RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

Transkript

RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.
RSTAB 8
RSTAB 8
EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY
Program pro prostorové
prutové konstrukce pro
stavební inženýrství...
3D prutové konstrukce
Ocel
intuitivní ovládání a vysoký
výkon pro profesionální
Masivní konstrukce
Stabilita a dynamika
© www.lackner-raml.at
RSTAB 8 – Přizpůsobivost,
výpočty
Program RSTAB se používá k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro výpočty rovinných
a prostorových prutových konstrukcí. RSTAB má
snadné ovládání díky grafickému uživatelskému
prostředí, které je podobné CAD programům.
Mosty
V programu je již zapracováno mnoho užitečných nástrojů, jako je například parametrické
modelování, automatické generování konstrukcí,
účinků a kombinací zatížení nebo výsledků,
generování imperfekcí, dále také generování za-
Jeřábové dráhy
tížení větrem a sněhem podle Eurokódu. RSTAB
Pomocí přídavných modulů lze provádět další
analýzy a posouzení. Toto modulární pojetí Vám
umožňuje kombinovat všechny programy podle
Vašich specifických požadavků. Pozdější rozšíření
programu jsou kdykoli možná. RSTAB s nabídkou
Dřevo
množství různých rozhraní představuje dokonalý
nástroj pro plynulou součinnost mezi CAD programy a statikou v tzv. Informačním modelování
budov (BIM).
Průřezy
© www.timberdesign.cz
Přípoje
RSTAB – analýza pro ocel,
železobeton, dřevo, hliník,
spřažené konstrukce,
technologické a strojní
konstrukce, dynamiku,
posouzení podle Eurokódů /
Mezinárodních norem
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
Statika, která Vás bude bavit...
vypočítá deformace, vnitřní a podporové síly.
RSTAB 8
RSTAB - výkonný program
pro 3D prutové konstrukce
● Pro nejvyšší požadavky v moderním
stavebním inženýrství
● Specifické sady programů díky modulární
skladbě softwaru
● Výpočty nosných konstrukcí složených
z oceli, betonu, dřeva, hliníku a smíšených
systémů
● Statická a dynamická analýza
● Integrace různých mezinárodních norem
● Vizualizace konstrukce a zatížení
ve vysoké kvalitě
● Posouzení požární odolnosti podle
Eurokódu pro ocel, beton a dřevo
● Neustálá údržba a vývoj programu
● Rychlá a odborná hotline podpora
© www.wiehag.com
Grafické uživatelské prostředí
● Přehledné a intuitivní uživatelské prostředí
díky podrobným a vysvětlujícím obrázkům
● Rychlé a snadné naučení ovládání programu
● Efektivní nástroje pro vkládání údajů
o konstrukci a zatížení
● Zadávání modelu v tabulkách nebo přímo
v grafice
● Okamžitá kontrola konstrukce díky
fotorealistické vizualizaci ve 3D renderování
(bu jako plný model nebo s průhledností)
● Libovolné nastavení nabídek a panelů
nástrojů
● Snadné vkládání komentářů a kót
● Ovládání zobrazení objektů pomocí
přehledného navigátoru
© www.form-TL.de
● Uživatelské prostředí programu ve více
Statika, která Vás bude bavit...
jazycích
2
Modelování
● Možnost automatického generování konstrukcí včetně
zatížení
● Rozsáhlé databáze průřezů a materiálů
● Speciální průřezy lze importovat z programů
SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE
● Automatické generování zatížení větrem a sněhem
podle Eurokódu
● Určení imperfekcí podle Eurokódu pro pruty
a sady prutů
● Snadná definice vlastností pro uchopení objektů
● Použití vodicích linií, liniového rastru a hladin na pozadí
● Produktivní práce s využitím opakujících se konstrukcí
pomocí parametrizovaného zadání
● Vložení a ukládání parametrických konstrukcí jako bloku
● Zadání nelinearit prutů, vazeb a excentricit
● Množství různých typů prutů, například
nosník, příhradový prut a tahový prut
● Možnost konstrukční objekty následně přečíslovat
● Nalezení a oprava chyb při zadávání pomocí kontroly
správnosti konstrukce
● K dispozici jsou různé typy zatížení
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
Výpočet
● Lineární výpočet podle lineární statické
analýzy nebo nelineární výpočet podle
analýzy druhého řádu nebo analýzy
velkých deformací pro všechny typy prutů
● Možnost automatického generování
účinků, kombinací zatížení a kombinací
výsledků podle zvolených kombinačních
pravidel, nyní přímo zabudované v RSTABu
● Nastavení parametrů výpočtu zvlášť pro
zatěžovací stavy a kombinace zatížení
