kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy

Transkript

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy
Z obsahu čísla
2
Zkrácené zápisy z rady a zastupitelstva města
5
SMS Infokanál - městský rozhlas do kapsy
6
Policie ČR informuje
7
Škola v lese
8
Podzimní výstava v ZŠ a PŠ
9
Kupte si zajíce v pytli aneb nestydíme se oškubat seniory
13
Vyhodnocení výtvarné soutěže
14
23. ročník Dnů evropského dědictví je za námi
18
OS Kosáček - volnočasové aktivity
20
Maudi cup 2014 aneb memoriál mojí babičky
21
Infomace z fotbalového trávníku
JSOU MEZI NÁMI
STÁLE POCTIVÍ LIDÉ
Dnešního dne v dopoledních hodinách se dostavil na městský úřad jistý pán - RNDr. Š. M., který byl na výletě společně s dalšími seniory v Kostelci nad Černými lesy. Na náměstí Smiřických
nalezl u přechodu pro chodce peněženku. Aniž by
na chvilku zaváhal, tuto sebral a odnesl na městský úřad. Zde byl přijat úředníkem, který kontaktoval městskou policii. Hlídka MP přijela k sepsání
protokolu s nálezcem na oddělení sociálních věcí
a přestupků. Při sepisování protokolu došlo na základě místní znalosti k možné identitě občana, který mohl peněženku ztratit. Občan byl kontaktován
a ukázalo se, že se jedná o skutečného majitele - seniora, který byl zoufalý, neboS v peněžence
bylo 13 500 Kč a stravenky na jídlo. Peněženka mu
byla předána v kanceláři za účasti nálezce.
Nálezci byl vyjádřen velký dík a pí Havelkovou,
místostarostkou města, mu byl předán upomínkový dárek na návštěvu v Kostelci nad Černými
lesy, aby mu vždy připomínal jeho dobrý skutek.
Takové jednání v dnešní době není vůbec samozřejmostí, a je proto nutné na takové činy upozornit a vážit si jich.
30. 9. 2014
Jaromír Kubelka
2
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZKRÁCENÉ ZÁPISY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zkrácený zápis č. 18/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 30. 7. 2014
Tesco Stores ČR, a.s.
! Společnost Tesco Franchise Stores, a.s., nabízí k prodeji pozem-
!
ky, na kterých měl být postaven v Kostelci nad Černými lesy supermarket. Společnost o stavbě supermarketu již neuvažuje.
RM vzala na vědomí nabídku firmy Tesco Franchise Stores, a.s.,
na prodej pozemků p. č. 709, 710/4, 710/5, 714/2 a 35 52/2, které jsou ve vlastnictví firmy, a pověřila starostu města k jednání
s firmou Tesco Stores ČR s za nabídkovou cenu 600 Kč/m2.
Dostavba - ZŠ Kostelec nad Černými lesy - urbanistická
studie
! Pan starosta seznámil přítomné s nabídkou na vypracování ar-
!
chitektonicko urbanistické studie Dostavba - ZŠ Kostelec nad
Černými lesy, kterou na základě poptávky předložil projektový
ateliér ANTA, spol. s r.o.
RM schválila vypracování architektonicko urbanistické studie
na „Dostavbu - ZŠ Kostelec nad Černými lesy“ ve znění nabídky firmy ANTA, spol. s r.o., Hanzlíkova 527, 181 00 Praha 8,
IČ: 45793891 za cenu 90 000 Kč bez DPH a pověřila starostu
města podpisem objednávky.
Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na dešbovou
a splaškovou kanalizaci
! RM schválila provedení čištění kanalizace a likvidaci kalů z areálu základní školy v předpokládané ceně do 50 tis. Kč s tím, že financování bude provedeno z prostředků základní školy tj. § 3 113.
