Časopis - Beckman Coulter

Komentáře

Transkript

Časopis - Beckman Coulter
in vitro
diagnostika
Vysokorychlostní buněčný sorter
MoFlo Astrios EQ
Počítání dendritických buněk
pomocí automatického buněčného
analyzátoru Vi-Cell
Význam stanovení vitaminu D
v rutinní praxi
Rozšiřujeme menu testů
řady AU – souprava TP Latex
pro screening syfilis
Projekt riešenia a realizácie
technologického vybavenia
klinických laboratórií
Fakultnej nemocnice s poliklinikou
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Movember ve Frýdku Místku
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA
25 - 2014
IRIS je součástí Beckman Coulter
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další číslo časopisu
IVD. Toto informační médium nám slouží jako
jeden z prostředků vzájemné komunikace mezi
odbornou veřejností a společností Beckman
Coulter. Jeho prostřednictvím se vám snažíme již několik let přinášet novinky o naší
firmě, o lidech, kteří v ní pracují, a současně
zveřejňovat vaše názory na naši činnost. V In
Vitro Diagnostice neinzerujeme pouze naše
produkty, ale snažíme se, aby to byla zároveň
vzdělávací platformou. Pravidelně vás zde
informujeme o nových poznatcích vědy a výzkumu a především o jejich aplikaci v praxi.
V editorialech často reagujeme na aktuální
dění ve sféře zdravotnictví, vědy a výzkumu
a zejména se zajímáme o vliv dané situace na
naše odvětví.
V dnešním úvodníku bych se rád pozastavil
nad situací, s níž se v současné době společnost Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
potýká. Naneštěstí se nejedná o jev až tak
výjimečný. Koncern Beckman Coulter Inc. před
více než dvěma lety oznámil akvizici (nákup)
společnosti IRIS Inc. Ta se krom jiného již
tradičně zabývá vývojem, výrobou a prodejem zdravotnických prostředků pro močovou
analýzu – analyzátorů, reagencií, dalšího
spotřebního materiálu a softwaru. IRIS byla na
základě distributorské smlouvy zastupována
na území naší republiky českou distributorskou
firmou. Platnost dohody, na jejímž základě
byla založena kooperace s tímto distributorem a výrobcem, dnem 31. 12. 2013 skončila.
Produkty firmy IRIS, která je dnes nedílnou
součástí koncernu Beckman Coulter Inc., bude
v České republice prodávat a podporovat společnost Beckman Coulter Česká republika s.r.o.,
o čemž byl původní dodavatel produktů IRIS
obeznámen již začátkem roku 2013.
Naše společnost přesně v souladu s podmínkami distributorské smlouvy a s ohledem na
potřeby uživatelů systémů IRIS o této skutečnosti informovala trh na konci roku 2013.
Všichni klienti, uživatelé či potenciální zájemci
o produkty IRIS obdrželi oznámení o převzetí
prodeje a produktové podpory naší firmou.
V rámci zabezpečení takové činnosti Beckman
Coulter Česká republika s.r.o. splnil celou řadu
legislativních požadavků, aby tak postupoval
přesně v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, jakož i v souladu s právními
předpisy Evropské unie. Těmito předpisy je
povinen řídit se každý, kdo nabízí a poskytuje
služby ve zdravotnictví mající přímý dopad na
zdravotní stav pacienta. Přes veškerou naši
snahu vyhnout se nepříjemné situaci, jež by
měla nežádoucí vliv na uživatele systémů IRIS,
jsme svědky toho, že po 1. 1. 2014 bývalý distributor nejedná dle výše zmiňovaného zákona.
Společnost Beckman Coulter Česká republika s.r.o. při svém podnikání vždy dodržovala
veškeré právní a etické normy. Jejím středem
zájmu je prospěch pacienta a potřeby zákazníka. Budeme tak činit i v tomto případě. Rádi
poskytneme všem uživatelům systémů pro
močovou analýzu IRIS legislativní a regulatorní poradenskou a konzultační službu. Pokud
máte o tuto pomoc zájem, vyžádejte si ji, prosím, na telefonických či e-mailových kontaktech uvedených na našich webových stránkách
www.beckman.cz.
V dnešní době není snadné zorientovat se
v tom, co je nezbytné, aby byl zabezpečen soulad s legislativními požadavky. Výklad různých
pojmů, jako je například používání zdravotnického prostředku „ve shodě a v návaznosti
na výrobce“, si dost často vyžaduje odborníka
erudovaného v této problematice. Naše společnost takovými experty disponuje a jsou vám
zcela k dispozici pro účely uvedené regulatorní
podpory. Pevně věřím, že nám všem leží na
srdci především práva a prospěch pacienta.
Přeji vám, abyste také v tomto vydání našeho
časopisu nalezli články a informace, které vás
zaujmou či jakkoliv obohatí.
ŠTĚPÁN TINTĚRA
OBSAH
Editorial: IRIS je součástí Beckman Coulter
Š. Tintěra
2
Stanovení životnosti buněk průtokovou cytometrií
P. Kružík
5
Nová CE IVD verze soupravy PerFix-nc pro současné značení
intracelulárních a povrchových znaků
P. Kružík
5
Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii
P. Kružík
6
Duraclone
R. Vlček, P. Kružík
8
Kaluza G
R.Vlček
Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ
R. Vlček
9
10
Srovnání Coulterova principu a dynamického rozptylu světla
M. Polčík
14
Kryobiologie - kryoprezervace a viabilita buněk
J. Šebek
17
VALIDAČNÍ STUDIE - Počítání dendritických buněk pomocí
automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell
I. Bottová
20
Automatická hematologická linka Beckman Coulter UniCel DxH
P. Boudal
24
Vitamin D – novinka v portfoliu
T. Tietze, I. Mičíková
26
Význam stanovení vitaminu D v rutinní praxi
O. Topolčan, R. Fuchsová, R. Kučera
Maligní melanom
I. Třešková
27
29
Nádory plic a stanovení MonoTotal® IRMA/ELISA
H. Krátká
30
Rozšiřujeme menu testů řady AU – souprava TP Latex
pro screening syfilis
V. Novák
32
Projekt riešenia a realizácie technologického vybavenia
klinických laboratórií Fakultnej nemocnice s poliklinikou
F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
H. Bazovská
33
Stretnutie užívateľov koagulačných systémov Instrumentation
Laboratory, 3. – 4. októbra 2013, Nový Smokovec
J. Bernátová
34
XVII. celostátní konference DNA diagnostiky,
28. – 29. listopadu 2013, Dolní Morava
E. Králová
35
Movember 2013 - slovem i ve fotografiích
T. Tietze, I. Mičíková, F. Vičar
36
vizitka: Ing. Petra Kabeleová
I. Mičíková
37
39
40
Křížovka
Kde se můžeme setkat
2
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
in vitro
diagnostika
Časopis vydává a distribuuje
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.,
Radiová 1, 102 27 Praha 10,
www.beckman.cz
Časopis připravují
Ing. Kateřina Kožaná
Ing. Eva Králová
Ing. Hana Krátká
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Ing. Petr Suchan
Mgr. Patrik Šaf
RNDr. Jozef Smolka
Do časopisu přispěli
RNDr. Štěpán Tintěra
Mgr. Pavel Kružík
Ing. Roman Vlček
RNDr. Martin Polčík, CSc.
Bc. Jaroslav Šebek, Dis.
Iveta Bottová, Ph.D.
Ing. Petr Boudal
Mgr. Ing. Tereza Tietze
Ing. Mgr. Ivana Mičíková
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze
MUDr. Radka Fuchsová
FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze
PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
FN Plzeň, Beckman Coulter
Česká republika s.r.o.
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
FN Plzeň
Ing. Hana Krátká
Ing. Vratislav Novák, Ph.D.
Mgr. Helena Bazovská
Mgr. Jozefína Bernátová
Ing. Eva Králová
Mgr. František Vičar
Ing. Kateřina Kožaná
Ivan Šarkan - autor křížovky
Ing. Stanislav Čermák - autor tajenky
Grafik
Jiří Adámek
Náklad čísla
2000 výtisků
3
Stanovení životnosti buněk průtokovou cytometrií
Originál je pouze jeden
Iris® je součástí Beckman Coulter
Značení pomocí 7-AAD, DRAQ7 nebo DAPI
umožňuje stanovit životnost buněk s volbou
pro modrý, červený nebo fialový laser v kombinaci se značením povrchových znaků buněk
monoklonální protilátkami.
DAPI pro fialový laser je ideální pro mnohabarevné analýzy s použitím monoklonálních
protilátek.
v kombinaci s FITC/GFP + PE není nutná.
Emisní fluorescenční vlnová délka je vyšší
než 665 nm. Optimálními emisními filtry jsou
695LP, 715LP nebo 780LP. Pro excitaci lze použít lasery 488 nm, 568 nm a 633 nm nebo optimálně 647 nm. Narozdíl od propidium jodidu
není DRAQ7 excitován UV laserem.
7-aminoaktinomycin D (7-AAD) se vmezeřuje mezi po sobě jdoucí cytosinové (C) a guaninové (G) báze dvojitého řetězce DNA. 7-AAD
je optimální např. pro značení živých kmenových buněk v kombinaci s CD45-FITC a CD34-PE.
DRAQ7™ je fluorescenční barvivo DNA, které značí POUZE jádra mrtvých, nebo permeabilizovaných buněk. Může být kombinováno
s dalšími fluorochromy, zejména s GFP a FITC,
a PE konjugovanými protilátkami. Kompenzace
Všechny reagencie jsou určeny k přímému
použití.
Obj. číslo
Popis
DRAQ7™ Far-Red Fluorescent
Live-Cell Impermeant DNA Dye
B25595
1 ml, ready-to-use, 200 testů
DAPI UV/violet excitable DNA Dye
B30437
1 ml, ready-to-use, 200 testů
7-AAD Viability Dye
A07704
3 ml, ready-to-use, 150 testů
Příklad použití DRAQ7 v mnohabarevném panelu:
488 nm
638 nm
405 nm FITC
PE
ECD
PC5.5
PC7
APC
APC
AF700*
APC
AF750*
Pacific
Blue*
Krome
Orange
HLA-DR
CD56
CD20
CD38
CD4
CD8
DRAQ7
CD3
CD19
CD45
Příklad použití DAPI v mnohabarevném panelu:
488 nm
638 nm
FITC
PE
ECD
PC5.5
PC7
APC
CD19
CD56
CD20
CD38
CD4
CD8
APC
AF700*
405 nm APC
AF750*
Pacific
Blue*
Krome
Orange
CD3
DAPI
CD45
Nová CE IVD verze soupravy PerFix-nc pro současné
značení intracelulárních a povrchových znaků
www.beckman.cz
Reagencie PerFix-nc (no centrifugation) je určena pro cytometrické analýzy intracelulárních
epitopů, nebo kombinované značení povrchových a intracelulárních znaků, včetně fixace,
permeabilizace leukocytů periferní krve nebo
kostní dřeně a lýzy erytrocytů bez nutnosti
centrifugace.
Počet kroků přípravy vzorků je výrazně zredukován. Celkový čas manuální manipulace je tak
kratší než 15 minut. Souhrnná doba přípravy
včetně inkubací je 45 min. Tento postup je nejrychlejší přípravou vzorků pro intracelulární
značení bez centrifugace.
Značení více povrchových a intracelulárních
znaků se provádí současně během permeabilizace.
Buňky si po permebilizaci uchovávají své optické vlastnosti. Je tak možné gatovat jednotlivé
populace leukocytů. Reagencie je velmi šetrná k fluorochromům, včetně ECD, PC5.5, APC,
APC-Alexa 700, APC-Alexa 750, Pacific Blue,
Krome Orange a dalším. Je optimální pro použití v mnohabarevných analýzách.
Typickým příkladem v hematologii je použití
různých kombinací znaků MPO-FITC, CD79a-PE, CD3-ECD, CD14-Pacific Blue a CD45-Krome Orange.
Pro některé znaky je možné přidat jako poslední krok v postupu promytí v centrifuze.
Obj. číslo
Název
Počet testů
B31167
PerFix-nc Kit (no centrifuge assay kit)
75
B31168
PerFix-nc Kit (no centrifuge assay kit)
150
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
5
CD80 a CD86
Obě molekuly jsou exprimovány na povrchu antigen prezentujících buněk, především B-lymfocytů a dendritických buněk. Váží se na molekuly CD28
a CD152 (CTLA-4) exprimovaných na povrchu aktivovaných a aktivačních T-lymfocytů.
Návrh panelu s použitím CD80 a CD86 pro stanovení myeloidních dendritických buněk:
488 nm
Nové monoklonální protilátky pro průtokovou cytometrii
Nové monoklonální protilátky jsou určeny jak pro základní cytometry se 488nm laserem, tak pro systémy vybavené červeným (633 – 640nm), žlutým
561nm a fialovým 405nm laserem.
PE
ECD
PC5.5
PC7
APC
APC
AF700*
APC
AF750*
Pacific
Blue*
Krome
Orange
HLA-DR
CD86
CD16
CD11c
CD85k
CD80
CD14
CD33
CD206
CD45
Fluorochrom
Obj. číslo
Klon
Phospho-Erk1/2 (Thr202/Tyr204)
Alexa Fluor® 488
B23137
E10
CD294
FITC
B40020
BM16
CD197 (CCR7)
PE
B30632
G043H7
Phospho-Stat5 (Tyr694)
PE
B23139
C71E5
CD79a
PC5.5
B42018
HM47
CD279
PC5.5
B36123
PD1.3
CD19
CD20
Obě molekuly doplňují spektrum znaků určených pro stanovení B-lymfocytů:
CD5
CD10
CD11c
CD80
PC7
B30644
MAB104
CD86
PC7
B30648
HA5.2B7
CD206
PC7
B36120
3.29B1.10
CD274 (PD-L1)
PC7
A78884
PD-L1
CD335 (NKp46)
PC7
B38703
BAB281
CD85j
APC
B30645
HP-F1
IgD
APC
B30651
IA6-2
CD43
CD127
APC
B42026
R34.34
CD45
CD134
APC
B30629
Ber-ACT35
CD274 (PD-L1)
APC
B36126
PDL1.3.1
CD79b
CD80
CD21
CD22
CD23
CD24
CD25
CD27
CD38
B36127
ISA-3
CD11c
APC-Alexa Fluor® 700
B43304
BU15
CD30
APC-Alexa Fluor® 700
B42017
HRS4
CD103
CD36
APC-Alexa Fluor® 700
B46022
FA6.152
CD138
CD80
APC-Alexa Fluor® 750
B30643
MAB104
CD86
APC-Alexa Fluor® 750
B30646
Thy1/310
CD90
APC-Alexa Fluor® 750
B37789
Thy1/310
kappa
lambda
B30630
191B8
CD36
Pacific BlueTM
B43302
FA6.152
CD44
Pacific Blue
TM
B37789
J.173
CD138
Pacific BlueTM
B37788
B-A38
CD206
Pacific BlueTM
B36119
3.29B1.10
Phospho-S6 Ribosomal Protein
Pacific BlueTM
B23136
D57.2.2E
FoxP3
Alexa Fluor® 647
B30650
259D
CD81
CD86
FMC7
IgM
IgD
APC
-A750
Pacific
Blue
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PE
ECD
PC5
PC5.5
PC7
APC
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CD56
APC
APC
-A700
FITC
CD79a
CD278
APC-Alexa Fluor® 750
405 nm FITC
Popis
CD161
638 nm
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Krome
Orange
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
www.beckmancoulterreagents.com
6
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
7
Duraclone
Kaluza G
V
loňském roce získala společnost Beckman Coulter firmu
Reametrix, která vlastní ojedinělou a patentovanou technologii
pro koutování protilátek pro průtokovou cytometrii na dno cytometrických zkumavek ve vysušeném stavu
(nikoliv lyofilizovaném) a to včetně
konjugovaných fluorochromů. Tato
technologie je nabízena pod obchodním názvem DURACLONE a je
nyní k dispozici v rámci koncernu Beckman Coulter.
Uvedená unikátní technologie umožňuje
namíchání koktejlů v podstatě jakýchkoliv
konjugátů protilátek s jakýmikoliv fluorochromy zahrnujícími i citlivé tandemové
fluorochromy PC5.5, PC7, APC-AlexaFluor 700,
APC-AlexaFluor 750 apod. a jejich následné
vysušení na dno cytometrické zkumavky klasického formátu 12 x 75 mm. Takto připravený
a vysušený koktejl vykazuje mimořádnou stabilitu při běžné laboratorní teplotě. Je testován
dokonce také v extrémních podmínkách při
teplotě 60°C bez jakékoliv ztráty funkčnosti
protilátky i fluorochromu. Odpadá tak nutnost
skladování mnoha lahviček v lednici, což ocení
zejména laboratoře využívající mnohobarevné
experimenty.
Při použití zkumavek DURACLONE se značně zjednodušuje proces přípravy vzorku. Do
zkumavky, na jejímž dně je příslušný vysušený
koktejl protilátek, se přidá vzorek (krev). Tato
zkumavka se pak nechá 20 minut inkubovat.
Následně se vzorek zlyzuje běžnými komerčními lyzačními činidly a tím je připraven pro
měření. Výsledky jsou velmi reprodukovatelné,
Od ledna tohoto roku je k dispozici
nový akviziční software pro průtokový
cytometr Gallios – Kaluza G.
Tento software byl vyvinut pro maximální
zefektivnění práce ve výzkumné laboratoři.
Vyniká v jednoduchosti obsluhy i zaškolení.
Kaluza G přímo spolupracuje s analyzačním
software Kaluza v 1.3, do níž přímo přenáší
naměřená data.
Nový software rovněž obsahuje zcela ojedinělou funkci – SIMULATOR. Ta umožňuje postakviziční načítání (simulaci) měření z již uloženého FCS souboru, přičemž lze měnit nejen
kompenzace, ale také napětí na jednotlivých
fotonásobičích. To bylo do současnosti možné
neboť příprava ze své podstaty vylučuje možnost chyby pipetování, nestability protilátky/
fluorochromu apod.
Beckman Coulter nabízí tyto soupravy jako
CDS (Custom Design Service) i jako komerční
hotové IVD-CE soupravy. V případě CDS si zákazník může dle svých požadavků nechat přímo u naší společnosti namíchat vlastní koktejl
protilátek označených preferovanými fluorochromy a následně si jej nechat nakoutovat
na dno zkumavek. Volit lze z 2 až 10 barevných
koktejlů. Tato služba je dostupná také pro tekuté formáty koktejlů. Z CE-IVD certifikovaných
souprav je k dispozici pro evropský trh zejména
souprava pro stanovení HLA B27 antigenu.
8
Add blood
sample
� 10 color, 4 laser
(488nm Blue & 561nm Yellow [co-linear],
638nm Red, 405nm Violet) (5 + 3 + 2)
Průtokový cytometr Gallios je standardně vybaven modrým 488nm a červeným 638nm laserem. Lze jej navíc dovybavit fialovým 405nm
a žlutým 561nm laserem. Může být rovněž vybaven až 10 fotonásobiči pro fluorescence.
