„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději…

Transkript

„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději…
Vítejte,
určitě kaţdý z nás, a to nejen studenti, se těší na dvouměsíční prázdniny, kdy se budeme
moci „válet“ u vody, opalovat se a bezstarostně si uţívat volných dnů. Ne však kaţdý
můţe proţívat takovou idylku. Upřímně si řekněme, ţe i brigáda je někdy dost nudná. Ale
naopak se můţeme těšit na vydělané peníze, které si kaţdý podle svého gusta můţe
utratit.
Přeji Vám tedy všem krásné prázdniny a spoustu pohody do slunečných dní, které doufám
nastanou. Budoucím maturantům přeji pevné nervy v příštím roce. To, ţe je situace
momentálně nejistá, určitě nikoho nemůţe rozhodit a pevně věřím, ţe ji zvládnou všichni.
Nakonec bych ráda připomněla, ţe školní časopis bude vycházet i příští rok. Určitě
neváhejte, přihlaste se a přispívejte svými náměty a články do Benešových listů.
S pozdravem
Jitka Čepeláková 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvodní stránka ................................................................................ str. 1
Akce školy ........................................................................................ str. 2
Cestou necestou ............................................................................. str. 3
Povídka .............................................................................................. str. 5
Horoskop .......................................................................................... str. 7
Music news ....................................................................................... str. 9
Osmisměrka ................................................................................... str. 10
Ďábelsky těţké sudoku ............................................................... str. 11
1
Dračí lodě - Fotografie:
ZPĚT NA OBSAH
2
Krátké výlety do okolí
Jistě kaţdý se vypraví na nějaký výlet. Někdo k moři a jiní do Čech. Doufám, ţe
poznáte spoustu zajímavých míst, která budou nejen poučná, ale i zábavná. Pokud se Vám
bude zdát, ţe jste proţili něco hezkého, a chtěli byste se o záţitek podělit, určitě
neváhejte a ozvěte se redakci na e-mail: [email protected]. Určitě budeme
nadšení, ţe i Vy se stanete naší součástí. 
Před prázdninami jsem se rozhodla napsat pár tipů na výlety do okolí. Snad se
Vám budou líbit a uděláte si pár sice krátkých, ale krásných výletů.
Peruc
Peruc je od Slaného vzdálená cca 19 km. Jak jistě víte, tak na Peruci
u velkého dubu se setkal kníţe Oldřich s Boţenou, která prala prádlo.
V samotné vesnici je potom muzeum české vesnice, kde jsou vystaveny
předměty ještě našich babiček. Zajímavé jsou také staré školní lavice
s knihami a tabulkami, prací náčiní, zemědělské stroje a další.
Tento výlet je naprosto úţasný, protoţe Peruc není daleko, příroda Vás
obklopuje ze všech stran a kdyţ chcete zaţít něco zajímavého, tak určitě jeďte vlakem.
Alespoň zaţijete něco netradičního.
Mayrau
Mayrau naleznete ve Vinařicích u Kladna. Dříve se zde těţilo uhlí,
ale dnes je to hornický skanzen. Návštěvník můţe uvnitř vidět
techniku a je mu přiblíţena i činnost horníků. Uvnitř skanzenu je
také strašidelné podzemí pro děti (mladší sourozence), které je
plné strašidel. Macau je opravdu velký a zábava číhá na kaţdém
kroku. Není to jako v muzeu, kde se díváte a máte být potichu, ale věci se tu hýbají.
Vinařice jsou od Slaného daleko cca 9 km. To jistě není daleko a pokud bude hezky, stačí
nasednout na kolo a jste tam. Stačí jen, kdyţ si nezapomenete přilbu, pití a hurá na
výlet.
3
Veltrusy
Veltrusy jsou sice ze všech míst, které jsem uvedla, nejdál,
ale určitě stojí za to. Vţdy mě fascinovali pávi, kteří se majestátně
procházejí po zahradách a před zámkem. Zámek má svou historii,
která začíná v roce 1744 a několik zajímavostí, které se jistě
dozvíte na místě. Určitě je zde krásná procházka po zahradách
a zpříjemnění prázdninového volna výletem.
