ZPRAVY_PRO_VH_2016_3_tisk

Komentáře

Transkript

ZPRAVY_PRO_VH_2016_3_tisk
ZPRAVODAJ
Valná Hromada Hnutí Brontosaurus
19. – 21. 2. 2016
SEZNAMTE SE!
Vážení přátelé,
Hnutí Brontosaurus loni úspěšně vstoupilo do dalšího desetiletí své činnosti. Na radostné oslavy čtyřicetin jsme
navázali především množstvím práce a plánováním budoucnosti – na Programové konferenci jsme nastavili naše
směřování, strategické plánovaní stanovilo priroty a úkoly na nejbližší léta a nejen marketingový plán hledá
odpovědi na otázky o potřebách dnešních mladých lidí. Dostalo se nám také uznání Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
O tomto, ale i o vší pravidelné drobné a nakonec nejdůležitější činnosti i větších akcích roku 2015 Vás informují
tyto zprávy.
Těšíme se na společné setkání, kde se seznámíme nejen s tím, co proběhlo, ale také s tím, co se chystá, … jako
např. Dort k 50 letům Brontosaura ☺. Na setkání, které nabízí příležitost zase někoho či něco nového poznat.
Dalimil Toman – Cody, programový ředitel Hnutí Brontosaurus
1
Obsah
Obsah .................................................................................................................................................... 2
1. Řízení organizace a strategie ....................................................................................................... 3
1.1 Strategické úspěchy .................................................................................................................................. 3
1.2 Programová konference Hnutí Brontosaurus ........................................................................................... 3
1.3 Strategické plánování Hnutí Brontosaurus ............................................................................................... 4
1.4 Novinky v předpisech Hnutí Brontosaurus ............................................................................................... 4
1.5 Vedení organizace..................................................................................................................................... 5
2. Hnutí Brontosaurus dneška a strategický cíl zapojování .............................................................. 6
2.1 Členství ve střešních organizacích a sítích ................................................................................................ 6
2.2 Akreditace................................................................................................................................................. 6
2.3 Členská základna ...................................................................................................................................... 6
2.4 Organizační jednotky HB .......................................................................................................................... 7
2.5 Vývoj v marketingu HB ............................................................................................................................. 8
2.6 Zhodnocení strategického cíle ZAPOJOVÁNÍ a STŘEDOŠKOLÁCI ............................................................. 9
3. Zázemí a finanční udržitelnost................................................................................................... 10
3.1 Servis pro ZČ a členy ............................................................................................................................... 10
3.2 MOZEK – web pro všechny aktivní lidi v HB ........................................................................................... 10
3.3 Výsledky hospodaření............................................................................................................................. 10
3.4 Individuální dárcovství HB ...................................................................................................................... 14
3.5 Fundraising – žádosti o dotace, granty a firemní dary ........................................................................... 17
3.6 Naplnění strategického cíle Finanční udržitelnost .................................................................................. 19
4. Činnost a její kvalita .................................................................................................................. 20
4.1 Vývoj činnosti 1999 – 2013 – 2015 ........................................................................................................ 20
4.2 Přímá činnost pod ústředím HB .............................................................................................................. 20
4.3 Čeho bychom si dále měli všimnout z roku 2015 ................................................................................... 21
4.4 Zprávy z programů .................................................................................................................................. 21
4.5 Kvalita akcí – postup naplňování strategického plánu ............................................................................ 28
5. Bulvár ☺ ................................................................................................................................... 29
Kontakt na ústředí HB................................................................................................................... 31
2
1. Řízení organizace a strategie
1.1 Strategické úspěchy
• Hnutí Brontosaurus získalo jako jedna z pouhých 13 organizací titul Organizace uznaná
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží – tímto je HB garantována dlouhodobá podpora
MŠMT a měla by být dohodnuta spolupráce formou víceletého financování.
• Hnutí Brontosaurus získalo dvouletý grant Státního fondu životního prostředí (a další
menší granty), který se zaměřuje na rozvoj práce se středoškoláky – zajištění osvětových
programů, akcí i dlouhodobého zapojení nových dobrovolníků. Mnohé z těchto aktivit
se tak již nyní slibně rozvíjí. Činnost se středoškoláky má svou koordinátorku.
• Podařilo se upořádat Programovou konferenci Hnutí Brontosaurus z významnou účastí
lidí z Hnutí Brontosaurus i hostů, uzavřít a vyhodnotit strategický plán a připravit plán
na další období.
1.2 Programová konference Hnutí Brontosaurus
Konference se konala při Valné
hromadě Hnutí Brontosaurus
2015. Cílem konference bylo
u příležitosti čtyřicátého výročí
činnosti organizace zodpovědět
mnohé
zásadní
otázky
o aktuální situaci a zejména
dalším směřování organizace.
Konference nabídla prostor
k definování společných priorit HB. Přispěla tak k ujasnění našich sdílených postojů, tak aby organizace
měla co nejvíce jasnou cestu, po které chce ve své činnosti dále postupovat.
Cca 70 účastníků řešilo s experty a facilitátory tyto okruhy: „Brontosaurus aktivistický?“, „Brontosaurus
profesionální?“, „Když Brontosaurus překročí rodnou hroudu“, „Brontosaurus rozrůzněný nebo
jednotný?́ “, „Brontosaurus pro společnost, Brontosaurus pro nás?“, „Zážitek? Dobrovolnictví?
Vzdělávání? Kudy tedy?“
3
Připomeňme si závěry konference:
1. Brontosaura chceme jako otevřenou organizaci, jejímž nosným tématem je atraktivní provázání
dobrovolnictví, zážitků a seberozvoje do jednotného celku. Ten nabízíme zejména mladým lidem
v duchu motta „Dobrovolnictví jako zážitek“ („Dobrovolnictví je příležitost“, „Dobrovolnictví je
dobrodružství“ apod.). Brontosaurus takto propojuje lidi, kteří sdílejí obdobné hodnoty a vytváří tak
jakýsi společný́ „životní styl“.
2. Pro další činnost Hnutí Brontosaurus chceme zachovat a podporovat pestrost, různorodost činností
(článků, akcí atd.) za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou.
Pestrost činností pod značkou Brontosaura bereme jako silnou stránku a využíváme ji
v propagaci.
3. Do budoucna je třeba zefektivnit a posílit komunikaci mezi ústředím Hnutí Brontosaurus
a základními články (kluby, regionálními centry). Doporučeno je aktivně zjišťovat vzájemné potřeby,
zejména potřeby článků ve vztahu k ústředí.
4. V následujícím období uvítáme posílení centrálního servisu (nikoliv řízení). Doporučeno je také
sjednocení procesů a formalit (např. administrativních, účetních aj.) a sjednocení vzdělávání
(organizátorů) v rámci celého Hnutí Brontosaurus.
