BRNO • 19. 9. 2015

Komentáře

Transkript

BRNO • 19. 9. 2015
&
H. D. RAUCH, WIEN
BRNO • 19. 9. 2015
DUKÁT spol. s r. o.
Orlí 20 • 602 00 BRNO
pořádá
19. 9. 2015 – v sobotu
75. DRAŽBU
mincí, medailí, bankovek
KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO
(vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají)
Program
7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu
9.00 I. část aukce (pol. 1– 493)
Přestávka
II. část aukce (pol. 494–862)
Výdej materiálu po celou dobu aukce.
2
3
Obsah:
Pořadí Strana
Mince
– zlaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – antické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296–30228
1–295 7
– Čech, Moravy a Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303–37929
– církevní a rodové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380–39434
– habsburské monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395–65237
– československé a slovenské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653–66762
– celého světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668–74363
Medaile a vyznamenání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744–85969
Bankovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860–861
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
86280
Použitá literatura:
HAL
– Halačka: Mince zemí koruny české
KM
– Standart catalog of world coins
C
– Cach: Nejstarší české mince
K
– Kankelfitz: Römische Münzen
Nov– Novotný: Papírová platidla ČSR
SJ
– Saurma Jeltsch
Hus
– Huszar: Münzkatalog Ungarn
Rauch
– Aukční katalogy fy Rauch Vídeň
Höl.– Höllhuber: XV krejcar císaře Leopolda I.
SM
– Smolík: Pražské groše
ŠM
– Šmerda: Denáry české a moravské
KOP
– Kopicky: Katalog typow monet polskich
HER
– Herinek: Österreichische Münzprägungen
DAV
– Davenport: Europen Crowns
UZD
– Uzdenikov: Monety Rossii
CHJ
–C
hvojka: Pražské groše Ferdinanda I.
Nov
–N
ovák: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie
SV
– S uchomel + Videman: Mincovnictví olomouckých biskupů
J
– Jaeger: Die Dentschen Münzen zit 1871
PV
– Paukert, Videman: Moravské denáry 11.–12. století
4
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
DUKÁT, spol. s r.o., Orlí č. 20, 602 00 Brno, IČO 47913011, zastoupená jednatelem Ivanem
Chládkem (dále jen dražebník), vyhlašuje konání dobrovolné, společné dražby movitých věcí,
která se uskuteční ve znění zákona č. 26/2000 Sb. – o veřejných dražbách (dále jen zákon),
v neděli 19. září 2015 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Veletrhy Brno.
I.
Popisy jednotlivých movitých věcí, které jsou předmětem dražby, označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním
seznamu.
Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy.
II.
Prohlídka movitých věcí předaných do dražby se uskuteční:
– v numismatické prodejně dražebníka na Orlí č. 20 v Brně ve dnech 7. –11. 9. a 14.–18. 9. 2015 od 10.00
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
– v sále Kongresového centra, Veletrhy Brno v den konání dražby od 7.30 do 9.00 hod.
Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho
zaměstnanců.
III.
Stanovení příhozů:
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
Vyvolávací cena Kč
Příhoz Kč
od 2.001 do 5.000 200
od 101 do 200 10
od 5.001 do 20.000 500
od 201 do 500 20
od 20.001 do 50 000
1.000
od 501 do 1.000 50
2.000
od 50.001 do 100 000
od 1.001 do 2.000
100
od 100.001 a výše 5.000
IV.
Vydražitelům, kteří vydraží movité věci přímo v sále, bude vydražená věc předána proti potvrzení
o úhradě ceny dosažené vydražením a 15 % odměny pro dražebníka.
Fyzickým osobám, které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou s doručenkou. K ceně dosažené vydražením
bude připočítána 15 % odměna pro dražebníka a poštovné.
Celkové částky se zaokrouhlují na celé Kč.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
1. Účástníci dražby
DRAŽEBNÍ ŘÁD
Účastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické způsobilé k právním úkonům, účastníkem dražby může být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby
(zákon č. 219/1995 Sb.–devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
Účastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost (odst. 2
§ 23 zákona), popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, odevzdá řádně vyplněnou přihlášku
na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby
a zakoupí vstupenku.
Dražební číslo bude účastníkům dražby vydáno pouze po splnění předcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s písemným limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu
účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu.
Dražbě může být přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh
dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
5
2. Průběh dražby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, společnou dražbu movitých věcí.
Dražbu jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje licitátor
vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč. Popis dražené věci, včetně stavu zachovalosti je
uveden v dražebním seznamu a proto není součástí vyvolání licitá­tora.
Draží se od vyvolávací ceny, případně od předposledního písemného limitu. Dražba je anonymní,
účastníci oznamují svou nabídku zvednutím čísla. Za limitenty draží určený zaměstnanec dražebníka.
Draží se pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání příklep tím, že oznámí jeho číslo a dosažené nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník
dražby vázán. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí, přednost má účastník v sále.
Nebylo-li učiněno nejnižší podání a je-li dán písemný souhlas vlastníka dražené věci, sníží licitátor
nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
Udělením příklepu je dražba ukončena.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí slovem „zpět“.
Vyvoláním posledního pořadového čísla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná společná dražba
movitých věcí končí.
3. Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel, který je přítomen dražbě, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny
pro dražebníka ihned po udělení příklepu poslední věci, kterou vydražil, nejpozději však do jedné hodiny po celkovém ukončení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně všech příplatků při doručení poštovní zásilky.
Nepřevzetí vydražené věci je považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li
vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby
k okamžiku udělení příklepu.
Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení dobrovolné,
společné dražby, který je současně potvrzením o nabytí předmětu vlastnictví. Limitentům bude protokol
zaslán společně s vydraženými věcmi a jejich podpis na kopii protokolu uloženého u dražebníka nahradí
vrácená a podepsaná poštovní doručenka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby. Limitenti mohou reklamaci uplatnit do tří dnů po převzetí zásilky. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá
za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si
osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. – o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení
vydává např. Moravské muzeum v Brně a Národní mu­zeum v Praze. Osvědčení není nutné na vývoz
mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, písemné limity a osobní údaje
o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby nejsou oprávněni do nich nahlížet.
..............
6
Kvalita mincí – překlad českých zkratek
Münzenqualität – Ü
bersetzung der tschechischen Abkürzungen
Česky
Deutsch
b.l.bez letopočtu
ohne Jahreszahl
b.z.bez značky
ohne Marke
dírkadírka
Loch
hr.hrana
Randfehler
just.justýrovaný
justiert
malýmalý
klein
m.o., st.měl ouško
Henkelspur
napr.naprasklý
schrötlingsriss
ned., nedor.nedoražený
Unanschag
o.ouško
Henkel
okr.okraj
Rand
opr.opravený
repariert
opr. dírka
opravená dírka
gestopftes Loch
škr. škrábnutý
Kratzer
úh. úder
úhoz, úder
Schlag
vada mat.vada materiálu
Schrötlingsfehler
vlas.vlasový
Haarstrich
Proof
ražba z leštěných razidel
polierte Platte
0
ražební lesk
Stempelfrisch
1krásný
Vorzűglich
2
sehr schön
velmi zachovalý
3zachovalý
schön
7
M I N C E Z LAT É
2
1
Řím - císařství
Tiberius (14–37)
1.
Aureus 7,73 g, PONTIF MAXIM, RIC 27
1/1
80 000,-
2/2
15 000,-
1/1
6 500,-
1/1
6 500,-
5.
Solidus 4,37 g, Poprsí čelně drží kouli s křížem,
kříž na 3 stupních, CONOB, Sear 938
1/1
6 500,-
6.
Solidus 4,38 g, Vousaté poprsí císaře čelně,
na kouli kříž, Sear 977
1/1
6 500,-
7.
Solidus 4,39 g, hlava Constans II. a Constantina IV.
v helmě a kříži, kříž mezi Heracliem a Tiberiusem
0/0
7 000,-
Nero (54–68)
2.
Aureus 7,26 g, CONCORDIA, Kamp. 14.7
Byzancká
říše
Marcius Tiberius (582–602)
3.
Solidus 4,25 g, Poprsí čelně, stojící Victorie drží žezlo a kouli,
CONOB, Sear 478
Focas (602–610)
4.
Solidus 4,36 g, Poprsí čelně, koule s křížem,
Victorie drží žezlo, Sear 620
4
3
6
5
7
Constans II. (641–668)
8
MINCE ZLATÉ
8
11
10
11
8.
Solidus 4,39 g, hlava Constans II. a Constantina IV. s kříži,
kříž na 4 stupních
9.
Solidus 4,48 g, hlava Constans II. a Constantina IV. s kříži,
kříž na 4 stupních
0/0
7 000,-
0/0
7 000,-
Čechy
Jan Lucemburský (1310–1346)
10.Dukát b.l., lilie/helma, 3,53 g, SJ 395
2/2 130 000,-
Ludvík (1516–1526)
11.Dukát 15Z5. Vratislav, SJS 22, 3,54 g, SJ tento ročník neuvádí
1/1 170 000,-
12
14
13
14
Batthyani
Ludwig (1753–1806)
12.Dukát 1791, I.N.W, z roku 1790, 3,48 g, Pavl. 16
0/0
60 000,-
0/0
45 000,-
1/1
85 000,-
Paar
Václav (1744–1812)
13.Dukát 1794, INW, Pavl.7, nep. vada ražby
Slezsko
Lehnice - Břeh
Johann Christian a Georg Rudolf (1602–1621)
14.4 dukát 1610, 13,78 g, SJS 94, Fried. 3152
9
MINCE ZLATÉ
16
15
15
Olomouc
Karel II. Liechtenstein (1664–1695)
15.5 dukát 1678 (odražek tolaru), SV 433, 16,99 g, ryska na aversu
1/1 200 000,-
S a l z b u r g - arcibiskupství
M. Kuenburg (1554–1560)
16.Dukát 1556, Fried. 499, 3,54 g, nedoražen
-1/1- 20 000,-
ČSR
17.Dukát 1923, sv. Václav
0/0
7 000,-
18.Dukát 1924, sv. Václav
0/0
6 000,-
19.Dukát 1925, sv. Václav
0/0
6 000,-
20.Dukát 1926, sv. Václav
0/0
6 000,-
21.Dukát 1927, sv. Václav
0/0
6 000,-
22.Dukát 1928, sv. Václav
0/0 8 000,-
23.Dukát 1931, sv. Václav
0/0 6 500,-
24.Dukát 1932, sv. Václav
0/0
6 500,-
25.Dukát 1933, sv. Václav
0/0
7 500,-
26.Dukát 1933, sv. Václav
0/0
6 500,-
27.Dukát 1934, sv. Václav
0/0
15 000,-
28.Dukát 1935, sv. Václav
0/0
12 000,-
29.Dukát 1936, sv. Václav
0/0
12 000,-
27
28
29
10
MINCE ZLATÉ
30
31
32
33
30.2 dukát 1923, sv. Václav
31.2 dukát 1929, sv. Václav
32.2 dukát 1931, sv. Václav
33.2 dukát 1932, sv. Václav
0/0
0/0
0/0
0/0
27 000,35 000,30 000,30 000,-
34
35
35
37
36
39
34.2 dukát 1935, sv. Václav
35.5 dukát 1929, sv. Václav
