Metodika komplexního výchovně vzdělávacího programu

Transkript

Metodika komplexního výchovně vzdělávacího programu
Metodika
Výchovně vzdělávacího
programu
Projekt Pšov
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Obsah
PROCEDURÁLNÍ ČÁST
1, Teoretická východiska
4
2, Cíl Programu
6
3, Cílová skupina, popis základních problémů
7
4, Popis realizace Programu
7
5, Charakteristika Programu
9
6, Principy Programu
10
7, Diferenciace v Programu
12
8, Jednání se zájemcem o Program
13
9, Dohoda o účasti v Programu
14
10, Přijímání a vyřizování stížností
14
11, Popis jednotlivých komponent Programu
14
12, Hodnocení efektivity Programu
18
13, Ochrana práv klientů
19
PERSONÁLNÍ ČÁST
1, Personální struktura, vymezení rolí
PROVOZNÍ ČÁST
20
1, Minimální prostorové a materiální vybavení
21
2, Finanční zajištění
21
3, Informovanost o Programu
21
PŘÍLOHY
Příloha č. 1
23
Příloha č. 2
24
Příloha č. 3
25
Příloha č. 4
26
Příloha č. 5
27
Příloha č. 6 28
Příloha č. 7
29
Příloha č. 8
31
Příloha č. 9
33
Příloha č. 10
34
2
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Metodika výchovně vzdělávacího programu vznikla v rámci Projektu Pšov zaměřeného na modernizaci zacházení
s mladistvými, umístěnými v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (1/2007 – 6/2008).
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Na realizaci projektu se aktivně podíleli:
projektový tým – o.s. MOSTY – sociálně psychologické centrum
pedagogičtí pracovníci školského zařízení Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov
dobrovolníci
členové Pravoslavné obce v Mostě
S ohledem na srozumitelnost dokumentu je v celém textu používáno označení:
»» klient, kterým se rozumí klient i klientka,
»» lektor, kterým se rozumí lektor i lektorka,
»» pedagogický pracovník, kterým se rozumí pedagogický pracovník i pedagogická pracovnice,
»» Program, kterým se rozumí Výchovně - vzdělávací program,
»» zkr. VÚ, kterou se rozumí výchovný ústav,
»» zkr. CS, kterou se rozumí cílová skupina - mladiství.
3
Metodika výchovně vzdělávacího programu
PROCEDURÁLNÍ ČÁST
1, Teoretická východiska
Záměrem Programu je:
»» vytvořit návrh koncepce etopedické práce ve VÚ Pšov, která vytvoří podmínky pro realizaci systematické
cílevědomé podpory motivace, výchovy a vzdělávání mladistvých klientů výchovného ústavu.
Koncepce Programu
Pro účinnost Programu v prostředí VÚ jsou nezbytné zásahy na různých úrovních:
»» na úrovni sociální kontroly (tzn. v zařízení je fungující systém kontrolních mechanismů, formálních i neformálních sankcí, které zajišťují stabilitu pořádek a řád ve VÚ a to od projevů prostého souhlasu či nesouhlasu
k důsledným a přiměřeným trestům)
»» na úrovni jednotlivce (tzn. individualizace přístupu - individuální výchovná a terapeutická práce)
»» na úrovni intimních interakcí (např. narovnání vztahů v rodině)
»» na úrovni sociální struktury (vytváření možností ke konformnímu chování v zařízení i mimo něj – např.
stáže na pracovišti, vzdělávací kurzy aj.)
Obecné předpoklady
U mladistvých s poruchami chování se velmi často projevuje odpor k formálním autoritám, neochota respektovat pravidla a společenské normy. Tito chlapci často z různých důvodů selhávali v počátečním vzdělávání, mají
negativní zkušenosti z tohoto období, nízkou úroveň sebedůvěry, sebejistoty, nechuť do procesu vzdělávání znovu
vstupovat. Vzdělávací část Programu směřuje k podpoře motivace k celoživotnímu učení, k rozšíření všeobecného
rozhledu a praktické orientovanosti v běžném životě.
Pro efektivitu a tedy smysluplnost tohoto procesu jsou významnými faktory:
1. určení přiměřeného a dosažitelného cíle pro klienta,
2. osobnost vychovatele či lektora vzdělávacího kurzu/programu,
3. systematická podpora sociálních dovedností, cílesměrnosti a volního úsilí klienta (včetně potřebné kontroly).
Předpoklady na straně lektora/vychovatele
Realizace Programu potvrdila, že přechod od formální autority k neformální, osobní autoritě je možný při dodržení
těchto zásad:
»» vychovatel/lektor určí jasná pravidla, která důsledně a spravedlivě vyžaduje a sám dodržuje
»» vychovatel/lektor je spolehlivý a důsledný (je příkladem v dodržování rozvrhu, neslibuje, co nemůže splnit
apod.)
»» vychovatel/lektor nezesměšňuje, neironizuje, neuráží, neignoruje
»» vychovatel/lektor projevuje opravdový zájem o názory, pocity, potřeby klienta
»» vychovatel/lektor klienta často oceňuje, chválí i jeho částečné pokusy či snahu
»» vychovatel/lektor se upřímně zajímá o klientovi názory, pocity, potřeby
»» vychovatel/lektor je schopen se sám sobě zasmát
»» vychovatel/lektor je trpělivý a tolerantní
»» vychovatel/lektor si pamatuje křestní jména klientů a používá je při oslovování
4
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Očekávaný dopad Programu
1, Navození motivace
V cílové skupině je vysoké zastoupení jedinců, kteří mají negativní postoj k práci i vzdělání, upřednostňují konzumní a impulsivní styl života, mají vysoká očekávání, sklony „spíše brát než dávat“. Tyto tendence pak často slouží
jako základ pro zahájení kriminální dráhy.
Motivační program vychází z předpokladu, že pro úspěšné sociální začlenění klientů do společnosti je žádoucí tyto
rozpory zmírňovat, je třeba u mladistvých klientů upevňovat smysl pro realitu, nalézt a podpořit motivaci
k přijímání odpovědnosti za způsob vlastního života atp. Obsahová náplň Programu je těmto cílům přizpůsobena,
v zájmu zohlednění individuálních potřeb jednotlivců souběžně se skupinovými aktivitami probíhají individuální
tématické pohovory s etopedem nebo expertními pracovníky.
Teorie motivace
Motivace – vnitřní stav připravenosti ke změně, je to stav ovlivněný vnějšími faktory.
Model změny chování
Rozhodnutí
závazek
akce
udržení
8 obecných motivačních postupů:
»» uplatnění empatie
»» snižování přitažlivosti
»» poskytování zpětné vazby
»» nabídka výběru
»» vyjasňování cílů (dosažitelných, realistických)
»» odstraňování překážek
»» předávání rad
»» aktivní pomoc (iniciativa, zájem)
2, Podpora sociálních dovedností
Společným cílem jednotlivých komponent Programu je kontinuální podpora sociálních dovedností, které jsou
u této CS na velmi nízké úrovni. Na rozvíjení těchto dovedností je kladen důraz právě proto, že se sekundárně promítají do fungování v širším společenství.
Pro posouzení dopadu Programu na jednotlivce byly sledovány pokroky v těchto oblastech sociálních dovedností:
Spolupráce
»» klient spolupracuje s vrstevníky/dospělými
»» klient žádá o pomoc
»» klient dodržuje instrukce
»» klient se přizpůsobuje řízení
5
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Prosazování
»» klient se připojuje ke společným aktivitám ve skupině
»» klient iniciuje rozhovor s ostatními vrstevníky/dospělými
»» klient navazuje přiměřený kontakt, představuje se cizím lidem
Odpovědnost
»» klient žádá o povolení odejít z výuky
»» klient dodržuje minimální pravidla jednotlivých aktivit (pravidelná docházka, přestávky, vypnutí mobilu,
užívání pomůcek aj.)
»» klient prosí o povolení použít věci jiné osoby
»» klient se ptá na pravidla chování
»» klient vhodně odpovídá na otázky
Empatie
»» klient naslouchá, když jeho vrstevníci mluví o svých problémech
»» klient řekne jiným něco hezkého
»» klient spolucítí s ostatními, stane li se jim něco špatného
»» klient ocení druhého člověka
Sebekontrola
»» klient vhodně odpovídá na fyzickou agresivitu
»» klient přijímá dobře kritiku
»» klient kontroluje své chování v konfliktních situacích
»» klient vhodně odpovídá na hněv nebo dotěrnost
2, Cíl Programu
Cíle Programu:
»» zavést systém diferenciace a individualizace do výchovy a vzdělávání
»» vytvořit a pilotně ověřit komplexní výchovně vzdělávací program, který přispěje k zefektivnění práce s mladistvými ve VÚ Pšov
»» ověřit účinnost nových metod aktivizace a motivační podpory mladistvých
»» vytvořit metodiku pro práci s mladistvými včetně výukového CD
6
Metodika výchovně vzdělávacího programu
3, Cílová skupina, popis základních problémů
Cílovou skupinou tvoří:
»» mladiství chlapci umístění v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (ve věku 15 – 19 let)
Tito chlapci často disponují nízkou úrovní sociální kompetence a sociálních dovedností.
Problémy v sociálních dovednostech lze rozdělit do čtyř skupin:
»» nedostatky v osvojování si sociálních dovedností
»» nedostatky v používání sociálních dovedností
»» nedostatky v sebekontrole sociálních dovedností
»» nedostatky v sebekontrole používání sociálních dovedností
Zdroj: F.M.Gresham (1985)
Konkrétní zvláštnosti klientů (s přesahem do vzdělávacího procesu)
Vzdělávací proces u této cílové skupiny je ovlivněn řadou zvláštností:
»» malá připravenost akceptovat sociální normy a hodnoty
»» poruchy pozornosti – hůře se soustředí, nechají se snadno rozptýlit
»» hyperaktivita – bývají velmi neklidní
»» jsou výbušní nebo nepřiměřeně pasivní
»» nižší intelekt – omezená kapacita myšlení
»» poruchy krátkodobé paměti (neschopnost zapamatovat si informace)
»» omezená slovní zásoba (časté vulgarismy)
»» ve výuce nevědí, jak mají začít pracovat
»» mají potíže se čtením a početními úkony
»» kritické myšlení neodpovídá požadavkům jejich věku
»» vyznačují se často sebestředným myšlením – nedokáží přijmout, že jiný člověk má na situaci jiný názor
»» špatná schopnost snášet frustraci při neúspěchu
Viz Příloha č. 6 - Pokyny pro lektory
Postup zapojení
CS byla zapojena prostřednictvím etopeda VÚ. Projektové aktivity jsou součástí plánu výchovné činnosti.
