Školní vzdělávací program - Základní škola a mateřská škola

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program - Základní škola a mateřská škola
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Žijeme v EU
Základní škola a mateřská škola, Jičín
17. listopadu 109
1
1. Identifikační údaje
Adresa školy:
Základní škola a mateřská škola, Jičín
17. listopadu 109
506 01 Jičín
IZO: 102 206 147
IČO: 70 88 68 22
Ředitel školy:
PaedDr.Ivan Truhlička
[email protected]
tel. řed.
493 531 356
tel. kanc.
493 533 133
Koordinároři:
Mgr.Miloš Jenčovský
Mgr.Bohumila Smolíková
(již není zaměstnankyní školy)
[email protected]
[email protected]
Zřizovatel:
Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
JUDr.Jan Malý
[email protected]
Platnost od: 1. září 2007
Razítko školy a podpis ředitele:
2
2. Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Jičín, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti
postupnými ročníky, mateřská škola má 8 tříd (196 dětí). Na prvním stupni máme zpravidla
dvě až tři třídy v ročníku, na druhém stupni tři paralelní třídy. Kapacita školy je 700 žáků,
letošní školní rok (2011/2012) školu navštěvuje 552 žáků. Průměrná naplněnost tříd je
přibližně 24 žáků.
Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko
autobusového nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a
rekonstrukce byla ukončena k 1. 9. 1993.
Vybavení školy: Škola disponuje dvěma tělocvičnami a sportovní halou se zázemím.
Máme odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné
výchovy, učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna
se skladem materiálu a nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží
dvě počítačové učebny s možností přístupu na Internet. Provozujeme školní družinu a
odpolední volnočasové aktivity. Žáci mají k dispozici také knihovnu.
Učitelský sbor, složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, má 33
členů. Na 1. i 2. stupni ZŠ je velmi dobrá aprobovanost vyučujících, v předmětech český
jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, hudební výchova a tělesná výchova je
stoprocentní.
Ve školní družině pracuje 6 kvalifikovaných vychovatelek. Máme zkušenosti s
integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky.
Ve škole pracují poradkyně pro volbu povolání a preventistka sociálně patologických
jevů.
Charakteristika žáků
Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového
počtu žáků dojíždí téměř polovina.
V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti
s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním
postižením.
Žákovský parlament
Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají
podněty a připomínky k chodu a organizaci školy.
Akce a projekty školy
Na 1. stupni žáci absolvují výcvik plavání, dopravní výchovy a týdenní školu v přírodě
(OSV, OČMS, DOP.vých., ENV)
V rámci výuky navštěvují žáci knihovnu a divadelní představení (OSV, MDV, MKV).
Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme každoročně dny otevřených dveří.
Tradičně organizujeme pro žáky 6. ročníků seznamovací kurz (dle složení ročníku-děti
3
z prvního stupně naší školy, nově příchozí z vesnických škol) a ekologický kurz, pro
7. ročníky lyžařský výcvikový kurz, žákům 8. tříd nabízíme cyklistický kurz a v 9. ročníku
se žáci účastní vodáckého kurzu na raftech. Tyto kurzy stmelují třídní kolektivy, učí děti
navzájem komunikovat v různých situacích a prostředích, orientovat se ve městě i přírodě, v
neznámém prostředí, navzájem si pomáhat a být k sobě ohleduplní (OSV, OČMS, ENV,
DOP.vých.)
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy
projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i
celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího
procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Navazujeme na
úspěšné projekty z minulých let, uskutečněné ve spolupráci s Muzeem, popř. jinými
institucemi- např. Cestička do školy, Protektorat Böhmen und Mähren & my, Mozart,
Valdštejn aj. V rámci postupného nabíhání ŠVP v jednotlivých ročnících jsme zorganizovali
celoroční projekt Žijeme v EU, do kterého se zapojili žáci celé školy (VDO, MKV, MDV)
Možnost vyzkoušet i jiné metody práce měli žáci v projektu Zachytit zmizelé (MDV)…
Tradičně pořádáme pěveckou soutěž Slavíček, ekologický Den Země (ENV), který má
pokaždé trochu jinou podobu, Den s lesníkem (ENV), tematicky zaměřené exkurze,
jazykové vzdělávací zájezdy (MKV). Žáci se účastní olympiád, sportovních a
dovednostních soutěží.
Spolupracujeme s regionálním muzeem, městskou knihovnou, K- klubem, úřadem
práce, Policií ČR a jinými institucemi.
Všechny volnočasové aktivity vedou žáky k smysluplnému využití volného času a jsou
součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka
kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační
tabuli ve škole.
Školská rada, která pracuje od roku 1.12.2004, má 12 členů a její složení je také
uvedeno na webových stránkách.
Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, na
pravidelných schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky,
nápady a podněty. V případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v
průběhu školního roku. Pravidelné konzultační hodiny nabízí také výchovná poradkyně (viz
žákovská knížka nebo webové stránky).
Všední školní život mohou zájemci z řad rodičů či budoucích žáků vidět během Dne
otevřených dveří.
4
3.
Charakteristika
programu
školního
vzdělávacího
Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Chceme
rozvíjet takové znalosti, dovednosti a návyky, které žáci budou moci dobře uplatnit v životě
a v dalším vzdělávání. Navazujeme tak na dobrou pověst naší školy v přípravě žáků na
další studium. Ale nechceme preferovat jen intelektuální nadání. Chceme rozvíjet i talent
sportovní, hudební, estetický, manuální. Důležitou úlohu v této oblasti plní činnost školní
družiny, široká nabídka zájmových útvarů a organizování ročníkových a předmětových akcí
(tematické zájezdy, kurzy, exkurze, projekty apod) v průběhu celého školního roku.
Snažíme se používat efektivní metody vedoucí k vytváření schopnosti samostatně a
tvořivě myslet, rozhodovat se, spolupracovat při řešení problémů, vyhledávat a třídit
informace, formulovat a obhajovat své názory. K tomu využíváme práci v homogenních i
heterogenních skupinách, zadávání problémových úkolů, experimentální činnost, soutěže.
Žáci zpracovávají referáty a seminární práce, pracují s laboratorní technikou, v dílně,
cvičné kuchyni, na školním pozemku.
Pro děti je důležitý život ve vrstevnické skupině, ve které jsou zastoupeni jedinci s
různými vlastnostmi, vlohami a názory. Tím se učí respektovat druhé, vyjadřovat a
obhajovat své názory a dobře se uplatnit v životě. Proto nevytváříme specializované třídy,
ale v něktrých předmětech vytváříme skupiny podle dosahovaných výsledků, zájmu nebo
nadání.
Velký význam má i prožitek úspěchu, proto zadáváme a hodnotíme některé úkoly
diferencovaně. To dává šanci i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků.Již od roku 2000 nabízí naše
škola rozšířenou výuku jazyků. V této tradici pokračujeme. V první a druhé třídě nabízíme
výuku základů angličtiny. Tato výuka navazuje na hodiny jazyka v mateřské škole a je
realizována formou kroužků, kde se žáci hravou metodou připravují na pravidelnou výuku
jazyka.
Od třetího ročníku nabízíme možnost volby mezi anglickým a německým jazykem.
Pro žáky, kteří si ve třetí třídě zvolili německý jazyk, je od šestého ročníku zařazena
povinná výuka angličtiny. Žáci, kteří si jako první cizí jazyk zvolili angličtinu, mají možnost
se rozhodnout, zda si druhý cizí jazyk zvolí od šestého, nebo až od osmého ročníku. Mohou
si vybírat z jazyků: německého nebo ruského. V případě dostatečného počtu žáků, kteří si
nezvolili druhý cizí jazyk ani od osmého ročníku, škola nabídne jiné volitelné předměty.
Nedílnou součástí ŠVP jsou průřezová témata. Některá z nich prostupují celým
vzděláváním a jsou uvedena v charakteristikách jednotlivých předmětů, jiná jsou natolik
specifická, že jsou zařazena do tabulek učebních osnov.
Také strategie k dosahování klíčových kompetencí jsou součástí charakteristiky
předmětů.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se specifickými
5
poruchami učení, žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, žáky z
kulturně odlišného prostředí, ale také žáky talentované a mimořádně nadané.
Předpokladem kvalitní výuky těchto žáků na naší škole je pět učitelů s aprobací
rozšířenou o speciální pedagogiku a několik asistentek pro nápravu dyslexie, dysortografie
a dalších poruch učení. Kvalifikovaně můžeme poskytovat také logopedickou péči. Žákům s
nedostatečnou znalostí češtiny se mohou věnovat dvě učitelky speciálně vyškolené pro
výuku českého jazyka cizinců.
Škola prozatím nemá bezbariérový přístup.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací
plány (IVP). IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny
(PPP) a ze ŠVP a respektuje potřeby žáka.
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení(VPU)
–
–
–
–
na 1. stupni je žák zařazen do pravidelné dyslektické péče, na 2. stupni je žákům
poskytována zvýšená individuální péče, při zadávání úkolů a prověřování znalostí je
přihlíženo k VPU.
dyslektická asistentka spolupracuje s vyučujícími všech předmětů, ve kterých se porucha
projevuje
žáci využívají speciálních pomůcek (bzučák, speciální materiály pro výuku a
procvičování, PC programů
žákům s logopedickými vadammi je věnována péče již v MŠ, při zápisu do 1. třídy je v
případě potřeby doporučena návštěva logopeda
Péče o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
–
–
–
pro žáky dlouhodobě nemocné je vypracováván IVP
škola spolupracuje s rodiči, lékaři, psychology a pracovníky PPP
u žáků se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s pracovníky odboru sociální
péče, kurátory, policií
Péče o žáky z kulturně odlišného prostředí
–
–
–
žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka se věnují speciálně proškolené učitelky
(viz výše)
žáci mohou být zařazeni do nižšího ročníku, po dobu aklimatizace nemusí být
klasifikováni (dle IVP)
žákům je věnována zvýšená individuální péče
Péče o žáky talentované a mimořádně nadané
–
–
–
–
–
–
škola vyhledává a rozvíjí talent (viz např. výuka cizích jazyků, volitelné předměty,
kroužky)
v rámci výuky je prováděna vnitřní diferenciace
žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, do českých a mezinárodních projektů
škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost
ve vyšších ročnících probíhá příprava k přijímacím zkouškám
zvlášť talentovaní žáci mohou na základě komisionální zkoušky přeskočit ročník
6
4. Školní učební plány
Hodinové časové dotace 1.STUPEŇ
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory
1
2
3
4
5
Dis.
čas.
dot.
Min.
čas.
dot.
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
10
10
9
7
7
8
35
Cizí jazyk
-
-
3
4
4
2
9
Matematika
4
5
5
5
5
4
20
-
-
-
-
1
-
1
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
2
-
2
-
2
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
12
Hudební výchova
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
-
12
Výchova ke zdraví
-
-
-
-
-
-
-
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
-
10
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
-
5
Matematika a její aplikace.
Informační
technologie
a komunikační Základy práce s počítačem
Člověk a jeho svět.
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Průřezová témata
P
Disponibilní časová dotace
14
Celková povinná časová dotace
21
22
24
118
7
25
26
14
104
Poznámky pro tab.dotací pro 2.stupeň: *od 1.9.2013- 9.roč. => 1hod. M půlená, od
škol.roku 2013/2014 druhý cizí jazyk povinný -zařazen od 7.roč. Od 1.9.2013 ekologie
přesunuta do 6.roč. ( pro žáky, kteří ekologii neměli, základy ekologie probrány v rámci Př v
9.roč. - viz.uč..Př pro 9.roč.)
Hodinové časové dotace 2.STUPEŇ
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory
6
7
8
9
Disp.čas.
dot.ace
Min.čas.
dot.ace
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
5
5
4
4
3
15
Cizí jazyk
4
3
3
3
1
12
Matematika
5
4
5
4*
3
15
komunikační Základy práce s počítačem
1
0
0
0
-
1
Dějepis
2
2
2
2
-
Základy společenských věd
1
1
1
1
11, 1hod
z vých.
ke zdrav.
Fyzika
1
2
2
2
21
Chemie
-
-
2
2
Přírodopis
2
2
2
2
Zeměpis
1 (2)
2
2
2
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
Výchova ke zdraví
1hod do Př,
Tělesná výchova
2
2
2
2
-
Pracovní činnosti
1
1
-
1
-
1
-
1
a -
-
-
-
-
2.cizí jazyk
-
3
3
3
9
Etická výchova
-
-
-
-
-
Ekologie
1
-
-
-
1
Informatika
-
-
-
1
1
Seminář Čj - M
-
-
-
-
-
Matematika a její aplikace.
Informační
technologie
a
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Práce s laboratorní technikou
Volitelné předměty
Seminář
přírodovědný
společenskovědní
1hod do ZSV
4
(5)
1hod z
vých. ke
zdraví
-
10
-
10
Průřezová témata
3
P
Celková povinná časová dotace
30
30
31
122
8
31
24
24
98
5. Učební osnovy
1. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk a literatura na 1. stupni
Charakteristika předmětu
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura
směřuje k ovládnutí základních jazykových projevů pro dorozumívání v ústní i písemné
podobě
–
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
–
vede k využívání různých zdrojů informací – př.slovníky, encyklopedie, katalogy pro
rozšiřování dovedností potřebných pro další vývoj
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími
předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a
sociální výchova.
–
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech
ročnících
v 1. ročníku 9 hodin týdně
3 složky:
1. Komunikační a slohová výchova
2. Jazyková výchova (chápat slohová sdělení př.číst, kultivovaně psát)
3. Literární výchova
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
–
–
–
–
učitel vede žáky k nácviku stálému zdokonalování čtení
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů
–
–
–
žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
–
učitel vede žáky k výstižnému projevu - v písemné i ústní podobě
9
–
žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory
–
využití informačních prostředků pro komunikaci s okolním světem
–
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů v týmu
–
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a vzájemnému respektu
–
učitel vytáří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky, pěstuje dobré mezilidské
vztahy
–
žáci respektují pokyny pedagogů
–
učitel podporuje samostatný rozvoj, podporuje sebedůvěru žáka, aby dosáhl
sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
–
učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu
prostředí, odmítá tlak a násilí
–
žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích, chápou společenské normy, práva
a povinnosti
–
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
–
respektuje a chrání kulturní a historické tradice a dědictví, aktivně se zapojuje do
kulturního dění
Kompetence pracovní
–
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
–
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
–
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů a vymezených pravidel
–
učitel kontroluje dodržování bezpečnosti při práci, ochraňuje zdraví dětí, využívá
zkušeností a rozvíjí aktivní přístup k činnostemČeský jazyk a litreratura - mluvnice
1. ročník
Výstup
Učivo
Žák
písmena a hlásky
zná jednotlivá písmena tiskací a
psací, malá a velká, umí jednotlivá
písmena a hlásky, správně přečíst,
vyslovit a napsat
umí skládat slabiky, čte slabiky,
slova (genetická metoda – umí čtení
skládat slova, čte hlásky, slova),
tvoří jednoduché věty
10
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
VDO – občanská
společnost a škola –
výchova
k
demokratickému
myšlení
v
rámci
třídního kolektivu
výchova k
samostatnosti, k sebe
kritice a odpovědnosti
EGS – Evropa a svět
Výstup
Učivo
hlasitě čte jednoduché věty se
správnou intonací
rozumí přečtené větě, dokáže ji
opakovat
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
nás zajímá – rozvoj
jazykových
dovedností,
poznání
evropských kultur
ENV- lidské aktivity
a problémy
životního
prostředí,
vztah
člověka
k
prostředí
správně sedí při psaní
psaní
rozlišuje psací a tiskací písmena
umí napsat psací písmena velké a
malé abecedy
umí napsat slabiky, jednoduchá
slova a věty
dokáže přepsat tiskací písmo do
psací podoby
dokáže psát diktát jednotlivých
slov a vět
umí tvořit smysluplné věty
dokáže dramatizovat jednoduchý vyjadřovací schopnosti
text
dokáže vyprávět pohádky a příběhy
podle obrázkové osnovy
naučí se zpaměti básničku (min. 4
verše)
dokáže básničku recitovat
2. ročník
Výstupy
Učivo
Jazyková komunikace
Žák
výběr
vhodných
respektuje základní komunikační komunikačních prostředků a
pravidla rozhovoru
výrazů
zdvořilostní obraty
porozumí písemným nebo komunikační situace: omluva,
mluveným pokynům přiměřené žádost, vzkaz, zpráva
složitosti
dialog, mluvčí x posluchač
v krátkých mluvených projevech rozvíjení znělého hlasu
správně dýchá a volí vhodné tempo nácvik přiměřeného tempa
řeči
řeči a správného dýchání
11
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
volí vhodné verbální i neverbální členění jazykového projevu
prostředky řeči v běžných školních
i mimoškolních situacích
zvládá základní hygienické návyky dodržování
hygienických
spojené s psaním
návyků správného psaní
píše věcně i formálně správně dbá na úhledný a plynulý
jednoduchá sdělení
písemný projev
seřadí ilustrace podle dějové vypráví pohádky
posloupnosti a vypráví podle nich spojování obsahu
jednoduchý příběh
ilustracemi
Jazyk
Žák
rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
rozpozná znělé a neznělé souhlásky
na konci slov
textu
s
hláskové
stavba slov
nauka o slově
párové souhlásky
porovnává a třídí slova podle třídění slov
zobecněného významu – děj, věc, seznamování se s některými
okolnost, vlastnost
slovními druhy
rozlišuje některé slovní druhy v ohebné a neohebné slovní
základním tvaru
druhy
užívá v mluveném projevu správné význam slov
gramatické tvary podstatných souvislý mluvený projev
jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších věta a souvětí
souvětí vhodnými spojkami a spojky
jinými spojovacími výrazy
spojovací výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle druhy vět
postoje mluvčího a
k jejich mluvčího
vytvoření volí vhodné jazykové i
12
podle
postoje
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
zvukové prostředky
Čtení
Žák
odůvodňuje a píše správně: (i,í/y,ý) znalost správného pravopisu
po tvrdých a měkkých souhláskách dle očekávaného výstupu
slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pěvě-mě
slova s ú/ů
velká písmena na začátku věty a v
typických případech vlastních jmen
osob,
zvířat
a
místních
pojmenovávání
- poslech četby z CD
- video
čte a přednáší zpaměti ve vhodném reprodukce textu
frázování a tempu literární texty přednes básně
- Vánoce
přiměřené věku
volná reprodukce textu
- Velikonoce
pracuje tvořivě s literárním textem dramatizace pohádky
- divadelní představení
podle pokynů učitele a podle svých
-. využití maňásků
schopností
- výtvarný doprovod,
četba
uměleckých
a ilustrace
plynule čte s porozuměním texty populárních textů s důrazem
přiměřeného rozsahu a náročnosti na upevňování čtenářských - třídní knihovnička
dovedností a návyků
- městská knihovna
- odebírání dětských
časopisů
3. ročník
Výstup
Učivo
Zdokonaluje se v plynulém a Čtení
výrazném čtení
umí číst potichu i předčítat nahlas
orientuje se v textu
využívá četbu jako zdroj poznatků
čte a porozumění
umí reproduktovat text
zná obojetné souhlásky
vyjmenovaná slova
zná vyjmenovaná slova a jejich
13
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
MKV – kult. diference
vlastní
kulturní
zakotvení,
spisovatelé, básníci
Výstup
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
pravopis
rozpozná znělé a neznělé souhlásky znělé a neznělé souhlásky
uvnitř slova
osvojujuje si pravopis znělých a
neznělých souhlásek
pozná podstatné jméno
umí určit rod, číslo, pád podstatná jména
podstatného jména
rozlišuje názvy obcí a ulic a
správně je píše
pozná sloveso
umí určit osobu, číslo a čas sloves slovesa
určí slovní druhy – předložky a
spojky
ostatní slovní druhy
pozná předložky a umí je napsat s
podst. jm.
Prv – soutěž skupin
(návštěva města)
Lit – inprovizace a
dramatizace sloves
Tv- hry s řazením
zná příklady slov souznačných a slova souznačná a protikladná
protikladných a umí je použít ve
větě
umí abecedu
abeceda
umí řadit slova podle abecedy
4. ročník
Výstupy
rozlišuje
souvětí
větu
jednoduchou
Učivo
a Opakováni učiva 3.ročníku
věta-souvětí
rozpoznává a porovnáná významy význam slov
slov
rozlišuje
slova
s
citovým slova s citovým zabarvením
zabarvením a chápe jejich funkci
rozlišuje slova spisovná a jejich slova spisovná a nespisovná
nespisovné
tvary,
rozlišuje
spisovnou
a
nespisovnou
výslovnost a dbá na správnou
komunikaci
14
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Učebnice Altev 1996
PS-Nová škola Brno
Výstupy
Učivo
určuje slovní druhy
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
slovní druhy
uceluje si učivo o měkkých, slabika-hláska-písmeno
tvrdých a obojetných souhlásek,
poznává psanou podobu znělých a
neznělých souhlásek
využívá
znalost
abecedy
praktickým činnostem
k abeceda
Rozlišuje
ve
slově,
část
předponovou,
příponovou
a
koncovku
hledá a poznává slova příbuzná
Pravidla čes.pravopisu
Encyklopedie apod.
Stavba slova
kořen slova, část předponová,
část příponová
slova příbuzná
postupně zvládá psaní i/y ve Vyjmenovaná slova
slovech po objetných souhláskách práce se skupinami slov s y/ý
hledá a dotváří slova příbuzná
uvnitř slov
uvědoměle postupuje při určování slovní druhy
slovních druhů
Poznává sloveso v neurčitém tvaru,
zvratné
sloveso,
sloveso
v
jednoduchém i složitém tvaru
určuje osobu, číslo a čas u sloves
Slovesa-neurčité (infinitiv)
-slovesa zvratná
-jednoduché a složené tvary
sloves
-časování sloves
poznává skloňování podstatných
jmen podle vzorů a snaží se je
používat v praxi
určuje pád, číslo a vzor u podst.
jmen
Podstatná jména
skloňování PJ rodu středního
skloňování PJ rodu ženského
skloňování PJ rodu mužského
jmenné kategorie
seznamuje se s pojmy podmět, Stavba věty jednoduché
Doplňující literatura přísudek, učí se respektovat shodu -základní skladební dvojice
PS Nová škola Brno
přísudku s podmětem
-shoda přísudku s podmětem
rodu středního, ženského,
mužského
odlišuje větu jednoduchou a souvětí
souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
15
5. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
poznává stavbu slova, tvoří nová
slova, vytváří si vztah k jazyku
chápe vztahy při odvozování slov
českém jazyce
poznává psaní předpon roz-, bez-,
od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-, z-,
s-, vz-
Opakování učiva 4.ročníku
stavba slova
odvozování slov předponami a
příponami
slovotvorný základ
slova příbuzná - kořen slova
pravopis předpon a předložek
pravopis přípon
porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
chápe smysl slov s citovým
zabarvením
Význam slov
slova
jednoznačná
a
mnohoznačná
slova s citovým zabarvením
slova protikladná, souznačná,
souřadná
slova významem nadřazená a
podřazená
opakuje si nabyté vědomosti ze
4.ročníku
určuje mluvnické kategorie u
sloves
prvotně se seznamuje se slovesným
způsobem a procvičuje tvary
podmiňovacího způsobu
Slovní druhy(ohebné)
slovesa - osoba, číslo, čas
slovesný způsob
-oznamovací
-rozkazovací
-podmiňovací
vyledává různé druhy podmětů,
užívá podmětu několikanásobného
ve větách
určuje základní větné členy
osvojuje si shodu přísudku s
podmětem
seznámí se se základními pravidly
pravopisu
Skladba - základní větné členy
podmět - holý, rozvitý,
několikanásobný, nevyjádřený
přísudek - holý, rozvitý,
několikanásobný
shoda přísudku s podmětem
shoda
přísudku
s
několikanásobným podmětem
Žák
Slovní druhy (ohebné)
si prohlubuje učivo o podst. podstatná jména - rod, číslo,
jménech seznamuje se s novými pád, vzor
vzory předseda soudce
vzory rodu mužského
vzory rodu ženského
vzory rodu středního
seznamuje se s pravidly pravopisu přídavná jména
psaní přídavných jmen
charakteristika
skloňování příd. jmen tvrdých
16
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
skloňování
příd.
měkkých
skloňování
příd.
přivlastňovacích
jmen
jmen
rozšiřuje si poznatky v učivu o
přídavných jménech, zájmenech,
číslovkách
správně užívá tvary zájmen v
dopisech
Zájmena
druhy
sloňování
Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech
číslovky
význam
druhy
skloňování
opakuje učivo z nižších ročníků
Slovní
druhy
příslovce
předložky
spojky
částice
citoslovce
neohebné
Český jazyk a literatura – sloh
4. - 5.ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku, psaní SMS, e-mail,
Scype - reklama
adresa – píšeme babičce
pravidla dialogu
MDV
rozpoznává manipulaticní
komunikaci v reklamě.
porovnání názorů, tolerance
řešení konfliktních situací
MDV
- fungování a vliv
medií ve společnosti
píše správně obsahově i formálně
jednoduché komunikační žánry,
členění na odstavce
orientace v textu
členění na odstavce
dopis, oznámení, zpráva
MDV
sestaví osnovu vyprávění a na jejím pravidla sestavování osnovy
základě vytváří krátký mluvený
členění příběhu
nebo písemný projev s dodržením
17
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
časové posloupnosti
pracuje ve skupině na vytvoření
dramatická situace
menšího inscentačního tvaru a
příběh, řazení situací v časové
využívá přitom různých
následnosti
výrazových prostředků
prezentuje inscenační tvar před
spolužáky a na základě sebereflexe
a reflexe spolužáků a učitele na
něm dále pracuje
sleduje a hodnotí prezentace svých
spolužáků.
užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je
odměňuje
rozmanité spojovací výrazy
pracuje s pravidly hry a jejich
variacemi,dokáže vstoupit do role a
v herní situaci přirozeně a
přesvědčivě jednat
herní dovednosti, vstup do
role
sociálně komunikační
dovednosti
dodržování pravidel hry
18
OSV - morální rozvoj
-hodnoty, postroje,
praktická etika
Český jazyk a literatura – čtení
4.-5. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
uvědomělé
plynulé
čtení MKV
čte s porozuměním přiměřeně přiměřeně náročných textů
náročné texty potichu i nahlas
tiché čtení s porozuměním
Naše vlast, Výlet po Čechách, VDO
Výlet na Moravu, České země
v 16.a 17.stol., Doba nár.
obrození, Svět kluků, Svět OSV
dívek
rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace
zaznamenává
posuzuje úplnost či
jednoduchého sdělení
vyhledávání klíčových slov,
pozorné vnímání podrobností
a hledání jejich významu v
celku.
neúplnost orientace v textu.
reprodukuje
obsah
přiměřeně vystižení jádra sdělení
složitého sdělení a zapamatuje si z orientace v naučných textech
něj podstatná fakta
přiměřených věku
volí náležitou intonaci, přízvuk, čtení vět, frázování, síla a
pauzy a tempo podle svého barva hlasu
komunikačního záměru.
rozlišuje spisovnou a nespisovnou spisovná,
hovorová
výslovnost a vhodně ji užívá podle nespisovná mluva
komunikační situace
a
rozlišuje slova spisovná a jejich spisovné tvary slov v psaném
nespisovné tvary
a mluvném projevu
vyjadřuje své dojmy z četby a zážitkové čtení a naslouchání
zaznamenává je
nalézání
příčin
věcí
a
porozumění jim
volně reprodukuje text podle svých tvořivé činnosti s literárním
schopností, tvoří vlastní literární textem, volná reprodukce,
text na dané téma
dramatizace textu, ilustrace k
přečtenému, vystižení děje
vlastní tvorba na libovolné
téma
rozlišuje různé typy uměleckých
textů
druhy a žánry dětské literatury MKV
spisovatelé, básníci
19
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
při
jednoduchém
rozboru literatura umělecká a věcná
literárních
textů
používá literatura v proměnách času
elementární literání pojmy
lidová slovesnost
projevuje somatické dovednosti a
kombinuje je za účelem vyjádření
vnitřních stavů a emocí vlastních i
určité postavy
literární pojmy:
přirovnávání, básnické výrazy,
přenesené výrazy, zastaralé
výrazy
verš, rým
psychosomatické dovednosti
(práce s dechem, správné
tvoření hlasu, držení těla,
verbální
a
neverbální
komunikace)
Cizí jazyk
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Výuka cizího jazyka probíhá ve třídách dělených do skupin. Důraz je kladen
především na získání komunikačních dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby v běžných
životních situacích byli žáci schopni komunikovat s cizincem a hovořit s ním o jednodušších
tématech. Zároveň musí porozumět textu, který odpovídá jeho stupni vývoje. Žák je zároveň
schopen napsat dopis, příp. komunikovat pomocí elektronických médií. Žák se samostatně
orientuje v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. V cizím jazyce
se rovněž žáci seznamují s reáliemi zemí, odlišnostmi jejich obyvatel. Obsahem předmětu je
tedy naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáka i na spolupráci
žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly. Ve
výuce jsou využívány všechny dostupné možnosti a formy práce, které zvyšují motivaci
žáků učit se cizímu jazyku soustavně a dlouhodobě (korespondence, práce s časopisy,
vzdělávací a poznávací zájezdy, krátkodobé i dlouhodobé projekty, práce s internetem....).
Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit a znal kritéria
hodnocení.
Výuka začíná od třetího ročníku a na prvním stupni je zaměřena na osvojení základní
slovní zásoby v její mluvené podobě. Návaznost na MŠ je zajištěna v první a druhé třídě
formou kroužků.
Děti jsou hravou formou zapojovány do krátkodobých projektů, je kladen důraz na
20
propojení různých činností (hry, krátké básničky, písničky, rytmické prvky, výtvarné
zpracování, dramatická výchova...). Žáci si začínají osvojovat i grafickou formu jazyka,
stavbu věty, práci s textem. Předmět má ve třetí třídě časovou dotaci tři hodiny, va čtvrté a
páté třídě čtyři hodiny týdně.
Po pátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni A1.
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 1. - 5. ročníku cíle
především těchto průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova OSV
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS
Multikulturní výchova MKV
Enviromentální výchova ENV
Mediální výchova MDV
V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta
témata, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována.
SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC
ZAČÁTEČNÍK
A1
Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na
uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a
klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má,
a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za
předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.
Poslech • Rozumí slovům a jednoduchým větám jednoduchým pokynům a otázkám,
které se týkají jeho samotného, a také rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li
lidé pomalu a zřetelně, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí
jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu.
Čtení • Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým krátkým textům
z běžného života, například oznámení, plakáty nebo katalogy. Vyhledá potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Konverzace • Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy
a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky
o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech.
Souvislý projev • Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a
lidi, které zná.
Psaní • Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na
pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.),
například při registraci v hotelu.
21
Anglický jazyk
3.ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
MKV
–
význam
umí pozdravit, rozloučí se, fráze: Hello., What is your užívání cizího jazyka
jako
nástroje
představí se, vyjádří souhlas, name?,...
dorozumění
nesouhlas
osloví osobu, umí reagovat na
jednoduché příkazy
zná názvy dnů a měsíců
umí počítat do dvaceti, udá svůj
věk
dokáže pojmenovat školní potřeby
a udat jejich barvu a počet
umí pojmenovat běžné zvířecí
domácí mazlíčky
vyjádří pocity a nálady, určí pocity
a nálady jiných lidí
umí pojmenovat části hlavy, užívá
některé tvary slovesa mít
dokáže pojmenovat členy rodiny,
umí sdělit základní informace o své
rodině
zná základní informace o některých
zvycích a tradicích anglicky
mluvících národů
čísla 1 – 20, fráze: I am ten
years old.
školní potřeby, barvy
zvířata
fráze: How are you?
OSV –
vztahy
mezilidské
tvary slovesa mít: I have got, OSV – člověk a jeho
he/she/it has got
svět
svátky a tradice
MKV
–
kulturní
diference
Evropa a svět nás
zajímá – zvyky a
tradice
anglicky
mluvících národů
4. ročník
Výstupy
Žák
umí představit sebe a svoji rodinu,
dokáže odpovídat na jednoduché
otázky týkající se rodiny
dokáže pojmenovat části lidského
těla
zná běžné části oblečení
dokáže odpovídat na jednoduché
otázky týkající se věcí, které
Učivo
přivlastňovací zájmena
fráze: Whose is this?
Nepravidelné množné číslo
otázka se slovesem like
vazba There is/are
sloveso to be, to have
číslovky 0-100
22
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV – člověk a jeho
svět
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
někomu patří
hovoří o oblíbených jídlech,
používá I like, Idon't like
umí odpovědět na otázku Do you
like?
umí pojmenovat některá zvířata
určí, co je na obrázku pomocí
vazby There is/are
pojmenuje některé hračky a věci
kolem sebe
dokáže vyjmenovat abecedu
zná základní informace o některých
tradicích v anglicky mluvících
zemích
zná základní místní informace o
sousedních státech ČR a o Velké
Británii
zná základní informace o britské
škole
názvy dnů a měsíců
rodina
tělo
oblečení
jídla a nápoje, sloveso like v 1.
os. č. j.
zvířata v ZOO
hračky a další osobní věci
abeceda
svátky a tradice
naši sousedé
škola
dopravní prostředky
5. ročník
Výstupy
Učivo
umí používat základní slovní modální slovesa (must, can)
zásobu se vztahem k osvojovaným vazba there is/are
tématům
přítomný čas prostý a
čte nahlas, plynule a foneticky průběhový
správně jednoduché audio-orálně tvoření otázek, odpovědí a
záporu
připravené texty.
základní gramatické struktury,
čte potichu krátké texty obsahující slovosled.
převážně
známé
jazykové Let´s…
prostředky
komunikace
v
orientuje
se
v
obsahu pravidla
běžných
každodenních
jednoduchého textu
situacích
vyhledává odpovědi na otázky, pozdravy, představování
potřebnou informaci
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
OSV – člověk a jeho
svět
MKV
–
kulturní
diference
MKV – člověk a jeho
umí pozdravit při setkání a loučení, témata
svět
oslovit, představit sebe i druhé
rodina, škola, volný čas, MDV – člověk a
umí poděkovat a odpovědět na kalendářní rok (dny v týdnu, společnost
hodiny, měsíce, roční období),
poděkování
domov, bydliště, nákupy,
vyjádřit souhlas a nesouhlas
oblečení, příroda, počasí,
povolání.
umí navázat kontakt
vyžádá
a
podá
jednoduchou
23
informaci
umí sestavit jednoduchá písemná
sdělení
písemně obměňuje krátké texty
rozumí jednoduché konverzaci
dvou osob a chápe její obsah a
smysl
používá abecední slovník učebnice
Metody a formy práce, pomůcky: skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce,
hry, říkanky, básničky, písničky
Projekty: různé zajímavé krátkodobé projekty (svátky, aktuální probíraná témata v učebnici)
Pomůcky: audio nahrávky, obrazové materiály, kartičky, pracovní listy, výukové programy
na PC
učebnice: Chit Chat, Project 1
Německý jazyk
3.ročník
Výstupy
Při výuce témat se žák učí
porozumět
čtenému
textu,
slyšenému textu
využít výukových programů na pc
vyhledávat informace na internetu
pracovat s autentickými texty
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Témata:
Já a moje rodina
Ve škole
Gramatika
Žák:
osvojuje si základy německé Já a moje rodina
fonetiky
se správnou výslovností počítá do
10
opakuje dny v týdnu
správně vyslovuje německá jména
osvojuje si základní pozdravy a
komunikační fráze a reaguje na
podněty učitele
představuje sebe a své spolužáky
vyjadřuje souhlas, nesouhlas
udává
a zapisuje adresu a
24
ZSV - komunikační
dovednosti
ve
společenském styku
vyjádření nesouhlasu
ve vhodné situaci
rodinné vazby
Výstupy
telefonnní čísla
poznává barvy
pojmenuje členy rodiny
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Ve škole
vazby v kolektivu
užití
vhodných
komunikačních
prostředků v dané
situaci
popisuje chod školy
pojmenovává školní potřeby a
vybavení třídy
popisuje třídu a své spolužáky
posuzuje správnost výpovědí
ptá se na přátele a rodinu svých
kamarádů
přisuzuje vlastnosti věcem i
osobám
jednoduše popisuje obrázek a děj
Opakuje s důrazem na výslovnost
počítá se správnou výslovností do
10
uvědomuje si funkci členu
uvědomuje
si
stavbu
věty
jednoduché
pokládá spolužákům jednoduché
otázky a odpovídá
časuje slovesa v krátkých větách
Gramatika:
říkanky k nácviku výslovnosti
číslovky 1-10
člen
slovosled ve větě oznamovací
slovosled v otázce
časování pravidelných sloves
časování pomocných sloves
časování
vybraných
nepravidelných sloves
vyjadřuje vlastnost osob a věcí
přídavné jméno v přísudku
neguje výpovědi v textu i v hovoru zápor
užívá 4. pádu v krátkých větách
4. pád podstatných jmen
4. ročník
Výstupy
Při výuce témat se žák učí
porozumět
čtenému
textu,
slyšenému textu
využít výukových programů na pc
vyhledávat informace na internetu
pracovat s autentickými texty
Učivo
Témata: Cestování
U lékaře
Příroda
Gramatika
Žák:
25
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
popisuje zajímavý výlet
Cestování
pojmenovává dopravní prostředy
pomocí obrázků popisuje ubytovací
zařízení
píše si deník z cest
ptá se spolužáka
píše dopis z cesty
reálie: sousední státy
Příroda
popisuje oblíbené místo
vypravuje o výletu do přírody
popisuje pomocí obrázků různé
typy krajiny
rozlišuje roční období, koloběh v
přírodě
U lékaře
vyjadřuje bolest
popisuje problémy
vede rozhovor u lékaře
popisuje elem. situace, kde jsem
byl, co jsem dělal
užívá
základní
matematické
operace
rozlišuje tykání a vykání
užívá
osobních
zájmen
ve
správných tvarech
rozlišuje významy předložek
užívá sloves ve větách
Gramatika:
číslovky 1- 20
tykání a vykání
osobní zájmena
základní předložky
časování
pravidelných,
vybraných nepravidelných a
modálních sloves a sloves s
uvědomuje
si
kategorii odlučitelnou a neodlučitelnou
mluvnického času
předponou
neguje
časování sein a haben v
užívá
opisu
pasiva
v préteritu
nejfrekventovanějších spojeních
zápor nicht a kein
neurčitý podmět man
26
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
EGS – EU
MDV
–
rozvoj
komunikačních
schopností
při
stylizaci mluveného i
psaného textu
ENV – vztah člověka
k prostředí
OSV
–
zvládání
vlastního
chování,
řešení různých situací
5.ročník
Výstupy
Při výuce témat se žák učí
porozumět
čtenému
textu,
slyšenému textu
využít výukových programů na pc
vyhledávat informace na internetu
pracovat s autentickými texty
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Témata:
Přátelé
Moje koníčky
Prázdniny
Gramatika
Žák:
představuje členy rodiny s pomocí Přátelé
fotografie
vypravuje pomocí obrázků příběh
získává informace o rodině
spolužáka
vede jednoduché rozhovory k
tématu
Moje koníčky
uvádí časové údaje
popisuje osobu
vypravuje o svých zájmech i
zájmech spolužáků
čte s porozuměním vyprávění o
kamarádovi
Popisuje činnosti během týdne
telefonuje – domlouvá se, odmítá Prázdniny
píše e-mail, dopis
odpovádá na dopis
vypravuje o koníčcích, ptá se
spolužáka
dopisuje, chatuje
OSV –
porozumění
v
vrstevníků,
společnosti
tolerance,
v rodině,
kolektivu
v širší
MDV – vyprávění
jako
základ
mediálního
sdělení,
zpracování problému
různým způsobem
multikulturní výchova
– tolerance odlišných
etnických a kulturních
skupin,
odlišných
názorů, zájmů
EGS – komunikace
mezi lidmi z různých
zemí,
účast
v
projektech, spolupráce
OSV
–
využití
volného času, koníček
– správný krok ke
zdravému formování
osobnosti
vyjadřuje cestovní přání
jednoduše popisuje plán města,
cesty
simuluje rozhovory při nákupu,
zabukování jízdenky, hotelu..
píše pozdrav z dovolené
uvádí základní údaje o sobě
reálie – země EU
EGS – cestování,
vzájemná propojenost
států EU
MDV
–
správné
využití
médií
za
účelem
výběru
důležité
relevantní
27
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
informace
Užívá sloves ve větě
Gramatika:
časování
pravidelných
a
rozlišuje mluvnický čas
vybraných nepravidelných a
tvoří
věty
se
správným modálních
sloves
v
slovosledem
přítomnosti
rozlišuje funkci členu
perfektum
pravidelných
pojmenovává vlastnosti
sloves
přivlastňuje
pořádek slov ve větách
oznamovacích a tázacích
člen neurčitý
přídavné jméno v přísudku
přivlastňovací zájmena
28
Matematika
Charakteristika předmětu
Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a vytváří
předpoklady pro další studium.
Rozvíjí intelektové schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní
myšlení, schopnost logického úsudku.
Současně pomáhá vytvářet určité
kritičnost.
rysy osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost,
Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k
přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.
poznání
Obsahové, časové a organizační vymezení
v prvním ročníku čtyři vyučovací hodiny týdně
ve 2.- 5. ročníku pět hodin týdně
Vzdělávací obsah
čísla a početní operace
závislosti, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a v prostoru
nestandardní aplikační úlohy a problémy
čísla a početní operace:
osvojení aritmetických operací ve třech složkách:
dovednosti provádět operace
algoritmické porozumění
významové porozumění získaným číselným údajům
závislost, vztahy a práce s daty: rozpoznání a uvědomění si určitých typů změn a
závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů
geometrie v rovině a v prostoru: určování a znázorňování geometrických útvarů a
modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru
nestandartní aplikační úlohy a problémy: uplatňování logického myšlení, řešení
problémových situací a úloh z běžného života
Organizační vymezení
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě, využívajípočítačovou učebnu,používají
všechny dostupné pomůcky.
Nadaní žáci vyhledávají nadstavbové informace
Žákům s SPU jsou zadávány přiměřené úkoly.
29
1. ročník
Výstupy
Orientuje se na číselné ose 0-20
umí přečíst a zapsat číslice
v daném číselném oboru
umí čísla porovnávat
umí vytvořit soubor s daným
počtem prvků
umí sčítat a odčítat zpaměti bez
přechodu desítky
řeší a tvoří úlohy ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní dovednosti
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
číselná řada
vztahy před, za, hned před a
hned za číslem
nácvik čtení a psaní čísel
porovnávání
nácvik čtení a psaní znaků
nerovnosti
určování
počtu
prvků,
přiřazování počtu prvků k
číslu
počítání v číselném oboru do
dvaceti
počítání do 5
čísla 6-10
číselná řada 11-20
jednoduché slovní úlohy
slovní úlohy typu o n více,
o n méně
geometrie: kruh, čtverec,
obdelník, trojúhelník, válec,
koule, krychle, kvádr
OSVcvičení
dovednosti
zapamatování
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozezná,
popíše,
pojmenuje
základní
rovinné
útvary
a
jednoduchá tělesa
umí porovnat velikost útvarů, najít
příklad v realitě
pozná české mince a bankovky
počítání s papírovými penězi
VDO
Pč – modelování,
stavby z kostek
Prv - Naše město
2. ročník
Výstupy
Žák
čte, zapisuje, porovnává přirozená
čísla do sta, zapisuje vztahy
rovnosti a nerovnosti
zobrazí číslo na číselné ose sčítá a
odčítá čísla s přechodem desítky
provádí
zpaměti
jednoduché
početní operace
počítá po desítkách, jednotkách
sčítá a odčítá v oboru do sta čísla,
jednociferná a dvojciferná
řeší složené slovní úlohy
zápis čísel
porovnávání
Tv – porovnávání
sportovních výkonů
číselná osa
OSV
–
cvičení
sčítání a odčítání s přechodem dovednosti
desítky do 20
zapamatování
číselné
řády
(desítky,
jednotky)
číselný obor do sta
typy
příkladů:
70+10,
30
úlohy typu o n více, o n méně
provádí zpaměti početní operace
násobení a dělení 2-5
řeší a tvoří slovní plohy typu n krát
více, n krát méně
umí řešit příklady v oboru
přirozených čísel se závorkou
zná základní útvary v rovině
narýsuje a vyznačí bod, úsečku
umí změnit úsečku v cm
dokáže narýsovat úsečku dané
délky
zná základní jednotku délky
zná a umí správně pojmenovat
geometrická tělesa
70+6, 40+26, 42+3, 47+3,
47+8
čísla sudá a lichá
málá násobilka
slovní úlohy
geometrie:
lomená čára
přímá čára
Pč – modelování,
křivá čára
stavby
bod, úsečka
Vv – malba
úsečka s krajními body
měření délky úsečky
úsečka libovolné délky
úsečka dané délky v cm
odhad délky úsečky
Tv – měření délky
metr (centimetr)
(hody, skoky)
krychle, kvádr, koule, válec,
kužel
Prv - vlastnictví
uvede příklad využití platební karty slovní úlohy
odhadne cenu základních potravin
a celkovou cenu nákupu
3. ročník
Výstupy
Žák
čte, zapisuje, porovnává přirozená
čísla v číselném oboru do 1000
počítá po jednotkách, desítkách,
stovkách
sčítá, odčítá dvojciferná čísla do
100 bez přechodu základu
umí řešit jednoduché slovní úlohy
řeší složené slovní úlohy
seznámí se s římskými číslicemi
umí sčítat a odčítat do 1000 bez
přechodu stovek
řeší slovní úlohy se závorkami
umí malou násobilku, počítá
zpaměti
umí násobit a dělit čísla deseti a
stem v oboru do1000
řeší slovní úlohy typu n krát více, n
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
orientace na číselné ose
OSV
zápis čísel
porovnávání
číselné řady (stovky, desitky,
jednotky)
sčítání
a
odčítání
dvojciferných
čísel
bez
přechodu desítky,
s přechodem desítky
písemné sčítání a odčítání
EGS – Objevujeme
sčítání a odčítání v číselném Evropu a svět –
oboru
do
1000
podle porovnávání lidnatosti
jednotlivích typů příkladů
evropských států
slovní úlohy
násobení a dělení šesti - devíti
slovní úlohy jednoduché i
31
Výstupy
Učivo
krát méně
dělí se zbytkem, využívá znalost
učiva malé násobilky
násobí jednociferná a dvouciferná
čísla s jednou desítkou, dělí
jednociferná a dvouciferná čísla
složené
násobení a dělení do 1000:
deseti, stem
dvaceti, třiceti.....90
slovní úlohy (slovní úlohy se
závorkami)
dělení se zlomkem
násobení a dělení
určuje geometrické tvary a tělesa
vyznačí bod, narýsuje úsečku,
porovná delku úsečky
měří v cm, mm, odhaduje délku
určí základní útvary roviny, jejich
vrcholy, strany (sousední i protější)
rýsuje ve čtvercové síti
rozezná osově souměrné útvary
narýsuje přímku, ví, co je průsečík
dvou přímek
geometrie: krychle, kvádr,
Pč
–
prostorové
koule, válec, kužel
modelování
bod, úsečka, úsečka dané
délky (cm, mm)
trojúhelník
čtyřúhelník
(čtverec,
obdélník)
osová souměrnost
přímka, průsečík
narýsuje kružnici
práce s kružítkem
správně pojmenuje kruh, kružnici, rýsování kružnice
zná rozdíly
převody jednotek délky
umí převádět jednotky délky
zkontroluje, kolik peněz je vráceno slovní úlohy
při placení
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vv – modelování,
práce s papírem a
provázkem
Prv – práce s metrem,
měření
4. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
Obor přirozených čísel do 1
využívá při pamětním i písemném 000 000.
počítání komutativnost sčítání a Vlastnosti početních operací s
násobení.
přirozenými čísly.
provádí písemné početní operace v Písemné sčítání, odčítání,
oboru přirozených čísel.
násobení,
dělení
jednociferným dělitelem i se
zbytkem.
zaokrouhluje
přirozená
čísla, Zápis čísla v desítkové
provádí odhady a kontroly soustavě,
číselná
osa, OSV
početních operací.
zaokrouhlování.
32
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
řeší a tvoří úlohy, ve kterých Jednoduché slovní úlohy typu
aplikuje osvojené početní operace o n-více, o n- méně, n- krát
v celém oboru přirozených čísel.
více, méně.
Závislosti, vztahy a práce s daty
vyhledává, sbírá a třídí data.
Závislosti a jejich vlastnosti.
čte a sestavuje jednoduché tabulky Práce s diagramy, grafy,
a diagramy.
tabulkami a jízdními řády.
Geometrie v rovině a v prostoru
Jednoduchá konstrukce
rýsuje a znázorňuje základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník).
Vv – náčrty rovinných
útvarů
sestrojuje rovnoběžky a kolmice.
Vzájemná poloha přímek v
rovině .
určuje obsah a obvod
mnohoúhelníku
(čtverec, obdélník, trojúhelník)
Obsah čtverce, obdélníku.
Obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku.
OSV
užívá základní jednotky obsahu
Délka úsečky .
Jednotky délky a jejich
převody.
Př – převody jednotek
délek a obsahu
seznamuje se se základními útvary Tělesa - krychle, kvádr,
v prostoru.
jehlan.
rozpoznává a znázorňuje ve
čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určuje osu
souměrnosti útvaru.
Osa souměrnosti, osa úsečky.
Pč – práce se šablonou
Vv – využití osy
souměrnosti
řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy.
Slovní úlohy, magické
čtverce.
ENV, Př – převody
jednotek hmotnosti a
času
seznamuje se se zlomky.
Jednotky času a hmotnosti,
převody, užití v praxi.
EGS
vyjádří celek z jeho dané poloviny, Zápis, sčítání se stejným
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
jmenovatelem.
vyzužívá názorných obrázků k
určování
Modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku
porovnává zlomky
jmenovatelem
se
stejným
33
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vlastními slovy slovy vyjádří, co Slovní úlohy
znamená, že je banka správce
peněz, orientuje se v základních
formách vlastnictví
5. ročník
Výstupy
Žák
využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost sčítání a
násobení, asociativnost sčítání a
násobení.
seznámuje se s distributivním
zákonem.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Obor přirozených čísel větších OSV
–
rozvoj
než 1 000 000.
schopností poznávání
Vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly.
Roznásobování sčítanců.
provádí písemné početní operace v Písemné sčítání a odčítání,
oboru přirozených čísel.
násobení
(1,2,3ciferným
činitelem)
dělení 1,2ciferným dělitelem
beze zbytku i se zbytkem.
zaokrouhluje
přirozená
čísla, Zápis čísla v desítkové
provádí odhady a kontroly soustavě, zaokrouhlování.
početních operací.
seznamuje se s desetinným
zlomkem, desetinným číslem.
Sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí jej na číselné ose
Desetinná čísla
porovnávání, zaokrouhlování,
sčítání, odčítání, násobení a
dělení 10,100.
Násobení a dělení des.čísel
čísly menšími než 10.
řeší a tvoří úlohy, ve kterých Slovní úlohy.
aplikuje osvojené početní operace.
Závislosti, vztahy a práce s daty.
Aritmetický průměr,
vyhledává, sbírá a třídí data.
tabulky, diagramy.
čte a sestavuje tabulky a diagramy.
Geometrie v rovině a v prostoru. Jednoduchá konstrukce.
narýsuje a znázorňuje základní
rovinné
útvary
(trojúhelník,
šestiúhelník, kružnice).
užívá jednoduché konstrukce.
34
ENV
grafy,
Vv – náčrty rovinných
útvarů
Výstupy
sestrojuje
trojúhelník
Učivo
rovnoramenný Vzájemná poloha přímek.
sčítá a odčítá graficky úsečky.
Obvod
mnohoúhelníka
(graficky i početně),
obvod a obsah obrazce.
seznamuje se se základními útvary Krychle, hranol, válec, jehlan.
v prostoru.
Jednotky objemu,převody.
Používá
peníze
v
běžných
situacích, odhadne a zkontroluje
cenu nákupu a vrácení peněz
na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů,
proč spořit a jak vracet dluhy
35
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Základy práce s počítačem
Charakteristika předmětu
Předmět je zařazen jako povinný předmět v 5. ročníku s časovou dotací 1 hodiny
týdně. Výuka probíhá v odborné učebně.
Průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, kooperativní dovednosti, rozvoj kreativity,
sebepoznávání, komunikace.
EGS – informace napříč zeměmi a práce s nimi.
MKV – kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita.
ENV – lidské aktivity a problémy na Zemi, náš životní styl, prostředí a zdraví.
MDV – ověřování informací, relevantnost informací, analýza textů, prezentace.
Obsah učiva: Seznámení s PC, hygiena práce, bezpečnost práce, ochrana dat, základy
práce s grafickým a textovým editorem a vybranými výukovými programy, počítačová síť.
Formy práce: Nejdůležitější formou práce je výklad a samostatná práce žáků na PC
řízená vyučujícím. Dalšími metodami jsou: procvičování zadaných úkolů, pozorování,
hodnocení, činnosti spojené s vlastním tvůrčím vyjádřením, krátkodobé projekty.
Výstupy: Cílem předmětu je naučit žáka základním dovednostem při práci s počítačem
– základním uživatelským dovednostem. Pomoci mu ke snadnější orientaci ve světě
internetu. Žák by měl umět řešit zadávané úkoly, vytvářet jednoduché dokumenty pomocí
PC, hodnotit a prezentovat názory, získávat stěžejní informace, umět rozpoznávat podstatné
od nepodstatného.
5.ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák:
Seznámení s počítačem, ZSV- ochrana zdraví
seznamuje se s hlavními komponenty části počítače
počítačové sestavy,
pozná tyto části počítače: monitor,
skříň počítače, klávesnice, myš,
reproduktory, tiskárna, ví, k čemu
jednotlivé části počítače slouží,
řídí se zásadami pro zachování zdraví
při práci s počítačem – umístění
monitoru, sezení
Hygiena práce s počítačem
ví, jak upravit PC pracoviště podle
Bezpečnost
práce
s
správných zásad
počítačem
uvádí negativní vlivy práce s
počítačem na zdraví, ví, jak je omezit
chápe rizika různých závislostí na PC
36
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
hodnotí klady a zápory počítačových
her
nezapojuje přístroj do zástrčky
nezasahuje dovnitř ani se nedotýká
zadní strany skříně počítače a jeho
periferií
chrání si svá osobní data při práci s Ochrana osobních dat
internetem a zvažuje, kdy je zveřejnit
ví, jak chránit svůj počítač před viry,
dodržuje
pravidla
preventivní
ochrany před viry
seznamuje se se způsoby zabezpečení
PC a dat před zneužitím cizí osobou,
před poruchou PC, chybou obsluhy
Zapnutí a vypnutí počítače a
správně zapne a vypne počítač
monitoru
ví, kdy má zapnout a vypnout
monitor
zná a používá uživatelské heslo
poznává fce myši, její zobrazení na Ovládání počítače:
myší
obrazovce
poznává fce klávesnice, jejich klávesnicí
jednotlivých částí
používá důležité klávesy: Enter,
Escape, šipky, písmena, číslice,
mezerník, Shift, Delete, Backspace
najde hledanou ikonu na pracovní
ploše, vyhledá a spustí program Plocha monitoru
pomocí ikony na ploše, vypne
program
pracuje s výukovými programy Práce s programy
určenými pro 5.ročník / svou věkovou
skupinu / podle zadání učitele/
podle
návodu
učitele
dokáže
Práce se složkami a soubory
prohlédnout soubor, složku
ví, že složku může dál otevírat
Práce s textovým editorem
pod vedením učitele:
(užívaným
na
škole),
vyhledá a spustí textový editor
seznamuje se s oknem textového základní popis okna
Různé předměty (dle
editoru
zvoleného výukového
napíše krátký text
dokáže smazat text
37
Výstupy
Učivo
vybere druh, velikost, tloušťku,
náklon a podtržení písma
Práce s programem
náhledem se na text podívá
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
programu)
ČJ – práce s textem
pod vedením učitele:
Malování, základní popis
vyhledá a spustí grafický editor
okna
VVpaleta
barev,
seznamuje se s "oknem" grafického
dvojrozměrné výtvarné
editoru
práce
užívá paletu barev a nástroje (tužka,
M – geometrické tvary
guma, plechovka, štětec, úsečka,
předdefinované tvary)
seznamuje se s funkcemi nabídky:
Úpravy - možností vrátit poslední
krok, kopírovat obrázek
Internet,
vyhledávání
spustí program Internet Explorer
zapíše zvolenou / zadanou adresu do informací
správného pole
používá pole Zpět, Vpřed, Přejít,
Zastavit, Domů
pod vedením učitele navštěvuje
stránky vhodné pro svou věkovou
kategorii
Prvouka
Charakteristika předmětu
Předmět je vyučován v prvních třech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Součástí předmětu jsou vlastivědně-humanitní část (dějepisné, zeměpisné a etické učivo) a
přírodovědná část (fyzikální, astronomické a ekologické zákonitosti).
Při výuce je částečně realizován obsah dramatické výchovy, českého jazyka, slohu,
matematiky, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a světa práce.
Na prvouku ve 4. ročníku navazuje vlastivěda a přírodověda.
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a
regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků
Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se
se základními právy a povinnostmi
Lidé a čas - orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání
proměnlivosti a rozmanitosti živé přírody
Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první
38
pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. Poznávání sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu uplatňují části vzdělávacích
obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického
občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova,
enviromentální výchova a mediální výchova.
Mezi převládající životní kompetence patří: kompetence k učení, kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
občanské, kompetence pracovní.
K nejčastějším metodám a formám práce patří principy činnostního učení - komunitní
kruhy, skupinové vyučování, projektová výuka, vycházky, exkurze, vše s důrazem na
žákovu autoevaluaci, vyhledávání a práci s informacemi.
Nadaní žáci vyhledávají nadstavbové informace, žákům s SPU zadáváme přiměřený
úkol, jež jsou schopni zvládnout, při skupinové práci rozdělujeme role.
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, jako jsou návštěvy
ústavů a institucí, exkurse, projekty, divadelní představení, pobytové akce, setkání a
akademie.
1. ročník
Výstupy
Žák
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Domov
popisuje cestu do školy a zpět, Škola
uplatňuje bezpečné způsoby při Osobní bezpečí
pohybu v obci i mimo ni, v
silničním provozu
DOP.vých.
zná název školy
MKV – Kulturní
diference.
Etnický
původ - poznávání
etnických skupin
zná jméno třídní učitelky a ředitele
školy
Vv – práce k danému
ročnímu období
chová se ukázněně ve škole i mimo Chování lidí
školu
Právo a spravedlnost
rozlišuje nežádoucí formy chování
Čj – vyprávění
zvycích a tradicích
o
rozezná nebezpečí růz.charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a
trávení volného času
Čj –
rodině
o
připravuje si pomůcky do školy
Vv – moje rodina
vyprávění
udržuje pořádek ve svých věcech, Péče o zdraví, zdravá výživa
ve školní aktovce
výživa, vitamíny, odpočinek, ENV – lidské aktivity
spánek, pitný režim apod.
uspořádá si pracovní místo
a problémy životního
39
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozlišuje čas k práci a odpočinku
dodržuje
návyky
základní
prostředí,
vztah
člověka k prostředí výchova k životnímu
prostředí – Den Země
hygienické
Lidské tělo
zná základy správné životosprávy
Osobní bezpečí
zná zásady správného chování u
lékaře
Vv + Pč – příroda –
různé techniky
pojmenovává části lidského těla
používá
názvy
onemocnění
běžných
Orientace v čase a časový řád
uplatňuje poznatky, jak se zachovat Současnost a
našem životě
v případě úrazu
ovládá způsoby komunikace
operátory tísňových linek
minulost
s
orientuje se v čase – rok, měsíc,
týden, den, hodina
vyjmenuje dny v týdnu
pozná čtvero ročních období a umí
je charakterizovat
vyjmenovává měsíce jednotlivých Kultura
ročních období
popisuje změny v přírodě podle
ročního období
časově
zařazuje
Velikonoce
Vánoce
a Rodina
zná některé vánoční a velikonoční
zvyky a tradice
Soužití lidí
rozlišuje vztahy mezi rodinnými Domov
příslušníky (rodiče, děti, bratr, Obec, místní krajina
sestra, teta apod.)
Živočichové
vypravuje o svém domově, bydlišti
a okolí – les, pole, potok apod.
poznává domácí zvířata a používá
názvy jejich mláďat
40
v
OČMS
2. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
uplatňuje
základní
pravidla Rodina
slušného chování v rodině a ve Chování lidí
společnosti
Soužití lidí
slušně požádá o pomoc a poděkuje,
omluví se
Čj
–
divadelní,
filmové či hudební
představení
Výstava fotografií
MKV - Srdíčkový den
- Princip sociálního
smíru a solidarity
orientuje se v síti obchodů a služeb
v nejbližším okolí
komunikovat Obec, místní krajina
Právo a spravedlnost
umí zacházet s přidělenými penězi Vlastnictví
uvědomuje si a dodržuje základní
pravidla pro chodce
uplatňuje
základní
bezpečného chování
silničního provozu
MKV – lidské vztahy
(harmonické
vtahy
v rodině)
Vv – rodina
orientuje se ve vztazích v rodině –
příbuzní (sestřenice, bratranec
apod.)
je
schopen
s prodavačem
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
pravidla Osobní bezpečí
účastníka
Chování lidí
správně přechází vozovku
poznává vybrané dopravní značky
(stop, hlavní silnice apod.)
VDO – Občanská
společnost a škola
(demokratické vztahy
ve třídě – tvorba
třídního řádu)
- Občan, občanská
společnost
a
stát
(odpovědnost za své
činy, seznámení se
základními lidskými
právy, principy soužití
s minoritami
DOP.vých
M – hra s penězi
rozlišuje dopravní prostředky –
auto, vlak apod.
Tv – vycházka
pojmenovává základní části
a
vybavení jízdního kola a vybavení
pro cyklisty
Vv – dopravní značky
Vv + Pč – dopravní
prostředky
předvídá, co může být v jeho okolí
nebezpečné, nebezpečí se snaží
vyhýbat
ví,kyd použít čísla tísňového volání
Modelové situace
112,150,158, 155
OČMS
dokáže použít krizovou linku, umí
navázat kontakt s operátory tísňové
Vv + Pč – roční
období
–
různé
41
Výstupy
Učivo
linky
rozlišuje minulost,
budoucnost
orientuje se v čase
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
techniky
M - měření a jednotky
přítomnost, Orientace v čase a časový řád času
MKV – Kulturní
diference
(vlastní
Současnost a minulost v kulturní zakotvení)
našem životě
Výstava
fotografii
kalendářní rok, školní rok, známých památek
týdny, dny, hodiny, minuty
seznámí se s významnými rodáky denní režim dětí, práce a
Jičína a významnými postavami odpočinek
českých dějin
Regionální památky
Hry na poznávání
poznává významné památky a Báje, mýty, pověsti
povolání (pantomima),
památky v okolí bydliště
V. Čtvrtek
hádanky
zná zaměstnání rodičů
Hradčany,
Valdštejn, Hv – písně o povolání
umí vysvětlit, v čem spočívají Humprecht, Hrubý Rohozec
Vv + Pč - povolání
některá povolání (lékař, učitel,
řidič apod.)
pozná běžně užívané výrobky, ví, k
čemu slouží
pozná význam a potřebu nástrojů,
přístrojů a zařízení v domácnosti Vlastnictví
(televize, vysavač, pračka apod.)
Kultura
váží si práce a jejích výsledků
Rodina
pozoruje, popisuje a porovnává
proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
rozlišuje a poznává charakteristické
znaky: les, park, louka, zahrada, Voda, vzduch
pole, potok, řeka
Půda
má povědomí o významu životního
prostředí pro člověka
poznává vybrané běžně pěstované
pokojové rostliny
ENV – Ekosystémy
(les,
louka,
pole,
rybník)
ENV – Den Země Vztah
člověka
k prostředí (ochrana
životního
prostředí,
třídění odpadu, životní
styl) – sběr odpadních
surovin
Vv + Pč - příroda
ENV – Základní
podmínky života
Výstava
větviček,
plodů jehličnatých a
listnatých
stromů,
keřů,
bylin
a
zemědělských plodin
chápe potřebu pravidelné péče o
pokoj. rostliny (zalévání, světlo,
42
Výstupy
Učivo
teplo apod.)
rozlišuje
listnaté
stromy
jehličnaté
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
–
pozorování
porovnávání
a
Rostliny, houby, živočichové
a
Vv + Pč – zvířata,
rostliny
(různé
techniky)
poznává a pojmenovává běžně se Životní podmínky
vyskytující stromy, keře, byliny a
Rovnováha v přírodě
zemědělské plodiny
Čj - vyprávění, popis
poznává a pojmenovává domácí Ohleduplné chování k přírodě domácího mazlíčka
a ochrana přírody
čtyřnohá zvířata
Výstava
fotografií,
obrázků
poznává některé živočichy chované
pro radost a chápe potřebu
pravidelné péče o ně (krmení,
čistota apod.)
poznává vybraná
zvířata a ptáky
volně
Hv
–
písně
o
zvířatech, rostlinách
Pč - pěstování rostlin
a péče o ně
žijící
označí možná nebezpečí při setkání
s neznámými lidmi, kontaktu se Modelové situace
zvířaty a elektronickými médii
charakterizuje nebezpečná místa v
silničním
provozu,
uplatňuje
bezpečné způsoby pohybu a
chování v silničním provozu
Tv – opičí překážková
dráha
DOP.vých
uvede základní ochranné prvky
chodce
3. ročník
Výstupy
Učivo
Žák se orientuje v místě svého Domov
bydliště, v okolí školy, v místní Škola
krajině
Obec, místní krajina
pozná základní údaje z historie a
Kultura,
současnost
současnosti obce
