Pneumatické produkty

Komentáře

Transkript

Pneumatické produkty
Pneumatické
produkty
st
»
»
Více než 50 let vynikajících
prĤmyslových výrobkĤ
Spoleþnost CEJN byla založena v roce 1955.
PodnČtem se stala významná inovace (jednoruþní
ovládání) stávajících rychlospojek.
Tato spolehlivá a snadno obsluhovatelná rychlospojka
nahradila tehdy používané nepohodlné a nespolehlivé
spojky a pro zákazníky na celém svČtČ se stala
bČžnČ dostupným a používaným produktem.
Originální rychlospojka zĤstává symbolem
spoleþnosti CEJN. Strategie spoleþnosti CEJN vycházet zákazníkĤm maximálnČ vstĜíc - umožnila
nabídnout rozliþné Ĝady rychlospojek podle
konkrétních požadavkĤ a také hadice, hadicové sady,
hadicové a kabelové navijáky, ofukovací pistole,
jednotky na úpravu vzduchu a pĜíslušenství.
Za podpory montážních a testovacích postupĤ,
certifikovaných podle normy ISO 9001, se pĜi výrobČ
produktĤ spoleþnosti CEJN dodržují pĜísné funkþní a
kvalitativní normy a výrobky jsou peþlivČ testovány,
aby bylo zajištČno, že budou plnit požadované úkoly.
Žádné výrobky nevyhovují pĜi práci se stlaþeným
vzduchem lépe než pneumatické výrobky spoleþnosti
CEJN. Každý z nich profituje z dobĜe naplánovaného
a správnČ realizovaného pĜístupu a tím se stává
vynikajícím prĤmyslovým výrobkem.
CEJN si vyhrazuje právo zmČn výrobkĤ bez pĜedchozího upozornČní.
»
Pneumatické produkty CEJN
Výhody, které šetĜí náklady
Rychlospojky
$€
£
4
8
Rychlospojky Soft-Line
26
Hliníkové rychlospojky
28
Systém Multi-Link
30
Hadicové komplety
33
Hadice
38
Hadicové a kabelové navijáky
47
Ofukovací pistole
51
FRL (jednotky k úpravČ vzduchu)
54
DoplĖkové výrobky a fitinky
65
Bezpeþnostní výrobky
67
Technická data a tabulky
75
Výhody, které
šetĜí náklady
$€
£
Výhody, které šetĜí náklady
4
Výhody, které díky správnČ
zvoleným vlastnostem
šetĜí náklady
Jednou z nejnákladnČjších energií ve výrobních
provozech je stlaþený vzduch. Optimalizace rozvodĤ
stlaþeného vzduchu, resp. minimalizace únikĤ, se
proto mĤže významnou mČrou projevit v nákladech
vynaložených na tuto energii.
Nejobvyklejšími pĜíþinami energetických ztrát v systémech stlaþeného
vzduchu jsou úniky a pokles tlaku.
Úniky mohou v systémech stlaþeného vzduchu pĜedstavovat hlavní zdroj
ztrát energie. Mohou zpĤsobit pokles tlaku v systému a zkrátit životnost
témČĜ všech jeho souþástí.
Pokles tlaku má za následek nedostatek energie pro nástroje.
Ztrátami úþinnosti nástrojĤ se prodlužují výrobní cykly a zvyšují
se výrobní náklady.
Pneumatické rychlospojky CEJN jsou speciálnČ navržené tak,
aby svými specifickými vlastnostmi eliminovaly primární pĜíþiny
energetických ztrát v systémech stlaþeného vzduchu. Použití
rychlospojek CEJN tak pĜináší významné snížení spotĜeby
energie.
KromČ nákladĤ na energie Ĝeší rychlospojky CEJN také
problémy týkající se bezpeþnosti, zkrácené životnosti náĜadí a
vysokých nákladĤ na údržbu.
Únik vzduchu
PrĤmČr otvoru - Objem
unikajícího vzduchu pĜi
tlaku 8 barĤ
1 mm
75 l/min
3 mm
600 l/min
5 mm
1700 l/min
Minimalizuje námahu obsluhy a
odstraĖuje únavu
Výhody, které
šetĜí náklady
Malá síla nutná ke spojení
$€
£
Snadná obsluha
5
Jednoruþní ovládání
UmožĖuje rychlé, snadné a bezpeþné
spojení a rozpojení
Nanesené tČsnČní závitu
Ergonomicky tvarovaná objímka
Výsledkem je rychlá, snadná a vzduchotČsná instalace
UmožĖuje bezpeþnČjší uchopení a
zabraĖuje sklouznutí
Vysoká úþinnost
Vysoký prĤtok
UmožĖuje optimální
výkon nástroje
MimoĜádnČ nízký pokles tlaku
VzduchotČsné provedení
UmožĖuje nižší spotĜebu energie
ZabraĖuje ztrátČ vzduchu pĜi zapojování
a bČhem provozu
Dlouhá životnost
Uzamykací kuliþky opatĜené mazivem
ZabraĖuje pĜedþasnému opotĜebČní a poskytuje zvýšenou
odolnost proti vibracím
Malé tolerance
ZajišĢují dlouhodobý plynulý a efektivní provoz
Hladké obrábČné þásti
ZajišĢují náležité vyrovnání
styþných dílĤ za všech okolností
a tím jejich vzduchotČsnost
Exponované povrchy jsou pochromovány,
poniklovány nebo pozinkovány
TČlesa vsuvek a uzavíracích
objímek z kalené oceli
ZajišĢuje odolnost proti korozi a ochranu v
drsném prostĜedí
Poskytují maximální odolnost proti
opotĜebení a dlouhodobý nepĜetržitý provoz
Výhody, které
šetĜí náklady
$€
£
Jedineþná konstrukce ventilu pĜispívá
k vynikajícímu výkonu pneumatických
rychlospojek CEJN
6
Ventil CEJN je jedineþný díky ĜadČ konstrukþních vlastností:
1. Aerodynamický kuželovitý tvar ventilu
Vzduch mĤže do ventilu proudit bez
nežádoucího víĜení, výsledkem je nižší
pokles tlaku a vyšší prĤtok.
5. Vsuvka zasahuje do ventilu
Obvod vsuvky je utČsnČn tČsnícím
kroužkem uvnitĜ ventilu, což brání
únikĤm v dĤsledku stranového zatížení
a chybného zarovnání.
2. MimoĜádnČ velké aerodynamicky
6. Minimální oblast tlaku
tvarované otvory
Tok vzduchu je rozšíĜen, výsledkem je
nižší pokles tlaku a vyšší prĤtok.
Tlaku je vystavena menší þást povrchu
ventilu, výsledkem je nižší zapojovací síla.
3. Hladké lineární úhly proudČní
7. Vsuvka z kalené oceli obrábČná
Je vylouþena nestabilita a tah, výsledkem
je nižší pokles tlaku a vyšší prĤtok.
4. Pružina ventilu umístČná
podle pĜesných specifikací
Výsledkem ĜádnČ otevĜeného ventilu a
vČtšího vnitĜního prĤmČru je nižší pokles
tlaku a vyšší prĤtok.
mimo dráhu proudČní
Je vylouþena velká pĜekážka proudČní,
výsledkem je nižší pokles tlaku a vyšší
prĤtok.
1
2
3
4
5
6
7
Výhody, které
šetĜí náklady
$€
£
RYCHLOSPOJKA CEJN
7
RYCHLOSPOJKA ZNAýKY X
Tlak (barĤ/PSI)
7.00 / 101.5
6.96 / 100.9
6.92 / 100.3
6.88 / 99.8
6.84 / 99.2
6.80 / 98.6
6.76 / 98.0
6.72 / 97.4
6.68 / 96.8
6.64 / 96.3
6.60 / 95.7
Moderní provedení rychlospojek CEJN pĜekonává obvyklé problémy
spojené s bČžnými rychlospojkami, napĜíklad:
MimoĜádnČ vysoký pokles tlaku
ZpĤsobený plochým ventilem s velmi ostrými úhly a nČkolika zmČnami smČru proudČní
NadmČrná omezení prĤtoku
ZpĤsobená pružinou v dráze prĤtoku a velmi malými otvory ventilu nebo vsuvkou s malým
vnitĜním prĤmČrem
Úniky
ZpĤsobené stykem dvou kovových ploch ventilu a vsuvky
Velká síla nutná ke spojení
ZpĤsobená nadmČrnou plochou, která je vystavena tlaku
Krátká životnost rychlospojky
ZpĤsobená ménČ odolnými mosaznými vsuvkami, podléhajícími opotĜebení a vzniku trhlin
1:1
141
Série 141 – Standardní
ORIGINÁLNÍ MINIATURNÍ NORMA CEJN
8
• MimoĜádnČ malé vnČjší rozmČry
• Jednoruþní ovládání
• Vhodné pro rĤzná média
Miniaturní rychlospojky Série 141 patĜí k nejmenším rychlospojkám
na trhu. Série nabízí vlastnosti oblíbených výrobkĤ CEJN v malém
provedení a je vhodná pro rozvody kapalin a vakua i pro pneumatické
aplikace.
PrĤtok vzduchu
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
GLOBÁLNÍ
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
2,5 mm (3/32”)
86 l/min. (3.0 CFM)
10 bar (145 PSI)
40 bar (580 PSI)
-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Pochromovaná mosaz
Pochromovaná mosaz
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 141 1001
5 mm (3/16")
Hadicové zakonþení
10 141 5000
10 141 5001
3 mm (1/8")
5 mm (3/16")
VnČjší závit
10 141 1151
10 141 1251
10 141 1451
R 1/8"
G 1/8"
NPT 1/8"
VnČjší závit
10 141 5151
10 141 5251
10 141 5451
R 1/8"
G 1/8"
NPT 1/8"
VnitĜní závit
10 141 1201
10 141 1401
G 1/8"
NPT 1/8"
VnitĜní závit
10 141 5201
10 141 5401
G 1/8"
NPT 1/8"
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
220
Série 220 – Standardní
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN
GLOBÁLNÍ
Spojky
• Vysoká prĤtoková kapacita
• Malé vnČjší rozmČry
• Jednoruþní ovládání
9
Rychlospojky Série 220 jsou vhodné pro kapalinové, vakuové i
pneumatické aplikace. Nabízejí vysokou prĤtokovou kapacitu pro
širokoý rozsah aplikací. Na pĜání jsou k dispozici bezpeþnostní
kroužky, zabraĖující nežádoucímu rozpojení.
V katalogu CEJN Kapaliny najdete další informace o specializovaných verzích
Série 220 s mosaznými vsuvkami (Série 221) a dvoucestnými uzávČry (Série
225). V katalogu CEJN Dýchací vzduch najdete informace o výrobcích Série
221 se snadno uchopitelnou pojistnou objímkou.
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
5 mm (3/16”)
580 l/min. (20.5 CFM)
35 bar (508 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz
Pozinkovaná kalená ocel
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
220
220
220
220
1001
1002
1003
1004
5 mm (3/16'”)
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
220
220
220
220
5001
5002
5003
5004
5 mm (3/16'')
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
220
220
220
220
220
220
1151
1152
1154
1451
1452
1454
R 1/8''
R 1/4''
R 3/8''
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
220
220
220
220
220
220
5151
5152
5154
5451
5452
5454
R 1/8''
R 1/4''
R 3/8''
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
220
220
220
220
220
220
1201
1202
1204
1401
1402
1404
G 1/8''
G 1/4''
G 3/8''
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
220
220
220
220
220
220
5201
5202
5204
5401
5402
5404
G 1/8''
G 1/4''
G 3/8''
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
300
Série 300 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
NORMA ARO 210
Rychlospojky Série 300 poskytují vysoký prĤtok a vyžadují pouze
malou sílu nutnou ke spojení, což zajišĢuje bezpeþné pracovní
prostĜedí. Na vnČjších závitech rychlospojek a vsuvek je nanesena
tČsnící hmota.
Verze Série 300 s bezpeþnostním odvzdušnČním se rozpojuje ve
dvou fázích, aby se rychlospojka odvzdušnila a minimalizovalo
se nebezpeþí náhlého samovolného rozpojení, které mĤže
zpĤsobit zranČní obsluhy. PlnČ automatický provoz zajišĢuje
snadné ovládání. Verze s bezpeþnostním odvzdušnČním odpovídá
normám ISO 4414 a EN 983.
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
STANDARDNÍ
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
5,5 mm (7/32”)
1050 l/min. (37.1 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
70.7 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
10
• PlnČ automatický provoz
• Pevné a odolné
• Vysoká prĤtoková kapacita
PrĤtok, l/min. (CFM)
S BE ZPEý N O S T N Í M O DVZ DUŠNċNÍM
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Síla nutná ke spojení ..................
5,5 mm (7/32”)
975 l/min. (34.4 CFM)
12 bar (174 PSI)
48 bar (696 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
59.8 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
BENELUX, SEVERNÍ AMERIKA, ŠVÝCARSKO
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
NORMA ARO 210
RYCHLOSPOJKY
ýíslo výr.
Zakonþení
RYCHLOSPOJKY S BEZPEýNOSTNÍM
ODVZDUŠNċNÍM
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 300 1002
10 300 1003
10 300 1004
6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
300
300
300
300
3002
3003
3004
3005
6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
10
10
10
10
1152
1154
1155
1452
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4"
VnČjší závit
10 300 1202
10 300 1204
10 300 1402
G 1/4”
G 3/8”
NPT 1/4"
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
VnitĜní závit
10 300 1060
10 300 1062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
300
300
300
300
3060
3062
3063
3066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Soft-Line
(str. 26)
10 300 3080
10 300 3082
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 300 5002
10 300 5003
10 300 5004
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
300
5151
5152
5154
5155
5451
5452
5454
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
5201
5202
5204
5401
5402
5404
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
5058
5060
5062
5063
5066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 300 8003
10 300 8004
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
Zakonþení Stream-Line
10 300 8060
10 300 8062
6 x10 mm
8 x12 mm
VnitĜní závit
Zakonþení Stream-Line
300
300
300
300
PěIPOJENÍ MULTI-LINK (vícenásobné) (str. 30) ýíslo výr.
StĜední modul, bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 1061
Výstupní modul, bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 2061
19 902 2066
Zakonþení
G 1/2"
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Spojky
300
Série 300 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
11
1:1
303
Série 303 – Standardní
12
• Pevné a odolné
• Jednoruþní ovládání
• Malá síla nutná ke spojení
Rychlospojky Série 303 poskytují vysokou prĤtokovou kapacitu a
jsou odolné vĤþi vibracím. Tato série obsahuje širokou škálu výrobkĤ,
vhodných i pro práci s vakuem. Na vnČjších závitech rychlospojek a
vsuvek je nanesena tČsnící hmota.
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
PrĤtok vzduchu
6,5 mm (1/4”)
1450 l/min. (51.2 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
85.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
FINSKO, ŠVÉDSKO
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
303
303
303
303
5002
5003
5004
5005
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
VnČjší závit
VnČjší závit
10 303 1152
10 303 1154
10 303 1155
10
10
10
10
303
303
303
303
5151
5152
5154
5155
R
R
R
R
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
VnitĜní závit
10
10
10
10
303
303
303
303
5201
5202
5204
5205
G
G
G
G
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
303
303
303
303
303
5058
5060
5062
5063
5066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
VnitĜní závit
Zakonþení Stream-Line
303
303
303
303
1002
1003
1004
1005
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
10 303 1202
10 303 1204
10 303 1205
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
10
10
10
10
10
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
VnČjší závit
10 303 8152
R 1/4"
Zakonþení Stream-Line
10 303 8060
10 303 8062
10 303 8066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
1 x 16 mm
303
303
303
303
303
1058
1060
1062
1063
1066
303
303
303
303
8002
8003
8004
8005
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
310
Série 310 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
A-A 59439 (BÝVALÁ U.S. NORMA MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B
BENELUX, FRANCIE, SEVERNÍ AMERIKA, NORSKO, ŠVÝCARSKO
Spojky
• Vysoká prĤtoková kapacita
• Jednoruþní ovládání
• Malá síla nutná ke spojení
13
Série 310 obsahuje široký rozsah snadno uchopitelných
rychlospojek vþetnČ zakonþení Soft-Line, Stream-Line a Multi-Link.
Na vnČjších závitech rychlospojek a vsuvek je nanesena tČsnící
hmota.
Výrobky Série 310 v provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním
se rozpojují ve dvou fázích, aby se rychlospojka odvzdušnila a
minimalizovalo se nebezpeþí náhlého samovolného rozpojení,
které mĤže zpĤsobit zranČní obsluhy. PlnČ automatický provoz
zajišĢuje snadné ovládání. Verze s bezpeþnostním odvzdušnČním
odpovídá normám ISO 4414 a EN 983.
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
STANDARDNÍ
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
5,3 mm (7/32")
925 l/min. (32.7 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
70.7 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
PrĤtok, l/min. (CFM)
S BE ZPEý N O S T N Í M O DVZ DUŠNċNÍM
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Síla nutná ke spojení ..................
5,3 mm (7/32”)
900 l/min. (31.8 CFM)
12 bar (174 PSI)
48 bar (696 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
61.7 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
310
Série 310 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
Spojky
A-A 59439 (BÝVALÁ U.S. NORMA MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B
14
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
RYCHLOSPOJKY S BEZPEýNOSTNÍM
ODVZDUŠNċNÍM
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
310
310
310
310
1002
1003
1004
1005
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
310
310
310
310
3002
3003
3004
3005
6 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
1152
1154
1155
1452
1454
1455
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
VnitĜní závit
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
1202
1204
1205
1402
1404
1405
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
Zakonþení Stream-Line
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
1058
1060
1062
1063
1066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
10 310 3060
10 310 3062
10 310 3063
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
10 310 1042
10 310 1044
10 310 1045
1/4"
3/8"
1/2"
Soft-Line
(str. 26)
Zakonþení Stream-Line
Hadicové zakonþení CEJN-Lock
10 310 3080
10 310 3082
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VnitĜní závit
10 310 3234
G 3/8"
Zakonþení Stream-Line
10 310 1083
10 310 1084
6.5 x10 mm
8 x 12 mm
VnitĜní závit
10
10
10
10
G 1/4"
G 3/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
5001
5002
5003
5004
5005
5 mm (3/16'')
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
310
310
5151
5152
5154
5252
5451
5452
5454
5455
R 1/8''
R 1/4''
R 3/8''
G 1/4"
NPT 1/8''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
5201
5202
5204
5401
5402
5404
G 1/8''
G 1/4''
G 3/8''
NPT 1/8''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
5058
5060
5062
5063
5066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Hadicové zakonþení CEJN-Lock
10 310 5042
10 310 5044
10 310 5045
Soft-Line
(str. 26)
310
310
310
310
1240
1241
1446
1447
PěIPOJENÍ MULTI-LINK (vícenásobné) (str. 30) ýíslo výr.
StĜední modul
19 902 1070
Výstupní modul
19 902 2070
19 902 2075
StĜední modul, bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 1071
Výstupní modul, bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 2071
19 902 2076
Zakonþení
G 1/2"
NPT 1/2"
G 1/2"
NPT 1/2"
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 310 8003
10 310 8004
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
Zakonþení Stream-Line
10 310 8060
10 310 8062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
1/4"
3/8"
1/2"
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
315
Série 315 – Standardní
ASIJSKÁ NORMA
ASIE, ITÁLIE, JIŽNÍ AMERIKA
Spojky
• MimoĜádnČ vysoká prĤtoková kapacita
• Malá síla nutná ke spojení
• Jednoruþní ovládání
15
Rychlospojky Série 315 jsou lehké a snadno ovladatelné, pĜesto ale
pevné a odolné. Série obsahuje široký rozsah rychlospojek vþetnČ
vsuvek eliminujících trhnutí hadice. Na vnČjších závitech rychlospojek
a vsuvek je nanesena tČsnící hmota.
Technické údaje
PrĤtok vzduchu
7,5 mm (5/16”)
1950 l/min. (68.9 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
73.5 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky...................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ...................
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
315
315
315
315
1002
1043
1004
1005
6.3 mm (1/4")
7 mm (9/32”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnitĜní závit
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
315
315
315
315
315
315
8402
1154
1155
1452
1454
1455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
