pokyny pro autory - Česká společnost entomologická

Komentáře

Transkript

pokyny pro autory - Česká společnost entomologická
Klapalekiana, 48: I–VI, 2012
ISSN 1210-6100
POKYNY PRO AUTORY
1. Časopis České společnosti entomologické Klapalekiana uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky
faunistického, taxonomického, ekologického a etologického výzkumu členovců, zejména z oblasti střední Evropy,
dále metodické stati, recenze, personálie a informace o aktivitách ČSE. Do tisku se přijímají pouze práce dosud
neuveřejněné či takové, které nebyly zadány do tisku jinde. V pracích je nutno respektovat aktuální vydání Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury.
Časopis Klapalekiana je excerpován v Entomology Abstracts a Zoological Record.
Rukopisy prací zasílejte v elektronické verzi na e-mailovou adresu [email protected] Pokud nemůžete
poslat rukopis elektronickou poštou, pošlete text a případné přílohy v souborech na CD či grafické přílohy jako
smontované tabule na adresu Česká společnost entomologická, redakce časopisu Klapalekiana, Viničná 7, 128 00
Praha 2, Česká republika.
2. Rukopisy se přijímají v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině. Klíčová slova a abstrakt pouze
v angličtině. U delších prací psaných česky či slovensky je nutný obsažný souhrn v angličtině nebo němčině, u prací
psaných anglicky nebo německy je analogicky vyžadován obsažnější souhrn v češtině či slovenštině. U krátkých
článků (1-2 strany) stačí pouze abstrakt. Název práce a popisky k přílohám je třeba dodat v obou jazycích. Překlad
si autor pořizuje sám, redakce zprostředkovává pouze jazykovou revizi.
3. Práce mají mít toto základní uspořádání (v uvedeném pořadí): stručný a výstižný název v hlavním jazyce
a v jazyce souhrnu (v angličtině u kratších česky psaných prací bez souhrnu), jméno a příjmení autora(ů) (příjmení
velkými písmeny, mezi předposledním a posledním autorem znak „&“), adresa autora(ů) včetně PSČ a e-mailu,
klíčová slova, abstrakt, vlastní text práce, poděkování, literatura, souhrn v druhém jazyce, texty k přílohám. Přílohy
(obrázky, grafy, tabulky, fotografie) zasílejte vždy jako samostatné soubory.
Klíčová slova (vždy v angličtině) – několik (nejvýše 5–10) slov vystihujících obsah článku a sloužících k zařazení článku do referativních časopisů. Např.: Distribution, bionomy, Coleoptera, Curculionidae, Cionus, Hungary,
Palaearctic region.
Abstrakt (vždy v angličtině) – stručný obsah článku o maximálním rozsahu 3000 znaků včetně mezer. Taxony
skupiny rodu a druhu se v abstraktu uvádějí nezkráceně, včetně autora a roku popisu. V abstraktu musí být vždy
uvedeny všechny nomenklatorické činy provedené v práci (tj. nově popisované taxony, nová synonyma, nové kombinace jmen a designace lektotypů či neotypů).
Vlastní text práce se dále obvykle dělí na kapitoly Úvod, Materiál a metodika, Výsledky a Diskuse, popř. Souhrn
či Závěr. Jednotlivé části mohou být podle potřeby spojeny (např. Výsledky a diskuse). V odůvodněných případech
je možno členění zjednodušit (např. u jednoduchých faunistických prací bez diskuse), u krátkých sdělení nemusí
být text práce členěn vůbec. Při popisu vlastních výsledků pokud možno používejte aktivní formu (1. osobu čísla
jednotného či množného, „zjistil jsem/zjistili jsme“), nikoli pasivní tvary (ve třetí osobě, „bylo zjištěno“). Nadpisy
jednotlivých částí práce pište samostatně na zvláštní řádek, s výjimkou abstraktu a poděkování.
4. Černobílé grafické přílohy (pérovky, grafy, mapky aj.) musí být kontrastní, v souboru s rozlišením vhodným
pro tisk (min. 600 dpi ve finální velikosti), nebo na kvalitním bílém papíře, vždy smontované do tabulí a průběžně
očíslované; nejvýše dvojnásobně zvětšené oproti výslednému rozměru v tisku (velikost sazebního obrazce stránky