minulost v našem životě
zná některé lidové a místní zvyky a
Báje, mýty, pověsti
tradice
orientuje se v plánku obce
Obec, místní a okolní krajina
43
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
VDO - Občanská spol.
a škola - vytváření
pravidel
chování,
pravidla
týmové
a spolupráce
Hv - lidové písně
EV - vztah člověka k
prostředí - naše obec,
živ. styl
Tv
–
vycházka
Výstupy
ví, kde je muzeum,
radnice, nádraží apod.
Učivo
divadlo, Současnost a
našem životě
minulost
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
v s kompasem, buzolou
určí hlavní a vedlejší světové Regionální památky
strany
v přírodě se orientuje
světových stran
podle
pozoruje, rozlišuje a popisuje
některé vlastnosti a změny látek – Vlastnosti a změny látek
barva, chuť, rozpustnost, hořlavost Voda a vzduch
apod.
Nerosty a horniny, půda
Pč –
krajiny
modelování
Čj - knihovna –
pověsti našeho kraje
Vv + Pč – návštěva
muzea, galerie
VDO
Občan,
občanská spol. a stát
práva a povinnosti,
užívá vhodné pomůcky a změří
odpovědnost za své
délku, čas, hmotnost, objem,
činy
Veličiny a jednotky, měření
teplotu
veličin
Ma – odhady, měření,
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory,
vážení, jednotky suroviny
převody
Živá a neživá příroda
Vv – čas
rozlišuje
základní
rozdělení Životní podmínky
živočichů
–
savci,
ptáci,
obojživelníci, ryby, hmyz
Živočichové
uvědomuje si hlavní rozlišovací
Životní podmínky
znaky a popisuje stavbu těla
uvědomuje si, čím se liší Rovnováha v přírodě
rozmnožování jednotlivých skupin Ohleduplné chování k přírodě
Výstava
hornin
nerostů
a
Hv – písně zvířata,
rostliny
rozlišuje domácí a hospodářská Ochrana přírody
zvířata
Vv + Pč – různé
techniky
pozná vybraná zvířata volně žijící
v určitých
přírodních
společenstvích (pole, louky, les
apod.) vybrané živočichy zařazuje
do
příslušného
přírodního
Rostliny
společenství
Životní podmínky
Výstava
fotografií,
obrázků,
práce
s encyklopedií,
atlasem
pojmenovává části rostlin
Rovnováha v přírodě
EV – Den Země Lidské
akt.
a
problémy
ŽP hospodaření s odpady
Ohleduplné chování k přírodě Prv - Sběr odpadních
surovin
pozná vybrané druhy plodů a Ochrana přírody
Výstava
známých
popisuje projevy života rostlin
44
Výstupy
Učivo
semen
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
uvědomuje si význam semen
rostlin,
poznávání,
pozorování
poznává vybrané kvetoucí a
nekvetoucí rostliny a dřeviny (na
zahrádkách, loukách, v lese)
Vv + Pč - obtisky
rostlin, rostliny –
různé techniky
poznává vybrané = hospodářské a
léčivé rostliny
EV -
poznává běžně se vyskytující jedlé
a jedovaté houby a pojmenuje je
Zákl. podmínky života
- voda, ovzduší, půda,
energie,
přírodní
zdroje
má povědomí o významu životního
prostředí
EV - Ekosystémy les, pole, vodní zdroje,
město,
vesnice,
kulturní krajina
uplatňuje
zásady
bezpečného
chování v přírodě a silnici (chodec, Modelové situace
cyklista)
dokáže použít krizovou linku,
správně komunikuje a nezneužívá
ji
DOP.vých
Člověk
uvede základní ochranné prvky v
Rodina
silničním provozu v roli cyklisty
charakterizuje
bezpečné
a Soužití lidí
ohleduplné jednání v prostředcích Chování lidí
hromadné dopravy a při akcích
Právo a spravedlnost
školy a uplatňuje je
označí
možná
nebezpečí
a Lidské tělo, péče o zdraví,
diskutuje o účinných způsobech zdravá výživa, osobní bezpečí
ochrany při práci s elektronickými
médii
zájezdy a exkurze
MKV - Princip soc.
smíru a solidarity základní lid. práva,
odstranění předsudků
vůči etnickým skup.
Srdíčkový
den
lidská solidarita
–
Vlastivěda
Charakteristika předmětu
Časové, organizační a obsahové vymezení
Předmět je vyučován 1,5 hod týdně ve čtvrtém a 1,5 hod týdně v pátém ročníku.
Předmět je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Týká se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Uplatňuje pohled do historie i
45
současnosti , učí dovednostem pro praktický život. Integruje poznatky, dovednosti a
zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s informacemi z tisku, televize a ze
zájmových oblastí. Při osvojování poznatků a dovedností v této oblasti se žáci učí
vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty
jiných.
Kromě vlastního vzdělávacího programu jsou ve vlastivědě realizována i průřezová
témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a
Environmentální výchova.
Nejčastěji je výuka realizována prostřednictvím následujících metod a forem –
skupinové vyučování , projektová výuka, vycházky, exkurze, vše s důrazem na žákovu
autoevaluaci, vyhledávání a práce s informacemi. Péče o nadané žáky spočívá ve
vyhledávání nadstavbových informací ( encyklopedie, internet), žákům s SPU zadáváme
úkol přiměřený jejich schopnostem, při skupinové práci rozdělujeme role.
Vlastivěda je členěna do dvou částí, zeměpisné a dějepisné.
4. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Určuje a vysvětlí polohu svého Orientace v místě a prostoru
bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu.
práce s kopasem a mapou,
určování světové strany v
Určuje světové strany v přírodě i přírodě
podle mapy, orientuje se podle orientace podle náčrtů, plánů a
nich a řídí se podle zásad map,
zeměpisné
pojmy,
bezpečného pohybu a pobytu v měřítko, barvy,
přírodě.
ČR-zeměpisné,hospodářské a
Rozlišuje mezi náčrty, plány a politické údaje
základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky.
ČR-státní zřízení, orgány VDO
Vyhledává
typické
regionální státní moci, státní symboly,
zvláštnosti
významné osobnosti naší
přírody, osídlení, hospodářství a politiky.
kultury, jednoduchým způsobem
Mezilidské vztahy, pravidla
slušného chování.
posoudí jejich význam z hlediska
přírodního,
historického,
politického,
správního
a
vlastnického.
Chování lidí.
OSV
46
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Rozlišuje hlavní orgány státní moci
a některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam.
Vyjadřuje na základě vlastních
zkušeností základní vztahy mezi Principy
demokracie, VDO
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla spravedlnost
pro soužití ve škole, mezi chlapci
a dívkami, v rodině, v obci( městě).
Základní formy vlastnictví.
Rozlišuje základní rozdíly mezi Peníze a jejich používání.
jednotlivci,
obhajuje
při
konkrétních činnostech své názory, Člověk a životní prostředí.
ENV
popřípadě připouští svůj omyl,
dohaduje se na společném postupu
a řešení se spolužáky.
Čas, časová osa, letopočet,
kalendář
Rozpoznává ve svém okolí jednání
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy.
Rozlišuje
základní
formy
vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích.
Odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ikáže nemožnost realizace
všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy
si
půjčovat a jak vracet dluhy
Obrázky našich dějin, Staré
pověsti české, český stát,
Velká Morava
Přemyslovci(kníže
Václav,
Přemysl Otakar II.)
Lucemburkové(Karel IV.)
Doba husitská(Jan Hus, Jan
Žižka, husité)
Poukazuje
v
nejbližším
společenském
a
přírodním
prostředí na změny a některé
problémy
a navrhuje možnosti zlepšení
životního prostředí obce(města).
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a jevy.
47
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Využívá knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů
pro pochopení minulosti.
Zdůvodňuje základní význam
chráněných částí přírody a
kulturních památek.
Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v
hlavních reáliích minulosti a
součastnosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik.
5.ročník
Výstupy
Rozlišuje mezi náčrty, plány a Práce s mapou
základními typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí.
Evropa-státy a města
EGS
ČR-Praha a vybrané oblasti
MKV
Vyhledává
typické
regionální
zvláštnosti
přírody,
osídlení,
hospodářství
a
kultury,
jednoduchým způsobem posoudí
jejich
význam
z
hlediska Předávání
osobních ENV
přírodního,
historického, zkušeností z cest
politického,
správního
a
vlastnického.
Zprostředkovává
ostatním soužití lidí
zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovnává způsob
života a přírodu v naší vlasti a v
jiných zemích.
Rozlišuje základní rozdíly mezi Osobnosti dějin (opakování
jednotlivci,
obhajuje
při učiva 4.ročníku)
konkrétních činnostech své názory, Habsburkové- Rudolf II.,
popřípadě připouští svůj omyl, Marie Terezie, Josef II.
48
Výstupy
Učivo
dohodne se na společném postupu Národní obrození
a řešení se spolužáky.
státní svátky a významné dny
1.sv.válka a vznik ČSRRozeznává současné a minulé a Masaryk,Beneš,30.léta
orientuje se v hlavních reáliích 2.sv.válka a povalečný vývojminulosti a současnosti naší vlasti s 1948,1968,1989,1993
využitím redionálních specifik.
49
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Přírodověda
Charakteristika předmětu
Časové, organizační a obsahové vymezení
Předmět je vyučován 1,5 hodiny týdně ve čtvrtém a 2 hodiny týdně v pátém ročníku.
Program předmětu staví na elementárních znalostech, které žáci získali v prvouce i dalších
předmětech ( Matematika, Český jazyk a literatura, ...) a současně vybavuje žáky
základními vědomostmi pro předměty Přírodopis, Fyzika a Chemie. Základní znalosti a
dovednosti přírodovědy slouží i pro další předměty – například pro Svět práce. Každé téma
je propojeno se znalostmi a dovednostmi z oblasti Výchovy ke zdraví.
Součástí předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich porozuměním a
dovedností správně je používat – aplikovat je. Další část předmětu je založena na
činnostním – tvořivém učení, praktických pokusech a na pozorování.
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu jsou v přírodovědě realizována i průřezová
témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a
zejména Environmentální výchova.
K nejčastějším metodám a formám patří kooperativní a projektová výuka, vycházky,
exkurze spojené s pozorováním. Důraz klademe na schopnost popisovat pozorované a
vyhledávat informace z různých dostupných zdrojů.
Dětem se zájmem umožňujeme další rozvoj, a to jak v rovině vzdělávací, tak zájmové.
Nadaní žáci vyhledávají nadstavbové informace. Se žáky s SPU pracujeme podle IVP,
zadáváme přiměřené úkoly, které jsou schopni zvládnout.
Na výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, například návštěvy
výzkumných zařízení, exkurze botanických a zoologických zahrad, různých ekosystémů, ...
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti
tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
–
okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a
živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás
–
–
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy
přírodního prostředí
Lidé a čas
–
–
orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne
současnost a minulost v našem životě
50
Rozmanitost přírody
-
Země jako planeta sluneční soustavy
-
rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky
života, životní potřeby a podmínky
-
rovnováha v přírodě
-
vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů,
živelné pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
-
lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy
lidské reprodukce
-
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
-
péče o zdraví, první pomoc
-
odpovědnost člověka za své zdraví
-
situace hromadného ohrožení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
–
–
učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou
literaturu
žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit
výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
–
–
učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se
vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní
–
–
–
učitel vede žáky k používání správné terminologie
žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných
51
Kompetence sociální a personální
–
–
–
učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
respektují názory a zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské
–
–
–
–
učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního
zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
–
–
–
–
učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují
vymezená pravidla
4. ročník
Výstupy
Zná a umí pojmenovat běžně se
vyskytující rostliny, houby a
živočichy
v
jednotlivých
společenstvech.
Umí pojmenovat stavbu těl, rostlin,
hub a živočichů a zná způsob jejich
života
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Rozmanitost přírody
ENV
–
základní
rostliny, houby, živočichové podmínky života
( znaky života, průběh a
způsob života, výživa a stavba
těla)
Zná základní veličiny a dokáže Látky a jejich vlastnosti
měřit
pomocí
jednoduchých měření veličin s praktickým
nástrojů a přístrojů
využíváním
základních
jednotek
Umí pojmenovávat a vysvětlit Neživé přírodniny
základní podmínky života na voda vzduch, horniny
Zemi.Pozná rozdíl mezi horninou a nerosty, půda
nerosty, zná význam půdy a popíše
vznik půdy.
a
Zkoumá základní společenstva ve Ekosystém
ENV – ekosystémy,
vybraných lokalitách regionu, společenstvo
rostlin
a základní
podmínky
zdůvodní podstatné vzájemné živočichů, lesní společenstva života
52
Výstupy
Učivo
vztahy mezi organizmy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organizmů prostředí.Ví a umí
vysvětlit, co jsou rostlinná patra.
a lesní podrost, společenstvo
potoků a rybníků, polní a
luční společenstvo, zahrady a
sady
Zná význam zdravého životního Ochrana přírody
prostředí pro člověka, zná hlavní ohleduplné chování k přírodě
znečišťovatele vody, vzduchu a
půdy, zná pravidla chování v
CHKO a v přírodě.
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
ENV – vztah člověka
k prostředí
Zná rozdíl mezi lidským výrobkem Místo, kde žijeme
ENV
–
vnímání
a přírodninou, rozliší přírodní a okolní
krajina,
přírodní vztahů člověka a
umělé prvky v okolní krajině
zajímavosti v blízkém okolí
přírody
5. ročník
Výstupy
Vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením
času, zná pojmy vesmír, planeta,
hvězda,
družice,
zemská
přitažlivost.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Rozmanitost přírody
EGS
Vesmír a Země
vesmír a jeho význam, slunce
a sluneční soustava, Měsíc,
střídání dne a noci
Umí
pojmenovat
základní Životní podmínky
ENV – vztah člověka
podmínky života na Zemi.
vznik života na Zemi, k prostředí
rozmanitost
podmínek,
význam ovzduší, vodstva,půd,
rostlinstva a živočišstva
Umí určit a zařadit některé Živá příroda
živočichy
a
rostliny
do rostliny, živočichové – stavba
biologického
systému,
umí těla
vysvětlit pojem potravní řetězec..
Zná původ člověka jako druhu, zná
hlavní etapy vývoje člověka, umí
pojmenovat části lidského těla a
důležité orgány , zná jejich funkce
.
Dovede jednat podle zásad první
pomoci, uvědomuje si škodlivost
kouření, užívání drog a alkoholu,
Člověk a jeho zdraví
lidské tělo, původ člověka,
jeho vývoj, základní ústrojí
lidského těla, péče o zdraví
53
ENV – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
OSV – osobnostní
rozvoj
–
psychohygiena
Výstupy
řídí
se
zásadami
životosprávy.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
správné
OČMS
Rozpozná život ohrožující zranění,
ošetří drobnmá zranění a zajistí
lékařskou pomoc
DOP.vých.
prakticky používá pravidla pro
bezpečnou jízdu na kole, zná a
dodržuje
pravidla
silničního
provozu jako chodec a cyklista
Řídí se pravidly chování v CHKO,
umí se orientovat v encyklopediích
a vyjmenovat někreré vzácné a
ohrožené rostliny a živočichy, zná
pojem recyklace, seznamuje se z
hlavními znečišťovateli vody, půdy
a ovzduší, zná význam zdravého
životního prostředí pro člověka.
Ochrana přírody
chráněná území v ČR,
chráněné
rostliny
a
živočichové, ochrana přírody
a životního prostředí
Seznamuje se s jednoduchými
stroji a jejich praktickým použitím,
má základní poznatky o využití
elektrické
energie,
dodržuje
pravidla bezpečné práce při
manipulaci s běžnými elektrickými
přístroji.
Lidé kolem nás
Člověk a technika
- jednoduché stroje
- energie v životním prostředí
a
používání elektrických
přístrojů
54
Hudební výchova
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
je realizována v 1.-5.ročníku-1 hod.týdně
hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura
vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí
–
vokální činnost - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
–
instrumentální činnost - hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a
produkci
–
hudebně pohybová činnost - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
–
polechová činnost - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
organizace – žáci pracují v třídě nebo v hudební učebně s využíváním
audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích
pomůcek.
průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována témata EGS, MKV, EV, MDV
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
–
žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednom hlase
–
učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
–
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence k řešení problémů
–
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumnetální a vokálně intrumentální
–
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
–
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
Kompentence komunikativní
–
žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
–
reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje metrum,tempo,dynamiku, směr
melodie
–
učitel se zajímá o náměty ,názory,zkušenosti žáků
–
učitel vytváří přiležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
55
Kompetence sociální a personální
–
žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
–
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
–
učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Charakteristika
Předmět hudební výchova probíhá na 1.stupni naší školy jednou týdně po dobu 45
minut.
Pěvecké hudebně pohybové nebo poslechové činnosti se však prolínají i do ostatních
předmětů, zvláště do výtvarné výchovy, tělesné výchovy či do literatury. Hudba je
osvojována rovněž při návštěvách výchovných koncertů, a besedách o hudbě i samostatně v
mimoškolních aktivitách (Minislavíček, Pískání pro zdraví, JMP,vystoupení v Knihovně
Václava Čtvrtka apod.).
Hudební výchova práce na 1.stupni je členěna do dvou fází:
1.-3. ročník - období hudebních her
4.-5. ročník – období manipulace s hudebním materiálem ,,hudební dílna“ - manipulace s
hudbou.
1. ročník
Výstupy
Učivo
dbá na správné dýchání a držení
těla provádí hlasová a dechová
cvičení
zřetelně
vyslovuje
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty
improvizuje
v
rámci
nejjednodušších hudebních forem
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a
zpěvní
umí vytelskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase
Vokální činnosti
pěvecký a mluvený projev
(pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena),
rozšiřování
hlasového rozsahu
hudební rytmus (realizace
písní ve 2/4, 3/4,4/4 taktu)
dvojhlas a vícehlas
hudební hra ( ozvěna, otázka
– odpověď)
vokální improvizace a
intonace: linky, nota
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
poznávání evropské
hudby
MKV – Kulturní
diferenciace, Lidské
vztahy
–
hudba
etnických skupin
ENV
–
Základní
podmínky života –
výchova k životnímu
prostředí – hudba –
rámus
MDV
–
vnímání
autora
mediálních
učí se používat dětské hudební Instrumentální činnosti
sdělení
–
výběr
nástroje k rytmickým cvičením a hra na hudební nástroje kvalitní hudby
hudebnímu doprovodu
(reprodukce motivů, témat, hudba provází výuku
pozná a umí pojmenovat klavír, jednoduchých
skladbiček ČJ, M (Jedna,dvě...) i
56
Výstupy
kytaru, flétnu,
hůlky, bubínek
dřívka,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
triangl, pomocí nástrojů z Orfeova Prv (Prší, prší)
instrumentáře)
rytmizace
melodizace
a
stylizace
hudební improvizace (doby,
předehry, mezery)
provádí
hudebně
pohybovou
činnost (držení těla, chůze,
jednoduché taneční hry, pochod)
reaguje pohybem na znějící hudbu,
vyjadřuje tempo, dynamiku, směr
melodie
Hudebně pohybové činnosti
TV –
taktování, pohybový doprovod (úvod)
znějící hudby (2/4 takt)
pohybové vyjádření hudby
(pohybová improvizace) –
reakce na změny orientace v
prostoru při tanci či pohybové
hře
pozná a naučí se vybrané vánoční
koledy
pozná vybrané hudební nástroje
(viz hudební nástroje) podle zvuku
seznámení se s varhanní hudbou
pozná hymnu ČR a rozumí smylu
textu
Poslechové činnosti
JMP – festival
kvalita tónu
- mažoretky, průvod
hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
hudební styly a žánry, hudba Vv – namaluj hudbu
pochodová,
taneční,
ukolébavka...
hudební výrazové prostředky
a hudební prvky: rytmus,
melodie,
barva,
pohyb
melodie
interpretace hudby – slovní
vyjádření, výtvarně
Nabídka poslechových skladeb:
Hymna ČR
ukolébavky, vánoční koledy a písně
A. Vivaldi: Čtvero ročních období
O hluchém bubnu
Jak se kontrabas zamiloval
zvuky přírody
hudební nápadník
O perníkové chaloupce (dramatizace + zvuky)
57
rušná
část
2. ročník
Výstupy
Učivo
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, Vokální činnosti
melodii soupavou a klesavou, pěvecký a mluvený projev
zeslabování a zesilování
(pěvecké dovednosti, hlasová
umí vytleskat rytmus podle říkadel hygiena, dynamicky odlišný
zpěv, rozlišování hlasového
a písní
zná pojmy notová osnova, noty, rozsahu)
houslový klíč, rozlišuje noty, hudební rytmus (realizace
písní ve 2/4 a 3/4 taktu)
pomlky, takty
umí doplnit zpěv hrou na dvojhlas (lidový dvojhlas,
kánon)
jednoduché hudební nástroje
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vv – ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Čj – říkadla
Vv – ilustrace
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
umí zpívat vybrané vánoční koledy
pozná a rozlišuje hudební nástroje
podle zvuku – klavír, trubka,
housle, pikola
umí užívat dětské hudební nátroje
Instrumentální činnost
hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat,
jednoduchých
skladbiček
pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře,
zobcových
fléten)
rytmizace,
hudební
hry
(otázka – odpověď), hudební
improvizace
návštěva
hudební
školy
nábor žáků (koncert)
MDV – Vnímání
autora
mediálních
sdělení
(uplatnění
výrazových
prostředků v hudbě a
tanci)
MKV – Lidské vztahy
(mezilidské vztahy v
umí se pohybovat podle daného Hudebně pohybové činnosti
rytmu, při tanci tleskat a do taktování, pohybový doprovod lidové písni)
znějící hudby (2/4 takt)
pochodu bubnovat
umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv pohybové vyjádření hudby
(pohybová improvizace)
s tancem
Poslechové činnosti
rozlišuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s vybranými skladbami kvaliti tónu, vztahy mezi tóny
(akord)
klasiků
hudební výrazové prostředky,
hudební
prvky
(pohyb
melodie, rytmus)
hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
hudební
styly
(hudba
pochodová,
taneční,
58
hudební a pěvecká
soutěž ,,Slavíček“
školní
besídka
akademie,
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
ukolébavka..)
Nabídka poslechových skladeb:
I. Hurník – Nedokončená pohádka, Kukačka
B. Smetana – Pochod komediantů
Trojan - Žabák
P.I. Čajkovskij – Skřivánek
vánoční koledy –
Štěstí, zdraví, Já malý přicházím aj., Zimní,
Dělání, Káča našla ptáče, Jetelíčku náš,
Otloukej se píšťaličko, Dú, kravičky,dú, Když jsem já sloužil
zájmu dětí
Nabídka pro zpěv s tancem:
zelený
a
další
podle
Marjánko, Marjánko, Ach synku, synku, Na tý louce
3. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
umí
vytleskat
a
taktovat
dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
umí pojmenovat notovou osnovu
rozliší a přečte z notového zápisu
takt dvoučtvrteční, tříčtvrteční
rozlišuje a umí napsat notu celou,
půlovou, čtvrťovou, podle zápisu
not pozná stoupavou a klesavou
melodii
seznámí se s hymnou ČR
naučí se zpívat vybrané písně
dbá na správné dýchání
Vokální činnosti
Vv - ilustrace
pěvecký a mluvený projev
(pěvecké dovednosti, hlasová
hygiena, dynamicky odlišný
zpěv, rozlišování hlasového
rozsahu)
hudební rytmus (realizace ve
2/4 a 3/4 taktu)
Tv – pochod, taneční
dvojhlas (lidový dvojhlas, krok
kánon)
rozlišuje
nástroje
dechové,
smyčcové, žesťové a umí uvést
příklad
umí doprovázet na rytmické
nástroje
Instrumentální činnosti
hra na hudební nástroje
(reprodukce motivů, témat,
jednoduchých
skladbiček
pomocí nástrojů Orfeova
instrumentáře,
zobcových
fléten)
59
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rytmizace,
hudební
hry EGS – Evropa a svět
(otázka – odpověď), hudební nás zajímá
improvizace
rozliší rytmus valčíku a polky
umí polkové a valčíkové kroky
(chůze dvoudobá, třídobá)
umí pohybově vyjádřit hudbu
Hudebně pohybové činnosti
aktování, pohyboý doprovod
znějící hudby (2/4 takt)
pohybové vyjádření hudby
(pohybová improvizace)
pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
zná některá díla B. Smetany a A.
Dvořáka
poslechem
rozezná
hudební
nástroje
poslouchá
vážnou
hudbu,
zábavnou, slavnostní
Poslechové činnosti
Vv
–
poslech
kvaliti tónu, vztahy mezi tóny oblíbených skladeb –
(akord)
relaxace při arteterapii
hudební výrazové prostředky,
hudební
prvky
(pohyb
melodie, rytmus)
hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
hudební
styly
(hudba
pochodová,
taneční,
ukolébavka...)
Nabídka poslechových skladeb: W.A. Mozart – Menuet
I. Hurník – U ohníčku
B. Smetana – Luisina polka, Má vlast (Vltava)
A. Dvořák – Humoreska, Slovanský tanec č.7
Korsakov – Let čmeláka
varhanní hudba, různé hudební nástroje
Nabídka pro nácvik písní:
Slunéčko zachází za hory, Slunce za hory, Na shledanou,
vlaštovičko, Koulelo se, koulelo, Až já pojedu přes ten les,
Zub, Komáři se ženili, Když jsem jel do Prahy, Pásla husy,
Bum, Já nechci žádného, Červený šátečku, Kdes, kukačko
kdes, Okolo Třeboně, A já su synek, vánoční koledy a další
Nabídka pro zpěv s tancem: polkový, valčíkový krok
Měla babka čtyři jabka - mazurka
60
4. ročník
Výstupy
Učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč
umí napsat houslový klíč
rozšiřuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka
p,mf,f a umí je v písni použít
zná stupnici C dur (názvy not)
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vokální činnosti
pěvecký
a
mluvní
projev(pěvecké
dovednosti,
hlasová hygiena)
hudební
rytmus(realizace
písní ve 2/4 taktu)
dvojhlas a vícehlas(kánon a
lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1.století)
hudební
rytmus(realizace
písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
dvojhlas
a
vícehlas(prodleva,dvojhlasé
písně)
intonace
a
vokální
imrovizace(durové a mollové
tóniny)
grafický záznam volkální
hudby(čtení
a
zápis
rytmického
schématu
písně,orientace v notovém
záznamu)
MKV-lidské vztahyvzájemné
obohacování
různých kultur
kulturní diferencepoznávání vlastního
kulturního zakotvení,
respektování
zvláštností
různých
etnik
rozšiřuje
nástroje
smyčcové, klávesové,
drnkací,bicí
doprovází
písně
nástrojích
rytmizace říkadel
dechové, Instrumentální činnosti
hra
na
hudební
nástroje(reprodukce motivů,
rytmických témat,
jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z
Orfeova
instrumentáře,
zobcových fléteb)
rytmizace,melodizace
a
stylizace,
hudební
improvizace
(tvorba
hudebního
doprovodu,
hudební hry)
grafický záznam melodie
(rytmické schéma jednoduché
skladby)
umí
pohybově
hudbu,valčíkový krok
vyjádřit Hudebně pohybové činnosti
taktování,pohybový doprovod
znějící hudby(3/4 a 4/4
61
Vv-ilustrace
Tv-pochod
taneční krok
Vv-Vánoce
Pč-vánoční výzdoba
Čj-vypravování
Prv-lidové zvyky a
tradice
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
takt,valčík,menuet)
pohybové vyjádření hudby
( pantomima a pohybová
inprovizace)
pamatuje si nejdůležitější údaje o orientace v prostoru (pamětné
B.Smetanovi
uchování tanečních pohybů)
zná jména oper B.Smetany
zná názvy symfonických básní Poslechové činnosti
cyklu Má vlast
kvalita tónů
seznámení se s životem a dílem vztahy mezi tóny
A.Dvořáka a L.Janáčka
hudební výrazové prostředky
poslouchá vybrané skladby
a hudební prvky
pozná píseň ve dvoučtvrtečním a hudba
tříčtvrtečním taktu
vokální,instrumentální,vokáln
pozná opakující se téma v ě
instrumentální,lidský
poslouchané skladbě
hlas,hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1.období)
hudební styly a žánr (hudba
pochodová,
taneční,
ukolébavka,...)
hudební formy(malá a velká
písmena, rondo, variace)
interpretace hudby (stolní
vyjádření)
5. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Pozná
smyčcové
nástrojehousle,violoncello,kontrabas
dechové
nástrojetrubka,pozoun,lesní roh
seznámení se s hudebními nástroji
v symfonickém orchestru
Vokální činnosti
pěvecký a mluvní projev
(pěvecké dovednosti,hlasová
hygiena)
hudební rytmus (realizace
písní ve 2/4 taktu)
dvojhlas a vícehlas(kánon a
lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1.století)
hudební
rytmus(realizace
písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
dvojhlas
a
vícehlas
(prodleva,dvojhlasé písně)
intonace a vokální imrovizace
MDV-kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
zná
pojmy
stupnice
C
dur,repetice,zesílení,zeslabení
pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 – g2 v
houslovém klíči
umí provést rozbor zapsané písnědruh
písně,notový
62
mediálních sdělení
MKV-lidské vztahy
- etnický původ
EGS-Evpopa a svět
nás zajímá
Výstupy
Učivo
zápis,takt,melodie
seznámení se s krajovými lidovými
tanci
umí taktovat čtyřčtvrteční takt
zná původ státní hymny
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
(durové a mollové tóniny)
grafický záznam volkální
hudby
(čtení
a
zápis Vv - ilustrace
rytmického schématu písně,
orientace v notovém záznamu) Tv - pochod
taneční krok
umí pohybově vyjádřit nálady
Instrumentální činnosti
seznámení se s relaxací
hra na hudební nástroje Vv - Vánoce
(reprodukce motivů, témat,
umí jednoduché dvojhlasé písně
jednoduchých
skladbiček Pč - vánoční výzdoba
naučí sevybrané písně J.Uhlíře a pomocí nástrojů z Orfeova
K.Šípa
instrumentáře,
zobcových Čj - vypravování
Dbá na správné dýchání
fléteb)
rytmizace,melodizace
a Prv - lidové zvyky a
doprovodí písně na rytmické a stylizace,
hudební tradice
melodické hudební nástroje
improvizace(tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
poslouchá vybrané skladby
grafický záznam melodie
poslechem pozná
vybrané (rytmické schéma jednoduché
smyčcové a dechové nástroje
skladby)
pozná varhaní hudbu
Hudebně pohybové činnosti
pozná vánoční hudbu a vánoční taktování,pohybový doprovod
koledy
znějící hudby(3/4 a 4/4 takt,
pozná trampské písně
valčík,menuet)
pohybové
vyjádření
hudby(pantomima a pohybová
inprovizace)
orientace v prostoru(pamětné
uchování tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
kvalita tónů
vztahy mezi tóny
hudební výrazové prostředky
a hudební prvky
hudba vokální,i nstrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas,hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1.období)
hudební styly a žánr(hudba
pochodová,
taneční,ukolébavka,...)
hudební formy(malá a velká
63
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
písmena,rondo,variace)
interpretace
hudby(stolní
vyjádření)
Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa.Učí žáky
poznávat okolní i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností.
Postupně formuje žákovo výtvarné myšlení.
Rozvíjí u žáků jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, napomáhá
utváření kreativní stránky jejich osobnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení
–
v 1. - 3. ročníku - jedna vyučovací hodina týdně
–
ve 4. - 5. ročníku - dvě vyučovací hodiny týdně
Vzdělávací obsah
rozvíjení smyslové citlivosti:
prvky vizuálně obrazového vyjádření ( linie, tvary, světlostní a barevné odstíny )
uspořádání objektů do celků
vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
uplatňování subjektivity : prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností ( manipulace s objekty, pohyb těla )
typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění ( hračky, ilustrace
textů, volná malba, plastika )
ověřování komunikačních účinků :
osobní postoj v komunikaci
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření ( v komunikaci se spolužáky, v rámci
skupin v nichž se žák pohybuje )
proměny komunikačního obsahu
Organizační vymezení
žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě, využívají učebnu „Duhové dílny“
navštěvují výstavy, galerie, muzea
64
různé formy práce
používají všechny dostupné pomůcky
1. ročník
Výstupy
Poznává a uvědomuje si různé druhy
tvarů
(podobnost-odlišnost,
pravidelnost-nepravidelnost)
Umí uspořádat prostorové tvary
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Objevování světa přírody
M,Čj
Pozorování přírody – Prv
zvířata, rostliny, lidé, Pč
krajina)
Specifika ročních období
Umí
rytmicky členit plochu na
základě pohybového a sluchového
vnímání
Uvědomuje si svoji originalitu a
svobodně
volí
prostředky
výtvarnému vyjádření
Hledá a uvědomuje si vlastní pocity a
prožitky a výtvarně je ztvárňuje
Poznávání světa dítěte
M,Čj
Domov – životní jistota
Prv
Citové vztahy v rodině
Pč
Nové prostředí → škola
Okolí domova, školy
Svět dětskýma očima
M,Čj
Poslouchání vyprávění
Prv
Nové životní zkušenosti
Pč
Poznávání
výtvarných
materiálů a nástrojů
2. ročník
Výstupy
Žák uplatňuje výsledky svého
pohybového a sluchového vnímání,
rytmicky člení plochu a soustředí se
na vlastní pocity a zážitky,
uvědomuje si vztahy všemi smysly,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Objevování světa přírody
M, Čj
Rozpoznávání rostlin
Prv
Živočichové,
vlastnosti a podoba
jejich
Tvář krajiny (barevnost,
počasí, typ krajiny)
Životní prostředí (prostředí
umí uspořádat prostor a tvary, škodlivé životu, chráněné
vyjadřuje
vlastní
zkušenosti, oblasti)
prostřednictvím vytvořených tvarů,
65
Pč
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Kontakt s druhými lidmi
Vztahy uvnitř rodiny
pozná jiné výtvarné techniky,
Vztahy k lidem známým i
neznámým
Sdělování
vlastních
prožitků z průběhu dne →
vyjádření průběhu
Setkávání se skutečností
Vycházky a pozorování
Sběr přírodnin v různých
ročních obdobích a jejich
následné
uplatnění
ve
výtvarném projevu
3. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
uvědomuje si krásu tvarů, barev, Svět přírody
linií
Rostlina v prostředí
M, Čj
Prv
Živočichové → stavba těla,
pohyb
zaznamenává siluetu a
v dětském způsobu vidění
detail Lidský zásah do tváře
přírody – nálada krajiny,
počasí
Životní prostředí (slunce,
voda, vzduch, země).
vyhledá charakteristické rysy a umí
Svět člověka
je vyjádřit pomocí nadsázky
Zážitky všedních
slavnostní události
dní
a
Vyjádření vztahů k různým
lidem
(individuální
emocionální
prožitek)
výtvarně zaznamená průběh děje
vyjadřuje se samostatně – detailně i Nejmilejší člověk, zvíře
komplexně
hračka
hledá prostředky pro výtvarný Setkání se skutečností
66
Pč
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
projev
Vyjádření světa věcí
objevuje význam reality
Promyšlený výběr přírodnin
Sbírání
a
následné
pokouší se výtvarně vyslovit své vyslovení formálních či
pocity z reprodukce díla (obraz, obsahových asociací
Práce s uměleckým dílem
grafika, socha)
Přepis reprodukce
Výtvarné
vyjádření
uměleckého projevu (píseň,
báseň, pohyb)
Svobodný výtvarný přepis
4. ročník
Výstupy
Žák umí najít obsah v námětu, který
mu
usnadní
chápání
světa,
zohledňuje vlastní i obecné vnímání
a
tím
dosahuje
vzájemného
porozumění,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Svět přírody a člověka
ČJ, M
Život na zemi (základní
životní podmínky)
Pč
Lidské tělo, poznávání sebe
sama
Historie lidského rodu
citlivě vnímá a vyjadřuje barvu,
Setkávání se skutečností
tvar, linii,
vlastností
výtvarně vyjádří věci a vztahy Posuzování
povrchů
v reálném světě,
hraje si a experimentuje se Výtvarný přepis skutečnosti
s ohledem na zvláštnosti
zobrazenými objekty,
dětského vnímání světa
Objevování
detailů,
seznamuje se s výtvarnými díly i ozvláštňování věcí
mimo budovu školy a učí se tato díla
Práce s uměleckým dílem
vnímat a prožívat,
Návštěvy výstav
Besedy o umění
Seznámení s gotikou
barokem v regionu
67
a
Př, Vl
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výtvarný přepis reprodukce
jinými
výrazovými
prostředky (ilustrace)
Vyjádření
z divadelního
koncertu
prožitků
představení,
5. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák vnímá svět lidí, přírody a věcí Svět přírody a člověka
vytvořených člověkem jako celek, Člověk jako myslící bytost
umí obecné informace přehledně (pocity, nálady)
zobrazit do naučného materiálu Země - prostředí pro život
samostatně i ve spolupráci se (Zeměkoule, mapy)
spolužáky,
Země - místo pro člověka
svobodně se výtvarně vyjádří na
lidské sídliště, činnosti
dané téma,
minulosti
linií kontrast
volí přítomnosti
Země – součást vesmíru
objevuje různé tváře jedné předlohy, vesmírné objekty
ztvární skutečnost pomocí
tvarů, barev, individuálně
vyjadřovací prostředky.,
a
řeší lineárně, barevně a tvarově kosmonautika
plochu i prostor,
Setkání se skutečností
Výtvarné
poznávání
navrhne dekoraci, umělecký výtvor, předmětů denního života.
Pozorování: detail, výřez,
hraje si s písmeny řazením písmen zvětšenina
do slov,
Výtvarné hry
Spojování
výsledků
výtvarných her s písmem.
s linkou,
tvarem,
vnímá výtvarné umělecké dílo a Hra
barvou.
chápe jeho význam,
přepis
světa
zná výtvarné umělce tvořící Výtvarný
68
ČJ, M
Pč
Př, Vl
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
v regionu, seznámí se s užitým přírody
uměním v nejbližším okolí,
Práce s uměleckým dílem
Svět umění-výstavy
-besedy o umění
Sbírání předmětů (podle
dekoru, tvaru, funkcí)
Sbírání reprodukcí a rozbor
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Předmět je vyučován ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně, převažující
formou realizace je vyučovací hodina. Kromě toho je obsah předmětu realizován v blocích.
(Kurzy: plavání 3. a 4.,sportovní soutěže a školy v přírodě.). Výuka probíhá v tělocvičnách,
na hřišti, dle sportu na ledové ploše, v bazénu atd.
Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého
životního stylu vedoucí k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec.
Dále pak dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání fair-play.
Obsah předmětu se realizuje též ve zdravotní tělesné výchově (cvičení s owerbally,
jóga, ...). Úzké mezipředmětové vztahy nalezneme k dramatické výchově (vyjádření nálady
pohybem, ...) a k hudební výchově (rytmizace, cvičení na hudbu, ...).
Vzdělávací strategie vychází z konstruktivistické pedagogiky. Další používané formy a
metody: ukázka, výklad, pokus-omyl, frontální, skupinová, individuální výuka.
Z průřezových témat jsou začleněna témata OSV, Multikulturní výchovy a Mediální
výchovy. Znalosti a dovednosti vedoucí k zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k
fyzickým aktivitám navazují na znalosti a dovednosti získané v prvouce na prvním stupni.
Převládajícími realizovanými životními kompetencemi jsou zdraví, spolupráce,
komunikace, podnikatelské dovednosti.
Práce s dětmi zdravotně oslabenými probíhá v rámci tělesné výchovy. Dětem ze
zájmem o sport a nadaným sportovcům nabízíme zapojení do kroužků, sportovních her a
doporučením k dalšímu rozvoji ve sportovních klubech.
69
1. - 3. ročník
Výstupy
Učivo
Dodržuje pravidla bezpečnosti při Bezpečnost při
sportování v tělocvičně, na hřištích, hygiena při Tv
v přírodě a ve vodě zná vhodné
oblečení a obutí pro Tv adekvatně
reaguje situaci při úrazu spolužáka
Dbá na správné držení těla a na
správné dýchání, dodržuje pitný
režim, zaměřuje se na kompenzační
a relaxační cvičení, na podílí se na
realizaci pravidelného pohypového
režimu
před zátěží se řádně protáhne a
rozcvičí, po zátěži se zklidní a
vydýchá
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
sportování, Př-zdravý člověk
- první pomoc
OČMS
Cvičení během dne, rytmické
kondiční formy, relaxační
cviky
cvičení pro děti-jednoduché
tanečky, základy estetického
pohybu
význam pohybu pro zdarví
příprava organismu na zátěž
Hv - lidové písně s
pohybem(cvičení
s
overballem
a
gymballem)
Prv
občanská
společnost a škola
(dodržování pravidel,
smysl pro čistotu a
bezkonfliktivní hru) lidské vztahy
(ohleduplnost,
spolupráce)
Žák si organizuje cvičební prostor Organizace prostoru a činnosti
tak, aby ho měl dostatek a
zaručoval jemu i dalším cvičencům
bezpečnost
Používá základní názlosloví pro Základní
činnost, které ovládá podle pokynů názvosloví
zaujme
cvičební polohy, dle
individuální schopností reaguje na
smluvené povely, gesta, signály,
tělocvičné
Sleduje nástěnky se sportovními Podpora žáků v mimoškolní
výsledky dle svých možností se Tv, vztah ke sportu
účastní sportovních akcí
a pohybových aktivitve škole a
mimo ní
Dokáže rychle, obratně a vytrvale
překonávat přírodní překážky.
cvičení v přírodě OČMS
Prv - orientace v
prostoru - vychází do
přírody
M - odhad vzdálenosti
Spolupráce
při
jednoduchých Základy sportovních hertýmových
a
pohybových míčové hry a pohybové
činnostech a soutěží
hry,pohybová tvořivost a
70
Výstupy
Učivo
využití netradičního
při cvičení.
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
načiní
Projevuje přiměřenou radost z Vztah
ke
sportu-zásady
pohybové činnosti, samostatnost, jednání a chování-fair play
odvahu a vůli pro zlepšení
pohybové dovednosti, učí se
respektovat zdravotní handicap,
zná význam sportování pro zdraví
Opakování pravidel hry pro žáky s
SPU
Seznámení s rozběhem a odrazem Rychlý běh 50m (nizký start) M - převody jednotek
při skoku do dálky a s technikou skok do dálky s rozběhem
nízkého startu
nacvičí správnou techniku
skoku z místa
Zná princip štafetového běhu,
zlepšuje svou výkonnost,
účastní se dle možnodsti
atletických závodech
na
Zkouší driblovat na místě i v
pohybu,
umí přihrávat jednoruč a dvouruč,
rozlišuje
míč na basketbal a
volejbal
Hod kriketovým míčkem do
dálky,na cíl
Nácvik driblingu na místě i v
pohybu L i P rukou (závodivé
hry, slalomové dráhy)
Umí šplhat na tyči výše čela na Kondiční
formy
cvičení
hrazdě
(lavičky,žebřiny,lano,......)
Zná taktiku při běhu na delší
vzdálenost
Zvládne kotoul vpřed i vzad,
zkouší stoj na hlavě
Dokáže se správně odrazit
dopadnout při přeskocích
G koberec - kotoul vpřed i
vzad opakovaně
i Průpravná
cvičení
pro
přeskoky (výskoky i přeskoky
ze švédské bedny)
Seznámení se s dětským aerobikem
Zvládne
techniku
plaveckého stylu,
provádí skoky do vody
jednoho Základní plavedká výuka Prv-bezpečnost
základní plavecké dovednosti, Vv-činnosti
jeden
plavecký
způsob,
hygiena plavání
71
4. - 5. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Dodržuje pravidla bezpečnosti při bezpečnost při sportování,
sportování v tělocvičně, na hřištích, hygiena při Tv
v přírodě a ve vodě, zná vhodné
oblečení a obutí pro Tv, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Př – zdravý člověk,
první pomoc
Dbá na správné držení těla a zdravotně zaměřené činnosti
správné dýchání, dodržuje pitný
režim, zaměřuje se na kompenzační
a relaxační cvičení, podílí se na
realizaci pravidelného pohybového význam pohybu pro zdraví
režimu. před zátěží se řádně
protáhne a rozcvičí, po zátěži se příprava organismu na zátěž
zklidní a vydýchá.
ENV- vztah člověka k
prostředí – prostředí a
zdraví
OSV - psychohygiena
Žák si organizuje cvičební prostor organizace prostoru a činnosti OSV
-osobnostní
tak, aby ho měl dostatek a byl pro
rozvoj - kreativita
něho a okolí bezpečný.
Používá základní názvosloví pro základní tělocvičné názvosloví
činnosti, které ovládá, podle
pokynů zaujme cvičební polohy,
dle
individuálních
schopností
reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
Sleduje nástěnky se sportovními podpora žáků v mimoškolní Vl – okolí školy,
výsledky, dle svých možností se Tv
bydliště
účastní
sportovních
akcí
a vztah ke sportu
informační zdroje
pohybových aktivit ve škole i
MDV – kritické čtení
mimo ní.
a vnímání mediálních
sdělení
Jedná v duchu fair-play, dodržuje pohybové
hry,
základy OSV – osobnostní
pravidla her a soutěží.
sportovních her- míčové hry, rozvoj – seberegulace
netradiční náčiní
a sebeorganizace
Spolupracuje při jednotlivých
týmových činnostech a soutěžích,
osvojuje si vybrané pohybové hry.
Seznamuje
se
s
pravidly
přehazované, vybíjené, fotbalu,
učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem, přihrávky jednoruč a
obouruč, nacvičuje střelbu na koš.
Dle individuálních možností ovládá základy gymnastiky – cvičení
72
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
přeskoky přes švihadlo, jednonož, na nářadí a s náčiním
obounož, vytváří krátké sestavy,
odpovídajícím velikostí a
cvičení na žíněnce- kotoul vpřed a hmotností
vzad, učí se správně technicky
zvládat odraz z můstku při cvičení
na švédské bedně a koze,
zdokonaluje se ve cvičení na
ostatním nářadí- lavičky, kruhy,
žebřiny, hrazda, provádí cvičení s
plnými míči
Zdokonaluje se v technice hodu
kriketovým míčkem, zdokonaluje
skok do dálky, seznámí se s nízkým
a vysokým startem, seznámí se s
rozdíly rychlích, krátkých sprintů
( běh na 60m ) a vytrvalostního
běhu ( 300 m ) či běhu v terénu
atletické dovednosti – rozvoj
různých
forem
rychlosti,vytrvalosti, síly ,
pohyblivosti a koordinaci
pohybu
Př – pobyt v přírodě,
pohybové aktivity v
přírodě
M – převody jednotek
Prakticky využívá pravidla pro dopravní výchova – jízda na Kurz
dopravní
bezpečnou jízdu na kole, používá kole
výchovy ( dopravní
znalosti
pravidel
silničního
hřiště )
provozu
DOP.vých.
Osvojuje si techniky plaveckých základní plavecká výuka – Kurz
plavání
stylů
základní plavecké
( Aquacentrum)
dovednosti, adaptace na vodní
prostředí
Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se
v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Pracovní
činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do
73
čtyř tematických okruhů:
Práce s drobným materiálem
–
vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
–
funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
–
jednoduché pracovní postupy a organizace práce
–
lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti
–
práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
–
sestavování modelů
–
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
–
základní podmínky pro pěstování rostlin
–
péče o nenáročné rostliny
–
pěstování rostlin ze semen
–
pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
Příprava pokrmů
–
pravidla správného stolování
–
příprava tabule pro jednoduché stolování
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a
Výchova demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce
a pomoc při práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah k životnímu
prostředí)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se
používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
74
učitel pozoruje pokrok u všech žáků
Kompetence k řešení problémů
učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní
žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat
postup práce
učitel vede žáky k užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a
respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
Kompetence občanské
učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce
učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
viz výstupy
1. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
práce s drobným materiálem VDO
procvičuje mačkání, trhání, lepení, – papír
ENV- zásady hygieny
stříhání, vystřihování, překládání a
a bezpečnosti práce,
skládání papíru,
první pomoc při úrazu
vytváří jednoduché
tvary z papíru
prostorové
navléká, snaží se aranžovat, třídit
při sběru přírodní materiál,
snaží se pracovat podle slovního práce s drobným materiálem
– přírodniny
návodu nebo předlohy,
kolektivní práce
stříhá textil a nalepuje textilii,
sestavuje stavebnicové prvky,
75
Výstupy
montuje a demontuje stavebnici,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
práce ve skupinách
seznamuje se základy péče o práce s drobným materiálem pokojové květiny - otírání listů, textil
zalévání,
konstrukční činnosti
poznává
základy
správného
stolování a společenského chování
pěstitelské činnosti
příprava pokrmů
2. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
práce s drobným materiálem - VDO - Občanská
společnost a škola –
zdokonaluje činnosti: mačkat, trhat, papír, karton
snaží se dodržovat
lepit, stříhat, vystřihovat, překládat
zásady hygieny a
a skládat papír
bezpečnosti
umí
vytvářet
jednoduché
práce,poskytuje nebo
prostorové tvary z papíru,
zajišťuje první pomoc
při úrazu (dle svých
navléká,
aranžuje,
dotváří,
schopností
a
opracovává a třídí při sběru
přírodní materiál,
práce s drobným materiálem - možností)
pracuje podle slovního návodu přírodniny
nebo předlohy, navlékne jehlu,
udělá uzel, stříhá textil,
seznamuje se se zadním stehem
přišívá knoflíky,
práce s drobným materiálem slepí textilii, vyrobí jednoduchý textil
textilní výrobek,
Prv
Základní
podmínky života
sestavuje stavebnicové prvky,
montuje a demontuje stavebnici,
prohlubuje si základy péče o
pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření, zasévá semena, konstrukční činnosti
provádí pozorování a zhodnotí
76
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
výsledky pozorování,
snaží se chovat
stolování,
vhodně při pěstitelské práce
připravuje tabuli pro jednoduché
stolování,
připravuje jednoduchý
(studená kuchyně)
pokrm
příprava pokrmů
3. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
mačká, trhá, lepí,polepuje, stříhá, práce s drobným materiálem vystřihuje, překládá a skládá papír vlastnosti materiálů, funkce a
vytváří jednoduché prostorové využití pracovních pomůcek a
nástrojů, jednoduché pracovní
tvary z papíru
postupy
navléká,
aranžuje,
dotváří,
opracovává a třídí při sběru využití tradic a lidových
zvyků.
přírodní materiál,
pracuje podle slovního návodu papír a karton
nebo předlohy,
přírodniny
navléká jehlu, udělá uzel, stříhá
textil,
textil
prohlubuje si zadní steh, přišívá
knoflíky,
Vv , Prv
ENV - vztah člověka k
ŽP
slepí textilii, vyrobí jednoduchý
textilní výrobek,
dovede sestavovat stavebnicové
prvky, montuje a demontuje konstrukční činnosti - práce se
stavebnici,
stavebnicemi.
prohlubuje si základy péče o
pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření, zasévá semena pěstitelské práce - základní
podmínky
pro
pěstování
provádí pozorování a hodnotí rostlin ( i pokojových),
výsledky pozorování,
pěstování
ze
semen
v
místnosti.
77
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
orientuje se v základním vybavení
kuchyně,
snaží se vhodně chovat
při
stolování, připraví tabuli pro
jednoduché stolování, připraví
jednoduchý
pokrm
(studená
kuchyně),
udržuje
pořádek
pracovních ploch
a
příprava pokrmů - základní
vybavení kuchyně, výběr a
nákup potravin, jednoduchá
úprava
stolu,
pravidla
správného stolování
čistotu
4. - 5. ročník
Výstupy
Žák
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti pracovního prostředí,
zvládá práci podle jednoduché
předlohy,
Učivo
práce s papírem a kartonem
přesné
stříhání,
měřění,
lepení, trhání
výroba
maňáska,
loutky
(kombinace
různých
materiálů)
pracuje podle slovního návodu,
pracuje samostatně podle předlohy
a náčrtu,
umí využít květiny a samorosty při
výzdobě interiéru,
ošetřuje pokojové rostliny
práce s papírem (vánoční
motivy, výzdoba školy)
práce s přírodninami a
provázkem
zvládá
jednoduché
pracovní
operace a postupy při montážních a
dekoračních činnostech,
provádí základní pěstitelské práce,
zná množení rostlin odnožemi a
řízkováním, ošetřuje a pěstuje
podle daných zásad pokojové a jiné
rostliny,
práce ve stavebnictví
základy poskytnutí první
pomoci
jednoduchá vazba a úprava
květin
pěstování rostlin, pěstování
pokojových rostlin, pěstování
rostlin ze semen v místnosti
péče o pokojové květiny
78
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Čj
čte
s
porozuměním
jednoduchý pracovní
postup a pracuje podle
něj
M
geometrické
prostorové tvary
Vv - tvary listů
Př - stromy v lese
VDO
týmová
spolupráce
Čj
vánoční
blahopřání
M - převody jednotek
Vv
objevování
detailů
Př - základní životní
ENV
Čj
setavení
pracovního
postupu
M - slovní úlohy,
průměry, poloměry
VDO - smyslové hry
Př - herbář
ČJ-vyhledávání textu
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
seznámení
se
s
přípravou
jednoduchých pokrmů studené
kuchyně,
zná pravidla správného stolování a
společenského chování
příprava klíčení, sadby, osiva v odborné literatuře
léčivé
rostliny
(jejich
využívání i zneužívání –
koření, drogy, alegie)
sestavování jídelníčku
zvládne různé druhy stehů přední, zadní, ozdobný,
zkouší háčkovat,
práce s textilem
vyšívání
získává aktivní vztah k ochraně a ekologické třídění odpadu
tvorbě životního prostředí
šetření energiemi
79
ČJ-lidové zvyky a
tradice v Č literatuře
PŘ-předcházení
úrazů,elektrický
obvod,bezpečnost při
ovládání elektrických
spotřebičů
v
domáctnosti
VV-práce
s
úměleckým
dílem,volné
zpracování zadaného
úkolu
2. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové
dotaci 4 až 5 hodin týdně. Od 6. do 9. ročníku je členěn na mluvnici /jazykovou výchovu/,
sloh a literární výchovu. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů stanovených
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.
Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni
do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou
krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy
divadelních představení, knihoven, práce s knihou a texty na internetu, využívání
výukových programů na PC.
Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků, vhodnou interpretaci přečteného
textu, na jednoduchý popis struktury a jazyka literárního díla,na ústní i písemné formulování
dojmů z četby, návštěvy kulturních akcí apod. Žáci prakticky využívají pravopisné i
gramatické poznatky, rozlišují spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňují jejich
užití. Samostatně se orientují v jazykových příručkách, slovnících, na internetových
stránkách. Chápou význam běžně užívaných cizích slov, umí je vyslovovat.
Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáků i spolupráci
žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly.
Dovednosti, které si v rámci předmětu žáci osvojují, jsou důležité nejen pro
vzdělávání v rámci daného předmětu, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších
oborech.
Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit, znal kritéria, podle
kterých je hodnocen učitelem v ústním i písemném projevu.
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 6.-9. ročníku cíle v těchto
průřezových tématech:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
6.-9.roč. Je integrovanou součástí vyučovacího procesu. Systém hodnocení v českém jazyce
zohledňuje dovednosti, tvořivost, aplikaci i prvky memorování.
Sebepoznání a sebepojetí
6.-9.roč. Žáci si uvědomí úspěšnost v kontrolních diktátech, písemných pracích, pololetních
a závěrečných prověrkách. V soutěžích: 9.roč. olympiáda v českém jazyce /školní, okresní a
80
oblastní kolo/; 6.-9.roč. recitační soutěž /školní, okresní a oblastní kolo/
Seberegulace a sebeorganizace
6.-9.roč. Žák dokáže využít nabízených možností. Dobrovolná účast v soutěžích,
dobrovolné domácí úkoly. Rozvržení úkolů při 45 minutových písemných pracích.
Psychohygiena
6.-9.roč. Střídání různých forem práce.
Kreativita 6. - 9. roč. Schopnost zvolit vhodný postup práce. V případě vlastní chyby zvolit
adekvátní opravný prostředek a situaci vyřešit.
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
6.-9.roč. Napodobování literárních dovedností spisovatelů .
Mezilidské vztahy
6.-9.roč.Vzájemná pomoc mezi spolužáky. Dovednost vcítit se do čteného literár. díla,
objevovat a rozebírat mezilidské vztahy. 6.roč. – vypravování, dopis; 7.roč. –vypravování,
charakteristika; 8.roč. – charakteristika liter. postav, úvaha; 9.roč. – vypravování,
charakteristika, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary.
Komunikace
6.-9.roč. Schopnost vyjádřit vlastní názor na literární dílo. Schopnost diskuse při snaze
porozumět případným nejasnostem v učivu. Opravovat a přesvědčovat spolužáky o vlastní
pravdě.
Kooperace a kompetice
6.-9.roč. Práce ve dvojicích a ve skupinách.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
6.-9.roč. Na příkladech z literárních děl ukázat složitost řešení problémůa rozhodování.
Hodnoty, postoje, praktická etika
6.-9.roč. Na příkladech z literárních děl ukázat hodnoty a postoje, snažit se posoudit klady i
zápory.
Výchova demokratického občana
Český jazyk a literatura přispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci ocenili dnešní
demokratickou společnost, aby si uvědomili, že tomu tak vždy nebylo. Měli by dojít
k uvědomělému dodržování pravidel a chápat svobodu jako kategorii těsně spjatou
s odpovědností a povinnostmi.
81
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
7.roč.: bajka
8.roč.: charakteristika literárních postav, úvaha; postoje Husa, Komenského, osobností
národního obrození, Němcové, Borovského, Bezruče, Vančury, Seiferta,Voskovce,
Wericha…, Krylova, Puškina, Huga, …
9.roč.: úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary; fejeton, poezie, písňové texty; poezie,
próza a divadelní hra mezi válkami, literatura po roce 1945, literatura exilová a
samizdatová.
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
6.-9.roč. Pochopit způsob organizačního uspořádání třídy a funkce učitele. Snažit se
pochopit a uplatnit jednotu práv a povinností.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
6.-9.roč. V literatuře se tato tematika objevuje poměrně často. Žáci se seznamují s českou
literaturou v porovnání s literaturou světovou /především evropskou/. Staré pověsti české –
Staré řecké báje a pověsti; české pohádky – pohádky cizích autorů; romantismus: Mácha –
Puškin; divadelní hra: Vrchlický, Čapek,Voskovec, Werich – Shakespeare, Moliere …
Objevujeme Evropu a svět
6.-9.roč.Dobrovolná četba, setkání se soudobou evropskou a světovou literaturou. Film a
adaptace literárních děl.
Jsme Evropané
8.-9.roč. Čeština jako jeden ze slovanských jazyků v porovnání s jazyky germánskými a
románskými.
Někteří čeští spisovatelé a významné osobnosti nepůsobili jen v Čechách, ale
odcházeli i do jiných zemí /převážně evropských/ - Komenský, Aškenazy, , Kryl …V dnešní
době sbližuje Evropu i internet.
Multikulturní výchova
Prostřednictvím literatury se žáci seznámí i s kulturou jiných národností, s jiným životním
stylem, s jinými uznávanými hodnotami.
Kulturní diference
6.-9.roč. Na pozadí rozmanitosti různých kultur si žáci lépe uvědomí svou vlastní kulturu a
tradice. Do naší kultury se promítají cizí vlivy a naopak české osobnosti přispívají do
kultury světové /např. Komenský/.Mýty a báje /ve starověkém Řecku, Římě/ a jejich
kulturní přínos – počátky písma, představy o světě, náboženství.Bible – stvoření člověka.
82
Lidské vztahy
6.-9.roč. Příklady literárních děl, též příklady životních osudů spisovatelů ukazují, k jakým
konfliktům docházelo z důvodů náboženských, kulturních, sociálních i jiných odlišností.
Etnický původ
6.-9. Černošská otázka –otrokářská společnost, boj za práva a svobodu. Česko – německé
vztahy – doba temna, germanizace, nacistický rasismus .
Multikulturalita
6.-9.roč. Žáci jsou seznamováni s tradicemi a rozmanitostmi různých kultur. Dnešní
multikulturalita je výsledkem dlouholetého historického vývoje. Každá kultura něčím
přispívá.
Princip sociálního smíru a solidarity
6.-9.roč. Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním
předchozích tematických okruhů.
Environmentální výchova
Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů.
Ekosystémy
6.-9.roč. Naučit se vidět svět kolem sebe komplexně jako systém.
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Využití ve slohových útvarech:
6.roč.: popis pracovního postupu – výroba recyklovaného papíru
zpráva, oznámení – sběr papíru
výpisky, výtah – např. z učebnice zeměpisu
7.roč.: líčení přírody
výtah – např. z učebnice zeměpisu nebo odborné literatury
8.roč.: subjektivně zabarvený popis, výklad, výtah, úvaha
9.roč.: výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary
Využití v četbě, např. v oblasti sci-fi.
Vztah člověka k prostředí
6.-9.roč. Využití slohových útvarů jako v oddíle Lidské aktivity a problémy životního
prostředí.
Využití v četbě literárních děl.
83
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností:
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
6.-9.roč. Posuzovat kriticky mediální informace je velmi obtížné. Umožňuje však
objektivnější nazírání na skutečnost kolem sebe. Vhodné pracovat s tiskovými dokumenty.
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
6.-9.roč. Využití textu z denního tisku, např. inzeráty a reklamy. Vlastní úsudek je cenný.
Stavba mediálních sdělení
6.-9.roč. U každého sdělení se snažíme vytušit ještě další motiv, proč bylo sepsáno nebo
natočeno. /Např. uctění památky spisovatele, historické události, přiblížení cizí kultury, cizí
země …/
Vnímání autora mediálních sdělení 6.-9.roč. Kvalita sdělení je závislá na subjektivním
faktoru autora.
Fungování a vliv médií ve společnosti 6.-9.roč. Média mají kladný i záporný vliv. Ovlivňují
názory lidí.Práce s denním tiskem.
Tematické okruhy produktivních činností
Tvorba mediálního sdělení
6. - 9. roč. Žáci vytvoří zprávu, oznámení, fejeton, projev, inzerát, příspěvek do školního
časopisu /rozhovor, úvahu …/. Vysílání školního rozhlasu, vydávání školního časopisu.
Práce v realizačním týmu 6. - 9. roč. Některé úkoly je účelné plnit ve skupinách.
6. ročník - Čj - mluvnice
Výstupy
Žák
určuje
slovní
plnovýznamových slov
Učivo
Tvarosloví:
druhy druhy slov
podstatná jména
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Cizí jazyk
Lit
Ov, Vv
využívá je v gramaticky správných procvičování
tvarů Z
tvarech ve svém mluveném a pravopisu
písemném projevu
podst. jmen podle vzorů
umí skloňovat
rozlišuje tři druhy adjektiv a zvládá přídavná jména, druhy
Př - názvy rostlin a
je v pravopisných jevech
skloňování
přídavných živočichů
jmen tvrdých, měkkých,
84
Výstupy
umí stupňovat
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
přivlastňovacích
stupňování
jmen
Hv
přídavných
správně třídí druhy zájmen a číslovek zájmena - druhy
Př - názvy rostlin a
živočichů
tvoří jejich spisovné tvary a vědomě skloňování zájmen
jich používá ve vhodné komunikační tvary zájmen já, ten, náš, Vv
situaci
on, ona, ono, můj, tvůj,
umí je skloňovat
svůj
číslovky, druhy
užívání číslovek a jejich
skloňování
správně určuje slovesné kategorie
slovesa
umí časovat
osoba
Z
číslo
způsob
čas
ovládá shodu podmětu s přísudkem shoda
přísudku
písemnou formou
podmětem
s D
seznámí se s ostatními rozvíjejícími rozvíjející větné členy
větnými členy
předmět
příslovečné určení
přívlastek
odliší větu jednoduchou od souvětí
věta jednoduchá a souvětí
Př
orientuje se ve stavbě věty a tvoření vět
postavení zákl. a rozv. větných členů stavba textová
vhodně užívá přímou řeč
opakování o přímé řeči
Z - Praha
seznámí se s jazykovými příručkami jazykové příručky
D
vyhledává informace a aktivně je
užívá
Př
sluchově rozlišuje hlásky
Z - naučné slovníky
zvuková stránka jazyka:
rozlišuje spisovnou a nespisovnou hláskosloví
výslovnost, intonaci, tempo řeči,
85
Hv – hudební řeč
Výstupy
pauzy, frázování
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
spisovná výslovnost
komunikuje výstižně, kultivovaně, slovní přízvuk
využívá vhodné jazykové prostředky zvuková stránka věty
pro danou situaci
6. ročník- Čj - sloh
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
dbá na správnou stavbu textu
vypravování
Lit. – lit. texty
využívá jazykových prostředků
k oživení (přímá řeč, dějová slovesa,
ich-forma)
ovládá grafickou úpravu - odstavce, popis (předmětu, osoby, Lit. – popis postav
členění
pracovních postupů, děje) Pč – domácnost
dokáže vytvořit logicky uspořádaný
vaření
návod
SZV
je schopen pracovat podle nákresu a
plánku
umí rozlišit pojmy zpráva, oznámení zpráva, oznámení
MDV
zvládá jejich praktické využití
umí nalézt podstatu věci, hlavní jak se učíme
myšlenku textu
výpisky
umí vytvořit stručné výpisky nebo výtah
výtah z přečteného textu
Naukové předměty
