Plán rozvoje sociálních služeb

Transkript

Plán rozvoje sociálních služeb
Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit na
období let 2015-2018 na území
správního obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm
Pracovní verze
k připomínkování
OBSAH
ÚVOD......................................................................................................................................... 3
VIZE ........................................................................................................................................... 3
1.
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ............................................... 4
1.1
Úvod do komunitního plánování sociálních služeb ................................................. 4
1.2
Proces komunitního plánování ................................................................................. 5
1.2.1
Základní listina procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm ........................................................ 5
1.2.2 Principy KPSS ...................................................................................................... 5
1.2.3 Organizační struktura SPRSS ................................................................................ 7
1.3
Komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě pod Rad hoštěm ..................... 8
1.4
Deklarace závaznosti plánu, časová a územní dostupnost ....................................... 9
1.5
Soulad plánu s obecně závaznými právními předpisy a návaznost na strategické
dokumenty ........................................................................................................................ 10
2.
POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ................................................................... 12
3.
ZDROJE INFORMACÍ A PODKLADY – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ...... 13
Základní popis území, kde plánování probíhá.................................................................. 13
3.1
Vybraná demografická data ................................................................................... 16
4.
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ................................................................. 20
5.
REALIZAČNÍ TÝM .................................................................................................... 23
6.
CÍLE A OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUP IN ........................... 24
7.
SPOLEČNÉ (PRŮŘEZOVÉ) CÍLE A OPATŘENÍ .................................................... 25
8.
OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN ......................................... 27
9.
MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 2. SPRSS……………………………..68
ÚVOD
Tento Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 20152018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm byl vytvořen pracovními
skupinami a řídící skupinou komunitního plánování pro obce spadající do správního obvodu
města Frenštát pod Radhoštěm. Do správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm patří:
 Bordovice
 Lichnov
 Veřovice
 Tichá
 Trojanovice
Cílem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let
2015-2018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm je efektivní zajištění
všech potřebných služeb pro občany města a obcí zapojených do komunitního plánování.
VIZE
Vytvoření udržitelné sítě kvalitních sociálních služeb, které budou dostupné těm, kteří je
potřebují.
3
1.
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 Úvod do komunitního plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je otevřený a cyklický proces, který
je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti. Jedná se o zjišťování potřeb a hledání
zdrojů v oblasti sociálních služeb prostřednictvím zapojování všech účastníků a vyjednávání,
nikoliv rozhodování shora. Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování
optimální sítě sociálních služeb s ohledem na zjištěné potřeby občanů daného území a
dostupné finanční zdroje poskytovatelů a zadavatelů služeb. „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na období let 2015-2018 na území správního obvodu města Frenštát pod
Radhoštěm“, je prioritně zaměřen na zachování a rozvoj stávajících sociálních a návazných
služeb, ale také na rozvoj nových sociálních služeb.
Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je zapojování všech,
kterých se daná oblast týká, dialog a vyjednávání a dále dosažení výsledku, který je přijat a
podporován většinou účastníků. Základní subjekty komunitního plánování ve Frenštátě pod
Radhoštěm:
zadavatel:
město Frenštát pod Radhoštěm je garantem realizace komunitního
plánování, jelikož podpora ze strany města a jeho politických
reprezentantů je základní podmínkou pro uskutečňování procesu komunitního plánování,
poskytovatelé služeb:
ti, kdo služby poskytují. Jsou odborníky pro jednotlivé cílové
skupiny, znají stávající poptávku i předpokládaný vývoj v určité
oblasti,
uživatelé služeb:
ti, kteří služby využívají, případně zájemci o službu, lidé v nepříznivé, tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni zvládat svými
silami.
Fáze komunitního plánování sociálních služeb
Proces KPSS je rozdělen do čtyř základních fází, které na sebe navzájem plynule navazují.
KPSS je v podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních potřeb, stanovování
priorit a následné porovnávání potřeb s dostupnými zdroji, ať už finančními, lidskými či
materiálními.
Přípravná fáze: je zaměřena na tvorbu organizační struktury, informování veřejnosti o
zahájení procesu KPSS, tvorbu nebo aktualizaci základních dokumentů, které určují pravidla,
práva a kompetence, ale i povinnosti jednotlivců v organizační struktuře a legalizují proces za
předpokladu, že je podpořen politickou reprezentací města.
Analyticko-popisná fáze: v rámci této fáze jsou zpracovány výzkumy, analýzy a další šetření
jako podklad pro další fázi procesu.
Plánovací fáze: navazuje na analyticko-popisnou fázi a ze zjištěných dat jsou stanoveny
priority, cíle a opatření vedoucí k naplňování cílů. Je vytvořena struktura a obsah plánu, jsou
stanovena pravidla a způsob připomínkovacího řízení. Návrh plánu je veřejnosti předložen
k připomínkování, kdy všechny připomínky jsou vypořádány dle nastavených pravidel.
Následuje schvalovací proces a předložení dokumentu ke schválení politickou reprezentací.
Implementační fáze: tato fáze je zaměřena na realizaci stanovených cílů a opatření, které byly
naplánovány a schváleny, probíhá průběžné monitorování a závěrečné zhodnocení plnění
plánu.
4
1.2 Proces komunitního plánování
1.2.1 Základní listina procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro
správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm
Základní listina procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro správní
obvod města Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „SPRSS“) slouží k vymezení pravidel,
kterými se řídí plánování sociálních služeb. Je zpracována jako veřejný dokument,
ke
kterému se hlásí všichni účastníci plánování. Komunitní plánování sociálních služeb je
metoda, díky které lze nacházet řešení problémů a následně uskutečnit, co je naplánováno. Jde
o zapojení širokého okruhu lidí do tvořivé práce. Proces plánování sociálních služeb regulují
jednotlivá dílčí pravidla a organizační struktura, které jsou součástí Základní listiny SPRSS, a
které vycházejí z principů komunitního plánování sociálních služeb.
Cílem střednědobého plánování sociálních služeb je předcházet rizikům sociálního vyloučení,
pomáhat nejzranitelnějším, usnadnit lidem z ohrožených skupin přístup k právům, zdrojům,
zboží a sociálním službám. Užitím metody komunitního plánování sociálních služeb lze
umožnit dosažení cílů a tím je uvádět v život.
1.2.2 Principy KPSS
Principy komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které s sebou proces plánování
sociálních služeb přináší, a které definují podstatu komunitního plánování.
1.

2.





3.

4.


Princip triády
Komunitní plánování sociálních služeb je postaveno na spolupráci tří stran
(triády), kterými jsou uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé.
Princip rovnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné.
Každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován, je nutno dbát na ro vnost ostavení
a hlasu.
Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním samosprávy.
Svobodné a rovné zapojení uživatelů do procesu komunitního plánování.
Princip skutečných potřeb
Analýza skutečných potřeb stojí v popředí před normativy a domnělými
potřebami všech zúčastněných stran.
Princip dohody
Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se tři strany (uživatelé,
poskytovatelé a zadavatelé) navzájem zavazují ke spolupráci a součinnosti.
Dohoda je výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce o
záměrech, o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.
5


5.



6.



7.

8.

Možnost zúčastnit se dohody mají rovněž zástupci všech obcí patřící do
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm, kteří přistoupili ke
spolupráci na tvorbě Střednědobého plánu sociálních služeb.
V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí před hlasováním.
Princip „Vše je veřejné“
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými, informace o dění
v něm jsou veřejně dostupné. Město Frenštát pod Radhoštěm informuje občany
o procesu plánování sociálních služeb prostřednictvím svých webových stránek
a ve Frenštátském zpravodaji.
Informace o dění a výstupech plánování jsou předávány starostům obcí, které
náleží do správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm a které přistoupily
k procesu plánování sociálních služeb. Starostové těchto obcí informují svoje
občany dle svých možností a potřeb.
Během procesu střednědobého plánování sociálních služeb se uskutečňují
setkání s veřejností o procesu a výstupech komunitního plánování. Setkání
s veřejností probíhají ve Frenštátě pod Radhoštěm a na území obcí ve správním
obvodu města Frenštát pod Radhoštěm, které přistoupily k procesu plánování
sociálních služeb.
Princip dosažitelnosti řešení
Plánování sociálních služeb se může zaměřit na jeden i více problémů, ale
musí zohlednit místní společenství – podmínky, přání lidí a lidské a materiální
zdroje.
V procesu plánování a za účelem dosažitelnosti řešení je nutné hledat nové
lidské a finanční zdroje, přitom zohlednit již vytvořené a osvědčené. Získávání
finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu.
Řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou kompromisem přání a možností
místních zdrojů.
Princip cyklického opakování
Plánování sociálních služeb není uzavřený proces. Fáze, témata, problémy se
cyklicky opakují. Je nutné se jimi opakovaně zabývat na nové úrovni.
Princip kompetence účastníků
V procesu plánování musí být zapojena profesionalita, kompetentní lidé
s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. Spolupráci napomáhá dobrá koordinace,
mediace, koučování a řízení, dovednost budovat týmy a plánovat, stejně jako
využití znalostí, zkušeností a dovedností.
6
9.