Veltrusy jsou cca 22 km daleko od Slaného. Pokud byste jeli vlakem, konečná by
byla v Nelahozevsi, odkud jsou Veltrusy 4,5 km daleko. Pěšky by se to tedy dalo
zvládnout a kola by se také dala vzít.
Jíťa 
ZPĚT NA OBSAH
4
Letní dobrodruţství
Je zase léto a s létem přicházejí dva měsíce prázdnin a s nimi i moje brigáda na vesnici
poblíţ Rakovníku u strýčka Filipa. Kdo by si nechtěl něco přivydělat v tak příjemném
prostředí jako je venkov? Já tedy určitě ano. Nelákají mne jen vydělané peníze na
čistém vzduchu, ale hlavně tu mám spoustu přátel a mého nejmilejšího strýčka Filipa.
Uţ první týden v červenci jsem u něj a tety Evy nastěhovaná. Strýček nezklame a uţ
druhý den mi v jeho obchodě s potravinami s obrovským nápisem „ČERSTVÉ
POTRAVINY“ dává instrukce: „Budeš především ve skladu a ohlídáš si doplňování pečiva,
ovoce, zeleniny a chladícího boxu. To ostatní se dozvíš při práci.“ „Tak to nebude ţádný
problém.“ Říkám si vesele. „Výborně, hned zítra v 8:00 otvíráme, tak ať jsi připravená!“
naporoučí mi strýček! Jsem zvyklá ještě ze školy, a tudíţ mi vstávání nedělá nejmenší
problémy. V strýčkově obchůdku to jde jako po másle, aţ na osudný pátek! Panečku, jak
se jen mohou všichni ti lidé do tak malého prostůrku vejít? Je tu hrozný frmol. Sotva
stíhám doplňovat potraviny. Přijde mi, ţe musí mít strýček v pátek zaručeně nejvyšší
trţby. Nejspíš všichni nakupují na víkend, protoţe o soboty a neděle máme zavřeno
a jelikoţ široko daleko ţádný jiný obchod s potravinami není, lidé nemají na výběr. Ale
ještě tento pátek mě strýček u večeře svou otázkou dost zaskočí: „Nevšimla sis dnes
nějakého podezřelého chlápka u chladícího boxu?“ „Ne, proč?,“ ptám se dost vylekaně,
„děje se něco?“ „Já jen ţe mě Patrik upozorňoval na nějakého týpka v kabátu, který mi
chodí jen v pátek, kdyţ je nejvíc lidí a podivně se motá kolem chladícího boxu. Nejdřív
jsem si toho ani nevšiml, ale pravda je, ţe uţ několik týdnů jsou ty páteční trţby niţší,
neţ by měly být!“ a poloţí si unaveně hlavu do dlaní.
Ať je to, kdo chce, zařekla jsem se, ţe tomu zlodějíčkovi přijdu na kloub. Je mi
strýčka tak líto. Vím, ţe jeho obchůdek je část jeho já a někdo ho takhle uţírá! Nejde
jen o kradení zboţí ale i o princip. Věřím tomu, ţe v naší malé vísce se nic neutají, a proto
hned při první příleţitosti zajdu za svou kamarádkou Petrou. Co já pamatuji, věděla
vţdycky o kaţdém šustnutí. A mám pravdu. Nejen, ţe mi zopakovala podrobně to, co
strýček, ale měla dokonce i bezva typ, kdo to asi je a kdy si na něj počíhat. Nejspíš jí to
přijde jako bezva dobrodruţná akce, a tak se sama od sebe nabídne, ţe za mne v pátek
jednou obslouţí. Okamţitě a bezmyšlenkovitě jsem jí na její plán kývla a za informace
poděkovala.
