R ULTRADUR - Pressglas

Transkript

R ULTRADUR - Pressglas
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/001
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Einband und Titelblatt
Sammlung Pernický
Musterbuch „R ULTRADUR“, ČMS / S. Reich & Co., Krásno, ca. 1935
Zur Verfügung gestellt von Herrn Antonín Pernický, Valašské Meziříčí, und
MgA Jitka Skočková, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně / Valašské Meziříčí. Herzlichen Dank!
Einband:
Feuerfestes Geschirr
„R ULTRADUR“ tschechoslowakisches Erzeugnis
Freudiges Geschenk für jede Haushälterin!
OHNIVZDORNÉ NÁDOBÍ
„R ULTRADUR“ československý výrobek
Radostný dárek pro každou hospodyňku!
R ULTRADUR gesetzlich geschützt.
R ULTRADUR Zákonem chráněno.
NEPOTŘEBUJEME-LI POKLICI PŘI VAŘENÍ
POUŽIJME JI JAKO PÁNVE
PŘÍMO NA PĔKNĔ UPRAVENÝ STŮL
Büros und Verkaufstellen: Prag II. ...
ČESKOMORAVSKÉ SKLÁRNY, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST DŘÍVE S. REICH A SPOL.
Titelblatt: nicht vorhanden
KANCELÁŘE A PRODEJNA:
PRAHA II, ŠTĚPÁNSKÁ 61. Tel. 24826 - 24788
Stand 15.08.2009
Vom Kochherd oder von Gas- und Elektroquelle
direkt auf den hübsch bereiteten Tisch.
Böhmisch-mährische Glaswerke, Aktiengesellschaft,
vormals S. Reich & Gesellschaft.
ZE SPORÁKU NEB PLYNOVÉHO A
ELEKTRICKÉHO ZDROJE
[Übersetzung aus dem Tschechischen
Ing. Jan V. Sajvera]
Wenn wir beim Kochen keinen Deckel brauchen,
benutzen wir ihn als Pfanne
Zusammen erhalten:
Einband, Verkaufsbedingungen,
Technische Beschreibung
Tafeln 1 - 7 ohne Nummern, Pressglas
30 / 21 cm Einband und Tafeln
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 1 von 11 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Einband und Tafeln weißes, stark vergilbtes Papier
mit schwarzem Aufdruck
7. Vrácené nám zboží bude přijato jen po předchozím
souhlasu k jeho navrácení, jinak bude odmítnuto.
Preise sind auf den Tafeln angegeben
Maße sind in cm / mm angegeben
8. Průtah v placení i při dodávce jen částečné, opravňuje
nás nejen zastaviti další dodávky až do zaplacení, nýbrž
pokládati i za zrušené veškeré objednávky zákazníkovy
bez jakéhokoliv dřívějšího oznámení.
Alle Tafeln sind fest eingeheftet und konnten nicht ausgewechselt oder ergänzt werden
9. Platební podmínky: 30 dní ode dne vystavení účtu s
2% pokladniční srážky, nebo 90 dní ode dne vystavení
účtu netto. Překročení těchto podmínek opravňuje nás
ku započítávání obvyklých úroků z prodlení.
Texte sind in tschechischer Sprache
Ges. gesch. Warenzeichen:
„R ULTRADUR“ in einem Kreis,
„R“ kursiver Buchstabe
10. Pro všechny platy a jiné závazky platí Praha-vnitřní
město jako místo pinění a žalovatelnosti.
ČESKOMORAVSKÉ
SKLÁRNY,
AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, DRÍVE S. REICH A SPOL.
Allgemeine Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
1. Unser Preis versteht sich in tschechoslowakischen
Kronen von unserem Werk Vsetín, alternativ von Prag.
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen:
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJNÍ, DODACÍ A
PLATEBNÍ.
1. Naše ceny rozumí se v československých korunách, z
naší továrny na Vsetíně, případně z Prahy.
2. Bedny započítáváme nejlaciněji za svéstojnou cenu.
Vnitřní balení, případně balení při vagonových, volně
ložených zásilkách nepočítáme. Balení děje se v
kartonech po jednom kusu, případně šest hrníčků a 6
talířků. Obsah kartonů jest znázorněn obrázkem a
počtem kusů na vnější straně, takže zboží možno
přehledně a čistě uskladniti.
