Všeobecné obchodní podmínky

Komentáře

Transkript

Všeobecné obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GACLUBU GOLDEN APPLE CINEMA, A.S.
1. Úvod
GAClub je věrnostní program (dále jen „GAClub“) provozovaný společností GOLDEN APPLE CINEMA, a. s. se sídlem
nám. Míru 174, Zlín, 760 01, IČ: 27721469, DIČ: CZ27721469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 4855, (dále jen „GAC“) jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných GAC a možnost
poskytování speciálních výhod zákazníkům, kteří navštěvují kina společnosti GAC. Zákazníci, kteří vyplní Přihlášku do
GAClubu (dále jen „Přihláška“) a obdrží věrnostní kartu, se po zaplacení poplatku stávají členem GAClubu. Členství v
GAClubu se řídí těmito Všeobecnými podmínkami GAClubu (dále jen „Podmínky“) a Všeobecnými obchodními
podmínkami společnosti GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.
2. Členství v GAClub












2.1 Členství v GAClubu je podmíněné převzetím věrnostní karty a uhrazením poplatku za členství. Členství v GAClubu trvá
1 rok od data převzetí věrnostní karty zákazníkem. Lhůta pro vystavení členské karty je maximálně 14 dní od data vyplnění
Přihlášky. Svým podpisem na Přihlášce zákazník stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Všeobecnými podmínkami a
souhlasí s nimi. Za platnou Přihlášku se případně považuje i kompletně vyplněná a odeslaná Přihláška v elektronické podobě,
která je k dispozici prostřednictvím sítě Internet na www.gacinema.cz pod záložkou
GAClub. Vyplněnou elektronickou přihlášku posílejte na mail [email protected] nebo ji doneste vytištěnou na
pokladnu GAC.
2.2 Člen GAClubu si může vybrat mezi třemi druhy členství.
2.2.1 Základní členství - GAClub karta - opravňuje ke slevě 10,- na představení a účast na bonusovém programu 9+1.
Poplatek za vyřízení karty je 60,-.
2.2.2. Rozšířené členství - GAClub EXTRA karta - opravňuje ke slevě 10,- na představení a účast na bonusovém programu
9+1. Navíc mohou členové čerpat 10% slevu při nákupu zboží v bufetu. Poplatek za vyřízení karty je 560,-.
2.2.3 Třetím druhem členství je - GAClub VIP karta. Držitel GAClub VIP karty má neomezený přístup na filmová
představení a slevu 10% při nákupu zboží v bufetu. Poplatek za vyřízení karty je 9.999,-.
2.3 Členem GAClubu se může stát každá fyzická osoba starší 10 let, jejíž trvalé nebo přechodné bydliště je na území České
republiky nebo v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě,
že splňuje všechny podmínky členství.
2.4 Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným
skupinám.
2.5 Při obdržení více přihlášek od jedné osoby, lze vždy akceptovat pouze jednu přihlášku. Pokud jsou v přihlášce do
GAClubu uvedeny nesprávné údaje nebo pokud nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, GAC si vyhrazuje právo neprovést
kroky vedoucí k dokončení registrace, či případně členství zrušit.
2.6 Na základě řádně vyplněné Přihlášky bude zákazníkovi vystavena věrnostní karta, která je platná pouze, pokud je na ní
uveden podpis jejího držitele. Věrnostní karta je přenosná, její výhody může čerpat kdokoliv, kdo se s ní prokáže. Výjimkou
je GAClubVIP karta, kde je podmínkou registrace dodání fotografie, která bude společně se jménem zanesena na zadní straně
karty a bude sloužit k identifikaci držitele karty.
2.7 Výhody plynoucí z členství v GAClubu, a to konkrétně poskytování slev nelze slučovat s akcemi, které se nevztahují k
akcím GAClubu (sleva ZTP a ZTP/P, O2 extra, levné úterý, nákup dárkové poukázky, přenosy METinHD, Bolšoj Balet a
další marketingové akce GAC) nebo během dalších akčních, cenově a časově omezených nabídek jako např.
Filmánie, Filmový klub seniorů, dětská pásma krátkých filmů, školní projekce, již zlevněné filmy atd.
2.8 Pro poskytnutí slevy nebo dalších klubových výhod je zapotřebí na vyžádání v kinech společnosti GOLDEN APPLE
CINEMA, a.s. předložit věrnostní kartu držitele GAClubu. Bez předložení věrnostní karty nelze uvedené výhody poskytnout.
2.9 Osobní údaje může člen GAClubu kdykoli aktualizovat, a to na základě požadavku v multikině Golden Apple Cinema.
GAC nezodpovídá za škody vzniklé z pozdního oznámení změny osobních údajů.
2.10 Částku 60,- při registraci do GAClubu nemusí uhradit členové Filmového klubu Zlín a Klubu českých turistů. Tito
členové se musí při registraci prokázat platnou členskou kartou a na základě toho jim bude udělána registrace do GAClubu
zdarma. Neplatí v případě poplatku za GAClub VIP kartu.
3. Poskytování slev při nákupu vstupenky