Zároveň, díky vylepšené optice pro přímý
rozptyl (Forward Scatter) umožňuje měření
mikropartikulí již od 0,3 µm.
� 6 color, 2 laser
(488nm Blue & 638nm Red) (5 + 1)
� 8 color, 2 laser
(488nm Blue & 638nm Red) (5 + 3)
� 10 color, 3 laser
(488nm Blue, 638nm Red & 405nm Violet)
(5 + 3 + 2)
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
Software ukládá data jako FCS soubory verze 3.1
Pro bližší informace navštivte stránky
www.duraclone.com, nebo nás kontaktujte.
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
PAVEL KRUŽÍK
e-mail: [email protected]
Souprava DuraClone HLA B27 Reagent Kit
(objednací číslo B36862, 50 testů) je určena
pro průtokové cytometry FACScan™ a FACSCalibur™ (výrobce BD). Obsahuje ve zkumavce dvě
+
Take dry unitized
dried-down
reagent tube
monoklonální protilátky proti HLA B27 antigenu (ABCm3 a FD705), monoklonální protilátku proti HLA B7 (BB7.1), CD3-PE-Dyomics649
a kalibrační partikule. Monoklonální protilátka
FD705 se přednostně váže na HLA B7 antigen,
čímž snižuje zkříženou reaktivitu. Specificita
soupravy je 96 %.
pouze v průběhu vlastního měření vzorku. Jedná se tak o zcela jistě revoluční a velmi vítanou
funkcionalitu.
+
Vortex &
incubate
Add lysis
solution &
incubate
Acquire &
analyze by flow
cytometry
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
9
Zde právě obsluha ocení systém IntelliSort II
sorteru MoFlo Astrios EQ. Ten pro znovunastavení drop delay žádné kalibrační partikule
nepotřebuje. Vlastní nastavení tak probíhá za
zcela sterilních podmínek. Tyto vlastnosti jsou
výhodou zejména pro laboratoře, jež potřebují
zajistit dlouhodobě stabilní podmínky experimentu s minimální náročností nastavovaní
systému.
Pokud navíc probíhá experiment za sterilních či aseptických podmínek, je vždy nutné
ucpání trysky odstranit buď použitím některého čistícího algoritmu software sorteru,
nebo, není-li to dostatečné, fyzickým vyjmutím
a sonifikováním sortovací trysky. Pro zajištění
pokračování sterilního sortu je pak třeba znovu sterilizovat fluidní dráhu a znovu nastavit
drop delay. V případě systémů, které jsou sice
schopny automaticky nastavit drop delay, ale
potřebují k tomu jakékoliv kalibrační partikule,
jež samozřejmě nejsou sterilní, musí obsluha
po jejich použití znovu sterilizovat systém.
V případě sorteru MoFlo Astrios EQ vybaveného systémem IntelliSort II je nastaven nový
drop delay bez nutnosti použití partikulí, čímž
je zcela eliminováno riziko zanesení kontaminace. Problém tak odpadá a práce operátorem
je tím výrazně usnadněna.
V
prosinci minulého roku uvedla
naše společnost na trh novou generaci vysokorychlostního buněčného
sorteru – MoFlo Astrios EQ. Ta navazuje na uzavřený koncept předchozí
generace MoFlo Astrios a přináší navíc
celou řadu vylepšení pro jednoduchou,
automatizovanou a přitom velmi specializovanou cytometrickou analýzu
a sortování buněčných populací.
MoFlo Astrios EQ je 6cestný jet-in-air sorter,
který při zachování všech výhod systému jet-in-air, tedy zejména vysoké viability buněk,
ověřené, stabilní fluidiky a na trhu nejrychlejší
elektroniky, umožňuje sortovat buněčné populace až při rychlosti 70 000 buněk/sekundu při
zachování čistoty všech sortovaných populací přes 99 %. Tyto parametry jsou validovány
a výrobcem garantovány.
Systém lze vybavit až 7 nezávislými (7 pinholový systém) lasery od 355 nm až po 642 nm,
což minimalizuje potřebu interlaserové kompenzace Každý laser má pak své detekční
hnízdo (POD), celkem tedy až s 49 detektory,
přičemž systém umožňuje současně používat
až 32 parametrů během experimentu.
mPlum, HCRed
� 592nm laser – SSC, Texas Red, APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750
� 642nm laser – SSC, APC, APC-Cy7, Alexa 647, Alexa 700, Alexa 750
Cascade Blue, Pacific Blue, Cascade Yellow,
PE-Texas-Red a Alexa Fluor jsou registrované
obchodní značky firmy Molecular Probes, Inc.
Optické lavice jsou uživatelsky definovatelné
(filtry) standardně optimalizované pro následující fluorochromy:
� 355nm laser – PI, Hoechst (Red and Blue),
DAPI
� 405nm laser – SSC, Cascade Blue*, Pacific
Blue*, Cascade Yellow*
� 488nm laser – SSC, FITC, PE, ECD (PE-Texas
Red*), PE-Cy5/PerCP, PE-Cy5.5, PE-Cy7
� 532nm laser – SSC, PE, PE-Alexa* 610,
PE-Alexa 647, PE-Cy5.5, PE-Alexa 700
� 561nm laser – SSC, mCherry, DSRed,
10
Zapomeňte na zažitou představu, že je
jet-in-air buněčný sorter náročný na obsluhu
a vyžaduje od operátora mimořádné, pokročilé
znalosti a zkušenosti. Buněčný sorter MoFlo
Astrios EQ disponuje zcela automatizovanými
procedurami včetně:
- programovatelného automatického zapnutí
a předehřátí systému na konkrétní zvolený
čas
- automatického alignmentu laserů
- automatizované QC procedury
- v neposlední řadě zcela automatickým nastavením a udržováním zpoždění kapek
(drop delay) a to bez nutnosti použití jakýchkoliv kalibračních partikulí (systém IntelliSort II).
Systém IntelliSort II nastaví automaticky
optimální drop delay pro dané podmínky experimentu. Pomocí analýzy obrazu udržuje
úpravou parametrů (amplituda, frekvence)
podmínky stabilní v čase.
Při dlouhých sortovacích experimentech
obecně hrozí nebezpečí ucpání trysky, což většinou vede k nekorigovatelným změnám sortovacích podmínek. Různé systémy různých výrobců poté na tyto nové podmínky reagují různě,
nebo nereagují vůbec. MoFlo Astrios EQ pomocí
systému IntelliSort II vyhodnotí situaci během
velmi krátkého časového úseku (v řádu mikrosekund) a v případě nekorigovatelnosti změn parametrů ukončí ihned proudění vzorku a nosné
tekutiny a vydá příkaz propojenému systému
Sort Rescue, který fyzicky odstraní zkumavky
nebo destičky, do nichž se frakce sortují, a tím
zabrání jakékoliv jejich kontaminaci.
Většina laboratoří sortujících své populace
buněk pak samozřejmě vyžaduje minimalizaci
ztrát těchto vzácných populací tzv. hard aborty (buňky jsou v takovém případě odvedeny
do odpadu, tedy ztraceny pro další analýzy),
které jsou dány pomalou elektronikou systémů
s 16, resp. 18bitovým zpracováním dat a vzorkovací frekvencí na úrovni jednotek či desítek
MHz. Při vyšších rychlostech sortování jednoduše nejsou schopny zachytit všechny události
v daném časovém rámci.
Systém MoFlo Astrios EQ vybavený 100MHz
vzorkovací frekvencí a 32 bitovým zpracováním dat s rozlišením přes 4 miliardy kanálů ve
škále je nevýkonnějším buněčným sorterem na
trhu. Minimalizuje jakékoliv ztráty buněk dané
hard aborty při zachování unikátního rozlišení
všech analyzovaných populací.
6cestné sortování může probíhat třemi různými technikami:
1)Purity – kdy je dosaženo maximální čistoty
vysortované frakce (sortuje se jakákoliv kapička obsahující jen buňky našeho zájmu)
2)Enrich - kdy není prioritou maximální čistota frakce, ale maximální zisk buněk, které
nás zajímají (je sortována každá kapička obsahující buňky našeho zájmu i za cenu příměsi jiné buňky)
kace pro prakticky libovolnou velikost buněk či
partikulí, které chceme sortovat.
MoFlo Astrios EQ má nově modifikovanou
detekci přímého rozptylu světla (Forward Scatter). Díky uživatelsky výměnným filtrům umožňuje unikátní detekci mikročástic již od 0,2 µm
včetně až do 30 µm a to v jedné zobrazené
škále. Uživatel tak může zároveň analyzovat
a sortovat například mikropartikule odvozené
od krevních destiček a granulocyty.
3)Single cell Mode – kdy se do dané frakce
sortují pouze kapičky obsahující právě jednu buňku, která je předmětem zájmu
Zcela unikátní vlastností systému MoFlo Astrios EQ je tzv. MIX MODE sorting. Jedná se
o uživatelsky volitelnou techniku sortování pro
každý sortovací proud samostatně v rámci jednoho sortovacího experimentu. To vede k minimalizaci ztrát vzácných populací buněk. Nahoře je uveden názorný příklad výhody tohoto
uspořádání, kdy jsou sbírány veškeré frakce
včetně abortů, díky čemuž jsou všechny k dispozici pro případnou reanalýzu, nikoliv tedy
znehodnoceny odvedením do odpadu.
Sortování může probíhat z nejširší škály
zkumavek na trhu – od 0,5ml až po 50ml, což
usnadní práci obsluze a zcela eliminuje nutnost alikvotace vstupního vzorku.
Výstupním formátem sortovacích frakcí pak
může být jak jakákoliv zkumavka o objemu
0,5 – 50 ml, tak podložní mikroskopické sklíčko, 96-, 384- či 1536jamkové destičky nebo
jakýkoliv uživatelsky definovatelný formát.
Samozřejmostí je možnost chlazení vzorku i sortovaných frakcí v širokém rozmezí od
-2 do 40°C.
Vezmeme-li v úvahu také nejširší spektrum
velikostí sortovacích trysek, počínají od 50 µm
a končící u 400 µm, je zřejmé, že pokrývá apli-
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
0.3 um
Counts
Vysokorychlostní
buněčný sorter
MoFlo Astrios EQ
Noise
0.2 um
30 um
1 um
488-FSC2-Log ND=0
Celý systém lze volitelně uzavřít do BioSafety
boxu Class II (BSL2), který splňuje standardy
European Standard (EN 12469:2000) a ISAC.
Biosafety box navíc není pouze pasívní schránkou zajišťující ochranu personálu či vzorku,
ale je zároveň aktivně propojen a komunikuje
se softwarem sorteru MoFlo Astrios EQ. V případě jakékoliv nestability v proudění vzduchu
BioSafety boxem reaguje ukončením sortování,
a tak zajišťuje maximální ochranu personálu
při práci s vysoce infekčním materiálem.
Pro více informací navštivte stránky:
www.astrioseq.com
ROMAN VLČEK
e-mail: [email protected]
11
Sorting made simpler.
Maximize safety without compromising workflow.
NOVÁ stolní centrifuga
ALLEGRA X-5
ZVYŠTE VÝKON A KAPACITU VE VAŠÍ
DIAGNOSTICKÉ LABORATOŘI
4 700 rpm
4 643 g (rcf)
VÝKYVNÝ ROTOR
S ADAPTÉRY PRO
ODBĚROVÉ ZKUMAVKY
EQ
PŮDORYS JEN
50x64 cm (šxh)
ADAPTÉRY
PRO STOJÁNKY
Z ANALYZÁTORŮ
DxC a DxI
VČETNĚ ROTORU
A 4+4 KS ADAPTÉRŮ ZA
99 000 Kč
bez DPH
* 7 pinholes
* až 7 nezávislých laserů od 355 po 642nm
* akviziční rychlost 100 000 buněk/sekundu
* měření až 32 parametrů současně
* sortování validováno až do 70 000 buněk/sekundu
* automatické nastavení a udržování drop delay bez
použití partikulí (IntelliSort II)
* 6 cestné sortování třemi různými technikami
* sortování na sklíčka, do 6 - až 1536 - well plates
* 32 bitové zpracování dat
* více než 4 miliardy zobrazených kanálů na škále
* možnost do umístění BioSafety boxu Class II
* zcela automatický start up
* zcela automatický QC proces
* rozlišení ForwardScatter 0,2 až 30 um v jedné škále
4x35 ks ø13 mm
4x25 ks ø16 mm
Nabídka platí do 20. 12. 2014
www.beckman.cz/diagnostika/centrifugy
For Research Use Only. Not to be used in diagnostic procedures. Class I laser product.
MoFlo Astrios is a trademark of Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter and the stylized logo are
trademarks of Beckman Coulter, Inc. and are registered with the USPTO.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Murmanská 1475/4, Praha 10, tel.: 272 017 999
e-mail: [email protected]
Srovnání Coulterova
principu a dynamického
rozptylu světla
dovoluje analyzovat objekty v rozmezí 0,2 až
6 µm se 400 měřícími kanály. Aperturou prošlo celkově 10 µl kapaliny při každém z deseti
skenů (obr. 4).
Multisizer 4e má největší dynamický rozsah
mezi přístroji využívajícími Coulterův princip
(od 200 nm do 1600 mikronů). Měření se provádí v elektrolytu, který je vhodný pro většinu
biologických vzorků. Analyzuje celý vzorek,
částici po částici, s vysokou citlivostí. Při použití maximálního počtu měřených kanálů (400)
lze dosáhnout nejmenšího kroku ve škále velikostí až 0,1 nm (!).
V
této zprávě srovnáváme dvě
rozdílné metody charakterizace
submikronových objektů – lipozomů
– pomocí přístrojů společnosti Beckman Coulter. Porovnáváme nejnovější Multisizer 4e (MS4e), pracující na
Coulterově principu, a Delsa Max Core
(DM Core), který využívá dynamický
rozptyl světla (DLS).
Lipozomy jsou tuková tělíska o průměru od
50 nm do 5 µm. Mají širokou škálu využití,
např. v textilním a kosmetickém průmyslu,
v medicíně a biologii. Jednu z potenciálně významných aplikací představuje cílený přenos
léků v těle. V biologickém výzkumu se dají použít jako modelový systém ke studiu vlastností
buněčných membrán. Údaje o jejich velikosti
a počtu, tedy koncentrace, jsou téměř vždy
jedním ze základních parametrů, který je potřeba znát.
Informace o velikosti objektů v submikronové
oblasti lze získat buď měřením jednotlivých
částic, nebo jejich souborů. Metody založené
na analýze souboru částic jsou např. sedimentace, prosévání nebo rozptyl světla (dynamický
i statický). Studovat individuální objekty dovoluje např. elektronová a optická mikroskopie
nebo Coulterův princip. Sedimentace a prosévání mají malé rozlišení a jsou časově náročné. Dynamický rozptyl světla (DLS) poskytuje
rychlé informace o velikosti a polydisperzitě
částic, ne však o jejich koncentraci. Zobrazovací metody ukazují velikost a tvar objektů, ale
pouze z omezeného a ne vždy reprezentativního souboru. Coulterův princip podává informace o koncentraci částic nebo buněk a poslouží
jako nezávislá verifikace dat z DLS.
Výsledkem popsaných měření je koncentrace 1,513 ± 0,144 * 1010 lipozomů/ml, což
v původním vzorku odpovídá koncentraci
6,052 ± 0,574 * 1013 lipozomů/ml. Srovnání
s DLS je znázorněno v tabulce 1.
Obr. 1: Delsa Max Core
(obr. 1). Lipozomy byly rozředěny v poměru
1:100 v DI vodě. Vzorek o objemu 20 µl byl
napipetován do plastikové jednorázové kyvety
umístěné do přístroje. Pět měření se skládalo
ze tří pětisekundových skenů při teplotě cely
25°C. Ve všech měřeních byl součet čtverců
(SOS) menší než 10, což odpovídá čistému
vzorku bez kontaminace a bublin. Hodnota
polydisperzity a průměru ukazuje na monomo-
dální vzorek. To také potvrzuje regularizační
analýza (obr. 2.).
„„ Multisizer 4e
Původní vzorek lipozomů s koncentrací
0,8 mg/ml byl použit k měření na Multisizeru 4e (obr. 3) s aperturou 10 µm. 5 µl původního roztoku bylo rozptýleno v 19,995 ml
Isotonu II (ředění 1:4000). Použitá apertura
Distribuce velikostí lipozomů změřená pomocí Delsa Max Core dává stejnou hodnotu středního průměru jako u MS4e. Relativně větší
příspěvek částic větších poloměrů v distribuční
funkci je dán tím, že rozptyl světla na nich je
silnější než na malých částicích.
Vysoká shoda výsledků dvou různých metod
měření velikostí nanočástic ukazuje jedinečnou možnost měření absolutních koncentrací
nanočástic pomocí MS4e. Současně potvrzuje
správnost měření na těchto přístrojích.
Obr. 3: Multisizer 4e
Přístroj
Technologie
Průměr
Delsa Max Core
DLS
320,2 ± 19,8 nm
MS4e
Coulterův princip
343 ± 174 nm
Medián
Polydisperzita
42,0±8,2 nm
292 nm
Tabulka 1: Srovnání měření velikosti lipozomů na MS4e a DM Core
MARTIN POLČÍK
e-mail: [email protected]
Měření
„„ Delsa Max Core
Zkoumané lipozomy byly získány od firmy
Librede. Měření proběhla do tří týdnů od jejich produkce. Lipozomy byly tvořeny lipidem
DPhPC rozptýleném v pufru, jenž byl tvořen
15 0mM NaCl, 5 mM CaCl2 a 10 mM HEPES při
pH = 8. Počáteční koncentrace byla 0,8 mg/ml.
K měření byl použit přístroj Delsa Max Core
14
Obr. 2
Obr. 4
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
15
KRYOBIOLOGIE
Kryoprezervace a viabilita buněk
Agencourt SPRI
®
Izolace a purifikace nukleových kyselin
imobilizace
nukleové
kyseliny
odstranění
kontaminací
a promytí
eluce
nukleových
kyselin
Magnet
Magnet
www.beckman.cz
Do vědní disciplíny označované jako kryobilogie, jejímž předmětem zkoumání je účinek
nízkých teplot na biologické systémy, spadá
také problematika lyofilizace/kryokonzervace
buněk potažmo tkání. Ta vychází z jednoduchého funkčního vztahu, kdy snižování teploty
indukuje v přímé úměrnosti pokles metabolických pochodů v živé hmotě. Při úplné stagnaci
jakýchkoliv molekulárních struktur pak docílíme dokonalého zakonzervování. Přibližně
od roku 1950 studovali tento soubor jevů
(nezávisle na sobě) James Ephraim Lovelock
a John Christopher Polge. Podařilo se jim zjistit
příčinu poškození buněk vlivem nízkých teplot
pod bodem mrazu. Uvedené úskalí následně
dokázali překonat. Prostřednictvím chemických látek, obecně nazývaných kryoprotektiva a, v případě lyofilizace, lyoprotektiva, se
podařilo na buněčných modelech poškození
vlivem mrazu minimalizovat. Prokázali tak,
že je možné kryoprezervovat buňky a současně jim po ukončení stáze zachovat viabilitu.
