

PDF ke stažení - PROMA REHA, sro 22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée

Více

Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286 ..

Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286 .. • Jas (viz Strana 9) • Kontrast (viz Strana 9) • Barva (viz Strana 9) • Doba zapnutí (viz Strana 10)

Více

Prospekt TUS cesky

Prospekt TUS cesky EU a jsou uspořádány do konstrukčních bloků pro přehlednost a příjemný servis.

Více

Laden - Gira

Laden - Gira Po instalaci všech zařízení (vstupní a bytové stanice, řídicí jednotka, IP brána vstupního komunikačního systému, IP kamera atd.), může být vstupní komunikační systém uveden do provozu. Při uvedení...

Více