● Výpočty nezávislých dílčích konstrukcí
● Možnost zohlednění smykových deformací
prutů
● Zohlednění nelineárních efektů
Výsledky a tiskový protokol
● Výsledné vnitřní síly, deformace
a podporové reakce v tabulkách
a grafice
● Barevné zobrazení výsledků
na renderovaném modelu,
barvy a rozsah hodnot lze
libovolně nastavit
● Zobrazení výsledků pro celou
konstrukci nebo její vybrané části
● Animace deformací
● Ruční nebo automatický tisk grafiky
do tiskového protokolu
● Možnost generování protokolu
ve více jazycích
● Individuální nastavení rozsahu tiskového
protokolu a jeho uložení jako šablony
● Export tiskového protokolu do RTF
nebo PDF souboru
Podpora procesu BIM
(Informační modelování budov)
Koncepční návrh
● Zajištění plynulé, počítačem podporované
práce na projektu díky množství integrovaných
rozhraní
● Standardní formáty souborů pro výměnu dat
jako například DXF, IFC, DSTV, STP, SDNF atd.
● Přímá rozhraní na AutoCAD, Autodesk Revit
Structure a Tekla Structures
RSTAB
● Práce na 3D modelu s informacemi
o materiálech a geometrii
● Při přenosu dat se inteligence objektů zachovává
● Přímé spojení CADu a statiky s funkcí aktualizace
● Výměna tabulkových hodnot s programy
MS Excel, OpenOffice.org Calc a ve formátu
souborů CSV
Detailní návrh
● Možnost kontroly správnosti údajů
po importu nebo před exportem
● Produktivní týmová práce
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
3
Analýza napětí, posouzení (mezního
stavu únosnosti, stability, deformací,
vzpěru, klopení, spolehlivosti proti
boulení, průřezů podle metody
elasticky-plasticky), tvary vybočení
a boulení, součinitele kritického
zatížení, vzpěrné délky, imperfekce,
průřezové charakteristiky, návrh
konstrukčních dílců podle EC 3,
AISC, SIA, IS, BS, GB, CSA, AS,
NTC-DF, SP, SANS, NBR,
návrh přípojů
© www.form-TL.de
S přídavnými moduly
pro RSTAB vždy
naleznete správné
řešení pro úspěch
při vaší práci.
RSTAB 8
Ocelové konstrukce
Železobeton
Dřevěné konstrukce
Posouzení prutů, sloupů a základů,
analýza (únosnosti, spolehlivosti,
požární odolnosti), metoda
modelových sloupů nebo metoda
založená na nominálním zakřivení,
posouzení na jednoosý nebo
dvouosý ohyb s normálovou
silou a také smykem a torzí,
normy EC 2, SIA, ACI, GB
Dynamika
© IB Wagner, Gangkofen
Posouzení prutů, kolíkové spoje
s vloženými plechy, normy: EC 5,
SIA, AWC, CSA
Hliník
Vlastní frekvence a vlastní tvary, analýza
vynuceného kmitání, generování náhradních
seizmických zatížení podle multimodální
metody spektra odezvy
Posouzení mezního stavu
únosnosti, stabilitní analýza
a posouzení mezního stavu
použitelnosti pro hliníkové
konstrukce podle EC 9
Určení průřezových charakteristik
pro libovolné tenkostěnné a masivní
průřezy v programech SHAPE-THIN
a SHAPE-MASSIVE, zadávání v grafice,
tabulkách nebo importem DXF
souborů, analýza napětí, přímé spojení
s programem RSTAB, rozšiřitelná
databáze materiálů, tiskový protokol
s možností zkrácené formy protokolu,
klasifikace podle EC 3 v SHAPE-THIN,
posouzení železobetonu
v SHAPE-MASSIVE
© www.hum-minden.de
Strojní konstrukce
3D stavby, příhradové
konstrukce, nosné prutové
konstrukce atd., problémy
stability, dynamika strojů,
použití různých materiálů,
automobilové inženýrství,
rozhraní na Tekla Structures,
Advance-Steel, Frameworks,
Bocad atd.
Technologické konstrukce
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
Statika, která Vás bude bavit...
Průřezy
4
Automatické generování
účinků, kombinací zatížení
a kombinací výsledků podle
zvoleného kombinačního pravidla je nyní přímo zabudované
v RSTABu.
Vybrané funkce pro zadávání
konstrukce v RSTABu 8
■ Snadné vytváření a ukládání liniových
rastrů
■ Nový materiálový model: izotropní
teplotně elastický
RSTAB 8
Nové funkce v programu RSTAB 8
■ Seznam oblíbených průřezů pro databázi
průřezů
■ Definice pružně nebo pevně spojených
dřevěných průřezů a hybridních
(smíšených) průřezů
■ Nové možnosti pro pracovní rovinu (rovina
pomocí 3 bodů, osa prutu + rovina,
odsazení)
■ Spuštění poslední použité funkce pomocí
klávesy <Enter> nebo pravého tlačítka
myši
Možnost úprav
nastavení pro barvy
renderování podle
vlastností objektů
■ Definice vlastností objektů, které se zobrazí
v předvýběru
■ „Skrývání“ objektů pomocí ořezávací
roviny