1.3 Strategické plánování Hnutí Brontosaurus
V prosinci 2015 a lednu v lednu 2016 proběhly
dvě strategická setkání členů výkonného
výboru, pracovníků ústředí HB a zástupců ZČ,
RC a klubů za účelem vytvoření nového
strategického plánu Hnutí Brontosaurus na
období 2016 – 2020. Plánovaní se účastnilo
téměř 30 osob.
Příprava tohoto plánu vycházela mimo jiné ze
zhodnocení strategického plánu na období
2012 – 2016 a výstupů Programové
konference.
Výsledkem plánovací procesu je plán s 5 strategickými cíli: Vnitřní podpora, Finanční udržitelnost,
Marketing, Produkty a Středoškoláci. Tento plán je předložen VH ke schválení.
1.4 Novinky v předpisech Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus pokračovalo v naplňování povinností vyplývajících z nového občanského zákoníku.
ZČ a RC jsme poskytli komplexní návod pro zápis do spolkového rejstříku a manuál pro pořádání Valných
hromad ZČ a RC, vedení ZČ a RC jsme nabídli vzory formulářů a dokumentů, proběhla školení právní
problematiky spojené s vedením ZČ, RC.
4
V období 2015 až 2016 vstoupily v platnost další vnitřní předpisy a organizační pokyny nebo jejich nová
znění.
Vnitřní předpisy
- Činnost a provoz ZČ a RC (s možností volit statutární orgán ZČ či RC na víceleté období)
- Statut Sekce Vzdělávání
- Pravidla hospodaření VV HB a ÚHB
Organizační pokyny
- Vznik Základního článku, regionálního centra Hnutí Brontosaurus (aktualizace)
- Pracovní cesty ZČ nebo RC HB
Dále proběhla systematizace vnitřních předpisů a organizačních pokynů a jejich zveřejnění na webu
mozek.brontosaurus.cz.
1.5 Vedení organizace
Rada Hnutí Brontosaurus
Výkonný výbor + zástupci ZČ a RC
v roce 2015 proběhla 2 zasedání Hodonín a Jezírko u Brna
předseda
Lukáš Linha
místopředsedové
Ctibor Brančík
Michal Švarný
Výkonný výbor
členové
Ingrid Čejková
Eliška Plotěná
Vojtěch Janoušek
Josef Dvořáček
Michal Šmíd
Martina Pavelková
Vladimíra Regerová
Kristína Studená
Lucie Lomičová
ve volebním období roce 2015 - 2016
proběhlo celkem 6 jednání
předseda KRK
Jan Kubata
Kontrolní a revizní komise
členové KRK
Pavel Novotný
Hana Pupíková
Zdeňka Bočková
Tomáš Štec
v průběhu roku několik kontrol a
zasedání - dle zprávy KRK
5
2. Hnutí Brontosaurus dneška
a strategický cíl zapojování
2.1 Členství ve střešních organizacích a sítích
•
•
•
•
Youth and Environment Europe – platforma ekologických neziskových organizací z 27 zemí
Evropy
Zelený kruh – asociace sdružující 29 ekologických nevládních organizací v Česku
Česká rada dětí a mládeže - podporuje podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí
a mladých lidí. Sdružuje 98 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a
mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů
Jihomoravská rada dětí a mládeže - dobrovolné seskupení 18 sdružení dětí a mládeže
a sdružení pracujících s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji
2.2 Akreditace
•
•
•
Pro pořádní kurzů Hlavní vedoucí dětských táborů od MŠMT
Dobrovolnická organizace dle zákona o dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra ČR pro programy
Akce příroda, Prázdniny s Brontosaurem, Ekostan a Akce památky
Titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží od MŠMT
2.3 Členská základna
•
Počet členů evidovaných v BISu za rok 2015
Články a kluby: 1 054, volní členové: 41. Celkem: 1 095 členů.
2.3.1 Vývoj členské základny
6
2.3.2 Struktura členské základny
Počty/procentní zastoupení
1998
2015
2013
2.4 Organizační jednotky HB
K 18. 2. 2016
36 základních článků
(z toho 1 ve stádiu vzniku a 1 ve stadiu zániku)
7 klubů
3 regionální centra
1 dobrovolnické centrum
Ústředí Hnutí Brontosaurus
V roce 2015 vznikl ZČ HB Lesní klub Satalice a ZČ HB MUNA a klub Spadlí z hrušky.
Dále máme asi 2 – 3 zájemce o založení klubu či základního článku (mimo jiné z bývalé Asociace
Brontosaura).
7
2.5 Vývoj v marketingu HB
2.5.1 Marketingový plán a strategie
Ústředí HB zapojilo do dlouhodobé spolupráce marketéra Vojtu Janouška:
• byly analyzovány výzkumy o naší cílové skupině
• byl připraven marketingový plán Hnutí Brontosaurus na rok 2016
• byl připraven nový vizuální styl HB
• byly zpracovány akční kroky pro strategický cíl MARKETING na léta 2016 – 2020
2.5.2 Konkrétní úspěchy
•
pořad o Hnutí Brontosaurus v České televizi –
„Brontosaurus stále živý“
•
několik příspěvků v českém rozhlase Brno
•
vydána výroční zpráva odrážející čtyřicetiletou
tradici HB
•
realizována kampaň ZKUS TO pro tábory a letní
akce s nabídkou materiálů pro ZČ
•
vydáno standartní množství tiskových zpráv,
článků, apod.
•
dosaženo 3 000 fanoušku na FB stránce
•
navázali jsme spolupráci s časopisem Naše
příroda
8
2.6 Zhodnocení strategického cíle ZAPOJOVÁNÍ
a STŘEDOŠKOLÁCI
Podařilo se
• Zpracován a zveřejněn návod, jak se lze
zapojit do aktivit HB – je na MOZKU.
• Vznik nových dětských oddílů a
základních článků
• Realizace speciální kampaně zaměřené
na středoškoláky a prvoúčastníky –
víkendovky i tábory
• Koordinátor aktivit pro SŠ (ovšem až
na konci období realizace SP)
• Finanční zdroje na systematickou práci
se středoškoláky
Realizováno částečně
•
Nabídka akcí (víkendovky, tábory)
pro prvoúčastníky a středoškoláky –
nabídka je, počet akcí ročně odpovídá
asi 2/3 plánovaných.
Nepodařilo se
•
•
Větší podíl středoškoláků na akcích HB
– mezi členy podíl nevzrostl, na akcích
nemáme přesná data
Cíl 1250 členů HB, z toho 75 procent
do 26 let – počet členů významněji
nestoupl, omlazení základny daleko
méně významné (dnes 71 procent)
9
3. Zázemí a finanční udržitelnost
3.1 Servis pro ZČ a členy
Mezi stěžejní nabídky v servisu a službách ZČ, RC a klubům patří:
• nabídka sdíleného účetního softwaru POHODA a školení k němu
• nabídka telefonní sítě HB (2016: 170 čísel, 2014: 140 čísel)
• nabídka slev a výhod na karty EYCA
• služby pro organizátory akcí, např. úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
• pronájem opravené chaty Smrčník za režijní ceny
• (staro)nově: slevy na nákup jízdenek u ČD
• aj.
