AllDiag_DRUGCHECK

Komentáře

Transkript

AllDiag_DRUGCHECK
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
NÁVOD K POUŽITÍ
DRUGCHECK 10, 5 & individuální test (kazeta)
Kat. č.: 5456 - Drugcheck 10
AMP, BAR, BZO, COC, MTD, MET, MDMA, MOP, THC, TCA
Kat. č.: 54111 - Drugcheck 5
AMP, COC, MDMA, MOP, THC
Kat.č.: 5460 Drugcheck AMP
Kat.č.: 5459 Drugcheck MET
Kat.č.: 5465 Drugcheck BAR
Kat.č.: 5482 Drugcheck MDMA
Kat.č.: 5025 Drugcheck BUP
Kat.č.: 5462 Drugcheck MOP
Kat.č.: 5466 Drugcheck BZO
Kat.č.: 5461 Drugcheck PCP
Kat.č.: 5458 Drugcheck COC
Kat.č.: 5457 Drugcheck THC
Kat.č.: 5464 Drugcheck MTD
Kat.č.: 5463 Drugcheck TCA
Výrobce:
ALL.DIAG SA
10 rue Ettoré Bugatti - BP 6
F 67038 Strasbourg Cedex 2
France
Tel:
+33 3 88 78 80 88
Fax:
+33 3 88 78 76 78
e-mail: [email protected]
Distributor: LABOSERV s.r.o.
Hudcova 532/78b, 612 00 BRNO
Tel.:
+420 541 243 113
Fax:
+420 541 243 114
Email: [email protected]
http://
www.laboserv.cz
Návod k soupravě – DRUGCHECK
1 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
DRUGCHECK (kazeta)
Pouze pro in vitro diagnostiku
Balení dle zvoleného druhu viz výše) umožňuje testování následujících drog:
AMP - amfetamin, BAR - barbituráty, BZO - benzodiazepiny, BUP - buprenorfin,
COC - kokain, MTD - metadon, MET - metamfetaminy (pervitin), MDMA - extáze,
MOP - morfin, PCP - phencyclidin - „Andělský prach“, THC - marihuana, hašiš,
TCA - tricyklická antidepresiva
Souhrn
DRUGCHECK je jednoduchý imunologický test sloužící ke stanovení drog v moči. Vzhledem k
jednoduchosti, rychlosti a vysoké citlivosti se imunotesty staly nejrozšířenějšími vyhledávacími testy.
Namáčecí proužková kazeta DRUGCHECK je rychlý imunochromatografický test ke společné
kvalitativní detekci 10 nebo 5, případně jednotlivých základních metabolitů drog v lidské moči s
následující citlivostí:
AMP
BAR
BZO
BUP
COC
MTD
MET
MDMA
MOP
PCP
THC
TCA
amfetamin
barbituráty
benzodiazepiny
buprenorfin
kokain
metadon
metamfetaminy (pervitin)
extáze
morfin, opiáty
phencyclidin – „Andělský prach“
marihuana, hašiš
tricyklická antidepresiva
1000 ng/ml
300 ng/ml
300 ng/ml
10 ng/ml
300 ng/ml
300 ng/ml
1000 ng/ml
500 ng/ml
300 ng/ml
25 ng/ml
50 ng/ml
1000 ng/ml
Tento test detekuje další příbuzné složky, viz. Analytická přesnost. DRUGCHECK poskytuje pouze
předběžný výsledek. K potvrzení pozitivních výsledků musí být použity specifičtější alternativní
chemické metody, jako je např. plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MC).
Princip testu
DRUGCHECK je imunologický test založený na principu specifických imunochemických reakcí mezi
protilátkami a antigeny tak, aby byly ve vzorku moči stanoveny pouze konkrétní sloučeniny. Test
využívá soutěžení o vazbu mezi konjugátem obsahujícím drogu a mezi volnou drogou, která může být
při testování v moči přítomná. Pokud je tato droga v moči přítomná, migruje přes membránu a soutěží
s konjugovanou drogou o vazbu na limitovaném množství protilátky proti droze v pozici T. Pokud je
množství drogy stejné nebo vyšší než je detekční limit (cut-off), zabrání vazbě konjugátu na protilátku.
Proto pozitivní vzorky nebudou v místě pro testovací pozici (T) vykazovat barevnou linii, zatímco u
negativních vzorků se v tomto místě (T) barevná linie objeví.
V testovacím okénku se také nachází pozice pro kontrolní barevnou linii (C). Barevná linie se v tomto
místě musí objevit při každém testování vzorku, čímž se potvrzuje správnost provedení testu a ujišťuje
o tom, že test je funkční.
Bezpečnostní opatření
• Souprava je určena pro in vitro diagnostiku.
• Nepoužívejte testy po uplynutí exspirační doby.
• Vzorky moči mohou obsahovat infekční agens, proto s nimi zacházejte jako s potenciálně
infekčním materiálem a vyvarujte se kontaktu s nimi.
• Zbývající kazety k dalšímu využití je třeba uchovávat v zapečetěném obalu.
• Všechny vzorky a použitý materiál odložte do příslušného kontejneru, jehož obsah je určen k
likvidaci.
Návod k soupravě – DRUGCHECK
2 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Skladování
Balení skladujte v zapečetěném obalu při teplotě + 4°C až + 30°C. Testy jsou stabilní do data
exspirace uvedeného na obalu. Zbývající kazety k dalšímu využití je třeba uchovávat v zapečetěném
obalu. NEZMRAZUJTE, mohlo by dojít ke snížení citlivosti testu.
Vzorky moči musí být odebrány do čistých a suchých kontejnerků. Čerstvá moč zpravidla nepotřebuje
žádné úpravy. Pokud moč obsahuje, zvláště po rozmražení, větší množství viditelných precipitátů, je
nutná její centrifugace nebo se vzorek ponechá sedimentovat.
