zde ke stažení - Stráž nad Nisou

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Stráž nad Nisou
MAGIsTRÁT
M E STA
LIBEREC
prosťedí
odbol Životního
Námčstí
Di E. B€ n oše r' 460 59 Libcrcc 1
cGlo jednrcí MMI'zPWs.hl
||5091l o1'sz 15260
n7
V)iiznjc /linkar In& Pav.l Sclncider / 485 2,14873
Do v|' Íukou'mocněnci.ák zísfupci
\ |iboEidne: 20 ó.2007
JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol s ř. o.
G€n.ráh svobo.lY3l2l9
v za$oupeni Inc. 'Ícb. Filip tloR{TscI'KE
BoŽ.!y NčDcovó498
4 6 0 0 1L i b o r o c 5
véc: Komuíik'ce . in'f,nýBkó sítěpro !ÝstNbu rediÍný.h domů'srniž nad Nisou -
v Kop€čkácb'so 0l Kalalizá.€' so 02vodovod'so M Rere'čtritridřž'so 05
Propuíek! ťÚsrni objckr
. oaáneni o zanájenívodoplániho ijzení
VEŘEJNÁ
vYHLÁ ŠKA
společnost
JIZERsruj lrjK^RNY, spo]'s. o'' Ic: 4826720l,sc sidlemGen.rálasvobod}
3]2. 4ó0 14 Libc& 13' zaýoupenálng' ďch Fi|ipen HoBtschlen. bÍen BoŽcn]'
Něncové493' 460ol Liberec5. podaladnc I8.4' 2007na MagistúnlnrěslaLiberec.odboru
Živolnílroprostiedi.žádosto qdáni nísledujicichpololeni:
.) k Iak]ídánl s voiláni
kjinónu naklíddní s povrctovyDi vod'Di dle $ 8 odý, l
pism' a) bod 5' ákona č'254/200lsb'' o lodách a o změnčnčkteýchzákonú'!e znění
pozdčjšichpledpisů/l'lť j9, ,.ýadní.ákoh',)' DešťÓýéýaÍ]y? Ploch stiech. komúikací
a chodnikůbudou vypouŠtěny
pies deŠ(.o!ou
kfualiŽ&i a Etenóní nádlŽ do bcrejnenného
lodniho tok{ ČiIP 2.o4.o7.ol3/o2' Dle projeklovédokufieíuce ř nnožýli
},yloušléných
!Ód ýmÓveno následovně:
č.hydlogeoloeického
njonu:
č,hydÍo|ogi.kého
poiadi:
641 - t(rysraliniktrn Krlonoš a JiZB|.ých bor
24441-0tAD2
vodtri tok čEP 2.o44741s/02
odváděli 'Iážkových vod korylcn vod.iho
í! 2),č'j.:MMUZPvU/scVl] 5091|a1.sz'15260||)'1
b) k proved.bi Ýodnihodía dle $ ]5 odst.t zákonad 2j4l200l sb' o lodách ao znéně
picdphů..1'fu'r' ' Úl'' z.ito' ). a $ l15 ákom
ně(leďch zákonn.\e zněnipozdčišich
ě' l8]/2o0ó sb'' o uemniň plánovánia slavebnímijdu'.d.jk i.h,'ýavbní zókoh,')'
Ka.!|iz!cc sPl!šková řad I hm.íiít
DN 300 / ku.I'ace
dcšťová ř'd I Pvc
DN 300
slávajici kana]izace splďtoli
a dešI,ová.k1elá rcdc mpřič poTn}cm
a vedenavose lavrženéFiijezdovékomÚikacej deštbvá
F' č' 613/l, bude pieložena
s ýyúsénimv blizkélodotcči a splďková odvrdíěna do kana|izadniíoky DN 400'
K'nl|iz'.c
ýohšková ř!d Í k!Ú€íi!'
