Přehled usnesení přijatých na 16. Zasedání Rady obce Velká

Komentáře

Transkript

Přehled usnesení přijatých na 16. Zasedání Rady obce Velká
Přehled usnesení přijatých na 16. Zasedání Rady obce Velká Hleďsebe,
které se konalo 21. 9. 2015 v kanceláři starostky
Navrhovaný program:
1. Organizační záležitosti
2. Změna rozpisu rozpočtu č. 3 a 4
3. Pravidla pro poskytování a hodnocení dotací z rozpočtu Obce Velká Hleďsebe
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0010356/1 Velká Hleďsebe, CH, p.č. 324/36, KNN
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120010556/VB001
6. NS s firmou Pharma Spa s.r.o. (odvěšený nájem)
7. Smlouva o výpůjčce na NP (tělocvična na OÚ) s TJ Sokol – cheerleaders
8. NS na p.p.č. 186/2 (kasárna) s firmou GARANT SPED KV s.r.o. – parkování
9. Žádost o nájem a výpůjčku - tělocvična kasárna Klimentov
10. Žádost o nájem - tělocvična kasárna Klimentov
11. NS na část p.p.č. 68/27 o výměře 68 m2 – Charvátovi
12. NS na část p.p.č. 595/2 o výměře 32 m2 – Šimůnková, Zídek
13. NS na část p.p.č. 595/2 o výměře 32 m2 – Kopecká
14. Projednání a řešení vedení MŠ VH
15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-120004979/VB001
16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IP-12-0003788/1 Velká Hleďsebe, CH, p.č. 112/9, kNN
17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu Velká Hleďsebe, CH, p.č. 479/5 – kNN č. IV-12-0010615/2
18. Revokace usnesení a zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 335/3 a části p.p.č. 337/1
19. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 441/3 a st.p.č. 671
20. Různé
Usnesení č. 2015/IX/16/1A ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje navrhovaný program.
Usnesení č. 2015/IX/16/1B ze dne 21. 9. 2015
Rada obce bere na vědomí, že žádný z členů Rady obce nevznáší námitky proti Zápisu z 15. zasedání
Rady obce, konaného 31. 8. 215.
Usnesení č. 2015/IX/16/1C ze dne 21. 9. 2015
Rada obce bere na vědomí Organizační plnění usnesení z 15. zasedání Rady obce ze dne 7. 8. 2015.
Usnesení č. 2015/IX/16/2 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje Změnu rozpisu rozpočtu č. 3 a 4/2015 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2015/IX/16/3 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Pravidla pro poskytování a hodnocení dotací
z rozpočtu Obce Velká Hleďsebe dle návrhu.
Usnesení č. 2015/IX/16/4 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-0010356/1 mezi Obcí Velká
Hleďsebe a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ 24729035 se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ELEKTROPLAN s.r.o. se sídlem Karlovy
Vary, Nejdecká 160/8, PSČ 360 05, IČ 263 94 472, DIČ CZ26394472, předložila návrh smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0010356/1 Velká Hleďsebe, CH, p.č. 324/36, kNN, kterou se sjednávají
podmínky strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové zemní vedení
NN na obecním pozemku p.č. 324/35 v k.ú.Klimentov, Velká Hleďsebe). Celková délka
předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je délka 4 m. Finanční náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 1.210,-Kč včetně DPH
b) pověřuje starostku obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Usnesením č. 2015/IX/16/5 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IV-12-0010556/VB001 mezi Obcí Velká Hleďsebe a společností ČEZ
Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ 24729035 se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupená společností MONTPROJEKT a.s. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic
2082, PSČ 531 17, IČ 284 24 032, DIČ CZ28494032, kterou se sjednávají podmínky strpění
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové zemní vedení NN a přípojková
skříň 2 ks na obecním pozemku p.č. 992 a 479/8 v k.ú. Velká Hleďsebe). Celková délka
předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je délka 68 bm, plocha 48 m².
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 3.630,- Kč včetně
DPH,
b) pověřuje starostku obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Usnesení č. 2015/IX/16/6 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou s firmou Pharma Spa s.r.o., IČ 032
17 655, IČZ 42 720 000, se sídlem Žižkova 547/4, 353 01 Mariánské Lázně, za účelem
zřízení výdejny léků v přístavbě domu č.p. 250 v Žižkově ulici, Velká Hleďsebe, na st.p.č. 415
v k.ú. Velká Hleďsebe o velikosti 55,83 m2,
b) schvaluje nájemné ve výši 4.466,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 2015/IX/16/7 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory Plzeňská 32, 353 01Velká
Hleďsebe na st.p.č. 38 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, na dobu neurčitou, za účelem tréninku
cheerleaders, s TJ SOKOL Velká Hleďsebe, IČ 477 20 344, se sídlem U Hřiště 291, 353 01 Velká
Hleďsebe, zastoupený předsedou panem Josefem Zadranským.
Usnesení č. 2015/IX/16/8 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na p.p.č. 186/2 o velikosti 50 m2 v k.ú. Klimentov, obci
Velká Hleďsebe u budovy na st.p.č. 609, za účelem parkování na dobu neurčitou s firmou
GARANT SPED KV s.r.o., IČ 29108381, DIČ CZ29108381, Komenského 183/24, 360 07
Karlovy Vary - Doubí, zastoupené jednatelem firmy panem Josefem Horou,
b) schvaluje nájemné ve výši 300,- Kč/měsíc plus aktuální sazba DPH.
Usnesení č. 2015/IX/16/9 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje zveřejnění záměru bezplatné výpůjčky nebytových prostor na st.č.p. 610 v k.ú.
Klimentov, obci Velká Hleďsebe, na dobu určitou od 01. 11. 2015 do 30. 04. 2016 vždy
v úterý, ve středu a v pátek od 17:00 do 19:00 hodin a vždy v sobotu a v neděli od 14:00 do
16:00 hodin za účelem fotbalového tréninku dětí,
b) schvaluje zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor na st.č.p. 610 v k.ú. Klimentov, obci
Velká Hleďsebe, na dobu určitou od 01. 11. 2015 do 31. 12. 2015 vždy v pátek od 19:00 do
20:30 hodin za účelem fotbalového tréninku dospělých.
Usnesení č. 2015/IX/16/10 ze dne 21.9.2015
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor na st.č.p. 610 v k.ú. Klimentov,
obci Velká Hleďsebe, na dobu určitou od 01. 11. 2015 do 31. 12. 2015 vždy ve středu od 20:30 do
21:30 hodin za účelem hry florbalu.
Usnesení č. 2015/IX/16/11 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 68/27 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 68 m2 Lence a Pavlu Charvátovým na dobu neurčitou
podle předloženého návrhu a pověřuje starostku výkonem usnesení včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 2015/IX/16/12 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 595/2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 32 m2 Lucii Šimůnkové a Romanu Zídkovi na dobu