3. Expedice děje se i při dodávkách franko na účet a
nebezpečí příjemcovo. Balení zboží provádíme co
nejpečlivěji, avšak nenahrazujeme lom neb škodu
vzniklých při dopravě. Eventuelní manka při balení v
klecích nebo při otevřených nákladech nehradíme.
4. Vrácené bedny s balicím materiálem připíšeme k
dobru dvěma třetinami jejich hodnoty těm pp.
zákazníkům, kteří na základě předchozí dohody o jejich
navrácení, zašlou nám je zpět franko a v bezvadném
stavu.
5. Dodací lhůta, jejíž platný běh počíná okamžikem
úpiného, jasného porozumění objednávky a jejího
potvrzení, bude podle nejlepší naší možnosti dodržena.
Při jejím překročení nenabývá objednávající vůbec
práva na náhradu škody nebo na zrušení objednávky.
Objednávky pro tuzemsko provedeme promptně ze
skladu.
6. Na eventuelní reklamace můžeme vzíti zřetel pouze,
dojdou-li nás během 8 dnů po obdržení zboží. Při
dodávce prokazatelně chybné, nahradíme ji bezplatně.
Eventuelní dále sahající nároky na náhrady škod
odmítáme výslovně.
2. Die Kisten berechnen wir am billigsten als Festpreis.
Innere Verpackung, zufällige Verpackung bei Lieferungen mit Waggons oder frei geladen wird von uns nicht
berechnet. Verpackung stückweise in Kartons, beziehungsweise als 6 Tassen und 6 Teller. Inhalt von Kartons ist veranschaulicht mit Bild und Anzahl der Stücke
auf der Außenseite, so dass die Ware übersichtlich und
sauber gelagert werden kann.
3. Die Expedition auch bei Franco-Lieferungen geht auf
Rechnung und Gefahr des Käufers. Verpackung der
Ware wird besonders sorgfältig durchgeführt, eventueller Bruch oder Beschädigung während Transport wird
von uns nicht ersetzt. Eventuelles Manko [Fehlen] bei
Verpackung in Kästen oder bei offener Ladung wird
von uns nicht ersetzt.
4. Retournierte Kisten mit Verpackungsmaterial werden
von uns in Höhe von zwei Drittel ihres Wert den Käufern angerechnet, welche auf Grund vorhergehender
Vereinbarung der Rückkehr diese in einwandfreiem Zustand franko an uns zurückschicken.
5. Liefertermin, dessen Verlauf im Moment völliger,
klarer Verständigung der Bestellung und ihrer Bestätigung beginnt, wird von uns je nach unseren besten
Möglichkeiten eingehalten. Bei Übertretung dieser Frist
gewinnt der Besteller kein Recht zur Entschädigung oder zur Stornierung der Bestellung. Bestellungen für das
Inland betreiben wir prompt vom Lager.
6. Eventuelle Reklamationen können wir nur berücksichtigen, wenn sie binnen 8 Tagen nach Erhalt der Ware zu uns kommen. Bei nachweislich mangelhafter Lieferung ersetzen wir diese kostenfrei. Eventuell weitergehender Anspruch von Schadenersatz wird von uns
ausdrücklich abgelehnt.
7. Zurückgeschickte Ware wird nur nach vorgehender
Zustimmung zu ihrer Rückkehr übergenommen, sonst
wird sie abgelehnt.
8. Verzug der Zahlung, auch bei partieller Lieferung,
berechtigt uns, weitere Lieferungen bis zur Bezahlung
Seite 2 von 11 Seiten
PK 2009-3 Anhang 02
Stand 15.08.2009
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
nicht nur anzuhalten, sondern alle weiteren Bestellungen des Käufers als storniert zu betrachten und das ohne
irgendeine vorherige Ankündigung.
9. Zahlungsbedingungen: 30 Tage vom Tage der Rechnungsstellung mit 2 % Kassenabrech-nung, oder 90 Tage von Rechnungsstellung netto. Überschreitung dieser
Bedingungen berechtigt uns zur Einrechnung üblichen
Verzugszinses.