Princip přímé úměry
Kvalita výstupů střednědobého plánování je přímo úměrná kvalitě jeho
průběhu. Kvalitně probíhající proces plánování sociálních služeb ve správním
obvodu města Frenštát pod Radhoštěm je pro jeho obce stejně přínosný jako
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
1.2.3 Organizační struktura SPRSS
Od počátku realizace SPRSS v roce 2008 byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny a jedna
řídící skupina. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců zadavatele, poskytovatelů
sociálních a návazných služeb a uživatelů sociálních služeb. V čele každé skupiny stojí
vedoucí a je zodpovědný za zpracované výstupy.
Pracovní skupiny pro cílové skupiny uživatelů:
- Senioři
- Děti, mládež a rodina
- Osoby se zdravotním postižením
- Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Řídící skupina SPRSS:
Jejím úkolem je metodicky vést proces SPRSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit
operativní problémy, projednat podobu plánu a sledovat jeho naplňování. Koordinační
skupina má 13 členů, kterými jsou starostka města Frenštát pod Radhoštěm, starostové
okolních obcí, koordinátor KPSS, zástupci poskytovatelů sociálních a navazujících služeb,
vedoucí pracovních skupin a také zástupce uživatelů sociálních služeb:
- Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka města,
- Ing. Petr Kubenka, tajemník městského úřadu,
- Ing. Anna Hrachovcová, vedoucí odboru sociálních věcí,
- Ladislav Matúš, starosta obce Bodrovice,
- Ing. Aleš Mičulka, starosta obce Lichnov,
- Luboš Žabka, starosta obce Tichá,
- Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice,
- Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice,
- Bc. Kristýna Ambrožová, vedoucí PS I. Senioři,
- Mgr. Kateřina Geryková, vedoucí PS II. Děti, mládež a rodina,
- Mgr. Lenka Klepáčová, vedoucí PS III. Osoby se zdravotním postižením,
- Milada Pustková, DiS., vedoucí PS IV. Osoby v krizi a sociálně vyloučeni,
- Bronislava Papáková, koordinátor KPSS.
7
Zastupitelstvo města
Rada města
Řídící skupina
PS I senioři
PS II děti, mládež
a rodina
PS III osoby se
zdravotním
postižením
Komise SPOD
PS IV osoby
v krizi a sociálně
vyloučeni
1.3 Komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm
Komunitní plánování ve městě Frenštát pod Radhoštěm má již dlouholetou tradici.
Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm usnesením č. 179/25m) ze dne 20. 10. 2005
schválilo první zahájení procesu vypracování plánu sociálních služeb ve městě Frenštát pod
Radhoštěm, a to metodou komunitního plánování. Zastupitelstvo města Frenštát pod
Radhoštěm usnesením č. 116/9b) ze dne 13. 12. 2007 schválilo rozšířit zpracování
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování pro správní
obvod města Frenštát pod Radhoštěm a přizvat obce Veřovice, Lichnov, Bordovice, Tichá a
Trojanovice. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2010-2014 na
území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm byl schvá len Zastupitelstvem
města na 21. jednání dne 10. 9. 2009 us nesením č. 312/21.
První SPRSS je platný do roku 2015. Tento SPRSS na území správního obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm obsahuje 27 priorit včetně následných opatření navržených
k realizaci v období let 2010-2014.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2010-2014 na území správního
obvodu města Frenštát pod Radhoštěm byl komplexně vyhodnocen v roce 2014. Materiál o
plnění priorit a opatření byl zpracováván z podkladů pracovních skupin komunitního
plánování. (viz materiál „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2010-2014
na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“, který lze nalézt na webových
stránkách města). Přestože se ve městě v případě I. SPRSS jedná o první ucelený koncepční
materiál v celé sociální oblasti, podařilo se postupně prostřednictvím realizace jednotlivých
opatření alespoň částečně naplňovat některé cíle (priority) tohoto plánu. Pro některé ze
zamýšlených cílů plánu, které se nepodařilo realizovat (ať z důvodu nedostatku financí,
vhodných poskytovatelů, v některých případech pak například z důvodu změny legislativy
v sociální oblasti), je potřebné hledat jiné formy řešení odpovídající aktuální situaci, k čemuž
by měl napomoci i nový plán - II. SPRSS. Stěžejní roli v naplňování I. SPRSS hrála aktivita
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.
8
Přínosem plánování sociálních služeb je, že ve městě a jeho správním obvodu jsou dosažitelné
takové služby, které lidé opravdu potřebují. Systém sociálních služeb odpovídá zjištěným
potřebám, je schopen reagovat na změny a finanční prostředky jsou vynakládány efektivněji.
V průběhu procesu plánování sociálních služeb se určité úkoly a témata pravidelně opakují.
Mezi cyklická témata patří: popisování sociální situace v daném regionu, zjišťování potřeb
obyvatel, prověřování stanovených priorit, hodnocení plnění úkolů a monitorování
dosahovaných výstupů aj. Smyslem komunitního plánování je vybudovat systém řízení a
rozhodování o sociálních službách založený na spolupráci uživatelů, zadavatelů a
poskytovatelů a postupně i široké veřejnosti. Druhý SPRSS a souvisejících aktivit na území
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm je výsledkem společného procesu plánování
sítě služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm a spádových obcí.
1.4 Deklarace závaznosti plánu, časová a územní dostupnost
Zpracování „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služe b na období let 2015-2018 na
území s právního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“ bylo schváleno
Zastupitelstvem města na 26. jednání dne 19. 9. 2013 usnesením č. 355/26b).
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2015-2018 na úze mí
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm“ byl schválen Zastupitelstvem města
na 26. jednání dne 19. 9. 2013 usnesením č. 355/26b).
Stanovení systému změn, kte ré mohou být uskutečněny v průběhu realizace SPRSS
Realizaci změn v dokumentu mohou vyvolat jak vnitřní, tak vnější vlivy.
Mezi vnitřní vlivy mohou patřit např. častá obměna členů jednotlivých pracovníc h skupin,
nezájem o práci v pracovních skupinách ze strany organizací nebo uživatelů, nezájem o práci
na pozici vedoucího pracovní skupiny. Mezi vnější vlivy může patřit nedostatečné množství
finančních prostředků na realizaci cílů a opatření ze strany donátorů organizací, politický
nezájem aj. Je nezbytné, aby rizika realizace druhého SPRSS byla v co nejširší míře ošetřena.
O změnách při realizaci dokumentu může být rozhodováno na úrovni:
- pracovních skupin
- řídící skupiny
- Rady a Zastupitelstva města
Na úrovni pracovní skupiny bude rozhodováno:
- Rozhodnutím pracovní skupiny hlasováním členů (upraveno v Základní listině
SPRSS). Stanovisko pracovní skupiny k problematice, která se týká cílové skupiny
uživatelů, návrh změn v jednotlivých opatřeních PS a v prioritách (vždy řádně
odůvodněno zejména potřebami uživatelů).
Na úrovni řídící skupiny bude rozhodováno:
- o změnách v rámci jednotlivých cílů a opatření PS
- o změnách v akčním plánu a formě monitorování
- o návrhu změn organizační struktury SPRSS
- o návrhu změn cílů a opatření dokumentu SPRSS včetně změn ve financování, který
bude dále předkládán orgánům města k rozhodnutí
- o schválení akčního plánu druhého SPRSS
9
Na úrovni orgánů města (RM a ZM) bude rozhodováno:
- o změnách cílů a opatření dokumentu druhého SPRSS včetně změn financování
SPRSS je konsensuální materiál, který je možné využít jako:
- koncepční podklad pro rozvoj v celé sociální oblasti ve městě a spádových obcí
v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a) návod pro město a spádové obce, jakým směrem (a pokud možno jak) je potřebné
zaměřit rozvoj konkrétních služeb a jaké služby podporovat
b) návod pro poskytovatele, jakým směrem (a pokud možno jak) je potřebné zaměřit
rozvoj konkrétních služeb, aby odpovídaly skutečným potřebám
- podklad pro grantová řízení města v sociální oblasti (jaké služby mohou být a je
záhodno podporovat)
- podklad pro město (podobně jako strategický plán) i poskytovatele k získávání
externích finančních prostředků (dotace, granty) pro rozvoj potřebných služeb ve
městě a spádových obcí v návaznosti na krajské a národní koncepce, evropské fondy
apod.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služe b na období let 2015-2018 na úze mí správního
obvodu města Frenštát pod Radhoštěm se vztahuje na území města Frenštát pod
Radhoštěm. Město Frenštát pod Radhoštěm je obcí s rozšířenou působností, do jehož
obvodu spadají obce Bordovice, Lichnov, Veřovice, Tichá a Trojanovice.
1.5 Soulad plánu s obecně závaznými právními předpisy a návaznost na strategické
dokumenty
Soulad s obecně závaznými právními pře dpisy:
Ústava ČR
Listina práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
Návaznost na strategické dokume nty:
 na celostátní úrovni
Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2010-2014
Strategie boje proti sociálním vyloučení 2011-2015
Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017
Národní strategie ochrany práv dětí
Bílá kniha v sociálních službách
Metodiky pro plánování sociálních služeb
 na krajské úrovni
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020
Strategie protidrogové politiky v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014
10
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
na léta 2014-2020
 na obecní úrovni
Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm 2008-2015
Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015
11
2.
POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální služby jsou tu proto, aby uspokojovaly rozmanité a reálné potřeby osob, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a
prostřednictvím běžných zdrojů pomoci. Jsou poskytovány jak organizacemi
veřejnoprávními, soukromými neziskovými i ziskovými, také neformálně, a to rodinou,
přáteli či neplacenými dobrovolníky. Nezbytné či žádoucí sociální služby jsou tedy takové,
které vznikly na základě reálně zjištěných potřeb výše uvedených osob a závisí na situaci, ve
které se člověk zrovna nachází. Uspokojování potřeb lidí a vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče je nelehkou úlohou obce v samostatné působnosti, která je vymezena zákonem o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Rovněž zákon o sociálních službách
obcím ukládá, mimo jiné, zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo
skupinám osob na svém území, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech
poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a
poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, spolupracovat s krajem
při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Obce by měly především dbát na to, aby poskytované sociální služby byly pro občany
dostupné, efektivní, návazné a kvalitní. Úroveň kvality sociálních služeb je posuzována dle
standardů kvality sociálních služeb, které jsou ukotveny v prováděcí vyhlášce.
2.1 Zpracování SPRSS a souvisejících aktivit na období let 2015-2018
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm
na úze mí
Při plánování sociálních služeb a získávání potřebných podkladů pro SPRSS a souvisejících
aktivit na období let 2015-2018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm
jsme se opírali o následující zdroje:
-
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV
Vyhodnocení procesu SPRSS na období let 2010-2014 na území správního obvodu
města Frenštát pod Radhoštěm
V rámci analytické fáze procesu došlo ke zpracování následujících analýz, které jsou
zpracovány v souladu s metodikou Krajského úřadu Ostravského kraje a MPSV. Tyto analýzy
jsou hlavním podkladem pro zpracování SPRSS:
-
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb
SWOT analýzy dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb
Sociodemografická analýza města a obcí v jeho správním obvodu
12
3.
ZDROJE INFORMACÍ A PODKLADY – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ
Základní popis území, kde plánování probíhá
Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Frenštát pod Radhoštěm představuje
jeden z 22 správních obvodů Moravskoslezského kraje. Území SO ORP Frenštát pod
Radhoštěm je součástí vymezené specifické oblasti republikového významu SOB2 –
Beskydy. Největší obcí z hlediska rozlohy jsou Trojanovice (přes 36
území), nejmenší
naopak Bordovice (6,4
území). Řešené území se nachází v jižní části kraje v okrese Nový
Jičín a se svou rozlohou 9 863 ha patří k menším SO ORP. Je tvořen 6 obcemi, z nichž pouze
Frenštát pod Radhoštěm má statut města.
Obrázek č. 1: Administrativní členění s právního obvodu
13
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Frenštát pod Radhoštěm leží v malebné kotlině Moravskoslezských Beskyd. Dnešní město
tvoří zejména náměstí s novorenesanční radnicí a částečně zachovalým podloubím. Frenštát
pod Radhoštěm a jeho okolí je místem, kde žili, tvořili nebo je jen navštěvovali mnozí
významní výtvarníci, sochaři a spisovatelé. Samotné město i s okolím nabízí spoustu
možností pro pěší turistiku, cykloturistiku, jízdu na horských kolech, lyžování či paragliding.
Je zde nejen nádherná příroda, ale místní lidé jsou zde pohostinní a přátelští.
TROJANOVICE
Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masívy Noříčí hory 1047
m.n.m., Radhoště 1129 m.n.m. a Velkého Javorníku 918 m.n.m. Byly původně pasekářskou
obcí, kterou založil v roce 1748 olomoucký biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (16981758). Obec má rozlohu 3583 ha, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy. Vzhledem ke
značné rozloze je obec rozdělena na čtyři hlavní části: Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod
Javorníkem.
VEŘOVICE
Obec Veřovice se rozkládá podél říčky Jičínka v dolině mezi Veřovickými vrchy, které tvoří
Velký Javorník, Dlouhá, Krátká, Hundorf, Huštýn a Trojačka. Mezi Velkým Javorníkem a
Dlouhou je údolí, které se nazývá Padolí. Kdysi tudy vedla důležitá obchodní stezka ze
Štramberka do Rožnova pod Radhoštěm. V katastru obce Veřovice se nachází v horních
břidlicových vrstvách zvaných Veřovické železná ruda ocelek a také je zde mnoho skal, kde
se lámal kámen na stavbu domů.
14
BORDOVICE
Obec Bordovice se nachází podél břehu Lichnovského potoka. Údolí je sevřeno vysokými
svahy, které dosahují na severozápadě 608 m n.v. vrcholem Na Peklech, na jihovýchodě
Velkým Javorníkem 918 m n.v. Část obce patří do CHKO Beskydy, část do přírodního parku
Podbeskydská pahorkatina. Jedná se o území kopcovité až hornaté krajiny, která je předělena
údolím Frenštátské brázdy.
TICHÁ
Tichá je obec nacházející se nedaleko hradu Hukvaldy v podhůří Beskyd. Na jihu je lemována
mohutnou hradbou Moravskoslezských Beskyd, jimž vévodí památný, pověstmi opředený
Radhošť (1129 m). Od něj na západ se hory svažují až k Valašskému Meziříčí, s měrem na
východ se pak zvedají vyšší vrcholy Beskyd (Kněhyně, Stolová, Smrk). Pohledu na Lysou
horu jako nejvyšší vrchol (1324 m) však brání masív Ondřejníka (924 m), který tvoří
východní rámec kotliny.
LICHNOV
Obec Lichnov, obklopená věncem kopců a strání, se rozprostírá v malebném údolí
Lichnovského potoka (někdy také zvaného „Javornička“ podle jeho prameniště na svazích
Velkého Javorníka), který se vlévá na severním okraji obce do řeky Lubiny. Katastr obce
sousedí na severu s Kopřivnicí a Vlčovicemi, na východě s Tichou a Frenštátem pod
Radhoštěm, na jihu s Bordovicemi a na západě s Veřovicemi, Ženklavou a Štramberkem.
15
3.1 Vybraná de mografická data
ORP Frenštát pod Radhoštěm se skládá z pěti obcí a jednoho města. Celková rozloha tohoto
území je 9 862 tisíc ha. Výměra zemědělské půdy od roku 2005 do roku 2006 mírně vzrostla.
Od roku 2006 v průběhu let sledujeme mírný pokles rozlohy zemědělské půdy. Pokles je
nepatrný, neboť podíl na celkové výměře v průběhu let zůstává stále stejný a to 45,5 %.
Výměra lesů od roku 2005 do roku 2011 mírně klesá. Pokles výměry lesních pozemků je také
nepatrný. V celkovém výsledku tvoří za všechna sledovaná léta 43,3
z celkové výměry.
Zastavěné plochy naopak mírně narůstají. Nárůst také není procentuálně významný, neboť za
všechny roky tvoří 1,9 z celkové výměry. Při součtu jednotlivých výměr nedostaneme číslo
celkové výměry. Z tabulky číslo 2. lze vyčíst demografický vývoj obyvatel. Počet obyvatel do
roku 2010 narůstá po tomto roce sledujeme mírný pokles a následně opět nár ůst. Počet žen je
ve všech letech vyšší než počet mužů. Nejpočetnější věkovou skupinou je skupina od 15 do
64 let věku, tato skupina tvoří 70 obyvatel. Nejmladší věková skupina, děti do 14 let, je v
populaci zastoupena 15 – 14 . Poslední nejstarší věková skupina, 65+, je zastoupena 14 až
16 . U nejmladší věkové skupiny sledujeme procentuální pokles zatímco u nejstarší věkové
skupiny sledujeme procentuální nárůst.
Tabulka č. 1: Charakteristika území ORP
OBCE
2007
2008
2009
Počet obcí
6
6
6
Počet částí obcí
6
6
6
Počet katastrálních
území
6
6
6
Počet
obcí
se
statutem města
1
1
1
Počet
obcí
se
statutem městyse
0
0
0
Výměra v tis. ha
9 862
9 862
9 862
Zemědělská půda
4 509,1 4 508,5 4 506,90
Lesní pozemky
4 275,6 4 275,4 4 275,1
zastavěné plochy
194,6
195,1
196,1
Hustota zalidnění
(osoby/km2)
193
194
194
Zdroje dat: portál Českého statistického úřadu.
2010
6
6
2011
6
6
2012
6
6
2013
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
0
0
9 862
9 862
4 505,6 4 505,20
4 274,8 4 274,70
196,66
196,7
0
9 862
4 515,6
4 275,5
193,4
0
9 862
4 515,2
4 169,5
195,7
194
194
Tabulka č. 2: Demografický vývoj obyvatel v úze mí ORP
Vývoj počtu obyvatel
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet obyvatel celkem
18 957 19 102 19 106 19 157 19 079 19 120
v tom:
muži
9 245 9 343 9 337 9 341 9 336 9 375
ženy
9 712 9 759 9 769 9 816 9 743 9 745
Věkové skupiny
v tom ve věku:
0 - 14 2 770 2 728 2 744 2 773 2 804 2 825
2013
19 135
9 408
9 727
16
193
193
2 854
15 - 64 13 353 13 466 13 381 13 324 13 138 13 066
65 + 2 843 2 908 2 981 3 060 3 137 3 229
Průměrný věk (celkem)
40,2
40,4
40,6
40,7
41
41,2
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)
102,3 106,6 108,6 110,3 111,9 114,3
Muži
v tom ve věku:
0 - 14 1 439 1 422 1 424 1 432 1 446 1 472
15 - 64 6 714 6 806 6 752 6 705 6 658 6 627
65 + 1 092 1 115 1 161 1 204 1 232 1 276
Průměrný věk
38,4
38,6
38,9
39
39,3
39,5
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)
75,9
78,4
81,5
84,1
85,2
86,7
Ženy
v tom ve věku:
0 - 14 1 331 1 306 1 320 1 341 1 358 1 353
15 - 64 6 639 6 660 6 629 6 619 6 480 6 439
65 + 1 742 1 793 1 820 1 856 1 905 1 953
Průměrný věk
41,9
42,1
42,2
42,3
42,6
42,9
Index stáří (65+ / 0 -14 v %)
130,9 137,3 137,9 138,4 140,3 144,3
Migrace (přírůstek na 1000 obyv.)
celková
129
145
4
51
-3
41
přirozená
3
-2
-9
4
3
-12
stěhováním (mechanická)
126
147
13
47
-6
53
Zdroje dat: portál Českého statistického úřadu.
12 983
4 174
41,1
146,3
1 372
6 592
1 315
39,6
95,8
1 353
6 391
1 983
42,4
146,6
15
-13
28
Ekonomická situace úze mí, struktura ekonomiky území a trh práce
Ekonomická aktivita obyvatel je popsána v tabulce č. 3. Podíl nezaměstnaných je 8,8 %
(z toho 5 žen a 3,8 mužů). Tato hodnota mírně převyšuje hodnotu v ČR, která je 8,17 %,
ale je pod hodnotou nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje (10,47%). Podrobnější popis
nezaměstnanosti je uveden v tabulce č. 5.
Ekonomická aktivita obyvatel. Počet ekonomicky aktivních obyvatel je 9 060. Osoby
pracující na vlastní účet tvoří 10
z ekonomicky aktivních obyvatel z toho 7,1
mužů a
3 žen. Pracující důchodci tvoří 3,4 z ekonomicky aktivních obyvatel z toho 1,2 muži a
2,2 ženy. Skupina ekonomicky neaktivních mírně převyšuje skupinu ekonomicky aktivních
a to 66 % obyvatel. Skupinu ekonomicky neaktivních tvoří žáci, studenti a důchodci.
Procentuální zastoupení žáků a studentů je 31,7
a procentuální zastoupení důchodů je
48,1 , u zbytku obyvatel nebyla zjištěna ekonomická aktivita.
Tabulka č. 3: Ekonomická aktivita obyvatel území ORP
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
v tom:
z toho podle
postavení v
zaměstnání
zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na
vlastní účet
17
Celkem
9 060
8 265
6 647
268
muži
4 949
4 496
3 465
194
ženy
4 111
3 769
3 178
74
915
647
268
pracující
důchodci
ženy na
mateřské
dovolené
ze zaměstnaných
306
154
795
9 126
4 353
2 895
637
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroje dat: portál Českého statistického úřadu (2012).
105
156
453
3 855
1 643
1 440
349
154
342
5 271
2 710
1 455
288
Tabulka č. 4: Charakteristika domácností
Hospodařící domácnosti podle typu
Hospodařící
domácnosti
Hospodařící domácnosti celkem
tvořené 1 rodinou
7 635
4 993
úplné
v tom
v tom:
neúplné
bez závislých
dětí
se závislými
dětmi
bez závislých
dětí
se závislými
dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti
Zdroje dat: portál Českého statistického úřadu (2012).
2 233
1 752
496
512
112
2 283
247
Tabulka č. 5: Charakteristika nezaměstnanosti v území ORP
NEZAMĚSTNANOST
Evidovaní uchazeči o zaměstnání
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
807
662
484
517 1 156
932 1132
111
102
96
92
100
113
107
57
32
28
48
68
46
51
z toho (%):
občané se zdravotním postižením
z toho (%):
absolventi
z toho (%):
18
1038
osoby s délkou evidence nad 12
měsíců
Volná pracovní místa
Počet uchazečů na 1 volné
pracovní místo
281
95
254
168
153
227
123
47
8,5
3,9
2,1
11
203
19
310
25
262
138
60,9 37,3
5,8
Míra nezaměstnanosti (%) za ORP
8,03 6,74 4,66 5,31 12,39 9,97 8,53 7,13 7,83
Zdroje dat: portál Českého statistického úřadu (2012).
Prázdná pole jsou ponechána z důvodu nezjištěných informací.
Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí
počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s
názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje
doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny
dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje
měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna
2013 pouze podle nového výpočtu.
Důvody pro změnu ukazatele registrované nezaměstnanosti:

ukazatel míry registrované nezaměstnanosti srovnává dosažitelné uchazeče o
zaměstnání s pracovní sílou tvořenou kombinací údajů z více zdrojů - dosažitelní
uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP, zaměstnané osoby z dat Výběrových šetření
(VŠPS) ČSÚ,

