Genus Tulipa L. - Výzkumný ústav rostlinné výroby

Transkript

Genus Tulipa L. - Výzkumný ústav rostlinné výroby
Èeská Rada genetických zdrojù rostlin
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Prùhonice
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Genová banka, Praha - Ruzynì
KLASIFIKÁTOR
DESCRIPTOR LIST
Genus Tulipa L.
VÚOZ Prùhonice
2000
Èeská Rada genetických zdrojù rostlin
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Prùhonice
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Genová banka, Praha - Ruzynì
Klasifikátor
Descriptor List
Genus Tulipa L.
Autoøi / Authors: PETROVÁ E., FABEROVÁ I.
© Èeská Rada genetických zdrojù rostlin 2000
“Genetické zdroje” è. 73, VÚRV Praha, VÚOZ Prùhonice
I. Úvod
Klasifikátor rodu Tulipa L. byl zpracován jako podklad pro dokumentaci víceletých výsledkù
hodnocení popisných znakù kolekce genetických zdrojù tulipánù v Èeské republice. Publikován byl
v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojù rostlin a je pøizpùsoben pro
evidenci v centrální dokumentaci genetických zdrojù EVIGEZ.
Klasifikátor vychází z hodnocení svìtového sortimentu tulipánù uskuteèòovaném ve VÚOZ
Prùhonice a publikovaném v Acta Prùhoniciana (Holitscher et al. 1968, 1972, 1978, Petrová,
Plavcová 1996).
Klasifikátor zahrnuje 68 popisných znakù, které jsou doplnìné o 4 znaky vztahující se k pokusným
podmínkám hodnocení. Nedílnou souèástí je i národní evidenèní èíslo hodnoceného genetického
zdroje (ECN) jako jeho jednoznaèný identifikátor v rámci kolekce. Pasportní znaky byly
publikovány v samostatné publikaci (Rogalewicz et al. 1989) spoleènì pro všechny plodiny, proto
nejsou souèástí klasifikátoru.
Hvìzdièkou (*) je oznaèena minimální sada nejvýznamnìjších deskriptorù.
Podle klasifikátoru mohou být hodnoceny všechny introdukované druhy rodu Tulipa L. Pøipojen
je pøehled taxonù, které jsou kódovány pro EVIGEZ.
I. Introduction
The Descriptor List of Tulipa L.was developed as a basic rule for documentation of characterization
and evaluation descriptors in the Czech collection of tulips scored in multiple trials. It was published
within framework of the National Programme of Conservation and Utilization of Plant Genetic
Resources and it will be used for purposes of central documentation of plant genetic resources EVIGEZ.
The Descriptor List assessment of tulips from the assortment of Research Institute of Ornamental
Gardening Prùhonice was used as a source.
The Descriptor List includes 68 characterization and evaluation descriptors, 4 additional descriptors
of environmental characteristics of evaluations and a National accession number (ECN), the unique
identifier within Czech collection of Tulipa L. Passport descriptors EVIGEZ were published
separately by Rogalewicz et al. 1989 and therefore, they are not included in this Descriptor List.
Minimum highly discriminating descriptors are marked with an asterisk (*).
According to this descriptor list all introduced taxa of the genus Tulipa L. can be evaluated. The
list of taxa coded for EVIGEZ is added.
II. Údaje doplòující popis GZR /Additional information on GR
Identifikátor genetického zdroje - (ECN)
Identification number of the genetic resource - (ECN)
Národní evidenèní èíslo (ECN)
National accession number (ECN)
Spoleèné deskriptory vztahující se k prostøedí pokusù
Common descriptors related to the environment of experiments
Poèet pokusù
Number of trials
(poèet let x poèet lokalit )
(number of years x number of localities)
Poslední rok hodnocení
Last year of evaluation
Oblast hodnocení (kód***)
Region code (code***)
ECN kontrolního kultivaru
ECN of the check cultivar
(***) Èíselník oblastí hodnocení používaný døíve v Èeskoslovensku:
3
10 char.
2 char.
4 char.
3 char.
10 char.
Region code (used in former Czechoslovakia):
Kód/Code
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
Oblast hodnocení
Èeskoslovensko
Èeská republika
Slovenská republika
Èechy
Morava
VTK - Èeská republika
VTK - Slovenská republika
VTK - Morava
VTR - Èeskoslovensko
VTR - Èeská republika
VTR - Slovenská republika
VTR - Èechy
VTR - Morava
VTB - Èeskoslovensko
VTB - Èeská republika
VTB - Slovenská republika
VTB - Èechy
VTB - Morava
VTBO - Èeskoslovensko
VTBO - Èeská republika
VTBO - Slovenská republika
VTBO - Èechy
VTBO - Morava
VTH - Èeskoslovensko
VTH - Èeská republika
VTH - Slovenská republika
VTH - Èechy
VTH - Morava
VTK+VTR - Èeskoslovensko
VTK+VTR - Slovenská republika
VTK+VTR - Morava
VTR+VTB - Èeskoslovensko
VTR+VTB - Èeská republika
VTR+VTB - Slovenská republika
VTR+VTB - Èechy
VTR+VTB - Morava
VTB+VTBO - Èeskoslovensko
VTB+VTBO - Èeská republika
VTB+VTBO - Slovenská republika
VTB+VTBO - Èechy
VTB+VTBO - Morava
VTBO+VTH - Èeskoslovensko
VTBO+VTH - Èeská republika
VTBO+VTH - Slovenská republika
VTBO+VTH - Èechy
VTBO+VTH - Morava
Growing region/zone
Czechoslovakia
Czech Republic
Slovak Republic
Bohemia
Moravia
VTK - Czech Republic