DN 250 / k'n'Iiz{.é dďťoYá řad rt Pvc
DN 2$
navrženávětev kmalizace v jihozápadničástioblasli a !édeÍavos.
kofiuniklce! ! soubéhu
s iady I'
K'!.lizáco sp|ďková řad m k!ňetritra DN 250 / k'Ialia.e
dešt'ová ř'd IIl Pvc
DN '50
nově mvrženálětev kanllizace vedená vose přijczdovó kononikace
s napojenin do sláVljici páteřni kanaliuce v sclemzápadíi čásli'
(!n.liz.cc spbšková l Pvc DN 200 / k'Ďá|izá.c dešťďí l Pvc DN 200 vede po
Úchodni bJeici 2s|alÓvÚého rj,emi majici cbďakler pouze kanalizacc !řipojné
nelcieiné Ýc slrávě invesLoú'
vodovodÍffud I.Iu PE ED tl0xl0'0 PN l0 budefukoulb|olánze sÉvajicinilden
v U|,RůžoÝé
a s iadenrv ul. v KopeÓkách'
vodolod.í ř.d lv.v PE.HD 90x3'2 PN l0 bude napojes na íáva.jici lodolod v u|
.
.
vodovodÍí ild \,I PD'HD 63x5'8 PN 10 - budc tvoňl pÚdlouŽeni iadi Ý ul' Bilejola'
so 04 - RerenčnÍdďťoví !ídrž bude iešenaiaro zalrýá nádrŽpůdorysnýc!.oméru
7'2: ]2,0mo altivníretenčni
ýýšcel'5l n'
so 05 Propuíek a týnltní objekt slávajici vodoleč bude vnklě křiŽeni s novou
sp|aškovon
kea]izmi ztrubnénatoubou z vjbrolisolanóhobetonuDN 1000. lod
propDstkenbudevyústěnado vodoleěe nová deštbvákáa|iace.
staýba budc provedenad|e předloženéprcjektovédokmentacc a unhéna na pozfucich
5t0
ó |8/|
6t3/12
t8/l
?28/ll
1)8D.
'12814
728/l
723n0
7]otl
(t511
ob.c stláŽnadNisou.sch}'Mo!2 262.46]03 stfrižnadNlsoú
r i d | ' t é p e l ; r n } ' . p o | ' ' . ' o ' .e Í - | s \ ' ' o d ] . 2 4 , ! U 0 | 4 | b e t c | '
obecstážnadNisou,sch}tŽo'a 262'46] 03 stÍáž
na{iNlsoú
obecsllážnadNisou.sch}tŽo'a 262.46]0:]sÍážnad
NNou
riaht.pel'ámy' spo|'sr' o'.cene|r]Js\Óhnd} ]
Jizť^l'.pťl'im)'.pol s r'o'.ocnefu. sLoboJ] ]
rizťAl; pťl;m)'.pol' s r' o'. ccnera]JsLÓh''dJ ]
J'r^l.pťl'jm), spol's r o'' ocneraa sLoboJ] ]
Jize$ké pekány' spol' s r' o'. Generála s!Óbody 3
O b . . . u t I a d N i o u ,S - \ \ a r l o \ . . o r n n J s r ' / n a dN ' . U r
o b ( . . u ' ' ž| a d N i o J , s . \ L a | / o . a , , o .J n ' n ' s U ) n ú N ' U L
obcc stližnadNisu. sch]Yďzova262.46] 0] st]ý.ad N\ou
o b c c < U Í a ' ]\ r o ' , ( ' n ! J / o
d2b2,Jo,0l \|'/ 1 o \''.J
ír' ]), c j : MNÍLzPl t] slh ] L50oL07.sZ75]b007
613/6
620/14
obs slláž nadNisou.sclrsaýova 2ó2' 4ó] 03 sftiž nadNĎoú
obecslúžnadNisou.sclrwaŽova
2ó2.46] 03 stÍáž
nadNĎUú
PodanáŽjdostneobsahova|a
vŠechny
nálcáloýi požldolané
ákona
$ ] l0 odsl' 2 íavebního
a $ 6 vyhláŠky
]ýIinhtestva
zcmčdě|slvj
č 432/200]sb'. o dokladcchádÓsti o oznodnuli
nebo vyjádřeni a o mileátost{lr povo|eni. solhldů a vljádřeni vodopráiniho úiadu'
vzhledem klélo skutcčnoslivodopiáhi úiad v'zlal dne ll,5,2007
pod č j.