údaje o zaměstnanosti z VŠPS na úrovni okresů nejsou dostatečně reprezentativní,
detailní výsledky trpí vyšší chybovostí, pro nižší územní celky zcela chybí (v
souvislosti s úspornými opatřeními ve státní a veřejné správě další rozšiřování VŠPS
tak, aby poskytovalo podrobnější údaje, nepřichází v úvahu, VŠPS bude naopak
omezeno pouze na zabezpečení požadavků vyplývajících z mezinárodních dohod),

nezanedbatelným důvodem je také srovnávání nebo záměna míry nezaměstnanosti
MPSV a VŠPS ČSÚ a jejich nesprávná interpretace.
Nový ukazatel Podíl ne zaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž
s původním ukazatelem nesrovnatelný. Pro sledování vývoje nového ukazatele je na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady k dispozici časová řada do úrovně okresů od roku
2005.
19
4.
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Financování sociálních služeb je založeno na systému vícezdrojového financování, které je
upraveno zákonem o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „prováděcí vyhláška“). Úzce souvisí s plánováním sociálních služeb a s odpovědností za
její síť. Současný model financování sociálních služeb se liší podle jednotlivých služeb a
právních forem organizací. Nejčastějšími zdroji financování sociálních služeb jsou dotace
MPSV a územních rozpočtů, příspěvky od uživatelů a zřizovatelů, dotace a granty
strukturálních fondů, úhrady ze zdravotních pojišťoven (u služeb se zdravotní péči), dary,
příjmy z vlastní činnosti. Předpokladem poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je podle
zákona o sociálních službách zapsání poskytovatele v registru poskytovatelů sociálních
služeb. Dotace je poskytována na provozní výdaje prostřednictvím krajského úřadu za
předpokladu, že potřebnost služby je deklarována prostřednictvím střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.
Zákon o sociálních službách definuje služby, které se poskytují osobám bez úhrad y nákladů
nebo za částečnou nebo úplnou úhradu nákladů. Výše úhrady se sjednává ve smlouvě
uzavřené s poskytovatelem služby a je zajištěna z finančních prostředků, které jsou
uživatelům poskytnuty formou příspěvku na péči. Prováděcí vyhláška zákona o sociá lních
službách reguluje výši úhrad od poskytovatelů.
Institut příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách, je určen osobám, které z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání
základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tímto příspěvkem je
zaveden systém „nakupování sociálních služeb“, tzn. že si tyto osoby hradí pomoc, kterou jim
může dle jejich rozhodnutí poskytovat například osoba blízká nebo registrovaný poskytovatel
sociálních služeb. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb je stanoven v části druhé prováděcí vyhlášky.
Tabulka č 6. : Výše příspěvku na péči
Stupně závislosti
do 18 let věku
I. stupeň (lehká závislost)
3 000 Kč měsíčně
II. stupeň (středně těžká závislost)
6 000 Kč měsíčně
III. stupeň (těžká závislost)
9 000 Kč měsíčně
IV. stupeň (úplná závislost)
12 000Kč měsíčně
20
nad 18 let věku
800 Kč měsíčně
4 000 Kč měsíčně
8 000 Kč měsíčně
12 000 Kč měsíčně
Graf č. 1 : Příjemci přís pěvku v rámci České republiky
Dotace ze státního rozpočtu se poskytují k financování běžných výdajů, které související
s poskytováním základních činností sociálních služeb a zároveň jsou v souladu se
zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. MPSV pravidelně
vyhlašuje dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické
osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV se vyhlašuje v návaznosti na
zákon o sociálních službách a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Dotace rozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dle doporučení krajů. Od roku 2015
by mělo dojít k přechodu financování sociálních služeb ze státu na kraje.
Ze státního rozpočtu jsou také hrazeny účelové dotace, např. z rozpočtu Úřadu vlády ČR –
podpora terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, Úřadu práce ČR a jiných
ministerstev.
Moravskoslezský kraj rovněž vyhlašuje dotační programy, které jsou zaměřeny například na
podporu rozvoje sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí Moravskoslezského kraje, dále
na zvýšení kvality sociálních služeb, podporu komunitní práce a zmírňování následků
sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách MSK, podporu neinvestičních aktivit
z oblasti prevence kriminality aj.
Podpora rozvoje nových sociálních služeb vycházejících z potřeb obcí je podmíněna mírou
finanční spoluúčasti obce, a to ve stanovené výši:
 odborné sociální poradenství – minimálně 30 z oprávněné provozní ztráty,
 pobytové sociální služby – minimálně 30 % z oprávněné provozní ztráty,
 ambulantní služby – minimálně 25 % z oprávněné provozní ztráty,
 terénní služby – minimálně 20 % z oprávněné provozní ztráty.
Dotace obce
Obec může poskytnout ze svého rozpočtu registrovaným poskytovatelům sociálních služeb
účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb
(§ 105 zákona o sociálních službách).
21
Dalšími zdroji financování mohou být zdroje ze Strukturálních fondů Evropských
společenství a dalších programů Evropských společenství.
Finanční hospodaření města se řídí podle rozpočtu města na příslušný rok a rozpočtovým
výhledem. Město Frenštát pod Radhoštěm podporuje rozvoj a udržitelnost sociálních služeb
prostřednictvím dotace z rozpočtu města (rozpočet – dotace a dary).
V sociální oblasti jsou podporovány služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální
poradenství.
Dotace mohou být tak poskytnuty na projekty týkající se podpory souvisejících aktivit:
 podpora dobrovolnictví na území města Frenštát pod Radhoštěm
 volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním
vyloučením, seniory a osoby se zdravotním postižením
 podpora celoroční činnosti svépomocných organizací
Město poskytuje dotace na projekty a činnost žadatelů rovněž ve sportovní, kulturní, školské
oblasti, také v oblasti partnerských vztahů, bezpečnosti v silničním provozu, bezpečnosti a
ochrany zdraví, prevence kriminality a protidrogové prevence zejména na:
 podporu prevence kriminality a protidrogové prevence
 rizikové skupiny občanů a občany ohrožené sociálně patologickými jevy
 společensky nepřizpůsobivé občany a obecně na snižování kriminality ve městě
Tyto dotace se řídí PRA-2014-04 „Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů“ jež
stanovilo Zastupitelstvo města svým usnesením.
Podmínky financování sociálních služeb v letech 2015-2018 při vstupu do stanovené sociální
sítě:
Prioritou pro léta 2015-2018 je udržení optimální sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při
zachování stávajících zdrojů jejího financování. K rozvoji bude docházet pouze v případě
služeb plánovaných.
Podmínky financování:
1. deklarace potřebnosti dané služby
2. minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obc í
Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů §101a stanoví způsob financování
sociálních služeb, kdy kraj bude od 1. 1. 2015 rozhodovat o poskytnutí finančníc h prostředků
z dotace, která bude na základě žádost kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.
22
5.
REALIZAČNÍ TÝM
Po celou dobu tvorby tohoto plánu pracovala na jeho přípravě celá řada osob. Na práci se
podíleli pracovníci odboru sociálních věcí, spolupracovali se zástupci poskytovatelů
sociálních služeb a zástupci uživatelů služeb. Jednání pracovních skupin byla otevřena všem
zájemcům o proces komunitního plánování. V čele celého procesu stála řídící skupina, která
řešila klíčové otázky celého procesu.
Řídící skupina:
V řídící skupině jsou rovnoměrně zastoupeni zástupci žadatele, poskytovatelů i uživatelů.
Skupina na svých jednáních posuzovala výstupy z pracovních skupin, konzultovala a
schvalovala postup prací.
Pracovní skupiny:
Pracovní skupiny jsou v období zpracování plánu zodpovědné za vytváření profilu dané
cílové skupiny, definice problémových oblastí, formulace strategických plánů, cílů, priorit a
opatření k jejich naplnění. V období realizace plánu jsou zodpovědné za jeho postupné
naplňování včetně monitorování a vyhodnocování dosažených výsledků.
Koordinátor procesu:
Koordinátorem procesu komunitního plánování sociálních služeb je osoba, která zodpovídá za
koordinaci jednotlivých činností, dodržení časového harmonogramu, za činnost Řídící
skupiny.
Rada a zastupitelstvo města:
Orgány města, příslušné v konečné fázi ke schválení dokumentu.
23
6.
CÍLE A OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
Sociální služby dle zákona č. 128/2006 Sb., ve znění pozdě jších předpisů
Jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci a jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení.
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se
ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Sociální služby
mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí jako tzn. Terénní služby (služba
je doručována až k uživateli domů – například služby osobní asistence, pečovatelská služba
apod.), ambulantně (uživatel dochází do zařízení – například denní centra, denní stacionáře
apod.) nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Definice souvisejících aktivit
Související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale
síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci byla neúplná.
Struktura cílů a opatření
Pro řazení jednotlivých cílů je stanovena „strategická“ struktura. Znamená to, že pro každou
pracovní skupinu bude zachována stanovená struktura jednotlivých cílů i s daným názvem
cíle. Následně budou stanovována jednotlivá opatření pro naplňování cíle. Tato struktura bude
v době realizace SPRSS umožňovat kvalitnější a přehlednější tvorbu akčních plánů a následně
přispěje k hodnotné evaluaci.
Cíl 1 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
- Jedná se o cíl, který vyjadřuje nutnost udržení sociálních služeb, které se již na
území města Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu nacházejí a jejich
existence je vyjádřena zjištěnými potřebami občanů.
Cíl 2 Vznik nových sociálních služe b
- Jedná se o vznik nové sociální služby, která nebyla na území města Frenštát pod
Radhoštěm a jeho správním obvodu pro danou cílovou skupinu poskytována a její
vznik je podložen neuspokojenými potřebami žadatelů o službu.
Cíl 3
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
- Jedná se o potřebu rozšíření již existujících sociálních služeb, kdy rozšíření služby
je podloženo neuspokojenými potřebami uživatelů o službu (nezávazně na
poskytovateli).
Cíl 4 Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
- Jedná se o aktivity, které s poskytováním sociálních služeb úzce souvisí a nezbytně
je doplňují.
Cíle 1 – 3 naplňují jednotlivá opatření, která jsou řazena dle druhů sociálních služeb
uvedených v zákoně. Cíl 4 naplňují související aktivity.
24
7.
SPOLEČNÉ (PRŮŘEZOVÉ) CÍLE A OPATŘENÍ
Cíl č.1
Opatření č. 1.1
Opatření č. 1.2
Cíl č. 2
Opatření č. 2.1
Opatření č. 2.2
Cíl č. 3
Opatření č. 3.1
Cíl č. 4
Opatření č. 4.1
Cíl č.1
Opatření č. 1.1
Popis opatření:
Opatření č. 1.2
Popis opatření:
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na území
správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm
Zachování funkční organizační struktury a procesu komunitního
plánování
Zpracování ročních akčních plánů druhého SPRSS
Financování sociálních služeb
Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu města a
obcí v jeho správním obvodu
Mapování situace v sociální oblasti - pravidelné vykazování dat o
poskytovaných sociálních službách včetně jejich financování
Podpora zvyšování informovanosti o procesu komunitního plánování
sociálních služeb, sociálních a souvisejících aktivit
Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností
Podpora sociálního bydlení
Úprava podmínek přidělování městských bytů
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Frenštát pod Radhoštěm a na území jeho správního obvodu
Zachování funkční organizační struktury a procesu komunitního
plánování
Proces komunitního plánování je nekončící proces. Mění se podmínky,
mění se poskytovatelé, mění se legislativa. Mění se počet potřebných
klientů, potřeby i charakter služeb. Je proto nezbytné zajistit podporu
komunitního plánování na další období, aby soustavně docházelo
k zajištění poskytování sociálních služeb podle potřeb občanů města
Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území jeho správního obvodu, a tak
k rozvoji sociální oblasti.
Udržení efektivního fungování vytvořené organizační struktury SPRSS
ve městě a jeho správním obvodu. Prohloubení systému komunikace a
spolupráce mezi jednotlivými subjekty komunitního plánování
sociálních služeb. Posílení vzájemné informovanosti členů KPSS
prostřednictvím vzájemných setkávání a provázání organizační
struktury SPRSS na další subjekty (komise OSPOD, OISOM,
ÚP ČR, ..)
- společný postup a vzájemná spolupráce při řešení
problematických oblastí,
- realizace cílů a opatřené v SPRSS,
- informovanost a komunikace města, obcí, poskytovatelů a
uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Zpracování ročních akčních plánů druhého SPRSS
Akční plán je nástrojem pro zprůhlednění a zvýšení pružnosti
sociálních služeb a souvisejících aktivit. Reflektuje nové skutečnosti,
projekty či služby, které se pro rozhodné období vyskytnou, stejně tak
může navrhnout zrušení některých aktivit či služeb, které se ukázaly
neefektivní nebo zbytečné. Pomoci akčního plánu lze taktéž reagovat
na potřebné změny, které se objevily v průběhu realizace druhého
SPRSS.
25
Cíl č. 2
Opatření č. 2.1
Popis opatření:
Opatření č. 2.2
Popis opatření:
Cíl č. 3
Opatření č. 3.1
Popis opatření:
Cíl č. 4
Opatření č. 4.1
Popis opatření:
Financování sociálních služeb
Podpora efektivního financování sociálních služeb z rozpočtu města a
obcí v jeho správním obvodu
Kvalitní, dostupná a efektivní síť sociálních služeb je závislá na
systému financování, které bývá vícezdrojové. Opatření se týká
především financování sociálních služeb z rozpočtu města, kdy určení
dotací a její výše by mělo být v souladu se zpracovaným SPRSS, který
je výsledkem aktuálně zjištěných potřeb občanů.
Je nezbytné zajistit, aby financování sociálních služeb bylo v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a tento fakt byl
zahrnut do „Pravidel pro poskytování dotací a finančních darů“. Při
udělování dotací a její výše jednotlivých sociálním službám by se mělo
vycházet z jednotlivých cílů a opatření, tzn. Hlavně podporovat již
stávající sociální služby, rozvojové a nové sociální služby, které jsou
uvedeny v SPRSS a také podporovat stávající aktivity cílových skupin.
Je tedy nutné zajistit provázanost rozhodování o finančních
prostředcích na zajištění sociálních služeb s procesy plánování.
Mapování situace v sociální oblasti – pravidelné vykazování dat o
poskytovaných sociálních službách včetně jejich financování
- analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb a
souvisejících aktivit,
- finanční analýza sociálních služeb,
- aktualizace SPRSS
Podpora zvyšování informovanosti o procesu komunitního plánování
sociálních služeb, sociálních a souvisejících aktivit
Zajištění propagace a nabídky služeb mezi veřejností
Podpora informační kampaně Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb, v sociálních a navazujících službách. Cílem je podpora
informovanosti jak široké, tak i odborné veřejnosti. Budou pořádány
ověřené, popřípadě nové akce pro veřejnost, které budou propagovány
prostřednictvím zpravodaje a na webových stránkách města.
Pořádání akcí poskytovatelů sociálních služeb.
Zajištění propagace nabídky sociálních služeb prostřednictvím katalogu
sociálních služeb (aktualizace).
Propagace a medializace sociálních služeb prostřednictvím médií.
Podpora sociálního bydlení
Úprava podmínek přidělování městských bytů
Úprava podmínek pro přidělování bytů ve vlastnictví města (popř.
okolních obcí) do pronájmu, tak aby byly zpřístupněny osobám a
rodinám s nízkými příjmy, které mají ztížený přístup k zajištění
běžného komerčního bydlení, předejdeme tím ohrožení sociálním
vyloučením u těchto osob. Důraz je potřeba klást také na nalezení
efektivního řešení u osob, které se v důsledku finanční tísně dostávají
do prodlení při placení nájemného.
Důstojný domov je jednou ze základních lidských potřeb. Naplnění
bytových potřeb je v mnohých případech nutným předpokladem pro
řešení dalších sociálních potíží.
26
8.
OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
Na základě výstupů z vyhodnocení procesu SPRSS, naplnění opatření Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoště m na období let 2010-2014, a
výstupů z analytické fáze členové pracovních skupin definovali cíle a zpracovali opatření,
která povedou k naplnění stanovených cílů a vizí systému sociálních služeb ve městě Frenštát
pod Radhoštěm a jeho správním obvodu.
Cíle a opatření jsou členěny podle čtyř pracovních skupin - cílových skupin uživatelů služeb:
- PS I:
Senioři,
- PS II:
Děti, mládež a rodina,
- PS III: Osoby se zdravotním postižením,
- PS IV: Osoby v krizi a sociálně vyloučení.
8.1 pracovní skupina I: Senioři
Vize:
V rámci nastaveného procesu komunitního plánování stanovit opatření pro cílovou skupinu
senioři tak, aby sociální služby odpovídaly požadavkům standardů kvality, byly plně funkční
a pokrývaly všechny oblasti, všechny zapojené služby (sociální i následné) působily
preventivně proti sociálnímu vyloučení.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Bc. Kristýna Ambrožová
Bc. Jiří Absolón
Bc. Pavlína Stašová
Mgr. Bc. Jarmila Malůšková, DiS.
Bc. Blanka Jandová, DiS.
Ladislav Matúš
Ing. Aleš Mičulka
Oldřiška Špačková
Luboš Žabka
Mgr. Jiří Novotný
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm
vedoucí pracovní skupiny
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm
Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm
občan města Frenštát pod Radhoštěm
město Frenštát pod Radhoštěm (OSSSS)
obec Bordovice
obec Lichnov
občan Veřovic
obec Tichá
obec Trojanovice
POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
V pracovní skupině Senioři pracuje 10 členů. Jejich skladbou bylo dodrženo pravidlo
komunitního plánování, aby v rámci obsazení byli zastoupeni představitelé uživatelů,
poskytovatelů i zadavatelů.
Výstupem bylo především zpracování SWOT analýzy, a nalýzy potřeby poskytovatelů a
uživatelů sociálních služeb a především skladby opatření k zachování, rozvoji a vzniku
nových služeb v rámci procesu SPRSS. Členům pracovní skupiny patří poděkování za aktivní
a profesionální přístup.
CÍLE PRACOVNÍ SKUPINY
- umožnit setrvání seniorů co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí – kvalitní
a dostupné terénní a ambulantní služby;
- jestliže nebude možné setrvání v přirozením sociálním prostředí nabídnout kvalitní a
dostupné pobytové služby;
27
-
nabídka volnočasových aktivit;
podpora rodiny v péči o jejich člena.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby seniorského věku (60+), které se ocitly z důvodu věku, zdravotního stavu, krizové
situace, sociálně nevyhovujícího prostředí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální
situaci lze zjednodušeně vnímat jako situaci, která je pro danou osobu nepříjemná a s jejímž
řešením si neumí poradit vlastními silami.
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
- rozšíření služeb zabezpečujících péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a to především v odpoledních
a večerních hodinách a o víkendech (pečovatelská služba)
- informovanost o jednotlivých službách
- vznik nových služeb s 24 hodinovou péčí na přechodnou dobu (odlehčovací služby)
- absence pobytové služby pro seniory, kteří nejsou přijímáni do domovů pro seniory
z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, nebo závislosti
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SENIOŘI
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)











SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

Podpora města, obcí a příspěvkové
organizace Moravskoslezského kraje
Dobrá kvalita stávajících terénních
služeb (pečovatelská služba města
Frenštát pod Radhoštěm,
pečovatelská a ošetřovatelská služba
Charita Frenštát pod Radhoštěm)
Nabídka agentury Sedmservis v péči
o seniory o víkendech
Dobré jméno poskytovatelů
Domov Hortenzie
Klub důchodců
Volnočasové vyžití seniorů
Existence komunitního plánování
Dostupná nabídka služeb
(soustředěné informace)
Nabídka tísňové péče
Fungující terénní pečovatelská služba




PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)



Nedostatečná kapacita domova pro
seniory
Absence sociální služby - terénní i
pobytové odlehčovací služby
Absence sociálních služeb pro
specifické cílové skupiny (alkohol,
psychické onemocnění, duální
diagnózy…)
Existenční nejistota
Neefektivní využívání bytů DZU
vzhledem na potřebnost sociální péče
HROZBY (THREAT)

Podpora města, obcí a příspěvkové
organizace Moravskoslezského kraje
sociálních služeb pro seniory
Strategie přechodu k terénním
sociálním službám a odlehčovacím
službám pro pečující
Dostupnost sociálních služeb v



28
Snižování finančních prostředků –
dotační politika státu, kraje, obcí,
úhrada ze strany zdravotních
pojišťoven
Finanční situace uživatele
Sociální situace rodin
Neadekvátní finanční ohodnocení








regionu
Možné využití stávajících prostorů
poskytovatelů
Možné využití bytových prostorů ve
vlastnictví města
Možné využití neziskových
organizací
Přidělování bytů v DZU Frenštát pod
Radhoštěm s ohledem na využití
těchto bytových prostor pro
potřebnější typ sociální služby
Možnost využití sociálního podnikání
Možnost využívání zdrojů EU
Dotace, projekty
Změny legislativy