VTK - Slovak Republic
VTK - Moravia
VTR - Czechoslovakia
VTR - Czech Republic
VTR - Slovak Republic
VTR - Bohemia
VTR - Moravia
VTB - Czechoslovakia
VTB - Czech Republic
VTB - Slovak Republic
VTB - Bohemia
VTB - Moravia
VTBO - Czechoslovakia
VTBO - Czech Republic
VTBO - Slovak Republic
VTBO - Bohemia
VTBO - Moravia
VTH - Czechoslovakia
VTH - Czech Republic
VTH - Slovak Republic
VTH - Bohemia
VTH - Moravia
VTK+VTR - Czechoslovakia
VTK+VTR - Slovak Republic
VTK+VTR - Moravia
VTR+VTB - Czechoslovakia
VTR+VTB - Czech Republic
VTR+VTB - Slovak Republic
VTR+VTB - Bohemia
VTR+VTB - Moravia
VTB+VTBO - Czechoslovakia
VTB+VTBO - Czech Republic
VTB+VTBO - Slovak Republic
VTB+VTBO - Bohemia
VTB+VTBO - Moravia
VTBO+VTH - Czechoslovakia
VTBO+VTH - Czech Republic
VTBO+VTH - Slovak Republic
VTBO+VTH - Bohemia
VTBO+VTH - Moravia
VTB - výrobní typ bramboráøský - potato growing zone
VTH - výrobní typ horský - mountain growing zone
VTK - výrobní typ kukuøièný - maize growing zone
VTO - výrobní typ obilnáøský - cereal growing zone
VTR - výrobní typ øepaøský - beet growing zon
4
5
Lodyha - pevnost
Lodyha - odìní
Lodyha pigmentace
1.2.2
1.2.3
5.
6.
Lodyha / Stem
Rostlina – úhel
postavení listù
1.2.1
1.2
1.1.3
4. *
3. *
Rostlina –
umístìní listù
na lodyze
1 lysá
3 mírnì chloupkatá
7 chloupkatá
0 bez pigmentu
1 s pigmentem
1 slabá
3 støednì pevná
5 pevná
7 pevná, drátovitá
9 pevná, silná
1 vzpøímené
3 horní vzpøímené,
spodní rozložené
5 polovzpøímené
7 široce rozložené
5 do 1/2 délky lodyhy
7 do 2/3 délky lodyhy
9 horní pøilehlé listy
pøerùstají kvìty
1 témìø pøízemní
3 do 1/3 délky lodyhy
45°
< 90°
Stem - pigment
Stem - pubescence
Stem - pubescence
1 hairless
3 slightly hairy
7 hairy
0 unpigmented
1 pigmented
1 weak
3 medium strong
5 strong
7 tough, wire-formed
9 tough, strong
Plant – angle of leaves 1 erect
to stem
3 upper leaves erect,
lower wide open
5 semi-erect
7 wide open
Plant – position of
leaves on the stem
1 nearly ground
3 to 1/3 of lenght of
the stem
5 to 1/2 of lenght
7 to 2/3 of lenght
9 upper leaves grow
over flowers
1.1.2
Plant – height
2.
> 10 [cm]
10 – 25 [cm]
26 – 40 [cm]
41 – 50 [cm]
51 – 60 [cm]
> 60 [cm]
1 very low
3 low
5 low to medium
7 medium to high
8 high
9 very high
1 velmi nízká
3 nízká
5 nízká až støední
7 støední až vysoká
8 vysoká
9 velmi vysoká
1.1.1
1. *
Rostlina – výška
Scale
EVIGEZ Poøad. Znak
Stupnice
Hodnoty/Values Descriptor
è. znaku / èíslo/
Desc. no. Number
1. Morfologické znaky / Morphological characters
1. 1 Rostlina / Plant
III. Popisné deskriptory / Characterization and Evaluation Descriptors - Tulipa L.
Prùmìr mìøený v
1/2 výšky lodyhy
/Diameter measured
in 1/2 of stem height
Poznámka /Note
6
List - pøíèný øez
List - okraje
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
10.
11.
12.
13.
List - pøítomnost
anthokyanu
List - barva
List - šíøka
spodního listu
1.3.3
9.
List - délka
spodního listu
1.3.2
8.
EVIGEZ Poøad. Znak
è. znaku / èíslo/
Desc. no. Number
1.3 List / Leaf
1.3.1
List - pomìr
7
délka : šíøka
u spodního listu
> 10:1
5-10:1
3:1
2:1
< 2:1
< 15 [cm]
16 - 20 [cm]
21 - 30 [cm]
> 30 [cm]
< 2 [cm]
2,1 - 4 [cm]
4,1 - 7 [cm]
7,1 - 12 [cm]
> 12 [cm]
1 velmi úzké, dlouhé
3 úzké
5 støední
7 široké
9 široké krátké
3 krátký
5 støední
7 dlouhý
9 velmi dlouhý
1 velmi úzký
3 úzký
5 støední
7 široký
9 velmi široký
1 rovný
3 mírnì svinutý
5 svinutý
7 uprostøed složený
1 hladké
3 mírnì zvlnìné
5 drobnì hustì zvlnìné
7 zvlnìné v horní èásti
9 celé silnì zvlnìné
1 svìtle zelená
2 šedozelená
3 tmavì zelená
4 zelená lesklá
5 zelená s kresbou
1 nezøetelná
3 slabì patrná
5 støednì výrazná,
po odkvìtu mizí
7 velmi výrazná
9 velmi výrazná
i po odkvìtu
Leaf - presence of
anthocyanin
Leaf - colour
Leaf - margins
Leaf - transverse
section
Leaf - width of the
lowest leaf
Leaf - lenght of the
lowest leaf
Leaf - the lenght :
width ratio in the
lowest leaf
Hodnoty/Values Descriptor
Stupnice
Poznámka /Note
1 very narrow, long
3 narrow
5 medium
7 wide
9 wide short
3 short
5 medium
7 long
9 very long
1 very narrow
3 narrow
5 medium
7 wide
9 very wide
Obr. /Fig. I
1 stright
3 slightly rolled
5 rolled
7 folded in midvein
1 smooth
3 slightly undulated
5 dense undulated
7 undulated in upper part
9 very undulated
1 pale green
2 gray green
3 dark green
4 shiny green
5 green, mottled or striped
1 not obvious
3 slightly apparent
5 medium, after
flowerage disappears
7 very distinct
9 very distinct also
after flowerage
Scale
7
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
16.
17.
18. *
1.3.9
15.
Kvìt - tvar
Kvìt - plnost
Kvìt / Flower
Poèet kvìtù na
lodyze
List - lemování
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.3.8
List - kresba
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
14.
1 jednotlivý
2 2-3 kvìty
3 3 a více kvìtù
1 jednoduchý
2 plný
0 plochý, hvìzdicovitý
1 typ "fosteriana"
2 typ "greigii"
3 kulovitý
4 obvejèitý
5 kalichovitý
6 úzký, rovný
7 hranatý se širokou bází
8 liliokvìtý
