Zpravodaj 10_2014

Transkript

Zpravodaj 10_2014
ZPRAVODAJ
obce
i
Všemyslice 10/2015
INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
XI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice
(ZOV) se konalo dne 24. září 2015 ve Všeteči, za přítomnosti 9 členů. Za ověřovatele zápisu byly schváleny
Ing. Marie Švehlová a Erika Tomková, jako zapisovatelka
Jitka Kubálková.
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 13/2015
a 14/2015 v kompetenci starosty obce a schválilo Dodatek č. 16 k odpisovému plánu.
NÁJEMNÍ SMLOUVA
K datu 30. 9. 2015 skončila Nájemní smlouva uzavřená mezi obcí Všemyslice a p. R. Kouřilem na nájem
restaurace a prodejny v Neznašově. Na základě této
skutečnosti byl zveřejněn záměr nového pronájmu těchto
nebytových prostor. V předepsaném termínu se přihlásil
pouze jeden zájemce – podaná žádost pí Jany Lampertové, která své oprávnění k provozování doložila platným
ŽL a potvrzením splnění podmínek daných obcí.
ZOV schválilo uzavření nové nájemní - pachtovní smlouvy s pí Janou Lampertovou na pronájem (pacht)
restaurace a obchodu v Neznašově za podmínek dle
zveřejněného záměru a za nájemné ve výši 5.000,Kč/měsíčně, a jmenovalo inventární komisi ve složení:
předseda Ing. Marie Švehlová, členové p. Milan Růžička
a Josef Starý
SMLUVNÍ VZTAHY
Městem Týn nad Vltavou byl předložen návrh Smlouvy
o spolupráci pro zajištění školního psychologa, kde před-
mětem této smlouvy je poskytnutí školního psychologa
základní škole Neznašov, příspěvkové organizaci obce
Všemyslice v rozsahu 2 hod./týdně a s náklady cca
18. tis. za školní rok.
ZOV souhlasilo s předloženým návrhem Smlouvy
o spolupráci pro zajištění školního psychologa městem
Týn nad Vltavou pro ZŠ Neznašov, který již v minulém roce
školu navštěvoval. Náklady na činnost byly tehdy hrazeny
formou dotace.
DOŠLÁ POŠTA A RŮZNÉ
a) Došla žádost p. Bartoše z Bohunic č.37 s upozorněním na neutěšený stav otevřené stoky pro odvod
povrchové vody u místní komunikace parc.č. 3355/6, k.ú.
Bohunice nad Vltavou, v majetku obce Všemyslice.
Z doložených fotografií je zřejmé, že v důsledku opakovaného prudkého odtoku vody při přívalových deštích
touto otevřenou stokou je již obnažena signální folie
uloženého vedení STP. Obsahem dopisu byla i žádost
o vyčištění propustku, do kterého tato stoka přechází.
ZOV souhlasilo s provedením poptávkového řízení spolu
s předloženou cenovou nabídkou na provedení zatrubnění
stoky a dále výhledového zajištění realizace této akce.
b) ZOV zrušilo přijaté usnesení č. 584/201/XLIII ze dne
1. 10. 2014 pro jeho nesplnitelnost vzhledem k jednoznačně vyslovenému odmítnutí podpisu této smlouvy majitelkou pozemku p. Křišťanovou.
c) Byl obdržen dopis p. JUDr. Veselého, kde vyzývá
obec Všemyslice, resp. vedení obce, aby bylo provedeno
strana 2
nové výběrové řízení na dodavatele el. energie pro obec,
jehož předpokladem by byl výběr případně nového dodavatele el. energie za výhodnější cenu 1 spotřebované
MWh. Na pracovní poradu zastupitelů byli pozváni zástupci f. Inforum s.r.o. Byl přednesen návrh možnosti úspory el. energie pro obec Všemyslice na základě
zpracovaného modelu a garantování možné roční úspory
v odběru el. energie ve výši cca 23.000 Kč při součtu ze
všech odběrných míst obce. Model vycházel při zvolení
jiného dodavatele el. energie. Většina zastupitelů se přiklonila k ověření fungování v jiných obcích, které služeb
f. Inforum s.r.o. již využily a případně dále využívají.