10. Für alle Zahlungen und andere Verpflichtungen gilt
als Erfüllungsort und Klageort Prag-Innenstadt.
ČESKOMORAVSKÉ SKLÁRNY, Aktiengesellschaft,
vormals S. REICH A SPOL.
Farbentafel: nicht enthalten
Inhaltsverzeichnis: nicht enthalten
Nummernverzeichnis: nicht enthalten
Technische Beschreibung:
VÝHODY POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ Z
OHNIVZDORNÉHO SKLA „R ULTRADUR“
„R ULTRADUR“ hodí se znamenitě ku vaření, pečeni i
smaženi, při čemž nádobí jest čisté a poměrně laciné.
Vzdoruje dokonale žáru i chladu, takže jest opravdu
praktickým, naprosto hygienickým a vkusným nádobím
kuchyňským, používatelným při každém tepelném
zdroji, ať při topení elektřinou, plynem či uhlím.
Ku zvýšení jeho trvanlivostí jest dbáti těchto pravidel:
Nestavte nikdy nádobu na oheň prázdnou a hleďte, aby
její vnější stěny nebyly mokré.
Nádoba nemá státi nikdy přímo na ohni, od kterého
nechť ji dělí pláty sporáku, neb alespoň drátěné pletivo
(při plynu), ježto bezprostřední dotek plamene
neprospěje sklu stejně ani jako kovům nebo emailu.
Pokliček může býti používáno také jako pánví na
smažení, dík jejich dokonale účelně konstruovanému
tvaru. Průhlednost nádobí umožňuje lehce pozorování
postupu varu v každém jeho stadiu. K čištění
nepoužívejte nikdy písku nebo drátěných hubek, aby
průhlednost neutrpěla.
Nádoby ze skla „R ULTRADUR“ hodí se pro svůj čistý
zjev znamenitě ku používání jako stolní servisy.
Zejména kávostroj z tohoto skla dopiněn bezvadným
servisem pro Mocca zakončuje dobrý oběd neobyčejně
vhodně a chutně, poněvadž vylučuje jakýkoliv dotek
kávy s kovem.
Konečně vařiče vajíček a elegantní vařič čaje zdobí
nejen stůl a kredenc, nýbrž osvědčují se výborně, jako
všechno nádobí „R ULTRADUR“ a těší se naprosté
přízni všech hospodyněk.
2009-3-02
Vorteil beim Gebrauch des Geschirrs aus feuerbeständigem Glas „R ULTRADUR“
„R ULTRADUR“ eignet sich vorzüglich zum Kochen,
Braten und Backen, wobei das Geschirr sauber bleibt
und relativ billig ist. Es trotzt völlig der Hitze und Kälte,
so dass es wirklich praktisches, absolut hygienisches
und elegantes Küchengeschirr vorstellt, verwendbar an
jeder Heizungsquelle, egal ob mit Elektrizität, Gas oder
Kohle geheizt wird.
Zur Erhöhung seiner Haltbarkeit sollen folgende Regeln
eingehalten werden:
Stellen Sie niemals ein leeres Gefäß auf das Feuer und
achten Sie darauf, dass die Außenseiten nicht nass wurden.
Das Gefäß soll niemals direkt auf der Flamme stehen,
vor dieser muss es immer durch eine Herdeplatte oder
mindestens mittels Drahtgewebe (bei Gas) geschützt
werden, weil unmittelbarer Kontakt mit Flammen dem
Glas nicht gut tun ebenso wie dem Stahl oder Email.
Der Deckel kann, dank seiner zweckmäßigen Konstruktion, auch als eine Pfanne zum Braten verwendet werden. Die Durchsichtigkeit des Geschirrs ermöglicht die
Beobachtung des Kochverlaufs in jedem Stadium. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Sand oder
Schwamm aus Drahtgitter. Damit kann die Durchsichtigkeit beschädigt werden.
Gefäße „R ULTRADUR“ eignen sich mit ihrem klaren
Aussehen hervorragend zum Benutzen wie Tischservice. Besonders die Kaffeemaschine aus diesem Glas, ergänzt mit einem tadellosen Service für Mocca, schließt
ein gutes Mittagsessen außergewöhnlich entsprechend
und schmackhaft ab, weil jedweder Kontakt von Kaffee
mit Metall ausscheidet.
