Symbolika krize VV-1_17

Komentáře

Transkript

Symbolika krize VV-1_17
Symbolika køíže
VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 17
kvinta osmiletého studia
Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu
Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II
Symbolika køíže
Køíž
Nástroj k
rozdìlávání ohnì
* teplo a svìtlo
* úprava jídla
* ochrana pøed
zvìøí
Tady a teï
(božská vertikála
lidská horizontála)
Ètyøi svìtové
strany
Køíž
Znak, který užívá nìkolik náboženství,
je znamením mnoha rytíøských, svìtských
i církevních øádù - v rozmanitých podobách.
Symbol køesanství,
Symbol zásluh a poct.
T X
Popravèí nástroj - tvary
(Užívali jej Babyloòané, Fénièané, Peršané,
- následnì pøevzali Øímané)
(Neužívali Egypané a Øekové)
Heraldika - základní heraldická figura
Symbolika køíže
Køíž øecký
(obecný)
(crux immissa
quadrata)
Stejná délka ramen
- užívá jej východní
církev
Køíž latinský
prodloužené svislé
bøevno
Krucifix
(lat. crux- køíž, utrpení)
užívá západní
køesanská církev
Symbolika køíže
Køíž
patriarchární
(dvojramenný)
INRI - ukøižování
Køíž patriarchù
a arcibiskupù
Pravoslavný køíž
(pravoslavná církev)
Suppedaneum
(Pøibití nohou
Sdílení osudu)
Papežský køíž
- hierarchie v církvi
Symbolika køíže
Køíž
jeruzalémský
(zlatý na støíbrném
poli ve znaku mìsta)
Kristus
a evangelisté
Labarum
(za vlády Konstantina)
Kristùv monogram
CHRistos
X - (chi)
P - (rhó)
Symbolika køíže
Køíž
svatopetrský
(ukøižován sv. Petr)
vzhled je identický
se symbolem
satanismu
Vidlicový
(lotrovský køíž)
smrt lotrù
Symbolika køíže
T køíž - TAU
(køíž sv. Antonína)
T - žebrácká hùl
patron poustevníkù.
Popravèí nástroj
Køíž
ondøejovský
(ukøižován
sv. Ondøej)
X = CH - Christos
V modrém - vlajka
Skotska.
Symbolika køíže
Ankh - Anch
Køíž egyptský
Symbol
života,vìènosti,
lidského tìla,
vesmíru i živlù.
Sluneèní køíž
(Odinùv køíž)
skandinávské
bájesloví
Symbolika køíže
Køíž keltský
Køíž a kolo
(loukotí - ráf)
Most do jiného
svìta
(poznání a energie)
Dnes znak
zneužívají
nacionalistická a
neonacistická hnutí.
Symbolika køíže
Rytíøský køíž
8 hrotù - ctností
Maltézský
(bílý na èerveném poli)
Tlapatý
Templáøský
(èervený)
Maltézský a
Templáøský øád
-nejvìtší køesanské
rytíøské øády
støedovìku.
Symbolika køíže
Dìlový køíž
(lipský - 1813)
rakouské
vyznamenání v
boji proti
Napoleonovi
Svatojakubský
Øád
svatojakubských
rytíøù- Španìlsko
Symbolika køíže
Svastika
Slunce a oheò
Štìstí a zdar
Hinduismus
Buddhismus
dharma, universální
harmonie, rovnováha
protikladù.
L- Mìsíc +
milosrdenství, láska
P- Slunce +
síla a inteligence.
Svastika - v západní
kultuøe
symbol nacismu.
Symbolika køíže
leden 2014
Symbol køíže se objevuje v kulturách celého svìta od nepamìti.
Køíž patøí k nejstarším znamením na Zemi - vyjadøuje ètyøi smìry v prostoru,
základní živly... S pøíchodem køesanství se stal symbolem víry a ctnosti.
Symbolizuje také zásluhy, pocty, rytíøské, svìtské i církevní øády, ale také
smrt, zemøelé a høbitovy. Je základní heroldskou figurou.
Existuje nìkolik set podob køíže. Materiál VV-1_17 pøedstavuje ty, které se
v kultuøe (v náboženství, ve výtvarném umìní, politice...) objevují nejèastìji.
Znalost základních podob køíže pomùže studentùm v orientaci ve výtvarném
umìní a dobøe zde navážeme na znalosti z hodin dìjepisu a obèanské výchovy.
Tøída: kvinta
osmiletého gymnázia
Použité materiály:
HALL, James, Slovník námìtù a symbolù ve výtvarném umìní.
Praha, Mladá fronta 1991, ISBN 80-204-0205-5
Montáže jsou dílem autorky prezentace B. Skrbkové
Vytvoøeno pomocí CorelDRAV X4
VY_32_INOVACE_VV-1_17
Materiály jsou urèeny pro bezplatné používání pro potøeby výuky a vzdìlávání na všech
typech škol a školských zaøízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Podobné dokumenty

Opakování - Gymnázium Sušice

Opakování - Gymnázium Sušice Symbolika zvíøat Materiál VV-1_10 navazuje formou opakování na výklad Symboliky zvíøat ve výtvarném umìní (VV-1_08) a (VV-1_09) Opakování je ilustrováno vitrážemi. V další èásti výuky je možné vyu...

Více

VV-1_05_ctnosti a neřesti

VV-1_05_ctnosti a neřesti a vysvìtluje všechny dílèí atributy. S uèitelovým výkladem proniknou studenti i do dìjinných a bájných souvislostí - chování èlovìka neposuzujeme podle výsledku. Dùležitý je úmysl a zámìr, s nímž è...

Více

Würzburg

Würzburg a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli šíøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Více

Všeobecný návod na montáž skříní

Všeobecný návod na montáž skříní nevhodného šroubováku mùže dojít k poškození hlavièky vrutu, imbus è. 4 : konfirmáty (korpus, zásuvky), kladívko: kolíky, høebíèky (záda,dna zásuvek),køížový šroubovák(seøízeni pantù), gumová paliè...

Více

Směrnice hry Plamen

Směrnice hry Plamen Pro úèast v oblastním–krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti ...

Více