Obecní zpravodaj č. 4/2010

Komentáře

Transkript

Obecní zpravodaj č. 4/2010
Čtvrtletník obce Únanov
4/2010
Prosinec
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za podporu, kterou
jste mi dali v komunálních volbách.
Více jak sedmdesát procent hlasů
obdržených od voličů je zavazující. Na druhé straně tento výsledek považuji za potvrzení, že se
snažím se svými spolupracovníky
řešit věci veřejně dobře a ve pro-
spěch naší obce.
Za několik dní nám skončí
letošní rok. Pro někoho úspěšnější a šťastnější, pro někoho
příznivější méně. Všichni si však
určitě zasloužíme klidné prožití
vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších a načerpání nových sil
do příštího roku. Všem Vám děku-
ji za vše, co jste pro naši obec
v uplynulém roce udělali. Přeji příjemně prožité svátky vánoční a do
nového roku hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a vzájemné tolerance.
Ing. Vojtěch Fabík
starosta obce
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ
V ROCE 2011 PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU.
Zahájení adventu na návsi
4/2010
Únanovské novinky
strana 1
Ze zasedání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 10.11.2010. Hlavním bodem byla volba starosty,
zástupce starosty, členů rady obce a výborů.
Složení zastupitelstva obce:
•
•
•
•
•
•
Ing. Vojtěch Fabík - starosta
Ludmila Pilařová - místostarosta
Jiří Krška - člen rady obce
Mgr. Jindřich Bulín - člen rady obce
Josef Weiss - člen rady obce
Ing. Petr Šimeček PhD. - předseda finančního
výboru
• MVDr. Štěpánka Illková - předseda kontrolního
výboru
•
•
•
•
•
•
•
•
Ivan Vyskočil - člen finančního výboru
Ing. Lukáš Tomášek - člen finančního výboru
PharmDr. Michal Hlávka - člen finančního výboru
Ing. Vladislav Dvořák - člen finančního výboru
Zdeňka Vybíralová - člen kontrolního výboru
František Havelka - člen kontrolního výboru
Milan Plotzer - člen kontrolního výboru
Marie Ramžová - člen kontrolního výboru
Rozpočet obce
Odpady a poplatky
V době uzávěrky Únanovských novinek byl návrh
rozpočtu obce na příští rok zveřejněn k připomínkování na úřední desce obce a webových stránkách.
Jak lze z předloženého návrhu vyčíst, nejvyšší příjmy se očekávají ze sdílených daní a z provozování skládky. Nejvyšší výdaje pak směřují na stavbu
administrativní a provozní budovy a na nákup drobné mechanizační techniky.
Poplatek za odvoz odpadů v příštím roce se
nezvýší. To je výsledek jednání rady obce. Celkové náklady za likvidaci odpadů se za minulý rok
téměř nezvýšily a proto nebyl důvod výši poplatku
měnit. Zůstává ve stejné výši jako v letošním roce,
a to 280,- Kč na poplatníka.
Lípy pokácet nebo prořezat
Při výjezdu z Únanova směrem na Hluboké Mašůvky uvidíte
po levé straně dvě vzrostlé lípy a
mezi kmeny stromů Boží muka.
Kmeny líp jsou duté a životnost
stromů je téměř u konce. I když
obec nechala před několika
roky snížit koruny těchto stromů
a větve prořezat, přesto hrozí úraz
pádem suchých větví. Požádali
jsme o vypracování znaleckého
posudku, který by stanovil, jak
situaci řešit. Nabízí se dvě řešení:
Za prvé – koruny stromů částečně sesadit a prořezat. Životnost líp by se tak prodloužila
o několik roků.
Za druhé – lípy pokácet a Boží
muka přesunout do volné krajiny.
Tato varianta se opírá o skutečnost, že životnost líp je u konce.
Také Boží muka patří spíše do
volné krajiny. S rozvojem obce
jsou však již v zastavěné části
obce. A navíc u přečerpávací stanice splaškové kanalizace.
Konečné řešení bude projednávat rada obce na počátku
příštího roku. Rádi uvítáme i Vaše
názory. A to písemně nebo na
[email protected]
Tříkrálová sbírka
Jedenáctý ročník Tříkrálové
sbírky se na znojemském okrese
a celé České republice uskuteční
v termínech od 1.1. do 14.1.2011.
V tomto období navštíví vaše
domácnosti i skupinka únanov-
ských koledníků, kteří budou do
zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. Tato
sbírka se stala nedílnou součástí
vánoční tradice a poselstvím dobré vůle, radosti a solidarity, která
umožňuje veřejnosti podílet se na
pomoci prostřednictvím Charity
osobám s mentálním a tělesným
postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým
lidem.
Kolumbárium
Na jaře letošního roku byly u hřbitovní zdi vedle hrobky postaveny první dva malé hroby určené k ukládání
uren. Případným zájemcům je obec nabízí k odprodeji. Cena zařízení jednoho hrobu je 14 400,- Kč. Pozemek
zůstává ve vlastnictví obce a bude případným zájemcům pronajat.
strana 2
Únanovské novinky
4/2010
Upozornění
Upozorňujeme občany, že
poslední platby budou přijímány na pokladně Obecního úřadu
Únanov dne 23.12.2010 do 12:00
hod. V období od 24.12.2010 do
2.1.2011 včetně bude obecní úřad
uzavřen.
U koho z občanů došlo během
roku 2010 ke změně v počtu chovaných psů, ať tuto skutečnost
nahlásí nejpozději do 31.1.2011
na Obecní úřad Únanov.
Kdo z občanů v roce 2010 nabyl
nebo prodal nemovitý majetek,
je povinen podat změnu v daňovém přiznání k dani z nemovitostí
a to nejpozději do 31. 1. 2011 na
finanční úřad.
Sdělení
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. oznamuje termíny svozů odpadů
– středa 29.12.2010, středa 12.1.2011, dále každých 14 dnů.
Předvánoční čas v základní škole
Již tradičně je konec roku
v naší škole hektickým obdobím. Chceme dětem toto období
očekávání co nejvíce zpříjemnit,
a proto každoročně připravujeme
bohatý program.
Začínáme přípravou na vítání Adventu na návsi. Děti se učí
nové koledy a básničky, připomínají si ty, které už znají. Zvykají si
vystupovat před lidmi, a tak získávají důležitou dovednost do dalšího života.