d) Výzva a žádost nemocnice České Budějovice ze
soudnělékařského oddělení o zajištění pohřebních pozůstatků p. J. Škuty, nalezeného mrtvého v k.ú. Všemyslice,
les Bezděka, Kabelův potok. Jelikož mu nikdo z blízkých
nesjednal v zákonné lhůtě pohřeb, byla takto kontaktována obec Všemyslice, na jejímž katastru se tělo nalezlo. Obcí byly podniknuty kroky k zjišťování případných
příbuzných, nicméně bezúspěšně. Obec bude konat v zajištění pohřbu až po vydaném souhlasu s pohřbením státním zástupcem.
e) Informace k expedici kompostérů poskytnutých
v rámci projektu Domácí kompostování v JČ kraji podpořeného OPŽP, jehož zprostředkovatelem byl SMOJK.
Akce byla ukončena a obce, které nerozdělily nasmlouvané množství kompostérů, tyto předají jiným obcím, kde
se kompostéry ke všem zájemcům nedostaly. Dobrá
zpráva je, že nerozdělené kompostéry v naší obci (125 ks)
dostaneme proplaceny zpět.
DISKUZE
- Dotaz na zrcadlo v Neznašově. Již je hotový projekt, je
souhlas i od policie a byla dána objednávka firmě, která zrcadlo nainstaluje. Dotaz k nepřehlednému úseku ve Všeteči,
kde by bylo vhodné také umístit zrcadlo.
- Proč jsou označené stromy na stromořadí na
Paníhoře? Starosta odpověděl, že firma, která zpracovává
projekt na nové ozelenění v jednotlivých vesnicích, nyní
mapuje vytypované lokality dotčené ošetřením a značení
stromů je pouze vizuální evidencí pro jejich pracovníky.
- Byly vzneseny dotazy na projekt na stromořadí v Neznašově, zda se bude práce reklamovat, když stromy
proschly. A dále na neproplacenou dotaci ve výši
60.000,- Kč od JČ kraje. Uschlé stromy byly již u dodavatelské firmy reklamovány, neproplacenou dotaci od JČ
kraje, která je již staršího data, odpověděl starosta, že
bude znovu urgovat!
- Požadavek na předložení vyúčtování letošního obecního plesu? Není problém doložení účtů a současně bude
provedeno srovnání s minulými lety.
- Dotaz zda je povinnost mít ze zákona oplocenou
louku, pokud na ní chodí divoká prasata, která ji devastují.
Bylo doporučeno, aby se všichni, kteří mají stejný problém,
stěžovali na lesní správě Vodňany a žádali náhradu škody.
- Otázka na nové osvětlení a nefungující rozhlas ve
Všeteči - starosta informoval, že je vydáno územní rozhodnutí na rušení vzdušného elektrického vedení a nové kabelové uložení do země na části obce Všeteč. Při této akci
se stejný výkop použije pro kabel VO. K nefungujícímu
rozhlasu bylo sděleno, že v rámci zpracování
povodňového plánu, pokud obec dostane dotaci, bude
rozhlas součástí realizované akce.
- Upozornění na zanesenou stoku ve Všeteči, dvacetiletý nepořádek u bývalé prodejny ve Všeteči (staré rozbité
tašky) a úpravu cesty ve Všeteči.
- Připomínka, že na bývalé skládce ve Všemyslicích se
začíná objevovat nepořádek (asi rytí divokých prasat) a nejsou posekané všechny obecní cesty (do lesa, polí).
- Dotaz na akci – zkapacitnění odvodu vody z rybníka
u Turýnků. Starosta odpověděl, že předpokladem je
oprava mostu v Bohunicích a rozšíření koryta potoka.