vhodně stylizuje a formuluje text
Informatika
dopis
ZSV
rozlišuje druhy dopisů
6. ročník - Čj - literatura
Výstupy
Žák
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Mýty, báje, pohádky, poezie D – antika
86
a
Výstupy
Učivo
chápe pojmy a rozlišuje realitu od E. Petiška
fantazie
K. Bednář
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vv – mýty etnických
kultur
I. Olbracht
H. Lisická
R. Mertlík
V. Cibula…
rozlišuje téma v pojetí klasiků a Literatura 19. st
současných autorů
B. Němcová
používá literární pojmy – balada, K. J. Erben
lyrika, epika
J. Neruda
seznámí se s historií národa
A. Jirásek…
Vv – ilustrace, loutky
seznámí se s cestopisem a poučí se o Na cestě
historii jiných národů
Augusta
využívá média jako zdroj informací, M. Polo
kvalitní zábavy i naplnění volného
Čelakovský
času
Z – Amerika
D - Přemyslovci
D – společenské řády
Svěrák
H. Beecher-Stoweová
učí se čelit nepřízni osudu
chápe význam lidské soudržnosti
Příběhy
odvahy
dobrodružství
respektuje a toleruje práva druhých
J. Verne
a Ov – vzájemné vztahy,
komunikace
MKV
J. Foglar
L. Gray…
získává kladný vztah k přírodě a Svět lidí a zvířat
živým tvorům
R. Těsnohlídek
Př – živočišstvo
Hv – operní libreto
K. Čapek
Z – pes záchranář
E. Knight
ENV
J. Steinbeck,
Vv – kresba –zvířecí
motivy
J. Kainar
F. Nepil ….
chápe humor jako životní nutnost
Maléry, patálie
87
Člověk ve spol. – volní
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
orientuje se v odděleních regionální J. Hašek
knihovny
K. Poláček
vlastnosti
V. Steklač
Úsměvy, šibalství
E. Frynta – Moudří blázni
K. Čapek
Nonsensová poezie
7. ročník – Čj - mluvnice
Výstupy
Učivo
Žák
Význam slov
chápe správný význam slov
slovo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
téma
tvořivě využívá jaz. prostředků pro věcný
význam
oživení textu
sousloví, rčení
seznamuje
útvary
se
slov,
s publicistickými slova
jednoznačná
mnohoznačná
Př
D
ZSV
a
synonyma
odborné názvy
ovládá způsoby obohacování slovní slovní zásoba a tvoření slov D
zásoby
slovní zásoba a způsoby
jejího obohacování
odvozování
předponami
příponami,
skládání slov a zkracování,
zkratky a zkratková slova
rozpoznává
druhy
substantiv, tvarosloví:
adjektiv, pronomen, numeralií
podstatná jména
umí je skloňovat
přídavná jména
Hv
zájmena
skloňování
a
vztažných zájmen
88
užívání
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
téma
číslovky
ověřuje si správnost tvarů sloves slovesa
v jaz. příručkách
určování
mluvnických
rozlišuje slovesné kategorie
kategorií sloves
slovesný rod činný, trpný
rozeznává
pojem
příslovečná příslovce
spřežka x předložka + podstatné předložky
jméno
spojky
rozlišuje předložku x příslovce
částice
umí vyjmenovat druhy spojek a
citoslovce
chápe jejich souvislost pro
význam syntaxe
využívá částic a citoslovcí pro
oživení textu
rozlišuje
věty
jednočlenné, Skladba
dvojčlenné a větné ekvivalenty
skladba větná
rozpozná druhy přísudků a podmětů věty
dvojčlenné
ZSV
a
jednočlenné
větné ekvivalenty
druhy vět a větných
ekvivalentů podle funkce
přísudek slovesný
přísudek jmenný se sponou,
beze spony
přísudek slovesný složený
ovládá shodu podmětu s přísudkem
VV
(vedlejší
věta)
zvládá substituci větného členu přísudková
vedlejší větou a naopak
podmět
vyjádřený
a
rozlišuje druhy přívlastku vzhledem nevyjádřený
k interpunkci v textu
podmět všeobecný + VV
podmětná
shoda přísudku s podmětem
předmět + VV předmětná
příslovečné určení místa a
89
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
téma
času + VV místní a časová
příslovečné určení způsobu
a míry + VV způsobová a
měrová
příslovečné určení příčiny,
účelu,
podmínky
a
přípustky + VV příčinná,
účelová, podmínková a
přípustková
přívlastek
neshodný
shodný
a
přívlastek
postupně
rozvíjející
a
několikanásobný + VV
přívlastková
přívlastek těsný a volný
doplněk + VV doplňková
větné
členy
několikanásobné opakování
o stavbě větné
tvoření vět - stavba textová
v písemném projevu zvládá pravopis pravopisná cvičení
lexikální,
slovotvorný
a shoda přísudku s podmětem
morfologický
7. ročník - Čj - sloh
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
umí postihnout základní
popisovaného předmětu
znaky popis
popis výrobku
rozlišuje popis statický a dynamický
zvládá osnovu a využívá jazykové
prostředky popisu
umí
postihnout
základní
znaky popis uměleckých děl
90
Vv – interpretace díla
Výstupy
Učivo
uměleckého díla
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
líčení
rozlišuje jednotlivé plány díla
uspořádává
informace
s ohledem na jeho účel
v textu popis pracovního postupu
Pč
vhodně
užívá
jazykových
prostředků vzhledem k záměru
rozlišuje druhy charakteristiky
charakteristika
používá výstižné pojmenování
pojmy – vnější, vnitřní
při
charakteristice
přirovnání
využívá char. přímá, nepřímá
výstižné
(preference
adjektiv)
pojmenování
subjektiv a
přirovnání, rčení,…
užívá jazykové prostředky, které líčení
vyvolávají citovou působivost textu líčení krajiny
zpracovává výtah z odborného textu výtah
vhodně
prostředků
užívá
všechny předměty
jazykových výtah z odborněho textu
shrnuje hlavní myšlenky
formuluje žádost, používá ustálenou žádost
formu žádosti
ustálená forma žádosti
sestavuje
rodinného
osobnosti
rozlišuje
vypravování
životopis
příslušníka,
jednotlivé
vlastní, životopis
známé
části vypravování
osnova vypravování
užívá vhodné jazykové prostředky
k oživení textu
91
Informatika
7. ročník – Čj - literatura
Výstupy
Učivo
Žák
V krajinách fantazie
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vv – Fantasy svět
snaží se ústně a písemně vyjadřovat O. Wilde
své pocity a nálady
A. S. Puškin
přiměřeně rozvíjí vlastní fantazii
A. de Saint-Exupéry
snaží se vyrovnávat s negativními J. Prevért
stránkami života
I. Vyskočil, E. Lear –
A Přidal
naučí se rozpoznávat
hodnoty člověka
morální O přátelství a lásce
V. Mertlík
získává úctu k nejdůležitějším
ZSV –mezilidské vztahy
Hv – lidové písně
J. Neruda
životním hodnotám
F. L. Čelakovský
zná lidové zvyky a tradice našeho J. Seifert
státu
B. Hrabal
poučí se ze starých příběhů, které Staré příběhy, věčná témata D – antika
obohacují vnitřní život člověka
Gilgameš
Vv – ilustrace příběhu
zná základní informace dané kutury Odysseova dobrodružství
(dějin, zem. polohy,…)
Příběhy tisíce a jedné noci
A. Jirásek
K. Bednář
V. Cibula
vyrovnává se s životními zkouškami Nikdy se nevzdávej - ZSV–
souboje, prohry, vítězství
vztahy
učí se odolávat nepřízni osudu
umí obhájit své stanovisko
mezilidské
J. London
spolupracuje s příslušníky odlišných A. Marshall
sociokulturních skupin
J. Suchý
chápe
člověka
jako
společnosti,
ale
i
individualitě
součást Jak jsem potkal lidi
v jeho E. Welzl
ZSV
vztahy
mezilidské
E. Bass
Z
O. Pavel
Př - živočichové
92
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
I. Procházková
W. Kotzwinkle
uvědomí si, že smích pomáhá S úsměvem jde všechno líp D – 1.sv. válka,
překonávat svízelné životní situace J. Voskovec,
nebezpečí fašismu
orientuje se v dramatických směrech J. Werich
ZSV – nacionalismus
je schopen orientovat se v knihovně J. K. Jerome
a vyhledat si potřebnou literaturu
Z. Šmíd,
orientuje se v částech Prahy a je
J. Wittlin
schopen najít Národní knihovnu.
Hv
–
písně
Osvobozeného divadla
8. ročník - Čj - mluvnice
Výstupy
Žák
Učivo
nauka o slovní zásobě
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témat
Cizí jazyk
rozlišuje nejdůležitější způsoby tvoření slov
Př – mikroorganismus
obohacování slovní zásoby
slova
přejatá,
jejich Ov – vánoční zvyky
spisovně vyslovuje běžně užívaná výslovnost a pravopis
cizí slova
správně třídí slovní druhy
tvarosloví
Významné osobnosti a
tvoří spisovné tvary slov
nepravidelnosti u substantiv objevitelé
samostatně pracuje s jazykovými obecná jména vlastní – Z – nejvyšší hory světa
příručkami
přejatá
správně tvoří spisovné tvary sloves zájmena – týž, tentýž
a vědomě jich používá ve svém slovesný vid
ústním a písemném projevu
kmen přítomný, minulý
slovesné třídy, vzory
zvládá
pravopis
lexikální, pravopis koncovek jmen a
morfologický, syntaktický
sloves, další pravopisné
jevy
Př – nerosty
D – řecké báje
Ov – sociální skupiny
Všeobecné znalosti –
Nobelova cena
93
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témat
Lv – divadelní hry
Práce se SSČ.
Olympijské hry
M – aritmetický průměr
rozlišuje
významové
vztahy věta jednočlenná,
gramatických jednotek ve větě a dvojčlenná, větný
v souvětí
ekvivalent
Ov – mimořádné
události
Ochrana člověka za
rozlišuje druhy vět vedlejších
základní a rozvíjející větné mimořádných událostí
rozlišuje poměry mezi větami členy
hlavními
významový poměr mezi
Z – sopečná činnost
několikanásobnými
zvládá pamětně spojovací výrazy
D – Marie Terezie, Josef
větnými členy
II. (HS)
souvětí podřadné
Ov – lidská práva
souvětí souřadné
D – antika
D – T.G.M.
Ov – prezidenti u nás od
r. 1918, volba
prezidenta
Lv – fantastická
literatura
Z – hlavní města
D – kulturní památky
Hv – druhy hudby
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, jazyk a jeho kultura, útvary Ze – Česká republika
obecnou češtinu
MDV
zdůvodní jejich užití ve vhodné
komunikační situaci
dokáže samostatně, souvisle
subjektivně zhodnotit psaný
mluvený projev
a
i
94
8. ročník - Čj - sloh
Výstupy
Žák
Učivo
výtah, výpisky
je schopen uspořádat informace
v textu s ohledem na jeho účel
umí vytvářet stručné poznámky nebo
výpisky z určeného textu
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Ochrana člověka za
mimořádných událostí –
případ ohrožení,
evakuace, evakuační
zavazadlo
humanitární pomoc
využívá každodenní verbální a
neverbální komunikaci jako nástroj
jednání v různých situacích ve
vztahu k druhým
Ch – chem. prvky, kovy
D – bronz
Z
ENV – globální
problémy lidstva (HS)
OSV
využívá poznatků o jazyce a stylu ke charakteristika
správnému písemnému projevu i postavy
k vlastnímu tvořivému psaní
umí rozlišit charakteristiku vnější,
vnitřní, přímou, nepřímou
respektuje a toleruje práva druhých
lidí, schopnost vcítit se do situací
jiných lidí
je schopen formulovat svoje
výklad
myšlenky a názory v logickém
sledu,uspořádat výstižný a souvislý
ústní i písemný projev.
využívá
znalostí
získaných
v jednotlivých
vzdělávacích
oblastech v zájmu své přípravy na
budoucnost – na další vzdělávání a
profesní zaměření.
uspořádává informací s ohledem na
jejich účel.
95
literární Lv – ukázky z krásné
literatury
MKV
F, Ch, M, Př – slavné
osobnosti – objevitelé a
vynálezci
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozlišuje subjektivní a objektivní líčení
sdělení
je schopen vyjádřit subjektivní vztah
k přírodě
využívá poznatků o jazyce a stylu k
tvořivé práci- k tvořivému psaní na
základě svých dispozic
ENV
je schopen samostatně řešit úkoly a úvaha
formulovat vlastní názor
prakticky využívá osvojené slohové
útvary
F – Newtonovy zákony
Lv – ukázky z krásné
literatury
Př, Z – pásma tekoucích
vod
Ov – vztahy v rodině
práce se stylistickou
chybou
OSV
VGS
MDV
vyjadřuje vlastní úsudky a postoje
k určitým jevům a skutečnostem
využívá český jazyk ke zpracování
informací a prezentaci postojů a
názorů a k osvojování cizích jazyků
užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a argumentace
8. ročník - Čj - literatura
Výstupy
Žák
Učivo
Setkání se starší liter.
chápe literaturu jako odkaz našich Bible
předků přibližující dobu, ve které žili Olbracht
seznámí se s jejich životním stylem a Starší lyrika
tradicí
Boccaccio
seznámí se s dramatickým uměním
Cervantes
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
D – shrnutí
Hv – dějiny hudby
Moliére
bajky – Krylov, Ezop
rozlišuje základní literární druhy a Od
romantismu D – 19.stol.
96
Výstupy
žánry
Učivo
k moderní literatuře
uvádí základní literární směry a Puškin, Mácha,
jejich významné představitele
Borovský
respektuje hodnoty zvyků a tradic
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Hv – dějiny hudby
Erben, ZSV
–
vztahy
mezilidské
Vrchlický, Sládek
chápe význam ochrany kulturního a Dickens
historického dědictví
Psoty, lopoty
Bezruč
Fišerová
Šrámek
Svěrák
Eben
chápe humor jako pozitivní životní Humor
hodnotu (situační, slovní …)
Biebl
rozpoznává základní rysy výrazného McDonaldová
individuálního stylu autora
Kraus
Vv – kreslený humor
Jirotka
Vančura
rozeznává různé lit. a dramatické Chvála jazyka
žánry
Voskovec, Werich
vyjádří prožitky z mluveného i Suchý
psaného textu, určuje kvalitu díla,
hodnotí situaci; dokáže samostatně, moderní směry – Nezval,
souvisle a subjektivně zhodnotit Apollinaire, Verlaine
psaný i mluvený projev
Seifert
Hv
–
písně
Osvobozeného divadla
(J.Ježek),
Semaforu
(J.Suchý)
Hrubín
Nepil
je schopen se zamyslet nad Sci-fi
možnostmi člověka, vědy a techniky Clarke
umí reprodukovat přečtený text a Nesvadba
vlastními slovy interpretuje smysl
Harrison
díla
uvědomuje si ohrožení lidstva
nerespektováním přírodních národů
97
Informatika
9. ročník - Čj - mluvnice
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
slovní zásoba
práce se slovníky.
rozlišuje příklady v textu
slovo a sousloví
D, Př
dokládá
nejdůležitější
způsoby význam slova – slova
obohacování slovní zásoby
jednoznačná,
mnohoznačná
zvládá tvoření českých slov
Čj – Lv (rčení)
cizí jazyky,
homonyma, antonyma,
synonyma
umí naznačit stavbu slova
ENV - vliv lidských
činností
na
životní
slohové rozvrstvení slovní prostředí.
zásoby
Z, D
odborné názvy, slova
ZSV
domácí a cizí
tvoření slov
stavba slova
odvozování, skládání a
zkracování slov
správně tvoří slovní druhy, tvoří tvarosloví
Ov, Cj, Př, D, ČJ - Lit
spisovné tvary slov a vědomě jich
ENV - lidská díla
používá ve vhodné komunikační
(slovní druhy – podst. jm., významná pro životní
situaci
prostředí.
příd. jm., zájmena,
číslovky, slovesa,
Hv, Čj - Lit, Cj –
příslovce, předložky,
význam výuky cizích
spojky
jazyků pro současného
mluv.významy, tvary slov, člověka
skloňování,
stupňování,přechodníky
EGS
Vv
OČMS – čísla tísňového
volání
Př, Z, D, ZSV
OSV–
primární
prevence
sociálně
patologických
jevů
(alkohol, první pomoc
při otravě alkoholem).
ovládá
psaní
čárek
ve
větě skladba
98
F
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
jednoduché a v souvětí
(pořádek slov ve větě,
stavba věty, základní větné ENV
zná spojky souřadící a podřadící
členy, rozvíjející větné
rozlišuje
větu
jednočlennou, členy, několikanásobné
dvojčlennou a větný ekvivalent
větné členy /významové
OSV, MKV
poměry
mezi
nimi/,
zvládá v písemném projevu pravopis
Fy, D, Z, Př
lexikální, slovotvorný, morfologický věta jednoduchá, souvětí,
ENV – Člověk a příroda
i syntaktický ve větě jednoduché i
věta
jednočlenná,
– ochrana biologických
souvětí
dvojčlenná, větný
druhů.
ekvivalent,
Z, Př
druhy vedlejších vět,
MKV–
rovnocennost
poměry mezi větami
všech
etnických
skupin
hlavními, samostatný
a
kultur,
větný člen, elipsa- věta
neúplná, vsuvky,oslovení) multikulturalita.
ENV
–
pochopení
nezbytnosti postupného
přechodu
k udržitelnému rozvoji
společnosti, alternativní
zdroje energie.
ovládá pravopisná pravidla pro
pravopis
i/y
po
obojetných
písmenech označujících obojetné
souhlásky
pravopis i/y po písmenech Čj - Lit,
označujících obojetné
Z
souhlásky
Integrace – Čj - Lit,
skupiny souhlásek
sloh, Z, D, Př
ovládá pravopisná pravidla pro skupiny bě/bje, vě/vje,
skupiny souhlásek, skupiny bě/bje, mě/mně
vě/vje, mě/mně
velká písmena
zná a využívá pravidla pro psaní
velkých písmen
spisovně vyslovuje česká a běžně zvuková stránka jazyka
užívaná cizí slova
Soustava českých hlásek
objasní některé základní pojmy hlavní zásady spisovné
multikulturní terminologie
výslovnosti
umí dodržovat přízvuk slovní a
99
D, Čj – Lit,
Př
D,Čj - sloh, M, Ov
ENV – lidské aktivity a
Výstupy
větný
člení
souvislou
frázování)
řeč
Učivo
větný přízvuk, větná
(pausy, melodie
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
problémy
životního
prostředí – principy a
způsoby
hospodaření
s odpady
Čj - Lit,
informatika
M,
F,
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecné výklady o jazyce
obecnou češtinu, zdůvodňuje jejich projev mluvený a psaný
užití
jazyky slovanské
útvary českého jazyka
dorozumívá
se
kultivovaně, jazykověda a její
výstižně, spisovnou češtinou
disciplíny
jazyková kultura
Čj - Lit
MDV – kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení – pěstování
kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě.
ENV
9. ročník - Čj - sloh
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
Př, F, Ch, D
odlišuje ve čteném či slyšeném výklad
projevu fakta od názorů, vyhledává popis – děje, pracovního
informace vhodné k řešení problému postupu, uměleckého díla,
odlišuje spisovný a nespisovný subjektivně
zabarvený
projev
popis
ENV–
základní
podmínky života –
důvody a způsoby
ochrany jednotlivých
biologických
druhů,
řešení
problémů
spojených s ochranou
životního prostředí.
zamýšlí se na základě získaných charakteristika
poznatků nad problémem, dochází k
vypravování
–
běžná
nějakému závěru
komunikace,
umělecká Pč, Př,Vv, D
komunikuje výstižně, kultivovaně, oblast
Práce se SSČ.
užívá vhodné jazykové prostředky
úvaha
pro danou situaci
Vv, Čj-Lit
vhodně
užívá
verbálních
a proslov, diskuse
Čj - Lit,
100
Výstupy
Učivo
nonverbálních prostředků řeči
publicistické
formuluje hlavní myšlenky textu, fejeton
uspořádává informace z textu s funkční styly
ohledem na jeho účel, vytváří stručné životopis
poznámky
dopis
vytváří
výpisky
nebo
výtah
z přečteného textu
útvary
přednáší referát
zapojuje se do diskuse, řídí ji
dbá pravidel dialogu
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
- ZSV(rodina)
ČJ - Lit, filmová
tvorba, sci-fi a fantasy
literatura
ENV
–
vést
k pochopení
komplexnosti
a
složitosti
vztahů
člověka a životního
prostředí.
OSV–
utváření
dobrých mezilidských
vztahů,
napomáhání
prevenci
sociálně
patologických jevů a
škodlivých
způsobů
chování.
rozlišuje publicistické útvary
umí vyplňovat tiskopisy
umí napsat životopis
Čj-Lit
MDV–
stavba
mediálních
sdělení
(diskuse o sledovaném
pořadu), práce s médii
– denní tisk (různé
funkční styly). OSV prevence
sociálně
patologických jevů.
Čj-Lit.
9. ročník - Čj - literatura
Výstupy
Učivo
Žák
Obecná
rozlišuje základní literární druhy a literatury
žánry, dokáže uvést jejich výrazné
představitele
rozlišuje lidovou slovesnost a umělou
literaturu
101
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
charakteristika ZSV
–
vhodné
formulace, porozumění
textu
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
chápe funkce literatury
popisuje obsah a formu textu
chápe humor jako pozitivní životní Chvála vypravěčství
hodnotu (situační, slovní, parodie)
Werich
seznamuje se s pohádkou pro dospělé Brdečka
všímá si řeči postav
K.Čapek
Hašek
Hrabal
Kohout
D – 19.stol.
Hv – dějiny hudby
ZSV –
vztahy
mezilidské
OSV - komunikace –
cvičení pozorování a
empatického
a
aktivního naslouchání,
dovednosti
pro
sdělování verbální a
neverbální
OSV
rozvoj
schopností poznávání –
cvičení
smyslového
vnímání, pozornosti a
soustředění
seznamuje
se
s
literaturou Česká
literatura
samizdatovou, exilovou a oficiální
poloviny 20. století
zaměřuje se na charakteristiku postav Aškenazy
chápe rozdíl mezi ich-formou a er- Pavel
formou
Škvorecký
uvědomuje si význam svobody a
hrůzy války, období totality
chápe snahu autorů zachytit pravdivě
obraz doby
všímá si autobiografických prvků
hodnotí motivaci chování a jednání
postavy ve vazbě na historický
kontext prostředí a děje
102
2. Vv – kreslený humor
OSV
hodnoty,
postoje, praktická etika
– analýzy vlastních i
cizích postojů a hodnot
a jejich projevů v
chování lidí
VDO
občan,
občanská společnost a
stát – základní principy
a
hodnoty
demokratického
politického
systému,
proncipy soužití s
minoritami
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozeznává různé lit. a dramatické Divadlo
žánry
Osvobozené divadlo
politickou
satiru
zasazuje
do Voskovec, Werich
správného časového kontextu
Semafor - Suchý, Šlitr
Hv
–
písně
Osvobozeného
divadla
(J.Ježek),
Semaforu
(J.Suchý)
všímá si hravosti písňových textů, Járy Cimrmana – Svěrák , OSV - kreativita –
cvičení pro rozvoj
srovnává různé typy textů
Smoljak
základních
rysů
charakterizuje autorské divadlo
kreativity
rozpoznává ve vztahu k původnímu
textu parafrázi, parodii
všímá si gradace
Písňové texty
HV – písně K. Kryla
všímá si, co ve svých písních autor Vysockij
kritizuje, co vyzdvihuje
Dědeček
rozpoznává ve vztahu k původnímu Nohavica
textu parafrázi, parodii
Kryl
OSV
hodnoty,
postoje, praktická etika
– analýzy vlastních i
cizích postojů a hodnot
a jejich projevů v
chování lidí, lidské
vztahy
Plíhal
ENV - vztah člověka k
prostředí – zajišťování
ochrany
životního
prostředí
všímá si jazyka básně, hravosti
Býti básníkem
OSV - lidské vztahyvýznam
kvality
mezilidských
vztahů
pro harmonický rozvoj
osobnosti,
tolerance,
empatie, umět se vžít
do role druhého, lidská
solidarita
prožívá a uvědomuje si estetickou Gellner
funkci jazyka
Nezval
dokáže poznat a interpretovat Prévert
významy obrazných pojmenování,
Kainar
zvukové stránky jazyka
Hrabě
Seifert
Wolker
drobnosti a
cizích autorů
je schopen se zamyslet nad Vize a fantazie
možnostmi člověka, vědy a techniky Čapek K.
reprodukuje přečtený text a vlastními Orwell
103
miniatury
Info – jako druh
nonverbální
komunikace, kódy
Výstupy
slovy interpretuje smysl díla
Učivo
Keys
uvědomuje si ohrožení lidstva
nerespektováním přírodních zákonů
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
ZSV
–
politcké
systémy,
hrozba
zneužití techniky
ENV - genetika
uvědomuje si, jaký smysl má v životě
respektování morálních zásad
VDO
občan,
občanská společnost a
stát – základní principy
a
hodnoty
demokratického
politického
systému,
práva a povinnosti
občana,
principy
demodracie jako formy
vlády
a
způsobu
rozhodování
–
demokracie
jako
protiváha diktarury a
anarchie,
základní
kategorie
fungování
demokracie
(spravedlnost,
řád,
norma, zákon, právo,
morálka)
uvědomuje si nebezpečí možnosti
manipulace s člověkem
vysvětluje pojem utopie, utopický
román
pracuje s pojmy nonsens, fejeton
Novela, fejeton – Naruby ZSV – mezigenerační
Jak
vychovávat vztahy
vnímá paralelismus a odlišuje jej od aneb
rámcové,
chronologické
a vychovatele
OSV - morální rozvoj –
retrospektivní kompozice textu
Frynta
řešení problémů a
rohodovací dovednosti
uvědomuje si nadčasovost určitých I. Vyskočil
z hlediska různých typů
událostí
R. Křesťan
problémů a sociálních
vysvětluje pojem milosrdná lež
rolí,
problémy
v
J. Smetanová
mezilidských vztazích
diskutuje o mezigeneračních vztazích Leacock
Fulghum
je schopen se zamyslet nad Vztahy – osudy
možnostmi člověka a dodržováním E. Hemingway
morálních zásad
I. Orkény
104
Z - Kuba
ZSV - sebezápor
OSV -sebepoznání a
sebepojetí,
seberegulace
a
sebeorganizace
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
diskutuje
o
četbě,
kulturních Ukázky
ze
současné OSV - komunikace
zážitcích, sleduje kulturní dění literatury – náměty žáků
současnosti
seznamuje se s novinkami a trendy
Cizí jazyky
Charakteristika předmětu
1. cizí jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Výuka cizího jazyka navazuje na učivo prvního stupně. Důraz je kladen především na
získání komunikačních dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby v běžných životních
situacích byli žáci schopni komunikovat s cizincem a hovořit s ním o jednodušších
tématech. Zároveň musí porozumět textu, který odpovídá jeho stupni vývoje.Žák je zároveň
schopen napsat dopis, příp. komunikovat pomocí elektronických médií. Žák se samostatně
orientuje v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. V cizím jazyce
se rovněž žáci seznamují s reáliemi zemí, odlišnostmi jejich obyvatel. Obsahem předmětu je
tedy naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáka i na spolupráci
žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly. Ve
výuce jsou využívány všechny dostupné možnosti a formy práce, které zvyšují motivaci
žáků učit se cizímu jazyku soustavně a dlouhodobě ( korespondence, práce s časopisy,
vzdělávací a poznávací zájezdy, krátkodobé i dlouhodobé projekty, práce s internetem....).
Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit a znal kritéria
hodnocení.
V šestém ročníku má předmět časovou dotaci čtyři hodiny týdně, v semém, osmém a
devátém ročníku tři hodiny týdně. Pozornost se věnuje všem složkám jazyka. Děti jsou
hravou formou zapojovány do krátkodobých projektů, je kladen důraz na propojení různých
činností (hry, krátké básničky, písničky, rytmické prvky, výtvarné zpracování, dramatická
výchova...). Žáci si osvojují grafickou formu jazyka, stavbu věty, práci s textem a základní
gramatická pravidla.
Po devátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni B1.
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 6. - 9. ročníku cíle
105
především těchto průřezových témat: OSV, EGS, MKV, ENV, MDV
V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta
témata, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována.
2. cizí jazyk
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka druhého cizího jazyka probíhá ve skupinách po cca 12 žácích. Předmět má
časovou dotaci tři hodiny týdně. Důraz je kladen na získání základních komunikačních
dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby si žák osvojil základní komunikační dovednosti
( pozdravy, jednoduché pokyny, základní konverzační formy, četba jednoduchých textů ),
aby byl schopen se v nejjednodušších situacích dorozumět s cizincem a byl motivován k
soustavnému učení se více jazyků v dalším průběhu vzdělávacího procesu.
Škola nabízí možnost výuky druhého cizího jazyka již od sedmého ročníku. Výuka je
zaměřena na osvojení základní slovní zásoby. V sedmé třídě je kladen důraz na mluvenou
podobu jazyka. Žák si osvojuje základní zdvořilostní fráze, oslovení, pozdravy, popisuje
věci, které se nacházejí v jeho nejbližším okolí...Postupně se přistupuje i ke grafické podobě
jazyka a ve vyšších ročnících se již věnuje pozornost všem složkám jazyka.
V devátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni A2.
2. cizí jazyk
SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC
ZAČÁTEČNÍK
A1
Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na
uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a
klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má,
a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za
předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.
Poslech: Rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se ho týkají , rodiny a
bezprostředního
konkrétního
okolí,
mluví-li
lidé
pomalu
a
zřetelně.
Čtení: Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v
oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.
Konverzace: Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho
protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy
a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky
o
bezprostředních
záležitostech
nebo
o
velmi
známých
tématech.
106
Souvislý projev: Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi,
které zná.
Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na
pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.),
například při registraci v hotelu.
A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování,
místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které
vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí
s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí
a bezprostřední potřeby.
Poslech: Rozumí větám a používaným slovům z oblasti, k nimž má bezprostřední
osobní vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, blízké okolí, moje práce). Je schopen
postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení.
Čtení: Je schopen číst krátké, jednoduché texty. Najde určité očekávané informace v běžně
používaných materiálech, například v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních
řádech. Rozumí krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům.
Konverzace: Může komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících
jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne
krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, abych sám tuto
konverzaci
udržoval.
Souvislý projev: Může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou
rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své předcházející vzdělání a své současné nebo
poslední zaměstnání.
Umí psát krátké, jednoduché poznámky a vzkazy. Umí napsat velmi jednoduchý
osobní dopis, například někomu za něco poděkovat
STŘEDNĚ POKROČILÝ UŽIVATEL
B1
Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se
setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se
mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché
souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat
zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
Poslech: Rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s
nimiž se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumí hlavnímu smyslu
většiny rozhlasových a televizních programů, které se zabývají aktuálními záležitostmi nebo
tím, co ho zajímá.
Čtení: Rozumí textům psaným běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se
k jeho oboru pracovní činnosti. Rozumí popisům událostí, pocitů, přání apod. v osobních
107
dopisech.
Konverzace: Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při
cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Může nepřipraven začít konverzovat o
tématech, která jsou mu známá, osobně mě zajímají nebo souvisejí s každodenním životem
(např. rodina, koníčky, práce, cestování a současné události).
Souvislý projev: Umí jednoduchým způsobem spojit fráze tak, aby mohl popsat
zážitky a události, své sny, naděje a ambice. Může stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory
a plány. Umí vyprávět příběh nebo vylíčit děj knihy či filmu a popsat své reakce. Napsat
jednoduchý, souvislý text na téma, které dobře zná nebo které ho osobně zajímá. Umí psát
osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
www.fraus.cz
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 6. - 9. ročníku cíle
především těchto průřezových témat:OSV, EGS, MKV, ENV, MDV
V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta
témata, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována.
Anglický jazyk
6. ročník
Výstupy
Učivo
rozumí a adekvátně reaguje při
představování našim i rodilým
mluvčím (přímo i reprodukovaně)
fráze
používané
při
představování
základní osobní údaje –
jméno, příjmení, bydliště,
umí vyplnit jednoduchý formulář po koníčky,...
vyslechnutí potřebných informací
přítomný čas průběhový,
prostý
dokáže popsat obrázek nebo
data
jednoduchou situaci
zájmena some/any
předmětová zájmena
reaguje na jednoduché fráze
ukazovací zájmena
používané v obchodě, orientuje se v minuulý čas prostý
anglické měně
nepravidelná slovesa
vazba going to
formuluje věty, ve kterých sdělí, jaké počítatelná, nepočítatelná
jsou významné dny v jeho životě
podstatná jména
členy a/an, the
108
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV – člověk a jeho
svět
MKV – člověk a jeho
svět
ENV – člověk a
příroda
MKV
–
kulturní
diference
EGS – umění a kultura
VDO – společnost a
stát
MDV – člověk a
společnost
EGS – Evropa a svět
nás zajímá
Výstupy
umí jednoduchými větami vyjádřit,
čím je pro něho charakteristický
každý měsíc v roce
dokáže jednoduše odpovídat na
otázky týkající se denního režimu a
také je dokáže tvořit
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
vazba a pocket of crisps
témata: rodina, domov,
bydlení, škola, režim dne,
mé koníčky, moje zvířátko,
svátky a tradice, příroda a
město
popíše člověka a jeho schopnosti a
také některá zvířata, jejich
schopnosti, čím se krmí a co je pro ně
charakteristické
sdělí jak tráví svůj volný čas, jak
často dělá určité aktivity a formuluje
otázky na toto téma pro své
spolužáky
vyjádří jaké má povinnosti
vytváří návrhy jak strávit volný čas se
spolužáky
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovené promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných témat
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení
zná základní informace o některých
tradicích v anglicky mluvících
zemích
7. ročník
Výstupy
hovoří o tom, kde byl, proč nebyl ve
škole, tvoří krátké rozhovory na toto
téma
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
stupňování přídavných jmen, MDV
základní
nepravidelná
přídavná jména a jejich EGS
stupňování
MKV
109
Výstupy
Učivo
formuluje jednoduchá sdělení v minulém frekvenční příslovce
čase
sloveso have to
vazby: Why don't we...?
vytváří jednoduché otázky na události
konané v munulosti a dopovídá na ně
dorozumí se v běžných každodenních
situacích, vyžádá si službu
Let's....
Shall we...?
minulý čas prostý – ago
přítomné časy (opakování)
like+ -ing
dokáže porozumět textu zaměřenému na going to
základní informace o evropských zemích budoucí čas prostý – will
will for offers and decisions
učí se vyhledávat a vyhodnocovat
informace a efektivně je využívat v
učebním procesu
učí se naslouchat ostatním a adekvátně
reagovat
témata: sport, péče o zdraví,
nemoci, jídlo, stravovací
návyky, nakupování
Reálie: the UK, USA
učí se vyjadřovat výstižně a souvisle
s pomocí slovníku rozumí autentickému
materiálu
učí se psát krátké,gramaticky správné
texty
učí se spolupráci v rámci skupiny
učí se stručně převyprávět obsah textu
učí se vyhodnocovat vlastní pokroky
učí se chápat jevy v kontextu,propojovat
znalosti a vytvářet si ucelenější pohled
na svět
110
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
8 . ročník
Výstupy
učí se vyjádřit žádost, nabídku,
rozhodnutí, zhodnocení, plány do
budoucna, sjednat si schůzku, dát
radu, ptát se na cestu – popsat cestu,
diskutovat na jednoduché téma,
používat hovorové výrazy
učí se vyhledávat a vyhodnocovat
informace a efektivně je využívat v
učebním procesu
učí se vyjadřovat výstižně a souvisle
napíše jednoduché texty týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojených
témat
mluví o své rodině,kamarádech,
škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
minulý čas průběhový
MDV
členy
EGS
přítomný čas průběhový pro MKV
vyjádření blízké budoucnosti
EGS
popis cesty
předpřítomný čas prostý
must – have to
can
should
témata: moderní technologie a
média, cestování, společnost a
její problémy
Reálie: Canada, London, New
York
učí se spolupráci v rámci skupiny
učí se chápat jevy v
kontextu,propojovat znalosti a
vytvářet si ucelenější pohled na svět
učí se vybírat a uplatňovat různé
metody efektivního učení a
odvozovat pravidla
9. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozumí informacím v jednoduchých
přepřítomný čas (ever, never, ENV - lidské aktivity
poslechových textech, jsou-li pronášeny since, for)
a problémy životního
pomalu a zřetelně
prostředí
velké číslovky
přítomné časy - opakování
111
VDO - formy
Výstupy
Učivo
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, minulé časy - opakování
včetně důležitých detailů
trpný rod – přítomný čas
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
participace
OSV - kooperace,
kompetice
učí se orientovat v monologu či dialogu témata:
volba
povolání, EGS - objevujeme
s malým počtem neznámých výrazů,
cestování, kultura, pocity a Evropu a svět
jejich význam dokáže odhadnout
nálady, počasí, nakupování a
MKV móda, u lékaře
vyhledá požadované informace v
jednotlivých každodenních autentických Reálie: Australia
materiálech
učí se domluvit si setkání, společný
program, nakupovat různé zboží,
jízdenky, vstupenky atd.
učí se užívat jednoduché obraty
vyjadřující svolení, odmítnutí, radost,
politování, omluvu, prosbu..
učí se napsat osobní dopis, snaží se
vyjádřit svoje zážitky, dojmy, přání...
vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři.
reaguje na jednoduché písemné sdělení
učí se vhodným obratům v
každodenních situacích (např. Návštěva
u lékaře, nakupování atd)
rozumí krátkých a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
má všeobecný rozhled, který přispívá k
formování vzájemného porozumění
mezi zeměmi (k respektu a toleranci
odlišných kulturních hodnot jiných
112
multikulturalita,
etnický původ
MDV - práce v
realizačním týmu
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
národů)
eč
Metody a formy práce, pomůcky: skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce,
hry, říkanky, básničky, písničky
Projekty: různé zajímavé krátkodobé projekty (svátky, reálie, aktuální probíraná témata v
učebnici)
Pomůcky: audio nahrávky, obrazové materiály, kartičky, pracovní listy, výukové programy
na PC
Učebnice:
6. ročník: Project 2 unit 1 - 4
7. ročník: Project 2 unit 5 – 6, Project 3 unit 1 - 2
8. ročník: Project 3 unit 3 – 6
9. ročník: Project 3 unit 7 – 8, Project 4 unit 1,8
Pokud žák prokáže znalost učiva svého ročníku s předstihem, může studovat i učivo
ročníku vyššího. V tomto případě po zvládnutí Projectu 3 studuje podle učebnic Project 4,
případně i Project Plus.
Druhý cizí jazyk
Anglický jazyk
8. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
hovoří o tom, kde byl, proč nebyl ve minulý čas slovesa být
MDV
škole, tvoří krátké rozhovory na toto pravidelná
slovesa
v EGS
téma,
minulém
čase,
několik MKV
formuluje jednoduchá sdělení v
nejpoužívanějších
minulém čase,
pravidelných
sloves
v
minulém
čase
vytváří jednoduché otázky na
události konané v munulosti a
dopovídá na ně,
minulý čas prostý – otázky,
zápor
dorozumí se v běžných
každodenních situacích, vyžádá si
službu,
vazba going to, počitatelná a
nepočitatelná
podstatná
jména, vazba a pocket of
113
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
dokáže porozumět textu
crisps
zaměřenému na základní informace stupňování přídavných jmen,
o evropských zemích,
základní
nepravidelná
učí se vyhledávat a vyhodnocovat
přídavná jména a jejich
informace a efektivně je využívat v stupňování
učebním procesu,
frekvenční příslovce
učí se naslouchat ostatním a
adekvátně reagovat,
sloveso have to
učí se vyjadřovat výstižně a
souvisle,
et's...., Shall we...?
s pomocí slovníku rozumí
autentickému materiálu,
vazby: Why don't we...?
past simple – ago
učí se psát krátké, gramaticky
správné texty,
učí se spolupráci v rámci skupiny
učí se stručně převyprávět obsah
textu,
učí se vyhodnocovat vlastní
pokroky,
učí se chápat jevy v
kontextu,propojovat znalosti a
vytvářet si ucelenější pohled na svět,
učí se vybírat a uplatňovat různé
metody efektivního učení a
odvozovat pravidla,
9. ročník
Výstupy
učí se vyjádřit žádost, nabídku,
rozhodnutí, zhodnocení, plány do
budoucna, sjednat si schůzku, dát
radu, ptát se na cestu – popsat cestu,
diskutovat na jednoduché téma,
používat hovorové výrazy,
Učivo
present simple
continuous
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
x present MDV
EGS
like+ -ing
MKV
going to
EGS
future simple – will
učí se vyhledávat a vyhodnocovat
will for offers and decisions
informace a efektivně je využívat v
114
Výstupy
Učivo
učebním procesu,
past continuous
učí se naslouchat ostatním a
adekvátně reagovat,
articles
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
present continuous for future
arrangements
učí se vyjadřovat výstižně a
souvisle,
giving directions
s pomocí slovníku rozumí
autentickému materiálu,
učí se psát krátké,gramaticky
správné texty,
učí se spolupráci v rámci skupiny
učí se stručně převyprávět obsah
textu,
učí se vyhodnocovat vlastní
pokroky,
učí se chápat jevy v kontextu,
propojovat znalosti a vytvářet si
ucelenější pohled na svět,
učí se vybírat a uplatňovat různé
metody efektivního učení a
odvozovat pravidla,
Učebnice:
8.ročník: Project 2, unit 3 – 6, Project 3, unit 1
9.ročník: Project 3, unit 2 – 6
Německý jazyk
7. ročník
Výstupy
Při výuce témat se žák učí
porozumět
čtenému
slyšenému
textu,
Učivo
Denní program, Svět kolem
textu, nás, Svátky a významné dny
využívá Gramatika
115
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
výukových programů na PC,
vyhledává informace na internetu,
pracuje s autentickými texty,
může se zúčastnit školního, resp.
okresního kola německé olympiády
Žák:
Denní program
popisuje svůj denní program,
ptá se na denní program svých
spolužáků,vede
jednoduché
rozhovory se spolužáky na téma
volný čas, víkend, prázdniny...
ptá se na průběh všedního dne a
víkendu, uvědomuje si rozdíly
popisuje v rámci svých možností
běžný všední den a víkend,
jednoduše popisuje zajímavý výlet,
zážitek, využívá slovní zásobu k
tématu počasí, ptá se spolužáka na
průběh vyučování
využívá a procvičuje již známou
slovní zásobu,
vysvětluje, proč je důležité učit se Svět kolem nás
cizí jazyky,uvědomuje si, že svět
kolem nás je propojen,
orientuje se na mapě Evropy,
vyjmenuje německy mluvící země,
uvědomuje si odlišnosti národů
světa a menšin, označuje základní
komunikační prostředky, předvádí
telefonický rozhovor ,podle svých
možností
sestavuje
krátké
vypravování na téma cestování a
reálie německy mluvících zemí,
využívá a rozvíjí již známou slovní
zásobu,
vyjmenuje nejvýznamnější svátky
roku, popisuje průběh svátků v ČR, Svátky a významné dny
seznamuje se s tradicemi jiných
zemí, k tématu tvoří jednoduché
otázky a odpovědi,
vypráví o tom, jak s rodinou a
přáteli obvykle slaví narozeniny
píše blahopřání
116
ZSV
režim dne
duševní hygiena
volnočasové aktivity
zdravý životní styl
Přírodní vědy
počasí
přírodniny
ZSV
formy komunikace
vliv globalizace
význam výuky cizích
jazyků
Z mapa světa a
Evropy
základní geografické
údaje
německy
mluvících zemí
délky hranice ČR a
SRN, Rakouska
ZSV
tradice zemí EU
kulturní odlišnosti
mezilidské vztahy
rodinné tradice
Čj
volba
vhodných
jazykových
prostředků
odpovídajících dané
situaci
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Z mapa Evropy
správně vyslovuje číslovky, počítá,
umí je napsat jako slovo,
tykání a vykání vhodně používá v
konverzaci, uvědomuje si rozdíly v
pádech a čísle, spojuje předložku s
daným pádem a rodem substantiva,
užívá
zájmena
v
krátkých
rozhovorech i v písmu,
rozlišuje rozkaz při tykání a vykání,
uvědomuje si význam modality,
osvojuje si novou formu slovosledu,
rozšiřuje svou slovní zásobu a
pojmenovává různé děje ve všech
osobách, vyjmenuje odlučitelné a
neodlučitelné předpony, rozlišuje
rozdíl
v
být/mít
a
přítomnost/minulost, užívá v hovoru
minulý čas složený, připomene si
větný rámec a předponová slovesa,
seznámuje se pasivně s pohybovými
slovesy a uvědomuje si dvojí tvar
pomocného slovesa, pojmenovává
vlastnosti předmětů, osob
Gramatika:
číslovky 1-20
tykání a vykání
ZSV tykání/vykání v
skloňování podstatných jmen různých situacích
se členem určitým
předložky se 3. a 4. pádem
zájmena – skloňování zájmen
osobních a přivlastňovacích
rozkazovací způsob
časování
vybraných Čj modalita ve větě
modálních sloves
slovosled – větný rámec
další slovesa pravidelná a
nejpoužívanější
slovesa
nepravidelná
odlučitelné a neodlučitelné
předpony
préteritum „haben a sein“
perfektum pravidelných a
nejfrekventovanějších
pohybových sloves
přídavné jméno v přísudku
8. ročník
Učivo
Výstupy
Při výuce témat se žák učí
Témata: Kultura,
porozumět
čtenému
textu, Cestování
slyšenému
textu,
využívá Gramatika
výukových programů na PC,
vyhledává informace na internetu,
pracuje s autentickými texty,
může se zúčastnit školního, resp.
okresního kola německé olympiády
Žák:
Kultura
popisuje svůj kulturní život
ptá se na vztah ke kultuře svých
117
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Oslavy,
MKV
diference,
původ
kulturní
etnický
Učivo
Výstupy
spolužáků,
vede
jednoduché
rozhovory se spolužáky na téma
návštěva kina, divadla, party.. ptá se
na průběh návštěvy kulturního
zařízení, uvědomuje si rozdíly mezi
shlédnutím představení v televizi a
návštěvou kina, divadla, koncertu,
popisuje v rámci svých možností
obsah knihy, filmu,
jednoduše popisuje zajímavý film,
využívá slovní zásobu k tématu
ptá se spolužáka na jeho vztah k
hudbě, oblíbené skupiny, zpěváky,
písně..
využívá a procvičuje již známou
slovní zásobu,
vysvětluje, proč je důležité učit se
cizí jazyky, uvědomuje si odlišnosti Cestování
národů světa a menšin
orientuje se na mapě Evropy,
sousedé ČR, jednoduše popisuje
oblíbené místo v Čechách,
reaguje na otázky: kdy, kde, čím, s
kým, jak a tvoří dialogy,
označuje
základní
dopravní
prostředky,
uvádí
výhody
a
nevýhody
cestování
různými
prostředky, předvádí rozhovor –
zabukování hotelu, letu, místenky.. ,
podle svých možností sestavuje
krátké vypravování na téma
cestování, využívá a rozvíjí již
známou slovní zásobu
Vyjmenuje nejvýznamnější svátky Oslavy
roku
popisuje průběh svátků,
seznámuje se s tradicemi jiných
zemí, k tématu tvoří jednoduché
otázky a odpovědi, vypráví o tom,
jak s rodinou a přáteli obvykle slaví
narozeniny, domlouvá se s přáteli na
formě a datu party, spolupracují na
tvorbě programu
píše blahopřání
118
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
multikulturalita
lidské vztahy
MDV vnímání autora
mediálních sdělení
kritické čtení
lidské vztahy
ENV vztah člověka k
prostředí
MKV lidské vztahy
multikulturalita
objevujeme Evropu a
svět
ZSV
formy
komunikace
vliv globalizace
význam výuky cizích
jazyků
Z mapa světa a
Evropy
základní gografické
údaje
německy
mluvících zemí
délky hranice ČR a
BRD, Rakouska
ZSV
tradice zemí EU
kulturní odlišnosti
mezilidské vztahy
rodinné tradice
Z mapa Evropy
OSV kreativita
poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
kooperace
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
uvědomuje si význam modality
uvědomuje si rozdíly a vhodně
používá v konverzaci, užívá v
hovoru
minulý
čas
složený,
připomene si větný rámec a
předponová slovesa, seznámuje se
pasivně s pohybovými slovesy a
uvědomuje si dvojí tvar pomocného
slovesa, vyjmenuje odlučitelné a
neodlučitelné předpony, užívá je v
perfektu
rozlišuje činný a trpný rod
spojuje předložku s danýcm pádem
a rodem substantiva
užívá
zájmena
v
krátkých
rozhovorech i v písmu,
uvědomuje si stylistiké rozdíly
rozeznává zápor, rozdíly mezi Čj a
Nj, uvědomuje si rozdíly v pádech a
čísle,
pojmenovává
vlastnosti
předmětů, osob,
rozšiřuje svou slovní zásobu a
pojmenovává různé děje ve všech
osobách
Gramatika:
časování nepravidelných a
modálních sloves
perfektum
vybraných
nepravidelných sloves
odlučitelné a neodlučitelné
předpony
opisné tvary pasiva
předložky se 3. a 4. pádem
osobní
a
přivlastňovací
zájmena, skloňování
vazba „es gibt“ + 4. pád
zápor - vazby „nicht mehr,
kein mehr“
skloňování podstatných a
přídavných jmen
9. ročník
Výstupy
Učivo
Při výuce témat se žák učí
Témata: Kde se
porozumět čtenému textu
německy?, Umění
slyšenému
textu,
využívá Gramatika
výukových programů na PC,
vyhledává informace na internetu
pracuje s autentickými texty
může se zúčastnit školního, resp.
okresního kola německé olympiády
Žák:
Umění
popisuje svůj kulturní život
ptá se na vztah k umění svých
spolužáků,
vede
jednoduché
rozhovory se spolužáky na téma
119
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
mluví
MKV
kulturní
diference
etnický původ
multikulturalita
lidské vztahy
Výstupy
Učivo
návštěva kina, divadla, galerie
popisuje školní výlet do muzea,
galerie..., ptá se na průběh konceru,
výstavy,
popisuje v rámci svých možností
obsah knihy, filmu
ptá se spolužáka na jeho vztah k
hudbě, oblíbené skupiny, zpěváky,
písně..., využívá a procvičuje již
známou slovní zásobu
Vysvětluje, proč je důležité učit se Kde se mluví německy?
cizí jazyky
uvědomuje si odlišnosti národů
světa a menšin, orientuje se na mapě
Evropy, svými slovy pomocí
obrázků, grafů a schémat přiblíží
základní
údaje
o
Německu,
Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku
a Lichtenštejnsku
jednoduše popisuje oblíbené místo v
Čechách a v zahraničí,
reaguje na otázky: kdy, kde, čím, s
kým, jak a tvoří dialogy
předvádí rozhovor – zabukování
hotelu, zájezdu, letu, místenky..
podle svých možností sestavuje
krátké vypravování na téma
německy mluvící země
využívá a rozvíjí již známou slovní
zásobu,
popisuje výlet s rodiči, se školou
Zajímavý výlet
uvádí a ptá se spolužáka na cestovní
prostředky, spolucestující
připravuje trasu a náplň výletu
spolupracuje na přípravě výletu se
spolužáky, rozdělují si úkoly,
domlouvají
vhodné
dopravní
prostředky, stravování....,
procvičuje reálie německy mluvících
zemí,
vytváří rozhovory se spolužáky, ptá Pomáháme rodičům
se, jak pomáhají rodičům, odpovídá
na jejich otázky
porovnává formy pomoci na
120
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
MDV vnímání autora
mediálních sdělení
kritické čtení
lidské vztahy
OSV vztah člověka k
prostředí
lidské vztahy
multikulturalita
objevujeme Evropu a
svět
ZSV
formy
komunikace
vliv globalizace
význam výuky cizích
jazyků
Z mapa světa a
Evropy
mapa A, D, CH, LI,
LUX
základní geografické
údaje
německy
mluvících zemí
OSV kreativita
poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
kooperace
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV kooperace
komunikace,rozvoj
schopností poznávání
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
OSV
mezilidské
vztahy
hodnoty,
postoje,
praktická etika
Výstupy
Učivo
venkově a ve městě
vytváří deník dobrých skutků
uvědomuje si , že by měl pomáhat
slabším, spolužákům při učení,
tělesně i mentálně postiženým
uvědomuje si význam modality
uvědomuje si rozdíly a vhodně
používá v konverzaci
užívá v hovoru minulý čas složený,
připomene si větný rámec a
předponová slovesa, seznámuje se s
pohybovými slovesy a uvědomuje si
dvojí tvar pomocného slovesa,
vyjmenuje
odlučitelné
a
neodlučitelné předpony, užívá je v
perfektu, uvědomuje si rozdíly ve
významu předložkových vazeb
skloňuje osobní zájmena ve větě
ve větě užívá správných předložek a
pádů, rozlišuje členský a větný
zápor, rozšiřuje svou slovní zásobu a
pojmenovává různé děje ve všech
osobách, procvičuje adjektiva v
přívlastku, udává datum i letopočet,
vyjadřuje příčinu pomocí vv
Gramatika:
časování nepravidelných a
modálních sloves
perfektum
vybraných
nepravidelných sloves
věty s dvěma nebo více
slovesy v perfektu
odlučitelné a neodlučitelné
předpony
slovesné vazby
osobní zájmena
předložky
záporná zájmena
přídavná jména po určitém
členu
datum, letopočet, řadové
číslovky
příčinná „vv, weil“
Učebnice: Start mit Max1,2, Spaß mit Max 1 / Deutsch mit Max 1,2
121
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Ruský jazyk
7. ročník
Výstupy
Učivo
Při výuce témat se žák učí
Témata:
Moje
porozumět jednoduchému čtenému Škola, Volný čas
textu aslyšenému textu,
Gramatika
vyhledává informace na internetu,
pracuje s autentickými texty
Žák:
Moje rodina
osvojuje si základy ruské fonetiky
se správnou výslovností počítá do
20, správně vyslovuje ruská jména,
osvojuje si základní pozdravy a
komunikační fráze a reaguje na
podněty učitele,
představuje sebe a své spolužáky,
vyjadřuje souhlas, nesouhlas,
udává a zapisuje adresu a telefonnní
čísla,
poznává barvy,
pojmenuje členy rodiny, uvádí jejich
sociální postavení, povolání
popisuje významné dny v životě
rodiny,
pojmenovává školní potřeby a Škola
vybavení třídy, popisuje třídu a své
spolužáky, ptá se na spolužákovo
bydliště, jeho věk, odkud pochází,
jaké jazyky zná,
ptá se na přátele a rodinu svých
kamarádů, zve spolužáky na
návštěvu,
přisuzuje vlastnosti věcem i osobám,
jednoduše popisuje obrázek a děj,
vyjmenovává
volnočasové
aktivity,přiřazuje k volnočasovým Volný čas
aktivitám typické atributy, popisuje
činnosti volnočasových aktivit,
reprodukuje
krátké
telefonní
rozhovory,
zadává
úkoly
spolužákům,
jednoduše
popíše
122
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rodina,
ZSV
komunikační
dovednosti
ve
společenském styku
vyjádření nesouhlasu
ve vhodné situaci
rodinné vazby
OSV vazby v kolektivu
užití
vhodných
komunikačních
prostředků v dané
situaci
význam volnočasových
aktivit
zdravý životní styl
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
všední den ve své rodině,
pojmenovává jednotlivé části dne a
týdne, rozlišuje aktivity během
všedního a svátečního dne,
píše jednoduché přání, gratulaci. formulace
blahopřání,
pozvánku..
mezilidské vztahy a jejich
udržování
Opakuje s důrazem na výslovnost
počítá se správnou výslovností do
100,
uvědomuje si význam přízvuku v
ruštině,
píše podle diktátu i v samostatných
projevech v azbuce, čte, uvědomuje
si stavbu věty jednoduché, pokládá
spolužákům jednoduché otázky a
odpovídá,
časuje slovesa v krátkých větách,
využívá v hovoru i v písmu,
přivlastňovací a osobní zájmena,
oslovuje spolužáky a učitele,
vyjadřuje vlastnost osob a věcí,
neguje výpovědi v textu i v hovoru,
se správnou intonací tvoří věty, v
písemných i mluvených projevech
užívá 6. pádu podstatných jmen,
správně označuje části týdne, dne a
udává místo a čas
Gramatika:
říkanky
k
nácviku
výslovnosti,
číslovky 1-20
přízvuk, pohyblivý přízvuk,
azbuka,
slovosled
ve
větě
oznamovací,
slovosled v otázce,
časování
pravidelných
sloves,
časování
pomocných
sloves,
časování
vybraných
nepravidelných sloves,
přivlastňovací a osobní
zájmena,
1. pád substantiv v
oslovení,
přídavné jméno ,
zápor,
intonace ve větě,
6. pád podstatných jmen,
předložkové
vazby
–
vyjádření času a místa,
8. ročník
Výstupy
Učivo
Při výuce témat se žák učí
Témata: Kultura, Denní
porozumět jednoduchému textu, program, Cestování
(čtení a poslech)
Gramatika
využít výukových programů na PC,
vyhledává informace na internetu,
123
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
pracuje s
slovníky,
autentickými
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
texty,
Žák:
popisuje svůj týdenní a denní
program, ptá se spolužáků na jejich
aktivity a reaguje na jejich odpovědi,
popisuje školu
vypravuje o svých aktivitách ve
škole, vytváří rozvrh hodin, ptá se na
rozvrh hodin spolužáků,
popisuje rozdíly mezi všedním dnem
a víkendem, prázdninami,
simuluje rozhovor při nakupování,
rozlišuje tykání a vykání,
vyjmenovává volnočasové aktivity,
přiřazuje k volnočasovým aktivitám
typické atributy, popisuje činnosti
volnočasových aktivit, reprodukuje
krátké telefonní rozhovory,
pojmenovává jednotlivé části roku,
měsíce, data,
rozlišuje aktivity během všedního a
svátečního dne,
píše jednoduché přání, gratulaci..
uvědomuje si důležitost výuky cizích
jazyků,
vytváří dialogy na téma zabukování
místenky, letenky, hotelu, vypravuje
o zajímavém výletu, místě, o svých
dojmech,
poznává pamětihodnosti Moskvy a
Petrohradu a vypráví o nich,
vyjmenovává možnosti ubytování,
jejich výhody a nevýhody,
reaguje na otázky: kdy, kde, čím, s
kým, jak....
orientuje se v plánu města, popisuje
cestu, orientuje se v mapě ČR, Ruska
a Evropy,
popisuje svůj kulturní život,
ptá se na vztah ke kultuře svých
spolužáků,
vede jednoduché rozhovory se
Denní program
Užití
vhodných OSV
význam
komunikačních prostředků volnočasových aktivit
v dané situaci
zdravý životní styl
duševní hygiena
rozvoj
sociálních
dovedností
pro
kooperaci
Cestování
Z Evropa a svět nás
zajímá
Z mapa Evropy,
České republiky, Ruska
Kultura
124
D památky ČR ,
Petrohradu a Moskvy
ZSV význam cestování
MKV vnímání autora
Výstupy
Učivo
spolužáky na téma návštěva kina,
divadla, party.,.
ptá se na průběh návštěvy, kulturního
zařízení, uvědomuje si rozdíly mezi
shlédnutím představení v televizi a
návštěvou kina, divadla, koncertu,
popisuje v rámci svých možností
obsah knihy, filmu,
jednoduše popisuje zajímavý film,
využívá slovní zásobu k tématu
ptá se spolužáka na jeho vztah k
hudbě, oblíbené skupiny, zpěváky,
písně,...
využívá a procvičuje již známou
slovní zásobu,
napíše pozvánku do kina,
procvičuje přijetí a odmítnutí,
pozvánky do kina, divadla , volí
vhodné komunikační prostředky
udává adresu, píše dopis,
odpovídá na inzerát, píše inzerát,
Osvojuje si správnou výslovnost
procvičovaných hláskových spojení,
vyslovuje se správným přízvukem, v
otázce a souvětí, správně intonuje, v
krátkých větách časuje vybraná
slovesa,
rozlišuje přítomnost a minulost,
užívá minulý čas v rozhovorech,
rozlišuje řadové a základní číslovky
a užívá je ve větách a rozhovorech,
uvědomuje si význam vykání, užívá
je v rozhovorech,
rozlišuje životnost a neživotnost,
používá skloňovaná substatntive ve
větách,
rozhovorech,
rozlišuje
významy předložek, vytváří souvětí,
vytváří dialogy s vazbami
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
mediálních sdělení
kritické čtení
lidské vztahy
Gramatika:
výslovnost, přízvuk
M sčítání, násobení,
odčítání, dělení
intonace otázek a souvětí
ZSV volba vhodných
časování sloves I, II
komunikačních
slovesa se stálým a prostředku
pohyblivým přízvukem
odlišné vazby sloves
časování zvratných sloves
minulý čas
řadové číslovky
vykání
podstatná jména životná a
neživotná,
rozlišování
životnosti – kdo, co
skloňování
podstatných
jmen v jednotném a
množném čísle
nesklonná podstatná jména
předložky „posle“ a „po“
věty se spojkou protože,
vazby s výrazy „možno a
125
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Při výuce témat se žák učí
porozumět jednoduchému textu
(čtení a poslech),
využít výukových programů na PC,
vyhledává informace na internetu,
pracuje s autentickými texty,
slovníky
Témata: Přátelé, Móda a
oblékání, Charakteristika
osoby, Počasí
Gramatika
Žák:
používá zdvořilostní obraty,
simuluje rozhovor při náhodném
setkání s přáteli, simuluje rozhovor
při přivítání, osvojuje si fráze, dotazy
a odpovědi (jak se komu daří, co je
nového..),
reprodukuje
krátké
telefonní
rozhovory, píše jednoduché přání,
gratulaci..,
uvědomuje si funkci oblečení,
diskutuje o vhodném oblečení,
popisuje, jak kdo vypadá,
popisuje, jak se obléká,
popisuje, kdo je komu podobný,
simuluje rozhovory k tématu,
simuluje konkurs, vyplňuje dotazník,
vyjadřuje názory na osobní vlastnosti
lidí,
vyjmenovává
vlastnosti,
rozlišuje vlastnosti kladné a záporné,
přiblíží vlastnosti lidí, kterých si
váží,
vyjadřuje příčinu, zdůvodňuje svá
stanoviska, vyjadřuje možnost,
vyjadřuje omluvu, politování,
popisuje aktuální počasí,
zaznamenává předpověď počasí
ptá se na počasí během prázdnin,
dovolené,
Přátelé
nělzja“
9. ročník
Móda a oblékání
OSV
MKV
kulturní
diference,
etnický
původ, multikulturalita,
lidské vztahy
MKV specifika oděvu
ve
světě,
kulturní
diference,
etnický
původ,
multikulturalita,
lidské vztahy,
MDV správné využití
médií
za
účelem
výběru
důležité a
relevantní informace
OSV
Charakteristika osoby
MKV
MDV správné využití
médií
za
účelem
výběru
důležité a
relevantní informace
Počasí
126
ENV vztah člověka k
prostředí
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
vyjadřuje časové údaje,
vyjadřuje přibližnost,
popisuje počasí v různých ročních
obdobích,
vypráví o počasí a jeho vlivu na
turistiku,
Osvojuje si správnou výslovnost
procvičovaných hláskových spojení,
vyslovuje se správným přízvukem, v
otázce a souvětí správně intonuje, v
krátkých větách časuje vybraná
slovesa,
vytváří dialogy s vazbami odlišnými
od češtiny – podobný komu ,
užívá přídavných jmen v přívlastku
ve správném tvaru,
vyjadřuje časové údaje, užívá
zájmena ve větě vyjadřuje příčinu,
Gramatika:
výslovnost, přízvuk,
intonace otázek a souvětí,
slovesa „naděť , ždať“,
slovesa
vyjadřující
modalitu, nutnost, možnost,
pochybnost,
předložkové vazby odlišné
od češtiny – podobný komu
skloňování adjektiv podle
vzoru „novyj, letnij“
datum, letopočet, hodiny,
časové údaje, zájmena
jaký, který
výrazy
potomu
„što,
poétomu“
Matematika
Charakteristika předmětu
Matematika je na 2. stupni ZŠ vyučována v 6. až 9. ročníku a to 4 až 5 hodin týdně. Při
větším počtu žáků je možné 1 hodinu týdně učit rozděleně ve 2 skupinách.
Vzdělávací oblast Matematika je v základním vzdělávání založena na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v
reálných situacích.
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro práci v praktickém
životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i
pro studium na středních školách. Umožňuje získat matematickou gramotnost.Rozvíjí
intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení,
schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je
vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Vzděláváníklade důraz na důkladné porozumění
127
základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.
Žáci si postupně osvojují různé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich
užití.
Poznatky a dovednosti získané v matamatice jsou předpokladem k poznávání
přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.
Vzdělávací oblast Matematiky je rozdělena na 4 tématické okruhy:
Tém. okruh „číslo a proměnná“ navazuje na učivo 1. stupně a poznatky prohlubuje.
Žáci postupně pracují s přirozenými čísly, desetinnými čísly, zlomky - rac. čísly až s čísly
reálnými, seznamují se s číselnými výrazy i s výrazy s proměnnou. Učí se získávat číselné
údaje měřením, odhadováním,výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem
proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu „závislosti, vztahy a práce s daty“ žáci rozpoznávají
určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují
se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k
pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu.Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých
případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností
modelují s využitím vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů.
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
V tematickém okruhu „geometrie v rovině a v prostoru“ žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v
rovině(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a
obsah(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru
vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných
životních situací.
Důležitou součástí mat. vzdělávání jsou nestandartní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat
všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a
podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž
obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky, především kalkulátory, což
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v
rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji
informací.
V hodinách matematiky je kromě výkladu využívána i skupinová práce žáků, práce ve
dvojicích, pro slabší žáky metoda prodlouženého výkladu. Přínosem v řadě kapitol je
rozhovor, řešení problémových úloh a dále úloh, ve kterých si žáci ověřují své vědomosti.
Jako domácí projekt je možné zadávat žákům vyhledávání informací na dané téma v tisku,
na internetu atp. V hodinách pak tyto údaje lze dále využívat a zpracovávat. Nezapomínáme
ani na tvořivou činnost při výuce geometrických útvarů. Hodiny zpestří a žákům pomůže
pochopit učivo vystřihování a modelování. K procvičení učiva jsou velkým pomocníkem i
128
výukové programy na počítačích.
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 6. až 9. ročníku především
cíle průřezového tématu OSV
6. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
zapisuje přirozená čísla v desítkové
soustavě, zobrazuje je na číselné ose,
porovnává a zaokrouhluje přirozená
čísla,
Opakování učiva 5.ročníku
Přirozená čísla
Přirozená čísla a jejich
znázornění
Menší, větší, menší nebo
rovno
Zápisy přirozených čísel
Čísla a číslice
Porovnávání čísel podle
velikosti
Zaokrouhlování přirozených
čísel
provádí početní operace v oboru
přirozených čísel, využívá záměnu a
sdružování sčítanců při pamětním i
písemném počítání, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel,
užívá správné pořadí početních
operací
řeší slovní úlohy, které vyžadují
jeden až dva početní výkony s
přirozenými čísly,
Počítáme s přirozenými čísly
Sčítání přirozených čísel.
Odčítání přirozených čísel.
Násobení přirozených čísel.
Dělení přirozených čísel.
Modeluje a určuje část celku,
používá zápis ve formě zlomku
vyjadřuje vztah celek-část pomocí
zlomku, desetinného zlomku a
desetinného čísla, sčítá a odčítá
zlomky se stejným jmenovatelem v
oboru kladných čísel, přečte zápis
desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose
provádí početní operace v oboru
kladných
desetinných
čísel
(maximálně dvě desetinná místa),
řeší jednoduché slovní úlohy pomocí
jedné až dvou početních operací s
Desetinná čísla a zlomky
Zlomky.
Desetinná čísla a jejich
znázornění.
Sčítání
a
odčítání
desetinných čísel.
129
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
desetinnými čísly,
seznamuje
se
s
potřebnou
matematickou symbolikou,
rozlišuje
přímku,
úsečku,
polopřímku, sestrojuje rovnoběžky,
kolmice, kružnice se zadaným
středem a poloměrem,