Ti menší trošku s obavou čekají, jestli přijde Mikuláš s čertem
a andělem. A opravdu přišli – tentokrát se o to postarali starší žáci.
Měli z toho legraci, ale zároveň
pocítili zodpovědnost při přípravě.
Každoročně se všichni těšíme
na vánoční besídku, kterou děti
s láskou chystají pro svoje rodiče
a prarodiče. Letos zahrály pohádku, zazpívaly a zarecitovaly.
Také je potřeba připravit přání, drobné dárky a školu vyzdobit
– o to se postarala školní družina.
Pro zpestření jsme objednali
koncert populární hudby kapely
PT Styl z Prahy, který se líbil hlavně starším dětem.
Šikovnost a nápaditost lze
využít ve vánoční dílně pro rodiče
a jejich děti. V letošním roce jsme
zvolili výrobky z přírodních materiálů. Prožitek očekávání Vánoc
mohou zapálení ,,výrobci“ vnímat
všemi smysly a to více se těšit.
V našem plánu má také místo charitativní činnost. Prodejem
drobného materiálu jsme získali 900 Kč, které jsme poslali na
konto CPK Chrpa, zabývající se
výcvikem koní pro hipoterapii.
Od tohoto občanského sdružení
dostaly děti pěkné poděkování
s ujištěním, že i s naším přispěním připraví dalšího koníka pro
lidi s postižením.
Z tohoto výčtu vidíte, že dnešní
škola se nezabývá jenom výukou,
ale pěstuje v dětech také tolik
potřebné kompetence pro život:
umět se dohodnout se svými
vrstevníky, komunikovat s lidmi
v okolí, vážit si tradic, pomáhat
kde je to potřeba, společně se
radovat a prožívat, zapojit hlavu,
šikovné ruce ale také srdce.
Za celý kolektiv Vám všem přeji
klidné prožití Vánoc a do nového
roku hodně zdraví a pohody.
Mgr. Marie Gregorová, ředitelka
Z mateřské školy
Začátek v mateřské škole byl
docela uplakaný. Všechno chce
ale čas. A ještě spoustu trpělivosti.
Dvacet nových dětí najednou - to
už se dlouho nestalo.
Většina dětí se už do mateřské
školy těší. Těší se na nové kamarády, na hračky, na paní učitelky.
Bodejť ne! Každý den se ve školce
děje něco jiného. A taky si mohou
svoji maminku vzít i do školky.
Ve školce se podařily pěkné
akce s rodiči:
„Dýňobraní“,
dlouho
nám
na zahrádce svítily dýně, které
4/2010
maminky se svými dětmi vyrobily.
Vánoční keramické odpoledne,
na kterém nás navštívil p. Duroň
z Atelieru Samuel.
Nejprve pomáhal maminkám při
výrobě kalíšku na vánoční svíčku,
pak předvedl práci na hrnčířském
kruhu.
Od října opět každé pondělí
probíhá v mateřské škole logopedická péče. Rodiče, pokud mají
zájem, se mohou se svým dítětem této nápravy řeči zúčastňovat.
Paní učitelka tento zájem vždy uvítá, nejdůležitější je totiž intenzívní
cvičení – tzn. hlavně doma.
Únanovské novinky
Už dvakrát nás navštívilo Divadlo Radoslavy Horákové z Hodonína s pohádkami – Krtek a medvídek a Vánoční pohádka.
Jako každoročně, tak i letos
jsme navštívili místní kostel
a shlédli výstavu podzimních plodů.
Velice poutavé bylo kouzelnické představení. Kouzelník zaujal
všechny děti svou šikovností, legrací a velice pěkným přístupem
k dětem. Po celou dobu vystoupení s dětmi komunikoval, děti se
nebály mu pomáhat – „stávaly se
kouzelnickými asistenty“.
Co se nám ještě podařilo?
strana 3
Zajistit výsadbu stromů na obě
školkové zahrady. Přejeme si, aby
stromy rychle rostly a brzy nám tak
zajistily blahodárný přírodní stín.
Tři maminky dětí z mateřské
školy se zapojily do dobročinného
projektu „Dobrý skutek“ ve spolupráci s Nadací Olgy Havlové. Ušily panenky, kterými budou letos
o Vánocích obdarovány děti z dětských domovů.
Prosinec je asi ve školce nejkrásnější měsíc. Všichni se těšíme na Vánoce. Už od začátku děti
velice intenzívně prožívají adventní čas. Vytvářejí si adventní svícny,
vyzdobují celou školu, budovou
se nese zpěv vánočních koled.
Ale nejprve musí „přežít“ návštěvu Mikuláše a čerta. Ale děti opět
slibovaly a slibovaly. Ale i letos to
dopadlo dobře – děti nám zůstaly
všechny. I když u některých čert
váhal.
Vánoční odpoledne s rodiči
proběhlo ve velice pěkné atmosféře. Nejprve se předvedly malé
děti se spoustou písniček a koled,
zazpívaly a zahrály koledu o narození Ježíška. Starší děti přijely na
sněhových saních i se Sněhurkami, připomněly, že už je tady zima
v plné své kráse.
Poté pokračovaly vánoční díl-
ny, ve kterých si mohli všichni
vyrobit něco vánočního – větvičkovou výzdobu, voňavé jablíčko
nebo pomeranč, nalít si do kalíšku vánoční svíčku nebo si svíčku zakoupit a nazdobit tavičkou.
Mateřskou školou zněly po celou
dobu vánoční koledy.
Radostné
Vánoce
prožité
v kruhu rodiny a v novém roce
2011 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí děti a zaměstnanci
mateřské školy.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Balíková Vlasta, učitelka MŠ
Okénko do obecní knihovny v Únanově
Blíží se vánoce a zároveň
konec roku. Je třeba zhodnotit
činnost a sečíst klady i nezdary obecní knihovny. Do knihovny
přibylo 59 knih, z nichž mají nej-
větší radost zvláště ženy. Abychom vyhověli mladým čtenářům,
půjčuje se přes celé prázdniny a
stejně toho mládež málo využívá.