■ Renderování pro zatížení a průhledný
model konstrukce
■ Možnost vkládat komentáře v rovinách
■ Tlačítka pro snadné definování podpor
Snadná práce s generovanými a uživatelsky
definovanými pohledy
v novém navigátoru
projektu - Pohledy
■ Zadání nového prutu v relativních vzdá­
lenostech od konců stávajících prutů
Vybrané funkce pro zadávání
zatížení a analýzu
■ Působení zatížení od vícevrstvých kon­
strukcí, například střech, stropů nebo
podlah
■ Generování plošných zatížení proměn­
ných ve směrech x a y
■ Zadání počátečního naklonění a zakřivení
■Z
obrazení generovaného zatížení odděleně
■ Zatížení na uzel ve směru uzlu, prutu,
v uživatelském souřadném systému
■ Parabolické a čtyřúhelníkové zatížení
na prut
Vybrané funkce pro výstup
výsledků a obecné funkce
■ Nastavení a uložení vlastností zobrazení,
Zavedení šesti nových
jazyků do programu
Nyní je možné pracovat v českém,
anglickém, německém, italském,
španělském, francouzském,
portugalském, polském a ruském
uživatelském prostředí.
možností programu, panelů nástrojů atd.
pomocí nového Správce konfigurací
■ Snadné smazání údajů z modulu přímo
v navigátoru Data
■ Export tiskového protokolu do PDF
souboru
■ Vylepšená animace deformací
■ Výstupy filtrovaných výsledků
(např. posouzení s určitým využitím)
■ Model exportovaný do 3D PDF
(také se zatížením, výsledky atp.)
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
Statika, která Vás bude bavit...
v absolutních hodnotách
Přímý hromadný tisk
konstrukce, zatížení
a grafiky výsledků
do tiskového protokolu
5
Posun objektů
v uživatelsky definovaném
souřadném systému
RSTAB 8
Nové funkce v programu RSTAB 8
Zadání relativní a automatické
excentricity prutu vzhledem
k jinému prutu
Poznejte nás
Upgrady
Technická podpora
Chcete se dozvědět více o programu RSTAB?
Program RSTAB již používáte?
Získejte upgrade programu.
Naši technici jsou k dispozici všem zákaz-
Kontaktujte nás prosím nebo objednávejte
online na www.dlubal.cz.
společnosti Dlubal.
zkušební verzi na DVD. Nebo si bezplatnou
zkušební verzi jednoduše stáhněte
níkům, kdykoli mají dotaz k programům
Pošlete nám Váš dotaz e-mailem.
z www.dlubal.cz. Zjistěte více o našem
Vaše otázky budou zodpovězeny v pořadí,
software testováním zkušební verze.
v jakém jsme je obdrželi a teprve po vyřízení
Budete schopni pracovat s jednoduchými
Servisní smlouvy
dotazů zákazníků se servisní smlouvou.
konstrukčními systémy, seznámíte se s
funkčním rozsahem programů společnosti
Zákaznický servis je jedním ze základních
na druhu Vámi uzavřené servisní smlouvy.
Dlubal. Věnujte potřebný čas zkoumání všech
pilířů filozofie firmy Dlubal. Zájem o naše
detailů a uvidíte sami, jak snadné je s Dlubal
zákazníky nekončí v okamžiku prodeje.
Přivítáme jakékoli podněty a připomín-
software pracovat.
Nabízíme další podporu, pokud je potřeba
Další informace naleznete na webových
při Vaší každodenní práci.
stránkách www.dlubal.cz, například videa,
Se servisní smlouvou budou Vaše
která Vám pomohou začít pracovat s hlavními
dotazy vyřízeny s nejvyšší prioritou
programy a přídavnými moduly. Jestliže
a získáte upgrady za zvýhodněné ceny.
se zajímáte o technické detaily, přečtěte si
manuály k programům, které jsou ke stažení
ve formátu PDF.
Samozřejmě s Vámi také rádi promluvíme
přímo telefonicky nebo prostřednictvím video
rozhovoru. Naši kvalifikovaní inženýři Vám
pomohou rychle a s osobním přístupem.
Moderní technologie, například nástroje
pro sdílení pracovní plochy, nám umožňují
provádět okamžitou podporu kdekoli na
Pro více informací o servisních smlouvách
nás prosím kontaktujte přímo nebo navštivte
naše webové stránky www.dlubal.cz.
Rozsah podpory a rychlost odezvy závisí
ky, které můžete k našim produktům
mít. Vaše komentáře a návrhy na zlepšení
jsou pro nás důležité.
Další
informace
Dlubal Software s.r.o.
Anglická 28, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 203 206
www.dlubal.cz
[email protected]
světě, kde je k dispozici internetové připojení.
Pokud si nejste jisti, které moduly
potřebujete, pomůžeme Vám sestavit sadu
programů, která bude nejlépe vyhovovat
Sledujte nás na:
Vašim specifickým požadavkům.
Dlubal Software s.r.o. Software pro statické výpočty metodou MKP
Statika, která Vás bude bavit...
Požádejte o více informací a bezplatnou
6