[= zrcadla] je 12,9 × 18,2 cm) a nejméně tak veliké jako výsledný rozměr. S ohledem na předpokládané zmenšení
volte přiměřenou sílu čáry a hrubost tečkování. Redakce preferuje dodání grafických příloh v elektronické podobě
(viz bod 6). Tabulky (číslované) je třeba dodat v co nejjednodušší grafické úpravě (viz též body 6 a 7).
Popisky k tabulkám a obrázkům musí být srozumitelné a dostatečně popisné i bez odvolávání se na text práce.
Zařaďte je do souboru na konec textu. Označení tabulek: Tabulka/Table/Tabelle 1, 2. Označení obrázků: Obr. (v češtině
a slovenštině), Fig./Figs (v angličtině), Abb. (v němčině). Autor může označit v textu práce, kam přibližně se mají
jednotlivé přílohy zařadit.
5. Vědecká jména taxonů skupiny rodu a druhu u živočichů uvádějte při první zmínce v práci celá (také
v abstraktu), včetně nezkráceného jména autora popisu, roku a případných závorek. V dalším textu při opakování
je možno rodová jména zkracovat a autora a rok popisu neuvádět, pokud nemůže dojít k záměně a nejasnostem.
Vědecké názvy taxonů rostlin a rostlinných syntaxonů uvádějte bez autora (příklady viz bod 7).
Datum pište bez mezer, měsíce římskými číslicemi (1.VI.2010). V anglickém textu pište římské číslice malými
písmeny (1.vi.2010) a používejte též desetinnou tečku místo čárky (4.7 mm). Při udávání intervalu používejte pomlčku
(–, zkratka Alt+0150), nikoliv spojovník (-), tedy např. 28.–30.V.2009, tykadlové články 4–10.
Faunistické čtverce síťového mapování pište až za název lokality do kulaté závorky, např. Slaný (5750). Názvy
lokalit vypisujte celé, např. Lysá nad Labem (nikoliv Lysá n. L.). Geografické souřadnice pište podle následujícího
vzoru: 50°04´20˝N, 14°25´28˝E.
U faunistických údajů je třeba uvádět (v tomto pořadí): zemi (s případnou bližší specifikací), lokalitu a její
faunistický čtverec (a/nebo jiné bližší určení, např. zeměpisné souřadnice), datum nálezu, počet exemplářů (případně samců a samic), jméno autora nálezu, determinátora, autora revize determinace, majitele sbírky, apod. U údajů
o dokladovém materiálu získaném chovem z vývojových stadií (vajíček, larev, kukel) musí být uvedeno datum sběru
těchto vývojových stádií. Viz též bod 9.
Latinské zkratky: Jednotlivé údaje je možno vyjádřit standardními zkratkami: centr. = centralis – střední;
sept. = septentrionalis nebo bor. = borealis – severní; mer. = meridionalis – jižní; or. = orientalis – východní; occ.
= occidentalis – západní; leg. nebo lgt. = legit – sbíral; det. = determinavit – určil; revid. = revidit – revidoval; observ.
= observavit – pozoroval; coll. = collectio – sbírka. Zkratky se píší za jméno (s výjimkou prostého označení sbírky)
a spojují se spojkou „et“, např.: „A. Zajíc leg., det. et coll.“, „A. Zajíc leg. et det., coll. B. Novotný“.
Při popisu nových taxonů a provádění nomenklatorických činů používejte podle doporučení ICZN následující
zkratky: gen. nov., sp. nov., ssp. nov., syn. nov., comb. nov., stat. nov., stat. restit., syn. restit.
Pro zkracování entomologických sbírek doporučujeme čtyřpísmenné zkratky podle Arnett et al. (1993). Zkratky
soukromých sbírek tvořte podle následujícího vzoru: JSDI – John Smith, Dublin, Ireland.
ARNETT R. H. jr., SAMUELSON G. A., HEPPNER J. B., NISHIDA G. M., WATT J. C. & WOODRUFF R.
E. 1993: The insect and spider collections of the world (2nd edition). Flora & Fauna Handbook 11: 1–310 + i–vi.
Seznam je rovněž přístupný na internetu: http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html.
6. Text rukopisu je akceptován pouze ve formátech RTF (Rich Text Format) nebo DOC (Word for Windows;
DOCX ukládejte jako DOC pro Dokument Word 97-2003). Grafické přílohy: v elektronické podobě jsou akceptovány soubory v běžných grafických formátech – přednostně JPEG (s malou kompresí, vhodné jen pro fotografie)