Nezodpovědné čtenáře žádám,
Následuje výpis nových knih:
Sen v bílém – N. Robertsová
Spalující lampa – Amanda Quick
Princ a psík – Barbara Cartland
Londýnský prostopášník – S. Enoch
Sykot – Jules Garwood
Růže z Cherybrooku – T. Grossé
Vše končí láskou – Mary Balogh
Dáma z obrazu – Susan Johnson
Sametová past – Elizabeth Lowell
aby knihy vrátili do konce tohoto
roku a neblokovali průběh půjčování dalším čtenářům.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v Novém roce
Vám všem přeje
knihovník Josef Bulín.
Společenská kronika
Děti narozené v roce 2010
Leden – Lukáš Skoumal, Julie Dočekalová, Marek
Wiezner, David Heimlich, Adam Heimlich
Březen – Dominik Vala
Duben – Marek Balák, Pavla Veselá, Vendula Veselá
Červen – Stella Nováčková
Srpen – Šimon Illek
Říjen – Vojtěch Vyskočil, Vojtěch Matula
Počet obyvatel k 1.1.2010: 1 150
Počet obyvatel k 1.12.2010: 1 153
Úmrtí v roce 2010
Leden – František Bulín, Cyrila Konečná,
Gabriela Borošová,
Květen – Marie Šalomounová
Září – Josef Pevný
Říjen – František Štrubl
Listopad – Anděla Plačková
Pohyb obyvatelstva v roce 2010
Přistěhováno: 25
Odstěhováno: 28
Plesová sezóna
14.1.2011 – Orelský ples
28.1.2011 – Sportovní ples
strana 4
12.2.2011 – Divadelní večírek
19.2.2011 – Masopust
Únanovské novinky
20.2.2011 – Dětský karneval
4/2010
Postřehy
Dnes jsem se, tak jako my
všichni, probudila a uviděla úplně
jiný svět a znovu mě udivil pohled
na krajinu. Sníh pokryl střechy
domů. Zahrady a pole kolem celé
vesnice byly krásně čisté a jakoby ztichlé. Bílá zima je napohled
nádherná, ale přináší i mnoho zlého a hodně práce s úklidem sněhu. A to je horší.
Začíná poslední měsíc roku
2010. Nevím jak vám, ale mě
se zdá, že tento rok uběhl velmi
rychle. Myslím si, že nejen kvůli
propršenému skoro celému jaru
a částečně i létu, ale i proto, že se
stále něco dělo, něco probíhalo.
Dovolte mi, abych se s vámi
podělila o několik postřehů z dění
v naší vesnici aspoň z posledních
podzimních měsíců. Také letos
uspořádalo vedení obce již tradiční setkání seniorů a to 1. října. Bylo to moc pěkné a to nejen
proto, že znovu přišly s milým
vystoupením děti z naší školy, že
zábava byla veselá, ale i proto, že
Recept na vánoční
cukroví
Ořechové slzičky
14 dkg mouky, 14 dkg ořechů,
14 dkg cukru, 14 dkg tuku (másla), 2 žloutky, kávová lžička skořice, trochu hřebíčku, citrónová
kůra.
Z přísad uděláme těsto, vypichujeme tvary, zchladlé slepujeme marmeládou, vršek ledujeme
a zdobíme čokoládou.
Zdena Perličková
4/2010
setkání bylo oživeno vystoupením „Sousedů z Chvalovic“. Připomněli nám, jakým způsobem
lze „okořenit“ život. Bavili jsme
se při tančení „Moravské besedy“
a připomněli si již téměř zapomenuté lidové písně, ale navíc navodili výbornou zábavu svými kreacemi country tanců.
Dívala jsem se v sále Orlovny
kolem sebe a našla mnoho změn.
Někteří lidé, kteří před pěti lety
byli na zábavě, už odešli navždy,
jiní onemocněli, jiným se zdá, že
už jsou moc staří a proto nepřišli
(což je mimo jiné zbytečně si myslet) a noví zase přišli. Viděla jsem
kolem sebe ne starší lidi, ale lidi
veselé, plné elánu, kteří se i přes
své bolesti a jiné neduhy, dovedou
dobře bavit, zatančit si a zazpívat.
O to hůře se mi píše o únanovském posvícení. Posvícení,
to mělo v Únanově velkou tradici.
Sjížděli se domů příbuzní, přijeli přátelé a známí a sál Orlovny
večer býval tak plný, že dlouho
před začátkem vždy někdo z rodiny chodil „držet“ místo, aby mohli
ostatní sedět. Posvícení se drželo
4 dny a nikomu nevadilo, že druhý den musí do zaměstnání. Spánek po posvícení se dohnal. Celý
Únanov posvícením žil. Dlouho
před ním mladí lidé věděli, který
chlapec bude starší a který mladší stárek, kdo s kým bude „zavádět“. Věděli, jak si rozdělí práci,
jak se zaplatí hudba, kdo bude
prodávat vstupenky či rozmarýny a jak půjdou zvát pod máj.
A další a další věci. Já velmi dobře
vím, že vesnice je mnohem větší
než bývala, proto mě udivuje, jak
pozdě začínají chlapci po vesnici
zvát. Vím také velmi dobře, že tradice ranní mše v neděli v kostele
je správná a musí být, ale neměla
by se zbytečně prodlužovat, pak
se nic nestihne. Také odpoledne
„pod májí“ se velmi změnilo. Chybí tzv. „družba“, který lidi bavil,
chybí „vyvádění“ děvčat, kdy starší muži čekali na poctu, až si je
Únanovské novinky
mladá hezká děvčata vyberou,
aby si s nimi zakroužili ve třech
tancích, koupili sobě rozmarýn
a dívce buď čokoládu nebo malou
„štamprdličku“ něčeho dobrého.
Lidé se nyní rychle rozprchnou,
protože kromě pěkně zatančených tanců mladými je tam už nic
nedrží. Tančívalo se až do večera
a všichni se bavili.
To jaksi chybí – myslím si, že
posvícení není o tom, že jdeme
s dětmi na pouťové atrakce, či si
něco koupit do stánků a pak jít
bez nálady domů. Možná, že se
někomu bude zdát to mé vzpomínání divné, zejména lidem, kteří
se k nám stále stěhují, ale co já si
pamatuji, na vesnici žili lidé jeden
s druhým, každý znal každého
a kdo se nový přistěhoval, ten se
dění ve vesnici přizpůsobil.
A to, že se lidé neznají ani na
jedné ulici, je moc smutné. Ale
abych nepsala jen pesimisticky.