pracovníků v sociálních službách (s
ohledem na fluktuaci zaměstnanců a
kvalitu služby)
Současný systém vyplácení
sociálních dávek (přechod z měst na
úřady práce)
STANOVENÍ TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
Typy možných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro
cílovou skupinu:
- základní a odborné soc. poradenství, včetně půjčování kompenzačních pomůcek (§ 37 )
- osobní asistence (§ 39)
- pečovatelská služba (§ 40)
- tísňová péče (§ 41)
- odlehčovací služby (§ 44)
- centra denních služeb (§ 45)
- denní stacionáře (§ 46)
- týdenní stacionáře (§ 47)
- domovy pro seniory (§ 49)
- domovy se zvláštním režimem (§ 50)
- sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče (§ 52)
- sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
Přesahy sociálních služeb, které mohou senioři využívat:
- průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
- podpora samostatného bydlení (§ 43)
- domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
- chráněné bydlení (§ 51)
- telefonická krizová pomoc (§ 55)
- tlumočnické služby (§ 56)
- azylové domy (§ 57)
- krizová pomoc (§ 60)
- intervenční centra (§ 60a)
- noclehárny (§ 63)
- služby následné péče (§ 64)
- sociální rehabilitace (§ 70)
PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO CÍLOVOU
SKUPINU
29
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm:
 Pečovatelská služba (§ 40)
 Terénní programy (§ 69)
 Domy zvláštního určení
 Klub důchodců
Město Frenštát pod Radhoštěm, OSV:
 Tísňová péče (§ 41)
Charita Frenštát pod Radhoštěm:
 Pečovatelská služba (§ 40)
 Osobní asistence (§ 39)
 Ošetřovatelská služba
 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
 Osobní přeprava (sociální taxi)
 Bumerang - obchod
 Penzion pro seniory
 Masérská a pedikérská služba
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava:
 Domov pro seniory – Domov Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm (§ 49)
CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY SENIOŘI
Cíl č.1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření
Cíl č. 2
Opatření
Opatření
Cíl č. 3
Opatření
Cíl č. 4
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
1.5
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
Opatření 4.5
Opatření 4.6
Opatření 4.7
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Zachování a rozvoj pečovatelské služby města Frenštát pod Radhoštěm
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Zachování a rozvoj Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm
Zachování a rozvoj Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Zachování a rozvoj služby tísňové péče
Vznik nových sociálních služeb
Zřízení odlehčovací služby
Zřízení domova se zvláštním režimem
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Zvýšení kapacity pobytové sociální služby domova pro seniory
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Podpora volnočasových aktivit pro seniory
Zřízení mobilní hospicové jednotky Charity Frenštát pod Radhoštěm
Charitní ošetřovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Penzion pro seniory Charity Frenštát pod Radhoštěm
Masérské a pedikérské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm
30
Cíl č. 1
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Zachování a rozvoj pečovatelské služby města Frenštát pod
Radhoštěm
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
Cílem pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění, je poskytování terénní nebo
ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.
Pečovatelky docházejí zpravidla do domácnosti uživatelů služby
a pomáhají jim s úkony soběstačnosti a péči o domácnost na
základě smlouvy a sjednaného individuálního plánu.
Cílem a smyslem pečovatelské služby je prodloužení pobytu
seniorů v jejich přirozeném prostředí, tedy v jejich domácnosti, i
při jejich snížené soběstačnosti a dále oddálení nutnosti využití
pobytové sociální služby domova pro seniory. Využívání
terénních služeb je v současné době moderním trendem
poskytování služeb a upřednostňuje se před umísťováním starých
lidí do ústavů trvalé péče.
Poskytovatel služby:
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
příjmy zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů a projektů
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 1.2
Popis opatření
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm
80 klientů/rok
5 přepočtených úvazků
1.700.000 Kč
Dotace MPSV, příspěvek zřizovatele, úhrady od uživatelů
služby, jiné dotace, dary, granty a projekty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Pečovatelská služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Forma poskytování služby: terénní.
31
Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je
poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení, aby
prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti,
mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Frenštát pod
Rdhoštěm jsou osoby se sníženou soběstačností - senioři a osoby
se zdravotním postižením.
- senioři
- osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu. Senioři mohou být se zdravotním
postižením (postižení pohybového aparátu) či se
smyslovým postižením (různý stupeň nedoslýchavosti a
slabozrakosti)
- osoby se zdravotním postižením starší 19-ti let
- osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc
další osoby
- osoby, které potřebují v průběhu své rekonvalescence
pomoc další osoby k zajištění svých potřeb (poúrazové
stavy, pooperační stavy
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Předpokládané dopady opatření: Prodloužení pobytu seniorů a
osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí i při
snížení soběstačnosti.
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
dotací, darů, grantů
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
90 klientů/rok
Okamžitá kapacita: 4 klienti
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
5 pracovníků v přímé péči
2.000.000 Kč
Dotace MPSV, příspěvek zřizovatele, úhrady od uživatelů
služby, jiné dotace, dary, granty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
32
Opatření 1.3
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 1.4
Zachování a rozvoj Domova Hortenzie Frenštát pod
Radhoštěm
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
Služby domova pro seniory napomáhají osobám zajistit jejich
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v
nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v
případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb
sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována pobytovou formou, a to na základě
naléhavosti žadatelovy situace a jeho potřebnosti. Péče je zjištěna
na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a
uživatelem. Sociální služba je poskytovaná individuálně na
základě potřeb konkrétního uživatele a tento způsob poskytování
služby je zaznamenán do individuálního plánu, který je nedílnou
součástí smlouvy o poskytování služby sociální péče v domově
pro seniory.
Poskytovatel služby:
3. prostorové, technické a personální zajištění služby
4. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
příjmy zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů a projektů
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Domov Hortenzie, p.o.
Kapacita 87 uživatelů
2015-2018:
Ředitel, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí sociálního úseku,
vedoucí zdravotního úseku, sociální pracovnice, pracovnice
v sociálních službách – aktivizační pracovnice, pracovnice
v sociálních službách – pečovatelky, zdravotní sestry,
administrativní pracovnice, účetní, ekonom, personalista,
pracovníci údržby, kuchyně, úklidu, prádelny, recepce.
Cca 26.000.000 Kč
Dotace MPSV, úhrady od uživatelů služby, příjmy ze
zdravotních pojišťoven, příspěvek zřizovatele, jiné dotace, dary,
granty a projekty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Zachování a rozvoj Charitní asistenční služby Charity
Frenštát pod Radhoštěm
33
Popis opatření
Osobní asistence dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Forma poskytování služby: terénní.
Posláním terénní Charitní asistenční služby (CHAS) Charity
Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a podporu osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění či zdravotního postižení, při činnostech, které
nemohou vykonávat samostatně a umožnit jim tak, žít
plnohodnotným způsobem života v jejich přirozeném prostředí.
Cíle služby:
- pomáhat klientům, v co největší míře zachovat dosavadní
- běžný způsob života v jejich přirozeném prostředí
- pomáhat rozvíjet možnosti a schopnosti klientů
- zachování maximální soběstačnosti klientů
- udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou,
sousedy)
Cílovou skupinou Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm jsou osoby se sníženou soběstačností – senioři, osoby
se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
s mentálním postižením a osoby s chronickým onemocněním od
19-ti let věku, které potřebují pomoc jiné osoby.
- senioři
Osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu. Senioři mohou být se zdravotním postižením (postižení
pohybového aparátu) či se smyslovým postižením (různý stupeň
nedoslýchavosti a slabozrakosti).
- osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby s mentálním postižením či chronickým
onemocněním starší 19-ti let
Osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby.
Osoby, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc
další osoby k zajištění svých potřeb (poúrazové stavy, pooperační
stavy).
Předpokládané dopady opatření: Prodloužení pobytu seniorů a
osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí i při
snížení soběstačnosti.
Aktivity k naplnění
opatření
Charitní asistenční služba supluje terénní odlehčovací službu a
mobilní hospicovou péči, která ve Frenštátě pod Radhoštěm není
poskytovaná jiným (jinou) subjektem (organizací).
Poskytovatel služby
1. Prostorové, technické a personální zajištění služby
2. Zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
dotací, darů, grantů.
34
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 1.5
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Kvalita sociální služby
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
16 klientů/rok
Okamžitá kapacita: 4
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
5 pracovníků v přímé péči
900.000 Kč
Dotace MPSV, příspěvek zřizovatele, jiné dotace, dary, granty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Zachování a rozvoj služby tísňové péče
Zachování a rozvoj tísňové péče, která funguje ve městě Frenštát
pod Radhoštěm a ve spádových obcích již čtvrtým rokem (od
2010). Terénní službu tísňové péče mohou využívat senioři,
zdravotně postižení a občané osamělí, starší 18 let, a to na
základě uzavřené smlouvy s občanským sdružením Život 90
v Jihlavě a díky finančnímu daru firmy Continental Automotive
Systéms Czech Republik s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm.
Trvalým cílem služby je snižovat sociální, zdravotní a
bezpečnostní rizika, která občanům přináší jejich způsob života.
Posláním služby tísňové péče je pomáhat lidem, kteří jsou
v důsledku vysokého věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení znevýhodnění a současně nejsou schopni
vlastními silami tuto nepříznivou situaci překonat, setrvat co
nejdéle v domácím prostředí. Služba tísňové péče je dle § 41
zákona o sociálních službách terénní služba, kterou se poskytuje
nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu
nebo schopností.
Kritérium pro naplnění opatření: plné využití kapacity tísňové
péče.
Předávání informací o službě občanům-klientům, doporučení
využití služby v rámci sociálního poradenství, propagace služby
na akcích pořádaných zdejším odborem sociálních věcí a na
akcích města, články o službě v místních periodikách, rozšiřování
informativních letáků o službě, aktuální informace o službě na
webových stránkách města, spolupráce a rozvoj kontaktů s o.s.
Život 90-Jihlava, v případě potřeby pořízení dalších terminálních
stanic tísňové péče – oslovení možných sponzorů, napojení se na
rozpočet města….
Občanské sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava , město Frenštát pod
Radhoštěm
35
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Cíl č.2
Opatření 2.1
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
(tj. stávající počet 5 + 7 nových uživatelů)
Cca 12 osob/rok
Odbor sociálních věcí, o.s. Život 90-Jihlava
87.500 Kč (tj.pořízení 7 ks terminálních stanic tísňové péče,
finanční prostředky jsou k dispozici – na učtu města- fin.dar…)
Město Frenštát pod Radhoštěm a firma Continental Automotive
Systéms Czech Republik s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm
Měsíční poplatek uživatele služby (300Kč/měs.), obavy občanů
z domácího monitorování (čidlo pohybu…)
Vznik nových sociálních služeb
Zřízení odlehčovací služby
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
Posláním odlehčovací služby je poskytnutí terénní nebo pobytové
sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.
Cíle odlehčovací služby jsou zaměřené jednak na pomoc a
podporu pečujícím osobám pro jejich fyzický odpočinek, tak také
na aktivní pomoc a podporu jejím uživatelům v oblasti
soběstačnosti s ohledem na podporu jejich schopností, aby se
mohli vrátit do svého domácího prostředí.
Město Frenštát pod Radhoštěm – úsek komunitního plánování
1. revize potřebnosti žadatelů o tuto službu prostřednictvím
poskytovatelů
sociálních
služeb,
kteří
přicházejí
s potencionálními žadateli do styku a dotazníkové šetření
2. zajištění služby prostřednictvím poskytovatele sociálních
služeb – zajištění dodavatele této sociální služby
Poskytovatel služby
5. prostorové a technické zajištění služby, registrace sociální
služby, personální zajištění služby
6. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
příjmy zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů a projektů
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Poskytovatel sociální služby
Kapacita – aktualizace dle revize potřebnosti žadatelů
36
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 2.2
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
2015-2018:
Vedoucí služby, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních
službách – aktivizační pracovnice, pracovnice v sociálních
službách – pečovatelky, zdravotní sestry, provozní personál
(administrativní pracovnice, účetní, ekonom, personalista,
pracovníci údržby, kuchyně, úklidu, prádelny, recepce)
Provoz - nevyčísleno z důvodu nestanovené kapacity uživatelů
Investice prostorového a technického zázemí - nevyčísleno
s ohledem na různé dispozice různých potencionálních
poskytovatelů služby
Dotace MPSV, úhrady uživatelů, příspěvek zřizovatele, jiné
dotace, dary, granty a projekty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Zřízení domova se zvláštním re žime m
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm byl označen požadavek na zřízení
domova se zvláštním režimem pro osoby se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Město Frenštát pod Radhoštěm – úsek komunitního plánování
3. revize potřebnosti žadatelů o tuto službu prostřednictvím
poskytovatelů
sociálních
služeb,
kteří
přicházejí
s potencionálními žadateli do styku a dotazníkové šetření
4. zajištění služby prostřednictvím poskytovatele sociálních
služeb – zajištění dodavatele této sociální služby
Poskytovatel služby
7. prostorové a technické zajištění služby, registrace sociální
služby, personální zajištění služby
8. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
příjmy zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů a projektů
Zodpovědný realizátor
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Poskytovatel sociální služby
37
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Kapacita 20 uživatelů
2015-2018:
Vedoucí služby, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních
službách – aktivizační pracovnice, pracovnice v sociálních
službách – pečovatelky, zdravotní sestry, provozní personál
(administrativní pracovnice, účetní, ekonom, personalista,
pracovníci údržby, kuchyně, úklidu, prádelny, recepce)
Provoz cca 6.000.000 Kč
Investice prostorového a technického zázemí - nevyčísleno
s ohledem na různé dispozice různých potencionálních
poskytovatelů služby
Dotace MPSV, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven,
příspěvek zřizovatele, jiné dotace, dary, granty a projekty
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Cíl č.3
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Opatření 3.1
Zvýšení kapacity pobytové sociální služby domova pro
seniory
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
Služby domova pro seniory napomáhají osobám zajistit jejich
fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v
nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v
případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb
sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována pobytovou formou, a to na základě
naléhavosti žadatelovy situace a jeho potřebnosti. Péče je zjištěna
na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a
uživatelem. Sociální služba je poskytovaná individuálně na
základě potřeb konkrétního uživatele a tento způsob poskytování
služby je zaznamenán do individuálního plánu, který je nedílnou
součástí smlouvy o poskytování služby sociální péče v domově
pro seniory.
Město Frenštát pod Radhoštěm – úsek komunitního plánování
5. revize potřebnosti žadatelů o tuto službu prostřednictvím
poskytovatelů
sociálních
služeb,
kteří
přicházejí
s potencionálními žadateli do styku a dotazníkové šetření
6. zajištění služby prostřednictvím poskytovatele sociálních
služeb – zajištění dodavatele této sociální služby
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Poskytovatel služby
38
9. prostorové a technické zajištění služby, registrace sociální
služby, personální zajištění služby
10. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby dotací MPSV, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele,
příjmy zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů a
projektů.
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Kvalita sociální služby:
Poskytovatel pracuje v souladu se standardy kvality sociálních
služeb dle zákona o sociálních službách.
Poskytovatel služby
Kapacita zařízení 20 uživatelů
2015-2018:
Ředitel, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí sociálního úseku,
vedoucí zdravotního úseku, sociální pracovnice, pracovnice
v sociálních službách – aktivizační pracovnice, pracovnice
v sociálních službách – pečovatelky, zdravotní sestry,
administrativní pracovnice, účetní, ekonom, personalista,
pracovníci údržby, kuchyně, úklidu, prádelny, recepce
Provoz cca 6.000.000 Kč
Investice prostorového a technického zázemí - nevyčísleno
s ohledem na různé dispozice různých potencionálních
poskytovatelů služby
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Dotace MPSV, úhrady uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven,
příspěvek zřizovatele, jiné dotace, dary, granty a projekty
Cíl č.4
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Popis opatření
Podpora volnočasových aktivit pro seniory
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny
Podpora volnočasových aktivit pro seniory není sociální službou
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění. Volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí aktivního
života seniorů, díky nimž se zlepšuje jejich fyzická a psychická
kondice.
Aktivizační činnost, která má-li být skutečně aktivizující, musí
vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých seniorů. Aktivizace by
měla být v souladu se schopnostmi, dovednostmi, potřebami a
zájmy seniorů.
Aktivizace je:
39
-
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
prevence patologického chátrání a to jak fyzického, tak i
duševního, společenského či duchovního;
cesta k uspokojení fyzických, duševních, společenských a
duchovních potřeb;
to, co dává smysl a hodnotu životu, co poskytuje radost a
motivaci k životu;
možnost bavit se, mít se z čeho a na co těšit.
Konkrétně je aktivizace nejčastěji uskutečňována v podobě
různých zájmových kroužků, aktivit a akcí.
Význam aktivizace: zachování a rozvoj autonomie starého
člověka.
Autonomie je charakterizována jako „schopnost vést život podle
vlastních pravidel“, tedy mít schopnost svobodně se rozhodovat a
jednat podle vlastních potřeb, mít možnost autonomii v daném
prostředí uplatnit a velmi důležitá je také motivace k jejímu
uplatňování. Opakem by mohla být závislost, která může být
způsobena jednak nedostatkem schopností pro rozhodování,
absencí nevhodných podmínek prostředí (přehnaná péče o
člověka vedoucí k naučené nemohoucnosti) či nedostatkem vůle.
Aktivizaci je tedy v tomto smyslu možno vymezit také jako
činnosti a aktivity, které zabraňují vzniku závislosti na službách
či lidech ve výše popsaném smyslu.
Město Frenštát pod Radhoštěm – úsek komunitního plánování
11. propagace aktivit (seznam organizací zajišťující volný čas
seniorů na webových stránkách měst a obcí a ve
zpravodajích, distribuce letáků)
12. finanční podpora
13. organizace a zajištění volnočasových aktivit
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm
1. propagace aktivit (seznam organizací zajišťující volný čas
seniorů na webových stránkách měst a obcí a ve
zpravodajích, distribuce letáků)
2. finanční podpora
3. organizace a zajištění volnočasových aktivit
Město Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí
Město Frenštát pod Radhoštěm, organizační složka středisko
sociálních služeb – klub důchodců
cca 600 klientů/rok
2015-2018:
Pracovník odboru sociálních věcí – komunitní plánování,
pracovník střediska sociálních služeb
50.000 Kč
Město Frenštát pod Radhoštěm
40
Rizika a ohrožen
naplnění opatření
Opatření 4.2
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.3
Popis opatření
Nedostatek finančních prostředků
Zřízení mobilní hospicové jednotky Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Posláním mobilní hospicové jednotky je poskytovat péči osobám
v terminálním stádiu života, které chtějí setrvat v domácím
prostředí.
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby, příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele, příjmy
zdravotních pojišťoven, dotací, darů, grantů
Charita Frenštát pod Radhoštěm
10 klientů/rok
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
3 zdravotní sestry
1 psycholog
1 duchovní
1 rehabilitační pracovník
1 odborný lékař
Nelze vyčíslit
Úhrady klientů, úhrady zdravotních pojišťoven, sponzorské dary
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikovaného
odborného personálu, neuzavření smluv zdravotních pojišťoven
s poskytovatelem služby, nedostatek technického vybavení
Charitní ošetřovatelská služba Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na
základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním
prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví,
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení
nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a
smrti. Udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci, zlepšuje
psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči.
Tuto péči poskytují diplomované zdravotní sestry s dlouholetou
praxí, které mají osvědčení o výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu.
Forma poskytování služby: terénní.
Cíle domácí péče:
- Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu
zdravotní péče a pomoci pacientům, kterým je tato péče
41
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.4
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
poskytována na základě doporučení k tomu příslušným
lékařem, a to v jeho vlastním sociálním prostředí.
- Eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního
poškození na zdravotní stav pacientů.
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele, příjmy zdravotních
pojišťoven, dotací, darů, grantů
Charita Frenštát pod Radhoštěm
120 klientů/rok
1 vedoucí pracovník
3 zdravotní sestry
1.300.000 Kč
Zdravotní pojišťovny, úhrady klientů, doplatky za nadstandardní
služby, dotace z veřejných zdrojů
Nedostatečné financování služby z důvodu nezájmu klientů,
legislativní změny, nezájem zdravotních pojišťoven při uzavírání
smlouvy na zajištění poskytování služby
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se
zdravotním handicapem a jejich rodinám překonat s pomocí
kompenzační pomůcky svůj handicap, a tím i svízelnou situaci a
umožnit jim vést kvalitní a plnohodnotný život.
Pomůcky jsou zapůjčovány nejenom klientům Charity Frenštát
pod Radhoštěm, ale i všem zájemcům z širokého okolí.
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele, dotací, darů,
grantů
Charita Frenštát pod Radhoštěm
50 klientů/rok
1 vedoucí pracovník a pracovník v sociálních službách
60.000 Kč
Úhrady klientů, dotace kraje
Nedostatečné finanční zajištění služby, nedostatečné technické
vybavení
42
Opatření 4.5
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.6
Popis opatření
Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním
postižením Charity Frenštát pod Radhoštěm
Osobní přeprava je provozována od pondělí do pátku, v době od
7:00 do 15:00.
Objednání osobní přepravy je 1 den dopředu pro rezervaci
automobilu.
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele, darů, grantů
Charita Frenštát pod Radhoštěm
50 klientů/rok
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
5 pracovníků v sociálních službách
Nelze vyčíslit
Úhrady uživatelů
Nedostatečné technické vybavení, nezájem klientů
Penzion pro seniory Charity Frenštát pod Radhoštěm
Adresa:
Martinská čtvrť 1161, Frenštát pod Radhoštěm
Penzion tvoří zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou péči o
seniory. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle
soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
Snažíme se o znovuzačlenění obyvatel do běžného prostředí,
zvyšujeme kvalitu poskytované péče, a to ve všech bio-psychosociálních oblastech. Penzion pokojného stáří poskytuje také
přechodný pobyt seniorům se zhoršeným zdravotním stavem.
Nabídka je využívaná nejen klienty CHOPS, ale také rodinami,
které dlouhodobě pečují o své nemocné, potřebují volno na
odpočinek k zotavení. V rámci vzájemné spolupráce klientů a
pracovníku domova, jsou organizovány zájmové, kulturní a
společenské aktivity. Programy jsou připravovány dle přání a
potřeb obyvatelů domova.
Zachování soukromí klienta patří k základnímu standardu
poskytovaných služeb.
Podmínky pro přijetí:
- obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí
- senioři od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí
schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém
přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a
43
péči jiným způsobem, ale zároveň nevyžadují stálý
dohled
Služby se neposkytují zájemcům, kteří:
- z důvodu těžkého smyslového postižení nekomunikují
běžným způsobem
- z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem
narušovali klidné soužití s ostatními uživateli
- trpí akutní infekční nemocí
- z důvodu závislosti na alkoholu
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.7
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
Poskytovatel služby
1. prostorové, technické a personální zajištění služby
2. zajištění financování - poskytovatel využívá pro financování
služby příspěvků zřizovatele, příjmy žadatele, darů, grantů.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Počet bytových jednotek: 8
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
5 pracovníků v sociálních službách
300.000 Kč
Úhrady klientů, vlastní prostředky, sponzorské dary
Nedostatečné financování služby z důvodu malého počtu klientů,
nezájem klientů
Masérské a pedikérské služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Masérské služby poskytuje kvalifikovaná pracovnice v oblasti
zdravotních masáží, která je specializovaná na zdravotní masáž
proti bolesti, zklidňující sportovní a rekondiční masáž, relaxační
masáž lávovými kameny, uvolňující aromatickou masáž a
kosmetickou a zdravotní lymfatickou masáž.
Pedikérské služby poskytuje kvalifikovaná pracovnice v dané
oblasti.
Propagace poskytovaných služeb
Charita Frenštát pod Radhoštěm
180 klientů/rok
1 pracovník masérských služeb
1 pracovník pedikérských služeb
Nelze vyčíslit
Úhrady klientů
44
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Nezájem klientů, nekvalifikovaný personál
PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH
DO CÍLOVÉ SKUPINY SENIOŘI
Opatření č.
4.2
Zařazeno do Opatření pracovních skupin II. III. nebo IV, která mají
PS
přesah do cílové skupiny Senioři
PS IV
Zajištění provozu obchodu Bumerang – Charita Frenštát
pod Radhoštěm
8.2 Pracovní skupina II: Děti, mládež a rodina
Vizí pracovní skupiny je vytvoření a udržení funkční a dostupné sítě efektivních sociálních
služeb a služeb navazujících pro rodiny s dětmi ve městě a jeho správním obvodu.
Rovnoměrná a dostupná síť by měla vést ke zkvalitnění života rodin. K naplnění vize
pracovní skupiny by měl sloužit proces komunitního plánování, jako prostoru pro
komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty s cílem nalézat rovnováhu mezi
potřebami cílové skupiny a zdroji.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Mgr. Kateřina Geryková
Bc. Monika Doležalíková, DiS.
Alena Štefková
Anastázie Burešová
Mgr. Michaela Koloničná
Ladislav Matúš
Ing. Aleš Mičulka
Romana Černochová, DiS.
Luboš Žabka
Mgr. Jiří Novotný
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, referent OSV
vedoucí pracovní skupiny
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, referent OSV
uživatel
Město Frenštát pod Radhoštěm, SSS
Charita, Frenštát pod Radhoštěm
obec Bordovice
obec Lichnov
občan Veřovic
obec Tichá
obec Trojanovice
POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina Děti, mládež a rodina má poměrně rovnoměrné zastoupení z řad
poskytovatelů sociálních služeb, z řad zadavatele a z oblasti souvisejících služeb, které slouží
rodinám s dětmi ve městě a jeho správním obvodu. V rámci její činnosti pracuje 10 členů.
Pozornost pracovní skupiny se zaměřuje nejen na rodiny, které mají problémy k řešení, ale
její aktivity směřují i k fungujícím rodinám do oblasti prevence, aby byl minimalizován nárůst
problémových rodin a dětí.
Díky aktivnímu zapojení všech členů byla diskutována aktuální témata týkající se situace
rodin ve městě a jeho správním obvodu. Pracovní aktivity směřovaly k vyhodnocení
aktuálního SPRSS, ke tvorbě SWOT analýzy, k analyzování potřeb poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb a ke tvorbě opatření vedoucích k zachování, rozvoji a vzniku nových
45
potřebných sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Za aktivní a profesionální přístup
členů pracovní skupiny jim patří poděkování.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Členové pracovní skupiny pracující s dětmi a celými rodinnými systémy ve městě se shodli na
zahrnutí do cílové skupiny všechny děti předškolního, školního věku a mládež do 26 let. Jde o
rozmanitou skupinu zahrnující všechny rodiny s dětmi žijícími ve Frenštátě pod Radhoštěm a
jeho správním obvodu, včetně dětí žijících mimo rodinu.
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
- zřízení sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, včetně podpory náhradních
rodin
- prostupné bydlení pro klienty pobytových služeb, děti navracející se z ústavní
výchovy nebo odcházející po zletilosti z pěstounských rodin
- dostupnost bezplatného právního poradenství
- zvýšení sociokulturní úrovně rodin – programy a aktivity pro rodiče
- prevence výskytu sociálně patologických jevů
- dostatečná síť kvalitních klinických psychologů a psychiatrů
- zlepšení finanční gramotnosti, jako prevence zadlužování
- v oblasti zaměstnanosti podpora vzniku pracovních míst
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)












SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

Aktivity Charity
Existence Střediska sociálních služeb
- NZDM Klub Kryt
Organizace působící v oblasti
volného času dětí a mládeže v obcích
Veřovice a Bordovice
Společné akce poskytovatelů a
organizací pro veřejnost (Den rodiny,
Den seniorů)
Společné akce poskytovatelů a
organizací pro veřejnost v obcích
Veřovice (Den dětí a Den obce,
Školní výstava), Lichnov
Stabilita poskytovaných služeb
Existence komunitního plánování
Znalost místní problematiky
Více zdrojové poskytování informací
o službách ve správním obvodu města
Poskytování terénních služeb ranné
péče pro rodiny s dětmi se
zdravotním postižením
Působení Renarkonu na území města
- streetwork
Působení terénní pracovnice SSS










46
Strategie prevence kriminality a
protidrogové prevence s projekty
zacílenými na děti a mládež, absence
systematické práce a informovanosti
v této oblasti
Zrušená činnost mateřského centra
Klubíčko v Charitě
Neexistence koncepce sociálního
bydlení
Nedostatek sociálního bydlení pro
rodiny s dětmi
Ubytovny s nevhodnými podmínkami
pro rodiny s dětmi
Malý rozsah dobrovolnictví
Spolupráce se spolupracujícími
institucemi (školy, lékaři, ÚP)
Absence sociálně-aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi
Absence azylového domu rodiny s
dětmi na území správního obvodu,
nízká kapacita azylových domů v
okolních obcích
Absence dluhového poradenství
Absence bezplatné psychologické








Svoz dětí se zdravotním postižením
do MŠ a ZŠ Motýlek v Kopřivnici
Spolupráce pedagogů s komisí SPOD
Možnost Charity uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče
Spolupráce s Rodinou Svaté
Zdislavy, o. s. a CPP Nový Jičín NRP
Spolupráce s Rodinou Svaté Zdislavy
- dojíždění etopeda do místa bydliště
rodiny + SVP Kelč
Hmotná a finanční pomoc Charity BUMERANG
Propojenost spolupráce mezi
organizacemi, návaznost služeb
Aktivní spolupráce obcí Veřovice,
Bordovice a Lichnov v rámci
komunitního plánování, zejména
zapojování do pracovních skupin





PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)






pomoci a mediace rodině a dětem
Nárůst uživatelů návykových látek matky, mladiství
Nízká informovanost o komunitním
plánování
Nejistota financování sociálních
služeb
Nedostatečný zájem veřejnosti
Nedostatečná kapacita mateřských
škol
HROZBY (THREAT)

Rozvinout stávající síť sociálních
služeb
Pozvat do pracovní skupiny ÚP,
zástupce poskytování terénních
služeb na území správního obvodu
města Frenštát pod Radhoštěm a
koordinátora prevence kriminality
Získat více finančních prostředků pro
zajištění služeb v oblasti
Zájem Charity o zřízení nové služby
sociálně - aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a následná propojenost
s OSPOD a obcemi
Zvyšování informovanosti veřejnosti
o sociálních službách a procesu
komunitního plánování
Posílení prevence sociálně
patologických jevů ve školách
(užívání drog, závislost na PC,
kyberšikana)





Stále snižující se věk a zvyšující se
počet dětí a mladistvých s projevy
rizikového chování
Snadná dostupnost nealkoholových a
alkoholových návykových látek,
včetně snadné dostupnosti nezletilým
dětem
Zhoršující se ekonomická situace
rodin s dětmi + finanční
negramotnost, exekuce, zadluženost,
snadná dostupnost rizikových úvěrů
prohlubování sociálního vyloučení
Nekoncepčnost reforem
Nedostatečné financování sociálních
služeb
Vysoká míra nezaměstnanosti v
regionu
STANOVENÍ TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
Typy možných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro
cílovou skupinu:
- sociální poradenství (§ 37)
o základní sociální poradenství
47
-
o odborné sociální poradenství
sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
azylové domy (§ 57)
krizová pomoc (§ 57)
domy na půl cesty (§ 58)
terénní programy (§ 69)
PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO CÍLOVOU
SKUPINU
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm:
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt (§ 62)
Charita Frenštát pod Radhoštěm:
 Místní klub náhradních rodin
 Bumerang - obchod
Město Frenštát pod Radhoštěm:
 Centrum volného času ASTRA
CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DÉTI, MLÁDEŽ A RODINA
Cíl č.1
Opatření 1.1
Cíl č. 2
Opatření 2.1
Cíl č. 3
Cíl č. 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Nízkoprahovové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt
Vznik nových sociálních služeb
Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (CHSAS) – zřízený
Charitou Frenštát pod Radhoštěm
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Není plánován
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Podpora náhradní rodinné péče Charitou Frenštát pod Radhoštěm
Místní klub náhradních rodin
Cíl č. 1
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Popis opatření
Zachování a rozvoj služby NZDM Klub Kryt
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách., ve znění
pozdějších předpisů
- cílová skupina: K lub Kryt je určen mladým lidem ve věku
13 - 20 let z Frenštátska, kteří většinu času tráví venku a
kteří mohou, ale také nemusí prožívat obtížné životní
události nebo situace
- forma poskytování služby: ambulantní
- poslání služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Kryt poskytuje bezpečné zázemí, podporu a
odbornou pomoc mladým lidem z Frenštátska. Pracovníci
klubu tu jsou, aby mladým lidem naslouchali a společně
hledali cestu v situacích, které přináší život dospívajícího
48
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
člověka. Dobré prožití dospívání má vliv na dobrý
budoucí život
2015-2018: Získání finančních prostředků na běžný provoz
služby, které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra
poskytovaných služeb s dostatečným personálním zajištěním.
Vedoucí Střediska sociálních služeb
230 klientů/rok
2015-2018: 3,5 přepočtených úvazků
Město Frenštát pod Radhoštěm, MPSV, MSK
1.340.000 Kč
Omezení dotačních zdrojů
Cíl č. 2
Vznik nových sociálních služeb
Opatření 2.1
Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (CHSAS)
- zřízený Charitou Frenštát pod Radhoštěm
Popis opatření
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- § 65 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění
pozdějších předpisů
- cílová skupina: rodiny s dětmi studujícími do 26 let.
- forma poskytování služby: ambulantní, terénní.
Dopad na cílovou skupinu: tato služba chybí v okolí Frenštát pod
Radhoštěm při práci s rodinou a dětmi. Cílem je poskytovat
podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama
bez pomoci nedokáže překonat. Posláním služeb je předcházet
odloučení dítěte od rodiny, posilovat samostatnost rodiny a její
zapojení se do společnosti.
Služby:
Předškolní klub
Předškolní klub je určen pro sociálně slabé rodiny s dětmi ve věku
od 3 do 6 let, které si nemohou pro své děti z finančních důvodů
zajistit mateřskou školu.
Ambulantní služba:
Ambulantní služba je založena na principu docházení do rodin
s dětmi mající zájem o služby SAS Charity Frenštát pod
Radhoštěm. Ambulantní návštěvy jsou zaměřeny na oblast
poradenství, zajištění odborné pomoci.
Terénní služba:
49
Terénní služba je založena na principu docházení pracovníka
CHSAS do domácnosti zájemců o služby. Účelem docházení do
domácnosti zájemců je nácvik praktických dovedností při
výchově dětí a péče o domácnost, dohled nad školní docházkou a
školní přípravou dítěte.
Aktivity k naplnění
opatření
2014-2018:
-
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
registrace služby CHSAS
práce na standardech kvality
monitoring situace ve městě Frenštát pod
Radhoštěm a spádových obcích
omezený provoz dle finančních dotací
vyhledávání dalších finančních zdrojů
propagace služby CHSAS
spolupráce s OSPOD
provoz v plném rozsahu
financování z dotací města a spádových obcí,
dotací MPSV
spolupráce s OSPOD
zachování a rozvoj sociální služby
Charita Frenštát pod Radhoštěm
10-30 klientů/rok
Personální obsazení CHSAS do počtu 10 klientů:
Vedoucí pracovník
Pracovník v sociálních službách
Ředitel
Účetní
Uklízečka
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
1 pracovník
1 pracovník *
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
* Pozn.:
S přibývajícím počtem klientů se zvyšuje počet pracovníků
v sociálních službách. Na jednoho pracovníka v sociálních
službách připadá celkem 10 klientů (rodin).
MPSV, Město Frenštát pod Radhoštěm, vlastní zdroje
623.582 Kč
Nedostatek finančních prostředků
Cíl č. 4
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Podpora náhradní rodinné péče Charitou Frenštát pod
Radhoštěm
Charita Frenštát pod Radhoštěm je pověřenou osobou SPOD a
uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
Popis opatření
50
Poskytované služby uzavřením Dohody s Charitou Frenštát:
zákonem povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně
pro oba pěstouny v případě společné péče a to v 12
měsících po sobě jdoucím od podepsání dohody
- budou zajišťovat, případně proplácet účast dětí na
vybraném táboře
- odlehčovací služby – nabídka hlídání dětí v domácnostech
pěstounů s možností krátkodobé a celodenní péče
- výpomoc v domácnosti – domácí práce, pomoc při
zajištění běžného chodu domácnosti. Pravidelné nebo
občasné – dle domluvy, hlídání dětí v době pracovní
neschopnosti, v závažné rodinné situaci – nemoc,
plánované operace, úmrtí v rodině apod.
- zajištění kontaktu s biologickou rodinou – dohled,
zprostředkování a vedení kontaktu s biologickou rodinou,
buď v místnosti MC Klubíčko, nebo na výletě. Možnost
setkávání celé rodiny v MC Klubíčko, včetně zábavy a
programu pro děti a rodiče
- návštěvy a dohled sociální pracovnicí Charity nad
rodinou, v rozsahu 6 setkání ročně, buď formou návštěvy
v rodině, v MC Klubíčko či v Místním klubu náhradních
rodin. Spolupráce se sociální pracovnicí příslušného
OSPOD- vypracovávání individuálního plánu rozvoje
dítěte v rodině, předávání si zpráv a informací o
spolupráci s rodinou 2x ročně
- nabítka přednášky pro náctileté – dle zájmu rodin
- zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné
odborné pomoci alespoň 1x6 měsíců
- pomoc při vyřizování darů či grantů např. na zdravotnické
pomůcky, stipendia apod. Pomoc při vyřizování dávek,
soudních rozhodnutí, žádostí apod.
- organizace akcí pro celé rodiny za podpory grantů
Monitoring situace ve městě Frenštát pod Radhoštěm a spádových
obcích, propagace uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče,
spolupráce s OSPOD Frenštát pod Radhoštěm.
-
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Nelze odhadnout
1 vedoucí pracovník
1 pracovník v sociálních službách
48 000,- Kč/1 dohoda
Krajská pobočka úřadu práce - příspěvek na výkon pěstounské
péče
51
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.2
Popis opatření
Malý počet zájemců o uzavření Dohody o výkonu pěstounské
péče
Místní klub náhradních rodin
Místní klub náhradních rodin je místem, kde se setkávají náhradní
rodiče, aby zde nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu
zkušeností, sdílení starostí i strastí s náhradní rodinnou péči.
Posláním Místního klubu náhradních rodin je sjednocení
náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících
mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní
rodinné péče v České republice.
Cílem Místního klubu náhradních rodin je ochrana práv a zájmů
náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných
podmínek pro výkon náhradní rodinné péče.
Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností asociace
podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné péče a také na
některých legislativních změnách.
Zázemí MK náhradních rodin je v sídle Charity ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního
kostela)
MK náhradních rodin je otevřeno pro všechny zájemce vždy v
sobotu odpoledne, od 15:00 hodin.
Propagace místního klubu náhradních rodin, vyhledávání
finančních prostředků
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Charita Frenštát pod Radhoštěm, předsedkyně klubu
50 rodin/rok
Okamžitá kapacita: 12
1 předseda místního klubu
12.000 Kč
Finanční prostředky od donátorů, granty, výběr příspěvků od
rodičů
Malý zájem pěstounských rodin o místní klub
PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH
DO CÍLOVÉ SKUPINY DÉTI, MLÁDEŽ A RODINA
Opatření č.
4.2
Zařazeno do Opatření pracovních skupin I. III. nebo IV, která mají
PS
přesah do cílové skupiny Děti, mládež a rodina
PS IV
Zajištění provozu obchodu Bumerang – Charita Frenštát
pod Radhoštěm
52
8.3 Pracovní skupina III: Osoby se zdravotním postižením
Vizí je, že budeme mít takové sociální služby, které umožní občanům se zdravotním
postižením žít v jejich přirozeném prostředí a využívat pomoc a podporu, kterou nezbytně
potřebují. O tyto osoby budou pečovat kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci poskytovatelů
sociálních služeb. Systém sociálních služeb bude dostupný jak finančně, tak dopravně a
časově pro občany Frenštátu pod Radhoštěm a spádových obcí, a obyvatelé nebudou nuceni
měnit trvalé bydliště kvůli absenci potřebné sociální služby.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Mgr. Lenka Klepáčová
KARMEL, Tichá
vedoucí pracovní skupiny
Miroslava Kostelníková
uživatel
Marie Paprskářová
uživatel
Jarmila Drábková
uživatel
Eliška Veselá
ZŠ Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm
Ladislav Matúš
obec Bordovice
Ing. Aleš Mičulka
obec Lichnov
Oldřiška Špačková
občan Veřovic
Luboš Žabka
obec Tichá
Mgr. Jiří Novotný
obec Trojanovice
POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina Osob se zdravotním postižením má 10 členů, z toho 2 zástupce z řad
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 5 zástupců zadavatelů a 3 uživatele. Je svým
složením různorodá, neboť osoby s různým druhem postižením mají různé požadavky na
sociální služby vzhledem ke svému druhu postižení či onemocnění. Za aktivní a profesionální
přístup členů pracovní skupiny jim patří poděkování.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby se zdravotním postižením jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým
nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na
pomoci jiné osoby, ohrožují tyto osoby sociálním vyloučením, nebo zabraňují těmto osobám
v sociálním začleňování.
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
- Nácvik komunikace, samostatného rozhodování, odloučení od rodiny, nácvik a
zdokonalení sebeobslužných návyků (hygiena, oblékání, stravování, příprava
jednoduchých jídel, plánování a nakupování);
- pestrá nabídka volnočasových aktivit;
- možnost zařadit se co nejlépe do běžného života;
- provázanost pomoci rodiny s poskytovanými službami;
- jak konkrétně pracovat s dítětem s postižením.
53
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)












SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

Existence komunitního plánování
Přehled o existujících službách –
katalog poskytovatel sociálních
služeb
Kvalita sociálních služeb
Dobrá úroveň existujících sociálních
služeb
Existence pečovatelské služby pro
město a okolí – Charita
Existence domova pro osoby se
zdravotním postižením
Existence půjčovny kompenzačních
pomůcek a dostupnost
Spolupráce se sociální službou
denního stacionáře Kopretina ve
Vlčovicích
Rozdělení působnosti pečovatelské
služby v terénu
Přehlednost pečovatelských služeb
Existence navazujících služeb rozvoz jídel soukromými firmami
Působení rodinných vazeb, tradice





PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)










Malá informovanost o sociálních
službách
Nedostatečné finanční zajištění
Bariéry ve městě (včetně autobusové
a vlakové dopravy)
Chybějící nabídka sociálních služeb
(odlehčovací služba, denní stacionář)
Nedostatečné finanční zdroje
(sociálních služeb)
Malá nabídka pracovních míst pro
zdravotně postižené
HROZBY (THREAT)

Čerpání zkušeností z jiných měst
Zdravotní a sociální péče
Sociální politika kraje
Přitažlivé prostředí
Využití strukturálních fondů pro
financování sociálních služeb
Mikroregion Frenštátsko
Další rozšiřování stávající nabídky
sociálních služeb i mimo region
Zlepšení informovanosti uživatelů
služeb, informování veřejnosti o
nabízených službách
Vzdělávání zaměstnanců
Zvyšování kvality poskytovaných
sociálních služeb