36.10 dukát 1932, sv. Václav
37.Dukátová medaile 1932, Tyrš
38.Dukátová medaile 1995, Komerční banka, č. 829, etue, karta
39.2 dukátová medaile 1928, sv. Prokop
36
0/0 30 000,0/0 75 000,0/0 150 000,0/0
7 000,PP
3 000,0/0
7 000,-
11
MINCE ZLATÉ
40
41
42a
42c
42b
42b
42d
40.2 dukátová medaile 1991, 6,98 g, Všeobecná čs. výstava v Praze,
orig.etue, certif.č. 389
41.Au medaile 1955, Mezinárodní výstava poštovních známek Praha,
16,2 g, 987/1000, uděleno Leopoldu Vališovi, Bratislava
42.Sada 1, 2, 5 a 10 dukát 1978 Karel IV., etue
PP
7 000,-
1/1 15 000,0/0 120 000,-
Česká republika
43.1 000 Kč 1997, Slezské stavy, etue, karta
44.2 500 Kč 1998, Karel IV. etue, karta
45.2 500 Kč 2006, papírna Velké Losiny, etue, karta
46.2 500 Kč 2006, observatoř Klementinum, etue, karta
47.2 500 Kč 2007, ševčínský důl Příbram, etue, karta
48.2 500 Kč 2007, vodní mlýn ve Slupi, etue, karta
49.2 500 Kč 2008, řetězový most ve Stádlci na Táborsku, etue, karta
50.2 500 Kč 2008, pivovar v Plzni, etue, karta
51.2 500 Kč 2009, zdymadlo na Labi pod Střekovem, etue, karta
PP
0/0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
4 500,10 000,40 000,15 000,10 000,7 000,7 000,7 000,7 000,-
12
MINCE ZLATÉ
52.2 500 Kč 2009, větrný mlýn v Ruprechtově, etue, karta
PP
7 000,-
53.2 500 Kč 2010, hamr v Dobřívě, etue, karta
PP
6 500,-
54.2 500 Kč 2010, důl Michal Ostrava, etue, karta
PP
6 500,-
55.5 000 Kč 1999, Karel IV., etue
PP
15 000,-
56.10 000 Kč 1997, Pražský groš, etue, karta
PP
40 000,-
1/0
1/1
3 300,7 000,-
1/1
5 200,-
60.20 frank 1851 A, n. hr.1/1
61.20 frank 1901
1/1
5 500,5 500,-
56
Anglie
George V. (1910–1936)
57.1/2 soverein 1913
58.Sovereign 1918 P, kontr., Egypt
Belgie
Leopold II. (1865–1909)
59.20 frank 1874
Francie
Holandsko
Gelderland
62.Dukát 1639, 3,36 g, vyjmutý z rámečku
1/1
4 000,-
1/1
3 500,-
0/0
5 000,-
0/0
4 500,-
Holandsko
63.Dukát 1841, KM 70,2
Itálie
Umberto I. (1878–1900)
64.20 lira 1882 R, KM 21
Jugoslávie
65.Dukát 1932, kontramarka
13
MINCE ZLATÉ
Německo
Bavorsko
Otto (1886–1913)
66.10 marka 1898 D
-1/1
3 500,-
1/1
7 000,-
68.Dukát 1587, Konigsberg, 3,47 g, Fried. 315, nep. škr.1/1
20 000,-
67
69
69
68
Brandenburg - Franken
Hohenzollern Dynasty
Friedrich a Sigismund (1486–1495)
67.Dukát b.l., Schwabach, 3,30 g, Fried. 305
Georg Friedrich (1543–1603)
Mainz (Mohuč)
69.Medaile na XI. německé spolkové střelby 1894,
Au 925/1000, 16,0 g, 31 mm
0/0
30000,-
1/1
1/1
7 000,7 000,-
1/1
6 500,-
Prusko
Wilhelm I. (1861–1888)
70.20 marka 1882 A
71.20 marka 1909 A
72
Sasko
Friedrich August II. (1836–1854)
72.5 tolar 1842 G,6,48 g, opravená stopa po oušku
14
MINCE ZLATÉ
Polsko
73.10 zlotych 1925, Boleslav Chrabrý
74.2 000 zlotych 1977, Chopin
75.2 000 zlotych 1979, Koperník
76.2 000 zlotych 1979, Sklodowská
1/1
PP
PP
PP
4 200,8 000,8 000,8 000,-
1/1
5 200,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
3 500,3 600,3 500,3 500,7 000,7 000,7 000,7 000,-
1/1
1/1
8 000,12 000,-
1/1
7 500,-
PP
3 500,-
1/0
1/1
1/1
3 000,5 500,5 000,-
Rumunsko
Michal I. (1940–1947)
77.20 lei 1944, 3 králové
Rusko
Mikuláš II. (1894–1917)
78.5 rubl 1897 AG
79.5 rubl 1898 AG
80.5 rubl 1899 EB
81.5 rubl 1901 FZ
82.10 rubl 1899 AG
83.10 rubl 1899 PZ
84.10 rubl 1900 FZ
85.10 rubl 1903 AP
87
86
86.10 rubl 1911 EB, poslední ročník
87.15 rubl 1897
87
SSSR
88.10 rubl 1976 (červoněc)
R u s k o (1992–)
89.2 rubl 2002, lev, Ag 15,55 g, 925/1000 a 25 rubl 2002,
lev, Au 3,11 g, 999/1000, 1x etue
Švýcarsko
90.10 frank 1922
91.20 frank 1893 B
92.20 frank 1898 B
15
MINCE ZLATÉ
Turecko
93.50 piastr 1327 (1909), rok 13, 3,18 g
0/0
2 000,-
-1/1-
1/1
2 000,13 000,-
USA
94.Dollar 1856
95.10 dollar 1894
96
97
98
99
100
101
Habsburská monarchie
Ferdinand I. (1526–1564)
96.Dukát 1557 KB, Hus. 895, 3,52 g
-1/1- 26 000,-
Rudolf II. (1576–1612)
97.Dukát 1584, Praha, Ercker, Hal. 294, 3,47 g nep. zvlněný
1/1
40 000,-
Matyáš (1608–1619)
98.Dukát 1610 KB, Hus. 1081, 3,43 g
99.Dukát 1612, Praha, sv.Václav, Hal. 487, Hübmer. 3,44 g
0/0 45 000,1/1 135 000,-
Ferdinand III. (1637–1657)
100. Dukát 1644, Reichart + Jan, Hal. 1263, 3,42 g
101. Dukát 1655 KB, Hus. 1216, 3,46 g, nep. zvlněný
1/1
1/1
88 000,18 000,-
0/0
0/0
0/0
10 000,10 000,19 000,-
Leopold I. (1657–1705)
102. 1/6 dukátu 1686 NB, Hus. 1343, 0,56 g
103. 1/6 dukátu 1690 NB, Hus. 1343, 0,57 g
104. 1/4 dukát 1682 SHS, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1541, 0,86 g
16
MINCE ZLATÉ
106
107
108
109
112
111
112
105. 1/4 dukát 1688, Vratislav, Hammerschmidt, Hal. 1544, 0,84 g
0/0
19 000,-
106. Dukát 1686 KB, Hus. 1321, 3,49 g
0/0
38 000,-
Karel VI. (1711–1740)
107. Dukát 1719 KB, Hus. 1585, 3,43 g
-1/1- 16 500,-
108. Dukát 1720 NB, Hus. 1588, 3,43 g
-1/1
25 000,-
109. Dukát 1731 KB, Hus. 1586, 3,45 g
-1/1
16 500,-
110. Dukát 1737, Sedmihrady, 3,41 g, Her. 221
2/1-
111. Dukát 1739 KB, Hus. 1586, 3,47 g
4 000,-
-1/1- 19 000,-
112. 2 dukátová medaile 1723 na korunovaci Alžběty Kristýny v Praze,
průměr 26,5 mm, 6,86 g, Nov. neuvádí
113
-1/1
66 000,-
114
Marie Terezie (1740–1780)
113. Dukát 1743, 3,45 g, Sedmihrady, Her. 195
-1/1- 20 500,-
114. Dukát 1762 KB, Hus.1652, 3,44 g
-1/1- 14 000,-
115. Dukát 1769 HG, Sedmihrady, Her. 221, 3,46 g, prohnutý
-1/1-
6 000,-
17
MINCE ZLATÉ
116
117
120
119
119
121
116.
117.
118.
119.
dukát 1764, Sedmihrady, 6,92 g, Her. 60
2
2 dukát 1765, KB, Hus. 1648, 6,92 g
Souverain d´or 1750, Antverpy, Her. 358, 5,36 g
2 sovrano 1759, Vídeň, Her. 324, 11,06 g
1/0
1/1
2/2
1/1
44 000,19 000,5 000,25 000,-
František Lotrinský (1746–1765)
120. D
ukát 1748 CA, Sedmihrady, Her. 70, 3,46 g
1/1 22 000,121. Dukát 1756 CA, Sedmihrady, Her. 78, 3,42 g, n.škr.-1/1- 22 000,-
124
125
122
126
126
Josef II. (1765–1790)
122.
123.
124.
125.
126.
ukát 1787 A, Her. 29, 3,47 g
D
Dukát 1787 A, Her. 29, 3,47 g
2 dukát 1785 Madona, Hus. 1859, 6,96 g
2 dukát 1786 A, Her. 5, 6,96 g
1/2 sovrano 1786 A, Her. 101, 5,54 g
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
8 000,7 000,25 000,15 000,12 000,-
18
MINCE ZLATÉ
128
127
130
129
130
127. Sovrano 1786 M, Her. 111, 11,01 g
1/1
18 000,-
128. Sovrano 1789 M, Her. 114, 11,07 g
1/0
23 000,-
129. 3
/4 dukátová medaile 1764, na korunovaci ve Frankfurtu,
2,61 g, Nov. XV.C14a
0/0
25 000,-
130. 2
dukátová medaile 1764 na korunovaci ve Frankfurtu
6,94 g, Nov. XV B3a
0/0
82 000,-
132
135
133
136
134
136
Leopold II. (1790–1792)
131. S ovrano 1791 M, Her. 26, 11,04 g
132. 3/4 dukátová medaile 1790 na korunovaci ve Frankfurtu,
2,60 g, Nov. XVI. E11a, prohnutý
1/1
41 000,-
-1/1
16 500,-
1/1
1/1
1/0
1/0
11 000,9 000,9 000,44 000,-
František II. (1792–1835)
133.
134.
135.
136.
ukát 1796, Madona, Hus. 1920, 3,44 g
D
Dukát 1798, Madona, Hus. 1920, 3,46 g, prohnutý
Dukát 1832 A, 3,48 g
Souverain d´or 1795 B, Her. 200, 11,09 g
19
MINCE ZLATÉ
138
137
139
141
144
144
142
146
146
145
Ferdinand V. (1835–1848)
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
ukát 1839 E, Her. 45, 3,46 g
D
1/1
Dukát 1840 E, Her. 46, 3,49 g
1/1
Dukát 1843, Madona, Hus. 2075, 3,48 g
1/0
Dukát 1845 B, orel, 3,49 g
1/0
Dukát 1848 A, Her. 30, 3,46 g
1/1
Dukát 1848 B, orel, Her. 42, 3,48 g
1/0
Dukát 1848 E, Her. 54, 3,42 g
1/0
4 dukát 1848 A,13,7 g, m.o.1/1
Korunovační jeton 1835, Vídeň, 3,48 g, Nov. XVIII 4a
0/0
11 000,10 500,12 000,7 000,7 000,6 500,8 800,17 000,15 000,-
Revoluce (1848–1849)
146. Dukát 1848, Madona, maďarský opis, Hus. 2091, 3,47 g
148
1/0
12 400,-
1/0
0/0
1/0
15 000,17 000,40 000,-
149
František Josef I. (1848–1916)
147. D
ukát 1848/1898 A
148. Dukát 1848/1898 A
149. Dukát 1849/1898 A
20
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
MINCE ZLATÉ
150
151
152
153
155
156
157
159
160
ukát 1852 A
D
1/0
Dukát 1855 A
1/0
Dukát 1858 A, n.škr.1/1
Dukát 1859 V, škrábance
-1/1
Dukát 1863 A
-1/1
Dukát 1867 E
1/1
Dukát 1869 GYF, n.hr.-1/1-
Dukát 1870 A
1/0
Dukát 1871 A
1/0
Dukát 1872 A
1/0
Dukát 1872 1/1
Dukát 1873
0/0
Dukát 1874
0/0
Dukát 1875
0/0
Dukát 1877
1/1
Dukát 1878
1/1
Dukát 1879
0/0
Dukát 1880
0/0
Dukát 1881
0/0
Dukát 1882
0/0
Dukát 1883
1/0
Dukát 1886, n.škr.0/1
Dukát 1887, n.škr.0/0
Dukát 1888
0/0
Dukát 1889
0/0
Dukát 1889
0/0
Dukát 1891
0/0
Dukát 1892, min.hr.0/0
12 000,10 000,10 500,4 500,6 000,12 500,8 200,11 500,5 000,11 500,7 700,5 500,5 500,5 000,6 600,6 600,5 000,6 000,8 000,8 000,6 600,6 000,5 500,6 000,5 500,8 000,5 500,5 500,-
21
MINCE ZLATÉ
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
ukát 1893
D
0/0
Dukát 1895
0/0
Dukát 1895
0/0
Dukát 1896
0/0
Dukát 1897, vlas. škr.0/0
Dukát 1898
0/0
Dukát 1899
0/0
Dukát 1900, 2x dr. hr.1/0
Dukát 1904, n. škr.0/0
Dukát 1907
0/0
Dukát 1908
0/0
Dukát 1911
0/0
Dukát 1912, n. hr.0/0
Dukát 1913
0/0
Dukát 1914
0/0
5 000,5 500,8 000,5 500,4 500,5 500,5 000,3 500,6 000,5 500,5 000,5 000,4 500,5 000,4 500,-
193
195
195
194
193. 4 dukát 1863 A, 13,87 g, m.o.1/1
14 500,-
194. 4 dukát 1872 A, orig. závěs, 14,73 g
33 000,-
195. 4 dukát 1873, střelecký
1/0
R
0/0 550 000,-
22
MINCE ZLATÉ
196
198
197
196. 4 dukát 1888, n. škr.1/1
33 000,-
197. 4 dukát 1896, n. škr.1/1
23 500,-
198. 4 dukát 1903
1/1
27 500,-
199. 4
dukát 1907, n. škr.1/0
200. 4 dukát 1908
1/1
201. 4 dukát 1911, n. škr.0/0
27 500,26 000,33 000,-
199
201
200
23
MINCE ZLATÉ
202
204
203
202. 4 dukát 1912
1/0
18 000,-
203. 4 dukát 1913, dr. škr.1/0
15 000,-
204. 4 dukát 1914, nep. škr.1/0
16 000,-
205
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
206
216
/2 koruna 1858 E, n. hr.1/1
1
4 zlatník 1885
1/0
4 forint 1870 KB, n. hr.-1/1
4 forint 1870 KB
1/0
4 forint 1871 KB
-1/1
4 forint 1875 KB
-1/1
4 forint 1875 KB
-1/1
4 forint 1878 KB
1/1
4 forint 1882 KB
-1/1
4 forint 1884 KB
-1/1
4 forint 1885 KB
-1/1
4 forint 1885 KB
0/0
4 forint 1886 KB
-1/1
4 forint 1887 KB
-1/1
4 forint 1887 KB
-1/1
70 000,6 000,5 000,5 500,5 000,5 000,6 600,6 600,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 000,5 500,-
24
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
MINCE ZLATÉ
forint 1888 KB
4
4 forint 1888 KB
4 forint 1889 KB
4 forint 1890 KB, bez Fiume
8 zlatník 1877
8 zlatník 1882
8 zlatník 1885
8 zlatník 1888
8 zlatník 1889
8 forint 1872 KB
8 forint 1874 KB
8 forint 1875 KB
8 forint 1876 KB
8 forint 1877 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1878 KB
8 forint 1879 KB
8 forint 1880 KB
8 forint 1881 KB
8 forint 1882 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1883 KB
8 forint 1884 KB
8 forint 1885 KB
8 forint 1886 KB
8 forint 1887 KB
8 forint 1888 KB
8 forint 1889 KB
-1/1
1/1
-1/1
-1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/0
-1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/0
5 000,6 000,5 000,8 200,5 500,5 500,5 500,5 500,6 000,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,5 500,5 500,6 000,-
forint 1890 KB, bez FIUME
8
1/1
8 forint 1890 KB,s FIUME
1/1
10 koruna 1896
1/0
10 koruna 1905