Krásný dárek připravilo vedení
obce svým obyvatelům v podobě
vystoupení předních sólistů opery Moravskoslezského národního
divadla Ostrava. V Orlovně zněly
nádherné a známé árie a dueta
z operet J. Offenbacha, F. Kolmana, F. Lehára a jiné. Bylo to krásné
a já jsem si při nich zavzpomínala
na operety, které jsem v Ostravě
viděla. Jak se říká – pohladilo mě
to po duši. O to víc mě mrzí, že
sál nebyl plný lidí. Snad příště.
Také „Koliňáci“ se dočkali – tak
bych okomentovala doúpravy sklepů a výsadbu nízkých dřevin místo
trávy. „Kolín“ vypadá úplně jinak,
čistě a pěkně a já pevně věřím,
že až na pár skvrn, se bude líbit
všem, tak jako jiné části vesnice.
Chtěla bych popřát všem Únanovákům krásné a klidné vánoce,
radost i z malých dárků pod stromečkem, hodně elánu, spokojenosti a hlavně zdraví v nastávajícím roce. A to přeji nejen za sebe,
ale také jménem skupiny žen chodících do cvičení.
Vítězslava Sýkorová
strana 5
Vánoční zamyšlení „Láska nebo nenávist“
První Vánoce byly prožívány na
Středním Východě v malé zemi,
v bezvýznamném městečku, kterým
byl Betlém. Bylo vzdáleno hodinu
cesty od Jeruzaléma. Sem připutovali dva mladí lidé Josef a Maria,
které sem přivedlo sčítání lidu, které vyhlásil římský císař Augustus
a konalo se, když byl místodržitelem v Sýrii Kvirinius. Když tito lidé
hledali nocleh nebyli nikde přijati.
Přestože Maria čekala dítě, neměl
nikdo s nimi soucit, všude si odnesli odmítnutí, že všechny domy jsou
plné. Muselo je to mrzet i bolet.
Někdo jim poradil, že za městečkem
je ještě volná jeskyně, která sloužila
jako chlév pro ovce. Přichází Mariina hodina a ona porodila svého
prvorozeného syna, zavinula ho do
plének a položila do jeslí. Ježíš se
narodil v té největší chudobě. Andělé přináší zprávu o narození Božího
Syna pastýřům, kteří hlídali svá stáda. Těm posledním ve společnosti,
je přinesena tato úžasná zpráva
o narození Spasitele. Po obdržení
této radostné zvěsti se vydávají do
Betléma, aby nalezli Marii, Josefa
a dítě položené do jeslí. Vypravují
co slyšeli od andělů o tomto dítěti
a radovali se.
Tito opravdu chudí lidé přijali
zprávu o narození Spasitele s otevřeným srdcem bez nějakých zby-
tečných starostí a podmínek, oni
byli vnitřně svobodní lidé. Všude
se ukázala Boží dobrota a pokoj
zavládl mezi všemi lidmi, kteří
měli otevřené srdce. Nikde nevidíme nenávist, zlou vůli nebo touhu někoho pošpinit a uškodit mu.
V Ježíši Kristu přišel Bůh mezi nás
a velikou láskou k nám. Jeho láska se stala konkrétním člověkem
a přinesla všem lidem pravý pokoj,
který vyvěrá z Božího srdce. Láska
Boží přinesla novou éru lidstva.
V současnosti jsme svědky velké proklamace zla. V lidský srdcích
je hluboce zakořeněna nenávist,
zlostná závist a nechutné pomluvy
nebo očerňování. Vše jakoby bylo
podřízeno moci a vládě peněz.
Viděli jsme to o letošní výměně
samosprávy, zastupitelů v mnoha
obcích. Můžeme to zaznamenat
i v dalších oblastech života, kde
jsou pro peníze lidé ochotni udělat cokoliv jen, aby vydělali a měli.
Peníze určitě potřebujeme k slušnému a zabezpečenému životu.
Mají být dobrým prostředkem na
cestě k pravému cíli, který je opravdu u Boha.
Z našich životů by se neměla
ztratit slušnost, poctivost a vzájemná láska. Jak se nám žije bez
slušnosti, s tím se potkáváme stále víc. Zapomíná se zdravit, mladí
nevidí starého člověka stojícího
v autobuse, lidé spolu moc nekomunikují, rádi zalezou do svých domů,
aby je nikdo nerušil a nemuseli
s nikým mluvit. Lidé také zapomínají na to, že je opravdu neslušné
odejít v polovině besídky, nebo
představení pokud ještě neskončilo. Jsou k sobě neteční a často velmi arogantní.
Právě nastávající doba vánoc
se nás má dotknout svoji velikou
zvěstí: „Projevila se Boží dobrota
a přinesla spásu všem lidem.“
Z této skutečnosti pramení nová
naděje a síla. Všichni si máme
být blízko, jsme přímo vyzváni,
abychom projevili konkrétním způsobem lásku, která je darem od
Boha. Láska uzdravuje lidská srdce
a mezilidské vztahy a vytváří novou
kulturu života. S ní se začíná budovat nová civilizace lásky. Bez lásky
nelze žít šťastně. Přeji Vám i sobě,
abychom se otevřeli této lásce
o letošních vánocích, odnesli si do
života novou zkušenost slušnosti
a lidskosti. Kde je opravdová láska
tam přebývá Bůh, tam se dobře žije
a lidé se mají rádi.
Přeji všem lidem dobré vůle
hluboce prožité, láskou prozářené
Vánoční svátky a Boží požehnání
v novém roce.
P. Miloslav Čamek, farář
Vánoční program v kostele sv. Prokopa
4. neděle adventní - 19.12.2010 - v 8.00 hod. mše
svatá, od 16.00 do 17.45 hod. svatá zpověď před
vánocemi - cizí zpovědníci
Štědrý den - pátek 24.12.2010 - 15.00 hod. otevírání Betléma - zpěv koled, vánoční vyprávění, poselství vánoc, odnesení Betlémského světla domů, 21.00
hod. půlnoční mše svatá, zpívá únanovská schola,
po mši svaté průvod s Betlémem na náves, modlitba
a zpívání koled
Hod Boží vánoční - sobota 25.12.2010 - 8.00 hod.
mše svatá, 14.00 hod. svátostné požehnání, 18.00
mše svatá v Plavči, 14.00 - 16.00 otevření kostela
k návštěvě Betléma pro veřejnost
Svátek sv. Štěpána a Svaté Rodiny - neděle
26.12.2010 - 8.00 hod. mše svatá, 14.00 koledování
u Betléma v Hlubokých Mašůvkách
strana 6
Památka sv. Jana - pondělí - 27.12.2010 - v 8.00
hod. mše svatá, žehnání vína
Památka sv. Silvestra - pátek 31.12.2010 v 15.00 hod. mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok
– sobota 1.1.2011 - 8.00 mše svatá v Únanově; 11.00
mše svatá v Plavči
2. neděle po Narození Páně - 2.1.2011 - 8.00 mše
svatá, 14.30 hod. zahájení Tříkrálové sbírky v Brně
v katedrále.