9 papouškovitý
0 nevyskytuje se
1 svìtlé úzké
2 svìtlé široké
3 svìtlé s pøítomností
anthokyanu
4 purpurové úzké
5 purpurové široké
0 nevyskytuje se
1 jen výrazná
nervatura
2 pruhy celistvé úzké
3 pruhy celistvé široké
4 pruhy pøerušované
úzké
5 pruhy pøerušované
široké
6 podélné skvrny øídké
7 podélné skvrny husté
8 pøevládá b. anthokyanu
9 jiná kresba
Stupnice
Scale
Flower - shape
Flower - fullness
Number of flowers on
the stem
Leaf - edging
1 1 flower
2 2-3 flowers
3 3 and more flowers
1 single
2 double
0 star-shaped
1 fosteriana type
2 greigii type
3 ball-shaped
4 obovate
5 cup-shaped
6 narrow
7 square, broad base
8 lily-flowered
9 parrot
0 absent
1 pale narrow
2 pale wide
3 pale with
anthocyanin
4 purple narrow
5 purple wide
6 mottles thin
7 mottles dense
8 anthocyanin dominant
9 other
5 strips break wide
Leaf - drawing (mottle 0 absent
or stripe)
1 conspicuous veins
only
2 strips narrow
3 strips wide
4 strips break narrow
Hodnoty/Values Descriptor
Obr. / Fig . III
Obr. / Fig . II
Poznámka /Note
8
24.
23.
22.
21.
7 široké jen uprostøed
8 nejširší na bázi
9 lžièkovitì prohnuté
1 plochý, široce
rozevøený
3 nízký
5 støednì vysoký
7 vysoký
9 velmi vysoký
1.4.6
Kvìt - prùmìr
1 velmi malý
3 malý
5 støední
7 støední až velký
9 velký
1.4.7 Okvìtní plátky / Tepals
1.4.7.1 Okvìtní plátky 1 hladké
okraje
2 mírnì zoubkaté
3 tøepenité
1.4.7.2 Okvìtní plátky 1 velmi úzké
pomìr délka :
3 úzké
šíøka
4 protáhlé
5 protáhle oválné
7 oválné
8 široce oválné
9 kulovité
1.4.7.3 Vnìjší plátky 1 celé úzké
tvar
2 úzké na bázi
3 eliptické
4 obvejèité
5 široce vejèité
6 nejširší v horní èásti
1.4.5
20. *
Kvìt - výška
Poøad. Znak
Stupnice
èíslo/
Number
1.4.4
Kvìt - stálost tvaru 1 velmi nízká
na plném slunci
3 nízká
5 støední
7 vysoká
9 velmi vysoká
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
19. *
<4:1
4:1
3:1
2:1
3:2
4:3
1:1
Flower - diameter
< 4 [cm]
4,1 - 5 [cm]
5,1 - 7 [cm]
7,1 - 9 [cm]
> 9 [cm]
Outer tepals - shape
Tepals - the lenght :
width ratio
Tepals - margins
Flower - height
< 3 [cm]
3 - 6 [cm]
6,1 - 8 [cm]
8,1 - 10 [cm]
> 10 [cm]
Flower - durability of
shape in full sun
Hodnoty/Values Descriptor
V dobì plného kvetení
/ In full flowerage
V dobì plného kvetení
/ In full flowerage
Poznámka /Note
1 smooth
Obr. / Fig . IV
2 slightly indented
3 fringed
1 very narrow
Obr. / Fig . V
3 narrow
4 elongated
5 elongate oval
7 oval
8 broadly oval
9 rounded
Obr. / Fig . VI
1 narrow
2 narrow at the base
3 elliptic
4 obovate
5 broadly ovate
6 the broadest in the
upper part
7 diamond-shaped
8 the broadest at the base
9 spooned
1 very small
3 small
5 medium
7 medium to large
9 large
1 flat
3 low
5 medium
7 high
9 very high
1 very low
3 low
5 medium
7 high
9 very high
Scale
9
27.
1.4.7.6
1.4.7.5
26.
Vnitøní plátky zakonèení
Vnitøní plátky tvar
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.4.7.4 Vnìjší plátky zakonèení
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
25.
9 lžièkovitì prohnuté
1 zaoblené
2 zaoblené se špièkou
3 zužující se ke špièce
4 protáhle zašpièatìlé
5 velmi úzké liliokvìté
6 uprostøed mírnì
vykrojené
7 srdèitì vykrojené
8 ve výkrojku malá
špièka
9 ve výkrojku výrazná
špièka
7 široké uprostøed
8 široké na bázi
1 zaoblené
2 zaoblené se špièkou
3 zužující se ke špièce
4 protáhle zašpièatìlé
5 liliokvìté úzké
6 uprostøed mírnì
vykrojené
7 srdèitì vykrojené
8 ve výkrojku malá
špièka
9 ve výkrojku výrazná
špièka
1 úzké protáhlé
2 úzké na bázi
3 eliptické
4 obvejèité
5 široce vejèité
6 široké v horní èásti
Stupnice
Inner tepals - tips
Inner tepals - shape
Outer tepals - tips
Hodnoty/Values Descriptor
Poznámka /Note
Obr. / Fig . VII
1 rounded
2 rounded, pointed
3 tapered
4 long tapered
5 lily-flowered, narrow
6 in the middle weakly
notched
7 deep notched (obcordate)
8 small point in the
notch
9 large point in the
notch
1 narrow
Obr. / Fig .VI
2 narrow at the base
3 elliptic
4 obovate
5 broadly ovate
6 the broadest in
the upper part
7 diamond-shaped
8 the broadest
at the base
9 spooned
1 rounded
Obr. / Fig . VII
2 rounded, pointed
3 tapered
4 long tapered
5 lily-flowered, narrow
6 in the middle weakly
notched
7 deep notched (obcordate)
8 small point in the
notch
9 large point in the
notch
Scale
10
31.
1.4.9.1
1.4.9
1.4.8.3
1.4.8.2
29. *
30. *
0 zelená
1 bílá
2 žlutá
3 oranžová
4 lososová
5 rùžová
6 èervená
7 purpurovì rùžová
8 purpurová až èerná
9 fialová
0 nevyskytuje se
1 zelená
2 bílá
3 žlutá
4 oranžová
5 lososová
6 rùžová
7 èervená
8 purpurová až èerná
9 fialová
0 nevyskytuje se
1 støední rýha plátkù
2 vnìjší strana
3 spodní èást kvìtu
4 pøechází k okrajùm
5 lem rozptýlený
6 lem ohranièený úzký
7 lem ohranièený
široký
8 lem po stranách plátkù
9 jen nad vnitøní bází
1.4.8.1
28. *
Báze vnìjší výskyt
0 barevnì neodlišená
1 velmi malá
3 nevýrazná malá
5 nevýrazná velká
7 výrazná malá
9 výrazná velká
Báze kvìtu / Flower base
Barva doplòková uspoøádání
Barva doplòková
Barva základní
Stupnice
EVIGEZ Poøad. Znak
