Výroční zpráva 2003 - Česká bankovní asociace

Transkript

Výroční zpráva 2003 - Česká bankovní asociace
ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
R E P O R T O F T H E C Z E C H B A N K I N G A S S O C I AT I O N
ČERVEN 2003 JUNE
Obsah
Contents
Obsah
Contents
Úvodní slovo prezidenta
Vývoj regulačního rámce bankovnictví a kapitálového
trhu v ČR 2002/2003
3
7
ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE V OBDOBÍ
2002—2003
Úvodní slovo generálního tajemníka
Průřez činností České bankovní asociace
Zpráva dozorčího výboru
ACTIVITIES OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION
2002—2003
13
15
31
ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ
ASOCIACE
Organizační schéma
Složení orgánů České bankovní asociace
Přehled odborných komisí České bankovní asociace
Secretary General's Foreword
Czech Banking Association Review of Activities
Statement of the Supervisory Board
13
15
31
ORGANISATION AND STRUCTURE OF THE CZECH
BANKING ASSOCIATION
35
36
38
PŘEHLEDY ČLENŮ ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
Seznam členů
Přehled členů
President's Foreword
3
Developments in the Regulatory Framework of Banking
and Capital Market in the Czech Republic 2002/2003
7
Organisational Chart
Bodies of the Czech Banking Association
Commissions of the Czech Banking Association
35
36
38
MEMBERS OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION
41
44
List of Members
Survey of Members
41
44
7
Úvodní slovo prezidenta
President's Foreword
V příštím roce se Česká republika stane členskou
zemí Evropské unie.
Czech Republic is going to become a full member of
the European Union next year.
Mohu bez nadsázky konstatovat, že české bankovnictví je na tuto historickou změnu připraveno ve všech
aspektech a že české banky jsou již evropskými. Prošly
dlouhou cestou od bohužel dost rozšířeného morálního hazardu k efektivnímu poskytování finančních
služeb, což lze dokumentovat pomocí měřitelných
parametrů — od počtu bank na trhu a průhledné
struktury vlastnictví, přes pozitivní vývoj kapitálu,
bilancí a aktiv až po produktivitu a ziskovost.
It is no over-statement to say, that the Czech banking
is in every aspect ready and prepared for this historical change and that the Czech banks already are
European. Measurable parameters — from number of
banks in the market and transparent ownership
structures to positive development of capital, balances and assets, productivity and profitability — prove, that the banks got through a long way from regretfully well extended moral hazard to an efficient
supply of financial services.
Kapitálová přiměřenost bank na konci roku 2002 dosahovala v průměru 14,4 %, úvěrová portfolia se zkvalitňují, opravné položky plně pokrývají rizika klasifikovaných úvěrů. „Credit crunch“ je minulostí a v roce
2003 objem úvěrů ve všech segmentech roste. Banky
mají přebytek likvidity a budou-li důsledně, ne polovičatě, vyřešeny problémy v legislativě a v reálné vymahatelnosti práva (úpadkové právo, fungování soudů, obchodního rejstříku apod.), bude růst úvěrování podnikatelských subjektů velmi významný.
Nejlépe ilustruje dosažené kvalitativní změny vývoj
ziskovosti bank, které ještě v roce 1999 byly jako
celek ve ztrátě, zatímco od té doby ziskovost bankov-
Capital adequacy ratio achieved on average 14.4 per
cent at the year-end 2002, quality of loan and credit
portfolios is improving, provisions and reserves fully
cover the bad loan risks. “Credit crunch” is a matter of
the past and the volume of lending in 2003 is growing
in all its segments. Banks show excessive liquidity
and if the solution of problems in the legal framework
and in the actual en-forcement of law (bankruptcy
law, functioning of courts, trade register etc.) will
not stop half-way, the growth in the financing of
entrepreneurial activities will be substantial.
The qualitative achievements can be best illustrated
3
ního sektoru každoročně roste a výsledky bank jsou
plně srovnatelné s bankami v zemích EU. Návratnost
kapitálu v roce 2002 (na Tier 1) dosáhla téměř 24 %.
Česká bankovní asociace (ČBA) napomohla tomuto
úspěšnému přerodu bankovnictví především svým trvalým tlakem na kvalitní legislativu, kvalitní normy regulace a dohledu a na zavádění standardních podmínek
pro finanční podnikání. Nadále otevřeně a jednoznačně
požadujeme, aby byla zavedena rovnost pravidel podnikání pro všechny subjekty na finančním a kapitálovém trhu, aby se odstranily některé nesystémové
nebo nesprávně založené instituty, jako je přetrvávající duplicita v regulaci a dohledu nad bankami, určitá tendence k přeregulovanosti a podpora morálního hazardu založená nadměrnou ochranou včetně
retroaktivity u Fondu pojištění vkladů a obdobně
u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
Banky se připravují na zavedení nového konceptu
kapitálové přiměřenosti a na novou Směrnici EU
o kapitálové přiměřenosti (CAD 3). Přestože termín
účinnosti je až k 1. lednu 2007, přípravné práce se již
naplno rozběhly. Tři instituce, Česká bankovní asociace, Česká národní banka a Komora auditorů ČR, pracují od druhé poloviny roku 2002 v rámci společného
„Projektu implementace pravidel nové kapitálové
přiměřenosti v České republice — Basilej II“. Tento
projekt zahrnuje všechny aspekty přípravy a následného promítnutí nových pravidel do legislativy, norem, vnitřních systémů a databází bank, vazeb mezi
regulátorem, bankami a auditory. K projektu jsou postupně přizvány další subjekty, zejména z oblasti kapitálového trhu.
ČBA se připravuje na změnu svého přidruženého
členství v Evropské bankovní federaci (FBE), která
sdružuje asociace komerčních bank ze zemí EU, Švýcarska a Norska, na formu řádného členství. V některých pracovních orgánech FBE již experti z našich
bank působí, výstupy z federace jsou využívány v prezidiu a komisích ČBA.
Vstup České republiky do Evropské unie nebude pro
české banky v žádném případě šokem, ale pokračováním vývojového trendu, který je již pevně nastaven.
4
by an up-swing in the profitability of banks, which —
taken as a whole — were loss-making in 1999, while
the profitability in the banking sector is growing
every year since and the results of banks in this respect are fully comparable with these in the EU banking industry. Return on equity (measured on Tier 1)
reached almost 24 per cent in 2002.
Czech Banking Association (CBA) helped this
successful recovery in banking primarily by a systematic thrust on a qualitative improvement of the
legal framework, on better regulatory and surveillance standards and on introduction of standard conditions into the practice of financial business. CBA
continues in its pressure on promotion of equal and
non-discriminating rules for all subjects, operating
on the financial and capital market and on removal
of some non-systemically and incorrectly anchored
institutes, like the surviving double-supervision and
duplicated regulation of banks (as financial and as
capital market players), tendency to over-regulation
and recidiving residuals of moral hazard risks, stemming from efforts to retroactively compensate deposits in liquidated subjects in excess of the Deposit
Protection System and Broker Guarantee Fund coverage.
Banks are preparing for an introduction of a new capital adequacy concept and for a new EU Directive
on capital adequacy (CAD 3). Though the envisaged
date of entry into force is January 1, 2007, the preparatory activities are well underway. CBA, Czech
National Bank and Chamber of Auditors of the Czech
Republic co-operate since latter half of 2002 under a
joint “Implementation Project for New Capital
Adequacy Rules in the Czech Republic — Basel 2”.
This project involves all aspects of the preparation
and consequent introduction of the new rules into
legislation, standards, internal systems and databases of banks, links between the regulator, banks
and auditors. Other subjects from the capital market
sphere are gradually invited to participate in the project.
CBA is preparing for an up-grade of its associated
membership status with the European Banking
Bankovní sektor bude demokratičtější, lacinější a flexibilnější — jeho zdraví je prokazatelně velmi dobré,
prostředí je vysoce konkurenční, kvalita a šíře nabízených služeb je na evropské úrovni.
Česká bankovní asociace pracuje se zřetelem na evropský kontext působení svých členů a bude nadále
působit k prosazování standardních, tj. evropských
a světových podmínek fungování finančního a kapitálového trhu.
Federation (FBE — joining EU, Switzerland and
Norway bank associations) to a full membership status. In several working bodies of the FBE experts
from our bank already participate, the outcome is
utilised for the Executive Board and Working
Commissions of the CBA.
The accession of the Czech Republic to the EU is not
going to be surprise for Czech banks, but contituation of a trend, set firmly for some time. Banking
sector is going to be less cost-demanding and more
flexible — its health is very good, the environment is
highly competitive, quality and spectre of services is
on European standard.
CBA acts with regard to European context of business of its members and will continue to promote
standard, i.e. European and global conditions for
functioning of financial and capital market.
P A V E L K A V Á N E K , prezident České bankovní asociace
President of the Czech Banking Association
5
Vý v o j r e g u l a č n í h o r á m c e b a n k o v n i c t v í a k a p i t á l o v é h o t r h u v Č R 2 0 0 2 / 2 0 0 3
Developments in the Regulatory Framework of Banking and Capital Market
in the Czech Republic 2002/2003
Pravidla a zásady v právní i operační sféře regulace
bankovnictví a kapitálového trhu zůstaly v uplynulém
roce v podstatě nezměněny. Po harmonizačních novelách, přizpůsobujících legislativní úpravu centrálního
a komerčního bankovnictví direktivám ES, přijatým
a vstoupivším v účinnost v první polovině roku 2002,
se zákonodárné aktivity v druhé polovině roku 2002
a v roce 2003 zaměřily na regulaci kapitálového trhu.
The rules and principles both in legal and in operational sphere of regulation remained fundamentally
unchanged. Following harmonisation acts, adjusting
central and commercial banking legislation to the EC
Directives, adopted and set in force in the first half of
the year 2002, the activities in the latter half of 2002
and in the year 2003 were focused on the regulation
of the capital market.
Vstup harmonizační novely zákona o bankách (č. 21/
1992 Sb., ve znění změn a doplňků) v účinnost dnem
1. května 2002 přinesl především vyšší standard
a širší rozsah náhrad klientům insolventních bank
z Fondu pojištění vkladů, zároveň však kontroverzní
vývoj v možnosti využívat úvěrový rejstřík fyzických
osob, jehož provoz byl omezen Úřadem pro ochranu
osobních údajů. Finanční zprostředkovatelé, tj. především banky, přizpůsobily převody peněžních prostředků požadavkům zákona o převodech peněžních
prostředků, elektronických platebních prostředcích
a platebních systémech (č. 124/2002 Sb. a 125/2002 Sb.)
a činnost od 1. ledna 2003 zahájil finanční arbitr,
zmocněný řešit stížnosti a spory klientů s bankami,
týkající se peněžních převodů do ekvivalentu 50 tisíc
euro a vydávání a užívání elektronických platebních
prostředků (podle zákona č. 229/2002 Sb.) .
The implementation of the harmonisation amendment
to the Law on Banks (in force from 1 May 2002) brought
in the first place a higher standard and a wider scope of
compensations for clients of insolvent banks from the
deposit protection fund, but also a controversial development for an application of the credit register of natural persons, the operation of which was inhibited by the
governmental Office for the Personal Data Protection.
Financial intermediaries, i.e. primarily banks, adjusted
the credit transfer regime to the requirements of the
Credit Transfers, Electronic Payment Instruments and
Payment Systems Act and a so called Financial Arbiter,
authorised to resolve the complaints and disputes of
clients, related to credit transfers up to an equivalent
of 50 thousand euro and disputies arising in connection
with issuing and use of electronic payment instruments
began to operate (all starting from 1 January 2003).
Samotný bankovní terén neprodělal významné změny. V České republice má sídlo, licenci a funguje dle
stavu v pololetí 2003 celkem 35 bank (včetně dceřiných bank a poboček zahraničních bank). Za uplynulé roční období 2002—2003 ubyly celkem 4 banky,
z toho dvě v důsledku fúzí, resp. spojení s jinou bankou, další dvě vstoupily do likvidace poté, co se staly
neschopnými dostát svým závazkům. Privatizace bankovního sektoru byla zcela dokončena. Většinové postavení v bankovním sektoru mají zahraniční banky
a zahraniční vlastníci mají majoritu ve vlastnických
strukturách většiny bank.
The banking terrain itself underwent no significant
change. Thirty-five banks (including subsidiaries and
branches of foreign banks) are domiciled, licensed
and operating in the Czech Republic as of mid-year
2003. Four banks disappeared from the market in the
course of 2002—2003, two of them by amalgamations
or mergers, another two entered a winding-up process following their insolvency. The privatisation of
the banking sector has been fully accomplished. A
major position in the bank sector belongs to foreign
banks and foreign owners have majority in the ownership structures of most banks.
7
Legislativní aktivita v roce 2002—2003 zahrnovala především
• modernizaci zákonů o kapitálovém trhu, a to včetně dalších kroků k plnému přizpůsobení se direktivám ES
• přípravné kroky k zavedení pravidel Basel II
• zesílení a větší rejstřík prevence legalizace výnosů
z trestné činnosti a právní prevence využívání finančních prostředků k podpoře terorismu.
V různých fázích cesty k přijetí Parlamentem je několik návrhů nových zákonů a několik novel zákonů stávajících. To platí především o balíku zákonů o kapitálovém trhu a investicích. Návrh zákona o podnikání
na kapitálovém trhu má rozhodující význam. Příprava vládní předlohy je prakticky dokončena, avšak
pro několik rozporů, týkajících se hlavně mandátu
a regulačních pravomocí Komise pro cenné papíry,
nebyla dosud předložena Parlamentu. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu má nahradit stávající
zákon o burze cenných papírů (č. 214/1992 Sb., ve
znění změn a doplňků) a zákon o cenných papírech
(č. 600/1992 Sb., ve znění změn a doplňků) a to především jejich veřejnoprávní ustanovení. Ostatní,
zejména soukromoprávní ustanovení, mají být včleněna do rekodifikovaného občanského zákoníku.
Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu zahrnuje, v souladu s příslušnými direktivami ES, výčet
a definice investičních služeb, stanoví požadavky na
obstaravatele investičních služeb, upravuje veřejné
nabízení investičních instrumentů a přijímání investičních instrumentů na veřejné trhy, vymezuje odpovědnosti emitentů a zahrnuje ustanovení o ochraně
investorů. Dále definuje podmínky pro poskytování
investičních služeb subjekty na území České republiky. Některé problémy se nicméně v návrhu vyřešit
nepodařilo, zejména otázku dvojího dohledu nad
bankami, poskytujícími investiční služby (centrální
bankou a Komisí pro cenné papíry), regulaci investičního poradenství a problém investičních účtů na
jméno jiné osoby, než je vlastník, v evidenci cenných
papírů.
Návrh předmětného zákona se dotýká též zákona
o dluhopisech (č. 530/1990 Sb., ve znění změn a doplňků), jehož novelizace se v souvislosti s tím rovněž
8
Activities in legislature in 2002—2003 involved primarily
• modernisation of the capital market laws, including also further adjustment to the respective EC
Directives
• preparatory steps to the Basel II implementation
• strengthening and expanding legal prevention of
legalisation of the proceeds from criminal activities and legal prevention of using financial means