a TIFF (černobílé [jednobitové] a s bezstrátovou LZW komprimací, nutné pro černobílé grafy a kontrastní ilustrace),
po domluvě s redakcí případně i soubory s vektorovou grafikou ve formátu Corel Draw (CDR). Grafické přílohy
musí být s rozlišením minimálně 600 dpi (optimálně 1200 dpi) pro obrázek v konečné velikosti; soubory musí být
dodány samostatně, nikoliv s grafikou vloženou do textového souboru. Tabulky dodávejte jako samostatné soubory
psané co nejjednodušeji, ve formátu Excel (XLS; XLSX ukládejte jako XLS pro Sešit aplikace Excel 97-2003)
nebo Word (DOC).
7. Text zarovnávejte pouze vlevo, nedělte slova na konci řádku. Neupravujte text do více sloupců. Kapitoly
zvýrazněte mezerou jednoho řádku, začátky odstavců odsaďte tabulátorem. Pro samce používejte znaky m*, pro
samici znaky f*, v množném čísle zdvojeně a s mezerou mezi číslem a znakem, např. 1 m*, 1 f*, 3 m*m*, 5 f*f*. Text
pište základním řezem písma. Pouze pro jména rodů, podrodů, druhů a poddruhů (ne však vyšších taxonomických
jednotek a ne u rostlinných syntaxonů) používejte kurzívu (italics), ne však pro závorky u podrodů, autory taxonů,
roky a zkratky ssp., sp., spp. a další, a nikoliv pro jména v soupisu literatury. Dva autory taxonu spojujte pomocí
„et“, např. „Abax (Abax) parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) (Carabidae: Pterostichinae)“, „housenky na
Prunus spp.“, „prosev pod Quercus robur“, „Alnetum“). Dále pište v kapitole Literatura kurzívou názvy časopisů
a knih (včetně jazykových ekvivalentů v závorce). Nepište kurzívou názvy rodů a druhů uvedených v názvu citovaných
článků (viz Brown et al. 2008). NÁZVY KAPITOL (MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, LITERATURA
apod.) a AUTORY citací v seznamu literatury (viz bod 8) pište velkými písmeny.
8. Citace literatury:
a) Citace v textu podle následujících vzorů: Hůrka (1996), (Hůrka 1996), Pavelka & Trezner (2001), (Pavelka &
Trezner 2001), Brown et al. (2008) (při více než dvou autorech). Všechny práce citované v textu musí být uvedeny
v seznamu literatury.
b) V soupisu bibliografických záznamů na konci článku uvádějte pouze práce citované v textu. AUTORY
pište v tomto seznamu velkými písmeny a uvádějte v abecedním pořadí, práce od jednoho autora v chronologickém
sledu, při více pracích téhož autora z jednoho roku označené a,b,c ... za rokem bez mezery (viz Jelínek 1993a,b).
U časopisu uvádějte pouze ročník tučným fontem (číslo do závorky za ročník jen v tom případě, je-li každé
číslo stránkováno samostatně, viz Lokaj (1869)), za dvojtečkou a mezerou následují stránky oddělené pomlčkou
(od–do) (např.: 17: 75–124) (viz Brown et al. 2008, Zelený 1972). Název časopisu uvádějte nezkráceně (viz Cho
1947, Zelený 1972).
U citace knihy pište autora, rok vydání, název (psaný kurzívou), eventuálně kolikáté vydání, nakladatelství,
místo vydání a počet stran (pp.) (viz Hůrka 1996, Smetana 2004, Storozhenko 2009). Nepublikované diplomové či
dizertační práce citujte podle následujícího vzoru: Ježková (1974).
II
U publikace, která je psána v češtině, slovenštině či jiných méně frekventovaných jazycích a má název práce
a souhrn v některém z latinkou psaných kongresových jazyků (angličtině, němčině, francouzštině, španělštině)
nebo v latině, uvádějte název práce (knihy) též ve druhém jazyce, uzavřete do kulatých závorek a na konci připojte
do závorky poznámku, např.: (in Czech, German abstract) (viz Zelený 1972). Jazykové vybavení není nutno uvádět
u prací psaných v kongresových jazycích a latině, italštině či portugalštině (viz Brown et al. 2008).
U publikace, která je psána pouze v češtině nebo jiném méně frekventovaném jazyce a název práce i souhrn
v některém kongresovém jazyce či v latině chybí, autor uvede vlastní překlad názvu do angličtiny. Takový
