Neurotické poruchy

Transkript

Neurotické poruchy
Z obsahu čísla
2
Zkrácené zápisy z rady města
4
Zpráva o činnosti knihovny za rok 2014
6
Otázky pro nově zvolené zastupitele
9
20 let Jiřího Filípka v našem zpravodaji
10
Zápis do 1. tříd
11
Ples města Kostelec n. Č. l.
11
Neurotické poruchy
11
Výroční zpráva o činnosti MO STP za rok 2014
12
Poděkování za pomoc
15
Hledá se fotografie
15
Tříkrálová sbírka
15
14. výročí Černokosteleckého pivováru
16
Černokostelecké domy
17
Kostelec vítězem v Kouřimi
17
SK Kostelec - pozvánka na valnou hromadu
FINANČNÍ ÚŘAD —
INFORMACE PRO OBČANY
V letošním roce opět Finanční úřad - územní
pracoviště v Říčanech v rámci projektu „Klient“
vyšle pověřené pracovníky do Kostelce n. Č. l.,
a to 19. 3. 2015 od 16.00 do 19.00 hod.,
kde budou k dispozici občanům na MěÚ v zasedací místnosti, aby jim poradili s daňovým
přiznáním.
Hana Vejvodová, tajemnice
[email protected]
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL
SVATBÍNA
V prvních letech působení Občanského sdružení Pro
Svatbín jsme několikrát uspořádali akci Setkání Svatbíňáků. Myšlenka této akce byla setkat se v co nejširším kruhu občanů různých věkových kategorií a připomenout
si, jak se dříve žilo ve Svatbíně, při jakých akcích se zde
lidé bavili, a inspirovat se tím ve snaze navázat na dříve
zaběhnuté tradice.
Setkání proběhlo několik, probrala se různá témata
a naše sdružení se určitě inspirovalo: základ většiny našich akcí bude velice podobný těm, které bývaly dříve,
ale zároveň je vše obohaceno o ducha dnešní doby. Podařilo se nám vytvořit i některé nové tradice.
V letošním roce bychom rádi na tato setkávání navázali. Rádi bychom pozvali spoluobčany a rodáky ze Svatbína na SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SVATBÍNA, které
se bude konat v neděli 15. 3. 2015 od 14 hodin ve svatbínské klubovně.
Posedíme a zavzpomínáme na staré časy. Přinést můžete staré fotky, články, historické dokumenty ze Svatbína a jeho okolí. K nahlédnutí bude kronika.
Kontaktujte, prosím, své příbuzné, známé, kamarády,
kteří mají vzpomínky na Svatbín a rádi by se s námi o ně
podělili. Tímto zveme i mladší generaci, aby se přišla inspirovat.
Občerstvení zajištěno.Těšíme se na vás.
Eva Havlová
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
2
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
ZKRÁCENÉ ZÁPISY
Z RADY MĚSTA
IČ: 70717206, v částce 33 000 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zápis č. 01/2015 z jednání Rady města Kostelec
nad Černými lesy 12. 1. 2015
Zápis č. 33/2014 z jednání Rady města Kostelec
nad Černými lesy 29. 12. 2014
Návrh na udělení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Kostelec n. Č. l.
Žádost o povolení k připojení vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p. č. 693/2 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
odměny ředitelce Základní školy Kostelec n. Č. l. ve výši dle předloženého návrhu.
Návrh usnesení nebyl schválen.
a kanalizační přípojky na vodovodní a kanalizační řad vybudovaný
v ulici Dvouletky na pozemek parc. č. 693/2 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
ZŠ Kostelec n. Č. l. - návrh na vyřazení neupotřebitelného
majetku z evidence ZŠ
! Usnesení č. 2/33/2014: Rada města schvaluje připojení vodovodní
Volební řád Školské rady ZŠ Kostelec n. Č. l.
! Usnesení č. 3/33/2014: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Kostelec n. Č. l. schválit upravený návrh Volebního řádu
Školské rady při Základní škole Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 33, zřízené městem Kostelec n. Č. l.
Kvalifikace učitelů
! Rada města bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Kostelec n. Č. l.
o tom, že 5 pedagogů ZŠ nebude od 1. 1. 2015 splňovat zákonem
požadované kvalifikační předpoklady.
Smlouva o dílo — Zateplení MŠ — pavilon A
! Usnesení č. 4/33/2014: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zateplení pavilonu A - MŠ Kostelec n. Č. l.“ mezi
městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a vítězem veřejné zakázky firmou ČAS
STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o., Bečváry 193, 281 43 Bečváry,
IČ: 27138747, a pověřuje starostu města podpisem předmětné
smlouvy.
Nevyužití předkupního práva k 2/14 budovy na pozemku
p. č. 380 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
! Usnesení č. 5/33/2014: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Kostelec n. Č. l. souhlasit s nevyužitím předkupního práva
po snížení minimální ceny ke spoluvlastnickému podílu 2/14 budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. KN 380 v k. ú. Kostelec n. Č. l.,
zapsaného na LV č. 2438, vedeného u KÚ pro Středočeský kraj,
KP Kolín, a souhlasit s prodejem podílu 2/14 budovy bez č. p./č. e.
na pozemku p. č. 380 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
MŠ Kostelec n. Č. l. — žádost o schválení rozpočtového
opatření č. 2/2014
! Usnesení č. 6/33/2014: Rada města schvaluje provedení roz-
počtového opatření č. 2/2014 k rozpočtu Mateřské školy Kostelec n. Č. l. ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Rozpočtové opatření č. 8/2014
! Návrh usnesení: Rada města schvaluje udělení mimořádné
! Usnesení č. 2/01/2015: Rada města konstatuje, že zřizovatel
nemá zájem o bezúplatný převod nabízeného majetku dle předložených protokolů o vyřazení majetku, které jsou jako příloha
nedílnou součástí originálu zápisu, souhlasí s jeho vyřazením
z evidence Základní školy Kostelec n. Č. l. a ukládá provedení
likvidace ekologickým způsobem.
Smlouva o technické podpoře informačního systému MUNIS
a dalších produktů společnosti Triada
! Usnesení č. 3/01/2015: Rada města schvaluje uzavření Smlou-
vy o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších
produktů společnosti Triada dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAS Podlipansko, o.p.s.
! Usnesení č. 4/01/2014: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě
obecně prospěšné společnosti MAS Podlipansko, o.p.s., ze dne
6. 12. 2005 ve znění pozdějších úprav a pověřit starostu města
podpisem předmětného dodatku č. 1.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene — služebnosti a smlouva o právu provést stavbu
č. IV-12-6017333/VB/09
! Usnesení č. 5/01/2015: Rada města schvaluje uzavření Smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo IV-12-6017333/VB/09
mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, ve znění návrhu,
který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2126/2
a 2115/2 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
! Usnesení č. 7/33/2014: Rada města schvaluje provedení rozpoč-
! Usnesení č. 6/01/2015: Rada města odkládá projednání žá-
tového opatření č. 8/2014 dle předloženého návrhu, který je jako
příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
dosti o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku na pozemcích p. č. 2126/2 a 2115/2 na příští jednání rady.
Nabídka Ing. Tywoniakové na zakázku „Řízení projektu
s dotací z OPŽP: Zateplení pavilonu A — MŠ Kostelec n. Č. l.“
! Usnesení č. 8/33/2014: Rada města schvaluje uzavření smlou-
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
č. IV-6015131/1 Kostelec n. Č. l. — kNN — č. p. 1291/2, 5,
8, — 11
vy na zakázku „ Řízení projektu s dotací z OPŽP: Zateplení pavilonu A — MŠ Kostelec n. Č. l. „ mezi městem Kostelec n. Č. l.,
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474,
a Ing. Janou Tywoniakovou, Plzákova 213, 257 22 Čerčany,
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene —
služebnosti číslo IV-12-6015131/1 Kostelec n. Č. l. — kNN —
č. p. 1291/2, 5, 8 - 11 mezi městem Kostelec nad Černými lesy,
! Usnesení č. 7/01/2015: Rada města doporučuje zastupitelstvu
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě o zabezpečení odpadového
hospodářství s firmou NYKOS, a. s.
! Usnesení č. 14/01/2015: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Kostelec n. Č. l. schválit uzavření dodatku č. 1/2015 ke
Smlouvě o zabezpečení odpadového hospodářství mezi městem
Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l.,
IČ: 00235474, a firmou NYKOS, a. s., Ždánice 71, 281 63 Kostelec n. Č. l., ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí
originálu zápisu, a pověřit starostu města podpisem předmětného
dodatku a současně pověřuje starostu města projednat se svozovou firmou NYKOS, a.s., možnosti separace a likvidace bioodpadu.
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
č. IV-12-6015176/002 Kostelec n. Č. l. — ppč. 531/2
! Usnesení č. 8/01/2015: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti číslo IV-12-6015176/002 Kostelec n. Č. l. —TS, kVN,
kNN — č.p. 531/2 mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, ve
znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu
zápisu, a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2015
! Usnesení č. 15/01/2015: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Kostelec n. Č. l. ke schválení návrh rozpočtu města Kostelec n. Č. l. pro rok 2015 dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
č. IV-12-6053951/001 kNN č. p. 2151
! Usnesení č. 9/01/2015: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene —
služebnosti číslo IV-12-6005395/001 Kostelec n. Č. l. — kNN —
č. p. 2151 mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53,
281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, ve znění návrhu,
který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
č. IV-12-6000600/VB/01 Kostelec n. Č. l., Pražská kNN —
nové OM
! Usnesení č. 10/01/2015: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti číslo IV-12-6000600/VB/01 Kostelec n. Č. l., Pražská 622,
kNN — nové OM mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, ve znění
návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu,
a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Smlouva o zřízení věcného břemene — služebnosti
č. IV-12-6016565/01 — Svatbínská kVN, TS - 494
! Usnesení č. 11/01/2015: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti číslo IV-12-6016565/01 Kostelec n. Č. l. — kVN, TS - 494
mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
Žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení „Výstavba skladovací haly“ p. č. 160/3, 156, 251/4, 251/5 v k. ú. Kc.