for terrorist activities.
Several draft bills or amendments to existing laws
are at various stages of their way to adoption. This
refers in the first place to a package of laws on capital market and investment. Draft Bill on Capital
Market Undertakings is of dominant importance.
The government bill has been practically finished,
but for several controversies, relating primarily to
the mandate and regulatory powers of the Securities
Commission, has not yet been submitted to the
Parliament. The Capital Market Undertakings Act
should re-place the current Stock Exchange Act and
the Securities Act (particularly in its public-law provisions; other provisions, relating to private law, are to
be included into a re-codified Civil Code). Draft Bill
on Capital Market Undertakings contains enumeration and definitions of the investment services (in
accordance with the respective EC Directive), determines the requirements on the investment services
providers, regulates public bidding of investment
instruments and acceptance of investment instruments to public markets, specifies the responsibilities
of issuers and includes investor protection provisions.
It also defines terms and conditions for providing
the investment services by foreign subjects on the
territory of the Czech Republic. Some problems,
however, the draft failed to resolve, namely the issue
of double supervision (by the central bank and by
the Securities Commission) over banks, that provide
investment services, the regulation of investment
consultancy and the problem of investment accounts
on the name of a person different from the owner in
the securities registry.
The draft bill affects the current Bonds Act and
makes thus a respective amendment necessary,
připravuje a z něhož se do zákona o podnikání na kapitálovém trhu přesouvá úprava prospektu cenného
papíru, evidence sběrných dluhopisů, definice a režim
osob blízkých a propojených a sankční ustanovení.
V tomto kontextu byl vládou rovněž připraven návrh
zákona o kolektivním investování, který by po obsahové i formální stránce nahradil dosavadní zákon
o investičních společnostech a investičních fondech
(č. 248/1992 Sb., ve znění změn a doplňků).
Výslednou legislativní úpravu kapitálového trhu by
tak vedle zákona o Komisi pro cenné papíry měly tvořit nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu
(ústřední role), novelizovaný zákon o dluhopisech
a nový zákon o kolektivním investování. Soukromoprávní otázky, týkající se cenných papírů, by měly po
přechodném období, kdy budou platit residua dosavadních zákonů, přejít do nové kodifikace občanského práva (rekodifikovaného občanského zákoníku). Přes celý uvedený balík zákonů, který by měl
vyhovět požadavku plné slučitelnosti s acquis communautaire (tj. především s Direktivami ES 2001/34
o přijímání cenných papírů ke kótování na burze,
89/298 o prospektu cenného papíru, 89/592 o zamezení zneužití privilegovaných informací, 98/33
a 98/31 o kapitálové přiměřenosti investičních firem
a úvěrových institucí, 93/22 a 95/26 o investičních
službách v oblasti cenných papírů, 97/9 o programech odškodnění investorů, 98/26 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech
vypořádání obchodů s cennými papíry, 2001/12 o přístupu k činnosti úvěrových institucí) je navržen vstup
v účinnost dnem 1. ledna 2004, avšak nelze mít za
jisté, že termín bude dodržen.
Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (č. 61/1996 Sb., ve znění
změn a doplňků) nyní na cestě do Parlamentu s předpokládaným brzkým vstupem v účinnost, značně rozšiřuje rejstřík sankcionovaných činností především
v oblasti užití nebo podezření z užití finančních prostředků k podpoře terorismu a zvětšuje okruh osob,
kterým zákon ukládá zvláštní odpovědnosti (o advokáty, notáře a další osoby, jednající jménem někoho
nebo ve prospěch někoho atd.).
which would include transfer of provisions on securities prospectus, on registry of collective bonds and the
definitions and regime of close and interconnected
persons from the Bonds Act to the Capital Market
Undertakings Act.
A part of the package of new and amended laws on
capital market and investment is formed also by a
new Collective Investment Act, replacing the current
Investment Companies and Investment Funds Act.
The resulting legal framework of capital market
should thus consist — side by side to the Securities
Commission Act — of a new Capital Market Undertakings Act (central role), an amended Bonds Act
and a new Collective Investment Act. Private law
aspects, relating to securities, should after a temporary period, in the course of which the residuals of
the existing capital market and investment laws
would be in force, be transferred into a new Civil law
codification. For the whole package of laws, which
should also establish full compatibility with the respective EC Directives (regulating public listing of
securities, securities prospectuses, insider trading,
capital adequacy of investment companies and credit
institutions, investment services in securities, investors protection and compensation programmes,
irrevocability of settlement in credit transfer and securities settlement systems, approach to activity of
investment institutions) is expected to enter into
force from 1 January 2004, but this term seems to be
under risk.
An amendment to the Law on Some Measures
Against Proceeds from Criminal Activities etc. — to be
in force shortly — considerably expands the spectre of
sanctioned activities in the direction of handling the
financial means, used for or suspect to be involved in
support of terrorism and also extends the scope of
persons, who have specific responsibilities in this
respect (i.e. by notaries, barristers etc.).
The draft Bill on Limitation of Cash Payments was
repeatedly submitted by the Government, but the
adoption by the Parliament was postponed primarily
for the disputed limit for these payments. The adop-
9
Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti vláda
opět přepracovala a znovu předložila Parlamentu,
avšak přijat dosud nebyl — mimo jiné pro neshody
o výši limitu hotovostních plateb. Nyní se zdá, že by
mohl být přijat s limitem hotovostních plateb 500 tisíc Kč (mimo několika specifických převodů, kdy hotovostní limit nebude stanoven).
Značně pokročily přípravy pro zavedení pravidel
a zásad Basel II. S tím je spojeno i začlenění požadavků Direktivy o kapitálové přiměřenosti CAD 3 do
právního řádu České republiky (která bude ke dni
předpokládaného vstupu režimu Basel II v účinnost
plným členem Evropské unie), takže žádná bankovní
instituce nebude vyňata z platnosti Basel II a nezůstane regulována podle zásad a pravidel Basel I.
Česká republika převezme některé podstatné zodpovědnosti podle Pilíře II nové dohody o kapitálové přiměřenosti v rámci dozoru hostitelské země nad pobočkami zahraničních bank, jmenovitě ve věcech
• likvidity v pobočkách zahraničních bank
• prevence „praní špinavých peněz“ v pobočkách
zahraničních bank
• dohledu nad poskytováním statistických dat
(zvláště měnových údajů).
V kruzích komerčních bank, centrální banky a ministerstva financí pokračuje živá diskuse o budoucí
možnosti zavedení určitého „střešního zákona“ pro
finanční sféru, který by, mimo jiné, zahrnoval integrovaný dohled nad bankami, kapitálovým trhem a případně dalšími segmenty finančních trhů. Opora pro
tuto je v Programu činnosti vlády, v němž je dvakrát
zmíněn úkol ministra financí předložit předběžný
návrh do konce roku 2003.
tion of the bill with a limit of 500 thousand CZK
(equivalent to approx. 16 thousand euro) for a cash
payment seems likely today.
Preparations for an implementation of the Basel II
rules and principles are well underway. The approach is to incorporate fully CAD 3 requirements into
the legal framework of the Czech Republic (which
would be a full member of the European Union at the
day of an expected entry of Basel II regime into force) and consequently none of banking institutions
should be exempt from Basel II and permitted to remain subject to Basel I. Czech Republic is going to
assume some major responsibilities under Pillar II of
the new capital accord with regard to its host country supervision of branches of non-domestic banks,
namely in the issues of
• liquidity in branches of non-domestic banks
• money-laundering prevention in branches of nondomestic banks
• surveillance of statistical data reporting (particularly in foreign currency sphere).
A vivid debate goes on in the circles of commercial
banks, central bank and ministry of finance on a prospective eventuality of introducing some sort of
“umbrella law on financial sphere”, including — inter
alia — an integrated supervision over banks, capital
market and possibly other significant segments of
the financial market. A formal reference, supporting
this concept, is in the Activities Program of the Government, with a deadline for a preliminary draft set
at the end of the year 2003.
May 2003
květen 2003
I V A N A N G E L I S , kancelář České bankovní asociace
10
Office of the Czech Banking Association
ČINNOST ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE V OBDOBÍ 2002—2003
A C T I V I T I E S O F T H E C Z E C H B A N K I N G A S S O C I AT I O N 2 0 0 2 — 2 0 0 3
Úvodní slovo generálního tajemníka
Secretary General's Foreword
Priority činnosti České bankovní asociace mají nyní
převážně strategický a dlouhodobý charakter a některé z nich zasahují až do období 2006/2007. Tento
posun k výraznějšímu akcentu na koncepční práce byl
podmíněn jak završením transformace bankovního
sektoru, tak v zásadě úspěšným převedením acquis
communautaire do české legislativy (až na některé
výjimky, které se bohužel týkají i podmínek pro fungování bank).
V centru pozornosti ČBA bude v příštím období
zejména:
• koordinace přípravy zavedení nového konceptu
kapitálové přiměřenosti, prováděná v rámci společného projektu ČBA, České národní banky
a Komory auditorů ČR
• příprava legislativních úprav v oblasti bankovnictví resp. finančních služeb
• problematika podnikání na kapitálových trzích
(zejména homogenní podmínky pro různé druhy
subjektů, odstranění duplicitního dohledu nad
bankami s licencí obchodníka s cennými papíry)
• zásadní změny v úpravě úpadkového práva
• koncepční změny v postavení a charakteru Fondu
pojištění vkladů
• adekvátní a systémové řešení účasti bank na pojištění podnikání na kapitálových trzích
Strategic and long-range priorities are prevailing in
the activities of the Czech Banking Association
(CBA) and some of them extend to the years 2006/
2007. The emphasis on conceptual topics has been
stimulated by an accomplished transformation of the
banking sector and by principally successful transposition of the acquis communautaire into the Czech
law (with several exceptions from this general rule,
that — unfortunately — affect also specific segments
in the legal environment of banking).
Czech Banking Association will in the forthcoming
period focus primarily on
• co-ordinated preparation for an implementation
of the new capital adequacy concept, realised
under a joint CBA, Czech National Bank and
Chamber of Auditors project
• preparation of prospective modifications in the
legal rules for banking and other financial services
• conditions for the capital market business (like
the levelling of formal terms for various categories of undertakers and the removal of a doublesupervision regime for banks licensed for brokers
activities in the first place)
• essential changes in the bankruptcy law
• conceptual changes in the position and character
13
• harmonizace výkonu domácího a „přeshraničního“ dohledu nad bankami
• prevence a boj proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a proti financování terorismu
• příprava na jednotnou evropskou platební zónu
• a rovněž tak další problematika z daňové, účetní
a statistické oblasti, z praxe vnitřního auditu
v bankách a v neposlední řadě i z relativně nových
oblastí jako je ochrana spotřebitele. Všechna výše uvedená témata mají již nyní evropský rozměr
a ČBA k nim přistupuje z tohoto zorného úhlu.
Styl práce orgánů ČBA a jeho základní principy —
konsensus v rozhodování a v prosazování zájmů členů, dobrovolné členství, zákonem nezakotvené postavení v legislativním procesu a z toho vyplývající
neformalizované vztahy s regulátorem, státní administrativou a legislativními orgány — se osvědčil
a umožňuje účinně prosazovat odůvodněné zájmy
bank. Vyplývají z něj však i nedostatky, projevující se
v nedostatku pracovní kapacity expertů z bank
a aparátu asociace, v někdy váznoucí komunikaci
s členskými bankami i komunikaci mezi bankami navzájem. Další vývoj a rovněž tak působení bank
a ČBA v evropských strukturách naznačí, zda dosavadní forma asociace bude vyhovovat i v horizontu
několika let.
Základem úspěšnosti naší práce a působení je odpovědný přístup a vysoká profesionální kvalita expertů
z bank a z kanceláře, kteří v odborných orgánech
České bankovní asociace působí. Je to činnost ve prospěch všech bank, bez které by — a o tom jsem pevně
přesvědčen — nemohlo být dosaženo dnešní uspokojivé úrovně bankovního prostředí v České republice.
P E T R Š P A Č E K , generální tajemník České bankovní asociace
14
of the Deposit Protection Fund
• systemic solution of protection for client investment on capital markets and the involvement of
banks therein
• harmonisation of the domestic and transborder
(motherland) supervision over banks
• prevention of legalisation of the proceeds from criminal activities and fight against financing the
terrorism
• preparation for a single European payment zone
• and also further topics from tax, accounting and
statistical spheres, from internal audit practices in
banks and from relatively new areas, like consumer protection. All listed topics have European
dimension and the CBA approach is fully regarding this aspect.
Established style in the CBA work and its principles,
like consensual decision making, non-mandatory
membership, non-formalised relation to the regulator and to the governmental bodies, emerging from
voluntary basing of the CBA, non-anchored in law,
are proving its effectiveness in promoting the interests of banks. The practice has some weaknesses,
too, manifesting themselves in an insufficient capacity of staff in the CBA office and in a limited possibility to exploit the potential of experts from banks, in
the readiness to communicate etc. Further development and the anchoring of banks and CBA in
European structures will show, whether the existing
form of the Association will meet requirements in the
horizon of years to come.
The quintessence of the success and effectiveness of
our work lies in a responsible approach and in a high
professional standard of experts from banks and
from the CBA office, who are acting in the CBA bodies, commissions and teams. It is the activity for the
benefit of all banks, without which — as I am firmly
convinced — it would be impossible to achieve the
current satisfactory standard of banking environment in the Czech Republic.
Secretary General of the Czech Banking Association
Průřez činností České bankovní asociace
Czech Banking Association Review of Activities
Hlavním posláním ČBA je trvalá angažovanost při
řešení koncepčních otázek bankovnictví a aktuálních
společných problémů svých členů. Prosazování společných zájmů bank, které mají za cíl dosažení vysoké
úrovně standardního prostředí pro podnikání na finančním a kapitálovém trhu, je permanentním předmětem činnosti ČBA, což si vyžaduje stálou vysokou
angažovanost výkonných a odborných orgánů ČBA,
koordinaci postupů bank, udržování trvalých a věcných pracovních vztahů s regulačními orgány i ostatními subjekty a asociacemi.
The principal commitment of the Czech Banking
Association (CBA) continues to be a full engagement in the promotion of common interests of its