54
Vysoká nezaměstnanost osob se
zdravotním postižením
Vyloučení
Špatná finanční situace
poskytovatelů, nejistota, ohrožení
stávajících služeb a poskytovatelů,
nedostatečná podpora služeb ze
strany státu – dotační politika
Rozptýlenost zástavby v obcích,
dosažitelnost služby
Neplánování = stagnace
Nedostatečná odbornost ze strany
poskytovatelů
Chybějící byty pro poskytování
sociální služby např. podporovaného
bydlení (pro zdravotně postižené)
Finanční nedostupnost některých
druhů služeb
STANOVENÍ TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOCOU SKUPINU
Typy možných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro
cílovou skupinu:
Sociální poradenství
- základní i odborné soc. poradenství (§37)
Služby sociální péče
- osobní asistence (§ 39)
- pečovatelská služba (§ 40)
- průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
- podpora samostatného bydlení (§ 43)
- odlehčovaní služby (§ 44)
- centrum denních služeb (§ 45)
- denní stacionář (§ 46)
- týdenní stacionář (§ 47)
- domov pro osoby se zdrav. postižením (§ 48)
- domov se zvláštním režimem (§50)
- chráněné bydlení (§ 51)
Služby sociální prevence
- ranná péče (§ 54)
- tlumočnické služby (§ 56)
- služby následné péče (§ 64)
- sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdrav. postižením (§ 66)
- sociálně-terapeutické dílny (§ 67)
- sociální rehabilitace (§ 70)
PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO CÍLOVOU
SKUPINU
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm:
 Pečovatelská služba (§ 40)
 Domy zvláštního určení
Charita Frenštát pod Radhoštěm:
 Pečovatelská služba (§ 40)
 Osobní asistence (§ 39)
 Ošetřovatelská služba
 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
 Osobní přeprava (sociální taxi)
 Bumerang - obchod
Město Frenštát pod Radhoštěm, OSV:
 Tísňová péče (§ 41)
Slezská diakonie:
 Domov pro osoby se zdravotním postižením KARMEL Tichá (§ 48)
55
CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Cíl č.1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Cíl č. 2
Opatření 2.1
Cíl č. 3
Cíl č.4
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Denní stacionář KARMEL, Tichá
Domov pro osoby se zdravotním postižením KARMEL, Tichá
Vznik nových sociálních služeb
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Není plánován
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Není plánován
Cíl č. 1
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Popis opatření
Denní stacionář KARMEL, Tichá
Denní stacionář KARMEL Tichá
- § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby (muži i ženy) ve věku 18 let a výše se
středně těžkým až těžkým mentálním
postižením, s kombinovaným postižením, především s poruchami
autistického spektra, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické
osoby
- forma poskytování služby: ambulantní.
(na adrese Tichá 295, 742 74)
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Posláním Denního stacionáře je poskytovat osobám s mentálním
postižením přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném
zvládání života a nalézání osobní realizace. Služba nabízí prostor
pro setkávání se nejen s vrstevníky, ale i prostor, kde klienti
mohou smysluplně trávit volný čas a kde získávají nové
kompetence důležité pro samostatnější život.
V průběhu služby je kladen důraz na individuální potřeby klienta.
Služba podporuje osoby s mentálním postižením ve všech
směrech jejich potřeb a zmírňuje riziko jejich sociálního
vyloučení.
- zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o
poskytované službě - tisk, výstavky prací, spoluúčast při
organizaci akcí, účast na prezentačních akcích,
propagační tabule, webové stránky
- zkvalitňování
služby
vzděláváním
pracovníků,
využíváním nejnovějších metod práce s klienty,
vylepšováním prostředí střediska
- přizpůsobování poskytování služeb potřebám klientů
Vedoucí sociální služby
Dle stanovené kapacity max. 6 osob/den
56
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 1.2
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Vedoucí střediska, sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách, uklízečka – 4 pracovníci tj. 2,4 přepočtených úvazků
898. 800 Kč
MPSV, příspěvky od města a obcí, sponzorské dary, výnosy
klientů
Nedostatek finančních prostředků
Domov pro osoby se zdravotním postiže ním KARMEL, Tichá
Domov pro osoby se zdravotním postižením KARMEL Tichá
- § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby (muži a ženy) ve věku 18 let a výše se
středně
těžkým až těžkým
mentálním
postižením,
s kombinovaným postižením,
především s poruchami
autistického spektra, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické
osoby
- forma poskytování služby: celoroční, pobytová služba.
(na adrese Tichá 295, 742 74)
Posláním je poskytovat osobám s vyšším stupněm závislosti na
pomoci druhé osoby přiměřenou pomoc a podporu ve
spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace, a to
v takových podmínkách, které se co možná nejvíce blíží
přirozenému sociálnímu prostředí a zachovávají sociální vazby
s okolním prostředím.
V průběhu služby je kladen důraz na individuální potřeby klienta.
- zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o
poskytované službě - tisk, výstavky prací, spoluúčast při
organizaci různých akcí, účast na prezentačních akcích,
propagační tabule, webové stránky
- zkvalitňování
služby
vzděláváním
pracovníků,
využíváním nejnovějších metod práce s klienty,
vylepšováním prostředí střediska
- přizpůsobování poskytování služeb potřebám klientů
Vedoucí sociální služby
11 klientů /rok
Vedoucí střediska, sociální pracovník, pracovník v sociálních
službách,
uklízečka,
kuchařka,
SZP,
údržba
:
13 pracovníků tj. 10,6 přepočtených úvazků + DPP + DPČ
3.895. 000 Kč
MPSV, příspěvky měst a obcí, sponzorské dary, výnosy klientů
Nedostatek finančních prostředků, legislativní změny negativně
ovlivňující další provoz služeb
57
Cíl č. 2
Vznik nových sociálních služeb
Opatření 2.1
Popis opatření
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Ze SWOT analýzy vyplynulo výše uvedené opatření (viz SWOT
analýza).
- § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby ve věku 15-40 let se středně
těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, které
jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby
- forma poskytování služby: ambulantní
- poskytování přiměřené podpory a pomoci při nalézání
možnosti seberealizace a tím získání větší možnosti
integrace do společnosti osobám s mentálním postižením
při zachování jejich přirozeného prostředí
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a
rozvinout schopnosti a dovednosti uživatelů, podpořit jejich
samostatnost a orientaci v běžném životě, na veřejnosti.
Uživatelům s velkou mírou podpory poskytnout péči v plném
rozsahu.
Poskytovatel služby:
- provedení a zhodnocení průzkumu zájmu
- dostatečný počet klientů pro zřízení služby
- prostorové, technické a personální zajištění služby
- zajištění financování
zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o poskytované
službě – tisk, propagační tabule, webové stránky
město Frenštát pod Radhoštěm
10 klientů /rok
Ředitel, ekonom, sociální pracovník, vychovatel, pracovník
v sociálních službách, údržbář, uklízečka
Nelze odhadnout
MPSV, příspěvky měst a obcí, sponzorské dary, výnosy od
uživatelů
Nedostatek finančních prostředků, nedostačující zájem o službu
ze strany uživatelů
PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH
DO CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Opatření č.
1.1
Zařazeno do Opatření pracovních skupin I. II. nebo IV, která mají
PS
přesah do cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením
PS I
Zachování a rozvoj pečovatelské služby města Frenštát
58
1.2
PS I
1.3
PS I
1.4
PS I
1.5
2.1
2.2
4.1
4.2
PS
PS
PS
PS
PS
4.3
PS I
4.4
PS I
4.5
PS I
4.6
4.7
PS I
PS I
4.2
PS IV
4.3
PS IV
I
I
I
I
I
pod Radhoštěm
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Zachování a rozvoj Domova Hortenzie Frenštát pod
Radhoštěm
Zachování a rozvoj Charitní asistenční služby Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Zachování a rozvoj služby tísňové péče
Zřízení odlehčovací služby
Zřízení domova se zvláštním režimem
Podpora volnočasových aktivit pro seniory
Zřízení mobilní hospicové jednotky Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Charitní ošetřovatelská služba Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek Charity
Frenštát pod Radhoštěm
Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním
postižením Charity Frenštát pod Radhoštěm
Penzion pro seniory Charity Frenštát pod Radhoštěm
Masérské a pedikérské služby Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Zajištění provozu obchodu Bumerang – Charita Frenštát
pod Radhoštěm
Podpora sociální práce v oblasti dluhů a bydlení
8.4 Pracovní skupina IV: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pracovní skupina „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“ byla vytvořena s cílem zmapovat, resp.
zkvalitnit dostupné informace o nabídce poskytovaných sociálních služeb na území města
Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu. Z dlouhodobého sledování a mapování bylo
zjištěno, že se na území města a jeho správním obvodu stále více nachází lidé bez přístřeší se
sníženou soběstačností, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Milada Pustková, DiS.
Ing. Jan Zvoníček
Miroslav Vavřík
František Bureš
Ladislav Matúš
Ing. Aleš Mičulka
Romana Černochová, DiS.
Luboš Žabka
Mgr. Jiří Novotný
Město Frenštát pod Radhoštěm (OSSSS)
vedoucí pracovní skupiny
Město Frenštát pod Radhoštěm (OSSSS)
Azylová ubytovna města Frenštát pod Radhoštěm
občan města
obec Bordovice
obec Lichnov
občan Veřovic
obec Tichá
obec Trojanovice
59
POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina zpracovala na základě analýz základní vize a priority dalšího rozvoje
sociálních služeb na území města Frenštátu pod Radhoštěm a jeho správním obvodu
s důrazem na další vývoj oblasti sociálních služeb pro osoby v krizi.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinu tvoří především lidé v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou řešit bez
pomoci druhé osoby. Zákon o sociálních službách definuje, že nepříznivá životní situace je
oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou
sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo
z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální
začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo
běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
Do této skupiny zahrnujeme osoby:
- osoby v krizi
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby bez přístřeší
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti
- propuštění z výkonu trestu odnětí svobodu, nebo ústavní výchovy
- sociálně slabé rodiny
- osoby ohrožené trestnou činností jiných osob
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
- dostupnost sociálního bydlení
- bezplatné právní poradenství
- ubytování pro celé rodiny
- externí spolupracovníci v rámci sociálních služeb (smluvní lékaři, praktičtí lékaři,
psychiatři, psychologové, ...)
- zařízení pro seniory, kteří nejsou umístitelní v ostatních zařízeních pro seniory např.
z důvodu finančních, věku, alkoholové minulosti apod.
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)



SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

V regionu se ustálily dostupné
poskytované sociálních služby
Stabilní jsou také poskytovatelé
těchto služeb, daří se jim poskytovat
tyto služby v souladu se zákonnými
požadavky a získávat pro poskytování
služeb potřebné finanční prostředky
Město Frenštát pod Radhoštěm
disponuje poměrně obsáhlým
bytovým fondem, což dává možnost


60
Nedostatečná koordinace a
informovanost mezi institucemi v
sociální oblasti
Úřad práce jako významný aktér
poskytující služby v sociální oblasti,
se stále nachází v určitém
legislativním provizoriu, což má vliv
i na sociální situaci v regionu
Stav Azylové ubytovny je
z dlouhodobého hlediska neudržitelný


zajistit důstojné bydlení pro osoby
s nízkými příjmy. Město provozuje
rovněž ubytovnu s noclehárnou pro
osoby bez přístřeší
V okolí Frenštátska (mimo region),
jsou poskytovány sociální služby,
které jsou vhodným doplněním
spektra sociálních služeb na území
regionu Frenštátsko

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)






Neexistující přiměřené bydlení
navazující na ubytování v Azylové
ubytovně či jiných ubytovnách
Mezi nezaměstnanými je velké
procento dlouhodobě
nezaměstnaných, pro které se
v regionu nedaří nalézt vhodné
pracovní uplatnění
HROZBY (THREAT)

Úprava podmínek pro přidělování
bytů ve vlastnictví města
Nastavením fungujícího systému
sociální práce přímo v terénu, lze
předejít mnohým problémům, které
vedou v konečném důsledku ke ztrátě
bydlení a k zadlužení
Posílením komunikačních kanálů
mezi subjekty, jejichž činnosti se
úzce dotýkají sociální oblasti, lze
dojít k efektivnějšímu řešení
sociálních situací
Zpřístupnění pracovního uplatnění
pro dlouhodobě nezaměstnané
(dotovaná pracovní místa, sociální
podnikání)
Posílení oblasti prevence závislostí na
alkoholových i nealkoholových
drogách
Podpora města při zajištění pobytové
služby pro sociálně vyloučené osoby,
jejichž zdravotní stav vyžaduje
umístění v pobytové službě