è. znaku / èíslo/
Desc. no. Number
1.4.8 Barva / Colour
< 1/3 pl./ tepals
< 1/3pl./ tepals
Scale
Outer base occurrence
0 not distinct in colour
1 very small
3 slightly apparent, small
5 slightly apparent, large
7 obvious, small
9 obvious, large
8 edge on sides of tepals
9 only above inner base
0 green
1 white
2 yellow
3 orange
4 salmon
5 rose and/or pink
6 red
7 purple rose
8 purple to black
9 violet
Colour - supplemental 0 absent
1 green
2 white
3 yellow
4 orange
5 salmon
6 rose and/or pink
7 red
8 purple to black
9 violet
Colour - supplemental 0 absent
- arrangement
1 midrib of petals
2 outer side
3 lower part of flower
4 change into edges
5 edge dispersed
6 edge marked narrow
7 edge marked broad
Basic colour
Hodnoty/Values Descriptor
Poznámka /Note
11
1.4.9.5
35. *
1.4.9.6
1.4.9.4
34.
36. *
1.4.9.3
33. *
Báze vnitøní barva základní
Báze vnitøní - tvar
pøi pohledu do
kvìtu shora
Báze vnitøní velikost
Báze vnitøní výskyt
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.4.9.2 Báze vnìjší barva
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
32.
1 jen odstín barvy
kvìtu
2 bílá
3 bíložlutá
4 žlutá
5 žlutozelená
6 tmavì zelená
7 tmavì hnìdá
8 modrá
9 èerná
0 neodlišená
1 kruhovitá
2 kruhovitá se špièkami
3 oblouèkovitá
4 oblouèkovitá
se špièkami
5 oblouèkovitá
s výkrojky
6 šestiúhelníkovitá
7 hvìzdicovitá
8 uprostøed plátkù
mìlce široce vykrojená
9 vykrojená se špièkami
ve výkrojcích
0 nevyskytuje se
1 velmi malá
3 malá
5 støední
7 støední až velká
9 velká
0 neodlišená
1 rozptýlená
3 nevýrazná
5 výrazná
7 výrazná, ostøe ohranièená
0 nevyskytuje se
1 bílá
2 žlutá
3 svìtle zelená
4 prosvítající hnìdá
Stupnice
< 1/4 pl./tepals
1/4 pl./tepals
< 1/3 pl./tepals
< 1/2 pl./tepals
0 absent
1 white
2 yellow
3 pale green
4 showed through brown
Scale
1 tone of flower colour
only
2 white
3 whitish-yellow
4 yellow
5 yellowish-green
6 dark green
7 dark brown
8 blue
9 black
Obr. / Fig .VIII
0 not distinct
1 rounded
2 rounded with points
3 bow-shaped
4 bow-shaped with
points
5 bow-shaped with
notches
6 hexagonal
7 star-shaped
8 slightly broadly indented
in the middle of tepals
9 indented with points
in indentation
Inner base - shape view into flower
Inner base - basic
colour
0 absent
1 very small
3 small
5 medium
7 medium to large
9 large
Poznámka /Note
Inner base - size
Inner base - occurrence 0 not distinct
1 dispersed
3 slightly apparent
5 obvious
7 obvious, acute marked
Outer base - colour
Hodnoty/Values Descriptor
12
1.4.10.1 Tyèinky - barva
nitek
1.4.10.2 Tyèinky - barva
nitek jednotná
40.
Tyèinky / Stamens
39.
1.4.10
1.4.9.8
38.
Báze vnitøní uspoøádání
doplòkové barvy
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.4.9.7 Báze vnitøní barva doplòková
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
37. *
0 nevyskytuje se
1 bílá
2 žlutobílá
3 žlutá
4 hnìdá
5 zelená
6 namodralá
7 modrá
8 tmavì fialová
9 èerná
1 jednotná
2 odlišená spodní
a horní èást
0 nevyskytuje se
1 bílá
2 žlutá
3 žlutozelená
4 zelená
5 modrozelená
6 svìtle modrá
7 tmavì modrá
8 hnìdoèerná
0 nevyskytuje se
1 stínování
2 lem úzký rozptýlený
3 lem široký
rozptýlený
4 lem úzký ohranièený
5 lem široký
ohranièený
6 malá skvrna
uprostøed plátkù
7 velká skvrna
uprostøed plátkù
Stupnice
Stamens - colour of
filaments unified
Stamens - colour of
filaments
Inner base arrangement of
supplemental colour
Inner base - colour
supplemental
Hodnoty/Values Descriptor
0 not present
1 white
2 yellowish-white
3 yellow
4 brown
5 green
6 bluish
7 blue
8 dark violet
9 black
1 unified
2 different lower and
upper parts
6 small spot in the
middle of tepals
7 large spot in the
middle of tepals
0 absent
1 white
2 yellow
3 yellowish green
4 green
5 blue-green
6 pale blue
7 dark blue
8 brown-black
0 absent
1 shading
2 edge narrow
dispersed
3 edge broad dispersed
4 edge narrow marked
5 edge broad marked
Scale
Poznámka /Note
13
1.5.1
1.5.2
44.
45.
1.5
Cibule - velikost
(obvod)
Cibule - tvar
Cibule / Bulb
1.4.10.5 Tyèinky - barva
pylu
1.4.10.4 Tyèinky - barva
prašníkù
42.
43.
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.4.10.3 Tyèinky - dvojí
barva nitek
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
41.
1 velmi malá
2 malá
3 malá až støední
5 støední
7 støední až velká
8 velká
9 velmi velká
1 kulovitá
2 na bázi zploštìlá
3 vejèitá
4 protáhlá k vrcholu
1 žlutá
2 žlutozelená
3 tmavì modrá
4 šedá
5 tmavì fialová
6 èerná
0 nevyskytuje se
1 bílá, nahoøe modrá
2 bílá, nahoøe èerná
3 žlutá, nahoøe zelená
4 žlutá, nahoøe èerná
5 zelená, nahoøe bílá
6 zelená, nahoøe žlutá
7 modrá, nahoøe bílá
8 modrá, nahoøe žlutá
1 žlutobílá
2 žlutá
3 žlutozelená
4 zelená
5 tmavì modrá
6 tmavì fialová
7 èerná
Stupnice
< 3 [ cm ]
< 4 [ cm ]
< 6 [ cm ]
< 8 [ cm ]
< 10 [ cm ]
< 12 [ cm ]
> 12 [ cm ]
1 spherical
2 flat at the base
3 ovoid
4 elongated to apex
1 yellow
2 yellow-green
3 dark blue
4 grey
5 dark violet
6 black
0 not present
1 white, up blue
2 white, up black