3.1 Při nákupu vstupenek obdrží člen GAClubu slevu 10,- na každou zakoupenou vstupenku. Během jednoho dne může
držitel karty zakoupit maximálně padesát vstupenek na jednu věrnostní kartu.
3.2 Sleva 10,- lze sčítat s dalšími poskytovanými slevami GAC – dětská, studentská, rodinná a seniorská. Zákazník je
povinen před nákupem vstupenky předložit věrnostní kartu a doklad opravňující k čerpání studentské slevy.
3.3 Reklamace neposkytnutí slevy 10,- Kč, případně dalších slev, musí být uplatněna ihned. Na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
3.4 Vstupenky zakoupené na věrnostní kartu nelze vyměnit ani vrátit.
3.5 Vstupenky zakoupené mimo věrnostní klub nelze zpětně připisovat na účet držitele věrnostní karty.
4. Poskytování slev při nákupu zboží v bufetu

4.1 Držitelům karet GAClub EXTRA a GAClub VIP je poskytována sleva 10% při nákupu zboží v bufetu na veškerý
prodejní sortiment s výjimkou mimořádných prodejních akcí.
5. VIP karta GAClub



5.1 Držitel GAClubu VIP karty má neomezený vstup na filmová představení a slevu 10% při nákupu zboží v bufetu.
5.2 GAClubVIP karta je nepřenosná a její výhody může čerpat pouze osoba, na kterou je karta zaregistrována (viz bod 2.6.).
Pro tyto účely je personál kin společnosti GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. oprávněn požadovat průkaz totožnosti držitele
karty. Pokud nebude na vyzvání předložen průkaz totožnosti držitele karty, nebude poskytnuta sleva (při nákupu vstupenky
na pokladně nebo při nákupu zboží v bufetu) nebo případně nebude držitel karty vpuštěn na sál.
5.3 Držitel GAClub VIP karty je povinen vyzvednout si volnou vstupenku na pokladně kina. S volnou vstupenkou a GAClub
VIP kartou bude teprve vpuštěn na sál.
6. Bonusový program 9+1




6.1 Nasbíraný bonus 9+1 (každá 10. vstupenka je zdarma) na osobním účtu GAClubu lze čerpat vždy v rámci platného
klubového roku, který začíná dnem převzetí karty jejím držitelem a končí vypršením její roční platnosti či zrušením členství.
Získaný bonus (= volná vstupenka) nelze stornovat (tzn. směnit za hotovost) ani vyměnit za vstupenku na jiné představení.
6.2 Volná vstupenka je vytištěna vždy na konkrétní představení v konkrétním čase. Při neuplatnění vstupenky
(neuskutečněná návštěva představení) se vstupenka stává neplatnou a nelze ji vyměnit.
6.3 Věrnostní program i bonusový program lze čerpat kombinovaně ve všech provozovnách GOLEDN APPLE CINEMA,
a.s. – multikino Golden Apple Cinema, Velké kino ve Zlíně a kino Květen v Malenovicích (např. pětkrát navštívím Velké
kino, čtyřikrát kino Květen a bonusovou desátou vstupenku zdarma mohu uplatnit v multikině).
6.4 V případě neobdržení 10. vstupenky zdarma, musí dojít k reklamaci ihned při nákupu vstupenky na pokladně. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
7. Ztráta, odcizení, poškození věrnostní karty





7.1 Ztrátu, odcizení nebo poškození věrnostní karty znemožňující její použití, by měl člen GAClubu oznámit neprodleně na
pokladně multikina GAC. Na základě žádosti majitele účtu bude věrnostní karta personálem multikina zablokována.
7.2 Blokací karty se věrnostní karta zablokuje pro použití do doby vyzvednutí nové věrnostní karty na pokladně multikina
Golden Apple Cinema.
7.3 Nově vystavená věrnostní karta bude připravena k vyzvednutí v multikině GAC a vydána na základě doloženého dokladu
totožnosti. Na základě tohoto dokladu bude ověřena platnost předchozí registrace. Za vystavení nové členské karty je účtován
poplatek 60,-. Zpětně vystavené karty nelze posílat poštou, bude možný pouze osobní odběr a prokázání totožnosti.
7.4 GAC neodpovídá za zneužití karty před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod třetí osobou.
7.5 Vydáním nové karty zaniká funkčnost předchozí věrnostní karty a nasbírané vstupy nebudou převedeny na účet nové
karty člena GAClub.
8. Zánik platnosti a porušení podmínek členství