3.2 MOZEK – web pro všechny aktivní lidi v HB
Spuštěn centrální web pro členy, organizátory, vedení ZČ, RC a klubů. Přehledně jsou zde zveřejněny
vzory dokumentace, předpisy, manuály, pokyny a návody.
Nabízí burzu pro články a organizátory, aktuální nabídku vzdělávacích akcí a další zajímavé nabídky.
www.mozek.brontosaurus.cz
3.3 Výsledky hospodaření
3.3.1 Hospodaření za rok 2015
Stejně jako rok 2014, tak i rok 2015 skončil s kladným výsledkem hospodaření i přesto, že se nesl v duchu
zavádění nových opatření. I přes investice, které byly využity k zavedení nového účetního systému, a i
přes zvýšení mzdových nákladů spojených také se zaměstnáním nové koordinátorky pro aktivity
středoškoláků, jsme se dlouhodobě vymanili z dluhu, který se s Hnutím Brontosaurus táhne již od roku
2008 (viz. graf 3). Brontosaurus konečně začal finančně prosperovat – donoři dávají stále více peněz,
rozjíždíme nové projekty, na které jsme dříve neměli kapacitu, a lidé Brontosauru také více věří, což se
odráží na individuálním fundraisingu. Ministerstvo školství nás dokonce po velmi náročném výběrovém
řízení vybralo mezi 13 uznaných organizací pro práci s dětmi a mládeží v celé ČR, což by nám minimálně
na další 4 roky mělo dát finanční jistotu a zajistit smlouvu o dlouhodobém financování našich aktivit.
Ovšem je důležité neusnout na vavřínech, oblast financí čeká nová výzva v podobě Strategického plánu
na roky 2016-2020, který byl nastaven dosti ambiciózně.
10
Plánujeme rozjet firemní fundraising, jít s Adopcí Brontosaura mezi širokou veřejnost – spustit kampaň
Dárky přírodě, podívat se po nových formách financování (Crowdfunding, crowdvoting). Tímto by se
daly financovat aktivity, na které ostatní donoři nepřispívají, a tím snížit závislost Hnutí Brontosaurus
(především tedy fungování jeho ústředí) na dotacích. V ideálním případě to znamená rozdělovat 100%
dotací mezi naše základní články, regionální centra a kluby a financovat režijní chod ústředí z jiných
zdrojů.
Zde přikládám předběžnou výsledovku hospodaření ústředí Hnutí Brontosaurus za rok 2015.
Náklady
Výnosy
512
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
462 588
92 302
142 742
518
Ostatní služby
1 150 403
521
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetku
1 241 872
16 750
2 817
64 812
Náklady celkem
3 431 202
501
502
524
538
549
551
256 916
602 Tržby z prodeje služeb
604 Tržby za prodané zboží
682 Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté
členské
684
příspěvky
691 Provozní dotace
Výnosy celkem
Předběžný výsledek hospodaření
425 085
40 175
173 950
127 796
2 708 646
3 475 651
44 449
3.3.2 Statistiky a porovnání
Níže ještě uvádím porovnání hospodaření let 2014 a 2015, kde můžete najít i porovnání ve významných
analytických položkách.
2014
2015
Náklady
50x
501002
502001
51x
512002
518004
518006
518007
Spotřebované nákupy
z toho
Kancelářské potřeby
Spotřeba energie
Služby
z toho
Cestovné - Akce
Tisky a kopírování
Grafické služby
Inzerce
4 395 051 3 431 202
694 789
554 890
45 727
144 483
29 539
92 302
2 349 385
1 293 146
503 155
90 913
42 587
27 513
130 943
96 329
16 925
34 735
11
52x
521001
521002
53x
Osobní náklady
z toho
Pracovní smlouvy
Dohody o provedení práce - kancelář
1 260 309
1 498 788
586 650
417 739
755 627
463 645
19 791
16 750
538003
Daně a poplatky
z toho
Členské příspěvky
19 662
16 750
54x
Ostatní náklady
6 004
2 817
55x
Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek
64 773
64 812
Výnosy
60x
4 471 200 3 475 651
941 482
465 260
602001
602005
Tržby za vlastní výkony a za zboží
z toho
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - poplatek za RHB
333 329
125 771
195 113
63 706
64x
Ostatní výnosy
64 836
0
68x
Přijaté příspěvky
z toho
Individuální dárcovství
Přijaté členské příspěvky od ZČ
Přijaté členské příspěvky od volných členů
614 599
301 746
306 684
120 415
5 050
173 950
120 670
5 400
2 850 284
2 708 646
169 220
1 297 413
221 000
1 490 000
76 149
44 449
682003
684002
684003
69x
691001
691003
Provozní dotace
z toho
Provozní dotace - Obce
Provozní dotace - Ministerstva
Hospodářský výsledek
Ještě bych se rád zastavil u individuálního dárcovství, tedy u položky 682003. Zde je vidět patrný úbytek, který je
dán tím, že v roce 2014 probíhala sbírka na Jeseníky, ve které se vybralo přes 150 000 Kč, čímž je částka z tohoto
roku zkreslená. Mimo tento výkyv má však Adopce Brontosaura stále větší úspěch a přináší do Hnutí více
finančních prostředků.
12
Základní články by také mohla zajímat položka tržby z prodeje služeb – poplatek za RHB, kde je vidět, jak se
projevila změna snížení provizí z poskytnutých dotací Základním článkům a Regionálním centrům o 5 procentních
bodů. Do budoucna se budu snažit provize zcela zrušit, aby články nebyly touhle položkou zatíženy a nemuseli
shánět volné zdroje na její uhrazení.
Zde uvádím pár grafů, na kterých můžete vypozorovat skladbu příjmů ústředí, nebo také kumulovaný
hospodářský výsledek Ústředí Hnutí Brontosaurus v letech 2006 – 2015.
graf č. 1
Dle strategického plánu z roku 2012 měla být skladba příjmů v roce 2015 následující: Individuální fundraising 10%,
Firemní funraising 10%, Vlastní činnost 30%, Dotace 50% - což se nepodařilo naplnit.
Do roku 2020 má dle nového strategického plánu mít Ústředí Hnutí Brontosaurus následující skladbu příjmů: Dotace
50%, Individuální fundraising 20%, Firemní fundraising 10%, Vlastní činnost 20%
Tak uvidíme, jak se bude Brontosaurovi finančně dařit.
graf č. 2
Na grafu číslo 2 je
patrné, že rostou
celkové příjmy ústředí,
doufejme, že tento
trend se podaří
dlouhodobě udržet,
nebo alespoň
stabilizovat, aby
Brontosaurus mohl plnit
výstupy programové
konference z roku 2015,
tedy, aby se ústředí více
profesializovalo a
poskytovalo článkům
větší servis.