Eierkocher und eleganter Teekocher schmücken nicht
nur Tisch und Geschirrschrank, sondern bewähren sich
wie als alles Geschirr „R ULTRADUR“ und erfreuen
sich absoluter Sympathie aller Haushälterinnen.
Geschirr und Kocher aus „R U LTRADUR“ bieten:
absolute Reinheit in der Küche,
höchste Beständigkeit,
praktische und einfache Benutzung und zweckmäßige
Vollkommenheit der Form.
Drucker: nicht erhalten
Hinweis:
Der Abdruck wurde vom Original eingescannt. Die Gläser sind gut zu erkennen. Bei der Version auf der CDROM PK 2009-3 können alle Tafeln mit Adobe Reader
auf mindestens 100 % der Originalgröße vergrößert
werden.
NÁDOBÍ A VAŘIČE ZE SKLA „R U LTRADUR“
POSKYTUJÍ:
¼¼
Naprostou čistotu v kuchyni,
největší odolnost,
praktické a jednoduché používání i účelnou dokonalost
forem.
Stand 15.08.2009
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 3 von 11 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
Datum der Herausgabe um 1935:
Auf dem Einband des Musterbuches und den Lieferbedingungen ist kein Datum angegeben.
Die Herausgabe muss zwischen 1934 und 1939 erfolgt
sein.
Das Unternehmen S. Reich & Co. musste 1934 Konkurs anmelden und wurde von der Gläubigerbank Moravské Banka übernommen. Das Unternehmen wurde
anschließend mindestens bis 1939 als „Českomoravské
Sklárny, Akciová společnost dříve S. Reich a spol.“ /
„ČMS“ [Böhm.-Mährische Glaswerke AG, vormals S.
Reich & Co.] weitergeführt. Krásno lag ab 1939 im Gebiet des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren.
Wie die gesamte tschechische Industrie im annektierten
Teil „Sudetengau“ wurde auch die Industrie im Reichsprotektorat zur Produktion für den Krieg des deutschen Reichs gezwungen. Die Produktion von Glas für
Haushalte bzw. Restaurants und Hotels wurde von 1939
bis 1945 bis auf wenige Ausnahmen eingestellt.
2009-3-02
Das Unternehmen wurde zwar weiterhin vom Direktor
Alois Reich bis zu seinem Tode 1939 geführt. Der neue
Eigentümer versuchte jedoch auf allen Gebieten der
Produktion von Glas für Haushalte und Restaurants /
Hotels sowie Beleuchtungsglas einen „neuen Anfang“.
Dazu wurden z.B. auch Designer eingestellt und ab
1934 in 3 Katalogen neue Formen angeboten.
Durch den neu gefundenen Katalog wird jetzt auch bezeugt, dass durch ČMS offenbar auch technische Neuerungen im Vergleich zur Konkurrenz auf dem Weltmarkt eingeführt wurden. Mit dem Glas „R ULTRADUR“ sollte offenbar wie bei Schott in Jena - unter der
Gestaltung von Gerhard Marcks und Wilhelm Wagenfeld - „hitze-beständiges“ Glas hergestellt werden,
das sowohl zum Kochen als auch zum Essen verwendet
werden konnte. Diese Gläser wurden z.T. als Pressglas
wie auch als press-geblasenes Glas, z.B. Konservengläser mit eingepresster Marke auf der Außenseite, hergestellt. ČMS / Reich machte mit den Konservengläsern
auch deutschen Glaswerken wie Heye / Gerrix und Poncet Konkurrenz.
Siehe unter anderem auch:
PK 2002-2 SG, Wo lagen die ungarischen Glaswerke?