MMUZPvU/scu8?ó36/0? sz 75260/07žadalelck doplněni Žádosli ! rozhodl o pierušeni
řizeni do doby dodáni požadovanýchdokladů' Dne 12. 6' 2007 dodal žadatelpožadovmó
dokladya l iizenije opčiopkačováno,
K žíaníbýlýdoloždý náned"iíci dakladý:
o prcjeklová dokunmbce 7,Écovaná ]|rg Pavlen
zelneÍen
(CKA]T
050040D
0 úremi rcáodnuli l]'dfué Magisliáten Ďěsta Liberec, slavcbnín úiaden v Libeti. dne
l2' ]' 2007,č,j'SUUR/7l20ll7ó421106|i.
0 sou as Magnlr&u Děsta Libercc.slavebnihoúiaduvlibcrci, podle s 15 stlvebniho
záionadne26' 4, 2007.č,.j,SUl]N,|12a06né|a7.Li'
0 smlouva soulr]ósploledeninrslavby- s obcí slŘjžnadNisouze dnc2]' 5' 2007.
o l'ádřeni sčvK. a, s ' ávo{i vútislavice.z€ dne9' ], 2007.2n 05.207196/0?'
0 plnánoc k zasfupo!ánizc dnc25' ] 1' 2006'
o doklad o u placeni spávního Pop|a|kure dne ] 8' 4. 2007.
0 plán kontrojnichprolrlidek ýa!b!,
0 mzhodnuti obecního úildu strjž nad Ni$u 2e dne 12' 9. 2o0ó č.j sRrD/032]]4ol06.
qrjádřeniobecnlhoúladusl Ž nadNisouze dne l3, 9' 2006n' 583/200ó'
vyjádieni obce strážnadNisou ze dne l3' 9' 200Ú a' 6] 9/2006'
l'ádiEni společnÓsi
LITES' a. s', redne8 8' 200ó2n.520/065/2006'
stanovisko
splávcepovodiPovodiLabc,s'p.'zedne 15' ]2' 2006a, PsLBc/0ól3]259'
stmoviskoZv H s ' PÍacovi
š!é
Libelec,Zedne7, 12,20062n.oP1'P|'|/66l|0ó.
souhnné \!áďeni MagistJátu něsla Libelec' odboru životniho prosťedi' ze dne
] 9 ' 9 , 2 0 0 óč , j ,M M L / z P l P í l 5 4 I 8 3 / 0s 6Z 1 5 4 l 3 ] / 0 6 ,
0 slúoviskoDfrižniho
úŘduze dnc29,5 2007zn.]o'oo2o/o?.l]92.DÚ/Im,
0 Drjádřeni spávcú pod,ennich inženýTskýchsití: Tc|efóĎica 02 crech Republic. a, s'.
sčvK. a' s.. UPc ČR' a' s.. sČP' a, s'. ČEz Distňbuce'a' s', ČEznď' a, s'. Tepláma
LibeEc'a' s'' GRs Novem,a s'' ČDftlefoadka.a' s'' Eltodo.cilclum.s'rÓ'
o
0
o
0
o
0
Dncn podá.í rj. 18. 4. 2007' bylo zhíj.br
vodopřáYli řizcni.
Maghtnil měsla Liberec' odbor živolíiho pDstřdi. jato přis|úný lodopfriwi LiLiad
dle $ l04 odí, 2 písn. c) a $ 10Ú vod!ílro záton4 jalo nístně píslušnývodoprávníúiád
lodle ufuovéní s l l zákona Ó' 500,004 sb', spŤáhi iád. ve aění pozdějšichli€dlisů ../á/d
jan ,'sprnví řád'.)' ajaka sPeciá|.i slavebni úfudd|c s I5 odsl' l pisn' d) stavebnihozikona.
!souIadu s uíeovcnim \ ]15 vodniho ákona a i| l12 Ódí lstavebnino zltona
a \ 4? odý. l spŤálnihoiádu
o/.áúui.