Žádost OS Modré dveře o poskytnutí bezplatného parkování referentského vozidla Terapeutického centra
Modré dveře
! RM schválila výjimku z Nařízení č. 1/2012 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kostelec nad Černými lesy, které schválila rada města dne 7. 6. 2012, v příloze č. 1 nařízení, odst. 2,
spočívající v odpuštění ročního poplatku ve výši 5 000 Kč pro
parkování referentského vozidla Terapeutického centra OS Modré
dveře pro rok 2014.
Zkrácený zápis č. 20/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 18. 8. 2014
Oprava čekáren
! Autobusové čekárny, zejména na náměstí Smiřických, jsou velmi
!
často cílem útoků vandalů. Již několikrát muselo dojít k výměně
rozbitých skel. Obě čekárny potřebují větší opravu a rovněž se
jeví účelné osadit je polykarbonátovými deskami.
RM schválila provedení opravy 2 ks autobusových čekáren
na náměstí Smiřických ve znění nabídky, která je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřila starostu podpisem objednávky.
Zateplení MŠ - pavilon A
! Materiál připravila místostarostka Ing. Jana Havelková. Město
!
obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace na zateplení, DPS je nutno
mít k dispozici do 30. 9. 2014.
RM schválila na základě provedeného poptávkového řízení firmu
Ing. Jiří Šír — VISTA, IČ 12039373, Alešova 60, 400 01 Ústí nad
Labem, jako zpracovatele projektové dokumentace provedení
stavby v rámci projektu „Zateplení pavilonu A - MŠ Kostelec nad
Černými lesy“ za cenu 50 000 Kč bez DPH (60 500 Kč včetně DPH)
a pověřila starostu podpisem objednávky.
Zkrácený zápis č. 21/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 25. 8. 2014
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
! RM doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 53, 281 63 Kostelec
nad Černými lesy, IČ: 00235474 a firmou Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843 a pověřit starostu města podpisem smlouvy ve znění návrhu, který je jako
příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Projednání věcného záměru rozvoje vzdělávání na území
města
! RM schválila „Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města“
a podání žádosti na MŠMT ČR o dotaci z Fondu rozvoje kapacit
mateřských a základních škol za účelem vytvoření nových výukových kapacit formou jak výstavby nových prostor, tak i přístavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.
Zkrácený zápis č. 5 /2014 ze zasedání
Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy
konaného dne 3. 9. 2014
Členství města Kostelec n. Č. l. ve Sdružení místních
samospráv ČR
! ZM neschvaluje dle § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ukončení členství města Kostelec
nad Černými lesy ve Sdružení místních samospráv ČR.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o zřízení
zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem
! ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a smlouvy o zřízení zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem p. č. 3451/2, 12/1, 3436, 33, 34, 31 a 32 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
a Ing. Karlem Fouskem, Tyršova 503, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou
součástí originálu zápisu, a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
Aktuální informace o přípravě nového územního plánu
! Předložila místostarostka Ing. Jana Havelková. Město Kostelec
nad Černými lesy připravuje nový územní plán, pořizovatelem
je MěÚ Říčany, zpracovatelem Ing. Ivan Plicka Studio, s. r. o.
Zpracovatel předal návrh ÚP, proběhla koordinační schůzka
u pořizovatele, kde byl navržen další postup a určen termín veřejného projednání návrhu ÚP na 30. 6. 2014. V zákonné lhůtě byly podány námitky a připomínky vlastníků nemovitostí i dotčených
osob včetně stanoviska MěÚ Říčany a koordinovaného stanoviska KÚSK. Dotčené orgány státní správy rozporují některé plochy
a jejich využití (podrobně materiál v příloze originálu zápisu).
MěÚ Říčany rozporuje i návrh řešení ohledně pozemku p. č. 3024/1,
3024/2 a 3024/3 v k. ú. Kostelec n. Č. l. Při schvalování „Pokynů
pro vypracování návrhu územního plánu“ se ZM usneslo, aby ten-
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
!
!
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
! Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy schválilo uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“
mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53,
281 63 Kostelec nad Černými lesy IČ: 00235474 a společností
Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843
ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Informace k investičním akcím
! Bod 19 zahrnuje informace o aktuálních investičních akcích -
!
