Untitled

Transkript

Untitled
Vítejte.
Začátkem února jsme tu měli prázdniny. Někteří si je uţívali na horách nebo
v jiném prostředí. Věřím, ţe nejen já, jsem si lámala hlavu s tím, co budu celý den dělat.
Některé výlety, jako např. na hrady a zámky, nejsou v tomto měsíci moţné, a proto jsem
pro Vás v tento volný čas připravila článek o výstavě Bodies, který najdete v rubrice
Cestou necestou.
V tomto čísle jsme pro Vás připravili rozhovor se Zdeňkem Puchmeltrem, kterého
znáte z druhé školní akademie, a dále nechybí ani stálé rubriky. Jistě si všimnete nové
grafiky časopisu a dalších zajímavých věcí. Přestoţe má časopis nový vzhled, stále
můţete přispívat svými náměty, např. básničky, povídky aj., a vše posílejte na e-mail:
[email protected]. Rádi uvítáme všechny Vaše práce a komentáře.
Za redakci Jitka Čepeláková
ÚVODEM ............................................................................................ 2
AKCE ŠKOLY........................................................................................ 3
ROZHOVOR ......................................................................................... 5
CESTOU NECESTOU .............................................................................. 7
POVÍDKA ........................................................................................... 9
HOROSKOP ........................................................................................ 11
VAŠE PRÁCE....................................................................................... 13
OSMISMĚRKA ..................................................................................... 14
SUDOKU ........................................................................................... 15
2
Beseda o rocku
Je středa 28. ledna, něco po jedenácté hodině, a já vcházím do auly slánského gymnázia,
kde se má konat beseda o rockové hudbě. „Vezměte si všichni návleky na boty.“ Tak
přesně tato věta několikrát zazní, neţ si všichni poslušně nasadí návleky a vchází se do
auly. Sedám si do předposlední řady hned na kraj a vytahuji svůj notýsek na poznámky,
abych si mohla během besedy zapisovat své postřehy, které následně pouţiji pro tento
článek.  Všichni uţ se konečně usadili, a tak vidím dobře na pódium, kde mě ihned
zaujme plakát „mé velké lásky“ Kurta Donalda Cobaina. ♥ Následně vstupují dvě známé
tváře… tyto dva chlapíky uţ jsme měli moţnost vidět na jiné besedě. 
Besedu započali mluvením o rock & rollu. Ti, co to ještě nevěděli, se dozvěděli, ţe výraz
rock & roll dříve znamenal mezi černochy „sex“. Dále jsme se přesunuli do Liverpoolu
v 60. letech, a to konkrétně ke skupině The Beatles. Slyšet jsme od nich mohli píseň
Lady Madonna. I přesto, jak skvělá skupina to byla, nejlepším songem 60. let byla zvolena
píseň Satisfaction od
The Rolling Stones.
Co
ti
to
připomínalo,
Kláro??
Přes Hard Rock a Art
Rock jsme se dostali
Jako,
kdyţ
jdu
„voţralá“
domů.
aţ ke stylu New Wave,
jehoţ představiteli
jsou například skupina
The Police, od které
jsme slyšeli asi jejich nejznámější věc, a to Every Breath You Take. Do tohoto stylu
spadají ještě třeba Depeche Mode, kteří uţ však také zasahují do elektronického rocku.
No a pak konečně přišla řeč na mou nejoblíbenější kapelu, kterou je Nirvana. ♥ Ta měla
velký vliv na další vývoj rockové hudby v 90. letech. A jako poslední byla zmíněna kapela
Limp Bizkit, která kombinuje rockovou hudbu spolu s mluveným slovem.
Uţ nevím, kdo… ale někdo poloţil na konci velmi dobrou otázku. „Proč se nemluvilo o Guns
N´ Roses??“ To mě také docela mrzí, protoţe si myslím, ţe tato kapela rozhodně za
zmínění stojí, ale tak snad příště na jiné besedě. ;)
Any =o)
3
4
se Zdeňkem Puchmeltrem z 1.B
Ahojky Zdeňku.
Jsme moc rádi, ţe jsi přijal nabídku, abychom s tebou udělali rozhovor. Pro ty, kterým