Přeložená: Měsíční pouť v Hlubokých Mašůvkách
sobota - 8.1.2011 v 17.00 hod. mše svatá celebruje
P. Tomasz Wascinski, redemptorista z Tasovic
Křest Páně - neděle 9.1.2011 - 8.00 mše svatá;
14.30 Vánoční koncert - Sboru Dr. Malého z Radkovic
Únanovské novinky
4/2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Únanov
Ve volebním okrsku č. 1 ve volbách do zastupitelstva obce Únanov konaných ve dnech 15.10. –
16.10.2010 byly zjištěny výsledky voleb:
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku:
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:
Volební účast v %:
Volební strana
Počet hlasů pro stranu
1. Komunistická strana Čech a Moravy
1 554
2. Nový směr
2 108
3. Koalice ODS, KDU-ČSL
6 191
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení
jméno a příjmení
počet hlasů
Volební strana č. 1 – Komunistická strana Čech
a Moravy
1.
Milan Plotzer
147
2.
Ing. Vladislav Dvořák
144
Volební strana č. 2 – Nový směr
1.
Ing. Lukáš Tomášek
2.
PharmDr. Michal Hlávka
3.
Marie Ramžová
212
175
163
946
692
691
73
Mandáty
2
3
10
Volební strana č. 3 – Koalice Občanská demokratická strana a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1.
Ing. Vojtěch Fabík
508
2.
Mgr. Jindřich Bulín
456
3.
MVDr. Štěpánka Illková
455
4.
Ludmila Pilařová
443
5.
Jiří Krška
450
6.
Josef Weiss
380
7.
Ing. Petr Šimeček, PhD.
426
8.
František Havelka
400
9.
Ivan Vyskočil
388
10. Zdeňka Vybíralová
413
Divadelní večírek
Při bližším pohledu do kalendáře
jsem zjistila, že již uběhlo pět let, co
vzniklo naše divadlo. První premiéra byla poprvé uvedena na jevišti
dne 4.3.2006, a protože se jedná
o krásných pět let, rozhodli jsem se
toto jubileum oslavit i s našimi diváky. V sobotu dne 12.2.2011 uspořádáme „Divadelní večírek“. Bude to
oslava, při které k tanci bude hrát
živá hudba a vždy v celou hodi-
nu sehrají únanovští ochotníci na
tanečním parketu veselou scénku
z již uvedených her. Díky těmto
scénám si připomeneme již odehrané hry a můžeme zavzpomínat na oblíbené postavy jako je:
zahradník Filip, kardinál Mazarién, či správce s vyraženými zuby.
Během večírku se budou pořádat
soutěže, při nichž bude možnost
vyhrát krásné ceny. Prostě máme
v plánu uspořádat večírek naplněný zábavou, při kterém se bude
střídat tanec s divadlem. Neváhejte
a přijďte s námi oslavit 5 let Divadelního spolku Únanov, a to v sobotu
12.2.2011 v sálu Orlovny v Únanově, všichni jste srdečně zváni.
Marie Ramžová
předseda Divadelního
spolku Únanov
Rodinné centrum Sluníčka
Od října je opět otevřené rodinné centrum Sluníčka v pondělí
i ve středu dopoledne. RC vzniklo pro rodiče malých dětí, aby se
poznaly jak děti, tak i rodiče. Děti
jsou velmi rády v dětském kolektivu, i když to s sebou přináší řešení konfliktů mezi nimi. Ale to je
přirozené, že děti si mezi sebou
musí najít své místo. Rodiče
4/2010
v této identifikaci hrají důležitou
roli, když své dítě podpoří vždy,
kdy si nebude vědět rady. Je
velmi potřebné s dítětem si hrát
a prožívat s dítětem hru, brát vše
doopravdy – to dítě cítí. Hraní
v RC se svojí maminkou a ostatními dětmi vede k rozvoji přirozených vazeb mezi všemi společně.
Proto přijďte, vše je v základní
Únanovské novinky
škole připraveno pro vás.
Zahájení hraní v novém roce
bude dne 3. ledna 2011 a to
v klasickém čase 8.30 hodin. Milé
maminky, přijďte se podělit se
svými zkušenostmi s ostatními
maminkami a vaše děti si pohrají
s ostatními dětmi a pěknými hračkami.
Zdeňka Vybíralová
strana 7
Podzimní čas u hasičů
V posledním vydání Únanovských novinek jsme informovali,
že sezona SDH je již u konce.
Pravda to ovšem byla jen částečně. Na závěr další úspěšné
sezony jsme ještě stihli navštívit
tři soutěže mužů, žen a veteránů
a podzimní část hry Plamen mladých hasičů.
V sobotu 28. srpna se konala
soutěž O pohár starosty města
Znojma v Mramoticích. Zde se
i přes značně promočený terén
podařilo družstvu mužů i žen
obsadit první místa. Týden nato se
muži společně s veterány zúčastnili soutěže o Pohár starosty obce
Blížkovice. Zde se již zdánlivě
tolik nezadařilo. Nicméně 2. místo
mužů a 3. místo veteránů se řadí
k dalším velmi úspěšným soutěžím. Poslední soutěží mužů
v letošním roce se stala noční soutěž o Pohár čulského mlynáře. Ta
se konala v sobotu 18. září v překrásném prostředí vodního mlýna
ve Slupi. Konkurence dalších jedenácti mužstev byla povzbuzující.