třídí rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník,
kruh), narýsuje a znázorní tyto
základní rovinné útvary, užívá
jednoduché konstrukce
Črtáme, rýsujeme, měříme
Vv - náčrty rovinných
Body, úsečky, přímky
útvarů
Kružnice, délka úsečky, střed
úsečky
Obdélníky,
čtverce,
trojúhelníky
převádí jednotky délky, počítá obvod
obdélníku, čtverce, mnohoúhelníku,
určuje obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě, užívá základní
jednotky obsahu
počítá obsah obdélníku, čtverce
převádí jednotky obsahu,
Počítáme obvody a obsahy
Převody jednotek délky
Obvody
Jednotky obsahu
Obsah obdélníku a čtverce
F - převody jednotek
délky a obsahu
pojmenuje prostorové útvary: kvádr,
krychle, hranol, válec, jehlan, kužel,
koule,
počítá povrch kvádru a krychle
převádí jednotky objemu (v oboru
přirozených čísel),
počítá objem kvádru a krychle
Geometrická tělesa
Krychle, kvádr, válec, koule
Síť kvádru a krychle
Povrch kvádru a krychle
Jednotky objemu
Objem kvádru a krychle
F - výpočet objemu
těles
-převody jednotek
objemu
Žák:
Tisíciny a miliontiny
zapisuje desetinná čísla v desítkové
soustavě, znázorňuje je na číselné
ose, provádí odhady, porovnává a
zaokrouhluje desetinná čísla,
Porovnávání
čísel
desetinných
Zaokrouhlování desetinných
čísel
Úlohy na závěr
provádí
početní
operace
s Sčítání
a
odčítání
desetinnými čísly zpaměti i písemně, desetinných čísel
používá pravidla o posunutí Sčítání desetinných čísel
desetinné čárky v desetinném čísle,
Odčítání desetinných čísel
Násobení a dělení
desetinného
130
čísla
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
10,100,1000,...
převádí jednotky délky, hmotnosti, Jednotky obsahu a objemu
F – převody jednotek
obsahu a objemu v oboru Jednotky
délkyJednotky délky, hmotnosti a
desetinných čísel,
obsahu
délky, hmotnosti ,
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu
Jednotky objemu
provádí početní operace v oboru Násobení desetinných čísel
desetinných čísel zpaměti i písemně, Násobení desetinného čísla
řeší jednoduché slovní úlohy v oboru číslem přirozeným
desetinných čísel,
Násobení desetinného čísla
číslem desetinným
Dělení desetinných čísel
Dělení desetinného
přirozeným číslem
čísla
Dělení desetinného
desetinným číslem
čísla
využívá znaky dělitelnosti dvěma, Dělitel a násobek
třemi, pěti, deseti
Dělitel
(případně šesti, devíti,čtyřmi a Násobek
osmi),
Dělitelnost deseti a pěti
Dělitelnost dvěma
Dělitelnost
devíti)
rozloží přirozené číslo na součin
prvočísel, vypíše násobky, dělitele
přirozeného čísla, využívá znaků
dělitelnosti při rozkladu na součin
prvočísel
k určení nejmenšího
společného násobku a největšího
společného dělitele, řeší jednoduché
slovní úlohy s využitím znaků
dělitelnosti,
třemi
(šesti,
Největší společný dělitel a
nejmenší společný násobek
Prvočísla a složená čísla
Společní dělitelé
Společné násobky
Vv – náčrty a modely
Žák.
131
Výstupy
určuje a charakterizuje krychli a
kvádr, analyzuje jejich vlastnosti,
načrtne obraz krychle a kvádru
načrtne a sestrojí sítě krychle a
kvádru, odhaduje a vypočítá objem
a povrch krychle a kvádru, převádí
jednotky objemu, řeší slovní úlohy
a jednoduché praktické problémy,
řeší
úlohy
na
prostorovou
představivost
kombinuje poznatky a dovednosti
z různých
tématických
a
vzdělávacích oblastí
Učivo
Zobrazujeme
kvádry
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
krychle
a krychle a kvádru
Povrch kvádru a krychle
Objem kvádru a krychle
Převody jednotek objemu
Litry, hektolitry, decilitry,..
užívá písmena řecké abecedy k Úhel a jeho osa
Odhadujeme
a
měříme
popisu úhlů, sestrojí osu úhlu
velikost úhlu
charakterizuje a třídí úhly
určuje velikost úhlu měřením a Úhel ostrý, pravý, tupý,
přímý
výpočtem
Úhly malé i větší
Dvojice úhlů: vrcholové,
vedlejší, souhlasné, střídavé
Sčítáme a odčítáme úhly
načrtne a sestrojí obraz rovinného Shodné útvary
útvaru v osové souměrnosti, Osová souměrnost
rozpozná a znázorní jednoduché Osově souměrné útvary
osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru přikládáním
papíru
načrtne a sestrojí trojúhelník ze 3
stran, využívá metrické vlastnosti
trojúhelníku,
charakterizuje a třídí trojúhelníky,
seznámí se s pojmy kružnice
opsaná a vepsaná
Součet
vnitřních
trojúhelník
úhlů
Trojúhelníky rovnoramenné,
rovnostranné, ale i jiné
Trojúhelník
ostroúhlý,
provoúhlý,
tupoúhlý;
rovnoramenný, rovnostranný,
obecný
trojúhelníková nerovnost
Výšky trojúhelníku
Těžnice a těžiště
132
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Kružnice opsaná a vepsaná
trojúhelníku
7. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
rozlišuje celek a jeho část,
znázorňuje zlomky na číselné ose,
provádí úpravy zlomků, vyjadřuje
zlomek v základním tvaru, převádí
zlomky na desetinná čísla, smíšená
čísla a naopak,
porovnává dva i více zlomků
Zlomky
Celek a jeho část.
Zlomky na číselné ose.
Rozšiřování zlomků.
Krácení zlomků.
Porovnávání
zlomků.Zlomky,desetinná
čísla a smíšená čísla.
Úlohy na závěr.
zapisuje převrácený zlomek,
převádí dva až tři zlomky na
společného jmenovatele, provádí
početní operace se zlomky a
smíšenými čísly, užívá zlomky při
řešení praktických situací a řeší
slovní úlohy vedoucí k základním
operacím se zlomky
Počítáme se zlomky
Sčítání zlomků.
Odčítání zlomků.
Násobení zlomků.
Dělení zlomků.
Úlohy na závěr.
zapisuje kladná a záporná celá čísla,
znázorňuje celá čísla na číselné ose,
určuje opačné číslo k danému číslu,
vyjadřuje absolutní hodnotu celého
čísla, porovnává celá čísla
Celá čísla
Celá čísla a jejich znázornění.
Absolutní hodnota celého
čísla.
Porovnávání celych čísel.
Úlohy na závěr.
provádí početní operace s celými
čísly zpaměti i písemně, řeší
jednoduché slovní úlohy na užití
celých čísel,
Počítáme s celými čísly
Sčítání celých čísel.
Odčítání celých čísel.
Násobení celých čísel.
Dělení celých čísel.
Úlohy na závěr.
zapisuje a vyznačuje racionální čísla
na číselné ose, porovnává racionální
čísla, provádí početní operace s
racionálními čísly, užívá početní
Racionální čísla
Záporná desetinná čísla a
záporné zlomky.
Porovnávání
racionálních
133
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
F,Pč-využití znalosti
početních operací s
racionálními čísly v
praktických úlohách
Výstupy
Učivo
výkony s racionálními čísly v praxi, čísel.
Sčítání
a
racionálních čísel.
Násobení
a
racionálních čísel.
Úlohy na závěr.
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
odčítání
dělení
porovnává dvě veličiny poměrem,
poměr rozšiřuje, krátí a zapisuje v
základním tvaru, zvětšuje, zmenšuje
hodnotu v daném poměru, rozděluje
celek na dvě až tři části v daném
poměru, řeší úlohy z praxe s
využitím poměru, zapisuje a
upravuje poměr, využívá znalosti o
poměru v praktických úlohách,
například pro měřítko plánu a mapy
Poměr
Z-měřítko
Co je poměr.
mapy
Rozšiřování
a
krácení
poměru.
Počítáme s poměry.
Postupný poměr.
Měřítko plánu a mapy.
Úlohy na závěr.
rozlišuje přímou a nepřímou
úměrnost, sestavuje tabulku přímé a
nepřímé
úměrnosti,úměrnost
vyjadřuje vzorcem a znázorňuje
graficky, řeší slovní úlohy s
využitím vztahu přímé a nepřímé
úměrnosti,
Přímá a nepřímá úměrnost
Přímá úměrnost.
Nepřímá úměrnost.
Pravoúhlá soustava souřadnic
v rovině.
Graf přímé úměrnosti.
Graf nepřímé úměrnosti.
Úlohy na závěr.
seznamuje se s pojmy procento,
základ,procentová část, počítá jedno
procento písemně i zpaměti,
vyjadřuje procentovou část,základ a
počet procent přes jedno procento i
trojčlenkou,
využívá znalostí o procentech pro
výpočty slovních úloh, řeší aplikační
úlohy na procenta i rpo případ, že
procentová část je větší než celek,
je seznámen s využitím procent, při
vyjádření úrokové míry a výpočtu
úroku
Procenta
Co je procento.
Na procenta s trojčlenkou.
Procenta kolem nás.
Úroková míra a úrok.
Co je promile.
Úlohy na závěr.
rozeznává shodné geometrické
útvary, používá věty o shodnosti
trojúhelníků ke konstrukci ,
zapisuje
postup
kostrukce
trojúhelníků,
Shodnost trojúhelníků
Shodnost
geometrických
útvarů.
Shodnost trojúhelníků.
Věta sss,sus,usu.
134
plánu
a
F-přímá
úměrnost/graf
závislosti dráhy na
čase/
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Úlohy na závěr.
sestrojuje obraz útvaru v osové a
středové souměrnosti, určuje osu
osově
souměrného
rovinného
obrazce, určuje střed souměrnosti
středově souměrného rovinného
obrazce, užívá shodná zobrazení v
praxi,
Středová souměrnost
Připomínáme
si
osovou
souměrnost.
Středová souměrnost.
Středově souměrné útvary.
Úlohy na závěr.
rozlišuje obecný čtyřúhelník a
rovnoběžník, třídí rovnoběžníky
na:obdélník, kosodélník, čtverec,
kosočtverec, sestrojuje výšky a
úhlopříčky rovnoběžníku, rýsuje
rovnoběžníky,zapisuje
postupy
konstrukcí, počítá s využitím
odvozených vzorců obvod a obsah
rovnoběžníku, znalosti využívá i při
řešení praktických úloh,
Rovnoběžník
Čtyřúhelníky a rovnoběžníky.
Výšky
a
úhlopříčky
rovnoběžníku.
Kosodélník a kosočtverec.
Konstrukce rovnoběžníku.
Obvod a obsah rovnoběžníku.
Úlohy na závěr.
počítá obsah trojúhelníku podle
vzorce, sestrojuje lichoběžník v
jednoduchých případech, počítá
obvod a obsah lichoběžníku, řeší
slovní úlohy z praxe vedoucí k
výpočtu
obvodu
a
obsahu
lichoběžníku a trojúhelníku,
Trojúhelník a lichoběžník
Obsah trojúhelníku.
Lichoběžník.
Konstrukce lichoběžníku.
Obvod a obsah lichoběžníku.
Úlohy na závěr.
sestrojuje podle návodu síť hranolu, Hranol
počítá povrch a objem hranolu,
Hranoly.
Síť hranolu.
Povrch hranolu.
Objem hranolu.
Úlohy na závěr.
8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
zapisuje druhou mocninu, umocňuje
zpaměti,
porovnává
mocniny,
odhaduje a počítá druhé mocniny
čísel s použitím tabulek a
Druhá mocnina a odmocnina
Co je druhá mocnina.
Umocňujeme
zpaměti a
porovnáváme.
Odhadujeme a počítáme
135
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
kalkulačky,
využívá
druhou
mocninu pro vyjádření a výpočet
obsahu čtverce a povrchu krychle,
zapisuje
druhou
odmocninu,
odmocňuje zpaměti, porovnává,
odhaduje a počítá druhé odmocniny
s použitím tabulek a kalkulačky
druhé mocniny.
Co je druhá odmocnina.
Odmocňujeme zpaměti a
porovnáváme.
Odhadujeme a počítáme
druhé odmocniny.
Úlohy na závěr.
znázorňuje a vyjadřuje Pythagorovu
větu pro pravoúhlý trojúhelník, ze
základního vzorce vyjadřuje a počítá
přeponu a odvěsnu, s využitím
Pythagorovy věty zjišťuje, zda se
jedná o pravoúhlý trojúhelník,
Pythagorovu větu používá k řešení
úloh pro rovinné obrazce /např.
výška
v
rovnoramenném
trojúhelníku, úhlopříčka čtverce,
obdélníka,.../ , řeší úlohy s užitím
Pythagorovy věty v prostoru /
tělesová úhlopříčka/ ,
řeší slovní úlohy vedoucí k užití
Pythagorovy věty, účelně využívá
při výpočtech tabulky a kalkulačku
Pythagorova věta a její užití
Seznamujeme
se
s
Pythagorovou větou.
Pythagorova věta v rovině.
Pythagorova věta v prostoru.
Úlohy na závěr.
Rozšiřující učivo:
iracionální čísla
osa reálných čísel
určuje mocniny s přirozeným
mocnitelem, počítá třetí mocninu
zpaměti i s využitím tabulek či
kalkulačky, seznamuje se se
základními početními operacemi s
mocninami, zapisuje dané číslo v
desítkové soustavě pomocí mocnin
deseti a ve tvaru a.10ⁿ, kde 1 ≤ a <
10
Mocniny
s
přirozeným
mocnitelem
Co je třetí mocnina.
Co je mocnina s přirozeným
mocnitelem.
Pravidla pro počítání s
mocninami.
Zápis čísla v desítkové
soustavě.
Úlohy na závěr.
Rozšiřující učivo:
mocniny se záporným celým
mocnitelem
určuje hodnotu daného číselného
výrazu, zapisuje slovní text pomocí
výrazů
s
proměnnými
v
jednoduchých reálných situacích,
Výrazy
Číselné výrazy.
Výrazy s proměnnými.
Výrazy v matematice i v
životě.
Úlohy na závěr.
136
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
sčítá a odčítá celistvé výrazy, násobí
výraz jednočlenem,
násobí
dvojčlen
dvojčlenem,
trojčlenem,
upravuje
výraz
vytýkáním před závorku, užívá
vzorce pro druhou mocninu
dvojčlenu a vzorce pro rozdíl
druhých mocnin pro výpočet i
rozklad na součin
Mnohočleny
Co je mnohočlen.
Sčítání
a
odčítání
mnohočlenů.
Násobení mnohočlenů.
Rozklad mnohočlenu na
součin.
Vzorce usnadňující úpravy.
Úlohy na závěr.
Rozšiřující učivo:
dělení
mnohočlenu
jednočlenem
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních
úprav,
provádí
zkoušku správnosti svého řešení,
počítá hodnotu neznámé ze vzorce
po dosazení číselných hodnot všech
daných veličin,
Řešení rovnic
Připomínáme si výrazy.
Co znamená řešit rovnici.
Ekvivalentní úpravy rovnic.
Řešení lineárních rovnic.
Úlohy na závěr.
řeší slovní úlohy vedoucí k řešení Rovnice kolem nás
lineární rovnice, užívá řešení Jak na slovní úlohy.
lineární rovnice v praxi,
Úlohy jednoduché i složitější.
Výpočet neznámé ze vzorce.
Úlohy na závěr.
provádí
jednoduchá
statistická
šetření a zapisuje jeho výsledky
formou tabulky, seznamuje se se
sloupkovým
a
kruhovým
diagramem, čte údaje z tabulek a
grafů, určuje četnost jednotlivých
hodnot a zapisuje je do tabulky,
počítá aritmetický průměr
Základy statistiky
Statistické šetření.
Diagramy.
Aritmetický průměr.
Úlohy na závěr.
Rozšiřující učivo:
modus a medián
rozlišuje pojmy kružnice a kruh,
určuje vzájemnou polohu přímky a
kružnice,
dokáže
rozeznat
sečnu,tečnu a vnější přímku
kružnice, sestrojuje tečnu ke
kružnici v daném bodu kružnice a z
bodu ležícího vně kružnice,
určuje vzájemnou polohu dvou
kružnic, užívá Thaletovu větu ke
konstrukci
pravoúhlého
trojúhelníku, užívá vzore pro
Kružnice a kruh
Kružnice a kruh.
Kružnice a přímka.
Dvě kružnice.
Thaletova věta.
Délka kružnice a
kruhu.
Obsah kruhu.
Úlohy na závěr.
137
obvod
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
výpočet délky kružnice,obvodu a
obsahu kruhu, řeší slovní úlohy
vedoucí k výpočtům délky kružnice,
obvodu a obsahu kruhu,
sestrojuje síť válce, užívá vzorce pro
výpočet povrchu a objemu válce,
řeší slovní úlohy vedoucí k
výpočtům objemu a povrchu válce,
Válec
Válec a jeho síť.
Povrch válce.
Objem válce.
Úlohy na závěr.
Využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení konstrukčních
úloh,
určuje množiny bodů v rovině dané
vlastnosti, sestrojuje osu úsečky, osu
úhlu,rovnoběžky s danou přímkou v
dané
vzdálenosti,
sestrojuje
soustředné kružnice, sestrojuje
trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané
různými, prvky v jednodušších
případech,
Konstrukční úlohy
Množiny bodů v rovině.
Konstrukce trojúhelníků.
Konstrukce čtyřúhelníků.
Úlohy na závěr.
Rozšiřující učivo:
zápis
postupu
řešení
konstrukční úlohy pomocí
symboliky
diskuse počtu řešení
složitější konstrukční úlohy s
užitím poloměru opsané a
vepsané
kružnice,těžnic,úhlopříček
apod.
Vv náčrty
těles
modely
9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
opakuje si učivo o mocninách a
mnohočlenech, opakuje si řešení
lineárních rovnic, určuje, kdy má a
kdy nemá lomený výraz smysl a kdy
se rovná 0,
Lomené výrazy
Připomínáme si mocniny
Co víme o mnohočlenech
Co víme o rovnicích
Připravíme si lomené výrazy
Lomený výraz
krátí a rozšiřuje lomené výrazy,
seznámí se se sčítáním , odčítáním,
násobením a dělením lomených
výrazů,
Počítáme s lomenými výrazy
Krácení
a
rozšiřování
lomených výrazů
Sčítání lomených výrazů
Odčítání lomených výrazů
Násobení lomených výrazů
138
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Dělení lomených výrazů
řeší rovnice s proměnnou ve
jmenovateli, zapisuje podmínky,
pro které má levá a pravá strana
smysl, řeší slovní úlohy s
proměnnou ve jmenovateli, řeší
úlohy o společné práci,
Rovnice s neznámou ve
jmenovateli
Řešíme rovnice s neznámou
ve jmenovateli
Neznámá jde do jmenovatele
Ke stejnému cíli různými
cestami
řeší soustavy rovnic metodou sčítací Soustavy rovnic
F- jednotky času
a dosazovací, řeší úlohy na směsi a Co je soustava rovnic
- výpočet dráhy,
roztoky, počítá úlohy o pohybu,
Naučme se řešit soustavy rychlosti a času
rovnic
znázorňuje body v pravoúhlé Směsi a roztoky
soustavě
souřadnic,
zapisuje Krátce pohyb sem a tam
souřadnice bodů z grafu, rozlišuje, Funkce
co je a co není funkce, určuje Závislosti,
definiční obor a obor hodnot funkce, přiřazování,předpisy
Co je /a co není/ funkce
zapisuje přímou úměrnost vzorcem,
vyjadřuje funkční vztah tabulkou,
rovnicí a grafem, rozlišuje funkci
rostoucí a klesající, počítá rovnici
lineární funkce, užívá lineární
funkci při řešení jednoduchých
reálných situací,
Lineární funkce
Přímá úměrnost
Lineární funkce a její graf
Rostoucí a klesající funkce
Lineární funkce v praxi
sestavuje tabulku a sestrojuje graf Ze světa nelineárních funkcí
kvadratické
funkce,
sestavuje Kvadratická funkce
tabulku a sestrojuje graf nepřímé Nepřímá úměrnost
úměrnosti,
zapisuje
rovnici
kvadratické funkce, zapisuje rovnici
nepřímé úměrnosti,
počítá poměr podobnosti rovinných
geometrických útvarů,
určuje, zda jsou útvary podobné a
zapisuje podle které věty podobnosti
jsou podobné, zmenšuje, zvětšuje a
rozděluje úsečku v daném poměru
podobnosti,
Podobnost
Podobnost
geometrických
útvarů
Věty
o
podobnosti
trojúhelníků
Jak využíváme podobnost
Užívá k argumentaci a při výpočtech Goniometrické funkce
věty o shodnosti a podobnosti Funkce sinus
trojúhelníků
Funkce kosinus
139
Výstupy
Učivo
určuje protilehlou a přilehlou
odvěsnu k danému ostrému úhlu v
pravoúhlém trojúhelníku, definuje
funkci sin x, cos x, tg x, vyhledává
hodnoty goniometrických funkcí v
tabulkách i pomocí kalkulačky,
určuje velikost ostrého úhlu z
hodnot goniometrických funkcí,
načrtne
graf
goniometrických
funkcí, počítá délku odvěsen a
přepony v pravoúhlém trojúhelníku
a velikost ostrého úhlu pomocí
goniometrických funkcí, seznamuje
se s využitím goniometrických
funkcí v praxi,
Funkce tangens
Výpočty
v
pravoúhlém
trojúhelníku
Užití goniometrických funkcí
seznamuje se s jehlanem, načrtne
pravidelný čtyřboký jehlan,
vyznačuje v náčrtku jehlanu výšku
tělěsa, boční hranu, výšku boční
stěny,
počítá povrch jehlanu, sestrojuje síť
jehlanu, počítá objem jehlanu,
užívá vzorců pro povrch a objem
jehlanu při řešení jednoduchých
úloh reálného života,
Jehlan
Jehlan
Síť a povrch jehlanu
Objem jehlanu
seznamuje se s kuželem, načrtne
kužel, vyznačuje výšku, poloměr
podstavy a stranu kužele, počítá
povrch kužele, sestrojuje síť kužele,
počítá objem kužele, užívá vzorců
pro povrch a objem kužele při řešení
úloh z praxe,
Kužel
Kužel
Síť a povrch kužele
Objem kužele
seznámí se s koulí, počítá povrch a Koule
objem koule,
Koule a její povrch
Objem koule
opakuje si učivo o %, seznámí se s
termíny z finanční matematiky,
na příkladech vysvětlí rozdíl mezi
úrokem placeným a přijatým
rozlišuje druhy účtů, vypočítává
úrok z vkladu a dań z úroku, určuje
délku úrokovacího období,
Základy finanční matematiky
Na finance s %
Věřitelé a dlužníci
Dvakrát měř , jednou řež
Jednoduché, nebo složené
úročení
Úrokovací období jsou různá
140
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vv- náčrt jehlanu,
kužele a koule
Výstupy
Učivo
zná možnosti půjčení finančních Jenom jednou uložíme
prostředků,
porovnává
různé Dluhy se musí platit
možnosti, uvědomuje si vzniklý
závazek splátek
počítá kapitál při složeném úročení,
seznámí se s druhy úvěrů
141
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Základy práce s počítačem ( Informatika)
Charakteristika předmětu (6.roč.)
Předmět je zařazen jako povinný předmět s časovou dotací1 hodiny týdně v 6. ročníku.
Navazuje na předmět z 5. ročníku. Žáci jsou v hodině děleni do dvou skupin, výuka probíhá
v odborné učebně školy. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru
Informatika stanovených RVP ZV.
Průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, kooperativní dovednosti, rozvoj kreativity,
sebepoznávání, komunikace
EGS - informace napříč zeměmi a práce s nimi
MKV - kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita
ENV - lidské aktivity a problémy na Zemi, náš životní styl, prostředí a zdraví
MDV - ověřování informací, etický kodex, relevantnost informací, analýza textů, prezentace
Obsah učiva:
Vývojové trendy informačních technologií, hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, internet, počítačová grafika,
rastrové a vektorové programy, vytváření tabulek, porovnávání dat, prezentace informací
(webové stránky, prezentační programy, multimédia), ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika.
Formy práce:
Nejdůležitější formou práce je výklad a samostatná práce žáků na PC řízená
vyučujícím. Dalšími metodami jsou: procvičování zadaných úkolů, pozorování, hodnocení,
činnosti spojené s vlastním tvůrčím vyjádřením.
Očekávané výstupy:
Žák ovládá práci s textovými i grafickými editory a využívá vhodných aplikací, uplatňuje
základní etická a typografická pravidla pro práci s textem, používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji, zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
142
6. ročník
Výstupy
Učivo
Poznává úlohu informací a ÚVOD
informačních
INFORMATIKY
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
DO
činností a využívá moderních (opakování
a
informačních
prohloubení uč. z 5.r.)
a komunikačních technologií.
Respektuje
práva
duševnímu vlastnictví při
využívání softwaru.
Ukládá
složky a
informací,
Počítač – hardware a
k software
Operační
systém
Windows
vytváří ZÁKLADY PRÁCE
POČÍTAČEM
S
jednoduché dokumenty.
Pracuje
s
(kopírování,
vkládání,
používá
Práce
s
myší,
dokumentem používání klávesnice.
Základní
funkce
přesouvání,…), textového editoru.
Ukládání
informací,
složek
a
různé možnosti (tlačítko myši, tvorba
dokumentů.
kláves. kratky)
samostatně vytvořit TEXTOVÝ EDITOR
editoru
libovolný Základní
funkce
textového editoru
- upravuje vlastnosti textu, stránky, Tvorba textu, základní
dokumentu
typografická pravidla
- zařazuje vhodně do textu další obOdstavec, tabulátory,
jekty - kliparty, obrázky, automatické
odrážky
tvary, textová pole,
Vkládání obrázku a
WordArt, tabulky, apod.
- uplatňuje základní estetická a typo- tabulek
grafická pravidla pro práci s textem a Alternativní ovládání
obrazem
funkcí,
klávesové
- používá informace z různých infor- zkratky
mačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
- zpracuje a prezentuje na uživatelJe schopen
v textovém
dokument
143
Cizí jazyk (klávesnice)
Vv
MEV
–
rozvíjí
komunikační
schopnost,
stylizaci
psaného a mluveného
textu
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
PREZENTAČNÍ
PROGRAM
Výtvarná výchova
ské úrovni informace v textové formě
Je schopen samostatně vytvořit
libovolnou prezentaci ve spolupráci
s textovým editorem, grafickým edi- Základní
programu
torem
Český jazyk
funkce Hudební výchova
PT – OSV
-do prezentace vkládá animace, pře- Tvorba a zpracování
-rozvíjí
základní
chody snímků, vlastní pozadí, tlačítka prezentace
dovednosti
dobré
akcí, zvuk
komunikace
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
a k tomu příslušné
grafické a multimediální
vědomosti
formě
PT – MEV
rozvíjí
komunikační
schopnost, zvláště
při
veřejném
vystupování
a
stylizaci psaného
a
mluveného textu
Internet - orientuje se v okně
prohlížeče, najde řádek Adresa,
seznamuje se s funkcemi vyhledávací
stránky (seznam.cz, centrum.cz,
atlas.cz, …), vyhledává informace
podle klíčových slov, zadává vhodná
klíčová slova, sleduje hypertextové
odkazy, seznamuje se možností
stahování informací z internetu,
uvědomuje si psychologická a
sociální rizika práce s PC (omezené
možnosti
komunikace,
rizikové
skupiny, násilí, pornografie, …)
Používá e – mailovou adresu
INTERNET
A
ELEKTRONICKÁ POŠTA
EGS
Vyhledávání informací
MDV
E-mail
Seznamuje se s tabulkovým editorem TABULKOVÝ EDITOR
a možnostmi jeho využití
- grafická úprava tabulky
- jednoduché vzorce
144
OSV
ČJ klíčová slova
– význam, správný
tvar, jejich užití v
běžných kartotékách
(knihovny)
PT – MKV
EV
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
- grafy a porovnání dat
Ovládá práci s grafickým editorem a
využívá vhodných aplikací
- je schopen upravit snímky získané
digitálním fotoaparátem či scannerem, retušovat je
ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH
FOTOGRAFIÍ
PT – MKV
EV
Charakteristika předmětu (9.roč.)
Předmět je zařazen jako povinně volitelný předmět s časovou dotací1 hodiny týdně v
9. ročníku. Navazuje na předmět Základy práce s počítačem z 6. ročníku. Žáci jsou v hodině
děleni do dvou skupin, výuka probíhá v odborné učebně školy. Obsahem je naplňování
očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Informatika stanovených RVP ZV.
Průřezová témata:
OSV - rozvoj schopností poznávání, kooperativní dovednosti, rozvoj kreativity,
sebepoznávání, komunikace.
EGS - informace napříč zeměmi a práce s nimi
MKV - kulturní diference, lidské vztahy, multikulturalita
ENV - lidské aktivity a problémy na Zemi, náš životní styl, prostředí a zdraví
MDV - ověřování informací, etický kodex, relevantnost informací, analýza textů,
prezentace
Obsah učiva:
Vývojové trendy informačních technologií, hodnota a relevance informací a
informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, internet, počítačová grafika,
rastrové a vektorové programy, vytváření tabulek, porovnávání dat, prezentace informací
(webové stránky, prezentační programy, multimédia), ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika.
Formy práce:
Nejdůležitější formou práce je výklad a samostatná práce žáků na PC řízená
vyučujícím. Dalšími metodami jsou: procvičování zadaných úkolů, pozorování, hodnocení,
činnosti spojené s vlastním tvůrčím vyjádřením.
145
Očekávané výstupy:
Žák ovládá práci s textovými i grafickými editory a využívá vhodných aplikací, uplatňuje
základní etická a typografická pravidla pro práci s textem, používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji, zpracuje a prezentuje na
uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
9. ročník
Výstupy
Učivo
Poznává úlohu informací a ÚVOD
informačních
INFORMATIKY
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
DO
činností a využívá moderních (opakování
a
informačních
prohloubení uč. z 6.r.)
a komunikačních technologií.
Respektuje
práva
duševnímu vlastnictví při
využívání softwaru.
Ukládá
složky a
informací,
Počítač – hardware a
k software
Operační
systém
Windows
vytváří ZÁKLADY PRÁCE
POČÍTAČEM
S
jednoduché dokumenty.
Pracuje
s
(kopírování,
vkládání,
používá
Práce
s
myší,
používání
klávesnice.
dokumentem
Základní
funkce
textového
editoru.
přesouvání,…),
Ukládání
informací,
složek
a
různé možnosti (tlačítko myši, tvorba
dokumentů.
kláves.zkratky)
samostatně vytvořit TEXTOVÝ EDITOR
editoru
libovolný Základní
funkce
textového editoru
- upravuje vlastnosti textu, stránky, Tvorba textu, základní
dokumentu
typografická pravidla
- zařazuje vhodně do textu další obOdstavec, tabulátory,
jekty - kliparty, obrázky, automatické
odrážky
tvary, textová pole,
Vkládání obrázku a
WordArt, tabulky, apod.
- uplatňuje základní estetická a typoJe schopen
v textovém
dokument
146
Cizí jazyk (klávesnice)
Vv
MEV
–
rozvíjí
komunikační
schopnost,
stylizaci
psaného a mluveného
textu
Výstupy
Učivo
grafická pravidla pro práci s textem a
obrazem
- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové formě
tabulek
Je schopen samostatně vytvořit
PREZENTAČNÍ
PROGRAM
libovolnou prezentaci ve spolupráci
s textovým editorem, grafickým editorem
-do prezentace vkládá animace, přechody snímků, vlastní pozadí, tlačítka
akcí, zvuk
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální
formě
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Alternativní ovládání
funkcí,
klávesové
zkratky
Základní
programu
Výtvarná výchova
Český jazyk
funkce Hudební výchova
PT – OSV
Tvorba a zpracování
-rozvíjí
základní
prezentace
dovednosti dobré
komunikace
a k tomu příslušné
vědomosti
PT – MEV
rozvíjí
komunikační
schopnost, zvláště
při
veřejném
vystupování
a
stylizaci psaného
a
mluveného textu
Seznamuje se s tabulkovým editorem TABULKOVÝ EDITOR
a možnostmi jeho využití
- grafická úprava tabulky
- jednoduché vzorce
- grafy a porovnání dat
PT – MKV
EV
Ovládá práci s grafickým editorem a ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH
využívá vhodných aplikací
FOTOGRAFIÍ
- je schopen upravit snímky získané
digitálním
fotoaparátem
či
scannerem, retušovat je
PT – MKV
EV
Internet - orientuje se v okně INTERNET
147
A
EGS
Výstupy
Učivo
prohlížeče, najde řádek Adresa, ELEKTRONICKÁ POŠTA
seznamuje se s funkcemi vyhledávací Vyhledávání informací
stránky (seznam.cz, centrum.cz,
atlas.cz, …),vyhledává informace E-mail
podle klíčových slov, zadává vhodná
klíčová slova, sleduje hypertextové
odkazy, seznamuje se možností
stahování informací z internetu,
uvědomuje si psychologická a
sociální rizika práce s PC (omezené
možnosti
komunikace,
rizikové
skupiny, násilí, pornografie, …)
Používá e – mailovou adresu
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV
MDV
ČJ klíčová slova –
význam, správný tvar,
jejich užití v běžných
kartotékách
(knihovny)
PT – MKV
EV
Dějepis
Charakteristika
Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován ve všech
ročnících 2.stupně základní školy 2 hodiny týdně. Zájemci o historii mají možnost
navštěvovat dějepisný seminář jako volitelný předmět se stejnou časovou dotací tj. 2 hodiny
týdně.
Obsahem dějepisu je naplňování očekávaných výstupů stanovených RVP. Žáci a
žákyně jsou vedeni tak, aby dosahovali klíčových kompetencí. Slouží tomu učivo období
pravěku a starověku v 6.ročníku, středověku v 7.ročníku, novověku v 8.ročníku a
nejnovějších dějin v 9.ročníku.
Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti,
především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů,
skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu
naší současnosti. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které
umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Formy výuky: Ve třídě jsou uplatňovány různé typy vyučovací hodiny – smíšená,
opakovací, procvičovací, poskytující nové učivo. Na škole jsou využívány rozhlas, nástěnky
a panely na chodbách k připomenutí významných historických výročích, k informování o
projektech a soutěžích. Škola spolupracuje s muzeem a galerií, s archívem a knihovnou,
pořádá vycházky do okolí a exkurze, navštěvuje filmová a divadelní představení s
historickou tematikou.
Volba vyučovacích metod závisí na obsahu historické látky, na věkové vyspělosti dětí,
na schopnosti dětí aktivně se podílet na výuce a samostatně si osvojovat dějepisné poznatky.
Jsou využívány metody individuální a skupinové samostatné práce s textovým a obrazovým
148
materiálem, s mapou, s grafem a diagramem, se statistickými údaji atd. Přihlíží se k
metodám historické vědy. Žáci a žákyně vypracovávají referáty, ročníkové práce a zapojují
se do projektů. Uplatňuje se kombinace metod.
6. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
Úvodem
vysvětlí
smysl
historického
zkoumání, pokusí se uvést příklad
potřebnosti, výhodnosti dějepisných
znalostí, ale i příklad toho, jak se
lidstvo často zdějin poučit nedokáže,
dá příklad historických pramenů,
podle možnosti přinese některý
konkrétní (staré mince, listiny
apod.), orientuje se na časové ose:
rozliší pojmy rok, století, tisíciletí,
počítání před naším letopočtem a
našeho letopočtu, doplní údaje do
prázdné
časové
přímky,
z vypracované
přímky
vyčte
základní údaje
OSV
–
rozvoj
schopností poznávání
objasní dvě varianty vzniku člověka Jak vznikl člověk
– stvoření podle bible a Darwinovu člověk zručný, vzpřímený,
vývojovou teorii, vyjmenuje ve rozumný, dnešního typu
správném pořadí vývojové stupně
člověka
a
uvede
hlavní
charakteristiku jednotlivých typů, na
časové přímce znázorní (dle údajů,
ne zpaměti) dobu jejich existence,
uvede příklad naleziště na našem
území
OSV
ENV
MV Kritické čtení
z časové přímky vyčte, uvede
a)
základní
časové
mezníky
jednotlivých období
b) závěr o nerovnoměrnosti vývoje
v různých částech světa (časové
mezníky
nejsou
určeny
pro
memorování), opíše život člověka
v paleolitu, u dalších období uvádí,
v čem se podoba a kvalita života
měnila ve srovnání s předchozími
obdobími, popíše především pravěké
M
Př
Z
Lidská společnost v pravěku EGS
(starší
doba
kamenná,
mladší a pozdní doba
kamenná, doba bronzová a
železná )
způsob
obživy,
výroba
nástrojů, život v tlupě,
myšlení, umění
ENV Kulturní krajina
149
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
zemědělství a způsoby zpracování a
využití prvních kovů, popíše i další
technologie – textilní výrobu, výrobu
keramiky, změny ve zpracování
kamene, stavitelství
vysvětlí změny ve společnosti
provázející vývoj, uvede příklady
archeologických kultur na našem
území, blíže popíše především
keltské osídlení
Z
pomocí časové přímky zjistí základní První státy časové údaje, zasadí období prvních oblasti
Mezopotámie,
států do kontextu světového vývoje, Egypta, Indie a Číny
porovná vývoj těchto oblastí
s vývojem u nás
vysvětlí rychlejší vývoj těchto
oblastí na základě popisu přírodních
podmínek, ukáže oblasti prvních
států na mapě a uvede základní
zeměpisné údaje, tj. světadíl, názvy
velkých řek, dnešní státy v těchto
lokalitách, vysvětlí pojem stát a jeho
funkci, a to tak, že:
a) uvede konkrétní panovníkovy
pravomoci
b) vyjmenuje strukturu obyvatel na
příkladu jednoho státu (např.
Egypta), dá příklady památek nebo
objevů a základů věd pocházejících
z jednotlivých oblastí prvních států,
naopak dokáže roztřídit tyto přínosy
civilizaci podle jednotlivých států,
ocení především vynález písma
ENV Kulturní krajina
OSV
MV
EGS
VDO
pomocí časové přímky zjistí základní Antika
časové údaje, porovná vývoj antické
oblasti s vývojem u nás, na základě
časové přímky o dějinách Řecka a
Říma dokáže, že dějiny obou států
probíhaly souběžně
Jsme Evropané
na mapě prokáže základní orientaci
(Balkánský poloostrov – Řecko –
Peloponés, Mykény, Atény, Kréta,
Egejské moře, Malá Asie apod.).
MDV kritické čtení
VDO
občan
jako
odpovědný
člen
společnosti,
Řecko
Trójská válka Odysseova
dobrodružství
životě v Aténách a Spartě
150
Z
F
Př
Literatura
M
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
popíše přírodní podmínky, vypráví o Řecko – perské války
jednotlivých etapách řeckých dějin, Peloponéská válka
porovnává státní zřízení Atén a Alexandr Makedonský
Sparty, uvede názor na přednosti či
nedostatky, uvede příklady, v čem
byl v oblasti kultury přínos Řecka
pro civilizaci, v příkladech dokáže
uvádět i konkrétní jména.
volební systémy,
principy demokracie.
EGS vztahy mezi
kulturami
Vv, literatura
Z
M
F
na mapě prokáže základní orientaci
popíše přírodní podmínky Itálie,
vyjmenuje a na mapě ukáže osídlení
Itálie kromě Italiků na poč. 1.
tisíciletí př. n. l. (Etruskové, později
Řekové), vypráví pověst o založení
Říma, vypráví o jednotlivých
etapách římských dějin,
popíše
systém republiky
Řím
Apeninský poloostrov Řím, Tiber, Pád – nížina,
Sicílie, Středomoří apod.
Začátek
republiky
Spartakovo povstání
Války s Kartágem
Caesar a konec republiky
Vznik císařství
Krize císařství, pokusy o
vysvětlí vznik křesťanství, souvislost řešení,
zánik
říše
s
judaismem
a
vývoj
od západořímské
pronásledování křesťanů po uznání
za státní náboženství.
uvede příklady přínosu římské
kultury pro civilizaci, dokáže uvést i
konkrétní jména
uvede příklady činů některých císařů
MDV kritické čtení
VDO
rovnocennost
všech
etnických
skupin
a
kultur,
respektování,
lidská
práva,tolerance, lidská
solidarita
EGS
Vv literatura
Z
Průběžně:
dokáže získat z různých zdrojů další
informace k probíranému učivu,
zpracovat je a prezentovat ostatním
(referáty, aktuality). Zpočátku stačí
kvalitní přečtení i jen vybraného
textu, časem přechod k interpretaci
alespoň zčásti vlastními slovy podle
poznámek
do sešitu si podle vedení dokáže
zapisovat i vlastní poznámky, dále
vpisovat či vlepovat informace
k učivu získané jinde
vypracovává si postupně
svůj
systém učení se dějepisu jako
novému předmětu
MDV kritické čtení
OSV
kooperace,
sebeorganizace
MKV
151
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
přispívá k práci menší skupiny,
spolupracuje s ostatními při řešení
úkolů
rozvíjí souvislý ústní projev
7. ročník
Výstupy
Žák
Zrod středověké Evropy:
objasňuje úlohu Hunů, na mapě Stěhování národů
ukazuje pravlast Slovanů, vysvětluje
jejich rozdělení na západní, východní
a jižní, u každé skupiny uvádí příklad
dnešních národů, ví, že Češi patří Byzantská říše
k západním Slovanům
chápe, že jde o pokračování antické
kulturní tradice (návaznost na
východořímskou říši), uvádí příklady
byzantského
kulturního
slohu,
objasňuje podstatu lenního systému,
vysvětluje úlohu křesťanství ve
sjednocovacím
procesu,
uvádí
příklady jeho kulturního přínosu,
podává důkazy o významu osobnosti
Karla Velikého, rozdělení říše dává
do geografické souvislosti s dnešní
Francií a Německem, popisuje
okolnosti vzniku islámu, jednoho
z největších světových náboženství,
objasňuje jeho základní termíny,
Franská říše
nejvýznamnější
z barbarských germánských
říší.
Odvození
feudalismus
OSV
VDO
rozvoj
kritického
myšlení,
spravedlnost, empatie
Z
Pč, Vv (zhotovení
replik
husitských
zbraní)
Hv chorál
pojmu EGS
ZSV
integrace
Arabská říše
uvádí příklady vyspělé arabské
kultury, popisuje životní styl Normané
Normanů, výborných mořeplavců,
jejich výboje dává do souvislosti se
vznikem sjednocené Francie a Anglie
(seznamuje
se
s
Vilémem Shrnutí
Dobyvatelem
a
jeho
úlohou
v Anglii), orientuje se na mapě,
sestavuje
např.
jednoduchou
schematickou „mapu“ na magnetické
152
Př (anatomie)
evropská
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
tabuli nebo jednoduchý náčrtek
respektující základní zeměpisnou
orientaci,
popisuje život Slovanů v době jejich Sámova říše
příchodu k nám, podává důkazy, že
nepřišli do země „nedotčené rádlem“
(viz dřívější osídlení),
OSV
EGS
shromažďuje základní údaje o
Sámovi, o úloze kmenového svazu
Z
v obranných bojích,
ZSV
hodnotí význam Velkomoravské říše Velkomoravská říše
a) politický (první ranná podoba
státu na našem území, odolávání
vnějším tlakům východofranské
říše),
b) kulturní (křesťanská mise
Konstantina
a
Metoděje),
vyjmenovává
v chronologickém
pořadí hlavní představitele (Mojmír,
Rostislav, Svatopluk)
vysvětluje příčiny zániku říše,
rozlišuje počátky státu podle pověstí Vznik českého státu
a historicky prokázané skutečnosti,
srovnáním dává do souvislosti
události na Velké Moravě a
v Čechách, vyjmenovává hlavní
osobnosti konce 9. a celého 10.
století, u každé uvádí její přínos či
událost spojenou s jejím jménem.
zamýšlí se nad vyvražděním
Slavníkovců – kladný či záporný čin
(obdobný problém se zavražděním
knížete Václava), udává příklady
románské kultury, hlavně ve
stavitelství,
popisuje
kulturu
„všedního dne“, konkr. dvojpolní
zemědělský
systém,
život
a
povinnosti poddaných v porovnání se
strukturou vlastníků půdy,
153
Výstupy
Učivo
srovnáním časových údajů zjišťuje
přibližnou souběžnost s počátky
Českého státu, vysvětluje zvláštní
podobu říše římské, popisuje její
přibližný rozsah.
Dokončení raně středověké
mapy z tematického celku
„Zrod středověké Evropy“
Vztahy k sousedním zemím:
Svatá říše římská, Polsko,
Kyjevská Rus, Uhry
Slovensko jako součást
bývalé V. Moravy zařazení
do nově vzniklých Uher.
vyjmenovává
v chronologickém
pořadí
vybrané
osobnosti
přemyslovských knížat a králů, ke
každé uvádí hlavní události spojené
s jejich vládou, hlavní pozornost
soustřeďuje na tzv. „poslední
Přemyslovce“,
dává
příklady
proměnlivého vztahu k římské říši –
jak příklady posilování suverenity,
tak jejího oslabování.
Český stát v 11. – 13. století
Pohled do světa:
města královská, poddanská,
věnná, horní, privilegia,
cechy atd.
objasňuje pokrok v zemědělství –
kolonizace, trojpolní systém – a dává
ho do souvislosti s rozvojem
obchodu a vznikem měst.
vysvětluje pojmy spojené s městy
vysvětluje vztah pojmů křesťanství,
katolická a pravoslavná církev,
rozlišuje vztahy mezi světskou mocí
a papežem (mocenské spory)
v katolické církvi a světskou mocí a
patriarchou
(podřízenost
císaři)
v pravoslavné církvi,
Rozdělení církve
Křížové výpravy - příčiny a
motivy, křesťanská morálka,
Magna charta, Velká listina
svobod v Anglii
vyjmenovává
v chronologickém Český stát za Lucemburků
pořadí všechny Lucemburky na
českém trůnu, hodnotí na základě
Karel IV., rozvoj státu
konkrétních údajů jejich vládu,
sestavuje
přehlednou
strukturu
feudální společnosti, vysvětluje
rozpory
mezi
jednotlivými
skupinami a dokládá, proč se
nespokojenost všech obrací proti
154
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
církvi,
popisuje typickou gotickou stavbu,
uvádí její hlavní znaky, jmenuje
příklad gotické stavby v nejbližším
regionu
Gotická kultura
popisuje strukturu univerzity
uvádí příklad česky psané literatury,
jméno některého z umělců.
Pohled do světa
Jan Lucemburský, stoletá
válka
Jana z Arku
objasňuje
nepořádky
v církvi, Husitství
v návaznosti na to vysvětluje Husovy
reformní myšlenky,
Jan Hus
popisuje události spojené s Husem a
kostnickým koncilem, vyjmenovává
body jejich společného programu, husité (názorové rozdělení)
shromažďuje poznatky o válkách
s křižáky, o husitském vojenství a
pokouší se odpovědět na otázku
„Proč husité vyhrávali ?“, chápe
vývoj a výsledky husitského hnutí ,
uvádí
základní
myšlenky
P.
Chelčického,
porovnává
je Jednota bratrská
s husitským programem,
hodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, Český
stát
za
Jiřího
vysvětluje pojem „král dvojího lidu“, z Poděbrad a Jagellonců
popisuje jeho spory s papežem a
úmysl vytvořit mírový svazek
evropských panovníků,
vysvětluje
pojem
„stavovská Pohled do světa :
monarchie“, popisuje vnitřní spory
mezi šlechtou a městy za vlády
Jagellonců, uvádí oba jagellonské
panovník,
uvádí
příklad
stavby
(vladislavské) gotiky,
pozdní
155
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
popisuje při práci s mapou objevné
plavby mořeplavců, uvádí příčiny a
důsledky těchto objevů, objasňuje
vztah kolonie a jejího vlastníka,
posuzuje tento vztah z morálního
hlediska,
objasňuje
souvislost
renesance
s antikou,
popisuje
typickou renesanční stavbu, uvádí
hlavní osobnosti, vysvětluje podstatu
humanismu.
Objevné plavby
Kolumbus, Vasco da Gama,
Magalhaes
Renesance, humanismus
vysvětluje, jak obchod s Amerikou 1. Svět v 16. století
změnil světové obchodní centrum
v Evropě ( úloha západní Evropy –
rozvoj obchodu a výroby, tj.
Manufaktury ), popisuje poměry ve
Španělsku, „říši, nad kterou slunce
nezapadá“, rozpory Španělska a
Nizozemí, dokládá mocnou pozici
Habsburků v Evropě (rakouská a
španělská větev), objasňuje vliv
tureckého nebezpečí na evropské
dění, zejména na střední Evropu (viz
dále habsburská monarchie).
orientuje se v nově vzniklé
náboženské
situaci
v Evropě
vysvětluje
pojmy
reformace,
protireformace, katolíci, evangelíci
(protestanti), křesťanství.
popisuje
okolnosti
Habsburků na český trůn,
nástupu 2. Habsburkové na českém
trůnu, vznik habsburské
jejich sporu monarchie
vysvětluje podstatu
s českými stavy (snaha H. o
absolutní monarchii a náboženské stavovské povstání 1618
důvody), na příkladu Obnoveného
zřízení zemského hodnotí výsledek
stoletého sporu
vysvětluje
příčiny
mocenského sporu,
tohoto 3. Třicetiletá válka
156
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
vyjmenovává hlavní válčící země na
obou stranách a jejich motivaci
k účasti ve válce, popisuje vojenství
této doby (složení vojsk, zbraně,
taktika), hodnotí výsledek války
(vestfálský mír).
Průběžně :
Informace vyhledává a využívá k
řešení daných problémů, u referátů,
aktualit se více odpoutává od
napsaného textu, ve vyprávěcích a
popisných pasážích se snaží o
souvislejší ústní projev, sešit se stává
běžnou pracovní pomůckou.
8. ročník
Výstupy
Žák
Svět ve 2. polovině 17. a OSV
stol.
–
nástup VDO
vysvětluje pojem vědecká revoluce v 18.
(rozvoj
kapitalistických
vztahů
17. stol., pokrokové myšlenky a
kritického myšlení)
objevy
vyjmenovává
podle
významných osob (Koperník atd.),
dává do souvislosti s rozvojem
racionality pojem osvícenství, uvádí
jeho hlavní pokrokové znaky, po a)
Pokrok,
porovnání
feudálního
a parlamentarismus:
kapitalistického systému
uvádí
–
konstituční
přednosti kapitalistické společnosti, Anglie
monarchie jako výsledek
na základě porovnání obou systémů anglické revoluce
zkoumá vývoj ve vybraných zemích, Vznik USA republika
vypráví o něm či popisuje základní s ústavou jako vzor
události
k následování
b) Absolutismus, obhajoba
feudalismu, avšak přesto
s modernizujícími prvky:
Francie
157
–
absolutismus
EGS
Z poloha států
Ov typy států
Cj reálie
F objevy
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Ludvíka
XIV.
(merkantilismus) Prusko –
militarismus, Fridrich I. a II.
Rusko – reformy Petra
Velikého, Kateřina II.
vyjmenovává
hlavní
důsledky České země po třicetileté
VDO - lidská
porážky českých stavů a třicetileté válce a období osvícenského práva, empatie)
války, blíže popisuje některou absolutismu
nevolnickou bouři,
Chodové, sedláci u Chlumce
Vv, Hv
popisuje typickou barokní stavbu,
uvádí představitele tohoto kulturního
směru,
Čj – literatura
vypráví o životě a díle J. A.
Z (putování
Komenského
JAK)
vysvětluje problém nástupu M.
Terezie na trůn, (pragmatická
sankce), uvádí příklady reforem
Marie Terezie a hodnotí jejich přínos,
uvádí a vysvětluje dvě základní Toleranční patent a patent o
zrušení
reformy Josefa II.
nevolnictví.
popisuje francouzskou společnost Velká francouzská revoluce
před revolucí, uvádí problémy, tj.
příčiny nespokojenosti – revoluce.
VDO
kritického
sestavuje základní osnovu průběhu
revolučních událostí a podle ní
vypráví,
hodnotí
myšlenky
Deklarace lidských a občanských
práv vzhledem k době vzniku (dnes
samozřejmé …), hodnotí výsledek
revoluce – vítězství, porážka?
Mezinárodní ohlas, vypráví o
Napoleonovi a jeho taženích.,
spravedlnost, empatie
popisuje typickou klasicistní stavbu, Klasicismus
uvádí představitele klasicismu a
jejich dílo,
EGS
myšlení,
ZSV práva
Z
Jsme Evropané
Vv, Hv
Cj reálie
158
rozvoj
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Z
na konkrétních příkladech dokazuje, Svět v první polovině 19. VDO
že průmyslová revoluce znamenala století
EGS
komplexní
změnu
společnosti,
ENV - změny živ.
hodnotí klady i zápory těchto změn,
prostředí
vysvětluje pojem kapitalismus volné
soutěže, liberalismus, uvádí důkazy
negativních stránek společnosti této
ZSV - práva
doby a v souvislosti s tím vyvozuje
obecný význam termínu socialismus
a rozlišuje jeho základní směry:
uvádí stručný přehled úspěchů utopický,
parlamentní,
národně osvobozeneckého hnutí.
revoluční marxismus.
na příkladu vybraných států popisuje
příčiny a výsledky revoluce 1848.
zjišťuje
průmyslová
centra
v Čechách, uvádí hlavní osobnosti a
jejich vynálezy, vysvětluje pojem
národní obrození, uvádí souvislost
s evropským vývojem a zvláštnosti
českého procesu, uvádí jména
národních buditelů a jejich konkrétní
přínos,
Nástup
průmyslové
revoluce, národní obrození a
revoluční rok 1848 v našich
zemích
OSV
VDO
ZSV
národní
vědomí, práva
Čj, Vv, Hv, Př, F
charakterizuje období romantismu.
porovnává příčiny a výsledky
revoluce 1848, vypráví o průběhu
revolučních událostí (především
v Praze),
uvádí hlavní znaky bachovského
absolutismu a příčinu jeho pádu,
národnostní otázka
vysvětluje, co se změnilo vznikem
Rakousko – Uherska, porovnává
výsledek s příčinami revoluce 1848 –
co vyřešeno, který problém trvá dál,
popisuje pokrok, který přinesla Svět ve druhé polovině 19.
technickovědecká revoluce, uvádí století
konkrétní
příklady
vynálezů,
z oblasti
nových
energetických elektřina a spalovací motor
zdrojů a jména významných
159
EGS
ENV
F - objevy
Př - ekologie
Z, ZSV
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
vynálezců,
objasňuje
pojem
monopolní období kapitalismu,
charakterizuje nejvýznamnější státy,
oblast Balkánu, hodnotí význam
občanské války v USA
popisuje neúspěšný průběh snah o Naše politika – snaha o
česko – německé vyrovnání (od česko – německé vyrovnání
fundamentálních článků), podává
důkazy
o
vyspělosti
české
společnosti
v oblasti
kulturní,
technicko-průmyslové (mj. výstava
1891) i politické (diferenciace
politického života – politické strany)
VDO
ZSV
Čj, Vv, Hv
(generace ND)
9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
Příčiny a průběh
rozlišuje skutečné příčiny války od světové války
záminky – sarajevského atentátu
na základě popisu vojenské taktiky a
vyjmenování
nových
zbraní
vysvětluje vojenský charakter války
– vleklá, poziční
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
první OSV
VDO
EGS
MDV
k 28.10.1918
relace
Z - zeměpisná poloha
států
popisuje události v Rusku vrcholící
říjnovou revolucí a vysvětluje jejich
vliv na ukončení války.
ZSV
vlast,
vlastenectví, principy
demokracie,
státní
správa, lidská práva
Ch - užití chlóru ve
válce
zdůvodňuje, v čem spočívala zásluha První světová válka a naše OSV
VDO
TGM o vznik ČS, uvádí další země
EGS
představitele odboje, vypráví o
MDV - relace k 8.5.
legiích a hodnotí jejich význam pro
1945, úloha médií –
vznik státu, zná datum 28. 10. 1918.
rozhlas, tiskoviny
160
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Z poloha států
ZSV lidská práva,
vztahy mezi lidmi,
zásady
lidského
soužití, vlastenectví
Čj
meziválečná
literatura
Cj - reálie
objasňuje charakter versailleského Svět po první světové válce
systému a problémy jeho fungování,
vyvozuje odlišnost demokracie a
totality, uvádí shody a rozdíly dvou
podob totality – komunismu ( na
příkladu Ruska – SSSR ) a fašismu
( na příkladu Itálie )
Vv, Hv interpretace
uměleckých projevů
vyjmenovává, popisuje symboly ČSR – nový stát v Evropě
nového státu, na příkladu politického
systému první republiky vysvětluje
fungování pluralitní demokracie,
popisuje, které problémy musel nový
stát řešit a jak se to podařilo :
vytváření hranic, řešení národnostní
otázky, hospodářství
OSV
VDO
EGS
MDV
relace
k 17.11., úloha médií
Z - poloha států
ZSV viz níže
uvádí
příčiny
a
důsledky Světová hospodářská krize
hospodářské
krize,
nachází
souvislost
mezi
hospodářským
vývojem a nástupem extrémních
politických sil, vysvětluje pojem
nacismus a uvádí jeho znaky,
popisuje situaci v 30. letech, krizi a
její
důsledky
na
dění
v
Německu,porovnává
nárůst
extrémních sil v Německu a
demokratický systém v ČSR,
popisuje politiku usmiřování, uvádí
konkrétní příklady a hodnotí
výsledek appeasmentu, hodnotí
dopad
Mnichova
1938
na
vnitropolitickou i evropskou situaci,
ZSV
–
principy
demokracie,
státní
správa, lidská práva,
vztahy mezi lidmi,
mezinárodní
spolupráce,
globalizace
ČSR – boj o záchranu OSV
demokracie a samostatnosti EGS
ENV
státu
MDV
Př, F, Ch – významné
objevy,
ochrana
životního prostředí
Druhá světová válka
161
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
porovnává politický systém 1. a 2.
republiky, chápe úlohu kultury v boji
proti fašismu,
přehledně popisuje vývoj válečných
operací, uvádí základní časové
mezníky a místa nejvýznamnějších
válečných operací, vyjmenovává
představitele tzv. silné trojky,
vysvětluje pojem protihitlerovská
koalice, její hlavní zásady a cíle,
uvádí hlavní body diplomatických
jednání na hlavních konferencích –
Teherán, Jalta, Postupim,
vysvětluje pojem Protektorát Čechy Ztráta samostatnosti
a Morava a vztah Čechů k novému
útvaru, orientuje se v domácím a
zahraničním odboj, popisuje jeho
činnost a uvádí stručně konkrétní
přínos vybraných osobností odboje
v souvislosti s konkrétními místy,
akcemi, na základě staletého
historického vývoje objasňuje rozdíl
ve vztahu Slováků k jejich státu,
sleduje vývoj změny tohoto vztahu
až po vznik odboje a povstání,
vysvětluje, proč dochází po roce Rozpory mezi velmocemi
1945 k rozporu mezi bývalými (1945 – 1949 )
spojenci, na konkrétních příkladech
dokumentuje tyto rozpory.
vyjmenovává změny, které nastaly ČSR po osvobození
v obnovené ČSR v důsledku války i omezená demokracie
světového vývoje, popisuje průběh
vnitropolitického zápasu, který končí
únorovými událostmi v roce 1948,
shromažďuje znaky charakterizující Studená válka
pojem studená válka, uvádí příklady
rozpadu koloniálního systému a
vyvozuje vliv tohoto fenoménu na
světové dění, hodnotí význam
162
–
Výstupy
Učivo
Gorbačovovy politiky pro konec
studené války.
shromažďuje konkrétní důkazy pro ČSR pod vládou KSČ
označení vlády KSČ jako totalitní –
především události těsně po únoru
1948 a v 50. letech, srovnává
komunistický
totalitní
model
s modelem demokracie v západních
zemích, formuluje základní rozdíly,
hodnotí význam roku 1968 , na
základě popisu období normalizace
oceňuje význam disidentského hnutí
(uvádí příklady) vedoucího spolu
s mezinárodním vývojem k pádu
totalitního režimu,
podává důkazy kladného i záporného Závěrečné zamyšlení nad
vlivu rozvoje vědy a techniky v době dějinami a současností
po 2. světové válce do současnosti,
prezentuje svůj vlastní názor (úvahu)
na téma:V historii jsme objevili
spoustu problémů, rozporů, tragédií,
válek. Je současný svět již lepší,
poučilo se lidstvo z dějin? Jsou
některé nové problémy?
Průběžně v 8. a 9. ročníku :
získávání a využívání informací
z různých zdrojů uplatňuje v náležité
prezentaci formou referátů, aktualit a
školních rozhlasových relací, dokáže
si samostatně připravit poznámky, ať
z textu nebo z ústního výkladu,
využívá jich pro náležitý souvislý
výklad,
popis
či
vyprávění,
prokazuje orientaci v základních
událostech národních dějin, poznává
typické stavby či stavební prvky
těchto stavebních slohů: románský,
gotický, renesanční, barokní
163
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Základy společenských věd
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Základy společenských věd je zařazen samostatně v 6. - 9. třídě v
hodinové dotaci 1 hodina týdně. Vznikl spojením předmětů Rodinná výchova a Občanská
výchova.
Výuka probíhá v běžné třídě, často ve třídě vybavené projektorem.
Obsah se spirálově opakuje a prohlubuje.
6.ročník – rodina, škola, domov, vlast, lidská práva, osobnost, osobní bezpečí, péče o
zdraví, zdravá výživa, zneužívání návykových látek
7.ročník – lidé kolem nás, kultura, přírodní a kulturní bohatství, majetek, řízení
společnosti, svět kolem nás, lidská práva, rodina, zdravá výživa, zdraví, zneužívání
návykových látek, osobní bezpečí, sexuální výchova
8.ročník – osobnost, psychika, sociální kontakty, hospodaření, práva, rodina, zdraví a
nemoc, zdravá výživa, prevence zneužívání návykových látek, osobní bezpečí, sexuální
výchova
9.ročník – občan,právo, právní ochrana, práce, rodina a zákony, hospodaření, globální
svět,životní perspektivy, rodina, péče o duševní zdraví, zdravá výživa, prevence zneužívání
návykových látek, osobní bezpečí, sexuální výchova.
Připomínání svátků a lidových tradic.
Formy práce: výklad, rozhovor, skupinová práce, besedy, exkurze, využití PC, práce s
tiskem, samostatné práce, referáty. Některá témata jsou realizována formou krátkodobých
projektů.
Výchovné a vzdělávací strategie
Směřuje žáky k orientaci v životě a celistvosti jeho chápání. Žáci poznávají složitosti
světa kolem sebe, učí se sebepoznávání, porovnávají se, učí se sebekritice, komunikaci,
asertivitě a toleranci vůči okolí. Důraz je kladen na komunikaci a umění vyjádřit se a
porovnávat životní situace s vlastní zkušeností. Řeší problémové situace.
Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu 6. - 9. ročníku cíle všech
průřezových témat.
6. ročník
Výstupy
chápe postavení rodiny v dnešní
společnosti, seznámí se s funkcemi
rodiny, ví, za jakých podmínek
uzavřít
manželství,
porozumí
významu
komunikace
mezi
Učivo
Rodinný život
rodina
postavení muže a ženy
příbuzenské vztahy
manželství
164
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
HV ukolébavky
Čj přirovnání, příběhy
z liter.děl a básně o
rodině,kamarádech
VV
estet.výchova,
Výstupy
vrstevníky,
porozumí
lidských hodnot,
Učivo
významu děti
typy rodin
rodokmen
kamarádství
přátelství
láska
komunikace v rodině a
mimo ni.
chová úctu k druhému člověku,
chápe důležitost lidské solidarity,
objasní potřebu tolerance ve
společnosti, porozumí vazbě mezi
zdravím a nemocí, otázky
prevence,
Osobnost
duševní a tělesné zdraví
rovnost a nerovnost
solidarita,
pomoc lidem v nouzi
rozpozná situace ohrožující jeho
bezpečnost a umí se patřičně chovat,
uplatňuje pravidla bezpečnosti v
silničním provozu,
zvládá modely chování v případě
šikanování, týrání,zneužívání,
samostaně
vyhledává
služby
specializované pomoci, rozpozná,
kdy člověk potřebuje pomoc druhého
člověka,
Osobní bezpečí
Způsoby
chování
v
krizových situacích,
způsoby chování při pobytu
v různých prostředí,
Dětská krizová centra
linky důvěry
tel.čísla hasičů, policie,
nemocnice
chápe
potřebu
odpočinku
pro Péče
o
165
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
obrazy s námětem
lásky
D
rodin.
vztahy
významných
osobností
Př
vývoj
člověka,květomluva
M kapesné
D vývoj člověka
Př lidské rasy, hygiena
OSV Sebepoznání a
sebepojetí,
seberegulace
a
sebeorganizace,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace,
řešení
konfliktů,
odpovědnost,
spolehlivost,
spravedlnost,
respektování.
MKV
jedinečnost
každého člověka a
jeho indiv. zvláštnosti,
člověk jako nedílná
jednota těles. i dušev.
stránky,
udržovat
tolerantní vztahy a
rozvíjet spolupráce s
jinými lidmi
zdraví,osobní Př
fyziologie
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
organismus a umí ho zařadit do
svého režimu dne, uplatňuje osobní a
intimní hygienu s ohledem na
zdravotní rizika,
hygiena, režim dne
osobní hygiena
intimní hygiena
odívání¨
režim dne
volný čas
vybraných
soustav
zdravověda
VV estet. výchova
Ch,F,Pč
struktura
látek
rozlišuje mezi zdravými a méně
zdravými potravinami, uvědomuje si
důležitost pravidelnosti a zásad
stravování, dokáže vybrat správné
potraviny pro sestavování jídelníčku,
Zdravá výživa
vliv výživy na zdravotní stav
lidí,
výživová hodnota potravin,
způsoby
technologie
zpracování potravin,
sestavování jídelníčku,
pitný režim
Z původ
Př pochutiny
D mořeplavci
Př působení bakterií a
ochrana před nimi
Ch chemické děje a
látky v potravinách
Hv píseň Co jsem měl
dnes k obědu
MDV rozdíl mezi
reklamou a zprávou,
vliv
médií
na
každodenní život
vysvětlí tělesné změny v dopívání,
Sexuální výchova
Př
anatomie
rozliší rozdíly mezi jednotlivými proměny člověka v období fyziologie
úrovněmi lásky,
dospívání,
vztahy mezi chlapci a
dívkami,
sexuální
zneužívání
pedofilie
rozdělí základní typy návykových
látek, uvede zdravotní rizika spojená
s kouřením, alkoholem a drogami,
používá
způsoby
odmítání
návykových látek,
vysvětlí zdravotní a sociální rizika
spojená s hrami na počítači a hracími
automaty,
Prevence
zneužívání
návykových látek
pozitivní životní cíle a
hodnoty,
alkoholismus,
kouření,
počítače,
propagace
tabákových
výrobků a alkoholu formou
reklamy,
modelové situace zaměřené
na nácvik způsobu odmítání,
centra odborné pomoci
zná práva a povinnosti žáků ve škole, Život ve škole
uplatňuje vhodné způsoby chování a škola – základ života,
komunikace v různých životních pravidla,
166
a
Př zdravotní problémy
Z oblasti pěstování
Ch chemické látky
MDV rozdíl mezi
reklamou a zprávou –
vliv
médií
na
každodenní život
Čj přeřeknutí učitelů a
žáků
D povinná školní
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
situacích, případné konflikty se umění učit se,
spolužáky se učí řešit nenásilným práva a povinnosti žáků
způsobem, chápe úlohu vzdělání v
životě
člověka,
rozpoznává
netolerantní postoje lidí,
docházka
Z
Země
„třetího
světa“ a jejich škola
Vv,Hv
VDO
Občanská
společnost a škola
zná, kde jsou důležité instituce
regionu, chová úctu k místním
tradicím a významným svátkům
dokáže popsat město a orientovat se
v něm,
Domov
místo,kde žijeme,
obec,
obecní zřízení,
životní prostředí
D pověsti z našeho
okolí
Čj,Vv,Hv – díla z
našeho okolí
Z určování poloh obcí
Čj velká a malá
písmena úřadů
VDO
Občanská
společnost a škola
prohlubuje lásku k zemi, váží si
kulturních památek jako odkazu
našich předků, zná lidové zvyky,
tradice, státní svátky našeho státu,
seznamuje se s hlavním městem jako
důležitým centrem dění, učí se znát
státní symboly a jejich význam,
rozlišuje projevy vlastenectví od
projevů nacionalismu
Má vlast
Z atlas – kraje, vlajky
život v regionech
okolních zemí
kolik řečí znáš
Čj Staré české pověsti,
státní symboly
přirovnání – Praha
ČR – demokratický právní stověžatá,...
stát,
D
první
český
významné osobnosti,
prezident, vznik ČR
Praha
VDO Občan,občanská
společnost a stát,
demokratické
volby.Princip
demokracie
jako
formy
vlády
a
způsobu rozhodování
EGS zvyky a tradice
národů Evropy – naše
vlast a Evropa
7. ročník
Výstupy
uvědomují si, co vše působí na
formování osobnosti, rozpoznávají
negativní vlivy, volí vhodný způsob
komunikace,
Učivo
Život mezi lidmi
Lidi
Rodina
Škola
Vrstevníci
167
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Čj
pojmy
společnost,socializace,
práce se slovníkem
cizích slov
D
kasty,třídy
ve
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Komunikace, média
společnosti
Pč, Z rasy
cizí jazyk – členové
rodin
F zákon akce a reakce
OSV mezilid.vztahy,
komunikace,
kooperace,
řešení
problémů
a
rozhodovací
schopnosti-hodnoty,
postoje,
etika,
mezilidské vztahy
vysvětlí pojem, kultura, umění,
móda, krása, kýč, seznámí se s
nejvýznamějšími
náboženskými
systémy, objasní potřebu tolerance
ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy,
způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k
menšinám
Člověk a kultura
Kultura
Umění
Víra,náboženství
Slušnost
D umění a náboženství
dávných civilizací
Čj-literatura dávných
civilizací
F
Z
kulturní
krajina,kroje,tradice
cizí jazyky
EGS zvyky a tradice
národů Evropy
oceňují krásy naší země, učí se
ochraně životního prostředí,
seznámí se se zajímavostmi naší
vlasti
prohlubují vztah k naší zemi,
Přírodní a kulturní bohatství D historické styly
Krásy naší země
Př národní parky,
Ochrana
životního
a
kulturního bohatství
učí se rozlišovat důležité potřeby,
Majetek v našem životě
učí se respektovat cizí majetek, Naše potřeby
chránit svůj, učí se vyvarovat Majetek a vlastnictví
nadměrného konzumu, učí se
skromnosti,
D-vývoj
peněz,
znárodňování
Čj-pohádky (dobro a
zlo)
seznamují se s různými způsoby
podílení se na veřejném životě,
obhajují principy demokracie,
respektují odlišné názory,
seznamují se s volebním právem,
Čj literatura
D
formy
řízení
státu,státní
symboly
ČR
Z kraje
VDO Občan, občanská
společnost
a
stát,
principy demokracie
Řízení společnosti
Stát
Cesta k demokracii
Volby
Začlenění do veřejného
života
168
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
uvědomují si potřebu spolupráce
mezi zeměmi, zajímají se o dění ve
světě, vnímají rozdíly mezi občany
jednotlivých
zemí,
správně
používají telefonní linky tísňového
volání, seznámí se se státy EU
Svět kolem nás
Spolupráce
se
zeměmi
Evropy
Tolerance
k
národ.
menšinám
Nadnárodní organizace
Ochrana
obyvatel
za
mimořádných událostí,
Z země EU
D významní panovníci
M převody jednotek,%
Čj
cizí
slova
(rasismus,tolerance,...)
EGS
Objevujeme
Evropu a svět-Evropa a
svět nás zajímá
MKV
uplatňují
lidská
práva
v
reál.situacích, posuzují svá vlastní
práva a práva jiných, rozpoznávají
porušování svobody, naslouchají
hlasu svědomí, řídí se jím,
Lidská práva
Rovnost a nerovnost
Svoboda a autorita
Morálka a mravnost
Všeobecná
deklarace
lidských práv
Čj (bajky, literatura)
D
MKV
kulturní
diference-Lidské
vztahy, etnický původ,
principy sociál.smíru a
solidarity
porozumí právům a povinnostem Rodina
členů rodiny, vnímá pocity jistoty, Práva,povinnosti členů
bezpečí a klidu v rodině,
Rodina,domov
Komunikace v rodině
Bydlení
Př dorozumívání zvířat
M geom-plán bytu
Z,D obydlí
Pč stolování
porozumí hodnotě zdraví, chápe
pocity a potřeby postižených lidí,
poznává sám sebe, seznamuje se s
ochranou proti infekčním nemocem,
Klíče ke zdraví
Zdraví,nemoc
Infekční nemoci
Postižení lidé
Př
hmyz,parazitipřenos nemocí
D nemoci(mor,...)
Z mapa(místa s Během
Terryho Foxe)
OSV sebepoznání a
sebepojetí,
psychohygiena,
poznávání
lidí,
mezilidské vztahy
porozumí nástrahám v životě,
uvědomují si situace nebezpečné
pro naše psychické i fyzické zdraví
hledají možnosti prevence,
Osobní bezpečí
Nebezpečná situace
Vrstevníci a násilí
Bezpečné
sportování
a
bezpečnost
silničního
provozu
Čj příběhy přátelství
D, Z Olympijské hry,
symboly
OSV poznávání lidí,
mezilidské
vztahy,
komunikace
169
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Osobnost
Co už je za mnou
Kde právě jsem
Kam jdu
Jak se znám
Co chci
Co jsem
Co mohu
Čj citáty
Vv významní malíři
OSV
osobnostní,
sociální,
morální
rozvoj
8. ročník
Žáci
si uvědomují vývojové změny
organismu,