! Usnesení č. 12/01/2015: Rada města souhlasí se stavbou: „Vý-
stavba skladovací haly na pozemku p. č. 160/3, 156, 251/4, 251/5
v k. ú. Kostelec n. Č. l.“. Stanovisko se vydává dle § 86 zákona č. 183/2003 Sb.
Členové Školské rady při Základní škole Kostelec n. Č. l.
jmenovaní zřizovatelem
! Usnesení č. 13/01/2015: Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Kostelec n. Č. l. schválit Ing. Pavla Jetenského za člena
Školské rady při Základní škole Kostelec n. Č. l. jmenovaného
zřizovatelem.
Určení termínu a programu zasedání ZM
! Usnesení č. 16/01/2015: Rada města schvaluje termín konání
zasedání zastupitelstva města 21. 1. 2015 a navržený program.
Smlouva o zajišsování požární ochrany
! Usnesení č. 17/01/2015: Rada města schvaluje vypovězení
smlouvy uzavřené dne 28. 4. 2010 mezi městem Kostelec n. Č. l.
(objednatelem) a paní Miroslavou Primovou, Dr. Horákové 49,
290 01 Poděbrady, a pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
Návrh záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 2 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
! Usnesení č. 18/01/2015: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. KN 2 o celkové výměře 116 m2
v k. ú. Kostelec n. Č. l. a ukládá ORM MěÚ zveřejnění záměru.
Zápis č. 02/2015 z jednání Rady města Kostelec
nad Černými lesy dne 16. 1. 2015
Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Zkvalitnění nakládání
s odpady v Kostelci n. Č. l. — II. , 1. část: svozové vozidlo
s nástavbou na svoz bioodpadů
! Usnesení č. 2/02/2015: Rada města schvaluje na základě dopo-
!
ručení hodnotící komise firmu P&L, spol. s r.o., Biskupice 206,
763 41 Biskupice u Luhačovic, IČ: 003 51 504, jako vítěze veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady v Kostelci n. Č. l. — II.1. část: svozové vozidlo s nástavbou na svoz bioodpadů za cenu
864 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek.
Usnesení č. 3/02/2015: Rada města po uplynutí lhůty pro podání námitek a po poskytnutí součinnosti vybraným dodavatelem pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s firmou
P&L, spol. s r.o., Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic,
IČ: 003 51 504, na nákup svozového vozidla s nástavbou pro svoz
bioodpadů za cenu ve výši 864 000 Kč bez DPH.
Zápis č. 03/2015 z jednání Rady města Kostelec
nad Černými lesy dne 21. 1. 2015
Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup štěpkovače a sběrných nádob, Kostelec n. Č. l. „ — I. část : štěpkovač, II. část:
sběrné nádoby
! Usnesení č. 2/03/2015: Rada města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise firmu Ing. Karel Tlamka, Na Chmelni-
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474, a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035,
ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
3
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
!
!
!
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
ci 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ: 605 35 14, jako vítěze veřejné
zakázky „Nákup štěpkovače a sběrných nádob, Kostelec n. Č. l.“ —
část I. štěpkovač za cenu 394 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek.
Usnesení č. 3/03/2015: Rada města po uplynutí lhůty pro podání
námitek a po poskytnutí součinnosti vybraným dodavatelem pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s firmou Ing. Karel
Tlamka, Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ: 605 35 148,
na nákup „štěpkovače“ za cenu 394 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 4/03/2015: Rada města schvaluje na základě doporučení hodnotící komise firmu Mevatec, s.r.o., Chelčického 1228,
413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 627 42 051, jako vítěze veřejné
zakázky „Nákup štěpkovače a sběrných nádob, Kostelec n. Č. l.“ —
část II. sběrné nádoby za cenu 171 900 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
Usnesení č. 5/03/2015: Rada města po uplynutí lhůty pro podání námitek a po poskytnutí součinnosti vybraným dodavatelem pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy s firmou Mevatec, s.r.o.,
Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 627 42 051,
na nákup „sběrných nádob“ za cenu 171 900 Kč bez DPH.
Návrh na stanovení ceny za zřízení věcného břemene — služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města
Právnické osoby — ve výši 150 Kč bez DPH za každý započatý
1 běžný metr (bm) každého jednotlivého vedení inženýrských
sítí (tj. vodovod, kanalizace, kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě). Nejméně 1 000 Kč bez DPH.
Fyzické osoby — do 5 běžných metrů osvobozeny. Při vedení nad
5 běžných metrů za každý započatý 1 běžný metr (bm) každého
jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. vodovod, kanalizace,
kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě) je cena ve výši
30 Kč bez DPH.
Žádost obce Oleška o dodatek smlouvy o školském obvodu k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
ZŠ Kostelec n. Č. l. uzavřené dne 23. 9. 2005 - rozšíření
o žáky 1. stupně ZŠ
! Usnesení č. 7/03/2015: Rada města bere na vědomí žá-
dost OÚ Oleška ze dne 25. 9. 2014 o dodatek smlouvy o školském obvodu mezi obcí Oleška a městem Kostelec nad Černými lesy Obsahem dodatku je rozšíření o žáky 1. stupně
základní školy. Současně ukládá tajemnici MěÚ ve spolupráci s právní kanceláří připravit podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů návrh řešení
(dodatek, smlouvu) a doporučuje ZM předložený materiál
schválit.
! Usnesení č. 6/03/2015: Rada města schvaluje cenu za zřízení
Zpracovala Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
Úplné znění zápisů naleznete na www.kostelecncl.cz
věcného břemene — služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Kostelec n. Č. l. takto:
ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2014
Knižní fond
K 31. 12. 2014 má městská knihovna celkem 18 762 knih,
z toho cca 14 500 ve volném výběru, ostatní, zejména starší
knihy, jsou v pojezdových regálech, které nahrazují sklad a nejsou veřejnosti přístupné.
Během roku 2014 přibylo do knižního fondu knihovny celkem 248 knih. Na nákup knih a časopisů bylo vynaloženo celkem 37 565,10 Kč. V rámci revize knižního fondu bylo vyřazeno 815 knih, zejména poškozených dlouholetým užíváním,
dvojím stěhováním a provizorním uskladněním.
Uživatelé knihovny
Za rok 2014 se zaregistrovalo celkem 441 uživatelů knihovny (cca 13 % obyvatel Kostelce n. Č. l), z toho 100 do 15 let,
celkem knihovnu navštívilo 4097 lidí. 805 návštěvníků využilo veřejný internet.
Zaznamenali jsme celkem 224 vstupů do elektronického
katalogu, z toho 61 z prostor knihovny.
Výpůjčky
Čtenáři si vypůjčili celkem 26 996 knih, z toho dospělí
22 950, děti 3 323, naučné literatury bylo půjčeno 1 344 a beletrie 24 929, periodik 723 knihovních jednotek.
Rozpočet
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
5
Návštěvnost IC Kostelec n. Č. l. v roce 2014
! Možnost objednat si předplatné Černokosteleckého
zpravodaje v tištěné podobě. Zpravodaj vám bude pravidelně zasílán na vaši adresu.
! Pravidelné rozesílání Černokosteleckého zpravodaje
v elektronické podobě na e-mailové adresy.
! Rozesílání novinek umístěných na webových stránkách
města na e-mailové adresy.
! Uložení kontaktů na firmy, řemeslníky, obchodníky … do adresáře umístěného na webových stránkách města.
Pokud by někdo z občanů či firem měl o výše uvedenou službu zájem, kontaktujte MěÚ — oddělení kultury,
tel. 311 240 915, e-mail: [email protected].
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
Eva Šoukalová
ČINNOST SDH V LEDNU 2015
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 30. 12. až
25. 1. u těchto mimořádných událostí:
! 9. 1. 17:42 - odstranění spadlého stromu - Jevany
! 9. 1. 18:44 - odstranění spadlého stromu - Jevany
! 10. 1. 15:20 - odstranění spadlého stromu - Prusice
! 10. 1. 16:00 - odstranění spadlých stromů - Jevany, Bohumil
! 10. 1. 20:31 - odstranění spadlého stromu - Kostelec nad
Černými lesy
! 10. 1. 20:45 - odstranění spadlého stromu - Kostelec n. Č. l.
! 10. 1. 21:05 - odstranění spadlých stromů - Nučice
! 10. 1. 22:21 - odstranění spadlých stromů - Vitice, Dobré
Pole
V roce 2014 naše jednotka zasahovala celkem u 40 mimořádných událostí, z čehož 60 % se stalo v katastru našeho
města, k ostatním událostem jednotka vyjížděla do okolních
obcí na základě Požárního poplachového plánu Středočeského kraje. Rozdělení podle typů událostí:
15x požár
17x technická pomoc
1x dopravní nehoda
2x únik nebezpečných látek
5x planý poplach
Činnost SDH v lednu
První letošní akce nás teprve čekají, proto se důsledně
připravujeme na trénincích. Družstva žáků trénují v pátek od
17 hodin v tělocvičně ZŠ. Procvičujeme starty, uzlování, ale
hlavně utužujeme kolektiv při míčových hrách. V neděli od
9 hodin se scházíme v sokolovně, kde můžeme trénovat spojování hadic v teple. Družstva přípravky a malých mladších žáků na své tréninky teprve čekají.