3 yellow, up green
4 yellow, up black
5 green, up white
6 green, up yellow
7 blue, up white
8 blue, up yellow
1 yellowish-white
2 yellow
3 yellow-green
4 green
5 dark blue
6 dark violet
7 black
Scale
Bulb - size (perimeter) 1 very small
2 small
3 small to medium
5 medium
7 medium to large
8 large
9 very large
Bulb - shape
Stamens - colour of
pollen
Stamens - colour of
anthers
Stamens - double
colour of filaments
Hodnoty/Values Descriptor
Hodnoty udávají
nejvyšší dosahovanou
velikost
/ Data give the highest
reached size
Obr. / Fig . IX
Poznámka /Note
14
48.
1.5.4
47.
1 svìtle žlutohnìdá
2 rùžovohnìdá
3 hnìdá
4 tmavì hnìdá
5 oranžovì hnìdá
6 èervenohnìdá
1 papírovitá, loupavá
2 papírovitá, pevná
3 silná praskavá
4 silná pevná
5 silná s chloupky na
bázi
6 silná s chloupky na
bázi a ve špièce
7 silná s hustými
chloupky
Stupnice
2.1.1
Doba rozkvétání
-16 to -20 dní
Flowerage time
døíve/days before
-11 to -15
- 6 to -10
Bulb - colour of the
outer scale (tunic)
Bulb - outer scale
(tunic)
Hodnoty/Values Descriptor
-1 to -5
0 to +5 dní
pozdìji/days later
6 støednì rané odrùdy +6 to +10
+11 to +15
7 pozdnìjší odrùdy
+16 to +20
8 pozdní odrùdy
a druhy
> +20
9 velmi pozdní odr.
a druhy
2 velmi rané druhy
3 druhy a velmi rané
odrùdy
4 velmi rané odrùdy
5 rané odrùdy
1 nejranìjší druhy
2. Biologické znaky / Biological characters
2.1 Doba kvetení / Flowerage time
Cibule - barva
vrchní šupiny
Poøad. Znak
èíslo/
Number
1.5.3
Cibule - vrchní
šupina
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
46. *
9 very late cvs. and spp.
6 medium early cvs.
7 little later cvs.
8 late cvs. and spp.
2 very early species
3 spec. and very early
cultivars
4 very early cvs.
5 early cvs.
1 the earliest species
1 pale yellow brown
2 pinkish brown
3 brown
4 dark brown
5 orange brown
6 reddish brown
1 papery skin
2 papery strong
3 thick, cracking
4 thick, tough
5 thick with hairs near
the base
6 thick with hairs in
apex and near base
7 thick, with dense
hairs
Scale
Srovnávací odrùda
´Brilliant Star´
/ Compared to the
cultivar ´Brilliant Star´
Poznámka /Note
15
1 poškození nebylo
zjištìno
5 støední poškození
(špièky listù)
9 silné poškození
(potrhané pletivo)
Náchylnost k viru
pestrokvìtosti
(TBV)
Identifikace TBV
2.3.3
2.3.4
52. *
53. *
Náchylnost k
botrytidì
Botrytis tulipae
Náchylnost k
fuzáriové hnilobì
(Fusarium
oxysporum)
3 pouze na listech
1 na kvìtech
2 na kvìtech a listech
1 infekce nebyla
zjištìna
3 nízká
5 støední
7 vysoká
9 velmi vysoká
7 vysoká (odumírání
listù)
3 nízká (ojedinìlé
skvrny)
5 støední (výskyt spór)
1 infekce nebyla
zjištìna
3 nízká
5 støední
7 vysoká
< 0,5 [%]
< 2,0 [%]
< 10 [%]
> 10 [%]
0
< 1 [%]
1 - 4 [%]
> 4 [%]
0
5 medium (spore
occurrence)
7 high (leave
withering)
3 low (sporadic spots)
3 low
5 medium
7 high
1 infection not found
5 medium damage
(leaf tips)
9 strong damage
(teared tissue)
1 damage not found
Scale
Identification TBV
1 on the flowers
2 on the flowers and
leaves
3 only on the leaves
Susceptibility to Tulip- 1 infection not found
breaking virus (TBV)
3 low
5 medium
7 high
9 very high
Susceptibility to
Botrytis tulipae
Susceptibility to
Fusarium oxysporum
Susceptibility to frost
damage
Hodnoty/Values Descriptor
Náchylnost k chorobám / Susceptibility to diseases
Náchylnost k
poškození mrazem
2.3.2
2.3.1
2.3
2.2.1
51. *
50. *
49.
EVIGEZ Poøad. Znak
Stupnice
è. znaku / èíslo/
Desc. no. Number
2.2 Mrazové poškození / Frost damage
TBV
Poznámka /Note
16
Identifikace TBV - 1 pøed rozvinutím listù
kroužkovitost na
2 po rozvinutí listù
listech
3 po odkvìtu
Náchylnost k
nekróze (Tobacco
mosaic virus)
2.3.9
2.3.10
2.3.11
58. *
59. *
60.
1 infekce nebyla
zjištìna
3 ojedinìlý výskyt
5 každoroèní øídký
výskyt
7 každoroèní výskyt
9 každoroèní silný
výskyt
4 po celou dobu
vegetace
Identifikace TBV - 1 pøed rozvinutím listù
pruhovitost na
2 po rozvinutí listù
listech
3 po odkvìtu
2.3.8
1 nevýrazné
3 slabì viditelné
7 dobøe viditelné
1 nevýrazné
3 slabì viditelné
7 dobøe viditelné
57.
Identifikace TBV zubaté okraje
kvìtù
Identifikace TBV
- oranžové okraje
blizny
> 30 [%]
0
Susceptibility to
Tobacco mosaic virus
Identification TBV rings on the leaves
Identification TBV mosaic on the leaves
Identification TBV toothed borders of
flowers
Identification TBV orange borders of
stigma
2.3.7
56.
55.
Poøad. Znak
Stupnice
Hodnoty/Values Descriptor
èíslo/
Number
2.3.5
Identifikace TBV - 1 nezøetelné, nevýrazné
Identification TBV barevné pøíznaky
2 svìtlé žíhání slabì
colour symptoms on
na kvìtech
patrné
the flowers
3 svìtlé žíhání dobøe
patrná
4 tmavé žíhání slabì
patrné
5 tmavé žíhání dobøe
patrné
6 vyskytuje se obojí
žíhání
2.3.6
Identifikace TBV 1 nevýrazné
Identification TBV - deformace kvìtù 3 slabì viditelné
deformation of the
7 dobøe viditelné
flowers
EVIGEZ
è. znaku /
Desc. no.
54. *
3 sporadic occurrence
5 yearly sporadic
occurrence
7 yearly occurrence
9 yearly intensive
occurrence
1 infection not found