13
graf č. 3
Jak bylo zmíněno v úvodu, Brontosaurus svým kumulovaným hospodářským výsledkem konečně protnul 0, tedy
už za sebou nevláčí žádný dluh, který by musel umořovat.
Závěrem tedy, že rok 2015 bude ve znamení výzev, kterých se doufám všichni hojně chopíme a ukážeme, že
Brontosaurus není ani zdaleka v koncích se silami. Na závěr ještě prozradím, že máme potvrzenou dotaci
od MŠMT ve výši 2 000 000 Kč, takže se letos máme na co těšit.
Josef Dvořáček, [email protected]
3.4 Individuální dárcovství HB
3.4.1 Úspěchy a novinky v adopci v roce 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adopce vybrala celkem 184 272 Kč;
Čistý zisk z adopce činí 128 214 Kč; článkům byl přerozdělen podíl ve výši 23 706 Kč;
Adopci podporuje 125 dárců, z toho 35 podpořilo Brontosaura poprvé;
Nárůst počtu dárců není tak dramatický; klesl i počet prvodárců; důvodů může být více:
o Nedaří se z jednorázových darů získat dar opakovaný (týká se 25 osob);
o Neoslovili jsme dostatečně široký okruh lidí – proběhly pouze 2 rozesílky článkovských
kontaktů a 2 běžné rozesílky (žádost o pokračování, oslovení neaktivních);
Prostřednictvím 4 rozesílek jsme oslovili 500 lidí;
Zdvojnásobil se výtěžek kampaně Dárky přírodě – od 13 dárců jsme vybrali 6 410 Kč
Zapojili jsme se k internetovému projektu GIVT.CZ
Máme plán na rok 2016 – na jaře spouštíme web Dárků přírodě (e-shop), máme promyšlenou
propagaci kampaně.
14
Počet dárců
Počet nových
dárců
Souhrn darů
2010
38
36
2011
46
20
2012
73
37
2013
97
47
26.941
37.911
69.250 110.910
2014
119
53
2015
125
35
Procentuální nárůst
5%
-34 %
152.183
184.272
21 %
3.4.2 Podrobné informace k Individuálnímu dárcoství
Adopce vybrala celkem 184 272 Kč
V roce 2015 se na individuálním dárcovství vybralo celkem 184 272 Kč, tedy o pětinu více než posledně.
S rostoucím číslem roste i podíl z adopce, který se rozdělí mezi články; tentokrát bude přerozdělena
částka 23 706 Kč. Adopce má dobře našlápnuto k tomu vytvořit finanční „polštář“
a podpořit tak diverzifikaci zdrojů financování HB i jednotlivých článků.
Hnutí Brontosaurus podporuje 125 dárců
V roce 2015 HB obdarovalo 125 dárců, z nichž 35 lidí nás podpořilo nově. Bohužel se nedaří udržet si
prvodárce z předchozích let, z loňských 48 prvodárců téměř polovina odpadla. Na rozesílku pozitivně
reagovalo 10 oslovených brontosaurů, nezaznamenali jsme žádnou výrazně negativní reakci.
Z dřívějších pravidelných dárců se odhlásilo (tedy přestalo přispívat) 5 příznivců.
Pokračovali jsme v oslovování bývalých členů a účastníků akcí
Na podzim 2015 jsme oslovili 500 kontaktů prostřednictvím 4 dopisních a 4 mailových rozesílek. Úspěch
rozesílky spočívá v dobře vytipovaných kontaktech (již starší a neaktivní členové či účastníci, kteří rádi
vzpomínají na svá léta s brontíky), osobně laděný dopis s vlastnoručním podpisem, rozesílka poštou a
po týdnu i mailem. Jako velmi úspěšnou rozesílku považuji obeslání kontaktů ze ZČ Kolovrátek.
Cenné kontakty a konzultace poskytly základní články Kolovrátek a Uroboros. Na tomto místě děkuji
Honzovi Křivonožkovi a předsedkyním Terce a Jitce z Uroborose za spolupráci při ladění dopisů,
konzultace a především zpřístupnění kontaktů. Stále platí, že brontosaurus dosud nevytěžil veškeré své
možnosti, i když to tak může vypadat.
Obecně platí, že ideální kontakty má článek se specifickým zaměřením, který si za dobu svého působení
15
vytvořil okruh příznivců z řad účastníků. Právě tyto nadšence je vhodné oslovit s žádostí
o podporu – z vlastní pozitivní zkušenosti vědí, co prospěšného daný článek dělá a jsou ochotní ho
podpořit.
Jsme členy Koalice za snadné dárcovství
Od roku 2014 jsme členy Koalice za snadné dárcovství, díky čemuž máme přístup k novinkám v oblasti
IF, účasti na školeních, jsme zapojeni do kampaně „pravidelné dárcovství“ a dary ze závěti.
Adopce má plán na rok 2016, který je v souladu se strategickým plánem
V roce 2015 chystáme 4 rozesílkové kampaně, chceme znovu oslovit přes 1 000 kontaktů a získat od 160
lidí dary ve výši přes 200 000 Kč. Větší důraz kladu na udržení stálých a znovuzískání dřívějších příznivců.
Pro potřeby HB a adopce vzniká vylepšená verze BIS 2.0. Chystá se vylepšená kampaň Dárky přírodě
cílená na veřejnost. Ve spolupráci s Kristi Studenou chceme zkusit krátkodobou crowdfundingovou
kampaň na podporu brontosauřích aktivit na Ukrajině.
Proč adopce funguje na úrovni ZČ?
Adopce se díky rozesílkám i práci v článku dostává do podvědomí členů, účastníků i bývalých
brontosaurů (setkáváme se s pozitivními ohlasy). O adopci se mluví na valných hromadách základních
článků. Někteří starší brontosauři adopcí řeší dilema „jak přispět svému článku a přitom nezvyšovat
věkový průměr“. Pojďme v tom pokračovat, protože to má smysl a jsou vidět výsledky.
I obyčejným nakupováním můžete Brontosaura podpořit
Zapojili jsme se k internetovému projektu GIVT, který spojuje e-shop a podporu neziskových organizací.
V případě, že se
chystáte si něco
pořídit
přes
internet, zkuste
využít
službu
GIVT.CZ, kde si
vyberete zboží a
neziskovku,
kterou
chcete
podpořit. Z ceny
vašeho nákupu
nám pak Givt
pošle 10 %.