Pořízení úklidového stroje
! Ing. Chmelíková informovala o aktuální situaci v souvislosti s podanou žádostí o dotaci s názvem „ Pořízení techniky za účelem
snížení prašnosti ve městě Kostelci nad Černými lesy“. SFŽP nás
vyzvalo, abychom v termínu do 31. 8. 2014 předložili podrobný
harmonogram, zejména předpokládané termíny pro výběrové řízení, předložení podkladů k RoPD, zahájení a ukončení realizace
projektu, což jsme učinili. Dále uvedla, že termín pro otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 23. 9. 2014 a vyzvala přítomné
k účasti v komisi. Svoji účast nabídl pan Brachovec a Ing. Čvančara, pan Knop je ochoten být v případě potřeby náhradníkem.
Stejný termín byl stanoven i pro otevírání obálek s nabídkami na
akci „Zkvalitnění nakládání s odpady v Kostelci nad Černými lesy“, což je materiál k bodu 16 zasedání ZM.
Pořízení strojů - multikára, kontejnery, štěpkovač
! Členům zastupitelstva byl předložen „Registrační list“ akce a ko-
!
pie dokumentace pro předmětný projekt, kterou zpracovala firma 3L studio, s.r.o.
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy vzalo na vědomí informaci k akcím „Pořízení strojů za účelem snížení prašnosti ve městě Kostelec nad Černými lesy“ a „Zkvalitnění nakládání s odpady v Kostelci nad Černými lesy“.
Peněžitý dar za přínosné aktivity pro město Kostelec nad
Černými lesy
V 19.50 hodin opustila jednací místnost Ing. Chmelíková
! Informace k materiálu přednesla paní tajemnice. Uvedla, že důvodem návrhu je, že Ing. Ewa Chmelíková se dlouhodobě věnu-
je několika investičním akcím, které město realizuje. Zejména se
jedná o realizaci stavby splaškové kanalizace II. etapa 1. část, rekonstrukci kanalizace v areálu základní školy, stavbu „Prevence
svahových sesuvů strží pod zámkem“, rekonstrukci čerpací stanice ve dvoře č. p. 15 i další aktivity. Vzhledem k tomu, že se
této činnosti přínosné pro celé město věnuje na úkor svého volného času a s velkým pracovním nasazením, bylo navrženo poskytnutí finančního daru. Původně ve výši min. 50 tis. Kč, při projednání v radě města byla navržena částka ve výši 90 tis. Kč.
ZM na základě doporučení Rady města Kostelec nad Černými lesy
schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 90 000 Kč Ing. Ewě
Chmelíkové za mimořádně přínosnou činnost pro město Kostelec
nad Černými lesy v souvislosti s investičními akcemi města. Došlo
ke jmenovitému hlasování, návrh byl přijat. (pozn. redakce).
- Ing. Chmelíková dlouhodobě koordinuje práce na akci výstavby splaškové kanalizace II. etapa - 1. část, na akci svahové sesuvy strží pod zámkem, připojení ZŠ na splaškovou a dešSovou
kanalizaci a rekonstrukci čerpací stanice v č. p. 15, proto ji starosta města předal slovo a Ing. Chmelíková ústně o jednotlivých akcích přítomné informovala.
Akcí zateplení mateřské školy se zabývala místostarostka Ing. Havelková, a informovala tedy přítomné o dokončení zateplení pavilonu „B“ mateřské školy a přípravě na zateplení pavilonu „A“
Mateřské školy Kostelec nad Černými lesy. Tato akce bude spolufinancována z dotačních prostředků, zadávací řízení je plánováno na říjen 2014. Zateplení objektu MŠ bylo plánováno již předchozím zastupitelstvem města. Vzhledem k tomu, že místostarostku
Ing. Havelkovou a starostu města oslovila bývalá starostka Bc. Dekojová s žádostí o finanční rozbor verze připravované minulým
zastupitelstvem a srovnání s verzí realizovanou stávajícím zastupitelstvem, předložila kromě ústní informace Ing. Havelková přítomným i porovnání těchto verzí v písemné podobě. Dále
Ing. Havelková informovala o ukončených akcích - „Jeden den
v Kostelci n. Č. l.“ a „Venkovní posilovna ve škole“.