members and in conceptual solutions of the issues
of banking. The main objective is to achieve a
high standard of the environment for financial
and capital-market business. This requires a high permanent performance by the executive and professional bodies of the Association, co-ordination between
banks, maintaining of stable and operational
links to regulatory and other authorities and associations.
V polovině roku 2002 byla završena velká část legislativních prací vyplývajících z harmonizace právního
řádu s acquis communautaire , tento proces však již
nabyl permanentní charakter v souvislosti s průběžným převodem nové legislativy EU. Pozornost věnovaná legislativním pracem je proto jednou z priorit
činnosti ČBA. Na relativně velký počet zákonů resp.
novel vstupujících nově v účinnost navazovala příprava podzákonných norem, kde v relevantních
oblastech — např. bankovní regulace, platebního
styku, boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti —
vedla ČBA řadu jednání jak s oběma regulátory, ČNB
a KCP, tak s ministerstvy financí, spravedlnosti a dalšími orgány. Za zvláštní zmínku strategický úkol, kterým je příprava na implementaci nového konceptu
kapitálové přiměřenosti — Basilej II.
Substantial part of legislative activities, connected
with the accommodation to the acquis communautaire , was accomplished by mid-year 2002. This process, however, became permanent, as it requires a
continuous perception of new EU laws. Legislature is
one of the CBA priorities. Relatively high number of
new or amended laws was followed by lower legal
norms, where in significant areas, like banking regulation, credit transfer, money-laundering prevention
etc., CBA held a number of negotiations with both
regulators (Czech National Bank and Securities
Commission), with ministries of finance, justice and
further bodies. Important strategic task, that must
be mentioned, is an implementation of the new capital adequacy concept Basel II.
Legislativně-právní oblast
Legal Affairs
Hlavní změny v legislativní oblasti jsou podrobně
rozvedeny v přehledu „Vývoj regulačního rámce bankovnictví a kapitálového trhu v ČR“. ČBA věnovala
pozornost nově přijímaným zákonům, které přímo či
nepřímo vytvářejí právní rámec pro působení bank.
Formulování a prosazování sjednocených stanovisek
bankovního sektoru probíhalo od účasti na přípravných pracích předkladatelů přes oficiální i nefor-
Major developments in the legal framework are
described in the chapter “Developments in the
Regulatory Framework of Banking and Capital
Market in the Czech Republic 2002—2003”. Drafting
and promotion of concerted views and opinions of
the banking sector was focused on the laws, directly
or indirectly affecting banking practices and included all phases starting from preparatory steps to
15
mální připomínková řízení a jednání v Komisi pro
finanční právo Legislativní rady vlády. Zástupci ČBA
sledovali osud nových zákonů při jejich projednávání
v obou komorách Parlamentu.
final drafting — e.g. in the Commission for Financial
Law of the Legislative Council. CBA also monitored
the parliamentary proceedings in the process of
adoption of laws.
Prioritou je v současném období příprava dlouho
očekávaného zákona, který má nahradit dosavadní
nevyhovující a všeobecně kritizovanou právní úpravu
konkurzu a vyrovnání. Zástupci ČBA byli jmenováni
do Pracovní komise pro rekodifikaci úpadkového práva, ustavené ministrem spravedlnosti, s cílem prosazování širokého spektra forem úpadkového řízení již
do návrhu paragrafovaného znění zákona. Vzhledem
k celoplošnému dopadu i k nebezpečí neúměrného
prodlužování trvání současného stavu se ČBA angažuje v koordinaci společného postupu subjektů,
u nich se předpokládá obdobný zájem na změně
současného stavu.
Priority is given now to a long expected new codification of bankruptcy and settlement law. CBA representatives were nominated to a Working group for
re-codification of bankruptcy law, established by the
Minister of Justice. The objective is to include into
the new bankruptcy law a wider spectre of possible
forms for bankruptcy proceedings. CBA is engaged
in a co-ordinated joint action of subjects with similar
motivation in an improvement of the existing state.
Záměrem je dosažení změn, jako jsou posílení postavení věřitele a věřitelských orgánů v insolvenčním
řízení resp. v řízení o úpadku a vyrovnání, zavedení
centrálního registru správců a systému ověřování
jejich odborné a morální způsobilosti, dosaženo by
mělo být rovněž procesní jednoznačnosti a jednoduchosti zákona. Pokud by legislativní práce na přípravě nového zákona o úpadku nevedly k věcně
správnému řešení ve vládou předpokládaných termínech, bylo by nutné prosazovat dočasné řešení
ve formě novely stávající zákonné úpravy. V rámci
Právní komise ČBA byl ustaven tým, úzce spolupracující s odborníky, kteří tuto problematiku v bankách
zajišťují.
Dlouhodobějším záměrem, kterému věnuje ČBA pozornost, je připravovaná úprava zákona o bankách.
Nynější zákon o bankách je poznamenán již 14 novelami a další změny mohou přijít v úvahu v návaznosti
na vývoj acquis communautaire. Výhledově je proto
účelné připravovat jeho komplexní úpravu, která by
odstranila disproporcionality, zvýšila přehlednost.
Souběžně je projednávána možnost návrhu na vypracování nového komplexního zákona, který by zajišťoval jednotnost pravidel jednotlivých úprav (specifických zákonů) platných pro finanční a kapitálový,
případně i pojišťovací trh.
16
The demanded changes include stronger position
of creditor and creditor bodies in the insolvency
proceedings, set-up of a central registry of administrators and a system of testing their professional and
moral capabilities, streamlining of processional and
material aspects of the law. If the drafting of a
re-codified law on bankruptcy would fail to bring
required changes within the time, outlined by the
Government, a need for a provisional solution in the
form of a further amendment to the existing law
would arise. A team of lawyers, nominated by the
CBA Legal Commission, is working on the issue
together with professionals from banks.
Another CBA objective with an even more distant
time horizon consists in preparation of a new (not
merely amended) law on banking. Current Law on
Banks is stamped by fourteen amendments and
further modifications may come with new developments of the acquis communautaire . CBA co-operates with the regulator on the formulation of a more
complex law. At the same time analytical studies are
underway on the suitability of an “umbrella law” on
banking, financial and capital markets, including
perhaps also the insurance business. This includes
the issue of unified rules for supervision of the financial
and capital market and eventually even an institutional
unification.
A new concept of the Deposit Protection Fund
should fully regard its independence from the State
Koncepční řešení vyžaduje úprava postavení a fungování Fondu pojištění vkladů, kde by měla být plně
respektována jeho deklarovaná nezávislost na státu
a měla by být plně zohledněna role bank. V této souvislosti jsou pro bankovní komunitu nepochopitelné
opakující se legislativní návrhy na retroaktivní
úpravu pravidel pro výplatu náhrad z Fondu, které
jsou porušením základních principů práva.
Právní komise ČBA se rovněž angažovala v celé řadě
jednání souvisejících s právní úpravou ochrany osobních údajů v zákoně o bankách a navazujícími problematikami úvěrových registrů, norem upravujících
prevenci a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu. Neuspokojivý je
vývoj v otázce uhrazování věcných nákladů bankám
za poskytování údajů exekutorům k výkonu pravomocných exekučních rozhodnutí, kde se nepodařilo
prosadit právně a ekonomicky relevantní řešení. Často
se vracející problematikou jsou záruční závazky
za celní dluh a záležitosti související se vztahy bank
s celními úřady. Relativně nové jsou aspekty ochrany
spotřebitele-klienta bank v pojetí existujících a zejména
připravovaných směrnic a doporučení EU.
Bankovní regulace
Prioritou ČBA je příprava bankovního sektoru na zavedení nového konceptu kapitálové přiměřenosti —
Basel II, resp. na transpozici nové Směrnice o kapitálové přiměřenosti do národní legislativy a zajištění
celé její implementační fáze. S ohledem na náročnost, rozsáhlost a dlouhodobost tohoto úkolu iniciovala ČBA založení společného třístranného projektu,
v němž jsou jejími partnery Česká národní banka
a Komora auditorů ČR. Očekávanými přínosy projektu
jsou včasná, efektivní a transparentní koordinace
přípravných analytických a legislativně-regulatorních
procesů, zajištění informovanosti a připravenosti
všech bank na implementační fázi a v neposlední
řadě i zkvalitnění dialogu bank s regulátorem.
Projekt Basel II je řízen Řídícím výborem složeným
ze zástupců všech zúčastněných stran. Jednotlivé
projektové úkoly jsou řešeny v pracovních skupinách
rovněž se zastoupením všech zúčastněných stran,
and the role of banks in its saturation. The repeated
legislative proposals to retroactively alter the rules
for compensations from the Fund resources are
incomprehensible to banks and contradicting the
essential legal principles.
CBA Legal Commission has also been involved in a
number of debates and negotiations on the issues of
personal data protection in the bank law, on interrelated credit registries problems, money-laundering
prevention and fight against misuse of financial
assets for support of terrorism. Banks are not satisfied with the development in the matter of compensations for their expenses on the processing of bank
informations to executioners. Another frequently
raised topics are in the area of bank co-operation
with customs authorities, especially the customs guarantees. Relatively new are some issues in the consumer protection adjustment to the EU Directives and
Recommendations.
Banking Regulation
Preparation of the banking sector for an introduction of a new capital adequacy concept Basel II
and for a transposition of a new Capital Adequacy
Directive into the national legislation were among
the dominant CBA concerns. CBA initiated a joint
three-party project, where the Czech National Bank
and the Chamber of Auditors are partners. The project is aimed at an effective, transparent and timely
co-ordination of preparatory analytical and regulatory steps in banks and also on an improvement of
the dialogue between banks and regulator.
Steering committee, consisting of the representatives from all parties involved, is in the control of the
Basel II Project. Ad hoc working groups, based on
the same principle of all-parties representation, are
set up for partial topics or cross-sectoral issues.
Ministry of Finance and Securities Commission
representatives in their capacity of regulators for
non-bank financial institutions and also further subjects involved will be also invited to participate at
specific project phases.
17
které jsou vytvářeny podle potřeby pro jednotlivé
tématické okruhy nebo průřezově. K určitým fázím
projektu budou přizváni i zástupci ministerstva financí (MF) a Komise pro cenné papíry, které jsou
regulačními orgány nebankovních finančních institucí, jakož i další instituce.
Trvalým záměrem bank je kultivace regulačních norem
České národní banky a procesu výkonu bankovního
dohledu. Postupně budovaná nová regulační základna
ČNB — v zásadě odpovídající požadavkům příslušných
direktiv EU či doporučení BIS (Bank for International
Settlements) — vykazuje stále prvky určité rigidnosti
v přístupech a odrážejí se v ní tendence k přeregulovanosti. Platformou pro formulování pozice bank je
Komise ČBA pro bankovní regulaci.
V platnost vstoupila např. tři nová Opatření ČNB —
o řízení úvěrového rizika, o řízení tržního rizika
a o principech vnitřního řídícího a kontrolního systému, na jejichž konečné podobě — nikoliv ideální,
nicméně přijatelné — má Komise pro bankovní regulaci významný podíl. Navíc bylo dosaženo shody
s ČNB na účelnosti jejich zásadnější revize a jejich
sloučení spolu s dalšími normami do jednoho dokumentu. Práce na sjednoceném opatření by měly být
zahájeny ještě v roce 2003.
Komise pro bankovní regulaci se také trvale snaží
o postupné slaďování regulatorní terminologie a metodologie s účetnictvím. Regulačním problémem
zůstává celá oblast sekuritizace aktiv. Metodické
usměrnění ČNB, na jehož novelizované podobě se
ČBA rovněž podílela, existuje zatím pouze pro jednodušší typy kreditních derivátů. S rozšířením metodiky
i na složitější nástroje se počítá až v návaznosti
na publikování finálního znění Basel II.
Problémy v regulaci stále přináší i ne zcela jasné rozdělení regulačních a dozorových kompetencí mezi
ČNB a KCP u těch bank, které jsou licencovány pro
některou z investičních služeb. Přestože pro určité
zlepšení byly vytvořeny podmínky uzavřením nové
dohody regulačních orgánů o dozoru nad finančními
institucemi, plné odstranění duplicit a nejasností lze
očekávat až po přijetí zcela nového zákona o ban-
18
Regulatory standards and banking supervision upgrade are a standing concern of banks. New regulatory base, compliant principally with the EU and BIS
requirements and implemented step-by-step by the
Czech National Bank, still displays some elements of
rigidity and tendencies to over-regulation. CBA
Banking Regulation Commission serves as a platform
for voicing the viewpoints of banks in this respect.
Three new CNB Provisions entered into force, namely
Provision on the Credit Risk Management, on the
Market Risk Management and on the Principles of
Internal Steering and Control System. The CBA
Banking Regulation Commission contributed substantially to their final wording — not ideal from the
banks viewpoint, but acceptable. A consensus with
the CNB has been achieved on the suitability of their
more fundamental revision and on their integration
into a single document. Work on the unified provision
should start as early as in the year 2003.
CBA Banking Regulation Commission also continuously promotes a gradual harmonisation of the regulatory and accountancy terminology and methodology. The sphere of the asset securitisation remains
a regulatory problem. Methodological guidelines
issued by the CNB, on which the CBA also took part,
apply merely for simpler types of credit derivatives.
A wider methodology, applicable also on more
sophisticated instruments, is expected only after the
final Basel II rules wording.
Regulatory problems repeatedly arise from an unclear
distribution of regulatory and supervisory competencies over banks, licensed for investment services,
between the CNB and the Securities Commission.
Although a new accord on the supervision of the
financial institutions, that was concluded between
the regulators, opens possibilities for some improvement, full removal of duplicities and equivocal issues
is waiting for a completely new law on banking and/or
on financial services. A fundamental discussion on
these issues should take place within the debated
proposal to establish a single and unified state
authority, responsible for the financial market supervision.
kách/finančních službách. Zásadní diskuse by měla
proběhnout i v návaznosti na návrh na sjednocení
dozoru nad finančními trhy.
Pro zkvalitnění procesu dohlídek na místě Českou
národní bankou oslovila ČBA vedení bankovního dohledu ČNB s návrhem na uzavření shody o způsobu
komunikace a lhůtách, v jakých budou jednotlivé
úkony při standardních dohlídkách oběma stranami
prováděny.
Kapitálový trh a cenné papíry
Mezi klíčové oblasti zájmu ČBA patří fungování a regulace kapitálového trhu, na kterém jsou banky jako
obchodníci s cennými papíry (20 členů ČBA má licenci obchodníka s cennými papíry) zcela dominantními hráči. Právní úprava podnikání na kapitálovém
trhu a jeho regulace je sice harmonizována s acquis