Parta žen se mimo občasné zaběhání si v tělocvičně soustředí především na nácvik již tradičního vystoupení na maškarním karnevalu.
Všechna družstva čeká halová soutěž v Přistoupimi, kterou pořádá SDH Kšely a kde si jednotlivá družstva budou
moci porovnat své dovednosti s ostatními soupeři po zimní
přestávce.
19. ledna se sedm členů našeho sboru vydalo darovat krev
na transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Kolín opět v rámci
akce Daruj krev s hasiči.
V březnu se na vás těšíme na tradičním Maškarním karnevalu, který se koná 14. března v sokolovně ve spolupráci s TJ Sokol:
! od 14:00 Maškarní karneval pro děti
! od 20:00 Maškarní karneval pro dospělé
Aleš Bitter, Šárka Žylová
www.hasici-kostelecncl.cz
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ODDĚLENÍ KULTURY NABÍZÍ
6
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / PTÁME SE ZA VÁS
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI PROSINCI 2014
Stánkový prodej
Blokové pokuty
5 950 Kč
3 100 Kč
Celkem
9 050 Kč
28. 12. přestupek proti veřejnému pořádku — řešeno blokově
Denní činnost:
! dohled nad bezpečným odchodem dětí do školy na přecho-
Činnost:
1. 12. přestupek proti občanskému soužití, řešeno domluvou
2. 12. oznámení o pohybu neznámé osoby ve sportovním
areálu na Americe, výsledek negativní
7. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
14. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
21. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM
města
24. 12. zjištěna otevřená garáž v areálu sanatorky, provedeno
vyrozumění majitele a následné zajištění garáže
25. 12. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno ORM
města
dech na náměstí Smiřických
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku
! kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
! kontrola svozu separovaného odpadu
! kontrola stavu veřejného osvětlení
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konaní společenských akcí
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
Tel.: 602 487 355
OTÁZKY PRO NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELE
Redakce zpravodaje oslovila nově zvolené členy zastupitelstva našeho města, aby se čtenářům představili a nastínili
svoje plány.
redakce
Mohl byste se našim čtenářům představit?
Jmenuji se Jaroslav Brachovec, narodil jsem
se v Českém Brodě a od svých třinácti let žiju
v Kostelci trvale. Vyučil jsem se v Kolíně zedníkem a v současnosti pracuji u Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hlavního města Prahy
ve funkci hasič-strojník.
Mohl byste se našim čtenářům představit?
Jmenuji se Miroslav Zámostný, je mi 48 let.
Jsem rozvedený, mám 2 dcery, 27 a 22 let. Pracuji jako OSVČ ve stavebnictví.
Jste v komunální politice nováčkem?
V komunální politice jsem nováčkem, dříve pouze jako nestraník na kandidátní listině předcházejících dvou voleb do
zastupitelstva města, bez získání mandátu.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Hlavní prioritou pro mne je zapojit do práce na zvelebování našeho města co nejvíce Kosteláků, a to jak do práce ve
Jste v komunální politice nováčkem?
Do politiky jsem se poprvé zapojil vloni v květnu, kdy jsem
jako první náhradník doplnil počet zastupitelů. Nejsem členem
žádné politické strany.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Chci se zaměřit na podporu a fungování spolků a především
těch, které vychovávají naše děti, protože to je nejen naše vizitka, ale i budoucnost našeho města.
Jaroslav Brachovec
výborech, které jak věřím budou velkým přínosem nových
podnětů, řešení a vlastním provedením dobrých nápadů všech,
co se zúčastní, tak setkání při různých kulturních, sportovních
a jiných akcích města tak, abychom byli všichni hrdí na Kostelec a rádi se do našeho města vraceli a účastnili se veškerého dění v něm.
Dále se chci věnovat jako v minulé době projektům a grantovým programům pro rozvoj sportu v našem městě.
V neposlední řadě se chci zaměřit a dohlížet na provádění akcí, v rámci svých profesních znalostí, ve všech projektech
města, které se budou týkat výstavby, komunikací a IS.
Miroslav Zámostný
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Mohla byste se našim čtenářům představit?
Mohla byste se našim čtenářům představit?
Jméno a příjmení již bylo uvedeno. Přestože
jsem se v tomto kraji nenarodila (jsem děvče ze
Šumavy), v Kostelci nad Černými lesy žiju od roku 1990, mám tu rodinu a jsem tu doma. Jsem
vdaná, máme tři dospělé děti a jak už to tak bývá v malém
městě i psa a kočku. Ráda jezdím na kole, na bruslích a na lyžích. Pracuji ve Svazu měst a obcí na projektu meziobecní spolupráce, zkušenost mám i s aktivitami v různých neziskových
organizacích.
Jste v komunální politice nováčkem?
V minulém volebním období jsem po čtyři roky byla v pozici místostarostky. Každý den na městském úřadu jsem se
něco naučila, každé setkání i jednání přineslo nějakou zkušenost, přesto je stále co poznávat. Ale za nováčka se nepovažuji.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Jsem zastupitelkou společně se třemi kolegy z naší kandidátky. Nejsme v radě města, která představuje vedení města a rozhoduje o mnoha záležitostech, ale vždy jsem říkala, že
práce je tu dost pro všechny, kdo nechtějí jen kritizovat. A tak
udělám vše pro to, abychom konečně měli platný nový územ-
Mohl byste se našim čtenářům představit?
Asi jsem to, čemu v Kostelci občas říkáme
„náplava“. Oficiálně jsem se narodil v roce 1984
v Ostravě, prvních dvacet let svého života jsem
však strávil s rodiči v Olešce. Teprve před deseti lety jsem
se přestěhoval do Kostelce, kde jsem začal pracovat jako
učitel. Byla to skvělá zkušenost, stejně jako později práce
v nakladatelství Lesnická práce na zámku. Nicméně po čase
jsem se i já nechal zlákat nabídkou práce v Praze, od roku
2012 jako zaměstnanec České televize. Zde pracuji na internetových projektech jako redaktor. V létě jsem se oženil, věřím, že š}astně.
Jste v komunální politice nováčkem?
Ano, v politice jako takové jsem úplným nováčkem. Nebyla jsem členkou žádné politické strany.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Ráda bych se pokusila o oživení našeho města (kulturní,
sportovní a podobné akce...).
Lucie Fousková
ní plán, jsem členkou několika výborů, které by měly být poradními skupinami zastupitelstva. Kdysi o mne někdo řekl, že
jsem „úsporný typ“ a tím bych chtěla zůstat i při kontrole toků veřejných peněz z rozpočtu města.
Jak jsem už psala v předchozích číslech, žijeme v době dotované a dotace mohou pomáhat nejen městu, ale i školám,
spolkům, neziskovkám. Tak i zde budu pokračovat v tom, co
dělám již řadu let — budu se snažit získat pro město, spolky
i osoby peníze na rozumné projekty a aktivity.
Těším se na vše příjemné, co mi pozice zastupitelky přináší — vítání nových občánků, oddávání a svatby, setkávání s lidmi každého věku.
A také se chci zaměřit na kultivaci našeho „politického“ života či živoření. Politika je často přirovnávána k řemeslu a poslední dobou se zdá, že nejlepším řemeslníkem je ten, kdo
umí naslibovat vše možné i nemožné, kdo umí udělat cokoli,
jen aby dosáhl svého cíle nebo pozice. Ale není to jen v politice, je asi taková doba. Slušnost je mnohdy považována
za slabost či neschopnost, ale všechno je o lidech, o každém z nás. A tak chci věřit tomu, že bude lépe, a přispět, jak
budu moci.
Ing. Jana Havelková
Jste v komunální politice nováčkem?
Úplným nováčkem nejsem. Zastupitelem jsem byl zvolen
podruhé za sebou a ještě jednou bych za to rád všem voličům
poděkoval. Od poloviny roku 2012 jsem byl také radním města.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Povolební vyjednávání nám přisoudila roli opozice. Nezbývá
než se snažit být opozicí konstruktivní a nedemagogickou. Rád
bych pokračoval ve spolupráci na kulturních a společenských
akcích, dokončujeme nový web města, jsem členem finančního
výboru. S velkou radostí budu pokračovat jako oddávající, protože uplynulé čtyři roky mě přesvědčily o tom, že v Kostelci se pořádají nejhezčí svatby široko daleko.
Václav Kuba
PTÁME SE ZA VÁS
Jmenuji se Lucie Fousková, narodila jsem se
v Českém Brodě a od té doby žiji v Kostelci nad
Černými lesy. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Kolíně. Od svých 18 let jsem provozovala
obchod v Kostelci nad Černými lesy až do loňského roku. Od
roku 2012 jsem provozní manažerkou Tělocvičné jednoty Sokol v Kosteleci nad Černými lesy. Mám dva hodně aktivní syny.
7
8
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
PTÁME SE ZA VÁS
Mohl byste se našim čtenářům představit?
Dům v Kostelci na náměstí jsme s manželkou
koupili v roce 1980, při zápisu do katastru v Kolíně jsme nosili prvního syna v miminkovské tašce, chtěli jsme ven z Prahy. Dům byl zaplněn nájemníky, v dezolátním stavu a my měli volné dvě místnosti
a zahradu s půlkou autobusu (chata jednoho z nájemníků), nepojízdným nákla~ákem (jiného z nájemníků) a hromadami popela a odpadu (od všech nájemníků). Po roce a půl už byly tři
místnosti zrekonstruované a my se definitivně stěhovali.