1/0
10 koruna 1906
0/1
10 koruna 1908, jubilejní
0/0
10 koruna 1909, Schwartz
1/1
10 koruna 1893 KB
0/0
10 koruna 1900 KB
1/0
10 koruna 1907 KB, n. škr.1/0
5 500,6 000,2 700,2 800,2 800,3 500,2 700,2 800,2 700,2 800,-
248
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
249
25
MINCE ZLATÉ
269
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
260
270
271
280
281
282
283
285
0 koruna 1910 KB
1
1/0
10 koruna 1913 KB
0/0
10 koruna 1914 KB
0/0
10 koruna 1915 KB, novoražba, karta
0/0
20 koruna 1893
1/0
20 koruna 1894
1/0
20 koruna 1896
1/0
20 koruna 1897
1/0
20 koruna 1898
1/0
20 koruna 1903
0/0
20 koruna 1904
1/1
20 koruna 1908, jubilejní
0/0
20 koruna 1909, Marschall
1/0
20 koruna 1912
1/1
20 koruna 1892 KB
1/0
20 koruna 1893 KB
1/0
20 koruna 1894 KB, nep. škr.1/0
20 koruna 1895 KB
0/0
20 koruna 1897 KB
1/1
20 koruna 1900 KB
1/1
20 koruna 1905 KB
1/0
20 koruna 1911 KB, n. škr.0/1
20 koruna 1911 KB, n. škr.0/0
20 koruna 1912 KB
0/0
20 koruna 1913 KB
0/0
20 koruna 1914 KB
0/0
20 koruna 1914 KB
1/0
20 koruna 1914 KB, znak Bosny
1/0
2 800,4 500,13 000,4 600,5 500,5 500,5 500,5 500,5 500,7 700,6 000,12 000,36 000,15 000,5 500,5 500,5 000,5 500,5 500,5 500,5 500,10 500,7 000,7 000,15 000,7 000,7 000,10 000,-
26
MINCE ZLATÉ
286
288
287
286. 100 koruna 1907 KB, korunovační
1/1
55 000,-
287. 100 koruna 1907 KB, korunovační
1/1
71 000,-
288. 100 koruna 1908, jubilejní, n. škr.1/1
55 000,-
289
291
290
289. 100 koruna 1908, jubilejní
1/0
75 000,-
290. 100 koruna 1908, jubilejní, škr.0/0
80 000,-
291. 100 koruna 1908 KB, originál
99 000,-
1/0
27
MINCE ZLATÉ
292
293
293
295
295
294
292. 100 koruna 1912
0/0
80 000,-
293. 100 koruna 1914
0/0 102 000,-
294. A
u medaile za statečnost (Tapferkeit), 40 mm,
sig. Leisek (1866–1914)
0/0
50 000,-
295. 1
2-ti dukátová medaile – malířské umění, F. PAUSINGER,
Salzburg 1908, 42 mm, 41,85 g, sig. Schwartz, punc., n. škr.1/1
85 000,-
28
M I N C E A NT I C K É
Sicílie
Alaisa (370–360 před Kristem)
296. Bronz 8,98 g, Kainon, kůň, Pegas, SNG Cop.133
1/1
1 000,-
-1/1-
1 500,-
298. Ag drachma 3,37 g, SG 5776, poprsí doleva, sedící lučištník, exentr.-1/1-
700,-
Řecko
Thasos (146–50 před Kristem)
297. Tetradrachma 16,74 g, hlava Dionysa, Herakles, SNG Cop. 1040–1045
Persie
Artabanos II. (10–40)
Ř í m , republika
TIBERII MINUCII GAII f. AUGIRIM
299. D
enár 134 před Kristem, Crw 243/1, BMC 1006,
hlava Romy, ionský sloup, Minuciové, ROMA,
TI.MINUCI C.F-AVGVRINI
-1/2
800,-
AULUS POSTUMIUS AULI NEPOS ALBINUS
300. S eratus 81 před Kristem, 3,88 g, Crw 372/2 BMC 2840,
hlava Hispanie, postava v tóze, HISPAN A.POST.A.F.S.N.ALBIN
-1/1-
1 000,-
LUCIUS MARCIUS PHILIPPUS
301. D
enár 56 před Kristem, Crw 425/1, BMC 3890, hlava Marcia,
jezdec, Philippus, kontramarky
-2/2
500,-
SEVERUS ALEXANDER (222–235)
302. Denár r. 227, RIC 61, ROMA, P.M.T.R.P.VI COS.II.P.P.
Mars s trofejí na rameni a oštěpem
1/1-
500,-
29
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Boleslav I. (929–967)
303. Denár, C 7, 1,06 g
1/1
30 000,-
R
R
-1/1-
-1/1-
1/1
1/1
1/1
1/1
30 000,40 000,20 000,20 000,40 000,40 000,-
R
1/1
60 000,-
1/1
1/1
1/1
1/0
8 000,5 000,5 000,5 500,-
Boleslav II. (967–999)
304.
305.
306.
307.
308.
309.
enár, C 84, ADIVEA, 1,13 g
D
Denár, C 90, 1,35 g
Denár, C 109, 1,52 g
Denár, C 118, 1,37 g
Denár, C 135, 1,38 g, Denár, C 1019, 1,32 g, R
R
Boleslav Chrabrý (1003–1004)
310. Denár, C 226, 1,10 g,
Oldřich (1012–1034)
311.
312.
313.
314.
enár, C 284, 0,92 g
D
Denár, C 293, 1,04 g
Denár, C 294, 1,13 g
Denár, C 296, 0,93 g
30
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
315
317
316
Břetislav I. (1037–1055)
315. D
enár, C 310, 1,05 g
316. Denár, C 313, 1,07 g, páv se šesti perutěmi
317. Denár, C 319, 0,96 g
1/1
1/1
1/1
4 200,5 000,5 000,-
Denár, C 347, 0,87 g, nastřižen
1/1
enár, C 353, 0,66 g
D
0/0
Denár, C 353, 0,74 g
1/1
Denár, C 353, 0,77 g, var. opisu
1/0
Denár, C 354, 0,62 g, dr. okr.1/1
Denár, C 354, 0,66 g
1/1
900,1 200,1 000,1 200,800,1 000,-
Vratislav II. (1054–1092)
318.
319.
320.
321.
322.
323.
326
324
325
326
331
329
330
331
Konrád I. (1061–1092)
324. Denár, C 361, 0,60 g
1/1
6 000,-
325. Denár, C 364, 0,68
1/1
8 500,-
Ota I. Sličný (1061–1087)
326. Denár, C 378, 0,53 g
-1/1- 30 000,-
Břetislav II. (1092–1100)
327. Denár, C 389, 0,68 g
1/1
1 200,-
328. Denár, C 390, 0,72 g
1/1
800,-
1/1
7 000,-
Svatopluk (1095–1109)
329. Denár, C 448, 0,52 g
Morava - Brno
330. Denár, C 507, 0,71 g
R
-1/1- 25 000,-
31
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Morava - Podivín
331. Denár, C 512, 0,72 g
R
-1/1- 25 000,-
Vladislav I. (1109–1125)
332.
333.
334.
335.
enár, C 551, 0,79 g, nastřižen
D
Denár, Šm. 504, 0,45 g
Denár. C 532, 0,58 g
Denár, C 562, 0,59 g, opisy nedoraženy
1/1
-1/1-
-1/1-
1/1-
4 500,500,600,1 500,-
-1/1-
600,-
-1/1-
1/1
5 000,1 500,-
1/1
1 500,-
1/1
4 500,-
Morava, 40. léta 12. stol.
336. Denár, Šm. 426, VP 229, 0,75 g
Soběslav I. (1125–1140)
337. D
enár, C 571, 0,76 g, nedoražen
338. Denár, C 572, 0,65 g
Vladislav II. (1140–1174)
339. Denár, C 615, 0,79 g, opisy nedoraženy
Soběslav II.
340. Denár, C 619, 0,74 g, nedoražen
341
344
342
346
345
Bedřich (1173–1189)
341. D
enár, C 623, 0,77 g, dr. koroze
342. Denár, C 625, 0,91 g, nedoražen R
-1/1- 8 000,1/1 15 000,-
Přemysl I. (1192–1230)
343. Denár, C 667, 1,29 g, opisy nedoraženy
1/1
4 500,-
1/-
1/-
20 000,30 000,-
346. Brakteát velký, C 795, nep. okr.-1/-
20 000,-
Václav I. (1230–1253)
344. B
rakteát velký, C 714
345. Brakteát velký, C 748, dr. okraj
Přemysl II. (1253–1278)
32
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vladislav Jindřich (1197–1222)
347. Denár, C 884, 0,63 g
-1/1
1 000,-
348. Denár, C 887, 0,78 g
-1/1-
1 000,-
-1/2
1 500,-
350. Denár, C 898, 0,83 g
2/2
1 000,-
351. Denár, C 899, 0,66 g
-1/1-
1 200,-
352. Denár, C 902, 0,71 g
-1/2
1 000,-
353. Brakteát, C 910, 0,38 g
1/-
1 500,-
354. Brakteát, C 910, 0,46 g
-1/-
1 000,-
1/-
1 000,-
Vladislav II. (1224–1227)
349. Denár, C 888, 0,77 g
Přemysl II.
355. Brakteát, C 917, 0,36 g, okraj
356. Brakteát, C 917, 0,39 g
1/-
1 000,-
357. Brakteát, C 917, 1 kulička, 0,30 g
-1/-
800,-
358. Brakteát, C 917, 2 kuličky, 0,30 g
-1/-
800,-
359. Brakteát, C 919, 0,42 g
-1/-
2 000,-
360. Brakteát, C 924, 0,68 g
1/-
1 200,-
361. Střední brakteát, Fiala XXXII/12, 0,30 g, naprasklý, starý štítek
3/-
300,-
362. Brakteát, C 942, 0,57 g, varianta kroužek na křížku
1/-
1 500,-
363. Brakteát, C 951, 0,43 g
1/-
1 300,-
364. Brakteát, C 952, 0,55 g
1/-
1 600,-
365. Brakteát, C 956, 0,41 g
1/-
1 500,-
366. Brakteát, C 966, 0,48 g
1/-
1 500,-
367. Brakteát, C 973, 0,40 g, nedoražen
2/2
800,-
368. Brakteát, C 984, 0,92 g, okr.-1/-
1 500,-
Václav II. (1278–1305)
369. Brakteát, C 1001, 0,49 g, dr. okr.1/-
2 000,-
370. Pražský groš, Sm. 4, dr. nedoražen
1/1
1 500,-
-1/1-
4 500,-
371
373
Václav IV. (1378–1419)
371. Groš lucemburský s titl. „Císař římský a král český”
372. Pražský groš, kontramarka Unna, Vestfálsko, Sm. 220
3/3/1 2 800,-
373. Pražský groš s kontramarkou Jihlavy, Ježek, Sm. 241
3/3/1- 6 500,-
33
MINCE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Jiří z Poděbrad (1458–1471)
374. P
ražský groš
375. Pražský groš, Hás. I. C/1
-1/1-
2/2
700,1 000,-
378
376
376
379
Vratislav město
Ferdinand I. (1526–1564)
376. Tolar 1544, SJS 45, 28,8 g, patina
1/1
30 000,-
2/2
1 000,-
1/0
60 000,-
1/0
60 000,-
Slezsko - Opava
377. Haléř b.l. OM, Ag, 14. stol., SJS 164
Lehnice - Břeh
Georg, Ludwig a Christian (1639–1663)
378. Tolar 1657, Břeh, SJS 121, 28,55 g
Christian (1639–1672)
379. Tolar 1671 CBS, SJS 153, 28,54 g
34
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
380
384
B a m b e r g, biskupství
Franz Ludwig (1779–1795)
380. Tolar 1795, 28 ,03 g, Dav. 1939, n. škr.1/0
4 000,-
O l o m o u c, biskupství
Leopold Vilém (1637–1662)
381. K
rejcar 1651, SV 106
382. XV krejcar 1661, SJ 137
-1/1-
2/2
700,800,-
-1/1-
800,-
Karel II. Liechtenštein (1664–1695)
383. XV krejcar 1694 SAS, SV 390 G 2, F1
Karel III. Lotrinský (1695–1711)
384. Tolar 1703, SV 573, sběratelská značka na prsou biskupa, 28,16 g
1/1
4 500,-
1/1
500,-
S a l z b u r g, biskupství
Hieronymus Colloredo (1772–1803)
385. Dukát (Ag) 1782 M, výročí biskupství, jako KM 452
35
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
386
388
387
387
389
391
390
391
Batthyani
Karl (1761–1772)
386. 1/2 tolar 1765, Pavlíček 7
1/1
6 000,-
387. Tolar 1658, Český Krumlov, Don. 3322, 28,96 g, dr. okr.1/1
14 300,-
Eggenberg
Johann Christian (1641–1710)
Dietrichstein
Linie Pulsgau - Sigmund Ludwig (? - 1678)
388. 1
/2 krejcar 1647, literatura neuvádí, chybí ve WM, n. okr.1/-
389. 1/2 krejcar 1650, Pavl. 23
1/-
390. 3 krejcar 1652, dr. okr.1/1
16 000,11 000,8 800,-
Hohenlohe
Ludwig Friedrich Karl (1765–1805)
391. Tolar 1770 SNR, Dav. 2352, 27,93 g
-1/1-
8 500,-
36
CÍRKEVNÍ A RODOVÉ RAŽBY
392
Šlik
392. Tolar b.l., Don. 3747, 29,07 g
-1/1- 25 000,-
Valdštejn
Albrecht (1583–1634)
393. 3
krejcar 1629 (?), Jičín, Pavl. 34, nedor. letopočet
394. 3 krejcar 1629 S, Zaháň, Pavl. 71
1/1
-1/1-
3 000,2 500,-
37
M I N C E H A B S B U R S K É M O N A R C H I E
Ferdinand I. (1526–1564)
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
ražský groš b.l., Kutná Hora, Chv. T20/2
P
-1/1-
Pražský groš b.l., Kutná Hora, Chv. T20/l
-1/1-
Pražský groš 1533, Kutná Hora, Chv. C9/c
-1/1-
Pražský groš 1538, Kutná Hora, Chv. C21/f
2/2-
Pražský groš 1541, Kutná Hora, Chv. 6/C, napr.-1/1-
Pražský groš 1542, Kutná Hora, Chv. 8/g
2/2
Pražský groš 1543, Kutná Hora, Chv. 6/a
-1/1-
Pražský groš 1546, Kutná Hora, Chv. 1/b
2/2
6 krejcar b.l., Vídeň, SJ 669
1/1
404
600,600,800,400,600,500,800,600,500,-
405
406
409
404.
405.
406.
407.
408.
409.
latník (60 krejcar) 1561, Praha, Harder, Hal. 31
Z
-1/1- 19 000,Zlatník (60 krejcar) 1562, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 143
-1/1- 13 000,1/4 tolar b.l., Jáchymov, Puellacher, Hal. 134 var.2/2
5 500,Tolar b.l., Linz, Dav. 8014, 28,39 g, dr. hr. a dr. škr.-1/1- 4 000,Tolar b.l., Linz, Dav. 8014, 28,63 g
-1/1- 4 500,Tolar b.l., Jáchymov, Weizelmann, Hal. 104a, 28,83 g
-1/1- 13 000,-
38
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
410
412
411
420
413
410. Tolar 1546, Jáchymov, Puellacher, Hal. 111, 28,47 g
413
2/1-
6 000,-
411. T
olar 1552, Jáchymov, Puellacher, Hal. 114b,
var. za REX ++, 28,57 g, dr. škr.2/1-
6 500,-
412. Tolar 1559, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, 28,40 g
2/1-
7 000,-
413. Tolar 1561, Jáchymov, Puellacher, Hal. 115, 28,72 g
-1/1-
9 500,-
Maxmilián II. (1564–1576)
414. Bílý peníz 1566, Kutná Hora, Ludvík Karel + Šatný, Hal. 206
-1/-
500,-
415. Bílý groš 1573, Kutná Hora, Šatný, Hal. 201
-1/1-
300,-
416. Bílý groš 1574, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 238
-1/1-
400,-
417. Bílý groš 1577, Kutná Hora, Šatný, Hal. 203