tvé jméno nic neříká, si jistě brzy vzpomenou, kdyţ se zmíním
o „bubeníkovi z akademie“. A nejen to. S Kubou jsi hrál i na zvláštní africké bubny. Vaše
a také tvá samotná hra byla velice působivá a zábavná. Má první otázka tedy zní:
1. Jak dlouho se věnuješ hraní na bubny?
Na bicí nástroje jsem začal, kdyţ mi bylo tak 6 let, jelikoţ můj táta je také
bubeník. Tento nástroj mě uchvátil hlavně svou rozličností a kreativitou.
Oficiálně jsem začal hrát aţ od osmi let, kdy sem nastoupil do slánské ZUŠ, kde
mě začal učit pan učitel Milan Mach, který se ujal mého vedení v hraní na nástroj.
Ostatně mě vede dodnes, protoţe dokončuji posledním rokem docházku ZUŠ. Bez
něj bych dnes nemohl hudebně vůbec existovat... Ale je to hlavně v podpoře
mých rodičů a hlavně mého táty, který mě v hudbě velice (pozitivně) ovlivňuje a
podporuje.
2. Kdo tě přivedl k tak zvláštním „bubnům“ djembé?
No to jsem se byl podívat na jeden seminář na Hudebním veletrhu,
který byl věnován perkusním nástrojům a tak jsem se začal asi rok o tyto
etnické nástroje zajímat. Ale moje láska je ale přece jenom bicí
souprava.
3. Na akademii jsi předvedl, že máš opravdu talent. Máš za sebou nějaké
úspěchy?
Ano pár jich za sebou mám, - jsem spoluzakladatelem skupiny
Darwien a v roce 2006 jsem získal 2.místo v celostátní soutěţi bicích
nástrojů pro ZUŠ. Fakt příjemné chvíle…
4. Chtěl by ses stát hvězdou nějaké skupiny? Které?
Darwien.
5
5. Co dalšího tě zajímá kromě oblasti hudby?
Muzika.
6. Čím bys chtěl v budoucnu být?
Bubeníkem.
Děkujeme ti za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen v hudebním světě. Těšíme se,
ţe nám znovu brzy předvedeš svou hru.
Za redakci Jitka Čepeláková
(Zdeněk Puchmeltr)
6
Únor není moc lukrativní měsíc pro návštěvu zámků, hradů, zahrad a není také moc velké
teplo na jeţdění na kole, popřípadě hraní míčových her. Samozřejmě pokud bychom se
vydali někam k rovníku, tak zde by se dala dělat spousta jiných věcí. Ale my ţijeme
v mírném pásmu a to znamená, ţe teď je výborný čas na lyţování. Nebudeme se však
bavit o horách, ale o zcela jiném a zajímavém tématu:
Bodies
Bodies (v překladu Těla) je výstava lidských těl, která se konala od 5. května
v praţské Lucerně. Jakmile jsem zjistila, ţe něco takového v naší republice je, ihned
jsem se vydala navštívit tuto expozici.
Před otevřením i při probíhání výstavy probíhaly dlouhé diskuze o tom, zda vůbec
by se něco takového mělo ukázat. Panovaly zde názory, ţe je to nemorální a neetické a
něco takového by se nemělo ukazovat. Ještě před návštěvou jsem dokonce i zaslechla, ţe
celá výstava divně páchne. Bylo to hlavně z důvodu, ţe těla jsou postavena do určité
polohy, aby vypadaly v činnosti a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o pravou kůţi, tak proto
si někteří mysleli, ţe vše divně voní. Z mého pohledu ale bylo vše v pořádku a já jsem
nepocítila ţádný nepříjemný zápach a ani mě to nijak nepohoršovalo. Naopak si myslím, ţe
z hlediska biologie to bylo velmi poučné a zajímavé.
Kdyţ jsem na výstavu přišla, bylo tam několik vitrín, ve kterých jsme mohli vidět
nejmenší kůstky v našem těle. Ty jsou v uších – kladívko, kovadlinka a třmínek. Působilo to
zvláštně, ale ne odporně. Těla byla naaranţována do pozic, které jsou obvyklé a
charakteristické pro náš kaţdodenní ţivot. Pokud bych měla uvést několik příkladů, tak
to bude zejména běh, drţení míče při basketbalu, házení, kopnutí, jásání, zdravení se,
psaní a mnoho a mnoho dalšího. K tělům jste se mohli jakkoliv přiblíţit a detailně
prohlédnout. Zajímavé také bylo porovnání plic nekuřáka a kuřáka. Pohled to byl opravdu
odstrašující a pro ty, kteří kouří, zde byla skleněná bedna, do které jste mohli odhodit
cigarety. Budete se asi divit, ale bylo jich tam opravdu hodně, takţe si zřejmě dokáţete
představit, jak odstrašující pohled to byl.
