Linka přípravny látky (výkon linky 250 t/den, šedý sběrový papír)

Komentáře

Transkript

Linka přípravny látky (výkon linky 250 t/den, šedý sběrový papír)
11.15
2009
OAO MARIJSKIJ CBK, Volžsk, Rusko
Linka pøípravny látky
(výkon linky 250 t/den, šedý sbìrový papír)
Pøedmìt investice:
Doplnìní stávající linky na zpracování sbìrového
papíru v èásti jemného tøídìní. Linka má výkon 250
t/den. Zaøízení bylo dodáno bez elektromtorù. PAPCEL
doplnil stávající linku, kterou na papírnu dodal v roce
2007. V té dobì instaloval kompletní linku PL, v uzlu
rozvlákòování pracuje stávající rozvlákòovaè GRV.
Dodávka strojního zaøízení:
A. Linka hrubého tøídìní
4
víøivý tøídiè VS-25-A,
4
dovlákòovaè-tøídiè VDT-30,
síto Papscreen 2,2 mm,
4
víøivý separátor VSV-30, síto Papscreen 2,2 mm,
4
èerpadlo 200-NRA-440.
B. Linka rozvlákòování
4
horizontální rozvlákòovaè HV-36, vèetnì OTN,
4
tahaè spletence neèistot SN-10,
4
odvodòovací buben neèistot OBN-10,
4
odvodòovací lis výplivù OLV-600,
4
komplex èerpadel.
C. Linka jemného tøídìní
4
stanice 4 víøivých tøídièù HL-25-0,
4
stanice 4 víøivých tøídièù VO-15-21,
4
víøivý tøídiè otevøený VO-15-21,
4
dovlákòovaè D-30-D-2,
4
tlakový tøídiè STU-201, štìrbiny 0,25 mm,
4
tlakový tøídiè STU-081, štìrbiny 0,25 mm,
4
odvodòovací lis Vanex VX-10,
4
zahušovaè OK-4000,
4
vibraèní tøídiè VP-2-19,
4
komplex èerpadel.
Uzel rozvláknìní
Odbìr vzorkù: PSN-30, PSN-40, výplivy
odvodnìny pøes OBN (odvodòovací rotaèní
buben), zahuštìny a slisovány na OLV
(odvodòovací lis výplivù)
instalace PSN u LCV
výplivy PSN odvodnìny v OBN
odbìr vzorkù k analýze
PSN-30
PSN-40
PSN-30,-40
VSV-30
instalace VSV-30 v uzlu hrubého tøídìní
odbìr vzorkù k analýze
výplivy z VX-10
bilance výplivù za jemným tøídìním (ve výlivu VX-15):
suchost: 22 - 30 %, podíl vláken ve výplivech: 70 - 75 %
Výplivy z: PSN-30 a PSN-40
odebrané z bubnu OBN
suchost: 30 %
podíl vláken ve výplivech: max. 8 %
Uzel hrubého tøídìní
Odbìr vzorkù: VSV-30
Bilance výplivù VSV:
suchost: 17 - 23 %
podíl vláken ve výplivech: 12 - 18 %
Uzel jemného tøídìní
Odbìr vzorkù: Vanex
- výplivy jemného tøídìní odvodnìny pasovým
zahušovaèem Vanex VX
Zpracování sbìrového papíru s velkým obsahem papírù pevných za mokra.
papíry pevné
za mokra
promyté výplivy PSN-30,-40
výplivy zahuštìné na vibraèním tøídièi
VSV-30
papíry pevné za mokra
fólie
11.15
Výplivy ze SN-10
výpliv ze SN-10
Výplivy z PSN-30 odvodnìné na bubnu OBN,
vylisované na lisu OLV
2 ks PSN-30 za rozvlákòovaèem HV-36
PSN-30 (výpliv z bubnu OBN-10)
odbìr vzorkù
vylisovaný výpliv z OLV-600
z bubnu OBN-10
Výplivy z lisu OLV
OLV-600
Výplivy z vibraèního tøídièe VP
OLV-600
vibraèní tøídiè VP-2-19
výpliv z VP
Výplivy ze separátoru VSV, odvodnìno pøes vibraèní tøídiè VP,
a vylisováno na lisu OLV spoleènì s výplivy z uzlu rozvláknìní
Instalace VSV-30 v hrubém tøídìní
Promytý výpliv z VSV-30
Fólie, výpliv z VSV-30
Výplivy z tøídièe SVS-25-A
výplivy z tøídièe SVS-25-A
Výplivy z jemného tøídìní,
odvodnìno na lisu Vanex VX-10
VX-10
vzorky
nevytøídìná frakce z lisu Vanex

Podobné dokumenty

Mlynářská technologie 2 - Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlynářská technologie 2 - Svaz průmyslových mlýnů ČR 1.1 Význam obilovin ve výživì Obiloviny patøí mezi ušlechtilé trávy obsahující základní živiny potøebné pro èlovìka. Jsou nejstarší kulturní rostliny pìstované èlovìkem. Dìjiny obilovin jsou jistì ...

Více

Vydání únor 2015 - Dům dětí a mládeže Praha 8

Vydání únor 2015 - Dům dětí a mládeže Praha 8 literaturu? Kolik potkáte bìžnì tygrù v Indii? Jak souvisí psaní s vikingskou vesnicí zalitou betonem? A je vùbec psaní opravdu tak osamìlá èinnost, jak se øíká? Na tohle všechno - a cokoli dalšího...

Více

solinator oceanic mini rp

solinator oceanic mini rp vzniklou pùsobením vody se záruka poskytovaná výrobcem nevztahuje. 1.7 Dùležitá zásada elektrické instalace: Zaøízení OCEANIC musí být zapojeno tak, aby bylo schopno provozu pouze v dobì èinnosti o...

Více

Příručka 2005/1 - Technika pro kompostování v pásových hromadách

Příručka 2005/1 - Technika pro kompostování v pásových hromadách podstatnì bohatší, avšak velmi nepøehledná. Chybí podklad pro usnadnìní správného výbìru vhodných strojù a zaøízení pro sestavení kompostovacích linek s  rùznou kapacitou množství zpracovávaných BR...

Více

SoD RVS - Komplet PDF - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

SoD RVS - Komplet PDF - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. zdrojem financování došlo k posunu termínu zahájení prací, který bude mít vliv na termín dokončení díla, bude lhůta dokončení upravena dodatkem. 3. Plánovaný termín zahájení prací: 2.5.2013 Plánova...

Více

Mlynářské noviny 2_2015 - Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlynářské noviny 2_2015 - Svaz průmyslových mlýnů ČR èinnost v oboru, vede základní statistiku a slaïuje zájmy svých èlenù. To odpovídá i nové dikci zákona. Pøedpokládá se také, že spolek bude øešit vìci prospìšné pro celou spoleènost. Jde pøedevším ...

Více

ODVODŇOVACÍ LIS VÝPLIVŮ Základní části stroje Materiál

ODVODŇOVACÍ LIS VÝPLIVŮ Základní části stroje Materiál z konstrukční oceli chráněné kvalitním nátěrem. Veškerý spojovací materiál je z nerezové oceli nebo povrchově upraven zinkováním.

Více