Dotace, která byla vypsána na jaře 2015, měla za podmínku existenci Protipovodňového plánu obce, což Všemyslice nemají. Projekt na úpravu mostu je připraven,
Protipovodňový plán se zpracovává. Pokud bude nový
vhodný dotační titul, zmíněná opatření se provedou.
PROVOZNÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
NEZNAŠOV OD 1. 11. 2015
STŘEDA 14.30 – 15.30 hodin
SOBOTA 10.00 – 11.00 hodin
NEDĚLE 13.00 – 14.00 hodin
strana 3
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBCI VŠEMYSLICE
V roce 2015 realizovala naše obec projekt s názvem
„REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI
VŠEMYSLICE“, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/35.03369,
který byl podpořen v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.
V rámci projektu byla provedena rekonstrukce dvou vybraných úseků místních komunikací - ve dvou sídlech
obce Všemyslice – v místní části Neznašov a Všeteč. Realizací projektu došlo nejen k lepší dopravní obslužnosti
obyvatel obcí, ale také ke zvýšení bezpečnosti dopravy
a občanů obcí, k lepšímu napojení na nadřazenou silniční
síť a k odstranění několika drobných bodových závad na
řešených komunikacích. Celková délka řešených úseků
byla 1 274,5 m. Na tuto akci získala obec dotační
příspěvek ve výši 11.370. 871,10 Kč.
SETKÁNÍ SENIORŮ
První říjnovou neděli 4.10. od 14:00 hodin se konalo
tradiční setkání seniorů v KD Neznašov, protože na 1. října
připadá mezinárodní den seniorů. V úvodu všechny přítomné potěšilo milé vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Neznašov.
Své dovednosti také prezentoval folklorní taneční a hudební
soubor Soběslavská chasa mladá, který se snaží
o udržování, podporu, oživení a šíření lidového umění, tradic
a zvyků. Během celého odpoledne hrála k tanci a poslechu
Temelínská dechovka. Senioři si zazpívali písničky, rozmlouvali mezi sebou, pochutnali si na občerstvení a dobrá
nálada panovala až do samého konce.
VETERÁN CUP
Dne 5. 9. 2015 se konal již 10. ročník fotbalu veteránů
ve Všeteči. Zúčastnily se tradičně 4 mužstva a to: Neznašov,
který se umístil na 1. místě, Pěťák byl 2., Albrechtice nad
Vltavou 3., a na posledním místě se tradičně umístila
Všeteč. Večer po turnaji zahrála country kapela.
AKTIVITY
VŠETEČSKÝCH HASIČŮ
V sobotu 5. 9. jsme se zúčastnili noční hasičské soutěže
v Záboří, kde ženy skončily na 4. místě a v ohromné
konkurenci muži skončili na 10. místě.
Dne 12. 9. se ženy zúčastnily soutěže o pohár starosty
v Hosíně, kde obsadily 3. místo a s pohárem dostaly poukaz
na nákup v hasičské výzbrojně.
Za SDH Všeteč František Bárta
TURNAJ V PRŠÍ
Dne 31.10.2015 od 13:00 hod.
pořádá SDH Neznašov turnaj
v prší v Neznašovské hospodě.
strana 4
STŘELECKÁ SOUTĚŽ
V neděli 27. září 2015 se uskutečnila střelecká soutěž
na střelnici Semenec v Týně nad Vltavou. Pořadatelem byl
Všetečský spolek AVZO TSČ ČR, z.s., za přispění obce Všemyslice a skupiny ČEZ.
Soutěžili jednotlivci z malorážkové pušky v mířené
střelbě na papírové terče: poloha vleže, vkleče a ve stoje.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií:
A) ženy, B) muži, C) pořadatelé
Na soutěž se přihlásili střelci z mnoha obcí: Všeteč, Všemyslice, Slavětice, Neznašov, Týn nad Vltavou, Protivín, Krč,
Albrechtice nad Vltavou, Jankov, České Budějovice,
Hrdějovice, Ponědraž, Strážkovice a Újezd. Soutěž organizačně řídili a posuzovali rozhodčí AVZO: Josef Kuboušek,
Radek Řeháček, Josef Červenka a František Bárta.