16
Dary celkem
Počet dárců HB
184 272
Počet dárců
152 183
110 910
97
73
38
36
69 250
26 941
4
0
2009
37 911
2 255
2009 2010
125
119
2
2010
46
37
47
23
20
12
10
2011
2012
2013
53
31
35
29
2014
2015
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Výše darů
Počet dárců
Počet prvodárců
Počet odpadlíků
Sloupec1
kontakt: Monika Hornová, [email protected]
3.5 Fundraising – žádosti o dotace, granty a firemní dary
Pro realizační období 2015
DONOR
MŠMT
MŠMT
MZV
MV
MV
MŽP
SFŽP
JMK OŠMT
MHMP
MMB OŠMT
NÁZEV PROJEKTU
Hnutí Brontosaurus organizovaným dětem a
mládeži 2015
Hnutí Brontosaurus pro neorganizované děti,
mládež a dobrovolníky 2015
Dobrovolníci krajanům v Srbsku
Akce Příroda
Akce Památky
Hnutí Brontosaurus pro kvalitní prostor obcí a
měst
Program EVVO Akce Příroda
Rozvoj materiálně technické vybavenosti
dobrovolnického centra Hnutí Brontosaurus
v Brně v roce 2015 (MTZ)
Dobrovolně pro přírodu
Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a mládež
v Brně 2015
POŽADOVANÁ
ČÁSTKA
ZÍSKANÁ
ČÁSTKA
KČ/EURO
1.275.820 Kč
1.100.000 Kč
1.509.820 Kč
240.000 Kč
154.700 Kč
344.000 Kč
800.000 Kč
30.000 Kč
99.000 Kč
35.000 Kč
200.000 Kč
1.200.000 Kč
200.000 Kč
1.200.000 Kč
47.000 Kč
80.400 Kč
42.000 Kč
70.000 Kč
233.000 Kč
70.000 Kč
17
Hnutí Brontosaurus pro ekologickou výchovu
MMB OŽP
v Brně 2015
Nadace Veronica Program Akce Příroda pro začínající dobrovolníky
Nadace
Partnerství
Švestky pro Hrušky
Orličtí
Hnutí Brontosaurus
Lesy ČR
Akce příroda aneb Zasaď si svůj strom
DZS/Erasmus+
Happy tree friends
Erasmus+
Vysílání dobrovolníků do zahraničí
Tandem
HeuHoj - camp
MV
Ekostan
MV
Prázdniny s Brontosaurem
Regionální fond
rozvoje (RFR)
Společně pro Audiostezku
Programy environmentální osvěty Hnutí
Nadace Veronica Brontosaurus
Osvětové a vzdělávací a dobrovolnické aktivity
Hnutí Brontosaurus v oblasti ochrany životního
JMK OŽP
prostředí v Jihomoravském kraji 2015
MŽP – švýcarské Posílení kapacit aktivní participace veřejnosti při
granty
ochraně přírodního dědictví ČR
Posílení kapacit aktivní participace veřejnosti při
Norské granty
ochraně přírodního dědictví ČR
135.500 Kč
30.000 Kč
81.000 Kč
10.000 Kč
11.300 Kč
300.000 Kč
50.000 Kč
21.759 EUR
10.000 Kč
33.600 Kč
389.000 Kč
11.300 Kč
50.000 Kč
7.000 Kč
21.759 EUR
1680 EUR
10.000 Kč
0 Kč
0 Kč
90.000 Kč
0 Kč
20.000 Kč
0 Kč
34.000 Kč
0 Kč
1.285.000 Kč
0 Kč
1.500.000 Kč
0 Kč
Pro realizační období 2016 jsme dosud podali tyto projekty:
• MŠMT – Hnutí Brontosaurus pro volnočasové aktivity, participaci a tvořivost mládeže
• MŠMT – Podpora investičních záměrů (Kristýna, Muna, Smrčník, Švýcárna)
• MZV – Malé Česko za Dunajem
• MV – Akce Příroda; Akce Památky; Ekostan, Prázdniny s Brontosaurem
• MŽP – Udržitelný rozvoj krajiny ve vybraných lokalitách ČR; Brontosaurus pečuje o kvalitu veřejného
prostoru obcí a měst
• MHMP – Dobrovolně pro přírodu
• MMB OŠMT – Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a mládež v Brně
• MMB OŽP – Hnutí Brontosaurus pro ekologickou výchovu v Brně
• Erasmus +
Lenka Drexlerová, [email protected]
18
3.6 Naplnění strategického cíle Finanční udržitelnost
Podařilo se
• Zajištění zdrojů min. jako v roce 2011 – zdroje ústředí stouply od roku 2011 o 36 %, přerozdělená
dotace na ZČ o 26%.
• Smrčník jako stabilní zdroj příjmů – zajištěno.
• Máme marketingový plán
Realizováno částečně
• Články jsou seznámeny s Adopcí Brontosaura
a spolupracují na ní – seznámení na VH, RHB,
informace i na Mozku, spolupracuje 10 ZČ.
• Máme 150 dárců a 200 tis. ročně
stav: máme 125 dárců a cca 180 tis. ročně.
• Je zajištěna finanční gramotnost v ZČ a
spuštěno konsolidované účetnictví se
školeními – 45% ZČ používá centrálně
nabízený účetní software.
Nepodařilo se
•
Změnit struktru příjmů dle plánu – viz výše
•
2 VIP osobnosti podporují HB – neproběhlo
oslovění
•
Spustit firemní fundraisinig
•
Mít BIS 2.0
19
4. Činnost a její kvalita
4.1 Vývoj činnosti 1999 – 2013 – 2015
Data za činnost organizačních jednotek za rok 2015 nejsou kompletní!
Porovnání tedy vychází z dat pro Výroční zprávy 1999 a 2013 a aktuálně zadaných akcí v BIS za rok 2015.
Přehled je pouze orientační.
4.2 Přímá činnost pod ústředím HB
Pod hlavičkou dobrovolnického centra a ústředí Hnutí Brontosaurus proběhlo v roce 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
38 (21) vzdělávacích akcí (zahrnuje i památkové vycházky)
46 (6) přednášek – výukových programů na školách
47 (32) klubů, projekcí, přednášek
5 (6) dobrovolnických akcí
6 (1) prožitkových akcí či jiných akcí
54 (49) akčních skupin, schůzek dobrovolníků, plánovaček na dobrocentru
20 (20) ekostanů
Potáborové setkání
(Číslo v závorce udává stav 2014.)