7
Shlédnout jste také mohli, jak přesně vypadá mozek v lebce. Co mi však přišlo
nejdivnější, byly cévy v celém lidském těle. Tento pohled ve mně vzbudil zvláštní pocit.
Při představě, ţe přesně takto vypadám zevnitř, bylo divné. V horním patře dále byla
rozloţená kůţe z celého těla a vývoj malého embrya aţ po menší dítě.
Všude byly tabule, kde jsme se dozvěděli různá čísla například jak přesně velká
je kůţe lidského těla a různá nej. V celé expozici bylo několik zdravotníků. Ti nám
nabízeli, abychom se dotkli kostí a při tom vysvětlovali proč je tato nebo jiná kost, tak
důleţitá. Pokud jsme se chtěli na něco zeptat, byli velmi ochotní.
Expozice byla zajímavá a pokud jste ji nestihli, je to opravdu škoda. Doufejme, ţe
znovu budeme moci shlédnout takto zajímavou expozici.
Jíťa
(zdroj fotky: http://dansko.wordpress.com)
8
Tajná láska
Velmi často chodil okolo jejího domu a snil. Bohu ţel jen jednou si s ní směl promluvit,
jen jednou. Nesměl nikomu říct, nesměl se nikde proříci, ţe ji miluje. Byla by to smrt jak
pro něj tak pro ni, hlavně pro ni. Byl opřený o mohutný sloup porostlý břečťanem. Skoro
ho ani nebylo vidět. Jeho zelená uniforma se v břečťanu ztrácela. Domovní dveře se
otevřely a z nich vyšla ona. Byla nádherná, okouzlující. Pomalu sešla dva schůdky,
narovnala se, sluneční paprsek odkryl její tajemnou krásu. Stala před ním, díval se na ni,
jak tam stojí. Měla nádhernou tvář, její načerveno nabarvené rty se pomalu rozevřely.
Rozhlíţela se, jestli ho neuvidí, alespoň na malinkou chvilku. Nechtěl vyjít ze svého
úkrytu, ještě na malinkou chvilku ji chtěl pozorovat, její vlasy pevně a hladce stočené do
drdolu, na nich nakřivo nasazený červeno - bílý klobouček. Stejnou barvu měl i kostýmek
obepínající její štíhlé tělo. Stála tam nervózně, pořád si přendávala malou kabelku
z jedné ruky, do druhé. Nechtěl ji uţ dál trápit. Narovnal se a přendal si dlouhou pušku z
jednoho ramene na druhé. Narovnal se, ţe bude pochodovat ulicí jako by nic, bohuţel mu
to nešlo, na to ji moc miloval. Otočil se na ni, dívala se na něj, měla oči plné slz, které
patřily jen jemu. Zvedla pravou ruku a třemi prsty se dotkla rudých rtů, které se nyní
velice chvěly od pláče. Zvedla zrak na něj. Dívala se upřeně do jeho očí, pomyslný a
nenápadný polibek byl jen a jen pro něj. Byli si tak blízko, a přece byli od sebe tak
daleko. Tato scéna trvala jen chvilku, ale stačila probudit onen cit, který k sobě tito
mladí lidé cítí. Se slzami v očích se otočila a odcházela ulicí směrem od něj. Sedl si na
zídku, která byla vedle něj. Měl malinko roztaţené nohy, o které si opřel ruce a na ně
sloţil hlavu, na které měl ještě pořád nasazenou helmu. "Jak ses mohl zamilovat?? Ty! Jsi
přece voják, slouţíš Říši! Slouţíš vládci, tak jak jsi se mohl zamilovat do ţidovské dívky?!"
Věděl jako jediný její malé tajemství. Důvěřovala mu. A tak se mu svěřila s tím, ţe si
nechala udělat doklady načerno, aby nikdo nezjistil, ţe je ţidovka. Takţe to věděla jen
ona a on.
Byl zrovna na obchůzce, kdyţ si jí všiml. Místo toho aby šla jako obvykle rovnou domů,
zahnula za roh jejího domu, nikdo tamtudy nechodil, bylo to jedno z mála míst, které
bylo netknuté lidskou nohou. Přidal do kroku, aby ji dohonil.
9
Zahnul za roh a viděl ji tam, jak tam stojí a čeká jenom na něj. Odhodil pušku a sundal si
v chůzi helmu, která odkryla špinavě - blond jeţečka. Přitáhl si jí k sobě a políbil. Odtáhl
se. "Ne, nesmíme, někdo by nás mohl vidět a moc dobře víš, jak by to s námi skončilo. Je
mi jedno co bude se mnou, ale nikdy bych nepřeţil, ţe by se něco mohlo stát tobě."
Sehnul se pro helmu a pušku, kterou si přehodil pře rameno a otočil se, ţe odejde.
Poloţila mu ruku na rameno a zezadu se k němu přivinula. Jemnými slovy mu pošeptala do
ucha, ať se staví nenápadně večer. Pousmál se a beze slova odešel.