Podobné dokumenty

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. kde najdete úvodní příklady a návody, videa Se servisní smlouvou budou vaše dotaa webináře, manuály a informace zy vyřízeny s nejvyšší prioritou a získáte o našich servisních smlouvách. upgrady za ...

Více

rstab 6 - Dlubal

rstab 6 - Dlubal Uchopení objektu přes tečnu, kolmici, střed prutu, rozteč apod. Parametrizovatelné zadávání pomocí editoru vzorců Obnovení konstrukce s cílem odstranit nepřesnosti při modelování Zatížení a imperfe...

Více

rstab 8 - Dlubal

rstab 8 - Dlubal Pracovní roviny zadané třemi body nebo osami prutů

Více

Amfiteátr v Bytomi

Amfiteátr v Bytomi vytvořen v programu RFEM, ve kterém byly zohledněny veškeré nelinearity prvků a charakteristik podloží. Při projektování bylo také efektivně využito propojení programu RFEM s 3D programem pro dřevo...

Více

plate- buckling

plate- buckling je vysoce výkonný program pro dimenzování desek. Pravidla specifická pro jednotlivé země nám v programu umožňují zohlednit příslušné národní přílohy. V programu jsou již předem definovány nezbytné ...

Více

deform - Dlubal

deform - Dlubal Výstupní protokol je podrobně popsán v manuálu k programu RSTAB. Důležitá je především kapitola 10.1.3.4 Výběr dat přídavných modulů, která pojednává o výběru vstupních a výstupních dat v přídavnýc...

Více

Manuál TOWER

Manuál TOWER Modul přináší uživateli díky svému přehlednému uspořádání a intuitivním dialogům pro zadání vstupních údajů výrazné usnadnění práce. Trojrozměrné stožárové konstrukce se složitou geometrií tak lze ...

Více

Manuál STEEL

Manuál STEEL Bez výslovného souhlasu společnosti Ing. Software Dlubal s.r.o. není povoleno tento popis programu ani jeho jednotlivé části jakýmkoli způsobem dále šířit.

Více