1 before unfoldment
2 after unfoldment
3 after flowerage period
1 before unfoldment
2 after unfoldment
3 after flowerage
period
4 during all vegetation
period
1 no visible sign
3 slightly apparent
7 obvious
1 no visible sign
3 slightly apparent
7 obvious
1 no visible sign
3 slightly apparent
7 obvious
6 both break
4 dark break slightly
apparent
5 dark break obvious
1 no visible sign
2 pale break slightly
apparent
3 pale break obvious
Scale
Poznámka /Note
17
3.3.2
3.3.3
67.
68.
66.
3.2.3
65.
0 nevhodná
1 k øezu
2 v nádobách
Výsadby v zahradì 1 záhony
2 skalky, nádoby
3 záhony, skalky,
nádoby
Odrùda k øezu
0 nevhodná
z volné pùdy
3 vhodná
7 výborná
Odrùda k rychlení
1 velmi nízký
3 nízký
5 støední
7 vysoký
9 velmi vysoký
Trvanlivost
rychlených kvìtù
Trvanlivost kvìtù
ve váze z volné
pùdy
0 nepoužívá se
3 krátká
5 støední
7 dlouhá
0 nerychlí se
3 krátká
5 støední
7 dlouhá
3. 3 Trvanlivost kvìtù / Durability of flowers
3.3.1
Trvanlivost kvìtù 3 krátká
ve volné pùdì
5 støední
7 dlouhá
3.2.2
3.2.1
64.
63. *
3. 2 Zpùsob využití / Use
Poèetní pøírùstek
cibulí
< 5 [dní/days ]
6 - 8 [dní/days ]
> 8 [dní/days ]
< 5 [dní/days ]
6 - 8 [dní/days ]
> 8 [dní/days ]
< 5 [dní/days ]
6 - 8 [dní/days ]
> 8 [dní/days ]
< 20 [%]
20 - 50 [%]
50 - 100 [%]
100 - 150[%]
> 150 [%]
Durability of flowers
from forcing
Durability of flowers
in vase
Durability of flowers
in garden
Cutting from garden
Growing in garden
Cultivar to forcing
Number of bulb
increase
0 not used
3 short
5 medium
7 long
0 not used for forcing
3 short
5 medium
7 long
3 short
5 medium
7 long
1 beds
2 rock gardens, boxes
3 beds, rock gardens,
boxes
0 not suitable
3 suitable
7 very suitable
0 not suitable
1 for cutting
2 in pots
1 very low
3 low
5 medium
7 high
9 very high
3.1.2
Coefficient of weight
increase of bulbs
62. *
< 1,4
1,4 - 1,5
1,6 - 1,8
1,9 - 2,0
> 2,0
1 very low
3 low
5 medium
7 high
9 very high
1 velmi nízký
3 nízký
5 støední
7 vysoký
9 velmi vysoký
3.1.1
61. *
Koeficient
pøírùstku
hmotnosti cibulí
Scale
EVIGEZ Poøad. Znak
Stupnice
Hodnoty/Values Descriptor
è. znaku / èíslo/
Desc. no. Number
3. Hospodáøské znaky / Economic characters
3. 1 Množitelský koeficient / Propagation coefficient
Poznámka /Note
IV. Taxonomický pøehled rodu / Used taxonomical scheme - the genus Tulipa L.
Kód plodiny / Crop code : D37
(D = okrasné rostliny / ornamental plants)
Druh, varieta / Species, variety
Podrod/ Subgenus ERIOSTEMONES
Sekce/Section I. Australes
T. australis Link
T. celsiana (DC. in) Redouté
T. urumiensis Stapf
T. neustruevae Pobed.
T. silvestris L.
T. hageri Heldr. in Regel
T. orphanidea Boiss. ex Heldr.
T. whittallii (Dykes) A.D.Hall
Sekce/Section II. Saxatiles
T. humilis Herb.
T. pulchella (Fenzl et Regel) Baker
T. violacea Boiss. et Buhse
T. violacea var. pallida Stapf
T. aucheriana Baker
T. cretica Boiss. et Heldr.
T. bakeri A.D.Hall
T. saxatilis Sieber ex Sprengel
Sekce/Section III. Biflores
T. biflora Pall.
T. turkestanica Regel
T. polychroma Stapf
T. tarda Stapf.
Podrod /Subgenus LEIOSTEMONES
Sekce/Section I. Clusianae
T. aitchisonii A.D.Hall
T. stellata Hooker
T. stellata chrysantha
T. clusiana (DC. in) Redouté
T. linifolia Regel
T. maximowiczii Regel
T. batalinii Regel
T. montana Lindley
Sekce/Section II. Gesnerianae
T. gesneriana L.
T. suaveolens Roth
T. galatica Freyn
T. hungarica Borbas
T. rhodopea Velenovsky
Synonymum/ Synonym
T. breyniana Ker-Gawl.
T. paradasystemon Vved.
CL = T. sylvestris L.
T. doerfleri Gand.
T. hellespontica Degen
T. orphanidea var. whittallii Dykes
T. alpina Gay, CL= T. humilis ´Pulchella´
CL= T. humilis ´Violacea´
CL= T. humilis ´Alba Coerulea Oculata´
CL = T. biflora var. grandiflora Grossh.
T. dasystemon hort.
Ploidie/
Ploidy
(n=12)
Kód taxonu /
Taxon code
(BCHAR)
2n
2n
2n
2n
4n
2n
2n
4n
39000
40000
09000
41000
42000
12000
13000
14000
2n
2n
2n
2n
2n
2n
2n
3n
15000
16000
17000
18000
19000
20000
43000
44000
2n
4n
2n
2n, 4n
04000
08000
21000
07000
2n
CL= T. clusiana var. stellata (Hook.) Regel 4n
T. chrysantha Boissier, CL= T. clusiana
2n,4n,5n
var chrysantha (A.D.Hall) Sealy
CL= T. praecox Cav.
2n, 3n, 4n,
5n
2n
2n
2n
T. wilsoniana Hoog.
2n
45000
46000
22000
CL = T. hortensis Gaertn.
CL = T. schrenkii Regel,
47000
28000
29000
48000
49000
CL = T. orientalis Levier
CL = T. orientalis var. rhodopea Velen.
18
2n
2n
2n
2n
2n
23000
24000
25000
26000
27000
Neo-tulipae
T. didieri Jord.
CL = T. fransoniana Parl.
T. marjolettii Perr. et Song.
T. acuminata Vahl. ex Hornem
T. cornuta Delile
Sekce/Section III. Oculus-solis
T. oculus-solis St. Amans
CL= T. agenensis DC.
T. praecox Tenore
Ostatní druhy sekce Gesnerianae/Other species of the section Gesnerianae
T. lanata Regel
T. hoogiana B.Fedtschenko
Sekce/Section IV. Eichleres
T. eichleri Regel
T. ingens Hoog.
T. tubergeniana Hoog
T. fosteriana Hoog
T. greigii Regel
T. kaufmanniana Regel
T. praestans Hoog
T. vvedenskyi Botschantz.
Sekce/Section V. Kolpakowskianae
T. kolpakowskiana Regel