Třikrát jemně zaklepal, tak jak si to domluvili. Otevřela mu. Rozhlédl se, jestli někoho
neuvidí a vešel. "Víš o tom, ţe si kopem hrob?" Podíval se na ní a čekal, jak odpoví. Místo
odpovědi se dočkal polibku. Sedli si na postel. Tentokrát neměla sepnuté vlasy, nýbrţ je
měla volně dané. Husté vlasy jako uhel, plné malých vln se jí motaly do obličeje. Stalo se
to, po čem touţili uţ od první chvíle co se viděli. Byla to vášnivá chvíle plná lásky.
Leţeli vedle sebe. Hladil ji po dlouhých vlasech. Leţela mu na hrudi a byla šťastná. Náhle
je ale ze snů probralo přijíţdějící auto a skřípání brzd. V tu ránu byli oba na nohou,
věděli kdo to je, věděli, proč tu jsou. Peter si stihl vzít akorát boty, kalhoty a košili,
kterou nestačil ani zapnout. Byla ještě tma, Peter se podíval z okna, musel ale odklopit
deku, která ztemňovala byt. Dole viděl zastavující černé auto.
"Reichssicherheitshauptamt der - SS." Vyšlo z jeho úst nádhernou němčinou. Marie se
na něho s pláčem podívala. Peter se rozeběhl, vzal ji za ruku došli aţ k oknu, které vedlo
na dvorek. Otevřel okno a pomohl Marii ven. Oba seskočili do bláta, bylo pod mrakem a
schylovalo se k bouři. Drţeli se za ruce a běţeli směrem k lesům a SS za nimi. "Stehen!"
Volali za nimi. Utíkali, co jim nohy stačily. "Kdyţ doběhneme dost daleko do lesa,
najdeme partyzány a ti nám pomohou. Musíš vydrţet!" Začalo pršet. Terén byl kluzký
zejména pro Marii, která běţela bosa. Slyšeli za sebou střelbu. Kulky jim létaly kolem
hlav. Ani jedna nenašla naštěstí určený cíl. Byla tma a neviděli na cestu, bořili se do
bahna. Vojáci SS se stále více přibliţovali. "Teď doprava! A pořád rovně. Dělej musíš tam
doběhnout já je tu zatím zdrţím. Nesmí se ti nic stát. Utíkej!" Zavolal a naposledy jí
políbil. Marie utíkala, uţ nemohla, běţeli aţ příliš dlouho. Skoro za kaţdým krokem
upadla. Byla promočená, neviděla na cestu. "Ani hnout a ruce vzhůru!" Marie se prudce
zastavila. "Kdo jsi?" Zeptal se ji jeden z muţů. "Já,Já potřebuji pomoc, nejste němci?!"
Muţi se na sebe pobaveně podívali. "Ne nejsme! Ale co ty tady děláš?" Marie se sesula k
zemi. "Já utíkám a Peter taky, my jsme se do sebe zamilovali, ale já jsem ţidovka a on
německý voják. Chtějí nás zabít, prosím vás pomozte mi. On je tam." Marie ukázala
směrem, kterým sem přišla." Tak fajn ty, ty a ty vezměte samopal a za mnou!" Nakázal
velitel a běţeli směrem za Petrem. Byla slyšet střelba, která se rozléhala po celém lese.
Pomalu začínalo svítat. Vojáci připravili Marii nocleh a uloţily jí ke spánku. Nemohla
usnout, neměla o něm ţádné zprávy. Šla se tedy projít na čerstvý vzduch a viděla je v
dálce přicházet. Rozběhla se za ním, padli si do náruče. "Uţ je to za námi. Uţ budeme
jenom spolu!" Marie se na něj podívala, připadala si s ním tak v bezpečí. Objal ji, skoro se
mu v náručí ztratila. " Nikdo nás uţ nerozdělí!"
Helísek 
10
Téma: Jak jsou na tom se ţárlivostí??
Skopec /21.3.-20.4./
Ţárlivost obvykle nezná. Protoţe je sám slušný a věrný, očekává totéţ od
svého partnera, navíc je přesvědčen o svých kvalitách milence či milenky,
ţe podle jeho názoru partner na nevěru nebude mít čas ani chuť. Pokud se
však přesvědčí o tom, ţe je podváděn, nezná slitování.
Býk /21.4.-21.5./
Je vášnivý a divoký, nesnáší odpor, a co jednou drţí v ruce, nehodlá uţ nikdy
pustit. Týká se to i partnera, kterého povaţuje za své vlastnictví a není
ochoten se o něj dělit. Bývá ţárlivý, protoţe mu to dělá dobře a ţárlivost
povaţuje za důkaz skutečné lásky. Zmítán svou ţádostivostí a ţárlivostí
dokáţe nezřídka proměnit společný ţivot v peklo.
Blíţenci /22.5.-21.6./
Jsou velkorysí a tolerantní, dokáţí se povznést nad věc a v případě
potřeby mávnou nad problémem rukou. Dokáţí se snést prakticky
s kaţdým, a proto také ţárlí minimálně. Dokonce i ve chvíli, kdy získají