5
Necelý týden uběhl jako voda. Strýčkovi bylo sice divné, ţe zrovna v pátek mám něco
tak neodkladně důleţitého, ţe sluţbu za mne musí vzít Petra, ale tentokrát jsem se
dokázala přesvědčivě vymluvit. Zamířím tedy do nedalekého parku na konci vesnice
a posadím se na lavičku. Sedím a čekám. Čekám půl hodiny, hodinu, aţ jsou z toho dvě.
Stále se nic neděje. Jsem akorát neskutečně naštvaná na Petru, ţe si ze mne udělala
dobrý den. Ale co mě mrzí nejvíc? Ţe strýčkovi nepomohu. Asi jsem si od toho slibovala
moc, akorát promarněné 2 hodiny! Sbírám se pomalu k odchodu, kdyţ vtom…! Proboha,
vţdyť to je určitě on! Pomyslela jsem si. Rychle jsem skočila za keř. Blíţil se dlouhými
kroky, kaţdou chvíli se zastavil a bojácně se rozhlíţel. Tak přeci jen Petra nelhala. Je
stále blíţ a blíţ. Pocítím, jak mě polije ledový pot a na rukou se mi najeţí chlupy. Je to
určitě on a byl v našem obchodě. Pod kabátem cosi schovává. Uţ čtvrt roku kaţdý pátek,
kdyţ byl největší zmatek se ztrácely sýry, jogurty a mraţené ryby. Sebrala jsem
všechnu odvahu a postavila jsem se. Opustila jsem svoji skrýš a nevěřila vlastním očím.
Kdyţ jsem tomu člověku zblízka pohlédla do tváře, poznala jsem ho. Sice ho znám jen od
vidění, ale znám ho. Je z téhle vesnice. On mě poznal téţ, ale ani ho nenapadlo utíkat
a ještě se tvářil ukřivděně. Zřejmě si myslel, ţe takový zlodějíček jako on nemůţe
našemu obchodu uškodit. Co jsem měla dělat? Dělala jsem jakoby nic a šla jsem to
okamţitě ohlásit na policii.
Rozum se mi zastavuje nad tím, jací dokáţou být lidi drzí. Ovšem hlavní pro mne je, ţe
strýček po dopadení dotyčného zloděje je zase šťastný a usmívá se.
Helísek :)
ZPĚT NA OBSAH
6
Téma: Jak jsou na tom s přetvářkou??
Skopec /21.3. – 20.4./
Patří k mistrům přetvářky. Dokáţe se tvářit jako nevinnost sama a přitom být plný
černých myšlenek. Usmívá se na protivníka, aby ho vzápětí tvrdě napadl ze zálohy.
Přísahá a současně ví, ţe své sliby nikdy nedodrţí. Je velmi dobrý herec.
Býk /21.4. – 21.5./
Rád je někým, kým ve skutečnosti není. Jeho pozérství je však snadno odhalitelné,
stejně jako přetvářka. Jeho bujná fantazie jej nutí, aby se transformoval do pozice,
která je co nejefektnější. Nebezpečné bývají ţeny, které někdy dovedou umění
přetvářky aţ k dokonalosti.
Blíţenci /22.5. – 21.6./
Přetvařovat se neumějí a ani nechtějí. Vyznávají pravdomluvnost a opravdovost. Řídí se
zásadami poctivosti a slušnosti. Nesnášejí ty, kteří se přetvařovat umějí. Neváţí si jich
a neváhají je v případě potřeby usvědčit nebo zesměšnit.
Lev /23.7. – 23.8./
Lev patří k těm, kteří se umějí výborně přetvařovat, ale nikdy to nedělají, s jedinou
výjimkou – kdyţ jde o jeho důstojnost a váţnost. Jinak přetvářku nemá rád ani u jiných
a poměrně snadno ji pozná. Nebojí se na ni poukázat a dotyčného odsoudit.