communautaire , ale řada oblastí, včetně výkonu dohledu, zaostává za evropskými a světovými standardy. Při dalších legislativních pracech by rovněž měl
být již nyní zohledňován obsah navrhované nové
směrnice o investičních službách, která nahradí dosavadní unijní úpravu v této oblasti.
Přes poměrně zdařilý pokus o komplexní právní
úpravu v souladu s legislativou EU, obsaženou v nyní
projednávaném návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, chybí stále ucelená a všeobecně akceptovaná koncepce dalšího směrování čs. kapitálového
trhu. Zčásti je to zapříčiněno i přetrvávajícími kompetenčními spory uvnitř státní administrativy a mezi
regulátory, což se názorně projevilo při zpracovávání
vládního návrhu paragrafovaného znění tohoto zákona, kdy původně odsouhlasený záměr na odstranění
duplicitního dohledu nad bankami prošel několika
zcela protichůdnými variantami v průběhu nestandardně dlouhého připomínkového řízení (duplicitní
regulování bank se všemi negativními dopady nejen
do činnosti bank, ale i do celkového fungovaní kapitálového trhu bude zřejmě přetrvávat).
Byly zahájeny diskuse o koncepci organizace jednotného dohledu nad finančním a kapitálovým trhem.
Lze předpokládat, že projednávání věcného záměru
CBA addressed the head of the CNB banking supervision section with a proposal, outlining an accord on
ways and means of mutual communication and on
terms of the on-site inspections in banks, conducted
by both parties.
Capital Market and Securities
Member banks of the CBA, of which twenty are licensed to a full range of investment and capital market
services, are dominant players on the capital market
in the Czech Republic. The CBA is thus challenged to
include capital market legislation and regulation into
its major concerns. Laws on the capital market and on
investment business are — by and large — harmonised
with the acquis communautaire , but some operational
spheres, including the practice of the capital
market supervision, lacks behind the European and
world standards. Current requirement is to fully
regard the draft of a completely up-dated New
Investment Services Directive (NISD).
Though the recently accomplished Draft Bill on
Capital Market Undertakings is a relatively successful achievement in an effort to establish a complex
legal norm, compliant with the EU standards, an
absence of a generally accepted and really comprehensive concept of the future aiming of the Czech
capital market is still missing. This is partly caused
by surviving conflicts over competencies among the
government executive places and regulators, which
marked negatively also the process of paragraph
wording of the above mentioned government bill.
The controversial views were related mostly to the
issue of the institutional form of financial and capital
markets supervision.
Debates on a concept of single and unified supervision were repeatedly opened. It can be reasonably
expected, that the discussion and work on wording
of the respective draft bill will take several years. The
essential philosophy, on which the CBA will base
its attitude, is that an appropriate, streamlined and
operationally efficient solution must be favoured over
administratively burdening and cost demanding one.
The consultations, held currently by the European
19
a příprava příslušného zákona potrvá několik let.
ČBA bude důsledně prosazovat, aby cílem reformy
dohledů bylo především adekvátní věcné řešení, založené na efektivním výkonu regulace trhů a nikoliv na
administrativně pojatém a nesmírně nákladném systému. O obecné potřebě výrazného snížení přeregulovanosti, administrativní náročnosti a nákladnosti
dohledů svědčí i právě probíhající konzultace, které
Evropská komise vede s tímto cílem se zástupci bankovního, finančního a kapitálového sektoru. V nové
koncepci organizace dohledu by se měly odrazit rovněž požadavky, které bude obsahovat připravovaná
směrnice EU o kapitálové přiměřenosti (CAD 3),
která zřejmě zasáhne i nebankovní subjekty.
Pozitivně lze hodnotit dosažení shody o změně v systému evidence investičních instrumentů (která bude
v novém zákoně o podnikání na kapitálovém trhu
obsažena) a s ním souvisejícím zavedení režimu vícestupňové evidence vlastnictví cenných papírů, zahrnujícího institut tzv. nominee účtů pro správce cenných
papírů. Naproti tomu stále převládá administrativní
přístup k systému pojištění klientů prostřednictvím
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který
namísto aby byl nástrojem ochrany klientů a prostředkem pro kultivaci trhu, slouží jako výzva pro tzv.
morální hazard a krytí neetických i jiných praktik některých nebankovních obchodníků s cennými papíry.
Komise ČBA pro kapitálový trh a cenné papíry
aktivně prosazovala názory bank při projednávání
řady norem, např.
• vyhlášky MF, upravující evidenci zákonného krytí
hypotečních zástavních listů a způsob plnění informační povinnosti emitenta hypotečních zástavních listů (společně s Komisí pro hypoteční obchody)
• vyhlášky MF o způsobu stanovení reálné hodnoty
majetku a závazků fondu kolektivního investování,
způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie
nebo podílového fondu kolektivního investování
a o zpřístupnění vybraných údajů centrálním depozitářem
• vyhlášky KCP, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými
papíry (společně s Komisí pro ekonomiku bank)
20
Commission with the representatives of the banking
and financial sector also witness for a general need
to reduce over-regulation, administrative and cost
demands of the supervision over financial markets.
The EU Capital Adequacy Directive (CAD 3), going
obviously to affect also non-bank subjects, should
also be properly reflected.
Consensus on the modernisation of the registry system for the investment instruments (which is going
to be included in the Law on Capital Market Undertakings) and an interconnected introduction of a
regime of pluri-grade record of the securities ownership (including the institute of nominee-accounts) is
a positive achievement. On the other hand a rigidly
administrative approach to the protection of the
clients means, trusted to brokers, is still by-passing
its major target — that is to protect customers — and
rather serves as an encouragement for moral hazard
and for coverage of non-ethical and perhaps even
illegal practices of some non-bank capital market
players.
The CBA Commission for Capital Market and
Securities actively participated in the preparation of
a number of documents and standards, like e.g.
• Official notice by the Ministry of Finance on
ex lege coverage of mortgage notes and on the
disclosure duties of the issuer of mortgage notes
• Official notice by the Ministry of Finance on the
determination of the real value of property and
liabilities in a collective investment fund, on the
determination of the actual value of stock and share
fund of collective investment and on a disclosure
of selected data by the central depositor
• Securities Commission notice, determining rules
for disclosure duties of a broker.
The CBA communication and working contacts with
the Securities Commission have improved. Papers on
the capital market regulation, on the position and
responsibilities of the depositor in the collective
investment system and on the issues of the Brokers
Guarantee Fund were debated at several joint
meetings.
Pozitivním rysem je zlepšení komunikace a pracovních kontaktů s Komisí pro cenné papíry. Na několika
společných jednáních se diskutovaly materiály o koncepci regulace kapitálového trhu, o postavení a úloze
depozitáře v systému kolektivního investování, o problematice Garančního fondu obchodníků s cennými
papíry.
Daně, účetnictví, výkaznictví
Komise pro ekonomiku bank prohloubila své pracovní kontakty s ministerstvem financí, což — ačkoliv
ČBA není ze zákona povinným připomínkovým
místem — umožnilo širší přístup do řady připomínkových řízení. Banky tak byly v předstihu seznámeny
s legislativními návrhy a mohly včas prezentovat svá
stanoviska k řadě stěžejních norem již ve stadiu jejich
tvorby.
Formální členění komise do expertních skupin přitom
bylo často v důsledku věcné provázanosti řešených
problémů nahrazováno praktičtějším průřezovým
přístupem za souběžné účasti daňových a účetních
expertů a expertů pro oblast výkaznictví a statistiky.
Experti komise prosadili řadu připomínek k návrhu
novely zákona o dani z přidané hodnoty, k návrhu
daňového řádu, který by měl nahradit zákon o správě
daní a poplatků a opakovaně v několika kolech k vládnímu návrhu novely zákona o daních z příjmů. Pro
připomínkové řízení byly zpracovány připomínky
k návrhu vyhlášky MF pro skupinu účetních jednotek
bank a jiných finančních institucí.
ČBA trvale prostřednictvím svých účetních expertů
působí ve strukturách Komise pro otázky regulace
a dalšího rozvoje účetnictví a auditu, která je poradním orgánem ministra financí. Návazně na tyto
aktivity měla ČBA rovněž příležitost zapojit se do interního a následně externího připomínkového řízení
k návrhu novely zákona o účetnictví. Výsledné detailní obeznámení s postupnou implementací filozofie IAS do české účetní legislativy zakládá dobrou
výchozí pozici pro další plné přizpůsobení harmonizačnímu procesu iniciovanému EU.
Taxes, Accounting, Reporting
The CBA Commission for the Economy of Banks
deepened its working contacts with the Ministry of
Finance, which proved to be beneficial for the twoway co-operation of banks — both for the opportunity to voice the opinions of bank community on the
prepared legal and regulatory steps and for timely
informing of banks on Government intentions in this
sphere.
The formal structuring of the Commission into sectorally specialised groups was — as the need appeared
— transformed into a more practical ad-hoc crosssectoral approach, combined with an invited participation of tax, accountancy and statistic experts.
This was the way, how the observations to the
amendments of the tax laws, to the value-added tax
law, to the draft of the tax order bill (replacing the
current law on tax and fiscal fees administration)
and to the repeatedly debated income tax law were
efficiently processed and successfully promoted.
Also important was a participation in the internal
and external rounds of drafting the Ministry of
Finance Official Notice for the accounting units in
banks and other financial institutions.
CBA accounting experts have a standing position in
the Minister of Finance Advisory Commission for the
issues of regulation and further development of the
accounting and audit practices. Through this link the
CBA could take part in the wording of the amended
Accountancy Act. A detailed knowledge of a gradual
implementation of the IAS principles into the Czech
legislation, governing accountancy practice, establishes a good starting position for further full
adjustment to the EU harmonised rules.
In a working dialogue with the CNB Section of
Statistics the Commission systemically works towards
a further streamlining of the data reporting agenda
in banks. The positive results in this field include
co-operation on a bank data reporting methodology,
on interest rate statistics etc.
21
V pracovním dialogu se sekcí statistiky ČNB komise
soustavně usiluje o racionalizaci reportingu bank.
Dobrou tradicí se stalo projednávání připravované
metodiky bankovního výkaznictví pro ČNB na následující rok. Jednání s pozitivními výsledky proběhla
i k připravované úrokové statistice a k volbě vhodné
metody v zavádění tokových výkazů.
V rámci ad hoc vytvořené pracovní skupiny za účasti
expertů pro oblast účetnictví a výkaznictví byly
ve spolupráci s Komisí ČBA pro kapitálový trh
a cenné papíry zpracovány připomínky k připravovanému výkazu KCP ke Garančnímu fondu obchodníků
s cennými papíry, týkajícímu se zákaznického a pojištěného majetku. Obdobně s cílem zabránění neodůvodněnému nárůstu nákladů v důsledku zavedení
vykazování de facto duplicitních údajů vůči KCP — při
stávající komplexní informační povinnosti bank
k ČNB — byl projednáván návrh vyhlášky KCP, kterou
se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti
obchodníka s cennými papíry.
In co-operation with further expert bodies an ad hoc
working team shared actively in a concept of clientsand insured property record, required by the Securities Commission for the purposes of the guarantee
fund.
With a similar objective — that is to prevent an unjustified growth of costs as a consequence of de facto
double data reporting to the Securities Commission,
while a complex data reporting duty of banks to
the central bank remains in place — a Securities
Commission Draft Provision on disclosure duty rules
for securities brokers has been negotiated.
Credit Transfer and Payment Instruments
Adaptation of banks to a new Act on Credit Transfers,
Electronic Payment Instruments and Payment
Systems and solutions of some problems in its application have been the most frequent engagement of
the CBA Commission for Payment Traffic and
Payment Instruments.
Platební styk a platební instrumenty
Adaptace bank na podmínky nového zákona o platebním styku a řešení aplikačních problémů vyvolaných
účinností zákona od 1. ledna 2003 byly komplexní
problematikou, která byla nejčastěji předmětem činnosti Komise ČBA pro platební styk a platební instrumenty.
Komise se vyjadřovala k návrhům vyhlášek vydávaných ČNB na základě zmocnění zákona o platebním
styku (týkajících se elektronických peněžních prostředků a platebních systémů). Rozdílné názory,
které si vyžádaly širší diskuse, se projevily v průběhu
přípravy Vzorových obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.
Povinnosti bank stanovené těmito doporučujícími
podmínkami pro karetní transakce a přímé bankovnictví vycházejí z příslušného Doporučení EK — avšak
i v rámci EU jsou některé ze zakotvených požadavků
pro svou problematickou povahu předmětem dlouhodobých diskusí a míra jejich aplikace velice závisí
na reálných praktických podmínkách v jednotlivých
státech EU.
22
The Commission debated and worded observations
to the CNB Decrees, concerning electronic money
instruments and payment systems. Different attitudes, that led to wider conceptual discussions, were
voiced during the negotiations on the Standard
Terms and conditions for the Issuance and Use of
Electronic Payment Instruments. Basic duties of
banks, conducting card transactions and direct
banking, are derived from the respective EC
Recommendation, but even in the European Union
itself some of the requirements are exposed to long
critical discussions and the degree of their application strongly depends on actual practical conditions in the EU member countries.
Further activities of the Commission were related
to the regulation of credit transfers to foreign countries, conditions for applying the payment title
codes, reporting duties under the Foreign Exchange
Act.
Side by side with activities, emerging from the legislative initiatives, was the agenda of the Commission
V oblasti platebního styku se zahraničím se komise
angažovala připomínkami k návrhům vyhlášek upravujících označování úhrad platebními tituly a plnění
oznamovací povinnosti podle devizového zákona.
Odborná stanoviska byla poskytována i k návrhům
dalších úprav, jejichž důsledky by výrazně ovlivnily
postupy bank v platebním styku ( jednalo se zejm.
o návrhy projednávané při přípravě novely zákona
č. 61/1996 Sb.).
Kromě činností předurčených postupem legislativních
prací byly též rozvíjeny aktivity komise zaměřené
na rozvoj produktů, přinášejících zkvalitňování bezhotovostního platebního styku. Ve spolupráci s ČNB
byly zavedeny tzv. „prioritní klientské platby“.
V rámci okruhu bank nabízejících tuto službu mohou
klienti zadávat platby, pro které je garantováno jejich
připsání na účet příjemce ještě tentýž den, kdy byly
zúčtovány v mezibankovním zúčtovacím systému
ČNB.