důkaz o partnerově nevěře, zůstávají klidní.
Rak /22.6.-22.7./
Rak je opatrný a nedůvěřivý, coţ se projevuje i v tom, ţe nikdy partnerovi
stoprocentně nevěří a ţárlí. Je však tak upřímný, ţe to nijak netají. Svou
ţárlivost se také snaţí udrţet v určitých mezích. Pokud je však skutečně
podveden, bývá to pro něj nesmírně bolestivé.
Lev /23.7.-23.8./
Lev je nejen král, ale i šelma, u níţ láska, vášeň a ţárlivost tvoří
nerozlučný celek. Dělá si nárok na partnera a jeho maximální věrnost,
nehodlá ustoupit ani o píď, protoţe je sám věrný aţ za hrob. Pokud je
podveden, mění se v běsnící šelmu.
11
Panna /24.8.-23.9./
Nemá ţárlivost v lásce a sama jí také nepropadá. Neumí se bezhlavě
zamilovat, protoţe se více řídí rozumem, a pokud ji partner podvede,
s rozchodem neváhá ani chvíli. Nevěru odpustit nedokáţe.
Váhy /24.9.-23.10./
Ţárlivost neznají, milují svobodu, proto ji přejí i druhému. Jsou tolerantní,
dokáţí odpouštět, ale těţko snášejí nespravedlnost, mezi něţ zrada a
ţárlivost patří. Umějí partnerovi odpustit, ale nesmí to být příliš často.
Štír /24.10.-22.11./
Štír je vůbec největší ţárlivec, kterému je lepší se vyhnout. Je podezíravý
a ve všem hledá nějaký útok proti sobě. Dokáţe partnera sledovat ve dne
v noci, čekat na chvíli, kdy se přesvědčí o tom, ţe je podváděn. V zuřivosti
je pak schopen i ublíţit.
Střelec /23.11.-21.12./
Střelec je zajímavá osobnost – ţárlí a přitom ţárlivý není. Přesně rozlišuje,
co je jeho a co patří druhému, má logické myšlení a vyţaduje, aby
partnerské vztahy byly průhledné
a jednoznačné. Potom se dokáţe smířit i s nevěrou partnera.
Kozoroh /22.12.-20.1./
Je neochvějně věrný a věrnost vyţaduje i na partnerovi. Láska je pro něj
příliš váţný cit, neţ aby s ním šlo laškovat. On sám to nedokáţe, a proto
nemůţe pochopit, ţe by to mohl dokázat někdo jiný.
Vodnář /21.1-18.2./
Vodnář je sice nezvykle tolerantní, ale součastně si nesmírně cení vlastní
svobody a nezávislosti. Totéţ uznává nejen u svého partnera, ale i u
ostatních lidí. Ţárlivost nezná, ale nenávidí jakýkoliv podvod. Pokud dospěje
k závěru, ţe byl partnerem podveden, odejde sám.
Ryby /19.2.-20.3./
Ryby jsou plaché a silně citově zaloţené, potřebují bezpečný přístav, který
nacházejí i v lásce a v partnerském vztahu. Mají strach, aby o svou jistotu
nepřišly a neztratily milovanou bytost, proto dokáţí přivřít obě oči i nad
nevěrou. Vnitřně ţárlí, ale navenek nedají nic znát.
Any =o)
12
Mlčenlivé včely
Opilý manit na jazyku
Vrásčité mraky z čela
- vše způsobila slova
Ta slova, která nemlčela
Zas se mi zazdálo
o puklém srdci housek
chci ti říct....a mlčet
Venku je tma ....Kdyţ
schováváš slunce za opasek
a nutíš mě na něm klečet
If, 4.A
13
S
U
M
S
I
B
U
K
K
U
L
E
Č
N
Í
K
A
N
Ú
P
R
K
M
R
C
I
Y
E
E
T
I
K
K
I
W
I
A
O
Á
P
L
Á
Ž
F
L
L
L
Í
J
X
E
S
A
L
Á
T
P
Ř
E
S
A
H
S
N
A
Ó
A
O
O
V
B
E
Š
R
I
N
O
I
O
Č
R A
V
J
G
N
V
A
K
N
O
S
CH Č
P
I
T
Ř
M
B
P
O
D
U
L
Ě
S
S
I
D
O
B
K
A
L
T
N
A
I
G
L
K
K
U
T
U
Ý
O
N
P
O
E
Ř
T
D
R
V
Á
E
Í
L
A
R
P
A
N
G
L
I
E
C
A
Z
I
R
O
L
A
V
O
Kamaráde, teď jsem objevil
něco, co zastane
kancelářskou práci deseti
mužů. Prosím tě, co je to?
C
S
M
Ř
N
S
P
N
K
L
K
I
A
K
A
T
I
G
E
Y
O
R
N
T
L
O
N
U
V
M
P
!
Y
Ý
A
Y
U
T
I
P
U
U
V
T
L
N
M
A
K
Ž
L
A
O
S
E
M
O
N
O
K
E
V
K
R
Í
C
Alpa, Alpinum, Anglie, Ankara, Bonton, Církve, Čela, Čistírna, Ekonom, Epigram, Etik,
Eviko, Hodokvas, Jóga, Kasava, Kila, Kiwi, Kopie, Kopule, Kovy, Královna, Kubismus, Kulaci,
Kulečník, Laos, Lichva, Lyţe, Mlýnice, Nefertiiti, Obři, Odulost, Olymp, Orangutan, Osli,
Pláţ, Pobočník, Poker, Pokrytec, Přesah, Rajka, Roupy, Satan, Spisovatel, Šmoula, Tělo,
Třeskot, Ucpávka, Unix, Úprk, Valorizace, Vnada, Vosa, Zákulisí
Helísek 
14
7
1
3
7
1
6
3
1
6
5
1
7
4
6
7
5
3
8
2
1
2
3
5
8
9
4
7
8
9
7
Helísek 
Titulní stranu vytvořila Míša Husáková, grafiku Anča Kerplová.
15