Díky jejich úsilí byla na začátku šedesátých let
minulého století kryobiologie vědeckou veřejností přijata.
Během kryostáze běžně skladujeme biologický materiál při teplotách alespoň -80°C. Pokud
je chladícím médiem kapalný dusík, konečná
teplota dosáhne až -196°C. Tekuté hélium se
využívá sporadicky.
Poškození buněk mrazem
Hlavní úskalí zamrazování buněk, eventuálně
tkání o velikosti několika milimetrů, tkví v tom,
že intracelulární i extracelulární voda při teplotách pod bodem mrazu vytváří mikrokrystaly,
které rostou z tzv. nukleačních center a zvětšují svůj objem. Hexagonální led vznikající za
běžného tlaku má navíc tendenci rekrystalizovat za vzniku větších útvarů. Protože krystaly
narušují integritu fosfolipidových membrán,
poškozují buněčné kompartmenty. Vznik mikrokrystalů vede rovněž ke zvýšené koncentraci minerálů, jež při změně skupenského stavu
vody z ledu vypadávají do prozatím nezmrzlé
kapaliny. Pokud zpracováváme buněčnou
suspenzi, potýkáme se zároveň s faktem, že
postupně narůstající mikrokrystaly vytlačují
buňky do prozatím nezmrzlé kapaliny, kde se
nakupí a mohou zfúzovat. Označujeme to termínem cell packing effect.
V případě pomalého zamrazování se zmi-
ňované mikrokrystaly utvářejí přednostně
v extracelulárním prostředí s typickým uspořádáním, což označujeme jako dendritickou
krystalovou deformaci. Od místa chlazení kapalinou postupně prorůstají podlouhlé relativně velké krystaly, mezi nimiž jsou dendritické
kanály. Zde se buňky v průběhu kryoprezervace
soustředí. Avšak pod vlivem hyperosmolární
kapaliny ztrácejí vodu a svrašťují se, dokud
zbylá voda nezmrzne. Proces označujeme jako efekt krystalizace vody (obr. 1). Bohužel
opačný postup, kdy zvolíme rychlé navození
kryostáze, problém neřeší. Mikrokrystaly
v tomto případě vznikají především intracelulárně. Sice dosahují menší velikosti, nicméně
mají tendenci rekrystalizovat ve větší útvary.
Hyperosmolalita pak nastává uvnitř buněk
(obr. 2). Výsledkem je efekt roztoku (z anglického termínu solution effect), kdy nastává
rozvrat nitrobuněčného pH a paradoxní zrychlení metabolismu, protože ztráta vody zvyšuje
koncentraci látek participujících na biochemických reakcích. Následně se zvyšuje influx
vody do intracelulárního prostředí do doby,
než buňka nebo okolní tekutina kompletně
zmrzne. Stres na celulární struktury indukovaný ledovými krystaly bohužel nedokáže vyřešit
ani metoda lyofilizace, která je založena na
principu sublimace. V případě buněk ji můžeme uplatnit jen při kryoprezervaci prokaryot.
Podstata sublimace vychází z fyzikálněchemických vlastností vody, kdy zmrazení v materiálu
indukuje vznik ledových krystalů a následné
snížení tlaku navodí sublimaci vody z pevného
skupenství na plynné.
Mnohem více se lyofilizace osvědčila pro
dlouhodobou konzervaci biologického materiálu na úrovni molekul, jež vykazují termolabilní charakter. Proto se od roku 1930 začala používat ve větší míře, aby bylo možné stabilizovat
penicilin jakožto beta-laktamové antibiotikum pro parenterální aplikaci.
Kryoprotektiva
Výše popsané technologické postupy pomalého i rychlého zamrazení (včetně lyofilizace),
které vyvolávají vznik ledových krystalů, buňky
během kryoprezervace mechanicky poškozují
a posléze znemožňují jejich přežití po vrácení
teploty do fyziologického normálu. K potlačení
tohoto problému používáme tzv. kryoprotektiva, ve zkratce CPA (z anglického termínu
cryoprotective agent), jež se vyznačují nižším
bodem tuhnutí. Poněvadž nahrazují část intracelulární vody a stávají se také součástí mimobuněčného prostředí, redukují mikrokrystaly
Obrázek 1: Efekt krystalizace vody
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
17
ledové
krystaly
biologicky aktivní látky
(ionty, enzymy, organely)
Obrázek 2: Efekt roztoku
protektiv mohou být sacharóza, trechalóza,
dextran. Nejúčinnější však je hydroxyethylový škrob.
vyrůstající z tzv. nukleačních center. Dále brání
osmotickému stresu nebo posunu pH. Podle
mechanismu účinku rozeznáváme ochranná
média penetrující a nepenetrující.
zz Kryoprotektiva penetrující, neboli intracelulární, pronikají díky své nízké molekulové
hmotnosti po koncentračním gradientu do
buněk, kde nahrazují vodu. Nejpoužívanější
je ethylenglykol a dimethylsulfoxid (DMSO),
přičemž velmi účinná bývá jejich kombinace v poměru 1:1. Nevýhodou je toxicita, což
platí především u dimethylsulfoxidu. Proto
volíme takový postup práce, aby expozice
buněk nebyla zbytečně zdlouhavá.
zz Kryoprotektiva nepenetrující zůstávají
v extracelulárním prostředí, což koresponduje s faktem, že jsou minimálně cytotoxická. Mají vyšší molekulovou hmotnost.
Sacharidový základ jim propůjčuje osmotickou aktivitu, která napomáhá vytahovat
vodu z buněk. Příkladem nepenetrujících
Četné studie poukazují na prospěšnost kombinovaných médií obsahujících jak penetrující, tak nepenetrující složku. Intracelulárním
kryoprotektivům sice připisujeme zásadní
význam, nicméně mohou poškozovat buňky.
Proto ke snížení jejich negativního dopadu používáme například hydroxyethylenový
škrob. Augmentační působení nepenetrujících
látek tak napomáhá snižovat toxicitu ethylenglykolu nebo dimethylsulfoxidu. Tabulka
uvádí optimální složení ochranného média,
teplotu uskladnění podle typu a koncentrace
zamrazeného materiálu. K dalším doplňkům
kryomédií náleží purifikované bílkoviny ve
smyslu albuminu, eventuelně oligopeptidů
a pufrovací látky. Často se kombinuje fosfátový pufr s tzv. HEPES, který má chemický název
N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N-(2-ethansul-
Metody kryoprezervace
Během kontrolovaného mrazení, jež pokládáme za nejšetrnější postup, teplota klesá pozvolna přibližně v řádu jednoho stupně celsia
za minutu. Celková doba úvodu do kryostáze
by ve většině případů měla trvat 80 – 100 minut. Buňky nejvíce poškozuje efekt krystalizace
vody, kdy led v médiu zvenčí narušuje buněčné
struktury. Následný vzestup osmolality z nich
poté nadměrně vytahuje vodu do extracelulárního prostředí. Proto nepenetrující protektiva sehrávají důležitější roli než u rychlého
mrazení. Navíc se zde výrazněji uplatňuje cell
packing effect. Existuje mnoho osvědčených
protokolů řízeného zamrazování zvolených
dle typu buněk, přičemž se vzájemně liší časovou náročností i rychlostí poklesu teploty.
Ovšem je nutné použít speciální programovatelné mrazicí boxy s aktivní regulací, jejichž
chladicí kapalinou bývá kapalný dusík. Dva
grafy ukazují průběh korespondující s množstvím zamrazovaného materiálu.
Pro rychlé mrazení častěji používáme termín
vitrifikace. Při ní buněčnou suspenzi přibližně o chladničkové teplotě vystavíme účinku
tekutého dusíku. V případě použití kapalného
dusíku jako chladicího média teplota zprudka poklesne až na -196°C. Kryomédium při
těchto fyzikálních podmínkách podléhá právě
vitrifikaci, kdy se nevytváří klasický krystalic-
ký led, nýbrž mráz extrémně zvýší viskozitu,
a médium tak zesklovatí. Nevznikají tedy
krystaly, které by zvenčí poškozovaly buněčný
povrch. Z pohledu buněčného stresu se nejvíce
uplatňuje efekt roztoku, protože intracelulárně
vzniká velké množství mikrokrystalů, což doprovází nerovnováha v osmolalitě. Proces na
přijatelnou úroveň potlačíme, když použijeme
vyšší koncentrace penetrujících kryoprotektivních látek, než tomu bylo u kontrolovaného
mrazení. Pro vitrifikaci jsou vhodné buňky neobsahující větší množství vody.
Rekonstituce buněk a měření viability
Po ukončení kryoprezervace rozmrazujeme
buňky rychle v řádu několika minut. Účelem
není pouze obnovení fyziologické teploty, ale
také náhrada penetrujícího kryoprotektiva
jakožto toxické látky zpět za vodu, a to co
nejrychleji. Po vyjmutí z chladícího média se
biologický materiál podrobí ohřevu v lázni při
37°C. Jakmile rozmrzne, je zapotřebí buňky
přemístit do kultivačního média, eventuelně
izotonického roztoku s fosfátovým pufrem
a HEPES. Nastane diluce kryoprotektiv i jejich
vyplavení z intracelulárního prostředí. Aby
buňky nebyly osmoticky poškozeny, měl by objem vyměněného protektiva za vodu probíhat
rovnoměrně.
Úspěšnost zamrazení a opětovného rozmrazení lze ověřit stanovením viability, kdy se určí
procentuální zastoupení vitálních buněk vůči
odumřelým. K měření můžeme použít analyzátor buněk Vi-Cell® XR. Princip stanovení
vychází z vlastnosti cytoplazmatické membrány živých buněk. Narozdíl od mrtvých nepropouští do svých kompartmentů barvivo, kterým
je v tomto případě trypanová modř. Rozdíly
v barvitelnosti snímá kamera v okamžiku, kdy
buněčná suspenze prochází plochou průtokovou kyvetou. Rozpětí částic vhodných k měření
se pohybuje v rozmezí 2 – 70 μm. Software
přístroje po digitálním zpracování obrazu nevyhodnocuje jen data týkající se viability, ale
dovoluje měřit rovněž koncentraci, velikost či
distribuci velikosti buněčné populace.
Literatura
1.BROCKBANK, Kelvin, COVAULT, James, TAYLOR,
Michael.
Cryopreservation guide.
USA: Thermo Fisher Scientific Inc., 2007, 24 s.
ISBN -; PF-LECS-CRYOGUIDE-0707.
Dostupné z: www.thermo.com/cold.
2.DAY, John, STACEY, Glyn.
Cryopreservation and freeze-Drying protocols.
2. vyd.
New Jersey: Humana Press Inc., 2007,
347 s. ISBN 978-1-58829-377-0.
3.KRUŽÍK, Pavel, MOOS, Jiří, VLČEK, Roman.
Analyzátory buněk a částic. In vitro diagnostika:
Informační magazín Beckman Coulter.
Praha 10: Beckman Coulter Česká republika,
2006, č. 3, s. 4 – 5.
4.RYAN, John.
General guide for cryogenically storing animal
cell cultures: Technical bulletin.
USA: Corning Inc., 2004, 9 s. Life science. ISBN -;
3/04-TC-306.
Dostupné z: www.corning.com/lifescience.
5.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
Thermo scientific nalgene and nunc cryopreservation guide.
USA: Thermo Fisher Scientific Inc., 2009, 9 s.
ISBN -; BRLSPCRYOPRES-1209.
Dostupné z: www.thermo.com/cold.
BC. JAROSLAV ŠEBEK, DIS.
AESKULAB K.S.,
NEPOMUCKÁ 159A, 326 00 PLZEŇ
e-mail: [email protected]
Protokol zamrazení suspenze (objemu do 1 ml)
20
teplota (°C )
akumulace biologicky
aktivních látek
fyziologická
buňka
fonová kyselina). Chemicky se jedná o organickou molekulu. Vhodně zvolené kryomédium
společně s postupem chlazení nám zvyšuje
úspěšnost zamrazování. Můžeme dosáhnout
viability buněk, jež činní 80 – 90 % z původní
buněčné populace. Uvedené číslo životaschopných buněk je nejvíce ovlivněno teplotním
přechodem z -20°C na -40°C, což pokládáme
za nejkritičtější fázi úvodu do kryostáze.
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
čas (minuty)
Koncentrace
živočišné buňky
106 – 107/ml
Kryoprotektivum (%)
Teplota (°C)
DMSO nebo glycerol
nepenetrující médium
5 – 10
1-5
5 – 10
20
-150
5 – 10
20 – 90
-150
buněčné hybridomy
107/ml
DMSO
sérum
kmenové buňky
105 – 106/ml
DMSO
sérum
-150
bakterie
107/ml
glycerol 10
-60
buňky infikované viry
105/ml
DMSO
sérum
7
10
-150
nukleové kyseliny
není potřeba upravovat
není potřeba kryoprotektivum
Protokol zamrazení suspenze (objemu 1-3 ml)
20
teplota (°C )
Typ organismu
0
-20
-40
-60
-80
-80
-100
0
10
20
30
40
50
čas (minuty)
Tabulka: Příklady zamrazovaných materiálů
18
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
19
a pomocí Bürkerovy komůrky nebyl žádný významný rozdíl. Automatický analyzátor počtu
buněk Vi-Cell byl potvrzen jakožto správná
a vhodná metoda počítání dendritických
buněk.
VALIDAČNÍ STUDIE
správném rozmezí 0,9 x 106/ml – 1,1 x 106/ml
(1 x 106/ml ± 10 %), jak požaduje příručka pro
kontrolu koncentrace (obrázek č. 1).
dritickými buňkami a lymfocyty nebyly zjištěny
významné rozdíly (P = 0,6560; párový t-test).
Tyto typy buněk tudíž není možné rozlišovat
na základě jejich cirkularity.
Hodnocení přesného stanovení průměru
a cirkularity pro optimální nastavení
analyzátoru Vi-Cell pro analýzu vakcíny
DCVAC
Průměr buněk byl analyzován u 19 šarží vakcíny DCVAC/PCa (6 kontrolních šarží
VÝSLEDKY
a 13 šarží od subjektů klinické studie), přičemž
u každé bylo měřeno 20 dendritických buněk
Hodnocení správnosti měření u analya 10 lymfocytů (obrázek 2B). Průměry obou
Vakcína DCVAC/PCa obsahuje několik buzátoru Vi-Cell
buněčných populací byly porovnány s cílem
něčných populací, ale především dendritické
stanovit rozmezí velikosti, které by umožnilo
buňky
a lymfocyty.
Protože
zobrazovací
sysSprávnost automatické počítací metody
odlišit dendritické buňky od lymfocytů tak, aby
tém analyzátoru Vi-Cell analyzuje různé typy
u analyzátoru Vi-Cell byla určena pomocí
při počítání
analyzátoru
Vi-Cell
bylo možné
buněk
na základě
jejich
velikosti
a cirkularity,
CV% v rámci
st byl proveden pomocí částic pro kontrolu koncentrace (1 x 106/ml) pracovníky č. 1 a 2 třikrát za stejných provozních podmínek na obou zařízeních. Pro každého pracovníka byl výpočtu
vypočítánvariačního
průměr zekoeficientu
tří počtů a jejich
směrodatná
odchylka
SD pro obě
zařízení,
čímž
byla získána hodnota
CV%na
v rámci
jednoho
pracovníka.
Pro získání hodn
lymfocyty
Byloodchylky
zjištěno,k průměru.
že charaktebylykomůrky.
tyto parametry
pracovníka
a mezičástic
pracovníky
(ana-počítací
% mezi pracovníky byl vypočítán průměrný počet částic spočítaných dvěma pracovníky a jeho směrodatná odchylka (Prac. 1 – Prac. 2). Počet částic získaných na analyzátoru Vi-Celljednoho
byl srovnatelný
s počtem
z Bürkerovy
Variačnístanoveny
koeficientu dendritických
(CV) je definován jako
poměr vyloučit.
směrodatné
Prac. = pracov
ristické rozmezí velikosti činí u dendritických
buněk a lymfocytů, aby bylo možné nastavit
lyzátor Vi-Cell oproti Bürkerově komůrce).
= variační koeficient, SD = směrodatná odchylka.
buněk 11 – 30 µm a u lymfocytů 5 – 12,5 µm,
analyzátor Vi-Cell na správné rozpoznávání
Správnost analyzátoru Vi-Cell byla testována
což vede k částečnému překryvu u dolní meze
dendritických buněk a vyloučení lymfocytů. Ke
za použití kontrolní suspenze částic o známé
pro populaci dendritických buněk. Nicméně
stanovení obou parametrů byl použit mikrokoncentraci (1 x 106/ml). Koncentraci částic
procentuální velikost tohoto překryvu není
skop NIKON Eclipse při 20násobném zvětšení
stanovili dva pracovníci třikrát za stejných
vysoká (4 %).
(stejném
jako
u mikroskopu
Vi-Cell)
a zobraprovozních
podmínek.
Pro
hodnocení
správSOUHRN
zovací software NIS Elements BR.
nosti stanovení počtu byly výsledky získané na
automatickém analyzátoru Vi-Cell porovnány
Populace dendritických buněk (DB) je klíValidace počítání buněk za použití auCirkularita buněk byla analyzována u 5 šars výsledky získanými pomocí Bürkerovy kočovou funkční složkou konečného produktu
tomatického analyzátoru Vi-Cell
ží vakcíny DCVAC/PCa (2 kontrolních a 3 od
můrky. Variační koeficient mezi jednotlivými
vakcíny DCVAC/PCa. Správný počet dendrisubjektů klinické studie), přičemž u každé bylo
stanoveními počtu, ale ani mezi pracovníky,
tických buněk a jejich dostatečná životnost
Protože rozlišení obou populací na základě
měřeno 20 dendritických buněk a 10 lymfocynepřekročil u žádné z použitých počítacích
jsou jedním z kritérií kontroly jakosti při
velikosti buněk nebylo úplně jednoznačné,
tů a pro každou z nich byla vypočítána průmetod 5 %. Konečná koncentrace kontrolních
uvolňování konečného produktu. Počet funkčbyly jakožto možné parametry pro nastavení
měrná hodnota (obrázek 2A). Byla porovnána
částic stanovená manuální a automaticních dendritických buněk se v současné době
analyzátoru Vi-Cell na počítání dendriticANALYZÁTOR Vi-CELL
Počet částic [x106]
CV% v rámci jednoho pracovníka
cirkularita u každého typu buněk. Mezi denkou počítací metodou byla srovnatelná a ve
určuje pod mikroskopem metodou manuálního
kých buněk testovány 2 velikostní parametry:
počítání za využití Bürkerovy komůrky a barPrůměr prac. 1
1,03
1,68
vení trypanovou modří pro vyloučení mrtvých
Průměr prac. 2
1,02
4,10
buněk. Analyzátor Vi-Cell je automatizovaný
Počítání dendritických
buněk pomocí automatického buněčného
analyzátoru Vi-Cell
hemocytometr, který využívá vylučovací protokol barvení trypanovou modří. Poskytuje
údaje o koncentraci buněk a jejich viabilitě.