PK 2002-4 Adlerová, Ausstellung tschechisches Pressglas „České lisované sklo“,
Gottwaldov / Zlín 1972, Katalog-Verzeichnis Historisches gepresstes Glas (1810-1950)
PK 2002-4 SG, Die Glaswerke S. Reich & Co. in Mähren
PK 2003-2 SG, Die Glaswerke S. Reich & Co. in Mähren (Neufassung)
PK 2003-2 SG, Musterbücher S. Reich & Co. mit Beleuchtungsglas
in Okresního vlastivědného muzea Vsetín und Valašské Meziříčí, Nordostmähren
Musterbücher S. Reich & Co. in den Museen Valašské Meziříčí und Vsetín
PK 2003-4 SG, Die Glaswerke S. Reich & Co. in Mähren (erweiterte Fassung, Zeittafel)
Zur Geschichte der Glaswerke S. Reich & Co. in Nordostmähren
PK 2003-4 SG, Stopfer, Sajvera, S. Reich & Co., Krásno - Wien / ČMS,
Dokumente im Zemský Archivy Opava
PK 2003-4 SG, Daten zur Ergänzung der Geschichte S. Reich & Co., Krásno - Wien
Zeittafel Glashüttenwerke vormals J. Schreiber & Neffen, Wien (erg. 09-2003)
PK 2004-1 Valoušková, Neue Dokumente Firma S. Reich & Co., Krásno
im Museum Valašské Meziříčí
PK 2004-1 Anhang 20, Reich, Die Hohl- und Tafelglas-Industrie Oesterreichs, Wien 1898
PK 2004-3 Valoušková, Neue Informationen zu den Glaswerken S. Reich & Co. / ČMS, Krásno,
im Museum Valašské Meziříčí und Ergänzungen zu PK 2004-2
PK 2006-4 SG, Geschichte der Glashütten Františčina huť und Mariánská huť, S. Reich & Co.
im Karlovské muzeum (Heimatmuseum Velké Karlovice)
PK 2006-4 SG, Pressglas der Mariánská huť von S. Reich & Co. 1873 - 1930
im kleinsten Glasmuseum der Welt in Velké Karlovice
PK 2006-4 SG, Mariánská huť - die Glashütte von S. Reich & Co., um 1873 am Ende der Welt
Velké Karlovice - das vielleicht kleinste Glasmuseum der Welt
Wer hat den „Walachen“ das Glasmachen beigebracht?
Auswahl wichtiger PK-Artikel zu S. Reich & Co.
PK 2008-4 Dobeš, Zur Geschichte der Firma Samuel Reich a spol. 1813 - 1934
Die Glashütte von Isaak Reich in Staré Hutě, Herrschaft Buchlovice / Buchlov ...
Auszüge aus František Dobeš, Krásno 1962,
Chronik der Glasfabrik Krásno (Kronika Krásenských skláren) ...
Tableau Hüttenbeamte 1908 (Auszug) ...
PK 2008-4 SG, Die Gründung der Firma S. Reich a spol. 1813 - 1934
Glashütte von Isaak Reich in Stará huť, Herschaft Buchlovice / Buchlov ...
PK 2008-4 SG, Anmerkungen zum Abdruck der Chronik der Glasfabrik Krásno
(Kronika Krásenských skláren), František Dobeš und andere, Krásno 1962
PK 2008-4 SG, Materialien zur Geschichte jüdischer Unternehmer in Österreich-Ungarn
Auszüge aus Lind, Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006
Seite 4 von 11 Seiten
PK 2009-3 Anhang 02
Stand 15.08.2009
Pressglas-Korrespondenz
PK 2008-4
PK 2009-2
PK 2009-2
PK 2003-2
PK 2003-2
PK 2003-2
PK 2009-3
PK 2006-1
PK 2009-3
PK 2006-4
PK 2007-2
PK 2007-2
PK 2008-2
PK 2007-2
PK 2002-1
PK 2003-2
PK 2003-2
PK 2007-2
PK 2003-2
PK 2003-2
PK 2009-3
PK 2003-2
PK 2002-4
PK 2002-4
PK 2003-2
PK 2005-1
PK 2005-1
PK 2005-2
PK 2006-1
PK 2006-2
PK 2006-2
PK 2006-3
PK 2006-3
PK 2006-3
PK 2006-3
PK 2006-3
PK 2006-3
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Barbara Staudinger, Die Zeit der Landjuden ... 1496-1670/71, Wien 2006
Sandgruber, Österreich. Wirtschaftsgeschichte von Mittelalter bis Gegenwart, Wien 1995
Honey, Das Schicksal der Juden in Valašské Meziříčí 1939-1945 und ihr Gedächtnis
SG, Lisované sklo sklárny S. Reich & Co., Krásno (Pressglas aus den Glaswerken ...)