/'h'jCtri
\ odopr.vnlhÚ
ři,.ní'
ýr'4] cj
M M | / z | V U / s c | lV5l 0 q | / 0 7 . s775 ] ú007
vzn]edenr
ke znaioíi mistnichponěn]upouŠli
dlc usmoveni$ ]]2 odst'2 staýebnilro
jed!áni'
zitonaod ohlcdáni
nanislě a úsbino
PÓučenio pnívecha povijrnoslcchúča9tňjk.
iízeni asilánc !při1Ó2e' K loňulo útonu5e
váahujezeinénapoučeíi
d|es 3ó odst'l.] zákoíač'5004004sb'' spnímiiád,ve aěni
pozd4šichpíedpisn
G.i|ejen'sptáýhi řúd,)
R.ztodnutí bud. rydálo po !!:!L!!!É
Úzhodtrlti BnÉcr. qhlbil 3ví púva
ode dn. doruč.ni léÍÚpí!énnoýi. Do r'y.lání
Ne.háte.lise vři7enízaíupovat.nusi sc váš zmocněnecprckázt piseníouplnou moci.
nebo lze udě]itplnou noc do pÍotoko]uvléže vécimúŽcnit úč4tíjksoučlsněpouze
jednolro arocněnce' v připadě póvnjcké osoby čini J|e uímoveni $ 30 spláýniho iádu
(do je ktofiu oplávněnliizeni pl.d soudem(s 2l zi}om č' 99/]9ó] sb,.
úkonyl
o&msry soudni řúdv plalnémačni)' K'dý kdo dinj úl'ony,musi prok&ai svéoptivnéni
Do podkladůpm vodopávni iizeni lze nahlédnoutna Magistátu města LibcEc. odbon
ŽilolnihopÍosťedi
(Frí]Iánhká]8]' Liberecl.3' patro,knc' ě' j]) ncjlópepote]eloiické
dÓĎluvě v úied.idny:pondělia slfuda8,30 ]8'00nod',úte.ýačlvíek 8.30 16'00hod.
av pálek8'j0 ' ]4'00bod.
t,+ -?
| t r e .M . ; c e i s
KŤFícK
vedouciodd'vodoprávniho
úiadu
odbofu Životnihoplosliedi
p Í á \ a .p o l i n n o s ÚL Ú] \ h l k u ] | z e n i
zbocíěnci' ']íkoúnébuzásfup.i: +p''lo/'a
l<!']'aěšenina úřednidesku:
2' Maciínn néslaLiberec.nrfomačni
c€ n tJnr mdnice ]xnaúicdnjdcsku
]' obecniúiadstnjŽnadNisou,schwazova2ó2,46] 0] slrážnadNisou lxnaúicdni
DOSS:
4' &ajskáhygicniťká
slaniceLibereckébo
knjé.Husova64,460]l Libcm
5, obecniúřadslláŽnadNisou.schýďzova262.46]0] stni, nddNisou
ó. DIáaí úřad.
sckces|alebni oblastPmlra.wilsonÓvá:]00/8'
12]06 Praha2
8. MML sÚ
9' MML oŽP
slr' 5),č.j.: MM|/zPvU/scVl l 5091]01.sz
75260/07
Toro @ío.ni
Úuli být v}Ťěioo ra úř€dIi d6c. po dobu 15 d!ů. Den rejDutí je díeD
o V}T욀DI télo vcřtjÍé qt|{šky u' Bí!Í€lh k tobu Uřčenýc|rýLibcrci.
.'d Nisou t o vÍi.c!í rTb|áílry l PotvP€EiE dbe Y}aěšo!í. sojnEli ádám€
06|a Libďec l obmi uř'd střáž md Nbou.
22 .062n|l7
oBEcN/ÚŘAo
- 9 .07.7007
Býlúoa podpi(o' gúÚ' l''ed pot%je !T!eser|d sejnu||velEné
lyb.éŠNJ
'
v€ stÍiži
M.gi.lřit
s0zNAM PRÁv Á miT1Ýosrl
ÚČ^sTNitd ňÍz[Ni dlezákmi .' 500'004sb
nRÁvA ÚčAsTNiKÚ ŘizENi '
g]
5 4 dlt
2
s 1 dí
3
p.árcm zjišénj
sEW ý&]'o í.nžn.j$u díÝodné
poch)Ďmíi
$ 6 odst 1
plávo m posk}ŤúJ piinčřÚÚho Poul3ii G sowis|oýi s úion spiivtr'bo oÍesu)
o piítcb J e.viňmýel'. j}rj b vá
doIč.'Íh sob poťcblÚ
púvo nr Dýčdo'n.n|G doíúdným Dicdíihcm) o íko , kt.ry $ávni orgď t]il.