působí
na
sebe
(sebevýchova),
připomínají
si
charakteristické znaky dospívání
(puberty), poznávají sami sebe
poznávají své schopnosti,
seznamují se s pojmem kreativita,
porozumí
vzniku,
závislosti, Zneužívání návykových látek D, Čj, M, Vv
účinkům drog, jejich vlivu a Drogy - nejčastěji používané,
záludnosti v působení na lidský účinky
organismus,
Doping
Závislost
učí se přiměřeně vyjadřovat,
seznamují se s nejvhodnějšími
způsoby řešení konfliktů,
zná termín asertivní jednání – učí se
tak jednat
uvědomují si propojenost tělesné a
duševní stránky, učí se zvládat
stresové situace, upevňují si
pravidla zdravého života,
Člověk v sociálních vztazích
Umím
se
přiměřeně
prosazovat
Zvládnu i náročné životní
situace
Umím žít zdravě
Čj přísloví, monolog,
dialog
Př chování zvířat
F
MKV
jedinečnost
každého
člověka,
tolerantní
vztahy,
odlišnost
lidí,
multikulturalita,
princip
sociálního
smíru a solidarity
seznamují
se
s některými,
základními ekonomickými pojmy a
porozumí jim, pozorují ekonomické
jevy v praktickém životě, učí se
vhodně komunikovat s prodavači a
formulují své požadavky, při nákupu
zboží se učí zvažovat cenu a kvalitu,
seznámí se s odvětvími národního
hospodářství, nástrojů placení a
Hospodaření
Ekonomika domácnosti
Rozpočet rodiny
Rozpočet
Banky a jejich služby, úrok
Čj
Nobelova
Pulizerova cena
170
a
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
fungováním trhu
chápe vliv nabídky a poptávky,
tvorbu ceny
vysvětlí význam úroku,
seznamují se se základními pojmy
oblasti práva, dbají na dodržování
právních a etických norem,
uvědomují si potřebu dodržování
pravidel pro fungování společnosti,
seznamují se s Ústavou ČR, s
významem Parlamentu ČR, se
soustavou soudů ČR, upevňují si
své znalosti o základních lidských
právech a povinnostech, rozlišují
hlavní principy levicových a
pravicových stran, seznamují se
s orgány EU a jejich funkcemi,
Právní minimum
Z státy EU
Právo
D
vývoj
práva,
Ústava
diktatura,demokracie
Moc zákonodárná,výkonná a VDO
občanská
soudní
společnost a škola,
Základní práva a svobody
občan
a
stát,
Politika
demokratické volby,
Právo v Evropě
principy demokracie
EGS naše vlast a
Evropa
porozumí vývoji a struktuře rodiny, Rodina
Čj
chápou předpoklady dobrého soužití Faktory ovlivňující stabilitu Vv, cizí jazyk
v rodině,
rodiny
Hledání ideálu
Sňatek
Neshody v manželství
porozumí procesu vzniku nemoci a
jejího vlivu na naše chování a
jednání, vymezují si stanovisko
k alternativním způsobům léčení a
k prevenci civilizačních chorob,
rozlišují
(ne)podstatné
prvky
léčebného režimu se zaměřením na
stravování a podávání léků u
nemocných,
Člověk ve zdraví a nemoci
Zdraví,nemoc
Péče o nemocné
Stravování nemocných
Podávání léků
Přírodní prostředky
Hrozba civilizačních chorob
Př soustavy v lidském
těle
D úcta a dary bohům
Čj literatura
Cizí jazyky
F, Ch vynálezci léků
porozumí problematice a vysvětlí
rizika zneužívání návykových látek
a jejich účinků na lidský
organismus, rozlišují nežádoucí
taktiky
reklamních
agentur
(propagace tabáku,alkoholu),
hledají souvislosti mezi injekční
aplikací návykových látek a
možností nákazy virem HIV,
orientují
se
v nabídce
Prevence
zneužívání
návykových látek
Drogy
Závislost
Jak se ubránit,jak pomoci
Vv
Čj
D
Př botanika, zdravotní
potíže
Z oblasti pěstování
Ch chemické látky
MDV rozdíl mezi
reklamou a zprávou
171
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
specializované pomoci,
formulují hlavní východiska agrese, Osobní bezpečí
posoudí její nebezpečí,
Agresivita
objasní
mechanismy
vzniku Nebezpečí kolem nás
domácího násilí, rozlišují nežádoucí
chování ve škole a v rodině,
navrhují
postupy
řešení
při
mimořádných událostech,
dokáží argumentovat, uplatňují
vhodné
způsoby
chování
a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
nenásilným způsobem, orientují se
v 1.pomoci
Čj
literatura
pohádky, příběhy z
válek
Př 1.pomoc
Vv obrazy bitev
Hv písně s tematikou
bitev
porozumí tělesným i duševním
změnám v období dospívání,
hledají význam odlišností mezi
mužem a ženou, učí se toleranci a
úctě, poznávají sami sebe, hledají
cestu k druhým lidem, hledají
kompromisy ve vztazích
Sexuální výchova
Odlišnosti muže a ženy
Rozmnožování
Pohlavní orgány
Přrozmnožování
zvířat, péče o mláďata
Vv, D krása lidského
těla v umění
Čj cizí slova
OSV
mezilidské
vztahy
objasní a rozliší různé podoby lásky,
specifikují odlišnosti v lásce
učí se odmítavý postoj ke
konzumnímu
vztahu
k sexu,
prevence
přenosu
pohlavních
chorob, odliší sexuální deviace od
zdravého sexuálního života,
zaujímají postoj k zodpovědnému
sexuálnímu životu a rodičovství,
Lidská sexualita
Tv těhotenství a sport
Lidská sexualita
Př
Láska
D,
Vv
historické
Odlišnosti v lásce
oblečení ve výtvarném
Reprodukční
zdraví umění,
estetická
dospívajících
a
možná výchova,
krása
ohrožení
lidského těla
Co k lásce (ne)patří
Čj - cizí slova
Plánované rodičovství
9. ročník
Výstupy
Učivo
popíší vliv začlenění ČR do EU na Občan
každodenní život občanů,
Občan obce
rozumí právům a povinnostem Na úřadě
172
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
D (1939,1948,1968)
Z (země EU)
VDO- občan a stát,
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
občana
Stát
Obrana státu
EU
principy demokracie
rozliší přestupek a trestný čin,
vysvětlí význam práva, objasní
význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní
poměr,
manželství,
provádí
jednoduché právní úkony a chápou
jejich důsledky, dodržují právní
ustanovení, uvědomují si rizika
jejich
porušování,
přiměřeně
uplatňují svá práva a respektují
práva a oprávněné zájmy druhých
lidí, orientují se v soustavě
soudnictví, rozpoznají (proti)právní
jednání, diskutuje o příčinách a
důsledcích korupčního jednání
Právo
Čj (synonyma)
Právní vztahy
Informatika
Majetek
MKV
kulturní
Smlouvy
diference
lidské
Odpovědnost za škodu
vztahy, etnický původ
Orgány právní ochrany a VDO
principy
sankce
demokracie
jako
Trestní právo
formy
vlády
a
Korupce
způsobu rozhodování,
demokratické
volby,občan,občanská
společnost a stát
formují studijní dovednosti,
Volba povolání
Brigáda,zaměstnání
Čj (životopis)
pochopí rozdíl mezi adopcí, Rodina a zákony
osvojením a pěstounstvím,
Rodina
Rodina a děti
VDO
vzájemná
komunikace
a
spolupráce
MKV
jedinečnost
každého
člověka,
tolerantní
vztahy,
rovnost
lidí,
naslouchání druhým,
princip
sociálního
smíru a solidarity
dodržují zásady hospodárnosti,
popíší a objasní způsoby zacházení
s penězi, se svěřeným majetkem,
vyhýbají se riziku, vyloží podstatu
fungování trhu, vysvětlí funkci
bank
rozlišuje oblasti státních příjmů a
výdajů
chápe tvorbu cen, vliv inflace na
hodnotu peněz
D 1.mince
Čj
cizí
(marketing,
konkurence,...)
Hospodaření
Státní rozpočet
Peněžní ústavy
Principy tržního hospodářství
Tvorba cen
Inflace
Banky a jejich služby, úroční,
pojištění, investování
na příkladech uvedou klady a Globální svět
zápory
globalizace,
rozvíjí Problémy
173
D
Z
slova
Výstupy
schopnost
srovnávat
projevy
kultury v evropském a globálním
kontextu,
uvedou
příklady
mezinárodního terorismu,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Ohrožené životní prostředí
Př
Globální problémy – klady a ENV člověk a příroda,
zápory včetně válek a vztah
člověka
k
terorizmu
prostředí,
základní
podmínky života
MDV-člověk
a
společnost, vliv médií
na každodenní život
chápou postavení rodiny v dnešní Rodina
společnosti,
Její význam v současnosti
Rodina dříve a dnes
Rodinné krize
Problémy současné rodiny
Rozpad rodiny
D
(myslitelé,
archeologie)
M
vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti
mezi
tělesným,
duševním a sociálním zdravím,
vysvětlí vztah mezi uspokojováním
základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví, usilují o aktivní
podporu zdraví, vyjádří vlastní
názor k problematice zdraví,
Péče o duševní zdraví
Hygiena
Prevence
civilizačních
chorob
Pohyb
Preventivní
lékařské
prohlídky
Čj (Werich,...)
Př
Tv
Vv
(estetická
výchova)
porozumí hodnotě zdraví, poznávají
sami sebe, chápou souvislost mezi
výživou a tělesným a duševním
zdravím, porozumí vztahu mezi
výživou a zdravím jedince, zná
význam pojmu „zdravá výživa“,
uvádí klady a zápory vlivů zdravé
výživy na tělesné a duševní zdraví
člověka,
objasní
energetické
hodnoty stravy, rozliší nežádoucí
způsoby výživy – podvýživa,
nadváha, obezita
hledají
souvislosti
mezi
alternativními druhy stravování,
uvědomují
si
možná
rizika
nesprávného
o
přístupu
ke
stravování
Zdravá výživa
Význam zdravé výživy
výživa dětí, sportovců
Alternativní výživa
Poruchy výživy
Vliv reklamy
Př (složení potravin,
cizorodé
látky
v
potravním řetězci)
Ch
Z (plodiny)
MDV rozdíl mezi
reklamou a zprávou,
vliv
médií
na
každodenní
život,
kritické
čtení
a
vnímání mediálních
sdělení
vysvětlí pojem sociálně patologické Prevence
zneužívání D
jevy,
návykových látek
Čj
vysvětlí pojem pasívní kouření, Společenská nebezpečnost
M
174
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
chápou dopady závislosti,
Závislost
dávají do souvislostí zdravotní a Drogy a sport
psychosiální rizika spojená se Alkohol
zneužíváním návykových látek,
Ch
vysvětlí pojem „incest“ a jeho
rizika, vysvětlí pojem šikana,násilí
a
jejich
rizika,
zdůvodní
nepřijatelnost vandal.chování a
vystupuje proti němu, projevuje
odpovědné chování v situacích
ohrožení zdraví, osobního bezpečí,
při mimořádných událostech,
v
případě
potřeby
poskytnou
1.pomoc,
Osobní bezpečí
Společnost a násilí
Chuligáni, vandalové,zloději
Životní prostředí
Silniční provoz
1.pomoc
Čj příběhy přátelství
OSV poznávání lidí,
mezilidské vztahy,
komunikace
chápou různé podoby lásky,
seznamují se se zodpovědností (sex.
život,péče o dítě), odlišují sexuální
deviaci od zdravého sexuálního
života, hledají možné obrany před
sexuálními devianty
Sexuální výchova
Partnerské vztahy
Plánované rodičovství
Prostituce,pornografie
Těhotenství
Porod
Péče o dítě
Př
Vv
D
OSV
vztahy
MKV
udržovat
tolerantní
vztahy,
naslouchat druhým
mezilidské
Fyzika
Charakteristika předmětu
1. Předmět fyzika je zařazen samostatně.
Vyučuje se v 6. ročníku 1 hodinu týdně, v 7. , 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně převážně v
odborné učebně fyziky.
Obsah:
Látky a tělesa
Pohyb těles
Síly
Mechanické vlastnosti tekutin
Energie
Zvukové děje
Elektromagnetické a světelné děje
175
Metody a formy:
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá fyzika různé metody a formy práce:
–
výklad a rozhovor
–
diskuze
–
práce ve dvojicích a skupinác
–
pozorování a měření
–
zpracování a vyhodnocování
–
vyhledávání informací z jiných pramenů než z učebni
samostatně nebo ve spolupráci s ostatními žáky provádět experimenty a vycházet z nich při
dalších úkolech
Výstupy:
Fyzika má vést žáky k porozumění fyzikálních jevů a procesům vyskytujícím se v přírodě a
pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
6. ročník
Výstupy
Žák
uvádí konkrétní příklady jevů
dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují
používá pojmy atom a molekula
zná pojem statická elektřina,
popíše model atomu,
zná základní druhy magnetů, zná
pojem
feromagnetická
látka,
vysvětlí rozdíl mezi trvalým a
dočasným
magnetem,
vysvětlí
polarizaci magnetů,
využívá vztah mezi hustotou,
hmotností
a objemem při řešení praktických
problémů
předpovídá, jak se změní
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Tělesa a látky
vlastnosti
síla
pole
částicová stavba
atomy a molekuly
shrnutí učiva
Elektrické vlastnosti látek
elektrování těles
elektrické pole
model atomu
Magnetické vlastnosti látek
magnety
magnetické pole
magnetizace látek
indukční čáry
shrnutí učiva
CH společné a
rozdílné
vlastnosti
látek
Z příliv a odliv
Z, Tv kompas, buzola,
orientace v terénu
OSV
rozvoj
schopností, poznávání,
kooperace
VDO
rozvoj
formulačních,
argumentačních
schopností
a
dovedností
Pč
ENV koloběh vody v
přírodě
Fyzikální veličiny – součástí
PČ 6.roč.
porovnávání a měření
délka
objem
M orientace v čase,
převod
jednotek,
sestavování a čtení
jednoduchých tabulek
Ch měření teploty,
176
Výstupy
Učivo
délka či objem tělesa při dané změně hmotnost
teploty, převádí jednotky,
hustota
teplota
změna délky,objemu,teploty
shrnutí učiva
zná
základní
symboly
pro
znázorňování el.obvodu – zakreslí
jednoduchý obvod dle zadání,
vysvětlí rozdíl mezi zapojením
paralelním a sériovým, vysvětluje
pojmy izolant-vodič, zná fci pojistky
v el.obvodu, vyjmenuje základní
el.spotřebiče v domácnosti, zná
pravidla bezpečného zacházení se
spotřebiči, zná základní pravidla 1.
pomoci při úrazu el.proudem,
Elektrický obvod
sestavení jednoduchého
el. obvodu,
el.proud a el. napětí
vodiče a izolanty
zahřívání vodiče při průchodu ,I
tepelné el.spotřebiče
pojistka
bezpečné zacházení s
el.proudem
první pomoc při úrazu I
shrnutí učiva
177
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
hmotnosti, objemu
Z změny teplot v
různých
ročních
obdobích a v různých
klimatických oblastech
Tv sportovní rekordy
D historie měření
fyzikálních veličin
OSV
rozvoj
schopností poznávání,
kooperace
MDV
předpovědi
počasí
/tisk, rozhlas,televize/
EGS
zavedení
a
užívání
metrické
soustavy
ENV
globální
oteplování Země a
jeho důsledky
7. ročník
Výstupy
Žák
rozhodne, jaký druh pohybu těleso
koná vzhledem k jinému
tělesu, využívá při řešení problémů
a úloh vztah mezi v, s, t u
rovnoměrného pohybu
Učivo
Pohyb tělesa
klid a pohyb
jak můžeme popsat pohyb
nerovn.a rovn.pohyb
rychlost rovn. pohybu
dráha při rovn.pohybu
prům.rychlost pohybu
Shrnutí učiva,opak.
1.LP-Určení průměrné
rychlosti
žák jako účastník silničního provozu pohyb a setrvačnost pohybu
jedná tak, aby neohrožoval zdraví tělesa = možná nebezpečí v
své i jiných
silničním provozu (brzdná
dráha + přecházení vozovky,
odhad
vzdálenosti
přijíždějícího
vozidla,
bezpečná rychlost na kole ...
Síla,skládání sil
co už víme o síle
změří velikost síly, určuje druhy sil znázornění síly
působících
na
těleso,
jejich grav.síla a hmotnost
velikosti, směry, výslednici
skládání sil
rovnováha dvou sil
těžiště tělesa
rovnov.poloha těles
Posuvné účinky síly
pohybové zákony
využívá Newtonovy zákony pro urychlující a brzdné
objasnění či předvídání změn účinky síly
pohybu těles při působení stálé zákon setrvačnosti
výsledné síly v jednotlivých zákon vzájemného půsituacích
sobení těles
Shrnutí učiva,opakov.
Otáčivé účinky síly
páka a její užití
aplikuje poznatky o otáčivých kladka
účincích síly při řešení praktických. 2.LP-Podmínky rovnovážné
problémů
polohy páky
Deformační účinky síly
tlaková síla,tlak
tlak v praxi
178
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
M úlohy o pohybu,
přímá úměrnost, grafy,
tabulky
Př porovnává rychlost
pohybu zvířat
OSV řešení problémů
a spolupráce při řešení
ITK orientace v jízd.
řádech
MDV
vyhledává
zajímavé údaje o
rekordních
rychlostech
ve
sportu
DOP.vých.
Tv setrvačnost, odhad
rychlosti, vzdálenosti
ENV
škody
na
silnicích
způsobené
přetěžováním
nákladních automobilů
Př přizpůsobení vod.
živočichů životu
v hloubce
potápění lidí a jejich
výbava
D použití ponorek
Ch, Př
Výstupy
Učivo
Tření
třecí síla
třecí síla v praxi
vysvětlí základní pojmy, využívá Shrnutí učiva,opakov.
poznatky o zákonitostech tlaku v
kapalinách v klidu při řešení Mechanické
vlastnosti
praktických problémů
kapalin
přenos tlaku v kapalinách
hydraulická zařízení
účinky grav.síly na kapalinu
hydrostatický tlak
předpovídá z rozboru sil působících vztlaková síla
na těleso v kapalině v klidu chování Archimedův zákon
tělesa v ní
potápění, plování,
vznášení se stejnorodých
těles
plování nestej.těles
Shrnutí učiva,opakov.
3.LP-Archimedův zák.
zná složení a základní stavbu
atmosféry, vysvětlí jednoduše pojem
atmosferický tlak, zná princip
měření
atm.tlaku,
vysvětluje
působení vztrlakové síly ,
vysvětlí základní pojmy
využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém
prostředí a zákona odrazu světla při
řešení problémů a úloh
rozhoduje ze znalosti rychlostí
světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo
bude lámat ke kolmici
nebo od kolmice
Mechanické vlastnosti
plynů
atmosféra Země,
atmos. tlak-měření,
změny
vztlaková síla v atmos.
tlak plynu v uzavřené
nádobě,manometr
Shrnutí učiva,opakov.
Světelné jevy
světelné zdroje,
rychlost světla
přímočaré šíření světla
fáze Měsíce
stín
odraz světla
zobrazení zrcadlem
zrcadla v praxi
Shrnutí a opakování
(4.LP-Rovinné zrcadlo
- pouze při dostatku času)
rozklad světla
barva těles
Závěrečné shrnutí
179
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
MDV
využívá
informace
o
počasí/doprava,
zemědělství/
ZSV
bezpečné
osvětlení
účastníků
silničního
provozu,
využití
zrcadel
v
dopravě,
nebezpečí
poškození zraku
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
a opakování učiva
8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
využívá s porozuměním vztah mezi
výkonem, vykonanou prací
a časem, určuje v jednoduchých
případech práci vykonanou silou a z
ní určí změnu energie tělesa,
využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie a
jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh
Práce,energie,teplo
práce
práce při zvedání tělesa
kladkami
výkon
výpočet práce z výkonu a
času, účinnost
Pohybová
a
polohová
energie
pohybová energie tělesa
polohová energie tělesa.
vzájemná přeměna polohové
a pohybové energie tělesa
Shrnutí učiva a opakování
Vnitřní energie, teplo
částicová stavba látek
určuje v jednotlivých případech proč se tělesa zahřívají při
teplo přijaté či odevzdané tělesem
tření
změna teploty těles tepelnou
výměnou
180
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
D
využití
jednoduchých strojů
dříve a dnes
MDV
-porovnání
výkonů sportovců
VDO
respekt
ke
spoluobčanům
vykonávajícím fyzicky
namáhavou práci
SZV nebezpečí v
dopravě při přeměně
pohybové
energie
vozidel při srážce
ENV, EGS
možnosti využití vod.
elektráren jako obnov.
zdrojů energie u nás
i v různých evropských
zemích
Z vysvětlení vzniku
Výstupy
zhodnotí výhody a nevýhody
využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
rozlišuje vodič a izolant na základě
jejich vlastností
sestavuje el.obvod podle schématu a
analyzuje správně schéma reálného
obvodu
využívá Ohmův zákon pro část
obvodu při řešení prakt.problémů
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
teplo
měrná tepelná kapacita látky
měření tepla při tepelné
výměně
tepelná výměna prouděním
tepelné záření
energie slunečního záření
Shrnutí učiva a opakování
1.LP-Určení přijatého a
odevzdaného tepla
Změny skupenství látek
změny skupenství
tání a tuhnutí
vypařování
var
kapalnění
pístové spalovací motory
Shrnutí učiva a opakování
El.náboj,el.pole
co už víme o el.vlastnostech
látek
elektroskop, jednotka el.
náboje
vodič a izolant v el. poli
siločáry el.pole
Shrnutí učiva, opakování
El.proud
co už víme o el.proudu
co je el.proud
měření el.proudu
měření el.napětí
zdroje el.napětí
2.LP-Měření el.proud a
napětí
Ohmův zákon,el.odpor
závislost odporu na
vlastnostech vodiče
výsledný odpor rezistorů
spojených
sériově
a
paralelně
reostat,d ělič napětí
el.práce, el.energie
výkon el.proudu
3.LP a 4.LP dle výběru
větrů
Př význam peří a srsti,
způsoby
chlazení
zvířat,
význam
sněhové pokrývky polí
ZSV volba vhodného
oblečení podle ročního
období
ENV šetření energie
vhodnou
tepelnou
izolací domů, využití
energie slunečního
záření
Př- anomálie vody a
její význam pro přežití
živočichů
ENV-posouzení
využití spal.motorů v
dopravě
z ekolog. a ekonom.
hlediska
181
ZSV údržba oblečení z
umělých vláken
ENV využití antistat.
látek
ke
snížení
usazování prachu
ENV volba optim.
spotřebiče podle jeho
energet. náročnosti z
hlediska ekonom. i
ekolog.
Výstupy
rozpoznává ve svém kolí zdroje
zvuku a analyzuje příhodnost
prostředí pro šíření zvuku,
posuzuje možnosti zmenšování
vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí
určuje v jednotlivých případech
teplo přijaté či odevzdané tělesem
Učivo
učitele
Shrnutí učiva,opakování
Zvukové jevy
zvukový rozruch
šíření zvukového rozruchu
prostředím
tón, výška tónu
ucho jako přijímač zvuku
nucené chvění, rezonance
odraz zvuku
ochrana před nadměrným
hlukem
Shrnutí učiva, opakování
Počasí kolem nás
meteorologie
atmosféra Země
zákl. meteorologické jevy
problémy
znečišťování
atmosféry
Shrnutí učiva,opakování
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Př- lidské ucho
Hv- využití poznatků o
šíření zvuku /koncertní
síně/
ENV způsoby ochrany
před hlukem
OSV
respektování
práv druhých lidí
/neobtěžovat
je
hlukem/
MDV zprávy o počasí
v rozhlase, televizi ….
ENV, EGS- omezení
znečišťování prostředí
9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
využívá prakticky poznatky o
působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu
změny magn. pole v okolí cívky na
vznik indukovaného napětí
v ní
Elektromagnetické jevy
co už víme o magn.poli
magn. pole cívky s proudem
elektromagnet a jeho užití
působení magn.pole na
cívku s proudem
elektromotor
elektromagnetická indukce
Shrnutí učiva, opakování
Střídavý proud
vznik střídavého proudu
měření střídavého proudu a
napětí
transformátory
rozvodná el.síť
Shrnutí a opakování
Vedení el.proudu
vysvětlí základní pojmy
182
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV, ZSV – ochrana
zdraví svého i druhých
ENV -vliv energet.
zdrojů na společenský
rozvoj,
využívání
energie,
způsoby
šetření,
zdroje
surovinové
a
energetické,
jejich
vyčerpatelnost, vlivy
na životní prostředí,
principy hospodaření s
Výstupy
zapojují správně
diodu - +
Učivo
v kapalinách a plynech
co už víme o vedení
el.proudu
vedení
el.
Proudu
v
kapalinách
vedení el.proudu v plynech
vedení
el.proudu
v
polovodičích
jak lze změnit odpor
polovodičů
polovodiče typu N a P
polovodičová dioda
dioda jako usměrňovač
další součástky s jedním
polovodičovou přechodem PN
bezpečné zacházení s el.
proudem
el.spotřebiče v domácnosti
ochrana před úrazem el.
proudem
první pomoc při úrazu el.
proudem
Elektromagnetické záření
elektromagn.vlny a záření
zdroje záření
zná základní pojmy, popíše části
oka, umí pracovat s mikroskopemzná jeho části,
zná základní pojmy, popíše stavbu
atomu, umí jednoduše vysvětlit
princip jaderné reakce, zná klady,
zápory i rizika využívání jaderné
energie
Světelné jevy
co už víme o světle
lom světla
čočky
optické vlastnosti oka
lupa a mikroskop
dalekohledy
Jaderná energie
co už víme o atomech
atomová jádra
radioaktivita
využití jaderného záření
jaderné reakce
uvolňování jaderné energie
jaderný reaktor
jaderná energetika
ochrana před zářením
Shrnutí učiva, opakování
183
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
přírodními
zdroji,
význam a způsoby
získávání a využívání
přírodních zdrojů v
okolí
školy
nebo
bydliště,využívání
alternativních zdrojů
energie,
způsoby
šetření energie
Př
ENV nebezpečí vzniku
požáru
odkládáním
plastových
a
skleněných lahví v
přírodě /čočky/
VDO-uvažuje
o
problémech v širších
souvislostech a učí se
kritickému myšlení
Výstupy
Učivo
Čemu jsme se ve fyzice
naučili
vlastnosti látek
měření fyz.veličin
pohyb
síla
mech.vlastnosti kapalin a plynů
tepelné jevy
elektrické a magnet.
jevy
elektromagnetické záření, světelné jevy
zvukové jevy
energie a její přeměny
184
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Chemie
Charakteristika předmětu
Předmět chemie je zařazen samostatně. Vyučuje se v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně
v učebně chemie.
Obsah:
Tématické okruhy v jednotlivých ročnících jsou následující : v osmém ročníku jsou to
směsi, dělící metody, stavba atomu, chemické prvky, některé sloučeniny z anorganické
chemie – kyseliny a hydroxidy a neutralizace, v devátém ročníku jsou to soli, elektrochemie
včetně výrob některých kovů, organická chemie – uhlovodíky a deriváty uhlovodíků a
přírodní látky.
Metody a formy: Nejčastějšími metodami výuky jsou výklad, rozhovor, skupinová práce.
Některá témata mohou být zpracována jako krátkodobé projekty. K rozvoji manuálních
zručností pomáhají demonstrační a frontální pokusy. Praktické zkušenosti získávají žáci při
laboratorních pracích. Součástí výuky je i exkurze, kde se žáci seznámí s konkrétní výrobou.
Informace mohou žáci získávat i na Internetu.
Výstupy:
Cílem předmětu je seznámit žáky s chemickými sloučeninami, jejich vlastnostmi,
významem, použitím a zásadami bezpečné práce. Důraz je kladen na chemikálie, s kterými
se žáci setkávají v běžném životě.
8. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák uvádí zásady bezpečné práce ve
školní laboratoři (pracovně), přivolá
první pomoc při úrazech,
vysvětluje základní symboly na
obalech nebezpečných látek,
Bezpečnost
při
experimentální činnosti
příklady
nebezpečných
látek
a
přípravků
používaných v domácnosti.
OSV
–
cvičení
smyslového vnímání
OSV – kooperace a
kompetice
OSV – řešení problémů
a
rozhodovací
dovednosti
OSV - během celého
roku
poznává
a
začíná
používat
jednoduché pomůcky při pokusech,
rozpoznává změny skupenství látek
(včetně
sublimace),
popisuje
společné a rozdílné vlastnosti
vybraných
látek,vyhledává
v
tabulkách
(u vybraných látek) hodnoty hustoty,
Úvod do chemie
F – fyzikální veličiny,
Chemické sklo
skupenství
Vlastnosti látek
barva,
skupenství,
rozpustnost
ve
vodě,
rozpustnost v organickém
rozpouštědle
185
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
teploty tání, teploty varu a orientuje
se v jejich hodnotách.
rozpoznává u běžně známých dějů, Chemické děje
zda dochází k přeměnám látek.
F – rozpoznává rozdíly
mezi fyzikálními a
chemickými ději
rozlišuje různé druhy směsí,
používá (v souvislostech) pojmy
rozpustnost,
koncentrovanější,
zředěnější, nasycený a nenasycený
roztok, aplikuje poznatky o vlivu
teploty, míchání a plošného obsahu
povrchu rozpuštěné pevné látky na
rychlost jejího rozpouštění při
vysvětlování známých situací z
běžného života,
vypočítává koncentraci roztoků.
Různorodé a stejnorodé F
směsi (roztoky)
různorodé
směsi
–
suzpenze, emulze, pěna,
aerosol (mlha, dým).
složení roztoků.
ředění roztoků.
M
provádí filtraci a destilaci ve
školních podmínkách, navrhuje
postupy oddělování složek směsí a
uvádí příklady oddělování složek
směsí v běžném životě,
Oddělování složek směsí F
(usazování,
filtrace,
destilace,
krystalizace,
sublimace...)
ozlišuje vodu destilovanou, měkkou, Vzduch a voda
tvrdou, pitnou (včetně stolní),
užitkovou, odpadní, uvede příklady
jejich výskytu a použití,
prokazuje znalost o složení vzduchu
(i kvantitativně)
popisuje, co je teplotní inverze a
smog a uvádí příklady zdrojů
informací o čistotě ovzduší,
uvede příklady znečišťování vody a
vzduchu v přírodě i v domácnosti,
uvědomuje si nutnost ochrany
životního prostředí.
Z
–
hydrosféra,
koloběh
vody
v
přírodě, atmosféra.
F – složení atmosféry,
základní
meteorologické jevy.
ENV
ENV - Voda
ENV - Ovzduší
vysvětluje princip hašení požáru a Hořlaviny
F
uvádí příklady způsobu hašení,
Hoření, hořlaviny, hašení
zná hlavní zásady používání požáru, hasící přístroje
hasebných prostředků a přístrojů,
zná zásady bezpečné práce s
hořlavinami, zná zásady první
ZSV – ochrana zdraví
pomoci při popáleninách.
Př
186
Výstupy
Používá pojmy atom, molekula ve
správných souvislostech, popisuje
složení atomu a vznik kationtu a
aniontu z neutrálních atomů.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Částicové složení látek F
(molekuly, atomy, atomové
jádro – protony, neutrony,
elektronový
obal
–
elektrony,
valenční
elektrony, ionty)
Používá
značky
a
názvy Protonové číslo, chemické F
nejznámějších chemických prvků prvky
(Ag, Al, Au, Br, C, Ca, Cr, Cl, Cu, F,
Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na,
Ni, O, P, Pb, S, Si, Sn, Zn),
vyhledává v tabulkách názvy prvků
k protonovým číslům a naopak
používá pojmy chemický prvek a
chemická sloučenina ve správných
souvislostech a rozlišuje chemickou
značku prvku a chemický vzorec
sloučeniny
Chemická vazba, chemické
sloučeniny
elektronegativita,
typy
chemických vazeb
uvádí příklady praktického využití Chemické
prvky
a
kovů (Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Hg, periodická
soustava
alkalicé kovy) a slitin ( mosaz, chemických prvků
bronz, dural) a nekovů (H, N, O, Cl,
S, C), popisuje hlavní rozdíly mezi
kovy a nekovy, rozlišuje periody a
skupiny v PSP.
aktivně pracuje s PSP.
uvádí zákon zachování hmotnosti Zákon zachování hmotnosti M
pro chemické reakce, osvojuje si výpočet látkového množství
pojmy látkové množství, molární a molární hmotnosti
hmotnost.
určuje oxidační číslo atomů prvků v
halogenidech, oxidech a sulfidech, z
názvů zapisuje vzorce a naopak,
popisuje vlastnosti vybraných oxidů
a chloridu sodného a posuzuje vliv
těchto látek na životní prostředí
Halogenidy (chlorid sodný)
Oxidy (siřičitý, sírový,
dusnatý, dusičitý, uhelnatý,
uhličitý,
vápenatý,
křemičitý, hlinitý).
Sulfidy
Př – vlastnosti a výskyt
některých halogenidů,
oxidů a sulfidů v
přírodě.
ENV
rozlišuje kyselé a zásadité roztoky
pomocí indikátorů pH, orientuje se
na stupnici pH a změří pH roztoku
univerzálním
indikátorovým
papírkem,
Kyselost
a
zásaditost ENV
roztoků, pH
Kyseliny (chlorovodíková,
sírová, dusičná)
Hydroxidy
(sodný,
187
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
uvádí, jak se bezpečně ředí draselný, vápenatý)
koncentrované kyseliny, jak se
bezpečně rozpouští hydroxidy a
poskytuje první pomoc při zasažení
těmito látkami, zapisuje vzorce a
popisuje vlastnosti a použití
vybraných kyselin a hydroxidů,
vysvětluje vznik kyselých dešťů a
jejich vliv na životní prostředí,
bezpečně
provádí
neutralizaci Neutralizace
roztoků
známých
kyselin
a
hydroxidů (pro žáky povolených),
uvede názvy a vzorce výchozích
látek a produktů a zapisuje je
chemickými
rovnicemi,
uvádí
příklady uplatnění neutralizace v
praxi,
Př - trávení
rozlišuje výchozí látky a produkty Chemické reakce
chemické reakce, rozlišuje slučování
a chemický rozklad, zapisuje
jednoduchými
chemickými
rovnicemi vybrané chemické reakce,
vužívá zákon zachování hmotnosti
při vyčíslování jednoduchých rovnic,
čte chemické rovnice včetně použití
látkového množství,
M
9.ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Zopakuje si základní osvojené
pojmy z 8. ročníku
Popisuje postup práce s vybranými
chemickými látkami při zachování
bezpečnosti práce, ovládá základy
první pomoci při popálení,
pořezání,
potřísnění pokožky
kyselinou nebo hydroxidem.
Opakování
Bezpečnost práce v chemické
laboratoři.
Prvek, směs, sloučenina,
dělící metody, orientace se v
PSP, názvosloví, základní
chemické
reakce,
neutralizace,
vlastnosti
vybraných
kyselin,
hydroxidů, oxidů
OSV
–
cvičení
smyslového vnímání.
OSV – kooperace a
kompetice
OSV – řešení problémů
a rozhodování
OSV - během celého
roku
188
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
rozlišuje látky, které patří mezi
soli, provádí jednoduché přípravy
solí, osvojuje si názvosloví solí,
hydrogen solí a hydrátů, uvádí
vlastnosti a použití vybraných solí,
Soli
Př– výskyt
Názvosloví solí, příprava solí, přírodě.
vlastnosti a použití vybraných
solí.
Stavební pojiva.
solí
rozhoduje, které ze známých
reakcí patří mezi redoxní, popisuje
princip výroby surového železa a
oceli,
popisuje
jednoduchým
způsobem galvanické články,
popisuje, co je koroze, příklady
činitelů ovlivňujících její rychlost
a
uvádí
způsoby
ochrany
ocelových výrobků před korozí.
Redoxní reakce
Oxidace a redukce
Řada kovů
Výroba železa
Elektrolýza
Galvanické články
Koroze
Z – těžba železných
rud a výroba oceli.
rozlišuje
exotermické
a
endotermické
reakce,
uvádí
příklady fosilních a průmyslově
vyrobených paliv a popisuje jejich
vlastnosti a použití, uvádí příklady
produktů
průmyslového
zpracování uhlí, ropy a zemního
plynu, posuzuje vliv spalování
různých paliv (včetně pohonných
látek pro automobily) na životní
prostředí, rozlišuje obnovitelné a
neobnovitelné zdroje energie a
jejich vliv na životní prostředí,
orientuje se v problematice
ekologie
(ochrana
životního
prostředí),
používá
bezpečně
spotřebiče na topné plyny v
domácnosti
Energetické
změny
při
chemických reakcích
Teplo a chemická reakce,
přírodní a vyrobená paliva
Uhlí, ropa, zemní plyn
Jaderná energie
Obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
F
rozlišuje anorganické a organické
látky a sloučeniny, rozlišuje
jednoduché uhlovodíky, uvádí
jejich vzorce, vlastnosti a použití,
ativně pracuje s různými typy
vzorců,
Uhlovodíky
Př -9.ročník
Alkany – methan, ethan,
propan, butan
Z – světová naleziště
Alkeny – ethylen, propylen
Alkiny – acetylen
Aromatické uhlovodíky –
benzen, naftalen
Uhlovodíky a automobilismus
F – elekrochemické
články, zdroje napětí
Př – 9.ročník
Z – světová a naše
naleziště uhlí, ropy,
zemního plynu a uranu.
ENV - Energie
ENV - Přírodní zdroje
rzlišuje uhlovodíky a deriváty Deriváty uhlovodíků
uhlovodíků,
Halogenderiváty
189
v
ENV - freony
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
zapisuje vzorce jednoduchých
derivátů uhlovodíků (methanol,
ethanol, aceton, kyselina mravenčí,
kyselina octová), uvádí jejich
vlastnosti a použití, důraz klade na
jejich
nebezpečnost,
aktivně
pracuje s různými typy vzorců.,
uvádí výchozí látky a produkty
esterifikace a rozlišuje esterifikaci
mezi ostatními typy chemických
reakcí,
Alkoholy
a
fenoly
–
methanol, ethanol, glycerol,
fenol
Karbonylové sloučeniny –
fornaldehyd,
acetaldehyd,
aceton
Karboxylové
kyseliny
–
mravenčí, octová, benzoová,
vyšší
mastné
kyseliny,
nukleové kyseliny.
Estery
rozpoznává plasty od dalších látek,
uvádí příklady jejich názvů,
vlastností a použití,
posuzuje vliv používání plastů na
životní prostředí, rozpoznává
názvy přírodních a syntetických
vláken a uvádí jejich výhody i
nevýhody při jejich používání.
Plasty a syntetická vlákna
ENV
Polymerace.
Přehled, vlastnosti a použití
vybraných plastů.
uvádí výchozí látky, produkty a Přírodní látky
Př
podmínky fotosyntézy, rozlišuje Cukry,
tuky,
bílkoviny,
cukry, tuky, bílkoviny a vitamíny, biokatalyzátory, vitamíny
uvádí příklady zdrojů těchto látek
pro člověka a hodnotí různé
potraviny z hlediska obecně
uznávaných zásad zdravé výživy,
dokládá na příkladech význam Chemie a společnost
chemických výrob pro naš,
hospodářství a pro člověka.
uvádí příklady prvotních a
druhotných surovin pro chemické
výroby, uvádí příklady otravných
látek a způsoby ochrany proti nim,
uvádí příklady volně i nezákonně
prodávaných drog a popisuje
následky, kterým se vystavuje
jejich konzument.,
na konkrétních příkladech dokládá,
jak
dochází ke znečišťování
životního prostředí a jak tomu
předcházet.
190
ENV
Př
Ze
ENV - Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
Přírodopis
Charakteristika předmětu
Předmět přírodopis navazuje na 1. st. (1. a 2. roč. prvouka, 3. - 5. roč. přírodověda)
Vyučuje se v 6., 7., 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
Obsah:
6. roč. - zoologie, botanika 7. roč. - obecná biologie, botanika, zoologie, 8. roč. - biologie
člověka, 9. roč. - mineralogie, petrologie, geologie
Metody a formy:
Nejčastějšími metodami výuky jsou výklad, rozhovor a skupinová práce. Využívají se
demonstrační pokusy, laboratorní práce a exkurze v terénu. Žáci rovněž vzpracovávají
krátkodobé projekty v podobě seminárních prací a v hodinách je i prezentují.
Výstupy:
Výuka seznamuje žáky se živou a neživou přírodou naší planety, zejména pak naší
republiky.Upozorňnuje na zákonitosti v přírodě, vztahy mezi organismy i mezi jejich
životním prostředím.
Žáci by měli umět spolupracovat, řešit problémy, hodnotit a prezentovat názory. Velký
důraz je kladen na schopnost pracovat s texty (učebnice, odborné články), žák se učí
získávat z nich stěžejní informace a rozpoznávat podstatné od nepodstatného.
6. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žáci
spolupracují
při
řešení
problémů, hodnotí a prezentují své
názory
pracují s texty (učebnice, odborné
články), získávají z nich stěžejní
informace,
umí
rozpoznávat
podstatné od nepodstatného
Žák porovná vnější a vnitřní stavbu,
vysvětlí funkci jednotl. orgánů,
určuje vybrané živočichy a zařazuje
do taxonomických jednotek,
objasní způsob života a vysvětlí
význam v přírodě i pro člověka a dle
možností tyto znalosti aplikuje při
péči o ně,
vysvětlí příčiny chování vybraných
Část zoologická:
Strunatci
pláštěnci
bezlebeční
obratlovci:
kruhoústí
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
(ještěři,
hadi,
želvy,krokodýli)
ptáci
(hrabaví,
měkkozobí,
vrubozobí, dravci, sovy,
šplhavci,
kukačky,
Z místopis, vegetační
pásy
D rybníkářství
Hv hlasy zvířat
OSV-osobnostní
rozvoj,
rozvoj
schopností poznávání,
sociální rozvoj,
kooperace a kompetice,
morální rozvoj, řešení
problémů
a
rozhodovací dovednosti
ENV ekosystémy
les, moře, trop.dešt. les,
lidské sídlo
základní
podmínky
191
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
živočichů a význam pro přežití v
přírodě.
posoudí důsledky zásahu člověka do
přírody a uvede chráněné živočichy,
projevuje aktivní pomoc při ochraně,
papoušci, pěvci, pštrosi,
tučňáci)
etologie ptáků
savci
(ptakořitní,
vačnatci,
šelmy,
ploutvonožci,
zajícovci,
hlodavci,
sudokopytníci,
lichokopytníci,
chobotnatci,
kytovci,
letouni,
hmyzožravci,
primáti)
života: voda, ovzduší,
půda,
ochrana
biologických druhů
vztah
člověka
k
prostředí (naše obec)
umí popsat rozdíly mezi rostlinami a
živočichy,
popíše hlavní znaky probíraných
rostlinných skupin, zná jejich stavbu
těla, vývoj a rozmnožování, nároky
na prostředí, pozná vybrané zástupce,
rozliší chráněné a okrasné druhy, umí
popsat jejich význam v přírodě,
charakterizujte rozdíl mezi bylinami
a dřevinami.
Část botanická:
Z – místopis,
Vyšší rostliny:
vegetační pásy
mechorosty
(játrovky,
mechy)
kapradiny
přesličky
plavuně
nahosemenné
rostliny
(jehličnany, jinany, cykasy)
Les (význam+ochrana)
7. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žáci
spolupracují
při
řešení
problémů, hodnotí a prezentují své
názory, pracují s texty (učebnice,
odborné články), získávají z nich
stěžejní informace, umí rozpoznávat
podstatné od nepodstatného
orientuje se v nejdůležitějších
názorech na vznik života, vysvětlí
podstatné zákonitosti v živé a neživé
přírodě, vztahy mezi nimi
má přehled o vývoji organismů,
zná význam fotosyntézy a dýchání,
jejich rozdíly, rozumí pojmům
producent, konzument, reducent,
Země a život
Planeta Země
Vznik atmosféry
Vznik hydrosféry
Vznik a vývoj života
Slunce-zdroj E
Vznik
ozonosféry
a
biosféry
Buňka-rostl.a živ.
Fotosyntéza a dýchání
Třídění orgaismů
Nebuněčné organismy
Jednobuněčné organismy:
s nepravým jádrem
Z vesmír, sl.soustava,
místopis
Ch látky, sloučeniny,
prvky, přeměna energií
Ov, D známé osobnosti
(Purkyně,
Darwin,
Linné,Pasteur,
Fleming)
F UV záření
OSV osobnostní rozvoj
- schopnost poznávání,
sociální
rozvoj
kooperace a kompetice
morální rozvoj - řešení
192
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
popíše buňku a vysvětlí funkci zákl.
organel,
odliší
rostlinnou
a
živočišnou buňku, vysvětlí rozdíl
mezi stavbou jednobuněčných a
mnohobuněčných organismů,
zná rozdíl mezi pohlavním a
nepohlavním rozmnožováním,
pozná naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby, zařadí vybrané
organismy
do
taxonomických
jednotek, umí popsat jejich vnější a
vnitřní stavbu, funkci orgánů, zná
jejich způsob života, vysvětlí význam
v přírodě i pro člověka,
popíše základní rozšíření, důsledky
zásahu člověka do přírody a uvede
chráněné druhy
(bakterie, sinice)
s pravým jádrem (rostliny,
houby, živočichové)
Vývoj mnohobuněčných
organismů
nižší rostliny
houby (vřeckovýtrusné a
stopkovýtrusné)
lišejníky
živočichové:
žahavci
ploštěnci
hlísti
měkkýši
kroužkovci
členovci
problémů, rozhodovací
dovednosti
ENV ekosystémy - les,
moře,
trop.les,lidské
sídlo, kulturní krajina
základní podm.života voda, ovzduší, půda
ochrana biologických
druhů
vztah člověka k ŽP naše obec, prostředí a
zdraví
objasní vnitřní a vnější stavbu
rostlinného těla, uvede příklady
funkcí jednotlivých orgánů a jejich
vztahů k rostlině jako celku,
charakterizujte rozdíl mezi bylinami
a dřevinami.
Část botanická:
umí popsat rozdíly mezi jedno a
dvouděložnými rostlinami, určuje
nejznámější kulturní a plané rostliny,
zná chráněné druhy
Jednoděložné
dvouděložné rostliny:
první jarní
luční
lesní
chráněné
jedovaté
léčivé
pokojové
Stavba rostlinného těla
kořen
stonek
list
růst a vývin rostlin
vegetativní rozmnožování
rostlin
pohyby rostlin
květ a květenství
opylení a oplození
plody a semena
193
a
Z vegetační pásy
D zámořské objevy
Vv estetika rostlin
8. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žáci
spolupracují
při
řešení
problémů, hodnotí a prezentují své
názory, pracují s texty (učebnice,
odborné články), získávají z nich
stěžejní informace, umí rozpoznávat
podstatné od nepodstatného
rozpozná a odliší vrozené a naučené
druhy chování, porozumí základním
znakům chování domestikovaných či
divokých zvířat (hrozba, projev
podřízenosti, strachu, varování před
útokem,...),
vysvětlí principy vývojové teorie o
vývoji člověka,
uvede znaky
hominizace,
popíše
základní
vývojové formy předchůdců člověka
a člověka, rozliší a popíše znaky
lidských ras, zná příčiny jejich
vzniku, uvědomí si rovnocennost ras
a nesmyslnost rasismu.
Etologie
D
vrozené chování
K. Lorenz,
naučené chování
I. P. Pavlov
využití etolog.poznatků v
praxi
Lidské rasy
Z – místopis
ZSV boj proti rasimu
D – A. Hrdlička
2. sv.válka - holocaust
MKV - etnický původ
Zná hlavní části lidské kostry, popíše
jejich stavbu a funkci,
umí poskytnout 1. pomoc při
poranění kostí a kloubů,
zná základní svaly lidského těla,
popíše jejich stavbu a funkci, umí
poskytnout 1. pomoc při jejich
poranění,
vysvětlí funkci a složení tělních
tekutin, popíše stavbu a činnost
oběhové soustavy, umí poskytnout 1.
pomoc při krvácení či zástavě srdce,
zná původce infekčních chorob, ví
jak se bránit před nakažením, umí
jmenovat
př. nejznámějších
infekčních chorob,
popíše stavbu a činnost
dýchací soustavy, umí poskytnout
1.pomoc při zástavě dýchání.
Soustava opěrná
Tv - posilování různých
svalových partií
Soustava pohybová
D- W. Harwey,J.Janský
Původ a vývoj člověka
D – Ch. Darwin
Soustava oběhová
tělní tekutiny(tkáňový mok,
míza, krev)
nakažlivé nemoci
obrana proti infekci
194
Výstupy
popíše stavbu a činnost trávicí
soustavy, zná zásady správné zdravé
výživy, popíše stavbu a činnost
vylučovací soustavy,
umí poskytnout 1. pomoc při
poranění kůže,
popíše stavbu a činnost nervové
soustavy. umí vyjmenovat základní
endokrinní žlázy, některé vybrané
hormony a jejich funkci,
chápe nutnost správného denního
režimu pro zdraví člověka, ví o
nebezpečí při užívání návykových
látek (vznik závislosti, vážné
poškození zdraví člověka, změna
osobnosti)
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Soustava dýchací
Soustava trávicí
metabolismus
výživa
Soustava vylučovací
ZSV
anorexie,
bulimismus, obezita
Soustava nervová
soustava žláz s vnitřním
vyměšováním
Hygiena duševní činnosti
Popíše stavbu a činnost smyslového toxikomanie
ústrojí.
Smyslová ústrojí
Popíše stavbu a činnost mužského a (zrak, sluch, hmat, chuť,
ženského pohlavního ústrojí.
čich)
Vysvětlí proces oplození a a vývoje
člověka.
Zná některé pohlavní choroby a Vývin lidského jedince
prevenci před nakažením.
mužské pohl.ústrojí
ženské pohl.ústrojí
oplození a nitroděložní
Vysvětlí některé genetické pojmy a vývin
chápe základní principy dědičnosti. vývin jedince po narození
pohlavní choroby
základy dědičnosti
OSV
ENV - vztah člověka k
ŽP (náš životní styl,
vliv prostředí na zdraví,
možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
ZSV- sexuální výchova
D- G. Mendel
9. ročník
Výstupy
Učivo
Žáci
spolupracují
při
řešení
problémů, hodnotí a prezentují své
názory, pracují s texty (učebnice,
odborné články), získávají z nich
195
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
stěžejní informace, umí rozpoznávat
podstatné od nepodstatného
Žák si zopakuje zákl.pojmy z učiva
6.roč. - Z
orientuje se v základních pojmech
„hvězda,planeta, měsíc, planetka ...“,
vysvětlí pojmy „zatmění Slunce,
Měsíce“, popíše pohyby Země ve
Vesmíru a jejich dopad na děje na
Zemi
zná rozdíl mezi horninou a nerostem,
popíše základní fyzikální a chemické
vlastnosti. určí vybrané nerosty,
posoudí jejich praktický význam,
zná některá významná naleziště,
určí vybrané druhy hornin, zná jejich
způsob vzniku, některá naleziště a
posoudí jejich praktický význam,
rozliší vnitřní geologické děje, jejich
příčiny a důsledky,
rozliší vnější geologické děje, jejich
příčiny a důsledky,
objasní
význam
půdotvorných
činitelů, rozliší hlavní typy a druhy
půd, vysvětlí význam pro přírodu a
společnost, uvede příklad devastace
a rekultivace,
zná vznik , vlastnosti a význam
podzemní vody.
orientuje se v hlavních názorech na
vznik a vývoj života, rozlišuje
geologická
období,
umí
charakterizovat typické geologické
změny, podnebí a biosféru,
Orientuje se v geologické stavbě a
geologickém vývoji území ČR.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Naše Země ve vesmíru
F - optika
Mineralogie
fyzikální vlastnosti nerostů
chemické
vlastnosti Z – lokality nalezišť
nerostů
Ch
–
názvosloví
minerálů,
částice
krystalů
Vv – estetika kamenů
Třídění nerostů
Z – místní i světová
prvky, halogenidy, sulfidy, naleziště (geologické
oxidy,
uhličitany, lokality), oceánské dno
dusičnany,
sírany, F – síla, teplo, tlak
křemičitany, organolity
Geologie
petrologie(vyvřelé, usazené
a přeměněné horniny)
Geologické děje
vnitřní (pohyby litos. desek,
poruchy zem.kůry, sopečná ZSV
–
významné
činnost, zemětřesení)
osobnosti (Ch. Darwin)
vnější (zvětrávání, působení Čj, D – Lovci mamutů
zem.tíže, činnost vody, Z – významné lokality
ledu, větru, organismů)
Půdy
Podzemní voda a prameny
Vznik a vývoj života na
Zemi
- názory na vznik života
éry
vývoje
Země
(prekambrium,
prvohory,
druhohory,
třetihory,
čtvrtohory)
Geologický vývoj a stavba
ČR
196
Z,
ZSV
socioekonomické
problémy světa
Ch – látky
OSV, ENV
–
Výstupy
Učivo
Český masiv
Západní Karpaty
Základy ekologie
Zná základni formy života, nachází Živá a neživá příroda
rozdíly mezi živou a neživou
přírodou. Ví, co je a čím se zabývá
ekologie.
Rozumí
pojmům
producent, konzument, reducent.
Dokáže vytvořit potravní pyramidy v
různých ekosystémech. Žák umí
popsat koloběh látek a tok energie v
přírodě.
Zná pojem abiotické podmínky ŽP , Abiotické podmínky ŽP
umí je vyjmenovat, charakterizuje
jejich význam pro organizmy, žák
vytváří příklady rozdílné adaptace
těl rostlin a živočichů v závislosti na
různém životním prostředí.Dokáže
vysvětlit koloběh vody,závislost
organizmů na změně světelného
režimu,
teplotní
valenci
organizmů,skleníkový
efekt,rozdílnou toleranci organizmů
k minerálnímu složení půdy,rozumí
pojmům atmosféra , ozonosféra,
hydrosféra, pedosféra
Zna pojem biotické podmínky ŽP, Biotické podmínky ŽP
umí je vyjmenovat a charakterizovat,
správně používá pojmy jedinec,
populace,biocenoza,ekosystém.
Rozlišuje ekosystém umělý a
přírodní, vytváří příklady.Orientuje
se v základních vztazích mezi
populacemi. Žák umí vysvětlit
pojmy neutralismus, konkurence,
parazitismus, predace, mutualismus.
Dokáže k vztahům mezi populacemi
utvářet příklady.
Umí stručně charakterizovat vztah Člověk a ŽP
člověka k ŽP a jeho vývoj, zná
principy vzájemného propojení
člověka a ŽP, uvědomuje si důsledky
zásahu člověka do ŽP. Diskutuje o
197
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
aktuálních
problémech
stavu životního prostředí, uvědomuje
si nutnost ochrany. Pojmenuje
chráněná území v České republice,
dokáže vysvětli pojmy Červená
kniha, NP,přírodní rezervace.
Umí vysvětlit pojem globální Globální problémy ŽP
problém životního prostředí, umí
vyjmenovat hlavní problémy lidstva
a dokáže o nich diskutovat.
Uvědomuje si rozdílnost názorů a
přístupů v řešení problémů.
Zeměpis
Charakteristika předmětu
1. Předmět zeměpis je zařazen samostatně.
Vyučuje se v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně v kmenových třídách.
2. Obsah
Tématické okruhy v jednotlivých ročnících jsou následující: v šestém ročníku je to
fyzická geografie a také začíná geografie světadílů a oceánů, konkrétně Afrika, Austrálie a
Oceánie, oceány Tichý a Indický. V sedmém následuje Amerika a Asie, Severní ledový a
Atlantský oceán. Osmý ročník je věnován Evropě a základům socioekonomického
zeměpisu. V deváté třídě se probírá Česká republika.
3. Metody a formy
Nejčastějšími metodami výuky jsou výklad, rozhovor, diskuse a práce ve dvojících či
skupinách. Provádějí písemná cvičení, pracují s učebnicí, mapou, atlasem, počítačem a
dalšími zdroji. Čím dál využívají informací z Internetu, používají různé vyhledávače
(Seznam, Google a další).
Vypracovávají rovněž krátkodobé projekty v podobě seminárních prací a v hodině je i
prezentují. Během roku absolvují i exkurze, většinou v rámci naší republiky.
4.Výstupy
Hlavním cílem výuky by mělo být porozumění základním souvislostem mezi
198
přírodním a kulturním prostředím na Zemi, uvědomit si, jak obě prostředí chránit. Je také
důležité naučit se rozlišovat jednotlivé administrativní jednotky a umět je zařadit do
systému (např. státy do jednotlivých kontinentů). Žáci by měli rovněž umět spolupracovat,
řešit problémy, hodnotit a pracovat s pomůckami i informacemi, a to nejen v tomto
předmětu.
6. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Seznámí se a s porozuměním
užívá základní pojmy,
vysvětlí základní pohyby Měsíce
a působení Měsíce na Zemi
dokáže porovnat tvar a rozměry
Měsíce a těles sluneční soustavy
se Zemí
Vesmír – vývoj
Hvězdy, souhvězdí,
Sluneční soustava
Měsíc
Př, F, PČ, M
OSV
–
cvičení
smyslového vnímání,
během celého roku
Žák
používá
glóbus
jako
zmenšený
model
Země
k
demonstraci rozmístění pevnin a
oceánů, používá mapové atlasy,
plány
a
mapy,
používá
zeměpisnou síť a s pomocí
zeměpisných souřadnic určuje
polohu míst na Zemi,
Glóbus a mapa
Navázání na 1. stupeň
Glóbuse a různé druhy map
Znázornění světadílů a oceánů,
Vysvětlivky na mapě
Zeměpisné souřadnice
Definuje základní pojmy,
vysvětlí příčinu střídání dne a
noci a ročních období, uvede
dúsledky pohybů Země, orientuje
se v časových jednotkách a v
kalendáři, orientuje se v časových
pásmech, zná rozdíl mezi
středoevropským a letním časem
Globus – model země
Orientace na Zemi
Pohyby Země
Čas na Zemi
Př, F, PČ, M
rozpoznává
souvislost
mezi Krajinná sféra Země
jednotlivými složkami krajinné přírodní sféry
sféry,
atmosféra /podnebné pásy/
hydrosféra
/
členitost,
konkretizace na vodstvu ČR /
bisféra / využití tématických
map/
Př - závislost života na
různých podmínkách
ekologie
ENV - tropický les
určuje polohu světadílů a oceánů
pomocí zeměpisných souřadnic,
popisuje členitost a typické znaky
přírodních poměrů jednotlivých
Př - polární krajiny,
endemiti
Antarktida
Světový oceán
Austrálie a Oceánie
poloha,
historie,
199
přírodní D - objevy, osidlování
Výstupy
světadílů, charakterizuje světadíl
podle
přírodních
a
socioekonomických ukazatelů,
aktivně pracuje s tematickými
mapami obyvatelstva, sídel a
hospodářských činností
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
poměry
socioekonomické poměry – ENV - přírodní zdroje
lidé, suroviny, hospodářský
význam
7. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Obecný zeměpis
zeměpisná poloha
orientuje se v časových pásmech časová pásma
podnebné pásy
členitost
hydrosféra
oceány
Austrálie
navázání na 6.ročník
zeměpisu
OSV
cvičení
smyslového vnímání,
během celého roku
popisuje členitost a typické znaky
přírodních poměrů světadílů a
jejich regionů, lokalizuje hlavní
soustředění
osídlení,
hospodářských činností, hlavní a
významná města, pracuje s
tematickými mapami, rozlišuje a
posuzuje
předpoklady
hospodářských aktivit vybraných
států,
Zeměpis světadílů a oceánů
Afrika
aplikace poznatků o členitosti,
povrchu, podnebí, vodstvu a
vegetaci
obyvatelstvo se zaměřením na
regionální rozdíly a problémy
politická mapa Afriky, státy
významné pro Evropu
globální problémy /chudoba,
nemoci /
D - staré civilizace,
otrokářství
charakterizuje světadíly podle
přírodních i sociokonomických
ukazatelů,
pracuje aktivně s tématickými
mapami obyvatelstva, sídel a
hospodářství
(půmysl,
zemědělství).
orientuje se v politické mapě
světadílů,
srovnává různé národy, jejich
kultury a jejich přínos pro
světovou civilizaci,
Amerika
poloha, rozloha, členitost
povrch
ENV
podnebí a vegetace
obyvatelstvo
D - objevy, osidlování,
USA a Kanada – význam pro otrokářství
světové
hospodářství
i
globalizační procesy
Střední Amerika – struktura
obyvatel,
hospodářství
a
přehled vybraných států
Jižní Amerika – struktura
Žák si upevňuje učivo 6.ročníku
200
Př - živočichové a
rostliny, endemiti /
ENV- nerovnoměrnost
života na Zemi
ENV - přírodní zdroje
Výstupy
Učivo
využívá různých informačních obyvatel,
hospodářství
zdrojů,
přehled vybraných států
charakterizuje světadíly podle
přírodních i sociokonomických
ukazatelů,
pracuje aktivně s tématickými
mapami obyvatelstva, sídel a
hospodářství
(půmysl,
zemědělství).
orientuje se v politické mapě
světadílů,
srovnává různé národy, jejich
kultury a jejich přínos pro
světovou civilizaci.
využívá různých informačních
zdrojů.
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
a
Asie
poloha, rozloha, členitost
povrch
podnebí a vegetace
obyvatelstvo
–
jazyk,
náboženství, hustota osídlení
hospodářství a doprava
Východní Asie (Japonsko,
Čína, Korea)
Jižní Asie (Indie)
Jihovýchodní Asie (Indonésie,
Malajsie, Filipíny, Singapur,
Vietnam)
Malí draci
Státy
Perského
zálivu
(Bahrajn, Irák, Írán, Kuvajt,
Spojené
arabské
emiráty,
Saúdská Arábie)
Blízký Východ (Izrael,
Turecko, Kypr)
Střední Asie (Afghánistán,
Kazachstán,
Kyrgyzstán,
Tádžikistán,
Turkmenistán,
Uzbekistán)
Zakavkazko (Gruzie, Arménie,
Ázerbajdžán)
D - kolébka kultur,
staré civilizace
ENV - zemědělství a
životní
prostředí,
průmysl a životní
prostředí,
ochrana
přírody a kulturních
památek
8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák se orientuje v přírodních i
socioekonomických
aspektech
světadílu,
dokáže
posoudit
postavení
jednotlivých států a jejich
význam,
dokáže
posoudit
vzájemné odlišnosti a podobnosti,
dokáže posoudit význam a přínos
různých národů a kultur,
Evropa
poloha, rozloha, členitost
povrch, vodstvo
podnebí,
rostlinstvo,
živočišstvo
obyvatelstvo
hospodářství
Jižní Evropa (Španělsko,
Portugalsko, Řecko, Itálie)
201
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
navázání na 6. ročník
ENV
D
cizí jazyky
OSV
–
cvičení
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
orientuje se v mapě, vyhledává Západní Evropa ( Velká
informace v mapách,
Británie,
Irská
republika,
Francie, Belgie, Nizozemsko,
Lucembursko)
Severní Evropa
(Norsko,
Švédsko, Finsko, Dánsko,
Island)
Střední Evropa (Německo,
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Švýcarsko,
Rakousko,
Lichtenštejnsko)
Jihovýchodní
Evropa
(Rumunsko,
Bulharsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a
Hercegovina, Srbsko, Černá
Hora, Makedonie, Albánie)
Východní Evropa (Litva,
Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina,
Bělorusko, Moldavsko)
Rusko
smyslového vnímání,
během celého roku
chápe význam Evropské unie.
Evropská unie
EGS
Instituce
Evropské unie a jejich
fungování, evropské
symboly,
evropské
integrace
hodnotí na přiměřené úrovni
strukturu hospodářství v Evropě a
vliv hospodářství na ŽP, zná
hlavní
problémy
související
s vlivem hospodářské činnosti na
ŽP, vysvětluje pojem globální
problémy ŽP, uvádí na příkladech
důsledky a rizika hospodářských
aktivit člověka,
Hospodářství – průmysl a ŽP, ENV - Doprava a ŽP
zemědělství a ŽP, doprava, ENV - Průmysl a ŽP
spoje, služby, cestovní ruch.
ENV - Zemědělství a
Globální problémy a trvale ŽP
EGS - Evropa a svět,
Naši sousedé v Evropě
ENV - doprava a ŽP,
hospodářství a ŽP
udržitelný rozvoj
9. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák vymezuje a porovnává Česká republika
EGS - Naše vlast a
polohu a postavení ČR v Evropě Zeměpisná poloha, rozloha a Evropa .
202
Výstupy
a ve světě
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
členitos.
D
Vývoj státního území a OSV
–
cvičení
postavení v Evropě a ve světě. smyslového vnímání
- během celého roku
vymezuje
provincie
a Geologický vývoj.
Př
subprovincie, porovnává jejich Nerostné suroviny.
povrch (reliéf, stáří, geologické Povrch, podnebí, vodstvo, půdy
složení),
poznává
názvy
jednotlivých pohoří.
zařazuje ČR do podnebného
pásu,
lokalizuje
hlavní
evropské
rozvodí, poznává důležité řeky,
uvádí na konkrétních příkladech Biota a
ochranu přírody u nás a závažné (národní
důsledky společenských vlivů na území)
životní prostředí,
ochrana přírody Př
parky,
chráněná
vyhledává,
popisuje
a Obyvatelstvo – počet obyvatel, ZSV
zdůvodňuje
podle
map, dělení podle věku, národnosti, MKV - lidské vztahy
rozmístění obyvatelsta v ČR.
náboženství......
srovnává ukazatele lidnatosti
odůvodňuje rozmístění průmyslu Hospodářství
-odvětví ENV - průmysl a ŽP
a zemědělství na území státu, průmyslu a zemědělství
ENV- zemědělství a
posuzuje jejich perspektivy a
ŽP
dopady na životní prostředí,
uvádí příklady zahraničního
obchodu s některými státy v
rámci Evropské unie a světa
(mapy, grafy),
vyhledává významné oblasti
rekreace a poznává jejich
ekonomický přínos
Doprava,
spoje,
služby. ENV - doprava a ŽP
Zahraniční obchod (export,
import).
Cestovní ruch a rekreace.
lokalizuje na mapách jednotlivé
kraje ČR, jejich osídlení a
hospodářství.
vymezí místní oblast podle školy
nebo bydliště,
hodnotí přírodní a hospodářské
poměry místního regionu,
Kraje ČR (14) – důraz je kladen
na Královehradecký kraj.
Místní region – Jičínsko.
Cvičení a pozorování v terénu
místní krajiny.
203
Hudební výchova, Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Předmět je zařazen do bloku Umění a kultura.
2. stupeň navazuje na 1. stupeň - hudební a výtvarnou výchovu 1. – 5. ročník.
Vyučovací předměty HV a VV jsou povinné předměty, které se vyučují ve všech ročnících
2. stupně ZŠ.
VV je vyučována v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně a v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně
Hv je vyučována 6. – 9. ročníku.
Výchovně – vzdělávací strategie
Vyučovací předměty HV a VV umožňují žákům poznávání umění a kultury, jako
nezastupitelné součásti lidské existence, jako součást každodenního života.
Seznamuje s výrazovými prostředky a jazykem výtvarného a hudebního umění. Učí
s nimi tvořivě pracovat.
Hlavním výchovným cílem je naučit kladnému vztahu k umění a kultuře a jimi
utvářeným hodnotám. Naučit chápat, rozpoznávat a interpretovat kulturní hodnoty, vcítit se
do kulturních potřeb jiných lidí.
Používané formy práce:
Řízený poslech, pozorování, hodnocení, činnosti spojené s vlastním (hudebním i
výtvarným) tvůrčím vyjádřením, řízená diskuse, výklad, skupinová práce, seminární práce vyhledávání informací z různých zdrojů, projektová činnost, návštěvy kulturních zařízení
(viz. Klíčové kompetence)
Výuka VV probíhá dle možnosti v odborné učebně pro VV.
Výuka HV probíhá v odborných učebnách. Učebny HV jsou zároveň kmenovými třídami, a
tak jejich uspořádání odpovídá frontálnímu způsobu výuky.
* Přizpůsobení učebny pro hudební i jiné produkce je v přípravné fázi.
Dle zájmu žáků a možností školy lze vhodně propojit nebo doplnit volitelnými předměty pro
méně početné skupiny (vzhledem k praktickému zaměření práce v semináři),např:
Hudební soubor (pěvecký, instrumentální)
Výtvarný seminář
Kultura a umění (může sloužit jako příprava na střední školu s uměleckým
zaměřením)
Hudební výchova
Podle zvolených výukových činností naplňujeme cíle především těchto průřezových témat:
OSV, EGS - lidová slovesnost, zvyky, tradice; kořeny a zdroje evropské civilizace
MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení
ENV - náš životní styl, prostředí a zdraví
MDV - kritický přístup, vliv médií (především v 9. ročníku)
204
6. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák se orientuje
v notovém Základní hudební pojmy: VV – různé grafické
grafickém záznamu, vysvětlí pojmy: metrum, rytmus, takt
záznamy písní
notová osnova, nota, tón, stupnice,
tónina dur a moll,
vytleská rytmus jednoduché písně a
opírá se o něj při nácviku písně – hra
na tělo.
Čj – lidová poezie
Lit – B. Němcová,
Babička
opírá se o notový zápis při realizaci
písně.
D – dějiny v textech
lidových písní
využívá správné pěvecké návyky.
vnímá užité hudebně
prostředky (nálada písně).
výrazové
tvoří rytmický/harmonický doprovod
písně – předehry, mezihry a dohry.
interpretuje jednoduché lid. písně Lidové písně
v lid. dvojhlase, v kánonu.
vysvětluje pojmy: rondo, variace,
kánon.
reprodukuje um. Píseň Pstruh.
Vv
Výtvarné
znázornění
průběhu
skladby,poslechové,
pohybové,
pěvecké
aktivity
Hudební formy
Čj – zhudebnění básně
orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá strukturu díla.
přistupuje k hudebnímu dílu (písni i
větším formám) jako k logicky
utvářenému celku.
rozpoznává tradiční lidové nástroje.
Hudební nástroje v lidové Čj – zhudebnění básně
rozlišuje různé typy kapel: dudácká, hudbě
hudecká, cimbálová.
uvádí příklady inspirace lidovou
hudbou
v hudbě
symfonické,
populární.
rozpoznává nástroje symfonického
orchestru.
Nástrojové skupiny
poznává hudební zvyklosti období
vánoc.
Hudba vánoc
interpretuje vybrané písně.
poznává umělá díla spjatá s obdobím
205
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Vánoc.
rozlišuje nástrojové skupiny
rozlišuje různé hudební formace
( sólo, duo, smyčcový kvartet
dechový kvintet, … smyčcový
Hudba
komorní
orchestr, symfonický orchestr)
orchestrální
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky,
charakteristické
sémantické prvky.
Poslechové aktivity
a
slovně se vyjadřuje o hudbě, slovně
hudbu interpretuje.
vysvětluje pojmy: melodie, rytmus,
harmonie,
tempo,
dynamika,
kontrast, gradace.
Hudebně
všímá si a dále vyhledává souvislosti prostředky
mezi hudbou a jinými druhy umění.
vysvětluje pojmy: …???
–
výrazové
orientuje se v nejznámějších dílech
této skupiny/kapitoly/učiva. ???
vysvětluje pojmy: opera, opereta,
muzikál, hudební revue.
jmenuje složky operního představení
a ostatních forem.
poznává
některé
z vybraných
umělých písní, úryvků děl.
Hudba spjatá
reprodukuje některé z umělých písní. druhy umění
s jinými
zná vybraná nejznámější díla a
skladatele (Dvořák, Smetana - česká
národní opera, W.A.Mozart).
rozpozná některé z tanců stylových
období (furiant, mazurka, polonéza,
polka, …) v dílech A. Dvořáka, F.
Chopina, B. Smetany
orientuje se v rytmickém uspořádání
uměleckých stylizací lidových tanců
a porovnává s osvojenými lidovými
písněmi, tanci.
Vv – výzdoba ND,
206
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
reprodukuje některé vybrané taneční
kroky.
výprava
Vv – architektura,
kulisy, kostýmy, masky,
předvádí jednoduchou pohybovou Hudba na jevišti
vazbu.
Lit – Národní obrození
vysvětluje pojem: melodram, kantáta.
všímá
si
významu
v současném filmu.
hudby
hodnotí význam hudby ve filmu.
Hudba a tanec
Lit – K. J. Erben:
Kytice
Hudba a slovo
Lit – J. Zeyer: Radůz a
Mahulena
Hudba k filmu
7. ročník
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák sivšímá odrazu historických Hudba v životě společnosti
událostí v hudebním životě českého Písně lidové, zlidovělé,
národa,
Lidový dvojhlas
reprodukuje vybrané písně lidové,
zlidovělé, umělé,
D – dějiny českého
národa –20. století, …
Čj –
divadlo
Osvobozené
dokáže interpretovat jednoduché lid.
písně v lid. dvojhlase, v kánonu,
tvoří rytmický/harmonický doprovod
písně – předehry, mezihry a dohry,
orientuje se v grafickém záznamu
skladeb (písňová forma a-b-a,
rytmus)
seznamuje se s odrazem období NO Generace
v hudbě,
obrození
všímá si souvislostí mezi hudbou a Písně NO
207
národního D - Národní obrození
Vv
–
osobnosti
výtvarného
umění
Výstupy
Učivo
jinými druhy umění.
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
období NO
interpretuje vybrané písně z období
NO.
využívá správné pěvecké návyky,
vnímá užité hudebně
prostředky (nálada písně),
výrazové
všímá si národní orientace v díle A. Lípa slovanská
Dvořáka a B. Smetany,
Národní školy
orientuje se v proudu znějící hudby. Opery B. Smetany
Vnímá strukturu díla.
Slovanské tance A.Dvořáka
vyjadřuje se slovně o hudbě, slovně
hudbu interpretuje,
vnímá užité hudebně
prostředky (nálada písně).
výrazové
dokáže vysvětlit pojmy: národní
opera,
interpretuje vybrané písně.
Využívá správné pěvecké návyky,
tvoří rytmický doprovod písně (např.
Když jsem, když jsem, …),
seznamuje se s 9. symfonií L. van Hudba spojuje národy
Beethovena, závěrečnou částí s ódou
na radost,
ZSV – hymna EU