-1/1-
300,-
418. 2 krejcar 1565, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 218
-1/1
500,-
419. 2 krejcar 1572, České Budějovice, Gebhart, Hal. 250
-1/1-
500,-
420. 10 krejcar 1566, Kutná Hora, Ludvík Karel + Šatný, Hal. 192
2/1
13 000,-
39
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
421
423
422
421. Z
latník (60 krejcar) 1566, Praha, Harder, Hal. 173, krásný
1/1 72 000,422. Zlatník (60 krejcar) 1568, Praha, Harder, Hal. 174a
-1/1- 23 000,423. Zlatník (60 krejcar) 1569, Praha, Harder, Hal. 174a, var.-1/1 14 000,-
424
425
424. Z
latník (60 krejcar) 1571, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 190
425. 1/2 tolar 1578 KB, Hus. 983, chybí ve vídeňském Münzkabinetu
426. 1/2 tolar 1578 KB, Hus. 983, napr. hrana
426
R
2/1-
2/1-
2/1-
6 500,8 000,6 500,-
40
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
427
429
428
430
430
431
427.
428.
429.
430.
olar 1574, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 193, 28,94 g
T
2/2
Tolar 1575, Jáchymov, Geitzkofler, Hal. 230, 28,69 g
-1/1-
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný + Vodolínský, Hal. 195, 28,93 g
-1/1
Tolar 1576, Kutná Hora, Šatný, Hal. 195,
var. opisu: RO před zn. mincmistra, 29,09 g, nep. napr.-1/1-
431. Tolar 1577 KB, posmrtný, Hus. Jako 981, 28,35 g
2/1-
8 500,10 000,14 000,16 000,13 500,-
Rudolf II. (1576–1612)
432. M
alý groš 1585, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380, dr. okr.-1/1-
433. Malý groš 1587, Praha, Ercker, Hal. 336, dr. okr.-1/1-
400,400,-
41
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
alý groš 1588, Kutná Hora, Šatný, Hal. 380
M
2/1-
Malý groš 1590, Jáchymov, Hofmann, Hal. 406
1/1
Malý groš 1596, Kutná Hora, Herold, Hal. 380
-1/1-
Malý groš 1597, Kutná Hora, Herold, Hal. 380
1/1-
Malý groš 1605, Kutná Hora, Enderle, Hal. 382, dr. okr.-1/1-
Malý groš 1609, Kutná Hora, Škréta, Hal. 382
1/1-
Malý groš 1609, Kutná Hora, Škréta, Hal. 382
-1/1-
Bílý groš b.l., České Budějovice, Schönfeld, Hal. 442a
-1/1-
Bílý groš 1581, Jáchymov, Kádner 403
2/2
Bílý groš 1604, Kutná Hora, Enderle, Hal. 378
-1/1-
Početní groš 1586, Mrštík 62a
2/2
445
300,500,400,500,800,1 000,800,300,300,400,300,-
447
446
448
448
445. Tolar 1583, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 29,05 g
1/1
10 000,-
446. Tolar 1585, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393, 28,77 g
1/1
20 000,-
447. Tolar 1587, Kutná Hora, Šatný, Hal. 366, 28,79 g
1/1
10 000,-
448. Tolar 1590, 3 císaři, Jáchymov, Hofmann, Hal. 387a, 28,80 g
-1/1- 50 000,-
42
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
449
450
451
449. T
olar 1594, Praha, Erckerová, Hal. 312, 29,04 g, n. okr.1/1
450. Tolar 1594, Kutná Hora, Herold, Hal. 366, 29,19 g
1/1
451. Tolar 1594, Jáchymov, Hofmann, Hal. 393a, 28,95 g
1/1
452
453
452. T
olar 1599 KB, Hus. 1030, 28,06 g
453. Tolar 1601, Kutná Hora, Spiess, Hal. 366, 28,98 g
454. Tolar 1603, České Budějovice, Mattighofer, Hal. 428, 28,08 g
40 000,12 000,18 000,-
454
1/1
1/1
-1/1
7 000,10 000,30 000,-
43
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
455
458
456
459
459
460
455. Tolar 1606, Kutná Hora, Enderle, Hal. 369a, 28,89 g
456. Tolar 1611, Hall, Dav. 3309A, 28,36 g
-1/1- 10 000,1/1
5 000,-
Matyáš II. (1576–1619)
457. Malý groš 1617, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 543
458. Tolar 1614, Kutná Hora, Šmilauer, Hal. 528, 28,75 g, čištěno
459. Tolar 1614, Jáchymov, Lengefelder, Hal. 556, 29,0 g
460. Tolar 1615, Kutná Hora, Šmilauer, Hal. 528, 28,87 g, vryp, patina
2/1-
500,-
-1/1- 10 000,1/1
77 000,-
-1/1-
9 000,-
44
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
463
464
461
462
466
470
467
461. T
olar 1617 KB, Hus. 1112, 28,2 g
462. Tolar 1619, Praha, Hübmer, Hal. 505, 28,88 g
470
2/1- 6 500,-1/1- 15 000,-
Moravské stavy
463. 3
krejcar 1619, Brno, Pecz, Hal. 603
1/1
464. 3 krejcar 1620, Brno, Pecz, Hal. 601 var.1/1
465. 12 krejcar 1620 CC, Olomouc, Cantor, Hal. 618
-1/1-
6 000,5 000,2 500,-
Slezské stavy (1633–1635)
466. 3 tolar 1621 (klipa), Hlohov, Jachtmann, Hal. 638, 12,22 g
1/-
8 800,-
Fridrich Falcký (1619–1620)
467.
468.
469.
470.
2 krejcar 1621, Heidelberg
1
24 krejcar 1620, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 671
24 krejcar 1620, Opava, Cantor, Hal. 690
48 krejcar 1620, Praha, Škréta, Hal. 654
1/0 15 000,2/2
1 500,2/2
5 000,1/1- 5 000,-
45
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
472
476
476
477
480
481
Ferdinand II. (1617–1637)
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
/4 krejcar 1621, Kutná Hora, Hölzl, Hal. 789
1
1/-
2 000,15 krejcar 1622, Praha, Hübmer, Hal. 705
1/1
4 000,15 krejcar 1622, Brno, Hal. 865a
-1/1- 3 000,24 krejcar 1623, Brno, Hal. 861
-1/1-
900,24 krejcar 1623, Nisa, Zwirner, Hal. 1064
-1/1- 3 800,1/2 tolar 1623, Jáchymov, Steinmüller,
Hal. 839, za posl. 30 let nebyl dražen „R”
-1/1 22 000,Tolar 16Z0, Vídeň, Her. 365, 28,38 g
1/0
8 000,Tolar 1623, Praha, Suttner, Hal. 741, 28,67 g, napilovaná hrana
2/2
4 000,Tolar 1624, Praha, Suttner, Hal. 741, 28,21 g
2/1- 5 000,Tolar 1632, Vratislav, Riedel + Ziesler, Hal. 993, 28,43 g
1/1 25 000,Tolar 1634 KB, Hus. 1179, 28,64 g, nep. okr.1/1 11 500,-
46
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
485
487
486
488
Ferdinand III. (1637–1657)
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
krejcar 1644, Praha, Wolker, Hal. 1181
3
1/1
3 krejcar 1645, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220
1/1
3 krejcar 1646, Jáchymov, Knobloch, Hal. 1220
1/1
Tolar 1630, Madona, Kladsko, Hal. 1323, Hema 28,61 g, vryp R
1/1
Tolar 1648, Brno, Richthausen, Hal. 1234, 29,03 g
R
1/1
Tolar 1650 KB, Hus. 1242, 28,77 g
1/1
Tolar 1652 KB, Hus. 1242, 27,90 g, dr. nedor.-1/1
500,1 000,1 000,99 000,82 000,5 500,5 000,-
47
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
489
490
491
493
489.
490.
491.
492.
olar 1653 KB, Hus. 1242, 28,39 g
T
Tolar 1654 KB, Hus. 1242, 28,65 g
Tolar 1656 KB, Hus. 1242, 28,58 g
Tolar 1657 KB, Hus. 1242, 28,49 g, nep. stopa po oušku
1/1
1/1
1/1-
1/1
9 400,6 000,6 500,3 800,-
Arc. Maxmilián (1590–1618)
493. 2
tolar 1614, jako velmistr řádu německých rytířů,
Dav. 5854, 56,87 g, dr. vada mater.1/1
20 000,-
Leopold I. (1657–1705)
494. 3
krejcar 1698 GE, Praha, Egerer, Hal. 1425a
1/1
495. XV krejcar 1663 CA, Vídeň, Höl. 63.4.1, rýha ve znaku
-1/1-
496. XV krejcar 1664 CA, Vídeň, Höl. 64.3.2, n. okr.1/1
1 200,400,600,-
48
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
V krejcar 1675, Bratislava, Höl. 75.2.2
X
1/1-
XV krejcar 1675 KB, Höl. 75.1.1
1/1
XV krejcar 1687 KB, Höl. 87.1.4
1/1
XV krejcar 1694 KB, Höl. 94.1.2, dr. okr.-1/1-
1/2 tolar 1702 KB, Hus. 1404
1/1
1/2 tolar 1703 KB, Hus. 1404
-1/1
1/2 tolar 1704 KB, Hus. 1404
1/1
Tolar 1668, Hall, Her. 627, 28,12 g, čištěno
-1/1
1 000,800,800,500,2 500,2 200,2 500,4 000,-
505
509
506
508
505. Tolar 1668, Hall, Her. 627, 28,87 g
1/1
12 000,-
506. Tolar 1692 KB, Hus. 1373, 28,58 g
1/1
7 000,-
507. Tolar 1695 KB, Hus. 1374, 27,72 g, opravená hrana
1/1 3 500,-
508. Tolar 1695 KB, Hus. 1374, 28,25 g, n. škr.-1/1
5 500,-
509. Tolar 1695 CK, Kutná Hora, Hackl, Hal. 1446, 28,43 g,
R
1/1 115 000,-
49
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
511
510
512
513
514
514
510. Tolar 1695 CB, Břeh, Brettschneider, Hal. 1688, 28,44 g
-1/1- 22 000,-
511. Tolar 1695 MMW, Vratislav, Wackerl, Hal. 1566, 28,0 g
-1/1- 21 000,-
512. Tolar 1696 GE, Praha, Egerer, Hal. 1393, 28,27 g
-1/1- 15 000,-
513. Tolar 1698 KB, Her. 1374, 28,36 g
-1/1-
5 500,-
1/1
13 000,-
514. Tolar 1702, Praha, Egerer, Hal. 1394, 28,34 g, n.s.o?
50
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
516
515
517
518
519
519
515. Tolar 1704, Vídeň, Her. 603, 28,35 g, dr. vada ražby
1/1
5 200,-
516. Tolar 1705 GE, Praha, Egerer, Hal. 1396, 28,15 g
1/1
41 000,-
517. 2 tolar b.l., Hall, Her. 569, 56,33 g
1/1
22 000,-
-1/1
7 000,-
1/1
7 000,-
Josef I. (1705–1711)
518. 1/2 tolar 1711 (přeražba z roku 1701) KB, Hus. 1576
519. Tolar 1706, Vídeň, Her. 120, 28,59 g
51
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
520
522
521
523
524
520. Tolar 1706, Hall, Her. 128, 28,55 g
1/1
8 000,-
521. Tolar 1707, Hall, Her. 130, 28,45 g
1/1
8 000,-
522. Tolar 1708 CH, Bratislava, Hus. 1572, 28,35 g
1/1
60 000,-
523. Tolar 1711, Kutná Hora, Wohnsiedler, Hal. 1730, 28,37 g, jediný ročník
524. Tolar 1711 FN, Vratislav, Nowak, Hal. 1755, 28,54 g
R
1/1 120 000,-1/1
15 000,-
52
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
525
530
531
532
533
533
525. Tolar 1711, Hall, Her. 132, 28,72 g
1/1
8 500,-
2/2
1/1
1/1
1/1
-1/1
0/0
1/1
1/1
1 800,1 600,1 900,2 500,13 500,11 000,5 000,11 500,-
Karel VI. (1711–1740)
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
soldi 1734, pro Trento, Her. 1169
3
3 krejcar 1723, Praha, Scharff, Hal. 1838
VI krejcar 1733, Praha, Scharff, Hal. 1822
1/2 tolar 1718 KB, Hus. 1610
1/2 tolar 1727, Praha, Scharff, Hal. 1814
1/2 tolar 1739 KB, Hus. 1614
Tolar 1714, Vídeň, Her. 290, 28,75 g
Tolar 1715, Praha, Scharff, Hal. 1798, 28,63 g, vada mater. na hraně
53
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
536
534
535
537
539
534. Tolar 1716, Vratislav, Nowak, Hal. 1905, 28,72 g
1/1
8 000,-
535. Tolar 1716, Vratislav, Nowak, Hal. 1905a, 28,50 g
1/0
12 000,-
536. Tolar 1730, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,16 g
-1/1
7 000,-
537. Tolar 1731 KB, Hus. 1605, 28,72 g
-1/1
6 600,-
1/1
3 000,-
539. Tolar 1738, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,30 g, dr. hr.1/1
7 500,-
538. T
olar 1737, Hall, šroubovací, Her. 355, 10,93 g,
dírka uprostřed lícové strany
54
540.
541.
542.
543.
544.
545.
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
540
541
543
544
542
545
olar 1739, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,86 g, n. škr.-1/1
T
7 000,Tolar 1739, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,72 g
-1/1
8 500,Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811a, 28,67 g
-1/1
6 500,Tolar 1740, Praha, Scharff, Hal. 1811, 28,79 g
1/1
8 000,Tolar 1740 KB, Hus. 1606, 28,78 g
1/1
7 700,2 tolar 1725, Vratislav, Hal. 1902, 57,42 g, chybí ve WM
R
1/1 137 000,-
55
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
548
550
554
551
555
556
Marie Terezie (1740–1780)
546. Haléř 1758, Praha, Erdmann, Hal. 1983
2/1-
2 500,-
547. Haléř 1758, Praha, Erdmann, Hal. 1983, n. škr.1/1
4 100,-
548. Krejcar 1757, nouzový, Sn odražek, Hal. 1975, 1,32 g
1/1
6 000,-
549. XVII krejcar 1762, Praha, Erdmann, Hal. 1956
1/1
3 300,-
550. 30 krejcar 1768 EVMD/K, Hus. 1696
1/1
5 500,-
551. 30 krejcar 1770 EVMD/K, Hus. 1696
-1/1-
5 500,-
552. Tolar 1741 KB, Hus. 1666, 28,67 g
-1/1-
3 000,-
553. Tolar 1742 KB, Hus. 1666, 28,62 g
-1/1-
4 100,-
554. Tolar 1745 KB, Hus. 1670, 28,61 g