j. ]ibeoť.bilk blj.nJFíY do'šs'
tmovetré|hítčí.bo ]búlěpiiiněiené, nenj-li
$6odí',
pňvo, aby m zl}lJdě podaé bdoí] spÍá\Tiolgán ob$an| podk|adyzúř.dn'
9 t 1 d.L '
s 15 od]! 1
práýo vaést Mm furxeod]alo! i úlťdni6oby (.a|a, t|umď! fto
pmvo, aby !a zik|ldé podÚé žádos'i by|y sděld'y ák|'dd !dáj. o oerán&é
9 16 odsl l
5ló odst ]
tl6odsl1
ptŇoj.ed
$ 16 odsr 5
$ l3 dí'
4
$ 19 ďlL 3
9'Jodst 5
taodst'
b )3 od{. r
! PlEdkládd pisenmýi vjJ,/c
&slém a 5 oýeň|ém
pdvo dbfua cR piis|uš€ j i.ihok !áÚdíoníi neďiné činil podilnia .]ednď
v j'y.e syénáÍodnosbi 'nenšitry
pÍosllednika
pÍávojúé osoby, kgé se př|ňo do!ýká obsah pÍo|okolu,podÍ Íjhoí pmli ]e|[
práýo, aby m ák|ad! po&né ž-ádoíibyk donena pjsemos m adts'
ktÍ! jc
e|.kmi i.kýn podoisen
|' n.!y}ťd!úJ dožÚépjs€ m s'iv piipídě,
''dE5álpísemo"inebyláíD.n
pÍávopožldď o prcminutjznďkánl úkom (s 4j). pÍoliýf.LladFsál, ž€ prc
'loiÁ0ou ne!řílomDoí nebo z]iného vb.ho dúvofu nemohl b€z sÝéhozviíúi
$n*eď. kt'ýn by|Ó ÍÓ,bÓdnu'o o tom, Že neníúčsúJkm íženi (re |hůlědo ]5
dnl od oaánal rczhodiui Ó odvolÁni)
!32
5330Júl
oJ5odlll
vle
ú.aÚl|o] W]ďňuje shodnýzájem ' aolil si
$ 36 odst l
pÍeo ú{hoEt
! 36 odý' ,
by|y
PÍáýol! íďit v lizei ý. *i oýřko; piívo' .by n. ák]dě pod0léádÓ
l { ' ' o U ' ' t e rp o ) r r J ' t n € e o ' ' . '
PÍá\o llíd.it s p.ed r}dánjň Íoáodru'j k podk|adón b,hodmd - s !ýj]n|N
ádat|e, pokad * jehÓ hdoíj v p|némmHbu vyhovujc í.bo jr.|ud 59 úč.shik
! 36 dý'
]
dúkazy. .Í'jt ]iné i
g33dlr1
t33d!!]
pdvoievidoný.hoýb'abyjinby|p
9 33 odý' 'l
9 J9 odst l
pÍálo činitsi {ipry . na pol'zo! kop]i Ť isu n(bo j.|ro člisti
épÍÓd|Óu'!ni ||rúqftené spňý n oÍgúm
$'llodí',
s4r dll
5 e dtl
3
'
s 4sdd. 4
rynui jedno]Ú rcku
piávo podď ,ádoý n.bo jiný ú\Ťh.k1eryn * zalájujc íŤn
s 47 ďlt l ' '
$ 19 Mst 1
piírc účmbirabi1 iironmÝú bg ?b)l.lného odk|.du o zshqťÍ fi4nl
piíw účablkÍ bý iífufrďán o koná.i 'nÍiho ].díhJ l 5 J.mln pÉdíú€m,
! 19 dlt
piávo 'jéisbikó N.dcný.h v s 27 odí ] mfhnďl
]' 4
kh]íG'
sh]ho j€ňoj
s s0 oJý' ]
|Iío 'oho' Lonu ná býr L'lo*napovjmďl. aby spÍďd ďgÁi i b.2 úÚbu ,jí'i|
t í odst l
býPovůnoíL'ldía
plávo bi1 l)mzunň o pÍov ťni důkuúmimo úúi jednání,trhruj li mb.zpďi
!53drrt
s51dl|
'
9 56
Í býl lys|kbnú ýěd{| iebo prc k.eré.re
ýčdck s.ávně! ! j!Néd' odep.il
píYo v óhira vě.i ('''ýďde v&i n.bo b|jo' k']d Íá Ye u 5tbc)m odePřii
PloEdenj dúkzu ol'ledí'im z di]Ýod4 pÍok'ť.ó i.5Fi bý vyí{hrul ýěd.k i€bo
prc ktlé je svédckop Ý|či Yýlovéď odepř(
pÍávoúť6hlkÍ bi| ryrcn]měn o ňnýšknén Btaďol
aJlrc. pop| o Nlaďs'
$ 6l odí' |''
$ ó' d5'. 1
a 6{odsr2 -4
. 65odsL2
by spnslďgJ
969odsl'|
! 70
9zodsrr
s72 odsL3
Š75ďsť,
s7óodsl3
i!fidj|
n ohmuj. pode odvo]íni proli Íoáodnuli
o nďizďi pfudběbého oprťeii (rouhďru'l Ý o4.muje toml, kolm s !;*i pop.
