CONTROLLING (CON)

Komentáře

Transkript

CONTROLLING (CON)
CONTROLLING
(CON)
Přednášející:
Počet kreditů:
doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
4
Rozsah/zakončení:
Typ předmětu:
1+2 kz
PV
Kód:
Semestr:
2382086
10
Anotace:
Cílem kurzu je prezentovat controlling jako moderní přístup k řízení podniku. Završit studijní
etapu posluchačů před odchodem ze školy pomocí předmětu integrujícího znalosti z hlediska
požadavků řízení podniku. Jedná se o předmět, který je aktuální i z hlediska současných
požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu
slouží ilustrační úlohy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením. Navazuje
na dosud absolvované kurzy, zejména na kurzy: Mikroekonomie, Účetnictví, Strategický
management, Teorie managementu, Kalkulace a rozpočetnictví, Finanční management, Řízení
podniku v praxi, příp. Ekonomické propočty.
Osnova předmětu:
Controlling jako pokročilá vývojová etapa v řízení firmy. Vývojové fáze controllingu.
Výchozí předpoklady pro controllingovou aplikaci. Role nákladů a peněz a jejich interakce v
controllingu. Integrační hlediska controllingu. Obsahová a formální integrace. Přechod ke
controllingu. Aplikace controllingových principů ve vybraných oblastech. Controlling a jeho
role v integraci podnikového řízení. Controlling a moderní technologie řízení. Aplikace ABM
v controllingu. Aplikace metodologie okruhů výkonů pro okruhy činností v controllingu.
Controllingové úlohy. Postup při tvorbě controllingové aplikace. Controllingové metody a
jejich znaky. Kvalita informací. Kvalifikace a role controllera.
Klíčová slova:
Controlling, podnikové řízení, integrace, integrační, obsahová integrace, formální integrace,
metodologie okruhů výkonů, controller, controllingové nástroje, controllingová aplikace,
kvalita informací.
Doporučená literatura
Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144,
Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210
Zralý, M.:
Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy)
Zralý, M.: Controlling, Kredit, 5/97
Zralý, M.: Controlling a jeho metody, Kredit, 6/97
Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a
podnikové řízení
Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
Eschenbach, R.:
Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky: Codex, 2000
Denk R.: Balanced Scorecard in OMV, In: Proceedings from the Conference: “Balanced Scorecard European Best Practice Presentations”, CI Prague, 5/2001
Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0
Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy Focused Organization, Harvard Business School
Press, Boston, 2001
Kleinbeckel, H.: Řízení financí a likvidity, Babtex
Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2006, 2. vydání
Vysušil, J.: Kvalita informací, IŘ, 1986
Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu Manažerská
navigace", Controlling, 12/2003, pp. 3-7, SCPR
CONTROLLING
(CON)
Anotace:
The principal objective of the course concerns on presentation Controlling as the most recent
approach to enterprise control. The course is created as the demonstration of controlling
principles applied on student’s skills and knowledge gained in previous courses with regard to
topical enterprise control requirements. The course focuses on recent managerial topics,
mainly from the practical integrative point of view. The cases, including their solutions, are
used in seminars to present essential principles, methods and techniques. The seminars are
strongly linked to (they follow-up) the courses Microeconomics, Accounting, Strategic
Management, Theory of Management, Costing and Budgeting, Financial management,
Company Management in Practice and Economic Calculations.
Osnova předmětu:
Controlling as a progressive development stage of enterprise control (management).
Development stages of the controlling. Necessary conditions to develop controlling
application. The role of costs and liquidity and their relations in controlling approach.
Integrative points of view in controlling. Content and formal integration. Controlling and
classic ways of enterprise management. How to apply controlling in selected areas.
Controlling and its role in enterprise control integration. Controlling and recent technology of
managerial control. Activity Based Management in Controlling application. Methodology of
Products set for Activity sets in Controlling application. How to create controlling based
solution in enterprise. Controlling methods and their typical features. Controller: Skills and
role.
Klíčová slova:
Controlling, enterprise control, integration, integrative, content integration, formal integration,
product sets methodology, controller, controlling tools and methods, controlling application,
quality of information.
Doporučená literatura
Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144,
Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210
Zralý, M.:
Pracovní podklady ke kurzu (prezentace, slajdy, řešené úlohy)
Zralý, M.: Controlling, Kredit, 5/97
Zralý, M.: Controlling a jeho metody, Kredit, 6/97
Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a
podnikové řízení
Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
Eschenbach, R.:
Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, česky: Codex, 2000
Denk R.: Balanced Scorecard in OMV, In: Proceedings from the Conference: “Balanced Scorecard European Best Practice Presentations”, CI Prague, 5/2001
Horváth P.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0
Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy Focused Organization, Harvard Business School
Press, Boston, 2001
Král B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2006, 2. vydání
Vysušil, J.: Kvalita informací, IŘ, 1986
Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu Manažerská
navigace", Controlling, 12/2003, pp. 3-7, SCPR

Podobné dokumenty

KALKULAČNÍ PŘÍSTUPY, METODY, TECHNIKY přehledové

KALKULAČNÍ PŘÍSTUPY, METODY, TECHNIKY přehledové METODA HODINOVÝCH REŽIJNÍCH SAZEB (HRS) (paušálů=HRP, tarifů = HRT) Postup: (1) Stanovení sazby (paušálu, tarifu) režijních nákladů „ útvaru (střediska nebo jeho části) příp. pracoviště, příp. pra...

Více

CRP_Program a pravidla

CRP_Program a pravidla Cílem kurzu je prezentovat controlling jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty...

Více