neurčitou podle předloženého návrhu a pověřuje starostku výkonem usnesení včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 2015/IX/16/13 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 595/2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 32 m2 paní Libuši Kopecké na dobu neurčitou podle
předloženého návrhu a pověřuje starostku výkonem usnesení včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 2015/IX/16/14 ze dne 21. 9. 2015
a) Zřizovatelem bylo zjištěno, že ředitelka závažně porušila a neplnila právní povinnosti vyplývající
z jejích úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitelky MŠ tím, že neplatně rozvázala
pracovní poměr se zaměstnancem MŠ, i když na případnou neplatnost rozvázání pracovního poměru
byla ze strany zaměstnance upozorněna ještě před samotným rozvázáním pracovního poměru. Po
rozvázání pracovního poměru ředitelka MŠ zaměstnanci nepřidělovala práci, i když jí bylo známo, že
zaměstnanec s výpovědí nesouhlasí a neučinila žádné opatření, kterým by bylo možné předejít vzniku
případné škody nebo škodu minimalizovat, i když jí bylo známo, že zaměstnanec podal žalobu o
neplatnost výpovědi. Důsledkem jednání ředitelky je vznik škody na straně MŠ ve výši 416.745,- Kč.
Jedná se o částku, kterou MŠ uhradila zaměstnanci na ušlé mzdě podle pravomocného rozhodnutí
soudu, kterým byl schválen soudní smír mezi MŠ a zaměstnancem a dále na povinných odvodech (daň
ze mzdy, sociální a zdravotní pojištění), aniž by za tato plnění MŠ cokoli obdržela.
Zřizovatel jednání ředitelky považuje za porušení povinností, stanovených v § 301 písm. d) zák. č.
262/2006 Sb., zákoník práce, podle něhož je základní povinností zaměstnanců řádně hospodařit
s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením,
ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a porušení
povinností, stanovených v § 302 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, podle něhož je vedoucí
zaměstnanec povinen zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů. V příčinné souvislosti
s porušením uvedených povinností vznikla MŠ škoda v rozsahu 416.745,- Kč,
a proto
Rada obce v souladu s ust. § 166 odst. 5 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, odvolává Bc.
Alenu Kóšovou z funkce ředitelky Mateřské školy Velká Hleďsebe, okres Cheb, Tyršova 315, 354 71
Velká Hleďsebe, IČ: 70997195 (dále jen MŠ) z důvodu závažného porušení a neplnění právních
povinností, vyplývajících z její činnosti, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitelky,
které bylo zjištěno zřizovatelem Obcí Velká Hleďsebe.
b) Rada obce dočasně pověřuje výkonem funkce ředitelky MŠ paní Zdeňku Černou, ředitelku MŠ
Klimentov v rozsahu pracovního úvazku ve výši 0,3 na dobu určitou, tj. od účinnosti odvolání
ředitelky MŠ do ukončení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ, tj. do nástupu
nového ředitele/ky do funkce.
c) Rada obce rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ a pověřuje
starostku vyhlášením výběrového řízení.
d) Rada obce pověřuje starostku k vyhotovení listiny o odvolání Bc. Aleny Kóšové z funkce ředitelky
MŠ.
e) Rada obce pověřuje starostku k tomu, aby po doručení odvolání ředitelky MŠ vyhotovila listinu o
jmenování dočasně pověřené ředitelky MŠ.
Usnesení č. 2015/IX/16/15 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IE-12-0004979/VB001 mezi Obcí Velká Hleďsebe a společností ČEZ
Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ 24729035 se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupená společností MONTPROJEKT a.s. se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic
2082, PSČ 531 17, IČ 284 24 032, DIČ CZ28494032, kterou se sjednávají podmínky strpění
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové zemní vedení NN a
přípojková skříň v pilíři 1 ks na obecním pozemku p.č. 637/1 v k.ú. Velká Hleďsebe). Celková
délka předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je délka 106 bm, plocha 75
m². Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 3 751,- Kč
včetně DPH,
b) pověřuje starostu obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Usnesení č. 2015/IX/16/16 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-0003788/1mezi Obcí
Velká Hleďsebe a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ 24729035 se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ELEKTROPLAN s.r.o. se
sídlem Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ 360 05, IČ 263 94 472, DIČ CZ26394472,
předložila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0003788/1 Velká Hleďsebe, CH, p.č.
112/9, kNN, kterou se sjednávají podmínky strpění umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy (kabelové zemní vedení NN na obecním pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Velká
Hleďsebe). Celková délka předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene je délka 9
m. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 1 210,- Kč
včetně DPH
b) pověřuje starostu obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Usnesení č. 2015/IX/16/17 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Velká Hleďsebe, CH, p.č. 479/5-kNN č. IV-120010615/2, mezi Obcí Velká Hleďsebe a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ
CZ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená
společností JH projekt s.r.o. se sídlem Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, IČ 280
48 563, DIČ CZ28048563, kterou se sjednávají podmínky strpění umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy (kabelové zemní vedení NN) na obecním pozemku p.č. 479/14 a
p.č. 430/4 v k.ú. Velká Hleďsebe). Celková délka předpokládaného maximálního rozsahu
věcného břemene je délka 39,5 bm, plocha 24 m². Finanční náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává dohodou ve výši 1 210,- Kč včetně DPH.
b) pověřuje starostku obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Usnesení č. 2015/IX/16/18 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
a) revokuje usnesení č. 2015/V/11/6 ze dne 28. 5. 2015
b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 335/3 o velikosti 487 m2 v k.ú. Klimentov a
obci Velká Hleďsebe (ostatní plocha) a části p.p.č. 337/1 o velikosti 86 m2 v k.ú. a obci Velká
Hleďsebe (trvalý travní porost) za minimálně odhadní cenu a pověřuje starostku realizací.
Usnesení č. 2015/IX/16/19 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 441/3 o velikosti 3197 m2 v k.ú. a obci Velká
Hleďsebe (trvalý travní porost) a st.p.č. 671 o velikosti 79 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe (zastavěná
plocha a nádvoří) za minimálně odhadní cenu a pověřuje starostku realizací.
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
starostka
Igor Panuška
místostarosta