1éŽjinému
účashjrovi.l!1eÍý
oj.ho lydáijPo'lda|)
alNíni Ý iizmi (popterueiiiizso
qdini
$67odí]
$ 6eodsr3
p}ťdskm&iiň í.í
písdD!éhopoNftil
o Glič
e|ťkfuúické
t'i { /!ruč€nýndekťmiclimeodeisem
a rydó íejmpkuplŠňného
9ho.o$i
bádíu'J ncbo lbjnopisu lÍmkl
Púb Po'ádli o opns de.]'nýh nŠpÍámoý|v p(.ňném t'boloYenj máodndi;
!ý*cnj an€b. opmnému Íoáojnull
sÚjin*m
mnován'všechrczhodnul|qdďý.h v}Dd!.
rcdred.úi.jimzý iÉmi končja máodnúi,jj.i s mu v pÍrb.hu
mo.i neb. 5'kond€Inoýr m íe]nopis rc,hodiÚť. |tbr' nu by| doruč€n
púvo účEh'hi na Rr]ozuměnlvhodiýn,eí$b.n
d bn' že bylo rydáno
s 7ó odl.5
5730ú! r
Fárc ú.$hrki' ke':im * oamlj. u
p.írc účóbfirrG dík tď. kdďÍo
jejřh pá!Ťi náíup.ů a pidPďhdu'
žejsou ioáodn ín ÝízánJ) d't' podněl
k proh|ákni !i.o!'oíi ÍÓáÓdnuli! oio osobr]mji pláýo, aby jin vc |hůé30 dnó
byl}' sd|ld'y dovod).v pi'Pldťch, kdy d'lrcd)' nicoús'j nejsu seráh!Ť ďgánem
$ 79 ďst 1
eáW n3 dddu
d|!dir'
zejmáa v souvisloí] s ÝýkÓnln inlktr opdÍomlka a
Pd'ó' .Ó ná|hdy vnú|y, jinal pŤáVozijká
530oetó
Š3' o&r I
! 3l o&l 4
$3óod!t2
s9' oet3
9 91odď '
€ l00dt2
9 l00 d3t ó
práW účishikůWeds'tb ! ! 2? odí l na oaineniu$efn'
ú.asúj]:r]bý o bnb Ďesni
n'dř]zcďho
Drca
púw ŠafutÍliho olgdn eÍ&ni.|é oÍby podat odvolin i pml máodnúl. j inž n í
bý oňeaia 4ůn,b] oí pÍáv'i.ké osob]'smGbbé].díí pi.d ŤdÚin ďeárem
prrvo í' 'rÓruťsi sEjnopisupodJl!|D od6]dD a pÍeÓ vyÍdtl * lbmuo
odm|áilt rbiq |hí resmj bý knt|mŽ 5 dnó od dod&í] b rep|íi,jdeli
Ó dpo'ěnénebonepi'pNhéodvobl
6J zrč| . nťjoozdčjj
do qdinj rczllďnBlj
úúh.ňoŤÍánlhoUgjN
FÁlo '!datLe' kbď poda]ádoq o o
P.áÝo osoby opríýié!é,.i.kuinih
bo jj.ýn úko''[ ď.r!!eJbo seúúúo oBá.u'
prdi k.'m * rc'. odwk| nániúr nů,e podď pdliíný k n€p€.ěžiiému p|něnj
n.bo jiná osoba,klíé u toholo úkrnJ !j? ý!á povimoý
slkE
!-kliřDim objekfu pds povimaÚ m v}m?me' o vyk|iTí í.jÍbč
j.lni
P.edm, |E].dnári * o ryk]'Úi objekfu.kerý jc vúkot {!Y!' ž!