4, Popis realizace Programu
Program je zaměřen na kontinuální práci s klientem po celou dobu pobytu ve výchovném ústavu.
Realizaci Programu zajišťuje v organizační rovině manažer projektu, v individuální rovině etoped výchovného
ústavu a koordinátor projektu ve spolupráci s lektory jednotlivých kurzů, vychovateli a dalším odbornými pracovníky podle potřeb Programu.
7
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Popis jednotlivých kroků pro realizaci Programu:
1. Vytvoření organizačních a technických podmínek pro realizaci:
»» dojednání formy spolupráce pro zajištění plnění aktivit s vedením VÚ,
»» dojednání formy spolupráce s pg.pracovníky VÚ na realizaci projektových aktivit,
»» příprava povinné dokumentace pro vedoucí aktivit tj.:
-- žádost o uvolnění klientů na projektové aktivity mimo ústav
-- zápisy z aktivit
-- prezenční listiny
-- měsíční výkazy práce
-- školení o BOPZP
»» průběžně upřesňování a koordinace aktivit Programu ve spolupráci: manažerka projektu, koordinátor, etoped, vedoucí vychovatel,
»» vytvoření materiálních podmínek pro realizaci aktivit,
»» podpis Dohody o výpůjčce (viz Příloha č.1).
2. Navázání spolupráce s jednotlivými klienty. Při vstupním pohovoru nabídne etoped klientovi účast v jednotlivých aktivitách Programu. Ve vzájemné spolupráci vytvoří předběžný individuální plán. Klientova zakázka je
zapracována do Reedukačního záznamového listu klienta (interní materiál VÚ).
3. S klientem je sepsána Dohoda o účasti v programu a Souhlas s využitím osobních údajů (současně byl následně
zajištěn podpis zákonného zástupce).
4. V rámci VÚ jsou realizovány jednotlivé aktivity Programu. Etoped/manažer projektu spolupracuje s klienty
na plnění vybraných aktivit.
5. V rámci individuální spolupráce jsou etopedem klientovi opakovaně nabízeny jednotlivé aktivity Programu,
do kterých se v průběhu spolupráce může zařadit. Je akceptována a aktualizována „zakázka“ klienta a vedení
ústavu (návaznost na systém bodového hodnocení klienta).
Délka trvání:
Program trvá pod celou dobu pobytu ve výchovném ústavu. Po propuštění je možné navázat aktivitami programu
regionálního reintegračního centra v Mostě (mentoring, přechodné ubytování, poradenství atp.)
8
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Obrázek č. 1: Struktura Programu s návazností na aktivity reintegračního centra
Po dobu pobytu ve VÚ
Motivační program – individuální a skupinová práce
»» motivační program pro uživatele drog
»» aktivizační pracovní program
Po výstupu z VÚ
Přechodné ubytování
Mentoring
»» nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů
»» vyjasnění profesní orientace
Poradenství
»» rekvalifikační kurzy
»» motivačních exkurze a stáže na pracovišti
»» tréninkové bydlení - Most
Základní formy práce
»» Individuální
»» Skupinová
»» Krátkodobá pobytová
5, Charakteristika Programu
Program byl přizpůsoben individuálním zvláštnostem a specifických vzdělávacím potřebám CS. Zejména byly u CS
podporovány:
»» schopnost pochopení nároků sociální situace
»» rozvoj sebekontroly a seberegulace (jak se chovat, proč a kdy)
»» orientace na řešení problémů
»» odhalování souvislostí a zákonitostí
»» vyjadřování vlastních myšlenek
»» vyhledávání informací a nalézání řešení
»» zvědavost a zvídavost
»» vytváření kladných perspektiv, cílů, plánů na dosažení
»» tvořivé myšlení
V projektu byl ověřen komplexní výchovně vzdělávací program, který charakterizuje:
»» ucelenost programu (program trval od nástupu do výchovného ústavu do propuštění event.v případě
zájmu byly nabízeny služby klientům i po výstupu)
»» variabilnost programu (možnost obměny aktivit, otevřenost skupin)
»» individuální přístup ke klientům - zohlednění specifických zvláštností
9
Metodika výchovně vzdělávacího programu
»» orientace na řešení problémů jednotlivců (zmírnění dopadu institucionalizace, vytváření koncepce
osobní autonomie)
»» princip pozitivní motivace
»» princip užitečnosti - zohlednění potřeb klientů i společnosti se promítlo do volby kurzů a přípravy
metodik
»» princip přenositelnosti - aktivity je možné realizovat v dalších zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy
Společné cíle aktivit:
»» Zvyšování úrovně znalostí a praktických dovedností, potřebných v začlenění do společnosti a na trh práce –
podpora potřebných kompetencí.
Předpokládaný dopad
Aktivizace jednotlivců.
Posílení sociálních dovedností a praktické orientace v civilním životě.
Zlepšení pozice jednotlivců při vstupu na trh práce.
Kompetence podporované u cílové skupiny
K utváření a rozvoji kompetencí klienta směřuje a přispívá obsah jednotlivých aktivit Programu:
V přechodu do běžného života:
»» Kompetence k efektivní komunikaci /všeobecně vzdělávací kurz
»» Kompetence sociální /všechny aktivity
»» Kompetence občanské /kurz právního minima
»» Kompetence k samostatnosti /výstupní program, kurz sebeobslužných aktivit, stáže na pracovišti
»» Kompetence k řešení problémů, překonávání překážek/výstupní program, kurz osobnostního rozvoje,
»» Kompetence ke zvládání zátěže /zátěžový program tělesné výchovy
»» Kompetence k vyhledávání informací a orientaci v nich/exkurze u zaměstnavatelů, kurz Základy práce
na PC, kurz sebeobslužných aktivit, všeobecně vzdělávací kurz
Při vstupu na trh práce:
»» Kompetence k celoživotnímu učení / kurz zaučen v oboru truhlář, kurz zaučen v oboru svářeč, kurz příprava
na absolvování autoškoly - os.automobil/traktor, kurz zaučen v oboru zahradnické práce/obsluha křovinořezu, kurz obsluha vysokozdvižného vozíku
»» Kompetence ke spolupráci /program tělesné výchovy, aktivizační pracovní program
6, Principy Programu
Pracovníci Programu dbají na respektování základních lidských práv klientů i na ostatní nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem na všech úrovních a ve všech částech Programu.
Pracovník se při práci s klientem řídí následujícími principy :
1. Nezávislost a nestrannost
»» Pracovník při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech, zejména v oblastech
politiky, víry, světového názoru, osobního vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod.
10
Metodika výchovně vzdělávacího programu
»» Pracovník poskytuje své služby nezávisle na postojích zřizovatele organizace a případných dárců.
»» Pracovník poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích nebo osobách, které by
mohly mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu.
»» Pracovník nehodnotí postoje a názory klientů.
»» Pracovník poskytuje služby bez ohledu na své aktuální pocity, náladu a rozpoložení. Zejména nepřenáší
vlastní problémy na klienta.
»» Pracovník při poskytování služby vždy sleduje uspokojování potřeb klienta a vyvaruje se jakéhokoliv jednání
sledujícího osobní prospěch nebo prospěch jiných osob.
»» Pracovník při poskytování služeb dbá, aby jeho jednáním nedocházelo k nepřiměřeným zásahům do osobní
sféry klienta nebo jiných osob. Zejména se vyvaruje jakéhokoliv jednání k neprospěchu klienta nebo jiných
osob.
»» V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na organizaci, kde tato
okolnost nehrozí.
2. Zákaz diskriminace
»» Pracovník poskytuje služby klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální
orientace, politické příslušnosti, světového názoru, sociálního statusu, víry a náboženství apod.
»» Pracovník se vyvaruje jakékoliv formy diskriminačního jednání vůči klientovi.
»» Pracovník poskytuje služby bez předsudků.
3. Respekt k právu a morálce
»» Pracovník při poskytování služby vždy jedná v souladu s právními předpisy, morálními zásadami a principy
občanského soužití.
»» Pracovník vede klienta v mezích poskytování služby k respektu k právu a morálce.
4. Mlčenlivost
»» Pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná.
»» Pracovník je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své spolupráce s prvním
klientem.
»» Pracovník je vázán mlčenlivostí o všech získaných informací o klientech, a to i po ukončení spolupráce
s klientem.
5. Bezplatnost
»» Služby pro klienty jsou bezplatné, pracovník proto od klientů nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od klientů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu.
6. Respekt
»» Pracovník respektuje právo klienta na informace.
»» Pracovník respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta.
»» Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
»» Pracovník žádným přímým, ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
»» Pracovník neponižuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté, situaci.
»» Východiskem práce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti.
7. Individuální práce s klientem
»» Pracovník bere na vědomí, že každý člověk je individualita se svými vlastními zájmy, potřebami, přáními,
pozicemi, životními cíli, schopnostmi, radostmi, starostmi, problémy a nedostatky.
11
Metodika výchovně vzdělávacího programu
»» Pracovník přizpůsobuje práci s každým jednotlivcem jeho individuálním charakteristikám.
»» Pracovník neslibuje, co nemůže splnit, a umí říci „ne“.
»» Pracovník vždy učiní, co slíbil, nebo vysvětlí, z jakého důvodu slíbené učinit nemohl.
»» Pracovník je pro klienta dobrým příkladem.
8. Prevence
»» Pracovník předchází v mezích svých možností a schopností vzniku konfliktu s klientem a takovému jednání
klienta, které by bylo v rozporu s právem či morálkou.
»» Pracovník upozorňuje klienta na rizika jeho jednání příčícího se právu či morálním zásadám, pokud jsou