Náš tým se semknul a s časem
20,74s při parametrech útoku 3x
B75 (dopravní vedení 3 ks hadice o průměru 75 mm – pozn. aut.)
jsme získali zlaté medaile. Touto
soutěží tedy reálně skončila sezo- pěkné bronzové medaile.
na sportovních družstev mužů,
Tímto dnem fakticky skonžen a veteránů. Činnost SDH se čila i soutěžní činnost nejmladale nyní zostra začíná orientovat ších hasičů. Nicméně pravidelné
na přípravu mladých hasičů.
schůzky s mladými hasiči pokraJiž 2. října čekala naše mladé čují neustále. Je důležité si vychohasiče soutěž v závodu požární vávat novou generaci, která bude
všestrannosti (branný závod) a za několik let reprezentovat naši
štafetě požárních dvojic. Zájem o obec v hasičských soutěžích, ale
členství mezi našimi „benjamínky“ hlavně se starat o požární bezje velký, a tak členů stále přibývá. pečnost všech spoluobčanů.
Díky tomu můžeme některé mladVánoce jsou přede dveřmi,
ší žáky již přesunout do starších a tak Vám přeji jménem všech
žáků. To nám dává možnost posta- členů SDH Únanov klidné a pohovit do podzimní části hry Plamen dové Vánoce a šťastný vstup do
i kategorii starších žáků. Naše roku 2011. Zároveň si přejeme,
žáky čeká několik týdnů pilného abyste v novém roce využívali
učení. Zvládnout topografii, uzlo- služeb hasičů pouze v oblasti kulvání, hasičskou tematiku, šplh, turně – společenské.
střelbu ze vzduchovky, zdravověLukáš Tomášek
du, rozhazování a motání hadic
starosta SDH Únanov
není vůbec jednoduché.
Díky pečlivé přípravě se
však všechno zvládlo
a v sobotu 2. října tak
můžeme vyrazit do Hnánic bojovat o co nejlepší
umístění. A podařilo se!
Znovu jsme se po usilovném boji dostali tzv.
„na bednu“. V kategorii
mladších i starších žáků Kontrolní stanoviště „zdravověda“ při závojsme si odnesli velmi du požární všestrannosti mladších žáků
Z činnosti JPO obce Únanov v roce 2010
Jednotka požární ochrany obce Únanov v roce 2010 zasahovala při těchto mimořádných situacích
Datum a čas
16.5.2010, 13:05
23.7.2010, 23:37
24.7.2010, 8:58
24.7.2010, 9:33
Počet
členů
čerpání vody ze sklepa č.p. 88
5
čerpání vody z kanalizace „na sadech“ z důvodu 7
přívalových srážek a ohrožení okolních domů
odstranění stromů přes silnici směr Výrovice
6
čerpání vody ze sklepa
6
U žádného ze zásahů nedošlo
ke zranění zasahujících členů ani
ohrožených občanů.
Díky podpoře vedení obce
Únanov se stále rozšiřují technické možnosti JPO Únanov. Jelikož
se stále častěji setkáváme např.
strana 8
Zásah
s přívalovými dešti, připravujeme
zakoupení výkonného ponorného
čerpadla a dalších prostředků pro
zvládání povodní a záplav, abychom mohli ještě rychleji reagovat
na tyto mimořádné situace.
I přes dobré technické a per-
Únanovské novinky
Prostředky
Fiat Ducato, PS12
Fiat Ducato, PS12
Fiat Ducato, motorová pila
Fiat Ducato, PS12
sonální zajištění požární ochrany
Vám však přejeme, abyste našich
služeb nebyli nuceni nikdy využít.
František Hanzal ml.
velitel JPO obce Únanov
4/2010
Informace Policie České republiky
Policie České republiky varuje před různými podvodníky
a zloději, kteří projíždějí i naší
obcí. Snaží se využít každou příležitost a především zneužívají
důvěřivosti a ochoty. Pod různými záminkami, např. rozměnění
peněz, vrácení přeplatků za elek-
třinu, potřeby vody na zapití léků,
nabídky různého zboží, se dostanou do domu a to je pro ně velká
příležitost ke krádeži. Nezvěte je
dovnitř a zavřete před nimi dveře.
Řádně uzamkněte, i když jste ve
dvoře nebo na zahradě! Pokud
se neznámé vozidlo s podezřelou
osádkou objeví v obci, volejte ihned policejní linku 158. Poznačte
si registrační značku tohoto auta
a snažte se co nejvíce zapamatovat podobu osob. Nedávejte těmto lidem šanci.
Z mysliveckého sdružení Hubert Únanov
Letošní rok byl pro naše myslivecké sdružení ve znamení změn
ve vedení a také dvou významných životních jubileí.
V září oslavil své „70“ narozeniny pan Josef Bulín a v listopadu „60“ narozeniny pan Milan
Wiezner.
Touto cestou bych jsem chtěl
jménem členů mysliveckého
sdružení ještě jednou popřát hodně štěstí, zdraví a ještě mnoho
loveckých úspěchů.
Nejen oslavy, ale i práce kolem
zvěře jsou náplní myslivců, které je nejvíce zapotřebí v zimním
období, kdy je potravy v přírodě nedostatek a kdy je nutné se
o zvěř postarat.
Lovecké
úspěchy
členů
a zhodnocení lovecké sezóny na
drobnou zvěř, která pro myslivce
končí vždy posledním prosincovým dnem, jsme letos zakončili
honem na bažanty a zajíce dne
4.12.2010.
Ten se letos opravdu zdařil
jak díky loveckým úspěchům, tak
i díky přírodě, která nadělila bohatou sněhovou nadílku a krásné
počasí na hon. Po honě se tradičně konala poslední leč, na které
byl pasován nový člen mysliveckého sdružení pan Libor Valenta
ml.
Jménem členů mysliveckého
sdružení přeji všem občanům naší
obce příjemné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového
roku 2011.
Milan Wiezner ml.
Kynologický klub Ajax Únanov
Jak jsme uspěli
6.listopad byl den, kdy jsme
pořádali na našem cvičišti v Losolosích pro letošní rok poslední
výcvikovou akci a to zkoušky
dle Národního zkušebního řádu.
Na tyto zkoušky se nám podařilo
připravit šest našich pejsků. Do
počtu deseti, což je maximum kolik
může posoudit jeden rozhodčí, se
v daný den přihlásili ještě tři naši
kamarádi, psovodi z Pohořelic
a jeden z Rajhradu. Posuzovat přijel pan rozhodčí (nám všem dobře
známý) Robert Klepáč z Břeclavi.
