Česko œ anglickđ slovník vybranđch ekonomickđch pojmů

Komentáře

Transkript

Česko œ anglickđ slovník vybranđch ekonomickđch pojmů
Česko – anglický slovník vybraných ekonomických pojmů
(Pro vyhledání využijte funkci „Úpravy-Najít“, sloupce lze třídit abecedně funkcí „Tabulka- Seřadit“)
Česky
Akcie
Akciová společnost
Aktiva
Analytická evidence (účet)
Archivace účetních dokladů
Audit
Auditor
Ážio emisní
Bankovka
Bankovní převod
Bankovní příkaz
Bankovní účet
Cena obvyklá
Cena pořízení
Cena pořizovací
Cena reprodukční pořizovací
Cena za jednotku
Ceniny
Cenné papíry
Cese
Clo
Časové rozlišení
Daň darovací
Daň dědická
Daň silniční
Daň spotřební
Daň z nemovitostí
Daň z převodu nemovitostí
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň ze mzdy srážková
Daň ze závislé činnosti
Daňová kontrola
Daňová povinnost
Daňová sazba
Daňové přiznání
Daňové přiznání
Daňově uznatelné (neuznatelné) náklady
Daňový dobropis
Daňový doklad
Datum uskutečnění účetního případu
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Dceřinná společnost
Dividendy
Dluh dlouhodobý
Dluh krátkodobý
Dluh peněžní
Dluh účetní
Dluhopis
Doba životnosti
Dobré jméno firmy
Dobropis
Dodací list
Anglicky
Share, stock (USA)
Joint stock company
Assets
Analytical account
Archiving of accounting documents
Audit
Auditor
Agio, premium, prime
Bank-note, bank paper, bill(USA)
Bank transfer
Bank order
Bank statement
Regular price
Purchase price
Purchase cost, cost value
Replacement price
Price each
Valuables
Securities, listed stock(s), papers
Cession, assignment, assignation, transfer
Duty
Accruals and prepayments
Gift tax
Capital transfer tax
Road tax
Excise duty
Property tax, real estate tax
Property transfer tax
Value-added tax, VAT
Income tax
Corporate income tax
Pay as you earn (P.A.Y.E)
Employment tax
Inland revenue control, tax control, tax search
Tax liability
Tax rate
Declaration of taxes
Tax report
Tax deductible (non-deductible) expenses
Tax credit note
Tax voucher, tax document
Date of accounting transaction
Date of taxable supply
Subsidiary
Dividends
Long-term liability
Short-term liability
Cash liability
Liability
Debenture, bond
Economic life
Goodwill
Credit note
Delivery note
Poznámka
Dodavatel
Dohadné položky aktivní
Dohadné položky pasivní
Doměrek daně (z příjmů)
Dotace
Drobný hmotný (nehmotný) majetek
Družstvo
Emitované dluhopisy
Eskont směnek
Eskontní úvěr
Evidence zásob
Faktura
Finanční účetnictví
Finanční účty
Finanční úřad
Fond kapitálový
Fond rezervní zákonný
Fondy ze zisku
Fyzická inventura
Fyzická osoba
Hlavní kniha
Hmotný investiční majetek
Hodnota
Hospodářský výsledek
Hotovost
Inventarizace
Inventarizační rozdíl
Inventární karta
Inventura dokladová
Inventura fyzická
Investice
Jmění vlastní
Jmění základní
Kalkulace
Kapitál cizí
Kapitál pracovní
Kniha analytické evidence
Kniha došlých faktur
Kniha hlavní
Kniha pohledávek a závazků
Kniha pokladní
Kniha vydaných faktur
Komanditní společnost
Konečný účet rozvážný
Konečný zůstatek
Konkurz a vyrovnání
Konsolidace účetní závěrky
Kurzové rozdíly
Kurzové ztráty (zisky)
Leasing finanční
Leasing operativní (nájem)
Likvidace
Likvidita
Majetek
Majetkové účasti
Manažerské účetnictví
Manka a škody
Materiál na skladě
Supplier
Estimated receivables
Estimated liabilities
Supplementary income tax
Endowment, grand, subsidy
Low value (intangibles) tangibles
Co-operative (society)
Issued debentures, bonds
Discounting of a draft
Discounted loan
Stock evidence
Invoice
Financial accounting
Financial accounts
Inland revenue (UK), tax office
Capital
Legal reserve fund
Funds created from net profit
Physical stock taking
Individual
General ledger
Tangible assets
Value
Profit and loss
Cash
Inventory taking, sock taking
Stock take difference
Stock take document
Documentary stock take