mu známa.
»» Pracovník je povinen klienta upozornit, že má podle trestního zákona informační povinnost, a vysvětlit klientovi, co tato informační povinnost znamená.
»» Pracovník je při poskytování služby veden ideou, že je součástí procesu sociální integrace klienta, a podle
svých schopností a možností se snaží o co nejširší přínos tomuto procesu.
7, Diferenciace v Programu
Obrázek č.2: Diferencovaný přístup v Programu
nástupní
program
výstupní
program
režimové
působení
+
činnostní
terapie
program
pro uživatele
drog
program
pro
pachatele
tr.činů
Těžiště Programu tvoří režimové působení (základ tvoří vnitřní řád) a činnostní terapie (pracovní program, vzdělávací a volnočasové aktivity) .
12
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Nástupní program
Cíl:
a. seznámit klienta s pravidly vnitřního řádu,
b. obeznámení s nabídkou projektových aktivit, stanovení individuálního akčního plánu.
Pozn. ad a) Tomuto cíli Programu byla v projektu jednoznačně věnována nejmenší pozornost. Vedení ústavu bylo
spokojeno se stávajícím stavem a postupy.
Program pro uživatele drog
Cíl:
a. seznámit uživatele drog s dopadem a riziky užívání návykových látek (bilancování),
b. pokusit se navodit u účastníků programu „vnitřní potřebu změny“ a následně dlouhodobě udržet tuto pozitivní motivaci.
Program pro pachatele trestných činů
Cíl:
a. vytvoření programové nabídky výchovných opatření/povinností (dle zákona č.218/2003 Sb. §18),
b. vytvoření nabídky pracovních aktivit pro výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací, organizační
zajištění.
Pozn. Pro pachatele trestných činů je využitelný Učební program pro osoby s kriminální minulostí. Tento
program byl ověřen ve VÚ Buškovice, Kostomlaty (více na www.spj.cz/Index.php?page=10).
Výstupní program
Cíl:
a. v „externím“ intenzivním pobytovém programu zmírnit negativní dopad institucionální péče,
b. podpořit u účastníků rozvoj sebeobslužných dovedností potřebných v běžném životě, podpora samostatnosti
v rozhodování, schopnosti vyhledávat informace atp..
8, Jednání se zájemcem o Program
Principy pro vedení rozhovoru s klientem v rámci Programu:
»» Pracovník vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a klientovi naslouchá.
»» Pracovník vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je, a případnou změnu těchto cílů
iniciuje vždy s klientovým souhlasem.
»» Pracovník musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a
volbu řešení optimálního.
»» Informace a rady sdělované pracovníkem musí být pro klienta zcela srozumitelné.
»» Pracovník navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou v rozporu s klientovými
názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné situace.
»» Pracovník neprosazuje taková řešení, která sice vyhovují jeho speciálním znalostem a dovednostem, ale
snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná.
»» Pracovník nikdy nevnucuje klientovi řešení, se kterým klient nesouhlasí, o kterém váhá nebo pochybuje.
»» Pracovník vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat.
»» Pracovník podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí.
»» Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí pracovník provádět s jeho vědomím a souhlasem.
13
Metodika výchovně vzdělávacího programu
9, Dohoda o účasti v Programu
Dohoda o účasti v Programu (viz Příloha č. 2) byla uzavřena s klienty na počátku spolupráce.
Jedná se o dvoustranný akt uzavřený mezi klientem a realizátorem Programu (zastoupeným statutárním
zástupcem).
Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a třetí se stane součástí
osobního spisu klienta vedeného výchovným ústavem.
10, Přijímání a vyřizování stížností
Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osob, které realizují Program, a to písemně (schránka umístěná ve VÚ pro tyto účely) nebo osobně osobě zodpovědné za realizaci programu či jiným
pracovníkům VÚ.
Organizace zodpovědná za realizaci Programu tento podnět s klientem a dotyčným pracovníkem/pracovníky projedná do 30 dnů od doručení stížnosti klienta.
O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci Programu.
Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu Programu.
11, Popis jednotlivých komponent Programu
Motivační program – individuální a skupinová práce
Obsah programu tvoří především pracovní, vzdělávací a terapeutické aktivity zaměřené na podporu pozitivního
potenciálu jednotlivců.
Počet účastníků: 100
Organizační zajištění: etoped, koordinátor ve spolupráci s vychovateli a lektory aktivit
Záměr:
Záměrem motivačního programu je obrátit pozornost ke společensky uznávaným hodnotám, k převzetí zodpovědnosti za vlastní budoucnost. Do aktivit by se měl promítat princip pravidelnosti, individuálního přístupu, spolupráce ve skupině, vytváření hodnot a aktivního zapojení klientů.
Cíle:
»» naučit účastníky, jak se mají přizpůsobit
»» rozvíjet smysl pro povinnosti
»» zprostředkovávat pocit kompetence
»» rozvíjet dovednosti způsobem orientovaným na proces - učit účastníky užitečnému způsobu myšlení
»» vytváření pozitivního sebehodnocení, podpora sebedůvěry
»» vytvořit prostor pro nácvik sociálních dovedností a morálního chování
Postup:
Jako postup v realizaci nebyl volen tradiční způsob výuky, který klade důraz na konkrétní úkony (objem vědomostí
– tzn. orientace na výsledek), ale výchovně vzdělávací proces, který vede k podpoře žádoucích učebních návyků a
praktických dovedností.
14
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Části motivačního programu:
ɶɶ motivační program pro uživatele drog
ɶɶ aktivizační pracovní program
ɶɶ nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů
ɶɶ vyjasnění profesní orientace
ɶɶ rekvalifikační kurzy
ɶɶ motivačních exkurze a stáže na pracovišti
ɶɶ výstupní program - tréninkové bydlení
Aktivizační pracovní program
1. Ekologické aktivity
Cíl:
»» aktivizovat klienty a učit je reagovat svou činností na víc, než je sociálně vyžadováno, podpora sociálního přesahu (odpovědnost za sebe, za druhého, skupinu, situaci, společenství atp.), podpora vnímání
sebeúčinnosti.
»» přispět k rozvoji životního prostředí na Podbořansku
»» u jednotlivců přispět k narušení desociální strategie „více brát než dávat“ a přispět tak navození nové pozitivní zkušenosti se sebou, která upevní žádoucí motivaci.
Délka trvání: průběžně
Příklady aktivit:
»» nasazování chráněných ryb
»» testování a čištění vod
»» odstraňování černých skládek
»» sázení stromů, keřů
»» výroba krmelců,kachních hnízdících budek, budek pro zpěvné ptáky aj.
Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor
2. Úprava okolí ústavu
Cíl:
»» realizace projektu úpravy návsi v Pšově
Délka trvání: průběžně
Příklady aktivit:
»» úprava cest a parkoviště
»» osazování stromy, křovinami atp.
Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor
15
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Rekvalifikační kurzy
Cíl:
»» příprava klientů na uplatnění se na trhu práce
Časová dotace celkem: podle kritérií rekvalifikačních kurzů
Počet účastníků: dle možností VÚ a realizátorů kurzu
Organizační zajištění: koordinátor, lektoři, dodavatel rekvalifikačního kurzu, pověřený pracovník VÚ
Postup:
Základní podmínkou pro posílení uplatnitelnosti mladistvých na trhu práce je zvýšení či rozvoj jejich kvalifikace.
Důležitou součástí Programu je proto zajištění rekvalifikačních kurzů.
Při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu je nezbytné:
»» průzkum aktuální poptávky na trhu práce v cílovém regionu,
»» příprava a úzká spolupráce s pracovníky VÚ s cílem zjistit možnosti i omezení v daném zařízení, zjištění
složení CS (potřeby, předpoklady),
»» zohlednit časové hledisko realizace kurzu,
»» zjistit náklady a technické podmínky v dané věznici pro realizaci rekvalifikačního kurzu.
Motivační exkurze a stáže
Doplňkovou aktivitou, která má za cíl podpořit profesní orientaci jednotlivců je exkurze u zaměstnavatele a motivační stáž u vybraného zaměstnavatele.
Postup při realizaci této aktivity:
»» komunikace se zaměstnavateli (1. fáze – motivační: seznámení zaměstnavatelů se specifiky cílové skupiny
z VÚ, možnostmi spolupráce už v rámci práce ve VÚ, 2. fáze – organizační: příprava setkání),
»» předání informací klientům ve VÚ o možnosti zapojení do exkurze či stáže u konkrétního zaměstnavatele,
»» výběr vhodných zájemců,
»» příprava a realizace exkurze či stáže ve spolupráci s pracovníky VÚ (dojednání termínu, povolení k opuštění
VÚ aj.).
Výstupní program
Záměrem výstupního programu je zajistit diferencovaný přístup v zacházení s klienty v období před dosažením
zletilosti. Pilotní tříměsíční program si klade za cíl ověřit v praxi socioterapeutický program postavený na komunitním způsobu práce a psychoterapeutickém přístupu.
Místo konání: Most, Pravoslavný monastýr, ul. J.Žižky
Cílová skupina: klienti v období před propuštěním z VÚ
Podmínky pro zařazení:
»» nižší útěkovost jednotlivce
»» schopnost respektovat základní pravidla (bez výrazných výkyvů)
»» individuální posouzení potřebnosti kolektivem pg.pracovníků VÚ
Personální zajištění:
Na směně vždy 1 pg.pracovník + 1 asistent (dobrovolník, laik)
16
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Cíle programu:
Hlavním cílem je ověření metod práce v těchto oblastech:
»» aktivizace pozitivního potenciálu
»» sebeobslužné dovednosti
Skupina max. 4 chlapců je založena na komunitním způsobu práce, denně se účastní různých forem pracovního a