V září roku 1989 jsme se známými koupili ruinu s demoličním výměrem v Pražské ulici a za pět a půl roku převážně
vlastnoruční práce otevřeli Garni hotel Zvon. Před šesti roky
jsme s rodinou spolumajitele prodali Hotel Zvon po 12 letech
jeho provozování. Nyní jsem v důchodu, po dokončení rekon-
Mohla byste se našim čtenářům představit?
Narodila jsem se v Praze a poté první měsíce
svého života trávila v Kostelci. Můj otec je Polák,
a proto jsme se odstěhovali do Varšavy. Do Kostelce jsem se vrátila po maturitě a vystudovala
Agronomickou fakultu VŠZ v Praze. Od promoce pracuji ve
výzkumu, specializuji se na horské smrkové ekosystémy. Navzdory přesvědčení některých spoluobčanů jsem nikdy nebyla zaměstnancem kosteleckého městského úřadu.
Jste v komunální politice nováčkem?
Nejsem nováčkem, o dění ve městě se aktivně zajímám od
3. 7. 2000 — tj. od doby odvolání starostky Mgr. Z. Čečetkové z funkce. V zastupitelstvu začínám 3. volební období, poprvé
jsem kandidovala v roce 2006, tj. po 6 letech intenzivní přípravy na práci zastupitelky města. V minulém volebním období
jsem byla členkou rady města. Vyzkoušela jsem si i roli „nechtě-
Mohl byste se našim čtenářům představit?
Jmenuji se Pavel Jetenský, bydlím v Kostelci
33 let, mám šikovnou a hodnou ženu a velice pracovitého a chytrého syna. Předkové naší rodiny žijí v Kostelci po staletí — rodiny Kašíků a Brychtů.
Jste v komunální politice nováčkem?
Opakovaně jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Kostelce n. Č. l., velice mě potěšily poslední volby, kdy jsem dostal
důvěru, ač jsem byl na posledním místě kandidátky. Vzhledem
strukce švagrova domu v Lázeňské ul. a synova domu v Českobrodské ul. pracuji na různých architektonických zakázkách
(studie, dispoziční řešení, projekty). Život mi zpestřují vnoučata a cyklistika, skvělé zázemí mám ve své rodině.
Jste v komunální politice nováčkem?
Ano, v komunální politice jsem naprostým začátečníkem.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Jsem ze zastupitelů nejstarší, tak bych snad mohl uplatnit
nějaké životní i profesní zkušenosti a nadhled. Baví mě kultivace prostoru - jak individuálního, tak veřejného. Bude-li příležitost a zájem, rád se jako architekt a zastupitel uplatním.
V současnosti o mě ale projevuje zájem lékařská věda, uvidíme, jak se věci vyvinou.
ak. arch. Jiří Andrle
né tety“ v radě či zastupitelstvu města v předminulém volebním období. Aktivně jsem se podílela na řadě investičních akcí
od předprojektové a projektové přípravy, získávání dotací až po
vlastní realizaci stavby či projektů včetně vyúčtování.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Moje plány jsou stále stejné — nechci, abychom byli město „u snědeného krámu“. Zastávám v Kostelci nepopulární
postoj, že každý by měl platit za svoje záliby, koníčky, odpadky, odpadní vody, způsobené škody … Po městě chodím
pěšky a mám nadstandardní znalosti o kostelecké „vodní“
infrastruktuře. Budu proto podporovat pouze rozumné a kvalitně připravené investice do majetku města. Rozhodně nepodpořím populistická rozhodnutí, která nepřinesou dlouhodobý a smysluplný efekt. „Chléb a hry“ budou muset
rozdávat jiní.
Ing. Ewa Chmelíková
k volebnímu systému jsem musel dostat hlasy nejen členů
KSČM, čehož si velice vážím.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Nezklamat očekávání voličů, budu aktivně a racionálně přistupovat k řešení problémů města. Mým cílem je naplňovat
program KSČM pro volby do zastupitelstva města a budu spolupracovat s každým , kdo bude mít zájem o můj názor. Jedním
z hlavních mých cílů je napomoci dostavbě školy.
Ing. Pavel Jetenský
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Mohl byste se našim čtenářům představit?
šem státě a městě dějí. Pravidelně chodím k volbám a myslím,
že by více lidí mělo zvážit svou účast u voleb a dobrovolně se
nevzdávat svého práva na svobodnou volbu svých zástupců.
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
V komunální politice jsem naprostý nováček. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani hnutí a i moje kandidatura
byla úplně první. O politiku se poměrně zajímám, abych si udržel a případně rozšířil všeobecný přehled o věcech, které se v na-
V komunální politice se zatím rozkoukávám, ale primárně
se budu snažit o to, aby se naše město posunulo zase o kousek dopředu. Aby naše město nevypadalo jako pár let po válce, ale abychom měli příjemné, čisté, schůdné a sjízdné městečko, kde budou všichni rádi žít. Bohužel je to běh na dlouhou
tra} a bude to trvat ještě spoustu let, ale věřím, že se nám to
společně podaří.
Tomáš Král
Mohla byste se našim čtenářům představit?
straníci sháněli podpisy na petici, abychom vůbec mohli
kandidovat.
Jste v komunální politice nováčkem?
Jmenuji se Renata Pacalová, rodilá Plzeňačka,
od roku 1990 Kostelačka, nyní Svatbíňačka. Profesí aprobovaná učitelka a speciální pedagog. První pedagogické působiště v Plzni, poté v Č. Brodě, v Kostelci
(ZŠ při nemocnici) a nyní v ZŠ a PŠ.
Kostelec nás s manželem přilákal jako městečko keramiky
a hrnčířů. Poznali jsme tu řadu dobrých lidí a přátel a zapustili kořeny.
Jste v komunální politice nováčkem?
Ano. Díky všem spoluobčanům, kteří volili OS Asanace, díky kamarádům Asanačníkům, kteří jako chroničtí ne-
Jaké máte plány a na co se zaměříte?
Pár cílů mám, jen se do nich správně trefit. Ten základní - ctít veřejné zájmy a chovat se slušně.
Ty další: Pro Kostelec a Svatbín prosazovat prospěšné
investování financí z rozpočtu města, vyhledávat možnosti rozumných dotačních zdrojů. Zastupitelské úsilí nasměrovat
k tomu, aby Kostelec dohnal ve vzhledu a pořádku podobně
malá česká města, aby využití areálu sanatorky bylo přínosem,
a ne přítěží. Svatbín by si zasloužil asanaci rokle, která je jedním ze 4 kontaminovaných míst na území města, obnovu místních komunikací....
Mgr. Renata Pacalová
Pozn. redakce: Odpovědi zbývajících členů zastupitelstva budou otištěny v dalším čísle Černokosteleckého zpravodaje.
20 LET JIŘÍHO FILÍPKA V NAŠEM ZPRAVODAJI
Je to neuvěřitelné, ale
již 20 let provází náš zpravodaj svými kresbami. Poprvé začal publikovat v tehdejším Černokostelecku
(zpravodaj řídila Věra Roškotová), a to v únorovém
dvojčísle 3, 4/1995. Byl to
malý komiks pro děti — Revize jízdenek ve vlaku.
Autor výstavy J. Filípek
v Muzeu hrnčířství v červnu 2014
Tak, Jeepe, do dalších let ai ti to kreslí!
Jiří Datel Bohata
U PŘÍLEŽITOSTI KULATÉHO VÝROČÍ P. FILÍPKA
PŘINÁŠÍME NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁTKÝ ROZHOVOR S NÍM.
Vzpomínáte si na první spolupráci se zpravodajem?
Vzpomínám si velice dobře. Tehdy jsem mohl ve zpravodaji začít uveřejňovat i několik pokračování seriálu Papin
a také spoustu drobných ilustrací k článkům J. Bohaty.
Co Vás motivovalo k tomu, že jste začal kreslit?
Od malička jsem byl fascinován obrázky v dětských a dobrodružných knihách. Miloval jsem ilustrace Zdenka Buriana,
Gustava Kruma, Boh. Konečného a dalších. Zkoušel jsem si
kreslit vlastní obrázky ke knihám, které jsem právě četl.
PTÁME SE ZA VÁS
Jmenuji se Tomáš Král a takřka celý život bydlím v Kostelci, až na pár let, kdy jsem bydlel v Olešce. Bezmála deset
let jsem podnikal v oboru výpočetní technika a nyní provozuji v Kostelci cukrárnu. Jsou to trochu odlišné obory, ale člověk
by si měl vyzkoušet více zaměstnání, aby získal širší přehled
a více zkušeností.
9
PTÁME SE ZA VÁS / ŠKOLSTVÍ / KULTURA
10
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
Jak jste se dostal ke komiksu a jak dlouho se tomuto
stylu věnujete?
Někdy v 10 letech jsem objevil, že existují Rychlé šípy
Jaroslava Foglara, a bylo rozhodnuto. Četl jsem je stále dokola, znal nazpamě} jejich hlášky v seriálu.
Potom jsem poznal osobně krále českého komiksu Káju Saudka. Často mi radil, co a jak kreslit a čeho se vyvarovat. Naše přátelství začalo v roce 1987. V tu dobu
mi také vyšly první kresby v časopise Stezka a Ahoj na
sobotu.
Jak takový komiks vůbec vzniká?