Zkrácený zápis č. 22/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 8. 9. 2014
Prodej nákladního automobilu Avia A 21 1FS
! Na prodej nákladního automobilu AVIA A21 1FS byl vyhlá-
!
šen záměr města na prodej dne 19. 8. 2014 s termínem ukončení dne 4. 9. 2014. K tomuto dni byla doručena 1 nabídka od
SDH Mančice.
RM schválila prodej nákladního automobilu AVIA A21 1FS
RZ: 2S18146 Sboru dobrovolných hasičů, Mančice 11, 281 44
Zásmuky, IČ: 66492068 za cenu 11 000 Kč.
Poptávkové řízení na dodávku 12 ks PC
! Předkládá tajemnice města ve spolupráci se správcem IT Petrem Haklem. Bylo osloveno 10 firem s výzvou k předložení cenové nabídky na dodávku 12 ks PC s termínem pro podání nabídky do 5. 9. 2014. Byly podány 3 nabídky, jedna nabídka (firma
KK-COMP byla doručena po termínu).
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
!
to pozemek byl zahrnut do zastavitelného území. Pořizovatel ÚP
požaduje deklarovat vůli města formou usnesení zastupitelstva
města. Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města
vyhovět námitce majitelů pozemků podané ke konceptu ÚP Kostelec nad Černými lesy a zařadit pozemky p. č. 3024/1, 3024/2
a 3024/3 do ploch určených pro bydlení.
Vzhledem k tomu, že návrh ÚP bude změněn, je nutné vypracovat upravený návrh ÚP a tento veřejně projednat, předpokládaný termín je listopad/prosinec 2014.
ZM schválilo zařazení pozemků p.č. 3024/1, 3024/2 a 3024/3
v k. ú. Kostelec nad Černými lesy do návrhu územního plánu jako plochy určené k bydlení (BM).
V návaznosti na záměr rozšířit areál ZŠ v Kostelci nad Černými
lesy (po uvažovaném odkupu pozemků) je nutno změnit způsob využití - rozšířit plochy občanského (veřejného) vybavení
u areálu ZŠ. Rada města projednala dne 18. 8. 2014 a pověřila
Ing. Havelkovou projednat změnu využití pozemků s pořizovatelem nového územního plánu, Městským úřadem Říčany.
ZM souhlasí s rozšířením plochy VV (plochy občanského vybavení - veřejné vybavení) u areálu základní školy o tyto pozemky v k. ú. Kostelec nad Černými lesy:
a) parc. č. 3451/2 o celkové výměře 91 m2, druh pozemku - ostatní plocha
b) parc. č. 12/1 o celkové výměře 160 m2, druh pozemku - zahrada
c) parc. č. 3436 o celkové výměře 410 m2, druh pozemku - zahrada
d) parc. č. 33 o celkové výměře 284 m2, druh pozemku - ostatní plocha
e) parc. č. 34 o celkové výměře 599 m2, druh pozemku - ostatní plocha
f) pare č. 31 o celkové výměře 146 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 28 (objekt k bydlení)
g) parc. č. 32 o celkové výměře 232 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla
popisného nebo evidenčního (zemědělská stavba)
3
4
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
! RM jmenovala výběrovou komisi pro vyhodnocení cenové na!
!
bídky na dodávku 12 ks PC pro městský úřad ve složení: Petr
Hakl, Ing. Jana Havelková, Václav Kuba.
Komise otevřela obálky s podanými nabídkami a zkonstatovala,
že všechny nabídky splňují podmínky poptávky.