8.1 Člen GAClub může zrušit své členství v klubu kdykoliv na pokladně multikina GAC na základě písemné žádosti nebo
písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením členství v GAClubu se automaticky vydaná
věrnostní karta zablokuje.
8.2 Zakoupenou věrnostní kartu na žádost Zákazníka nelze směnit zpět za hotovost.
8.3 GAC si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit členství v GAClubu v těchto případech: a) okamžikem, kdy člen klubu
záměrně uvedl v registrační přihlášce nepravdivé informace; b) byly porušeny tyto Podmínky nebo stanovený mechanismus
programu ze strany člena GAClubu; c) člen GAClubu vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; d)
okamžikem, kdy člen GAClubu zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné
zájmy společnosti GAC; e) dnem úmrtí člena GAClubu; f) okamžikem ukončení klubového programu;
8.4 Zánikem platnosti členství v GAClubu z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a., b., c., d., e., f., zaniká
rovněž nárok na využití (i částečně) již dosažených výhod plynoucích z členství v GAClubu.
8.5 Každé porušení Podmínek programu GAClub může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných benefitů, k
nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí - včetně již vydaných bonusových poukázek.
8.6 Osoba, která poruší Podmínky GAClubu, odpovídá za škody, které GAC tímto jednáním vzniknou.
8.7 V případě zrušení členství v klubu bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
osobní údaje člena klubu budou nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.
9. Ochrana osobních údajů


9.1 Podáním Přihlášky do GAClubu, tj. předložením řádně vyplněné a podepsané Přihlášky na pokladně multikina GAC,
případně odesláním Přihlášky v elektronické podobě, zákazník uděluje GAC, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v
platném znění, jako správci, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v Přihlášce v rozsahu jméno,
příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, telefon a e-mail, za účelem poskytování nových informací o filmových novinkách
a akcích, a dále poskytnutí a čerpání výhod v rámci programu GAClubu po celou dobu členství v GAClubu.
9.2 Zákazník dále souhlasí s tím, že tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvním partnerům programu GAClubu,
jejichž přehled je zveřejněn na www.gacinema.cz, za účelem nabízení obchodu a služeb resp. poskytnutí výhod členům
GAClubu.




10. Závěrečná ustanovení
10.1 GAC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Všeobecné podmínky i bez předchozího oznámení. Veškeré
změny či doplňky budou vyvěšeny na www.gacinema.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich
stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem 7 těchto
všeobecných podmínek ukončit.
10.2 Podáním Přihlášky do programu GAClubu se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami, včetně dodatečně
zveřejněných (na stránkách www.gacinema.cz) nebo oznámených změn.
10.3 Tyto Všeobecné Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2012.
11. GAClub kontakty

11.1 V případě dotazů ohledně GAClubu či reklamací má zákazník k dispozici emailovou adresu: [email protected]

Podobné dokumenty

ZDE. - CineStar

ZDE. - CineStar Celovečerní animovaná adaptace na motivy slavného díla Antoine de SaintExupéryho “Malý princ” o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaž...

Více

ÿþM i c r o s o f t W o r d - D o p i s O l z e . 0 8 2

ÿþM i c r o s o f t   W o r d   - D o p i s   O l z e     . 0 8 2 vždycky fascinovala a která jsem polo- parodicky přejímal do svých her – „poloparodicky“ říkám mimo jiné proto, že podle mne jsou ty věci napůl parodické už u Čechova), jak si budu vážit přírody, d...

Více

HRADEC KRÁLOVÉ • Aldis • 9. června PRAHA • Hotel DUO • 15. září

HRADEC KRÁLOVÉ • Aldis • 9. června PRAHA • Hotel DUO • 15. září každá firma a v určité formě i každá veřejná instituce nebo dokonce i dobrá myšlenka. Pracujete v prodeji nebo marketingu? Pak jste možná nejdůležitější člověk ve vaší firmě! Jste šéf, který odpovídá...

Více

Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel na Štědrý den a divadlo doslova zaplavily

Více

Kompletní nabídka kávovarů

Kompletní nabídka kávovarů Kávovar můžete využívat ve výhodnému bonusovém systému FILIP. Pravidelný měsíční nájem vám bude snižován o body, které nasbíráte nákupem vody a surovin u nás. Můžete tak využít i svého odběru vody ...

Více

CARMEN

CARMEN vysmívat. Aby dokázal svou lásku, ukáže jí José květinu, kterou po něm hodila, a přizná se, že její vůně mu po celý čas uvěznění dodávala naději a odvahu („La fleur que tu m’avais jetée“). Na Carme...

Více