Z naší šestice se na pomyslnou
startovní čáru postavili: Dagmar
Malá s fenkou Fren, Iva Bukovjanová se psem Gerrym, Tomáš
Řeřucha s fenkou Eimi, Ilja Březina s fenkou Brita, Zbyněk Fantál
se psem Bartem a Vlastimil Karpíšek s fenkou Corou.
Začátek zkoušek byl stanoven na osmou hodinu ranní, což
4/2010
znamenalo, že kladeč cizích stop
Josef Palatka si musel přivstat
a po šesté hodině ještě za šera
začal pokládat stopy. Svého úkolu
se zhostil skvěle tak jako vždycky.
Toto ocenil i pan rozhodčí. Jako
první se na stopu vydal Řeřucha s Eimi. Ta prošla nástrahami
stopařské speciálky velmi dobře. Zdržela se pouze na ostrém
lomu, kde si ověřila že stopa vede
dál vlevo. To byl dobrý začátek
a povzbuzení pro další naše účastníky. Jako druhý se vydal Březina
s Britou. Ta šla klidně a pomalu na
konec stopy, který přesně označila zalehnutím předmětu. Jako třetí nastupoval Karpíšek s Corou.
A i Cora, coby nejmladší účastnice
zkoušek, zvládla nástrahy stopy
moc dobře. Jen šikmé zalehnutí
předmětu na konci stopy jí připravilo o lepší body. Jako poslední se
vydal Fantál a Bart. Ten šel také
klidně a soustředěně a také šik-
Únanovské novinky
mé zalehnutí předmětu na konci
stopy ho stálo pár bodíků. A jak
si vedli naši přátelé z Pohořelic
a z Rajhradu? Zástupci Pohořelic
stopu nedokončili, což znamenalo
konec nadějí pro splnění zkoušky.
Zato pan Hlíva z Rajhradu stopu
zvládl a pokračoval s našimi dál.
Druhou disciplínou je poslušnost. Na tu nastupovali prvně
účastníci základní zkoušky. Náplní
této zkoušky je pouze poslušnost.
Naše dvě dámy Dagmar Malá
s Fren a Iva Bukovjanová s Gerrym předvedli pěkné poslušnosti
a po právu tuto zkoušku splnili
stejně jako poslední zástupkyně
z Pohořelic. Poté předvedl poslušnost Řeřucha s Eimi. Po jejich
předvedení nikdo nepochyboval,
že zkouška stopaře prvního stupně je v těch správných rukou.
Poslušnosti ostatních našich
pejsků Brity, Cory a Barta byli na
velice slušné úrovni. Cora rea-
strana 9
govala na přivolání až na druhý
povel. Musela se totiž jít podívat,
kdo k nám přijel za rozhodčího,
inu mládí nevybouřené. Pan Hlíva také splnil úskalí poslušnosti.
A tak před závěrečnou disciplínou obrany, co se týče našich,
jsme byli bez ztráty kytičky.
Na obranu šla jako první Brita.
Ta splnila co se od ní očekávalo
a svoje si odkousala, což bylo pro
páníčka velkým zadostiučiněním
a splněním zkoušky. Jako druhá
šla Cora. Obavy jsme měli z toho,
aby figuranta poté co provede
zákus a podstoupí boj na povel
pustila, s čímž má někdy problé-
my. Ale naše obavy se ukázali
zbytečné a i ona předvedla velmi
dobrou obranu a po právu zkoušku splnila. Jako poslední nastupoval Bart. Tady nám psík předvedl
obranu zkušeného harcovníka,
obíhání zástěn, vyštěkání figuranta i obrana psovoda byli nejlepší
toho dne. I on zkoušku splnil stejně jako pan Hlíva z Rajhradu.
Takže konečné účtování znělo:
na zkoušky nastoupilo deset psů,
osm psů zkoušky splnilo. Našich
nastoupilo šest, splnilo šest, což
je velký úspěch a příslib a motivace do budoucna. Teď jsme odložili
stopovačky a holínky do skříně,
protože napadl sníh. Doufám, že
ne na dlouho. Před námi je další
výzva a tou je Putovní pohár starosty obce v dubnu příštího roku
a my se chceme na tuto vrcholnou akci co nejlépe připravit.
Na závěr mi dovolte vážení
spoluobčané, abych Vám jménem kynologického klubu Ajax
Únanov i jménem svým, popřál
krásné svátky vánoční, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém
roce 2011.
Za kynologický klub Ajax
Únanov Vlastimil Karpíšek
Z orelského života
Stolní tenis, soutěže
„A“ mužstvo hraje nadále
v regionálního přeboru Znojemska. Mužstvo nastupuje ve složení:
Koc František, Tuhý Roman, Kovář
Josef, Andorko Pavel. Po první části soutěže se v tabulce dělí
o první místo s týmem Mor. Krumlova. Po remíze v Krumlově si hráči
dělají oprávněné naděje na celkové prvenství a postup do kvalifikačních bojů o vyšší krajskou soutěž.
Mužstvo navíc posílí do druhé části
soutěže o Michaela Frühaufa, který se vrací domů po působení ve
Znojmě a v Rakousku.
Posilovna
Provozní doba posilovny je
v pondělí a ve čtvrtek
vždy od 17.30 do 20.00 hodin.
V soutěžích Městské ligy stolního tenisu Znojma působí se střídavými úspěchy další dvě naše
mužstva pod názvem Orli Únanov
„A“ a „B“.
Orli Únanov „A“ ve složení:
Pěnčík Otto, Plotzer Petr, Růžička
František, Růžička Libor ve 3. lize,
Orli Únanov „B“ ve složení:
Svoboda Martin, Fantal Zbyněk,
Vyskočil Ivan, Tunka Marek, Vala
Patrik, Antoš Luboš ve 4. lize.
26. prosince 2010 pořádáme
tradiční vánoční turnaj za účasti současných i bývalých hráčů
našeho oddílu.
Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat
na „Divadelní večírek“, který se
uskuteční v sobotu 12.2.2011 v
sále Orlovny v Únanově. Přijďte na večer plný zábavy, tance a
divadla.
Plesová sezona
Plesovou sezonu v Únanově zahajujeme Orelským plesem v pátek 14. ledna 2011,
pořádáme jej již tradičně spolu
s MO KDU-ČSL, k tanci a
poslechu bude hrát rovněž
tradiční kapela Klaxon. Srdečně zveme všechny, kdo chtějí
spolu s námi strávit příjemný
večer.