terapeutického programu.
Konkrétní cíle:
Podpořit kompetence potřebné v přechodu do civilního života
»» sebedisciplína (režim dne, povinnosti/zábava)
»» sebeobslužné dovednosti (vaření, údržba prádla, hygienické návyky aj.)
»» samostatnost při jednání s úřady
»» nácvik spolupráce v rámci komunity
»» všeobecný přehled/schopnost vyhledávat informace
»» organizace času, včetně smysluplného trávení volného času
Terapeutické cíle:
»» pozitivní přeladění, vytváření kladných životních perspektiv
»» rozvoj pozitivního potenciálu klienta – aktivizace, motivace
»» podpora sebedůvěry a rozvoje přiměřeného sebepojetí
»» umožnění zkušenosti s pozitivním přijetím autoritami
»» podpora prosociálního chování
»» změna postoje k užívání drog (důraz na důslednou abstinenci)
Základní principy programu:
»» princip činnosti – zapojení do řízených aktivit po celý den
každý den od 9 - 14 hod – program mimo vilu
o víkendech celodenní program mimo vilu
»» princip osobnostního vedení (důraz na ind.přístup) – 1 pracovník/3 chlapci
»» princip důslednosti (předpokládá přijetí závazku ze strany všech pg.pracovníků, důslednost v dodržování
programu, osobní příklad)
»» princip respektu/ pozitivního hodnocení (terap.přístup, pravidelné společné hodnocení pokroků jednotlivců v rámci komunitního sezení)
Pracovní program :
»» výroba svíček pro potřeby církve
»» prospěšné práce (církev, mat.školy aj.)
»» motivační stáž u zaměstnavatele
Osobnostní rozvoj:
»» individuální terapie
»» komunitní sezení
17
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Vzdělávání:
»» PC kurz
»» všeobecně vzdělávací kurz
»» kurz sebeobslužných aktivit
»» aj.
Volný čas:
»» lezecká stěna, stolní tenis, kulturní akce aj.
12, Hodnocení efektivity Programu
Ukazatele úspěchu Programu:
»» naplnění stanovených cílů Programu
»» naplnění stanovených indikátorů Programu
-- počet zapojených klientů
-- počet absolventů kurzů
»» subjektivní spokojenost klientů s Programem
Kritéria efektivity Programu:
»» Zahrnuje Program získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život?
»» Odpovídá Program věkovým a individuálním zvláštnostem klientů?
»» Zohledňuje Program specifické vzdělávací potřeby klientů?
»» Zohledňuje Program místní specifika?
»» Jsou metody vzájemně provázané?
»» Počítá Program s komplikacemi a nabízí možnosti, jak je zvládat?
Tabulky:
1. Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5 )
Tabulka Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5) čerpá z těchto dokumentů:
»» Seznam klientů (viz popis dokumentů )
»» Zápisy z jednotlivých aktivit (viz popis dokumentů)
»» Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám (viz Příloha č. 4)
»» Osvědčení o absolvování kurzů/programů
Popis dokumentů:
Seznam klientů – jedná se o přehledy klientů, jež dodává manažerovi Programu etoped v průběhu projektu.
Aktualizuje jej vždy po určitém období, kdy se do něho zapojí noví klienti.
Zápisy z jednotlivých aktivit – vychovatelé a lektoři, kteří pracují s klienty v Programu, dodávají manažerovi
projektu průběžně Zápisy z jednotlivých aktivit. Zápisy obsahují informace: datum, místo, čas aktivity; jména zúčastněných klientů, případně omluvených/neomluvených klientů; program a závěry z konkrétní aktivity.
18
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám Programu a jejich vyhodnocení – na konci jednotlivých
aktivit/lekcí Programu vyplňují účastníci zpětnou vazbu. Zpětné vazby jsou vždy přizpůsobené dané aktivitě Programu, většinou obsahují zhruba následující položky k hodnocení: celková spokojenost s tématy, jejich zajímavost
a přínosnost, zda měl klient dostatečnou možnost zapojit se aktivně do dané aktivity, dotaz na návrhy na změnu či
doplnění Programu o další aktivity. Vyhodnocení, jež je shrnutím a výstupem z těchto zpětných vazeb, zpracovává
nezávislý evaluátor. Tato vyhodnocení pak zasílá průběžně manažerovi Programu, který zajistí, že podněty klientů
budou zapracovány do metodik.
13, Ochrana práv klientů
Pracovník Programu respektuje základní lidská práva klientů služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných
norem a pravidel občanského soužití. Pracovník zejména dbá na ochranu klienta v oblastech osobní svobody, soukromí, osobních údajů, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací, apod.
Kritéria:
Pracovník zná situace možného porušování práv klientů a stanovené vnitřní mechanismy, které zamezují jejich
porušování, a využívá je v případě potřeby v praxi.
K porušení práv klientů může docházet zejména v následujících situacích:
»» pracovník nerespektuje svobodnou vůli klienta při volbě řešení vlastní nepříznivé situace nebo svobodnou
vůli klienta ukončit spolupráci s organizací,
»» diskriminační chování pracovníka,
»» nadměrná péče o klienta, která vede k vytváření závislosti na organizaci,
»» odmítnutí poskytnutí služeb Programu klientovi, splňujícímu kritéria pro zařazení do Programu, mimo popsané důvody pro ukončení práce s klientem (viz kapitola I. 3 Cílová skupina),
»» pracovník realizuje Program v rozporu s principy nestrannosti, nezávislosti, důvěrnosti a bezplatnosti,
»» pracovník poruší princip mlčenlivosti.
Výše uvedeným situacím je nutno přecházet a nebo je napravit následujícími způsoby:
»» Pracovník je povinen realizovat Program v souladu s touto metodikou a jejími pravidly a všemi závaznými
vnitřními pokyny organizace.
»» V případě, že z jakéhokoli důvodu není pracovník schopen zajistit práva klienta, je povinen o tom neprodleně
informovat vedoucího organizace zodpovědné za realizaci Programu, který zajistí nápravu, nebo dle možností ihned předá klienta jinému pracovníkovi, který je schopen tato práva zajistit.
»» Zjistí-li jiný pracovník nebo vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu, že jsou porušována práva
klienta, pak pokud je to v jejich možnostech, ihned zjednají nápravu nebo učiní všechny kroky k tomu, aby
náprava byla zjednána co nejdříve; při sjednávání nápravy jsou povinni situaci řešit s organizací zodpovědnou za realizaci Programu.
»» Pokud dojde ze strany pracovníka k porušování práv klientů, situaci bude řešit vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu.
Rozhodnutí klienta o řešení vlastní situace je respektováno.
19
Metodika výchovně vzdělávacího programu
PERSONÁLNÍ ČÁST
1, Personální struktura, vymezení rolí
Doporučení minimálních požadavků na pracovníky zajišťující realizaci Programu
(konkrétní počet pracovníků a pracovní náplň závisí na počtu zapojených regionů, věznic a klientů)
Manažer (vedoucí) projektu
Obsahové a odborné zajištění Programu a jednotlivých aktivit, rozhodovací pravomoc, vyřizování stížností.
Koordinátor
Zajištění komunikace s věznicemi, organizační zajištění jednotlivých komponent, zajištění, vyhledání a vyškolení
mentorů, vedení dokumentace Programu.
Asistent
Administrativní podpora, zpracování hodnocení efektivity Programu.
Lektoři programů a kurzů
Dle konkrétních požadavků jednotlivých aktivit.
20
Metodika výchovně vzdělávacího programu
PROVOZNÍ ČÁST
1, Minimální prostorové a materiální vybavení
Realizace Programu vyžaduje minimální zázemí v podobě kanceláře s přístupem k internetu, telefonickým připojení.
Prostorové a materiální vybavení jednotlivých komponent Programu je třeba konzultovat s lektory a realizátory
rekvalifikačních kurzů.
2, Finanční zajištění
Doporučení pro psaní rozpočtu pro zajištění realizace Programu. Konkrétní náklady, včetně počtu pracovníků a
výše jejich úvazků záleží na rozsahu projektu.
Náklady jsou rozčleněny do tří tabulek.
Tabulka 1 popisuje náklady nezbytné na organizační zajištění realizace Programu, individuální práce s klientem,
motivačního programu a chodu organizace zodpovědné za Program.
TABULKA 1
ORGANIZÁTOR
Lidské zdroje (Pracovníci)
Poznámka
Manažer projektu
Asistent projektu
zajištění realizace projektu, výše platu záleží na odbornosti
pracovníka a náročnosti pozice, nutno zahrnout i odvody
zaměstnavatele
Ostatní potřeby
Koordinátor projektu
Kancelář
Vybavení kanceláře nábytkem
Počítače
zajištění pracovních míst pro zaměstnance
Tiskárna / Kopírka
Provozní a režijní výdaje
Flipchart / Dataprojektor
potřebný k realizaci kurzů
Účetní služby
vedení účetnictví projektu
3, Informovanost o Programu
Realizující organizace Programu zpřístupňuje veřejnosti informace o poskytovaných službách, a to zejména prostřednictvím webových stránek.
V organizaci, která poskytuje služby pro klienty jsou viditelně umístěny informace o způsobu poskytování těchto
služeb a na požádání je klientovi předložena Metodika Programu.
Nabídka aktivit Programu je zapracována do informačních materiálů. Tyto jsou běžně dostupné klientům i široké
veřejnosti.
21
Metodika výchovně vzdělávacího programu
PŘÍLOHY
1. Vzor: Souhlas klienta s využitím osobních údajů
2. Vzor: Dohoda o účasti v Programu
3. Vzor: Dohoda o výpůjčce materiálu
4. Vzor: Dotazník na zpětnou vazbu
5. Přehled zapojení klientů
6. Pokyny pro lektora
7. Nabídkový list – výchovné povinnosti
8. Individuální plán – výstupní program
9. Školící pomůcka Muzikoterapie
10. Metodické listy
Seznam použité literatury:
R.Gajdošová,G.Herényiová – Rozvíjení emoční inteligence žáků, Portál 2006
Pozn.
Jako předloha pro přípravu této metodiky posloužila Metodika Reintegračního programu z projektu Šance
(ESF - Iniciativa Společenství EQUAL).
22
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 1
Vzor: Souhlas klienta s využitím osobních údajů