Snaha unifikovat prostředí v rámci ČR a usnadnit tím
postupy mezi bankami při řešení kompenzací za užívání finančních zdrojů vedla k vytvoření Standardu
ČBA „Pravidla pro náhrady vyplývající z mezibankovních plateb v Kč“. Standard vychází z principů pravidel upravujících postupy bank pro platby v euro,
jejichž vznik iniciovala evropská bankovní komunita
a které se postupně stávají evropským tržním
standardem. Přistoupení ke Standardu ČBA bylo
k 30. červnu 2003 deklarováno 23 bankami a pobočkami zahraničních bank.
Příprava bank na vstup do EU se promítá v platebním
styku stále výrazněji. Okamžikem přistoupení se
např. stane závazným Nařízení EC č. 2560/2001 upravující mj. používání mezinárodního formátu čísla
účtu tzv. IBAN v přeshraničním platebním styku.
Banky budou povinny sdělovat toto číslo svým klientům a uvádět jej na výpisech z účtů, klienti budou
v tomto formátu uvádět při přeshraničních převodech čísla účtu příjemců plateb. Součástí přípravy
na tuto změnu jsou i diskuse s ČNB o zavádění mezinárodního formátu čísla účtu IBAN i ve vnitrostátním
platebním styku.
focused on the products and on the quality
up-grading of non-cash payment transfer. So called
“client priority payments” were introduced in
co-operation with the CNB, enabling the customers
of banks, conducting this sort of transactions, to
instruct transfers requiring the crediting of the payment on the recipient account on the day of their
clearance with the CNB Interbank Clearing System.
A CBA Standard, called “Compensation Guidelines in
Interbank Payments in CZK”, that reflects the principles for the bank transfers, conducted in euro, formulated by the European banking community and
becoming an accepted European market standard,
was issued and acceded to by twenty-three banks
and branches of foreign banks in the Czech Republic
(as of mid-year 2003).
On the day of the accession of the Czech Republic to
the European Union the Regulation No. 2560/2001
on the application of a so called international bank
account number (IBAN format) will become binding
also for the banks in the Czech Republic, conducting
cross-border credit transfers in euro. Banks will have
to inform their clients of this number, quote this
number in the account statements and clients will
indicate the respective numbers of the payment
recipients for the cross-border transfers in this
format. CBA debated with the CNB the ways, how to
introduce this format for the in-land transfers, too.
Internal Audit
CBA Commission for internal audit concentrated
its activity on the issue of audit in holding groups
and on an amendment to the CBA Standard on
Internal Audit. Major topics were the communication
of internal audit unit with the bank management
and the methods of efficiency evaluation of internal
controls.
The Commission presented its views on the draft CNB
provisions, determining requirements on steering
and control systems in banks and on the evaluation
of auditors.
23
Vnitřní audit
Komise pro vnitřní audit se zaměřila se na oblast koncernového auditu a na novelizaci Standardu bankovních aktivit č. 1 o interním auditu. V rámci pracovních
skupin byla řešena problematika definování komunikace interního auditu s vedením banky a hodnocení
efektivnosti vnitřních kontrol.
Ve spolupráci s ostatními komisemi ČBA se komise
vyjadřovala k návrhům Opatření ČNB, týkajících se
řídicího a kontrolního systému banky a Úředního
sdělení ČNB k postupu při posouzení auditorské společnosti.
Komise udržuje pracovní vztahy s Komorou auditorů
ČR a v rámci tradiční spolupráce s Českým institutem
interních auditorů se podílela na připomínkách novely standardů Institute of Internal Auditors. Ve fázi
přípravy se nacházejí semináře, organizované v gesci
ČBA pro interní auditory.
Hypoteční bankovnictví
Hypoteční úvěrování je úzce spjato se státní finanční
podporou, poskytovanou podle nařízení vlády
č. 244/1995 Sb. (státní podpora hypotečního úvěrování nové bytové výstavby). Vzhledem k poklesu úrokové sazby z hypotečních úvěrů došlo k situaci, kdy
výše státní podpory klesla na nulu a Komise pro hypoteční obchody se proto ve spolupráci s ministerstvem
pro místní rozvoj snažila o takovou změnu nařízení
vlády, aby došlo ke zmírnění vazby mezi výší státní
podpory a tržními úrokovými sazbami.
U státní finanční podpory poskytované podle nařízení
vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
se komise zaměřila na odstranění řady technických
problémů, které znemožňovaly praktické vyplácení
této podpory, což se na počátku roku 2003 podařilo.
Již několik let je důležitá spolupráce Komise pro hypoteční obchody a expertů z bank s hypoteční licencí
s ministerstvy a ostatními orgány při tvorbě legislativy
ovlivňující právní podmínky hypotečních obchodů.
24
The Commission has working relations with the
Chamber of Auditors Czech Republic and with
the Czech Institute of Internal Auditors. Seminars for
internal auditors, organised under the auspices of
the CBA, are being prepared.
Mortgage Banking
Mortgage lending is closely linked to the state financial
support, granted under the Government Decree
No. 244/1995 Coll. (state support to mortgage
credits for new housing). The decline of the interest
rate on mortgage credits resulted into a downfall
in the level of the state support and the CBA
Commission for mortgage banking proposed to the
Government to resolve the situation by loosening
the linkage between state support and the market
interest rates.
Another field of activities was in technical improvements to remove obstacles, which were hindering
the practical disbursement of the support to persons
under the age of 36 years (granted according to the
Government Decree No. 249/2002). The positive
result was achieved as of the beginning of this year.
Significant is a long-lasting co-operation of the
Commission and of the mortgage lending experts
from banks with ministries and other bodies, influencing crucially the legal terms of the mortgage business. Intensive work is underway since the latter half
of 2002 on a new Bonds Act and on related provisions
on the coverage of mortgage notes and municipal
bonds.
Similar activities were required in the preparation of
provisions on operational details of the legal coverage of mortgage notes and on municipal bonds —
regarding particularly the practical bank experience
and standard solutions, applied in the EU countries.
Members of the Commission regularly take part in
international conferences on mortgages and are
active members in the working groups of the
European Mortgage Federation. The sixth seminar
on the financing of social housing, to be held in
Od druhé poloviny roku 2002 probíhaly intenzivní
práce na přípravě nového zákona o dluhopisech.
Stejně tak příprava navazujících vyhlášek o podrobnostech způsobu zákonného krytí hypotečních zástavních listů a komunálních dluhopisů vyžadovala,
aby praktické zkušenosti bank a standardní řešení,
aplikované v zemích EU, byly zohledněny.
Členové Komise ČBA pro hypoteční obchody se pravidelně zúčastňují jednání mezinárodních konferencí
o hypotečních zástavních listech a jsou aktivními
členy pracovních skupin Evropské hypoteční federace (skupin pro právní otázky, pro otázky ekonomiky a pro otázky statistiky). Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a společností Sutton Trust
je připravován v Praze již 6. seminář o financování
sociálního bydlení.
Bankovní a finanční bezpečnost
Mimořádné události — zejména rozsáhlé povodně
v srpnu 2002 — prověřily připravenost bank a účinnost jejich prevenčních opatření, včetně monitoringu
krizových situací a negativních jevů (např. podvodné
zakládání tzv. povodňových účtů, zcizování platebních nástrojů, poškození bankovek, trezorů) a jejich
řešení. Zpětná vazba z těchto krizových situací byla
využita při prověření zpracovaných plánů kontinuity
podnikání jednotlivých bank a k jejich aktualizaci.
Komise ČBA pro bankovní a finanční bezpečnost vystupuje při takovýchto mimořádných událostech jako
koordinační a informační centrum. Obdobnou úlohu
plnila u preventivních opatření, prováděných v součinnosti s policií ČR při zasedání NATO v Praze.
ČBA věnuje zvýšenou pozornost nové problematice,
která má charakter šíření poplašných zpráv a probíhá
v relativně širokých kampaních se zaměřením na banky. Nové telekomunikační prostředky jako internet,
e-mail a zprávy přijímané mobilními telefony jsou
prostředkem, který využívají pachatelé této trestné
činnosti se záměrem vyvolat paniku a otřást důvěrou
v jednotlivou banku nebo v celý bankovní systém.
Tato forma tzv. e-terorismu a reakce na ni je v orgánech ČBA projednávána s cílem zavedení preventivních opatření, adekvátního nastavení vnitřní a vnější
Prague, is prepared in co-operation with the Ministry
for Regional Development of the Czech Republic and
with Sutton Trust.
Banking and Financial Security
Emergency situations — particularly the floods in
2002 — checked the readiness of banks and the efficiency of their preventive measures, including monitoring and after-crisis negative phenomena treatment
(like frauds with the so called flood-assistance
accounts, misuse of payment instruments, exchange
of damaged currency notes, depots etc.). The backfeed experience was utilised for improvements in the
business-continuity plans of banks. The Commission
for Banking and Financial Security plays a role of
a co-ordination and communication centre and of a
central data source. Similar role it played also in preventive measures, carried out in co-operation with
the Police of the Czech Republic on the occasion of
a NATO meeting in Prague.
CBA is increasingly concerned with a new issue of
the dissemination of false reports and fabricated misinformation, targeted on banks and taking place in relatively wide campaigns. New means of telecommunication, like internet, e-mail and messages transmitted
by mobile telephones are misused by perpetrators of
these criminal activities with scare-mongering intentions, aiming at spreading distrust in banks. CBA and
its bodies are seeking an adequate and effective
response, including preventive measures, rectifying
communication and publicity and possibly even
tougher penal sanctions against originators of similar misinformation campaigns.
CBA organised the sixth seminar on the measures
against legalisation of the proceeds from criminal
activities, attended by a wide audience of specialists
from member banks, Ministry of the Interior,
Financial Analytical Unit of the Ministry of Finance,
Ministry of Justice etc.
The CBA Commission for Banking and Financial
Security participated by its observations in a preparation of the draft amendment to the Law on Some
25
krizové komunikace bank i návrhů na úpravu možných represivních postihů pachatelů.
V rámci prevence bankovní a finanční kriminality
uspořádala ČBA již 6. seminář k problematice
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti za široké účasti odborných specialistů z jednotlivých
členských bank, z resortů ministerstva vnitra, FAÚ,
ministerstva spravedlnosti a z dalších spolupracujících organizací.
Measures against Proceeds from Criminal Activity
etc. and organised a working seminar to the related
issues. The Commission is also involved in seeking
a solution of a contradiction between the personal
data protection law and the “know-your-client” rule
of prudential banking.
The core of this issue is in the diversity of opinions
between the Office for the Protection of Personal
Data and the financial and banking authorities and
industry, how far the interpretation of the personal
K návrhu novely zákona o opatřeních v boji proti lega- data protection may reach, if the financial security
lizaci výnosů z trestné činnosti (a související vyhlášce may be at risk. The discussions on these issues are
o plnění oznamovací povinnosti) Komise pro ban- demanding both in time and energy, but fall so far
kovní a finanční bezpečnost zpracovala stanoviska short of a reasonable solution.
a zorganizovala pracovní seminář navazující na proExpert group for bank cards initiated a set of guidelijednávání novely zákona v Parlamentu.
nes for issuance and acceptance of hybrid chip cards
Problémem pro banky zůstává sladění způsobu in the Czech Republic. Their implementation will
uplatňování zásad „poznej svého klienta“ s poža- bring higher safety standard for their users (mandadavky na ochranu osobních údajů. Jednání v těchto tory use of PIN in all domestic transactions).
otázkách jsou náročná a vyžadují nadměrné časové
a pracovní kapacity bez dosažení racionálního řešení. The Commission is continuously monitoring new
technologies (mobile banking) and similar new proExpertní skupina pro bankovní karty iniciovala vznik ducts. Experts from banks attend the working meepravidel pro vydávání a přijímání bankovních hybrid- tings on national and international level and participate
ních čipových karet v ČR. Jejich realizace přinese zvý- in the consultations with international organisations
šení bezpečnosti uživatelům — v důsledku povinného (OECD, World Bank, International Monetary Fund).
The Commission has a standing representative in
zadávání PINu při všech domácích transakcích.
working bodies of the European Banking Federation
Průběžně je z hlediska bezpečnosti sledován vývoj (Working group for frauds and physical security).
nových technologií (mobilní bankovnictví) a nových
bankovních produktů. Experti z bank se účastní se Central Credit Registry
pracovních setkání, tuzemských a mezinárodních pracovních seminářů, konzultací se zástupci mezinárod- Central Registry of Credits, set up as a CBA and CNB
ních organizací (OECD, Světová banka, Mezinárodní joint project, became operational — after half-year
měnový fond). Komise má stálého zástupce v pracov- testing — on 1 November, 2002.
ních orgánech Evropské bankovní federace (pracovní
Czech National Bank functions as an administrator
skupiny pro podvody a pro fyzickou bezpečnost).
and operator of the registry, the participation in the
registry is mandatory for all banks and branches of
Centrální registr úvěrů
foreign banks. The registry mediates an interbank
Po zkušebním provozu, který probíhal od poloviny exchange of information on debt exposure of corporate
loňského roku, byl 1. listopadu 2002 zahájen ostrý clients and natural persons-entrepreneurs. Subject
provoz Centrálního registru úvěrů, který byl založen to mandatory registration are clients' current and
potential commitments incorporating credit risk
jako společný projekt ČNB a ČBA.
26
Účast v registru je povinná pro všechny banky a pobočky zahraničních bank působící na území České
republiky, jeho správcem a provozovatelem je Česká
národní banka. Registr umožňuje mezibankovní
výměnu informací o úvěrovém zatížení klientů a platební morálce klientů — právnických osob a podnikajících fyzických osob. Předmětem povinné registrace
v CRÚ jsou současné a potenciální závazky těchto
klientů s expozicí kreditního rizika s výjimkou cenných papírů, tedy čerpané úvěry včetně kontokorentních, debety na běžných účtech nad stanovený limit,
nečerpané úvěrové rámce a přísliby, vydané záruky
a úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových
pohledávek.
except securities, that is credits drawn, including
overdrafts, current-account debit balances exceeding
the set limit, undrawn lending arrangements and
standby credits, guarantees issued and credit equivalents of selected off-balance-sheet receivables.
Discussions are underway between the CBA and the
CNB on possible expansion of the registry to further
areas, as is for instance a construction of various
dynamic statistical surveys, data support for banking
supervision etc. A possibility to utilise the Central
Credit Registry in connection with some Basel II
requirements is also analysed.
Scientific Council
Mezi ČNB a ČBA byly v současné době zahájeny diskuse o možnostech rozšíření funkcí registru na další