překlad je však třeba uzavřít do hranatých závorek a na konci uvést v závorce, např.: (in Czech), (viz Pavelka &
Trezner 2001, Lokaj 1869).
U publikace, která není psána latinkou (azbuka, arabské písmo, čínské a japonské znakové písmo aj.), provádějte transkripci do latinky (azbuka), a název uvádějte v příslušném typu závorky rovnou v angličtině nebo některém
jiném kongresovém jazyce, pokud byl v názvu nebo souhrnu použit (viz Cho 1947). U článků psaných v azbuce
uveďte transliteraci názvu článku do latinky (e, ë, э = e, ж = zh, й = y, х = kh, ц = ts, ч = ch, ш = sh, щ = shch, ь,
ъ = ’, ю = yu, я = ya) (viz Storozhenko 2009).
U internetového odkazu uveďte autora(y) stránky, její název (kurzívou) a adresu (uvedenou http:// nebo
htpps://), do závorky potom uveďte datum přístupu autora na stránku (nikoliv datum vytvoření stránky) (viz Fibiger
& Skule 2010).
Příklady citací:
BROWN P. M. J., ADRIAENS T., BATHON H., CUPPEN J., GOLDARAZENA A., HÄGG T., KENIS M.,
KLAUSNITZER B. E. M., KOVÁŘ I., LOOMANS A. J. M., MAJERUS M. E. N., NEDVED O., PEDERSEN
J., RABITSCH W., ROY H. E., TERNOIS V., ZAKHAROV I. A. & ROY D. B. 2008: Harmonia axyridis in
Europe: spread and distribution of a non-native coccinellid. BioContol 53: 5–21.
CHO P. S. 1947: (The Fauna of the Mt. Liamond in Korea). Bulletin of the Zoological Section of the National Science
Museum, Seoul, Korea 2: 43–100 (in Korean, English title).
FIBIGER M. & SKULE B. 2010: Fauna Europaea: Noctuidae. In: KARSHOLT O. & NIEUKERKEN E. J. van
(eds): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 3.1, http://www.faunaeur.org (accessed
24 September 2010).
HŮRKA K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek,
Zlín, 565 pp. (in English and Czech).
JELÍNEK J. 1993a: Ptiliidae. Pp. 32–33. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak insects IV (Coleoptera).
Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 3–172 (in English and Czech).
JELÍNEK J. 1993b: Nitidulidae. Pp. 94–96. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera).
Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 3–172 (in English and Czech).
JEŽKOVÁ V. 1974: Současný stav faunistického výzkumu čeledi ovádovitých (Insecta, Diptera, Tabanidae) na
území ČSSR. [Present state of faunistic research of horse flies (Insecta, Diptera, Tabanidae) on the territory of
Czechoslovakia]. Unpublished dissertation thesis. Deposited in: Pedagogical Faculty, Charles University, Praha,
99 pp. (in Czech).
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků českých. [Check-list of Czech beetles]. Archiv pro Přírodovědecké Proskoumání
Čech 1(4): 7–76 (in Czech).
PAVELKA J. & TREZNER J. (eds) 2001: Příroda Valašska. [Nature of the Valašsko region]. Český svaz ochránců
přírody, Vsetín, 568 pp. (in Czech).
SMETANA A. 2004: Staphylinidae: Omaliinae. Pp. 237–268. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
STOROZHENKO S. Yu. (ed.) 2009: Nasekomye Lazovskogo zapovednika. (Insects of Lazovsky Nature Reserve).
Dalnauka, Vladivostok, 464 pp. (in Russian, English summary).
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zprávy Československé Společnosti Entomologické při
ČSAV 8: 3–16 (in Czech, German abstract).
9. Faunistic Records from the Czech Republic
V této rubrice lze uveřejňovat stručnou standardní formou zprávy o nálezech druhů v České republice nebo
v Čechách či na Moravě, a to: (1) o nálezech druhů dosud z území ČR (z Čech, Moravy) neuváděných, (2) o nálezech
potvrzujících výskyt druhů uváděných dosud bez dokladů nebo neověřených a nespolehlivých, (3) o nálezech druhů
nepozorovaných po dlouhou dobu (např. naposledy v první polovině 20. století) nebo prohlášených pro území ČR,
Čech či Moravy za vymizelé („regionally extinct“ např. podle červených seznamů).
III
Zprávy o nálezech druhů nových pro jiná území, případně faunistické zprávy jiného charakteru jsou uveřejňovány