Physical stock take
Investment, investment assets
Equity
Registered capital
Costing, cost accounting
Borrowed capital
Working capital
Sub-ledger
Book of received invoices
General ledger
Debtors and creditors ledger
Cash book
Book of issued invoices
Special partnership, special limited partnership
Closing balance sheet account
Closing balance
Bankruptcy, receivership
Consolidation of financial statements
Rate of exchange differences
Exchange losses (gains)
Finance leasing
Rental
Liquidation, winding up
Liquidity, liquidity rate
Property
Investment
Management accounting
Shortages and damages
Material in stock
Mateřská společnost
Mzda čistá
Mzda hrubá
Mzdové náklady
Nájem
Nájemce
Náklady finanční
Náklady fixní
Náklady mimořádné
Náklady na běžnou činnost
Náklady provozní
Náklady příštích období
Náklady variabilní
Nedobytné pohledávky
Nedokončená výroba
Nedokončené investice
Nehmotný investiční majetek
Nemovitost
Nepřímé náklady
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Nevyfakturované dodávky
Neziskové organizace
Nominální hodnota
Obchodní rejstřík
Obchodní společnost
Obrat na účtu
Obratová předvaha
Ocenění
Odběratel
Odčitatelná položka
Odložená daň
Odpis
Odpisování rovnoměrné
Odpisování zrychlené
Odpisový plán
Oprávky
Opravná položka k majetku
Opravný účetní doklad
Opravy a udržování
Osoba odpovědná za účetní případ
Osoba samostatně výdělečně činná
Osvobození od daně
Pasiva
Penále
Peněžní prostředky
Peníze na cestě
Platba
Plátce daně
Počáteční účet rozvážný
Počáteční zůstatek
Podniky ve skupině
Pohledávka po splatnosti
Pohledávka splatná
Pohledávky
Pojištění
Pokladna
Parent company
Net salary
Gross salary
Wages and salaries
Rent
Lessee, tenant
Financial expenses
Fixed expenses
Extraordinary expenses
Ordinary expenses
Operating expenses
Prepayments
Variable expenses
Bad debts
Work-in-progress
Fixed asset not yet in use
Intangible fixed assets
Immovable, real estate
Indirect cost
Accumulated profit from previous years, retained
earnings
Outstanding loss from previous years
Not yet invoiced deliveries
Non-profit organization
Nominal value
Commercial register
Business company
Movement on the account
Trial balance
Valuation
Trade debtor
Tax deductible item
Deferred tax
Depreciation
Straight line depreciation
Accelerated depreciation
Depreciation policy
Accumulated depreciation
Asset provision
Correcting accounting document
Repairs and maintenance
Responsible person
Payee
Tax holiday
Liabilities
Penalty
Funds
Cash in transit
Payment
Tax payee
Opening balance sheet account
Opening balance
Group companies
Overdue receivable
Due receivable
Receivables
Insurance
Petty cash
Pokuta
Polotovary vlastní výroby
Poplatek
Poplatník daně
Pořízení majetku
Postupy účtování
Pozemky
Pracovní kapitál
Právnická osoba
Projekčně programová dokumentace
Pronajímatel
Přechodné účty aktivní, pasivní
Příjem
Příjemka
Příjmový pokladní doklad
Příjmy příštích období
Příloha účetní závěrky
Přírůstky
Přiznání k dani
Půjčka
Rabat
Refakturace
Refundace
Rezervy
Režie výrobní, správní
Rozdíl inventarizační
Rozdíl kursový
Rozpočet
Rozpuštění rezervy
Rozvaha
Rozvrh účtový
Saldokonto pohledávek
Saldokonto závazků
Sazba odpisová
Sazba úroková
Skonto
Sleva
Služby
Směnka
Smlouva
Sociální zabezpečení
Solventnost
Splacené akcie
Splátka
Splátkový kalendář
Splatnost
Společník, akcionář
Společnost s ručením omezeným
Spotřeba energie
Spotřeba materiálu
Storno
Syntetické účty
Technické zhodnocení
Termínovaný vklad
Tržby
Třídy účetní
Tvorba rezervy
Úbytky
Fine
Semi-finished products
Fee
Taxpayer, tax-paying citizen
Acquisition of assets
Accounting procedures
Land
Working capital
Legal body
Software manual
Lessor
Temporary accounts of assets and liabilities
Receipt, proceeds
Goods received note
Cash receipt
Accrued revenues
