Vedení potrubí - Katedra technických zařízení budov K11125

Transkript

Vedení potrubí - Katedra technických zařízení budov K11125
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1
VNITŘNÍ KANALIZACE
PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
- katedra technických zařízení budov -
Vedení instalací - konstrukce:
podle typu konstrukce :
zdivo – se zohledněním statických, tepelně izolačních a akustických vlastností !!!
- příčky od 150mm pro rozvody připojovacího potrubí
- nosné zdi od 250 mm se zohledněním statiky a vedení stropní konstrukcí (ŽB
kce a výztuž)
- akustické dělící konstrukce !!! – vůbec nebo výjimečně (posouzení hluku)
železobeton – zcela výjimečně, po dohodě s ostatními profesemi, pokud to není
záměr (podlahové vytápění apod…)
montované konstrukce – podle mezery mezi obkladovým materiálem a možnosti
průchodu nosnými prvky (SDK podle šířky profilu)
instalační šachty, předstěnové systémy – inteligentní vedení rozvodů !!!
podlahy – v izolační vrstvě, dilatace!!!, porušení roznášecí vrstvy
1
Vedení a uchycení potrubí – možná řešení
nosná kce
+
předstěna
SDK profil
instalační
šachta
dvojitá
konstrukce
vnitřní
nosná plná
konstrukce
Vedení a uchycení potrubí – příčky
!!! možná, ale nevhodná řešení !!!
SDK profil
(vedení závisí na
šířce profilu)
?
příčka 100mm
ne !!!
příčka
150mm
(statika, hluk)
?
2
Vedení a uchycení potrubí – obvodový plášť
!!! chybná nebo nemožná řešení !!!
zděná stěna
300mm
+
izolace
zděná stěna
440mm
ŽB stěna
+
izolace
dřevostavba
Vedení potrubí – podlahová konstrukce
!!! problematická řešení !!!
lehká plovoucí podlaha
těžká plovoucí podlaha
kročejová izolace 30 mm
kročejová izolace 50 mm
vodovod, vytápění
(připojovací potrubí bez křížení)
vodovod, vytápění
(připojovací potrubí)
!!! ne kanalizace !!!
!!! ne kanalizace !!!
?
3
Vedení potrubí – podlahová konstrukce
!!! možná řešení !!!
těžká plovoucí podlaha - tepelná izolace >100 mm
vodovod, vytápění a kanalizace pouze se zohledněním spádu !!!
(připojovací potrubí, ne hlavní rozvody – armatury ???)
Vedení potrubí – mezibytová stěna
!!! bez jakýchkoli instalací !!!
BYT č.1
BYT č.2
4
Umístění spotřebičů – koupelny, umývárny
dělení na zóny
vana – půdorys
vana – řez
2
sprcha - vpusť
3
0,6m
0,1
2
3
0,6m
2,4m
0,1
1
2
3
2
3
0,6m
2,25m
2,4m
0
0,6m
2,4m
zóna 0
uvnitř vany – v této zóně může být pouze zařízení vyhovující podmínkám této zóny, nebo zařízení napájené malým napětím 12V
(síťové zdroje tohoto napětí však musí být mimo zónu 0 )
zóna 1
zde mohou být ohřívače vody, sprchová čerpadla, zařízení vyrobená pro tuto zónu a zařízení jejichž obvody jsou vybaveny
proudovým chráničem 30mA
zóna 2
zde mohou být zařízení povolená v zóně 1 a dále svítidla, ventilátory, zařízení pro vířivé vany, pokud vyhovují podmínkám tohoto
prostoru a jejichž obvody jsou vybaveny proudovým chráničem 30mA
zóna 3
- v této zóně mohou být instalovány vypínače a zásuvky (při dodržení umístění těchto zařízení v umývacím prostoru – viz dále),
jejichž obvody jsou vybaveny proudovým chráničem 30mA
5
vana – půdorys
vana – řez
2
sprcha - vpusť
3
0,6m
0,1
2
3
0,6m
2,4m
0,1
1
2
3
2
3
0,6m
2,25m
2,4m
0
0,6m
2,4m
V zónách 0,1,2 nesmějí být žádné zásuvky, vypínače a spotřebiče na 230V
s výjimkou spínačů obvodů SELV* v 1. a 2. zóně a zásuvek SELV* v 2. zóně !!!
V zónách 0,1,2,3 nesmí vést žádná vedení napájející jiné místnosti !!!
* - obvody SELV jsou obvody, které slouží jako ochrana před nebezpečným
dotykem živých a neživých částí malým napětím (12V apod.)
Vedení po stropem v suterénu
6
Předstěnové systémy - instalační příčky
Nevhodné vedení v podlaze a konstrukci !!!
7
Vedení v podlaze !!!
Vedení v podlaze !!!
8
Vedení v podlaze !!!