10
10
10
10
10
10
10
315
315
315
315
315
315
315
5101
5102
5104
5105
5402
5404
5405
Rc 1/8”
Rc 1/4”
Rc 3/8”
Rc 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
10
315
315
315
315
315
315
1102
1104
1105
1402
1404
1405
Rc 1/4”
Rc 3/8”
Rc 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
10
10
10
10
315
315
315
315
5058
5060
5062
5066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Zakonþení Stream-Line
s kink protektorem
10 315 5085
10 315 5086
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
10
10
10
10
315
315
315
315
1058
1060
1062
1066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x1 6 mm
VSUVKY SE ZÁBRANOU KROUCENÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
6.3 mm (1/4”)
7 mm (9/32”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
10 315 8152
10 315 8154
10 315 8452
R 1/4”
R 3/8”
NPT 1/4”
VnitĜní závit
10 315 8102
10 315 8402
Rc 1/4”
NPT 1/4”
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
VnitĜní závit
Zakonþení Stream-Line
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
315
315
315
315
315
5001
5002
5043
5004
5005
5 mm (3/16”)
6.3 mm (1/4”)
7 mm (9/32”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
315
315
315
315
315
315
315
5151
5152
5154
5155
5452
5454
5455
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
315
315
315
315
315
315
315
315
8012
8013
8014
8015
8068
8070
8072
8076
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
320
Série 320 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN, EUROSTANDARD 7.6 (7.4)
Rychlospojky Série 320 se vyznaþují originální konstrukcí ventilu s
vysokým prĤtokem, ze které vycházejí všechny další pneumatické
rychlospojky CEJN. Díky své popularitČ se Série 320 stala
evropskou normou. Výrobky z této série se snadno ovládají, k
jejich obsluze staþí jedna ruka, a vyznaþují se dlouhou životností.
Na vnČjších závitech rychlospojek a vsuvek je nanesena tČsnící
hmota. Existují také odlehþená provedení z hliníku (viz þást
Hliníkové rychlospojky v tomto katalogu).
Výrobky Série 320 v provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním
se rozpojují ve dvou fázích, aby se rychlospojka odvzdušnila a
minimalizovalo se nebezpeþí náhlého oddČlení dílĤ, které mĤže
zpĤsobit zranČní obsluhy. PlnČ automatický provoz zajišĢuje
snadné ovládání. Verze s bezpeþnostním odvzdušnČním odpovídá
normám ISO 4414 a EN 983.
V katalogu CEJN Kapaliny najdete informace o speciálních verzích
Série 320 s mosaznými vsuvkami (Série 321), prĤchozích vysokotlakých
provedeních (Série 322), dvoucestných odpojovaþích (Série 324) a
výrobcích z nerezavČjící oceli (Série 326).
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
STANDARDNÍ
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
7,6 mm (5/16”)
2100 l/min. (74.2 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
70.7 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
16
• MimoĜádnČ vysoká prĤtoková kapacita
• Snadné zapojení
• Pevné a odolné
PrĤtok, l/min. (CFM)
S BE ZPEý N O S T N Í M O DVZ DUŠNċNÍM
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Síla nutná ke spojení ..................
7,6 mm (5/16”)
1900 l/min. (67.1 CFM)
12 bar (174 PSI)
48 bar (696 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
64.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
GLOBÁLNÍ
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN, EUROSTANDARD 7.6 (7.4)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
RYCHLOSPOJKY S BEZPEýNOSTNÍM
ODVZDUŠNċNÍM
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
1002
1003
1009
1004
1005
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
9 mm
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
320
320
320
320
3002
3003
3004
3005
6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
1152
1154
1155
1452
1454
1455
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
VnitĜní závit
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
1202
1204
1205
1402
1404
1405
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
Zakonþení Stream-Line
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
1058
1060
1062
1063
1066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
10
10
10
10
320
320
320
320
3060
3062
3063
3066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Soft-Line
(str. 26)
10 320 3080
10 320 3082
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
5001
5002
5003
5004
5005
5 mm (3/16'')
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
5151
5152
5154
5155
5263
5264
5265
5451
5452
5454
5455
R 1/8''
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
320
320
5201
5202
5204
5205
5401
5402
5404
5405
G 1/8''
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
5058
5060
5062
5063
5066
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Hadicové zakonþení s pojistkou CEJN
10 320 5032
10 320 5034
10 320 5035
1/4"
3/8"
1/2"
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
VnČjší závit
10 320 8152
R 1/4"
Zakonþení Stream-Line
10
10
10
10
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Hadicové zakonþení CEJN-Lock
10 320 1032
10 320 1034
10 320 1035
1/4"
3/8"
1/2"
Soft-Line
(str. 26)
10
10
10
10
10
10
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
G 1/4"
G 3/8"
Hadicové zakonþení
Zakonþení Stream-Line
VnitĜní závit
320
320
320
320
320
320
1086
1087
1089
1090
1246
1247
HLINÍKOVÉ RYCHLOSPOJKY (str. 28)
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 320 1932
10 320 1934
10 320 1935
6.3 mm (1/4'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
VnitĜní závit
10 320 1942
10 320 1972
10 320 1974
G 1/4''
NPT 1/4”
NPT 3/8”
Zakonþení Stream-Line
10 320 1960
10 320 1962
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
PěIPOJENÍ MULTI-LINK (vícenásobné) (str. 30) ýíslo výr.
StĜední modul
19 902 1080
Výstupní modul
19 902 2080
19 902 2085
StĜední modul, Bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 1081
Výstupní modul, Bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 2081
19 902 2086
Zakonþení Stream-Line
Zakonþení
G 1/2"
NPT 1/2"
G 1/2"
NPT 1/2"
320
320
320
320
320
320
320
320
8002
8003
8004
8005
8060
8062
8063
8066
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Spojky
320
Série 320 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
17
1:1
342
Série 342 – Bezpeþnostní uzamþení
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN
18
• Funkce automatického bezpeþnostního uzamþení
• MimoĜádnČ vysoká prĤtoková kapacita
• Jednoruþní ovládání
Rychlospojky Série 342 jsou odolné vĤþi mimoĜádnČ hrubému zacházení ve
zvlášĢ nároþných aplikacích. Jednotlivé výrobky jsou zhotoveny z poniklované
mosazi s pojistným kroužkem z pozinkované kalené oceli. Na pĜání jsou k
dispozici rychlospojky s ocelovými styþnými plochami. Série nabízí široký
rozsah rychlospojek vþetnČ vsuvek s eliminací trhnutí hadice. Funkce
automatického bezpeþnostního uzamþení zabraĖuje neúmyslnému rozpojení.
Informace o celomosazném provedení (Série 341) najdete v katalogu CEJN Dýchací vzduch.
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot
Materiál rychlospojky...................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
PrĤtok vzduchu
7,4 mm (9/32”)
1950 l/min. (68.9 CFM)
35 bar (508 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
103.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
GLOBÁLNÍ
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
342
342
342
342
1002
1003
1004
1005
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
Hadicové zakonþení
10 342 5002
10 342 5004
10 342 5005
6.3 mm (1/4")
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
1152
1154
1155
1452
1454
1455
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
VnČjší závit
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
1202
1204
1205
1402
1404
1405
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
10
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
342
5152
5154
5155
5452
5454
5455
5556
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
M16x1.5
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
5202
5204
5205
5402
5404
5405
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line
10 342 5060
10 342 5062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 342 8004
10 342 8005
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Zakonþení Stream-Line
10 342 1060
10 342 1062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
408
Série 408 – Standardní
FINSKO, ŠVÉDSKO
Spojky
• Pevné a odolné
• Jednoruþní ovládání
• Malá síla nutná ke spojení
19
Rychlospojky Série 408 poskytují vysokou prĤtokovou kapacitu.
Jsou odolnČjší vĤþi vibracím než konkurenþní rychlospojky. Výrobky
z této série se hodí pro vakuové aplikace. K dispozici je celá Ĝada
rychlospojek vþetnČ vsuvek eliminujících trhnutí hadice.
Technické údaje
PrĤtok vzduchu
9,5 mm (3/8”)
3450 l/min. (121.8 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
160.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Jmenovitý prĤtokový prĤmČr......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ...................
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")
Hadicové zakonþení
VnČjší závit
10 408 1154
10 408 1155
10 408 1157
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
10
10
10
10
10
10
408
408
408
408
408
408
5002
5003
5004
5005
5006
5007
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")
VnČjší závit
10
10
10
10
408
408
408
408
5152
5154
5155
5157
R
R
R
R
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
10 408 1204
10 408 1205
10 408 1207
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
VnitĜní závit
10
10
10
10
408
408
408
408
5202
5204
5205
5207
G
G
G
G
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
10 408 1066
11 x 16 mm
Zakonþení Stream-Line
10 408 5066
11 x 16 mm
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
13
16
19
VnitĜní závit
Zakonþení Stream-Line
408
408
408
408
408
1003
1004
1005
1006
1007
408
408
408
408
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
(3/8")
(1/2")
(5/8")
(3/4")
1:1
410
Série 410 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN, EUROSTANDARD 10.4
Rychlospojky Série 410 jsou pĤvodním návrhem spoleþnosti
CEJN, který se stal evropským standardem. Výrobky této série lze
obsluhovat jednou rukou a vykazují dlouhou životnost. K dispozici
je široký rozsah rychlospojek vþetnČ vsuvek eliminujících trhnutí
hadice.
Výrobky Série 410 v provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním
se rozpojují ve dvou fázích, aby se rychlospojka odvzdušnila a
minimalizovalo se nebezpeþí náhlého samovolného rozpojení,
které mĤže zpĤsobit zranČní obsluhy. PlnČ automatický provoz
zajišĢuje snadné ovládání. Verze s bezpeþnostním odvzdušnČním
odpovídá normám ISO 4414 a EN 983 a její styþné plochy jsou
standardnČ vyrobeny z oceli.
V katalogu CEJN Kapaliny najdete informace o speciálních verzích
Série 410 s mosaznými vsuvkami (Série 411), prĤchozích vysokotlakých
provedeních (Série 412), oboustranném uzavírání (Série 414) a výrobcích
z nerezavČjící oceli (Série 416).
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
STANDARDNÍ
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
10,4 mm (13/32”)
3900 l/min. (137.7 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
105.2 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
20
• MimoĜádnČ vysoká prĤtoková kapacita
• PlnČ automatický provoz
• Pevné a odolné
PrĤtok, l/min. (CFM)
S BE ZPEý N O S T N Í M O DVZ DUŠNċNÍM
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Síla nutná ke spojení ..................
10,4 mm (13/32”)
3700 l/min. (130.7 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
145.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
GLOBÁLNÍ
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN, EUROSTANDARD 10.4
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
RYCHLOSPOJKY
ýíslo výr.
Zakonþení
RYCHLOSPOJKY S BEZPEýNOSTNÍM
ODVZDUŠNċNÍM
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
1003
1004
1005
1006
1007
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
Hadicové zakonþení
10 410 3005
10 410 3006
10 410 3007
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
410
1154
1155
1157
1454
1455
1457
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnČjší závit
10 410 3155
10 410 3157
R 1/2''
R 3/4''
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
410
1204
1205
1207
1404
1405
1407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
10 410 3204
10 410 3205
G 3/8''
G 1/2''
Zakonþení Stream-Line
10 410 1066
11 x 16 mm
Zakonþení Stream-Line
10 410 3066
11 x 16 mm
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
410
5002
5003
5004
5005
5006
5007
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
13
16
19
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
410
410
5152
5154
5155
5157
5454
5455
5457
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
10
410
410
410
410
410
410
410
5202
5204
5205
5207
5404
5405
5407
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
Zakonþení Stream-Line
10 410 5066
410
410
410
410
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
11 x 16 mm
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Spojky
410
Série 410 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
21
(3/8'')
(1/2'')
(5/8'')
(3/4'')
1:1
430
Série 430 – Standardní
A-A-59439 (BÝVALÁ U.S. NORMA MIL C 4109 3/8"), ISO 6150 B
22
• Malé vnČjší rozmČry
• Vysoká prĤtoková kapacita
• Jednoruþní ovládání
Rychlospojky Série 430 jsou snadno uchopitelné a ke spojení vyžadují
pouze malou sílu. Série nabízí široký rozsah rychlospojek vþetnČ
vsuvek eliminujících trhnutí hadice. Rychlospojky mají menší vnČjší
rozmČry než konkurenþní výrobky.
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
PrĤtok vzduchu
8,2 mm (5/16”)
2350 l/min. (83.0 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
110.8 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
FRANCIE, SEVERNÍ AMERIKA, NORSKO
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
1003
1004
1005
1006
1007
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
Hadicové zakonþení
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
430
1154
1155
1157
1454
1455
1457
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
10
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
430
5002
5003
5004
5005
5006
5007
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
430
1204
1205
1207
1404
1405
1407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
10
10
10
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
430
430
430
5152
5154
5155
5157
5452
5454
5455
5457
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
10
10
430
430
430
430
430
430
430
430
5202
5204
5205
5207
5402
5404
5405
5407
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
Zakonþení Stream-Line
10 430 5066
11 x 16 mm
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 430 8005
10 430 8007
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
VnitĜní závit
Zakonþení Stream-Line
10 430 1066
11 x 16 mm
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
442
Série 442 – Bezpeþnostní uzamþení
ORIGINÁLNÍ NORMA CEJN
GLOBÁLNÍ
Spojky
• Funkce automatického bezpeþnostního uzamþení
• MimoĜádnČ vysoká prĤtoková kapacita
• Jednoruþní ovládání
23
Rychlospojky Série 442 jsou odolné vĤþi mimoĜádnČ hrubému zacházení pĜi
zvlášĢ nároþném použití. Jednotlivé výrobky jsou zhotoveny z poniklované
mosazi s pojistným kroužkem z pozinkované kalené oceli. Na pĜání jsou k
dispozici rychlospojky s ocelovými styþnými plochami. Série nabízí široký rozsah
rychlospojek vþetnČ vsuvek eliminujících trhnutí hadice. Funkce automatického
bezpeþnostního uzamþení zabraĖuje neúmyslnému rozpojení.
Informace o celomosazném provedení (Série 441) najdete v katalogu CEJN Dýchací
vzduch.
Technické údaje
PrĤtok vzduchu
10,4 mm (13/32”)
3950 l/min. (139.5 CFM)
35 bar (508 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
169.6 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
PrĤtok, l/min. (CFM)
RY C H L O S P O JKY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
1003
1004
1005
1006
1007
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
Hadicové zakonþení
10 442 5005
10 442 5006
10 442 5007
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
1154
1155
1157
1454
1455
1457
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnČjší závit
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
1204
1205
1207
1404
1405
1407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
10
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
442
5152
5154
5155
5157
5454
5455
5457
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
5204
5205
5207
5404
5405
5407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10
10
10
10
10
13
16
19
442
442
442
442
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
(3/8'')
(1/2'')
(5/8'')
(3/4'')
1:1
550
Série 550 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
A-A-59439 (BÝVALÁ U.S. NORMA MIL C 4109 1/2"), ISO 6150 B
Rychlospojky Série 550 jsou snadno uchopitelné a ke spojení
vyžadují pouze malou sílu. Jsou menší a kompaktnČjší a mají
vyšší prĤtoky než srovnatelné výrobky. PĜi rozpojení rychlospojek
Série 550 vzniká mimoĜádnČ nízká hladina hluku. Série obsahuje
vsuvky eliminující trhnutí hadice.
Výrobky Série 550 v provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním
se rozpojují ve dvou fázích, aby se rychlospojka odvzdušnila a
minimalizovalo se nebezpeþí náhlého samovolného rozpojení,
které mĤže zpĤsobit zranČní obsluhy. Unikátní symetrický design
ventilu mimoĜádnČ usnadĖuje zapojení bez ohledu na tlak v
systému. Bezpeþnostní verze je rovnČž ideální pro vícenásobné
pĜipojování, napĜíklad rozvadČþové aplikace, vyžadující malou sílu
potĜebnou ke spojení. Odpovídá normám ISO 4414 a EN 983.
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
STANDARDNÍ
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Materiál vsuvky.............................
Síla nutná ke spojení ..................
11 mm (7/16”)
3750 l/min. (132.4 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
Pozinkovaná kalená ocel
145.0 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
24
• Pevné a odolné
• MimoĜádnČ snadné zapojení
• Jednoruþní ovládání
PrĤtok, l/min. (CFM)
S BE ZPEý N O S T N Í M O DVZ DUŠNċNÍM
PrĤtok vzduchu
Technické údaje
Nominální prĤtokový prĤmČr ......
PrĤtoková kapacita ......................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Rozsah teplot................................
Materiál rychlospojky .................
Síla nutná ke spojení ..................
11 mm (7/16”)
3000 l/min. (106.0 CFM)
16 bar (232 PSI)
64 bar (928 PSI)
-20°C – +80°C (-4°F – +176°F)
Poniklovaná mosaz/ocel
68.6 N
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spojky