http://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
pk-2009-2w-sg-reich-pressglas-valassko-2003-czech.pdf
SG, Pressglas aus den Glaswerken von S. Reich & Co., Krásno (Lisované sklo ...)
http://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/
pk-2009-2w-sg-reich-pressglas-valassko-2003.pdf
Anhang 02, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, Preis-Courant S. Reich & Co. 186_
Anhang 03, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, Preis-Courant und Muster-Buch S. Reich &
Co. Mai 1873 (Auszug)
Anhang 04, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, MB Glas-Manufactur S. Reich & Co. 1880
Anhang 01, SG, Pernický, Muzeum Valašské Meziříčí, MB, S. Reich & Co., Wien - Berlin,
1887/1888 - 1930, Beleuchtungsglas
Anhang 19, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, MB S. Reich & Co. 1900, Beleuchtungsglas
Übersicht über die Kataloge Beleuchtungsglas
Anhang 03, SG, Pernický, Muz. Valašské Meziříčí, MB S. Reich & Co. 1905, Bierkannen
Anhang 01, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, Preis-Courant über Press-Glas S. Reich &
Co., Wien - Krásno, 1907
Anhang 02, SG, Lasnik, MB S. Reich & Co. 1. Nachtrag Schleifglas 1910 (Auszug)
Anhang 01, SG, Lasnik, MB S. Reich & Co. 2. Nachtrag Pressglas, 1911 (Auszug)
Anhang 07, SG, Schoeneborn, MB S. Reich & Co. 1912, Glasartikel für PetroleumBeleuchtung
Anhang 02, SG, Lasnik, MB S. Reich & Co. 1. Nachtrag Beleuchtungsglas 1912 (Auszug)
Anhang 03, SG, Stopfer, Spezial-Preiskurant No. 3 Pressglas S. Reich & Co. 1923
Anhang 05, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, Pressglas-Kurant S. Reich & Co. 1925
Anhang 06, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, MB S. Reich & Co. 1930 (Auszug)
Anhang 03, SG, Lasnik, MB S. Reich & Co. Voitsberg 1930 (Auszug)
Anhang 07, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, MB S. Reich & Co. ca. 1934 (Auszug)
Anhang 08, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, MB S. Reich & Co. / ČMS ca. 1935 (Auszug)
Anhang 02, SG, Pernický, Muzeum Valašské Meziříčí, MB ČMS / S. Reich & Co., ca. 1935,
„R ULTRADUR“
Anhang 09, SG, Muzeum Valašské Meziříčí, Pressglas-Katalog S. Reich & Co. / ČMS 1936
(Auszug)
SG, Pressgläser in den Musterbüchern S. Reich 1880 und Baccarat 1893 - ein Rätsel?
SG, Was haben eine hellblaue Butterdose und ein „Brod“-Teller mit Mäandern, Rosetten
und Bodenstern mit Queen Victoria und dem Kaiserhaus Österreich-Ungarn gemeinsam?
SG, Die Bierbecher und Krüge mit „Tausend-Augen“-Dekor, Satyr, König, Hofdamen und
Mädchen in Tracht, aus einer Glasfabrik von S. Reich & Co., Krásno nad Bečvou / Wien?
Fehr, Valentin, SG, Musterbuch Baccarat um 1880 (?), Tafeln No. 271, 272 & 273, Articles
divers; Zu Pressglas von S. Reich 1880 von Baccarat 1880 - 1893 und von St. Louis 1887
Erkelens, SG, Eine frei geblasene Vase mit eingeätzter Marke „R / KRASNO in Oval“,
Glaswerke S. Reich & Co., Wien - Krásno, um 1935?
SG, Vase aus böhmischem Kristall, dekoriert mit drei Frauenfiguren, S. Reich & Co.,
Krásno, 1930 - 1934
Kanowski, Überfangvase der Firma Salomon Reich & Co., Glashütte Krásno (Mähren /
Tschechien), um 1935, Bröhan-Museum, Berlin (Inv. Nr. 92-049)
SG, Blauer Henkelbecher „JUBILEUM CÍSAŘSKÉ 1848 - 1898“, S. Reich & Co.