RM na základě doporučení výběrové komise schválila firmu
ANAREUS CZ, s.r.o., Feřtekova 541, 181 00 Praha 8 jako vítěze
poptávkového řízení na dodávku 12 ks PC a pověřila starostu
města podpisem objednávky dle předložené cenové nabídky ze
dne 3. 9. 2014 v celkové ceně 199 700 Kč bez DPH.
Odstranění škod na nemovitosti
! Na adresu MěÚ Kostelec n. Č. l. k rukám starosty města byl do-
!
ručen dopis pí Renaty Votavové týkající se jednání dne 5. 8. 2014
ve věci odstranění škod na nemovitosti č. p. 1181 v Prokopově
ulici způsobených stavbou kanalizace v této lokalitě (podrobně
dopis a zápis zjednání v příloze originálu zápisu). Bližší vysvětlení podala členům rady Ing. Chmelíková.
RM vzala na vědomí informaci týkající se odstranění škod na
nemovitosti čp. 1181 v Prokopově ulici způsobených stavbou
kanalizace.
Program regenerace městské památkové zóny
! Předkládá Ing. Havelková. Ministerstvo kultury ČR (MK ČR)
!
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytuje příspěvky na opravu kulturních památek. Tento program MK ČR je významným
potencionálním zdrojem financí nejen na opravu jmenovitých
kulturních památek. Podmínkou pro poskytnutí podpory je
schválený program regenerace. Program regenerace MPZ
schválilo Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy usnesením 13/5/2013, k realizaci - k získání podpory z MK ČR je třeba vyplnit anketní dotazník, zkonzultovat program regenerace
na MK ČR a doložit aktivity pracovní skupiny pro program regenerace památkových zón.
RM uložila ORM MěÚ ve spolupráci s místostarostkou města
Ing. Havelkovou vypracovat anketní dotazník v rámci zahájení realizace Programu regenerace městské památkové zóny pro rok 2015.
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akce „Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti ve
městě Kostelci nad Černými lesy“ a „Zkvalitnění nakládání s odpady v Kostelci nad Černými lesy“
! RM jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akce „Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti ve
městě Kostelci nad Černými lesy“ a akci „Zkvalitnění nakládání s odpady v Kostelci nad Černými lesy“ ve složení: Bc. Jan
Šimek, Václav Valenta, Jaroslav Brachovec, Ing. Jiří Čvančara,
Ing. Ewa Chmelíková, náhradníci: Ing. Jan Svatoš, Bohuslav
Vedral, Jiří Fortelka, Ing. Martin Šuma, Lenka Szabóová. Jednání komise pro otevírání obálek a následně komise pro posouzení a hodnocení nabídek se uskutečnilo v termínu 23. 9. 2014
v 12.00 hodin na adrese sídla zadavatele, nám. Smiřických 53,
281 63 Kostelec n. Č. l.
Darovací smlouva
! RM schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l. a firmou
LANGARD, s.r.o., Staropacká 897, 190 12 Praha 9, IČ: 281 34 800
na bezplatný převod dataprojektoru zn: InFocus model INI 16a
a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Oprava místních komunikací
! RM schválila opravu spár a mrazových trhlin technologií JTS
od firmy VRKOSLAV opravy silnic, s.r.o., Lešany 111, 257 44
Netvoříce a pověřuje starostu města podpisem objednávky do
výše Kč 40 tis. bez DPH. Úhrada bude provedena z § 5 171
pol. 2212 opravy a údržba. Jedná se o opravy pracovních spár,
dilatačních spár a mrazových trhlin v asfaltových komunikacích
technologií JST. Tato technologie je založena na vytryskání
spáry před aplikací modifikované bitumenové zálivky, která se
následně ošetří speciálním posypem. Opravená spára je hned
pojizdná. Pro opravu touto technologií byly vytipovány v Kostelci n. Č. l. ulice Dvouletky, Ruská, Tyršova, Nerudova, K Jatkám.
" Ing. Havelková informovala, že byla podána žádost o propla"
!
cení dotace na akci „Zateplení MŠ Kostelec nad Černými lesy - pavilon „B“.