1/0
5 000,-
555. Tolar 1751, Praha, Schaumberger, Hal. 1941, 27,83 g
-1/1
16 000,-
556. Tolar 1754, Praha, Schaumberger, Hal. 1941, 28,04 g
-1/1
14 300,-
56
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
559
558
565
559
566
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
567
olar 1754 KB, Hus. 1675, 27,7 g
T
-1/1-
Tolar 1757, Praha, Erdmann, Hal. 1941, 27,66 g, n. hr.-1/1-
Tolar 1759 KB, Hus. 1675, 27,98 g
1/1
Tolar 1763 KB, Hus. 1675, 27,93 g
-1/1
Tolar 1767, křížový, Brusel, 29,32 g
-1/1-
Tolar 1770, křížový, Brusel, Her. 1946, 29,50 g, just.-1/1-
Tolar 1775 SKPD/K, Madona, Hus. 1679, 27,87 g
1/1
Tolar 1780 SKPD/B, Madona, Hus. 1680, 27,97 g
1/1
Tolar 1780 PSIK, Praha, Erdmann + Kendler, Hal. 1945, 27,76 g
1/1
4 100,6 600,7 400,4 000,800,700,3 000,2 000,6 000,-
František Lotrinský (1746–1765)
566. T
olar 1751, Praha, Schaumberger, Hal. 1985, 27,92 g, drobné vrypy
-1/1
567. Tolar 1762 PR, Erdmann, Hal. 1987, 27,90 g, drobný vryp, dr. škr.-1/1
5 500,5 500,-
57
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
Josef II. (1765–1790)
568. 2
0 krejcar 1772 EVSAS/C, Praha, Erdmann + Stöhr, Hal. 2008, nep. just.1/1
569. 1/4 tolar 1788 A, křížový, Her. 205, n. hr.-1/1
570. 1/2 tolar 1783 B, Madona, Hus. 1874
-1/1-
700,400,1 900,-
593
571
571
571. Tolar 1778 ICFA/A, Her. 89, 27,76 g, n.s.o.-1/1-
6 000,-
572. Tolar 1782 B, Madona, Hus. 1869, 28,01 g
1/1
2 500,-
573. Tolar 1784 B, křížový, Her. 178, 29,46 g
1/1
1 800,-
574. Tolar 1786 B, Madona, Hus. 1871, 28,01 g, nep. just.1/1
2 000,-
Leopold II. (1790–1792)
575. XIV liard 1791, Brusel, Her. 90
1/0
3 300,-
576. 20 krejcar 1792 B, Hus. 1913, dr. just.-1/1
500,-
577. Tolar 1790 A, křížový, Her. 41, vryp
500,-
2/2
578. Tolar 1792 H, křížový, Her. 43, 29,4 g
-1/1-
1 500,-
579. Tolar 1792 M, křížový, Her. 45, 29,46 g
-1/1
1 500,-
František II. (1792–1835)
580. 1/4 lira 1823 M, Her. 607
2/1-
581. 5 krejcar 1820 A, Her. 918
0/0
1 500,-
582. 6 krejcar 1795 G, Her. 913, napr.1/1
1 000,-
583. 6 krejcar 1800 C, Praha, Cu, Hal. 2048
1/1-
300,-
300,-
584. 20 krejcar 1830 A, Madona, stuhy na krku, Her. 797, just.-1/1
1 000,-
585. 24 krejcar 1800 A, Her. 624
-1/1-
3 800,-
586. 1/4 tolar 1793 B, křížový
1/0
2 500,-
587. 1/2 scudo 1827 V, Her. 574
2/1-
588. Tolar 1795 A, křížový, Her. 465, 29,50 g
1/1
1 000,-
589. Tolar 1815 A, Her. 292, 28,03 g
1/1
1 500,-
590. Tolar 1818 B, 28,05 g, Hus. 1944
1/0
5 000,-
591. Tolar 1825 B, Her. 349, 28,02 g
-1/1
1 500,-
592. Tolar 1828 A, Her. 346, 27,94 g
1/1
1 800,-
-1/1-
6 000,-
2/1-
300,-
500,-
Ferdinand V. (1835–1848)
593. 1/4 lira 1837 V, Her. 214
594. 3 krejcar 1835 A, Ferdinandus, Her. 344
58
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
595. 1
0 krejcar 1839 C, Praha, Hippmann, Hal. 2056
0/0
596. 20 krejcar 1836 A, Ferdinandus, Her. 223
2/2
597. 1/2 tolar 1841 A. Her. 157, n. hr.-1/1
3 000,500,1 000,-
598
604
606
610
598.
599.
600.
601.
611
606
604
612
olar 1836 A, Ferdinandus, Her. 131, 27,86 g, dr. škr.-1/1
T
Tolar 1845 A, Her. 142, 28,01 g
1/0
Tolar 1847 A, 27,99 g, Her. 144, n. hr.1/1
Tolar 1847 A, 27,94 g, Her. 144
1/1
6 000,2 000,2 500,2 000,-
Revoluce (1848–1849)
602.
603.
604.
605.
0 krejcar 1848 KB, Hus. 2093
1
-1/1-
5 lira 1848 M, Her. 3, 16,35 g, šroubovací, n. škr.1/1
5 lira 1848 V, BENEDITE, Her. 10, 24,75 g, dr. hr.1/1
5 lira 1848 V, Her. 10, 24,83 g, lev bez podstavce
1/1
1 000,3 000,6 000,6 000,-
František Josef I. (1848–1916)
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
0 krejcar 1864 V
1
2/1- 13 200,10 krejcar 1870 KB
1/1
800,20 krejcar 1852 C, hlava vpravo, malý
1/1
4 000,20 krejcar 1854 E, n. škr.1/1
300,1/4 zlatník 1861 V, n. hr.1/1
5 000,1/4 zlatník 1869 A
1/0 11 000,1/4 zlatník 1873, dr. škr.1/1
8 000,-
59
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
613
619
627
628
631
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
/2 tolar 1855 A, n. hr. a n. škr.-1/1
1
Zlatník 1859 B
0/0
Zlatník 1860 A, s tečkou a bez tečky ze REX, 2 ks
0/0
Zlatník 1863 A
1/0
Zlatník 1863 V, dr. hr.-1/1
Zlatník 1866 B, n. škr.0/0
Zlatník 1869 A
1/0
Zlatník 1869 KB
1/1
Zlatník 1870 A
1/1
Zlatník 1871 A, n. hr.1/1
Zlatník 1871 KB
-1/1
Zlatník 1873
1/0
Zlatník 1874, n. škr. a dr. hr.1/1
Zlatník 1875, Příbram
1/1
Zlatník 1875, Příbram
1/0
Zlatník 1875, Příbram
0/0
Zlatník 1883 KB, min. škr.1/0
Zlatník 1888 KB
0/0
Tolar 1848, jednostranná zkouška, Sn
0/-
8 500,500,400,350,1 000,2 000,6 000,500,500,500,500,500,750,7 000,13 200,12 000,300,300,7 000,-
60
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
632
632
638
635
635
643
632. Tolar 1855 A, konvenční, n. hr. a n. škr.1/1
7 000,-
633. Tolar 1866 A, spolkový
1/0
3 300,-
634. Tolar 1868, střelecký, Vídeň, n. škr.1/1
4 000,-
635. Tolar 1896 KB, MILENIUM, raženo 100 ks
1/1
88 000,-
1/1
3 500,-
637. 2 zlatník 1854 A, svatební, n. škr.1/1
3 500,-
638. 2 zlatník 1866 A
1/0
8 000,-
639. 2 zlatník 1875
1/0
2 200,-
640. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
1/1
800,-
641. 2 zlatník 1879, Stříbrná svatba
1/1
800,-
642. 2 zlatník 1881, n. škr.1/1
1 700,-
643. 2 tolar 1857 A, spolkový, Jižní dráha, 37,0 g, n. hr., n. škr.0/1
45 000,-
636. 2 zlatník 1854 A, zásnubní
R
61
MINCE HABSBURSKÉ MONARCHIE
644
650
645
645
651
644. 2 tolar 1866 A, spolkový
1/0
29 000,-
645. 2 tolar 1867 A, spolkový
1/0
18 000,-
646. Heller 1899
0/0
1 000,-
647. 2 heller 1892
-1/1
5 000,-
648. Koruna 1897
-1/1
1 500,-
649. Koruna 1892 KB
-1/1
900,-
650. Koruna 1913 KB
1/1
7 500,-
651. 2 koruna 1914 KB, n. škr.1/1
1 200,-
652. 5 koruna 1900
1/0
850,-
62
M I N C E Č E S K O S L OV E N S K É A S L OV E N S K É
ČSR
653. 5 haléř 1926
0/0
800,-
654. 10 haléř 1963, var. s tečkami
1/1
400,-
655. 20 haléř 1933
0/0
1 500,-
656. 50 haléř 1925 a koruna 1930
0/0
300,-
657. 50 haléř 1926
1/1
300,-
658. 5 koruna 1927
1/1
1 000,-
659. 5 koruna 1932
1/1
300,-
660. 5 koruna 1952 Al, nevydaná
0/0
1 500,-
661. 10 Kčs 1965, Hus, etue
PP
400,-
662. 25 Kčs 1969 SNP, etue
PP
2 000,-
663. 100 Kčs 1976, Kaplan, etue
PP
400,-
664. 500 Kčs 1983 ND, var. V, sign. Kolářský
0/0
1 600,-
665. 500 Kčs 1988, Federace, chybný nápis na hraně
0/0
19 000,-
Slovensko
666. Koruna 1944
0/0
500,-
667. 20 korun 1941, C + M, obě varianty
1/0
300,-
63
M I N C E C E L É H O SV ĚTA
Belgie
668. Úmrtní medaile Leopolda I. 1865, Cu, 30 mm, koroze
1/0
600,-
-1/1
800,-
-1/1
800,-
671. 12 grosch 1614, Metz, sv. Štěpán, dr. vada mater.1/1
1 000,-
Bolivie
Ferdinand VII. (1808–1833)
669. 8 real 1814 PJ, KM 84
Karel IV. (1788–1808)
670. 8 real 1808 PJ, KM 84
Francie
Korutany
Maximilian (1493–1519)
672. Batzen 1518, SJ 759
1/0
700,-
-1/1-
600,-
-1/1-
600,-
-1/1-
2/2
-1/1-
400,400,600,-
2/2
500,-
Mexico
673. 8 real 1808 TH, KM 109
Peru
Karel IV. (1788–1808)
674. 8 real 1799 IJ, KM 97
Polsko
Zygmund I. Starý (1506–1548)
675. G
roš korunní 1527, Krakov, Kop. 417
676. Groš pruský 1529, Toruň, Kop. 3077
677. III groš 1540, Elbing, Kop. 7094
Stefan Batory (1576–1586)
678. III groš 1581, Litva, Kop. 3365
Zygmund III. Vasa (1587–1632)
679.
680.
681.
682.
III groš 1597 IF, Olkusz, Kop. 1055
1/0
III groš 1598, Riga, Kop. 8194, nep. exc.-1/1-
III groš 1598 IF-HR, Poznaň, Kop. 1110
-1/2
III groš 1603 K, Krakov, Kop. 1203
-1/1-
600,500,500,600,-
64
MINCE CELÉHO SVĚTA
684
687
686
690
688
683. O
rt korunní 1623, Bydgošť, Kop. 1279
684. Tolar 1628 II, Bydgoszcz, Kop. 1375, 28,75 g, krásný
688
-1/1-
800,1/1 37 000,-
Jan Kazimír (1648–1668)
685. VI krejcar 1667 TL-B, Kop. 1687
2/2
500,-
Fridrich Christian 1763
686. Tolar 1763 IFoF, Lipsko, Kop. 11562
-1/1-
6 000,-
687. Tolar korunní 1776 EB, Varšava, Kop. 2471, m.o.2/1-
4 000,-
Stanislav August Poniatowski (1764–1795)
Varšavské knížectví - Frydrych August (1810–1815)
688. Tolar 1814 IB, Waršava, Kop. 3702
1/1
7 000,
1/1-
0/0
1 500,3 000,-
Listopadové povstání (1830–1831)
689. 3
groše polské 1831, Kop. 2745
690. 2 zloté 1831, Waršava, Kop. 2748
65
MINCE CELÉHO SVĚTA
Volné město Krakov
691. 1 zloty 1835
1/1
1 200,-
2/1-
1 500,-
Polsko pod Ruskem
Mikuláš I. (1825–1855)
692. 5 zlotych - 3/4 ruble 1832 KG, Kop. 2711
Rusko pro Polsko
693. 1
0 zlotych - 1+1/2 ruble 1835 HG, Kop. 9444, n. hr., n. škr.-1/2
694. 25 kopějek/ 50 grošů 1847 MW, Waršava, Kop. 9489
-1/1
2 000,500,-
Getto Lodž
695. 10 marka 1943 Al, koroze
-2/2-
500,-
Gdaňsk - město
696.
697.
698.
699.
1/2 gulden 1923
ulden 1923
G
Gulden 1932
5 gulden 1923
1/1
1/1
1/1
1/1
500,1 000,700,5 000,-
0/0
1/1
3 500,3 500,-
Republika 1919–1939
700. 2
zlote 1925, Londýn, tečka, Kop. 2902
701. 5 zlotych 1930, Standarta, Kop. 2942
699
707
Mikuláš I. (1825–1855)
707
Rusko
702. P
oltina 1853 CPB, HI, Uzd. 1705, n. hr.1/1
703. Rubl 1851 CPB, PA, Uzd. 1686, dr. škr.-1/1
500,800,-
Mikuláš II. (1894–1917)
704. R
ubl 1899 FZ, Uzd. 2095
705. Rubl 1913, 300 let Romanovců
George I.
-1/1-
1/1
500,1 500,-
-1/1-
800,-
Řecko
706. 5 drachma 1876 A, KM 46
N ě m e ck o
Augsburg
707. Tolar 1632, Gustav Adolf Švédský, Dav. 4543, 29,37 g, zlacený, m.o.1/1
4 000,-
66
MINCE CELÉHO SVĚTA
709
Bavorsko
Otto (1886–1913)
708. 3 marka 1908 D, J 47
-1/1
300,-
Eisleben, město
709. 1 a1/2 tolar 1661, ke 100. výročí Naumburské konfese, 43,79 g
-1/1- 20 000,-
Frankfurt
710. Tolar 1862, spolkový, Dav. 652
1/0
700,-
-1/1
400,-
1/0
400,-
713. Tolar 1774, Praha, Dav. 2438, 27,85 g, n. just.1/1
12 000,-
Isny, město
711. Batzen 1508, SJ 1512
Kostnice město
712. 1/2 batzen b.l., SJ 1615, zvlněný
713
Mansfeld - Bornstedt
Henry (1717–1780)
Mecklenburg - Strelitz
Friedrich Wilhelm (1860–1904)
714. Tolar 1870, Thun 217, 18,46 g
1/1
1 200,-
67
MINCE CELÉHO SVĚTA
Norimberg
František Lotrinský (1742–1765)
715. Tolar 1759 MF, Dav. 2485, 27,84 g, dr. hr.-1/1-
3 000,-
Prusko
Friedrich Wilhelm III. (1797–1840)
716. T
olar 1830 D, Dav. 763, 22,03 g
717. Tolar 1841 A, KM 437, 22,23 g
-1/1
1/0
700,800,-
1/1
1/1
600,600,-
0/0
0/0
1/0
900,500,600,-
1/1
600,-
Wilhelm I. (1861–1888)
718. T
olar 1861, korunovační, Dav. 778
719. Tolar 1871, vítězný, Dav. 785
Wilhelm II. (1888–1918)
720. 3
marka 1911 A, Universita Vratislav, J 108
721. 3 marka 1912 A, J 103
722. 5 marka 1914 A, j 114
Sasko
Friedrich III. Georg a Johann (1500–1507)
723. Míšeňský groš, SJ 4420
Christian II., Johann Georg I. a August (1591–1611)
724. T
olar 1597, Dav. 9820, 29,15 g
1/1-
725. Tolar 1608, Dav. 7566, 29,25 g, dr. škr.1/1
3 000,3 000,-
726
Johann Georg I. (1615–1656)
726. 3 tolar 1650 CR, Drážďany, Dav. 394, 87,40 g, napr. hrana
R
1/0 250 000,-
Friedrich August I. (1763–1827)
727. 2
/3 tolaru 1770 EDC
728. Tolar 1774 EDC, Dav. 2690, 27,95 g
-1/1
0/0
500,1 200,-
68
MINCE CELÉHO SVĚTA
729. Tolar 1786 IEC, Dav. 2695, 27,99 g
1/1
800,-
730. Tolar 1804 SGH, Dav. 850, 27,82 g
1/1
800,-
731. Tolar 1812 SGH, Thun 292, 27,95 g
1/1
732. Tolar 1818 IGS, KM 1077, 27,79 g, just., dr. škr.-1/1-
800,600,-