Podobné dokumenty

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská a rodičovská dovolená Po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně a zaměstnanec nemá nárok na mzdu (plat). Po dobu rodičovské dovolené jim náleží za podmínek stanovených v právních předpisech o nemocenském pojištění peněž...

Více

Příručka k produktu Cyber-shot

Příručka k produktu Cyber-shot Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 36

Více

20. usnesení Rady obce

20. usnesení Rady obce Obcí Velká Hleďsebe a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, DIČ CZ 24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ELEKTRO EURON s.r.o. se sídlem v ...

Více

BALENÉ ZBOŽÍ UHELNÉ BALENÉ ZBOŽÍ

BALENÉ ZBOŽÍ UHELNÉ BALENÉ ZBOŽÍ Uhelné sklady TUKEI s.r.o., kasárna Klimentov, Velká Hleďsebe, tel: 354 622 442, mob.:734 530 077

Více

14. usnesení Rady obce

14. usnesení Rady obce Rada obce schvaluje navrhovaný program. Usnesení č. 2015/VIII/14/1B ze dne 7. 8.2015 Rada obce bere na vědomí, že žádný z členů Rady obce nevznáší námitky proti Zápisu z 13. zasedání Rady obce, kon...

Více

Výpis usnesení RO č. 23

Výpis usnesení RO č. 23 Rada obce Rudník Výpis přijatých usnesení z 23. jednání rady obce dne 30.11.2011 RO schvaluje : 1d/23/2011 - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004080/9, týkající se umíst...

Více

zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve volném terénu cca 15 k místu překopu přes těleso místní příjezdové účelové komunikace na pozemku parc.č 3978/1. Dále bude kabel pokračovat v krajnici podél této komunikace ve volném terénu na po...

Více