Dodatek č.1

Transkript

Dodatek č.1
Dodatekč.1
kveřejnoprávni smlouÝěuztvřcnémezi měst€ m Bruítál á obcíNová P|áň
působnostid|e
sb.' o přestupcich'
kvýkon't přenesené
zákoná č.200/1990
.e Z!ěni PozděišichPř.dpisů
Na zák|dděusnesoniRady něía BrÚí1á| Ď' 46zl] ze dne 24' 4' 200? a ulreseíi
zaslupitelslÝa obce Nová Pláň č.2 ze dne i5' 6. 2007 uaviEji niže uvedeÓésmlnvni stlany
dodalek ó' l kveiejnopláýni smlouvě.njejínuž uzavieníudělil sou]rló Kújský úřad
MÓŘlskoíezskélro kmje s!ýn rozhodnutin pod čj' PoR/.l252l03/sam' klerénabylo právni
cl.I
snlÚvnistřnny
zastoupené
Ing.LeošemcEgovslrým.s|amíotr
knj
NádraŽni20,BIuDlál'!sČ 792 ol, Moravskoslezský
lC:00295892
B . I r . 1 ' ' p r . e r ' \ o r ' . 1 |b o n ( . a' ' ' ' ' p o b o i ( qD | ' Í '
. l i č h ]l 0 5 2 5 7 ? ] / 0 l 0 0
obcc s mzšiienouprjsobnosti
Zasbup.Ďálnc' Miroslavcm]e|cncn.slaÍoíou
Nová|láň' ě'p 26.PsČ 792oL, MoDvskosle^týkJa.j
ICr 00352759
plhlušná do správniho ob! odu obce s rczšiienoupúsÓbnosti Bru ntál
CI.II
Předfiětdodatku
veřejnopálni sBlouvase měnitakto:
l, včlínku lll' 'Úllada nj]dadť.ods1'l se výšepiíspěvkunění z800..Kó na
za jedenpřcstupek'
l.2o0' Kó Gloq jedentislcdvěýěkofunčeských)
í l i n e ( | v ' . . 0 U b Jl r r í D í\ m I U
t
,,Č|.lv
Doba irváni smloulÝ
snrlouva se uzavÍá na dobu íeurčnou'Tato sĎloulaje nzaviena d.en. kdy roóodnuti
KJajskéhoúiBdu MoÉýskoslezskébokrje se sidlem v ostnvě o udělení sÓlnlasu k
uvleni iélo smlouvy nabudepúWi noci
2 slr-louvu je nožné qTovědět. a to b.2 udání důvodu' smluvní fiany si sjednávaji
3.měsiční'}Tovědní |hútu výpoÝědíi lhú|aačíná běžel prulin dnen ká]endďlilro
nčsice následujiciho po doruóeni písemé dpovědi druhésnluvni ímně'
3 . snlumi
Yztan Le úončil la}é pGemnou dohÓdÓu obon smlumich st.ú za podninet
čl
zívěřelníu,tanovení
oýatniusbnoleĎlveiejnopúvíismlouvyzůslávajineněněna'
).
po jebo
smloÚ!ěteedk|adnč
síluvíí slrey aeř€ j ni dodalekč'l k veřejnop!ávni
po
uavřeni na úiednlch deskáchs! ýchúiadů
nejméně dobu l 5.ti dnú'
piičenžjedenstejnophobdrŽi
3 . Tenlododalekč.1s vylrolowjeve liech stejnopisech'
měsloBMtá|' jedcnstejnoph
obdrŽí
obecNováPláňajedfi slqnopisdodalkud'l s
(njský
přilohmi obdÍŽi
kaje se sidlen v oslra!ě spoluse
úiadMolavskosle^kého
ádosti o udělenjsouNasuk uzalieni tobotododatku,
|řilohu č. l k loňuto dodatku tvoli usneseniRldy něsta Brunúl a usneseni
zastupitelslvaobce Nová Plfui o souhlasus uaviénin dodatkuó'] g přilohu č.2
púÝonocnéÍozhodíutiKnjskéhoúřaduMoralskosle^kého
kújeo udÓlcni souhlasu
k uza\nenitoholododalkuč'l k Yeiejloplávnishlouvé'
v Bruntále
díe2' 5' 2007
*1r:Í,
)t
u .;.1l.../...'
..:........d^e
lnc
,'!
MESTOBRUNTAL
vlpis z usneseni
Usneseíiz rr. ascdáni Radv nčst! Bruniál! 2. dn.24.4'200?