FRANCIE, SEVERNÍ AMERIKA, NORSKO
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
A-A-59439 (BÝVALÁ U.S. NORMA MIL C 4109 1/2"), ISO 6150 B
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
RY C H L O S P O J KY
ýíslo výr.
Zakonþení
RYCHLOSPOJKY S BEZPEýNOSTNÍM
ODVZDUŠNċNÍM
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 550 1004
10 550 1005
10 550 1007
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
3155
3157
3454
3455
3457
R 1/2”
R 3/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
550
1154
1155
1157
1454
1455
1457
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
3205
3207
3404
3405
3407
G 1/2”
G 3/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
550
1204
1205
1207
1404
1405
1407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
VSUVKY
ýíslo výr.
Zakonþení
VSUVKY ELIMINUJÍCÍ TRHNUTÍ HADICE
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 550 5004
10 550 5005
10 550 5007
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
Hadicové zakonþení
10 550 8005
10 550 8007
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
550
550
550
5152
5154
5155
5157
5452
5454
5455
5457
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 1/4''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
5204
5205
5404
5405
5407
G 3/8''
G 1/2''
NPT 3/8''
NPT 1/2''
NPT 3/4''
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Spojky
550
Série 550 – Standardní & bezpeþnostní odvzdušnČní
25
Rychlospojky Soft-Line
Rychlospojky Soft-Line
26
Protektory rychlospojek Soft-Line
jako ochrana aplikací
Soft-Line protektory CEJN "zmČkþují" hrany rychlospojek, takže
je menší pravdČpodobnost poškrábání nebo poškození okolních
souþástí a povrchĤ. Chrání také rychlospojky pĜed nárazem a
prodlužují jejich životnost.
Protektory Soft-Line se dodávají ve dvou provedeních:
• Integrované – Trvale pĜipevnČné k rychlospojkám bČhem jejich výroby
• Jako pĜíslušenství – Urþené k dodateþné montáži na rychlospojky
Protektor v provedení jako pĜíslušenství je možné na rychlospojku kdykoli
snadno namontovat – montážní nástroj se nasadí pĜes pĜední hranu
rychlospojky, kryt se natáhne na montážní nástroj a z nČj
se pĜetáhne na rychlospojku.
Styl pĜíslušenství
Provedení s integrovaným bezpeþnostním
odvzdušnČním a pĜídavným
kink protektorem
Integrované standardní provedení
Rychlospojky Soft-Line
INTEGROVANÉ
Série 300 (str. 10)
ýíslo výr.
Stream-Line, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 300 3080
10 300 3082
Zakonþení
Série 310 (str. 13)
ýíslo výr.
Zakonþení
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
Stream-Line
10 310 1083
10 310 1084
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VnitĜní závit
10
10
10
10
G 1/4"
G 3/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
310
310
310
310
1240
1241
1446
1447
Rychlospojky Soft-Line
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních
výrobcích najdete na str. 67-74.
27
Stream-Line, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 310 3080
10 310 3082
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
VnitĜní závit, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 310 3234
G 3/8"
Série 320 (str. 16)
ýíslo výr.
Zakonþení
P ě ÍSLU Š E N S TV Í
Hadicové zakonþení
10 320 1086
10 320 1087
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Protektory jako pĜíslušenství
Zakonþení Stream-Line
10 320 1089
10 320 1090
6.5 x10 mm
8 x 12 mm
VnitĜní závit
10 320 1246
10 320 1247
G 1/4"
G 3/8"
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Montážní nástroj
Hadicové zakonþení, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 320 3086
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Kink protektory
VnitĜní závit, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 320 3234
G 3/8"
19 900 7000
Protektory v provedení pĜíslušenství se dodávají v baleních
po 10 kusech vþetnČ montážního nástroje a návodu k montáži.
Jsou kompatibilní se všemi standardními rychlospojkami Sérií
300, 303, 310, 315, 320 a 342.
Stream-Line, bezpeþnostní odvzdušnČní 10 320 3080
10 320 3082
10 320 3085
10 320 3087
Hadicové zakonþení ýíslo výr.
19 900 7050
6.5 x 10.0
8.0 x 12.0
Kink protektory je možné použít pro všechna pĜipojení
Stream-Line s odpovídajícím rozmČrem hadice. Kink protektory
se prodávají samostatnČ a lze je vymČĖovat bČhem provozu
pomocí pĜevleþné matice na pĜipojení Stream-Line.
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
10 300 4010
10 300 4012
Hliníkové rychlospojky
Hliníkové rychlospojky
28
Když lehkost a kvalita
mají pĜednost
Malé nebo lehké pneumatické nástroje vyžadují rychlospojky se
stejnými vlastnostmi. Standardní mosazné rychlospojky mohou
lehké nástroje zatČžovat. Hliníkové rychlospojky CEJN Série
320 udržují tyto sestavy nástrojĤ takové, jaké mají být – lehké.
Hliníkové rychlospojky Série 320 vycházejí z prokazatelného úspČchu populárních
mosazných rychlospojek Série 320 CEJN. Poskytují tutéž vysokou prĤtokovou
kapacitu a maximální tlak 16 bar (232-PSI) jako standardní rychlospojky Série 320,
ale pĜi pouze poloviþní hmotnosti.
Hliníkové rychlospojky CEJN váží o 50% ménČ než standardní rychlospojky CEJN
Série 320 a až o 70% ménČ než jiné tradiþní rychlospojky na trhu.
Srovnání hmotnosti
CEJN Série 320 hliníkové
CEJN Série 320 standardní
BČžná rychlospojka X se stejným prĤtokem
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
gram
Vysoce výkonný hliník
I když je hliník váhovČ lehký materiál, není nijak pozadu,
pokud jde o výkon. Hliník je pĜiibližnČ o 68% lehþí než
mosaz, pĜesto je odolný a má dlouhou životnost.
A protože jsou z neželezného materiálu, vykazují navíc
hliníkové rychlospojky Série 320 nízké magnetické rušení
Ergonomicky správné
Menší a lehþí pneumatické nástroje jsou stále populárnČjší,
protože pĜispívají k prevenci úrazĤ a únavy pracovníkĤ.
Používají se také k vylepšení komfortu obsluhy pĜi práci v
nepĜíznivých polohách nebo pĜi opakujících se þinnostech.
Hliníkové rychlospojky
a nevytváĜejí jiskry.
Hliníkové rychlospojky Série 320 pouze nepatrnČ zvyšují
celkovou pracovní hmotnost pneumatických nástrojĤ.
Hliníkové rychlospojky
GLOBÁLNÍ
SÉRIE 320 (str. 16)
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicové zakonþení
10 320 1932
10 320 1934
10 320 1935
6.3 mm (1/4'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
VnitĜní závit
10 320 1942
10 320 1972
10 320 1974
G 1/4''
NPT 1/4”
NPT 3/8”
Zakonþení Stream-Line
10 320 1960
10 320 1962
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
29
Systém Multi-Link
Systém Multi-Link
30
Flexibilní systém vícenásobných
vývodĤ šetĜí þas a prostor
Systém CEJN Multi-Link usnadĖuje zapojení a rozpojení
modulĤ v uspoĜádaném a kompaktním provedení.
Pro nasazení v aplikacích s vČtším poþtem vývodĤ se používá modulární
systém rozvadČþĤ vzduchu (nebo vody), složený až ze šesti jednotek a tvoĜící
flexibilní systém rozvodu vzduchu.
PĜedstavuje organizovaný systém, který nepotĜebuje kolínka, rozdvojky, spojky
a vsuvky, které mohou vytváĜet chaotické konfigurace rozvodĤ. Systém je
vhodný pro rozvody stlaþeného vzduchu v nových aplikacích i v existujících
nedobĜe uspoĜádaných systémech.
Systém CEJN Multi-Link nabízí pĜi spojování Ĝadu
alternativ a výhod:
Systém Multi-Link lze použít pro stlaþený vzduch nebo vodu z libovolného konce. PĜi
použití oddČlovací pĜepážky lze do téhož rozvadČþe dodávat dva rozdílné tlaky (nebo
média). Pro každý rozvadČþ nebo úplnou sestavu modulĤ se musí použít jak vstupní,
tak i výstupní vývod.
Úspora energie – Systém je utČsnČn nitrilovými tČsnícími kroužky, zabraĖujícími
netČsnostem mezi moduly. Možnost umístČní modulĤ v libovolných úhlech pomáhá snížit
pravdČpodobnost tvoĜení smyþek na hadicích a zajistit nerušené proudČní vzduchu.
Úspora místa – Schopnost úspory místa pĜispívá k užiteþnosti systému Multi-Link. I
pĜi použití maximálního poþtu modulĤ (nedoporuþuje se více než šest) je celý systém
dlouhý pouze 23 cm. Sestava se stejným poþtem distribuþních míst, používající
standardní ocelová kolena, vsuvky a rozdvojky, je dlouhá asi 60 cm.
Snadná údržba – PĜidání nebo zmČna modulu je rychlá a jednoduchá, staþí jen:
– Odšroubovat stávající moduly
– Otoþit moduly o 180° a vytáhnout je
– Vložit nový modul, otoþit jej o 180° a zašroubovat
Hospodárnost – Rychlospojky zabudované v systému v kombinaci s dobou
sestavení a montáže, která se pohybuje pouze v minutách, nikoli v hodinách, dČlají
ze systému Multi-Link hospodárnou metodu rozvodu vzduchu.
OddČlovací pĜepážka
(PĜi použití zastavovacího ventilu lze do téhož
rozvadČþe dodávat dva rozdílné tlaky nebo média).
Hadice Stream-Line
Záslepka
Zakonþení Stream-Line
Krycí matice
Vstupní modul
StĜední modul
Výstupní modul
Systém Multi-Link
Univerzální – Systém Multi-Link poskytuje témČĜ nekoneþný poþet možných
kombinací. V nabídce jsou moduly s:
– rychlospojkami Eurostandard 7.6 ve standardním provedení a v provedení s
bezpeþnostním odvzdušnČním
– rychlospojkami A-A 59439 (bývalá U.S. norma MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B ve
standardním provedení a v provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním
– rychlospojkami ARO 210 Interchange ve standardním provedení a v provedení s
bezpeþnostním odvzdušnČním
– rĤznými závity, nabízející tak velmi široký rozsah možných pĜipojení
31
Rychlospojky Multi-Link
GLOBÁLNÍ
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
Série 300 (str. 10)
ýíslo výr.
Zakonþení
StĜední modul, bezpeþnostní odvzdušnČní 19 902 1061
Výstupní modul, bezpeþnostní odvzdušnČní 19 902 2061
G 1/2"
NPT 1/2"
Systém Multi-Link
19 902 2066
Technické údaje
Max. pracovní tlak ........................ 10 bar (145 PSI)
Rozsah teplot................................ -30°C - +100°C (-22°F - +212°F)
Materiál .......................................... Poniklovaná mosaz
Série 310 (str. 13)
ýíslo výr.
StĜední modul
19 902 1070
Výstupní modul
19 902 2070
19 902 2075
StĜední modul, bezpeþnostní odvzdušnČní
19 902 1071
Zakonþení
G 1/2"
NPT 1/2"
32
Výstupní modul, bezpeþnostní odvzdušnČní 19 902 2071
19 902 2076
Série 320 (str. 16)
ýíslo výr.
StĜední modul
19 902 1080
Výstupní modul
19 902 2080
19 902 2085
Zakonþení
G 1/2"
NPT 1/2"
G 1/2"
NPT 1/2"
MODULY & Pě ÍSLU Š E N S TV Í
Hadicové zakonþení ýíslo výr.
StĜední modul, vnitĜní závit
19 902 1025
19 902 1045
G 1/2"
NPT 1/2"
Výstupní modul, vnitĜní závit
19 902 2025
19 902 2045
G 1/2"
NPT 1/2"
Vstupní modul
19 902 0025
19 902 0045
G 1/2"
NPT 1/2"
OddČlovací pĜepážka
19 902 3000
Záslepka s tČsnícím kroužkem
19 900 4335
19 900 4345
G 1/2”
NPT 1/2"
Zakonþení Stream-Line 11 x 16 mm
19 958 1615
19 958 1645
R 1/2"
NPT 1/2"
Hadice Stream-Line 11 x 16 mm,
100 m balení
19 958 1600
StĜední modul, bezpeþnostní odvzdušnČní 19 902 1081
Výstupní modul, bezpeþnostní odvzdušnČní 19 902 2081
19 902 2086
G 1/2"
NPT 1/2"
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Sestavené kombinace hadic a
rychlospojek k okamžitému použití
Hadicové komplety
Hadicové sady
33
Hadicové komplety firmy CEJN pĜedstavují snadný a pohodlný
zpĤsob, jak získat odpovídající kombinaci hadice a rychlospojek
pro pneumatické aplikace.
Každý komplet obsahuje polyuretanovou hadici CEJN, rychlospojky Stream-Line,
vsuvky a otoþné þepy a tvoĜí opakovanČ použitelné utČsnČné hadicové pĜipojení.
Každý komplet je pĜipraven k okamžitému použití bez
potĜeby jakýchkoli nástrojĤ a zákazníci mají
jistotu, že žádný díl nechybí. Jednotlivé
komplety jsou použitelné opakovanČ, jsou
vzduchotČsné a není tĜeba je následnČ
dotahovat. Koncepce hadicových kompletĤ
rovnČž zjednodušuje objednávání,
protože k objednávce nČkolika
výrobkĤ je potĜeba pouze
jedno objednací þíslo.
Vsuvka Stream-Line
Polyuretanová hadice
Rychlospojka Stream-Line
1:1
PrĤtok vzduchu
PUR hadicové komplety – se Sérií 300
Hadice 5x8 mm
Hadice 6,5x10 mm
Hadice 8x12 mm
Hadice 11x16 mm
ARO 210 STANDARDNÍ
BENELUX, SEVERNÍ AMERIKA, ŠVÝCARSKO
Technické údaje
RozmČr (vnitĜní prĤmČr x vnČjší prĤmČr mm) .. 5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
Délka ..................................................... Od 2 do 20 m (od 6,5 do 65,.5 ft)
Max. pracovní tlak ............................... Spirálová 10 bar (145 PSI), rovná 16 bar (232 PSI)
Hadice................................................... Rovná opletená neho spirálová
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spirálová 2 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
(1.4)
0
100
200
(3.5)
300
(7.1)
(10.6)
400
500
(14.1)
(17.7)
600
(21.2)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Hadicové komplety
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spirálová 4 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
100
200
(3.5)
(7.1)
300
(10.6)
400
500
(14.1)
(17.7)
600
(21.2)
PrĤtok, l/min. (CFM)
SÉRIE 300
Pracovní délka
VnitĜní prĤm. x
vnČjší prĤm. (mm)
Standardní
Bezpeþnostní
odvzdušnČní
Spirálová
2m
5x8
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9977
19 958 9946
19 958 9996
19 958 9739
-
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Rovná opletená 7,5 m, spirálová 6 m
34
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
6m
8m
5x8
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9980
19 958 9948
19 958 9975
19 958 9740
19 958 9712
5x8
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9982
19 958 9952
19 958 9960
19 958 9741
19 958 9713
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
19 958 9742
19 958 9714
19 958 9782
958
958
958
958
9984
9956
9961
9813
0
100
(3.5)
200
300
(7.1)
(10.6)
400
(14.1)
500
(17.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Rovná opletená 10 m, spirálová 8 m
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
4m
0.1
(1.4)
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
7,5 m
6.5 x 10
19 958 9994
10 m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9959
19 958 9802
19 958 9793
19 958 9704
15 m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9995
19 958 9842
19 958 9794
19 958 9705
8 x 12
19 958 9790
19 958 9796
20 m
0.1
-
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Rovná opletená 20 m
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Rovná opletená
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
1:1
PrĤtok vzduchu
PUR hadicové komplety – se Sérií 310
Hadice 5x8 mm
Hadice 6,5x10 mm
Hadice 8x12 mm
Hadice 11x16 mm
A-A 59439 (bývalá U.S. norma MIL C 4109 1/4"), ISO 6150 B
BENELUX, FRANCIE, SEVERNÍ AMERIKA, NORSKO, ŠVÝCARSKO
Technické údaje
RozmČr (vnitĜní prĤmČr x vnČjší prĤmČr mm) .. 5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
Délka ..................................................... Od 2 do 20 m (od 6,5 do 65,.5 ft)
Max. pracovní tlak ............................... Spirálová 10 bar (145 PSI), rovná 16 bar (232 PSI)
Hadice................................................... Rovná opletená nebo spirálová
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spirálová 2 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
800
(28.2)
PrĤtok, l/min. (CFM)
0.5
(7.2)
Hadicové komplety
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Rovná opletená 5 m, spirálová 4 m
0.6
(8.7)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
400
(10.6)
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
SÉRIE 310
Pracovní délka
VnitĜní prĤm. x
vnČjší prĤm. (mm)
Standardní
Bezpeþnostní
odvzdušnČní
Spirálová
2m
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9923
9927
9931
9935
-
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9924
9928
9932
9936
19 958 9709
-
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9925
9929
9933
9937
19 958 9710
-
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9926
9930
9934
9938
19 958 9711
-
5m
8 x 12
-
19 958 9700
10 m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9600
19 958 9832
19 958 9701
8 x 12
19 958 9833
19 958 9702
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spirálová 6 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
8m
Rovná opletená
15 m
20 m
8 x 12
19 958 9822
-
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
Rovná opletená 10 m, spirálová 8 m
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
6m
0
PrĤtok, l/min. (CFM)
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
400
(10.6)
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Rovná opletená 20 m
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
4m
0.1
(1.4)
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
35
1:1
PrĤtok vzduchu
PUR hadicové komplety – se Sérií 320
Hadice 5x8 mm
Hadice 6,5x10 mm
Hadice 8x12 mm
Hadice 11x16 mm
CEJN, EURONORMA 7.6 (7.4)
GLOBÁLNÍ
Technické údaje
RozmČr (vnitĜní prĤmČr x vnČjší prĤmČr mm) ..... 5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
Délka ..................................................... Od 2 do 20 m (od 6,5 do 65,.5 ft)
Max. pracovní tlak ............................... Spirálová 10 bar (145 PSI), rovná až 16 bar (232 PSI)
Hadice................................................... Rovná opletená nebo spirálová
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Spirálová 2 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
(1.4)
0
200
400
(7.1)
600
(14.1)
(21.2)
800
1000
(28.2)
(35.3)
1200
(43.4)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Hadicové komplety
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Rovná opletená 5 m, spirálová 4 m
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
0
200
400
(7.1)
600
(14.1)
800
(21.2)
1000
(28.2)
(35.3)
PrĤtok, l/min. (CFM)
SÉRIE 320
Pracovní délka
VnitĜní prĤm. x
vnČjší prĤm. (mm)
Standardní
Bezpeþnostní
odvzdušnČní
Spirálová
2m
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9907
9910
9914
9917
19 958 9763
19 958 9762
19 958 9767
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9903
9904
9905
9906
19 958 9764
19 958 9706
19 958 9768
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9908
9912
9915
9918
19 958 9765
19 958 9707
19 958 9769
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19
19
19
19
958
958
958
958
9909
9913
9916
9919
19 958 9766
19 958 9708
19 958 9770
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Rovná opletená 7,5 m, spirálová 6 m
36
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
6m
8m
8 x 12
-
19 958 9897
7,5 m
8 x 12
19 958 9884
-
10 m
15 m
20 m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9882
19 958 9829
19 958 9737
19 958 9771
19 958 9898
19 958 9738
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9830
19 958 9748
19 958 9772
19 958 9899
19 958 9775
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9831
19 958 9894
19 958 9773
19 958 9774
19 958 9776
400
(7.1)
600
(14.1)
800
(21.2)
(28.2)
1000
(35.3)
Rovná opletená 10 m, spirálová 8 m
0.6
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