be4rcíředné ohmŽujeŽiÝď i.bo zdBýj Gorl
nimv}mzmfuiobn'koÍtrby|ynďjd
Yěddánydoúsd'o!-'onoho$it]toýěcipleýzjt
i.pcíéŽilépLněnip.onáděnaosobni
Feo bho, kdo by by| účshJtgn řízďi' k podánj áloby k sldu v ÉIpádť.kdy
t ,jdn]t spÍiy'i o€án mpoEžun a přis|ušnýk pmtdenl íZd
'i,*do by b]']jú.ďb'kylÍN sprinjnu oreáN nmi m']lpáýo býl !44'q|
aplnomiiu 2]ištnidůka a vyjld.
ýanoýenJth zuáfuini
ákon}' spod ryprýváji.J.h
pŘcovnl.h. Íodinnýchneboob.bodni.h \Žánů
pávo Ed enich účóhirň p.nx' odv
pdloóčaslnfiaspomélrot'zeWr .il.Át|adyiičli
pélonarydánipísemné|'opo'!r.n
pďEn 'i.óhftt p'áb k eoiáli !!ádieni k tomutoodvÓ|án|V. iiD'kbÍálsni
bý kÍši mŽ J dnlr Ód doručmiNédoněni
eláÚ eÓádá' sPúnJ ryiq aby eti]nuL Fně'ibu rebo mpeÉ'ibu fuk! T
Ll{á byla účxblkwi u]ožena .€bo kErá DI' ýaibE
v důdedh lyuŽilJ opú\!ěni z ro,}odítr|i
púvo donáhď se v}dán|n.zilimniho máodnú|n.bo máodĎtrl v.ásli věcj .
vrá''.imfuJyp.edrcčiiioíjspúnftoďgánu
í plíkatm. p.dat odpft pÍrti .omulo ptikm
sábi Ejenďk
ninistEýa,
redďd
dr]vodů.kleré Edly správní olle
jin.ho ůa.dlfio
spríTiho úhdu v pnTln
k íq'díní }ljádieni, osÝěd&nl, pÍoyed€nj
\ Yýkonemv|.shické|'o páva ňÓho! bý opaftlim ob*i. po$hy |íno do.éďy)
a Úli lj 1.} sptáv'i els j PÍáýojújlh ďob leji.hŽ opráněié á.jmy mď
bý
opÍ.cl|m ob.í. P.Úh} ptino dot.ý
podat pmli náÍlru opÍle.i obŘú
poqhyplsnúodůvodo.nénímilk]kespÍl!íiFuoÍgánuE[rúlědo30dnóod.
plxvo dÓtcný.h osob obníril Ý ia lpÍÁni Úgí0 s ýiáosll pdi řurd.nu
luF siánmo ďgá!u. |.poskr.tujc.|i /Áo
pálo íěžÓvíd. býl v}To.'mé! o v}'nzm| íjžnoíi
pnlo í!'.Ýtle
bý, m z4l]adě podďé ádoýi, rylozuň.n Ó \'s|.dku r?Énj
í'noíj a pňxqircbopaÉil.h pi:ja|irchk nípmÉ
pÍlw íě'oýďe|e poŽjdí nádiizeiý spiíni oryi!, 'by pbtřil
,Písob $fičnj
PovlNNos0sDdsrt
$ l6odsl,
! |ó DdsL 3
0 |9d5l?
ÚČ^STNÍKÚŘizENi :
posfupú
{fucíou Iú4ý!hspŤáqkhorgb'rmboďlinů Etj'é frďi
DoYinioí piedlo'it pisemloíi rybolNm. v .']n ja4* ý ďisÚá|nim Jě.i a
du do j!.yka .eského! pokud spiówli otgaj
nťsdái. 2 pleklJd řryáduj.
v rizeni o ádoíi je ádat|. k'o.i neli o|].an€m cR a prchlísi. t rcý]ádi jr4k.