vysvětluje význam tohoto díla jako
hymny EU,
zná hudební zvyklosti období Vánoc, Hudba pohody
umí reprodukovat některé z písní Hudba vánoc
umělých – p. Chtíc, aby spal.
Vv- vánoční tradice,
které pocházejí z
období baroka
pozná vybraná umělá díla spjatá
s obdobím Vánoc (např. Serenáda
Es-dur, J. Suk, J. J. Ryba – Česká
mše vánoční),
D – baroko v Čechách
orientuje se v národopisných Konzervatoř Evropy
oblastech na území ČR,
Z - ČR,
seznamuje se s různými podobami
208
Vv – lidové umění
architektura, kroje,
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
lidových písní na území Č,.
interpretuje vybrané lidové písně z
celého území ČR,
rozpozná oblasti tóniny dur a moll,
charakterizuje
hudby,
ukázky
artificiální Nejstarší hudební památky v D - nejstarší literární
Čechách
památky na území ČR
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky,
charakteristické
sémantické prvky,
Vv – písmo, úprava
textu, rukopis
Čj - staroslověnština
slovně se vyjadřuje o hudbě, slovně
hudbu interpretuje,
vysvětluje pojmy: chorál, liturgie,
církevní, …
vymezuje
časové
období Dějiny české hudby:
jednotlivých hudebních období.
Středověk
poznává významné české skladatele Gotika
a jejich nejznámější díla.
Renesance
všímá si a dále vyhledává souvislosti
mezi hudbou a jinými druhy umění, Baroko
charakterizuje ukázky artificiální Klasicismus
hudby,
Romantismus
D– kulturní slohy
Vv – kulturní období
ve výtvarném umění
Čj – dvorská lyrika
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky,
charakteristické
sémantické prvky,
slovně se vyjadřuje o hudbě, slovně
hudbu interpretuje,
interpretuje
vybrané
uvedených období,
písně
z
rozpoznává některé z vybraných
umělých písní, úryvků děl,
vysvětluje pojmy:
hudební formy
hudební
sloh,
seznamuje se s dílem K. J. Erbena.
Bohatství lidové tvorby
poznává lidové písně taneční a jejich Hudba
ohlas v díle českých skladatelů,
hudba
dokáže vysvětlit pojmy: pantomima,
209
k
tanci,
taneční
Čj
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
seznamuje se s dalším vývojem české Zde jsme doma
hudby.
Hudba 20. století
poznává významné české skladatele
20.století a jejich nejznámější díla.
Čj – lidová poezie –
např.
Otvírání
studánek
lidový tanec, výrazový
společenský tanec, balet, …
tanec,
interpretuje vybrané lidové písně
taneční,
rytmicky doprovází lidové písně,
všímá si a dále vyhledává souvislosti
mezi hudbou a jinými druhy umění
(např. lidové).
dokáže
charakterizovat
artificiální hudby,
R. Těsnohlídek
Liška Bystrouška
–
Divadlo Semafor
ukázky
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky,
charakteristické
sémantické prvky,
dokáže se slovně vyjádřit o hudbě,
slovně hudbu interpretovat,
interpretuje
vybrané
uvedených období.
písně
z
dokáže poznat některé z vybraných
umělých písní, úryvků děl.
dokáže vysvětlit pojem : kantáta,
8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák poznává díla klasické hudby a Hudba minulosti a dnešek
jejich moderní úpravy,
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
D, Čj, Vv – slohová
různorodost
vyjadřuje se slovně o hudbě, slovně
hudbu interpretovat,
seznamuje se s funkcí hudby v Hudba středověku
období středověku,
vnímá
užité
hudebně
výrazové
210
D
–
ikonografie
studium
Výstupy
Učivo
prostředky (nálada, atmosféra, účel,
…),
Vv – studuje výtvarná
zobrazení hudebního
života ve středověku
orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá strukturu díla,
vyjadřuje se slovně o hudbě, slovně
hudbu interpretuje,
seznamuje se s hudebními nástroji
minulosti,
vysvětluje pojmy: duchovní
světská hudba, truvér, chorál, …
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
a
interpretuje vybrané písně,
využívá správné pěvecké návyky,
tvoří rytmický/harmonický doprovod
písně – předehry, mezihry a dohry,
oientuje se v proudu znějící hudby. Hudba renesance
vnímá strukturu díla,
Světoví skladatelé:
vnímá užité hudebně výrazové G. P. da Palestina, O. di
prostředky,
Lasso
vysvětluje pojmy: vokální polyfonie,
…
interpretuje vybrané písně.
Využívá správné pěvecké návyky.
tvoří rytmický/harmonický doprovod
písně – předehry, mezihry a dohry
orientuje se v proudu znějící hudby. Hudba baroka
Vnímá strukturu díla,
Světoví
skladatelé:
přistupuje k hudebnímu dílu jako G.Gabrieli, C. Monteverdi,
k logicky utvářenému celku, sleduje A.Vivaldi, J. S. Bach,
formu díla.
G.F.Handel
dokáže se slovně vyjádřit o hudbě,
slovně hudbu interpretuje.
poznává
významné
světové
skladatele a jejich nejznámější díla.
dokáže poznat některé z vybraných
úryvků děl.
211
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
dokáže vysvětlit pojmy: hudba
instrumentální,
homofonie,
polyfonie, opera, kánon, fuga,
nástrojový koncert, …
interpretuje
vybrané
písně
z
uvedeného období (např. Růžička).
dtto
Hudba klasicismu
D
–
období
vysvětluje pojmy: symfonie, koncert, Světoví
skladatelé:
J. vídeňského klasicismu
sonáta, smyčcový kvartet, sonátová Haydn, W.A. Mozart, L. van Film– Amadeus
forma
Beethoven
ZSV
–
osobnost
(J.V.Stamic ??? )
dtto
W.A.M.
Hudba romantismu
rozpozná některé z tanců stylových
období (furiant, mazurka, polonéza,
polka, čardáš, flamenco...),
vysvětluje pojmy: národní škola,
romantická
píseň,
programní
hudba…
dtto
Čj – odraz národní
kultury a romantismu
Národní škola
v literatuře, znaky
Představitelé
české, romantismu (Mácha –
německá, polská, ruská, Máj,
Puškin
–
uherské, italské francouzské E.Oněgin)
školy
Hudba 20. století
všímá si a dále vyhledává souvislosti Claudie Debussy,
mezi hudbou a jinými druhy umění. ...???
dokáže
vysvětlit
pojmy: G.Gershwin
impresionismus, polystylovost, jazz,
J. Ježek
…
Vv – impresionismus
ve výtvarném umění
9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák se orientuje v proudu znějící Vybrané poslechové skladby
hudby, vnímá strukturu díla, vnímá z oblasti nonartificiální
užité hudebně výrazové prostředky hudby
(nálada,
atmosféra,
účel,
…),přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku, sleduje
formu díla, vyjadřuje se slovně o
hudbě, slovně hudbu interpretuje,
212
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
poznává
významné
světové
interprety a jejich nejznámější díla z
oblasti: jazzu, rocku, punku, folku,
…dokáže
poznat
některé
z vybraných úryvků děl nebo určit
stylové období,
seznamuje se s hudebními nástroji z
oblasti
nonart.hudby,
rozpozná
některé z tanců stylových období
nonartificiální hudby,
všímá si a dále vyhledává souvislosti
mezi hudbou a jinými druhy umění.
interpretuje vybrané písně.
využívá správné pěvecké návyky.
tvoří rytmický/harmonický doprovod
písně – předehry, mezihry a dohry,
seznamuje se s funkcí hudby v
životě člověka.
vysvětluje pojmy užívané v oblasti
populární hudby: interpret, skladatel,
textař, vydavatelské společnosti,
hudební manager, …zamýšlí se a
vymezuje šíři pojmu "populární" –
podle historického vývoje hudby,
generačních rozdílů, vyjmenovává
hudební styly, které lze řadit do
oblasti populární hudby, zamýšlí se
nad nepřesným používáním slov
moderní, populární, vážná hudba,
přemýšlí o módě a rozlišuje pojmy
módní a moderní, obhajuje a
zdůvodňuje svůj výběr, svá tvrzení,
svá vyjádření.
seznamuje se s původem jazzového
stylu a jeho vývojem, seznamuje se s
historickým
pozadím
vzniku
jazzového stylu, poznává známé
jazzové interprety (dle výběru, např.
E. Fitzerald, L.Armstrong, B.
Holliday, sk. All Stars, všímá si a
popisuje
nástrojová
obsazení
jazzových
formací,
vysvětluje
pojmy:
afroamerická
hudba,
spirituál, blues, worksong, ragtime,
Učivo
Vybrané písně z
populární hudby
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
oblasti
Paleta populární hudby
D – život amerických
černochů, dějiny USA
Jazz
Rock, Rock´n´roll
213
Výstupy
swing, …
seznamuje se s historickým pozadím
vzniku a vzrůstající obliby rock´n
´rollu, sleduje vývoj rockové hudby
od počátků až do dnešní doby,
poznává známé rockové interprety
(dle výběru, např. E. Presley,
Beatles, The Who, The Rolling
Stones, The Pink Floyd, …), všímá
si a popisuje nástrojová obsazení
rockových formací,
vysvětluje pojmy: taneční hudba,
britský rock, folkrock, jazzrock,
countryrock, …, sleduje vývoj
písničkového středního
proudu,
poznává známé interprety z této
stylové oblasti.
seznamuje se s historickým pozadím
vzniku a vzrůstající obliby folkové
hudby, rozlišuje pojmy folk a folklor
i jejich vzájemnou souvislost,
poznámá známé folkové interprety,
především B. Dylana, poznává
významné představitele české scény:
Spiritual Kvintet, K. Kryl, J.
Nohavica, K. Plíhal, J. Hutka, … a
vliv některých z nich na historické
události v ČSSR, vnímá význam
textu
ve
folkových
písních,
vysvětluje pojmy: folk, folklór,
písničkáři, …
seznamuje
se
s
hudebnědramatickými žánry v populární
hudbě, sleduje spojení více druhů
umění, vysvětluje pojmy: opereta,
kabaret, šanson, rocková opera,
muzikál, hudební film, film, poznává
známé scény světové i domácí,
referuje o své oblíbené skupině nebo
interpretovi.
Referuje o vlastních hudebních
zážitcích, vytváří ve skupině přehled
současných hudebních trendů (např.
worldmusic,
etnická
hudba,
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Popmusic
Folk
Čj – lidová slovesnost,
sbírky lid. slovesnosti
D – svět. dějiny 2.1/2
20.století
Hudební divadlo a film
Čj – Osvobozené
divadlo, Semafor
Hudební
současnosti
214
podněty
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák
vybírá,
pojmenovává
i
samostatně vytváří bohatou škálu
vizuálně obrazných elementů a
jejich vztahů k vizuálně obrazným
vyjádřením zkušenosti z vlastního
vnímání,
vizuálně obrazné elementy
– linie, tvar, objem, barevné
kvality, textura, rozvržení
v obrazové ploše
Hv – záznam hudby,
pocitu z ní
Lit – nacházení tématu
v lit. dílech
počítačová hudby, taneční hudby,
…), hodnotí současnou hudební
situaci, hudební produkci, hudební
obchod, vnímá a hodnotí vliv hudby,
ale i nadměrné hudební produkce na
životní prostředí člověka, hodnotí
pozitivní ale i negativní vliv hudby v
životě člověka.
Výtvarná výchova
6. ročník
vztahy vizuálně obrazných
elementů – podobnost,
užívá vizuálně obrazná vyjádření kontrast, rytmus, struktura,
pro zachycení vizuálních zkušeností, …
vhodně užívá základních prvků proces stavby vizuálně
(linie,
tvar..)
pro
výstavbu obrazného vyjádření jako
kompozičního plánu obrazu,
struktury vztahů
vnímá a analyzuje základní znaky Kresba
oblých a hranatých předmětů,
Uhel, rudka, křída
je schopen zobrazit lidskou figuru Tužka
/z představy,podle skutečnosti /, řídí
Perokresba,
kresba
se proporčními principy a vztahy,
dřívkem, aj.
vytvoří
prostorovou
práci,
s figurálním námětem např. filmový, Malba
literární hrdina …/
Temperové a vodové barvy
je
schopen
rozpoznat Pastel, voskový pastel
rozdíly v kresebných, malířských a
Grafické techniky
jiných technikách
je schopen namíchat různé barevné Tisk z výšky – tiskátka,
215
Výstupy
Učivo
tóny ze základní škály barev
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
linoryt, papírotisk,...
Tisk z plochy – monoty
originálně
materiály
kombinuje
různé
Kombinované
vědomě volí ty materiály, které experimentální techniky
dávají vyniknout danému tématu
Koláž, frotáž, ...
a
dokáže
zajímavým
způsobem Prostorová tvorba
výtvarně reagovat na dění kolem
Modelína
sebe
je schopen se zapojit do skupinové Přírodní materiály
práce
Papír, kašírování
vnímá estetické kvality prostředí
Textil
7. ročník
Výstupy
Na základě vnímání a poznávání
skutečnosti/zrakem, hmatem / žák
kreslí tvary a barevně znázorňuje
pozorované
přírodní
objekty/rostliny,živočichové,
kameny,listy,plody …/,
Učivo
Výtvarné vyjádření
a zobrazení skutečnosti
/ Kytice, Podzimní list ,
Ptačí pero, ../
celek – detail- struktury
vnímá a analyzuje základní znaky
oblých a hranatých předmětů.
vnímá a uspořádává prostor
s přírodními a umělými objekty
/např. Zátiší, zákoutí /
kontrast přírodních a umělých Zátiší
objektů – popředí, pozadí – světelný
kontrast – perspektiva - …
zná základní typy písma a jeho Písmo- řazení, nácvik
rozvržení v textu
Iniciála
ovládá základní pojmy typografie
216
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
na základě kresby podle modelu Člověk – lidské tělo
kreslí : stojící postavu, postavu části lidského těla
s náznakem
pohybu,
lidskou
hlavu /vyjádří odlišnosti
tvarů
obličeje, proporce obličeje, části
obličeje/
na základě vnímání a pozorování Prostorové práce
zajímavých předmětů, přístrojů a
mechanismů vytváří prostorovou
práci s použitím tvarové, barevné a
funkční nadsázky
svých osobních prožitků a představ Zimní sporty
využivá při tvorbě výtvarných prací Zážitek z jarních prázdnin
vyjadřujících vztahy dvou až tří
postav.Plochu komponuje tak, aby
tvořila dějový celek /postavy mají
vztah k ději i prostředí /,
rozlišuje: velikost postav a objektů
v popředí , v pozadí,
výraznost barvy a detailu v popředí,
ustupující výraznost barvy a detailu
v pozadí,
Pozná hlavní architektonické znaky Architektonické památky
doby románské, gotické, renesanční
se žákovským kolektivem navštíví
galerii výtvarného umění, seznámí
se s ukázkami prací výtvarných
umělců minulosti a současnosti .
8. - 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák rozlišuje základní výtvarné
techniky, vědomě volí nástroje a
techniky pro konkrétní výtvarné
vyjádření, je schopen spolupráce ve
skupině a kompromisu při řešení
217
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
výtvarného problému, je schopen
hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní
výtvarnou výpověď, uvědomuje si
vztahy vlastního těla a prostoru (fáze
pohybu, tanec, sport, pantomima,
gesta),
je
schopen
zobrazit
lidskou
figur/zpředstavy,podle
skutečnosti/,řídí se proporčními
principy a vztahy,
Člověk
je schopen zapojit své tělo jako Tělo
součást výtvarného projevu,
Člověk a práce,
zná základní pojmy týkající se
výtvarného zpracování lidského těla Mezilidské vztahy
( kánon, proporce, …),
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
D – zrod člověka jako
druhu
Člověk a příroda
Tv – pohyb
ZSV –
vztahy
ENV
na základě svého vnitřního prožitku
při tvorbě, chápe posuny ve
výtvarném umění jako logický sled
událostí,
vybírá, pojmenovává i samostatně
vytváří bohatou škálu vizuálně Vnitřní svět
obrazných elementů a jejich vztahů
k vizuálně obrazným vyjádřením Sny
zkušenosti z vlastního vnímání,
užívá vizuálně obrazná vyjádření pro
zachycení vizuálních zkušeností,
Člověk hudba, pohyb a
vhodně užívá základních prvků doteky
(linie,
tvar..)
pro
výstavbu
Výtvarné vyjadřování a
kompozičního plánu obrazu,
zobrazování skutečnosti
vnímá a analyzuje základní znaky
Vizuálně obrazné elementy
oblých a hranatých předmětů,
– linie, tvar, objem, barevné
podle modelu nakreslí dopravní kvality, textura, rozvržení
prostředek /auto, motocykl, autobus, v obrazové ploše
vlak…/,
Vztahy vizuálně obrazných
prostorovou prací vytváří svoji elementů – podobnost,
představu o architektuře, dopravních kontrast, rytmus, struktura,
prostředcích
současnosti
a …
budoucnosti, využívá znalostí a
informací z filmové a literární
tvorby, výtvarný celek je spojením
218
Hv – rytmus
MKV
mezilidské
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
tvarů, barev, písma, struktur, žák
volí materiál podle své představy a
na základě vlastního výtvarného
Prostorové práce
návrhu a cíle,
orientuje
se
v historických Maketa scény, kulisy,...
výtvarných směrech
seznámí se se základními principy a
znaky výtvarných směrů
Baroko- základními znaky
architektury, sochařství a
malby .
Romantismus, realismus,
impresionismus
–
na
ukázkách
vyvozuje
základní znaky a rozdílnosti
výtvarných
postupů
v malířství.
20. století : kubismus,
abstraktní / nefigurativní /
umění, op-art
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
2. stupeň navazuje na 1.stupeň – tělesná výchova 1. - 5. ročník.
Na 1.stupni probíhá výuka koedukovaně, na 2. stupni odděleně.Vzhledem k dřívějšímu
nástupu puberty a rozdílnému somatotypu, vzhledem k vyhraněným chlapeckým a dívčím
zájmům, vyšší soutěživosti a individualizaci u chlapců uvažujeme o oddělené výuce dle
možnosti školy již od 5. ročníku.Tato varianta se v minulosti již osvědčila.
Vyučovací předmět by měl mít časovou dotaci nejméně 2 hodiny týdně, lze uvažovat o
zařazení povinné, popř.volitelné zdravotní tělesné výchovy s obecným, či speciálním
zaměřením. Do výuky je v 7. ročníku zařazen lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz,
v 9. ročníku vodácký kurz.
219
Obsah obecně: výuka probíhá v blocích jednotlivých sportovních odvětví, ty na sebe
v jednotlivých ročnících navazují a neustále se rozšiřují, dovednosti žáků se zdokonalují.
Bloky zahrnují: organizaci, bezpečnost a hygienu TV, průpravné, kondiční,
koordinační, kompenzační, relaxační cvičení, pohybové, sportovní a netradiční hry,
gymnastiku, rytmickou, moderní a kondiční gymnastiku, úpoly, bruslení, hokej, atletiku.
Výuka probíhá od roku 2010 v nové školní TV hale s vlastním zázemím a ve dvou
malých tělocvičnách v hlavní budově školy, na atletickém stadionu, na otevřeném kluzišti a
Matějkově cvičišti.
Formy práce: výklad, pozorování, hodnocení, skupinová práce, kruhový provoz,
štafety, demonstrace, vyhledávání informací z různých zdrojů, soutěže školní, okrsková kola
soutěží, činnosti individuálního či skupinového tvůrčího vyjádření.
Výchovně – vzdělávací strategie: Výuka umožňuje žákům získání nových dovedností
v různých sportovních odvětvích, vede ke zvládnutí různého sportovního nářadí a náčiní,
k rozvoji motoriky, tělesné zdatnosti a výkonnosti, vede k seznámení s návody na
pohybovou prevenci, korekci svalových dysbalancí, kompenzačních cvičení při
jednostranném zatížení svalů při pohybové zátěži. Žáci získávají základní organizační,
hygienické a bezpečností zásady při sportování.
Hlavním výchovným cílem: je motivovat a vést žáky ke spontánnímu pohybu,
k pochopení a uvědomění si hodnoty zdraví s nutností jeho ochrany, smyslu zdravotní
prevence a významu pohybu pro zdraví.
6. - 7. ročník
Výstupy
Učivo
Žák
aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu, některé
pohybové
činnosti
zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem,
samostatně
využívá
osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organizmu, překonává únavu a
předchází stresovým situacím
usiluje o
zdatnosti
zlepšení
své
správné
držení
těla,
zvyšování
kloubních
pohybů,
peventivní
pohybová činnost, správné
dýchání
tělesné celkové
posilování
svalového aparátu/prevence
a korekce jednostranného
zatížení
s
svalových
disbalancí/,
rozvoj vytrvalosti
220
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV-osobnostní
rozvoj-sebepoznání
sebepojetí
Př
ZSV
a
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
samostatně
se
připraví
před žák
je
schopen
pohybovou činností a ukončí ji ve individuálního rozcvičení,
shodě s hlavní činností
strečink těla před a po
skončení hodiny
odmítá drogy a jiné škodliviny jako drogy a jiné škodliviny
neslučitelné se sportovní etikou a /anabolika, látky, zvyšující
zdravím
fyzickou
komdici
a
podporující růst svalové
hmoty/
OSV – osobnostní
rozvoj
–
psychohygiena
Př
ZSV
dává do souvislosti zdravotní a
psychosomatická rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní
perspektivu
mladého
člověka, uplatnuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování při
kontaktu
se
sociálními
patologickými jevy ve školách i
mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v mírně známém prostředí
sportovišť,
přírody,
silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Vhodné a bezpečné chování Př
na sportovních akcicíh
školy i mimo ni
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojené pohybové
dovednosti a tvořivě aplikuje ve hře,
soutěži, rekreačních činostech
pohybové hry – závody
družstev,
jednotlivců
zaměřeny na pohybové
dovednosti
zásady
bezpečného
používání
sportovních
náčíní a nářadí
umí se pohybovat v terénu /v různém turistika a pohyb v přírodě
ročním období/ i se zátěží, orientuje
se podle turistické a orientační mapy
OSV – sociální rozvoj
–
kooperace
a
kompetice
zná pojmy z dané oblasti
Př, F, Z
umí zacházet se sjezdovou výzbojí a SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
výstrojí, je schopen mazání, údržby základní prvky
lyží, zvládá chůzi, výstupy, obraty,
zná základní lyžařský postoj, provádí
oblouk ke svahu, umí sesouvání,
OSV- sociální rozvoj,
kooperace a kompetice
221
Výstupy
Učivo
ovládá odšlapování ke svahu, zvládá všeobecná lyžařská
bruslení, dokáže oblouk v pluhu, průprava
dokáže oblouk z pluhu, provádí
oblouk z průvratu vyšší lyže, provádí
oblouk z přívratu nižší lyže, zná
oblouk z roušířené stopy,
umí
zabrzdit
přívratem,
oboustranným
umí zacházet s běžeckou výzbrojí a
základní lyžařský oblouk
výstrojí
je schopen mazání a údržby lyží
zná pravidla pohybu v zimní krajině
zvládá nošení lyží
dokáže si připnout lyže
zná správný úchyt holí
umí obraty na místě
zvládá výstupy
brždění
ví, co je základní postoj
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
umí přenášet váhu , skluzy na jedné základní prvky
lyži, dokáže odšlapovat, zastaví
smykem, zvládá sjíždění,
umí sjezdový postoj, provádí běh
střídavý,
provádí běh soupažný jednodobý a
dvoudobý,
zvládne běh ve stopě 2-4km,
nacvičuje běh bez holí, zvládá
přenášení váhy,
odrazí se z vnitřní hramy lyže, umí
přenést váhu těla
zdokonaluje nácvik volné technika
do proti svahu
běh klasický
222
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
volná technika - rozšiřující
dovede házet, chytat a pokouší se NETRADIČNÍ HRY
odpálit míč, seznamuje se s pravidly softbal
hry,
ZSV – sociální rozvoj
–
kooperace
a
kompetice
pokouší se o zjednodušenou hru, umí
manipulovat s florbalovou holí a
míčkem,
florbal
pokouší se o střelbu s různé
vzdálenosti, seznamuje se s pravidly
hry, pokouší se o zjednodušenou hru
F, Př
umí kotoul vpřed, vzad a
modifikace /6.třída/,
jeho GYMNASTIKA
akrobacie
s dopomocí zvládá stoj na rukou /
6.třída/, rozumí pojmům s dané
oblasti
/6.-9.třída/,
předvede
zjednodušenou
akrobatickou
řadu/6.třída/,
zná průpravná cvičení pro nácvik
přemetu, stranou /7.třída/, umí podat
záchranu
a
dopomoc
při
jednoduchých cvicích /7.třída/
zná
cvičení
pro
nácvik přeskok
gymnastického odrazu z můstku,umí
roznožku přes kozu našíř odrazem z
můstku, dokáže skrčku přes kozu
našíř odrazem z můstku, zvládá
skoky odrazem z trampolíny, prostná
zná pojmy z dané oblasti,
umí výskok na švédskou bednu z
můstku a seskok do duchen /7.třída/ ,
umí roznožku přes kozu našíř s
oddáleným můstkem /7.ročník/, umí
skrčku přes kozu našíř s oddáleným
223
Př, F
ZSV
Výstupy
můstkem/
7.ročník/,
záchranu a dopomoc
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
nacvičuje
zná průpravná cvičení, zná pojmy z hrazda
dané oblasti, zná vzpor na rukách,
pokouší se o sešin, zná přešvihy
únožmo pravou, levou nohou/
7.ročník/, pokouší se o výmyk /
7.ročník/
ovládá chůzi po kladině
dopomoci /6.ročník/- dívky,
bez kladina -dívky
ovládá chůzi s doprovodnými
pohyby paží /6.ročník/, zná pojmy z
dané oblasti, umí chůzi po kladině s
obraty /7.ročník/,
pokouší se o rovnovážné polohy /
7.ročník/
umí kotoul vpřed, vzad /6.ročník/, kruhy dosažné
umí rotovat kolem své osy /
6.ročník/,
pokouší se o svis
střemhlav /7.ročník/
vznesmo,
pokouší se vyšplhat na tyči s šplh
přírazem /6.ročník/,
seznámí se se šplhem po laně /
7.ročník/
seznamí se základními tanečními RYTMICKÁ A KONDIČ.
kroky v rytmu 2/4, 3/4 /6.ročník/, GYMNASTIKA
Hv
zvládá základy techniky pohybů i
ZSV
pohybů se švihadlem /6.ročník/
umí chytat a házet míč,
SPORTOVNÍ HRY
OSV- sociální rozvoj,
ovládá pravidla, pokouší se o taktiku vybíjená
–
taktika, kooperace a kompetice
hry
pohybové
dovednosti,
rozhodnost, pravidla, hra
F, Př
zná základní postoj /6.ročník/, umí košíková
driblovat pravou a levou rukou /
6.ročník/,
zvládá
driblinkovou
224
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
abecedu /kroužení míče kolem těla,
osmička kolem nohou, prohazování /
6.ročník/,
ovládá přihrávku obouruč trčením /
6.ročník/,
přihrává
jednoruč
trčením /6.ročník/,
umí chytat míč v klidu a v
pohybu/6.ročník/, umí střílet z
místa /6.ročník/,zvládá dvojtakt
pravou /levou rukou/ 7.ročník,
pokouší se o uvolňování hráče bez
míče /7.ročník/, realizuje obranný
postoj /7.ročník/, seznamuje s
pravidly /6.ročník/,. pokouší se o hru
se zjednodušenými pravidly /
6.ročník/
umí vést míč, přihrávat, zpracovat fotbal
míč, seznamuje s pravidly, pokouší
se o hru
umí přehodit míč přes síť /7.ročník/, přehazovaná - dívky
umí rychlou a přesnou přihrávku /
7.ročník/, zvládá odehrání míče do
soupeřova pole ve výskoku jednoruč
nebo obouruč /7.ročník/, seznamuje
se s pravidly odbíjené, pokouší se o
hru /7.ročník/
OSV – sociální rozvoj ,
kooperace a kompetice
nacvičuje průpravné cviky k úpoly
úpolům /přetahy, přetlaky, střehový
postoj /6.ročník/,
OSV –
rozvoj
seznamuje se základy sebeobrany
/obrana proti objetí zepředu /
6.ročník/
Př, F
kooperace a kompetice
ZSV
zvládá jízdu vpřed, vzad /6.ročník/, bruslení
umí zastavit smykem, umí změnit
směr /7.ročník/, pokouší se o
překládánívpřed, vzad /7.ročník/
provádí atletickou abecedu /liftink, ATLETIKA
skipink, zakopávání, předkopávání, běhy
odpichy /6.ročník/, zvládá běhy na
225
osobnostní
Př,F
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
krátkou vzdálenost,
nacvičuje techniku šlapavého a
švihového způsobu běhu, umí
startovat z bloků, zvládá polovysoký
start, dokáže běžet v terénu,
zná způsob běhu po dráze,
nacvičuje
kolíku
předávku,
štafetového
nacvičuje stupňovaný rozeběh, umí Skok
odraz /6.ročník/, propojuje rozeběh a dálka
odraz /6.ročník/,
pracuje na zkvalitnění letové fáze
skoku s důrazem na práci rukou /
7.ročník/,
zvládá střižný způsob /6.ročník/,
provádí odrazová cvičení /6.ročník/,
zvládá techniku odrazu a běhu /
6.ročník/, nacvičuje přechod laťky /
6.ročník/,
výška
zkvalitňuje nácvik přechodu přes
laťku a zvládá vlastní skok /7.ročník/
zvládá základní postoj /6.ročnik/, hod
uvědomuje si práci ruky při odhodu /
6.ročník/, kontroluje „luk“ při fázi
hodu /6.ročník/, odhod z bočního
postavení /6.ročník/,
samostatně posuzuje provedené komunikace
osvojené
pohybové
činnosti, výchově
označuje zjevné nedostatky, pokouší názvosloví/
se o jejich korekci, dodržuje pravidla
dané pohybové činnosti, sebehodnotí
svou činnost používá osvojené
názvosloví na úrovni cvičence
v
tělesné OSV - osobnostní
/tělocvičné rozvoj – komunikace
naplňuje ve školních odmínkách školní OH
základní
olympijské
myšlenky, soutěže
školní
dodržuje čestné soupeření, pomoc mimoškolní úrovně
handicapovaným, respektuje opačné
pohlaví
226
ZSV
Př
a
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
hraje dle platných či dohodnutých týmová hra
pravidel, podílí se na taktice vedoucí
k úspěchu družstva
rozlišuje a uplatňuje práva a pravidla
osvojených
povinnosti vyplývající z role hráče, činností a aplikace ve hře
rozhodčíh
sleduje prvky pohybové činnosti a statistická zjištění – měření M, F
výkony, eviduje je a vyhodnotí
vzdálenosti, rychlosti, práce
ze stopkami, pásmem
8. - 9. ročník
Výstupy
Žák
aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu, některé
pohybové
činnosti
zařazuje
pravidelně a s konkrétním účelem
samostatně
využívá
osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organizmu, překonává únavu a
předchází stresovým situacím
Učivo
správné
držení
těla, OSV – osobnostní
zvyšování
kloubních rozvoj-seberegulace a
pohybů,
preventivní sebeorganizace
pohybová činnost, správné
zapojení dechu
usiluje o zlepšení své tělesné celkové
posilování
zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný svalového
aparátu,
rozvojový program
/prevence/
a
korekce
jednostranného zatížení a
svalových
dysbalancí/,
rozvoj vytrvalosti,zdravotně
orientovaná zdatnost
samostatně
se
připraví
před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě
s
hlavní
činnostízátěžovanými svaly
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
schopnost
rozcvičení
individuálního
strečink celého těla před a
po
ukončení
hodiny,
uvolnění na závěr hodiny,
uvolnění
nejzatíženějších
partií
227
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
odmítá drogy a jiné škodliviny jako drogy a jiné škodliviny OSV - osobnostní
neslučitelné se sportovní etikou a /anabolika, látky zvyšující rozvoj - psychohygiena
zdravím
fyzickou kondici/ , reakce
těla
při
zhoršení
rozptylových
podmínek,
vhodná úprava pohybové
aktivity
uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišt,
přírody,
silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
vhodné bezpeč.chování na
sportovních
akcích
konaných ve škole i mimo
školu, zásady bezpečného
používání
konkrétních
sport.potřeb a nářadí
zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře a při rekreačních činnostech
pohybové hry- závody
družstev i jednotlivců s
různým
zaměřením,
netradiční pohybové hry a
aktivity
turistika a pobyt v přírodě, OSV – sociální rozvojorientace
na
mapě, kooperace a kompetice
uplatnování
pravidel
silničního provozu, ochrana
přírody, práce s buzolou,
přežití v přírodě, orientace, OČMS
ukrytí, nouzový přístřešek,
zajištění vody , potravy,
tepla
pokouší se o útok na koš, pokouší se SPORTOVNÍ HRY
o doskakování,
košíková,
používá uvolňování bez míče, odbíjená,
používá krytí útočníka bez míče a s
míčem, při střelbě, pokouší se o kopaná,
střelbu z dálky,
softbal,
zná základní postoj, správné držení florbal
těla a rukou, pokouší se o odbití
vrchem a spodem, pokouší se o
podání spodem a vrchem,
pokouší se o hru v poli, seznamuje
se se hrou na síti – náhra po
228
OSV – sociální rozvojkooperace a kompetice
Př, F
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
přihrávce – útok
seznamuje se s pravidly,
pokouší se o hru dle pravidel,
zdokonaluje svou herní činnost,
hraje dle pravidel,
ATLETIKA
pracuje na zkvalitnění letové fáze běh - prohlubují učivo 6. skoku s důrazem na práci rukou
7. ročníku
zvalitňuje nácvik přechodu přes skok - prohlubují učivo 6. laťku a zvládá vlastní skok
7. ročníku
zvládá základní postoj při hodu
dálka
uvědomuje si práci ruky při hodu
výškah
kontroluje luk při fázi hodu
hod
seznamuje se se zkřižným krokem a vrh koulí
zkvalitňuje vlastní hod
umí koulařskou gymnastiku,
pokouší se o techniku vrhu,
zvládá nácvik rovnováhy a sun,
seznamuje se se zádovou technikou a
zvládá vlastní vrh koulí
AKROBACIE
prohlubuje učivo 6.a 7.třídy,
akrobacie
vytváří akrobatickou sestavu s
naučenými prvky, pokouší se o
přemět stranou, snaží se zapojit do
řízení
a
hodnocení
kvality,
zdokonaluje své přeskoky především
v letové fázi, pokouší se o skoky s
odrazem z trampolíny, zapojí se do přeskok
řízení, hodnocení kvality, pokouší se
o roznožku přes kozu nadél, hrazda
zdokonaluje
výmyk,
přešvihy
únožmo ve vzporu, nacvičuje
záchranu a dopomoc, zapojuje se do kruhy
řízení a samostatného hodnocení
kvality,
229
Př, F,
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
pokouší se o svis vznesmo a šplh na laně a tyči
střemhlav
pokouší se o
svisu/8.ročník/
komíhání
ve kladina
zdokonaluje techniku šplhu na tyči s
přírazem
zlepšuje se ve šplhu na laně
zvládá poskoky
nacvičuje
kladině
akrobatickou
řadu
na
zapojuje se do řízení a hodnocení
kvality
posoudí
provedení
osvojované
pohybové činnosti,označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny,
označí zjevné nedostatky a jejich
příčiny, s pomocí spolužáků nebo
učitele pracuje na jejich odstranění
sebehodnocení
v
dané OSV – osobnostní
pohybové činnosti, znalost a rozvoj - komunikace
dodržování pravidel dané
pohybové činnosti
užívá osvojované názvosloví na komunikace
v
TV
úrovni cvičence
/tělocvičné
názvosloví
osvojovaných činností/
naplňuje ve školních podmínkách historie olymp. her
základní myšlenky olympionizmu- MOV
čestné soupeření, respektuje opačné
pohlaví
dohodne se na spolupráci
jednoduché taktice vedoucí
úspěchu družstva a dodržuje jit
i týmová hra dle platných či
k dohodnutých pravidel
rozlišuje a uplatňuje práva a pravidla
osvojovaných
povinnosti vyplývající z role hráče a pohybových činnosti a
rozhodčího
jejich aplikace při hře v
poli,
přebírání
role
rozhodčího
sleduje určené prvky pohybové statistická zjištění, odhady,
činnosti a výkony, eviduje je a přesná
měření,
vyhodnutí
/stopky,pásmo/, evidence a
vyhodnocování zjištěných
230
OSV -morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
dat
Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět je zařazen v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
V 6. - 8. ročníku je výuka organizována ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dní.
V 6. ročníku je náplní práce zvládnutí jednoduchých měřicích technik, používání
přístrojů a laboratorních pomůcek. Žáci se učí provádět jednoduchá pozorování a pokusy,
pořizovat záznam o své činnosti, vyhledávat a třídit informace a prezentovat výsledky své
činnosti.
V 7. a 8. ročníku jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina pracuje převážně v
dílnách, druhá skupina je v 7. ročníku se zaměřuje na pěstitelské práce, v 8. ročníku na
práce v domácnosti, převážně na vaření.
V 8. ročníku jsou také zařazena témata z okruhu Svět práce, která jsou realizována
formou exkurzí a besedou na Úřadu práce.
Pracovní činnosti jsou velmi dobrou příležitostí pro plnění průřezových témat. Žáci se
učí pracovat v týmu, vzájemně spolupracovat, pomáhat si a cítit zodpovědnost za výsledek
společné práce.
V 9.ročníku je činnost zaměřena na tematický okruh Svět práce, který pomáhá žákům
orientovat se v různých profesích, přispívá k volbě vhodného povolání a dalšího vzdělávání.
V rámci tohoto předmětu se učí posuzovat své možnosti a schopnosti a tím je naplňována
podstatná část průřezového tématu OSV.
Žáci, kteří plní 9. rok povinné školní docházky v nižším ročníku, mají možnost
absolvovat určitá témata a akce (exkurze, besedy) určené pro 9. ročník.
Hlavním výchovným cílem je motivace, radost z dobře vykonané práce. Řád
odborných učeben vede žáky k uvědomění si hodnoty zdraví, nutnosti jeho ochrany a
zdravotní prevence. Předmět připravuje žáky pro budoucí praktický život a vstup na trh
práce.
231
6.ročník - Práce s laboratorní technikou
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák zná zákl.druhy map, orientuje se práce s mapami, práce s Z
v mapě, zná mapové značky a turistickou mapou
symboly, umí dle mapového měřítka
určit vzdálenosti na mapě
porovnává mapu s terénem, určuje orientace mapy v terénu, Z
světové strany dle busoly,
práce s busolou
OSV
měří vhodně zvolenými měřidly, zná DÉLKA
–
jednotky, F
vztahy mezi jednotkami, provádí převody, měřidla a měření
OSV
převody jednotek
délky
OBJEM - jednotky a F
převody, měřidla a měření OSV
objemu
HMOTNOST - jednotky, F
převody a
měřidla a OSV
měření délky
HOSTOTA – jednotky a F
převody, měřidla a měření OSV
délky
ČAS jednotky a F
převody jednotek, měření OSV
času
TEPLOTA - jednotky a F
převody jednotek, měření OSV
teploty
spolupracuje ve skupině na úkolu, sledování počasí v určitém Z, F, Př
konzultuje svá pozorování se období
OSV, MDV
spolužáky, sestavuje tabulky pro
výsledky pozorování, prezentuje
výsledky svých pozorování
provádí
jednoduchá
pozorování
přírodnin, používá pomůcky pro
pozorování, dodržuje pravidla práce s
pomůckami, hygienická pravidla při
práci s přírodninami
pozorování
přírodnin Př
pomůcky,
zásady OSV
pozorování a používání
pomůcek, práce s lupou,
pravidla
práce
s
mikroskopem, pozorování
232
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
trvalých preparátů
zná pravidla práce s mikroskopem, příprava
preparátů, Př,
umí zhotovit jednoduchý preparát, jednoduchá pozorování
OSV, MDV
pracuje s mikroskopem, provádí
záznam pozorování
spolupracuje ve skupině na úkolu,
konzultuje svá pozorování, provádí
zápis výsledků , provádí náčrt území
a výskyt rostlin obhajuje svou práci a
názory, provádí zápis výsledků –
prezentuje svou práci,
PROJEKT- výskyt rostlin v Př, ITK
zámeckém parku, určování OSV, ENV, MDV
dřevin
samostatně řeší zadaný úkol,
shromažďuje informace a materiály,
využívá
PC
pro
vyhledávání
materiálů, zpracovává materiály pro
prezentaci své práce
PROJEKT - rostlinné čaje, Př, ITK, VV
druhy, výroba, použití, OSV, MDV
účinky, sestavování sbírky
***aplikuje
znalosti
práce
s
mikroskopem,
používá
správně
pomůcky pro laboratorní práce,
dodržuje pravidla práce a hygienické
zásady práce
s přírodninami,
zpracovává výsledky
LABORATORNÍ ÚLOHY:
Př, F,
* obsah vody v rostl.
OSV, ENV, MDV
PROJEKT- příprava výletu Z, VV, Př, ITK
– plán , trasa, zastávky, OSV, MDV
objekty na trase
PROJEKTkrmítku
ptáci na
* důkaz cukru v rostl.
* získávání rostl.barviv
* propustnost vody
půdou
***Tato část plánu je nadstavbová, lze zařadit i jiné LP dle potřeby, možnosti a zájmů dětí.
Zařazována pouze při splnění všech základní tématických celků a probrání učiva.
7. ročník – Práce s technickými materiály
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák vytváří jednoduchými postupy
různé předměty ze dřeva, plastu a
kovu. Pracuje podle slovního
návodu
a
jednoduchého
PLÁTOVANÁ
PODLOŽKA / smrk /
orýsování, řezání, dlabání,
pilování, broušení, pasování,
ENV – vztah k přírodě,
les,
dřeviny,
lesní
hospodářství
OSV – sebehodnocení,
233
Výstupy
technického výkresu. Volí vhodné
pracovní pomůcky, nástroje a
nářadí vzhledem k použitému
materiálu. Udržuje pořádek na
pracovišti,
dodržuje
zásady
hygieny a bezpečnosti práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
lepení
spolupráce
NAUKA O DŘEVĚ – druhy MDV – zpracování
dřevin,
lesní
výroba, exkurze na pilu
dřevozprac.průmysl
OTVÍRAČ
KORUNKOVÝCH LAHVÍ /
plech 3mm / orýsování,
řezání, pilování, vrtání
NAUKA O KOVECH historie
použití
kovů
člověkem, druhy kovů, hutní
výroba
MDV – zpracování
exkurze do SECO
GROUP a.s.
Ch – výroba kovů
Př - rudy
VĚŠÁČEK
orýsování, řezání, pilování,
broušení
NAUKA O PLASTECH –
historie použ.plastů, druhy
plastů, výroba plastů
Ch
–
výroba
a
zpracování plastických
hmot
MDV – zpracování
exkurze do LPM
7. ročník - Pěstitelské práce, chovatelství
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák umí použít poznatky z výuky
přírodopisu – vyjmenuje podmínky
pro život rostlin, podmínky pro
průběh fotosyntézy, zná základní
druhy půd,
ví, jak zacházet s osivem –
skladování, ochrana, výsev
umí vyjmenovat a poznává
nejčastěji pěstované pokojové
rostliny,
zná nejběžnější rostliny jedovaté,
léčivé,
dovede posoudit vhodnost chovu
žiovočicha v domácnosti – kritéria
zná hlavní zásady PP
základní
podmínky
pro
pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin,
osivo
pěstování rostlin ze semen v
místnosti,
na
zahradě
(okrasné, léčivky, koření,
zelenina,...)
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, léčivé,
rostliny jako drogy, alergie
chovatelství
drobných
domácích mazlíčků
poskytování 1.pomoci při
nejčastějších úrazech při
práci na zahradě
Př-botanika
-zoologie
-pedologie
-geologie
-biologie člověka
(zdravověda)
OSV
osobnostní
rozvoj-rozvoj
schopností poznávání
sociální
rozvojkooperace a kompetice
ENV - ekosystémy
(pole, kulturní krajina)
základní
podmínky
života(půda,
ovzduší,voda)
vztah
člověka
k
234
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
prostředí(naše obec)
8. ročník - Práce s technickými materiály
Žák provádí jednoduché práce s
technickými materiály. Dodržuje
technologickou
kázeň.
Řeší
jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů,
prac.nástrojů a nářadí. Organizuje a
plánuje svou pracovní činnost.
Užívá technickou dokumentaci,
připraví si vlastní náčrt výrobku,
popřípadě jednoduchý technický
výkres. Dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a a hygieny při práci.
Poskytne první pomoc při úrazu.
KOVOVÝ
ÚHELNÍK
orýsování, řezání, pilování,
vrtání, nýtování
NAUKA
O
KOVECH
metalurgie,
strojírenská
výroba, obrábění kovů –
obory
PLECH
a jeho využitídruhy plechu, klempířské
práce, karosářské práce
OSV – přesnost a
kvalita zpracování –
sebekontrola, vzájemná
pomoc
MDV
–
přehled
dělnických profesí /
SPŠ Jičín – obráběč
kovů, zámečník /
Ch – výroba kovů,
Př - rudy
DŘEVĚNÁ KRABIČKA
orýsování, řezání, dlabání,
pilování, broušení, pasování,
lepení
MDV – zpracování
exkurze - VAPOS Jičín
OSV – přesnost a
kvalita zpracování –
sebekontrola, vzájemná
pomoc
LŽÍCE NA BOTY / plast /
OSV – přesnost a
orýsování, řezání, ohýbání, kvalita zpracování –
pilování, vrtání
sebekontrola, vzájemná
pomoc
MDV – zpracování
exkurze - PFT Jičín
8.ročník – Příprava pokrmů
Výstupy
Učivo
používá
základní
inventář,
bezpečně
základní spotřebiče
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
kuchyňský kuchyně
–
základní Př – výživa
obsluhuje vybavení, udržování pořádku - zdravověda
a čistoty, bezpečnost a - energetická hodnota
hygiena provozu
živin
připraví jednoduché pokrmy v potraviny – výběr, nákup, Ch – bílkoviny,cukry,
235
Výstupy
Učivo
souladu se zásadami zdravé výživy
dodržuje
základní
principy
stolování, společenského chování a
obsluhy u stolu ve společnosti
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
skladování,
skupiny
potravin,
sestavování
jídelníčku
příprava pokrmů
úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné
úpravy, základní postupy při
přípravě pokrmů a nápojů
úprava stolu a stolování
jednoduché
prostírání,
obsluha a chování u stolu,
slavnostní
stolování
v
rodině, zdobné prvky a
poskytne 1.pomoc při úrazech v květiny na stole
kuchyni
ošetření
nejčastějších
poranění v kuchyni
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
tuky
F – var, zmrazování
- tepelné zpracování
potravin
- směsi, emulze
Vv – estetika prostírání
OSV osobnostní
rozvoj
(rozvoj
schopností
poznávání, kreativita)
9. ročník – Svět práce
Výstupy
Posoudí
své
možnosti
rozhodování o volbě povolání
Učivo
při Sebepoznání
Typologie osobnosti
Motorika
Způsoby myšlení
Vnímání
Hierarchie hodnot
Styly rozhodování
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
OSV
Orientuje
se
v
pracovních Kategorizace zaměstnání
EGS
činnostech vybraných profesí
Možnosti
uplatnění
po VDO
studiu SŠ, SOU
ENV
Požadavky
kvalifikační,
zdravotní a osobnostní
Rovnost příležitostí na trhu
práce
Pracovněprávní
subjekty
(s.r.o., akciová spol.,...)
Možnosti a druhy podnikání
Prokáže v modelových situacích Životopis
schopnost prezentace své osoby při Portfolio
vstupu na trh práce
Vyplňování formulářů
236
OSV
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Formulace žádosti
Komunikace
Využije profesní informace a Možnosti
získávání VDO
poradenské služby pro výběr informací
vhodného vzdělávání
Náplň učebních a studijních
oborů, Přijímací řízení
Pracovní
příležitosti
v
regionu
Způsoby hledání zaměstnání
Práva
a
povinnosti
zaměstnanců,
zaměstnavatelů
a
nezaměstnaných
Volitelné předměty
Charakteristika předmětu – seminář českého jazyka
Vyučovací předmět Seminář českého jazyka je zařazen samostatně v 9. ročníku
v hodinové dotaci za 14 dní.
Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Žáci jsou děleni do skupin. Některá témata,
zejména místopis, jsou realizována formou projektů.
Důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků, vhodnou interpretaci přečteného
textu, na jednoduchý popis struktury a jazyka literárního díla,na ústní i písemné formulování
dojmů z četby. Žáci prakticky využívají pravopisné i gramatické poznatky, rozlišují
spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodňují jejich užití. Samostatně se orientují
v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. Rozšiřuje si své poznatky
v oblasti tvarosloví, skladby i vývoje jazyka.
Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáků i spolupráci
žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly.
Výstupy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Žák:
vyhledává a zpracovává materiály o
významných
osobnostech
a
památkách i kulturním dění ve
městě, ve kterém žije nebo studuje
pracuje s prameny různého zaměření
Učitel vybírá texty z
těchto materálů, které
jsou k dispozici ve škole, i
z materiálů a příprav
pedagoga, např.:
OSV
MDV
MKV – Můj domov a
svět
ENV
237
interpretuje smysl a význam textu
vyhledává v textu klíčová slova,
důležité informace
v komunikaci s textem rozvíjí
emocionální a estetické vnímání a
hodnocení jeho významů
samostatně formuluje dojmy z četby,
divadelního představení a filmu,
vyjadřuje kritické názory na jejich
obsah
vnímá názory a argumenty druhých
s porozuměním a rozvíjí kritický
dialog
prožívá a uvědomuje si estetickou
funkci jazyka, dokáže interpretovat
významy obrazných pojmenování
rozpoznává literární styl vysoký a
nízký, druhy komiky, rozpoznává
parafrázi, parodii
dokáže
rozlišit
spisovný
a
nespisovný projev
využívá
spisovné
jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru
v mluveném projevu vhodně užívá
nonverbální prostředky
zapojuje se do diskuse o textu
využívá svých poznatků k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní
komunikuje kultivovaně
volí vhodné jazykové prostředky
Čítanka 9, Alter
Literární výchova, Alter
Výpravy do světa literatury
Jelínek, Styblík: Čtení o
českém jazyku
denní tisk
příručky,
zákony,
dokumenty
administrativního stylu
vyhledávání na internetu
Müllerová Zdena: Proč je
baví čeština? Netradiční
metody a formy výuky
českého jazyka
238
Charakteristika předmětu - Seminář matematiky
Seminář matematiky je určen pro žáky 8.a 9.ročníků v rozsahu 1 hodiny týdně. Náplní
je řešení náročnějších úloh ze základního učiva matematiky a rozšiřující učivo. Vzhledem
k obsahu je tento předmět určen hlavně pro žáky, kteří se připravují na studium na střední
škole.
Podle zvolených výukových činností naplńujeme v tomto předmětu cíle především
těchto průřezových témat: OSV, MDV
Výstupy
Učivo
Žák:
-počítá a vyjadřuje mocniny celých,
desetinných čísel a zlomků s
přirozeným mocnitelem
- zapisuje číslo ve tvaru a
-používá všechna pravidla pro
počítání s mocninami/ slučování,
násobení a dělení mocnin s
přirozeným mocnitelem, záporným
mocnitelem i mocnitelem nula/
- umocňuje mocninu,součin i podíl
- rozkládání výrazů vytýkáním před
závorku
Mocniny s přirozeným
exponentem
Pravidla pro počítání s
mocninami.
Mocnitel nula.
Mocniny se záporným
exponentem.
Rozklady výrazů
-slučuje, násobí mnohočleny
-dělí nejprve jednočlenem, poté
dvojčlenem beze zbytku
-užívá vzorce k jednoduchým
úpravám i rozkladu na součin
(a+b)³,(a-b)³,
-dané vzorce využívá při úpravě
lomených výrazů
Mnohočleny
Dělení
mnohočlenu
jednočlenem.
Dělení
mnohočlenu
mnohočlenem. (rozšiřující
učivo)
Vzorce usnadňující úpravy.
Lomené výrazy.
-žák řeší rovnice s neznámou ve
jmenovateli,určuje podmínky řešení
-řeší soustavy rovnic metodou
dosazovací i sčítací
-počítá slovní úlohy s využitím
znalostí úprav rovnic/obecné slovní
úlohy,úlohy o pohybu,společné práci
a směsích/
-seznamuje se s ekvivalentními
úpravami nerovnic,řešení znázorňuje
graficky,zapisuje pomocí intervalu
obdobně
řeší
soustavy
nerovnic,řešení znázorňuje graficky
Rovnice s neznámou. ve
jmenovateli.
Soustavy rovnic
Slovní úlohy.
Lineární nerovnice s jednou
neznámou.
Řešení
soustavy
dvou
lineárních nerovnic o jedné
neznámé. (rozšiřující učivo)
239
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
i pomocí intervalu
-lineární
funkce
znázorňuje Lineární funkce
graficky,určuje průsečíky s osou x a Grafy funkcí.
osou y
Kvadratické funkce.
-poznává, zda je funkce rostoucí či
klesající
-z daného grafu určuje rovnice
lineární funkce
-pomocí vlastností lineárních funkcí
řeší soustavu dvou rovnic se dvěma
neznámými
-znázorňuje graficky funkce s
absolutní hodnotou
-sestrojuje grafy kvadratických
funkcí typu
y=ax²
y=ax²+c
y=ax²+bx +c/rozšiřující učivo/
-ve vybraných úlohách určuje
souřadnice
vrcholu
paraboly,intervaly ve kterých je
funkce rostoucí či klesající
-řeší kvadratické rovnice bez Kvadrat.rovnice (rozšiřující
absolutního členu pomocí vytýkání učivo)
před závorku,kvadratické rovnice
bez lineárního členu a
úplné
kvadratické rovnice pomocí vzorce a
seznamuje se i smožností grafického
řešení
Charakteristika předmětu – ekologie (6.roč.)
Předmět zařazen v 6.ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně
přírodopisu, počítačové učebně nebo kmenové třídě. Navazuje na učivo přírodopisu,
využívá znalosti žáků z přírodopisu 6.ročníku.
Obsah :
CO JE ŽIVOT – formy života a znaky živých
240
- živá X neživá příroda
EKOLOGIE
- začlenění mezi ostatní biol. vědyvědy
ABIOTICKÉ PODM.ŽIVOTA
BIOTICKÉ PODM. ŽIVOTA
ČLOVĚK A JEHO VZTAH K ŽP
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA
OCHRANA A PÉČE O ŽP
Metody :
Nejčastějšími metodami výuky jsou výklad, rozhovor a skupinová práce, samostatná
práce žáků – výzkum, pozorování následný záznam a prezentace výsledků. Žáci rovněž
zpracovávají krátkodobé projekty v podobě seminárních prací a referátů, v hodinách je i
prezentují.
Výstupy :
Výuka seznamuje žáky se živou a neživou přírodou, ukazuje zákonitosti v přírodě,
vztahy mezi organismy i mezi jejich životním prostředím.
Žáci by měli umět spolupracovat, řešit problémy, hodnotit a prezentovat názory. Velký
důraz je kladen na schopnost pracovat s texty (učebnice, odborné články), získávat z nich
stěžejní informace, umět rozpoznávat podstatné od nepodstatného. Žáci se rovněž učí
prezentovat výsledky své práce na PC, hledat na internetu potřebné informace.
Výstupy
Zná základní formy života, umí
vyjmenovat znaky organismů, zná
rozdíly a vztahy mezi živou a
neživou přírodou
Učivo
Formy života
Znaky živých soustav
Vznik života
Živá X neživá příroda
Ví, co je a čím se zabývá EKOLOGIE
Mezipředmětové
vztahy a průřezová
témata
Př ,
ZPP – práce s PC
ENV
OSV – kooperace,
sebepoznání
MDV – prezentace své
práce
EGS
–
souvislosti
Zná
pojem
ABIOTICKÉ Abiotické podmínky života
PODM.ŽIVOTA, umí je vyjmenovat a
charakterizuje jejich význam pro
organismy, správně používá pojmy
atmosféra, hydrosféra, pedosféra
241
globální
Př
Z- pří.prostředí
ENV. EGS, MDV, OSV
VDO – právo na
vl.názor
a
osobní
potřeby, respekt. potřeb
ostatních
Zná
pojem
BIOTICKÉ Biotické podmínky života, Př, Z
v ekosystémech, ENV
PODM:ŽIVOTA,
umí
je vztahy
vyjmenovat
a
charakterizovat, člověk a jeho vztah k ŽP
správně používá pojmy populace,
ekosystém, biosféra, orientuje se v
základních
Umí stručně charakterizovat vztah Člověk a jeho vztah k ŽP
člověka k ŽP a jeho vývoj, zná principy Zdraví a nemoc
vzájemného propojení člověka a ŽP a Toxikománie a narkománie
dopady změn v ŽP zpětně na člověka,
péče o zdraví,
Př, ZSV,
Zná význam a umí používat pojem Člověk a jeho vztah k ŽP
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, rozlišuje
pojmy ŽP a PŘÍR.P., umí definovat
pojem GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽP
Př, Z,
ENV,EGS, MDV, OSV,
VDO
ENV, EGS, MDV, OSV,
MDV
Zná a chápe význam ochrany přírody, Člověk a jeho vztah k ŽP
zřizování CHÚ
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1. Pravidla pro hodnocení žáků
6.1.1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito
stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný.
6.1.2.Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2- uspokojivé
3 - neuspokojivé.
6.1.3. Celkový prospěch žáka je hodnocen v prvním až devátém ročníku školy těmito
stupni:
prospěl s vyznamenáním
242
prospěl
neprospěl.
6.1.4. Žák je hodnocen stupněm:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než
2-chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
6.1.5. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito
stupni:
a)pracoval(a) úspěšně,
b)pracoval(a).
6.1.6. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k
charakteru postižení. Klasifikace těchto žáků se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.:
23 472/92-21. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na
základě žádosti zástupce žáka. Žáci 8. a 9. ročníku budou klasifikováni známkami.
6.1.7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž
byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v
rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v
rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
6.1.8. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí,
určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla
být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
6.1.9. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí,
určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla
být provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší
vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních
důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.
6.1.10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
243
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
žádá se o přezkoušení na krajském úřadě. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do
14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
6.1.11. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
ředitel, jmenuje zástupce krajského úřadu. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je
zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla
vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět.
Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje
protokol.
6.1.12. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů; není-li možné žáka
pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor
stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek
přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka,
další přezkoušení žáka je nepřípustné
6.2. Opravné zkoušky
6.2.1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
6.2.2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
6.2.3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
6.2.4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnouto konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na
žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
6.2.5. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.
6.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření
6.3.1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné
předměty a matematika.
6.3.2. Při průběžné klasifikaci praktických činností, které jsou součástí předmětů
uvedených v odstavci 1, postupuje učitel podle bodu 4, popř. podle bodu 5.
6.3.3. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v bodu 3.1. se v
244
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah
získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost
uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení,
především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně
a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného
projevu, kvalita výsledků činností, osvojení účinných metod samostatného studia.
6.3.4. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně
a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev
je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti
jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a
písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita
výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez
větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický
projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení
není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
245
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti
má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat, úroveň jeho
vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.
6.4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického
zaměření
6.4.1. Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika,
základy techniky, domácí nauky.
6.4.2. Při průběžné klasifikaci teoretických poznatků, které jsou součástí předmětů
uvedených v bodu 4.1. postupuje učitel podle bodu 3, příp. podle bodu 4.
6.4.3. Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 v souladu s požadavky učebních
osnov se hodnotí:
-vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
6.4.4. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto
kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané
dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších
246
chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny,
materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje,
nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce
se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s
menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s
častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští
větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve
výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů,
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s
pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel
247
se dopouští závažných nedostatků.
6.5. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného
zaměření
6.5.1. Převahu výchovného zaměření mají:
výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.
6.5.2. Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v bodu 5.1. se klasifikuje teoretická
část podle bodu 4. a praktická podle bodu 5.
6.5.3. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
6.5.4. Při klasifikaci v předmětech uvedených v bodu 5.1. se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
6.5.5. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své
osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební,
branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje
tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje
k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře
estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá
dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při
248
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku,
brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou
zdatnost a brannost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí
dostatečně svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj
estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
6.6. Zásady klasifikace
6.6.1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
6.6.2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu.
6.6.3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
6.6.4. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák
přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené
klasifikační období.
6.7. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
6.7.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními
písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními
vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
6.7.2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň tři
známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají
vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat
žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti
nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy,
nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen
při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
6.7.3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním
vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení
písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi co nejdříve. Učitel sděluje
249
všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména
prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.
6.7.4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
6.7.5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat celou vyučovací hodinu, informuje
vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu
zkoušku uvedeného charakteru.
6.7.6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci klasifikace žáka. V případě dlouhodobé
nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá
tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
6.7.7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do
katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a
další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
6.7.8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Při dlouhodobějším
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,
apod.) vyučující přihlíží ke známkám žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák
umístěn.
6.7.9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační
období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které
byly sděleny rodičům.
6.7.10. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
6.7.11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví
návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
6.7.12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel v
polovině prvního a druhého pololetí prostřednictvím zápisu v žákovské knížce.
6.7.13. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních
schůzkách. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou
vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka
jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoliv veřejně.
6.7.14. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve
které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních
prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10.
dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na
požádání ve škole také rodičům.
6.7.15. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně,
250
nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
6.7.16. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned
po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do
sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací.
6.7.17. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní
vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení
a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
6.8. Klasifikace chování
6.8.1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě.
Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i
další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní
řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního
6.8.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k
uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla
neúčinná.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně
závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a
snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu
školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se
takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků.
6.9. Výchovná opatření
6.9.1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a kázeňská opatření.
6.9.2. Pochvala třídního učitele – třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit
pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou
práci.
251
6.9.3. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Písemná pochvala se uděluje
zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, výjimečně v doložce na vysvědčení.
6.9.4. Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu
řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti
provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit
napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy
uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před
kolektivem třídy.
6.9.5. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření
písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového
listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.
6.9.6. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
6.10. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
6.10.1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k
charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů.
6.10.2. Dětem a žákům u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je
nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
6.10.3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a
druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě
s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně
pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
6.10.4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat
lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl.
6.10.5. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek
výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
6.10.6. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se
souhlasem rodičů během 1. – 7. ročníku jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a
z jiných jazyků slovně (na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou
dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být
touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (na vysvědčení) po dohodě s rodiči a