T. altaica Pallas ex Sprengel
T. ostrowskiana Regel
Ostatní druhy/Other species
T. sprengeri Baker
2n
2n
2n
30000
31000
32000
2n
3n
50000
06000
3n
2n
51000
33000
2n
2n
2n
2n
2n
2n
2n
2n
05000
34000
35000
02000
03000
01000
11000
10000
2n
2n
4n
36000
52000
37000
2n
38000
Poznámka:
Taxonomické uspoøádání rodu Tulipa L., které vypracoval A. D. HALL, je považováno za ponìkud
zastaralé, pøesto je v uvedeném pøehledu respektováno. Novìjší taxonomické poznatky, které je
zpochybòují, jsou pøevážnì jen dílèí a nelze jimi dosavadní systém v plné míøe nahradit.
Velmi podrobnì popsala tulipány Z. P. BOÈANCEVA. Její práce ale nezahrnuje druhy všech geografických
oblastí, kde se tulipány vyskytují, ale omezuje se na druhy rostoucí na území bývalého Sovìtského svazu.
Pøestože se zde nachází vìtšina taxonù, chybí druhy z jižní Evropy, Íránu, Iráku, Kašmíru.
Nìkteré dílèí zmìny respektovala Royal General Bulbgrowers´ Association (KAVB) pro nové vydání
Classified List and International Register of Tulip Names (CLIRTN) v roce 1996. V našem pøehledu
jsou odkazy na CLIRTN (v tabulce oznaèeno CL) vèetnì synonym. Pøehled synonym není
vyèerpávající, jsou uvedena frekventovaná synonyma a ta, u nichž pouze jméno autora odlišuje
stejné pojmenování rùzného druhu. Výèet druhù je omezený na introdukované, èasto obchodnì
množené a spolehlivì urèené druhy.
CLIRTN je urèen pøedevším pro registraci kultivarù. V novém uspoøádání jsou kultivary tøídìny do
následujících skupin: jednoduché rané tulipány, plné rané tulipány, skupina Triumph, hybridy
Darwinových tulipánù, jednoduché pozdní, liliokvìté, tøepenité, Viridiflora, Rembrandtovy,
papouškovité, plné pozdní tulipány, hybridy Tulipa kaufmanniana, hybridy Tulipa fosteriana,
hybridy Tulipa greigii, ostatní druhy a jejich hybridy.
19
Note:
Taxonomic ordering of the genus Tulipa L. eleborated by A. D. HALL, is considered to be somewhat
outdated, nevertheless it is used in the given survey. More recent taxonomic knowledge, which
impeaches it, is predominantly only partial and it is not possible to replace with it fully the present
system.
Tulips were described in great details by Z. P. BOÈANCEVA. However, her work does not include
species of all geographical regions of tulips occurrence; it is confined to the species growing in the
area of the former Soviet Union. Though there are most taxons here, species from southern Europe,
Iran, Iraq, Kashmir are missing.
Some partial changes were respected by Royal General Bulbgrowers´ Association (KAVB) for the
new edition of Classified List and International Register of Tulip Names (CLIRTN) in 1996. In our
survey there are references to CLIRTN (in the table marked CL) including synonyms. The synonym
survey is not complete, there are given frequented synonyms and those ones that differentiate only
by the name of the author. The list of species is limited to the introduced, often commercially
propagated and reliably determinated species.
CLIRTN is particularly assigned for the registration of cultivars. In the new ordination, cultivars are
classified into following groups: Single Early Group, Double Early Group, Triumph Group, Darwinhybrid Group, Single Late Group, Lily-flowered Group, Fringed Group, Viridiflora Group,
Rembrandt Group, Parrot Group, Double Late Group, Kaufmanniana Group, Fosteriana Group,
Greigii Group, Miscellaneous.
V. Literatura / Reference
1.
Asjes, C. J. - Elbertsen, M.: Tulpenmozaiekvirus in tulpen - de symptomem en het ziekzoeken.
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Lisse/Wageningen 1982, 40 pp.
2. Boèanceva, Z. P.: Tjulpany - morfologija, citologija i biologija. Taškent 1962, 407 pp.
3. Dotlaèil, L. - Stehno, Z. - Faberová, I. - Škaloud, V.: Rámcová metodika národního programu
konzervace a využití genofondu rostlin. Praha, VÚRV Praha - Ruzynì, 1995
4. Hall, A. D.: The Genus Tulipa. London 1940, 171 pp.
5. Holitscher, O. - Petrová, E. - Plavcová, O.: Prùhonický sortiment tulipánù. Acta Prùh. I.,
18/1968, 217 pp, 1 tab. II., 26/1972, 254 pp, 2 tab. III., 28/1978, 130 pp, 3 tab.
6. Mokrá, V.: Možnosti boje proti šíøení virové infekce u tulipánù, meèíkù a lilií. Závìreèná zpráva
VÚOZ Prùhonice 1983, 1-47, 11 tab.
7. Petrová, E. - Plavcová, O.: Hodnocení tulipánù ze sortimentu VÚOZ Prùhonice z let 1984-1994.
Acta Prùh. 1996, 63:41-76
8. Rees, A. R.: The Growth of Bulbs. London and New York 1972, 311 pp.
9. Rogalewicz, L. et al.: Pasportní deskriptory èeskoslovenského informaèního systému
genetických zdrojù EVIGEZ. Praha 1989, Genetické zdroje 44
10. A Classified List of Tulip Names 1958. Krelagehuis, Haarlem, Holland
11. Classified List and International Register of Tulip Names 1963, 1965, 1969, Haarlem, Holland
12. Classified List and International Register of Tulip Names 1971, 1976, 1981, 1987, 1996. Royal
General Bulbgrowers´ Association (KAVB), Hillegom, The Netherlands
20
VI. Pøíloha / Supplement
21
22
23
24