mimo tuto rubriku.
V rubrice Faunistic Records vyžadujeme obsahovou stručnost. Text má být psán anglicky nebo německy a může
být připojen stručný český souhrn (bez opakování výčtu faunistických údajů). Údaje o každém druhu začínají jako
nový odstavec. Při výčtu dat je možno použít některých vžitých latinských zkratek (viz bod 5). Uvádějte úplné
faunistické údaje (viz příklad), a popř., jsou-li k dispozici, též údaje o živné rostlině, metodě a okolnostech sběru či
chovu. U všeobecného rozšíření citujte jen nejdůležitější literaturu, vztahující se přímo k uváděnému druhu. U rozšíření v České republice nebo v jejich historických zemích (Bohemia, Moravia) citujte pokud možno nejstarší, tj.
první nálezy z těchto území. Při uvádění nových nálezů z Čech nebo Moravy rozhoduje průběh historické zemské
hranice (viz Kment 2010, Klapalekiana 45: 287–291).
V soupisu bibliografických záznamů na konci práce se jednotlivé záznamy píší bez nadpisu průběžně za sebou,
oddělují se pomlčkou (viz příklad, bližší o citacích viz bod 8).
Příklad (hypotetického) faunistického rekordu:
Coleoptera: Cryptophagidae
Atomaria (Atomaria) hypothetica Erichson, 1843. Moravia mer., Klentnice (7165), 1.v.2010, 2 m*m*, 3 f*f*,
on oozing sap of Quercus sp., J. Novotný leg., R. Novák det., coll. J. Novotný (1 m*, 2 f*f*) and National Museum,
Praha (1 m*, 1 f*). Originally almost certainly a Mediterranean species (Nakane 1963), nowadays acclimatized as an
invasive species throughout southern Europe and reaching northwards to the southern part of central France, southern
Germany, Austria, Hungary, Slovakia and southern Poland (Doe 1993). New species for the Czech Republic.
Cryptophagus fictus Fabricius, 1792. Bohemia or., Plzeň env., Severní údolí National Nature Reserve (6246),
15.ix.–20.x.1940, 1 spec., unbaited pitfall trap, B. Kouřil lgt., J. Novotný det., coll. National Museum, Praha. Moravia
or., Brumov-Bylnice (6974), 350–350 m a.s.l., 11.vii.2010, 1 m*, sweeping from xerothermic vegetation on a slope,
R. Novák leg., J. Novotný det., B. Smith revid., coll. National Museum, Praha. It is widely distributed throughout
Europe from France to Bulgaria with a centre in southern Europe and southern parts of central Europe (Doe 1993).
In the Czech Republic it was reported from Bohemia only by Lokaj (1869) from ‘Prag’, from Moravia only old
record from Lednice are available (Novák 1950). However, this record is doubtful as C. similator (Fabricius, 1783)
has been frequently mistaken for this species. First reliable record from Bohemia and confirmed recent occurrence
in Moravia after 100 years.
Anterophagus vulgaris (Illiger, 1782). Moravia mer. or., Hrubá Vrbka env., Krígl hill (7170), 9.ii. 2010 (pupa),
1 spec., in nest of Bombus sp., on the edge of deciduous forest, J. Novotný leg. et coll., R. Novák det. Known
�����������
from
western, southern and central Europe and south-eastern part of central Europe (Romania) (Handle 1956), introduced
also into North America (LeSable 1991). In central Europe reported from Germany, Austria, Hungary and Slovakia
(Bednář 1936, Handle 1956). In the Czech Republic recorded from Bohemia by Reitter (1911) without detailed data; the
first exact record from southern Bohemia was published by Kapras & Loubal (2002). New species for Moravia.
BEDNÁŘ J. 1936: Katalog druhů čeledi Cryptophagidae Slovenska. [Catalogue of Cryptophagidae from Slovakia]. Academia, Praha, 527 pp. (in Czech). – DOE
�������������
J. 1993: Fauna d’Italia. Coleoptera Cryptophagidae. ���������
Edizioni
Calderini, Bologna, vi + 832 pp. –������������������
HANDLE A. 1956: Faunistik der europäischen Käfer. A.
��������������������
Handle, München,
xviii+340 pp. – KaPras V. & LouBAL Z. 2002: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu
jižních Čech. ����������������������������������������������������������������������������������������
(Records of rare and new beetles species (����������������������������������������������
Coleoptera������������������������������������
) from the fauna of South Bohemia). Sborník
Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 42: 89–98 (in Czech, English summary). – LeSABLE
L. 1991: Family Cryptophagidae. Pp. 245–248. In: BOUNOIT J. (ed.): Checklist of beetles of Canada and Alaska.
Research Branch Agriculture Canada, Ottawa, vi+430 pp. �������������������������������������������������������
– LOKAJ E. 1869: Seznam brouků českých. [Check-list of
Czech beetles]. Archiv pro Přírodovědecké Proskoumání Čech 1(4): 7–76 (in Czech). – NOVÁK J. 1950: Zajímavé
nálezy brouků na Moravě. [Interesting records of beetles from Moravia]. Entomologické Listy 12: 132–137 (in Czech).
– NAKANE F. S. 1963: Atomaria hypothetica Erichson and its allied species (Col., Fictidae). Entomological Review
of Japan 15: 59–62. ��
– REitter E. 1911: Fauna Germanica. III. Band. K. G. Lutz, Stuttgart, 436 pp.
10. Práce schvaluje k přijetí do časopisu redakční rada na základě recenzních posudků. Rukopisy neupravené
podle těchto pokynů může redakce vrátit autorovi bez projednání redakční radou.
Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo ke stylistickým, pravopisným a formálním (nikoliv obsahovým) zásahům do textu prací. Jako vodítko pro uspořádání a úpravu rukopisu je možno použít
IV
články v nejnovějších číslech časopisu Klapalekiana. Redakce si vyhrazuje právo provést drobné formální úpravy
textu ve smyslu těchto pokynů bez konzultace s autory.
Autoři dostanou své práce ke korektuře. Příspěvky se nehonorují. Autoři obdrží zdarma 50 separátů každé práce
a PDF soubor pro osobní použití. Každý z recenzentů obdrží automaticky PDF soubor recenzovaného článku.
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Klapalekiana, the official journal of the Czech Entomological Society, publishes original contributions focused
on faunistics, taxonomy, ecology and ethology of Arthropoda, with emphasis on Central Europe. Full papers as well
as short notes, reviews, relevant personalia and information on activities of CES can be accepted. Papers submitted
must not have been published or submitted for publication elsewhere. Authors must follow the latest edition of the
International Code of Zoological Nomenclature.
Klapalekiana is covered by Entomology Abstracts and Zoological Record.
Manuscripts should be submitted electronically by e-mail ([email protected]) or on a CD-ROM to the
Czech Entomological Society, Klapalekiana editorial board, Viničná 7, CZ-128 00 Praha 2, Czech Republic.
2. Only papers in clear and concise English, German, Czech or Slovak will be accepted. Manuscripts should be
organised as follows: informative and concise title, author(s) name(s), full postal address (incl. e-mail), key words,
abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusions, acknowledgements, references, Czech
or Slovak summary, figure legends, figures, tables (italicised sections may be omitted or merged together if necessary;
consult recent issues for shorter contributions).
Use only RTF (Rich Text Format) or DOC (Word for Windows; DOCX saved as DOC for Word 97-2003) for
the text. Use single-column typesetting with unjustified right margin, and consecutively numbered. Key words
(5–10) and abstract (not exceeding 3000 characters) must be in English. A summary in Czech or Slovak [English
or German] is needed for contributions written in English or German [Czech or Slovak] and exceeding 1–2 printed
pages. Czech or Slovak summary can be prepared by the editors on request.
Italicise only names of the genus and species rank, except in the reference list, and, in the references, the book
