VYSVĚTLIVKY K TEXTU VÝKLADU VE VĚŽI KOSTELA SV

Komentáře

Transkript

VYSVĚTLIVKY K TEXTU VÝKLADU VE VĚŽI KOSTELA SV
VYSVĚTLIVKY K TEXTU VÝKLADU VE VĚŽI KOSTELA SV. MARTINA
Strana 1
Jindřich Zdík (1083 – 1150) – olomoucký biskup, údajný syn kronikáře Kosmase (?),
významně ovlivnil dějiny blanenského panství
západní románská zeď – vstupní zeď do kostela
rod Gellhornů – šlechtický rod původem z polské Ratiboře (při českých hranicích), v 17.
století majitelé blanenského panství (následně je roku 1766 prodávají Salmům), mj.
zakladatelé blanenských železáren (pozdější ČKD Blansko)
mlynář Václav Matuška – zasloužil se o prodloužení kostelní lodi, šlo o významnou
blanenskou rodinu, z níž později vzešel i jeden z blanenských starostů
kůr – krusta, vyvýšená část kostela, obvykle situovaná proti oltáři, jsou na ní umístěny
varhany a při bohoslužbě na ní stojí pěvecký sbor (tzv. Schola)
klaviatura – řada („sada“) kláves na varhanách
Pavel Plhoň – zabývá se opravou i konstrukcí varhan, jeho firma sídlí v Doubravici nad
Svitavou
Cyril a Metoděj – věrozvěsti (šiřitelé křesťanské víry), kteří přišli na Velkou Moravu
z Byzantské říše roku 863 poté, co o jejich vyslání požádal velkomoravský kníže Rostislav
byzantského císaře Michala III.
Hrobka rodu Rožmitálů - významný český rod (mj. příbuzní Jiřího z Poděbrad), dva z jeho
příslušníků (žijící v 17. století) jsou pochováni v Blansku
Strana 2
oratorium – prostor určený pro modlení, modlitebna, někdy takto bývá označována kaple
baroko (v textu barokní ráz) – umělecký sloh konce 16. století až přibližně poloviny či konce
(doznívání) 18. století
freska – malba ve vlhké omítce
pískovec (v textu pískovcové dlaždice) – usazená hornina
litina – slitina železa a uhlíku
• užitková forma – lze prakticky užít (nádoby, nástroje atd.)
• umělecká forma – např. sochy
Mariánské Lázně – významné lázeňské sídlo Karlovarského kraje, kolonáda se nachází hned
vedle tzv. Zpívající fontány
křížová klenba – průnik dvou válcových nebo lomených kleneb
doba románská – umělecký sloh přibližně 11. – 13. století (na konci prolínaní s gotikou)
gotika – umělecký sloh přibližně 12. – 15. století (na konci prolínaní s renesancí)
Strana 3
Karolina Meineke (1768 – 1815) – hannoverská šlechtična, v prvním manželství tajně
provdaná za pozdějšího anglického krále Viléma IV. (jeho následovnicí královna Viktorie),
po svém druhém sňatku odešla se svým mužem z Hannoverska do Blanska
požehnání základnímu kameni nové fary papežem – pravděpodobně při jeho návštěvě
Brna v roce 2009 (?)
růženec
• katolická modlitba skládající se z několika dílčích modliteb
• bývá tak označována i pomůcka s korálky a křížkem, která slouží k počítání dílčích
modliteb
vyzvánění „hrany“ – zvonění po úmrtí, vždy v poledne den po smrti
proměňování – při bohoslužbě, přeměna darů chleba a vína v tělo a krev Kristovu
gotická majuskule – druh písma, lomená velká písmena, užívána od 13. století
rekvizice zvonů – zabavování pro vojenské účely, rekvírování zvonů za obou světových
válek bylo velmi časté, z roztavených zvonů se poté slévaly zbraně (kanóny)
Strana 4
windsorská novogotika – původně anglický stavební sloh populární na našem území již od
19. století (zámek Hluboká)
Terst – dnes italský přístav u Jaderského moře v severovýchodní Itálii
Rusíni (v textu rusínská gotika) – jedno z etnik žijící na Podkarpatské Rusi (západní
Ukrajina)
renesance – umělecký sloh původně z Itálie, 14. – 17. století (prolínaní s gotikou resp.
barokem)
Světelský oltář – převezený v 19. století do Adamova z Zwettlu v Dolním Rakousku

Podobné dokumenty

Český červený kříž Blansko Republikové kolo Hlídek mladých

Český červený kříž Blansko Republikové kolo Hlídek mladých husitských válek se stal Blansek jedním z opěrných bodů biskupa Jana Železného proti husitům. Spolehlivé zprávy o dobývání hradu za husitských válek neexistují, dle tradice měl být hrad dobýván při...

Více

strana 3

strana 3 Salma. Teprve v Blansku Karolina koneãnû na‰la klid a cítila se ‰Èastná. Na‰la si pfiátele a zaãala se vûnovat literární ãinnosti. Její manÏel získal slu‰nou práci v blanensk˘ch Ïelezárnách, ov‰em p...

Více

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce cesta v Anglii, setkání s anglickými průmyslníky, obchodníky a bankéři návštěva průmyslových center: Birnimgham, Liverpool, Manchester aj. hlavní zájem: výroba železa

Více

Ročník 3, číslo 1

Ročník 3, číslo 1 Možná už víte, že letos a příští rok si bude celá církev připomínat výročí apoštola Pavla. Na toto téma se zaměří Otec Michal ve svých Biblických hodinách, pro mládež se připravuje putování z Petro...

Více

Čtvrtletník Nemocnice Blansko

Čtvrtletník Nemocnice Blansko dialyzačních lůžek. Bylo modernizováno a splňuje veškeré požadavky hygienicko-epidemiologického režimu. Důležitou součástí péče střediska je příprava pacientů na transplantaci ledviny.

Více

citáty - výběr

citáty - výběr Eurípidés – světoví dramatici? Ale kdepak. To jsou elitní zajatci z tábora klasického dramatu, kteří budou zpívat podle not dnešních německých režisérů z Berlína, Hamburku, Mnichova, Hannoveru. Nep...

Více