SOUHLAS S VYUŽITíM osobních údajů
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum (dále jen Mosty) jako příjemce grantu z ESF - OPRLZ má povinnost
zabezpečit jmenovitý seznam s kontakty konečných příjemců /členů cílové skupiny/ a zabezpečit jejich souhlas
s využitím těchto údajů pro následné hodnocení projektu.
Osobní údaje mohou být využity pouze o.s. Mosty či další osobou pověřenou MŠMT pouze k výše uvedeným
účelům. Uvedené údaje považujeme za důvěrné a nebudou poskytovány žádné další osobě
………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:
………………………………………………………………………
Rok narození:
………………………………………………………………………
Kontaktní adresa (nemusí být trvalé bydliště):
………………………………………………………………………
Souhlasím s poskytnutím svých identifikačních a jiných osobních údajů o.s. Mosty v rozsahu potřebném pro mou
spolupráci v rámci Projektu Pšov (ESF – OPRLZ) a sice po dobu trvání projektu a dále po dobu 5 let od ukončení mé
spolupráce s Mosty, pokud nedojde k odvolání dříve.
Souhlasím s využitím mých osobních údajů ke zpracování závěrečného hodnocení a případné kontrole projektu
ze strany poskytovatele grantu.
Souhlasím s pořízením a použitím mých fotografií z projektových aktivit k propagaci a ke zpracování závěrečného
hodnocení projektu.
Podpis klienta:
Podpis zákonného zástupece:
Datum:
23
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 2
Vzor: Dohoda o účasti v Programu
DOHODA O ÚČASTI
V Komplexním výchovně vzdělávacím PROGRAMU v rámci Projektu Pšov
I.
Smluvní strany
1.
Název:
Adresa:
IČ:
Zastoupený:
Mosty – sociálně psychologické centrum
J. Skupy 202/2303, 434 01 Most
26661306
Mgr. Kateřinou Malou
2.
Jméno:
............................................................ (dále „klient“)
Datum narození: ............................................................
Bytem:
............................................................
II.
Komplexní výchovně vzdělávací program
Podpisem této dohody se klient stává účastníkem programu zajišťovaného v rámci Projektu Pšov.
Cílem programu je podpora klíčových kompetencí mladistvých ve výchovném ústavu. Program se bude uskutečňovat
zejména formou individuálních nebo skupinových aktivit podle nabídky výchovného ústavu a konkrétní poptávky
klienta.
Program podle této dohody bude součástí individuálního akčního plánu, který je stanovován ve výchovném ústavu.
Program bude probíhat od podpisu této dohody do propuštění klienta z výchovného zařízení.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Klient se zavazuje účastnit se aktivit programu, spolupracovat s pracovníky výchovného ústavu a o.s. Mosty a
poskytovat potřebnou součinnost. Klient bere na vědomí, že neodůvodněné odmítání spolupráce s pracovníky
projektu může mít obdobné důsledky jako nespolupráce s pracovníky výchovného ústavu.
IV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a jeden
se stane součástí osobního spisu klienta vedeného Výchovným ústavem v Pšově.
Tato dohoda trvá do dne propuštění klienta z výchovného zařízení.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, dohodu
si přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
V Pšově, dne ...........................
...................................................
Klient
.............................................................................
o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum
24
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 3
Vzor: Dohoda o vypůjčce materiálu
Smlouva o výpůjčce
uzavřená dle Zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku
mezi
Organizace:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
(dále jen půjčitel)
a
Organizace:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
(dále jen vypůjčitel)
Uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce v souvislosti s realizací Projektu Pšov financovaného v rámci OP RLZ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0110
Touto smlouvou vznikne vypůjčiteli právo věci po dobu realizace projektu do předpokládaného konce projektu, tj.
do 30.6.2008 bezplatně užívat.
Předmět výpůjčky:
Vybavení potřebné k realizaci klíčových aktivit výše uvedeného projektu dle schváleného rozpočtu. Přesná
specifikace jednotlivých předmětů výpůjčky bude zřejmá z předávacích protokolů, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
Na základě předávacích protokolů budou tedy průběžně předávány jednotlivé předměty výpůjčky k řádnému
užívání. Půjčitel je povinen předat věci ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Účel výpůjčky:
zajištění materiálních podmínek pro realizaci projektových aktivit ve prospěch modernizace výchovy a
vzdělávání ve školském zařízení (aktivizační dílna, PC učebna, terapeutická místnost, keramická dílna,
hudebna, zahradnický stroj aj.)
1. Vypůjčitel je oprávněn užívat věci řádně a v souladu s účelem, který je ve smlouvě
dohodnut, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením (§ 661
ods.1).
2. Vypůjčitel nesmí přenechat věci k užívání jinému (§ 661 ods.2).
3. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce
stanovené doby zapůjčení.
4. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže
vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
5. Vypůjčitel je povinen umožnit vždy na požádání provedení řádné inventarizace
předmětného majetku.
V Pšově, dne………………….
…………………………………….
za půjčitele
……………………………………
za vypůjčitele
25
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 4
Vzor: Dotazník na zpětnou vazbu
Dotazník na zpětnou vazbu
Název kurzu:………………………………………………………
- Projekt Pšov1. Jak jsi byl spokojený s průběhem kurzu?
 O------O------O------O------O------O------O------O 
2. Byl pro tebe výklad lektora vždy srozumitelný?
a, ne
b, občas ne
c, většinou ano
d, vždy ano
3. Vyhovovalo ti tempo probírané látky?
a, ano
b, ne
4. Je nějaké téma, které bys chtěl doplnit?
a, ne
b, ano: ………………………………………………………………………
5. Tvoje náměty a připomínky k realizaci kurzu (např. co bys navrhoval změnit v obsahu, v organizaci
kurzu, v přístupu lektora apod.):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Dne: ………………….
Jméno a příjmení: ………………………………………….
Podpis: …………………………………………
26
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 5
Přehled zapojení klientů
Příloha č. 5 - Přehled zapojení klientů (VÚ Pšov, Buškovice)
1. Motivační program pro uživatele drog
motivační program pro uživatele drog - skupinový
motivační program pro uživatele drog - individuální
2. Aktivizační pracovní program
veřejně prospěšné práce - náves Pšov, Podbořany
chovný rybník (nasazování ryb,výlov, čištění potoka aj.)
výroba pomůcek pro myslivce
3. Základní nabídka rozšiřujících kurzů
všeobecně vzdělávací kurz
kurz právního minima
kurz sebeobslužných aktivit
program zážitkové pedagogiky
program tělesné výchovy
program muzikoterapie
program arteterapie
kurz osobnostního rozvoje
4. Vyjasnění profesní orientace
5. Nabídka rekvalifikačních vzdělávacích kurzů
kurz zaučen v oboru truhlář
kurz zaučen v oboru svářeč
kurz příprava na absolvování autoškoly (os.automobil/traktor)
kurz zahradnické práce/obsluha křovinořezu
kurz obsluha vysokozdvižného vozíku
kurz Základy práce na PC
kurz Programátor webových aplikací
6. Nabídka motivačních stáží na pracovišti
motivační stáže u zaměstnavatelů
exkurze do firem
7. Tréninkové bydlení
CELKEM
počet
účastníků
vydaná
osvědčení
24
15
0
0
43
33
16
0
0
0
49
48
27
26
58
24
40
41
31
8
20
18
8
0
0
0
8
0
15
8
32
17
28
45
6
6
8
18
8
20
20
5
13
21
7
667
0
0
0
147
27
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 6
Pokyny pro lektora
Příprava lektora
»» Připravovat se na každou lekci.
»» Jasně stanovit cíle každé lekce, dobu konání ( na té trvat a sám jí dodržovat - nenechávat toleranci).
»» Zajistit program po celou dobu kurzu (tzn. plně vytížit). Připravit pestrý program – střídat aktivity.
»» Při přípravě programu počítejte s různým individuálním tempem jednotlivců.
»» Nevybírat úkol příliš těžký ani příliš lehký. Cílem je, aby účastníci dosáhli úspěchu.
Realizace - základní metodické pokyny
»» V rozvrhu počítat s častějšími hygienickými přestávkami.
»» Stanovit několik základních jasných pravidel a na těch trvat a sám je dodržovat. Osobní příklad je základním
předpokladem.
»» Oslovovat jménem, vyjadřovat respekt, základem úspěšné spolupráce je vztah na úrovni dospělý - dospělý.
Direktivní přístup vzbuzuje odpor, nepřátelství, zlost.
»» Počítat s kolísáním pozornosti – střídat činnosti.
»» Zadání úkolů opakovat, dokud není zřejmé, že pochopil.
»» Průběžně kontrolovat správnost plnění úkolu.
»» Pokládejte otázky, na které znají účastníci odpověď.
»» Předávat každému účastníkovi citové pozitivní ocenění. Oceňovat i drobné pozitivní výsledky.
»» Před zkouškou /závěrečným testem – zdůraznit alternativu možného opakování. Ocenit snažení, proces
pokroku.
Bezpečnost
»» Nenechávat cenné věci volně v dosahu mladistvého (pokušení neustojí).
»» Nepůjčovat peníze.
»» V případě výbuchu zlosti – „nepřilévat olej do ohně“ (nestupňovat napětí výtkami), odkázat z místnosti,
nechat venku zklidnit, teprve poté řešit.
»» Jakékoliv vážnější neshody ve vztahu s chlapcem, problémy – bezodkladně konzultovat s etopedem.
»» Přestupky řešit.
»» Důsledně dodržovat pokyny BOZP (samostatný dokument).
»» Zajistit osobně nepřvetržitý dozor nad mladistvým.
28
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 7
Nabídkový list – výchovné povinnosti
N a b í d k o v ý
list

