Extreme Park

Transkript

Extreme Park
JÉ
**
nní]
rl
tíl3 'tel3
***
Z007- ZB 13
EUROREGION
Těšínekéslezgko
§t4§k cieszyňski
Závérečnázpráya o realizaciprojektu - typ B, C
Fond mikroprojektů Euroregionu TěšínskéSlezsko - ŠlQskCieszyúski
Qperačního programu přeshraničníspolupráce
Ceská republika - PolsM republika 2007-2a13
l.
Ú'daje o projektu.,
Registrační čísloprojektu:
CZ.3.22/
Název proiektu:
Extreme park
Datum ukončení:
3
2.
1.
3 .3.0 5 l
10.0 I7 21
l0.20l0
Údale o smlouvě:
číslosmlour,y:
TS l 52-CZ.3.22l 3.3.05 l 10.0l7 2I l3,7
Datum podpisu smlour,y:
30.9.20l0
Smlouva byla změněna dodatkem
laoo
XN"
Pokud ano:
Datum uzaiření:
Důvod dodatku:
3.
Úaa;e o konečnémuživateli:
Název organizace:
město CeskÝ Těšín
Jméno a příjmení statutárního orgánul osoby:
Ing.
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Mgr. Kristýna Maršálková
Vít Slováček
Telefon:
+420 553 0350301
Email:
[email protected]
oficiální adresa konečnéhouživatele:
nam.
evnop srÝ
r
orrro
ffiffi"Jíffi #ffi
H
ČsA ll1,737
01 Český Těšín
ffi,ffiffi
#;_xm;-"ru
REGIoNALNEcio
nnJ]
*l
I
***
í tíl3ltel3
1 znv,.znn
EUROREGION
Iěšínekéslezsko
Šl{8k cieszyí§ki
4.1 Podrobný popis realizace aktivit konečného uživatele:
l)SPoleČná pÍÍprava - příprava spočívala ve v}tvoření praco,vní skupiny, dále byly rozděleny úkoly mezi oba
Partnery a byla vyřeŠena oíázka financování, Pracovní skupina na straně českébyla vytvořena z projektového
manaŽera -Ing.Markéta VyvleČková zreferenta kultury
- Mgr. Kristýna Maršálková, dále se jednání účastnil
místostarosta města Mgr. Stanislav Folwarczny a Vladimír Kroček ředitel Sprár,y účelowých zaíizeni.
Pracormí skuPina řeŠila koncepci projeku, zpracovéni projektové žádosti již Óa rijrru, kdy podával projektovou
Žádost Polshý Partner, pak společná jednání pokračovaly v měsíci leáen a ,i.ro., Ú^.1"a.rráních se řešila
Publicita Projektu a wýběr orgatizátora festivalu Extreme Park. Více viz. příloha č.t'Zápisy zjednání a
prezenční listiny.
2)PÍiPrava a zajlštěni publicity * Publicita byla zajištěna v souladu s pravidly publicity. Všechny grafické
náwhY Plakátu a letáku byly projednávány s pols§im partnerem. Snahóu bylo, aby letáky a plakity zaujaly
PředevŠÍm mládež. Po společných schůzkách byl vytvořen moderní a extravagantrri design. Na českéstraně
bYlo vYtvořeno 300 ks plakátu a 2500 ks letáku víz. Příloha č.2 Leták. Dálelyla zajištěna reklama v rádiu,
která měla 21 sPotŮ během období 2. - 7 . 8.2010. Reklam aběžela na regionálním rádiu čAS, Tiskov á zpráva
bYla 3x uveřejněna v novinách Hutník a Horizont viz. Příloha č,3 Kopie článkůz novin, dále byl uvedón 2x
Članek na www stránkách města - www.tesin.cz viz. Příloha č.4 printscreen webových stránek'města česbý
Těšín. Na těchto stránrkách jsou áké zveŤejněny fotky z akce. Letáček s pozváním na akci byl také otištěn
v městské zpravoďaji,,TěŠÍnskélistý' viz. Příloha č.5 Kopie letáku z Těšínslqch listů. Na společných setkáních
se také Projednával grafrcký náwh triČek a čepic. Nakonec se všichni shodli, že bude identický jako na
letácích
a plakátech. Trička byla vyrobenav Ňznýchvelikostech.