oblasti. Předpokládá se, že CRÚ by v dalších etapách
mohl být využíván především k dynamické tvorbě
různých typů statistických sestav a podporu činností
bankovního dohledu. Je analyzována i možnost využití CRÚ ve vztahu k některým novým požadavkům
Basel II.
Vědecké grémium
Základem zaměření další činnosti vědeckého grémia jako fóra pro teoretickou diskusi k problémům
souvisejících s činností bank, jsou výzvy, které
před české komerční a specializované bankovnictví
staví především připravovaný vstup do EU. Jedná se
jak o tradiční témata jako je forma a způsob regulace
bankovního resp. finančního sektoru, tak o relativně
nová témata jako je bezpečnost (obezřetnost)
z hlediska uživatele finančních služeb a bezpečnost
a obezřetnost z hlediska poskytovatelů finančních
služeb (zajištění návratnosti), a to v návaznosti
na připravované výrazné rozšíření ochrany spotřebitelů v EU.
V roce 2003 vědecké grémium projednalo „Studii
k otázce doplnění právního rámce finančního podnikání tzv. střešním zákonem („loi-chapeau“) finančních a kapitálových trhů v ČR“, která pojednává
o tomto zákoně jako o především činnostně koncipovaném, tj. vymezujícím pravidla a ukládajícím povin-
The activities of the Scientific Council, that serves as
a forum for theoretical debate on the issues, relating
to the bank activities, were responding to the challenges, that are emerging for the Czech commercial and
specialised banking from the forthcoming full accession to the European Union. This involves traditional
topics, like forms and ways of the regulation in the
banking and/or financial sector, but also relatively
new issues, like reduction of risks (prudential conduct) on the part of a consumer of financial services
(consumer protection), risk reducing and prudential
behaviour of the provider of financial services (securing of recoverability), with regard to strengthening of
the consumer protection demands of the EU.
The Scientific Council debated in 2003 the document, called “Study on the issue of accomplishing
the legal framework for financial services by an umbrella law (“loi-chapeau”) on financial and capital
markets in the Czech Republic”. One of the crucial
elements of this possible solution is the issue of integration (operationally and institutionally) of the
supervision over segments of financial/capital markets
(banking, securities business/brokerage, credit cooperatives and — possibly — insurance business).
There are several different attitudes to this issue,
starting with a status quo concept, constraining itself
only to an improvement of operational day-to-day
co-operation of regulators over banking sector and
27
nosti všem subjektům v jejich podnikatelských činnostech, pokud naplňují znaky finančního podnikání.
V související otázce bankovní regulace bude úkolem
vyjasnit, zda má být koncipována jako regulace
fungování finančních (bankovních) služeb nebo
finančních (úvěrových) institucí.
Mezinárodní vztahy, evropská integrace
Česká bankovní asociace je přidruženým členem
Evropské bankovní federace od roku 1998. Na konci
roku 2003 bude členská základna ČBA rozhodovat
o případné změně na formu řádného členství ve FBE,
které by vstoupilo v účinnost 1. května 2004.
Stávající pracovní kontakty s FBE umožňují průběžně
získávat informace o činnosti federace, jejích postojích a dosažených výsledcích. Generální tajemník
ČBA se účastní pravidelných jednání výboru přistupujících zemí, zaměřených na zásadní problémy
evropské bankovní komunity i specifické záležitosti,
dotýkající se zejména budoucích členů EU. Rovněž je
využívána možnost, že experti se mohou podílet
na činnosti pracovních orgánů FBE (dosud je využívána Komisí pro bankovní a finanční bezpečnost
a Komisí pro platební styk a platební instrumenty),
což otevírá prostor pro získávání velkého množství
informací, pracovních i oficiálních dokumentů.
Mírné zpoždění zaznamenaly připravované projekty,
financované ze zdrojů Phare, do nichž jsou členské
banky zapojeny. U projektu zaměřeného na kreditní
riziko „Posílení bankovního sektoru aplikací doporučení Basel II“ (který byl začleněn do rámce společného
projektu ČNB, ČBA a KA „Implementace nového konceptu kapitálové přiměřenosti v ČR — Basel II“ by měl
být v roce 2004 na základě Terms of Reference
vybrán dodavatel. Druhý — vzdělávací — projekt
„Implementace evropských standardů platebního
styku“ již stadiem schvalování Terms of Reference
prošel a nyní bylo zahájeno výběrové řízení na jeho
hlavního dodavatele.
28
over capital market sector and stretching on the opposite end of spectre to a concept of a full institutional integration of all regulators over the financial,
capital and banking sectors (or at least principal —
for banking and capital market). One of the most
intricate aspects is the anchoring of an eventual
“integrated” regulator into the structure of official
authorities. Another important aspect is of course
also the relation to the cross-border and homeland
control principles, applied in the European Union.
International Relations, European
Integration
CBA is an associated member of the European
Banking Federation since 1998. The CBA plenary meeting is going to decide — by the year-end 2003 — on
an up-grading to a full member status, that might be
effective from 1 May 2004.
Current working contacts with the European Banking Federation (FBE) give us an opportunity to gain
information on the Federation activities, attitudes
and achievements. Secretary General of the CBA
regularly attends the meetings of the FBE Pre-Accession Committee. Czech banking experts (from the
sphere of the CBA commissions for banking/financial security and for payment traffic and payment
instruments) are participating in the activities of
some FBE working bodies.
Projects, involving some member banks and financed
by Phare, are slightly delayed. A contractor for the
credit risk oriented project, called “Strengthening
the Banking Sector in Application of the Basel II
Recommendations” (forming a part of a joint CNB,
CBA and Chamber of Auditors project “Implementation of a New Capital Adequacy Concept in the
Czech Republic — Basel II”) should be selected in the
course of the year 2004. A call for tenders for the
main contractor of the educational project
“Implementation of the EU Payments Standards” was
launched at the mid-year 2003.
Zpráva dozorčího výboru
Statement of the Supervisory Board
Dozorčí výbor České bankovní asociace byl zvolen
v únoru 2002 a od té doby nedošlo k žádným změnám
v jeho personálním obsazení. V průběhu uplynulého
roku průběžně zabezpečoval úkoly, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení stanov ČBA.
Prvořadým úkolem dozorčího výboru (DV) je sledovat úroveň hospodaření z hlediska přiměřenosti rozpočtu a hospodárnosti při jeho realizaci. Dozorčí výbor
se zaměřil na kontinuitu rozpočtové politiky, zabýval
se otázkami využití prostředků vzniklých z úspor
minulých let. Doporučením, které vydal, bylo docíleno nákladové úspory. Čerpání rozpočtu na straně
výdajů dosáhlo k 31. 12. 2002 16,1 mil. Kč, příjmy
ke stejnému datu činily 15,4 mil. Kč. Členské příspěvky byly placeny v dohodnutých termínech a dosáhly výše 15,1 mil. Kč.
Dozorčí výbor prověřoval finanční hospodaření ČBA
v uplynulém období a shledal je bez závad.
Jednoduché účetnictví vedené ČBA je průkazné,
řádně je prováděna fyzická inventarizace majetku.
Vedle oblasti hospodaření ČBA dozorčí výbor průběžně sledoval i naplňování poslání asociace a plnění
úkolů stanovených shromážděním členů nebo prezidiem asociace. Pravidelně vyhodnocoval informace
The Supervisory Board of the Czech Banking Association was elected in February 2002 and no changes in its personal set-up occurred since. The Board
in the course of the past year currently fulfilled the
tasks, falling under its responsibility from the CBA
Statutes.
First role of the Supervisory Board is to monitor and
surveille the financial and economic discipline regarding the adequacy of the budget and the economy in
its realisation. In the focus of the surveillance by the
Supervisory Board was the continuity of the budgetary policy and the utilisation of the spared means,
cumulated from the past years. The Board recommendation resulted into a reduction of expenses. The
total annual budget expenditure (to the December
31, 2002) reached 16.1 million CZK, the total annual
budget income (to the same date) 15.4 million CZK.
The membership fees were duly paid in terms and
totalled 15.1 million CZK.
The Supervisory Board inspected the financial discipline of the CBA in the recent period and found it
fully compliant with the established rules. Singleentry accountancy of the CBA is correctly and fairly
presenting the position of the CBA. The material inventory entries are led properly.
31
přenášené ze zasedání prezidia a z ostatních složek
ČBA a shledal, že činnost asociace v hodnoceném
období byla v souladu se stanovami a odpovídala
schválené strategii.
V dalším období bude DV i nadále sledovat oblast
hospodaření, stejně tak naplňování hlavních cílů asociace. K tomu bude požadovat informace o záměrech
ČBA, aktuálních problémech a postupech při jejich
řešení.
Dozorčí výbor konstatuje, že činnost ČBA probíhala
v souladu se stanovami a ve smyslu koncepce přijaté
shromážděním členů, a že v oblasti hospodaření nebyly shledány závady. Dozorčí výbor proto oceňuje
práci všech složek ČBA a děkuje jim za jejich celoroční snahu a úsilí.
L A D I S L A V M A C K A , předseda dozorčího výboru ČBA
32
The Supervisory Board also monitored the fulfilment
of the CBA mandate and the tasks, determined by the
Assembly of Members and by the Executive Board.
The Board evaluated regularly the reports from the
Executive Board and from other CBA organisational
bodies and concluded, that the activities of the
Association in the period under review were compliant with the Statutes and corresponded to the approved strategy.
The Supervisory Board will continue to surveille the
financial economy as well as the fulfilment of the
major objectives of the Association. It will require the
information on the CBA targets, current issues and
approaches to respective solutions.
The Supervisory Board concludes, that the CBA activities were conformant with the Statutes (respecting
concepts, outlined by the Assembly of Members) and
that the financial and material discipline was compliant with the rules. The Supervisory Board evaluates
positively all segments of the CBA and thanks them
for their efforts.
Chairman of the Supervisory Board of CBA
ORGANIZACE A STRUKTURA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
O R G A N I S AT I O N A N D S T R U C T U R E O F T H E C Z E C H B A N K I N G A S S O C I AT I O N
Organizační schéma
Organisational Chart
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
A S S E M B LY O F M E M B E R S :
PLNÍ
PŘIDRUŽENÍ
ČLENOVÉ
ČLENOVÉ
FULL
A S S O C I AT E D
MEMBERS
MEMBERS
DOZORČÍ VÝBOR
SUPERVISORY BOARD
PREZIDENT
PRESIDENT
G E N E R Á L N Í TA J E M N Í K
S E C R E TA RY G E N E R A L
PREZIDIUM
EXECUTIVE BOARD
KANCELÁŘ ČBA
OFFICE OF THE ČBA
VĚDECKÉ GRÉMIUM
SCIENTIFIC COUNCIL
KOMISE PRÁVNÍ
LEGAL COMMISSION
KOMISE
PRO BANKOVNÍ A FINANČNÍ
BEZPEČNOST
COMMISSION FOR
BANKING AND FINANCIAL
SECURITY
KOMISE
PRO BANKOVNÍ REGULACI
B A N K I N G R E G U L AT I O N
COMMISSION
KOMISE
PRO EKONOMIKU BANK
COMMISSION FOR
ECONOMY OF BANKS
KOMISE
PRO HYPOTEČNÍ OBCHODY
COMMISSION FOR
MORTGAGE BANKING
KOMISE
P RO K A P I TÁ LOV Ý T R H
A CENNÉ PAPÍRY
COMMISSION FOR
CA P I TA L M A R K E T A N D
SECURITIES
KOMISE
P RO P L AT E B N Í S T Y K
A P L AT E B N Í I N S T RU M E N T Y
COMMISSION FOR
PAYMENT TRAFFIC AND
PAY M E N T I N S T RU M E N T S
KOMISE
PRO VNITŘNÍ AUDIT
COMMISSION FOR
INTERNAL AUDIT
35
Složení orgánů České bankovní asociace
Bodies of the Czech Banking Association
Prezidium
Executive Board
36
Prezident
President
Viceprezident
Vice-President
PAVEL KAVÁNEK
předseda představenstva
a generální ředitel,
Chairman of the Board,
General Manager,
Československá obchodní
banka, a.s.
ALEŠ BARABAS
člen představenstva,
náměstek generálního
ředitele,
Member of the Board,
Deputy General Manager,
Živnostenská banka, a.s.
Člen
Member
Člen
Member
DUŠAN BARAN
místopředseda představenstva a 1. náměstek
generálního ředitele,
Vice-Chairman of the Board
and 1st Deputy General
Manager,
Česká spořitelna, a.s.
DAVID GRUND
předseda představenstva
a generální ředitel,
Chairman of the Board,
General Manager,
HVB Bank Czech
Republic a.s.
Člen
Member
Člen
Member
JIŘÍ KLÁN
předseda představenstva
a generální ředitel,
Chairman of the Board,
General Manager,
Stavební spořitelna České
spořitelny, a.s.
MATÚŠ PÚLL
člen představenstva,
Member of the Board,
Komerční banka, a.s.
Dozorčí výbor
Supervisory Committe
Generální tajemník
General Secretary
Předseda
Chairman
PETR ŠPAČEK
LADISLAV MACKA
předseda představenstva a generální ředitel,
Chairman of the Board, General Manager,
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Vědecké grémium
Scientific Council
Členové
Members
FRANTIŠEK KOPŘIVA
generální ředitel,
Chief Executive Officer,
HSBC Bank plc-pobočka Praha
VOJTĚCH LUKÁŠ
místopředseda představenstva a náměstek generálního
ředitele,
Vice-Chairman of the Board, Deputy General Manager,
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Předseda
Chairman
FRANTIŠEK PAVELKA
předseda představenstva,
Chairman of the Board,
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
Místopředseda
Vice-Chairman
FRANTIŠEK VENCOVSKÝ
profesor Vysoké školy ekonomické, Praha
Professor, University of Economics, Prague
FRANTIŠEK MÁSLO
člen představenstva,
Member of the Board,
Citibank a.s.
JIŘÍ VOTRUBEC
předseda představenstva, generální ředitel
Chairman of the Board, General Manager,
Českomoravská hypoteční banka, a.s.
KAMIL ZIEGLER
předseda představenstva, generální ředitel,
Chairman of the Board, General Manager,
Raiffeisenbank a.s.
37
Přehled odborných komisí České bankovní asociace
Commissions of the Czech Banking Association
Komise právní
Legal Commission
Předseda
Chairperson
KAREL KALOČ
Československá obchodní banka, a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
LADISLAV PAUKER
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost
Commission for Banking and Financial Security
Předseda
Chairperson
PETR BARÁK
GE Capital Bank, a.s. (since May 2003)
EDUARD JELEŇ
Česká spořitelna, a.s. (till May 2003)
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
JAROSLAV HANOUSEK
Expertní skupina pro bankovní platební karty
Group of Experts for Bank Cards
Předseda
Chairperson
KAREL KADLČÁK
Česká spořitelna, a.s.
Komise pro bankovní regulaci
Banking Regulation Commission
Předseda
Chairperson
JIŘÍ KLUMPAR
GE Capital Bank, a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
ALENA VÁCOVÁ
Komise pro ekonomiku bank
Commission for Economy of Banks
Předseda
Chairperson
ANNA SMUTNÁ
Živnostenská banka, a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
JARMILA ŠÍMOVÁ
Expertní skupina pro účetnictví
Group of Experts for Accounting
Předseda
Chairperson
ANNA SMUTNÁ
Živnostenská banka, a.s.
Expertní skupina pro daně
Group of Experts for Taxes
Předseda
Chairperson
OLGA FIEDLEROVÁ
Česká spořitelna, a.s.
Expertní skupina pro výkaznictví a statistiku
Group of Experts for Reporting and
Statistics
Předseda
Chairperson
HANA VANČUROVÁ
Československá obchodní banka, a.s.
38
Komise pro hypoteční obchody
Commission for Mortgage Banking
Předseda
Chairperson
PAVEL KÜHN
Česká spořitelna, a.s. (since April 2003)
FRANTIŠEK PAVELKA
Wüstenrot-hypoteční banka, a.s. (till April 2003)
Komise pro kapitálový trh a cenné papíry
Commission for Capital Market and Securities
Předseda
Chairperson
RADEK URBAN
Česká spořitelna, a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
JAROSLAV KROIHER
Komise pro platební styk a platební instrumenty