(3.5)
(7.1)
(10.6) (14.1) (17.7)
(21.2)
(24.7) (28.2) (31.8)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Rovná opletená 20 m
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
5m
200
(8.7)
(1.4)
Rovná opletená
0
PrĤtok, l/min. (CFM)
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
4m
0.1
(1.4)
0.6
(8.7)
0.5
(7.2)
0.4
(5.8)
0.3
(4.2)
0.2
(2.9)
0.1
(1.4)
100
(3.5)
200
(7.1)
300
(10.6)
400
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Ostatní hadicové komplety
RYCHLOSPOJKY, VSUVKY A PěÍSLUŠENSTVÍ
PĜipojení 1: Krátký konec
PĜipojení 2: Dlouhý konec
RozmČr vnitĜ.
prĤm. x vnČj.prĤm.
PĜipojení 1
PĜipojení 2
ý. dílu
2m
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
19
19
19
19
958
958
958
958
9978
9947
9997
9807
4m
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
19
19
19
19
958
958
958
958
9965
9949
9967
9810
6m
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
R
R
R
R
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
otoþné
otoþné
otoþné
otoþné
19
19
19
19
958
958
958
958
9983
9954
9998
9812
8m
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
R 1/4” otoþné
R 1/4” otoþné
R 3/8” otoþné
R 1/4” otoþné
R 1/4” otoþné
R 3/8” otoþné
19 958 9985
19 958 9957
19 958 9809
PĜipojení 1
PĜipojení 2
ý. dílu
OTOýNÉ ŠROUBENÍ SE ZÁVITEM
PEVNÉ ŠROUBENÍ SE ZÁVITEM RozmČr vnitĜ.
prĤm. x vnČj.prĤm.
2m
6.5 x 10 mm
R 1/4”
R 1/4”
19 958 9987
4m
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
19 958 9988
19 958 9805
19 958 9885
6m
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R
R
R
R
R
R
R
R
19
19
19
19
8m
5 x 8 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
RozmČr vnitĜ.
PĜipojení 1
prĤm. x vnČj.prĤm.
HADICOVÉ KOMPLETY S
OFUKOVACÍ PISTOLÍ
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
PĜipojení 2
958
958
958
958
9857
9955
9804
9860
19 958 9866
19 958 9801
19 958 9862
Popis
vzd. pistole
ý. dílu
2m
6.5 x 10 mm
320 vsuvka R 1/4”
208 Star-Tip
Ofukovacípistole s odnímatelnou trubicí
4m
5 x 8 mm
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
6.5 x 10 mm
6.5 x 10 mm
6.5 x 10 mm
320 vsuvka
320 vsuvka
R 1/4”
320 vsuvka
310 vsuvka
320 vsuvka
R 1/4”
R 1/4”
320 vsuvka
320 rychlospojka
310 rychlospojka
320 rychlospojka
208
208
208
208
208
208
standardní
Star-Tip
standardní
standardní
standardní
Star-Tip
Vsuvka na dlouhém konci hadice
Vsuvka namontována na ofukovací pistoli
Vsuvka namontována na ofukovací pistoli
19
19
19
19
19
10 320 1152 + Vsuvka namontována na ofukovací pistoliu 19
958
958
958
958
958
958
9871
9872
9639
9901
9911
9746
6m
5 x 8 mm
5 x 8 mm
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
6.5 x 10 mm
6.5 x 10 mm
320 vsuvka
R 1/4”
R 1/4”
300 vsuvka
320 vsuvka
320 vsuvka
R 1/4”
310 vsuvka
R 1/4” otoþné
R 1/4”
320 rychlospojka
320 rychlospojka
208
208
208
208
208
208
standardní
standardní
standard
Star-Tip
Star-Tip
standardní
Clonová vzduchová tryska
Vsuvka na dlouhém konci hadice
Ofukovací pistole s odnímatelnou trubicí
Ofukovací pistole s odnímatelnou trubicí
Vsuvka namontována na ofukovací pistoli
Vsuvka namontována na ofukovací pistoli
958
958
958
958
958
958
9645
9652
9671
9658
9760
9761
19 958 9654
19
19
19
19
19
19
RozmČr vnitĜ.
prĤm. x vnČj.prĤm.
PĜipojení 1
PĜipojení 2
Popis
ý. dílu
2m
5 x 8 mm
8 x 12 mm
R 1/4” otoþné
R 3/8”
320 rychlospojka
320 rychlospojka
-
19 958 9895
19 958 9726
4m
5 x 8 mm
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
303 vsuvka
320 vsuvka
303 vsuvka
R 3/8”
303 rychlospojka
R 1/4” otoþné
303 rychlospojka
320 rychlospojka
-
19
19
19
19
6m
8 x 12 mm
11 x 16 mm
11 x 16 mm
410 vsuvka
R 1/2” otoþné
NPT 1/2” otoþné
410 rychlospojka
320 rychlospojka
320 rychlospojka
-
19 958 9836
19 958 9725
19 958 9729
8m
8 x 12 mm
430 vsuvka
430 rychlospojka
Otoþná spojení
19 958 9821
DALŠÍ HADICOVÉ KOMPLETY
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
958
958
958
958
9655
9896
9656
9727
Hadicové komplety
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
37
Hadice
Hadice
Když hmotnost a flexibilita jsou
hlavními požadavky
38
Díky rozsáhlé nabídce hadic v kombinaci se širokou škálou
rychlospojek, vsuvek a adaptérĤ najdete u firmy CEJN vše
potĜebné pro sestavy pneumatických hadic.
V ĜadČ hadic nabízí CEJN rĤzná provedení polyuretanových (PUR) hadic podle
požadavkĤ konkrétních aplikací, vþetnČ rovných opletených, rovných neopletených
a spirálových neopletených.
PUR hadice CEJN jsou odlehþené a mimoĜádnČ flexibilní s vynikající schopností
svinování, takže jsou dokonalým partnerem pro malé a odlehþené
pneumatické nástroje.
Jsou odolné vĤþi odČru, proti nárazĤm a mají též dobrou odolnost v
tahu a trhu.
Díky dlouhodobé životnosti a vynikající kvalitČ není nutné PUR
hadice CEJN vymČĖovat. Ve skuteþnosti zĤstávají PUR hadice
CEJN ohebné i po nároþném používání a vydrží až desetkrát
více než bČžné hadice z PVC.
Rovná hadice
OPLETENÁ
• Lehká a ohebná
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm
a dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i pĜi stárnutí
Rovná opletená hadice CEJN pĜedstavuje vynikající volbu pro aplikace
vyžadující maximální pracovní tlak do 16 barĤ (232 PSI). Vyznaþuje
se širokým rozsahem teplot a vysokou odolností vĤþi tahu, trhu a
nárazu. Hadice se snadno vrací do pĤvodní podoby a má vynikající
odolnost proti otČru.
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
9,5 x 13,5 mm
11 x 16 mm
Pracovní tlak
16
(232)
14
(203)
12
(174)
10
(145)
8
(116)
Hadice
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ... 6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16, 13x18
Max. pracovní tlak ........................ Do 16 bar (232 PSI)
Materiál .......................................... Polyuretan na esterové bázi, zesílený
polyesterovým vláknem
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
18
x vnČj. prĤm.
(261)
Technické údaje
6
(87)
4
13 x 18 mm
Polyuretan na esterové bázi
Oplet polyesterovým vláknem
Polyuretan na esterové bázi
(58)
2
(29)
0
-30oo -20o o -10o o
(-22 )
(-4 )
(14 )
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
39
HADICE, vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. (mm)
ý. dílu
6.5 x 10
19
19
19
19
958
958
958
958
8 x 12
19
19
19
19
958
958
958
958
Délka (m)*
Pracovní tlak (20oC, 68oF)
Tlak roztržení (20oC, 68oF)
1000
1020
1021
1051
100
50
25
10
16
16
16
16
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
232
232
232
232
PSI
PSI
PSI
PSI
64
64
64
64
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
928
928
928
928
PSI
PSI
PSI
PSI
1200
1220
1221
1251
100
50
25
10
16
16
16
16
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
232
232
232
232
PSI
PSI
PSI
PSI
64
64
64
64
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
928
928
928
928
PSI
PSI
PSI
PSI
9.5 x 13.5
19 958 1350
19 958 1370
100
50
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
48 bar / 696 PSI
48 bar / 696 PSI
11 x 16
19
19
19
19
1600
1638
1621
1651
100
50
25
10
12
12
12
12
48
48
48
48
13 x 18
19 958 1801
50
958
958
958
958
*Prodává se v pĜedem naĜezaných délkách podle specifikace ve sloupci Délka.
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
174
174
174
174
PSI
PSI
PSI
PSI
10 bar / 145 PSI
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
696
696
696
696
PSI
PSI
PSI
PSI
40 bar / 580 PSI
Rovná hadice
NEOPLETENÁ
• Vhodná pro fitinky zapojované zastrþením
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm a
dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i pĜi stárnutí
Rovná neopletená hadice CEJN pĜedstavuje vynikající volbu pro
aplikace vyžadující maximální pracovní tlak do 10 barĤ (145 PSI).
Je lehká a pružná a nabízí vysokou odolnost vĤþi tahu, trhu a nárazu.
Hadice se snadno vrací do pĤvodního tvaru.
Technické údaje
Hadice
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ... 6,5x10, 8x12, 9,5x13.5, 11x16
Max. pracovní tlak ........................ 10 bar (145 PSI)
Materiál .......................................... Polyuretan na esterové bázi, schváleno FDA
4 x 6 mm
5 x 8 mm
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
12
x vnČj. prĤm.
(174)
Pracovní tlak
10
(145)
8
(116)
6
(87)
4
(58)
2
(29)
0
-30oo -20o o -10o o
(-22 )
(-4 )
(14 )
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
40
HADICE, vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. (mm)
ý. dílu
Pracovní tlak (20oC, 68oF)
Tlak roztržení (20oC, 68oF)
4x6
19 958 0702
10 bar / 145 PSI
25 bar / 362 PSI
5x8
19 958 0802
10 bar / 145 PSI
25 bar / 362 PSI
6.5 x 10
19 958 1002
10 bar / 145 PSI
25 bar / 362 PSI
8 x 12
19 958 1202
10 bar / 145 PSI
25 bar / 362 PSI
11 x 16
19 958 1602
10 bar / 145 PSI
25 bar / 362 PSI
Poznámka: Hadice se prodávají v metráži; celá role mČĜí 100 metrĤ.
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Elektrovodivá hadice
ROVNÁ OPLETENÁ
• Rozptyluje výboj statické elektĜiny
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm
a dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i pĜi stárnutí
Elektrovodivá hadice CEJN obsahuje integrovaný vodiþ, který rozptyluje
výboj statické elektĜiny a minimalizuje bludné jiskry. Pro zabezpeþení
správné funkce musí být integrovaný vodiþ po montáži v kontaktu s
hadicovou rychlospojkou. Jedná se o vynikající volbu pro aplikace, ve
kterých použité médium vytváĜí nadmČrný statický náboj nebo kde by
výboj statické elektĜiny mohl zpĤsobit výbuch nebo škodu. Hadice se
vyznaþuje vysokou odolností vĤþi pĜetržení, tahu a odČru a mimoĜádnČ
vysokou odolností vĤþi nárazu. Hadice se snadno vrací do pĤvodního tvaru.
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ... 6,5x10, 8x12, 11x16
Max. pracovní tlak ........................ Do 16 bar (232 PSI)
Materiál .......................................... Polyuretan na esterové bázi,
zesílený polyesterovým vláknem; schváleno FDA
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
18
x vnČj. prĤm.
(261)
Technické údaje
Pracovní tlak
16
(232)
14
(203)
12
(174)
10
(145)
8
Hadice
(116)
6
(87)
4
Polyuretan na esterové bázi
Vodivý drát
Oplet polyesterovým vláknem
Polyuretan na esterové bázi
(58)
2
(29)
0
-30oo -20o o -10o o
(-22 )
(-4 )
(14 )
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
41
HADICE, vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. (mm)
ý. dílu
Pracovní tlak (20oC, 68oF)
Tlak roztržení (20oC, 68oF)
6.5 x 10
19 958 1050
16 bar / 232 PSI
64 bar / 928 PSI
8 x 12
19 958 1250
16 bar / 232 PSI
64 bar / 928 PSI
11 x 16
19 958 1650
12 bar / 174 PSI
48 bar / 696 PSI
Poznámka: Hadice se prodávají v metráži; celá role mČĜí 100 metrĤ.
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Anti-jiskrová hadice
ROVNÁ OPLETENÁ
• Odolná vĤþi jiskrám a ožehnutí
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm
a dalším bezvodým roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i pĜi stárnutí
Anti-jiskrová hadice firmy CEJN je odolná proti ožehnutí a poškození v
dĤsledku vystavení jiskrám, které se vyskytují v místech, kde se svaĜuje
nebo kde se používá Ĝezací vybavení. Hadice má vynikající vlastnosti
i pĜi stárnutí a dlouhou životnost. Je lehká a pružná a odolná proti
nárazu, tahu a odČru. Hadice se snadno vrací do pĤvodního tvaru.
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ... 6,5x10, 8x12, 11x16
Max. pracovní tlak ........................ Do 14 barĤ (203 PSI)
Materiál .......................................... Polyuretan na esterové bázi,
zesílený polyesterovým vláknem; schváleno FDA
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
18
x vnČj. prĤm.
(261)
Technické údaje
Pracovní tlak
16
(232)
14
(203)
12
(174)
10
(145)
8
Hadice
(116)
6
(87)
4
Polyuretan na esterové bázi
Oplet polyesterovým vláknem
Polyuretan na esterové bázi
(58)
2
(29)
0
-30oo -20o o -10o o
(-22 )
(-4 )
(14 )
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
42
HADICE, vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. (mm)
ý. dílu
Pracovní tlak (20oC, 68oF)
Tlak roztržení (20oC, 68oF)
6.5 x 10
19 958 1030
14 bar / 203 PSI
56 bar / 812 PSI
8 x 12
19 958 1230
14 bar / 203 PSI
56 bar / 812 PSI
9.5 x 13.5
19 958 1330
12 bar / 174 PSI
48 bar / 696 PSI
11 x 16
19 958 1637
12 bar / 174 PSI
48 bar / 696 PSI
Poznámka: Hadice se prodávají v metráži; celá role mČĜí 100 metrĤ (19 958 1637 mČĜí 50 metrĤ).
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Vodní hadice
ROVNÁ OPLETENÁ
• Lehká a ohebná
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm,
vodným a dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i pĜi stárnutí
Vodní hadice CEJN pĜedstavuje rovnČž výbornou volbu pro stlaþený
vzduch ve vlhkých a mokrých prostĜedích. Je velmi odolná vĤþi nárazu
a je funkþní v širokém rozsahu teplot. Hadice se snadno vrací do
pĤvodní podoby a má vynikající odolnost proti odČru.
8 x 12. mm
11 x 16 mm
Pracovní tlak
10
(145)
8
(116)
6
(87)
Hadice
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ... 8x12, 11x16
Max. pracovní tlak ........................ 10 bar (145 PSI)
Materiál .......................................... Polyuretan na éterové bázi,
zesílený polyesterovým vláknem; schváleno FDA
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
12
x vnČj. prĤm.
(174)
Technické údaje
4
(58)
Polyuretan na éterové bázi
Polyesterové vlákno
Polyuretan na éterové bázi
2
(29)
0
-30oo -20o o -10o o
(-22 )
(-4 )
(14 )
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
43
HADICE, vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. (mm)
ý. dílu
Pracovní tlak (20oC, 68oF)
Tlak roztržení (20oC, 68oF)
8 x 12
19 958 1240
10 bar / 145 PSI
40 bar / 580 PSI
11 x 16
19 958 1640
10 bar / 145 PSI
40 bar / 580 PSI
Poznámka: Hadice se prodávají v metráži; celá role mČĜí 100 metrĤ.
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Spirálová hadice
NEOPLETENÁ
• Lehká a ohebná
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm
a dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i
pĜi stárnutí
Spirálová hadice CEJN pĜedstavuje vynikající volbu pro aplikace
vyžadující hadici s výbornou schopností svinování a odolnosti proti
zvlnČní. Je velmi odolná proti pĜetržení, odČru a nárazĤm. Hodí se
pro aplikace se širokým rozsahem teplot.
Hadice
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ...
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Materiál ..........................................
5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
10 bar (145 PSI)
25 bar (362 PSI)
Polyuretan na esterové bázi; schváleno FDA
5 x 8 mm
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
12
x vnČj. prĤm.
(174)
Technické údaje
Pracovní tlak
10
(145)
8
(116)
6
(87)
4
(58)
B
C
D
2
(29)
0
E
-30oo 20oo
(-22 )
(-4 )
10o
(14o)
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
44
A
RozmČr vnitĜ. prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
Pracovní délka (m) Celková délka (m) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
E (mm)
Pracovní tlak (20o C, 68o F)
5820
6020
6220
6620
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
740
740
740
720
500
500
500
500
140
140
140
120
100
100
100
100
42
52
65
95
10
10
10
10
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
145
145
145
145
PSI
PSI
PSI
PSI
5840
6040
6240
6640
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
930
930
920
880
500
500
500
500
330
330
320
280
100
100
100
100
42
52
65
95
10
10
10
10
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
145
145
145
145
PSI
PSI
PSI
PSI
5,5 metru
19 958 6092
19 958 6294
6.5 x 10
8 x 12
5.5
5.5
6.9
6.5
2440
2420
2000
2000
340
320
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
6 metrĤ
19
19
19
19
5860
6060
6260
6660
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
6.0
6.0
6.0
6.0
7.5
7.5
7.5
7.5
1120
1120
1100
1040
500
500
500
500
520
520
500
440
100
100
100
100
42
52
65
95
10
10
10
10
7,5 metru
19 958 6093
19 958 6295
6.5 x 10
8 x 12
7.5
7.5
9.7
9.0
2640
2600
2000
2000
540
500
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
8 metrĤ
19
19
19
19
5x8
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
1300
1310
1280
1210
500
500
500
500
700
710
680
610
100
100
100
100
42
52
65
95
10
10
10
10
HADICE
ý. dílu
2 metry
19
19
19
19
958
958
958
958
4 metry
19
19
19
19
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
958
5880
6080
6280
6680
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
/
/
/
/
/
/
/
/
145
145
145
145
145
145
145
145
PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
PSI
Spirálová anti-jiskrová hadice
NEOPLETENÁ
• Odolná vĤþi jiskrám a ožehnutí
• Vynikající odolnost vĤþi olejĤm, rozpouštČdlĤm
a dalším roztokĤm
• Dlouhá životnost s vynikajícími vlastnostmi i
pĜi stárnutí
Spirálová anti-jiskrová hadice CEJN je odolná proti ožehnutí a
poškození v dĤsledku vystavení jiskrám, které se vyskytují v místech,
kde se svaĜuje nebo kde se používá Ĝezací vybavení. Výborná
schopnost svinování a vynikající vlastnosti i pĜi stárnutí ji þiní ideální
pro výrobní linky i nepohyblivá pracovištČ. Hadici lze použít i pro pro
aplikace dýchacího vzduchu.
Další informace najdete v katalogu CEJN Dýchací vzduch.
6,5x10, 8x12
10 bar (145 PSI)
25 bar (362 PSI)
Polyuretan na esterové bázi
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
Pracovní tlak
10
(145)
8
(116)
6
(87)
Hadice
RozmČr (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ...
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
Materiál ..........................................
Tlak, barĤ (PSI)
RozmČr vnitĜ. prĤm.
12
x vnČj. prĤm.
(174)
Technické údaje
4
(58)
B
C
D
2
(29)
0
E
-30oo 20oo
(-22 )
(-4 )
10o
(14o)
0o
(32o)
10o
(50o)
20o
(68o)
30o
(86o)
40o
50o
60o
(104o) (122o) (140o)
Teplota ve stupních C (F)
45
A
HADICE
ý. dílu
RozmČr vnitĜ. prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
Pracovní délka (m) Celková délka (m) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
E (mm)
Pracovní tlak (20o C, 68o F)
2 metry
19 958 4020
19 958 4220
6.5 x 10
8 x 12
2.0
2.0
2.5
2.5
740
740
500
500
140
140
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
4 metry
19 958 4040
19 958 4240
6.5 x 10
8 x 12
4.0
4.0
5.0
5.0
930
920
500
500
330
320
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
6 metrĤ
19 958 4060
19 958 4260
6.5 x 10
8 x 12
6.0
6.0
7.5
7.5
1120
1100
500
500
520
500
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
8 metrĤ
19 958 4080
19 958 4280
6.5 x 10
8 x 12
8.0
8.0
10.0
10.0
1310
1280
500
500
710
680
100
100
52
65
10 bar / 145 PSI
10 bar / 145 PSI
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Rychlospojky Stream-Line
RYCHLOSPOJKY, VSUVKY A ADAPTÉRY
Hadice, vnitĜ. prĤm.
Série 300
Série 303
Série 310
Série 315
Série 320
Série 408
Série 410
Série 430
5x8
10 300 1058
10 303 1058
10 310 1058
10 315 1058
10 320 1058
-
-
-
6.5 x 10
10 300 1060
10 303 1060
10 310 1060
10 315 1060
10 320 1060
-
-
-
8 x 12
10 300 1062
10 303 1062