3)Orgaruzace jednotlivých částíprojektu - Na organízaci akce proběhlo rrýběrové řízeníkpodání cenové
nabídkY na veřejnou zakázlu malého rozsahu. Byly osloveny tři firmy zbíizkeho okolí, které se zabývali
orguizacikulturních akci.Yiz.Přílohač.6Výběrovéřízení.Nabidkupředložilipouzefirmydvě,znichžbyla
lYbrána nejvhodnější nabídka firmy Hydro Gas Manufacture, s. r. o. S vybranou firmou bylá sepsána smlouva,
jejimŽ Předmětem bylo zajištěníprogramu projektu ,,Extreme parlč', jehož součástí byl také
rozpočet na akci.
Na sPoleČnéschŮzce s vybraným orgatizátorem se řešily orgaIizačni požadavk} města ve dnech konání
Extreme Parku 7. -8. 8. 2010. Vybraná firma zajistila orgatizaci Skateboarding,r, ĚMX parku, Volné lezeni,
Ohňová show - Žonglování, workshopy, pronájem autobusů, ozr,učení stanů a rnoderátora, pojištění
odPovědnosti za iraz, ubytování organizátoŇ, sportovců a významných osob, občersťvenípro orguníritory a
ÚČastníkY, technické služby, zajlštěni poroty pro závod a jejich cestovné, zajištění zdravotníků. nyt vytvořen
tým ze 4 organizačně-techniclcých pracovníků (Radim Černil, Vlastimil Řuh, Vladimír Kroček, Markéta
VYvleČková) a 1 koordinátora českéčásti projektu (Kristýna Maršálková). Tento
dm se účastnilspolečných
schŮzek, koordinátor se účastniljednání s ,"ybranou firmou, tým zajišťoval publicitu projektrr, přípravu mista
realizace, dohled nad areálem v době konání akce a také úklid po akci.
4)Konrání Extreme parku - Samotnému konání Extreme parku, předch éaelo rozesláni pozvánek, výlep plakátu,
PřiPrava informačnítabule a vlajek viz. Příloha č.7 Ponánka, plakát z informační tabite.
Leáky byly rozneseny do všech záldadrttch a středních škol v ČeskémTěšíněa áké do kulturního a
sPoleČenského sřediska ,,Sřelnice", Městské knihovny Český Těšína do Domu děti amláďeže.
P\;katYbylyvylepoványnaplakátovacíchplocháchvČeskémTěšíně*9míst,vTřinci-31místavKarviné
J6 ýmtstYiz. Příjoha č.S C'D Fotlql zarcŽ,ftottq, plakátovacích míst, plakát,'spot )ridia-é,qs, návrh trička.
PlakátY byly rozneseny stejně jako letáky do škol a příspěvkorných-organizácí města ČeskýTěšín. Výlep
tí/.
í. plakátů zajlšťovala také organizl4ící firma v Ostravě a v Havířově.
Koruí'níExtreme Parku probíhalo ve dnech 5. - 8.8.2010. Festival na českéstraně se uskutečnil ve dnech
7._
8.8.2010 a doPtňoval Polský Program. Oficiální zahájení celé akce bylo započato proslovem místostarosty
Mgr. Stanislavem Folwarcznym. Místem realizace byl sportovni areál na ut. Ér,iroecké.Polská strana
realizovala Představení a školy ; Grafitti, Minimonstertruck, Skimboard a Brake Dance. Na české
straně
Probíhalo Představení a workshopy v oblastech: Skateboarding, exhibice BMX a volné lezení na horolezecké
stěně a žonglování.
V sobotu 7 .8.2010 probíhal skateboardový pohár, zičastnllo se ho 57 jezdciz celé ČR, z nichž 12 nejlepších
PostuPovalo do dvoukolového finále. Jména všechjezdcůjsou uvedeny na listině celkových výstedhi českého
skateboardového Poháru 2010 iz. Přítoha č. ] 1 CD Fotodokumentace a seznam učastníkůskateboardového
Poháru.Pro exhibice BMX bYla přistavena U-rampa, kterou také zapfujčila organlzujicifirma. V sobotu, pnrrrí
den akce, přijel také Jan Valenta, dohlédl na ustavení rampy a rozj€tí Óxhibicě, ate áity svému zraněnikolene
Přenechal exhibici ostatním ČlenŮm svého týmu VSA Extrem e. ()rganízátoři zajistili také účast5 porotců, 1
moderátora, 4 ÚČastníky BMX exhibice a 4 účastníkyexhibice ohňové show, lrterým bylo hrazeno
cestovné.