odborníkem zejména v předmětech, český jazyk, cizí jazyk a matematika. Jakmile žák
překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat
lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější
známce o jeden stupeň. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi
individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných
252
vyšetření a ve spolupráci s rodiči.
6.10.7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl
vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán,
který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude
poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy.
Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči
dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě.
6.10.8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného
Základ efektivního hodnocení je především zpětná vazba, která se dá charakterizovat
jako písemná nebo ústní informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku - správně,
nesprávně, málo, příliš atd. Zpětná vazba poskytuje informaci o pokroku v procesu učení.
Neměla by však posuzovat kvality žáka - šikovný, schopný, pilný atd., ani ho porovnávat s
ostatními spolužáky - nejlepší, nejšikovnější ve třídě. Okamžitá zpětná vazba je jednou ze
základních podmínek efektivního učení, zatímco posuzování kvalit žáka je naopak
rizikovým postupem, který může učení blokovat, případně snižovat sebevědomí žáka.
Základem pro hodnocení žáků je §51 - §53 Školský zákon č.561/2004 (Novela k
1.4.2009)
Při slovním hodnocení dáváme přednost formulacím typu: "je nutné ještě zlepšit,
procvičit, doplnit...." Hodnocení by mělo žáky především motivovat k další práci.
Při hodnocení se vždy posuzuje především individuální pokrok žáka, při respektování
jeho individuálních předpokladů.
Známka by neměla být nástrojem udržování kázně.
Každému hodnocení předchází seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících
kriterií hodnocení.
Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žák má právo udělat chybu s
vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení.
Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení. Cílem procesu učení je postupně
chybu odstranit, což je prověřováno při shrnutí učiva.
Hodnocením vytváříme a rozvíjíme u žáků schopnost hodnotit sebe sama a posuzovat
jak výsledek své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Sebehodnocení
žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z
významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit.
Součástí hodnocení by mělo být také vzájemné hodnocení mezi žáky. Je proto velmi
důležité učit žáky kriticky a objektivně posoudit nejen svůj výkon, ale i výkon druhých.
Kriteria pro hodnocení je vhodné vytvářet předem. Právě daná kriteria umožní žákům
si mnohem lépe uvědomovat, co je pro hodnocenou oblast nebo okruh nejdůležitější.
Při zkoušení žáků s handicapem jsou respektovány jejich individuální zvláštnosti.
Žákům jsou zadávány kontrolní tematické práce, klasické „čtvrtletní písemné práce"
253
nemusí být zařazovány (rozhodování o výsledné známce za klasifikační období nemůže
zásadně ovlivňovat jedna práce žáka).
Ve skupinové práci je hodnocen přínos pro skupinu a zapojení do práce skupiny.
Současně by mělo probíhat vzájemné hodnocení jednotlivých členů skupiny a porovnávání
výsledků práce skupin.
Známku získává žák od vyučujícího pouze za individuální výkon.
Stanovená základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná
pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.
Pravidla pro klasifikaci v jednotlivých typech předmětů specifikuje klasifikační řád,
který je zvláštní přílohou ŠVP.
6.2. Autoevaluace školy
Co
Dodržování
metod
Jak
Hospitace
Efektivita výuky Celostátní testy
Kdo
Kdy
Vedení školy
Vedení školy +
určení vyuč.
Úspěšnost v
přijímacím řízení
Výchovný poradce
Po přijímacích zk.
Úspěšnost v
soutěžích
Předmětová komise
Vedení školy
Průběžně
výroční zpráva
Kontrolní práce
Vyučující
Po tématickém celku
Práce učitelů
Individuální
rozhovor
Vedení školy
Začínající učitele po roce,
zkušené po 3-4 letech
Práce vedení
školy
Dotazník
Sestavuje vedení
školy
Po 3-4 letech
Klíčové
kompetence
Ročníkový projekt
Učitelé příslušného
ročníku
Konec školního roku
Zapojení žáků
Zpětná reflexe
Učitelé, vedoucí
kurzu,organizátor
akce
Po skončení některých
aktivit
Vzdělávání
učitelů
Přehled o DVPP
Vedení školy
pololetně
Vybavenost
porada
Pedagodická rada
Začátek šk. - konec kal.
roku
Pohled žáků na
školu a výuku
Dotazník pro
deváťáky
Třídní učitelé
Konec šk. roku
Přínos kurzů
Výsledky, výkony
reflexe, závěrečná
Vedoucí kurzu
Po ukončení kurzu
254
zpráva
7. Použité zkratky
RVP ZV
ŠVP
IVP
PPP
VPU
RUP
ŠUP
OSV
VDO
EGS
MKV
ENV
MDV
ZSV
OČMS
DOP.vých.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program
Individuální vzdělávací plán
Pedagogicko-psychologická poradna
Vývojové poruchy učení
Rámcvý učební plán
Školní učební plán
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
Základy společenských věd
Ochrana člověka za mimořádných situací
Dopravní výchova
8. Příloha: Standardy ZV pro ZŠ
Standardy pro základní vzdělávání
Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 ze
dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní
vzdělávání přílohou č. 1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak
pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání. Tato úprava RVP
ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program.
RVP ZV – CIZÍ JAZYK
1. stupeň – 2. období (5. ročník)
UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)
255
Typy textů[1]
formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis, email, pozvánka, sms,
vzkaz, pohlednice např. z prázdnin, žádost, omluva, popis, návod, nápis, jízdní řád,
leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a písnička, pohádka, komiks
Tematické
okruhy
domov, rodina, škola a vyučovací předměty, volný čas a zájmová činnost, město a
venkov, názvy povolání, lidské tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce,
oblékání, nákupy, jídlo a potraviny, příroda, roční období a počasí, tradice a zvyky,
svátky, základní důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných zemích Evropy
Slovní
zásoba
ve
vztahu
k tematickým
okruhům
Jazykové
prostředky
- základní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, pravopis osvojených
slov a tvarů
- množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý, přídavná jména
(základní a přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací),
číslovky (základní, řadové), základní předložky místa a času
- slovesa to be, have, can a známá plnovýznamová slovesa v přítomném čase
(prostý
a
průběhový),
rozkazovací
způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě, otázky
s „who/what/when/where/how/why“,
vazba
there
is/
there
are
Poznámky:
1)
Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou
vyznačeny tučným písmem.
2)
Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou
vyznačeny odlišnou barvou.
RVP ZV, CJ, 1. stupeň
(Č=čtení
M=mluvení)
s
porozuměním,
PO=poslech
s
porozuměním,
P=psaní,
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-2-01
Rozumí známým slovům
k osvojovaným tématům.
a
jednoduchým
Č CJ-5-2-01.1
V textech vyhledá požadované informace.
Č CJ-5-2-01.2
256
větám
se
vztahem
Rozumí krátkým pokynům v textu.
PO CJ-5-2-01.3
Rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, škole,
volnému času a dalším známým tématům v projevu, který je pronášen pomalu
a zřetelně.
PO CJ-5-2-01.4
Rozumí základním číselným údajům.
PO CJ-5-2-01.5
Rozumí pokynům učitele.
CJ-5-2-02
Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.
Č
V textech s vizuální oporou porozumí hlavní myšlence.
CJ-5-2-02.1
Č
CJ-5-2-02.2
Vyhledá informace k tématu v časopise nebo na webové stránce a tyto
informace využije.
PO
CJ-5-2-02.3
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se vztahují k rodině,
škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen
pomalu a zřetelně.
CJ-5-2-03
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu.
Č
CJ-5-2-03.1
Srozumitelně vyslovuje čtený text obsahující známou slovní zásobu.
CJ-5-2-04
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na
otázku.
Č
CJ-5-2-04.1
257
V textech vyhledá požadované informace.
Č
Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu.
CJ-5-2-04.2
CJ-5-2-05
Používá dvojjazyčný slovník.
Č
CJ-5-2-05.1
Vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku.
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-3-01
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení,
krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.
P
CJ-5-3-01.1
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální email kamarádovi.
P
Sestaví gramaticky a formálně správně odpověď na sdělení.
CJ-5-3-01.2
P
Vyplní osobní údaje ve formuláři.
CJ-5-3-01.3
CJ-5-3-02
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace.
P
Písemně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.
CJ-5-3-02.1
P
Shrne písemně obsah krátké slyšené konverzace.
CJ-5-3-02.2
M CJ-5-3-02.3
Ústně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.
M CJ-5-3-02.4
Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace.
258
CJ-5-3-03
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
Č
Svými slovy vyjádří smysl textu.
CJ-5-3-03.1
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-4-01
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.
M
CJ-5-4-01.1
Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, pozdraví, zeptá se
a odpoví na otázky, rozloučí se.
M CJ-5-4-01.2
Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí.
2. stupeň (9.ročník)
UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)
Typy textů[2]
oslovení, pozdrav, reakce na oslovení, přivítání, představování, omluva,
reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, formální a
neformální žádost, návrh a nabídka, zpráva, přání, souhlas/nesouhlas,
telefonování, osobní dopis, email, formulář, dotazník, detailní popis osoby, věci a
události, příkaz, zákaz a rada, recept, referát, ilustrovaný příběh, komiks,
adaptované literární dílo
Tematické okruhy
domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, kultura, sport,
péče o zdraví, pocity a nálady, vnitřní a vnější charakteristika člověka, různé
stravovací návyky, město, nákupy a móda, příroda a životní prostředí, počasí,
člověk a společnost, volba povolání, moderní technologie a média, zeměpisné
údaje, cestování, problémy mládeže
Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům
Jazykové
prostředky
- fonetický přepis slov, základní pravidla výslovnosti větných celků a hlásek,
259
frázování, slovní a větný přízvuk, výška a síla hlasu, tempo řeči; fonetická
transkripce
- člen určitý a neurčitý, abstraktní podstatná jména, stupňování přídavných
jmen, pořadí rozvíjejících přídavných jmen, zájmena (osobní, přivlastňovací,
ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a jejich složeniny), číslovky (řadové), příslovce
(neurčitá), tvoření a stupňování příslovcí, předložky místa a času, spojovací výrazy
- slovesné časy – přítomný prostý, průběhový, minulý prostý, průběhový,
vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas prostý, modální slovesa, rod činný a
trpný,
podmiňovací
způsob,
základní
slovesné
vazby
- stavba věty, druhy vět dle postoje mluvčího (tvorba otázek a záporu)
- pravopis – psaní malých a velkých písmen, dělení slov, pravidla interpunkce
Poznámky:
3)
Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou
vyznačeny tučným písmem.
4)
Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou
vyznačeny odlišnou barvou.
RVP ZV, CJ, 2. stupeň
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-1-01
Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu.
Č
CJ-9-1-01.1
Při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, výšku a sílu
hlasu, tempo řeči pro zajištění plynulosti promluvy přiměřeného rozsahu.
CJ-9-1-02
Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky.
Č
Rozumí obsahu krátkých
neadaptovaných textů.
textů
a
s využitím
vizuální
Č
V textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
CJ-9-1-02.1
opory obsahu
CJ-9-1-02.2
Č CJ-9-1-02.3
Pracuje s autentickými materiály pro vyhledání a zpracování nových informací,
např. s internetem, encyklopedií.
260
CJ-9-1-03
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
PO
CJ-9-1-03.1
Rozumí zřetelně vyslovovanému vyprávění a konverzaci o běžných tématech.
PO
Rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách.
CJ-9-1-03.2
PO
Rozlišuje formální a neformální promluvu či rozhovor.
CJ-9-1-03.3
CJ-9-1-04
Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu.
Č
V textech rozumí významu klíčových slov.
CJ-9-1-04.1
CJ-9-1-05
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku.
Č
CJ-9-1-05.1
Využívá různé slovníkové příručky, samostatně pracuje s dvojjazyčným
i výkladovým slovníkem.
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-2-01
Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
P
CJ-9-2-01.1
Sestaví písemné sdělení související s tématy, která mu jsou blízká, jako
kamarádi, rodina, koníčky, škola.
M
CJ-9-2-01.2
Ústně popíše sebe, svou rodinu, svou školu, známá místa a předměty.
CJ-9-2-02
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty.
P
CJ-9-2-02.1
261
Opisem vyjádří větu či krátký text.
P CJ-9-2-02.2
Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky.
CJ-9-2-03
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i
konverzace.
P
Písemně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace.
CJ-9-2-03.1
M
Ústně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace.
CJ-9-2-03.2
CJ-9-2-04
Vyžádá jednoduchou informaci.
P
CJ-9-2-04.1
Vyžádá písemně informaci týkající se známých témat a poděkuje za ni.
M
CJ-9-2-04.2
V reálných situacích si vyžádá informaci a při neporozumění klade doplňující
otázky.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-9-3-01
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
M
CJ-9-3-01.1
S kamarády se domluví na společném programu (co, kdy a kde budou dělat).
M CJ-9-3-01.2
Vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích.
M CJ-9-3-01.3
Adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích, např. v obchodě,
ve škole, v hovoru s kamarádem.
262
STANDARDY
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve
složení:
Vedoucí:
Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4
Koordinátor za VÚP:
Jitka Altmanová, VÚP v Praze
Členové:
Eva Hájková, PedF UK Praha
Jana Nedvědová, ZŠ Kutná Hora
Zdeněk Košťál, ČŠI Praha
Jiřina Šichová, ZŠ Praha 4,
Vítězslava Hlaváčová, Gymnázium Voděradská, Praha 10
Dagmar Burdová, ZŠ Litomyšl
Preambule
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
1. Podle zadání zvážil pracovní tým očekávané výstupy podle RVP ZV a možnosti
jejich elektronického testování. Vzhledem k tomu, že řada očekávaných výstupů se týká
mluveného projevu žáků, popř. předpokládá tvořivé psaní, je jejich elektronické testování
problematické. Z celkového počtu 23 očekávaných výstupů po 5. ročníku (2. období) je
elektronicky testovatelných 15 očekávaných výstupů a z 27 očekávaných výstupů po 9.
ročníku je testovatelných 20.
2. U všech elektronicky testovatelných výstupů jsme podrobně specifikovali, které
učivo a dovednosti výstup zahrnuje, a stanovili jsme indikátory úloh pro autory testů.
(Jednotlivé výstupy jsou opatřeny přiděleným kódem, indikátory jsou číslovány arabskými
číslicemi.)
3. Domníváme se, že pro test z českého jazyka není vhodné požadavky atomizovat do
samostatných úloh. Ty totiž budou vyžadovat řadu textů poskytujících nezbytný jazykový
materiál pro řešení těchto úloh a rozsah testu neúměrně naroste, což je nevhodné zvláště pro
žáky mladšího školního věku (týká se tedy především testu po 5. ročníku).
263
4. Připojujeme proto i modelovou ukázku jediného výchozího textu (ukázku pro test
po 5. ročníku), k němuž se vážou jednotlivé úlohy. V horní části tabulky je přehled
očekávaných výstupů, které jsou v uvedeném modelu testovány (výstupy jsou označeny
příslušnými kódy), následuje přehled indikátorů úloh seřazených v pořadí odpovídajícím
pořadí uvedených výstupů. Pod výchozím textem je řada úloh k němu, u každé úlohy je
kromě jejího správného řešení pro přehlednost uveden i kód očekávaného výstupu, jejž
úloha testuje. Tímto navrženým postupem se minimalizuje rozsah testu při zachování
mnohosti prověřovaných výstupů – úloha pro 5. ročník prověřuje 2/3 celkového počtu
elektronicky testovatelných výstupů.
5. Podle zadání MŠMT jsou indikátory ověřitelné otevřenou úlohou označeny zeleně
a indikátory elektronicky netestovatelné označeny červenou barvou.
6. Stále zůstává otevřená otázka zařazení písemné práce – souvislého textu, v němž by
žáci mohli prokázat osvojení kreativních komunikačních dovedností i pravopisných
vědomostí. Zařazení souvislé písemné práce doporučovali ostatně i oponenti předložených
úloh.
7. Stávající zpracování úloh je pořád ještě v pracovní verzi, s korekturou textu,
stylizačními a formálními úpravami se počítá.
1. stupeň
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura
Ročník
5.
Tematický okruh Komunikační a slohová výchova
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Indikátor
ČJL-5-1-01.1 Žák vybere z nabídky vhodný nadpis
ČJL-5-1-01.2 Žák posoudí na základě přečteného textu pravdivost /
nepravdivost tvrzeni
264
ČJL-5-1-01.3 Žák posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá
z textu
ČJL-5-1-01.4 Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
ČJL-5-1-01.5 Žák vystihne hlavní myšlenku textu
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
Indikátor
ČJL-5-1-02.1 Žák vybere z nabídky slov slova klíčová vztahující se
k zadanému textu
ČJL-5-1-02.2 Žák rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro
smysl (vyznění) textu
ČJL-5-1-02.3 Žák vypíše požadovanou informaci z textu
ČJL-5-1-02.4 Žák utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení
Indikátor
ČJL-5-1-03.1 Žák sestaví jednoduchý slohový útvar (adresa, zpráva, vzkaz,
oznámení, pozvánka)
ČJL-5-1-03.2 Žák posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou
úplné, či zda něco chybí
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení
Indikátor
ČJL-5-1-03.3 Žák sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a
příčinné souvislosti příběh, sdělení
ČJL-5-1-03.4 Žák vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k dané
ukázce
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
Indikátor
ČJL-5-1-04.1 Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho obsah /smysl
265
ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
Indikátor
ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných informací vede dialog, telefonický
hovor
(s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, telefonického
rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku něco chybí nebo zda je úplná
ČJ ČJL-5-1-05.3 Žák změní dialog na vzkaz apod.
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Indikátor
ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
rozhodování člověka
ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
Indikátor
ČJL-5-1-07.1 Žák na základě zadání předvede s náležitou intonací, přízvukem
a tempem řeči různá sdělení - oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – a
respektuje při tom rozdílného adresáta
ČJL-5-1-07.2 Žák se vhodně představí ostatním dětem, dospělému
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
Indikátor
ČJL-5-1-08.1 Žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou
výslovnost
266
(sme, dyž vo tom apod.)
ČJL-5-1-08.2 Žák při veřejné komunikační situaci využívá spisovnou
výslovnost
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Indikátor
ČJL-5-1-09.1 Žák píše správně po stránce obsahové i formální vyprávění
ČJL-5-1-09.2 Žák sestaví popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního
postupu
ČJL-5-1-09.3 Žák napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi
ČJL-5-1-09.4 Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
Indikátor
ČJL-5-1-09.4 Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Indikátor
ČJL-5-1-10.1 Žák k zadanému textu přiměřené délky vytvoří jeho osnovu
(nejméně o třech bodech)
ČJL-5-1-10.2 Žák zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na
vhodné místo
Tematický okruh Jazyková výchova (nauka o slově – lexikální význam)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
Indikátor
ČJL-5-2-01.2 Žák vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže
k zadanému slovu
ČJL-5-2-01.3 Žák nahradí v textu slovo slovem významem protikladným,
významem stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo
slovem spisovným
267
ČJL-5-2-01.4 Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další
významy
ČJL-5-2-01.5 Žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou podmínku
(pro opozita)
Tematický okruh Jazyková výchova (Stavba slova)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
Indikátor
ČJL-5-2-02.1 Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou
ČJL-5-2-02.2 Žák rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a
v kterých o tvary téhož slova
ČJL-5-2-02.3 Žák rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem a
která ne
ČJL-5-2-02.4 Žák k danému slovu uvede slova příbuzná
Tematický okruh Jazyková výchova (Slovní druhy)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech
Indikátor
ČJL-5-2-03.1 Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic)
ČJL-5-2-03.1.2 Žák vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / neobsahuje
určený slovní druh
ČJL-5-2-03.3 Žák určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na základě
této znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i
psaném projevu.
ČJL-5-2-03.4 Žák rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké, ve spojení
přídavného a podstatného jména určí u přídavného jména jeho pád, číslo, rod
a na základě této znalosti používá přídavná jména ve správném tvaru
v mluveném i psaném projevu
ČJL-5-2-03.5 Žák určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u
slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech mluveném i psaném projevu
ČJL-5-2-03.6 Žák rozliší, zda věta je/není napsaná gramaticky správně
Tematický okruh Jazyková výchova (Tvarosloví)
268
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
Indikátor
ČJL-5-2-04.1 Žák vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a přídavného
jména a slovesa a nahradí ho tvarem spisovným
(doporučujeme pro autory testů rozložit na dvě úlohy na sebe navazující: v 1.
kroku žák vyhledá/nevyhledá, ve 2. kroku vyhledané nahradí/nenahradí)
ČJL-5-2-04.2 Žák doplní zadaný tvar podstatného jména do věty tak, aby to
bylo mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. pád rod mužský životný).
Tematický okruh Jazyková výchova (Skladba)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-05 vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební
dvojici označuje základ věty
Indikátor
ČJL-5-2-05.1 Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět
vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)
ČJL-5-2-05.2 Žák vyhledá ve větě určovací skladební dvojice (bez
terminologie)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
Indikátor
ČJL-5-2-06.1 Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí
ČJL-5-2-06.2 Žák rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému
celku
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
Indikátor
ČJL-5-2-07.1 Žák nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal
zachován
ČJL-5-2-07.2 Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu
Tematický okruh Jazyková výchova (Pravopis)
269
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Indikátor
ČJL-5-2-08.1 Žák správně píše/doplní i/y ve vyjmenovaných slovech a
slovech s nimi příbuzných
ČJL-5-2-08.2 Žák píše správně z hlediska pravopisu lexikálního a
morfologického
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Indikátor
ČJL-5-2-09.1 Žák na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá
správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu
ČJL-5-2-09.2 Žák doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení,
několikanásobný větný člen)
Tematický okruh Literární výchova
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Indikátor
ČJL-5-3-01.1 Žák zpracuje stručné sdělení (referát) o přečtené knize,
prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského
deníku
ČJL-5-3-01.2 Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená ukázka působí
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
Indikátor
ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně reprodukuje text
ČJL-5-3-02.2 Žák vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma
ČJL-5-3-02.3 Žák napíše pohádku, bajku
270
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Indikátor
ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek – řešení
v nabídce (úryvek z poezie, komiksu, z naučného textu – encyklopedie,
z návodu k použití, z pohádky)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární
literární pojmy
Indikátor
ČJL-5-3-04.1 Žák rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka
ČJL-5-3-04.2 Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, nebo próza
Tematická oblast Komunikační a slohová výchova (KaSV)
Jazyková výchova (JV); Literární výchova (LV)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-5-1-01 Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
(KaSV)
ČJL-5-1-02 Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk a podstatné informace zaznamenává (KaSV)
ČJL-5-2-01 Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová (JV)
ČJL-5-2-02 Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku (JV)
ČJL-5-2-03 Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech (JV)
ČJL-5-2-05 Vyhledá základní skladební dvojici (JV)
ČJL-5-2-06 Odlišuje větu jednoduchou a souvětí
ČJL-5-2-07 Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje (JV)
ČJL-5-2-09 Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách (JV)
ČJL-5-3-03 Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (LV)
271
Indikátor
ČJL-5-1-01.1 Žák vybere k textové ukázce vhodný nadpis
ČJL-5-1-02.2 Žák rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro
jeho smysl (vyznění)
ČJL-5-2-01.3 Žák vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další
významy
ČJL-5-2-02.1 Žák určí kořen slova, část příponovou, předponovou a
koncovku
ČJL-5-2-03.1 Žák určí slovní druh vyznačeného slova ve větě (kromě částic)
ČJL-5-2-05.1 Žák vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět
vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)
ČJL-5-2-06.3 Žák rozhodne, který z nabízených větných celků odpovídá
zadanému větnému vzorci.
ČJL-5-2-07.2 Žák spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího výrazu
ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, který literární druh / žánr reprezentuje použitá
ukázka literárního textu .
Vzdělávací obor Český jazyk
Ročník
9.
Tematický okruh Komunikační a slohová výchova
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
Indikátor
ČJL-9-1-01.1 Žák po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených možností, co
je názorem pisatele textu
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá
k ní kritický postoj
Indikátor
ČJL-9-1-03.1 Žák rozpozná, zda autor textu je / není nestranným
pozorovatelem
272
ČJL-9-1-03.2 Žák text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu
ČJL-9-1-03.3 Žák rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní prvek
ČJL-9-1-03.4 Žák
k manipulaci
zaujme kritický
postoj
k důvodům, které
vedly
ČJL-9-1-03.5 Žák vybere dle svého postoje nejpravděpodobnější variantu
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá
k ní kritický postoj
Indikátor
ČJL-9-1-03.1 Žák rozpozná, zda autor textu je / není nestranným
pozorovatelem
ČJL-9-1-03.2 Žák text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu
ČJL-9-1-03.3 Žák rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní prvek
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
Indikátor
ČJL-9-1-04.1 Žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a
z nabízených možností vybere to správné
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-04.2 Žák posoudí vhodnost / nevhodnost užití textu v dané
komunikační situaci
ČJL-9-1-05.1 Žák vybere z nabízených možností text ve spisovném jazyce
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
Indikátor
ČJL-9-1-05.2 Žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je
273
výrazy spisovnými
ČJL-9-1-05.3 Žák k vybraným výrazům najde vhodná synonyma
ČJL-9-1-05.4 Žák rozhodne o vhodnosti / nevhodnosti použití nespisovného
výrazu v textu
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
Indikátor
ČJL-9-1-08.1 Žák vyhledá v textu klíčová slova / termíny spojené s danou
tematikou
ČJL-9-1-08.2 Žák posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu
ČJL-9-1-08.3 Žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Indikátor
ČJL-9-1-09.1 Žák uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával smysl a aby
byla dodržena textová návaznost
ČJL-9-1-09.2 Žák seřadí slovní výpovědi od nejvhodnější po nejméně
vhodnou (hodnocení od nejlepšího po nejhorší)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Indikátor
ČJL-9-1-10.1 Žák najde chybnou formulaci (stylistickou chybu) a
z nabízených opravných možností vybere tu správnou.
ČJL-9-1-10.2 Žák najde záměrně uvedenou pravopisnou chybu v textu a
vybere formulaci bez chyb
274
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Indikátor
ČJL-9-1-10.3 Žák analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu
stylu
ČJL-9-1-10.4 Žák dovede své znalosti o funkčních stylech tvůrčím způsobem
použít.
Tematický okruh Jazyková výchova (Ortoepie)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Indikátor
ČJL-9-2-02.1 Žák umí vybrat správnou výslovnost z uvedené nabídky
Tematický okruh Jazyková výchova (Lexikologie)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.1 Žák umí rozlišit způsoby tvoření slov
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.2 Žák k danému slovesu doplní slovesa odvozená
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.3 Žák napíše, jak se nazývá krajina
275
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.4 Žák rozliší i vytváří slova složená
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.5 Žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování
Indikátor
ČJL-9-2-02.6 Žák vybere z nabídky slovo přeneseného pojmenování
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování.
Indikátor
ČJL-9-2-02.7 Žák prokáže znalost významu přeneseného pojmenování
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává
přenesená pojmenování
Indikátor
ČJL-9-2-02.8 Žák ovládá zásady tvoření slov
Tematický okruh Jazyková výchova
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
276
Indikátor
ČJL-9-2-03.1 Žák se orientuje v odborném textu
Tematický okruh Jazyková výchova (Morfologie)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
Indikátor
ČJL-9-2-04.1 Žák vybere z řady slov to, které je/není požadovaným slovním
druhem
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
Indikátor
ČJL-9-2-04.2 Žák určí slovní druh u slov odvozených z jednoho
slovotvorného základu
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
Indikátor
ČJL-9-2-04.3 Žák doplní v textu slova v náležitých tvarech množného čísla
(slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
Indikátor
ČJL-9-2-04.4 Žák určí slovní druh u vyznačených slov v textu (dané slovo ve
větě může mít platnost různých slovních druhů)
Tematický okruh Jazyková výchova (Syntax)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí.
Indikátor
ČJL-9-2-06.1 Žák určí ve větách vyznačená slova jako větné členy.
277
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí.
Indikátor
ČJL-9-2-06.2 Žák rozšíří daný větný člen na několikanásobný, správně doplní
interpunkční znaménko nebo spojku.
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí
Indikátor
ČJL-9-2-06.3 Žák doplní sloveso podle naznačených vztahů a určí doplněný
větný člen.(podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa,
času, způsobu)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí.
Indikátor
ČJL-9-2-06.4 Žák vyjádří obsah dvojčlenných vět větným ekvivalentem.
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí
Indikátor
ČJL-9-2-06.5 Žák užije uvedené sloveso ve větách, které vypovídají něco o
povětrnostních podmínkách jako větu jednočlennou a jako větu dvojčlennou
(maximum)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě
jednoduché i v souvětí.
Indikátor
ČJL-9-2-06.6 Žák vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí a
přiřadí ji k danému souvětí (lze i obráceně – přiřadí ke grafu jedno
z nabízených souvětí)
Tematický okruh Jazyková výchova (Gramatika)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí
278
Indikátor
ČJL-9-2-07.1 Žák vybere z nabízených vět tu, ve které je /není pravopisná
chyba
Tematický okruh Jazyková výchova (Obecné poučení o jazyce)
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Indikátor
ČJL-9-2-08.1 Žák v krátké ukázce najde nespisovný výraz a vybere
z nabízených možností správné převedení ukázky do jazyka spisovného
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Indikátor
ČJL-9-2-08.2 Žák přiřadí ke krátkému textu jeden z nabízených pojmů útvaru
národního jazyka
Očekávaný
výstup RVP ZV
ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Indikátor
ČJL-9-2-08.3 Žák vybere z nabízených možností nejvhodnější užití daného
textu a přiřadí ho k ukázce
Tematický okruh Literární výchova
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné představitele
Indikátor
ČJL-9-3-06.1 Žák určí k jakému literárnímu druhu / žánru patří výchozí text.
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-3-01.1 Žák odliší řeč vypravěče a řeč postav
ČJL-9-3-01.4 Žák vybere z nabídky A-D hlavní myšlenku předloženého
úryvku
279
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Indikátor
ČJL-9-3-01.1 Žák odliší řeč vypravěče a řeč postav
ČJL-9-3-01.2 Žák správně určí básnické prostředky ozvláštňující literární dílo
(jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie)
ČJL-9-3-01.3 Žák doplní do básně slovo ve správném rýmu podle rytmu a
smyslu textu
ČJL-9-3-01.4 Žák vybere z nabídky A-D hlavní myšlenku předloženého
úryvku
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Indikátor
ČJL-9-3-02.1 Žák vybere z ukázek A–E takovou, která svým obsahem
odpovídá názvům uvedených knih. Přiřadí k sobě název knihy a k ní
příslušející ukázku
ČJL-9-3-02.2 Seřadí úryvky z literárních děl v pořadí, ve kterém vznikly
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
Indikátor
ČJL-9-3-03.1 Žák popíše v dopise ve 150–180 slovech film, který vznikl na
základě literárního díla
ČJL-9-3-03.2 Žák zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha
nelíbila
ČJL-9-3-03.3 Žák na základě návštěvy divadelního představení v dopise
kamarádovi či kamarádce sdělí dojmy ze zhlédnutého představení
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
280
Indikátor
ČJL-9-3-04.1 Žák vytvoří jednodušší literární text odpovídající tematicky i
formálně zadání (v nabídce báseň, bajka, pohádka)
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty
Indikátor
ČJL-9-3-05.1 Žák rozhodne o výchozím textu, zda patří k hodnotné, či spíše
ke konzumní literatuře
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich
funkci, uvede jejich výrazné představitele
Indikátor
ČJL-9-3-06.1 Žák přiřadí k uvedenému literárnímu druhu/žánru ukázky
jednotlivých uměleckých textů
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
Indikátor
ČJL-9-3-07.1 Žák zařadí vybrané autory do uvedených literárních směrů
ČJL-9-3-07.2 Žák popíše základní znaky literárního směru na vybrané ukázce
Očekávaný
výstup
RVP ZV
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění
dramatickém i filmovém zpracování
téhož
námětu
v literárním,
Indikátor
ČJL-9-3-08.1 Žák převede úryvek literárního díla do podoby divadelního
scénáře.
ČJL-9-3-08.2 Žák porovná film a jeho literární předlohu a popíše základní
shody a rozdíly v obsahu obou uměleckých děl
Očekávaný
výstup
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i
281
RVP ZV
v dalších informačních zdrojích
Indikátor
ČJL-9-3-09.1 Žák vyhledá informace ke splnění určitého úkolu (např. vytvoří
seznam děl určitého autora) v různých typech katalogů v knihovně
ČJL-9-3-09.2 Žák na základě internetových zdrojů vypracuje určitý úkol
(např. základní údaje o životě a tvorbě jednoho z nositelů Nobelovy ceny,
ceny Magnesia Litera apod.)
STANDARDY MATEMATIKA
Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení:
Vedoucí:
Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno
Koordinátor za VÚP:
Eva Zelendová, VÚP v Praze
Členové:
Helena Fučíková, ZŠ Praha-Hostivař
Dag Hrubý, Gymnázium Jevíčko
Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Michaela Pažoutová, ZŠ Praha 4,
Dagmar Ryčlová, ZŠ Jesenice
Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Sadov
1. stupeň
1. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Vzdělávací obor
Matematika
Ročník
5.
Tematický okruh
Číslo a početní operace
Očekávaný výstup M-5-1-01
RVP ZV
282
Žák využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
1. žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru
malé násobilky
2. žák využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení
úlohy a při provádění zkoušky výpočtu
3. žák využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s
užitím závorek
4. žák využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika
sčítanců bez závorek
M-5-1-02
Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel
1. žák správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při
sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel
2. žák aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi
číselnými řády
3. žák využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení
a dělení nejvýše dvojciferným číslem
4. žák provádí písemné početní operace včetně kontroly
výsledku
5. žák dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03
Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených
čísel
1. žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti
číselných řádů desítkové soustavy
2. žák využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů)
v
desítkové soustavě
3. žák porovnává čísla do milionů
4. žák zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro
zaokrouhlování
5. žák užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru
přirozených čísel
6. žák se orientuje na číselné ose a jejích úsecích
7. žák provádí číselný odhad a kontrolu výsledku
M-5-1-04
283
Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru
Indikátory
1. žák porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro
řešení úlohy)
2. žák přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím
osvojených početních operací
3. žák zformuluje odpověď k získanému výsledku
4. žák přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému
vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života)
5. žák tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření
2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S
DATY
Vzdělávací obor
Matematika
Ročník
5.
Tematický okruh
Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávaný výstup M-5-2-01
RVP ZV
Žák vyhledává, sbírá a třídí data
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
Indikátory
1. žák provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření
teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.)
2. žák vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného
kritéria
3. žák posuzuje reálnost vyhledaných údajů
M-5-2-02
Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
1. žák doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu
2. žák vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku,
sloupcový diagram
3. žák vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data
a porozumí vztahům mezi nimi (nejmenší, největší hodnota
apod.)
4. žák používá údaje z různých typů diagramů (sloupcový
284
a kruhový diagram bez použití %)
5. žák používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s
daty v jízdních řádech
Tematický okruh
Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávaný výstup
RVP ZV
M-5-3-01
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
Indikátory
Očekávaný výstup
RVP ZV
Indikátory
Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnice); užívá jednoduché
konstrukce
1. žák rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnice)
2. žák využívá k popisu rovinného útvaru počty vrcholů a
stran, rovnoběžnost a kolmost stran
3. žák charakterizuje základní rovinné útvary a k zadanému
popisu přiřadí název základního rovinného útvaru
4. žák využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné
geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka,
polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)
5. žák využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a
modelování jednoduchých těles (krychle, kvádr, válec)
6. žák narýsuje kružnici s daným poloměrem
7. žák narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými
délkami stran
8. žák narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce
rovnoběžek a kolmic
9. žák dodržuje zásady rýsování
M-5-3-02
Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
1. žák rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru
2. žák s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod
rovinného
útvaru
(trojúhelníku,
čtyřúhelníku,
mnohoúhelníku)
3. žák porovnává obvody rovinných útvarů
4. žák graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky
5. žák určí délku lomené čáry graficky i měřením
6. žák převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)
M-5-3-03
Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice
1. žák vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině
285
2. žák načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti
3. žák narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí
daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou
Očekávaný výstup
RVP ZV
M-5-3-04
Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
Indikátory
1. žák určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který
lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků
2. žák porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných
útvarů
3. žák používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez
vzájemného převádění
Očekávaný výstup
RVP ZV
M-5-3-05
Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
Indikátory
1. žák pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě)
2. žák určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru
3. žák vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle
osy v lince mřížky
4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Vzdělávací obor
Matematika
Ročník
5.
Tematický okruh
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávaný výstup
M-5-4-01
RVP ZV
Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je
do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
Indikátory
1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
2. žák volí vhodné postupy pro řešení úlohy
3.
žák vyhodnotí výsledek úlohy
286
2. stupeň
1. ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Vzdělávací
obor
Matematika a její aplikace
Ročník
9.
Tematický
okruh
Číslo a proměnná
Očekávaný M-9-1-01
výstup RVP
Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech
ZV
druhou mocninu a odmocninu
Indikátory
1.
žák provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly
2.
žák dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých
a racionálních čísel, využívá vlastností operací sčítání a násobení (komutativnost,
asociativnost, distributivnost) při úpravě výrazů
3.
žák vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné
4. žák užívá znalosti druhých mocnin celých čísel od 1 do 20 (i ke stanovení
odpovídajících druhých odmocnin)
5.
žák určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
6. žák provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, zjednoduší
složený zlomek, vyjádří zlomek v základním tvaru, určí převrácené číslo, počítá
se smíšenými čísly)
7.
žák určí absolutní hodnotu celého čísla a využívá její geometrickou
interpretaci
Očekávaný
výstup RVP
ZV
M-9-1-02
Indikátory
1. žák zaokrouhluje čísla s danou přesností
2. žák využívá pro kontrolu výsledku odhad
Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
287
3. žák účelně a efektivně využívá kalkulátor
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-1-03
Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
1. žák rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný
násobek (určí je pro skupinu dvou nebo tří přirozených čísel)
2. žák najde nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele dvou
přirozených čísel
3. žák využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 50, 100)
4. žák řeší slovní úlohu s využitím dělitelnosti
5. žák vytvoří slovní úlohu na využití dělitelnosti
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-1-04
Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
1. žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část:
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem
2. žák navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek – část
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-1-05
Žák řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s
měřítky map a plánů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
žák využívá daný poměr (včetně postupného poměru) v reálných situacích
žák stanoví poměr ze zadaných údajů
žák využívá měřítko mapy, plánu k výpočtu
žák umí odvodit měřítko mapy, plánu ze zadaných údajů
žák používá při řešení úloh úměru a trojčlenku
žák řeší modelováním situace vyjádřené poměrem
M-9-1-06
Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší
než celek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
žák vyhledá v textu údaje a vztahy potřebné k výpočtu
žák určí počet procent, je-li dána procentová část a základ
žák určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ
žák určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část
žák používá procentového počtu při řešení úloh z jednoduchého úrokování
žák ověří správnost výsledku aplikační úlohy na procenta
M-9-1-07
288
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na
součin pomocí vzorců a vytýkáním
1. žák řeší zadané slovní úlohy pomocí proměnných
2. žák tvoří smysluplné slovní úlohy, které lze řešit užitím proměnných
3. žák využívá při úpravě výrazů sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů
(výsledný mnohočlen je nejvýše druhého stupně)
4. žák vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných
5. žák využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2
6. žák sestaví číselný výraz podle slovního zadání
M-9-1-08
Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
1. žák sestaví rovnici nebo soustavu dvou rovnic o dvou neznámých ze
zadaných údajů
2. žák vyřeší rovnici nebo soustavu dvou rovnic o dvou neznámých pomocí
ekvivalentních úprav
3. žák provádí zkoušku rovnice nebo soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
4. žák ověří správnost řešení slovní úlohy
5. žák přiřadí k rovnici odpovídající slovní úlohu
6. žák rozhodne, zda rovnice nebo soustava rovnic má řešení a ověří, zda řešení
patří do zadaného číselného oboru
M-9-1-09
Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
1. žák vytvoří matematický model konkrétní situace v oboru celých a
racionálních čísel
2. žák využívá při řešení konkrétních situací matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel
3. žák vyhodnotí výsledek řešení úlohy
Tematický
okruh
Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávaný
výstup RVP
ZV
M-9-2-01
Indikátory
Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
1. žák vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu
2. žák vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a
289
3.
4.
5.
6.
7.
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-2-02
Žák porovnává soubory dat
1. žák porovná kvantitativní vztahy mezi soubory dat zadaných tabulkami, grafy
a diagramy
2. žák interpretuje výsledky získané porovnáváním souborů dat
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-2-03
Žák určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
1. žák vytvoří tabulku, graf a rovnici pro přímou a nepřímou úměrnost na
základě textu úlohy
2. žák určí přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, z grafu
a z rovnice
3. žák využívá při řešení úloh přímou a nepřímou úměrnost
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
grafu (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota)
žák zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspořádá, doplní uvedené údaje podle
zadání úlohy
žák pracuje s intervaly a časovou osou
žák převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
žák převádí údaje mezi tabulkou, diagramem a grafem
žák samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu a
kriticky hodnotí jejich reálnost
M-9-2-04
Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
1.
2.
3.
4.
žák pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
žák vytvoří graf pro funkční závislost danou tabulkou či rovnicí
žák přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
žák přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí k příslušnému grafu nebo
tabulce a naopak
5. žák vyčte z grafu význačné hodnoty na základě porozumění vzájemným
vztahům mezi proměnnými
M-9-2-05
Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
1. žák odhalí funkční vztahy v textu úlohy
2. žák řeší úlohu s využitím funkčních vztahů
3. žák vyjádří výsledek řešení úlohy v kontextu reálné situace
290
3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Tematický
okruh
Geometrie v rovině a prostoru
Očekávaný M-9-3-01
výstup RVP
ZV
Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou
symboliku
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
1. žák využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely
2. žák využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková
nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od
přímky) k řešení geometrických úloh
3. žák řeší geometrické úlohy početně
4. žák využívá matematickou symboliku
M-9-3-02
Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
1. žák pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel,
trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh
2. žák rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), dvojice úhlů (souhlasné,
střídavé, vedlejší, vrcholové), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků
3. žák využívá vlastností základních rovinných útvarů (vlastností úhlopříček,
velikost úhlů, souměrnost)
Očekávaný
výstup RVP
ZV
M-9-3-03
Indikátory
1.
žák sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (s využitím převodu stupňů a minut)
2.
žák využívá při výpočtech vlastností dvojic úhlů (střídavých, souhlasných,
vedlejších, vrcholových) a součtu úhlů v trojúhelníku
Žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
3.
Očekávaný
výstup RVP
ZV
žák určuje velikost úhlu pomocí úhloměru
M-9-3-04
Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
291
Indikátory
1. žák odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě
2. žák určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce,
obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu
3. žák určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku,
lichoběžníku, kruhu
4. žák používá a převádí jednotky délky
5. žák používá a převádí jednotky obsahu
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-3-05
Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
1. žák pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa
rovinného pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice)
2. žák využívá množiny všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh
Očekávaný
výstup RVP
ZV
M-9-3-06
Indikátory
1.
žák převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku)
2.
žák popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí
3.
žák určí počet řešení konstrukční úlohy
4.
žák ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-3-07
Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
1. žák využívá při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků
2. žák využívá při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
3. žák určí poměr podobnosti z rozměrů útvarů a naopak
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-3-08
Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
1.
2.
3.
4.
žák rozhodne, zda je útvar osově souměrný
žák určí osy souměrnosti rovinného útvaru
žák rozhodne, zda je útvar středově souměrný
žák určí střed souměrnosti
292
5. žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
M-9-3-09
Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
1. žák rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační
tělesa (válec, kužel, koule)
2. žák používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová
úhlopříčka
3. žák využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti v mnohostěnech a
rotačních tělesech
4. žák pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnů a rotačních těles
M-9-3-10
Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
1. žák odhaduje a vypočítá povrch mnohostěnů a rotačních těles
2. žák odhaduje a vypočítá objem mnohostěnů a rotačních těles
3. žák používá a převádí jednotky objemu
M-9-3-11
Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles
1. žák objasní pojmy síť tělesa, plášť, podstava
2. žák rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan,
válec, kužel)
3. žák načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
1. Žák rozpozná z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno
2.
Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles ve volném rovnoběžném
promítání
Očekávaný
výstup RVP
M-9-3-13
293
ZV
Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
Indikátory
1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
2. žák volí vhodné matematické postupy pro řešení úlohy
3. žák vyhodnotí výsledek úlohy
4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Ročník
9.
Tematický
okruh
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávaný M-9-4-01
výstup RVP
ZV
Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Indikátory
1.
žák provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a
vztahy
2.
žák zvolí vhodný postup řešení
3.
žák provede diskusi o počtu řešení daného problému a kontrolu
reálnosti výsledku
4.
Očekávaný
výstup RVP
ZV
Indikátory
žák zformuluje odpověď na zadaný problém
M-9-4-02
Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
1.
žák určí reálnou podobu trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
2.
žák popíše základní vlastnosti trojrozměrného útvaru podle jeho
obrazu v rovině
3.
žák využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh z běžného
života
294
[1] Všechny uvedené typy textů jsou přiměřené úrovni A1 a odpovídají věkové kategorii žáků. Jsou zde uvedeny takové typy
textů, které se týkají specifických komunikačních situací. Základní typy textů, které jsou obsaženy v indikátorech, např. otázka,
odpověď, dialog, zde uvedeny nejsou. S těmito typy textů se operuje ve větné skladbě, proto se mohou také objevit v jazykových
prostředcích.
[2] Všechny uvedené typy textů jsou přiměřené úrovni A2 a odpovídají věkové kategorii žáků. Jsou zde uvedeny takové typy
textů, které se týkají specifických komunikačních situací. Základní typy textů, které jsou obsaženy v indikátorech, např. otázka,
odpověď, dialog, zde uvedeny nejsou. S těmito typy textů se operuje ve větné skladbě, proto se mohou objevit v jazykových
prostředcích.
Standardy včetně ukázkových úloh najdete také na stránkách:
www.msmt.cz/vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani-1
9- Příloha: OČMS – rozložení do jednotlivých ročníků
ročník
1.ročník
OČMS téma
Předmět - učivo
SIGNÁLY
–
informace,
vysvětlení, činnost
UKRYTÍ OBYVATELSTVA
-vysvětlení, důvody
2.ročník
NÁCVYK
VOLÁNÍ
PO Čj
–
jazyková
komunikace,
TELEFONU
–
oznámení komunikační prostředky
požáru, (pravidla při tel.
Ohlašování)
Vl – chování lidí, osobní bezpečí
PŘÍPRAVA EVAKUAČNÍHO
ZAVAZADLA
IMROVIZOVANÁ
OCHRANA OSOB
Tv – bezpečnost při činnostech a
sportu, hygiena
3.ročník
PROTIPOŽÁRNÍ ČINNOST
- druhy hasících přístrojů
- ukázka činnosti HZS
Přv – povolání hasič
4.ročník
ŽIVELNÉ POHROMY
Přv – neživá příroda, součásti neživé
- druhy živelných pohrom, přírody
chování a činnost
Vl – vodstvo ČR, vodní nádrže
- chrańme přírodu
OŠETŘENÍ POPÁLENIN
Čj – komunikační a sloh.výchova,
úraz, nehoda, požár a popáleniny
295
5.ročník
ZEMĚTŘESENÍ
Př – životní podmínky, rozmanitost
životních podmínek
PP – OŠETŘENÍ PORANĚNÍ Př – člověk a jeho zdraví, lidské
KONČETIN
tělo , péče o zdraví
Př – ochrana přírody, chráněná
PP – OŠETŘENÍ KRVÁCENÍ území ČR
PCHO
–
ochrana osob
improvizovaná
ATMOSFERICKÉ PORUCHY
6.ročník
SIGNÁLY
Den Země
Z – přírodní katastrofy
UKRYTÍ OBYVATELSTVA ZSV – osobní bezpečí = chování v
krizových situacích, krizová centra,
ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA – linky důvěry, důležitá telefonní čísla
PP, resuscitace (masáž srdce, = 150, 155, 158
umělé
dýchání
–
nová
pravidla)
7.ročník
OHLÁŠENÍ POŽÁRU
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Den Země
ZSV – osobní bezpečí = nebezpečné
situace, zásady bezpečného chování
při sportu a činnostech
ŽIVELNÉ POHROMY
PP - KRVÁCENÍ
8.ročník
HAVÁRIE
S
ÚNIKEM Den Země
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Ch – hořlaviny, hlášení požáru,
chlor, oxid uhelnatý
PŘESUN V IPCHO
Př – poranění kostí a kloubů,
oběhová soustava – krvácení a PP,
PP , RESUSCITACE
masáž srdce, dýchací soustava –
zástava dechu a umělé dýchání (nová
pravidla), stabilizovaná poloha
ZSV – osobní bezpečí = agresivita a
nebezpečí kolem nás
F – elektrické jevy, rizikové chování
a jeho důsledky, prevence úrazu
elektrickým proudem, PP při úrazu
elektrickým proudem
9. ročník
JADERNÁ HAVÁRIE
ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA
popáleniny, krvácení
IPCHO
296
Den Země
Ch – jaderná energie, ethylen
Př – sopečná činnost, zemětřesení,
vnější geol.děje – voda
F – radiační havárie, jaderné
elektrárny, ochrana zdraví a životů
při jaderné havárii
ZSV – osobní bezpečí = společnost a
násilí, ŽP, PP
Obsah
1. Identifikační údaje............................................................................................................................2
2. Charakteristika školy........................................................................................................................3
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu............................................................................5
4. Školní učební plány..........................................................................................................................7
5. Učební osnovy..................................................................................................................................9
1. STUPEŇ ZŠ.................................................................................................................................9
Český jazyk a literatura na 1. stupni...........................................................................................9
Cizí jazyk..................................................................................................................................20
Matematika................................................................................................................................29
Základy práce s počítačem........................................................................................................36
Prvouka.....................................................................................................................................38
Vlastivěda..................................................................................................................................46
Přírodověda...............................................................................................................................50
Hudební výchova......................................................................................................................55
Výtvarná výchova.....................................................................................................................64
Tělesná výchova........................................................................................................................69
Pracovní činnosti.......................................................................................................................74
2. STUPEŇ ZŠ...............................................................................................................................81
Český jazyk a literatura.............................................................................................................81
Cizí jazyky..............................................................................................................................107
Matematika..............................................................................................................................130
Základy práce s počítačem......................................................................................................145
Dějepis.........................................................................................................................…........151
Základy společenských věd.....................................................................................................167
Fyzika......................................................................................................................................179
Chemie....................................................................................................................................188
Přírodopis................................................................................................................................194
Zeměpis...................................................................................................................................200
Hudební výchova, Výtvarná výchova.....................................................................................206
Výtvarná výchova ..................................................................................................................218
Tělesná výchova......................................................................................................................222
Pracovní činnosti.....................................................................................................................240
Volitelné předměty..................................................................................................................240
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy..........................................................................................246
6.1. Pravidla pro hodnocení žáků............................................................................................246
6.2. Autoevaluace školy..........................................................................................................258
7. Použité zkratky.............................................................................................................................259
8.Příloha – standardy ZV pro ZŠ......................................................................................................260
9.Příloha – OČMS – rozložení do jednotlivých ročníků …............................................................ 301
297