Nejdříve dostanu scénář, co na jednotlivých okénkách seriálu
bude, ty si předkreslím tence tužkou, určím, kde budou texty
a bubliny seriálu, a když jsem spokojený, tak to celé překreslím
„načisto“. Scénáře mi párkrát psal také Jiří Bohata, zdejší badatel.
Věnujete se i jiné tvorbě?
Dělám také ilustrace do knih a průvodců, společenských her,
karikatury a moc rád kreslím „do šuplíku“.
Ptala se Hana Flusserová
Foto H. H. Flusserová
ZÁPIS DO 1. TŘÍD
V lednu proběhl v základní škole zápis dětí do prvního ročníku. Zápis probíhal dva dny, většina budoucích žáčků se dostavila v doprovodu svých rodičů již první den zápisu.
Přivítali jsme 120 dětí, rodiče dvou dětí žádají o odklad
a dalších 26 čeká na vyjádření poradny a odborného lékaře,
Dítě musí u zápisu zvládnout určité dovednosti
Budoucí prvňáček u zápisu
někteří z nich ještě nejsou rozhodnuti, zda o odklad školní docházky o jeden rok požádají.
Již nyní se tedy těšíme na 92 šikovných prvňáčků.
Text a foto Jitka Kunteová
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ INFORMUJE
! Do soboty 28. 2. 2015 můžete navštívit výstavu kopií
! Na měsíc březen muzeum připravuje výstavu prací vý-
děl mistra Zdenka Buriana. Jde o pokračování loňské výstavy a určitě návštěvníkům poskytne krásné navrácení se do let mládí, kdy snad každý z nás četl knihy
Burianem ilustrované.
Musím zde zmínit, že o přípravu výstavy se pečlivě postaral pan Josef Ptáček — kurátor celé výstavy.
tvarnice Ilony Mlynaříkové, která pracuje s korálky
a dalším materiálem a vytváří z nich svá drobná dílka
a šperky. Výstava bude doplněna obrazy paní Anny Hubové z Prahy.
Za muzeum Jiří Filípek
[email protected]
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Město Kostelec n. Č. l. bude pořádat tradiční ples města.
Koná se 21. 3. 2015 od 20 hod. na zámku v Rytířském sále.
NEUROTICKÉ PORUCHY
Letos budou mít neurotické poruchy svoje 246. narozeniny.
Tak pravda, kulatiny to zrovna nejsou, ale času uteklo už hodně, kdy termín samotný použil prvně skotský učenec William
Cullen pro takový stav člověka, kdy se zdá, že není tělesného
vysvětlení pro to, proč má rozrušené vnímání a pohybování.
Takto se o neurózách uvažovalo kolem roku 1769. Nyní si pod
nimi představují jiní učenci především takové poruchy, u kterých převažuje v určitém ohledu u jedince úzkost a různé další tělesné prožitky, které nelze vysvětlit postižením tělesných
orgánů. Mezi tyto prožitky mohou patřit bolesti hlavy, třes rukou, bolesti na hrudi, pocit, že se udusíme atp. Zpravidla jsou
lidé, kteří nějakou neurotickou obtíží trpí, unavení, vyčerpaní,
neustále musí přemýšlet o věcech, o kterých přemýšlet ani
nechtějí a které zpravidla nejsou příjemné, těžko se jim soustředí. Někdy musí vykonávat určitý rituál stále a stále dokola. Na-
Hudba, tanec, doprovodný program.
Předprodej vstupenek začíná 2. 3. 2014 na MěÚ,
odd. kultury, tel.: 311 240 915!
Vstupenka + místenka na sál 200 Kč.
Vstupenka bez místenky 110 Kč.
příklad člověk, kterého tíží tzv. agorafobie, přestává být postupně schopen vycházet z bytu, protože má obrovský strach,
že se mu venku něco stane, že se udusí, dostane infarkt. Specifických fobií využívají často filmoví tvůrci při natáčení různých
hororů — například Ptáci či Arachnofobie. Mohou být ukázkou,
jak nebezpečně jsou různé předměty či tvorové nebo situace
vnímány těmi, kteří fobií z nich trpí.
Ale co s tím? Jednou možností jsou léky, které by měl ideálně předepsat po odborném vyšetření psychiatr tak, aby měly
co největší účinek, který by se měl projevit ve zmírnění fyzických obtíží a i jisté psychické úlevě. Další z možností je využití pomoci terapeutické. Kromě terapie individuální, kdy pracuje
klient a terapeut ve dvou, se někdy také doporučuje terapie
skupinová, kdy se schází skupina (obvykle mezi 12 až 15 členy, některé velké skupiny mají až 30 členů) a věnuje se společně tomu, jak si s úzkostmi poradit, a to za pomoci a podpory
dvou terapeutů.
Tým Terapeutického centra Modré dveře
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MO STP KOSTELEC N. Č. L.
ZA ROK 2014
Před několika lety naše MO STP měla přes 200 členů, ale
stáří a nemoci si vybraly svou daň. V současné době je za členy MO přihlášeno přes 70 občanů Kostelce a přilehlých obcí.
Někteří členové se zase odhlásili pro špatnou dopravní obsluž-
Setkání se seniory listopad 2014
nost ve dnech, kdy se konají naše členské schůze (soboty
12. 4., 27. 9., 6. 12.). Ale i při tak velké změně počtu členů MO
se náš sedmičlenný výbor snaží pracovat na takovém programu, aby se ho mohli zúčastnit i občané Kostelce a jeho okolních obcí.
Tak například:
! uspořádali jsme prohlídku černokosteleckého zámku,
kterou pro velký zájem občanu musel pan původce rozdělit na 2 návštěvní termíny
! několikrát do roka jezdíme na jednodenní zájezdy do
Polska (3x)
! spolu s vedením města jsme upořádali Setkání seniorů
(6. 12.)
! s velice kladným ohlasem byla veřejností a účastníky přijata Mikulášská nadílka, také ve spolupráci s městem.
O program se svým vystoupením podělily děti z mateřské
i základní školy. Zajímavá a poučná byla přednáška náčelníka státní policie.
! dalším zdařilým zájezdem byla prohlídka předvánočních
Dráž~an (2. 12.)
KULTURA / ZDRAVOTNÍ TEMATIKA
PLES MĚSTA
11
12
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
ZDRAVOTNÍ TEMATIKA / PŘÍSPĚVKY
! v minulých 16 letech jsme si užívali týdenní pobyty v ter!
!
málních lázních v Ma~arsku a na Slovensku (ma~arské termály Kehida 27. 8. - 4. 9.)
měli jsme vydařený týdenní pobyt na Šumavě ve Zdíkově
(27. 7. - 3. 8.) a s ním spojené výlety do okolí
členové výboru MO se zúčastnili jako každoročně semináře, který se tentokrát konal v Jánských Lázních (8. 5. - 11. 5.)
pod vedením OV STP Kolín. I zde jsme volný čas vyplnili
výlety do okolí i prohlídkou města.
Tolik odpočinkové akce, ale hlavní náplní práce členů
výboru MO STP je účast na zasedáních OV STP v Kolíně
(účast 5x) a seznamovat se průběžně se změnami v zákonech se zdravotní a sociální problematikou. Na stejné téma
se uskutečnil 5. 11. i seminář uspořádaný Ministerstvem
zdravotnictví ČR — odvětví o sociálních službách, ze kterého
mají všichni účastníci osvědčení o složených zkouškách.
Jednotlivá zasedání OV STP v Kolíně se konala každý
druhý měsíc, tj. 6x v roce, ale výborové schůze naší MO se
konaly každý měsíc a navíc jsme měli 6 mimořádných přípravných výborovek, které jsme plně využili pro přípravu výše
uvedených akcí.
Mimo jiné jsme byli požádáni o spolupráci s o. s. Modré
dveře, které se věnuje zapojení do běžného života zdravotně
handicapovaných občanů a jejich rodinám. Několik našich členek se přihlásilo na domácí práce pro šikovné ruce. V Modrých
dveřích také proběhla 12. 5. jarní přednáška.
Za MO STP Kostelec n. Č. l. Jiřina Zborovská Aurová
Foto Jana Havelková
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat panu Pavlu Bouškovi, který se
mě dne 7. 1. 2015 zastal v konfliktu s místním občanem, a tak zabránil možnému fyzickému napadení, kterému předcházelo bezdůvodné verbální napadání s
rasovým podtextem a strkání do mých francouzských
holí a mé osoby.
Eva Lippertová
Děkuji paní ředitelce Martině Volavkové, sociální pracovnici Petře Najbertové, DiS, a celému personálu Domova pro seniory Kostelec nad Č. lesy za pečlivou starost o naši tetu pí Jiřinu Kozovou. Zejména děkuji za
lidský přístup a vzornou péči v posledním roce tetina života, kdy byla po úrazu trvale upoutána na lůžko.
Václav Holub s rodinou
ŽIJÍ MEZI NÁMI
Na podnět vyvěšeného inzerátu — DARUJI DO DOBRÝCH
RUKOU — odešel 18. 12. 2014 pes Ben k novým majitelům
v našem městě. Den před Štědrým dnem dali vědět, že se
Ben stěhuje na Moravu k jinému majiteli z důvodu pokousání postupně všech členů rodiny a jeho nemožné adaptace
v této rodině. Po přesvědčivém ujištění, že by vše mělo pro
Bena dopadnout dobře a navíc u pana řezníka i s lepší stravou, měl tento přesun proběhnout. Konečně po měsíci přišla první sms zpráva od nového majitele, že si již Ben zvyknul,
že je to skvělý pes, přibral už dvě kila a dostává jen syrové
maso. A že zavolá, až bude mít více času, a dokonce pošle
i foto po telefonu a nadále bude informovat, jak se Benovi
S KÝM TO ŽIJI…?