Josef Pilař
starosta Orla
strana 10
Únanovské novinky
4/2010
Fotbalový oddíl .A.S.A. ES Únanov
Po postupu našeho A - mužstva
mužů do krajského přeboru 1.třída jsme posílili jenom jeden post
a to místo stopéra Karlem Kučerou z 1.SC Znojmo. Jinak kádr
zůstal stejný a doplněný o naše
odchovance z řad dorostu. Dařilo
se vcelku úspěšně, z odehraných
14 zápasů je následující bilance:
7 vítězství, 2 remízy, 5 porážek,
skóre 25:17 - 23 bodů, umístění
po podzimní části 5. místo.
Po špatném úvodu v prvním
zápase v derby s Jaroslavicemi, kdy mužstvo bylo lepší, ale
konečné skóre bylo 1:2 v náš
neprospěch, jsme v následujících
kolech zabrali a hráli to co umíme.
V sestavě se vystřídalo celkem 20
hráčů, z toho 4 dorostenci: Alexa
Lukáš, Vlk David, Hruška Marek,
Zimermann Pavel. První dva jmenovaní se zapracovali do základní
sestavy mužstva. Nejlepším střelcem se stal Čapoun Roman – 8
gólů. Po podzimní části je umístění skvělou výchozí pozicí pro
udržení v krajském přeboru mužů.
O toto se zasloužil realizační tým:
Hanzálek Josef - hl.trenér ,Šimák
Radek - as.trenéra, Novák Vladimír - kustod.
Dorost jako již stálý účastník
KP 1.třída nezačal nový ročník
soutěže dobře. Po prázdninách
jsou ještě někde jinde a ne na
fotbale, ale postupem přibývání
zápasů šla jejich výkonnost nahoru.
Z odehraných zápasů 5 vítězství, 3 remízy, 5 porážek, skóre
33:23 – 18 bodů, po podzimní
části 7.místo a platí to samé jako
pro naše áčko. Dobrá pozice na
jarní část, kdy ji pravidelně naši
dorostenci mají lepší jak podzimní. Nejlepší střelec Zimermann
Pavel – 13 gólů. Realizační tým:
Rychlík Ladislav - hl.trenér, Tunka
Jiří - as.trenéra, který se vrátil po
odpočinku zpátky k fotbalu, Stehlík Libor - kustod, ved.mužstva,
který přešel od žáků k dorostu.
4/2010
Rezerva muži B - po postupu
ze 4.třídy zpět do 3.třídy došlo
k proměně mužstva. Několik hráčů ukončilo účinkování na trávníku
(Bulín Pavel, Ficenc Josef, Lattner Jan st.). Mužstvo bylo doplněno dorostenci a také z důvodu, že
po sezoně 2010-2011 ukončí své
působení v dorostu a přejdou do
kategorie muži. Mužstvo složené
z ostřílených harcovníků a doplněno dorostenci, nesplnili očekávání.
Důvodem je nesehranost, přechod na mužský fotbal. Konečná
bilance tedy není vůbec lichotivá.
Z odehraných 13 zápasů 1 vítězství, 1 remíza, 11 porážek, skóre
11:41- 4 body, poslední místo.Z
pohledu se zdá být vše ztraceno,
ale schází 7 bodů na záchranu.
Všichni doufáme, že se podaří
záchrana. Realizační tým: Bulín
Pavel - hl.trenér, Pokorný Jan –
kustod - ved.mužstva, Tunka Jiří
- as.trenéra.
Naši žáci po změně u mládežnických týmů na okrese Znojmo
byli přihlášeni z okresní soutěže
do okresního přeboru. Toto bylo
dobré rozhodnutí. Přece jenom
přebor je kvalitnější soutěž a naši
žáci se v ní vůbec neztratili naopak překvapili svými výsledky. Pro
další růst našich žáků je to pozitivní. Nejlepším střelcem Košárek
Jakub – 8 gólů. Z odehraných
11 utkání 6 vítězství, 1 remíza,
4 porážky, skóre 20:22 – 19 bodů,
4. místo po podzimní části. Blahopřejeme.
Trenéři: Tunka Marek, Stehlík
Martin, Stehlík Vlastimil, vedoucí
a kustod: Stehlíkova Martina.
Dále informujeme o účasti
A - B mužstva na zimním turnaji
v Jevišovicích.
Zatím známe odchody - neboli končící hostování: Stejskal
Michal, Kučera Karel, Štancl Martin - 1.SC ZNOJMO ( jedná se
o prodloužení hostování).
Po dvou sezonách strávených
v klubu končí kustod Novák Vladimír, manager Lattner Jan st.
V následujícím roce 2011 bude
fotbalový klub slavit 75. výročí
svého založení.
Děkujeme všem funkcionářům,
hráčům i těm, co kolem únanovského fotbalu dělají. Všem sponzorům, kteří nás jak finančně či
materiálně podporují.
Přejme všem hráčům krásné
prožití svátku vánočních, hodně
úspěchů v jarní části soutěže,
děkujeme fanouškům za podporu
a těšíme se s vámi na jaře v plné
síle a ať máme plný dům.
Za oddíl kopané vedení klubu
Dovolujeme si Vás pozvat na
sportovní ples,
který se koná v pátek 28.1.2011 ve 20:00 hod.,
hraje skupina KLAXON.
Únanovské novinky
strana 11
Vystoupení tanečního souboru „Naši sousedé
z Chvalovic“ na setkání seniorů
Sportovní vybavení posilovny v Orlovně
Napojování hydrantového nástavce při štafetě
požárních dvojic starších žáků
Hráči „A“ mužstva ve stolním tenise
Rozsvěcování adventního stromu
Mikulášská nadílka v kostele
Únanovské novinky č. 4/2010 (toto číslo vyšlo v prosinci 2010)
povoleno Ministerstvem kultury ČR pod reg. MK ČR E 11693
vydavatel Obec Únanov, 671 31 Únanov 116, IČO 293725, odp. vedoucí Ing. Vojtěch Fabík,
místo vydání OÚ Únanov, tel. 515 228 617, fax 515 228 704, e-mail: [email protected], www.obecunanov.cz
Vychází čtvrtletně. Uzávěrka příštího čísla - 7. března 2011. Náklad 480 ks.
Grafika a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
Redakce si vyhrazuje
právo na úpravu
některých příspěvků.
strana 12
4/2010
Únanovské
novinky

Podobné dokumenty