Anton (1827–1836)
733. Tolar 1835 G, AKS 66
-1/1
1 000,-
Friedrich August III. (1904–1918)
734. 3 marka 1909 E, J 135
1/1
500,-
735. 3 marka 1913 E, Lipsko, J 140
0/0
500,-
Sasko - Výmar
Johann Ernst a 7 bratrů (1605–1619)
736. Tolar 1610, Dav. 7523, 28,65 g
-1/1-
3 000,-
-1/1-
400,-
Württemberg
Karl (1864–1891)
737. Tolar 1871, vítězný, Dav. 962
Friedrich August I.
738. Tolar 1813 IGS, Dav. 856, 27,80 g
1/0
1 200,-
0/0
800,-
1/0
800,-
Wilhelm II. (1891–1918)
739. 3 marka 1911 F, Stříbrná svatba, J 177a
Výmarská republika
740. 50 rentenpfennig 1923 G, J 310
741. 50 reichspfennig 1933 J, J 324, dr. škr.1/1
742. 3 marka 1930 F, Vogelweide, J 344
600,-
1/1
1 000,-
1/1
800,-
III. říše
743. 10 reichspfennig 1936 A, se svastikou, J 364
69
MINCE CELÉHO SVĚTA
M E DA I L E A VY Z NA M E NÁ N Í
Habsburský dům
Leopold II.
744. Sn medaile jako vévoda toskánský, 46 mm, 25,10 g, sig. Widemann
1/1
2 200,-
745. M
edaile za pokrok – světová výstava 1873 ve Vídni,
Br 70 mm, sig. Tautenhayn, Hauser 2415, n. hr.0/0
600,-
746. Ag medaile 1848/1898, 2. 12. 1848, 7,95 g, 23 mm
1/1
500,-
747. Z
áslužná medaile 1890 za zemědělsko-lesnické výstavy ve Vídni,
Br ovál 67x82 mm, sig. Jauner, orig. karta fy Jauner, Hauser 2991
0/0
1 000,-
748. M
edaile na 100. výročí obrany Tyrol 1909,
poprsí FJI a Františka II., sig. Neuberger a Prinz,
Ag 45 mm, 40,47 g, dr. škr.1/1
1 200,-
František Josef I.
749
749. Č
estná cena ministerstva veřejných prací, výstava v Boskovicích 1912,
Ag 57 mm, 69,72 g, sig. Tautenhayn, n. hr. a n. škr.1/1
750. P
amětní medaile červený kříž bez válečné dekorace,
Br, trojúhelníková stuha 1864–1914, orig. etue
4 000,-
1/1/1
900,-
0/0
300,-
Rakousko
751. M
edaile Josef Hyrtl a Josef Schoeffel, Waisenhaus 1891,
Br, pozl. 30 mm, sig. Jauner, ouško, orig. etue
Početní peníze
Geitzkofler Görg a Rölinncky Valentin
752. Početní groš společný b.l., Don. 3355, Pol. 41, BPv. B48/1, MN 78, pokus o dírku -1/1-
500,-
70
Puellacher Ruprecht mincmistr v Jáchymově (1544–1563)
753. P
očetní peníz 1545, Don. 3670, Pol. 183, BPv. B178/4,
MN 323, nastřižen, dírka
754. P
očetní peníz společný s manželkou b.l., Don. 3665,
Pol. 187, BPv. B180/5, MN 325, dírka
3/3
300,-
-3/4
300,-
-2/2-
300,-
Steinberger Wolt ze Steinbergu a Geitzkofler Görg
755. P
očetní peníz 1575, Don. 3927, Pol. 204,
BPv. B49/1, MN 556, naprasklý
Korunovační medaile a žetony
Karel VI.
756. Sn medaile na korunovaci 1711 ve Frankfurtu 41/16 g, 48 mm, Nov. XI F 22c
1/0
2 500,-
757. C
u korunovační medaile b.l. (1711) ve Frankfurtu,
29,5 mm, 9,72 g, Nov. XI GG 9 jako a, dr. škr., sig. R
1/0
2 500,-
0/0
8 200,-
0/0
5 200,-
1/1
6 600,-
759
758
758
760
760
758. C
u korunovační medaile 1711 ve Frankfurtu, 43 mm, 37,46 g,
sig. N, Nov. XI F 25 jako a
Marie Terezie
759. Korunovační medaile 1743 v Praze, Cu 33 mm, 9,29 g, Nov. XIII G 5c
Josef II.
760. Ag korunovační medaile 1764 ve Frankfurtu, Ag 45 mm, 29,21 g, Nov. XV B 1a
71
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Ferdinand V.
761. Jeton na korunovaci uherského krále 1830, Bratislava.
Ag 20 mm, 3,25 g, Nov. A6b
1/1
500,-
762. Jeton na korunovaci uherského krále 1867 v Budapešti,
5,46 g, Nov. XIX 5b, n. hr.1/1
500,-
763. M
edaile na korunovaci v Budapešti 1867, Sn 32 mm,
s ouškem, Nov. XIX B 24a
1/1
300,-
0/0
2 500,-
765. S vatební medaile 1881 Rudolf a Stefanie,
Ag 50 mm, 56,83 g, sig. Scharff, Hauser 370, n.škr.1/0
4 000,-
František Josef I.
Svatební medaile
Marie Terezie
764. S n svatební medaile 1736 s Františkem Lotrinským,
43,5 mm, 26,9 g, sig. Wetner
František Josef I.
766
767
Medaile na návštěvy
Marie Terezie
766. M
edaile na návštěvu uherských báňských měst 1751
s Františkem Lotrinským, Ag 29 mm, 7,68 g, n. škr.0/0
5 000,-
František Lotrinský
767. A
g medaile na návštěvu mincovny ve Vídni 1754, Ag 45 mm, 34,74 g,
sig. Dauner, dr. škr. a dr. hr.-1/1-
6 000,-
72
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Josef II.
768. Sn medaile na návštěvu papeže Pia VI. ve Vídni 1782, 43 mm
0/0
2 000,-
0/1
1 600,-
770. Jeton na holdování v Sedmihradech 1837,
Ag 18 mm, 3,29 g, Nov. 3IV b, n. škr.1/1
500,-
František II.
769. C
u medaile 1814 na návštěvu mincovny v Paříži,
Cu 40 mm, 38,80 g
Ferdinand V.
František Josef I.
771. M
edaile na schůzi císařů (Alexander III. + FJI) 1885
v Kroměříži (český opis), Sn 32 mm, sig. Christlbauer,
Hauser 672, n. škr.1/1
1 000,-
Č e c h y, Č S R
Jan Hus
772. L itá medaile, portrét J.Husa na hranici, 17. století,
Magdeburger, Ag 22,78 g, 42 mm
-1/1-
1 500,-
Olomouc
Ferdinand Maria Chotek (1831–1836)
773. Intronizační medaile 1832, Cu 45 mm, sig. Boehm, dr. škr.1/1
800,-
Radecký Josef
774. N
a odhalení památníku 1858 v Praze, Br 80 mm,
sig. Seidan, Hauser 2215
0/0
700,-
775. Medaile k 85. narozeninám 1935, Ag 42 mm, 29,78 g, lesklá, n. škr.0/0
350,-
776. Medaile ke 100. výročí narození, Br. 40 mm, sig. Fischer
1/1
300,-
777. Medaile 1928, sv. Prokop, Ag 34 mm, 20 g
1/1
400,-
778. Medaile k 1000 letům od smrti sv. Václava, Ag 30 mm, 10 g
1/1
500,-
779. Medaile 1929, milenium sv. Václava, Ag 28 mm, 15 g
1/1
400,-
780. Medaile 1929, milenium sv. Václava, Ag 40 mm, 30 g
1/1
750,-
781. M
edaile TGM, stavba drážního tunelu Handlová – Horná Štubňa 1930,
Ag 40 mm, 25,44 g, ouško, dr. škr.2/2
800,-
782. Medaile 1933, Švehla, Ag 30 mm, 10 g
1/1
500,-
783. M
edaile 1973 „Oživenie kremnického baníctva”,
Br 34 mm, zkouška 5 dukátu?
1/1
1 000,-
784. Válečný kříž 1939, Nov. 17b
1/1/1
TGM
I. Republika
600,-
73
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
785
787
785. Ř
ád 25. února – I. třída, Ag hvězda, stužka s hvězdičkou,
orig. etue a dekret na udělení. Nov. 115
1/1
786. V
yznamenání „Za zásluhy o výstavbu”,
Ag I. vydání č. 0678, orig. etue, Nov. 130
1/1/1 1 600,-
20 000,-
ČSSR
787. Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 63, punc., Nov. 119
1/1
75 000,-
74
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Ostatní země
Vratislav
788. M
edaile (klipa) 1710 na otevření gymnasia,
Ag 40x40 mm, 16,62 g, ouško
-1/1-
3 000,-
Slezsko
789. 2
50 let založení evangelického kostela ve Svídnici (Schweidnitz) 1902,
Ag 40 mm, 26,60 g, punc 0,990, min. hrany
0/0
500,-
2/2
500,-
1/1
5 000,-
792. R
eichstadt 1889, text německý, Br 29 mm, ouško Schwarzenau 1891,
text německý, Br 30 mm, dr. hr., 2 ks
1/1
300,-
793. D
etenice 1892, text česko-německý, postř. 33 mm, s ouškem,
Güns v Uhrách 1893, text německý, Br 29 mm, s ouškem, n. hr., 2 ks
1/1
300,-
-1/1
300,-
795. D
olní Miholiac 1901 (Pětikostelí), text německý,
Br 29 mm, s ouškem, Horn 1901, text německý, Br 29 mm, dr. hr., 2 ks
0/0
300,-
796. R
omeno 1905, text německo-italský, Br 29 mm, s ouškem,
Těšín 1906, text německo-polský, Al 29 mm, s ouškem, 2 ks
0/0
400,-
797. S ztropke-Felsöwizkoz 1911, text německo-maďarský, Br 29 mm,
Chotovina u Tábora 1913, text německo-český, Br 29 mm, s ouškem, 2 ks
1/0
400,-
798. Š těkny 1905, Br 29 mm, s ouškem, Velké Meziříčí 1909,
Br 18 a 29 mm, postř.(m.o.), text německo-český, 3 ks
1/1-
400,-
Rusko
790. Závěsný odznak selského starosty 1861 za Alexandra II., Br
791
Uhry - Kremnica
791. B
iblická medaile L. Richter (1550–1579), Samson zápasí se lvem,
Kristus s hadem, Ag 41 mm, 30,13 g, ouško
Císařské manévry
František Josef I.
794. A
nonymní 1895, text německý, Br 22 mm, s ouškem,
Jaslo 1900, text polský, Br 29 mm, s ouškem, 2 ks
75
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
799
800
801
802
803
804
805
806
Za dobrou péči o
koně
Medaile na dobré chování a hledění koňů,
799. český opis, Cu 33 mm
0/0
500,-
800. německý opis, Cu 33 mm
0/0
500,-
801. polský opis, Cu 33 mm
0/0
500,-
802. slovinský opis, Cu 33 mm
0/0
800,-
803. rusínský opis, Cu 33 mm
0/0
800,-
804. maďarský opis, Cu 33 mm
0/0
800,-
805. srbský opis, Cu 33 mm
0/0
800,-
806. italský opis, Cu 33 mm
0/0
800,-
76
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Válečné odznaky
František Josef I.
807. V
álečný odznak FJI + Vilém, vánoce 1915 Vídeň,
rotunda, Bůh chrání naši válku 1914, ouško,
postř. 28 a 18/25 mm, nep. oxydace, 2 ks
-1/1-
300,-
808. Válečný jeton, FJI + Vilém, vzducholoď, stuha, Br 32 mm, Al 25 mm, 2 ks
1/1
300,-
809. V
álečný odznak, portrét FJI, VIRIBUS UNITIS,
5. armáda a bitva na Balkáně, 14/37 mm a 25/35 mm, 2 ks
1/-
300,-
810. V
álečný odznak, hlava FJI, pomoc chudým,
sig. Kautsch 20/34 mm, 3. Vánoce ve válce 1916, 30/26 mm, 2 ks
1/-
300,-
811. V
álečná brož, spojené medailonky FJI a Viléma,
smalt 29/17 mm, opravený špendlík
1/-
300,-
812. O
dznak červeného kříže pro chebský vdovský a sirotčí fond,
smaltovaný 35/46 mm
1/1
300,-
813. V
álečný odznak, Sokal, útok I. korpsu, telefonista ve službě,
OK 44/36 mm a 23/37 mm, 2 ks
1/-
300,-
814. V
álečný odznak, pohled na přístav Durazzo, Albánie (Drač),
brigáda 211 Dander, OK 51/29 mm
1/-
300,-
815. V
álečný odznak, voják v útoku 1914–1916, sig. Jauner,
rytíř s korouhví 1916, OK 26/39 mm a 28/42 mm, 2 ks
1/-
300,-
816. V
álečný odznak, portrét FJI (opravený špendlík), 40/32 mm,
jezdec na hlídce, OK 39/43 mm, 2 ks
1/-
300,-
817. Jeton na 25 let vojenské služby, Václav Kaďousek 1883, Br 25 mm, dr. hr.1/1
300,-
818. V
álečný odznak, Artilerie od Gorice 1914–1916,
Ag 35–46 mm, sig. Koutský
1/-
1 000,-
819. Válečný odznak, dobrovolec s fajfkou, 47x35 mm, sig. Link
1/-
300,-
820. V
álečná medaile s ouškem, vojáci v útoku 1914–1917,
smalt č. 76, Ag 35 mm, 11,57 g
1/-
500,-
821. Válečný odznak, antický válečník s mečem, „Austria et Italia” 1915
1/-
300,-
822. Válečný odznak, VI. Korps Arz
1/-
300,-
823. Válečný odznak II. armáda 1916 Tyroly, X. armáda 1916, orel v letu, 2 ks
1/-
300,-
824. Válečný odznak – Vánoce v poli 1914 a 1916, 2 ks
1/-
300,-
825. Křížek s ouškem, FJI + Vilém, světová válka 1914, Br 19 mm
1/-
300,-
826. Válečná medaile s ouškem, železný kříž s korunou a 2 vlajky, smalt 21 mm
1/-
300,-
827. V
álečný odznak 29. polní dělostřelecké brigády 1917,
40 mm, válečná výstava Vídeň 1916, 20/30 mm
1/-
300,-
828. Válečný odznak, pozlacený orel 1915 a 1916, smalt 20/28 mm, 2 ks
1/-
400,-
829. Válečný odznak, pevnostní dělo č.4, Br 51/32 mm
1/-
300,-
830. Válečný odznak II. armády, zimní tažení v Karpatech 1914
1/-
300,-
831. Válečný odznak, FJI a Vilém, Br 16 mm a Al 30 mm, 2 ks
1/1
300,-
832. Válečný odznak 1914, FJI a Vilém, postř. 26 mm a Cu 33 mm, 2 ks
1/1
350,-
833. Válečný odznak, houfnice 1914, hmoždíř 1916, 2 ks
1/-
300,-
834. V
álečná plaketa, turecký voják s praporem, mešita,
Br 40x50 mm, sig. Dietrich
1/-
300,-
835. Válečný jeton, FJI a Vilém, 24 mm, 1x ouško, 2 ks
1/-
300,-
77
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
836. V
álečná medaile, portréty FJI, Vilíma a Umberta,
3 státní znaky, mosaz 37 mm
1/1
300,-
837. V
álečný odznak, hlavy FJI, Viléma, Mehmeda a Ferdinanda,
VIRIBUS UNITIS 1915, OK 33/33 mm, sig. Schwartz