výchovné povinnosti – společensky prospěšné činnosti (dle zákona
č.218/2003 Sb. §18)
- PRACOVNÍ PROGRAM Projekt „I cesta může být cíl“
-
Komu je program určen:
Cíl programu:
Obsah:
Organizační formy:
Realizátor:
-
•
•
pachatelé trestné činnosti, kteří jsou ochotni formou zapojení do společensky
prospěšného pracovního programu převzít zodpovědnost a aktivně prokázat
snahu o nápravu
klient by měl mít pozitivní vztah k přírodě a měl by být schopen samostatně
pracovat
zvyšovat míru odpovědnosti v jednání
rozvíjet pracovní návyky
-
výsadba a údržba stromů v aleji u Pšova
-
individuální a skupinové pracovní činnosti, dle potřeb dozorované a metodicky
řízené
(převážně úkolová práce)
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
- TERAPEUTICKÉ PROGRAMY I. Motivační program pro uživatele drog
Komu je program určen:
- dlouhodobí uživatelé drog
- mladiství ohrožení užíváním drog
Cíl programu:
• podpořit rozhodnutí pro změnu životního stylu - tzn.vyvolávat pochybnosti o
návykovém jednání, podpořit uvědomění rizik a problémů spojených s užíváním
drog, motivovat k zahájení léčení
• podporovat proces sebeuvědomění
Obsah:
- řízené tématické diskuse k drogové problematice,
- interaktivní hry podporující sebepoznání
Organizační formy:
- skupinová práce 1x 14 dnů
- individuální práce min. 1x14dnů
Realizátor:
K - centrum Chomutov – Jana Blažková, Bc. Petra Blažková
29
Metodika výchovně vzdělávacího programu
II. Motivační program „Poznej sám sebe“
-
Komu je program určen:
Cíl programu:
chlapci s disharmonickým vývojem osobnosti, kteří mají základní osobnostní
předpoklady
pro intenzivní práci ve skupině (mentální úroveň, vyloučení poruch osobnosti atd.)
• podpořit rozvoj sebeuvědomění
• motivovat ke korekci sociálního chování
• podpořit proces osobní zrání
Obsah:
-
dynamická skupinová psychoterapie
Organizační formy:
-
skupinová práce 1x týdně po dobu 3-5 měsíců v otevřené skupině – max.10 chlapců
Realizátor:
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum - PhDr. Simona Lengeylová,
Mgr. Aleš Mikolášek
III. Systemická terapie
Komu je program určen:
-
chlapci s poruchami chování (základními podmínkami pro zahájení spolupráce
jsou
potřebná intelekt. kapacita, vyjadřovací schopnosti a motivace)
Cíl programu:
• podpořit schopnost sebereflexe a rozvoj přiměřeného sebepojetí – stimulovat
pozitivní osobnostní kvality
• motivovat ke změně jednání v mezilidských vztazích
Obsah:
-
systemická terapie
Organizační formy:
-
individuální konzultace –min. 1x/14 dnů
rodinná terapie – dle možností
Realizátor:
Výchovný ústav Pšov – Mgr. Kateřina Malá
30
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 8
Individuální plán – výstupní program
31
Metodika výchovně vzdělávacího programu
32
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 9
Školící pomůcka Muzikoterapie
33
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Příloha č. 10
Metodické listy
Kurzy podporující kompetence ke vstupu na trh práce:
Kurz „Obsluha křovinořezu“
Profil absolventa: účastník ovládá obsluhu a údržbu křovinořezu po teoretické i praktické stránce
Délka trvání: 20 hod
Kritéria pro zařazení:
»» min. 1 měsíc pobytu v zařízení
»» průměrná manuální zručnost
»» vztah k technice a k přírodě
»» pečlivost, trpělivost
Možnosti uplatnění: plnění trestu obecně prospěšných prací formou sekání travin, zhodnocení dovednosti u
zaměstnavatele
Realizátor: lektor
Osnova:
název
náplň
místo výuky
doby výuky
úvod
uvedení do problematiky práce s
křovinořezem
učebna
1 hod
dodržováno bezpečnostních
předpisů
seznámení s možností rizika během
sečení
učebna
1 hod
třídění a nakládání s odpadem
vztah k přírodě
učebna
2 hod
učebna
6 hod
•
•
10 hod
•
bezpečnost
práce
•
ekologie
•
•
provoz a údržba
seznámení s:
• konstrukcí křovinořezu
• ovládacími prvky
• používáním OOPP
• technikou sečení
praxe
praktická cvičení pod stálým dozorem
lektora
celkem:
areál VÚ Pšov
pozemky MěÚ
Podbořany
20 hod
34
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz „Zaučen v oboru zahradnické práce“
Profil absolventa: účastník získá základní teoretické znalosti v oblasti zahradnictví a zemědělství, získá dovednost
používat základní zahradnickou techniku
Délka trvání: 40 hod
Kritéria pro zařazení: zájem o obor
Možnosti uplatnění: pracovní realizace v oblasti zahradnictví/zemědělství, zájmová činnost
Realizátor: vychovatel
Cíl kurzu:
»» naučit účastníky provádět základní zahradnické/zemědělské úkony
»» seznámení s drobnou zahradní technikou, s obsluhou a řízením traktoru včetně údržby
»» motivovat jednotlivce se vztahem k zahradničení/zemědělství k další pracovní realizaci v této oblasti
»» posilovat odpovědnost, trpělivost, důslednost aj. morálně volní vlastnosti
»» motivovat jednotlivce ke kladnému vztahu k přírodě a vést k ekologickým aktivitám
Osnova:
Teorie:
»» bezpečnost práce - 1 hod
»» nauka o půdě, jejím složení, zpracování a využití - 1 hod
»» nauka o pěstování rostlin, hnojení – 3 hod
»» nauka o ekologií a její prosazování v praxi – 2hod
Praxe:
»» základní ruční práce se zahrádkářským/zemědělským nářadím - 3 hod
»» ruční pokos trávy - 10 hod
»» manipulace s materiálem - 2 hod
»» oprava a údržba nářadí (motyky, hrábě, vidle, lopaty atd.)- 2 hod
»» pěstování rostlin, hnojení a sklizeň, zavlažování – 5 hod
»» ekologická aktivita a praktická stáž – 11hod
35
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz „Obsluha vysokozdvižného vozíku“
Profil absolventa: účastník ovládá dovednosti potřebné pro obsluhu vysokozdvižného vozíku různých značek a je
připraven k absolvování zkoušek s celostátní platností (doplatek 100 Kč)
Délka trvání: 22 hod
Kritéria pro zařazení:
»» účastník nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel
»» zdravotní a psychická způsobilost (ne dlouhodobí uživatelé drog)
Možnosti uplatnění: pracovní realizace ve větších provozech
Realizátor: vzdělavatel v regionu
Osnova:
1. Nauka o konstrukci
Elektřina - zákl. veličiny, akumulátorové baterie, zákl. pravidla pro práci v akumulátorovně, elektrické
motory, regulace pojezdu, pohon hydrogenerátorů, druhy přenosu hnací síly. ( 3 hod teorie )
2. Nauka o konstrukci
Spalovací motory (včetně příslušenství), převodová ústrojí, katalyzační tlumiče výfuk. plynů, palivo
LPG - adaptéry. (3 hod teorie)
3. Nauka o konstrukci
Hydraulické soustavy. ( 2 hod teorie )
4. Denní kontrola, údržba
(Postup před uvedením do provozu, tlaky v pneu, zásady huštění, dotažení kolových matic,
doplnění provozních náplní, kontrola a ošetření baterie, dotažení šroubových spojů, kontrola řízení,
brzd, chodu motoru, pracovního zařízení, pojistek, ovladačů a kontrolek, správné označení).
2 hod teori)
5. Provoz
Jízda bez břemene (popis stanoviště řidiče, popis ostatních částí vozíku, kontrola před vyjetím,
priority kontroly během jízdy, jízda vpřed, zatáčení, řazení a přeřazování převod. stupňů, jízda vzad,
zatáčení vzad, projíždění zúžených prostorů, zdolávání svahů, řešení dopravních situací s použitím
dopravních značek, náležitosti pro přerušení a ukončení jízdy). (2 hod teorie)
6. Provoz
Jízda s břemenem ( 1 hod teorie )
7. Manipulace
(Plošinové vozíky - ukládání a zajištění břemen na plošině, zdvižné vozíky - nabíraní břemen na
vidlice podle zásad bezpečnosti, ukázky uplatnění zatěžovacího diagramu, ukládání břemen na nákl.
auta, do vagónů, případně do kontejnerů, zásady a postup stohování, ukládání břemen do a z regálů.
(2 hod teorie)
8. Manipulace
Použití přídav. zařízení ( 2 hod teorie )
9. Zdravotnická příprava
Postup při dopravní nehodě, vyproštění a uložení raněných, postup při poskytování první pomoci priority, zástava prudkého krvácení, obnova dechu a srdeční činnosti, protišoková opatření, pomoc
při vnitřním zranění, zlomeniny, popáleniny, poleptaniny, vymknutí kloubu, bezvědomí, transport
zraněných. (1 hod teorie)
10. Problematika životního prostředí
Postup při ekologické likvidaci vyjetých olejů ( hydraulický, motorový ). Postup při ekologické likvidaci
akumulátorů, trakčních akumulátorů. Postup při ekologické likvidaci opotřebených součástek.
(1 hod teorie)
11. Ověření teoretických znalostí formou písemného testu a praktických formou zkušební jízdy ( praktické zaučení dle potřeby účastníka ) (2 hod teorie)
36
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz „ Truhlářské práce“
Profil absolventa: účastník je schopen samostatně vyrábět jednoduché truhlářské výrobky, ovládá obsluhu soustruhu ad. truhlářských nástrojů
Hodinová dotace: 40 hod
Kritéria pro zařazení: motivace, potřebná zručnost
Možnosti uplatnění: příprava na další studium v oboru, pracovní realizace či zájmová činnost v oboru práce se
dřevem
Realizátor: lektor
Osnova:
1) Úvod do kurzu, seznámení s aktivitou a cílem kurzu
2) Bezpečnost při práci, dodržování pracovního řádu dílny
3) Poznávání dřevin, stavba a složení dřeva ( ukázka zpracování dřeva v lese)
4) Sortimentace dřevařské výroby (exkurze v dřevařském závodě)
5) Poznávání nástrojů
6) Technologie truhlářské výroby
7) Technologické postupy
8) Konstrukční spojování dílců
9) Jednoduché dřevěné konstrukce a výrobky
10) Povrchová úprava
1 hod
1 hod
3 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
6 hod
18 hod
3 hod
37
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz „Zaučen v oboru svářečské práce“
Profil absolventa: účastník si osvojil dovednost sváření prostřednictvím CO2,
je vybaven potřebnými teoretickými znalostmi a připraven k absolvování zkoušek (doplatek 500 Kč)
Délka trvání: 2,5 měsíce
Hodinová dotace: 146 hod
Kritéria pro zařazení:
»» uchazeč musí mít 18. narozeniny nejp. do 4 měsíců po nástupu do kurzu (závěrečné zkoušky v kurzu se dělají
po dosažení zletilosti na vlastní náklady účastníka)
»» zdravotní a psychická způsobilost (ne dlouhodobí uživatelé drog)
»» dobrá jemná motorika
»» pečlivost, trpělivost, vytrvalost v učení
Možnosti uplatnění: široká možnost pracovního uplatnění v rámci celé ČR s výborným platovým ohodnocením
Realizátor: vzdělavatel v regionu
Osnova:
Teorie:
40 hod.