Splaškové odpadní vody
•
Pro jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou dány
hodnoty výpočtového odtoku DU a pro jednotlivé typy
provozů jsou dány součinitele odtoku K. Celkový
přítok QWW se stanoví dle ČSN EN 12056-2 podle
vzorce:
QWW = K
•
•
•
∑ DU
[l/s]
Qww - průtok splaškových odpadních vod [l/s]
K - součinitel odtoku
ΣDU - součet výpočtových odtoků [l/s]
9
Výpočtové odtoky – splaškové vody
Zařizovací předmět
Pitná fontánka
Umývátko
Umývací žlab nebo umývací fontánka
Vanička na nohy
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením nebo tlakovým
splachovačem
Nástěnná výlevka s napojením DN 50
Prameník
Velkokuchyňský dřez
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70
Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu menším než 6 l
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100
1)
Na jednu výtokovou armaturu
2)
Podle systému II
Výpočtový odtok
DU [l/s]
0,2
0,3
0,31)
0,5
0,5
0,8
0,8
0,9
1,5
1,8 2)
1,8
2,5
Tabulka 2-1 Výpočtový odtok zařizovacích předmětů
Dešťové odpadní vody
Množství dešťových odpadních vod QR se stanovuje z
vydatnosti srážek, odvodňované plochy a součinitele odtoku
podle ČSN EN 12056-3 dle vztahu:
QR = i ⋅ c ⋅ A
[l.s-1]
QR - průtok dešťových odpadních vod [l.s-1]
i - intenzita deště [l.s-1.m-2 ], pro ČR se uvažuje hodnota
0,03 l.s-1.m-2
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná
plocha střechy [m2]
C - součinitel odtoku [-]
10
Součinitel odtoku
Způsob odběru vody
K
l 0,5/s 0,5
Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky,
penziony, úřady)
Rovnoměrný odběr vody (budovy občanského vybavení sídlišť)
Skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody
(např. hromadné umývárny, sprchy)
Skupiny zařizovacích předmětů se zvláštním odběrem vody
(laboratoře v průmyslu)
0,5
0,7
1,0
1,2
Tabulka 2-1 Součinitel odtoku zařizovacích předmětů
Splaškové a dešťové odpadní vody
Množství splaškových a dešťových odpadních vod QRW se
stanovuje se zohledněním současnosti při společném odtoku
podle ČSN EN 12056-3 dle vztahu:
Q RW = 0 ,33 QWW + Q R
[l.s-1]
QRW - průtok splaškových a dešťových odpadních vod [l.s-1]
QR - průtok dešťových odpadních vod [l.s-1]
QWW - průtok splaškových odpadních vod [l.s-1]
11
Odvodnění podzemních místností
- kotelny, strojovny vzduchotechniky, podzemní garáže, kluby, vinárny,
byty, kanceláře ….
Vozovka = hladina
vzduté vody
3.pásmo
•
•
•
I.pásmo - přečerpání
odpadních vod
II.pásmo - ochrana proti
vzduté vodě
III.pásmo - bez opatření
2.pásmo
Spád přípojky
1.pásmo
Ochrana proti vzduté vodě
Hladina vzduté vody je:
• geodetická výška, do které mohou
vystoupit odpadní vody při přívalových
deštích
• určuje jí správce kanalizace, obvykle je
to úroveň terénu nad místem napojení na
veřejnou kanalizaci
12
Ochrana proti vzduté vodě
4
3
2
1
HVV4
HVV3
HVV2
HVV1
4
3
2
1
N a p o je n í k a n a liz a č n í p říp o jk y
Technická řešení ochrany proti VV
kanalizační uzávěr
přečerpání odpadních vod
Ochrana proti vzduté vodě
13
Ochrana proti vzduté vodě
Přečerpání odpadních vod
•
ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy – Část 4:
Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet.
Min. 0.5m
Čerpadlo
Stoka
Jímka
Sací koš
14
Přečepávání odpadních vod
• vstupní údaje:
• množství odpadních vod
• výtlačná výška
• vzdálenost od místa napojení na kanalizaci
• výstup
• parametry čerpadla (tlak, dopravní množství)
• objem jímky
• dimenze výtlačného potrubí
Návrh čerpadla
• Čerpané množství (QČ)
– větší nebo rovno množství přiváděných odpadních vod
(QSP nebo QD)
– větší nebo rovno minimálnímu průtoku (QMIN) pro
danou dimenzi výtlačného potrubí (minimální rychlost v potrubí usazování)
• Měrná energie čerpadla Y
– výtlačná výška + tlakové ztráty v potrubí
15
Potrubí
• Dimenze výtlačného potrubí
– min DN20 pro čisté odpadní vody
– min DN80 pro splaškové odpadní vody
– dále dle čerpadla (min.průtoky)
DN
Qmin [l.s-1]
32
0,76
40
1,02
50
1,64
65
2,72
80
3,74
100
6,3
125
9,5
150
13,4
200
23,6
Minimální průtoky ve výtlačném potrubí
Kompaktní zařízení
16
Pracovní diagram
17