1/-
300,-
838. Karel. I. – válečný odznak I.iInfanterie (1716–1916), mosaz 31x31 mm
1/-
300,-
839. Karel. I. – válečný odznak Karel 1917, Karel a protěž, 2 ks
1/-
300,-
840. C
. Hötzendorf – válečná medaile, portrét, rakouský orel,
Br 50 mm, sig. Weinberger 1915
1/1
500,-
841. Pussterthal 1916 – válečný odznak, 34/43 mm, sig. Schneider Wien
1/-
300,-
1/1
300,-
843. M
edaile na kapslové střelby 1898, pr. 37 mm, 24,89 g,
Haus. 5215, dr. hr.1/1
3 000,-
Ostatní
Střelecké medaile
Vídeň
842. Jeton III. německé svazové střelby 1868–3 ks, Cu 32 mm,
Br pozlac. 22 mm a Zn 22 mm, vše s ouškem 843
846
846
844. Jeton na V. rakouské střelby 1898, Br zlacen 33 mm, původní ouško
1/1
300,-
845. M
edaile na svěcení praporu dolnorakouského střeleckého spolku 1902,
protektor arc. Marie, Br 37 mm, sig. Marschall
0/0
500
1/1
2 500,-
Baden
846. M
edaile k XII. dolnorakouským střelbám 1911,
Ag 42 mm, 33,23 g, sig. Müllner
78
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
Ústí (Aussig)
847. M
edaile na svěcení praporu u střelby 1872, Sn 38 mm,
sig. Seidon, odstraněné ouško
0/0
300,-
1/1
500,-
1/1
300,-
Olomouc
848. Medaile k II. moravským střelbám 1884, Ag 32 mm, 18,27 g, hrany
Ostrava
849. Jeton na svěcení praporu 1888 a VI. moravské střelby 1896,
mosaz 29 mm a postř. 30 mm, 2 ks
850
851
851
853
Graz
850. III. spolkové střelby 1889, Sn 30 mm, s ouškem, 10,0 g
0/0
3 500,-
1/1
13 700,-
852. Jeton na IV. rakouské svazové střelby 1892, mosaz 31 mm,
původní ouško, dr. hr.0/0
300,-
853. M
edaile pro Moravský lovecký spolek, za zásluhy, něm. opis,
Ag 38 mm, 24,44 g, dr. hr.1/1
1 500,-
Opava
851. Medaile na 300 let jubilejní střelby 1893, Ag 36 mm, 23,96 g, sig. Jauner
Brno
79
MEDAILE A VYZNAMENÁNÍ
854
854. M
edaile za 20 let členství střelecké společnosti v Brně 1907,
Ag 39 mm, 26,94 g, pův. ouško
1/1
1 500,-
0/0
300,-
1/1
300,-
1/0
300,-
0/0
17 000,-
1/-
300,-
Neumünster
855. Jeton k trvání 25 let střeleckého spolku 1894,
mosaz 30 mm, původní ouško
Bílina (Bilin)
856. Jeton na 100 let trvání a svěcení praporu ostrostřelců 1896,
Sn 34 mm, pův.ouško
Warnsdorf
857. M
edaile na 100 let trvání střelecké společnosti 1896,
Br 37 mm, s ouškem, dr. oxydace
858
Moravská Ostrava
858. Medaile na VI. zemské střelby 1896, 36 mm, 23,42 g, sig. Pawlik
Šumperk
859. Odznak k XI. střeleckým dnům 1910, OK 55x45 mm
80
MEDAILE
BA N K OV KY
860. Koruna 1919, serie 048 a 250, 2 ks barevné varianty
N
1 000,-
861. 20 Kčs 1988, serie H63 a 1000 Kčs 1985, C 86, obě slovenský kolek
N
1 500,-
Z
1 500,-
L IT E RAT U RA
862. Katalog „NEJSTARŠÍ ČESKÉ MINCE“ Cach I. – IV. díl
81
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
74. aukce Dukát s. r. o. ze dne 28. 4. 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
7 000
4 000
5 500
2 500
26 000
11 000
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
3 500
7 500
7 000
7 000
7 000
7 500
7 000
7 000
7 000
7 500
7 000
7 000
7 000
6 000
5 500
5 500
4 200
5 000
8 500
6 000
4 000
5 500
4 400
4 000
8 000
6 500
7 500
6 500
5 500
8 000
6 000
6 000
8 000
6 500
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
7 000
6 000
2 800
2 800
2 800
2 400
6 500
5 500
5 000
6 000
5 500
2 600
2 500
2 700
2 800
2 800
2 600
2 700
3 000
2 800
2 800
2 800
2 500
3 000
2 800
2 800
3 000
3 500
3 000
2 600
2 600
2 600
2 600
2 500
2 500
2 700
2 800
2 800
3 200
5 000
6 000
6 000
6 000
5 500
5 500
6 500
98
99
100
101
102
103
104
105
111
112
113
114
117
120
124
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
4 800
6 000
6 000
6 000
1 800
6 000
6 000
6 500
280
1 400
1 300
280
380
300
250
2 000
750
700
800
400
600
420
750
900
600
650
750
400
180
240
120
200
120
950
100
550
320
220
340
1 300
140
220
220
950
500
700
158
159
160
161
162
163
164
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
190
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
700
650
220
220
140
1 200
600
200
360
320
200
550
460
1 100
300
170
550
85
160
50
120
120
120
170
110
120
50
120
1 300
320
2 200
500
120
120
650
180
320
420
550
3 200
800
220
80
150
170
320
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
1 300
260
100
140
1 600
110
600
200
280
140
170
350
120
700
400
320
480
350
50
240
280
240
950
600
360
850
240
240
300
110
240
1 800
85
85
2 000
950
110
140
140
120
190
320
110
150
80
300
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
120
120
160
260
420
170
850
160
130
220
100
130
120
180
140
150
140
150
140
130
140
130
120
150
120
150
220
220
220
1 900
400
550
500
420
320
340
420
550
400
700
700
700
750
750
800
800
82
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
313
316
317
320
327
334
338
341
342
343
344
346
347
348
350
352
354
356
357
358
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
800
1 200
420
400
360
350
700
700
400
400
350
320
320
350
400
400
600
500
400
350
360
350
600
600
400
350
400
400
600
650
110
220
170
160
170
260
80
320
150
150
900
1 100
1 200
380
420
420
420
800
90
379
380
381
382
383
384
385
386
388
389
391
392
393
394
395
397
398
399
400
401
402
403
404
405
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
90
50
200
120
100
130
70
80
220
190
150
650
150
260
460
550
100
250
180
240
140
160
120
320
240
80
130
95
190
130
130
250
260
80
160
190
130
340
500
460
500
650
500
550
700
360
1 300
1 000
500
432
433
434
435
436
437
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
452
453
454
455
456
157
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
473
474
475
476
477
478
479
481
482
483
485
486
420
500
500
320
320
50
50
80
120
120
350
150
1 200
280
150
380
380
65
140
220
650
440
150
600
200
130
120
1 000
130
380
150
340
60
120
130
130
70
240
260
550
80
80
100
130
70
80
50
500
500
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
511
512
514
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
538
539
540
541
542
543
545
546
550
650
100
260
170
240
280
380
240
120
220
200
150
100
300
380
240
240
400
150
280
300
200
180
180
250
120
100
100
100
120
80
200
130
700
750
800
360
800
460
600
80
80
170
95
120
50
75
360
547
548
549
550
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
587
588
591
592
593
594
595
597
598
599
600
601
602
603
604
340
120
80
70
360
120
130
140
160
250
320
380
160
420
420
300
320
300
80
550
150
90
90
550
6 000
2 200
700
440
110
130
440
850
110
120
200
500
200
200
280
50
130
280
600
380
130
130
130
160
750
605
606
607
608
609
610
611
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
260
350
220
220
220
380
250
80
100
170
170
130
130
460
460
350
65
400
65
300
190
2 200
460
650
650
550
260
200
200
240
160
140
160
150
150
160
160
480
420
480
500
340
400
110
120
75
380
420
150
83
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
656
657
658
659
660
661
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
150
160
120
120
90
100
120
120
95
110
130
130
90
850
190
170
130
130
130
120
130
130
120
120
130
650
420
300
120
120
120
120
120
110
140
140
420
380
460
100
220
110
190
130
110
190
240
130
90
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
150
160
95
100
120
320
150
95
110
120
110
1 100
110
380
130
280
200
200
110
110
240
130
240
440
220
240
110
160
320
220
130
100
130
400
80
80
120
280
250
95
120
900
700
650
100
300
480
150
130
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
280
100
130
320
130
130
240
140
80
120
220
280
220
220
85
180
220
80
360
190
110
110
130
90
220
80
280
120
170
380
150
170
420
190
220
130
110
250
320
200
400
160
130
320
340
140
440
220
220
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
250
220
110
400
130
220
320
180
95
500
280
220
150
200
600
150
500
220
320
220
1 700
170
220
170
180
250
160
600
250
320
190
220
220
220
340
220
130
320
200
420
700
600
280
110
190
240
240
350
280
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
883
884
885
886
887
888
889
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
70
130
300
300
420
95
100
550
220
240
120
800
220
170
380
550
150
170
380
160
220
170
110
460
250
170
440
320
200
900
1 100
550
1 900
3 800
850
5 000
240
240
300
300
190
150
1 300
1 100
2 400
65
65
320
70
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
927
928
929
930
931
932
933
934
935
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
60
150
150
380
420
240
240
360
700
380
190
130
1 000
2 600
1 700
1 700
3 600
1 900
650
650
360
360
320
320
480
600
170
240
240
320
240
260
220
550
300
300
2 000
600
950
1 300
110
460
600
160
150
130
170
140
140
84
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
SEZNAM VYDRAŽENÝCH POLOŽEK
130
130
180
110
110
150
170
170
130
80
900
900
550
850
460
400
550
700
400
480
380
850
1 700
1 200
1 200
170
160
500
340
190
140
320
170
320
90
280
460
320
170
1 100
220
650
170
380
220
280
3 200
500
440
1016
1017
1018
1019
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
480
420
650
750
150
190
130
140
220
280
200
220
1 600
180
220
550
400
420
260
460
400
350
550
600
500
900
350
400
460
460
280
300
180
400
650
420
400
320
220
220
200
240
260
650
440
500
2 200
420
160
1067
220
1068
160
1069
150
1070
130
1071
170
1072
170
1073
220
1074
350
1075
150
1077
320
1078
85
1079
300
1080
320
1082
240
1083
300
1084 1 800
1086
400
1087
350
1088
440
1089
850
1090
400
1091
500
1092
400
1093
460
1094
650
1095 7 500
1096 7 500
1097 5 500
1098 6 500
1099 6 000
1100 8 000
1101 7 500
1102 21 000
1103 6 000
1104 4 200
1105 6 500
1106 4 000
1107
320
1108
800
1109 1 500
1110
950
1111
340
1112
280
1113
380
1114
240
1115
800
1116
260
1117
480
1118
85
1119
600
1120
220
1121 10 000
1122
190
1124
50
1125
50
1127
200
1128
300
1129
380
1130
200
1131
300
1132
220
1134
280
1135
220
1136
200
1137
800
1138
700
1139
380
1140
320
1141
250
1142
420
1143
320
1144
300
1145
130
1146
120
1147
120
1148 1 400
1149
140
1150
120
1151
120
1152 1 500
1153
480
1154
350
1155
190
1156
190
1157
250
1158
320
1159
300
1160 1 100
1161 1 200
1162 1 400
1163 1 500
1164
850
1165
650
1166
900
1167
380
1168
350
1169
400
1170 1 400
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1183
1184
1185
1186
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1219
1220
1221
1222
1223
320
320
320
300
300
320
300
300
300
300
300
400
300
320
400
1 000
1 100
1 000
1 000
1 000
1 100
1 000
1 000
1 500
110
120
240
240
200
440
200
200
200
200
200
240
200
240
200
200
240
280
280
280
250
380
400
220
460
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1265
1266
1267
1268
1269
360
380
420
240
460
350
250
550
420
350
350
260
320
2 800
340
460
460
750
650
700
500
190
140
150
550
420
1 000
420
600
380
500
500
300
1 500
100
3 200
1 700
250
360
1 500
2 000
1 000
1 200
500
2 200
Navštivte náš internetový obchod
www.dukat-mince.cz
Dukát 1923
Dukát 1915
Most Písek
Most Stříbro
Koruna 1893
Zlatník 1875-92
Foto: Abalon s.r.o.
Sazba: Miloslav Vymazal
Tisk: Europrinty, spol. s r.o., Kyjov