... Andenkenbecher Palacký 1898
SG, Rosa Zuckerkoffer zum 25. Regierungs-Jubiläum von Kaiser Franz Joseph I.
Glas-Manufactur S. Reich & Co., Krásno, Mariánská huť, Velké Karlovice 1873
Christoph, SG, Opak-urangrüne Deckeldose mit Rose, Distel und Klee,
Baccarat 1870 und S. Reich & Co. 1880!
SG, Deckeldose und Schale als Rosenblüte, S. Reich & Co. / ČMS, 1934 - 1936
Stopfer, SG, Zuckerkoffer mit Putte und Ranken-Dekor, S. Reich & Co., 1873, Nr. 2078
Stopfer, SG, Drei weitere Deckeldosen: Nr. 2428, Nr. 2797, Nr. 2906, S. Reich & Co., 1873
Stopfer, SG, Deckeldose mit Diamantenband, blau-weiß marmoriert - Hersteller
unbekannt, Reich 1873, Ehrenfeld 1886, Schreiber um 1900, Stölzle um 1900 ... ?
Stopfer, SG, Das Muster ohne Namen, Rippen mit aufgesetzten Diamanten ...
von S. Reich & Co., 1873 und 1925, Dessert-Service „Steindeldessin“
Stand 15.08.2009
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 5 von 11 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
PK 2006-3 Stopfer, Weihs, SG, Zwei Vasen: mit Clematis(?)-Blütenzweigen und
mit drei molligen Damen, S. Reich & Co., Krásno - Valašské Meziříčí, um 1934
PK 2006-4 SG, Wurde der Preis-Courant Pressglas, PK 2003-2, Anhang 02, von S. Reich & Co.
nicht um 1873, sondern erst um 1907 herausgegeben?
PK 2006-4 SG, Schon lange gesuchte Pressgläser,
die von S. Reich & Co. (noch) in MB Pressglas Reich 1907 angeboten wurden
PK 2007-2 SG, Glaswerke Zabkowice, J. Schreiber & Neffen, und Zawiercie, S. Reich & Co.:
bis 1918/1920 in „Russisch Polen“, danach Polen
PK 2008-4 SG, Medaille Kaiser Franz Joseph I. zur Weltausstellung Wien 1873 im Vergleich
zum Portrait auf dem Zuckerkoffer No. 2183 von S. Reich & Co. 1873 / 1907
PK 2009-1 Schaudig, Gilbert, SG, Teller, Schalen und Fußschalen mit Y-förmigen Bändern mit
Perlen, Sablée: S. Reich & Co., um 1875 und 1925, Sächs. Glasfabrik Radeberg, vor 1897,
H. Ploetz, um 1915, Brockwitz 1915, Sächs. Glasfabrik A. Walther & S. 1931 ...
PK 2009-1 Wessendorf, SG, Das Service „Emma“ von Gebrüder von Streit, Berlin 1913:
hergestellt in Hosena-Hohenbocka oder von S. Reich & Co., Mariánská huť?