K průběhu soutěže lze říct, že probíhala za krásného pod-
zimního počasí, které dokreslovalo přátelskou atmosféru,
jež mezi soutěžícími panovala.
V kategorii A zvítězila paní Janovská z Českých
Budějovic, na druhém místě skončila paní Martinovská z Albrechtic nad Vltavou a jako třetí se umístila paní Kabelová
z Krče.
Kategorii B vyhrál pan Teringl z Týna nad Vltavou, druhý
byl pan Žemlička také z Týna nad Vltavou a třetí skončil pan
Kadlec z Neznašova.
V kategorii C bylo pořadí následující: první Josef Červenka, druhý Radek Řeháček a třetí Josef Kuboušek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům,
dále všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže a všem, kteří
přispěli k velmi přívětivému průběhu celého soutěžního dne.
Josef Kuboušek
Předseda AVZO Všeteč
strana 5
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 26. září 2015 se od 13 hodin na hřišti v Neznašově konalo tradiční Svatováclavské posvícení, které
pořádalo SDH Neznašov.
Sváteční odpoledne se zahájilo přátelským utkáním
družstev ve fotbale. Poté následovala soutěž v hasičském
útoku, kterého se zúčastnila družstva dětí, žen i mužů
z okolních obcí. Po vyhlášení výsledků útoků, si mohli
všichni zúčastnění zasoutěžit v disciplínách jako běh ve
dvou na lyžích nebo zatloukání hřebíků děravým
kladívkem. Výherci byli odměněni.
K poslechu hrál DJ Kája. Pro děti byl připraven
skákací hrad. Občerstvení bylo zajištěno stánkovým
prodejem, na stolech bylo připraveno pohoštění z domácí
kuchyně členek hasičského sboru. Navzdory nevlídně
chladnému počasí se zábava protáhla do pozdních
večerních hodin a účast byla jako každý rok hojná.
Za SDH Neznašov Pavel Kolář
ROZHLEDNA VYSOKÝ KAMÝK
ZAŽILA SVOJÍ PRVNÍ SVATBU
V sobotu 19. září za slunného počasí se konala historicky první svatba na Rozhledně Vysoký Kamýk. Své
„ANO“ si před padesáti svatebčany řekli slečna Martina
Pilečková a pan Martin Kroutil. Oba snoubence do
manželství uvedl starosta obce Temelín Petr Macháček.
Jelikož novomanželé o přípravách svatby vůbec nic
netušili, celý obřad totiž pro ně připravili kamarádi z Kališť,
byla tato svatba o to víc netradiční. Oba se domnívali, že
jedou na tradiční výlet na zahradních traktůrcích se svými
sousedy. Mezitím již u rozhledny bylo vše potřebné
připraveno od občerstvení po prstýnky.
Přejeme novomanželům hodně štěstí na společné
cestě životem a ať jim svatba na Vysokém Kamýku přinese do života nadhled nad všemi překážkami.
strana 6
NEZNÁŠEK A SPAŽ TYRŠ
KOMUNITNÍ DEN
Dne 19. 9. 2015 proběhl v Neznašově na hřišti Komunitní den, který pořádaly místní spolky – Neznášek a SPAŽ
Tyrš.
Akce začínala v 15:30 hod. startem vycházky s kvízem,
které se zúčastnilo bezmála sedmdesát sportovně naladěných nadšenců. Všichni úspěšně absolvovali jak trať
tak i vyluštění kvízu. Na konci na účastníky čekal diplom
a pro děti i malá odměna.
Během vycházky byla připravena přehlídka Neznašovský dlabanec, na které své kuchařské umění
předvedli místní kuchaři a kuchařky. Musíme s radostí konstatovat, že se do akce zapojila dvacítka kuchařů
a kuchařek a tak bylo po celou dobu Komunitního dne co
ochutnávat. I všichni účastníci Neznašovského dlabance
obdrželi za své produkty diplom.