Analyzátor Vi-Cell byl v této studii vyhodnocen jako metoda vhodná pro kontrolu jakosti
z hlediska počtu a životnosti dendritických
buněk.
Test správnosti analyzátoru Vi-Cell pro počítání buněk byl proveden pomocí kontrolních
částic o známé koncentraci, a to třikrát za
stejných provozních podmínek. Ve vakcíně
DCVAC/PCa byly pomocí mikroskopu NIKON
Eclipse stanoveny průměr a cirkularita dendritických buněk a lymfocytů, aby bylo možné
analyzátor správně nastavit na rozpoznávání
dendritických buněk a vyloučení lymfocytů.
Bylo stanoveno rozmezí velikosti pro dendritické buňky tak, aby byly vyloučeny lymfocyty
a analyzovány celkové počty dendritických
buněk, počty funkčních dendritických buněk
a viabilita dendritických buněk. Tyto údaje
byly porovnány s počty získanými pomocí
Bürkerovy komůrky. Mezi počtem dendritických buněk získaných na analyzátoru Vi-Cell
20
Průměr prac. 1-2
1,02
2,89
SD prac. 1-2
0,005
CV% mezi prac. 1-2
0,46
BURKER
Počet částic [x106]
CV% v rámci jednoho pracovníka
Průměr prac. 1
1,03
1,12
Průměr prac. 2
0,99
6,44
Průměr prac. 1-2
1,01
3,78
SD prac. 1-2
0,028
CV% mezi prac. 1-2
2,81
A
B
DC
Lymphocytes
Obrázek 1: Test správnosti
Test byl proveden pomocí částic pro kontrolu koncentrace (1 x 106/ml) pracovníky
č. 1 a 2 třikrát za stejných provozních podmínek na obou zařízeních. Pro každého pracovníka byl vypočítán průměr ze tří počtů a jejich směrodatná odchylka SD pro obě zařízení,
čímž byla získána hodnota CV% v rámci jednoho pracovníka. Pro získání hodnoty CV% mezi
pracovníky byl vypočítán průměrný počet částic spočítaných dvěma pracovníky a jeho směrodatná odchylka (Prac. 1 – Prac. 2). Počet částic získaných na analyzátoru Vi-Cell byl srovnatelný s počtem částic z Bürkerovy počítací komůrky. Variační koeficient (CV) je definován
jako poměr směrodatné odchylky k průměru. Prac. = pracovník, CV = variační koeficient,
SD = směrodatná odchylka.
Obrázek 2: Stanovení cirkularity a průměru buněk u vakcíny DCVAC/PCa
Ke stanovení obou parametrů byl použit mikroskop NIKON Eclipse při 20násobném zvětšení a zobrazovací software NIS Elements BR. A) Cirkularita
byla stanovena u 5 šarží vakcíny DCVAC/PCa, u nichž bylo měřeno 20 dendritických buněk (šedé body) a 10 lymfocytů (černé čtverečky); pro
každou šarži byl vypočítán průměr. B) Byl stanoven průměr dendritických buněk a lymfocytů a na základě těchto údajů bylo pro analyzátor Vi-Cell
určeno kritérium velikosti dendritických buněk: 11,5 – 30 µm a 12 – 30 µm. P = subjekt klinické studie DCVAC/PCa, KON = kontrolní DCVAC/PCa,
DC = dendritické buňky, LEU = lymfocyty.
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
21
A
try, nicméně při rozmezí 11,5 – 30 µm se analyzátor lišil oproti Bürkerově počítací komůrce
méně významně než při rozmezí 12 – 30 µm
(obrázek 3A, 3B). Navíc při vynesení rozdílu
mezi párem měření (hodnota analyzátoru
Vi-Cell - hodnota z Bürkerovy komůrky)
oproti jejich průměru (hodnota analyzátoru
Vi-Cell + hodnota z Bürkerovy komůrky/2) byly
rozdíly v případě rozmezí 11,5 – 30 µm menší
a více soustředěné kolem nuly než u rozmezí 12 – 30 µm. To potvrzuje, že rozmezí
11,5 – 30 µm je jako velikostní parametr pro
analyzátor Vi-Cell pro počítání dendritických
buněk vhodnější (obrázek 4). Hodnoty viability
dendritických buněk (%) stanovené analyzátorem Vi-Cell se významně lišily od hodnot
získaných pomocí Bürkerovy počítací komůrky
(obrázek 3C). To s největší pravděpodobností
souvisí se skutečností, že každou z metod byl
analyzován jiný počet buněk. Systém Vi-Cell
spočítal na každé stanovení počtu přibližně
1000 buněk, zatímco v Bürkerově komůrce to
bylo přibližně 100 buněk, což naznačuje, že
automatická metoda je při stanovení procentuálního podílu přesnější.
B
ZÁVĚRY
Automatický analyzátor počtu buněk Vi-Cell
byl potvrzen jakožto metoda, která je správná
a vhodná pro počítání dendritických buněk
a která je srovnatelná s aktuálně používanou
metodou kontroly jakosti pomocí Bürkerovy
komůrky. Mezi hodnotami počtu dendritických
buněk získanými na analyzátoru Vi-Cell a prostřednictvím Bürkerovy komůrky nebyl žádný
významný rozdíl. Dále se ukázalo, že jako
nastavovaný parametr velikosti dendritických
buněk u analyzátoru Vi-Cell je vhodné velikostní rozmezí 11,5 – 30 µm.
C
Obrázek 4: Diagram v osách XY
Pro oba parametry velikostního rozmezí 11,5 – 30 µm a 12 – 30 µm byl vynesen rozdíl mezi
párovými měřeními (hodnota analyzátoru Vi-Cell - hodnota z Bürkerovy komůrky) oproti jejich
průměru (hodnota analyzátoru Vi-Cell + hodnota z Bürkerovy komůrky/2). Byla analyzována úroveň rozdílu a jeho poloha vzhledem k nule. V případě rozmezí 11,5 – 30 µm byly rozdíly menší
a více soustředěné kolem nuly.
DODATKY
Referenční příručka k analyzátoru životnosti
buněk Vi-CELL XR
α = 0,05), aby bylo zjištěno, který velikostní parametr je vhodnější pro rozpoznávání
dendritických buněk na analyzátoru Vi-Cell,
tj. ten, který neposkytuje významné rozdíly
oproti počítání pomocí Bürkerovy komůrky.
Ukázalo se, že mezi počty dendritických buněk
(celkem a funkčních) na analyzátoru Vi-Cell
a v Bürkerově komůrce neexistuje významný
rozdíl (obrázek 3). Pro nastavení analyzátoru
Vi-Cell na rozpoznávání dendritických buněk
byly vhodné oba navržené velikostní parame-
Alikvoty vakcíny DCVAC/PCa z 20 šarží byly rozmrazeny podle standardního operačního postupu SOP 11-KON. Poté byly změřeny počty a viabilita
buněk paralelně pomocí Bürkerovy komůrky (SOP 16-KON) a analyzátoru Vi-Cell. Jako možné parametry nastavení analyzátoru Vi-Cell na rozpoznávání dendritických buněk byla testována 2 rozmezí velikosti: 11,5 – 30 µm a 12 – 30 µm. Pomocí analyzátoru Vi-Cell i prostřednictvím Bürkerovy
počítací komůrky byly získány celkové počty dendritických buněk v každém alikvotu (A), počty životných dendritických buněk v každém alikvotu (B)
a viabilita dendritických buněk v každém alikvotu (C) vakcíny DCVAC/PCa. Získané hodnoty byly porovnány v párovém t-testu s hladinou významnosti α = 0,05.P = subjekt klinické studie DCVAC/PCa, k = kontrolní DCVAC/PCa, DC = dendritické buňky.
11,5 – 30 µm a 12 – 30 µm. Pro oba určené
velikostní parametry byly na analyzátoru Vi-Cell a paralelně s počítáním pomocí
Bürkerovy komůrky stanoveny celkové počty
dendritických buněk, počty funkčních dendritických buněk a viabilita dendritických buněk
u 20 šarží vakcíny DCVAC/PCa (5 kontrolních
a 15 od subjektů klinické studie). Hodnoty
získané na analyzátoru Vi-Cell byly porovnány
s hodnotami z Bürkerovy počítací komůrky za
použití párového t-testu (hladina významnosti
22
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
Obrázek 3: Počet a viabilita dendritických buněk
IVETA BOTTOVÁ, PH.D.
SOTIO, A.S.,
JANKOVCOVA 1518/2,
170 00 PRAHA 7
e-mail: [email protected]
23
Automatická hematologická linka
Beckman Coulter UniCel DxH
Dnešní hematologické laboratoře čelí stále
intenzivnějšímu tlaku na zvýšení produktivity,
zkrácení doby zpracování vzorku a snížení celkových nákladů na svůj provoz. Systémy řady
UniCel DxH jsou určeny především k vyřešení
těchto problémů a k transformaci vašeho pracoviště na moderní, spolehlivou a hospodárnou
analytickou jednotku. Analyzátory Beckman
Coulter DxH vynikají kvalitou výsledků, robustní a odolnou konstrukcí, spolehlivou výkonností a mají revoluční a flexibilní modulární
koncepci. Podle požadavků na provoz, výkonnost (tj. rozložení vzorků v čase) a nároků na
zálohování a speciální testy (Body Fluid, trombokoncentráty ze separátoru apod.) je možné
nakonfigurovat hematologickou linku přesně
pro konkrétní laboratoř. Nejběžnější dostupné
konfigurace jsou znázorněny na připojených
obrázcích.
Automatická hematologická linka Beckman Coulter DxH2401 představuje kompletní
řešení rutinního i statimového hematologického provozu, včetně automaticky připravených
a obarvených panoptických nátěrů pro manuální diferencování.
Volitelnou součástí hematologické linky
může být i 5barevný průtokový cytometr pro
automatickou analýzu vysoce patologických
diferenciálů pomocí standardizovaných monoklonálních protilátek. Tato patentovaná technologie CytoDiff® nabízí zcela nový pohled na
automatizovaný diferenciál leukocytů. Identifikuje celkem 16 dalších buněčných subpopulací leukocytů, včetně počtů T4/8, B, NK lymfocytů, typizace blastů aj.
Základní charakteristiku systémů řady Unicel
DxH lze shrnout do následujících bodů:
ƒƒ Technologie Coulter, zlatý standard hematologických analyzátorů, dodá správný výsledek hned napoprvé.
ƒƒ Modulární řazení jednotlivých funkčních
bloků do linky podle potřeb a kapacity laboratoře. Linku je možné kdykoliv dále rozšířit
a doplnit.
ƒƒ Samostatně stojící bloky, včetně podstavců
– zásobníků na reagencie.
ƒƒ Tři identické analyzátory DxH800 spojené
v lince nabízí v provozní špičce max. propustnost více než 300 krevních obrazů/hod.
ƒƒ Analyzátory se navzájem automaticky inteligentně zálohují, to znamená, že při poruše
(opravě, technologické odstávce, měření
statimových nebo speciálních vzorků apod.)
linka rozdělí práci mezi zbývající funkční
analyzátory.
ƒƒ Patentovaný magnetický posun kazet se
vzorky vylučuje jakékoliv problémy s pohyblivými díly – zablokování, zranění obsluhy atd.
ƒƒ Oboustranná komunikace s LIS s přímým řízením módu měření KO, KO + Diff,
KO + Diff + Reti. Linka automaticky rozděluje práci mezi analyzátory podle zatížení
a optimalizuje ji pro nejkratší možný TAT.
ƒƒ Flow Cytometric Digital Morphology systém pro diferencování zpracovává 10 x více
informací o buněčných subpopulacích než
dosud užívaný VCS systém.
ƒƒ Jednocestný aspirační systém pro zjednodušení kalibrace.
ƒƒ Automatický kazetový podavač s kontinuál-
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
24
ním a šetrným (non-stres) mícháním vzorků
otáčením dnem vzhůru podle SLP pro libovolné typy uzavřených náběrovek s možností jejich libovolné kombinace v jedné
kazetě.
Vestavěná čtečka čárového kódu v podavači.
Ruční čtečka čárových kódů pro manuální
a statimové vzorky.
Pětipopulační diferenciál (včetně frakce nezralých granulocytů % i #) měřený několika
navzájem nezávislými fyzikálními metodami technologií MultiAngle VCS.
Pětipopulační diferenciál (včetně frakce nezralých granulocytů % i #) měřený na nativních leukocytech bez barvení nebo jejich
selektivní lýzy technologií VCS.
Pětipopulační diferenciál (včetně frakce nezralých granulocytů % i #) s popisem a tříděním blastů, nezralých granulocytů atd.
Software s možností vzdálené servisní správy ProService.
Přímé měření počtu retikulocytů.
Přímé a ekonomicky výhodné měření počtu
normoblastů bez nutnosti použití dalších
reagencií.
Měření tělních tekutin, výpotků aj.
Automatická korekce WBC o interferující buňky (NRBC, agreg. PLT, RBC fragment
apod.).
Volba módu měření oboustrannou komunikací s LIS. Vypínání diferenciálu s úsporou
reagencií.
Kompletní monitorování reagencií.
Přímé načítání reagencií a kontrolních materiálů 2D čárovým kódem.
Jednotný systém kontroly kvality pro všechny analyzátory – linka se chová jako jeden
přístroj pro LIS, QC i kalibraci.
Intelligent Quality Monitoring (IQM) pro
automatické sledování QC v reálném čase
během rutinního provozu.
Speciální statimový vstup pro statim vzorky,
speciální vzorky (Body Fluid – tělní tekutiny, laváže, kostní dřeň atd.) a pediatrické
vzorky.
Software s možností vzdálené obsluhy.
2-D digitální barcody pro bezpečný přenos
většího počtu informací.
Jednoduchá výměna reagencií bez nutnosti
přerušení provozu.
Automatické opakování vzorku podle uživatelsky definovatelných kritérií.
Možnost současného založení až 60 kazet,
tj. 300 vzorků.
Nepřetržitá činnost 24 hod denně bez přestávek na čištění. Jednotlivé analyzátory se
podle okamžitého provozního zatížení linky
automaticky střídají v ShutDown.
ƒƒ Linearita/měřicí rozsah:
-WBC 0,00 – 400 000/800 000
-RBC 0,00 – 8,5 mil
-HGB0,00 – 25,5 g/dL
-PLT 0,00 – 3/5 mil
-NRBC 0,00 – 600/100 WBC
-Retic 0,00 – 30 000 %
Nedílnou součástí hematologické linky UniCel DxH je nátěrový a barvicí automat Beckman Coulter DxH SMS. Tento automat v sobě
sdružuje dva navzájem nezávislé funkční bloky
– nátěrovou jednotku a barvicí jednotku. Zhotovení nátěru (nátěrů) je řízeno inteligentním
software linky na základě uživatelsky definovatelných kritérií (typ patologie, počet monocytů, počet trombocytů, agregáty PLT, blasty,
posun doleva, diagnóza, oddělení apod.). Jako
kritérium pro nátěr je tedy možné použít naprosto libovolná data vzorku, počínaje nejrůznějšími patologiemi, abnormalitami a suspektními hláškami, až po například oddělení nebo
jméno lékaře. Jednotlivá kritéria mohou mít
rovněž různou prioritu. Můžeme tak jednoduše
požadovat nátěr u všech pacientů hematologické ambulance, nebo také třeba jen u těch
pacientů, jejichž diferenciál se za poslední měsíc změnil nebo nebyl delší dobu vyšetřen.
Další součástí linky může být také digitální
mikroskopická stanice HemaCam nebo CellaVision pro automatizovanou digitalizaci a vyhodnocování obarvených panoptických nátěrů.
Základní charakteristiku Beckman Coulter
DxH SMS lze shrnout do následujících bodů:
ƒƒ Automatický nátěr na standardní sklíčka.
ƒƒ Příprava nátěru standardní metodou roztěru hranou sklíčka (wedge-pull) v souladu
s WHO CLSI H20.
ƒƒ Nastavení akcelerace, rychlosti a úhlu roztíracího sklíčka v závislosti na viskozitě
a přilnavosti vzorku. Pro zhotovení nátěru
nejsou potřebné výsledky měření krevního
obrazu. Viskozita a přilnavost vzorku je měřena přímo v nátěrové jednotce při aspiraci
krve pro nátěr – patentované Hemasphere
Technology.
ƒƒ Možnost použití libovolně uživatelsky nastavitelných barvicích protokolů.
ƒƒ Automatické obarvení nátěrů standardními
postupy a barvivy (Giemsa/Grunwald).
ƒƒ Možnost barvení manuálně připravených
nátěrů, kostních dření aj.
ƒƒ Možnost uživatelského naprogramování
více druhů barvení (Wright apod.).
ƒƒ Aspirace pouze 90 µL.
ƒƒ Možnost zhotovení až 4 nátěrů z jedné aspirace vzorku.
ƒƒ Možnost zhotovení až 12 nátěrů z jednoho
vzorku (3 aspirace).
ƒƒ Aspirace vzorku z uzavřených náběrovek
v kazetách a ručně z libovolných (i otevřených a atypických) náběrovek.
ƒƒ Samostatný modul kompatibilní také se
stávajícím vybavením každé laboratoře.
ƒƒ Uživatelsky nastavitelné parametry nátěru
(tvar, délka, tloušťka apod.).
ƒƒ Potisk každého sklíčka identifikačním štít-
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
kem s čarovým kódem a uživatelsky nastavitelným popisem.
Režimy provozu: nátěr a barvení, jenom nátěr, jenom barvení.
Režim statimových vzorků (automatické
předřazení vzorků pro nátěr a okamžité
barvení).
Režim statimového barvení.
Rychlost 140 nátěrů/hod.
Oboustranná komunikace s LIS.
Grafické ovládání a kontrola systému –
zobrazení stavu jednotlivých vzorků v reálném čase.
Automatická hematologická linka Beckman
Coulter UniCel DxH v jakékoliv konfiguraci
je tou správnou volbou pro každou laboratoř,
která hledá jistotu kvalitních výsledků, jednoduchou bezpečnou obsluhu a výhodnou ekonomiku provozu. Tradice nás zavazuje, vždyť
Coultery vám věrně slouží již téměř 60 let.