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas… No,
popravdě řečeno, platí jen to první, byl pozdní večer, nikoli májový, a jak jsem později zjistil, ani ten lásky čas jaksi neseděl.
daří…jaké ale překvapení hned po dvou dnech, kdy náhodně na stránkách útulku pro týrané psy upoutá pozornost
Beníkovo foto se zoufalým výrazem a tímto smutným příběhem:
Pro Keksíka byly letošní Vánoce noční můrou. Byl opečovávaný a milovaný (je vypapaný a čistý), a přesto se k němu
dokázal člověk zachovat velmi hnusně. Přesně 24. 12. 2014
ho vytrhli z milovaného domova a přivázali ho na krátký úvaz
ke stromu. Nemohl si ani lehnout, musel jen sedět. Přivázaný
byl pod srázem v blízkosti mokřiny z přepadu rybníka. V tomto místě by ho nikdo nenašel. Naštěstí štěkal a plakal tak hlasitě, že jej zaslechli lidé a ihned to oznámili místnímu starostovi. Pan starosta zavolal a rozjela se záchranná akce. Zpočátku
kousal a bál se. Nechápal, co se děje a proč ho tam nechali — na mrazu, v mokru a uvázaného…
O.Š.
Ale postupně, po večerním návratu z Prahy a dobré večeři jsem si připravil kávu a usedl do křesla. Manželka si již snila
svůj sen a jezevčík se stočil do klubíčka v pelíšku. Podvědomě
slyším někde v dáli broukat si svou píseň tepelné čerpadlo,
prostě ideální čas vzít do ruky nějaké čtivo a v poklidu si přečíst něco zajímavého. A ejhle, na stolku přede mnou leží Černokostelecký zpravodaj. Pamatuji si jeho vydávání už za mých
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
ce protahují, na sebe dostatečně nenavazují a narušeno je
i vlastní provedení stavby. Právě dřívější švindlování a šlendrián, který se zjistí až při konkrétním výkopu a který vyžaduje opravu projektu, vede k přerušení stavby a čekání na nová
administrativní povolení.
A proč se tedy nepokračovalo ihned s povrchem v Jánské, když už kanalizace byla uložena? Jak jsem zjistil, čekalo se na více věcí, např. na vodoprávní rozhodnutí pro
používání vodovodu i zajištění projektu a příslušná nová
povolení pro rekonstrukci deš}ové kanalizace v ulici Generála Vedrala Sázavského, a to právě vzhledem ke zcela jiné realitě, než která byla prezentována na papíře! Nesmíme
zapomenout ani na pro návaznost prací důležitý moment,
tedy na nutnost dokončení kanalizačních a vodovodních
prací v ulici Generála Vedrala Sázavského, kdy výšková nivelace povrchů ulic i křižovatky na Jánském náměstí musí
být shodná, a proto konečnou úpravu povrchů obou ulic lze
provést až po posledním kopnutí v ulici Generála Vedrala
Sázavského.
„A co ta rozdílnost povrchů?“ zeptá se jeden, či spíše dva.
Inu, už dávno tomu se zavedly projekty, dle nichž práce probíhají, vše je v ucelených celcích a rozděleno do etap. Dnes si již
nikdo neuvědomuje, že původní projekt s takto rozsáhlými
úpravami povrchu či chodníku např. na Jánském náměstí vůbec nepočítal a úprava povrchu měla být řešena pouze asfaltovými záplatami. A jen buldočí umíněnost některých členů
bývalého vedení města nakonec vedla k tomu, že se začal
realizovat záměr vydláždit celé Jánské náměstí kamennou
dlažbou. Proto i vozovka v horní části náměstí je již vydlážděna tímto typem dlažby včetně vjezdů do domů. Rovněž
chodník je vydlážděn kamennou dlažbou. Stejný typ povrchu
jako v Prokopově ulici byl pak projednán i pro ulici Jánskou,
nicméně volební výsledek už neumožnil dovést tento záměr
až k realizaci. Úprava povrchu v Jánské ulici i délka asfaltového koberce v ulici Generála Vedrala Sázavského tak již byla provedena přesně dle původního projektu…
A co ty chodníky v ulici Generála Vedrala Sázavského?
Ano, věčné téma Kosteleckých, a když už se jeden postaví,
tak je zase jako na potvoru na špatném místě, tj. vede směrem k bydlišti pana exstarosty. Ale i na chodníky v ulici Generála Vedrala Sázavského mělo dojít - rekonstrukce chodníků
v tomto místě byla plánována po dokončení další etapy kanalizace na starém městě spolu s dalšími úpravami povrchů
dlažbou, samozřejmě až po zajištění financování všech prací.
Po zjištění výše uvedených skutečností jsem trochu uklidněn. Jen ten údajně chybějící hydrant ve mně hlodá, sakra,
že by se na něj zapomnělo? Domy mých spoluobčanů jsou
snad v nebezpečí jednoho z pěti živlů? Další schválnost mé
ženy? Jdu se podívat. Ne! Hydrant, co hydrant, dokonce dva
nové hydranty v dané lokalitě na mě civí a jeden v Jánské ulici tam byl již dříve a nikam nezmizel !
Zbývá mi jediná věc, podívat se na oba psavé pány, tím
myslím opravdu jen podívat. Jdu. Oba mají oči, takže hydranty by vidět měli, ale přesto! Zdá se mi to? Přece jen něco… ale
ano, zapadá to do sebe… Vracím se domů. Možná je to vše
jen mé zdání, ale lidové rčení má zřejmě opět pravdu. Lež má
opravdu krátké nohy!
Ing. Jan Chmelík
PŘÍSPĚVKY
mladých let, tehdy v něm byly ilustrace pana učitele Procházky. Nebo pana Veselého? Nevím, už je to dávno a spíše jsem
četl jen zprávy z kosteleckého fotbalu, na kterém jsem při domácích zápasech nesměl chybět. Tehdy hráli I. A třídu. To
už je ale opravdu dávno… Tak copak v listu píšou dnes?
Jak tak obracím jednotlivé stránky, padlo mi do oka jméno mé ženy - copak, copak? A kdože je autorem? Á, pan Liška
s panem Pokorným. Hm, začetl jsem se do článku a lidově
řečeno jen zírám, to jsem opravdu nečekal. Je to možné?
V mysli si přehrávám situaci, kdy za vydatného lijáku jsem
byl přinucen plnit pytle pískem a vozit je k výkopu na Jánské náměstí. Bylo mi řečeno mou manželkou, že je to kvůli
tomu, abychom odklonili proud vody, aby se cosi nepodemlelo, ten detail již nevím, a nikdo jiný jí s tím v danou chvíli pomoci nemůže. Pod dojmem článku si tak nějak říkám,
nebylo to naopak? Tedy aby se cosi podemlelo? A co dělala
vlastně má žena, když v noci za deště opouštěla náš baráček
a hnala se do tmy? Myšlenky se mi honily v hlavě jak splašené, ta tam byla idyla večera.
Sáhl jsem po hrnku s kávou… a hrome, odkud pak je ta
káva, z konzumu nebo od Žida? A dost! Řekl jsem si, že si tu
pravdu zjistím. Přeci jenom je dobré vědět, s kým že to sdílím
společnou domácnost.
Investigativní novinařina mě vždy docela lákala, ale nakonec jsem skončil u zpracování informací, databází, prostě
u IT. Nu, začněme si tedy informace třídit.
Tak třeba kauza části ulice či náměstí před bydlištěm
bývalého starosty a vůbec celé Prokopovy ulice. Jak jsem
zjistil, řešení kanalizace a následná oprava této ulice byly
naplánovány již předchozím vedením města a měly se zahájit již za starostování paní Dekojové. Osud tomu chtěl, že
akce za vlády paní Dekojové se dostaly do skluzu, a padly
tedy na Svatoše a spol. Suma sumárum, že by si tedy stavební práce bývalý starosta naplánoval pro sebe, jaksi nesedí. Ano, pravdou je, že celá akce byla provedena zodpovědně a myslím, že nejen u sídla pana exstarosty, ale i jinde.
Nevím, jak by se k tomu stavěli oba pánové a hlavně místní
bydlící, kdyby před starostovým domem byla ponechána jen
díra, a ta by se ke všemu ani nedala objet. Před touto variantou bledne závistí i ona napadaná jednosměrka. A co by na
to řekli provozovatelé pizzerie, kteří by v sousedství této díry podnikali?
Načali jsme tu jednosměrku či jednosměrky. Čertovský výmysl obecní rady pana bývalého starosty Svatoše v čele s mou
ženou? Ale kdeže. Pouze respektování stanoviska soudního
znalce, zákona o provozu na pozemních komunikacích včetně
navazujících vyhlášek a soulad s rozhodnutím Dopravního
inspektorátu v Říčanech. V neposlední řadě zde hraje roli bezpečnost provozu na úzkých cestách. Na spoustu otázek jednoduchá odpově~. Jak prosté.
Bezpečnost provozu nepochybně zajiš}uje i bezvadný povrch vozovky. V našem případě dotčených ulic, tj. Prokopova,
Jánská, Generála Vedrala Sázavského i Jánského náměstí.