Na sobotní akci byla také zajištěna rychlá záchranná sluáa se setrou, která dohlížela na celodenní akci a
EvRopsKÝ
FoNDlffiffisffimJ
E
ffiffi§ffix*sr-*REGIoNALNEcto
nru,]
*rI
***
lS tíl 3
3
"tel
Ň,$ 2007-ZB13
EUROREGION
Těšínské slez3ko
sl{sk cieszyíski
ošetřovali drobná zraněni. Celé představení Skateboardingu se konalo na nově vybudovaném betonovém
skateparku.
V neděli 8. 8. 2010 pak všichni předvádějící změnili v erudované učitele a pro všechny zájemce byly
připraveny školy vjednotliwých sportech. Bylo zajištěno l0 lektoru na workshopy. Kažďý účastníkškoly
obdržel po nahlášení jména viz. Příloha č.9 Jmenný seznam účastníkůškol, tílčkonebo čepici viz. CD
s fotkami. Celkem bylo rozdáno 55 triček a 55 čepic, zbylé trička a čepice měli organizátoři ajedno tričko i
čepici obdržel Euroregion při kontrole. Účastníci workshopů se mohli také zďarma občerstvit nápojem nebo
tatrankou apod. V rámci Skateboardingu se vyučovaly základní a pro pokročiléi těžšítriky a ďále jizďa na
překrážkách. Pro jízdu na BMX bylo možno využítU-rampy. Dále se r,yučovala jizďa na koloběžkách a
žonglování. Součástí areálu je také horolezecká stěna, na které se zájemci učili lezení v doprovodu učitele.
V neděli také proběhlo žong|ovací představení a BMX exhibice. Organizátoíi také zajistili na neděli přítomnost
2 zdravotttktt Po celé dva dny akce byl k dispozici l autobus, ktery jezdlllgwadlově v určitých intervalech do
Polska a zpět a účastnícitak měli možnost tento transport zdarma vyůit a kdykoliv přepravit na akce, které se
vdanou chvíli konaly. Nevedla §e proto žádnáprezenčnílistina. Příloha č.10 Letáček shodinami odjezdu
autobusu. Celá akce byla zdokumentována fotografiemi viz. Příloha č.8 CD Fotlql z akce, fotlql plakátovacích
mist, plakót, spot zrádia ČAS, návrh trička. IJbytování bylo zajištěno od pátku do neáěle'""lk"- pro 26
účastníku.Zpátlu na sobotu bylo ubytováno 16 osob - 2 organtzátoři, 5 porotců, 1 moderátor a 8 účastrríku
exhibicí, ze soboty na neděli byli uby,továru 2 organizátoíí a 7 účastníků
exhibicí a l moderátor. Orgaruzátory
byl zajištěn hotel Isora v Ostravě. Akce se zúčastnila kontrola - správce Fondu mikroprojeků - Euroregion
TěšínskéSlezsko - p. Veronika Ovčaříová a obdržela čepici a tričko.
5) Informace v tisku, úklidovépráce, hodnotící setkání, vytičtovaníakce - Na webových stránkách města
www,tesin.cz byl zveřejněn článek o konání Extreme parku, dále zde byly uvedeny výsledky ze
Skatebordového poháru a v záložce Akce města - Foto-video galerie jsou umístěny fotografie z akce. Dále byl
na webových stránkách umístěn článek podávající zákJadní informace o projektu, Iaery zďe bude umístěn delší
dobu. Úklidovépráce probíhaly následující den po konání akce. Vyúčtováníceléakce probíhá od měsíce srpna
po listopad, kdy 30.1 1.2010 je odevzdána Závěrečná zpráva o realizaci projektu spolu se Žádosti o platbu.
Mezi skutečnosti, které píiznivéovlivnily realizaci projektu patří:
- konání akce na nově r,ybudovaném sportovním areálu na ul. Frydecké (nově lybudovaný skatepark, velký
pro§tor pro ostatní disciplíny)
- lysoká účastmládeže
- píiznivépovětrnostní podmínky (slunečnépočasí)
V pruběhu realizace projektu nedošlo kžádnýmzménám.