PK 2009-1 Vogt, SG, Toiletten-Set mit Rosen-Motiven aus Chrysopras-Uranglas,
ČMS = Českomoravské sklárny a.s., dřive S. Reich a spol., 1934, 1935 und 1936
PK 2009-2 SG, Press-geblasene Vase von S. Reich & Co., Wien und Berlin, Saison 1914
PK 2000-2 Hannes, Anmerkungen zu Wagenfeld und Löffelhardt
PK 2000-4 Funk, Das vierblättrige Kleeblatt und die Glas-Verpackung der Zukunft 200 Jahre Heye-Glas
PK 2000-5 SG, Ausstellung „100 Jahre Wilhelm Wagenfeld - Streifzug durch 100 Jahre Designgeschichte“ in der Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen
PK 2002-1 Ostthüringer Zeitung, Schott-Konzern ehrt Gründer mit neuem Museum in Jena
PK 2002-3 Merkle & Krönert, Wagenfeld, die Vereinigten Lausitzer Glaswerke (VLG)
und Peill & Putzler
PK 2004-2 Mauerhoff, Prof. Wilhelm Wagenfeld und die Sächsische Glasfabrik August Walther &
Söhne, Ottendorf-Okrilla. Designer in der Glasindustrie von Ottendorf-Okrilla - Teil V
PK 2004-4 SG, Ausstellung „Wie wohnen?“ - Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen
PK 2005-1 SG, Ein neues Buch: Buschel, Heinrich Löffelhardt - Industrieformen der 1950-er
bis 1960-er Jahre aus Porzellan und Glas
PK 2005-1 Lindblad, SG, Stapelbare Vorratsdosen aus Glas der „Von Poncet“ Glashüttenwerke AG,
Friedrichshain, N.-L., von Siemens, von Orrefors, Limmared und Wagenfeld
PK 2005-2 Anhang 05, SG, Feistner, Reiche, MB Vereinigte Lausitzer Glaswerke VLG - Wagenfeld,
Wein, 1939
PK 2005-2 Anhang 06, SG, Feistner, Reiche, MB Vereinigte Lausitzer Glaswerke VLG - Wagenfeld,
Haus, 1939
PK 2005-2 Anhang 07, SG, Feistner, Reiche, MB Vereinigte Lausitzer Glaswerke VLG - Wagenfeld,
Blumen, 1939
PK 2008-2 Hannes, Modernes Pressglas - Künstlerische Entwürfe für die Lausitzer Glasindustrie
PK 2008-3 Hannes, Neues Jenaer Glas - Löffelhardts Entwürfe für Schott & Gen., Mainz
PK 2008-3 Schwarz, Aschenbecher aus Pressglas - Entwürfe von Heinrich Löffelhardt
für die Gral-Glas-Hütte, Göppingen, frühe 1950-er Jahre
PK 2008-3 Schwarz, Löffelhardts Werke
vor der Folie der Anforderungen des Deutschen Werkbundes
PK 2008-3 SG, Ein wichtiges Buch: Burschel (Hrsg.), Heinrich Löffelhardt - Industrieformen der
1950-er bis 1960-er Jahre aus Porzellan und Glas
PK 2008-3 SG, Heinrich Löffelhardt 1901 - 1979
PK 2008-4 Mauerhoff, Prof. Wilhelm Wagenfeld und das Service „Schönheit der Arbeit“,
Walther 1939
PK 2009-3 SG, Ausstellungskatalog Schott und die Burg:
Die Burg Giebichensteiner Entwürfe für Jenaer Glas 1925 - 2005
¼¼
Seite 6 von 11 Seiten
PK 2009-3 Anhang 02
Stand 15.08.2009
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/002 und Abb. 2009-3-02/003
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Lieferbedingungen, Technische Beschreibung
Sammlung Pernický
Stand 15.08.2009
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 7 von 11 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/004 und Abb. 2009-3-02/005
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Tafel ohne Nummer, Kochgeschirr mit Deckl
Sammlung Pernický
Seite 8 von 11 Seiten
PK 2009-3 Anhang 02
Stand 15.08.2009
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/006 und Abb. 2009-3-02/007
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Tafel ohne Nummer, Service für Kaffee und Tee
Sammlung Pernický
Stand 15.08.2009
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 9 von 11 Seiten
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/008
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Tafel ohne Nummer, „Kaffeemaschine“, Becher, Kanne mit Deckel
Sammlung Pernický
PK 2008-3, S. 255, Abb. 135, S. 96
SINTRAX-Kaffeemaschinen, Jenaer Glas, Schott & Gen. Mainz
links Entwurf: Heinrich Löffelhardt, 1964
mitte Entwurf: Gerhard Marcks, 1924, mit von Wilhelm Wagenfeld überarbeiteter Grifflösung, 1932
rechts SINTRAX 52, Werksentwurf (Werkfotografie)
Seite 10 von 11 Seiten
PK 2009-3 Anhang 02
Stand 15.08.2009
Pressglas-Korrespondenz
Anhang MB ČMS / Reich Ultradur um 1935
2009-3-02
Abb. 2009-3-02/009 und Abb. 2009-3-02/010
MB ČMS / Reich 1935 Ultradur, Tafel ohne Nummer, „Kaffeemaschine“, Becher, Kanne mit Deckel, Konservengläser
Sammlung Pernický
Stand 15.08.2009
PK 2009-3 Anhang 02
Seite 11 von 11 Seiten