Podobné dokumenty

Květiny generativně množené

Květiny generativně množené Minimální sada popisných deskriptorů / Characterization and Evaluation Descriptors – Květiny množené generativně /Generatively propagated flowers - Ing. Hynek Urbánek, Výzkumný ústav Silva Taroucy ...

Více

Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání

Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání Ministerstvem zemědělství pod č.j. 20139/2006-13020 (Příloha č. 6.1). Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity tvoří podprogram 1 v rámci tohoto Národní...

Více

1/2013 - Občanské sdružení Hájenka

1/2013 - Občanské sdružení Hájenka v rybníèku kuòky. Jsou to drobné žabky, dosahující velikosti pøibližnì 5 cm, které mohou laikùm pøipadat pøi pohledu shora jako malé ropuchy. Svrchní strana šedohnìdì až hnìdì zbarveného tìla je to...

Více

Genus Rhododendron L.

Genus Rhododendron L. number (ECN), the unique identifier within Czech collection of Rhododendron L. Passport descriptors EVIGEZ were published separately by Rogalewicz et al. 1989 and therefore, they are not included i...

Více

Zde - Katedra společenských věd

Zde - Katedra společenských věd v Olomouci oznaèit za nejhorší ve vysokém školství celého Èeskoslovenska – hned po Karlovì univerzitì. To lze vysvìtlit pøedevším rolí nìkterých zdejších, celostátnì povìstných „normalizátorù“: Pr...

Více

č. 1998/5 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej

č. 1998/5 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej jejích pohledných žaèek jsem pøemýšlel o tom, kolik odvahy to asi chtìlo založit ve mìstì natolik orientovaném na sport jako je Jablonec nad Nisou soukromou taneèní školu. „Nic jiného mi nezbylo - ...

Více

Rámcovou - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi

Rámcovou - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi charakterizaci, základním hodnocení, dlouhodobém uchování a využívání rostlinných genetických zdrojů pro potřeby výživy a zemědělství (dále jen GZR). Vedle bezpečné konzervace je dlouhodobě věnován...

Více