4,2 Spolupráce s partnerem (partnery):
V rámci realizace prqelďu dochíaelo ke vzájemné spolupráci obou partneru. Spolupráce probíhala jednak
vrámci společných jednaní viz. Příloha č.l Zápisy zjednání aprezenční listiny, e-mailovou formou, ale také
telefonicky. Tým sestavený krea|izaci projektu se účastnilvšech schůzek. Polský partner měl sestaven taky
svou skupinu se kterou se společně připravovala koncepce projeku, bylo rozhodnuto, že v rámci projektu
budou pracovat na dohodu o provedení práce 4 organizačně t€chničtí pracovníci a 1 koordinátor českéčásti
prqektu. Dále se jednalo o projektové žádosti o aktivitách projektu a rozpočtu. Každý partner měl na starost
své úkoly a aktivity, které byly téměř identické. Co se však lišilo byl druh jednotlivých disciplín. Tnl., když
mládež přijela autobusem do Polska mohla shlédnout a naučit se zcela jiné disciplíny nežbyly na českéstraně.
Společně s partnerem se také domlouval graťrcký design letálai, plakítu a také čepic a triček. Oba partnefi
společně konzultovali podmínky pro výběr organizátoŇ akce jak na české,tak i na polské straně. Společně se
také řešila orgalizace mikrobusu. Při samotném konání akce Extreme park probíhala spolupráce organizačné
technických pracormíků,koordinátora projektu spolu s týmem v Polsku. Organizátoii z českéstrany byli
nápomocni v Polsku a naopak.
4.3 Popis problémů,které se lyskytly v pruběhu realizace projektu a způsob jejich řešení:
V průběhu realizace projektu se nelryskltly žádnéproblémy.
EvRopsKÝ Fo^,
iffiffi"#ffi#ffi
E
ffi,lffHffixmr"*
REGI.NÁLNE.ó
TT_lx
x|
**,
***
tíl 3 'tel
z007-
EUROREGION
Z
3
tl13
Těšinské slez8ko
Šl4sk Cieszyít6ki
5.
Přeshraniční dopad:
Popište, jaké pozitivní účinkyměla realizace projektu pro rozvoj příhraničníhoizemi a odbourávání
roieví na každéstraně hranrce:
infrastrukturních, sociálních a ekonomických bariér a iak se
představení
předsevzetím
kultumích
Extreme
Parku
bylo
mnoha
a sportovních rrystoupení freestylu,
Hla.,irrím
jehož prostřednictvím došlo ke společnémutráveni volného času obywatel ČeskéhoTěšína a Cieszyna. Došlo
tak k sociálrť a kulturní integraci především dětí a mládeže z obou stran řeky Olše. Jde o děti z nejruznějších
skupin majícíspolečnó hobby a zalibení v extrémních sportech, Akce Extreme park pomohla k rychlejšímu
navíaáru noqých kontaktů a známostí a tímto došlo k překonání překážek vzniklých hranicí. Celý projekt měl i
pozilivru vliv na odbourávání bariér ekonomických, protože se akce mohl účastnitkdokoli bez ohledu na to
z jaké sociální wstvy pocházi. Tímto bylo dodrženo také pravidlo zákazu diskriminace, Akce se účastnilijak
dívky, tak i chlapci, Mezi místy konání - na českéstraně je to Sportovní areál na ul. Frýdecké a na polské
straně je to místo okolo nové sportormí haly na ul. Sportorní - projíždělmikrobus a autobus, píeváželi
i divákv akce Extreme oark a tímto bvlo přisoěno k odbourávání infrastrukturních bariér.
6.
VÝstupv realizovaných aktivit:
6.1 Hodnoty indikátoru:
Indikátor1
skutečnost'
Plán2
Počet realizovaných akci
1
Počet realizovaných propagačníchmateriálů
3026
3027
6.2 Komentář k výstupům realizovaných aktivit:
Počet realizovaných akcí -jedná se o konání akce Extreme park (1)
Počet realizovaných propagačníchmateriálů:
Plakáty (300 k§), Letáky (2500 ks), Tisková zpráva v médiích (tisk 4 ks), (web 2 ks), Reklama v rádiu (lks),
Fotodokumentace (100 ks), Trička pro účastníky(60 ks), Čepice pro účastníky(60 ks).