»» Bezpečnostní ustanovení
7 hod.
»» Předpisy a normy
6 hod.
»» Nauka o materiálu
4 hod.
»» Základy elektrotechniky
6 hod.
»» Technologie svařování
5 hod.
»» Navary v poloze PA,deformace
4 hod.
»» Přídavný materiál
4 hod.
»» Zkoušky na svarech
4 hod.
Praxe:
106 hod.
»» Seznámení s pracovištěm
8 hod.
»» Manipulace s materiálem
6 hod.
»» Zapalování svařovacího oblouku
35 hod.
»» Svařování koutových svarů v poloze PA,PB
35 hod.
»» Svařování tupého spoje v poloze PA
22 hod.
»» Praktická cvičení
10 hod.
38
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz „Příprava na absolvování autoškoly
Profil absolventa: účastník zvládá řízení os. automobilu nebo traktoru po praktické i teoretické stránce, ovládá
údržbu vozidla a je připraven k absolvování testů autoškoly a získání řidičského průkazu (doplatek 400 Kč)
Délka trvání: 3 měsíce
Hodinová dotace:
Kritéria pro zařazení:
»» uchazeč nesmí mít soudně nařízený zákaz řízení motorových vozidel
»» věk – min.17 let
»» zdravotní a psychická způsobilost (ne dlouhodobí uživatelé drog)
»» bezproblémový průběh pobytu ve výchovném ústavu - zařazení do kurzu je jednou z nejvyšších forem
odměny
Možnosti uplatnění: práce s traktorem ve výchovném ústavu, pracovní realizace v zemědělství (brigády atp.),
pracovní realizace v oboru řidič os.automobilu
I. přípravná část: OBECNÁ ČÁST
Cíl: Zmapovat úroveň obecných znalostí zájemců o přípravu na autoškolu, prohloubit znalosti o provozu na
pozemních komunikacích dle z.361/2000 Sb. s ohledem na specifické vzdělávací potřeby chlapců
Realizátor: lektor
Hodinová dotace: 12 hod
Osnova:
1. úvodní motivace, mapování úrovně znalostí, vyhlášky, dopravní značky, křižovatky, povinná výbava automobilu, první pomoc
11 hod
2. Vědomostní test
1 hod
II. A - realizační část – kurz Příprava na absolvování autoškoly - os. automobil
Cíl: připravit účastníky se specifickými vzdělávacími potřebami na absolvování autoškoly – skupina – os.automobil
Hodinová dotace: 70 hod
Realizátor: vzdělavatel v regionu
Osnova:
Teorie: 42 hod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Provoz na pozemních komunikacích
Podmínky provozu vozidel
Schvalování technické způsobilosti
Zdravotnická příprava
Bezpečnost silničního provozu
Pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy
Dopravní značky, křižovatky
Podmínky provozu vozidel
5 hod
5 hod
5 hod
5 hod
5 hod
5 hod
7 hod
5 hod
Praxe: 28 hod
Jízdy v terénu
28 hod
39
Metodika výchovně vzdělávacího programu
II. B – realizační část - kurz Příprava na absolvování autoškoly – traktor
Profil absolventa: účastník ovládá řízení traktoru po praktické i teoretické stránce,
je připraven k absolvování testů autoškoly a získání řidičského průkazu
(doplatek 400 Kč)
Délka trvání: 2,5 měsíce
Realizátor: vzdělavatel v regionu
Celková dotace: 35 hod ( 15 hod teorie/20 hod praxe)
Osnova:
Teorie: 15 hod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Provoz na pozemních komunikacích
Podmínky provozu vozidel
Schvalování technické způsobilosti
Zdravotnická příprava
Bezpečnost silničního provozu
Pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy
Dopravní značky, křižovatky
Podmínky provozu vozidel
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
1 hod
Praxe: 20 hod
Jízdy v terénu
20 hod
40
Metodika výchovně vzdělávacího programu
kurz Základy práce na PC – začátečníci
Profil absolventa: účastník si osvojí základní uživatelské dovednosti – práce ve Wordu, s internetovými vyhledávači
Délka trvání: 40 hod (tj. cca 2 měsíce)
Kritéria pro zařazení:
»» žádná nebo minimální zkušenost s prací na PC
Možnosti uplatnění:
»» v každodenním životě (domácí PC, internetové kavárny),
»» příprava na školní výuku informačních technologií, u zaměstnavatele
Realizátor: lektor
Osnova:
»» Základní části počítače - hardware, software - 1 hod
»» Office – Word - 2 hod
»» Office – Powerpoint – 2 hod
»» Mowie Maker – 3 hod
»» Office – Frontpage + FTP server - 3 hod
»» Internet- Google, Yahoo, Seznam - 5 hod
»» záznam zvuku, ukládání různých typů souborů - 1 hod
»» psaní profesního životopisu – 1hod
»» emailová korespondence - 1 hod
»» vyhledávače práce - 1 hod
»» vyhledávání na internetu různé (internetová poradna, jízdní řád, spolužáci, počasí, kulturní program, mapy,
plánovač trasy, zábava, ekologie aj.) – 11 hod
»» funkce - vypalování, přenos dat, tiskárna, skener - 1 hod
»» aplikace Google Earth – 1 hod
»» vybavení bytu - plánovací programy – 2 hod
»» práce s výukovými CD – 3 hod
»» práce s kamerou, stativem – tvorba krátkých filmů – 2 hod
41
Metodika výchovně vzdělávacího programu
kurz Programátor webových aplikací
Profil absolventa: účastník si osvojí dovednost vytvářet a spravovat vlastní webové stránky
Délka trvání: 40 hod
Kritéria pro zařazení: pokročilá dovednost práce s PC, představivost, tvořivost, estetické cítění
Možnosti uplatnění: např. prezentace vlastních zájmových aktivit atp.
Realizátor: lektor
Osnova:
Teorie:
1. jak funguje Internet (internetové protokoly pro zobrazování stránek
a přenos souborů) 1 hod.
2. prostor pro uložení www dokumentů a vazba www stránek na doménu 2 hod.
3. základní pojmy jazyka HTML a strukturování dokumentu
3 hod.
4. formování dokumentu
2 hod.
5. seznamy a výčty
2 hod.
6. hypertextové odkazy
2 hod.
7. obrázky a grafika
4 hod.
8. tabulky a formuláře
6 hod.
9. rámce
1 hod.
10.práce s kaskádovými styly
6 hod.
11. webdesing a publikace webové prezentace na Internetu
3 hod.
Praxe:
»» tvorba www prezentace podle předlohy
4 hod.
»» tvorba vlastní www prezentace
4 hod.
42
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Rozšiřující kurzy/programy:
Všeobecně vzdělávací kurz
Celková dotace: 20 hod.
Počet úč. celkem: skupina max. 8 účastníků - otevřená skupina, možnost připojit se kdykoliv
Délka trvání kurzu: 20 hod.
Motivace: přístup k časopisům, literatuře umístění v závěrečné vědomostní soutěži (ceny pro vítěze)
Pomůcky: časopisy, populárně odborná literatura (encyklopedie aj.)
Cíl:
»» podpořit všeobecný společenský a kupletní rozhled účastníků,
»» rozvíjet dovednost vyhledávat informace prostřednictvím internetu
Aktivita probíhá v těchto formách:
1. práce s literaturou (časopisy, encyklopedie)
-- práce s lektorkou ve skupině cca 8 kl. – účastníci sami volně určují téma, které je zajímá, ke zvolenému
tématu vyhledávají informace na PC, následně seznamují s podrobnými informacemi k tématu ostatní
2. práce s médii - TV, tématické CD aj.
3. besedy a přednášky
4. návštěva akcí/vystoupení
Témata:
1. práce s vyhledáváním na internetu
5 hod
2. anatomie člověka
3 hod
3. život s handicapem
3 hod
4. závislost na hracích automatech
5. sekty
6. drogová problematika
7. vězeňství
3 hod
2 hod
3 hod
2 hod
8. trest smrti
2 hod
9. významné osobnosti
1 hod
10. ekologie
5 hod
11. umění, památky
8 hod
12. společenské chování
1 hod
13. první pomoc
2 hod
43
Metodika výchovně vzdělávacího programu
Kurz právního minima
Cíl:
»» podpořit právní vědomí účastníků v tématech, která si účastníci sami zvolí
Realizátor: lektor
Hodinová dotace: 20 hod
Osnova
Práva a povinnosti při zbavení svobody
Předcházení zadluženosti, exekucím
Provident aj. společnosti poskytující půjčky
Trestní právo – zvyšování právního povědomí
Film – znásilnění
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Exkurze – věznice
Film Experiment
2 hod
2 hod
1 hod
3 hod
3 hod
2 hod
4 hod
3 hod
Kurz osobnostního rozvoje
Cíl:
»» podpořit sebepoznání jednotlivců, motivovat k převzetí odpovědnosti za vlastní budoucnost atp.
Realizátor: lektor
Hodinová dotace: 20 hod.
Cíl:
»» rozvíjet u účastníků sebeuvědomění a zvyšovat citlivost pro potřeby druhých
»» podpořit vytváření přiměřeného sebepojetí a vnímání sociálních situací
»» podpořit cílesměrnou orientaci a vytváření kladných perspektiv
Osnova:
»» sociální percepce – co se mi daří, nedaří
- 3 hod
»» komunikace verbální/neverbální – techniky na sebepoznání a poznávání druhých - 6 hod
»» konflikty – vnitřní/vnější – zdroje pro konstruktivní řešení - 4 hod
»» ind. rizika v os.rozvoji – vyhodnocování - 3 hod
»» kdo jsem a kam jdu – sebepoznávání - 4 hod
Kurz sebeobslužných aktivit
Cíl:
»» podpořit u účastníků rozvoj sebeobslužných dovedností potřebných v běžném životě, podpora samostatnosti
v rozhodování, schopnosti vyhledávat informace atp.
Realizátor: lektor
Hodinová dotace: 40 hod
Pomůcky:
tablety na zubní plak, ušní svíčky, zrcátko, formuláře (zapracovat do prac. listů), prac. listy, testy
Osnova:
1) Osobní hygiena význam cvičení (zjišťování úrovně) cvičení chrup
1 hod.
tělesná vůně
1 hod.
uši
1 hod.
vlasy
1 hod.
celkem 4 hod
44
Metodika výchovně vzdělávacího programu
2) Vaření+údržba kuchyně
vlastní příprava pokrmu 5x 2 hodiny tj. 10 hod.
význam ekologie,třídění odpadu
1 hod.
celkem 11 hod
3) Vedení domácnosti
estetická výzdoba v domácnosti
1 hod.
žehlení, praní aj.
1 hod.
hospodaření s penězi, vytváření
domácího rozpočtu
1 hod.
přednáškamožnosti stavebního spoření
2 hod.
celkem 5 hod
4) Praktické dovednosti
znalost hodin
1 hod.
jízdní řády-orientace,nácvik dovednosti 2 hod.
orientace na mapě-zážitková pg.
5 hod. (výlet)
vyplňování formulářů - cvičení
2 hod.
telefonování
1 hod.
psaní úředních dopisů
1 hod.
psaní životopisu
1 hod.
přijímací pohovor
2 hod.
orientace na úřadech práce,
elektronická databáze na ÚP
3 hod.
práce s internetem, vyhledávací práce 2 hod.
celkem 20 hod
Program muzikoterapie
Cíl:
»» pozitivní přeladění
Hodinová dotace: 20 hod
Realizátor: lektor/vychovatel
Počet účastníků – skupina max. 10 účastníků
Formy: individuální, skupinová
Délka trvání programu– 40 hod – tj. max. 2 měsíce
Pomůcky:
»» vlastní CD přehrávač s lehkými a pohodlnými sluchátky,
»» přenosné a snadno ovladatelné hudební nástroje,
»» hudební nástroje pro receptivní muzikoterapii (např. klavír, kytara, flétna, housle),
»» rozsáhlá hudební knihovna s CD nahrávkami různých stylů, nálad a etnických skupin
Osnova:
»» receptivní muzikoterapie – poslech 5 hod
»» aktivní muzikoterapie – improvizovaná hudba, nácvik skladeb, bubnování - 15 hod
45