Úprava povrchu by měla být vždy nedílně spojena se zemními pracemi, zde s výstavbou kanalizačních stok a opravou vodovodního řadu a musí být v časovém harmonogramu prací až v poslední fázi. Pokud se vyskytnou komplikace
kvůli různým vlivům, dřívějším švindlům či lhaní, pak se prá-
13
14
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ POŘÁDANÝCH AKCÍ V ÚNORU A BŘEZNU 2015
Po
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
14.30 - 16.00 hod.
15.00 - 16.30 hod.
16.00 - 17.00 hod.
16.00 - 20.00 hod.
18.00 - 20.00 hod.
20.00 - 21.30 hod.
:
:
:
:
:
Hrátky s batolátky v sokolovně, Kostelec n. Č. l.
Hrátky s batolátky v sokolovně, Kostelec n. Č. l.
Basketbal smíšené družstvo žáci
Angličtina pro děti
Správňáci, bar.tělocvična , OÚ Jevany
Posilovna pro veřejnost
Nohejbal muži
Mini kopaná
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
TJ Tatran
TC Modré dveře
OS Tudyznudy
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol
Út
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.30 hod.
15.00 - 16.30 hod.
15.00 - 18.00 hod.
16.00 - 20.00 hod.
16.30 - 18.00 hod.
18.00 - 19.30 hod.
19.00 - 20.30 hod.
:
:
:
:
Hrátky s batolátky, bar. tělocvična , OÚ Jevany
Hrátky s batolátky a RC, bar. tělocvična, OÚ Jevany
Florbal žáci
Logopedie, bar. tělocvična, OÚ Jevany
Posilovna pro veřejnost
Fotbal ml. žáci
Box
Stolní tenis muži
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
TJ Tatran
OS Tudyznudy
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
TJ Sokol
15.00 - 16.30 hod.
15.00 - 16.30 hod.
15.15 - 15.45 hod.
16.00 - 17.10 hod.
16.00 - 20.00 hod.
16.30 - 17.30 hod.
16.30 - 18.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
17.00 - 19.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.
:
:
:
:
Angličtina pro děti
Kreslíme s Jiřím Filípkem
Logopedický kroužek Jazýček
Správňáci, bar. tělocvična, OÚ Jevany
Posilovna pro veřejnost
Cvičení rodiče a děti
Taekwon — do, tréninky v tělocvičně ZŠ
Orientační běh žáci
Kuželky žáci
Zdravotní cvičení dle metody Borise Tichanovského
(klouby, páteř, lektorka J. Veselá)
Florbal muži
TC Modré dveře
TC Modré dveře
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
TJ Sokol
TJ Sokol
Škola Taekwon — do
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Tatran
St
:
:
:
:
19.00 - 20.30 hod.
Čt
14.30 - 17.30 hod.
16.00 - 17.30 hod.
16.00 - 17.30 hod.
16.00 - 20.00 hod.
17.30 - 19.30 hod.
18.30 - 20.00 hod.
:
:
:
Basketbal smíšené družstvo žáci
Výtvarný kroužek Šikulové
Florbal žáci
Posilovna pro veřejnost
Nohejbal
Box
TJ Tatran
OS Tudyznudy
TJ Tatran
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol
Pá
14.00 - 15.30 hod.
16.00 - 20.00 hod.
17.00 - 18.30 hod.
19.00 - 20.30 hod.
:
Basketbal smíšené družstvo žáci
Posilovna pro veřejnost
Box
Stolní tenis
TJ Tatran
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol
Výstava kopií děl Zdenka Buriana
Muzeum hrnčířství
Dětský karneval v hotelu Praha na Vyžlovce
OS Tudyznudy
Řádná valná hromada, restaurace Na Americe
SK Kostelec
Den otevřených dveří v Černokosteleckém pivováru
Maškarní karneval pro děti
Maškarní karneval pro dospělé
Černokos. pivovár
SDH, TJ Sokol
SDH, TJ Sokol
5. 2. - 28. 2.
So
28. 2.
15.00 hod.
Ne
1. 3.
15.30 hod.
So
14. 3.
11.00 - 23.00 hod.
14.00 hod.
20.00 hod.
Ne
15. 3.
14.00 hod.
Setkání rodáků a přátel Svatbína
OS Pro Svatbín
St
18. 3.
19.30 hod.
Koncert Františka Kasla
Kavárna Modré dveře
Čt
19. 3.
16.00 - 19.00 hod.
Pracovníci FÚ Říčany na MěÚ
FÚ Říčany
So
21. 3.
20.00 hod.
Ples města Kostelec n. Č. l.
Město Kostelec n. Č. l.
:
:
: akce určená dětem
OS Tudyznudy
TJ SOKOL
Kavárna Modré dveře
Terapeutické centrum Modré dveře
SK Kostelec n. Č. l.
www.tudyznudy.eu
www.sokolkostelec.cz
www.modredvere.cz/cz/kavarna
www.modredvere.cz
www.sk-kostelecncl.cz
Škola Taekwon - do I. T. F.
Muzeum hrnčířství
Sbor dobrovol. hasičů
Černokostelecký pivovár
OS Pro Svatbín
www.tkd.cz
www.kostelecncl.cz
www.hasici-kostelecncl.cz
www.pivovarkostelec.cz
http://pro-svatbin.webnode.cz/
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
15
14. VÝROČÍ PIVOVÁRU
Steak a splín
U příležitosti již 14. výročí Černokosteleckého pivováru se bude
konat 14. 3. 2015 Den otevřených dveří.
V roce 2001 totiž společnost „Dej Bůh štěstí“ zakoupila kostelecký
pivovar, a rozhodla se ho tak vrátit na mapu pivovarů České republiky.
Tradičně nebudou chybět různé výroční pochoutky z masíček
a piva z minipivovaru Šnajdr.
Pro zájemce je připravena prohlídka pivováru zdarma.
Více na www.pivovarkostelec.cz.
Hana Flusserová, odd. kultura
Když mám velkej splín,
vyndám steak a rozmarýn.
Na rozmarýnu masíčko,
to je v puse nebíčko a u srdce teplíčko.
Na oleji se všechny chmury rozpustí,
dobré vínko uzdu popustí
a hned se všechno lehčí zdá,
s každým soustem duše zmrzlá roztává.
Okurka kyselá k tomu, vyžene pláč z domu.
Nemusím přílohu žádnou mít,
bojím se ručičky na váze,
mohla by prstíkem pohrozit.
Znovu jako stín
připlížil se můj splín.
Obviňuje mne z mnoha vin,
přibyl steak a rozmarýn.
Autor Martina Břečková
Kresba Jiří Filípek
[email protected]
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Ve výtvarném kroužku fungujícím pod O. S. Modré dveře se
děti pokusily o vytvoření kresleného seriálu a poté si samy zkusily,
jaké to je vylosovat a ohodnotit nejlepší dílo.
HLEDÁ SE FOTOGRAFIE
Hledáme pro náš zpravodaj jakoukoliv fotografii Rudolfa
Urbana padlého 8. 5.1945 na Pražské ulici u bývalé restaurace
U Srbů do chystaného článku s názvem Naše oběti květnové
revoluce 1945. Foto můžete přinést na MěÚ, odd. kultury.
Jiří Bohata
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme všem účastníkům Tříkrálové sbírky, dětem, obětavým vedoucím skupinek a dárcům.
Do pokladniček se vybralo: v Kostelci n. Č. l. 15 727 Kč, Kouřimi 17 920 Kč, Kozojedech 3 392 Kč, Konojedech 2 285 Kč,
dohromady 39 324 Kč. Z koncertu farnost
poslala 2 500 Kč. Dohromady bylo tedy posláno na Charitu 41 824 Kč.
K Tříkrálové sbírce. Zdá se, že tato traObrázek - převzato z webu
dice v darování chudým nebo koledujícím
se stává oblíbenou. Dříve lidé koledovali pro sebe. Dnes je sbírka zaměřena na pomoc potřebným. Tříkrálová sbírka Charity Praha je určena pro potřebné rodiny, rozvoj charitních služeb, pomoc v zahraničí:
Indie a Afrika. Pořádající sdružení si může také určit, na který projekt
v sociální oblasti a pomoci rozvoje lidských schopností chce peníze poslat.
Administrátor Jaroslav Lízner
Římskokatolická farnost
Kreslený seriál, autorka Eliška Třeštíková
Zcela jednoznačně vylosovaly práci Elišky Třeštíkové a ukázku
jejího zpracování zde předkládáme ve zpravodaji.
Také ostatní děti vytvořily krásné seriály a jen omezený prostor
zpravodaje nám brání je uveřejnit všechny.
Jiří Filípek
VOLNÝ ČAS
BÁSNIČKA NA ÚNOR
16
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA / HISTORIE
ČERNOKOSTELECKÉ DOMY
Dům je ve vlastnictví rodiny Kaliankových a je rodinou obýván.
Funguje v něm hned několik obchodů. V první řadě je to Tabák —
Drobné zboží, které nabízí tabákové výrobky, noviny a časopisy, dá-
le zde můžete pořídit kvalitní moravská vína a další doplňkové zboží.
Obchod funguje již do roku 1990.
Vedle tabáku sídlí obchod Zlatnictví, jehož vedoucím a majitelem
je rodina Zelných z Klučova.
Při pohledu na oba obchody bych zde rád vyzdvihl vkusně upravené výlohy dobře zapadající do místní památkové zóny.
Z ulice Savojská je pak vchod do Penzinu Savojská, který rovněž
vlastní a provozuje rodina Kaliankových, a ten nabízí návštěvníkům
10 ubytovacích míst.
