Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010

Transkript

Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010
Mens Sports c12 - 04-05_Mens Sports c12 - 04-05 7.6.10 14:09 Stránka 4
4
stalo se – sport
Jízda na kole
je jistû pfiíjemn˘m záÏitkem. Cyklisté si sice
obãas stûÏují na bruslafie, ale pfii urãité toleranci
a ohleduplnosti se na cyklostezku vÏdy vejdou
a evidovan˘ch sráÏek je minimum. Na nûkter˘ch
cyklostezkách to ale vypadá, Ïe je projektoval
nûkdo skuteãnû jen od stolu bez znalosti míst,
kudy vedou. Tfieba schody na fotografii jsou urãitû pro rozjetého cyklistu pfiekvapením a vy‰lapat
je na koleãkov˘ch bruslích bude jistû také docela slu‰n˘ akrobatick˘ v˘kon. Jednu v˘hodu to ale
má – osamûlé sportovkyni mÛÏete nabídnout
pomoc a situaci vyuÏít k seznámení…
Zachraňte ŇADRA
Simony Halepové!
Sympatická rumunská tenistka Simona Halepová je sice aÏ na 317 místû
svûtového Ïebfiíãku, ale o pfiíznivce nouzi nemá. Pfii pohledu na ni je zfiejmé, Ïe za její popularitu mÛÏou pfiedev‰ím Àadra oficiální velikosti 34DD.
KdyÏ Simona prohlásila, Ïe si Àadra nechá zmen‰it, protoÏe jí na kurtu vadí
a necítí se kvÛli nim pfiíjemnû, rozhodli se jí to fanou‰ci rozmluvit a na internetu se objevila petice s názvem „ZachraÀte Àadra Simony Halep!“
PÛvabná tenistka se k této iniciativû zatím nijak nevyjádfiila a tak dosud není
jasné, jestli své rozhodnutí zmûní .
24 HODIN TĚŽKÁ POHODA
Sérii extrémních 12 a 24 hodinov˘ch cyklistick˘ch závodÛ
ORTIKA24series odstartuje
AMULET 24hours „TùÎKÁ POHODA“ v Liberci.
V pátek 11. ãervna probûhne uvítací koncert a registrace závodníkÛ, v sobotu 12.ãervna v pravé poledne
pak odstartuje hlavní 24hodinov˘ závod, kter˘ je
zároveÀ Mistrovstvím âR. Jak je zfiejmé uÏ z názvu
budou na trati dlouhé 12,6 km s pfiev˘‰ením cca 250
metrÛ cel˘ch 24 hodin krouÏit cyklisté a cyklistky
z rÛzn˘ch t˘mÛ a podle organizátorÛ jednoznaãného
favorita tato soutûÏ nikdy nemá. V sobotu odpoledne pak je‰tû odstartují v‰echny doprovodné závody –
dûtsk˘, orientaãní a Socrelauf MTBO, kter˘ je rozdûlen na odpolední a noãní ãást. V podveãer odstartuje
je‰tû Cross Country a pojedou se finálové jízdy
Slopestyle.
Dal‰í závody ORTIKA24series
26.-27.6. Bystfiiãka - Vala‰ská 24
10.-11.7. Îilina - Cyklopozitivních 24 hodin
24.-25.7. Beroun - Giant Berounská 24
7.-8.8. Vimperk - Giant Vimperská 24
Více informací o této jedineãné akci najdete na
www.24hours-mtb.com.
Mens Sports c12 - 04-05_Mens Sports c12 - 04-05 7.6.10 14:09 Stránka 5
5
sport – stane se
Celosvětové fotbalové
šílenství začíná!
V pátek 11.ãervna zahájí utkání t˘mu pofiadatelské Jihoafrické republiky s Mexikem
v Johannesburgu fotbalové mistrovství svûta. O titul bude bojovat celkem 32 zemí, vítûz
dostane od FIFA finanãní prémii ve v˘‰i 20,5 milionu eur – tedy pfiibliÏnû 530 milionÛ
korun. âeská reprezentace se na mistrovství celkem zaslouÏenû nedostala a pokladnu fotbalového svazu tedy nenaplní.
Shakira zpívá fotbalu
Mistrovství svûta ve fotbale by mûli rozhodovat ti
nejlep‰í sudí z nejlep‰ích. Hráãi by jistû uvítali,
kdyby se na hfii‰ti objevily i Ïeny – i v tûch nejvypjatûj‰ích chvílích by si jistû dávali pozor alespoÀ na to, co fiíkají!
Oficiální hymnu mistrovství nazpívala
populární Shakira. I kdyÏ se skladka uÏ
samozfiejmû hraje, Ïivû ji Shakira zazpívá
aÏ 11. ãervence na závûreãném ceremoniálu pfied finálov˘m utkáním.
Zpûvaãka v jednom rozhovoru k skladbû
Waka Waka (This Time for Africa) a ‰ampionátu také naznaãila, Ïe má k fotbalu
kladn˘ vztah. „Oficiální skladba je prostû
souãást mistrovství, jeho identity. Tenhle
‰ampionát je nejvût‰í sportovní událostí
tohoto roku a jsem ráda, Ïe se tato písniãka stala souãástí ‰ampionátu. Tahle akce
spojuje v‰echny národy, je to celosvûtové
sportovní vzru‰ení, nehraje tu roli národnost, náboÏenství nebo rasa. Je to ukázka
moÏnosti, jak v‰echny sjednotit - a právû
o tom je tahle skladba,“ fiekla.
GALAXY SERIE
2010!
Dalším závodem letošní GALAXY SÉRIE bude
v sobotu 12.června GALAXY PETYŠA TOUR
v Rožnově pod Radhoštěm. Jako vždy pořadatelé připravili dvě tratě – delší o délce 58 kilometrů s převýšením 730 metrů a kratší, dlouhou 30 kilometrů s převýšením 800 metrů.
Trasy vedou převážně po zpevněných lesních
cestách a částečně po asfaltu. Samozřejmostí
při cyklomaratonech GALAXY SÉRIE jsou také
vložené dětské závody i dostatek stánků
s občerstvením a sportovními potřebami.
Na předchozích dvou letošních závodech pořadatelé zaznamenali více účastníků než v loňském ročníku. I když do termínu závodu
v Rožnově pod Radhoštěm již zasahuje mistrovství světa ve fotbale, přesto i zde očekávají
rekordní účast…