Podobné dokumenty

Mezinárodní vědecká konference Okraj a střed v jazyce a literatuře

Mezinárodní vědecká konference Okraj a střed v jazyce a literatuře východisko v „ráji srdce” . Eskapismus Pelcova hrdiny, jeh o útěkovost (od nesvo­ body vnější i vnitřní, ale svým způsobem i od zodpovědnosti) zbavuje text všech politických aspektů, emigrace a živ...

Více

obnovitelne-energie-v-rozvojovem-svete, 333 kB

obnovitelne-energie-v-rozvojovem-svete, 333 kB Potřeba energie pro rozvojový svět Energie je život. Každá přírodní i lidská aktivita je vždy spojena s výměnou energie. S příjmem nebo výdajem. Energie přímo určuje civilizační stupeň. V současné ...

Více

celou práci Elišky Střelkové

celou práci Elišky Střelkové V každém případě zájmem obojího je studium každodenních fenoménů, jenž mohou být viděny a sledovány a studiem toho, jak se na tyto věci díváme. (Elkins: 2003, str. 4-6). Díky tomu, že jsou vizuáln...

Více

léto / zima 2015-16

léto / zima 2015-16 • Senátorský klub ODS nesouhlasí s názory a kritikou ministra Dienstbiera a ombudsmanky Šabatové, kteří v úsilí o zdůvodnění svých vlastních funkcí kritizují zcela neprávem fungování uprchlických z...

Více

Vymáhání styku s nezletilým dítětem v případě

Vymáhání styku s nezletilým dítětem v případě tento jedinec obecně mívá i jiné, hlubší sklony k manipulacím. Obecné pravidlo praví, že dítě je dobré dát tomu v páru, který je nositel viny, který je intropunitivní. Ten totiž přirozeně nemá sklo...

Více

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013 bude   bráno   jako   porušování   pravidel   a   bude   striktně   penalizováno.   Po   nadávkování   produktu   má   barman  pouze  4  sec.  pro  flair  s ...

Více