20
4.3 Čeho bychom si dále měli všimnout z roku 2015
•
•
pod Hnutím Brontosaurus působí už dvě lesní školky (a lesní kluby)
v Horních Lhoticích na Vysočině vznikl nový dětský oddíl
•
•
•
•
•
v Praze a v Plzni se konala výstava Příběhy nadšení
Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s Člověkem v tísni školilo kubánské aktivisty
Proběhlo potáborévé setkání na Plumlově a ZČ HB Orchis tam oslavil 25 let činnosti
Proběhl první dobrovolnický tábor v Indonésii
Konalo se úspěšné mezinárodní školení Happy tree fiends – 29 účastníků z 9 zemí
•
Akce příroda spustila webový evidenční systém hnízdních budek pro ptactvo
•
Připojili jsme se ke kampani k zachování kvalitních směrnic k ochraně evropské přírody NATURA
2000 směřované k Evropské komisi a Evroskému parlamentu
Vydali jsme stanovisko k situaci a společenské diskusi ohledně uprchlíků v ČR
Připojili jsme se ke Koalici proti palmovému oleji
•
•
4.4 Zprávy z programů
4.4.1 Prázdniny s Brontosaurem 2015
Rok 2015 byl pro program Prázdniny s Brontosaurem rozhodně příznivý! Propagaci jsme na jaře
slibně rozjeli, stojí za to zmínit, že se nám podařilo úzce spolupracovat hned s pěti tábory, které
se zaměřily na prvoúčastníky a středoškoláky. Soustředili jsme se tak kromě všeobecné
propagace letních táborů i na vzájemnou spolupráci s organizátory a vydávali jsme videa i
originální plakáty k vybraným akcím.
Počet táborů a účastníků
Rok
Počet účastníků PSB
2013
949
2014
930
2015
1062
21
účastníci PSB
1100
1050
1000
účastníci PSB
950
900
850
2013
2014
2015
Jak je vidět z uvedené tabulky a grafu, počet
účastníků dle oficiálních statistik HB
k letošnímu roku narostl o více než sto.
Za tento skok vděčíme hlavně aktivitě ZČ a
tedy velkému počtu táborů pro letošek, který
se vyšplhal až na celých 48 akcí!
Rok
Počet táborů PSB
2013
38
2014
40
2015
48
Potáborové setkání
Úspěch v programu také rozhodně bylo uspořádání Potáborového setkání na Plumlově, které
proběhlo ve zcela nové formě, zato na naší staré dobré lokalitě. Udělali jsme kus práce,
nádherně jsme ukončili léto a navíc jsme opět navázali kontakty s touto kouzelnou lokalitou,
která má velký potenciál k dalším akcím HB.
Jana Kotlářová, [email protected]
4.4.2 Vzdělávání 2015
Kdo se s námi školí, hodně toho ví.
Kdo si s námi hraje, nezlobí.
Zvesela a přes invence,
rostou naše kompetence ☺
22
lidé na
vzdělávacích akcích
kursy, semináře
OHB (Praha i Brno)
Cestičky
VZOR
KAP
udělená osvědčení
HVDT
OHB
OHB – Brďo
OHB – Brďo - P
OvHB
2014
2015
↑↓
počet kursů/účastníků
7/55
40
27
12
9
počet kursů/účastníků
12/113
42
31
14
6
↑
↑
↑
↑
↓
2014
32
2015
24
21
5
1
38
↑↓
↓
datum
název semináře/kursu
počet účastníků
3/2015
5/2015
5/2015
6/2015
6/2015
10/2015
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
Seminář daňového přiznání a tvorby rozpočtu
Timemanagement a sebekoučování
Inspirovat a vést – dovednosti organizátora na akci
Akreditovaný kurs nízkých lanových překážek
Enviromentální výchova a dobrovolnictví v HB pro Kubánce
Školení hospodářů - Brno
Školení lektorů programů SŠ
Školení hospodářů - Praha
Vyprávění příběhů
Základy práva pro předsedy ZČ
Školení hospodářů v Pohodě
Dejte o své akci vědět!
9
7
10
12
17
4
7
4
14
16
7
6
Máme MOZEK! Používáme ho! Pozor - je to prudce nakažlivé: http://mozek.brontosaurus.cz/
Nová konference Sekce vzdělávání: [email protected]
Vzdělávání v roce 2016?
nabídka kursů obsahově reaguje na průzkum provedený
na VH 2015
vzdělávací akce budeme dříve a cíleněji propagovat
Eva Pavlíková, [email protected]
23
4.4.3 Ekostanové resumé roku 2015
Celkem za letošek bylo cca 20 ekostanů (loni 19), na kterých nás mohlo vidět okolo 15 tisíc lidí. Nově
přibyly ekostanové zastávky v Brně na Adventních trzích a jarmarku neziskovek. Na akcích jsme získali
2 nové členy HB a kontakty na cca 50 lidí, kteří měli zájem o zasílání newsletteru. V terénu jsme vylisovali
jsme více než dvě stě placek.
Kvalitativní shrnutí
Díky Ekostanu jsme mohli šířit osvětu v oblasti dobrovolnictví a informovat lidi ohledně činnosti HB.
Během našich zastávek jsme narazili na různé typy lidí a byli jsme konfrontování s nejrůznějšími názory
na naši činnost. Diskutovali jsme s lidmi, kteří nás považovali za hipíky, ochránce přírody, pionýry,… Tyto
stereotypy jsme se jim snažili uvést na pravou míru. Zaznamenali jsme kladnou odezvu na naše aktivity
zejména u mladší generace. Mnoho lidí si nás pamatovalo ještě z předrevoluční doby a byli překvapeni,
že hnutí stále existuje.
Plán na rok 2016
Do příštího roku bych si přála činnost Ekostanu víc sladit s kampaní Dárky přírodě. Tzn. udělat školení
pro dobrovolníky ohledně této kampaně a poté spolu s nimi vymyslet aktivity, které budeme dělat
na stánku (asi nějaké hry o ptáčcích a ptačích budkách, výrobu krmítek pro ptáčky, něco o stromech,…).
Ostatní aktivity a činnost na stánku mám v plánu zachovat nezměněnou, popř. ji modifikovat
individuálně podle konkrétního typu akce a účastníků.
Ekostan se hlásí, že po bouřlivé letní sezóně, kdy se podíval na obrovské množství festivalů, si užívá zaslouženého zimního
spánku. Nejvíc se mu asi líbilo na festivale v Trutnově, kde sousedil hned vedle Hare Krišňácké stage. A že to ti Krišňáci umí
pořádně rozbalit ☺ Pořád okolo nás pochodovali, tancovali, zpívali a veselili se. Nejen na Trutnově jsem měli možnost potkat
zajímavé lidi. Na Keltské noci nám zas věštili druidové z run a keltové svým tancem přivolávali déšť, který opravdu přišel, ale
vůbec nám to nevadilo, protože náš stáneček je nepromokavý a je z něj krásný výhled přímo na pódium.