10 310 1062
10 315 1062
10 320 1062
-
-
-
9.5 x 13.5
10 300 1063
10 303 1063
10 310 1063
-
10 320 1063
-
-
-
11 x 16
10 300 1066
10 303 1066
10 310 1066
10 315 1066
10 320 1066
10 408 1066 10 410 1066
10 430 1066
Série 300
Série 303
Série 310
Série 315
Série 320
Série 408
Série 410
Série 430
5x8
10 300 5058
10 303 5058
10 310 5058
10 315 5058
10 320 5058
-
-
-
6.5 x 10
10 300 5060
10 303 5060
10 310 5060
10 315 5060
10 320 5060
-
-
-
8 x 12
10 300 5062
10 303 5062
10 310 5062
10 315 5062
10 320 5062
-
-
-
9.5 x 13.5
10 300 5063
10 303 5063
10 310 5063
-
10 320 5063
-
-
-
11 x 16
10 300 5066
10 303 5066
10 310 5066
10 315 5066
10 320 5066
10 408 5066 10 410 5066
RYCHLOSPOJKY x vnČj. prĤm. (mm)
Hadice, vnitĜ. prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
10 430 5066
Hadice
VSUVKY
K I N K - P R O T E KTOR
Kink-protektory je možné použít pro všechny rychlospojky
a vsuvky Stream-Line s odpovídajícím rozmČrem hadice.
Kink-protektory se prodávají samostatnČ a lze je vymČĖovat
bČhem provozu pomocí matice na pĜipojení Stream-Line.
46
ADAPTÉRY
Otoþný
Pevný
Hadicové zakonþení
ýíslo výr.
6.5 x 10
8 x 12
10 300 4010
10 300 4012
Hadice, vnitĜ. prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
VnČjší závit
5x8
1/4"
19 958 0877
19 958 0876
19 958 0892
19 958 0891
6.5 x 10
1/4"
19 958 1077
19 958 1076
19 958 1092
19 958 1091
8 x 12
1/4"
3/8"
19 958 1277
19 958 1279
19 958 1276
19 958 1278
19 958 1292
19 958 1294
19 958 1291
19 958 1293
9.5 x 13.5
1/4"
3/8"
19 958 1377
19 958 1379
19 958 1376
19 958 1378
19 958 1392
19 958 1394
19 958 1391
19 958 1393
11 x 16
1/2"
19 958 1687
19 958 1686
19 958 1695
19 958 1694
5x8
1/4"
19 958 0812
19 958 0813
19 958 0842
19 958 0843
6.5 x 10
1/4"
19 958 1012
19 958 1013
19 958 1042
19 958 1043
8 x 12
1/4"
3/8"
19 958 1212
19 958 1214
19 958 1213
19 958 1215
19 958 1242
19 958 1244
19 958 1243
19 958 1246
9.5 x 13.5
1/4"
3/8"
19 958 1312
19 958 1314
19 958 1313
19 958 1315
19 958 1342
19 958 1344
19 958 1343
19 958 1345
11 x 16
1/2"
19 958 1615
19 958 1616
19 958 1645
19 958 1646
Závit R
Závit R
Závit NPT
s kink-protektorem
Závit NPT
s kink-protektorem
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Hadicové a kabelové navijáky
Hadicové a
kabelové navijáky
Hadicové a kabelové navijáky
pro bezpeþnČjší a efektivnČjší
pracovištČ
Vysoce kvalitní hadicové a kabelové navijáky CEJN obsahují
dostateþnČ dlouhou polyuretanovou hadici CEJN nebo kabel
z PVC, úhlednČ smotané na svém místČ.
47
Odlehþená polyuretanová hadice umožĖuje snadnou manipulaci s hadicovými
navijáky CEJN. Hladký povrch hadice zajišĢuje plynulé odvíjení bez zamotávání.
Polyuretanová hadice poskytuje vysoký prĤtok a vynikající odolnost proti olejĤm,
rozpouštČdlĤm a dalším roztokĤm.
Ke zvláštnostem navijákĤ CEJN patĜí možnost vyĜadit
UpevĖovací
držák otoþný o 300o
zastavovací funkce a umožnit souvislé odvíjení.
Sílu pružiny lze nastavit pro pohodlí obsluhy a ke
kompenzaci rĤzných požadavkĤ na hmotnost a
Ochranný
vnČjší kryt
vyvážení.
Odolný vnČjší kryt chrání hadici a navíjecí
mechanismus proti neþistotám, které
by mohly ovlivnit nebo poškodit jejich
fungování. Navijáky mohou být
montovány na strop nebo na stČnu bez
Mosazná osa
nutnosti nastavování a umožĖují plný
Sestava navíjecího
mechanismu a pružiny
pohyb v rozsahu 300 stupĖĤ.
Hadice
Zakonþení
PĜívodní hadice
Zastavovací
koule
Zakonþení
Stlaþený vzduch
HADICOVÉ NAVIJÁKY
• Velká prĤtoková kapacita
• Nízký pokles tlaku
• Pevné a odolné
Hadicové navijáky CEJN pro stlaþený vzduch obsahují vysoce
kvalitní polyuretanovou hadici odolnou proti oleji a souþástí
standardní dodávky je i pĜívodní hadice. Série se dodává s
rĤznými velikostmi krytĤ a rozmČry hadic vþetnČ neopletených
hadic CEJN v anti-jiskrovém provedení.
Oznaþení CE v souladu
s 98/37/EC
Hadicové a
kabelové navijáky
Technické údaje
RozmČr hadice (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm) ...
Hadice.........................................................
PrĤmČr navijáku ........................................
Délka pĜívodní hadice ...............................
Max. pracovní tlak .....................................
Rozsah teplot.............................................
19 911 510X
19 911 500X
19 911 512X
19 911 502X
19 911 513X
1.0
(14)
0.9
(13)
0.8
(11)
0.7
(10)
0.6
(9)
0.5
(7)
0.4
(6)
0.3
(4)
0.2
(3)
0.1
(1)
100
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
(3.5)
200
(7.0)
300
(10.5)
400
(14.1)
500
(17.7)
600
(21.2)
700
(24.7)
800 900
(28.3)
RozmČr vnitĜ.prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
PĜipojení (vnČjší)
PrĤmČr (mm)
Hmotnost (kg) Pracovní tlak (20o C, 68o F)
7 metrĤ
19 911 5020
19 911 5021
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
330
330
3.9
3.9
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
9 metrĤ
19 911 5010
19 911 5011
6.5 x 10
6.5 x 10
R 1/4"
NPT 1/4"
330
330
3.9
3.9
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
10 metrĤ
19 911 5000*
19 911 5001*
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
340
340
5.0
5.0
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
* Pohyb max. 150 stupĖĤ
10 metrĤ
19 911 5130
19 911 5131
11.0 x 16.0
11.0 x 16.0
R 1/2"
NPT 1/2"
430
430
6.6
6.6
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
14 metrĤ
19 911 5120
19 911 5121
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
16 metrĤ
19 911 5100
19 911 5101
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
ANTI-JISKROVÁ HADICE
14 metrĤ
19 911 5125
19 911 5126
(32.2)
PrĤtok, l/min. (CFM)
ýíslo výr.
S T L Aý ENÝ VZDUCH
48
6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16
Opletená PUR
330 mm, 430 mm
2 m (6.5 ft)
Do 16 bar (232 PSI)
-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Hadicové navijáky pro stlaþený
19 911 501X
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a
ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Voda
HADICOVÉ NAVIJÁKY
• Vhodné pro vlhká nebo mokrá prostĜedí
• Kompatibilní s kapalinami na vodné bázi,
napĜ. acetylénglykolem
• Pevné a odolné
Navijáky CEJN pro hadice na vodu jsou ideální pro použití v
umývárnách, plnících stanicích kapalin a podobných prostorách.
PĜedstavují rovnČž výbornou volbu pro stlaþený vzduch ve vlhkých
a mokrých prostĜedích. PĜi výhradním použití pro rozvod vody je
jejich zelená barva odlišuje od hadicových bubnĤ CEJN pro rozvod
stlaþeného vzduchu. PĜívodní hadice je souþástí dodávky.
Oznaþení CE v souladu
s 98/37/EC
RozmČr hadice (vnitĜ. prĤm. x vnČj. prĤm. mm)...
Hadice.........................................................
PrĤmČr bubnu............................................
Délka pĜívodní hadice ...............................
Max. pracovní tlak .....................................
Rozsah teplot.............................................
9,5x13,5
Opletená PUR
430 mm
2 m (6.5 ft)
9 barĤ (130 PSI) pĜi 20°C (68°F), 7 barĤ (102 PSI) pĜi 60°C (140°F)
+5°C – +60°C (+41°F – +140°F)
14 metrĤ
4.0
(58)
3.0
(43)
2.0
(29)
1.0
(14)
5
(0.2)
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
VODA
5.0
(72)
10
(0.4)
15
(0.5)
20
(0.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
ýíslo výr.
RozmČr vnitĜ.prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
PĜipojení (vnČjší)
PrĤmČr (mm)
Hmotnost (kg) Pracovní tlak (20o C, 68o F)
19 911 5140
19 911 5141
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
9 bar / 130 PSI
9 bar / 130 PSI
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78)
.Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Hadicové a
kabelové navijáky
Technické údaje
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Hadice na vodu
19 911 514X
49
Electrické
KABELOVÉ NAVIJÁKY
• Odolný kryt chrání kabel a mechanismus navijáku
• Pevné a odolné
• Schváleno TÜV a DEMKO
Elektrické kabelové bubny CEJN jsou vybaveny obvodem pro
tepelnou ochranu proti pĜetížení, který pĜi proudovém nárazu vypne
napájení. Lze je montovat na strop nebo na zeć a jsou otoþné o 300°.
Oznaþení CE v souladu
s 98/37/EC
Hadicové a
kabelové navijáky
Technické údaje
Kabel..............................................
PrĤmČr navijáku ...........................
Proud .............................................
NapČtí.............................................
PĜipojení ........................................
Výstupní výkon.............................
TĜída ochrany................................
Rozsah teplot................................
PVC
330 mm, 430 mm
10 a 16 A
230 V
Zástrþka Schuko a CH
1000 W (plnČ navinutý kabel), 3500 W (plnČ vytažený kabel, verze 16 A)
IP 23
+5°C – +60°C (+41°F – +140°F)
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
ýíslo výr.
E L E K Tě I N A
10 metrĤ
50
RozmČry (mm²)
19 911 5050* 3 x 1.5
19 911 5052** 3 x 1.5
TUV
PĜipojení
PrĤmČr (mm)
Proud (A)
NapČtí (V)
Hmotnost (kg)
Zástrþka Schuko
zástrþka CH
330
330
16
10
230
230
4.6
4.6
Zástrþka Schuko
zástrþka CH
430
430
16
10
230
230
6.7
6.7
* Certifikováno TÜV, NČmecko, a Demko, Dánsko
** Certifikováno SEV, Švýcarsko.
17 metrĤ
19 911 5150* 3 x 1.5
19 911 5152** 3 x 1.5
* Certifikováno TÜV, NČmecko, a Demko, Dánsko
** Certifikováno SEV, Švýcarsko.
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
geprüfte
Sicherheit
Ofukovací pistole
Ofukovací pistole CEJN Série 208 nabízejí nové úrovnČ
provozního výkonu a jednoduchosti použití.
K jejich vysoce cenČným funkþním vlastnostem patĜí:
• Velká síla ofukování – ofukují mnohem silnČji než
Ofukovací pistole
Ofukovací pistole nabízejí
pohodlí a skvČlý výkon
srovnatelné výrobky
• Odlehþené provedení – UsnadĖuje používání a ovládání pistole
• Ergonomický a univerzální tvar – UmožĖuje pohodlnou práci,
"dokonale sedne" levákĤm i pravákĤm
• Flexibilní možnosti zavČšení – Nabízí pohodlné uložení a
rychlé odebrání
• Uživatelská pĜívČtivost – Je výsledkem použití rukojeti z acetátového
plastu, která se pohodlnČ drží a odstiĖuje proud chladného vzduchu
K ofukovacím pistolím Série 208 firma CEJN nabízí širokou Ĝadu trysek,
trubic a dalšího pĜíslušenství.
51
208
Ofukovací pistole
SÉRIE 208
• Velká síla ofukování
• Snadno nastavitelný prĤtok
• Ergonomické, pohodlné ovládací prvky
Ofukovací pistole CEJN Série 208 je nabízena v rĤzných provedeních
vþetnČ standardního plnoprĤtokového, verze Star-Tip se sníženou
hluþností a tlakovČ regulované bezpeþnostní verze. Podle požadavkĤ
konkrétních aplikací existuje Ĝada trubic a koncovek.
Tato série obsahuje bezpeþnostní výrobky.
Informace o dalších bezpeþnostních výrobcích najdete na str. 67-74.
Technické údaje
Ofukovací pistole
PrĤtok vzduchu ............................
Max. pracovní tlak ........................
Min. tlak roztržení .........................
PĜipojení ........................................
Hmotnost.......................................
Materiál ..........................................
Rozsah teplot................................
500 l/min (18 CFM)*
16 bar (232 PSI)*
64 bar (928 PSI)
1/4” vnitĜní závit
112 g (3.6 oz)*
POM (tČlo), mosaz (ventil, trubice)
-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)
* Verze se standardní trubicí 90 mm
Star-Tip – Obsahuje šest samostatných výstupĤ,
výsledkem je ztišení a splnČní bezpeþnostních
standardĤ OSHA.
OK
O F U K O VA C Í P I S TO L E
ýíslo výr.
Trubice
PĜipojení
PrĤtok vzduchu
Max. pracovní tlak
Ofukovací pistole s trubicí 90 mm
11
11
11
11
208
208
208
208
0100
0150
0200
0250
Pevná trubice
Pevná trubice
VymČnitelná trubice
VymČnitelná trubice
G 1/4"
NPT 1/4"
G 1/4"
NPT 1/4"
500 l/min
500 l/min
500 l/min
500 l/min
(18
(18
(18
(18
16
16
16
16
barĤ
barĤ
barĤ
barĤ
(232
(232
(232
(232
PSI)
PSI)
PSI)
PSI)
11
11
11
11
208
208
208
208
3100
3150
3200
3250
Pevná trubice
Pevná trubice
VymČnitelná trubice
VymČnitelná trubice
G 1/4"
NPT 1/4"
G 1/4"
NPT 1/4"
190
190
190
190
(7
(7
(7
(7
16
16
16
16
barĤ
barĤ
barĤ
barĤ
(232
(232
(232
(232
PSI)
PSI)
PSI)
PSI)
208
CFM)
CFM)
CFM)
CFM)
52
Ofukovací pistole s trubicí 90 mm, Star-Tip
208
OK
l/min
l/min
l/min
l/min
CFM)
CFM)
CFM)
CFM)
Hladina hluku pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI): 79 dBA
11 208 0300
11 208 0350
Ofukovací pistole s regulátorem
VymČnitelná trubice G 1/4"
VymČnitelná trubice NPT 1/4"
250 l/min (9 CFM)
250 l/min (9 CFM)
8 barĤ (116 PSI)
8 barĤ (116 PSI)
208
OK
Základní ofukovací
pistole pro použití s
prodlužovacími trubicemi
Max. výstupní tlak pĜi zaslepení: 2 bar (29 PSI)
11 208 0000
11 208 0050
G 1/4"
NPT 1/4"
208
OK
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI) a poklesu tlaku 0,5 baru (7 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a
ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
208
PĜíslušenství
OK
VYMċNITELNÉ
ýíslo výr.
Pě Í S L U Š E N S TVÍ
Gumová tryska
Nasazuje se pĜímo na trubici. PĜi práci s
citlivými povrchy. Vhodná pro tlakování,
napĜíklad pĜi vyhledávání únikĤ nebo
testování válcĤ. Tryska se dodává ve tĜech
velikostech, jednotlivČ a jako sada.
11 208 9956
Ø 14 mm (1/2")
11 208 9957
Ø 25 mm (1")
Ø 35 mm (1 1/3") 11 208 9958
sada 3 kusy
Všechny výrobky oznaþené symbolem “OK” odpovídají pĜedpisu OSHA
Instruction STD 1-13.1: "...pĜi zaslepení nesmí statický tlak na hlavním ústí
pĜesáhnout 30 PSI [2 bar]."
Všechny výrobky oznaþené symbolem "ucho" mají hladinu hluku nižší
než 85 dB(A) a splĖují smČrnici EU Machine Directive §1.5.8. týkající se
požadavkĤ na snižování hluku.
Pě ÍS LU Š E N S TV Í
ýíslo výr.
Tlumiþ
Nasazuje se pĜímo na trubici. ÚþinnČ snižuje hluk, je-li
požadována nízká hluþnost. Hladina hluku: 82 dB(A).
11 208 9962
11 208 9960
OK
Tlumící tryska
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole.
Pro použití pĜi nedostatku místa.
11 208 9965
OK
Gumová tryska
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole. Pro
použití pĜi nedostatku místa a požadavku na dynamiþtČjší
trysku a utČsnČní ústí.
11 208 9964
Normální
11 208 0215
PrĤtok vzduchu: Normální - 500 l/min (18 CFM).
Star-Tip* – 190 l/min (7 CFM). Star-Tip*
11 208 3215
Trubice: 90 mm (4")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací
pistole.
* K*
O
Regulaþní trubice: 90 mm (4”)
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole. PĜi
zablokování trubice nebo jejím zaslepení snižuje výstupní tlak
na bezpeþnou úroveĖ.
11 208 0216
OK
OK
Tryska bypass
Nasazuje se pĜímo na trubici. PĜi zaslepení je tlak uvolnČn
(nebo odklonČn) postranními výstupy a maximální výstupní
tlak se tak sníží pod 2 bary (29 PSI).
11 208 9961
Prodlužovací trubice: 300/500 mm (12"/20")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací
pistole. ZpĜístupĖuje obtížnČ dostupná místa.
PrĤtok vzduchu: 380 l/min (13 CFM)
300 mm (12") 11 208 0219
500 mm (20") 11 208 0220
53
OK
Clonová tryska
Nasazuje se pĜímo na trubici. VytváĜí ochrannou vzduchovou
clonu, vhodnou pro ofukování lehkých úlomkĤ dĜeva nebo
kapalin, a pĜi zaslepení odklání vzduch a snižuje výstupní tlak
pod 2 bary (29 PSI).
11 208 9954
Prodlužovací trubice Star-Tip: 300/500 mm (12"/20") 300 mm (12") 11 208 3219
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací
500 mm (20") 11 208 3220
pistole. ZpĜístupĖuje obtížnČ dostupná místa
spolu s tlumením a vlastnostmi požadovanými
OSHA. PrĤtok vzduchu: 180 l/min (6 CFM)
OK
OK
11 208 9955
Ochranný štít
Nasazuje se pĜímo na trubici. Chrání obsluhu
proti odletujícím úlomkĤm. Lze umístit
kdekoli na trubici. Pouzdro z nitrilu pro snadné
pĜipevnČní. PrĤmČr prĤhledného štítu:
100 mm (4”)
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Ofukovací pistole
Venturiho tryska
11 208 9963
Nasazuje se pĜímo na trubici. Pro dosažení mimoĜádnČ vysokého
prĤtoku pĜisává okolní vzduch. PrĤtok vzduchu se zvýší o 100%.
Hodí se pro ofukování lehkých úlomkĤ dĜeva, pĜi zaslepení trubice
odkloní smČr vzduchu a sníží výstupní tlak pod 2 bary (29 PSI).
Pružná prodlužovací trubice: 400 mm (16")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole. Lze
ji ohnout a nastavit pro konkrétní úkoly v obtížnČ pĜístupných
místech. Pružná potažená mČdČná trubice 6 mm (1/4”).
PrĤtok vzduchu: 120 l/min (4 CFM)
11 208 0222
Výrobky FRL
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
Moderní výrobky FRL v
rĤzných velikostech pĜipojení
ěada výrobkĤ CEJN pro filtraci, regulaci a mazání (FRL) nabízí
kvalitní výrobky k zajištČní spolehlivého výkonu stlaþeného
vzduchu. Zahrnuje filtry, regulátory, filtraþní regulátory,
lubrikátory, oddČlovací ventily a bypassy.
Výrobky FRL CEJN jsou nabízeny ve velikostech pĜipojení od 1/8" do
1". Jejich montáž a údržba je jednoduchá a mohou být montovány
nahoru nebo na stranu. Ve výrobcích FRL od spoleþnosti CEJN
se kombinují nejþastČjší požadavky zákazníkĤ:
54
• Široká nabídka – Rozsáhlá Ĝada výrobkĤ zajišĢuje
kompatibilitu jednotlivých souþástí.
• Vysoká prĤtoková kapacita – Filtry CEJN poskytují
maximální prĤtok vzduchu, což je výsledkem velké plochy
povrchu filtraþního prvku, dlouhého chodu jehly regulátoru
a optimalizované proudové þáry.
• PĜesná regulace – Regulátory CEJN zajišĢují minimální
rozdíl tlakĤ mezi nastavenou hodnotou a provozním tlakem,
a to díky nízkému tĜení pohyblivých þástí, pevnosti souþástí a
pružnosti membrány. Bez ohledu na vstupní tlak lze dosáhnout
hystereze menší než 0,2 baru.
Speciální membrána
pro delší životnost
Bezpeþné, pĜesné nastavení
Citlivé desetiotáþkové nastavení,
pojistný nastavovací knoflík
(vytáhnout-nastavit-zatlaþit)
Zjednodušená údržba
NapouštČní a doplĖování
oleje pod tlakem
Odpojovací ventil
OddČlovací ventil 3/2
(k dispozici v provedení se
zámkem)
Viditelné proudČní oleje
PrĤhledné kontrolní okénko z
polykarbonátu, odolné proti
UV záĜení
Bezpeþnost
Nastavení prĤtoku oleje
s možností zajištČní
Bezpeþnost
Zásuvné nádoby,
ochrana s možností
zajištČní
PĜesné ovládání
Pružná membrána, malé
tĜení pohyblivých þástí,
vysoce pevné díly, velmi
nízká hystereze
VypouštČní
S možností pĜipojení,
poloautomatické
Výrobky FRL
Velká prĤtoková
kapacita
Maximalizovaný prĤtok
vzduchu, specializované
vnitĜní provedení, jehla
regulátoru s dlouhým
chodem, velký povrch
filtraþního prvku
Bypass
Poskytuje nemazaný,
filtrovaný vzduch
Filtr
Standardní filtrace:
30 µm, 25 µm, 5µm
Podmikronová: 0,01 µm
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Mazání
Stálý prĤtok oleje,
velmi nízký poþáteþní
bod –<20 l/min
55
Viditelnost
Ochrana nádoby s funkcí
okénka min/max
Systémy FRL
• Kompletní smontované sady
• Kompaktní provedení
• VþetnČ manometru
Systémy FRL spoleþnosti CEJN jsou navrženy tak, aby se zákazníci nemuseli
zatČžovat výbČrem jednotlivých prvkĤ. V sadČ pĜipravené k okamžitému
použití je zkombinován filtr, regulátor a lubrikátor. Systémové pojetí souþasnČ
zjednodušuje postup pĜi objednávání, protože k objednání více výrobkĤ staþí
jedno þíslo výrobku.
Podrobnosti a technické údaje systémových souþástí najdete na následujících
stránkách.
Filtr/Regulátor
