zde - Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Transkript

zde - Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
informační cetrum pro mládež
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Chtěla bych být součástí něčeho,
co je užitečné pro společnost
a není to o penězích
I am Kati from Hungary. I came to Prague to work as an EVS volunteer in March 2013. My staying in the Czech
Republic was so eventful, full with positive impressions that I could not even recognize how fast the time goes,
how 12 moths can be like a blink of an eye.
Jmenuji se Kati a pocházím z Maďarska. Do Prahy jsem přijela jako dobrovolnice EDS v březnu 2013. Můj
pobyt v České republice byl velmi rušný, plný pozitivních dojmů, takže jsem si ani nevšimla, jak čas rychle letí.
12 měsíců uteklo jako voda.
When I decided to move from Budapest I did not have big plans. I just wanted to do something totally new and different from I did before. Being a volunteer seemed the perfect option and Prague too.
I knew the city form my Erasmus so there was no doubt about the place I wanted to live in.
Když jsem se rozhodla odjet z Budapešti, neměla jsem velké plány. Chtěla jsem jen dělat něco úplně jiného
a nového než dosud. Stát se dobrovolnicí se jevilo jako výborná příležitost a Praha taktéž. Znala jsem ji
z program Erasmus, takže jsem neměla nejmenší pochybnosti o výběru místa, kam se vydám.
I started to work at an organization which is focusing to informal education and leisure time activities offered
for children and youth. In Hungary we do not have such a great opportunities like the ‘DDMs’ in the Czech
Republic, so I was really interested in their operation. My ‘job’ was different form everything I had before but
that is why it was interesting and full with challenges what I really liked. My everyday work was quite various,
so never boring. I had to organize free time activities, related to this communication and marketing plans as
well, work and play with the children and assist the organization in its everyday life. About my ‘Czech’ life
I could say the same. Prague is a great city and I felt myself like being home. I had lot of positive experiences
and fortunately less negative.
Začala jsem pracovat v organizaci zabývající se neformálním vzděláváním a aktivitami volného času pro děti
a mládež. V Maďarsku nemáme takové skvělé příležitosti, jaké nabízí DDM hl. m. Prahy v České republice,
takže jsem byla na projekt velmi zvědavá. Moje náplň byla naprosto odlišná od všeho, co jsem do té doby dělala, proto to ale také bylo tak zajímavé a plné výzev, které se mi opravdu líbily. Moje každodenní náplň byla velmi pestrá a nikdy nudná. Organizovala jsem kroužky volného času na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy
a rovněž jsem spolupracovala na marketingových plánech, které se k nim vztahovaly. Pracovala jsem a hrála
si s dětmi a účastnila se každodenního života na Stanici přírodovědců. O mém životě v Čechách mohu říct
jen to nejlepší. Praha je krásné město a cítila jsem se v něm jako doma. Mám hodně pozitivních zážitků
a minimum negativních.
Of course sometimes I had doubts about my volunteering, everybody has. I was afraid of that
I will not find a proper job if I do not have enough experience in my profession. Sometimes I had the feeling
that I have to change and find something which fits to me more. But now I feel that everything what happened
in these 12 months will be 100% useful for my future. The person who played with children, planted plants
is the same who will work for huge multinational companies soon. Now I feel that I never want to close this
side of my life; I started to search for new NGO-s where I could do a part-time work parallel doing my job.
Something which is different, useful for the society and which is not about money. Only for doing something
for the public good.
foto: sxc.hu
I learned lot of things about myself; my personality became more complex what could not happen without the
EVS. I am grateful for this one year, the friends, the colleagues, the experiences and for the nice memories.
Samozřejmě, že jsem měla někdy pochybnosti, zda jsem udělala dobře, že jsem se stala dobrovolnicí. To má
asi každý. Bála jsem se, že nenajdu vhodnou práci, když nebudu mít dostatek zkušeností v této profesi. Někdy
jsem měla pocit, že potřebuji změnu a musím najít práci, která mi půjde lépe. Ale nyní vím, že vše, co se přihodilo
během těchto dvanácti měsíců v Praze, pro mě bude v budoucnu stoprocentně užitečné. Člověk, který si hraje
s dětmi, sází květiny atd., může v budoucnu se svými schopnostmi pracovat v obří nadnárodní společnosti.
Cítím, že nechci nikdy uzavřít tuto stránku svého života. Začala jsem pátrat po nové neziskové organizaci,
kde bych mohla pracovat na poloviční úvazek souběžně se svou prací. Chtěla bych být součástí něčeho, co
je užitečné pro společnost a není to o penězích. Něčeho pro veřejné blaho.
Naučila jsem se o sobě spoustu věcí. Moje osobnost je nyní komplexnejší, což by nebylo
možné bez EDS. Jsem vděčná za ten rok, za přátele, kolegy, zkušenosti a za krásné vzpomínky.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
www.facebook.com/ICM.DDMHMP
Více informací nejenom o Evropské dobrovolné službě naleznete na stránkách Informačního centra pro mládež - www.ddmpraha.cz/icm
www.ddmpraha.cz

Podobné dokumenty