Podobné dokumenty

SAMIkapanen

SAMIkapanen „Ze v‰eho nejradûji zaãínám krevetami, lososem a mu‰lemi jako pfiedkrmem. Jako hlavní jídlo podávám ryby a maso s tûstovinami. Samozfiejmû, Ïe obãas se nûco nepodafií, ale myslím si, Ïe se v kuchyni l...

Více

Kreativita Originalita Nové prístupy Garancia kvality

Kreativita Originalita Nové prístupy Garancia kvality konferencie, zborník, obãerstvenie, 2x obed. Príslu‰nú ãiastku prosíme uhradiÈ do 20. 9. 2006 na úãet organizaãného garanta resp.dodávateºa, ktor˘ je uveden˘ v rámci záväznej prihlá‰ky. Bankové pop...

Více

P ¤ E M A L B Y

P ¤ E M A L B Y Od té doby kaÏd˘ obraz, namalovan˘ nebo vyti‰tûn˘, je pfiedev‰ím v˘chodiskem dal‰ích komentáfiÛ, komentáfiÛ ryze vizuálních, odehrávajících se v jeho plo‰e. V sedmdesát˘ch letech fungovaly optimálnû z...

Více

Champion - SportNews.bz

Champion - SportNews.bz Australian Open 2015 Women's Singles Championship 1st Round

Více

atalog JARO 2016

atalog JARO 2016 Tento nový druh kostice je vyroben z jediného pružného kusu plastu, obaleného pěnou. Dokonale nadzvedává a zvýrazňuje ňadra Kostice tohoto typu je výjimečně lehká Unikátní motýlí tvar odstraňuje ne...

Více

strana 12

strana 12 A léta bûÏí … V srpnu se doÏil kulatého jubilea vzácn˘ch 90. let Bohuslav Mokr˘. Nezapomnûl na nûj s gratulací ani ministr vnitra. Jednak proto, Ïe slouÏil v ãs. armádû, ale zejména proto, Ïe je za...

Více

satanicporn cultshop

satanicporn cultshop znásilnûním vûdecko-fantastické povídky Raye Bradburyho Zvuk hromu, která vypráví o následcích cestování ãasem), k ní pfiidávají toporné digitální triky jako z poãátku devadesát˘ch (paneboÏe, ten pa...

Více

Mens Sports č.33 Dobříš

Mens Sports č.33 Dobříš Mimo jiÏ klasick˘ch závodních kategorií bylo souãástí tohoto cyklomaratonu i prestiÏní Mistrovství âeské republiky v MTB maratonu tfiíãlenn˘ch firemních t˘mÛ, které se mezi sebou utkaly na krat‰í tr...

Více

Apr. - Jún 2008 - Slavia Capital

Apr. - Jún 2008 - Slavia Capital fiepce zamofiují krajinu. "VyuÏívají ve‰kerou dostupnou chemii. Je to pro Ïivotní prostfiedí mnohem hor‰í neÏ pûstování cukrové fiepy ãi brambor," fiíká. I ekologové pfiipou‰tûjí, Ïe fiepka není nejlep‰ím...

Více