Vzorky moči by měly být uchovávány při teplotě + 2°C až + 8°C v p řípadě, že budou zpracovány do 48
hodin. Při delším uchovávání by měly být vzorky zamrazeny a skladovány
při teplotě - 20°C.
Obsah soupravy
• Testovací kazety
• Kapátka
Další potřebný materiál, který není součástí soupravy
• Kontejnerky na odběr vzorků
• Časovač
Pracovní postup
Vzorky i kazety vytemperujte na teplotu 18 – 30 °C.
1. Vyjměte kazetu z obalu, a co nejdříve ji použijte.
2. Umístěte kazetu na čistý a rovný povrch. Držte kapátko vertikálně a dejte do každé jamky (S)
použité kazety tři kapky moči a zapněte časovač. Vyvarujte se tvorbě vzduchových bublin
v jamkách pro vzorek moči.
3. Počkejte, až se objeví barevné linie. Po pěti minutách odečtěte výsledek. Neodečítejte
výsledek po době delší než 10 minut. Intenzita barevných linií se může změnit nebo se mohou
objevit další nespecifické linie.
Interpretace testu
Negativní
Na příslušných testovacích plochách se objeví vínově červené barevné linie (pruhy) v pozicích (T),
určené pro příslušné drogy (blíže vzorku) a stejně vínově červená barevná linie (vzdálenější) pro
kontrolní pozici (C). Negativní výsledek neindikuje pouze nepřítomnost drogy ve vzorku, ale může také
znamenat, že hladina drogy v moči je nižší než detekční limit (cut-off).
Poznámka:
Velmi jemná barevná linie v testovací pozici znamená, že množství drogy je blízké detekčnímu limitu
(cut-off). Tyto vzorky a všechny pozitivní vzorky je třeba potvrdit jinou alternativní, specifickou
metodou.
Pozitivní
Na příslušných testovacích plochách se objeví 1 vínově červená barevná linie (pruh) v místě pro
kontrolní pozici (C). V pozici (T) pro příslušnou drogu se linie neobjeví, což indikuje, že hladina drogy v
moči je vyšší než detekční limit (cut-off).
Návod k soupravě – DRUGCHECK
3 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Nehodnotitelný výsledek
Na příslušných testovacích plochách pro kontrolní pozici (C) se neobjeví žádná barevná linie (pruh),
což znamená, že výsledek testu je neplatný.
Test byl proveden nesprávně nebo kazeta je nefunkční. Opakujte test s novou testovací kazetou a v
případě problémů kontaktujte dodavatele.
Omezení použitelnosti testu
1. DRUGCHECK poskytuje pouze předběžný kvalitativní výsledek. K potvrzení pozitivních
výsledků musí být použity specifičtější alternativní chemické metody, jako je např. plynová
chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MC).
2. Technické a procedurální chyby, stejně jako přítomnost interferujících složek
(např. látky neuvedené v seznamu – viz. níže) ve vzorku moče mohou vézt
k chybnému výsledku.
3. Pozitivní test neudává míru intoxikace ani koncentraci drogy v moči.
4. Negativní výsledek nemusí nutně znamenat, že moč neobsahuje stopy drog, jejich hladina
může být pod detekčním limitem testu.
5. Test nerozlišuje, jakého původu jsou látky obsažené v moči (např. léky).
6. Pozitivní výsledek testu může být způsoben určitými složkami stravy.
7. Lék „Subutex“ neovlivňuje výsledek MOP.
8. Lék „Subutex“ (Zolpidem), Prozac (Prosac) a Imovane (Zopiclone) neovlivňuje výsledek BZO
ani TCA. Nicméně se může u pacientů užívajících tyto léky vyskytnout falešně pozitivní
výsledek.
Přesnost metody
Přesnost testu DRUGCHECK byla porovnána s komerčně dostupnými rychlými drogovými testy. Bylo
testováno celkem 300 vzorků. Pozitivní vzorky byly porovnány metodou GC/MC.
Výsledky testů jsou uvedeny v tabulkách:
% shody s komerční soupravou:
% shody s GC/MC:
Návod k soupravě – DRUGCHECK
4 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Analytická citlivost
K negativním vzorkům moči byla přidána koncentrace drog ± 50 % hodnoty cut-off a ± 25 % hodnoty
cut-off. Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce:
Návod k soupravě – DRUGCHECK
5 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Analytická přesnost
Následující tabulka ukazuje koncentraci složek (ng/ml), které jsou detekovány testem DRUGCHECK
po pěti minutách jako pozitivní.
Návod k soupravě – DRUGCHECK
6 /7
ver.06/2010/MS
LABOSERV s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
Zkřížená reaktivita
Látky, které nevykazovaly při koncentracích do 100 µg/ml zkřížené reaktivity
Literatura
1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W. B. Saunders Company. 1986; 1735
2. Baselt RC. Disposition of Toxic Multi-Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ.,
Davis, CA. 1982; 488
3. Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse
(NIDA), Research Monograph 73, 1986
Návod k soupravě – DRUGCHECK
7 /7
ver.06/2010/MS