Notes to the financial statements
Additions
Tax return
Loan
Rabat, discount
Recharge
Refund, reimbursement
Provisions, reserves
Overheads manufacturing, administrative
Surplus, shortage
Exchange difference
Budget
Disposal of reserve, disposal of provision
Balance sheet
Chart of accounts
Debtors ledger
Creditors ledger
Depreciations rate
Interest rate
Discount, allowance
Discount
Services
Bill of exchange
Agreement
Social insurance
Solvency
Paid up shares
Instalment
Repayments dates
Due date
Participant, shareholder
Private limited company, limited liability company
Energy consumption
Materials consumption
Reversing entry, contra entry
Group synthetics accounts
Technical improvement
Time deposit
Sales
Accounting classes
Additions to reserves
Decreases, diminutions
Účet rozvahový
Účet výsledkový
Účetní doklad
Účetní jednotka
Účetní období
Účetní případ
Účetní závěrka řádná, mimořádná,
konsolidovaná
Účetnictví jednoduché
Účetnictví podvojné
Účtová osnova
Účtový rozvrh
Úpravy účetních zápisů
Úvěr krátkodobý, dlouhodobý
Uzavíraní účetních knih
Valná hromada
Věřitel
Vklad do společnosti
Vklad v bance
Vlastní jmění
Vlastní náklady
Vratka daně z příjmu
Výběr z pokladny
Výdaj
Výdaje příštích období
Výdajový pokladní doklad
Výdělečná činnost
Výkaz cash flow
Výkaz zisků a ztrát
Výnosy příštích období
Výnosy z provozní činnosti, mimořádné
Výpis z účtu
Výrobky hotové
Výroční zpráva
Výrok auditora
Výrok auditora s výhradou
Vyrovnání
Vyřazení majetku
Vystavení faktury
Vytvoření opravné položky
Vývoz
Zakázka
Zákazník
Základ daně
Základní jmění
Zákon o účetnictví
Zálohy poskytnuté, přijaté
Zaměstnanci
Zaplacené zálohy na daň
Zásoby nakoupené
Zásoby vytvořené vlastní činností
Závazek z obchodního styku
Závislá činnost
Zboží
Zboží na cestě
Zdravotní pojištění
Zisk
Znehodnocení
Balance sheet account
Profit and loss account
Accounting document
Accounting entity
Accounting period
Accounting transaction
Year end closing, extraordinary, consolidated
Single entry book-keeping
Double entry book-keeping
Chart of accounts
Chart of accounts
Adjustment of postings
Short-term (long-term) loan
Closing of accounting books
General assembly
Creditor
Investment
Deposit
Equity
Output costs
Income tax pay back
Cash withdrawal
Expenditure
Accured expenses
Patty cash payment voucher
Income activity
Cash-flow statement
Profit and loss statement
Deferred revenue passive
Revenues (gains) operating, extraordinary
Account statement
Products
Annual report
Audit opinion
Qualified audit opinion
Settlement
Disposal of assets
To issue an invoice
To create a provision
Export
Order, job order
Customer
Tax base
Registered capital
Accounting law
Advances paid, received
Employees
Advance payment of tax
Merchandise
Internally produced inventory
Liability
Employment
Goods
Goods in transit
Health insurance
Profit
Devaluation
Zpráva auditora
Způsoby oceňování
Zřizovací výdaje
Ztráta
Zúčtování případu
Zůstatek počáteční, konečný
Zůstatková cena
Auditor’s report
Valuation methods
Incorporation expenses, start up cost
Loss
Clearance transaction, match of transaction
Opening, closing balance
Net book
Copyright © 2001 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
www.money.cz

Podobné dokumenty

Legislativní novinky

Legislativní novinky pod č. 377/2015 Sb. novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 377/2015 Sb. naleznete v Účetním p...

Více

file - Grant Thornton

file - Grant Thornton objemech nákupů či prodejů dlouhodobého majetku, zásob materiálu, výrobků a zboží, objemy přijatých či vyplacených licenčních poplatků, úroků, využití cash-poolingu, atd. Nezbytnou součástí jsou i ...

Více

III.2 2.15

III.2 2.15 5. Vyjmenuj doklady související s dodávkou zboží. dodací list - příjemka - karta zásob - výdejka

Více