Panna /24.8. – 23.9./
Neumí se přetvařovat a nesnáší ani přetvářku nebo faleš u jiných. Vţdy se dá poznat, co
si právě myslí, protoţe své pocity nijak neskrývá. Patří k největším nepřátelům těch, co
se přetvařují a dostává se s nimi často do konfliktů, které však pro ni nemusí skončit
vítězstvím.
Váhy /24.9. – 23.10./
Dokáţí velmi dobře vycítit kaţdou faleš nebo přetvářku. Pokud jde ale o příliš silného
protivníka nebo by z přetvářky druhého mohly mít samy úspěch, tváří se, jako kdyby vše
bylo v nejlepším pořádku. V případě, ţe jim je nepříjemná, neváhají ani chvíli vytáhnout
do tvrdého boje.
7
Štír /24.10. – 22.11./
Patří k mistrům přetvářky, protoţe ji ve svém neklidném ţivotě mockrát potřebuje.
Dokáţe oklamat většinu lidí, zvláště tehdy, kdyţ mu hrozí nějaká nepříjemnost nebo
můţe něco získat. Mnohdy přetvářkou skrývá svůj strach. U druhých faleš vycítit
nedokáţe.
Střelec /23.11. – 21.12./
Přetvařuje se rád a často, ale většinou za tím nestojí špatný úmysl. Má obrovskou
představivost, a proto se vţívá do různých rolí a osob – někdy tak dokonale, ţe tomu sám
věří. Vůči přetvářce u ostatních je prakticky bezbranný.
Kozoroh /22.12. – 20.1./
Nesnáší přetvářku u druhých a otevřeně proti ní vystupuje, sám ji však pouţívá poměrně
často a většinou s úspěchem. Dokáţe se tvářit naprosto bezelstně a přísahat, aniţ by měl
sebemenší výčitky svědomí z toho, ţe uţ v té chvíli ví, ţe jde vlastně o faleš.
Vodnář /21.1. – 18.2./
Je velkým odpůrcem falše a přetvářky. Pokud zjistí, ţe ho někdo podvedl, nikdy více mu
nevěří a neváţí si jej, současně mu ale neublíţí. Pokud se směje, má zcela jistě radost.
Pláče-li, skutečně je smutný. Těţko ovládá své pocity, coţ je jedna z jeho slabostí.
Ryby /19.2. – 20.3./
Samy se nepřetvařují, protoţe jejich devízou je pravdomluvnost, ale nevadí jim, kdyţ se
přetvařuje někdo jiný. Tehdy obvykle mlčí, ač přetvářku a faleš vycítí, obvykle proto, ţe
si nechtějí dělat nepříjemnosti. S lidmi, kteří se přetvařují, nechtějí mít nic společného.
Znamení měsíce:
Rak /22.6. – 22.7./
Rak přetvářku vlastně ani nezná. Snadno uvěří tomu, kdo má herecký talent a dokáţe na
Raka zapůsobit, potom je schopen uvěřit i nesmyslu. Sám se ale přetvařovat nedokáţe.
Velmi často se stává obětí přetvářky v lásce, a kdyţ to zjistí, těţce to nese.
ZPĚT NA OBSAH
8
Ahojky hudební maniaci!
Jak jistě všichni dobře víte, tak dlouho očekávané dva měsíce letních prázdnin se
uţ nezadrţitelným krokem blíţí a ti z Vás, kteří právě přejíţdí očima tyto řádky, čtou
můj poslední článek. Tímto článkem se chci s Vámi zároveň rozloučit, protoţe příští
školní rok mě čeká maturita, takţe uţ asi nebudu mít čas do školního časopisu přispívat.