and journal titles including their translations. CAPITALISE only the chapter titles in the text and the authors’ names
in the references. Use “m*” for males and “f*” for females (e.g., 1 m*, 5 f*f*). Names of the genus and species
rank should be given unabbreviated on the first appearance (in abstract separately); for animal names including the
author’s name, year and, if appropriate, parentheses. Use consistently abbreviated form on subsequent appearances
except for ambiguous cases. Faunistic data should be given in the following order: country (further specified if
appropriate), precise locality including a grid mapping code and/or coordinates if available, date, number of specimens
(sexes), collecting data if appropriate, collector’s name, determination data etc. (see example given in the Czech
version above). Data based on specimens reared from immature stages (eggs, larvae, pupae) must be accompanied
by the collection date of the latter.
Figures can be submitted electronically or as original illustrations. Original figures in black ink on white board
can be accepted only if consecutively numbered and arranged into tables. They should be one to two times the final
printed size (printing area measures 12.9 × 18.7 cm). Subject to editor’s approval, good quality glossy black and
white prints may also be used. Computer-generated graphics must be of at least 600 dpi (optimally 1200 dpi) resolution in final print size, attached separately and not embedded in the main text. JPEG and TIFF formats (with LZW
compression) are strongly preferred. Other formats such as Corel Draw (CDR) will be accepted only in exceptional
cases. Tables should be numbered separately and submitted on separate sheets or as separate files prepared in plain
text format (DOC, Word for Windows), using tabulator to separate columns and paragraph (“enter”) to separate
lines, or as simple spreadsheet (XLS, in Excel for Windows). Avoid elaborate formatting.
Figure and table captions should be placed at the end of manuscript and should be self-explanatory, without
reference to the text or other illustrations. Figures and tables should be referred to as Fig./Figs/Abb. and Table/Tabelle,
respectively. Their approximate positions may be indicated in the text.
3. Examples of citation in the text: Hůrka (1996), (Hůrka 1996), Pavelka & Trezner (2001), (Pavelka & Trezner
2001), Brown et al. (2008) (three or more authors). References matching the text citations should be arranged first
in alphabetical order under author(s) name(s) and then chronologically if several papers of the same author are cited.
Use a,b,c etc. after the year to distinguish papers published by the same author(s) in the same year. Journal names
should be unabbreviated; use only volume numbers (do not add the issue number in parentheses) if the volume is
numbered consecutively. For citation of unpublished master or Ph.D. thesis, see Ježková (1974) below. Internet
pages should be cited as Fibiger & Skule (2010) below, incl. author names, full title, address (starting with http://
or https://) and date of access in brackets.
Examples of references:
BROWN P. M. J., ADRIAENS T., BATHON H., CUPPEN J., GOLDARAZENA A., HÄGG T., KENIS M.,
KLAUSNITZER B. E. M., KOVÁŘ I., LOOMANS A. J. M., MAJERUS M. E. N., NEDVED O., PEDERSEN
J., RABITSCH W., ROY H. E., TERNOIS V., ZAKHAROV I. A. & ROY D. B. 2008: Harmonia axyridis in
Europe: spread and distribution of a non-native coccinellid. BioContol 53: 5–21.
CHO P. S. 1947: (The Fauna of the Mt. Liamond in Korea). Bulletin of the Zoological Section of the National Science
Museum, Seoul, Korea 2: 43–100 (in Korean, English title).
FIBIGER M. & SKULE B. 2010: Fauna Europaea: Noctuidae. In: KARSHOLT O. & NIEUKERKEN E. J. van