Podobné dokumenty

BRNO • 24. 11. 2012

BRNO • 24. 11. 2012 ŠM – Šmerda: Denáry české a moravské KOP – Kopicky: Katalog typow monet polskich HER – Herinek: Österreichische Münzprägungen DAV – Davenpart: Europen Crowns UZD – Uzdenikov: Monety Rossii CHJ...

Více

11/10 Podle svého zvyku

11/10 Podle svého zvyku Proč jsem si vybrala zrovna studium práv Ze msty a v bláhové naději, že JÁ pomůžu spravedlnosti (nad rámec položeného dotazu doplňuji, že z těchto důvodů již svou praxi nevykonávám :) Jak se jako k...

Více

Analýza sentimentu textu - Machine Learning Meetups

Analýza sentimentu textu - Machine Learning Meetups Chyby lidí Kategorie pozitiva: Meteostanici mám jako dárek pro manžela, zatím jsem ji nevyzkoušela, ale myslím, že je super.

Více

MINCE DUKAT 63NN web.indd

MINCE DUKAT 63NN web.indd Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II. Sborník abstraktů

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II. Sborník abstraktů Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl University of Pardubice, Faculty of Restoration, Litomyšl E-mail: [email protected] Klíčová slova: restaurování, konzervace, vzdělání, výuka, me...

Více

AN.aukce

AN.aukce označení stavu jejich zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. II.

Více

BRNO • 13. 4. 2014

BRNO • 13. 4. 2014 ŠM – Šmerda: Denáry české a moravské KOP – Kopicky: Katalog typow monet polskich HER – Herinek: Österreichische Münzprägungen DAV – Davenport: Europen Crowns UZD – Uzdenikov: Monety Rossii CHJ...

Více