A1-B1 Vocabulario Familia

Komentáře

Transkript

A1-B1 Vocabulario Familia
©Mgr.Hana Křupková | spanelstinaova.blogspot.com
Vocabulario: Familia (nivel A1-B1)
Los parientes
Příbuzní
Abuelo (el)
Děda
Abuela (la)
Babička
Abuelos (los)
Prarodiče
Nieto (el), nieta (la)
Vnuk, vnučka
Ahijado (el), ahijada (la)
Kmotřenec, kmotřenka
Padrino (el)
Kmotr
Madrina (la)
Kmotra
Bisabuelo (el)
Pradědeček
Bisabuela (la)
Prababička
Bisabuelos (los)
Praprarodiče
Bisnieto (el), bisnieta (la)
Pravnuk, pravnučka
Tatarabuelo (el), tatarabuela (la)
Prapradědeček, praprababička
Tataranieto (el), tataranieta (la)
Prapravnuk, prapravnučka
Descendiente (el/la)
Potomek
Antepasado (el), ancestro (el)
Předek
Progenitor (el)
Předek, rodič
Familiares (los)
Příbuzní
Parientes (los)
Příbuzní
Hermano (el)
Bratr
Hermana (la)
Sestra
Hermanastro (el)
Nevlastní bratr
Hermanastra (la)
Nevlastní sestra
Primo (el), prima (la)
Bratranec, sestřenice
Madrastra (la)
Nevlastní matka, macecha
Padrastro (el)
Nevlastní otec, otčím
Madre, mamá (la)
Matka, maminka
©Mgr.Hana Křupková | spanelstinaova.blogspot.com
Padre, papá (el)
Otec, táta
Padres (los)
Rodiče
Viejos (los)
Rodiče (hovor.)
Hijo (el), hija (la)
Syn, dcera
Sobrino (el), sobrina (la)
Synovec, neteř
Tío (el), tía (la)
Strýc, teta
Cuñado (el), cuñada (la)
Švagr, švagrová
Huérfano (el), huérfana (la)
Sirotek
Yerno (el), hijo político (el)
Zeť
Nuera (la), hija política (la)
Snacha
Suegro (el)
Tchán
Suegra (la)
Tchyně
La vida matrimonial
Manželský život
Marido (el), esposo (el)
Manţel
Cónyuge (el/la), consorte (el/la)
Manţel, manţelka (form.)
Mujer (la), esposa (la)
Manţelka
Matrimonio (el)
Manţelství, sňatek
Esposos (los), marido y mujer
Manţelé (manţelský pár)
Novio (el), prometido (el)
Snoubenec
Novia (la), prometida (la)
Snoubenka
Noviazgo (el)
Zasnoubení, zásnuby
Boda (la), casamiento (el)
Svatba
Bodas (las)
Svatba
Boda civil (la)
Svatba na úřadě
Boda religiosa (la)
Svatba v kostele
Novio (el)
Ţenich
Novia (la)
Nevěsta
Casarse
Vdát se, oţenit se
©Mgr.Hana Křupková | spanelstinaova.blogspot.com
Contraer matrimonio
Uzavřít manţelství (form.)
Casarse por lo civil
Uzavřít manţelství na úřadě
Contraer matrimonio civil
Uzavřít manţelství na úřadě
Casarse por la Iglesia
Uzavřít církevní manţelství
Contraer matrimonio canónico
Uzavřít církevní manţelství
Luna de miel (la)
Líbánky
Emparentar con algn
Stát se příbuzným s kým (sňatkem)
Separarse
Odejít od manţela, od manţelky
Vivir separados
Ţít odděleně (o manţelích)
Separación (la)
Rozchod, odluka manţelů
Divorciarse
Rozvést se
Divorcio (el)
Rozvod
Mantener a la familia
Ţivit rodinu
Enviudar, quedar(se) viudo
Ovdovět
Viudo (el), viuda (la)
Vdovec, vdova
La vida en pareja
Život v páru
Pretendiente (el/la)
Nápadník, nápadnice
Novio (el), pareja (el)
Přítel, partner (váţná známost)
Novia (la), pareja (la)
Přítelkyně, partnerka (váţná známost)
Pareja (la)
Pár, dvojice
Declararse
Vyznat se ze svých citů
Enamorarse de algn
Zamilovat se do koho
Enamorado, enamorada
Zamilovaný, zamilovaná
Enamoradizo, enamoradiza
Člověk, který se rychle zamiluje (adj.)
Mujeriego (el)
Sukničkář, záletník
Mujeriego, faldero
Záletný
Vivir juntos sin casarse
Ţít na hromádce
Convivir
Ţít spolu
©Mgr.Hana Křupková | spanelstinaova.blogspot.com
Convivencia (la)
Souţití
Llevarse bien, entenderse bien con algn
Rozumět si s kým
Llevarse mal
Nerozumět si s kým
Solterón (el)
Starý mládenec
Solterona (la)
Stará panna
El estado civil
Rodinný stav
Soltero/a
Svobodný, svobodná
Casado/a
Ţenatý, vdaná
Separado/a
Ţijící odděleně
Divorciado/a
Rozvedený, rozvedená
Viudo/a
Vdovec, vdova
La muerte
Smrt
Morir(se), fallecer
Zemřít, skonat
Muerte (la), fallecimiento (el)
Smrt, úmrtí
Estar de luto
Drţet smutek
Dar el pésame
Kondolovat, projevit soustrast
Pésame (el)
Soustrast
Los hijos
Děti
Nacimiento (el)
Narození
Bautizo (el), bautismo (el)
Křest
Bautizar
Křtít
Nacer
Narodit se
Dar a luz, parir
Rodit
Adoptar
Adoptovat
Hijo adoptivo, hija adoptiva
Adoptivní syn/dcera
Criar a algn
Vychovávat, ţivit (koho)
©Mgr.Hana Křupková | spanelstinaova.blogspot.com
Criarse
Vyrůstat, být vychovávaný
Criarse en buena cuna
Narodit se do zámoţné rodiny
Crianza (la), educación (la)
Výchova
Bebé (el)
Miminko, kojenec, batole
Crío (el)
Miminko, prcek (hovor.)
Niño (el), niña (la)
Dítě, chlapeček, holčička
Niño preescolar (el)
Předškolák
Hijo extramatrimonial (el)
Nemanţelské dítě
Hijastro (el), hijastra (la)
Nevlastní syn/dcera
Hijo único (el)
Jedináček
Primogénito
Prvorozený
Amor maternal (el)
Mateřská láska
Instinto maternal (el)
Mateřský pud
Lactancia (la)
Kojení, období kojení
Lactar
Kojit
Dar pecho, dar de mamar
Kojit
Mamar
Sát z prsu, přeneseně téţ naučit se v dětství

Podobné dokumenty