Podobné dokumenty

Návod k soupravě

Návod k soupravě nepřítomnost indikuje výsledek negativní. V testu je zahrnuta i interní kontrola, a to barevný proužek, který se vždy objeví v kontrolní reakční zóně (C). Ten nám indikuje, že byl aplikován dostate...

Více

Specifika analgezie u plazu

Specifika analgezie u plazu riziko poranění srdce

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě 8) Považujte vzorky, lahvičky s reagenciemi a stripy na testování jako potenciálně infekční materiál a zacházejte s nimi v souladu se správnou laboratorní praxí. 9) Nepoužívejte reagencie po uplynu...

Více

Dräger DrugCheck 1200 UTK

Dräger DrugCheck 1200 UTK může být rozdílná. Proto je pouze kompletní absence zbarvení v oblasti kontrolní linky známkou neplatného testu. Neplatný test Pokud se 10 minut po nanesení vzorku neobjeví žádná kontrolní linka, j...

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě PYLORITOP Ag+ test byl navržen k detekci antigenu ve vzorcích stolice vizuální interpretací barevných proužků vzniklých v testovací kazetě. Testovací kazeta obsahuje membránový proužek, na kterém j...

Více

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro

ONE STEP FOB TEST - Exbio Olomouc sro krvácení než standardní guajakové testy. Základem testu je sendvičová imunochromatografická záchytná metoda , která poskytuje výsledky mnohem specifičtější pro lidský hemoglobin a je snadnější pro

Více