Nedostatečné finanční a z toho
plynoucí personální zabezpečení
organizací poskytujících sociální
služby, by mohlo mít za následek
problémy s rozvojem a zvyšováním
kvality sociálních služeb
Nepodaří-li se nastavit komunikaci
mezi subjekty, jejichž činnosti se
úzce dotýkají sociální oblasti, hrozí,
že řešení sociálních problémů osob
ohrožených sociálním vyloučením
budou nekoncepční a nepovedou
k dlouhodobému zlepšení situace
Pokud nebude koncepčně řešena
problematika Azylové ubytovny a
také sociálního bydlení, hrozí
v regionu nárůst osob bez přístřeší či
osob v nevyhovujícím bydlení a s tím
i další sociálně nepříznivé situace
Nárůst kriminality, závislostí na
alkoholu a drogách
STANOVENÍ TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
Typy možných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro
cílovou skupinu:
Sociální poradenství (§ 37)
- základní soc. poradenství
- odborné soc. poradenství
Služby soc. prevence
- telefonická krizová pomoc (§ 55)
- azylové domy (§ 57)
- domy na půl cesty (§ 58)
- kontaktní centra (§ 59)
- krizová pomoc (§ 60)
- nízkoprahová denní centra (§ 65)
61
-
noclehárny (§ 63)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
terapeutické komunity (§ 68)
terénní programy (§ 69)
sociální rehabilitace (§ 70)
PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT PRO CÍLOVOU
SKUPINU
Středisko sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm:
 Terénní sociální práce (§ 69)
 Azylová ubytovna s noclehárnou
Charita Frenštát pod Radhoštěm:
 Bumerang – obchod
 Klub anonymních alkoholiků
Renarkon o.p.s.:
 Terénní program na Novojičínsku (§ 69)
CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ
VYLOUČENI
Cíl č.1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Cíl č. 2
Cíl č. 3
Cíl č.4
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
Opatření
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Opatření 4.6
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Terénní sociální práce – město Frenštát pod Radhoštěm
Terénní program Novojičínsko – Renarkon o.p.s.
Vznik nových sociálních služeb
Není plánován
Rozšíření stávající kapacity sociálních služeb
Není plánován
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Zajištění provozu azylové ubytovny (AU) a řešení problematiky AU
Zajištění provozu obchodu Bumerang – Charita Frenštát pod Radhoštěm
Podpora sociální práce v oblasti dluhů a bydlení
Nastavení komunikace mezi jednotlivými subjekty v sociální oblasti
Podpora registrovaných služeb mimo území správního obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm, zajištění dostupnosti těchto sociálních služeb
Klub anonymních alkoholiků Charity Frenštát pod Radhoštěm
Cíl č. 1
Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb
Opatření 1.1
Popis opatření
Terénní sociální práce – město Frenštát pod Radhoštěm
Terénní programy dle § 69 zák. č. 108/2006 Sb., o soc iálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
Cílová skupina: osoby starší 18 let v obtížné životní situaci zejména se jedná o ztrátu bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení
a domova, špatnou finanční situaci, nezaměstnanost a sociální
izolaci; která omezuje nebo by mohla omezit jejich začlenění do
62
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 1.2
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
společnosti. Služba je poskytována na území města Frenštátu
pod Radhoštěm.
Forma poskytování služby: terénní.
Poslání služby: vyhledávat osoby v obtížné životní situaci,
přicházet za nimi na místa, kde žijí a poskytovat jim podporu a
pomoc při začleňování do společnosti.
2015-2018: Získání finančních prostředků na běžný provoz
služby, které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra
poskytovaných služeb s dostatečným personálním zajištěním.
Vedoucí Střediska sociálních služeb
50 klientů/rok
2015-2018:
1,5 přepočtených úvazků: sociální pracovník, pracovník
v sociálních službách, metodik, administrativní pracovnice,
vedoucí pracovník
650.000 Kč
MPSV, město Frenštát pod Radhoštěm, granty a výzvy
Nedostatek finančních prostředků
Terénní program Novojičínsko – Renarkon o.p.s.
Terénní programy dle § 69 zák. č. 108/2006 Sb., o soc iálních
službách., ve znění pozdějších předpisů
Cílová skupina: osoby starší 15 let v obtížné životní situaci
související s užíváním návykových látek- a s tím související
ztrátu bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení a domova, špatnou
finanční situaci, nezaměstnanost a sociální izolaci; která omezuje
nebo by mohla omezit jejich začlenění do společnosti. Služba je
částečně poskytována na území města Frenštátu pod Radhoštěm
(úterý: 11:00 – 13:30).
Forma poskytování služby: terénní.
Poslání služby: vyhledávat osoby v obtížné životní situaci,
přicházet za nimi na místa, kde žijí a poskytovat jim výměnný
program, podporu a pomoc při začleňování zpět do společnosti.
2015-2018: Získání adekvátních finančních prostředků na
částečný provoz služby v rámci časového vymezení pro město
Frenštát pod Radhoštěm.
Vedoucí Terénního programu Novojičínsko
20 klientů/rok (v rámci města Frenštát pod Radhoštěm)
2015-2018:
2,0 úvazků: vedoucí služby, terénní sociální pracovník
100.000 Kč
63
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
RVKPP, MPSV, MSK, město Frenštát pod Radhoštěm
Cíl č. 4
Podpora a rozvoj souvisejících aktivit
Opatření 4.1
Zajištění provozu azylové ubytovny (AU) a řešení problematiky
AU
Azylová ubytovna s noclehárnou slouží lidem bez domova,
kterým poskytováno ubytování, ochrana před nepřízní počasí,
hygienické zázemí, možnost uvařit si a vyprat prádlo. Zejména v
zimních měsících je zde poskytována krátkodobá možnost
přespání pro osoby bez domova. Nejedná se o sociální službu
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Forma poskytování služby: pobytová.
Z dlouhodobého hlediska vyžaduje stav azylové ubytovny
koncepční řešení. Potřeba zajištění bydlení pro osoby v krizi
ohrožené sociálním vyloučením, se ukazuje jako stále aktuální.
Velká část osob žijících v azylové ubytovně je za určitých
podmínek schopna bydlet samostatně např. v nájemním bytě.
Některé z osob budou v budoucnu potřebovat specializovanou
péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Také se ukazuje, že
dlouhodobé setrvávaní v tomto způsobu ubytování nenaplňuje
potřebu domova a soukromí a vede k posílení sociálního
vyloučení se všemi jeho negativními důsledky (ztráta motivace
k řešení své nepříznivé sociální situace, posílení závislosti, ztráta
schopnosti žít samostatně a přebírat zodpovědnost za svůj život).
2015-2018:
- zajištění běžného provozu s odpovídajícím personálním
zajištěním.
- analýza možností sociálního bydlení ve městě
- předložení variant řešení problematiky
Vedoucí střediska sociálních služeb
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.2
Nedostatek finančních prostředků, nestabilní počet klientů
35 klientů/rok
2015-2018:
5 přepočtených úvazků: vedoucí AU, vrátní, administrativní
pracovnice, vedoucí pracovník
1.890.000 Kč
Město Frenštát pod Radhoštěm, Úřad práce ČR
Špatný technický stav budovy, změna v zákonech týkající se
ubytování v souvislosti s příjmem sociálních dávek.
Zajištění provozu obchodu Bume rang – Charita Frenštát pod
Radhoštěm
64
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.3
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Obchod Bumerang slouží k nákupu kvalitního použitého ošacení
pro dospělé i děti, vybavení do domácnosti a kuchyňské potřeby
za velmi výhodné ceny. Získané finanční prostředky a dary
pomáhají dalším lidem v nouzi. Osobám, po zvážení jejich
situace a sociálním šetření, jsou věci v množství osobní potřeby
poskytovány zdarma.
Obchod Bumerang má otevírací dobu od Po – Čt v době od 11:00
– 16:00 hodin.
Propagace obchodu Bumerang.
Spolupráce s úřady města Frenštát pod Radhoštěm a okolních
obcí, které pracují s osobami v krizi.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
cca 90 klientů/rok
1 vedoucí pracovník
1 sociální pracovník
2 dobrovolníci
pracovníci v přímé péči
40. 000 Kč
Finanční prostředky získané z prodeje
Nezájem veřejnosti a osob v krizi, ukončení zápůjčky prostor
městem Frenštát pod Radhoštěm
Podpora sociální práce v oblasti dluhů a bydlení
Včasné preventivní podchycení problémů se zadlužením či
jinými obtížemi v souvislosti s bydlením může předejít další
eskalaci sociálních problémů a významnou měrou se podílí na
zachování bydlení u ohrožených osob. Je potřeba vytvořit
fungující systém sociální práce v terénu v této oblasti, aby byly
tyto problémy včas zachyceny, a hledat možná řešení, jak
předcházet ztrátě bydlení.
2015 - 2018:
Zmapování možností využití nynějších zdrojů sociální práce
v terénu ( OSSSS, OSV), využít výsledků mapování k sestavení
návrhu posílení sociální práce v terénu
Město Frenštát pod Radhoštěm (OSSSS, OSV)
Nelze odhadnout
Nerelevantní
Nelze vyčíslit
Město Frenštát pod Radhoštěm, granty a nadace
65
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.4
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.5
Popis opatření
Nedostatek
finančních prostředků,
legislativní změny,
nedostatečné personální pokrytí
Nastavení komunikace me zi jednotlivými subjekty v sociální
oblasti
Zajistit pravidelná setkávání těchto subjektů ohledně řešení
okruhů sociálních problémů. Zejména se jedná o oblast bydlení,
zaměstnanosti a zajištění péče o osoby ohrožené sociálním
vyloučením, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby, či
umístění v pobytovém zařízení. V rámci těchto setkávání nastavit
účinnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty (OSV, sociální
služby, OISOM, Úřad práce ČR – oblast dávek i zprostředkování
zaměstnání).
2015-2018:
- jednání k jednotlivým okruhům problémů
- účast na společném vzdělávání
Město Frenštát pod Radhoštěm (KP)
Nerelevantní
Nerelevantní
Nelze odhadnout
Město Frenštát pod Radhoštěm, projekty
Nedostatečná komunikace mezi jednotlivými subjekty, vznikajíc í
sociální situace nebudou řešeny komplexně a systémově, bude
docházet k neefektivním zásahům za stran těchto subjektů.
Podpora registrovaných služeb mimo úze mí správního
obvodu města Frenštát pod Radhoštěm, zajištění dostupnosti
těchto sociálních služeb
Pro osoby, které se ocitnou z důvodu zhoršení zdravotního stavu
v situaci, kdy potřebují umístění v pobytovém zařízení a jejich
umístění v takovýchto zařízeních komplikují potíže na straně
nedostatečného finančního zajištění a možností využití zdrojů na
straně rodiny nebo i potíže způsobené závislostmi na návykových
látkách a demencí apod., je potřeba zajistit dostupnost těchto
pobytových služeb. Z důvodu větší finanční náročnosti těchto
služeb zajistit finanční prostředky, z kterých by bylo možné tyto
služby v případech hodných zvláštního zřetele dotovat.
Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
66
fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.
Forma poskytování služby: pobytová.
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Opatření 4.6
Popis opatření
Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
2015-2018: Zajistit možnost čerpání financí z rozpočtu města
Frenštát pod Radhoštěm (či dalších obcí v územním obvodu) na
výše uvedené účely, popřípadě vytvořit pravidla pro čerpání
finančních prostředků.
Město Frenštát pod Radhoštěm
2 klienti/rok – jedná se o odhad – stejně tak je orientační i odhad
potřebných finančních prostředků
Nerelevantní
50.000 Kč
Obce v územním obvodu
Neschválení čerpání těchto prostředků – v důsledku toho
nemožnost řešit již výše popsané situace občanů obcí v územním
obvodu
Klub anonymních alkoholiků Charity Frenštát pod
Radhoštěm
Anonymní alkoholici je společenství lidí, kteří byli závislí na
alkoholu a kterým se podařilo z této závislosti vymanit.
Společenství mužů a žen Anonymní alkoholici se navzájem dělí
o své zkušenosti, síly a naděje. Cílem je řešit společný problém a
pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu.
Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít.
Nejsou tu žádné povinné poplatky. Soběstačnost umožňují
dobrovolné příspěvky.
Klub není spojen s žádnou sektou, církví nebo politickou
organizací.
Nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře.
Nepodporuje žádné programy, ale ani jim neodporuje.
Prvořadým cílem je setrvat ve střízlivosti a pomáhat k ní jiným
alkoholikům.
Klub anonymních alkoholiků se schází každé úterý od 18:00
hodin
Propagace klubu anonymních alkoholiků
Charita Frenštát pod Radhoštěm
10 klientů/rok
Vedoucí klubu
67
Předpokládané výše
finančních nákladů/rok
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Nelze vyčíslit
Nelze odhadnout
Nezájem o společné setkávání
PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH
DO CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
Opatření č.
1.1
2.1
Zařazeno do Opatření pracovních skupin I. II. nebo III, která mají
PS
přesah do cílové skupiny Osoby v krizi a sociálně
vyloučeni
PS II
Nízkoprahovové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt
PS II
Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(CHSAS) – zřízený Charitou Frenštát pod Radhoštěm
9 MONITOROVANÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 2. SPRSS A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT,
TVORBA AKČNÍCH PLÁNŮ
Monitorování a vyhodnocování jsou časově řízené procesy realizované na základě plánu. Jsou
důležitou činností a nedílnou součástí procesu podílejících se na úspěchu a efektivitě
plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Cílem je:
 ověření skutečnosti (monitorování)
 zjištění shody nebo neshody mezi probíhající realizací a plánem (monitorování)
 zjištění, zda bylo dosaženo plánovaného stavu (vyhodnocování).
Výstupem monitorování jsou informace, zda je aktivita prováděna ve shodě s plánem.
Na jednotlivá roční období 2. SPRSS a souvisejících aktivit budou průběžně zpracovány a
následně vyhodnocovány (monitorování a vyhodnocování) akční plány. Akční plány stanoví
v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a aktuální aktivity vedoucí k jejich naplnění, dále
stanoví termíny, zodpovědné osoby či organizace a ukazatele jejich plnění.
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1. Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho
správním obvodu. Dostupný z www.mufrenstat.cz
2. Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních služeb. Dostupný
z www.mufrenstat.cz
3. Kolektiv autorů: Deset kroků procesem komunitního plánování. Metodiky pro
plánování sociálních služeb. Ústí nad Labem: Centrum komunitní práce Ústí nad
Labem, 2008
68
4. Kolektiv autorů: Metodiky pro plánování sociálních služeb. Praha: Centrum pro
komunitní práci, 2007
5. Kolektiv autorů: Nové zjišťování potřeb. Komunitní plánování o.p.s., 2009
6. Manuál zadavatele sociálních služeb. Příručka pro pracovníky obecních a krajských
úřadů. Praha: Občanské sdružení INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj
kvality ve veřejných službách, 2008
7. MATEROVÁ J. Praktický průvodce tvorbou komunitního plánu sociálních služeb
jako střednědobého plánu rozvoje. Praha: Agora Central Europe, 2007
8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 20102014
9. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho
správním obvodu na období let 2010-2014
10. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
11. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
12. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
13. Základní listina procesu Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro
správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm
14. Moravskoslezská kraj. Dostupný z WWW: http://www.kr- moravskoslezsky.cz
15. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupný z WWW: http://www.mpsv.cz
16. Město Frenštát pod Radhoštěm. Dostupný z WWW: http://www.mufrenstat.cz
17. Úřad práce ČR. Dostupný z WWW: http://portal.mpsv.cz/upcr
18. Český statistický úřad. Dostupný z WWW: http://www.ostrava.czso.cz
19. Wikipedie. Dostupný z WWW: http://www.wikipedie.cz
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AU
ČR
ČSÚ
DPS
DZU
EU
CHAS
KP
KPSS
MC
MĚÚ
MK
MPSV
MSK
NZDM
OISOM
ORP
OSPOD
OSSZ
OSSSS
OSV
PO
Azylová ubytovna
Česká republika
Český statistický úřad
Dům s pečovatelskou službou
Dům zvláštního určení
Evropská unie
Charitní asistenční služba
Komunitní plánování
Komunitní plánování sociálních služeb
Mateřské centrum
Městský úřad
Místní klub
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Odbor investic a správy obecního majetku
Obec s rozšířenou působností
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Okresní správa sociálního zabezpečení
Organizační složka středisko sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
Příspěvková organizace
69
PRA
PS
PS MSK
RM
RVKPP
SAS
SPRSS
SRO
SO ORP
SPOD
SSS
SVP
SWOT
ÚP
VŠPS
ZM
ZŠ
Pravidla
Pracovní skupina
Pracovní skupina Moravskoslezského kraje
Rada města
Rada vlády pro koordinaci protidrogové polkitiky
Sociálně aktivizační služby
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Společnost s ručením omezeným
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Sociálně právní ochrana dětí
Středisko sociálních služeb
Středisko výchovné péče
Strengths (slabé stránky), Weaknesses (silné stránky), Opportunities
(příležitosti), Threats (hrozby)
Úřad práce
Výběrové šetření pracovních sil
Zastupitelstvo města
Základní škola
SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ
Tabulka č. 1:
Tabulka č. 2:
Tabulka č. 3:
Tabulka č. 4:
Tabulka č. 5:
Graf č. 1:
Obrázek č. 1:
Charakteristika území ORP
Demografický vývoj obyvatel v území ORP
Ekonomická aktivita obyvatel území ORP
Charakteristika nezaměstnanosti v území ORP
Výše příspěvku na péči
Příjemci příspěvku rámci ČR
Administrativní členění správního obvodu
70

Podobné dokumenty

4/2000 - Hukvaldy

4/2000 - Hukvaldy že máme šanci. Znovu svitla jiskřička naděje. Právě v těchto dnech zasedala mezirezortní komise, aby stanovila postup při přerozdělení určité části finančních prostředků na zahájení nových staveb j...

Více

4/2003 v PDF - Časopis Poodří

4/2003 v PDF - Časopis Poodří označeni, takže při příštím odchytu mohou ornitologům dát mnoho odpovědí na  otázky přepeřování, věku, lokalizace hnízdění, tahu atd. Na letošní pětitýdenní akci se postupně vystřídalo pět kroužkov...

Více

kniha poranění míchy.indd

kniha poranění míchy.indd na oddělení, které se zabývá operativou páteře. Spondylochirurgický nebo neurochirurgický tým by měl ihned rozhodnout o případném operačním zákroku. Po stabilizaci stavu by měl být pacient přeložen...

Více

ˇ - nový jičín

ˇ - nový jičín Vilka se mění v místo pro zdravotně postižené. g Od 1. října bude v Novém Jičíně otevřeno chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Tuto pobytovou sociální službu bude poskytovat zařízení...

Více

Výroční zpráva 2014 - Frenštát pod Radhoštěm

Výroční zpráva 2014 - Frenštát pod Radhoštěm policie najdete také na jejich webových stránkách. Děkuji všem, kteří se podíleli na zpracování výročních zpráv a všech dílčích podkladů, panu tajemníkovi Ing. Kubenkovi navíc děkuji za celkové zpr...

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Prosazovat mechanismy pro efektivní koordinaci a vzájemnou komunikaci mezi všemi subjekty zapojenými do protidrogové problematiky. Podpora kroků vedoucích k víceletému financování služeb v oblasti ...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 problematiky, seznamují s jejich činností, hospodařením, se splněnými úkoly, prezentují dosažené úspěchy, ale poukazují i na negativa, a stanovují nové cíle a úkoly pro rok 2013. Jak já sama hodnot...

Více