PETR BOUDAL
e-mail: [email protected]
25
Vitamin D – novinka v portfoliu
V
poslední době se
stále mluví o nedostatku vitaminu D
napříč celou populací. Jedním z hlavních důvodů je
obava před slunečním zářením jako jednou z příčin
rakoviny kůže (o její nejagresivnější
formě, maligním melanomu, si v této
souvislosti můžete přečíst v jednom
z následujících článků).
V letošním roce proto naše společnost přichází
na trh se soupravou na stanovení Vitaminu D.
Ačkoliv se toto stanovení již nějakou dobu
objevuje v nabídce řady konkurenčních firem,
souprava Beckman Coulter má několik zajímavých a unikátních vlastností:
Pro další informace se, prosím, obraťte na níže
uvedené kontakty.
Podklady pro objednání:
PN
Název
B24838
Access 25(OH) Vitamin D Total for Access 2, 2x50 tests
Access 2
B24839
Access 25(OH) Vitamin D Total for Access 2 calibrators
Access 2
A98856
Access 25(OH) Vitamin D Total for DxI, 2x50 tests
DxI
A98857
Access 25(OH) Vitamin D Total for DxI, 2x50 tests calibrators
DxI
„„ v literatuře doporučovaná standardizace
na NIST-Ghent ID-LSMS/MS Reference
Method Procedure (RMP)
„„ ekvimolární stanovení 25(OH) vitaminu D2 a 25(OH) vitaminu D3
„„ unikátní tmavý reagenční pack chránící
TEREZA TIETZE
e-mail: [email protected]
„„ široký dynamický rozsah 2,00 – 210 ng/mL
IVANA MIČÍKOVÁ
e-mail: [email protected]
protilátky před světlem
(5,0 – 525 nmol/L)
hmotnostní spektrometrií LC-MS/MS. Velkou
výhodou stanovení 25-OH-vitaminu D je jeho
vysoká stabilita v séru a plazmě. Po dobu dvou
dnů může být krev skladována při teplotě 24oC
a ani při opakovaném zamražení a rozmražení
séra nedochází k degradaci vitaminu D. Při
skladování při teplotě -20oC nedochází ke znehodnocení materiálu ani po 10 letech.
Základním a velice palčivým problémem
je srovnatelnost výsledků mezi jednotlivými
metodami. Tento fakt snad může být překonán
pomocí již existujícího referenčního materiálu
s označením SRM 972 od amerického National
Institute of Standards and Technology (NIST).
Výsledky stanovení 25-OH-vitaminu D jsou
v soustavě SI uváděny v nmol/L. V literatuře
se setkáváme rovněž s hmotnostními jednotkami µg/L nebo ng/mL. Převodní koeficient
pro 25-OH-vitamin D je nmol/L x 0,40 = µg/L;
nebo naopak výsledek v µg/L x 2,5 = nmol/L.
Epidemiologická data
Dvě skutečnosti měly velký vliv na rozvoj poznání a především na pochopení mimořádného
významu vitaminu D pro organizmus. Jednak
to bylo zavedení nových metod a tím provádění rozsáhlých populačních studií a dále pak
skutečnost, že vitamin D souvisí se vznikem
více než 500 genů. Svým účinkem přes jaderný
receptor, který se nachází ve většině tkání těla,
tak má nesporně významné systémové účinky.
V minulosti platila rovnice: nedostatek vitaminu D = křivice. Jestli chceme zabránit jejímu
vzniku, musíme vitamin D podávat v kojeneckém a dětském věku, tedy v době, kdy se
vyvíjí kosterní soustava. O úloze vitaminu D
v dospělosti se uvažovalo minimálně. Mnohem
později se pak začala hledat souvislost mezi
vitaminem D a poruchami kostního metabolizmu. Souběžně probíhaly studie, jež hledaly
souvislost mezi slunečním zářením a epidemiologií civilizačních chorob, především nádo-
rových a kardiovaskulárních. V tomto směru
jsou známy především práce dvou významných
amerických autorů Granta a Garlanda, kteří
např. srovnávali výskyt nádorových onemocnění u aljašských a mexických indiánů. Byl
prokázán vztah vitaminu D ke kardiovaskulárním chorobám, neurologickým onemocněním
a především k nádorům. Této problematice je
věnována samostatná část článku.
Koncem loňského roku byla publikována
velmi zajímavá epidemiologická data ze
Švýcarska. Pozoruhodná jsou zejména proto,
že výchozí parametry studované populace by
se mohly velmi přibližovat populaci naší. Z informací zmiňovaných v úvodu totiž vyplývá, že
status 25-OH-vitaminu D mezi jedinci výrazně
ovlivňuje zeměpisná šířka, míra slunečního
svitu, etnické složení populace, BMI, stravovací návyky, zastoupení mořských ryb v jídelníčku, pigmentace kůže, znečištění ovzduší apod.
Cílem této studie bylo posoudit status zásobení vitaminem D u 1 309 osob dospělého obyvatelstva Švýcarska a porovnat ho s výsledky
získanými v předchozích sledováních z let
1988 – 1989 a 2005 – 2006. Současně autoři
vyhodnotili subjekty podle jednotlivých oblastí
(německy, francouzsky a italsky mluvící), ročního období, pohlaví, BMI, stravovacích návyků, suplementace, pohybové aktivity, počtu
hodin slunečního svitu, kouření a dalších parametrů. Účinnost slunečního záření je v naší
zeměpisné šířce adekvátní pouze asi od května
do září. Z výsledků vyplývá, že průměrné adjustované hladiny činí v průběhu roku u dospělé populace Švýcarska 57,7 nmol/L. Rozdíl
mezi hladinami v letních a zimních měsících
byl 72,4 ku 42,9 nmo/L. Současně je alarmující
frekvence insuficience a deficitu v průběhu
jednotlivých období roku. Statisticky významně nižší hladiny 25-OH-vitaminu D se vyskytly
ve skupině s vyšším BMI, u pacientů bez suplementace, bez hormonální antikoncepce a bez
pravidelné pohybové aktivity. V porovnání
s výsledky z minulých sledování se průměrné
hladiny nelišily.
Významnou konfrontací názorů na problém
„vitamin D“ byla také konference s názvem
Witamina D – Minimum, maximum, optimum, která se konala na konci roku 2012
ve Varšavě. Zástupci jednotlivých evropských
zemí zde prezentovali epidemiologická data
o nedostatku vitaminu D v Evropě. Hlavním
závěrem sjezdu byla výzva k zajištění dostatečných podkladů pro návrh plošného rozšíření
a optimalizaci suplementace vitaminu D v celé
populaci, která bude nepochybně vyžadovat
monitoraci hladin vitaminu D v krvi.
Vitamin D jako rizikový faktor nádorových onemocnění
Vitamin D má řadu fyziologických vlivů, které
se mohou uplatnit při nádorovém procesu. Je
to především jeho účinek proti angiogenezi,
podpora buněčné apoptózy a podpora klasické regulované diferenciace buněk. Není proto
překvapením, že se při populačních studiích
srovnávajících skupiny nemocných s nádorovým onemocněním se skupinou zdravé
populace nacházejí rozdíly. Tyto odlišnosti
se týkají především vysoké incidence snížené
hladiny vitaminu D v krvi, což bylo prokázáno prakticky u většiny nádorů. Prvním typem,
u něhož byla doložena výrazná souvislost, byl
kolorektální karcinom a dále pak karcinom
prsu. Nejčastěji se vyskytující nízká hladina vitaminu D byla prokázána u nádoru plic. Vztahu
mezi hladinou vitaminu D a vznikem a progresí
tumoru je věnována více než patnáctiletá pozornost. Existují důkazy o tom, že substituce
vitaminem D snižuje riziko výskytu nádorového
onemocnění. Studie jsou však zatím většinou
krátkodobé a uskutečněné na malých souborech pacientů. Rovněž se výrazně liší v množství podávaného vitaminu D. Většina autorů
Význam stanovení vitaminu D v rutinní praxi
Úvod
Vitaminu D je v posledních pěti letech věnována mimořádná pozornost. Nepochybně
vysoká frekvence nedostatku vitaminu D
v běžné populaci a jeho stále stoupající význam v prevenci celé řady civilizačních onemocnění je výzvou pro laboratorní pracovníky,
aby se touto problematikou aktivně zabývali.
V následujícím článku jsme si položili otázku,
zda má pozornost věnovaná vitaminu D racionální podklad, a pokud ano, tak kdy máme
v rutinní praxi stanovení vitaminu D provádět.
Laboratoře by se měly rovněž snažit aktivně
spolupracovat s klinickými pracovišti při epidemiologickém monitorování, především pak
při monitoraci pro volbu optimální suplementace vitaminem D.
Charakteristika vitaminu D
Vitamin D je chemickou strukturou sekosteroid a funkcí hormon. Člověk si tvoří vitamin D
přeměnou 7-dehydrocholesterolu (7-DHC)
v kůži, na kterou působí sluneční záření.
Množství touto cestou vzniklého vitaminu D3
(kalciferolu) závisí na řadě proměnných. Jsou
to jednak parametry charakterizující efekt
slunečního záření: zeměpisná šířka a s tím
úzce související úhel dopadu slunečního záře-
26
ní, roční období, denní doba a délka expozice
slunečnímu záření. Dále jsou to parametry
charakterizující vnímavost lidského individua
ke slunečnímu záření: obsah 7-DHC v kůži,
pigmentace kůže, věk, chránění pokožky před
vlivem slunečního záření (opalovací krémy,
krytí povrchu těla oblečením).
Druhým nejčastějším zdrojem vitaminu D
u člověka je potrava. V tomto případě se
však jedná o vitamin D2 (ergosterol), který je
pouze rostlinného původu, včetně vitaminu D
obsaženého v rybách. U ryb jde sice o určitou
produkci vitaminu v jejich kůži, avšak většina
vitaminu D se dostává do rybího těla z fytoplanktonu. Metabolizmus vitaminu D2 a D3
je v organizmu obdobný, proto, hovoříme-li
o "vitaminu D" bez bližší specifikace, myslíme
většinou obě formy.
Obě podoby vitaminu D nejsou biologicky
aktivní. Aktivní forma vzniká hydroxylací v poloze 25 v játrech (25-OH-vitamin D). Následně
se v ledvinách a celé řadě dalších cílových
tkání vytváří působením alfa hydroxylázy
1,25-dihydroxyvitamin D (kalcitriol), který je
nositelem biologické funkce vitaminu D.
V krvi je transportován vitamin D svým vazebným proteinem (vitamin D binding protein,
DBP), malá část pak albuminem a lipoproteiny.
DBP je tvořen v játrech a je příbuzný albuminu
a alfa-fetoproteinu. Biologický poločas vitaminu D je 2,5 – 3 dny. Jeho denní produkce
činí okolo 10 mg/kg. Jednotlivé metabolity
vitaminu D se výrazně liší svojí afinitou k DBP.
Místem účinku biologicky aktivní formy vitaminu D (kalcitriolu) je jádro, kde se kalcitriol
váže na specifický jaderný receptor (vitamin D
receptor, VDR).
Stanovování vitaminu D
Největší výpovědní hodnotu o zásobování organizmu má 25-OH-vitamin D. Výhodou je, že
zohledňuje jak endogenní vitamin D vytvořený
v kůži, tak i jeho exogenní formu získanou potravou. Poprvé byl stanoven 25-OH-vitamin D
v 70. letech minulého století. Na konci 70. let
se objevily první metody založené na chromatografických postupech. V roce 1985 byla vyvinuta první radioimunoanalytická (RIA) metoda zahrnující specifickou protilátku. Jako první
byla uznána FDA pro klinickou diagnostiku
nutriční deficience vitaminu D. Postupně byly
vyvíjeny metody s detekční koncovkou enzymovou (EIA) nebo chemiluminiscenční (CLIA).
Pokroky v tandemové hmotnostní spektrometrii umožnily v roce 2004 zavedení rutinní metodiky stanovení založené na principu kapalinové chromatografie s detekcí tandemovou
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
27
základě stále probíhajících studií je nedostatek
vitaminu D potvrzován jako rizikový faktor pro
mnohá onemocnění. Je tedy nutné stanovovat
optimální hladiny vitaminu D spíše na základě
těchto dat, nežli prostřednictvím populačních
studií. Podobně je tomu např. u hladiny cholesterolu, která je rovněž určena arbitrárně
na základě důkazů o nejoptimálnější hladině.
Vztah hladin vitaminu D k poškození organizmu či k chorobným stavům uvádí tabulka 1.
se shoduje na tom, že dávka vitaminu D by se
měla pohybovat mezi 1500 – 5000 IU denně.
Často diskutovanou otázkou je vitamin D
a melanom. Tato diskuze je pochopitelná. Na
jedné straně radíme chránit se před slunečním
zářením, na straně druhé doporučujeme preventivně zvyšovat hladinu vitaminu D v těle,
jehož nejpřirozenějším zdrojem je právě sluneční záření. I zde je jako vždy nutné nalézt
optimální střední cestu. Jediným karcinomem,
kde se frekvence incidence mění v závislosti na
hladinách vitaminu D, jsou nádory prostaty –
obdobně jako u jiných typů karcinomů zvyšuje
nízká hladina vitaminu D výrazně frekvenci
nádorového onemocnění, avšak hodnoty nad
120 nmoL/L opět paradoxně, stejně jako u nízkých hladin, zvyšují výskyt karcinomu. Často
se hovoří o tzv. „U efektu“. Pravděpodobně to
souvisí se specifickou situací, kdy jsou v nádorové tkáni přítomny VDR receptory. Současně
se také ukazuje, že deficit vitaminu D může
negativně ovlivňovat efekt účinnosti chemoterapie, např. u nádorů plic. Bylo prokázáno, že
úpravou nízké hladiny vitaminu D došlo k nárůstu efektu chemoterapie až na trojnásobek.
Vhodnost suplementace
Obecně mezi uznávané rizikové skupiny, jež
je potřeba monitorovat a přednostně suplementovat, patří: novorozenci, děti, těhotné
ženy, staré osoby, obézní osoby, osoby v dlouhodobé ústavní péči, osoby pracující v nočních
směnách. Co se týče nemocných, v minulosti to
byli především pacienti s osteoporózou a malabsorbčním syndromem, v současné době se
doporučuje suplementace vitaminem D u autoimunitních onemocnění, při opakovaných
zánětlivých onemocněních a u diabetu. Další
skupinu představují nemocní s kardiovaskulárními a neurologickými poruchami. Vitamin D
je dnes v USA také doporučován jako součást
adjuvantní, ale i ostatní onkologické léčby.
Současný stav saturace vitaminem D
v České republice
V České republice existuje pouze omezený
počet prací, které by ukazovaly populační hodnoty. Přesto je z tohoto omezeného počtu publikací zřejmé, že frekvence nízkých sérových
hladin je v obyvatelstvu značně vysoká, a to
mezi 40 – 60 % populace. Otázku adekvátní
suplementace je však potřeba diskutovat nejen
teoreticky, ale hlavně na podkladě detailní
plošné saturace vitaminem D. Zde je jak pro
laboratorní, tak klinické pracovníky otevřené
široké pole působnosti.
Fechner A.J., Mady L.J. Vitamin D: Metabolism.
Rheum Dis Clin North Am. 2012 Feb;38(1):1,11,
vii.
8. Spustova V., Dzurik R. Vitamin D: Synthesis,
metabolism, regulation, and an assessment of
its deficiency in patients with chronic renal
disease. Vnitr Lek. 2004 Jul;50(7):537-43.
9. Kawakami M., Blum C.B., Ramakrishnan R.,
Dell R.B., Goodman D.S. Turnover of the plasma
binding protein for vitamin D and its metabolites in normal human subjects. J Clin Endocrinol
Metab. 1981 Dec;53(6):1110-6.
10. Adams J.S., Hewison M. Update in vitamin D. J
Clin Endocrinol Metab. 2010 Feb;95(2):471-8.
11. Wallace A.M., Gibson S., de la Hunty A.,
Lamberg-Allardt C., Ashwell M. Measurement
of 25-hydroxyvitamin D in the clinical laboratory: Current procedures, performance
characteristics and limitations. Steroids.
2010 Jul;75(7):477-88.
12. Lissner D., Mason R.S., Posen S. Stability of vitamin D metabolites in human blood serum and
plasma. Clin Chem. 1981 May;27(5):773-4.
13. Cianferotti L., Marcocci C. Subclinical vitamin D
deficiency. Best Pract Res Clin Endocrinol
Metab. 2012 Aug;26(4):523-37.
14. Taylor A.V., Wise P.H. Vitamin D replaceLiteratura
1. Chiellini G., DeLuca H.F. The importance of stereochemistry on the actions of vitamin D. Curr
Top Med Chem. 2011;11(7):840-59.
ment in asians with diabetes may increase insulin resistance. Postgrad Med J.
1998 Jun;74(872):365-6.
15. Avenell A., Cook J.A., MacLennan G.S.,
McPherson G.C., RECORD trial group. Vitamin D
supplementation and type 2 diabetes: A substudy of a randomised placebo-controlled trial in
older people (RECORD trial, ISRCTN 51647438).
Age Ageing. 2009 Sep;38(5):606-9.
2. Webb A.R., Kline L., Holick M.F. Influence of
season and latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D3: Exposure to winter
sunlight in boston and edmonton will not
promote vitamin D3 synthesis in human skin.
J Clin Endocrinol Metab. 1988 Aug;67(2):373-8.
Referenční hodnoty a interpretace
výsledků
V rutinní praxi je důležité vybrat vhodné
referenční rozmezí. Obvykle se určuje naměřením hodnot ve zdravé populaci a vypočtením
95% intervalu u gaussovského rozložení. Je
ale jasné, že tuto metodiku u analytu, jakým
je vitamin D, nelze vůbec použít. Jeho hladiny
kolísají v závislosti na ročním období. Již ve
studiích, kde byla kromě běžné populace změřena také hladina vitaminu D u zaměstnanců
pobřežní hlídky (hladiny 2,5krát vyšší), se
ukázalo, že dnešní „zdraví“ jedinci trpí ve skutečnosti nedostatkem vitaminu D, a není proto
vhodné ji považovat paušálně za referenční.
Vlivem našeho životního stylu jsou celkově
v populaci hladiny vitaminu D neadekvátní
fyziologickým požadavkům cílových tkání. Na
16. Guessous I., Dudler V., Glatz N., Theler J.M.,
Zoller O., Paccaud F. et al. Vitamin D
levels and associated factors: A population-based study in switzerland. Swiss
Med Wkly. 2012 Nov 26;142:0.
3. Armas L.A., Dowell S., Akhter M., Duthuluru S.,
Huerter C, Hollis B.W. et al. Ultraviolet-B radiation increases serum 25-hydroxyvitamin D
levels: The effect of UVB dose and skin color.
J Am Acad Dermatol. 2007 Oct;57(4):588-93.
4. Chen T.C., Chimeh F., Lu Z., Mathieu J.,
Person K.S., Zhang A. et al. Factors that influence the cutaneous synthesis and dietary sources
of vitamin D. Arch Biochem Biophys. 2007 Apr
15;460(2):213-7.