7.v
,a
rnenr
během realizace
l
Uveďte všechny indikátory, které byly uvedeny v projektové žádosti a schváleny Euroregionálním řídícímvýborem.
Uveďte hodnoťy indikátorů, které byly uvedeny v projektové žádosti a schváleny Euroregionálním řídícímvýborern.
3
Uveďte skuteěně dosažené hodnoty indikátorů.
2
EVROPSKÁUNiE
EI,ROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLM ROZVOJ
přrnxRAčuJEilfE HRÁNICE
UNIAEUROPEJSKA
ET-IRoPBJSKI FUNDUSZ
Rozworu REGIoNALNEC|0
PRZEKRACZAMYGRANICE
ní].íl
*rI
***
,ii
EUROREGION
ťl_:.
tíl3 /tel3
2007, Ztl13
Tčšín8késlezsko
sl4ók cieszyí§ki
pořadové číslo:
1
Typ VR:
malého rozsahu
DruhVŘ:
služby
Způsob lyhlášení VŘ:
obesláním uchazečů poštou
Datum zahájení VŘ:
l9.5.2010
Datum ukončeníVŘ:
25.6.20L0
Smluvní částka celkem bez DPH:
249ffi,-Kč o€o oq
U W. i.
Byly osloveny tři firmy zblízkého okólí, které se zabývali organizaci
Stručný popis pruběhu VR:
8.
kulturních akcí - Hydro Gas Manufacture, ProBull, s.r.o., PROVIBE
STUDIOS, s.r.o. Nabídku předložili pouze firmy dvě, z nichžbyla
vybrána nejvhodnější nabídka íirmy Hydro Gas Manufacture, s. f. o.
S lybranou firmou byla sepsána smlouva, jejímžpředmětem bylo
zajištěníprogramu projektu ,,Extreme park".
Publlcita nroiektu:
8.1 Opatření uskutečněná k zajištění publicity a informování:
!
x
x
x
tr
!
x
x
x
Použitípamětní desky
Zvlášínitiskové a mediální zprfi,ry
oznámení v médiích
Oznámeni v projektové dokumentaci a prezenlacich
o známerlt ve vš ech
v
zďěláv acich materiálech
Uvědomění příjemců pomocl
Oznámeni na specifických internetových
strráLrrkách
o známeni na billboardech
Jiné formy publicity a informování
EvRop§KÝ F.ND
iffiffi"#ffi#ffi
H
ffiJ#$ffix*s;-*
RBGI.NALNEG.
nnn
*l I
.|,ffi
X*^
tíl 3l tel 3
Z007- Z0 13
ÉUROREGION
Těšín8késl.zsko
Šla8k cie8zyíski
8.2 Popis opatření pro zajištěnípublicity:
Zvláštni tiskové a mediální zprávy - V Těšínský listech (l) a v novinách Hutník (2) aHorizont (1) byla
zveřejněna pozvánka na konání festivalu Extreme Parkviz. Příloha č.3 Kopie článku z novin a Přílohq č.5
Kopie letáku z Těšínskýchlistů.
Oznámení v médiích- V rádiu čas probíhala od2. *7.8.2010 upoutávka na konárrí Extreme Parku a měla 2l
spotu viz. Příloha č.8 CD Fotlq z akce, fotlq ptakátovacích míst, ptakót, spot z rádia ČAS, návrh trička.
Oznámení v projektové dokumentace a prezentacích - Publicita byla prováděna v souladu s pravidly
publicity a byla uváděna na prezenčních listinách, dohodách o provedení práce, čestných prohlášeních,
fakturách atd.
Oznámení na specifických internetových stránkách - Na stránkách města Český Těšín www.tesin.cz byly
uveřejněny 2 člárky o projektu. Nejprve to byl článek uveřejněný hned po akci Extreme park, kde bylo konání
akce popsáno abyly zde také uveřejněny výsledky skateboardového poháru, Druhý článek bude uveřejněn na
webu delšídobu a informuje o aktuálním dění projektrr a jsou zde uvedeny zákJadni informace o projektu
včetrrě jeho financování.