A aby byly uspokojeny nejen sportovní nadšenci
a chuťové buňky účastníků, byl v rámci akce uspořádán
malý antikvariát knih. Výtěžek z prodeje knih činil 876 Kč
a byl poukázán obecní knihovně na nákup knih.
V průběhu celé akce mohli účastníci přispívat dle svého
uvážení na opravu kostela nebo zeleninovou zahradu školy.
Účastníci Komunitního dne byli štědří a tak na zřízení zeleninové zahrady přispěli částkou 2 108 Kč a na opravu
kostela částkou 1 340 Kč. Všem dárcům bychom chtěli
moc za jejich ochotu přispět na tyto sbírky poděkovat.
K poslechu všem zúčastněným zahrála neznašovská
country skupina USN. I jim patří náš dík za skvělý výkon
a příjemné zpestření Komunitního dne.
Jsme rádi, že se této akce zúčastnilo okolo 80 spoluobčanů a rádi bychom z tohoto dne udělali tradici. Takže
se za rok těšíme na viděnou.
Neznášek z.s., SPAŽ Tyrš
RETRO
DISCO
aneb II. maškarní setkání pro
unavené rodiče (i prarodiče)
proběhne 7. 11. od 20:00, hraje DJ Barbulák.
Místo konání KD Neznašov a vstupné 100 Kč.
Téma večera: nadpřirozené i nepřirozené
bytosti. Všichni jste srdečně zváni.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Již tradiční pochod s lampióny se letos koná 26. 10.
od 18:00. Start na návsi v Neznašově před školou.
Lampióny samozřejmě s sebou a strašidelné masky jsou
vítány. Jako každý rok se projdeme okolo obce a průvod
skončí u hrobky Berchtoldů.
NAMALUJ SI SVÉHO LITERÁRNÍHO
HRDINU - IV. ROČNÍK
Podmínkou účasti ve výtvarné soutěži Namaluj si
svého hrdinu je obrázek inspirovaný vlastní četbou,
u malých dětí četbou s rodiči. Může být použita jakákoli
výtvarná technika a formát obrázku od A4 do A3.
K obrázku připojte „průvodní dopis“, kde uvedete: z jaké
knížky je Váš hrdina (autor a název) a proč jsem si vybral
tohoto hrdinu. U nejmladších kategorií mohou samozřejmě pomoci rodiče.
KATEGORIE:
Školka:
3 až 4 roky
5 až 6 let
Škola I. stupeň:
1. až 2. třída
3. až 5. třída
Škola II. stupeň: 6. třída a vyšší ročníky
Obrázky můžete nosit do Obecní knihovny v Neznašově, která je otevřena v pátek 17:00 až 18:00.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne na dětské
diskotéce v sobotu 14. 11. od 15:00 v KD Neznašov. Hraje
DJ Barbulák.
Za Neznášek z.s. Kateřina Levínská
strana 7
Základní škola a Mateřská
škola Neznašov pořádá výlet
na rozhlednu Kamýk zvaný
PO INDIÁNSKÉ STEZCE
V sobotu dne 17. 10. 2015 zveme všechny
děti ZŠ a MŠ Neznašov, jejich sourozence,
rodiče i prarodiče na pochod Po indiánské
stezce za pokladem
START: 8:30 – 9:30 u hospody ve Všeteči
Co nás čeká: dobrodružná hra za pokladem
• atrakce a překvapení v indiánské vesnici
• otevřená rozhledna Kamýk
• opékání buřtů (zdarma)
• možnost zakoupení pití, občerstvení
Indiánské masky vítány!
Předpokládaný konec akce 12:00-13:00 hod.
strana 8
Uzávěrka čísla 5. 10. 2015, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737. registrován u MK ČR pod č. 19860

Podobné dokumenty

Zpravodaj 6_2014

Zpravodaj 6_2014 V souvislosti s podáním žádosti o podporu projektu s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Všemyslice“, bylo jednou z podmínek zajištění finančního krytí za pomoci bankovního úvěru. Firem...

Více