5. Webb A.R., DeCosta B.R., Holick M.F.. Sunlight
regulates the cutaneous production of vitamin D3 by causing its photodegradation. J Clin
Endocrinol Metab. 1989 May;68(5):882-7.
6. Bikle D.D. Vitamin D: An ancient hormone. Exp
Dermatol. 2011 Jan;20(1):7-13.
7. Christakos S., Ajibade D.V., Dhawan P.,
PROF. MUDR. ONDŘEJ TOPOLČAN, CSC.
e-mail: [email protected]
MUDR. RADKA FUCHSOVÁ
e-mail: [email protected]
CENTRÁLNÍ RADIOIZOTOPOVÁ
LABORATOŘ, FN PLZEŇ A LF V PLZNI,
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
DR. E. BENEŠE 13, 305 99 PLZEŇ
Status VD
nmol/L
ng/mL
Riziko rozvoje
křivice
Svalová funkce
těžký deficit
pod 25
pod 10
++
+
+
+++
+++
deficience
25 – 50
10 – 20
+
+
+-
++
++
insuficience
50 – 75
20 – 30
-
-
-
+
++
dostatek
75 – 250
30 – 100
-
-
-
-
optimální hladina
100
40
-
-
-
-
toxicita
nad 400
nad 160
-
-
+
+
Riziko vzniku
nádorů
Tabulka 1: Hodnocení hladin vitaminu D
28
M
aligní melanom je zhoubný nádor vycházející z melanocytů.
Postihuje nejčastěji kůži, ale
může se objevit i na sliznicích či v oku.
Je charakterizován schopností časného metastazování krevní nebo lymfatickou cestou. Vzniká na zdravé kůži
(de novo) či v preexistujícím pigmentovém projevu.
Epidemiologie
Incidence tohoto onemocnění celosvětově
výrazně roste. Někteří autoři dokonce hovoří o epidemii maligního melanomu. Postihuje
stále mladší jedince. Průměrný věk v době stanovení diagnózy činí 56 let. V České republice je hlášeno zhruba 14 nových případů na
100 000 obyvatel ročně.
Etiologie
Na vzniku maligního melanomu se podílí celá
řada faktorů. Jedná se o genetickou dispozici, fototyp jedince či působení zevních faktorů. Zatím nebyl objeven žádný specifický gen.
Rizikovou skupinou jsou jedinci s fototypem
1 a 2. Jediným prokázaným rizikovým činitelem zevního prostředí je působení UV záření
a to hlavně intermitentní působení slunečního
záření, zejména spálení kůže v dětství a dospívání.
Typy maligního melanomu
Melanom roste ve dvou fázích – horizontální
a vertikální. Rozlišujeme 4 základní typy maligního melanomu:
1. Superficiálně se šířící maligní melanom –
představuje 70 % všech melanomů
2. Nodulární melanom
PHARMDR. RADEK KUČERA, PH.D.
e-mail: [email protected]
Účinek na Ca-P Účinek v perimetabolismus ferních tkáních
Maligní melanom
3. Lentigo maligna melanom
v milimetrech, postižení sentinelové lymfatické
uzliny, ulcerace, regrese, mitotický index, tumor infiltrující lymfocyty.
Léčba
Chirurgická léčba představuje základní léčebnou modalitu. Časná diagnóza a časné chirurgické odstranění nádoru jsou jedinou možnou kurativní metodou. Optimální chirurgické
okraje souvisí s tloušťkou tumoru. Pohybují se
od 0,5 do 2 cm. Součástí chirurgické léčby je
většinou také odstranění sentinelové lymfatické uzliny a její histologické vyšetření. Na jeho
výsledku závisí volby adjuvantní terapie. Při
pozitivitě sentinelové lymfatické uzliny se doplňuje disekce spádové lymfatické oblasti. Dalšími léčebnými možnostmi jsou radioterapie,
chemoterapie či imunoterapie. Maligní melanom je považován za nádor radiorezistentní.
Tato modalita je volena jako paliativní léčba,
převážně u kostních metastáz. Chemoterapie
také představuje spíše paliativní adjuvantní
léčbu u metastazujícího melanomu. Imunoterapie (interferon alfa) je v současnosti nejvyužívanější adjuvantní léčbou příznivě ovlivňující délku bezpříznakového období, zatím
však podle dosavadních studií bez významného
ovlivnění celkového přežití nemocných. Nové
možnosti představuje tzv. biologická léčba
ovlivňující přímo pomocí protilátek metabolické buněčné dráhy: ipilimumab (anti-CTLA-4
protilátka) a vemurafenib (inhibitor B-raf kinázy). Oba preparáty dosáhly velmi povzbudivých
výsledků v rámci klinických studií.
Všichni pacienti podléhají posléze dispenzární péči v dermatologických ambulancích.
Závěr
Maligní melanom je nejzhoubnějším kožním
nádorem. Pokročilý maligní melanom stále
patří k diagnózám s velmi vážnou prognózou
a omezenými léčebnými možnostmi. Základem
je včasná diagnóza, včasné chirurgické odstranění nádoru a dispenzace nemocného.
MUDR. INKA TŘEŠKOVÁ, PH.D.
ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE,
FN PLZEŇ
ALEJ SVOBODY 60, 304 60 PLZEŇ
e-mail: [email protected]
Spoluautor: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Laboratoř imunochemické diagnostiky, FN Plzeň
4. Akrolentiginózní melanom – vyskytuje se na
ploskách, dlaních či pod nehty
Diagnóza
Základem stanovení diagnózy maligního
melanomu je anamnestické a klinické vyšetření. Primárním pravidlem je pomůcka ABCDE:
A (asymmetry; přítomnost asymetrie), B (border; nepravidelné okraje), C (color; nehomogenní barva), D (diameter; průměr > 5 mm),
E (evolving; vývoj). Suspektní léze je vyšetřena
dermatoskopicky. Definitivní diagnóza je stanovena až na základě histologického vyšetření.
Prognóza
Závisí na stádiu nemoci. Čím dříve se na onemocnění přijde, tím lepší je prognóza. Vyjadřuje se většinou % nemocných, kteří přežijí 5 let
od stanovení primárního nádoru. Pro stádium
1 je to 99 %, naproti tomu u stádia 4 jde
o pouhých 10 %. Existuje celá řada prognostických faktorů. Nejčastěji se používají následující: tloušťka nádoru dle Breslowa udávaná
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
29
Nádory plic
a stanovení
MonoTotal®
IRMA/ELISA
K
arcinom plic patří celosvětově
mezi nejvíce rozšířený typ rakoviny. Dle WHO statistik zabije více
lidí než rakovina střev, prsu a prostaty
dohromady. V roce 2008 bylo globálně
diagnostikováno 1,61 miliónů nových
případů tohoto onemocnění. Místy
nejvyššího výskytu je Evropa spolu se
Severní Amerikou, naopak nejmenší
obavy z této nemoci může mít populace Afriky1 (viz obrázek č. 1).
Mezi 27 zeměmi Evropské unie byla nalezena nejvyšší incidence u mužů v Maďarsku
(115 případů na 100 000 obyvatel), v případě
žen pak v Dánsku (51 případů na 100 000 obyvatel). Naopak nejnižší výskyt u mužů najdeme
ve Švédsku (27 případů na 100 000 obyvatel)
a u žen na Kypru (7 případů na 100 000 obyvatel). Bohužel rakovina plic je také onemocnění s vysokou mortalitou. Je odhadováno, že
celosvětově je odpovědná za téměř 1/5 (18 %)
všech úmrtí na rakovinu. V roce 2008 to bylo
celkem 1,38 mil. úmrtí. Díky poměrně pozdní
diagnostice je pětileté přežití na nízké úrovni. Pouze 7,8 % mužů a 9,3 % žen přežije pět
a více let od diagnózy onemocnění. S lehkou
nadsázkou se dá říci, že pravděpodobnost, zda
onemocníme touto chorobou, máme z velké
části ve vlastních rukou. Náš životní styl je tím
hlavním určujícím faktorem. Nejrizikovějším
činitelem je samozřejmě kouření. Dle statistik
je 85 % karcinomů plic nalezeno právě u kuřáků. Bohužel i pasivní kouření není zanedbatelné. Dalšími rizikovými faktory jsou přítomnost
radonu, azbestu a celkové znečištění ovzduší.
Samozřejmě rovněž genetické předpoklady zde
hrají určitou roli.
Souprava MonoTotal může být tedy dobrým
pomocníkem při sledování pacientů s NSCLC.
Hlavní charakteristiky a benefity parametru
MonoTotal jsou shnuty níže:
� stanovuje hladinu cytokeratinů
8, 18 a 19 v séru
� je indikátorem aktivity tumorových buněk
� je dostupný v IRMA a ELISA formátu
� u NSCLC má velmi dobrou diagnostickou
sensitivitu, která se pohybuje v závislosti
na histologickém typu mezi 70 – 75 % (při
95% specificitě)
� může poskytnout informaci o úspěšnosti
léčby
Závěrem lze tedy konstatovat, že souprava
MonoTotal je dobrým sérovým markerem, který
� během follow up může včas odhalit relaps
může být ve spojení s dalšími klinickými a diLung C ancer (C 33-onemocnění
C 34):2008 Estim ates
agnostickými nástroji použit pro monitorování
W orld A ge-Standardised Incidence R ates per 100,000 Population,
W orlds NCLC.
R egions
pacientů
2
Nyní ještě několik údajů
ze
studie
, do níž bylo M ale
Fem ale
W orld R egion
Naše
zařazeno 93 nově diagnostikovaných
48.5společnost
35.8 je dodavatelem RIA a ELISA
N orthern A m erica pacientů
C entraland Eastern Europe
56.5
W estern Europe
44.8
Eastern A sia
Nádory plic lze rozdělit na dvě velké skupiny:
1. nemalobuněčný (NSCLC; non-small cell
lung cancer)
2. malobuněčný (SCLC; small cell lung cancer)
Zhruba 80 – 85 % nádorů patří do skupiny NSCLC. Ty lze histologicky rozdělit na tři
skupiny: karcinom squamózních buněk (SCC,
squamous cell carcinoma), adenokarcinom
a velkobuněčný typ karcinomu. SCLC tvoří
tedy zbývajících 15 – 20 %. Oba hlavní typy
NSCLC a SCLC se od sebe významně liší klinicky i histologicky. V důsledku toho tedy existují
jiné přístupy k jejich léčbě. SCLC nádory rostou mnohem rychleji než NSCLC a téměř vždy
propuknou v důsledku kouření. Hlavním způsobem léčení SCLC je chemoterapie, která může
být eventuálně kombinována s ozařováním.
U NSCLC, zejména ve stádiích I a II, představuje hlavní volbu operační zákrok, jemuž může
předcházet chemoterapie. Dalšími možnostmi
jsou chemoterapie samostatně, nebo po zákroku, a ozařování. Včasná a dobrá diferenciální
diagnostika je tedy velmi důležitá pro určení
léčebného postupu. V případě karcinomu plic
se pro primární a diferenciální diagnostiku používají zejména zobrazovací techniky a histologická vyšetření.
Sledování hladiny tumorových markerů je pak
využíváno k následné monitoraci zdravotního
stavu pacientů, zejména k hodnocení účinku
léčby a časné detekci relapsu onemocnění.
Mezi nejčastěji používané markery patří cytokeratin 19 fragment, CEA, TPA, SCC v případě
NSCLC a NSE a ProGRP pro SCLC. Další možnou
s NSCLC, kteří následně podstoupili radikální
operační zákrok. Sérové koncentrace MonoTotalu u těchto osob byly srovnány s 20 pacienty
s benigním onemocněním plic. Předoperační
hodnoty MonoTotalu byly významně vyšší u jedinců s NSCLC než u srovnávací skupiny. Po
provedení operace byli pacienti dále sledování. Mediány koncentrací MonoTotalu byly opět
jasně vyšší u těch s onemocněním v progresi
(medián 141,8 U/L, rozsah 39,4 – 2632 U/L)
nežli u pacientů v remisi (medián 63,7 U/L,
rozsah 15 – 383,3 U/L).
volbou pro sledování osob s NSCLC je parametr MonoTotal od švédské firmy IDL. Souprava
MonoTotal je založena na kvantitativním stanovení fragmentů cytokeratinů 8, 18 a 19. Je
vyráběna ve formátu IRMA a nyní nově i ve
formátu ELISA.
Kat. číslo
10-311
10-212
10-028
10-027
N orthern Eur
ope
Název
Southern Europe
kitu
A ustralia/N ewTPS®
Zealand
IRMA
W orld
TPS® ELISA
South-Eastern A sia
C aribbeanMonoTotal®
IRMA
SouthernMonoTotal®
A frica
ELISA
W estern A sia
19.9
37.0
23.0 Charakteristika
32.4
33.9
29.6
25.7
29.0
30.7
Literatura:
1.http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info
2.Prazakova M., et al. The role of MonoTotal in
the primary diagnosis, prognosis and followup of patients with non-small cell lung cancer
(NSCLC). Anticancer rwes.2011;31:3170-3112
HANA KRÁTKÁ
e-mail: [email protected]
9.7
45.0
48.9
souprav vyráběných švédskou firmou IDL Biotech AB. Veškeré její produkty, jež na trzích
v České republice a na Slovensku nabízíme, naleznete v tabulce č. 1.
16.9
10.5
19.9
cytokeratin 18 fragment
13.6
11.9
12.1
cytokeratin 8, 18,
19 fragment
8.0
Aplikace
karcinomy prsu, prostaty, vaječníků,
gastrointestinální trakt
nemalobuněčný karcinom plic
5.3
Cytokeratiny jsou proteiny tvořící intermedi20.4
8.4
South A m er
ica
10-021
TPAcyk™
IRMA
ální filamenta, jež jsou hlavní součástí cytoscytokeratin 8, 18
fragment
epiteliální karcinomy obecně
12.8
5.5
C entralA m TPAcyk™
erica
10-023
ELISA
keletu buněk. Zodpovídají se za mechanickou
14.9
2.2
N orthern A frica
pevnost buněk a hrají rovněž velmi důležitou
13.1
3.4
South-C entral
A sia IRMA
UBC®
10-022
cytokeratin 8, 18
fragment,
karcinom močového měchýře
4.1
1.4
Eastern A frica
roli v jejich dělení, pohybu a signalizaci. CytoUBC® ELISA
10-030
stanovení
v moči
1.2
W estern A frica
keratiny se nacházejí zejména v epiteliálních
UBC® Rapid (point of care test)3.1
10-038
2.8
0.9
M iddle A frica
buňkách. Je jich známo více než 20 druhů a jeTabulka č. 1: Produkty firmy IDL BiotechLung
AB Cancer (C33-C34): 2008 Estimates
jich molekulová hmotnost se pohybuje mezi
World Age-Standardised Incidence Rates per 100,000 Population, World Regions
40 – 70 kDa. Dle izoelektrického bodu jsou
klasifikovány do dvou hlavních skupin: na kyMale
Female
World Region
selé (typ I) cytokeratiny 9 – 20 a na bazické
48.5
35.8
Northern America
(typ II) cytokeratiny 1 – 8. Exprese jednotlivých
56.5
9.7
Central and Eastern Europe
cytokeratinů je závislá na typu, stupni diferen45.0
19.9
Eastern Asia
ciace a rychlosti růstu dané tkáně. Pro jedno44.8
16.9
Western Europe
duchý typ epitelu jsou charakteristické cyto37.0
23.0
Northern Europe
keratiny 8, 18 a 19. Ty jsou také nejvíce hojné
48.9
10.5
Southern Europe
v případě malignit. Protože jsou cytokeratiny
32.4
19.9
Australia/New Zealand
za fyziologických podmínek nerozpustné v séru
33.9
13.6
World
a tkáňových tekutinách, stanovujeme jejich
29.6
11.9
South-Eastern Asia
fragmenty, které jsou solubilní ve vodném pro25.7
12.1
Caribbean
středí. Poločas rozpadu uvedených fragmentů
29.0
8.0
Southern Africa
je 10 – 24 hodin. Cytokeratiny jsou tedy dů30.7
5.3
Western Asia
ležitým markerem v případě karcinomu epite20.4
8.4
South America
lárních buněk. Protože rychle reagují na změ12.8
5.5
Central America
ny rychlosti růstu tumorů, mohou poskytnout
14.9
2.2
Northern Africa
časnou prognostickou informaci. Na základě
13.1
3.4
South-Central Asia
jejich hladin lze hodnotit odpověď organizmu
4.1
1.4
Eastern Africa
na zvolený typ terapie a mohou přispět k včas3.1
1.2
Western
Africa
né detekci progrese onemocnění. Nicméně,
2.8
0.9
Middle Africa
podobně jako další markery, nejsou orgánově
Please include the citation provided in ourFrequently Asked Q uestions w hen reproducing this chart:http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#H ow
specifické.
Prepared by C ancer R esear
ch U K č. 1: Celosvětová incidence rakoviny plic, odhady 20081
Obrázek
O riginaldata sources:
Ferlay J,Shin H R ,Bray F,Form an D ,M athers C ,Parkin D M G LO BO C AN 2008 v1.2,C ancerIncidence and M ortality W orldw ide:IAR C C ancerBase N o.10
[Internet].Lyon,France:InternationalAgency forR esearch on C ancer,2010.Available from :http://globocan.iarc.fr.Accessed M ay 2011.
30
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
31
Projekt riešenia a realizácie technologického
vybavenia klinických laboratórií Fakultnej nemocnice
s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Rozšiřujeme menu testů
řady AU – souprava TP Latex
pro screening syfilis
V České republice patří syfilis mezi nemoci,
které podléhají povinnému hlášení do Registru
pohlavních nemocí. Ze zdravotnické statistiky,
vydávanou Ústavem zdravotnických informací,
a statistiky ČR vyplývá, že za rok 2012 bylo evidováno 696 případů tohoto onemocnění. Potěšujícím faktem je, že výskyt má mírně klesající
charakter. Oproti roku 2010 došlo k 32% poklesu po přepočtu na obyvatele. Náhodný záchyt
nemoci představoval 62 % z celkového počtu,
avšak u žen přesáhl podíl náhodně zjištěných
případů 81 % oproti 52 % u mužů.(1) Jinými
slovy to znamená, že asi 431 případů by zůstalo neodhaleno, kdyby neexistoval program
cíleného vyhledávání. Indikace k vyšetření na
syfilis tedy nestojí pouze na klinickém podezření, ale je i součástí obligátních vyšetřovacích schémat (zákon č. 258/00 Sb., vyhláška
č. 195/05 Sb.) u dárců krve, v rámci prenatální
péče, u základního screeningu novorozenců,
při předoperační přípravě a během hospitalizace. (2)
Rychlou diagnostickou metodu in-vitro pro
detekci protilátek proti bakterii Treponema
pallidum (TP) v séru a plazmě nyní mají ve
svém portfoliu i analyzátory řady AU, konkrétně AU680/AU480/AU5800. Ze starších typů je
souprava nabízena pouze pro AU2700. Souprava vznikla ve spolupráci s firmou Sentinel
Diagnostics, Beckman Coulter figuruje jako
distributor.