Podobné dokumenty

ŠVP ZŠ - ZŠ Vojnovičova

ŠVP ZŠ - ZŠ Vojnovičova Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a uskutečňují vlastní projekty. Činnost parlamentu motivu...

Více

1. oslovení / kulturní faux

1. oslovení / kulturní faux Po svatebním obřadu novomanželé a pozvaní hosté jedou na svatební hostinu. V dobách dávných se hostina konala v domě ženicha, dnes se vše odehrává ve vybrané restauraci. Před vchodem do restaurace...

Více

Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura • v psaném projevu volí vhodné jazykové prostředky vzhledem k funkci odborného textu • text člení v souladu s jeho obsahovou výstavbou a snahou o maximální přehlednost, srozumitelnost a logickou so...

Více

Školní vzdělávací program GV vyšší stupeň gymnázia

Školní vzdělávací program GV vyšší stupeň gymnázia Na vysvědčení vedle přehledu úspěšnosti je také pořadí ve skupině a slovní hodnocení vyučujícího Pestrost výuky – exkurze, přednášky, bloková výuka, školní projekty Vysoká úspěšnost absolventů při ...

Více

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 16/2013

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 16/2013 celý zakreslený soubor montánních činností na scénky velmi pravděpodobné, možné, jinde Kutnohorsko 16

Více