Podobné dokumenty

Události 16-06

Události 16-06 prohrál se zlínským Koldasem, který později vypadl s Rozinkem.

Více

Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad

Zloděj vytrhne starší slečně kabelku z ruky. Ta zdvihne ruce nad Tento jediný den mi přinesl spoustu poučení. Nejen, ţe mě uţ nikdy nic nedonutí, natoţ z vlastní vůle, zahrávat si s city a ţe jsem na to šeredně doplatila, ale také vím, ţe musím být příště opatrn...

Více

„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději…

„A s manželku jste už mluvil?“ „Jo, ale přece jen bych raději… Kdyţ jsem tomu člověku zblízka pohlédla do tváře, poznala jsem ho. Sice ho znám jen od vidění, ale znám ho. Je z téhle vesnice. On mě poznal téţ, ale ani ho nenapadlo utíkat a ještě se tvářil ukřiv...

Více

zde - Středočech

zde - Středočech Také letos pomohl Středočeský kraj dětem ze středočeských dětských domovů užít si Mezinárodní den dětí. Ve spolupráci se zábavním parkem Mirakulum v Milovicích pro ně uspořádal dětský den, během ně...

Více

Blboun nejapný

Blboun nejapný doznání, že „jsem právě asi zabil pana arcivévodu Ferdinanda“. Zpráva s výsledky samozřejmě bude hotova až časem, jen ať se každý pěkně smaží ve vlastní šťávě! Vracel jsem se tedy povznesen na duc...

Více