centraldispatch

Transkript

centraldispatch
Karta předmětu – prezenční studium
Název předmětu:
Organizace a řízení dobývání surovin (ORDS)
Číslo předmětu:
545-0403
Garantující institut:
Institut ekonomiky a systémů řízení
Garant předmětu:
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, Ph.D.
Kredity:
5
Povinnost:
povinný
Úroveň studia:
graduální
Jazyk výuky:
čeština
Ročník:
1.
Semestr:
letní
Určeno pro fakulty:
HGF
Určeno pro typ
studia:
navazující magisterské
Způsob zakončení:
záp. + zk.
Rozsah výuky:
2+2
Prerekvizity:
nemá
Korekvizity:
nemá
Vyskytuje se v
prerekvizitách:
není
Odkaz na web:
Výstupy z učení
-
-
-
student prokazuje znalosti:
 z oblasti organizačních struktur
 organizačních a řídících norem
 z oblasti organizace prací při hlubinném a lomovém dobývání
student umí:
 klasifikovat typy organizačních struktur
 aplikovat jednodušší úlohy z oblasti organizace těžební činnosti
 časově analyzovat výrobní procesy
student je schopen:
 navrhnout organizaci pracovního procesu
 implementovat bezpečnostní legislativu do organizačního procesu
 prezentovat a obhajovat výsledky práce
Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %)
přednášky
cvičení
samostatná práce
– 35 %
– 35 %
– 30 %
Anotace
Předmět seznamuje s problematikou organizování a řízení výrobních procesů se zřetelem na těžební
podnik. První část předmětu se zaměřuje na teoretická a legislativní východiska organizování a ve
druhé části jsou potom organizovány jednotlivé technologické procesy a operace exploatace
nerostných surovin.
Povinná literatura
[1] TOMEK, Gustav; Vávrová, Věra. Řízení výroby. Druhé rozšířené a doplněné vydání. Praha: Grada,
2000. 408 s. ISBN 80-7169-955-1.
[2] DĚDINA, Jiří. Podnikové organizační struktury : teorie a praxe, 1. vydání. Praha : Victoria Publishing,
1996, 117 s., 80-7187-029-3.
[3] HUDEČEK, Vlastimil. Organizace a řízení dobývání, Sylaby. 2002
[4] DAFT, Richard L.; MURPHY, Jonathan, WILLMOTT, Hugh. Organization theory and design.10th US
ed. Andover (USA) : South-Western Cengage Learning, 2010. 699 s. ISBN 978-1-84480-990-5.
Doporučená literatura
[1] KRÁl, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
2002. 154 s.
Nároky na zabezpečení výuky
-
Metody průběžné kontroly znalostí během semestru
Znalosti jsou průběžně kontrolovány v rámci vedené diskuse a formou kontrolního testu.
Osnova přednášek
1. Pojem a definice organizace a organizování, organizační projektování, legislativní východiska
organizování těžebního podniku v návaznosti na vyhlášku ČBU č. 298/2005 Sb., faktory
ovlivňující organizační systém podniku, vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby
2. Typy organizačních struktura a jejich členění, procesní organizace těžebního podniku
3. Výrobní systém v podmínkách těžebního podniku a členění úplného výrobního cyklu, pojem
cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při řadové
metodě
4. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení, evidence a
kontrola odpracované a neodpracované doby
5. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště, organizace práce v četách, dělba práce a
vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti
6. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl,
organizace pracovního postupu při hloubení jam
7. Organizace důlní dopravy, sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění
patrové a svislé dopravy, nerovnoměrnost dopravy
8. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu,
organizace dopravy závěsnými drážkami, organizace vybavování porubů
9. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí,
organizace práce při dobývání kombajny, organizace práce v porubech s pluhovou technologií
dobývání
10. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách, organizace
netradičních způsobů dobývání ložisek
11. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru, organizace práce ve výrobních
procesech při hlubinném dobývání rud
12. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí, organizace práce dopravy při povrchovém
dobývání uhlí, organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí
13. Organizace práce v kamenolomech, organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů
14. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech
Osnova cvičení
1. Projekt organizace konkrétního procesu
2. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby
3. Graf cykličnosti
4. Harmonogram ražení
Otázky ke zkoušce
1. Pojem a definice organizace a organizování, organizační projektování, legislativní východiska
organizování těžebního podniku v návaznosti na vyhlášku ČBU č. 298/2005 Sb.
2. Faktory ovlivňující organizační systém podniku
3. Typy organizačních struktura a jejich členění
4. Procesní organizace těžebního podniku
5. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby
6. Výrobní systém v podmínkách těžebního podniku a členění úplného výrobního cyklu
7. Pojem cykličnosti, metody cyklické organizace pracovního postupu, stanovení doby cyklu při
řadové metodě
8. Struktura pracovního času pracovníka a struktura spotřeb času výrobního zařízení
9. Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby
10. Dispečerská služba, centrální řídící stanoviště
11. Organizace práce v četách, dělba práce a vypracování organizace pracovního postupu na
pracovišti
12. Organizace pracovního postupu při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl
13. Organizace pracovního postupu při hloubení jam
14. Organizace důlní dopravy
15. Sladění výroby s dopravou, sladění dopravy na patře, sladění patrové a svislé dopravy,
nerovnoměrnost dopravy
16. Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech, organizace dopravy základkového materiálu,
organizace dopravy závěsnými drážkami
17. Organizace vybavování porubů
18. Cyklus v porubech a organizace cyklické práce ve výrobních procesech při dobývání uhlí
19. Organizace práce při dobývání kombajny
20. Organizace práce v porubech s pluhovou technologií dobývání
21. Organizace práce při dobývání ve ztížených geologických podmínkách
22. Organizace netradičních způsobů dobývání ložisek
23. Organizace práce při zakládání vyrubaného prostoru
24. Organizace práce ve výrobních procesech při hlubinném dobývání rud
25. Organizace práce při povrchovém dobývání uhlí
26. Organizace práce dopravy při povrchovém dobývání uhlí