Oznámení na billboardech - Během konání akce byla v areálu umístěna informační tabule s názvem
projektu, logo programu a Ewopské unie. Dále zďebyly vlajky České,Polské republiky a Ewopské unie.
Fotodokumentace informační tabule viz. příloha č. I I cD Fotodokumentace a seznam účastníků
skateb o ardov ého p oháru.
Jiné formy publicity a informování - Jedná se o plakáty, Letíiq, fotodokumentaci, trička, čepice. Plakáty
byly lrylepovány na několika plakátovacích plochách víz. Příloha č.8 CD Fotlql z akce, fotlql plakátovacích
míst, plakát, spot z rádia ČAS, návrh trička. Čepice a trička byly určeny pro účastníkyjednotlivých škot.
Fotodokumentace projektu bylavyužita k publikaci na webových strrfu:kách města www.tesin.cz viz. Příloha č.
ich stránek měsía s fotodokumentací.
] 2. Printsreen
9.
udržitelnost yýstupů realizovanÝch aktivit:
9.1 Věcné zabezpečení sálosti výstupů po ukončenípodpory:
Dky realizaci projektu
se prohloubila spolupráce obou partneru. Tyto společně získanéa nabyté zkušenosti
obou partnerů budou sloužitkrealizaci dalších společných kulturních akcí. Projekt Extreme Park byl zapsán do
kalendaře společných akcí ČeskéhoTěšína a Cieszyna viz. Příloha č. l3 Kopie Kalendóře událostí. Počítase
s konáním Extreme Parku i v dalších letech. Článek o konání akce a fotodokumentace akce je zveíejněnana
webovÝch stránkách města Český Těšín.
9.2 Fnančni zabezpečení stálosti ýstupů projektu po ukončenípodpory:
Počításe s tím, že při konání festivalu Extreme Park bude jeho orgatizace v dalších letech zabezpečována
z rozoočtuměsta ČeskÝ Těšín.
10. Přentea kontrol projektu a monitoringů, opatření přijatá k nápravě zjištěných nedostatků:
Datum kontroly/
monitoringu
El,Rop§KÝ F.ND
ZjlštěrLé nedostatky
iffiffi"J§ffi5;51"
E
Nápravné opatření
ffijffHffix****
RBGI.NAI'.E..
lri
rlr,]-í,l
;]\'
***
tíI3lteI3
Z007-Z013
EUROREGION
TěĚínské §lezgko
Šl{skci€szyíski
ll,.
§eznam příloh:
číslopřílohv
Název přílohy
Zápisy z jeďnárlt
1
a
prezenčnílistiny
2.
Leták
J.
Kopie članku z novin
4,
Printscreen webových stránek města Český Těšín
5.
Kopie letáku z Těšínských listů
6.
Výběrové řízení
,7.
Po
zv ánka, plakát z informační tabule
8.
CD Fotky z akce, fotky plakátovacích míst, plakát, spot z rádia ČAS, náwh trička
9.
Jmenný seznam účastníků
škol
10.
Leáček s hodinami odjezdu autobusu
l1
12.
Fotodokumentace a sezrlamúčastrríků
skateboardového poháru
printsreen webo,r,ých stránek města s fotodokumentaci
l3.
Kopie Kalendáře událostí
V ČeskémTěšíně dne 9,3.2011
Vywlečková, Mgr, Kristýna Maršálková
Vypracoval
1
(méno, příjmení, podpis):
/) ^vy_r'llv"l--9'--J
V ČeskémTěšínědne 9 .3.201l
,,
Schválil
fimeno, pŤíjmení,podpis, funkce statutámího
orgánrr/ osoby):
v
&reh Ěr/l_áane 3/. 1.
Ověřil za Správce FMP
.
,
- -'_,l
-4
á,€,1.1
((meno, příjmení,
podpis):
v lgl7gfu7iý^ifine 31 -03Schválil za Správce FMPfimeno,
Ing. Vít Slováček , starosta.'měsla
ufikun /etr.oětz,-r'
2011
pffjmení,
podpis):
// i
zn,
.,z
ii
runž'uoq_
/'Z+rr,^u,
fur-r
r
_
,//
'i
EvRopsKÝ
*^"
iffiffiJm##T
E
ffi,í#;;fi#;x*r,"ru
REGI.NALNEG.
""i

Podobné dokumenty