ák|ady' nesfuNi |i ákď jjnik
povmst Úoby' kďé jť dorudovi.o'piedložilm Ýn
doŤufos'ťl.Průke
e|9ods|8
ktďému]. dofufuúm iá ..|lrnicko! adreJ, pobTdÍ
í.jpo?nějj náskduji.i pmcovn| dcn p
4lIávou op.do'otr j.ho aru&nýn ekktoni.tým podpÉÚli nsbm |i se 1áI.
donči spiáM'i olgjn pk.nioí' jako b adcsí o don'č€ni nJ e|ekÚoii.kotr 'dÍe$
s24odsl2
vpiip'dč podínj žádoíi
$ 30 odst 5
$32ďst1
$ ]ó o&. 1
eoýrnmí 6oby' k'sá činl úkd'y 2 e
poYiinoí osoby, ktr. mí bý BMNďa
pnjmoul' po*udr l v 'o.' .tbdnl avúé důvody
poYitroí opďÍonlka dbí o o.hÍ
eúv á ájÍi
ájny
povin.oí pledlo'i'na \ýaU opÉVnb
$ 45 ods( l
5 50 odsi 2
poskytovÍele .enifikdíl.h íú€b, kleli j ebo .eťifikí !r'da|l vťdťjťhowiderci,
i.bo eřipÓji' €diiiMt
k podíni
alíjenu 2iáňé trshirq ineni
rc !'yd]inlÚ,}odnu|ipo5btoval5piiÚ'mu
$ 32 ods. ?
s37o&r5
$s2sP*
$ ý odlt '
s 59 sPR
oPatNae
a lidně bijil ]e|[
Povňnst !|óhikJ Éci (úivíelc Ýěci n€bo loho, kdo mi ý& u *be) ]i phdb,n
splálTÍnu org''D icb! stoě. oh]edán'věci na m|slě
povimoí předýojaiéosoby doí.vÍ s
Z ávJbýc|' důvodi!čini.,jepovjo
t 79 odlt 5
s 79 o&t 7
suoút2
š l '4 oďl( 2
! '|óo&i2
l l ló odsl 4.s
s 12óods(|
l 12ó odsl 3
s '26 dsl
Úron podLe s 4l u ddvodu
{
5 rr7ddll2
s '4| dll |o
spiávílnuúgánu
povin.oí fuhÍadiinákkdy ftd
Gau!jl|| túlkotr) u1Ó,4n. v ň?!ni, Llďé úúsÚik
povimo$ Žp|al|l spávilnu o.gbu nákhdy m opadmi ídJjir eodLe! ó odn 2
renl po'tebnébo
eočfuíejíoeisi odrc|áll'
neni|i odvolíni podáno s poť.bnýn |očtn lě.hb *jmpÉů
é úr€d.i osobě přnfup ia nG14 |de j€ deba
povjimý osoby.kÚá N,ád.|. o ^h
(jedná |i s Ó cobu. m j€jíž ádoý byl. *e|a.e nďjzcil)
poÝi'fo9 poYjnnéhok nepenúilémup |něnj'uhÉdil nákhdy a rikoo excrme
povilmý k'Žd.ho' vtho' objekfuná povinný k i.'.néžilému p]nénib,l .ebo ]ji.
nnhoni .i proýoly, mobi| ÓPÍíWénéúie.lni osobě p.ovésl pmhljdk! bylu á
] iiých proJoi v nic|úná p.viíiý ýé vé.i
€bÍaná moyilí věc. fulo v& vydí Po Yýlt
roYjnnoý .sfu&4 kt4 t 5pomén
Ťďtmi' mbndit újm bň\ |onu DředběžrjT opďř€nim blo új'nav^jk|a
?ákonemímoÝÚý.h podň e|i
4

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou obgc stáž nad Nisu, schwazÓv& č'p.262' 46] 0j s.nážnadNkou osbbi úěslnlci (pÓd]e E 85 odí' 2 súvebnihozíkoÍa). Ýeřejnouvlh]áškou Doť.néÓ'!án) íáE| p !\J K n s } . a Ď 3 e n ' c k r ' . L n i ďL | b...

Více