Naposledy si s námi stan zajel na Čejkovické Bylinkové slavnosti, kde se rozloučil s letním počasím
a dostal od větru pořádně zabrat. Ikdyž od té doby stánek spí, jeho dobrovolníci nezaháleli. Scházeli se, uklízeli všechny
ekostanové hry a vybavení, plánovali akce na příští rok. Kromě toho jsme se stihli podívat na Ekofilm, kde jsme přinesli
skromnější verzi ekostanu a na Adventní trhy na Zelňáku, kde jsme zas prodávali Dárky přírodě.
Venku už to vypadá na jaro a ekostanu už se pomalu začíná plnit harmonogram novými a novými akcemi. Snad se s vámi
na některé z nich potká!
Michaela Bočánová, [email protected]
4.4.4 Akce příroda
Během loňského roku se pod Akcí přírodou konalo požehnaně akcí. K velké radosti všech se jich drtivá
většina podařila uspokojivě naplnit.
Terka Žemlíková se začala intenzivněji věnovat komunikaci s jednotlivými organizátory. Což pomáhá
nejen organizátorům, ale i nám, jelikož se podařilo získat opravdu velké množství fotek, které můžeme
využívat k propagaci a kterých bylo vždy nedostatek.
24
Značnou část naší práce je
koordinace
projektů,
které
organizátorům pomáhají realizovat
své akce. Ať už z Ministerstva
životního prostředí, Ministersva
vnitra nebo různých magistrátů vždy
se jedná o značné částky, které
pomáhají při realizaci víkendovek
a jednodeních akcí na vyvěšování
ptačích budek, sázení stromů
a dalších mnoha činností.
Mezi
velké
úspěchy
patří
zprovoznění webové aplikace na
správu ptačích budek, která
umožňuje
organizátorům
zjednodušení organizace při vyvěšování a následné kontrole budek.
V letošním roce chceme především udržet stávající trend o naplněnosti akcí a vymýšlet způsoby
motivace pro nové organizátory. Kromě toho plánujeme webový portál s mnoha návody na praktickou
ochranu přírody.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s Akcí příroda a věřím,
že v příštích letech budou aktivity stejně pestré a intenzivní jako v roce 2015.
Dominik Grohmann, [email protected]
4.4.5 Brontosauří dětské oddíly
Shrnutí výstupu z programu, statistické údaje rok 2015
• V roce 2015 se uskutečnilo 101 Brďo akcí (2014 84)
• V roce 2015 bylo realizováno 13 dětských tábor (2014 6 táborů)
• V roce 2015 bylo pořádáno 8 táborů pro rodiče s dětmi (2014 9 táborů)
• 440 dětských členů od 0-15 let (2014 407 dětských členů)
• Duhové střípky, v ročníku 2014-2015, 15 soutěžních týmu
• Jarního setkání brdo se zúčastnilo 82 účastníků
Hlavní úspěchy 2015
Snad každá oddílová schůzka je velkým úspěchem, jelikož právě touhle pravidelnou činností vedeme
děti k poznání, pochopení a k novým znalostem. Pravidelná oddílová činnost není jen základ
brontosauřích dětských oddílů, ale je to také základ pevného a fungujícího základního článku.
25
Hlavní úspěchy:
• Jarní setkání brdo, Mikulčice
• Realizace soutěže, Duhové střípky a MRP, Máme rádi přírodu
• Pravidelné fotoreportáže z dění v Brďu (5 do roka)
• Vydání nové propagační brožury a propagačních materiálu
• Brďo tábory
• Vznik nových Brďo skupin v rámci HB
Zásadní cíle v roce 2016
• Stála podpora stávajícím Brďo článkům a podpora vzniku nových brontosuařích dětských oddílů,
klubů a skupinek
• Poradenství v problematice vedení dětský kolektivů a realizace dětských táborů.
• Realizace nových propagačních materiálů MRP (výtvarná, literární a fotografická soutěž Máme rádi
přírodu).Pokračování v realizaci propagačních materiálu Brďo.
• Vytvoření krátké propagačního spotu o BRĎu
• Víkendový vzdělávací kurz pro instruktory BRĎo
Aktuální problémy
• Rozšíření členské dětské základny
v rámci HB
• Udržitelnost nových BRĎo oddílu a
klubů, zajištění následnictví
• Nízká povědomost o BRĎu
Hlavní možnosti zapojení
• Pomoc při realizace Jarního setkání
brdo, každá novinka je vítána
• Zapojení do realizace soutěže
Duhové střípky a soutěže MRP
• Zapojení do pravidelných krátkých
fotoreportáží z brda.
• Zprava webu brdo.bronosaurus.cz, tvorba krátký fotoreportáží z oddílové činnosti, články
o činnosti Brďo.
• Vytvoření Brďo skupiny v rámci vašeho článku,
• Realizace Brďo spotu
Martin Kadala, [email protected]
4.4.6 Akce památky
Největší díl činnosti APamu tvořily již tradičně pracovní víkendovky. Těch loni proběhlo 26 a přijelo na ně
430 účastníků a organizátorů, kteří odpracovali 2307 hodin. Oproti roku 2014 je to nárůst o tři
26
víkendovky, 84 lidí a 282 hodin.
Plán pro letošek je 30 akcí, 500 lidí a 2500 hodin ;)
Neméně úspěšní jsme byli i na poli architektonických vycházek. Kromě oblíbených brněnských vycházek
pořádaných Eliškou Plotěnou se základnímu článku Rozruch podařilo rozběhnout vycházky po Praze 14.
Výklad o architektonických a historických zajímavostech si na 15 vycházkách poslechlo 600 lidí.
Zajímaví jsme i na sociálních sítích. Na Facebooku jsme loni získali více než 250 nových fanoušků
(na konci roku jich bylo už 601. Největší úspěch sklidila fotoalba z prosincové vycházky po brněnské
Masarykově čtvrti a březnové vzdělávací víkendovky VZOR.
Organizátoři si pro své akce vybírali již tradiční lokality. Nejoblíbenějšími památkami byly zámky Radešín
a Veltrusy a Švýcárna. Po několikaleté přestávce jsme se vrátili na hrady Veveří a Nový Hrad u Adamova.
A seznam lokalit se neustále rozšiřuje. Rozjíždí se spolupráce se zámkem Plumlov, o dobrovolníky
projevili zájem i majitelé zámku Světlá nad Sázavou.
Na vzdělávacím víkendu VZOR získalo osvědčení Organizátor víkendovek Hnutí Brontosaurus
7 nadšených organizátorů.
Nadále pokračuje mediální spolupráce se serverem PROPAMATKY.cz. Kromě pravidelného zveřejňování
tiskových zpráv byla činnost APamu zařazena i do speciálu věnovaného úspěchům spřízněných
organizací v uplynulém roce.
Matina Pavelková, [email protected]
4.4.7 International
Příroda nezná hranic!
Rok 2015 se v zahraničním programu nesl v duchu změn a novinek. V průběhu roku došlo ke změně
koordinátorky, k novým aktivitám a navázali jsme spolupráci s jinými neziskovkami, zahraničními
i českými.