:(
Pro svůj poslední článek jsem vybrala americkou zpěvačku R´n´B, která pochází
z Barbadosu a po celém světě se proslavila hity, jako je Pon De Replay, S.O.S,
Unfaithful, Break It Off nebo Umbrella a není jí nikdo jiný neţ:
Rihanna
Čokoládová kráska Rihanna v současné době připravuje svoje jiţ čtvrté studiové
album a podle informací serveru Aceshowbiz.com jiţ dokončila tři skladby. Rihanna se
nechala inspirovat svojí těţkou ţivotní krizí, kterou v poslední době proţila (její expřítel
Chris Brown ji v předvečer předávání prestiţních cen Grammy brutálně napadl a několik
měsíců na to zveřejnil na internetu její nahé fotografie), takţe texty jejích nových písní
tím budou do značné míry ovlivněny. Fanoušci se tak mohou těšit jak na skladby
v rychlejším tempu, tak i na balady.
Rihanna chce na připravovaném albu spolupracovat s Ryanem Tedderem (frontman
rockové formace One Republic) a Maxem Martinem, kteří patří mezi přední skladatele
a hudební producenty.
Vydavatelství Def Jam Records uţ nyní rozšiřuje informace, ţe Rihannino
připravované album bude hitem na hudebním poli. Deska sice ještě nedostala svůj název,
ale studio ji označuje za „kolosální album“. Album by se mělo objevit na mezinárodním
hudebním trhu na konci letošního roku.
V nejbliţší době má Rihanna natočit
videoklip s rapperem Kanyem Westem k singlu
„Paranoid“, ve kterém bude hrát paranoidní
dívku.
A na závěr Vám všem přeji krásné
prázdniny, hodně sluníčka, vody, nových přátel
a hlavně spoustu skvělé muziky.
Vaše Juanita :))
ZPĚT NA OBSAH
9
I
N
D
I
E
Z
Á
Ř
E
Z
T
CH
Y
C
U
S
L
T
L
O
K
V
N
B
E
T
N
A
O CH
E
A
A
Ě
J
R
O
L
T
L
T
Ř
S
T
A
A
A
P
S
O
I
E
T
V
S
T
A
T
I
K
CH
N
I
B
N
É
A
K
P
E
N
T
I
T
A
L
R
Í
E
U
O
G
E
L
C
C
R
S
R
R
R
Ř
A
A
K
L
B
B
R
A
D
A
O
I
Š
I
Ě
A
R
A
L
D
U
I
T
M
M
L
P
L
P
N
N
Ž
B
Ě
L
O
Š
I
A
P
L
A
C
O
O
I
I
Y
M
D
L
Z
D
R
O
J
R
C
E
E
T
D
N
L
A
O
C
E
T
L
E
T
A
D
L
O
O
A
I
Ě
H
G
R
R
Í
M
I
R
P
O
L
Y
P
D
CH
B
L
K
A
N
Í
T
Y
R
K
I
U
I
A
T
C
Ú
A
T
A
R
A
X
I
E
G
A
L
A
P
Á
G
Y
Pane Bendo, žádám
vás o ruku vaší dcery.
„A s manželku jste už
mluvil?“ „Jo, ale přece
jen bych raději…
Agar, Akreditace, Alhambra, Alpa, Architekti, Ataraxie, Baku, Běloši, Bonsaje, Brada,
Buldozer, Dcera, Dolar, Dynastie, Emír, Entita, Etna, Galapágy, Gilotina, Holoubek,
Chinin, Indie, Ital, Kecal, Klam, Kolchoz, Krytí, Letadlo, Lipany, Lyţař, Niněra, Ocet,
Opce, Pistole, Polyp, Potopa, Silo, Statik, Stav, Stratég, Trampolína, Trinidad,
Tripartita, Úběl, Úcta, Utopie, Vaření, Zářez, Zdroj, Zlato, Zubaři
ZPĚT NA OBSAH
10
1
7
4
6
2
4
8
9
2
3
9
6
1
8
2
5
9
1
1
6
3
6
2
5
9
5
3
7
Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová.
ZPĚT NA OBSAH
11

Podobné dokumenty

Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad

Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad záţitek. Houska je jeden z nejstarších hradů u nás a má zvláštní opevnění jakoby směrem dovnitř. Zajímavé je, ţe v hradní kapli jsou mohutné postavy Offera a archanděla Michaela s drakem (má označo...

Více