(eds): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 3.1, http://www.faunaeur.org (accessed
24 September 2010).
HŮRKA K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek,
Zlín, 565 pp. (in English and Czech).
JELÍNEK J. 1993a: Ptiliidae. Pp. 32–33. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak insects IV (Coleoptera).
Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 3–172 (in English and Czech).
JELÍNEK J. 1993b: Nitidulidae. Pp. 94–96. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera).
Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 3–172 (in English and Czech).
JEŽKOVÁ V. 1974: Současný stav faunistického výzkumu čeledi ovádovitých (Insecta, Diptera, Tabanidae) na
území ČSSR. [Present state of faunistic research of horse flies (Insecta, Diptera, Tabanidae) on the territory of
Czechoslovakia]. Unpublished dissertation thesis. Deposited in: Pedagogical Faculty, Charles University, Praha,
99 pp. (in Czech).
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků českých. [Check-list of Czech beetles]. Archiv pro Přírodovědecké Proskoumání
Čech 1(4): 7–76 (in Czech).
PAVELKA J. & TREZNER J. (eds) 2001: Příroda Valašska. [Nature of the Valašsko region]. Český svaz ochránců
přírody, Vsetín, 568 pp. (in Czech).
SMETANA A. 2004: Staphylinidae: Omaliinae. Pp. 237–268. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
STOROZHENKO S. Yu. (ed.) 2009: Nasekomye Lazovskogo zapovednika. (Insects of Lazovsky Nature Reserve).
Dalnauka, Vladivostok, 464 pp. (in Russian, English summary).
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zprávy Československé Společnosti Entomologické při
ČSAV 8: 3–16 (in Czech, German abstract).
4. Faunistic Records from the Czech Republic
The section “Faunistic records from the Czech Republic” publishes only (1) records of species new to the Czech
Republic (Bohemia, Moravia); (2) records confirming the occurrence of a given species in the territory (i.e., if previous records are doubtful or not verified) or (3) records confirming the occurrence of species not recorded for a long
time (previous records are very old, e.g. first half of 20th century) or supposed to be extinct. For the standardised
style for contributions, consult recent issues of the journal and the hypothetical example of a faunistic record given
in the Czech version above.
5. All papers are reviewed by the editorial board and by one or two referees. Manuscripts not conforming to the
present instructions will be returned to the authors before consideration. The editors reserve the right to make
minor textual corrections that do not alter the original meaning.
Authors will receive one set of proofs. Fifty reprints of each paper and a PDF for personal use are supplied free
of charge.
VI

Podobné dokumenty

MODIFIED -- Overall Match Results

MODIFIED -- Overall Match Results Nilsson, Ola Santos, Paulo Potuckova, Ludmila Vaz, Jose Alexandre Sildiajev, Andrej

Více

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken

20. Jungfrau-Marathon 2012, Interlaken 107. Bolliger Fredy 108. Müller Wolfgang 109. Schultheiss Johannes 110. Sosef Kees 111. Borloz Willy 112. Zentner Francis 113. Enderle Norbert 114. Yoshimiya Tohru 115. Preetz Udo 116. Schibig Vikt...

Více

Ekokino Vinice

Ekokino Vinice Maďarsko ovlivňuje rytmus jeho řek jako žádnou jinou zemi v Evropě. Orli mořští, vydry a obrovští sumci se dělí o mokřady s mnoha dalšími druhy, které žijí často nepovšimnuty v blízkosti místních l...

Více

Jaroš - Filosofie dnes - Univerzita Hradec Králové

Jaroš - Filosofie dnes - Univerzita Hradec Králové A) Archetypy jsou považovány za neuropsychické jednotky, které se vyvinuly prostřednictvím přírodního výběru a které jsou zodpovědné za určení behaviorálních charakteristik stejně jako za emocionál...

Více