Mezi nové aktivity programu Zahraničí stojí za zmínku tábor HeuHoj camp na hranicích s Německem.
Ve spolupráci s německou neziskovkou Grüne liga Osterzgebirge jsme pomohli pokosit krušnohorské
louky v okolí Cínovce a Bielatalu. 14ti denního tábora se zúčastnilo na 30 účastníků.
Jinou zajímavou akcí byl tábor Help for Jungle v Indonésii, kterého se zúčastnilo 10 českých účastníků,
kteří odpracovali 600 hodin a odučili 20 hodin pro 22 indonéských dětí. V ČR se tento projekt věnuje
především osvětě v rámci přednášek pro veřejnost a výukových programů pro školy, upozorňující na
problematiku ohrožení pralesů. Proběhlo 11 přednášek, bylo uskutečněno 14 výukových programů pro
školy ve spolupráci s Ekocentrem Hodonín na téma ohrožené pralesy. Díky této iniciativě se Hnutí
Brontosaurus zapojilo do Koalice proti palmovému oleji.
Za zmínku stojí také spolupráce s organizací Člověk v tísni, pro kterou jsme zajistili 2 školení
pro ekologické aktivisty z Kuby, které jsme také pozvali na brontosauří víkendovku Akce Památky!
Kromě výčtu novinek nesmíme také opomenout již tradiční akce jako jsou tábor na Ukrajině, kde bylo
vyznačeno dalších 72km turistických tras. V rumunském Banátu proběhly dokonce 3 tábory
a s úspěchem se také setkal tábor v Srbsku.
Pavlína Martinů, [email protected]
27
4.4.8 Dobrovolnické centrum
Novinky roku 2015:
• vedle tradičních klubů se rozjeli kluby tvůrčí a environmentální s dobrovolnicemi z EVS
a kytarové večery
• zavedena společná propagace brněnských brontosauřích aktivit a akcí
• nový koordinátor Dobrovolnického centra
Lukáš Wiesner, [email protected]
4.5 Kvalita akcí – postup naplňování strategického plánu
Podařilo se
• Zaběhnutí vícestupňové vzdělávání
• Vznik vnitřního předpisu Vzdělávání
• 90 procent účastníků v ZV hodnotí akci spíše
spokojen a lépe
Realizováno částečně
• Máme používaný a ucelený systém kvality činností
a systém jejího ověřování a to vše na webu –
systém hotov, zveřejněn, využíván jen částečně.
• Hodnocení akce účastníky a organizátory, 50%
dotovaných a propagovaných akcí používá tento
systém – hodnocení zavedeno, zveřejněno,
užíváno cca u 20% akcí daného typu
• Bude prováděn monitoring ZZ koordinátory
programů
• Zavedeno oceňování organizátorů
• Kritéria kvality jsou vyžadována a kontrolována
28
5. Bulvár ☺
ŠOK! Jeden nejmenovaný článek vyúčtovává Savo jako potravinu. Asi vaří knedlíky se savomáčkou.
ZJISTILI JSME: Brontosaurus je masožravec. Jeden nejmenovaný článek spotřeboval na jednu
víkendovku 18 kg masa. Na základě této skutečnosti ústředí navrhuje přejmenovat hnutí
na TYRANOsaura.
Z VÝKOŇÁKU: Ukázalo se, že členství ve výkonném výboru je nejlepší průpravou pro rodičovskou
dovolenou, zakládání mateřských klubů a pořádání diskuzí a táborů pro rodiče s dětmi. Všem výkonným
(novopečeným) rodičům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a radosti s malými brontosauříky.
SVATBY JAKO ŘEMEN: V uplynulém roce se s veselkami roztrhl pytel. Slavilo se na skautské základně, na
zámku, v secesním tanečním sále či v sudetském ovocném sadu. Které nevěstě to nejvíce slušelo? Komu
nasadili koňský chomout? My to víme ;) Všem novomanželům srdečně blahopřejeme!
Z KANCELÁŘE: Zavedli jsme organizátorskou dílnu pro nejmladší členy HB. Propagátorem této nenásilné
a vzdělávací metody je náš (již odešlý) fundraiser Petr „Poděs“ Porteš.
29
VZDĚLÁVÁNÍ: Na kurzu nízkých lan bylo mimořádně
chladno.
ZÁCHRANA UPRCHLÝCH ZVÍŘAT: Naši koordinátoři
zachraňují opuštěná a zraněná zvířata. Nedávno u nás
našel útulek v papírové krabici holub Herbert. Poté, co
nabral sil zobáním slunečnicových semínek a žížal
z kompostéru, byl vypuštěn do volné městské přírody
(prý nadšením vzlétl…). Snad ho predátoři nedoběhli.
KAM NOHA NEVKROČÍ, VJEDE AUTO: Zjistili jsme, že
Brontosaurus se před ničím nezastaví. Ani před zákazem
vjezdu do lesního revíru Borek, kam směle vjede
organizátorovým autem.
30
Kontakt na ústředí HB
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00 (mapa)
IČ: 0040 8328
telefon: +420 774 976 407, +420 777 280 496
e-mail: hnuti(zavináč)brontosaurus.cz
transparentní účet: 2100070590/2010
transparentní účet Adopce brontosaura:
2600217667/2010
Kdy jsme v kanceláři
Pondělí
10.00 - 12.00
Úterý
13.00 - 15.00
Středa
9.00 - 12.00
Čtvrtek
13.00 - 15.00
31
WWW.BRONTOSAURUS.CZ
MOZEK.BRONTOSAURUS.CZ
1974 – 2016
Hnutí Brontosaurus 2016
Neprošlo jazykovou korekturou ani stylistickou úpravou!
(ale snaha byla…)
32

Podobné dokumenty

Martin Novák Meteorolog musí mít především okno

Martin Novák Meteorolog musí mít především okno voličů a jejich svážení k volebním místnostem chce Krupka. Vedení města požádalo policii o posílení hlídek během komunálních voleb. V roce 2010 bylo totiž kupčení s hlasy v Krupce tak masivní, že s...

Více

IRIS 1 - ZOO Plzeň

IRIS 1 - ZOO Plzeň Nový legislativní rámec připravovaný Evropskou komisí přitom počítá s  tím, že členské státy EU by proti šíření invazních rostlin mohly postupovat společně. „A protože máme v našem kraji potřebné z...

Více

01 Leden cerven

01 Leden cerven sehrát vlastní smrt. Ale Jo to steskem nevydrží a tajně se vrátí do staré školy za kamarády…

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 výpomoci, rozvoje podnikání a poradenských služeb. Skupina i nadále staví na svém komerþním úspČchu a dosavadních zkušenostech s pĤjþováním, investováním a Ĝízením finanþních prostĜedkĤ a majetku, ...

Více