UsNEsENi . č.462n1
Uzavřcni dodatknveiejnoprávniclrsnluv s obceni: Andélská
1/ Rad! něýa scHvALUJE
HoÍ4 Dlouná saán. Lcskovec nad MoÉvici. Lonnicc. Mezin4 Milotice
nad opavou' MoBvskoslezský Kočov.Noví P|iň' obomá,IrŽová.
Roudno' sl!ÍéMěslo, světlá BoIa. slobodné Heimaice' siÚká Niva.
václavovu Buúlu' vdšov.
2/ Rsd! n!st!
scÍvÁlUJE
aětrí dodatkuveiejnoprávnicbsmluv s obcmi: Áldélská
Ho.A DIoúá s1.'íň,Lcskovec nad Moúvici, Lomnjce. Me'na' Milotice
nad opavou, MoEvskosl€zský Kočov'Nová Pláň, obomá. RŽová,
Roudno, stÚé Město' svědá HoIa. sÝobodíéHcinmice. sioká Niva'
václavov u Bru álu, valšoÝ'
3/ Rlda nčsta UKLÁDA:
9) !rcjodnat postupuu vieni a podninky doda&u snluv s dotčenýhiobcemi
o': rng.Eva MázolchovÁ
b) aíal uavŘný dodat€k veiejnoprávnich smllv spolLls Pisennou žádoíi o uděleni
souhls! s Úlvřerin dodalku smluv na KEjskémÚ úřaduMoŘvskosle^*ého kŘje'
o.l |ÚE. Ela Mznucbolá
T.: po uzarřenidodatkulnloury
4/R.d! měý! zMocŇUJE stafoýumčýak podpisudodaúuleřejnoplávníchsnIu!
s Óbcenil ^ndělskáHora.D|olúástňiň.!éstovccnadMolavicí,Lomnice'
Mezina'Milotice nadopalou' Monvskosle^kýKočov.Noví PláĎ!
Heřnmice'
obomá.R.zová, Roudno,slaréMěslo. s!ě1|áIloE. sýobodné
Š'okáNirc. václavov u Brunlálu.valšov'
O.: starost!
v}tpis z usncscni rady slouŽíjato píloha
k veřcjnoprávni súlouvě o sou asu RM
v Bfulálc dnc20.6'2007
vedoŇ' odboÍuviieth
věcj
záois
zé 5. zasedání zastqpitelů obce Nová P|áň koňaného dňé 15. 6' 2oo7
v zaséda.í místnosti fa AGRoFoREsT a.s'
počtu9 (3 om UVen]),
Přítomio|6 č|enů
zastupite]ů
obce z ce|kového
(Vlz prezenčíí|istina
V knlze zápisů)
Jednénízaháj] starosta obce ng' M]ros|av]eén a zasedání probíha]od|e
UsNEsENÍ:
1. zastuDlte|stvÓ
ob.é béře na vědomí:
.
k o n t r oé t s . e s e i í z ň i . U | és c h ů z e
2. zastuÓ]teLstvo
obce s.hvó|uié|
t
hospodařeníobce za rok 2006, kontro|a
zplávu o Výíedku pte2ko!méní
proběhIabez záVad hodnocení
A
. jednomyď.ě
.
závěrečnýúčetobce za rok 2006 a Vyjadřlje souh|as s ce|orcčiim
hospodařeiím5 Výrokem,,bezzávad..'
'jednomysIně
.
Ú p r a v ur o z p o č tnud r o k 2 0 0 7{ č ' 2 )
t
dodatekč' 1 k ýeřejropráVní5m ouvě mezi městem Bruntá| aobČíNoVé
Ž 8 o 0 , K čn a 1 ' 2 0 0 , ' K č '
P | á ň k, d e u p r a v u j eú h r . d Un á k | a d ů
. jednomysIrě
'jednomys]né
změnu sazeb vodného s p | a t n o s toí d 1 ' 7 ' 2 0 0 7 .
p Ó b y t é m- z v ý š e i ío l f
Kčlm3, sezóiní občané
z v ý š e n í2o' . K č / m 3 .
posezÓně
vodné
a stočné
na bazénu
budeřešeno
přl vjezdod".ii!i'
ýybilánímýtného
zjistitmoŽnosti
a způsob
*" a*-v
pÓdpis néjemnÍ
smouvy mezi LčR a obcío pronájmu"pa|koviště..pod
N á' j e ňz a o b d o b í o6d' ' a ' / o 7čn i 4 ' 0 0 o , K
.č
kaštanem
e t n i t á b ovr o b c i o d3 0 ' 6 . 2 o 0 Jd a - 7 'J ' 2 0 0 7
V N o v éP | á r i1 8 . 6 ' 2 0 0 7