& Lubrikátor
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
Kapacita
nádoby(cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
107
19 903 1602
G 1/4"
7
4
40
20 / 0.7
1300 / 45.9
112
112
19 903 5604
19 903 5605
G 3/8"
G 1/2"
12
12
7
7
50
50
20 / 0.7
20 / 0.7
3000 / 105.9
3000 / 105.9
150
150
19 903 2607
19 903 2609
G 3/4"
G 1"
50
50
36
36
50
50
90 / 3.2
90 / 3.2
11000 / 388.4
13000 / 459.1
Kapacita
nádoby (cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
Poznámka: 107 a 112: filtrace 25 µm, 150: filtrace 30 µm
Filtr/Regulátor, Blok se
vstupním otvorem & Lubrikátor
56
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
107
19 903 1612
G 1/4"
7
4
40
20 / 0.7
1300 / 45.9
112
112
19 903 5614
19 903 5615
G 3/8"
G 1/2"
12
12
7
7
50
50
20 / 0.7
20 / 0.7
3000 / 105.9
3000 / 105.9
150
150
19 903 2617
19 903 2619
G 3/4"
G 1"
50
50
36
36
50
50
90 / 3.2
90 / 3.2
11000 / 388.4
13000 / 459.1
Kapacita
nádoby (cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
Poznámka: 107 a 112: filtrace 25 µm, 150: filtrace 30 µm
Filtr, Regulátor
& Lubrikátor
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
107
19 903 1622
G 1/4"
7
4
40
20 / 0.7
1300 / 45.9
112
112
19 903 5624
19 903 5625
G 3/8"
G 1/2"
12
12
7
7
50
50
20 / 0.7
20 / 0.7
3000 / 105.9
3000 / 105.9
150
150
19 903 2627
19 903 2629
G 3/4"
G 1"
50
50
36
36
50
50
90 / 3.2
90 / 3.2
11000 / 388.4
13000 / 459.1
Poznámka: 107 a 112: filtrace 25 µm, 150: filtrace 30 µm
PrĤtoková kapacita mČĜena pĜi vstupním tlaku 8 barĤ (116 PSI) s hodnotou nastavení 6,3 baru (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Model 150 je mČĜen pĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI).
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Filtr/Regulátor 5 µm
& Filtr 0,01 µm
Model
PĜipojení
Kapacita
nádoby (cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
20 / 0.7
20 / 0.7
1050 / 37.1
1050 / 37.1
112
112
19 903 5634
19 903 5635
G 3/8"
G 1/2"
12
12
-
50
50
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
Kapacita
nádoby(cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
20 / 0.7
20 / 0.7
1050 / 37.1
1050 / 37.1
112
112
19 903 5654
19 903 5655
G 3/8"
G 1/2"
12
12
-
50
50
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
Kapacita
nádoby (cl)
Max. mn. oleje
Kapacita (cl)
Ø manometru Min. prĤtok
Max. prĤtok
(mm)
(l/min / CFM)
(l/min / CFM)
12
7
50
20 / 0.7
3000 / 105.9
Výrobky FRL
Filtr/Regulátor 5 µm
& Filtr 0,01 µm s kovovou baĖkou
ýíslo výr.
PĜenosný systém
– Filtr, Regulátor & Lubrikátor
112
19 903 5645
G 1/2"
Poznámka: filtrace 25 µm
P ě Í S L U Š E N S TVÍ
Model 107
Model 112
Model 150
Držáky pro boþní montáž
19 903 1510
19 903 5510
19 903 2510
PrĤtoková kapacita mČĜena pĜi vstupním tlaku 8 barĤ (116 PSI) s hodnotou nastavení 6,3 baru (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Model 150 je mČĜen pĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI).
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Systémy FRL
57
Filtry
• Vynikající filtrace vody a neþistot
• Rychlé a snadné vyjmutí a výmČna filtraþního prvku
• Poloautomatické vypouštČní jako standard
PrĤtok vzduchu
PrĤtok vzduchu
PĜi vstupním tlaku 6,3 baru (91.4 PSI)
PĜi vstupním tlaku 6,3 baru (91.4 PSI)
(17.4)
11
2
7–
1.2
–2
25
5µ
m
µm
1.5
(21.8)
0.9
(13.1)
0.6
(8.7)
1.5
(21.8)
1.2
(17.4)
0.9
(13.1)
0.6
(8.7)
0.3
0.3
(4.4)
0
1.8
(26.1)
15
0
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
1.8
(26.1)
10
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Filtry CEJN poskytují vysokou prĤtokovou kapacitu a vydrží vstupní
tlak až 16 barĤ (232 PSI). K vybavení patĜí kovová ochrana nádoby,
snadno viditelný indikátor hladiny a kompaktní modulární konstrukce.
S filtrem 0,01 µm lze dosáhnout úþinnosti filtrace až 99,9%.
(4.4)
0
500
(17.7)
1000 1500
(35.3)
(53.0)
2000
(70.7)
2500
(88.3)
0
3000
(105.9)
0
3000
6000
9000 12000 15000 18000
(105.9)
(211.9)
(317.8)
PrĤtok, l/min. (CFM)
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
F I LT RY
(423.8)
(529.7)
Další technické údaje
najdete na str. 62.
(635.7)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
107
19 903 1102
19 903 1112
19 903 1122
G 1/4"
G 1/4"
G 1/4"
112
19
19
19
19
19
903
903
903
903
903
5104
5114
5105
5115
5125
G
G
G
G
G
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
150
19
19
19
19
903
903
903
903
2107
2117
2109
2119
G
G
G
G
3/4"
3/4"
1"
1"
Objem nádoby(cl)
Max. prĤtok (l/min / CFM)
Filtrace (µm)
1450 /
1230 /
700 /
51.2
43.4
24.7
25
5
0.01
12
12
12
12
12
2400
2040
2400
2040
1050
/
/
/
/
/
84.8
72.0
84.8
72.0
37.1
25
5
25
5
0.01
50
50
50
50
12500
10100
13500
11500
/
/
/
/
441.4
374.3
476.7
406.1
7
7
7
30
5
30
5
Poznámka: PĜed filtr 0,01 µm se doporuþuje nainstalovat filtr 5 µm pomocí dále uvedené dvoudílné sady.
58
MODEL
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E
F
G (mm)
H (mm)
107
159.5
42
25.5
190
G 1/8"
G 1/4"
42
40
112
191
66
30.5
221.5
G 1/8"
G 3/8", G 1/2"
55
46
150
323
90
30
323
6 mm
G 3/4", G 1"
97
48.5
G
H
B
C
F
P ě Í S L U Š E N S TVÍ
107
112
150
Dvoudílná propojovací souprava
19 903 1500
19 903 5500
19 903 2500
Speciální dvoudílná souprava pro filtr 0,01 µm
19 903 1505
19 903 5505
–
Držáky pro boþní montáž
19 903 1510
19 903 5510
19 903 2510
Automatický vypouštČcí ventil
19 903 1560
19 903 5560
19 903 2560
A
D
E
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6,3 barĤ (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78).Dostupnost
a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Regulátory
• Velká prĤtoková kapacita
• Snadná a pĜesná regulace
• Vynikající hystereze
PrĤtok vzduchu
PrĤtok vzduchu
PĜi vstupním tlaku 8 baru (116 PSI)
PĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI)
Výstupní tlak, barĤ (PSI)
Výstupní tlak, barĤ (PSI)
Regulátory CEJN jsou vybaveny pojistným zaĜízením, pružnou
membránou a manometrem. Pro použití v místech s omezeným
prostorem je k dispozici miniaturní verze se závitovým pĜipojením
zmenšeným na 1/8".
112
107
150
Další technické údaje
najdete na str. 62.
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
Max. vstupní tlak (bar / PSI)
ěízený tlak (bar / PSI)
Mini
19 903 8201
19 903 8202
G 1/8"
G 1/4"
12 / 174
12 / 174
0.5-10 / 7-145
0.5-10 / 7-145
500 /
650 /
17.6
22.9
107
19 903 1202
G 1/4"
16 / 232
0.5-10 / 7-145
1300 /
45.9
112
19 903 5204
19 903 5205
G 3/8"
G 1/2"
16 / 232
16 / 232
0.5-10 / 7-145
0.5-10 / 7-145
3000 / 105.9
3000 / 105.9
150
19 903 2207
19 903 2209
G 3/4"
G 1"
16 / 232
16 / 232
0.5-12 / 7-174
0.5-12 / 7-174
11000 / 388.5
13000 / 459.1
MODEL
A (mm)
B (mm)
C
D
F (mm)
G (mm) H (mm)
I (mm)
J (mm)
L (mm)
Mini
74
45
G 1/8"
G 1/8", G 1/4"
20
40
71
37
39
3
107
104
42
G 1/8"
G 1/4"
21
42
76
53
51
2
112
125
66
G 1/8"
G 3/8", G 1/2"
27.5
55
87
64
61
2
150
178.5
90
G 1/8"
G 3/4", G 1"
48.5
97
76.5
-
-
-
P ě Í S L U Š E N S TVÍ
Mini
Dvoudílná propojovací souprava
-
19 903 1500
19 903 5500
19 903 2500
Kroužek a držák pro horní montáž
19 903 8511*
19 903 1511
19 903 5511
-
Držáky pro boþní montáž
-
19 903 1510
19 903 5510
19 903 2510
Manometr Ø 40 mm (0-12 bar/0-174 PSI)
19 903 1525
19 903 1525
19 903 1525
19 903 1525
Manometr Ø 50 mm (0-12 bar/0-174 PSI)
19 903 1520
19 903 1520
19 903 1520
19 903 1520
Záslepka pro pĜípojné místo manometru 1/8"
19 903 1550
19 903 1550
19 903 1550
-
107
112
Max. prĤtok (l/min / CFM)
(jednotky k úpravČ vzduchu)
REGULÁTORY
PrĤtok, l/min. (CFM)
Výrobky FRL
PrĤtok, l/min. (CFM)
59
H
G
F
B
E
150
I
A
L
J
C
D
K
* UpevĖovací kroužek se dodává s regulátorem.
PrĤtoková kapacita mČĜena pĜi vstupním tlaku 8 barĤ (116 PSI) s hodnotou nastavení 6,3 baru (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Model 150 je mČĜen pĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI).
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Filtry/Regulátory
• Vynikající filtrace vody a neþistot
• Velká prĤtoková kapacita
• Vynikající hystereze
PrĤtok vzduchu
PrĤtok vzduchu
PĜi vstupním tlaku 8 baru (116 PSI)
PĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI)
Výstupní tlak, barĤ (PSI)
Výstupní tlak, barĤ (PSI)
Jednotky filtrĤ/regulátorĤ CEJN kombinují flitr, regulátor a manometr do jedné
hospodárné sestavy. Kombinace vydrží vstupní tlak až 16 barĤ (232 PSI). K
vybavení patĜí kovová ochrana nádoby, snadno viditelné indikátory hladiny,
kompaktní modulární konstrukce, pružná membrána a pojistné zaĜízení.
112
107
150
Další technické údaje
najdete na str. 62.
PrĤtok, l/min. (CFM)
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
60
ýíslo výr.
Model
FILTRY/REGULÁTORY
PĜipojení
Objem nádoby (cl) Filtrace (µm)
ěízený tlak(bar / PSI)
Max. prĤtok (l/min / CFM)
7
7
25
5
0.5-10 / 7-145
0.5-10 / 7-145
1300 /
1100 /
107
19 903 1402 G 1/4"
19 903 1412 G 1/4"
112
19
19
19
19
903
903
903
903
5404
5414
5405
5415
G
G
G
G
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
12
12
12
12
25
5
25
5
0.5-10
0.5-10
0.5-10
0.5-10
/
/
/
/
7-145
7-145
7-145
7-145
3000
2500
3000
2500
150
19
19
19
19
903
903
903
903
2407
2417
2409
2419
G
G
G
G
3/4"
3/4"
1"
1"
50
50
50
50
30
5
30
5
0.5-12
0.5-12
0.5-12
0.5-12
/
/
/
/
7-174
7-174
7-174
7-174
11000
9300
13000
11500
MODEL
A (mm)
107
213
42
79
112
251
66
94.5
150
449
90
136
343
B (mm)
PrĤtok, l/min. (CFM)
C (mm)
D (mm)
E
F
G (mm) H (mm)
I (mm)
190
G 1/8"
G 1/8"
95
42
21
G 1/4"
221.5
G 1/8"
G 1/8"
105
55
27.5
G 3/8", G 1/2"
G 1/8"
6 mm
112.5
97
48.5
G 3/4", G 1"
/ 105.9
/ 88.3
/ 105.9
/ 88.3
/
/
/
/
388.4
328.4
459.1
406.1
K
P ě Í S L U Š E N S TVÍ
107
Dvoudílná propojovacísouprava
19 903 1500
19 903 5500
19 903 2500
Kroužek a držák pro horní montáž
19 903 1511
19 903 5511
-
Držáky pro boþní montáž
19 903 1510
19 903 5510
19 903 2510
Automatický vypouštČcí ventil
19 903 1560
19 903 5560
19 903 2560
Manometr Ø 40 mm (0-12 bar/0-174 PSI)
19 903 1525
19 903 1525
19 903 1525
Manometr Ø 50 mm (0-12 bar/0-174 PSI)
19 903 1520
19 903 1520
19 903 1520
Záslepka pro pĜípojné místo manometru 1/8"
19 903 1550
19 903 1550
-
112
45.9
38.8
150
PrĤtoková kapacita mČĜena pĜi vstupním tlaku 8 barĤ (116 PSI) s hodnotou nastavení 6,3 baru (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Model 150 je mČĜen pĜi vstupním tlaku 12 barĤ (174 PSI).
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Lubrikátory
• Mazání pĜesnČ odpovídá
odchylkám nebo zmČnám v prĤtoku vzduchu
• DoplĖování možné pod tlakem
• Snadné nastavení
PrĤtok vzduchu
PrĤtok vzduchu
PĜi vstupním tlaku 6,3 baru (91.4 PSI)
PĜi vstupním tlaku 6,3 baru (91.4 PSI)
1.2
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Pokles tlaku, barĤ (PSI)
Lubrikátory CEJN lze snadno nastavit bez nástrojĤ. K vlastnostem
patĜí nastavovací koleþko oleje s možností zajištČní a prĤhledné
kontrolní okénko, které umožĖuje pozorovat proudČní oleje ze všech
smČrĤ. Modely 112 a 150 lze doplĖovat pod tlakem.
(17.4)
1.0
(14.5)
0.8
7
10
(11.6)
0.6
(8.7)
112
0.4
(5.8)
0
15
0.2
(2.9)
0
1000
(35.3)
2000
(70.6)
3000
4000
(105.9)
(141.3)
5000
(176.6)
Další technické údaje
najdete na str. 62.
6000
(211.9)
PrĤtok, l/min. (CFM)
Model
ýíslo výr.
PĜipojení
Objem nádoby (cl)
Max. objem oleje (cl)
Min. prĤtok* (l/min / CFM)
Max. prĤtok (l/min / CFM)
107
19 903 1302
G 1/4"
7
4
20 / 0.7
3500 / 123.6
112
19 903 5304
19 903 5305
G 3/8"
G 1/2"
12
12
7
7
20 / 0.7
20 / 0.7
5500 / 194.2
5500 / 194.2
150
19 903 2307
19 903 2309
G 3/4"
G 1"
50
50
36
36
90 / 3.2
90 / 3.2
15500 / 547.4
17000 / 600.3
Výrobky FRL
L U B R I K Á TO RY
PrĤtok, l/min. (CFM)
* Minimum pro spuštČní lubrikátoru
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F
107
42
187
215
42
21
G 1/4"
112
66
215
243
55
27.5
G 3/8", G 1/2"
150
90
250
294
97
48.5
G 3/4", G 1"
P ě Í S L U Š E N S TVÍ
107
112
150
Dvoudílná propojovací souprava
19 903 1500
19 903 5500
19 903 2500
Držáky pro boþní montáž
19 903 1510
19 903 5510
19 903 2510
Olej do lubrikátoru
1 litr
5 litrĤ
25 litrĤ
D
A
MODEL
E
B
F
C
19 903 1571
19 903 1570
19 903 1597
PrĤtoková kapacita je mČĜena pĜi vstupním tlaku 6,3 barĤ (91.4 PSI) a pokles tlaku pĜi 1 baru (14.5 PSI). Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost
a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
(jednotky k úpravČ vzduchu)
0
61
Technické údaje
VÝROBKY FRL
Model 107
Model 112
Model 150
Média
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Max. pracovní tlak pĜi 23ºC (73.4ºF)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
Max. pracovní tlak pĜi 50ºC (122ºF)
10 bar (145 PSI)
10 bar (145 PSI)
12 bar (174 PSI)
Rozsah teplot
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
Filtraþní kapacita
25 µm / 5µm
25 µm / 5µm
30 µm / 5 µm
Filtraþní prvek
Polyetylén (PE)
Polyetylén (PE)
Sintrovaný bronz
TČleso
Zamak s nátČrem
Zamak s nátČrem
Hliník s nátČrem
Nádoba
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Kov s kontrolním okénkem
v polykarbonátu (PC)
Ochrana nádoby
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
–
VypouštČní kondenzátu
Poloautomatické
Poloautomatické
S kohoutem, poloautomatické
F I LT RY
Model Mini
Model 107
Model 112
Model 150
Média
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Max. pracovní tlak
12 bar (174 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
ěízený tlak
0,5-10 bar (7-145 PSI)
0,5-10 bar (7-145 PSI)
0,5-10 bar (7-145 PSI)
0,5-12 bar (7-174 PSI)
Hystereze
0,35 bar (5.1 PSI)
0,3 bar (4.4 PSI)
0,2 bar (2.9 PSI)
0,4 bar (5.8 PSI)
Rozsah teplot
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
-10ºC - +60ºC (+14ºF - +140ºF)
-10ºC - +60ºC (+14ºF - +140ºF)
0ºC - +60ºC (+32ºF - +140ºF)
Regulaþní zaĜízení
Membrána
(velmi malá hystereze)
Membrána
(velmi malá hystereze)
Membrána
(velmi malá hystereze)
Membrána
TČsnící materiál
Nitril
Nitril
Nitril
Nitril
TČleso
Polymer
Zamak s nátČrem
Zamak s nátČrem
Hliník s nátČrem
R E G U L Á TO RY
Model 107
Model 112
Model 150
Média
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Max. pracovní tlak pĜi 23ºC (73.4ºF)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
Max. pracovní tlak pĜi 50ºC (122ºF)
10 bar (145 PSI)
10 bar (145 PSI)
12 bar (174 PSI)
ěízený tlak
0,5-10 bar (7-145 PSI)
0,5-10 bar (7-145 PSI)
0,5-12 bar (7-174 PSI)
Hystereze
0,3 bar (4.4 PSI)
0,2 bar (2.9 PSI)
0,4 bar (5.8 PSI)
Rozsah teplot
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
Regulaþní zaĜízení
Membrána
Membrána
(velmi malá hystereze)
Membrána
(velmi malá hystereze)
Filtraþní prvek
Polyetylén (PE)
Polyetylén (PE)
Sintrovaný bronz
TČleso
Zamak s nátČrem
Zamak s nátČrem
Hliník s nátČrem
Nádoba
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Kov s kontrolním okénkem
v polykarbonátu (PC)
Ochrana nádoby
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
–
TČsnící materiál
Nitril
Nitril
Nitril
VypouštČní kondenzátu
Poloautomatické
Poloautomatické
S kohoutem, poloautomatické
L U B R I K Á TO RY
Model 107
Model 112
Model 150
Média
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Stlaþený vzduch, neutrální plyn
Max. vstupní tlak pĜi 23ºC (73.4ºF)
12 bar (174 PSI)
12 bar (174 PSI)
12 bar (174 PSI)
Max. vstupní tlak pĜi 50ºC (122ºF)
10 bar (145 PSI)
10 bar (145 PSI)
12 bar (174 PSI)
Rozsah teplot
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
0ºC - +50ºC (+32ºF - +122ºF)
Mazání
Selektivní olejová mlha
Selektivní olejová mlha
Selektivní olejová mlha
Mazací olej
NerozpouštČjící bez
agresivních pĜísad
NerozpouštČjící bez
agresivních pĜísad
NerozpouštČjící bez
agresivních pĜísad
DoplĖování oleje
Bez tlaku
Pod tlakem
Pod tlakem
TČleso
Zamak s nátČrem
Zamak s nátČrem
Hliník s nátČrem
Nádoba
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Polykarbonát (PC)
odolný vĤþi UV záĜení, s ochranou
Kov s kontrolním okénkem
v polykarbonátu (PC)
Ochrana nádoby
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
S bezpeþnostní pojistkou a
zobrazením hladiny kondenzátu
–
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
F I LT RY / R E G U L Á TO RY
62
PĜíslušenství & Náhradní díly
VÝROBKY FRL
ýíslo výr.
FRL
Model
Kulové ventily
Odpojení a odvČtrání sekundární strany (výfukovýotvor G 1/4") bČhem oprav
a údržby
Max. pracovní tlak 16 barĤ (232 PSI)
Bloky vývodĤ
107
Odpojovací ventil, G 1/4" (lze uzakmnout)
19 903 1532
112
Odpojovací
Odpojovací
Odpojovací
Odpojovací
19
19
19
19
ventil,
ventil,
ventil,
ventil,
G
G
G
G
3/8"
3/8" (lze uzamknout )
1/2"
1/2" (lze uzamknout )
903
903
903
903
5534
5554
5535
5555
Urþený pro jeden, dva nebo tĜi výstupní vývody navíc k hlavnímu tČlesu
Max. pracovní tlak 16 barĤ (232 PSI)
Blok vývodĤ G 1/4" se dvČma bypass vývody G 1/8"
19 903 1952
112
Blok vývodĤ G 3/8" se tĜemi bypass vývody G 3/8"
Blok vývodĤ G 1/2" se tĜemi bypass vývody G 3/8"
19 903 5954
19 903 5955
150
Blok vývodĤ s jedním bypass vývodem G 1/2"
19 903 2955
Mini / 107
manometr Ø 40 mm 0-12 bar / 0-174 PSI
manometr Ø 40 mm 0-4 bar / 0-58 PSI
19 903 1525
19 903 1526
112 Mini / 150
manometr Ø 50 mm 0-12 bar / 0-174 PSI
manometr Ø 50 mm 0-16 bar / 0-232 PSI
19 903 1520
19 903 1521
Zástrþka 1/8"
Mini / 107 / 112
Zástrþka pro vývod manometru 1/8"
19 903 1550
Dvoudílná montážní souprava
Používá se pro spojení komponentĤ do Ĝady
Držáky
Kroužek pro horní montáž
107
Speciální dvoudílná propojovací souprava pro filtr 0,01µm
Dvoudílná propojovací souprava
19 903 1505
19 903 1500
112
Speciální dvoudílná propojovací souprava pro filtr 0,01µm
Dvoudílná propojovací souprava
19 903 5505
19 903 5500
150
Dvoudílná propojovací souprava
19 903 2500
63
Pro montáž komponentĤ na zeć apod.
107
Držáky pro boþní montáž
19 903 1510
112
Držáky pro boþní montáž
19 903 5510
150
Držáky pro boþní montáž
19 903 2510
Používá se spolu s držáky pro montáž regulátorĤ a filtrĤ/regulátorĤ na zeć
Mini
Držák kroužku pro horní montáž (kroužek je souþástí regulátoru)
19 903 8511
107
Kroužek a držák pro horní montáž
19 903 1511
112
Kroužek a držák pro horní montáž
19 903 5511
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78) . Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
(jednotky k úpravČ vzduchu)
MČĜí tlak od 0 do 12 barĤ (0-174 PSI)
Výrobky FRL
Manometry
107
PĜíslušenství & Náhradní díly
VÝROBKY FRL
Model
Automatické vypouštČní
Otvírák plovoucího ventilu
107
Automatický vypouštČcí ventil
19 903 1560
150
Automatický vypouštČcí ventil
19 903 2560
112
Automatický vypouštČcí ventil
19 903 5560
Olej do lubrikátoru CEJN, 1 litr
Olej do lubrikátoru CEJN, 5 litrĤ
Olej do lubrikátoru CEJN, 25 litrĤ
19 903 1571
19 903 1570
19 903 1597
Lubrikaþní olej
Dílþí sestava filtru
(jednotky k úpravČ vzduchu)
Výrobky FRL
Nádoba filtru
64
ýíslo výr.
FRL
Nádoba lubrikátoru
Pohyblivé þásti regulátoru
Polykarbonátový kryt lubrikátoru
BarevnČ kódované filtraþní prvky
107
Dílþí sestava filtraþního prvku 25 µm
Dílþí sestava filtraþního prvku 5 µm
Dílþí sestava filtraþního prvku 0,01 µm
19 903 1540
19 903 1541
19 903 1542
112