Souprava Syphilis TP Latex patří mezi nepřímé diagnostické metody, do kategorie treponemových screeningových testů. Metoda je
založena na principu aglutinace polystyren-latexových částic nesoucích specifické antigeny Treponema pallidum (Nicholsův kmen).
Spouštěcím podnětem aglutinace je navázání
protilátky proti TP z pacientského vzorku.
Vedenie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v minulom roku oslovilo
hlavných dodávatel´ov IVD s požiadavkou na vypracovanie návrhu riešenia
integrácie a konsolidácie centrálneho
laboratórneho komplexu (ďalej CLK).
Toto zadanie bolo pre nás výzvou
a zároveň možnosťou stať sa súčasťou
zmien a podiel´ať sa na optimalizácii
laboratórnych procesov.
Návrh mal primárne riešiť zvýšenie efektivity
daného komplexu, zníženie personálnych nákladov, zníženie nákladov na reagencie, zvýšenie výkonu, skrátenie celkového TAT pre jednotlivé oddelenia, zjednodušenie toku vzorky
a konsolidáciu, zvýšenie kvality a perspektívu
pre ďalší rozvoj.
Pre komplexné posúdenie návrhu bolo potrebné vypracovať požiadavky objednávatel´a:
� výkon a priepustnosť navrhovaných systémov
� parametre údržby – časová náročnosť
� nároky na obsluhu v počte personálu
� spotreba vody
� priestorové a energetické požiadavky (plocha, klimatizácia, energetická náročnosť
atd.)
� typy odberového materiálu (rozmery pre
skúmavky apod.)
� potenciál navrhovaného riešenia
� referencie pracovísk s inštalovanou technológiou
Jako vzorek může být použito sérum nebo
heparizovaná plazma (případně EDTA). Rozhodovací kritérium pro pozitivní vzorek je
≥ 10 U. Souprava vykazuje velmi dobré parametry související se stabilitou reagencie na
palubě a stabilitou kalibrace. Citlivost a specificita jsou rovněž výborné. Klíčové vlastnosti
soupravy jsou přehledně shrnuty v přiložených
tabulkách.
Navrhnuté riešenie
Koncept nášho riešenia umožnil inováciu
a reštrukturalizáciu bez nutnosti rozsiahlych
úprav súčasnej prevádzky. Navrhnuté východisko logicky nadväzuje na vybudovaný koncept
pracoviska využívajúci na príjme biologického
materiálu predanalytickú linku AutoMate a nainštalovanú technológiu (analyzátory rady AU,
Literatura
1.Pohlavní nemoci 2012. ÚZIS. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013. 12108634.
2.Woznicová, Vladana. Laboratorní diagnostika
syfilis. Mikrobiologie online. [Online] 2007.
http://www.medmicro.info/portal/syfilis/lvl3/
pr01.html.
Vlastnosti soupravy
Inštalované analyzátory rady AU5800
a DxI800 sú momentálne najvýkonnejšie prístroje na trhu. Kapacita metód (on-board)
umožňuje u obidvoch z nich pokryť maximum
vyšetrení s dostatočnou kapacitou a poskytnúť
včasnú odozvu v rutinnej prevádzke či režime
STATIM. Analyzátor AU5811 je možné rozšíriť o ďalšie fotometrické moduly s výkonom
2000 fotometrických testov bez stavebných či
iných úprav.
Zmenou pre personál bola inštalácia 2 hematologických prístrojov UniCel DxH 800 Coulter,
systémov pre bunkovú analýzu. Tie dokonale
spl´ňajú požiadavky súčasnej “LEAN” laboratórnej praxe. Poskytujú výsledky s maximálnou
efektivitou, ktorá sa dosahuje za menšieho úsilia, menšieho množstva vložených prostriedkov
a za kratší čas. Výsledok tak predstavuje pre
laboratórium bezkonkurenčnú hodnotu.
Ďalšou významnou a najväčšou zmenou bola
inštalácia hemostazeologických systémov ACL
TOP 500 a 700 CTS od firmy Instrumentation
Laboratory, ktorá predstavuje nový štandard
pre analytickú výkonnosť a jednoduchosť prevádzky. V plnej miere spl´ňa požiadavky náročných hemostazeologických laboratórií vyžadujúcich komplexné automatizované testovanie.
Oba systémy ACL TOP 500 i 700 CTS ponúkajú
vysokú produktivitu, pracujú výkonnejšie a pohotovejšie. Časovo náročné výkony, ako sú
údržba a QC, sú optimalizované.
Analyzátory Beckman Coulter, predanalytická
linka AutoMate a analyzátory iných výrobcov
sú/môžu byť napojené na systém REMISOL
ADVANCE, ktorý komunikuje s LIS.
Významnou událosťou v prevádzke CLK bola
zmena LIS na pracovisku biochémie a zároveň
zjednotenie s LIS pracoviska hematológie. Na
túto zmenu sa museli všetky zúčastnené strany
dôkladne pripraviť. Výsledkom úsilia je funkčnosť prevádzky CLK a kompatibilita s NIS.
Organizácia prevádzky CLK
Príjem materiálu je zaistený potrubnou poštou a donáškovou službou. Centrálny príjem je
priestorovo delený aj tokom dát vzoriek rutin-
VRATISLAV NOVÁK
e-mail: [email protected]
Výjimečná efektivita
Typ metody
Imunoturbidimetrie
Barkódem označená ready-to-use reagencie
Typ vzorku
Sérum nebo plasma
(Li-Heparin nebo EDTA)
50denní stabilita reagencie na palubě
Analytické rozmezí
4 – 80 U
50denní stabilita kalibrace
Rozhodovací kritérium
≥ 10 U
LOD (Limit of Detection)
1,2 U
LOQ (Limit of Quantitation)
4,2 U
Prozone (Hookův efekt)
> 7 500 U
Syphilis TP Latex (1 x 200 testů)
A53709
Sensitivita
100%
Syphilis TP Calibrator Set: 3 hladiny (2 x 3 x 1 ml)
A53710
Specificita
99,7%
Syphilis TP Control Set: 2 hladiny (3 x 2 x 1 ml)
A53711
32
DxI, prietoková cytometria, nefelometria, DataManagement systém, s napojením na LIS), triedenie do stojančekov pre analyzátory, automatickú alikvotáciu, archiváciu vzoriek a údajov.
Konkrétne riešenie sme zamerali na výmenu
AU2700 za AU5811 (zvýšenie kapacity) a doplnenie o inštaláciu 2 nových prístrojov DxH800
pre hematológiu a 2 nových analyzátorov ACL
TOP pre hemokoaguláciu. Pripojenie všetkých
analyzátorov našej spoločnosti do LISu sme
realizovali prostredníctvom 3 staníc Remisolu 2000 Advance. Zabezpečili sme nastavenie
validačných kritérií cez Remisol 2000 Advance
a napojenie na dial´kovú servisnú správu PRoService.
Charakteristika navrhnutej technológie
Linka Automate je multiodborovo schopná
pokryť požiadavky všetkých odborov a typov
materiálu. Systém je riadený SW Sorting Drive napojeným na Remisol Advance. Poskytuje
objednávky testov z LISu do triediacich príkazov presne podl´a zadania laboratórnych
požiadaviek. Vďaka inteligentnému spracovaniu skúmaviek sa zvýšila kvalita a výkonnosť
laboratória pri plnej kontrole všetkých procesov (možnosť až 6 nezávislých konfigurácií).
Nová technológia umožní zameranie laboratórneho personálu skôr na náročnejšie úlohy
ako na rutinné spracovanie. Maximálne zvýši
dosledovatel´nosť vzoriek pomocou jednoduchého zberu a exportu dát. Prehl´adné grafické
zobrazenie komplexných štatistických dát poskytne detailné informácie o pracovnom vyťažení linky a požiadavkách na vzorky.
Predanalytická linka AutoMate je schopná vo
viacerých kolách triediť, alikvotovať a archivovať skúmavky. Konfigurácia systému je vol´ne
editovatel´ná užívatel´om. Umožňuje vkladať
a triediť skúmavky priamo do konkrétnych stojančekov pre všetky typy analyzátorov na trhu,
vrátane centrifugačných stojanov. Existujúca
možnosť rozšírenia o modul pipetovania na
mikrotitračné platničky je v tomto štádiu konsolidácie na uvedenom pracovisku nevyužitá.
Do procesu predanalytiky ostáva ešte zaradenie pracoviska hemokoagulácie.
Výsledek do 15 minut od vložení reagencie
Objednací informace
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
33
ných vyšetrení od vyšetrení špecializovaných.
Rutinné vyšetrenia sa vykonávajú v priestoroch centrálneho laboratória a v laboratóriách
označených ako špeciálky, moče, RIA. Vačšina
analýz týchto vyšetrení prebieha na 2 biochemických, 3 imunochemických, 2 hematologických a 2 koagulačných analyzátoroch. Ostatné
na glukometroch, analyzátoroch AB rovnováhy
a ďalšom prístrojovom vybavení laboratória.
Špecializované vyšetrenia sú v priestoroch
susediacich priamo s príjmom – v laboratóriách
cytometria, cytochémia a mikroskopia, špeciálna hemokoagulácia.
Na príjme sú vytriedené vzorky vyžadujúce
centrifugáciu a vzorky plnej krvi pre priamy
vklad do stojančekov pre prietokovú cytometriu, hematológiu (rutinné či špeciálne
vyšetrenia). Stojančeky sú prenesené priamo
k analyzátorom. Vlastné triedenie môže byť
uskutočnené pomocou predanalytickej linky Automate1250. Vzorky po centrifugácii sa
vložia do predanalytickej linky pre následné
vytriedenie do generických stojančekov či stojančekov konkrétnych analyzátorov.
Po analýze sú všetky vzorky vrátené k linke
AutoMate1250 a vytriedené pre archiváciu
a následne uskladnené v chladničkách v priestore centrifugácie.
Na príjme uskutočňuje lekár validáciu výsledkov pred ich distribúciou k lekárom.
Zhodnotenie
Hlavným prínosom vytvorenia CLK po úplnej
realizácii návrhu nášho riešenia je konsolidácia
toku vzoriek, dosledovatel´nosti materiálu a dát
pre zjednodušenie procesov, zefektívnenie prevádzky. Implementácia projektu zabezpečí
zvýšenie kvality procesov a úsporu manuálnej
práce.
Projekt konsolidácie, ktorý je v CLK naštartovaný, znamená pre našu spoločnosť možnosť
pokračovať v nastavených procesoch a optimalizácii činností.
Ďakujeme vedeniu FNsP a všetkým zúčastneným pracovníkom CLK za prejavenú dôveru,
ochotu a ústretovosť. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s nimi a veríme, že onedlho
prinesieme aj vám – našim verným čitatel´om
– ďalšie pozitívne a inšpiratívne informácie
z tohto pracoviska.
ƒƒ Mgr. Luděk Slavík, PhD.
Hemato-onkologická klinika,
Fakultní nemocnice Olomouc,
Česká republika
ƒƒ Mgr. Peter Bartek, PhD.
Oddelenie hematológie a transfuziológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ƒƒ Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, Csc
Oddelenie hematológie a transfuziológie,
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ƒƒ Dr. Edmondo Ferretti
Instrumentation Laboratory,
Miláno, Taliansko
HELENA BAZOVSKÁ
e-mail: [email protected]
Verím, že dominantou podujatia boli užitočne a príjemne strávené chvíle v kruhu kolegov
a priatel´ov. Teším sa na nasledujúci ročník!
JOZEFÍNA BERNÁTOVÁ
e-mail: [email protected]
XVII. celostátní konference DNA diagnostiky
28. – 29. listopadu 2013, Dolní Morava
P
Stretnutie užívateľov koagulačných systémov
Instrumentation Laboratory
3. – 4. októbra 2013, Nový Smokovec
Š
tvrtý ročník stretnutia užívatel´ov
koagulačných systémov spoločnosti Instrumentation Laboratory sa konal
v termíne 3. – 4. októbra 2013. Miestom tohto stretnutia bol hotel Atrium,
ktorý sa nachádza na úpätí Slavkovského štítu a je známy svojimi nádhernými panoramatickými výhl´admi do
Podtatranskej kotliny a na vrcholy
tatranských štítov.
pripomienok od účastníkov predošlých ročníkov. Portfólio spoločností Instrumentation Laboratory a Beckman Coulter prezentovali naši
produktoví špecialisti.
Väčšia časť odborného programu bola zameraná na hemostazeológiu, avšak na rozdiel od
minulých ročníkov sme sa venovali aj témam
z oblasti hematológie a kvality. Zretel´ sme
kládli najmä na klinické a laboratórne aspekty vybraných chorobných jednotiek. Novinku,
blok venovaný kvalite v hematologických laboratóriách, sme do programu zaradili na základe
ƒƒ MUDr. Denisa Jankovičová
34
Odborný program bol v dotazníkoch spokojnosti hodnotený na výbornú. Vel´mi pekne
ďakujem všetkým, ktorí „priložili ruky k dielu“,
pripravili hodnotné prednášky a aktívne sa zapájali do diskusií.
Externí prednášatelia:
Klinika hematológie a transfuziológie,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
Univerzitná nemocnica Bratislava
ƒƒ MUDr. Alexander Varga
Ústav hematológie,
Fakultná nemocnica Nové Zámky
o čtyřech letech dostali kolegové
z Olomouce v čele s Radkem Vrtělem a Radkem Vodičkou opět příležitost zorganizovat tradiční setkání, jak
sami říkají, „nadšenců, kteří zasvětili
minimálně část svého života zkoumání
organické makromolekuly, jež si s námi
stejně dělá, co se jí zlíbí. Někdy umí být
až nepříjemně stabilní a životaschopná, jindy se nám ztrácí před očima.
A když už si domýšlivě myslíme, že ji
máme přečtenou, tak se nám z toho
většinou pravotočivě vykroutí“.
ganizátoři rozhodli pro netradiční krok. Po řadě
let přesunuli konferenci z měst, jako je Brno,
Olomouc a Praha, do hotelového komplexu
Vista ve středisku Dolní Morava nacházejícího
se v malebném prostředí masivu Kralického
Sněžníku.
Setkání proběhlo ve dnech 28. – 29. listopadu
2013. Při výběru místa konání se tentokrát or-
Čestným hostem se stal prof. Brdička, jemuž
byl na začátku konference, u příležitosti jeho
Akce byla pořádána již posedmnácté, tentokráte pod záštitou Společnosti lékařské genetiky
ČLS JEP, Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice v Olomouci. Garanty akce pak byl děkan LF
UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. a ředitel FN
Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
80. narozenin, předán diplom udělení čestného členství v České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně.
Hlavním tématem konference byly nové trendy v DNA diagnostice, zejména zkušenosti
z masivních sekvenačních technik, z hybridizačních mikročipových analýz a bioinformatického zpracování a vyhodnocování dat. Sešlo se
zde přes 230 účastníků, kteří přispěli více než
60 odbornými prezentacemi. Možnost prezentovat své novinky získalo téměř 20 firem.
EVA KRÁLOVÁ
e-mail: [email protected]
ƒƒ MUDr. Janka Hulíková
Centrum hemostázy a trombózy,
HEMO MEDIKA, Košice
ƒƒ MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD.
Hospitale s.r.o., Šahy
ƒƒ MUDr. Miriam Mitníková
Oddelenie laboratórnej medicíny,
podoodelenie hematológie,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
ƒƒ Mgr. Michaela Macichová
Oddelenie laboratórnej medicíny,
podoodelenie hematológie,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
ƒƒ RNDr. Zdenka Šujanová
Klinika hematológie a transfuziológie,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
Univerzitná nemocnica Bratislava
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
35
Mezi nebem a zemí
Movember 2013
C
slovem i ve fotografiích
C
elosvětově se stal listopad měsícem boje proti rakovině prostaty. V rámci tzv. akce Movember
si muži nechávají narůst knírek, čímž
ostatní upozorňují na rizika spojená
s touto nemocí. Ale proč ten knír? Snaží
se tak poukázat na důležitost prevence a časné diagnózy. Současně probíhá
sbírka finančních prostředků, které se
pak využijí právě při boji s touto zákeřnou chorobou.
V loňském roce se uvedené listopadové události zúčastnila i společnost Beckman Coulter,
a to prostřednictvím organizace „Muži proti
rakovině“. Ve spolupráci s několika laboratořemi jsme umožnili 400 zájemcům otestovat si
zdarma tzv. index zdravé prostaty phi. V tomto
článku vás ve zkratce seznámíme s průběhem
„našeho Movemberu“ ve dvou spolupracujících laboratořích. Těm jsme položili následující
otázky:
1. Kolik jste v rámci této akce vyšetřili
pacientů?
2. Předcházela vyšetření nějaká příprava nebo selekce zájemců?
3. Zúčastnili byste se této akce také
příští rok?
Současně nabídneme i pohled kolegy, který se
do celé akce osobně zapojil.
FN Plzeň, oddělení imunodiagnostiky –
MUDr. Radka Fuchsová
1. Kolem 70.
2. Ano, pacienti prošli úvodním pohovorem,
kde jsme se ptali na detaily spojené s případnými obtížemi, léčbou a prodělanými
zákroky. Již při tomto dialogu jsme některé
zájemce vyloučili, protože by u nich nebyl
výsledek vypovídající. V dalším stupni jsme
vyšetřili PSA a teprve při zvýšeném výsledku
následovalo testování phi indexu.
36
estou necestou, polem nepolem jely jsme s Ing. Petrou
Kabeleovou z pražské laboratoře Prevedig na konferenci
do Karlovy Studánky. Čekalo nás
„krásných“ 350 km jízdy. A tak
nebylo divu, že jsme probraly vše
možné i nemožné a narazily přitom
na pro mne velmi zajímavý sport.
Tím je skákání padákem!
V kolika letech jsi s tímto druhem
sportu začala a jak ses k němu vůbec dostala?
3. Přestože bylo za celou akcí hodně práce,
určitě bychom se rádi znovu zapojili. Navíc řada těch, kteří se zúčastnili, se zajímali
o možnost nechat si příští rok ověřit případný trend výsledků.
Ve svých 14 letech jsem začala se základním
výcvikem. Za rok jsem pak absolvovala svůj
první seskok padákem, a to ještě na starém
vojenském OVP-68. Vzhledem k tomu, že
děvčat bylo v tomto sportovním odvětví relativně málo, a protože jsem prošla fyzickými
testy, vybrali mě záhy do střediska vrcholového sportu v Příbrami, kde jsem nakonec
strávila nezapomenutelných 5 let v juniorské
reprezentaci.
Krevní centrum Frýdek Místek –
prim. MUDr. Boris Bubeník
1. 150.