Commission for Payment Traffic and Payment
Instruments
Předseda
Chairperson
JITKA PANTŮČKOVÁ
Komerční banka, a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
JITKA LUKÁŠOVÁ
Komise pro vnitřní audit
Commission for Internal Audit
Předseda
Chairperson
JOSEF TYLL
HVB Bank CR a.s.
Odborný gestor ČBA
Gestion of Affaires
JITKA HAVLOVÁ
Expertní skupina pro dokumentární platby
Group of Experts for Documentary Payments
Předseda
Chairperson
MILOSLAV DUDEK
Československá obchodní banka, a.s.
39
PŘEHLEDY ČLENŮ ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE
M E M B E R S O F T H E C Z E C H B A N K I N G A S S O C I AT I O N
Seznam členů
List of Members
Plné členství
Full members
Banky — název, sídlo
Banks — name, seat
Bilanční suma
k 31. 12. 2002
(v mil. Kč)
Total assets as
of 31. 12. 2002
(MCZK)
1. Citibank a.s., Praha
2. CREDIT LYONNAIS BANK Praha, a.s., Praha
3. Česká exportní banka, a.s., Praha
80 296,9
18 263,3
25 460,1
4. Česká spořitelna, a.s., Praha
456 175,0
5. Českomoravská hypoteční banka, a.s., Praha
19 171,0
6. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Praha
71 959,7
7. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
Praha
89 757,0
8. Československá obchodní banka, a.s., Praha
529 127,6
9. Dresdner Bank CZ a.s., Praha
10. eBanka, a.s., Praha
11. GE Capital Bank, a.s., Praha
19 399,0
19 826,0
51 711,3
12. HVB Bank Czech Republic, a.s., Praha
124 812,0
13. HYPO-stavební spořitelna, a.s., Praha
13 496,1
14.
15.
16.
17.
IC Banka, a.s., Praha
Interbanka, akciová společnost, Praha
J & T Banka, a.s., Praha
Komerční banka, a.s., Praha
18. První městská banka, a.s., Praha
19. Raiffeisenbank, a.s., Praha
1 128,4
9 627,6
5 621,1
445 982,0
10 705,0
57 518,4
Poznámka
Note
specializovaná banka
specialised bank
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
stavební spořitelna
building savings bank
specializovaná banka
specialised bank
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
stavební spořitelna
building savings bank
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
41
Banky
Banks
Bilanční suma
k 31. 12. 2002
(v mil. Kč)
Total assets as
of 31. 12. 2002
(MCZK)
20. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha
23 239,6
21. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Praha
47 626,0
22. Volksbank CZ, a.s., Brno
16 222,2
23. Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.,
Praha
34 075,3
24. Wüstenrot hypoteční banka, a.s., Praha
677,6
25. Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s., Praha
14 917,4
26. Živnostenská banka, a.s., Praha
54 571,7
Pobočky zahraničních bank
Foreign bank branches
27. ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha
Prague Branch
28. Commerzbank AG, pobočka Praha
Prague Branch
29. Deutsche Bank AG, pobočka Praha
Prague Branch
30. HSBC Bank plc-pobočka Praha
Prague Branch
31. ING Bank N.V., pobočka Praha
Prague Branch
32. Všeobecná úverová banka, a.s.,
pobočka Praha
Prague branch
33. Waldviertler Sparkasse von 1842,
pobočka Jindřichův Hradec
Branch Jindřichův Hradec
42
Země centrály
Country of origin
Nizozemsko
Netherlands
SRN
Germany
SRN
Germany
Velká Británie
Great Britain
Nizozemsko
Netherlands
Slovensko
Slovakia
Rakousko
Austria
Poznámka
Note
stavební spořitelna
building savings bank
stavební spořitelna
building savings bank
stavební spořitelna
building savings bank
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
stavební spořitelna
building savings bank
banka s povolením vydávat hypoteční zástavní listy
bank with permit to issue the mortgage bonds
Přidružení členové
Associated members
Pobočky a reprezentace zahraničních bank
Foreign bank branches and representative
offices
Země centrály
Country of origin
1. Sparkasse Mühlviertel-West banka, a.s.,
pobočka České Budějovice
Branch České Budějovice
2. Investkredit Bank AG, reprezentace Praha
Representative Office Prague
3. Landesbank Baden Württemberg,
reprezentace Praha
Representative Office Prague
4. OBERBANK, reprezentace Praha
Representative Office Prague
5. UniCredito Italiano, reprezentace Praha
Representative Office Prague
Rakousko
Austria
Rakousko
Austria
SRN
Germany
Rakousko
Austria
Itálie
Italy
Nebankovní subjekty
Non-banks
1. Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha
2. Česká konsolidační agentura, Praha
3. MUZO, a.s., Praha
43
Přehled členů
Survey of Members
Plné členství
Full members
ABN AMRO Bank N. V., Prague Branch
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Lazarská 3/1718, P. O. Box 773, 111 21 Praha 1
+420 244 051 111
+420 244 052 222
www.abnamro.cz
Numeric 5400 Character ABNA SWIFT ABNACZPP
Torben Helstrup, Country Representative
Citibank a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Evropská 178, 166 40 Praha 6
+420 233 061 111
+420 233 061 617
www.citibank.cz
[email protected]
Numeric 2600 Character CITI SWIFT CITICZPX
Atif Bajwa, Chairman of the Board, General Manager
2 925
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2
+420 221 193 111
+420 221 193 699
www.commerzbank.cz
[email protected]
Numeric 6200 Character COBA SWIFT COBACZPX
Günter Steiner, Burkhard Dallosch, General Managers
CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
44
Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
+420 222 076 111
+420 222 076 119
www.creditlyonnais.cz
Numeric 5000 Character CRLY SWIFT CRLYCZPP
Christian Ramanoel, Chairman of the Board, General Manager
600
Česká exportní banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Vodičkova 34, P. O. Box 870, 111 21 Praha 1
+420 222 841 111
+420 224 213 268
[email protected].
www.ceb.cz
Numeric 8090 Character CEXB SWIFT CZEECZPP
Josef Tauber, General Manager (since 16 June 2003),
Tomáš Révész, General Manager (till 15 June 2003)
Share capital subscribed (MCZK): 1 650
Česká spořitelna, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
+420 261 071 111
www.csas.cz
[email protected]
Numeric 0800 Character CSPO SWIFT GIBACZPX
John James Stack, Chairman of the Board & CEO
15 200
Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Budějovická 1/409, 140 00 Praha 4
+420 261 121 111
+420 261 122 563
www.cmhb.cz
[email protected]
Numeric 2100 Character CMHB
Jiří Votrubec, Chairman of the Board & CEO
664
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10
+420 274 041 111, +420 225 221 111
+420 274 049 999
www.cmss.cz
[email protected]
Numeric 7960 Character CMSS
Pavel Strnad, Chairman of the Board (till May 2003),
Vladimír Staňura, Chairman of the Board (since Juni 2003)
Share capital subscribed (MCZK): 1 500
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Jeruzalémská 4, 110 00 Praha 1
+420 255 721 111
+420 255 721 110
www.cmzrb.cz
[email protected]
Numeric 4300 Character CMZR
Ladislav Macka, Chairman of the Board & CEO
1 975,8
45
Československá obchodní banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1
+420 261 351 111
+420 224 210 030
www.csob.cz
[email protected]
Numeric 0300 Character CEKO SWIFT CEKOCZPP
Pavel Kavánek, Chairman of the Board & CEO
5 105
Deutsche Bank AG, Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Jungmannova 34, P. O. Box 829, 111 21 Praha 1
+420 221 191 111
+420 221 191 353
www.deutsche-bank.com
Numeric 7910 Character DEUT SWIFT DEUTCZPX
Jaroslav Kudena, Klaus Ferber, Directors
Dresdner Bank CZ a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Telex:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Vítězná 126/1, 150 21 Praha 5
+420 257 006 111
+420 257 006 200
www.dresdner-bank.cz
[email protected]
Numeric 4000 Character DRES SWIFT DRESCZPX
121649DRESC, 122141DRESC
Markus H. Hermann, Chairman of the Board, General Manager
1 000
eBanka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
+420 222 115 222
+420 222 115 500
www.ebanka.cz
[email protected]
Numeric 2400 Character EXPA SWIFT EBNKCZPP
Radomír Lašák, Chairman of the Board, General Manager
1 042,3
GE Capital Bank, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
46
BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
+420 224 441 111
+420 224 441 500
www.gecapital.cz
Numeric 0600 Character AGBA SWIFT AGBACZPP
Gerard Ryan, Chairman of the Board, Chief Executive Officer
510
HSBC Bank plc-pobočka Praha
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
+420 221 033 500
+420 221 033 520
www.hsbc.com
Numeric 8150 Character MIDL SWIFT MIDLCZPP
František Kopřiva, Chief Executive Officer
HVB Bank Czech Republic a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Náměstí Republiky 2090/3a, P. O. Box 48, 110 05 Praha 1
+420 221 112 111
+420 221 112 132
www.hvb.cz
Numeric 2700 Character CABV SWIFT BACXCZPP
David Grund, Chairman of the Board, General Manager
5 047
HYPO stavební spořitelna a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Senovážné náměstí 4/1588, 110 00 Praha 1
+420 222 878 111
+420 222 246 550
www.hypos.cz
[email protected]
Numeric 8070 Character HYPS
Edgar Pillath, Chairman of the Board
500
IC Banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Palackého 740/1, P. O. Box 834, 111 21 Praha 1
+420 296 245 400—1
+420 296 245 428—9
www.icbanka.cz
[email protected]
Numeric 6100 Character ICBN
Martin Houda, Chairman of the Board, General Manager
(till Juni 2003), Bernard Lee Jee Pin, President, Chairman of
the Board (since May 2003)
Share capital subscribed (MCZK): 500
ING Bank N. V., organizační složka Praha
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
Bank identity codes:
Chief officer:
Nádražní 25, 150 00 Praha 5
+420 221 866 111
+420 221 866 582
www.ing.cz
Numeric 3500 Character INGB SWIFT INGBCZPP
Jan Struž, General Manager (till December 2002),
Jan Hillered, General Manager (since January 2003)
47
Interbanka, akciová společnost
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1
+420 224 406 111
+420 224 227 333
www.interbanka.cz
[email protected]
Numeric 2500 Character INPA SWIFT INPACZPP
Ivan Černohorský, Chairman of the Board, General Manager
1 708,7
J&T Banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Pobřežní 14, 186 00 Praha 4
+420 221 710 111
+420 221 710 211
www.jtbank.cz
[email protected]
Numeric 5800 Character JTBP SWIFT JTBPCZPP
Patrik Tkáč, Chairman of the Board
501
Komerční banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Na Příkopě 33, P. O. Box 839, 114 07 Praha 1
+420 222 432 111
+420 224 243 020
www.kb.cz
[email protected]
Numeric 0100, Character KOMB SWIFT KOMBCZPP
Alexis Raymond Juan, Chairman of the Board, General Manager
19 005
První městská banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Malé náměstí 11, 111 21 Praha 1
+420 221 611 111
+420 221 611 780
www.pmb.cz
[email protected]
Numeric 6000 Character PMBA SWIFT PMBPCZPP
Zbyněk Babor, Chairman of the Board, General Manager
500
Raiffeisenbank, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
48
Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4
+420 221 141 111
+420 221 142 111
www.rb.cz
[email protected]
Numeric 5500 Character RZBC SWIFT RZBCCZPP
Kamil Ziegler, Chairman of the Board, General Manager
2 500
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
+420 271 031 111
+420 222 581 156
www.rsts.cz
[email protected]
Numeric 7950 Character ARSS
Kurt Matouschek, Chairman of the Board, General Manager
650
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Vinohradská 180, 130 00 Praha 3
+420 224 309 111
+420 224 309 112
www.burinka.cz
sekretariat @csst.cz
Numeric 8060 Character CSST
Jiří Klán, Chairman of the Board, General Manager
750
Volksbank CZ, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
M-Palác, Heršpická 5, P. O. Box 226, 658 26 Brno
+420 543 525 111
+420 543 525 555
www.volksbank.cz
[email protected]
Numeric 6800 Character VBOE SWIFT VBOECZ2X
Johann Lurf, Executive Chairman of the Board
750
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2
+420 222 824 111
+420 222 824 113
www.vsskb.cz
[email protected]
Numeric 7990 Character VSPO
Hans Lindhorst, Chairman of the Board, General Manager,
500
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, organizační složka — pobočka Praha, Gruppo Intesa
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Celetná 31, 111 21 Praha 1
+420 221 865 111
+420 221 865 557
www.vub.cz
[email protected], [email protected]
Numeric 6700 Character SUBACA SWIFT SUBACZPP
Franco Brambilla, Director
49
Waldviertler Sparkasse von 1842 pobočka Jindřichův Hradec
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
+420 384 344 111
+420 384 377 308
www.wspk.cz
[email protected]
Numeric 7940 Character SPWT SWIFT GIBAATWW
Gerhard Fuchs, Director
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Zborovská 27/716, 150 21 Praha 5
+420 257 323 807
+420 257 327 625
www.wuestenrot.cz
[email protected]
Numeric 7980 Character WUEH
František Pavelka, Chairman of the Board
600
Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
Janáčkovo nábřeží 41, 150 21 Praha 5
+420 257 092 200
+420 257 092 149
www.wuestenrot.cz
[email protected].
Numeric 7970 Character SSWT
Hans Jürgen Wohlrabe, Chairman of the Board,
550
Živnostenská banka, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Share capital subscribed (MCZK):
50
Na Příkopě 858/20, P. O. Box 421, 113 80 Praha 1
+420 224 121 111
+420 224 125 555
www.zivnobanka.cz
[email protected]
Numeric 0400 Character ZIBA SWIFT ZIBACZPP
Jiří Kunert, Chairman of the Board of Directors
1 360
Přidružení členové
Associated members
Banky
Banks
Sparkasse Mühlviertel-West banka a.s., pobočka České Budějovice
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01, České Budějovice
+420 386 710 911
+420 386 356 747
www.smw.cz
[email protected]
Numeric 8040 Character SMWR
(Ms.) Markéta Lanzová, Executive Director,
Johan Plöckinger, Executive Director,
Reprezentace
Representative Offices
Investkredit Bank AG, Representative Office Prague
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Chief officer:
Praha City Center, Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1
+420 236 040 600
+420 236 040 610
www.investkredit.at
[email protected]
Lukáš Ramzer, (Ms.) Ruth Schwarzinger
Landesbank Baden Württemberg, Representative Office Prague
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Chief officer:
Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1
+420 224 236 276
+420 224 235 468
www.lbbw.de
[email protected]
František Jirků
Oberbank, Representative Office Prague
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Chief officer:
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
+420 296 236 444
+420 296 236 448
www.oberbank.at
[email protected]
Ivan Věžník
51
UniCredito Italiano, Representative Office Prague
Mailing address:
Tel.:
Fax:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
+420 221 091 294, +420 603 360 465
+420 221 091 193
[email protected]
SWIFT UNCRITMM
(Ms.) Monika Zapletalová
Nebankovní subjekty
Non-banks
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Chief officer:
Ovenecká 9/380, 170 00 Praha 7
+420 233 074 511
+420 233 072 082
www.bivs.cz
[email protected]
Miroslav Doležal, Chairman of the Board of Directors,
Chief Executive
Česká konsolidační agentura
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Bank identity codes:
Chief officer:
Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
+420 220 141 111
+420 233 372 033
www.czka.cz
[email protected]
Numeric 3300 Character KOBP SWIFT KOBPCZPP
Pavel Řežábek, Chairman of the Board, Chief Executive Officer
MUZO, a.s.
Mailing address:
Tel.:
Fax:
Internet:
e-mail:
Chief officer:
52
V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10
+420 267 197 111
+420 267 197 690
www.muzo.com
[email protected]
Petr Sedláček, Chairman of the Board, General Manager
Kontaktní údaje
Contact Information
Česká bankovní asociace
tel.: +420 224 225 926
fax: +420 224 225 957
internet: www.czech-ba.cz
e-mail: [email protected]
ÈESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
110 00 Praha 1, Vodièkova 30
Design, produkce a výroba © A. R. Perg a men, 2003