Dílþí sestava filtraþního prvku 25 µm
Dílþí sestava filtraþního prvku 5 µm
Dílþí sestava filtraþního prvku 0,01 µm
19 903 5540
19 903 5541
19 903 5542
Nádoba filtru s poloautomatickým vypouštČním
107
Nádoba z polykarbonátu
19 903 1900
112
Nádoba z polykarbonátu
Kovová nádoba
Nádoba z polyamidu (pro použití v prostĜedí s výskytem rozpouštČdel)
19 903 5900
19 903 5903
19 903 5904
107
Nádoba z polykarbonátu
19 903 1901
112
Nádoba z polykarbonátu
Nádoba z polyamidu (pro použití v prostĜedí s výskytem rozpouštČdel)
19 903 5901
19 903 5905
107
Pohyblivé þásti regulátoru
19 903 1902
112
Pohyblivé þásti regulátoru
19 903 5902
Polykarbonátový kryt, vnitĜní a vnČjší, vizualizaþní kryt lubrikátoru
107 / 112
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Polykarbonátový kryt
19 903 5906
DoplĖkové výrobky a fitinky
Odsávaþ kapaliny Multi-Vac
• Snadné použití
• PĜenosný
• Rychlé vypuštČní
PĜístroj CEJN Multi-Vac rychle vysaje všechny druhy nevýbušných tekutin
pomocí podtlaku vytvoĜeného pĜívodem stlaþeného vzduchu. Kapalina se vypustí
univerzálním vypouštČcím ventilem se závitem, umístČným na dolní þásti zaĜízení.
PĜístroj váží necelých 2,5 kg (5 lbs), takže je mimoĜádnČ mobilní a snadno
použitelný. PĜístroj je dodáván plnČ vybavený vþetnČ odsávací hadice a trubic.
ýíslo výr.
PĜipojovací závit
Pracovní tlak
Max. spotĜeba vzduchu
Kapacita odsávání
Objem kanystru
19 912 0100
19 912 0150
vnitĜní G 1/4"
vnitĜní NPT 1/4"
5.5 - 12 barĤ (80 - 174 PSI)
5.5 - 12 barĤ (80 - 174 PSI)
160 l/min. (5.6 CFM) pĜi 6 barech (87 PSI)
160 l/min. (5.6 CFM) pĜi 6 barech (87 PSI)
Až 5 l/min. (1.1 GPM UK)
Až 5 l/min. (1.1 GPM UK)
2.5 l. (0.55 gl UK)
2.5 l. (0.55 gl UK)
StĜíkací sada (fixírka)
StĜíkací sada CEJN obsahuje vzduchovou pistoli, kterou lze oddČlit a použít samostatnČ.
Tryska je navržena tak, aby vypouštČla plnou, hustou mlhu pro dosažení optimálního
þištČní. ProudČní kapaliny a pomČr kapaliny a vzduchu lze snadno nastavit. Nádoba
stĜíkací sady odpovídá požadavkĤm OSHA a zajišĢuje bezpeþné používání výrobku.
ýíslo výr.
PĜipojovací závit
Max. pracovní tlak
Kapacita kanystru
11 208 3180
vnitĜní G 1/4"
16 barĤ (232 PSI)
1.2 l (0.26 gl UK)
Kompaktní tester tlaku
• Snadné použití
• Pohodlný zpĤsob okamžité kontroly tlaku
• Lehký
Kompaktní tester tlaku CEJN umožĖuje rychlé mČĜení tlaku na systémových
vývodech a ujištČní, že vzduchové systémy pracují podle požadavkĤ. Tester
tlaku lze také použít pro nastavení regulátoru bČhem provozu a pro vyhledání
a diagnostiku rozdílĤ tlakĤ.
ýíslo výr.
Pro Ĝadu
Rozsah tlakĤ
19 900 9120
CEJN 300
0-10 bar (0-145 PSI)
19 900 9110
CEJN 310
0-10 bar (0-145 PSI)
19 900 9100
CEJN 320
0-10 bar (0-145 PSI)
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
DoplĖkové výrobky a fitinky
• Neomezené, libovolné Ĝízení prĤtoku
• Kompatibilní s Ĝadou kapalin
• Lehké, kompaktní provedení
65
Adaptéry
Široká Ĝada hadicových pĜípojek; šroubení; redukcí; záslepek;
adaptérĤ; a kulových ventilĤ pro maximální flexibilitu v
nejrĤznČjších aplikacích.
PěÍPOJKY, ADAPTÉRY
& ZÁSLEPKY
Max. pracovní tlak ........................ 35 bar (508 PSI)
ADAPTÉRY
ýíslo výr.
PĜipojení
ADAPTÉRY
Hadicové šroubení
19 900 0211
19 900 0212
R 1/8” - 5 mm (3/16")
R 1/8” - 6.3 mm (1/4”)
T - kus
19 900 0221
19 900 0222
19 900 0223
19 900 0224
19 900 0225
R 1/4” - 5 mm (3/16”)
R 1/4” - 6.3 mm (1/4”)
R 1/4” - 8 mm (5/16”)
R 1/4” - 10 mm (3/8”)
R 1/4” - 13 mm (1/2”)
19 900 0232
19 900 0233
19 900 0234
19 900 0235
R 3/8” - 6.3 mm (1/4”)
R 3/8” - 8 mm (5/16”)
R 3/8” - 10 mm (3/8”)
R 3/8” - 13 mm (1/2”)
19 900 0242
19 900 0243
19 900 0244
19 900 0245
19 900 0246
19 900 0247
R 1/2” - 6.3 mm (1/4”)
R 1/2” - 8 mm (5/16”)
R 1/2” - 10 mm (3/8”)
R 1/2” - 13 mm (1/2”)
R 1/2” - 16 mm (5/8”)
R 1/2” - 19 mm (3/4”)
19 900 0254
19 900 0255
19 900 0256
19 900 0257
R 3/4” - 10 mm (3/8”)
R 3/4” - 13 mm (1/2”)
R 3/4” - 16 mm (5/8”)
R 3/4” - 19 mm (3/4”)
19 900 0262
1/4” - 6.3 mm (1/4”)
19 900 0264
3/8” - 10 mm (3/8”)
19 900 0265
1/2” - 13 mm (1/2”)
19 900 1210
G 1/8” - G 1/8”
19
19
19
19
900
900
900
900
1211
1212
1214
1215
G
G
G
G
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
-
G
G
G
G
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
19
19
19
19
900
900
900
900
1220
1224
1225
1227
G
G
G
G
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
-
G
G
G
G
1/8”
3/8”
1/2”
3/4”
Mezihadicová spojka
DoplĖkové výrobky a fitinky
66
Redukþní šroubení dlouhé
Redukþní šroubení krátké
Zátka
19 900 1229
19 900 1235
G 1/2” - G 3/4”
G 1/2” - G 1/2”
19 900 1249
G 3/4” - G 3/4”
19 900 2201
19 900 2202
19 900 2204
G 1/8” - G 1/8”
G 1/8” - G 1/4”
G 1/8” - G 3/8”
19 900 2212
19 900 2214
G 1/4” - G 1/4”
G 1/4” - G 3/8”
19 900 2224
19 900 2225
G 3/8” - G 3/8”
G 3/8” - G 1/2”
19 900 2235
19 900 2237
G 1/2” - G 1/2”
G 1/2” - G 3/4”
19 900 3211
G 1/4” - G 1/8”
19 900 3221
19 900 3222
G 3/8” - G 1/8”
G 3/8” - G 1/4”
19 900 3232
19 900 3234
G 1/2” - G 1/4”
G 1/2” - G 3/8”
19 900 3244
19 900 3245
G 3/4” - G 3/8”
G 3/4” - G 1/2”
19 900 4302
G 1/4”
19 900 4304
G 3/8”
19 900 4305
G 1/2”
19 900 4307
G 3/4”
PĜipojení
VnitĜní/VnitĜní/VnitĜní
19
19
19
19
19
G
G
G
G
G
VnitĜní/VnČjší/VnitĜní
19 900 5324
19 900 5325
G 3/8”
G 1/2”
VnitĜní/VnitĜní/VnČjší
19 900 5332
19 900 5334
19 900 5335
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
VnČjší/VnČjší
19
19
19
19
900
900
900
900
5361
5362
5364
5365
G
G
G
G
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
VnitĜní/VnitĜní
19
19
19
19
19
900
900
900
900
900
5371
5372
5374
5375
5379
G
G
G
G
G
1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
1”
VnČjší/VnitĜní
19 900 5382
19 900 5384
19 900 5385
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
VnitĜní/VnitĜní/VnitĜní
19 900 5916
19 900 5912
19 900 5902
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
VnitĜní/VnČjší/VnitĜní
19 900 5920
19 900 5921
19 900 5925
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
VnitĜní/VnitĜní/
VnitĜní/VnitĜní
19 900 5906
19 900 5905
19 900 5904
G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
VnČjší/VnitĜní/
VnitĜní/VnČjší
19
19
19
19
G
G
G
G
L - kus
Y - kus
Dvojité šroubení
ýíslo výr.
X - kus
900
900
900
900
900
900
900
900
900
5302
5304
5305
5309
5322
5903
5932
5934
5935
1/4”
3/8”
1/2”
1”
1/4”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
Kulový ventil – malý
VnitĜní/VnitĜní
Max. pracovní tlak 10 barĤ (145 PSI)
19 900 9501
19 900 9502
G 1/8"
G 1/4”
Kulový ventil – velký
VnitĜní/VnitĜní
Max. pracovní tlak 30 barĤ (435 PSI)
19 900 9504
19 900 9505
19 900 9507
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
Ohebný kloub
VnitĜní/VnČjší
19 900 2622
G 1/4" - R 1/4"
VnČjší/Vsuvka
10 320 5183
G 1/4" - CEJN 320
10 310 5901
CEJN 310
10 320 9200
CEJN 320
Y - kus s rychlospojkami
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Bezpeþnostní výrobky
Pneumatické výrobky, které
podporují bezpeþná pracovištČ
První a nejdĤležitČjší záležitostí je bezpeþnost na pracovišti.
VytvoĜení bezpeþného místa pro práci je zejména dĤležité v
prostĜedích, kde se používají systémy stlaþeného vzduchu.
Tyto systémy dokáží vyvinout mimoĜádnou sílu, a proto je
dĤležité zavést programy bezpeþnosti práce a podniknout
všechna nezbytná opatĜení pro pĜedcházení úrazĤm.
Stlaþený vzduch mĤže zpĤsobit vážná zranČní. Primární pĜíþinou tČchto zranČní je
O tom, že je stlaþenému vzduchu dĤležité vČnovat pozornost, svČdþí i skuteþnost,
že takové agentury, jako jsou International Organization For Standardization (ISO),
Comité Europeén de Normalisation (CEN), U.S. Department of Labor Occupational
Safety & Health Administration (OSHA), Schweizerische Unfall Versicherungs Anstalt
Bezpeþnostní výrobky
vlastní síla stlaþeného vzduchu a následnČ létající úlomky a materiály.
(SUVA) a Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (BIA) vytvoĜily Ĝadu
smČrnic a standardĤ, týkajících se použití stlaþeného vzduchu, vybavení a dílĤ.
67
Spoleþnost CEJN si je natolik vČdoma dĤležitosti bezpeþnosti na
pracovišti, že mezi jejími pneumatickými výrobky je Ĝada takových,
které jsou speciálnČ zkonstruovány pro ochranu jednotlivce pĜed
zranČním a chrání jej pĜed úrazy na pracovišti.
PrĤmyslové standardy slouží jako základní rámec pĜi vývoji
bezpeþnostních pneumatických výrobkĤ CEJN.
Každý bezpeþnostní produkt je vyrábČn tak, aby splĖoval
pĜíslušná federální ustanovení týkající se bezpeþnosti a aby
naplĖoval strategický zámČr spoleþnosti CEJN: poskytovat
pneumatické výrobky, které podporují bezpeþné pracovištČ.
Konstrukce CEJN zamČĜené na bezpeþnost
CEJN nabízí mnohé výrobky podporující bezpeþné používání
stlaþeného vzduchu, vþetnČ:
• Rychlospojek s bezpeþnostním odvzdušnČním a tlumením
zpČtného rázu – Rozpojení probíhá ve dvou krocích, aby se
rychlospojka odvzdušnila, minimalizovalo se nebezpeþí hluku
pĜi rozpojování dílĤ a zabránilo se úrazĤm zpĤsobeným zpČtným
rázem; existuje v ĜadČ rychlospojke vþetnČ provedení Soft-Line
a Multi-Link
• Rychlospojek s pĜídavnou funkcí uzamykání – Vyžadují, aby
obsluha úmyslnČ rozpojila vsuvku a rychlospojku a zabraĖují
nechtČnému rozpojení
• Vsuvek eliminujících trhnutí hadice – Obsahují jednocestný
ventil, který pĜi rozpojení vypustí zpČtný tlak a sníží hluk;
zajišĢují konce hadice a zabraĖují jejímu zamotání, které by
mohlo nastat po rozpojení
• Hadicových sad – Obsahují rychlospojky s bezpeþnostním
Bezpeþnostní výrobky
odvzdušnČním nainstalované na spirálové nebo rovné opletené
hadici v kompletním bezpeþnostním balení
• Ofukovacích pistolí s regulátorem – PĜi zaslepení snižují
výstupní tlak na bezpeþnou úroveĖ (2 bary/30 PSI)
• Ofukovacích pistolí s tryskou Star-Tip – Snižují hladinu
hluku na 85 dB(a) nebo ménČ; pĜi zaslepení odklánČjí vzduch
a zabraĖují nárĤstu tlaku nad 2 bary (30 PSI)
68
• Hadicových a kabelových navijákĤ – Hadice a kabely se
nepovalují na podlaze, kde na nČ mohou pracovníci šlápnout
a upadnout
Rychlospojky s bezpeþnostním odvzdušnČním
ZABRAĕUJÍ ZRANċNÍM ZPċTNÝM RÁZEM
Výrobky pro bezpeþnČjší pracovní prostĜedí
SÉRIE 300 (str. 10)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 310 (str. 13)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10
10
10
10
300
300
300
300
3002
3003
3004
3005
6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
Hadicová spojka
10
10
10
10
310
310
310
310
3002
3003
3004
3005
6 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
300
300
300
300
300
300
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
310
310
310
310
310
310
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
Spojka Stream-Line
10
10
10
10
300
300
300
300
3060
3062
3063
3066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
Spojka Stream-Line
10 310 3060
10 310 3062
10 310 3063
Zakonþení Stream-Line 10 300 3080
10 300 3082
Multi-Link (str. 30) StĜední modul
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
Soft-Line
(str. 26)
Zakonþení Stream-Line 10 310 3080
10 310 3082
19 902 1061
19 902 2061
19 902 2066
G 1/2"
NPT 1/2"
Multi-Link (str. 30) StĜední modul
SÉRIE 320 (str. 16)
ýíslo výr.
Zakonþení
Hadicová spojka
10
10
10
10
320
320
320
320
3002
3003
3004
3005
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
320
320
320
320
320
320
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Výstupní modul
Spojka Stream-Line
Soft-Line
(str. 26)
Výstupní modul
19 902 1071
19 902 2071
19 902 2076
G 1/2"
NPT 1/2"
SÉRIE 410 (str. 20)
ýíslo výr.
PĜipojení
6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
Hadicová spojka
10 410 3005
10 410 3006
10 410 3007
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
3152
3154
3155
3452
3454
3455
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
VnČjší závit
10 410 3155
10 410 3157
R 1/2''
R 3/4''
VnitĜní závit
320
320
320
320
320
320
3202
3204
3205
3402
3404
3405
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
10 410 3204
10 410 3205
G 3/8''
G 1/2''
Spojka Stream-Line
10 410 3066
11 x 16 mm
320
320
320
320
3060
3062
3063
3066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
SÉRIE 550 (str. 24)
ýíslo výr.
PĜipojení
VnČjší závit
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
3155
3157
3454
3455
3457
R 1/2”
R 3/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
10
10
10
10
10
550
550
550
550
550
3205
3207
3404
3405
3407
G 1/2”
G 3/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
Zakonþení Stream-Line 10 320 3080
10 320 3082
Multi-Link (str. 30) StĜední modul
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
Výstupní modul
19 902 1081
19 902 2081
19 902 2086
G 1/2"
NPT 1/2"
VnitĜní závit
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Bezpeþnostní výrobky
Soft-Line
(str. 26)
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
69
Rychlospojky s bezpeþnostním zámkem
ZABRAĕUJÍ NECHTċNÉMU ROZPOJENÍ
Výrobky pro bezpeþnČjší pracovní prostĜedí
SÉRIE 342 (str. 18)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 442 (str. 23)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10
10
10
10
342
342
342
342
1002
1003
1004
1005
6.3 mm (1/4'')
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
Hadicová spojka
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
1152
1154
1155
1452
1454
1455
R 1/4''
R 3/8''
R 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
1003
1004
1005
1006
1007
8 mm (5/16'')
10 mm (3/8'')
13 mm (1/2'')
16 mm (5/8'')
19 mm (3/4'')
VnČjší závit
10
10
10
10
10
10
342
342
342
342
342
342
1202
1204
1205
1402
1404
1405
G 1/4''
G 3/8''
G 1/2''
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
1154
1155
1157
1454
1455
1457
R 3/8''
R 1/2''
R 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
10
10
10
10
10
10
442
442
442
442
442
442
1204
1205
1207
1404
1405
1407
G 3/8''
G 1/2''
G 3/4''
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
Spojka Stream-Line
10 342 1060
10 342 1062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
Vsuvky eliminující trhnutí hadice
Bezpeþnostní výrobky
ZABRAĕUJÍ ZRANċNÍM ZPċTNÝM RÁZEM
Výrobky pro bezpeþnČjší pracovní prostĜedí
SÉRIE 300 (str. 10)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 310 (str. 13)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10 300 8003
10 300 8004
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
Hadicová spojka
10 310 8003
10 310 8004
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
Spojka Stream-Line
10 300 8060
10 300 8062
6 x10 mm
8 x12 mm
Spojka Stream-Line
10 310 8060
10 310 8062
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
SÉRIE 303 (str. 12)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 315 (str. 15)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10
10
10
10
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Hadicová spojka
10
10
10
10
6.3 mm (1/4”)
7 mm (9/32”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
VnČjší závit
10 303 8152
R 1/4"
VnČjší závit
10 315 8152
10 315 8154
10 315 8452
R 1/4”
R 3/8”
NPT 1/4”
Spojka Stream-Line
10 303 8060
10 303 8062
10 303 8066
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
VnitĜní závit
10 315 8102
10 315 8452
Rc 1/4”
NPT 1/4”
Spojka Stream-Line
10
10
10
10
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm
303
303
303
303
8002
8003
8004
8005
70
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
315
315
315
315
315
315
315
315
8012
8013
8014
8015
8068
8070
8072
8076
Vsuvky eliminující trhnutí hadice
ZABRAĕUJÍ ZRANċNÍM ZPċTNÝM RÁZEM
Výrobky pro bezpeþnČjší pracovní prostĜedí
SÉRIE 320 (str. 16)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 410 (str. 20)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10
10
10
10
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Hadicová spojka
10
10
10
10
10
13
16
19
VnČjší závit
10 320 8152
R 1/4"
Spojka Stream-Line
10
10
10
10
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
SÉRIE 430 (str. 22)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10 430 8005
10 430 8007
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
320
320
320
320
8002
8003
8004
8005
8060
8062
8063
8066
410
410
410
410
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
(3/8'')
(1/2'')
(5/8'')
(3/4'')
SÉRIE 342 (str. 18)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 442 (str. 23)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10 342 8004
10 342 8005
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
Hadicová spojka
10
10
10
10
10
13
16
19
SÉRIE 408 (str. 19)
ýíslo výr.
PĜipojení
SÉRIE 550 (str. 24)
ýíslo výr.
PĜipojení
Hadicová spojka
10
10
10
10
10
13
16
19
Hadicová spojka
10 550 8005
10 550 8007
13 mm (1/2'')
19 mm (3/4'')
408
408
408
408
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
(3/8")
(1/2")
(5/8")
(3/4")
442
442
442
442
8004
8005
8006
8007
mm
mm
mm
mm
(3/8'')
(1/2'')
(5/8'')
(3/4'')
Bezpeþnostní výrobky
320
320
320
320
71
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Hadicové sady
Výrobky pro bezpeþnČjší
pracovní prostĜedí
S RYCHLOSPOJKAMI S BEZPEýNOSTNÍM ODVZDUŠNċNÍM
SÉRIE 300 (str. 34)
Délka
vnitĜ. prĤm. x
vnČj. prĤm. (mm) OdvzdušnČné
SÉRIE 310 (str. 35)
Délka
vnitĜ. prĤm. x
vnČj. prĤm. (mm) OdvzdušnČné
Spirálová
2m
6.5 x 10
19 958 9739
Spirálová
4m
8 x 12
19 958 9709
4m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9740
19 958 9712
6m
8 x 12
19 958 9710
6m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9741
19 958 9713
8m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9733
19 958 9711
19 958 9788
8m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9742
19 958 9714
10 m
6.5 x 10
8 x 12
19 958 9793
19 958 9704
5m
8 x 12
19 958 9700
15 m
8 x 12
19 958 9705
10 m
8 x 12
19 958 9701
20 m
8 x 12
19 958 9796
15 m
8 x 12
19 958 9702
SÉRIE 320 (str. 36)
Délka
vnitĜ. prĤm. x
vnČj. prĤm. (mm) OdvzdušnČné
Spirálová
2m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9763
19 958 9762
19 958 9767
4m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9764
19 958 9706
19 958 9768
6m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9765
19 958 9707
19 958 9769
8m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9766
19 958 9708
19 958 9770
5m
8 x 12
19 958 9897
10 m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9771
19 958 9898
19 958 9738
15 m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9772
19 958 9899
19 958 9775
20 m
6.5 x 10
8 x 12
11 x 16
19 958 9773
19 958 9774
19 958 9776
Bezpeþnostní výrobky
Rovná opletená
72
Rovná opletená
Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Rovná opletená
Hadicové a kabelové navijáky
Výrobky pro bezpeþnČjší
pracovní prostĜedí
ODSTRAĕUJÍ ZMċTI HADIC Z VÝROBNÍCH PROSTOR
ýíslo výr.
RozmČr vnitĜ.prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
PĜipojení (vnČjší)
PrĤmČr (mm)
Hmotnost (kg) Pracovní tlak (20o C, 68o F)
7 metrĤ
19 911 5020
19 911 5021
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
330
330
3.9
3.9