2. Podle hodnoty PSA.
3. Určitě ano, ideální by bylo dostat toto vyšetření do číselníku vyšetření proplacených
pojišťovnou.
K parašutismu mě přivedl taťka, který měl
za sebou – coby vojenský pilot – pár seskoků
padákem, a také trochu náhoda. Dříve jsem
závodně plavala, ale chtěla jsem zkusit něco
nového. Jenže začít ve 14 letech jiný sport
na slušné úrovni není tak jednoduché. Volba
nakonec padla na letecké sporty. Chtěla jsem
létat na větroni, proto jsem se začala rozhlížet
po letišti, na němž bych absolvovala pilotní
výcvik. Při cestě autem vzal naštěstí taťka
mladého stopaře, který byl parašutista. A tím
byl můj osud zpečetěn. Domluvili se, že si
můžu přijít zatrénovat do tělocvičny a zkusit
se připravit na seskoky v rámci základního výcviku. Mezi partou „paragánů“ se mi okamžitě
zalíbilo. Úplně jsem tomuhle sportu propadla.
František Vičar
Tak trochu ze zvědavosti, tak trochu kvůli hecování se s kamarády jsem se rozhodl zúčastnit
se aktivně akce Movember. Znal jsem ji samozřejmě z médií z předchozích let, ale netušil
jsem, co konkrétního se za ní skrývá. Proto
jsem se zaregistroval na www.movember.com,
a stal se tak na měsíc jedním z mnoha „kníračů“. Až na zmíněných stránkách jsem se dozvěděl celou podstatu této celosvětové akce – jsou
opravdu zajímavé, proto doporučuji jejich prohlídku. Už po týdnu jsem se stal terčem mnoha
dotazů a vtipných komentářů, avšak vytrvale
jsem využíval situaci k šíření osvěty a důležitosti preventivního vyšetření. Kupodivu větší
odezvu jsem pociťoval od žen. Ty si uvědomovaly, že musí svoje partnery k vyšetření PSA
dotlačit. Nakonec i mě samotného k tomu přiměla až tato akce. Bylo rovněž zajímavé potkávat
další „knírače“, protože na většině z nich bylo
patrné, že si nechali narůst knírek pouze na
přechodnou dobu.
Díky tomu, že jsem se osobně zapojil, jsem získal pocit, že má akce skutečně význam. Vtipnou formou upozorňuje na „mužské“ choroby
a navíc získává finanční prostředky na výzkum.
Už teď se mi honí hlavou nápady, jak si v listopadu upravím svůj knír a jak se ještě aktivněji
zapojím do Movemberu 2014. Budu rád, když
se ke mně přidá co nejvíce čtenářů našeho
časopisu!
Je potřeba dobrá psychická a fyzická kondice pro provozování tohoto
sportu?
Dobrá kondice je důležitá pro každý sport.
Když jsme neskákali, chodili jsme běhat, posi-
lovat, trénovali jsme akrobacii na trampolíně.
Museli jsme si samozřejmě vést tréninkový
deník, kam jsme si zapisovali, jak pracujeme
na své fyzičce doma. Každý rok jsme pak absolvovali náročné fyzické testy. Kdo neprošel,
mohl být z reprezentace vyřazen.
Podporovali tě rodiče? Nebáli se
o tebe?
TEREZA TIETZE
e-mail: [email protected]
IVANA MIČÍKOVÁ
e-mail: [email protected]
FRANTIŠEK VIČAR
e-mail: [email protected]
Rodiče mě samozřejmě podporovali, ale určitě se o mě báli, i když jsem si to tenkrát vůbec
neuvědomovala. Dnes si nedovedu představit,
že bych svoji dceru pustila v 15 letech na celý
víkend z domu mezi partu dospělých chlapů
a navíc s ní neměla žádné spojení. Tenkrát
ještě nebyly mobily a já jezdila hodně často na
celé víkendy na letiště mimo Prahu. O různých
týdenních soustředěních ani nemluvě. Asi mi
rodiče hodně věřili.
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
37
KŘÍŽOVKA
Česká křížovka
„Tak si, Lojzo, představ,“ vylévá si vzdělaný Pepa srdce u piva v hospodě vzdělanému kamarádovi, „že mi u doktora odebrali půl
litrusi, krve
a z ní diagnostikovali
močové
kameny
hašteřivou
manželku.
jsem simočové
šel
„Tak
Lojzo, představ,“
vylévá si vzdělaný Pepa tenisový
srdce u piva vloket,
hospodě Alzheimera,
vzdělanému kamarádovi,
„že mi iu žlučové
doktora odebrali
půl litru akrve
a z ní diagnostikovali
tenisový Když
loket, Alzheimera,
pušku,
abychmanželku.
je zastřelil,
ikoupit
žlučové kameny
a hašteřivou
Když jsem…(Tajenka).“
si šel koupit pušku, abych je zastřelil, …(Tajenka).“
„Tak si, Lojzo, představ,“ vylévá si vzdělaný Pepa srdce u piva v hospodě vzdělanému kamarádovi, „že mi u doktora odebrali půl litru krve a z ní diagnostikovali tenisový loket, Alzheimera, močové
i žlučové
autor: kameny a hašteřivou manželku. Když jsem si šel koupit pušku, abych je zastřelil, …(Tajenka).“
prudce jedovatý
válcovitá nádoba
Ivan
autor:
Šarkan
Ivan
Šarkan
Sbor požární
ochrany (zkr.)
Sbor požární
ochrany (zkr.)
krůpěj
krůpěj
pravoslavní
knězi
pravoslavní
knězi
podpora
podpora
krytý ochoz
s arkádami
krytý ochoz
s arkádami
výklenek
pro sochu
výklenek
pro sochu
schopnost mluvit
s dvěma
Iva (slovensky)
válcovitá nádoba
kruhovými
dny
modrý (angl.)
s dvěma
Iva (slovensky)
kruhovými dny
modrý (angl.)
turecký důstojník
centimetr (zn.)
centimetrútok
(zn.)
vražedný
strkat
jako (slovensky)
strkat
prodléval
jako
styl (slovensky)
hudby
prodléval
kolorit (kniž.) obyvatel Itálie
identifikační
číslo (zkr.)
identifikační
sídločíslo
v Japonsku
(zkr.)
sídlo v Japonsku
písmeno
obyvatelřecké
Itálie
abecedy
písmeno řecké
abecedy
první
indický film
první
krutí lidéfilm
indický
protoplazma
2
2
francouzský
básnik
francouzský
básnik
kdo orá
kulečníková
kolorit
(kniž.)hůl
kříženec
velblouda
kříženec
velblouda
krutí lidé
skládací přechodné přístřeší
skládací přelovkyně přístřeší
perel
chodné
severské mužské lovkyně perel
jméno
severské
závěrečnémužské
slovo
křesť.jméno
modliteb
závěrečné
slovo
jméno
zpěvačky Lear křesť. modliteb
Seniorjméno
Supply
zpěvačky(zkr.)
Lear
Officer
Senior Supply
Officer (zkr.)
jaderná
protoplazma
mina (zkr.)
jaderná
mina (zkr.)
vražedný útok
styl hudby
darovalo
darovalo
jednotka
objemu
vjednotka
Srbsku
objemu
v Srbsku
1
1
turn over (zkr.)
teplem se
rozpouštělo
teplem se
rozpouštělo
turn over (zkr.)
obec v okrese
Domažlice
obec v okrese
Domažlice
tisíc tisíců
tisíc tisíců
„Tak
Lojzo,
predstav,“
vylieva si vzdelaný
Jožkosisrdce
pri pive v krčme
mi u doktora
odobrali pol litrakamarátovi,
krvi a z nej diagnostikovali
lakeť, odobrali
Alzheimera, močové
„Taksi, si,
Lojzo,
predstav,“
vylieva
vzdelaný
Jožkovzdelanému
srdce kamarátovi,
pri pive „že
v krčme
vzdelanému
„že mi utenisový
doktora
pol
ilitra
žlčové kamenea az hašterivú
manželku. Keď som si išiel kúpit pušku,
aby som
ich zastrelil, …(Tajnička).“
nej diagnostikovali
lakeť,
Alzheimera,
močové
hašterivú
Keď som
išiel kúpit
„Tak si,krvi
Lojzo, predstav,“
vylieva si vzdelaný Jožkotenisový
srdce pri pive
v krčme
vzdelanému kamarátovi,
„že mii žlčové
u doktora kamene
odobrali pol alitra
krvi a z nej manželku.
diagnostikovali tenisový
lakeť, si
Alzheimera,
močové
pušku,
aby asom
ichmanželku.
zastrelil,
…(Tajnička).“
i žlčové
hašterivú
Keď som
si išiel kúpit pušku, aby som ich zastrelil, …(Tajnička).“
autor: kamene
hnedý
pražský
Párkrát se mi také stalo, že se mi neotevřel
hlavní padák. Většinou jsem totiž chodila z letadla až poslední, protože jsem byla nejlehčí
a musela po přistání rychle zabalit, abych stihla další výsadku. No a někdy se šňůry zašmodrchaly a já byla nucená kontejner s padákem
odhodit a otevřít záložní. Ale vždycky vše
dobře dopadlo. Byli jsme na takovéto situace
neustále proškolováni.
Byl to pro tebe adrenalin, nebo tě
pád dolů nechával v klidu?
Adrenalin to určitě byl, hlavně pokud se řešily
nějaké nestandardní situace, nebo se zkoušely
dálkové přelety, okamžité otevření ve 3 000 m,
seskoky v horách na sjezdovku nebo na fotbalové hřiště a podobná zpestření.
Po skončení v reprezentaci a nástupu do
zaměstnání mi skákání chybělo. Proto jsem si
koupila svůj vlastní padák a začala se věnovat
paraglidingu, což je adrenalin velký. Hlavně
když létáš 2 hodiny kilometr nad lyžařským
střediskem v Alpách nebo za silné termiky
v Beskydech a musíš rychle reagovat na vzdušné proudy a dění kolem sebe.
Jaké koníčky či sport provozuješ
nyní?
Jezdíme s dětmi v zimě rádi lyžovat, v létě na
kolo a na výlety. Ráda také chodím po horách
a poslední 2 roky jsem začala zase víc běhat.
Motivací mi bylo pár běžeckých závodů, na
které jsem se s kamarádkami přihlásila. Ráda
také relaxuju na chatě při zahradničení, nebo
u dobré knížky. No a „koníček“, který mě nyní
nejvíc vytěžuje, je vše, co se točí kolem baseballu mých dvou synů.
Slovenská krížovka
Je to finančně náročný koníček?
Pokud se dodržují nastavená pravidla, je ve
srovnání s jízdou autem tenhle sport určitě
bezpečný. Mně se například zrovna při výběru
do reprezentace zastavily při seskoku stopky.
Prováděla jsem povinné cviky za volného pádu a stále jsem si myslela, že mám dost času.
Bohužel až po delší chvíli jsem zjistila, že čas
na stopkách se nemění. Byla jsem už dost nízko, rychle otevřela padák a dopadla hned do
nedalekého pole. Všichni stáli vyděšení na stojánce a měli hrůzu v očích. Dostala jsem pořádně vynadáno, že nemám pud sebezáchovy.
Byla jsem přesvědčená, že jsem na výběru do
„repre“ skončila. Ale asi se jim líbilo, jak jsem
situaci vyřešila, protože pozvánka nakonec
přišla.
omýt
kdo kupuje,
alkaloid obsažený
kupující
prudce
jedovatý
v blínu
kdo kupuje,
alkaloid obsažený
kupující
v blínu
schopnost
kdo orámluvit
velký kurovitý prodloužená
pták s lysým
boční zeď
velký
kurovitý prodloužená
červenavým
hudebníků
ptákkrkem
s lysým sborboční
zeď
červenavým
sbor hudebníků kulečníková hůl
krkem
oxid hlinatý
(vz.)
oxid hlinatý
(vz.)
Nese s sebou tento sport nějaká
rizika? Byla jsi přítomna nějakému
dramatickému okamžiku?
omýt
systém vědeckých principů
systém vědecturecký
kých důstojník
principů
3
3
Pro nás to tehdy finančně náročný sport nebyl, jen časově. Jako reprezentanti jsme měli
vše hrazené. Ale dnes bude tato „zábava“ asi
finančně náročná. Musíš si koupit hlavní i záložní padák a ostatní potřebné vybavení, platit
si jednotlivé seskoky a vše, co je se skákáním
spojené. A navíc věnovat parašutismu o víkendech dost času. Není to jako si vyjet na pár
hodin na kolo.
Remote Area
Nurse (zkr.)
Remote Area
Nurse (zkr.)
sklon (angl.)
4
4
Kansallinen
Kokoomus
Kansallinen
(zkr.)
Kokoomus
(zkr.)
velký korýš
s klepety žijící
velký
korýš
ve vodě
s klepety žijící
ve vodě
závěsy
před jevištěm
závěsy
před jevištěm
ementálské
sýry
ementálské
sýry
užitková
rostlina
užitková
rostlina
savec podobný
slonu
savec podobný
sklonslonu
(angl.)
finská jednotka
objemu
finská jednotka
objemu
asijské kyslé
mléko
asijské kyslé
mléko
eruka, Inami,
lop, ska
eruka, Inami,
lop, ska
Ivan
autor:
Šarkan
Ivan
Šarkan
telocvičné
náradie
telocvičné
náradie
chrám
dopoly
chrám
dopoly
zoologická
Arta, Ilem,
sídlo v Grécku
záhrada (skr.)
kakirit, Taam
zoologická
Arta, Ilem,
sídlo v Grécku
záhrada (skr.)
kakirit, Taam
nie tento
nie tento
turistický
aptien
autobus
turistický
autobus
tamto
Olympia
(dom.)
Olympia
(dom.)
vavrín (bás.)
pulz
autostop
autostop
IVANA MIČÍKOVÁ
e-mail: [email protected]
opalok
milovaná
títo, po rusky
zaujato,
predtíto, pos rusky
sudkom
zaujato, s predsudkom
indická tanečnica
indická
kvalitnétanečnica
palivo
kilopond (zn.)
trma-vrma
cestovný
doklad
kilopond(EČV)
(zn.)
Krupina
nech,
po česky
drmancoval
cestovný doklad
Krupina (EČV)
drmancoval
písmenopulzgréckej
abecedy
písmeno gréckej
abecedy
la, lalá
šermiarska zbraň
la, lalá
potom
šermiarska
písmovkazbraň
potom
druh horniny,
kataklazit (geol.)
druh horniny,
vlastnil(geol.)
kataklazit
isto
písmovka
vlastnil
ostrov
v Indonézii
ostrov
v Indonézii
2
2
čínska droga
zvratné
lantán zámeno
(zn.)
čínska droga
Botswana
(MPZ)
akže
Botswana (MPZ)
akže
vytýčený
smer
vytýčený
smer
nech, po česky
isto
zvratné zámeno
lantán (zn.)
kvalitné palivo
trma-vrma
skutý
opalok
elektrotechnický liatím naplniť
pražský
podnik
elektrotechnický liatím naplniť
podnik
udieraj
5
milovaná
5
3
3
herec
USA (Al…)
herec
USAkrik
(Al…)
krik
predloha
nočný
udierajmotýľ
stredná
dámska móda
stredná
dámska móda
vavrín (bás.)
predloha
druh účesu
aptien
tamto
austrálsky
hnedý
pštros
austrálsky
pštros
nočný motýľ
policajné auto
zelenéPallet
European
policajné
Pool (skr.)auto
European Pallet
Pool (skr.)
4
4
1
1
anóda,
po esperantsky
anóda,
kozľacia koža
po esperantsky
kozľacia koža
druh účesu
skutý
ING. PETRA KABELEOVÁ
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM,
PREVEDIG S.R.O., WASHINGTONOVA 9,
112 49 PRAHA 1
e-mail: [email protected]
rádiotelefón
(skr.)
rádiotelefón
(skr.)
krátkovlnná
ovca
krátkovlnná
ovca
zelené
zápach
(odbor.)
zápach
(odbor.)
Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji, ať se ti
moc daří a ať jsi stále tak akční!
bantamová
hmotnosť
bantamová
hmotnosť
pomoc,
záchrana
pomoc,
(hovor.)
záchrana
(hovor.)
hmla, opar
mrak
vrch v Nigérii
hmla, opar
mrak
vrch v Nigérii
TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA: "NĚCO DĚLAT S TOU SVOU ALERGIÍ NA DOKTORY"
38
39
Kde se můžeme setkat
formou stánku (březen - červen 2014)
4. 4. 2014
Jarní hematologický den regionu Jižní Morava
a kraje Vysočina (Uherské Hradiště)
22. – 24. 5. 2014
Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze 2014
(Martin)
6. – 8. 4. 2014
XXXV. Imunoanalytické dny (Plzeň)
27. – 29. 5. 2014
47. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2014
(Ostrava)
27. – 29. 4. 2014
Harrachohorky – konference laboratorní
hematologie (Harrachov)
1. – 3. 6. 2014
VIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí,
XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů,
7th Symposium on Advances in Molecular Hematology
(Olomouc)
Informační magazín IN VITRO DIAGNOSTIKA 25 - 2014
22
2014 - 03-31

Podobné dokumenty

Využití lyofilizace ve farmacii

Využití lyofilizace ve farmacii • porézní struktura koláče kopíruje krystalickou strukturu

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter Buňky si po permeabilizaci uchovávají své optické vlastnosti, proto je možné gatovat jednotlivé populace leukocytů. Reagencie je velmi šetrná k  fluorochromům včetně ECD, PC5.5, APC, APC-Alexa700, ...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter Beckman Coulter Česká republika s.r.o., Radiová 1, 102 27 Praha 10, www.beckman.cz Časopis připravují Ing. Kateřina Kožaná Ing. Eva Králová Ing. Hana Krátká Mgr. Pavel Kružík Ing. Kateřina Sikorová...

Více

Fenomen_moci_a_socialne_nerovnosti_2014

Fenomen_moci_a_socialne_nerovnosti_2014 môţu jedny a druhí sadnúť za jeden stôl a prieť sa o svoje záujmy a práva, napriek tomu ako ťaţké je stále za takýto stôl sa vôbec pre niektorých dostať. Je však potrebné aby sa na túto vymoţenosť ...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter diagnóz. V neposlední řadě vědecké akademické ústavy se svojí tradicí a vybavením či potenciálem jsou přímo stvořené k řešení těch nejsložitějších otázek. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

Více

Celý rozhovor s Ing. Michalem Zahradníčkem, předsedou dozorčí

Celý rozhovor s Ing. Michalem Zahradníčkem, předsedou dozorčí některé aplikace dostupné? Terapie s využitím lidských buněk není otázkou budoucnosti, ale již se stala skutečností. Například Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., které je dceřinou společností Prim...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter Jádrem přístroje je senzor pracující na principu blokování paprsku světla. Zákazník si může zvolit detektor na základě několika parametrů, jimiž jsou rozsah velikosti částic, jejich maximální konce...

Více