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2002 - Česká bankovní asociace

Výroční zpráva 2002 - Česká bankovní asociace Czech Banking Association (CBA) Review of Activities Statement of the Supervisory Board

Více

Výroční zpráva 2005 - Česká bankovní asociace

Výroční zpráva 2005 - Česká bankovní asociace Czech Banking Association (CBA), representing its member banks, operates in the institutional and legal framework of both the Czech Republic and the European Union. Being a non-mandatory associatio...

Více

finance - IHNED.cz

finance - IHNED.cz M O N E TA RY P O L I C Y A N D T H E N E W I N F L AT I O N TA R G E T As far as the monetary area is concerned, 2003 was an extraordinary year on the whole. This was the first time in the history...

Více

zpráva bankovní asociace report of the association of banks

zpráva bankovní asociace report of the association of banks Photos taken in the representation premises of the Association of Banks were used to illustrate this Report.

Více

2006

2006 více než jednu třetinu, což odráží úspěšnost provádění hlavní bankovní činnosti pro podnikovou klientelu. Jde o zatím největší meziroční nárůst, což potvrzuje význam, který přikládáme českému trhu....

Více

Svetom vládnu emócie

Svetom vládnu emócie regulace a přeregulovaností? Regulace finančních trhů je vždy nezbytná, tak jako regulace všech činností disponujících s penězi (nebo zdravím) druhých lidí. Lidské bytosti často jednají proti svým ...

Více

Muži 2008

Muži 2008 Jiří jun Roman Miroslav Tomáš Pavel Tomáš Petr Vratislav Pavel Roman Věroslav Sylvio Marek Vladimír Pavel Petr Ilja Matěj Ondřej Jan I.

Více