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
9 metrĤ
19 911 5010
19 911 5011
6.5 x 10
6.5 x 10
R 1/4"
NPT 1/4"
330
330
3.9
3.9
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
10 metrĤ
19 911 5000*
19 911 5001*
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
340
340
5.0
5.0
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
PNEUMATICKÉ (str. 48)
* Pohyb max. 150 stupĖĤ
10 metrĤ
19 911 5130
19 911 5131
11.0 x 16.0
11.0 x 16.0
R 1/2"
NPT 1/2"
430
430
6.6
6.6
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
14 metrĤ
19 911 5120
19 911 5121
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
16 metrĤ
19 911 5100
19 911 5101
8 x 12
8 x 12
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
16 bar / 232 PSI
16 bar / 232 PSI
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
12 bar / 174 PSI
12 bar / 174 PSI
ANTIJISKROVÁ
VODNÍ (str. 49)
14 metrĤ
ELEKTRICKÉ (str. 50)
19 911 5125
19 911 5126
ýíslo výr.
RozmČr vnitĜ.prĤm.
x vnČj. prĤm. (mm)
PĜipojení (vnČjší)
PrĤmČr (mm)
Hmotnost (kg) Pracovní (20o C, 68o F)
19 911 5140
19 911 5141
9.5 x 13.5
9.5 x 13.5
R 1/4"
NPT 1/4"
430
430
6.3
6.3
ýíslo výr.
PrĤĜez (mm²)
pĜipojení
PrĤmČr (mm)
NapČtí (V)
Hmotnost (kg)
9 bar / 130 PSI
9 bar / 130 PSI
10 metrĤ
19 911 5050* 3 x 1.5
19 911 5052** 3 x 1.5
Zástrþka Schuko
zástrþka CH
330
330
230
230
4.6
4.6
17 metrĤ
19 911 5150* 3 x 1.5
19 911 5152** 3 x 1.5
Zástrþka Schuko
zástrþka CH
430
430
230
230
6.7
6.7
Bezpeþnostní výrobky
14 metrĤ
73
* Certifikováno TÜV, NČmecko, a Demko, Dánsko
** Certifikováno SEV, Švýcarsko
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
Ofukovací pistole
Výrobky pro bezpeþnČjší
pracovní prostĜedí
SNIŽUJÍ VÝSTUPNÍ TLAK A HLUK
O F U K O VA C Í P I S TO L E (str. 52)
ýíslo výr.
Trubice
PĜipojení
PrĤtok vzduchu
Max. pracovní tlak
Ofukovací pistole s trubicí 90 mm, Star-Tip
11
11
11
11
Pevná trubice
Pevná trubice
VymČnitelná trubice
VymČnitelná trubice
G 1/4"
NPT 1/4"
G 1/4"
NPT 1/4"
190
190
190
190
16
16
16
16
208
OK
208
208
208
208
3100
3150
3200
3250
l/min
l/min
l/min
l/min
(7
(7
(7
(7
CFM)
CFM)
CFM)
CFM)
barĤ
barĤ
barĤ
barĤ
(232
(232
(232
(232
PSI)
PSI)
PSI)
PSI)
Hladina hluku pĜi vstupním tlaku 6 barĤ (87 PSI): 79 dBA
11 208 0300
11 208 0350
Ofukovací pistole s regulátorem
VymČnitelná trubice
VymČnitelná trubice
G 1/4"
NPT 1/4"
250 l/min (9 CFM)
250 l/min (9 CFM)
8 barĤ (116 PSI)
8 barĤ (116 PSI)
208
OK
Max. výstupní tlak pĜi zaslepení: 2 bar (29 PSI)
Pě Í S L U Š E N S TVÍ (str. 53)
ýíslo výr.
P ě ÍSLU Š E N S TV Í (str. 53)
ýíslo výr.
Venturiho tryska
Nasazuje se pĜímo na trubici. Pro dosažení mimoĜádnČ
vysokého prĤtoku pĜisává okolní vzduch. PrĤtok vzduchu se
zvýší o 100%. Hodí se pro odfukování lehkých úlomkĤ dĜeva,
pĜi zaslepení trubice odkloní smČr vzduchu a sníží výstupní
tlak pod 2 bary (29 PSI).
11 208 9963
Tlumící tryska
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole.
Pro použití pĜi nedostatku místa.
11 208 9965
OK
OK
Bypass tryska
Nasazuje se pĜímo na trubici. PĜi zaslepení je tlak uvolnČn
(nebo odklonČn) postranními výstupy a maximální výstupní
tlak se tak sníží pod 2 bary (29 PSI).
11 208 9961
Trubice: 90 mm (4")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací
pistole.
Star-Tip
PrĤtok vzduchu: Star-Tip – 190 l/min (7 CFM).
OK
OK
Bezpeþnostní výrobky
Clonová tryska
Nasazuje se pĜímo na trubici. VytváĜí ochrannou vzduchovou
clonu, vhodnou pro ofukování lehkých úlomkĤ dĜeva nebo
kapalin, a pĜi zaslepení odklání vzduch a snižuje výstupní tlak
pod 2 bary (29 PSI).
74
Ochranný štít
11 208 9954
Regulaþní trubice: 90 mm (4")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole. PĜi
zablokování trubice nebo jejím zaslepení snižuje výstupní tlak
na bezpeþnou úroveĖ.
11 208 0216
OK
OK
11 208 9955
Prodlužovací trubice Star-Tip: 300/500 mm (12"/20") 300 mm (12") 11 208 3219
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací
500 mm (20") 11 208 3220
pistole. ZpĜístupĖuje obtížnČ dostupná místa
spolu s tlumením a vlastnostmi požadovanými
OSHA. PrĤtok vzduchu: 180 l/min (6 CFM)
Nasazuje se pĜímo na trubici. Chrání obsluhu
proti odletujícím úlomkĤm. Lze umístit
kdekoli na trubici. Pouzdro z nitrilu pro
snadné pĜipevnČní. PrĤmČr prĤhledného štítu:
100 mm (4”)
Tlumiþ
Nasazuje se pĜímo na trubici. ÚþinnČ snižuje hluk, je-li
požadována nízká hluþnost. Hladina hluku: 82 dB(A).
11 208 3215
OK
11 208 9962
Pružná prodlužovací trubice: 400 mm (16")
Nasazuje se pĜímo na závity na tČle ofukovací pistole. Lze ji
ohnout a nastavit pro konkrétní úkoly v obtížnČ pĜístupných
místech. Pružná potažená mČdČná trubice 6 mm (1/4”).
PrĤtok vzduchu: 120 l/min (4 CFM)
OK
Závitové spoje jsou uvedeny podle norem ISO (další informace najdete na str. 78). Dostupnost a ceny zjistíte u autorizovaného prodejce firmy CEJN.
11 208 0222
=0.283 10 MPa x
10 ft x 0.0283 =
10.197 = 101.97 kp/cm210 10
ft3 x 0.0283 =
kpm x 1.356 = 13.56 Nm
0.283Technické
m3 10údaje
inch x 25.4 = 254 mm 10 MPa
100 CFM x 28.32 = 2832 l/min
x 10 kg x 2.205 = 22.05 lb
=
3
10.197 = 101.97 kp/cm
32.8083 feet 10 kpm x 1.356 = 13.56 Nm 10
10 ft3 x 0.0283 = 0.283 m3
10 kp/cm2 x 0.0981 = 0.981 MPa
2
Rady pĜi údržbČ
Pro záruku funkþnosti , kvality a životnosti rychlospojek je tĜeba:
• Udržovat rychlospojku a vsuvku þisté a nevystavovat je pĜebyteþé vlhkosti.
• Vyhýbat se nárazĤm na pĜední þást rychlospojky a vsuvky.
• Kontrolovat tČsnČní rychlospojky a náležité mazání pohyblivých þástí.
• PravidelnČ kontrolovat vsuvky. Pokud jsou tČžce opotĜebovány nebo otlaþeny, vymČĖit je.
Používání opotĜebených vsuvek vede k rychlejšímu opotĜebení rychlospojek.
• Vybírat vhodná zakonþení pro aplikaci. NadmČrnČ velká zakonþení zpĤsobují zbyteþné opotĜebení rychlospojek.
• PĜi používání velkých vibraþních nástrojĤ, napĜíklad rázových utahovákĤ nebo nýtovacích kladiv, namontovat mezi
nástroj a rychlospojku krátkou hadici.
• Používat pouze velmi kvalitní þistý vzduch.
Technické údaje
PrĤtok vzduchu.................... MČĜen s pĜesností ±5%. Uveden v jednotkách Nl/min a pĜedstavuje litr bČžného vzduchu za
minutu pĜi teplotČ +20°C (+68°F) a tlaku 1,01325 baru (14.69595 PSI).
Tlak roztržení ......................... MČĜen v barech s pĜesností ±3%.
Oznaþení CE .......................... SmČrnice EU Pressure Equipment Directive 97/23/EC se netýká pneumatických rychlospojek
vzhledem k omezením tlaku a požadavkĤm na odpovČdnost celé jednotky.
Síla nutná ke spojení........... MČĜena v newtonech (N) pĜi vstupním tlaku 6 barĤ.
Hladina hluku ....................... MČĜena ve vzdálenosti 1 m pĜed a 1 metr stranou v úhlu 90° pĜed pĜedmČtem.
Použitá jednotka je dB (A) a pĜedstavuje decibely na stupnici A.
Rozsah teplot ....................... MČĜen ve stupních Celsia s pĜesností ±2°C.
Podtlak .................................. Série rychlospojek oznaþené pro použití s podtlakem odolají v zapojené poloze minimálnČ 70%
absolutní hodnoty.
Hmotnost .............................. MČĜena v gramech (g) jako prĤmČr z deseti vážení.
Pracovní tlak......................... Urþen v barech.
TČsnící materiály
MATERIÁLY
VLASTNOSTI
ROZSAH TEPLOT
MÉDIUM
NBR
Nitril – pryž
"Buna-N"
Odolný proti vodČ, benzínu, vazelínČ,
minerálním olejĤm, horku a zásadám.
Citlivý na ozón.
-30°C – +100°C
(-22°F – +212°F)
Stlaþený vzduch,
olej, voda
FPM
Fluorocarbon
– pryž "Viton®"
Doporuþován pro benzín, oleje a kyseliny.
Odolný proti povČtrnostním vlivĤm.
Nedoporuþován pro horkou páru.
-15°C – +200°C
(-5°F – +392°F)
Chemikálie, horký
vzduch
EPDM
Etylén-propylen – pryž
"EPDM" / "EPM"
Vhodný pro horkou vodu, páru, zásady a
kyseliny. Nedoporuþován pro minerální oleje.
-40°C – +150°C
(-40°F – +302°F)
Voda
V pĜípadČ potĜeby detailnČjších informací týkajících se materiálu tČsnČní a chemické kompatibility s rychlospojkami CEJN kontaktujte
naši spoleþnost.
Technická data a tabulky
Všechny technické údaje jsou mČĜeny na základČ norem CEJN. Pro podrobnČjší informace kontaktujte CEJN.
75
Jednotky, pĜepoþítací tabulky a pĜíklady
Tlak
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
atm (atmosféra)
atm
atm
bar
MPa
PSI
1.01325
0.10132
14.696
1.1 atm x 1.01325 = 1.115 bar
1.1 atm x 0.10132 = 0.111 MPa
1.1 atm x 14.695 = 16.166 PSI
bar
bar
bar
atm
MPa
PSI
0.98692
0.1
14.504
10 bar x 0.98692 = 9.8692 atm
10 bar x 0.1 = 1.0 MPa
10 bar x 14.504 = 145 PSI
MPa (megapascal)
MPa
MPa
atm
bar
PSI
9.8692
10
145.0
10 MPa x 9.8692 = 98.692 atm
10 MPa x 10 = 100 bar
10 MPa x 145.0 = 1450 PSI
PSI (liber / þtvereþní palec)
PSI
PSI
atm
bar
MPa
0.068
0.0689
0.00689
100 PSI x 0.068 = 6.80 atm
100 PSI x 0.0689 = 6.89 bar
100 PSI x 0.00689 = 0.689 MPa
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
CFM (krychl. stopa / min.)
CFM
CFM
l/min
l/s
m3 /h
28.32
0.472
1.699
100 CFM x 28.32 = 2832 l/min
100 CFM x 0.472 = 47.2 l/s
100 CFM x 1.699 = 169.9 m3 /h
l/min (litr / minuta)
l/min
l/min
CFM
l/s
m3 /h
0.0353
0.0167
0.06
100 l/min x 0.0353 = 3.5 CFM
100 l/min x 0.0167 = 1.7 l/s
100 l/min x 0.06 = 6 m3 /h
l/s (litr / sekunda)
l/s
l/s
CFM
l/min
m3 /h
2.119
60
3.6
10 l/s x 2.119 x 21.2 CFM
10 l/s x 60 = 36 l/min
10 l/s x 3.6 = 600 m3 /h
m3 /h (krychlový metr / hodina)
m3 /h
m3 /h
CFM
l/min
l/s
0.5885
16.667
0.2777
10 m3 /h x 0.5885 = 5.885 CFM
10 m3 /h x 16.667 = 166.7 l/min
10 m3 /h x 0.2777 = 2.777 l/s
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
ft (krychl. stop)
ft3
ft3
ft3
gl UK
gl U.S.
l
m3
6.228
7.48
28.32
0.0283
10
10
10
10
ft3
ft3
ft3
ft3
x
x
x
x
gl
gl
gl
gl
UK (gallon UK)
UK
UK
UK
ft3
gl U.S.
l
m3
0.1605
1.2009
4.546
0.0045
10
10
10
10
gl
gl
gl
gl
UK
UK
UK
UK
gl
gl
gl
gl
U.S. (gallon U.S.)
U.S.
U.S.
U.S.
ft3
gl UK
l
m3
0.1336
0.8326
3.785
0.0037
10
10
10
10
gl
gl
gl
gl
U.S.
U.S.
U.S.
U.S.
l (litr)
l
l
l
ft3
gl UK
gl U.S.
m3
0.0353
0.220
0.264
0.001
100
100
100
100
m3 (krychlový metr)
m3
m3
m3
ft3
gl UK
gl U.S.
l
35.3
219.96
264.17
1000
10
10
10
10
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
lbf (síla v librách)
lbf
kp
N
0.454
4.448
10 lbf x 0.454 = 4.54 kp
10 lbf x 4.448 = 44.48 N
kp (síla v kilogramech)
kp
lbf
N
2.205
9.806
10 kp x 2.204 = 22.05 lbf
10 kp x 9.806 = 98.06 N
N (Newton)
N
lbf
kp
0.2248
0.1020
10 N x 0.2248 = 2.25 lbf
10 N x 0.1020 = 1.02 kp
PrĤtok
Objem
Z
Technická data a tabulky
3
76
l
l
l
l
x
x
x
x
m3
m3
m3
m3
6.228 = 62.28 gl UK
7.48 = 74.8 gl U.S.
28.32 = 283.2 l
0.0283 = 0.283 m3
x
x
x
x
0.1605 = 1.605 ft3
1.2009 = 12.009 gl U.S.
4.546 = 45.46 l
0.0045 = 0.045 m3
x
x
x
x
0.1336 = 1.336 ft3
0.8326 = 8.326 gl UK
3.785 = 37.85 l
0.0037 = 0.037 m3
0.0353 = 3.53 ft3
0.220 = 22.0 gl UK
0.264 = 26.4 gl U.S.
0.001 = 0.1 m3
x
x
x
x
35.3 = 353 ft3
219.96 = 2199.6 gl UK
264.17 = 2641.7 gl U.S.
1000 = 10 000 l
Síla
Délka
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
ft (foot, stopa)
ft
ft
inch
m
mm
12
0.3048
304.8
10 ft x 12 = 120 inch
10 ft x 0.3048 = 3.048 m
10 ft x 304.8 = 3048 mm
inch
inch
inch
ft
m
mm
0.0833
0.0254
25.4
10 inch x 0.0833 = 0.833 ft
10 inch x 0.0254 = 0.254 m
10 inch x 25.4 = 254 mm
m (metr)
m
m
ft
inch
mm
3.28083
39.3699
1000
10 m x 3.28083 = 32.8083 ft
10 m x 39.3699 = 393.699 inch
10 m x 1000 = 10 000 mm
mm (millimetr)
mm
mm
ft
inch
m
0.00328
0.0393
0.001
10 mm x 0.00328 = 0.0328 ft
10 mm x 0.0393 = 0.393 inch
10 mm x 0.001 = 0.01 m
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
g (gram)
g
g
kg
lb
oz
0.001
0.0022
0.0352
10 g x 0.001 = 0.01 kg
10 g x 0.0022 = 0.022 lb
10 g x 0.001 = 0.352 oz
kg (kilogram)
kg
kg
g
lb
oz
1000
2.205
35.273
10 kg x 2.205 = 10 000 g
10 kg x 2.205 = 22.05 lb
10 kg x 2.205 = 352.73 oz
lb (libra)
lb
lb
g
kg
oz
453.9
0.4539
16
10 lb x 0.454 = 4535 g
10 lb x 0.4539 = 4.535 kg
10 lb x 0.454 = 160 oz
oz (unce)
oz
oz
g
kg
lb
28.349
0.0283
0.0625
10 oz x 28.349 = 283.49 g
10 oz x 0.0283 = 0.283 kg
10 oz x 0.0625 = 0.625 lb
Z
NA
KOEFICIENT
PěÍKLAD
kpm (kilopondmetr)
kpm
lbfft
Nm
7.233
9.81
10 kpm x 7.233 = 72.33 lbfft
10 kpm x 9.81 = 98.1 Nm
lbfft (síla v librostopách)
lbfft
Nm
Nm
1.356
0.1383
10 kpm x 1.356 = 13.56 Nm
10 kpm x 0.1383 = 1.38 kpm
Nm (Newtonmetr)
Nm
kpm
lbfft
0.1020
0.7376
10 Nm x 0.1020 = 1.02 kpm
10 Nm x 0.7376 = 7.38 lbfft
Hmotnost
Toþivý moment
PĜehled odpovídajících rozmČrĤ hadic a fitinek
VnitĜní prĤm. x vnČjší prĤm. v mm
VnitĜní prĤm. x vnČjší prĤm. v palcích
U.S. Nominální
5x8
0.196 x 0.314
3/16" (0.1875 inch)
6.5 x 10
0.255 x 0.393
1/4" (0.250 inch)
8 x 12
0.314 x 0.472
5/16" (0.3125 inch)
9.5 x 13.5
0.374 x 0.531
3/8" (0.375 inch)
11 x 16
0.433 x 0.63
7/16" (0.4375 inch)
Velikost zakonþení v palcích
U.S. Nominální
Velikost fitinky
Velikost zakonþení v mm
0.248
1/4" (0.250 inch)
10
6.3
0.393
3/8" (0.375 inch)
13
0.512
1/2" (0.5 inch)
16
0.630
5/8" (0.625 inch)
19
0.748
3/4" (0.75 inch)
Technická data a tabulky
Velikost hadice
77
Doporuþený rozmČr hadice
Pracovní délka 4 m
Pracovní délka 6 m
Pracovní délka 10 m
Pracovní délka >20 m
Požadovaný prĤtok <200 l/min
5 x 8 mm
6,5 x 10 mm
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
Požadovaný prĤtok <400 l/min
6,5 x 10 mm
8 x 12 mm
8 x 12 mm
9,5 x 13,5 mm
Požadovaný prĤtok <600 l/min
8 x 12 mm
8 x 12 mm / 11 x 6 mm 11 x 16 mm
11 x 16 mm / 13 x 18 mm
Zakonþení a normy závitĤ
L (mm)
L
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
-
18.0
18.0
21.0
21.0
23.0
Zakonþení Stream-Line
Hadicový trn s pĜevleþnou maticí pro opakovanČ
použitelné a bezpeþné sevĜení hadice
L
5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
-
15.0
17.0
19.0
21.0
25.0
1/4"
3/8"
1/2"
-
19.0
23.0
26.0
VnČjší závit
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
10.2
13.6
17.2
21.7
27.1
7.4
11.0
11.0
15.0
16.3
VnitĜní závit
Rc 1/8"
Rc 1/4"
Rc 3/8"
Rc 1/2"
Rc 3/4"
8.3
11.0
14.5
18.0
23.5
7.4
11.0
11.4
15.0
16.3
VnČjší závit
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
9.6
13.0
16.5
20.8
26.3
8.0
10.0
10.0
12.0
12.0
8.75
11.8
15.25
19.0
24.5
7.4
11.0
11.4
15.0
16.3
10.5
14.0
17.5
21.8
27.1
6.7
10.2
10.4
13.6
13.9
8.5
11.0
14.5
18.0
23.0
6.9
10.0
10.3
13.6
14.1
L
Zakonþení R/Rc
Zakonþení kónickým trubkovým závitem
podle normy ISO 7/1
(Další obvyklá oznaþení jsou BSPT, Kr)
L
VnČjší závit:
VnitĜní závit:
L
tj. R 1/4"
tj. Rp 1/4" (paralelní)
tj. Rc 1/4" (zkosený)
Ø
Ø
Zakonþení G
Zakonþení válcovým trubkovým závitem
podle normy ISO 228/1
(Další obvyklá oznaþení jsou BSP, R)
VnČjší závit:
tj. G 1/4"
VnitĜní závit (ISO 1179): tj. G 1/4"
L
Ø
L
Ø
Technická data a tabulky
Ø (mm)
Hadicové zakonþení
Standardní hadicový trn pro hadicovou svorku
Zakonþení CEJN-Lock
Pro speciální nesvorkovatelnou hadici
78
Zakonþení
Zakonþení NPT
Americký standard National Pipe Thread podle normy
ANSI/ASME B 1.20.1
VnČjší a vnitĜní závit:
L
Ø
tj. 1/4" NPT
L
Ø
VnitĜní závit
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
VnČjší závit
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
VnitĜní závit
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
Rychlá referenþní pĜíruþka
CEJN SÉRIE
Originální profil CEJN
Standardy
ARO 210 Standard
A-A 59439* / ISO 6150 B
Eurostandard
Asijský standard
Velikost tČla
PrĤtokový prĤmČr (mm)
Max. pracovní tlak (bar)**
PrĤtok vzduchu (l/min)**
(pĜi vstupním tlaku 6 barĤ a ǻp 0,5)
Vhodné pro práci s podtlakem
Nanesené tČsnČní závitu
Provedení Multi-Link
Integrované provedení Soft-Line
Bezpeþnostní provedení
141
220
303
310
315
• •
•
•
•
320
342
408
410
• •
•
•
•
•
1/4"
7.5
16
80
580
1050 1450
925
1950 2100 1950 3450 3900 2350 3950 3750
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
3/8"
9.5
16
•
1/4"
5.3
16
•
• •
•
•
•
• • •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
3/8"
10.4
16
•
1/4"
6.5
16
•
•
•
•
•
•
3/8"
9.5
16
550
1/4"
5.5
16
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
• • • •
1/4"
7.4
35
442
1/8"
5.0
35
• •
1/4"
7.6
16
430
N/A
2.5
10
Rychlospojka s bezpeþnostním odvzdušnČním (ISO 4414)
Vsuvka eliminující trhnutí hadice
Bezpeþnostní zámek
Zakonþení
Zakonþení Stream-Line
Zakonþení CEJN-Lock
Hadicové zakonþení
VnČjší závit
VnitĜní závit
Ovládání
Zapojení jednou rukou
Rozpojení jednou rukou
Rozpojení obČma rukama
Rozsahy teplot**
-30°C - +100°C
-20°C - +100°C
Materiály rychlospojek
Mosaz
Mosaz/ocel
Poniklování
Pochromování
Materiály vsuvek
Ocel
Mosaz
Pozinkování
Pochromování
Materiál tČsnČní
NBR (Nitril - pryž)
Požadavky na prĤtok
< 100 l/min
< 300 l/min
< 600 l/min
< 900 l/min
< 1200 l/min
< 1500 l/min
< 1800 l/min
< 2100 l/min
< 2400 l/min
< 2700 l/min
< 3000 l/min
< 3300 l/min
< 3600 l/min
300
3/8"
10.4
35
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
1/2"
11.0
16
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*Bývalý U.S. Standard MIL C 4109 1/4". **Technické údaje provedení s bezpeþnostním odvzdušnČním se mohou lišit od standardního provedení.
The Global
Quick Connect Specialist
Spoleþnost CEJN operuje na pČti kontinentech a poskytuje zákazníkĤm na celém
svČtČ vysoce výkonné výrobky, pracující s tlakovými médii. Pro získání dalších
informací nás navštivte na www.cejn.com.
Stlaþený vzduch – Snadno ovladatelné rychlospojky s vysokou úþinností a dlouhou životností
Plyny – NezámČnitelné rychlospojky s automatickým zajištČním a dvojitým tČsnČním
Dýchací vzduch – Rychlospojky, které splĖují nároþné požadavky na bezpeþnostní certifikaci
Kapaliny – Rychlospojky pro kapalinové a vakuové aplikace, též v bezodkapovém provedení
Hydraulické rychlospojky – Rychlospojky pro nároþné stĜednČtlaké aplikace
Vysokotlaká hydraulika – Rychlospojky pro mimoĜádnČ nároþné vysokotlaké aplikace
WEO Plug-In hadicové fitinky – Bezzávitové hadicové fitinky, které se prostČ "zastrþí" do vývodĤ
Multi & Auto – Rychlospojky a vsuvky urþené pro zabudování do rozvadČþĤ a desek
w w w. c e j n . c o m
09 002 1155 / 0502 / Multitryck, Borås, Švédsko
»

Podobné dokumenty

7. Gravitační a elektrické pole

7. Gravitační a elektrické pole Jsou-li dipóly vloženy do proměnného elektrického pole, například pole mikrovln v mikrovlnné troubě, kde dochází ke změně polarity s frekvencí 2450 MHz, tzn. 2,45 miliardkrát za sekundu, polární mo...

Více

PIC 12F675

PIC 12F675 Speciální funkþní registry..................................................................................................................................... 10

Více

DS-7600NI-E1/A All-in-OneNVR

DS-7600NI-E1/A All-in-OneNVR Output the NVR image to external VGA displayer.

Více

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál - pokud je váš whirlpool celý nad zemí je jeho obklad projektován tak, že je ochranný a zároveň snadno přístupný - pokud je váš whirlpool instalován částečně nebo celý do země, pokud přemisťujete j...

Více

Hydraulic Couplings.indd

Hydraulic Couplings.indd oceli, všechny série jsou také k dispozici v provedení - mosaz a nerezová ocel AISI 316. Navíc jsou na požádání k dispozici v provedení s jednostranným uzavřením, tak jako průtokové verze. Malá síl...

Více