27. Organizace zakládání při povrchovém dobývání uhlí
28. Organizace práce v kamenolomech
29. Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů
30. Organizace oprav a údržby v dolech a lomech
Podmínky absolvování předmětu
Název úlohy
Zápočet a zkouška
Zápočet
Projekt
Kontrolní test
Zkouška
Písemná zkouška
Typ úlohy
Zápočet a zkouška
Zápočet
Projekt
Kontrolní test
Zkouška
Písemná zkouška
Max. počet bodů
(akt. za podúlohy)
100 (100)
33 (33)
28
5
67 (67)
67
Min. počet bodů
51
17
15
2
34
34
Údaje o předmětu v cizím jazyce
Annotation
The students are made familiar with issues involved in organization and control of the production
processes, focusing on mining operations. In the first part the subject focuses on theoretical and
regulatory basis of organization and in the second part, individual technological processes and
operations involved in raw minerals exploitation are organized.
Outline of lectures
1. Definition and terms of organization and organizational activities, organizational planning,
regulatory basis of organization of mining operations in relation to Notice ČBU No. 298/2005
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
COll, factors that affect the corporate organizational system, development trends in the
organization of industrial production
Type of organizational structures and their classification, process organization of a mining
operation.
Production system in the conditions of a mining operation and classification of a complete
production cycle, terms like cyclicity, methods of cyclic organization of the production
process, determination of cycle duration using order method
Structure of work time and operating time of production equipment, registration and control
of worked and non-worked time
Dispatch service, central dispatch, organization of work crews, division of work and
organization of work procedures at workplace
Organization of work procedures in construction of horizontal and sloped long mining
corridors, organization of pit excavation works
Organization of mine transport, coordination of production with transport, coordination of
transport within single level, coordination of level and vertical transport, uneven patterns of
transport
Organization of transport in long mines, organization of transport of backfill material,
organization of transport using suspended rails, organization of outfitting works
Cycle in extraction areas and organization of cyclic operations in the coal mining process,
organization of work using harvesters, organization of work in plow mining
Organization of work when mining in difficult geological conditions, organization of
alternative mining techniques
Organization of work in backfilling, organization of production processes in underground ore
mining
Organization of work in surface coal mining, organization of transportation in surface coal
mining, organization of backfilling in surface ore mining
Organization of work in stone quarries, organization of work in mining of non-cohesive
materials
Organization of repair and maintenance operations in mines and quarries
Outline of exercises
1. Plan of organization of a specific process
2. Registration and checking of worked and non-worked hours
3. Cyclicity chart
4. Mining schedule
Exam question topics
1. Definition and terms of organization and organizational activities, organizational planning,
regulatory basis of organization of mining operations in relation to Notice ČBU No. 298/2005 Coll,
2. Factors that affect the corporate organizational system
3. Types of organizational structures and their classification
4. Process organization of mining operation
5. Development trends in the organization of industrial production
6. Production system in the conditions of a mining operation and classification of a complete
production cycle
7. Terms like cyclicity, methods of cyclic organization of the production process, determination
of cycle duration using order method
8. Structure of worker´s time and operating time of machinery
9. Registration and checking of worked and non-worked hours
10. Dispatch center, central dispatch
11. Organization of work crews, division of work and organization of work procedures at workplace
12. Organization of operations in horizontal and sloped long-corridor mines
13. Organization of pit excavation operations
14. Organization of mine transport
15. Coordination of production with transport, coordination of transport within single level,
coordination of level and vertical transport, uneven patterns of transport
16. Organization of transport in long mines, organization of transport of backfill material,
organization of transport using suspended rails,
17. Organization of outfitting works
18. Cycle in extraction areas and organization of cyclic operations in the coal mining process
19. Organization of work using harvesters
20. Organization of work in plow mining
21. Organization of work in difficult geological conditions
22. Organization of alternative mining operations
23. Organization of work in backfilling
24. Organization of work in the production processes in underground ore mining
25. Organization of work in surface coal mining
26. Organization of transportation in surface coal mining
27. Organization of backfilling in surface coal mining
28. Organization of work in stone quarries
29. Organization of work in mining of non-cohesive materials
30. Organization of repair and maintenance operations in mines and quarries

Podobné dokumenty

electromagnetico Espectro

electromagnetico Espectro Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Karta předmětu – prezenční studium

Karta předmětu – prezenční studium Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Teorie isostacy

Teorie isostacy Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

filtring web

filtring web Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

cz - INO-HGF

cz - INO-HGF Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

sedimentaryrocks

sedimentaryrocks Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

2013 Jackson Kayak MOC CZ

2013 Jackson Kayak MOC CZ Cena při předobjednávce platí při předobjednání a zaplacení před tím, než se nakládá kontejner v USA Některé vybavení nebude skladem v příliš vysokém počtu a nemusí být tedy v průběhu sezóny sklade...

Více