Dům čp. 383 — v domě sídlí Tabák — Drobné zboží a obchod Zlatnictví
K čp. 383 patří Penzion Savojská
Dům čp. 383, ul. Pražská
Dům čp. 105, ul. Pražská
Dům dnes patří Ing. Viktoru Kalivodovi a jeho bratrovi Ing. Vladimíru Kalivodovi, oba z Kostelce n. Č. l. V domě funguje obchod Zelenina u Lubinů, jehož vlastníkem je pan Rudolf Lubina.
V obchodě pořídíte ovoce, zeleninu, ale také různé sadby do zahrádky. Přízemí domu je zrekonstruováno pro obytné účely.
Text a foto Jiří Filípek
Dům čp. 105 — obchod Zelenina u Lubinů
KAHOUNOVA
KERAMICKÁ DÍLNA
Keramická dílna dříve sídlila v malém domku na Pražské ulici
čp. 427. Můj děda, Václav Kahoun, koupil v roce 1927 od pana Františka
Tato fotografie pochází z roku 1933, kdy byla dokončena výstavba.
Zleva: strýc A. Šafařík, strýc V. Kahoun, strýc A. Kaše,
děda V. Kahoun, ?, otec F. Kahoun ve vojenské uniformě
Zleva: děda V. Kahoun, teta M. Sykorová, strýc A. Kaše, otec F. Kahoun,
strýc V. Kahoun, p. Šašek, ?, ?, a ve dveřích stojí teta B. Kašová
a babička B. Kahounová
Nováka keramickou dílnu, která se musela celá zrekonstruovat. Strýc Jaroslav Stuchlík tenkrát půjčil mému dědovi na rekonstrukci 170 000 Kč.
V dílně jsem spolu se svou sestřenicí Helou Kašovou a jejím
bratrem Josefem prožila dětství a mládí. Byly to hezké časy.
Na fotografiích z mého soukromého archivu jsou zachyceny
dílny a převážně moje rodina a příbuzní.
S láskou vzpomíná na všechny kostelecké hrnčíře Božena Kolandová (roz. Kahounová).
Foto archiv B. Kolandová
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
17
SPORT
KOSTELEC
VÍTĚZEM V KOUŘIMI
V sobotu 17. 1. 2015 se v Kouřimi uskutečnil nohejbalový turnaj
trojic, kde Sokol Kostelec reprezentovala dvě družstva.
Družstvo ve složení Pokorný Miroslav, Bílek Josef, Šmejkal František a Málek František se nakonec radovalo z celkového vítězství.
Naše druhé mužstvo ve složení Kratochvíl Petr, Zavacký Ondřej
a Kovář Václav obsadilo nepopulární čtvrté místo, kdy hráči nezopakovali výkon ze základní skupiny, kterou vyhráli, a následně ve vyřazovacích bojích jim vždy chybělo kousek štěstíčka, a tak druhé a třetí místo
obsadili domácí borci.
Za nohejbal Petr Kratochvíl
SPORTOVNÍ KLUB KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
se sídlem Sportovní 752, Kostelec nad Černými lesy
Výbor fotbalového ,,SK“ zve všechny své členy na ŘÁDNOU
VALNOU HROMADU. Termín konání: neděle 1. 3. 2015 od
15.30 hod. Místo: restaurace „Na Americe“, Kostelec nad
Černými lesy.
Program jednání valné hromady:
1) Zahájení
2) Volba komisí: mandátová, návrhová
3) Zpráva výboru o činnosti klubu
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Zprávy z jednotlivých mužstev
Zpráva hospodáře o čerpání rozpočtu - rok 2014
Návrh rozpočtu klubu na rok 2015
Změna výše členských příspěvků
Zpráva revizní komise
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr
SPORTOVNÍ KLUB Kostelec nad Černými lesy
AK DODO
KROUŽEK PRO KLUKY
SPORTUJEME
O PRÁZDNINÁCH
Hledáte sportovní kroužek pro kluky? Vyzkoušejte nabídku od nás!
ZÁPIS CHLAPCI, doplňujeme skupinu: 6—9 let, 1.—4. ročník,
trénujeme ve čtvrtek 15.15 — 16.15 hod. ve školní tělocvičně,
všeobecná kondiční průprava.
„Letní tábor se spaním doma“
Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce přicházíme za vámi s nabídkou na využití volného času vašich dětí o prázdninách
v době, kdy vy musíte do práce a vaše dítě bude samo doma.
Nabídka je určena pro žáky 1.—5. ročníku (po dohodě i předškoláci a 6. ročník).
Pro děti bude připraven celodenní pestrý program zaměřený na sport, ale i další volno - časové aktivity. Není možné
se účastnit pouze jednotlivých dnů, akce je koncipována jako
týdenní celek.
Cíl a obsah tréninků:
! rozvoj pohybových schopností — rychlost, síla, obratnost,
vytrvalost
! učení se novým pohybovým dovednostem
! sportovní hry — základy vybraných míčových her
! atletická cvičení
! cvičení na nářadí
Více informací na našich webových stránkách www.aerobikdodo.cz.
Mgr. Monika Dobešová
Volné termíny: 29. 6. — 3. 7. 2015, 6.—10. 7. 2015,
13.—17. 7. 2015.
Přihlášky a podrobné informace na www.aerobikdodo.cz
Mgr. Monika Dobešová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
18
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
VZPOMÍNKY
Dne 14. 1. 2015 jsme vzpomněli nedožitých 100 let našeho tatínka, dědečka, tchána a pradědečka, pana Josefa
Dědourka z Kostelce n. Č. l.
Stále vzpomíná celá rodina.
Dne 23. 1. 2015 tomu bylo již 12 let, kdy nás opustila naše maminka a babička, paní Vlasta Poljaková — Filípková, a 24. 2. 2014 uplyne také 12 let od úmrtí pana Jiřího Filípka.
Synové Jiří a Milan Filípkovi
Dne 6. 2. 2014 uplynulo 12 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan Pavel Hubal, a dne
2. 3. 2014 uplynou 2 roky od úmrtí naší drahé maminky
a babičky, paní Ludmily Stieberové. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná syn Pavel s rodinou.
9. 2. 2015 je den, kdy nás pustila naše maminka, babička a prababička, paní Růžena Dědourková.
Stále vzpomínají dcera, nevěsty a ze} s rodinami.
„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 10. 2. 2015 již uplynulo 16 let, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Bohumil Šikal. Nikdy nezapomeneme.
Květa, Hana, Jitka a Dana s rodinami
Dne 15. 2. 2015 tomu bylo 20 let, kdy nás navždy opustil pan Miloš Procházka. V květnu t. r. by se dožil 90 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichu vzpomínku.
Děkuje manželka a syn s rodinou.
Dne 17. 2. 2015 to bude již 13 let, kdy náhle zemřel bez
slůvka rozloučení náš drahý manžel, táta, děda, bratr a švagr,
pan Jiří Dědourek z Kostelce n. Č. l.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
VÝROČÍ
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito kostelečtí
občané:
Marie Borosová
Berta Zámostná
Jiří Veselý
Gratulujeme!
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
19
OMLUVA
Prořezávání a kácení stromů z lana
Opravy, nátěry střech, okapů, fasád
a jiné výškové práce
Michal Pták, tel.: 603 712 174, [email protected]
FOTOGRAF RONALD HILMAR JR.
WWW.CPPHILMAR.CZ
TEL.: 602 337 014, 777 677 662
SVATEBNÍ A REKLAMNÍ FOTOGRAFIE
VIDEOREPORTÁŽE
ÚČETNICTVÍ - DAŇOVÁ EVIDENCE
VEŠKERÉ DANĚ VČETNĚ PŘIZNÁNÍ
MZDY A PERSONALISTIKA
Edita Šturmová tel.: 724 239 210
[email protected]
Koupím RD,
stavební parcelu nebo chatu
v Kostelci nad Černými lesy
a okolí.
Tel.: 731 271 727
INZERCE
V Černokosteleckém zpravodaji č. 1/2015 došlo k tiskové chybě
v inzerátu Terapeutického centra Modré dveře. Tímto se vydavatel zpravodaje omlouvá a otiskuje inzerát ve správném znění.
redakce
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
INZERCE
20
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum — 12x ročně " Číslo 2, vydáno 13. února 2015 " Náklad 1660 ks " Vydává město Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 " Místo vydání — Kostelec n. Č. l. " Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma "
Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 "
www.kostelecncl.cz " e-mail: [email protected], [email protected] "
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací "
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady " Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce " Uzávěrka příštího čísla 23. února 2015

Podobné dokumenty

Teritorium - Peter Zaloudek

Teritorium - Peter Zaloudek církev by snad dodnes tutlala a zatajovala např. sexuální zneužívání mládeže, kterého se kdysi kněží a řeholníci dopouštěli. Když byla kdysi jako jedna z nejzávažnějších pohnutek pro moji emigraci...

Více

tradiční řemeslný trh - Kostelec nad Černými Lesy

tradiční řemeslný trh - Kostelec nad Černými Lesy RM 2008_16_11: Rada města schvaluje koupi věcí movitých, uvedených ve znaleckém posudku č. 1/08 vypracovaném Vladimírem Pazderou, Kolín II ze dne 4. 6. 2008 a pověřuje starostku města podpisem kupn...

Více

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy Poptávkové řízení na provedení prověrky hospodaření v příspěvkových organizacích města Kostelec n. Č. l. ! RM schválila provedení prověrky hospodaření příspěvkových organizací města Kostelec nad Če...

Více

zpravodaj - WordPress.com

zpravodaj - WordPress.com Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Velké Popovice dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v  platném znění, schvaluje rozpočtové opatření obce Velké Popo...

Více