Ing. Chmelíková v souvislosti s probíhající akcí Připojení ZŠ na
splaškovou a dešSovou kanalizaci požádala o souhlas s provedením kamerových zkoušek vnitřních svodů v pavilonu „C“ ZŠ.
RM schválila provedení kamerových zkoušek vnitřních svodů
v pavilonu „C“ Základní školy Kostelec nad Černými lesy do výše
30 tisíc Kč bez DPH. Úhrada bude provedena z § 3113, pol. 6121.
Zkrácený zápis č. 23/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 22. 9. 2014
Poptávkové řízení na provedení prověrky hospodaření
v příspěvkových organizacích města Kostelec n. Č. l.
! RM schválila provedení prověrky hospodaření příspěvkových
organizací města Kostelec nad Černými lesy za rok 2014 vítězem
poptávkového řízení, firmou SAFÍR Audit CZ, s.r.o., se sídlem
Hostímská 584, 266 01 Beroun za cenu 72 600 Kč včetně DPFI
dle předložené nabídky, která je jako příloha nedílnou součástí
originálu zápisu, a pověřila starostu města podpisem objednávky.
Poptávkové řízení na zhotovení rozvodu IT infrastruktury
a elektrických zásuvkových rozvodů v budově č. p. 53
! Předkládá tajemnice města ve spolupráci s 1T pracovníkem. V roz-
!
počtu pro rok 2014 bylo schváleno pro potřeby 1T 400 tis. Kč.
Pořízením 12 ks PC za cenu cca 250 tis. Kč zbylo z rozpočtované částky cca 150 tis. Kč. Pracovník IT doporučuje tyto finanční
prostředky použít na úpravu IT infrastruktury kabeláže a elektrických zásuvkových rozvodů.
RM uložila tajemnici ve spolupráci s pracovníkem IT poptat dodavatele na úpravu rozvodů IT infrastuktury a elektrických zásuvkových rozvodů v budově MěÚ Kostelec nad Černými lesy č. p. 53.
Projektová dokumentace - statické posouzení zajištění
objektu
! Předkládá starosta města. Statistické posouzení zajištění objek-
!
tu je nezbytné pro další posouzení škod na nemovitosti č. p. 1181
ve vlastnictví manželů Votavových způsobených stavbou kanalizace v této lokalitě.
RM schválila firmu PSDS, s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9,
IČ: 28098064 jako zpracovatele autorizovaného statického posudku nemovitosti č. p. 1181, Prokopova ul., Kostelec n. Č. l. za cenu
6 500 Kč bez DPH a pověřila starostu města podpisem objednávky.
Projekt „Zateplení pavilonu „A“ - MŠ Kostelec n. Č. l.
! Předkládá Ing. Havelková. V rámci zahájení realizace projektu je
!
nutné provést zadávací řízení podle podmínek pro příjemce dotace z OPŽP. Na základě dobrých zkušeností z administrace 1. dotace na zateplení MŠ pavilon „B“ byla oslovena Ing. Tywoniaková
a požádána o cenovou nabídku.
RM schválila uzavření příkazní smlouvy na organizaci průběhu
zadávacího řízení veřejné zakázky města Kostelec n. Č. l. na stavební práce včetně přípravy technické části zadávacího řízení pro
stavbu „Zateplení pavilonu „A“ - MŠ Kostelec nad Černými lesy“
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Uzavření kauzy VOD-KA
! Informace k uzavřeným dohodám o narovnání. Starosta informoval, že obdržel zprávu Mgr. Drumeva o stažení všech vzájemných žalob v souvislosti s kauzou VOD-KA. V současné době
probíhá řízení ve věci vrácení městem zaplaceného soudního poplatku ve výši 196 000 Kč. Dále konstatoval, že bude nutné na
základě uzavřené smlouvy vypořádání s Mgr. Drumevem, právním zástupcem města v této záležitosti.
Webové stránky města Kostelec nad Černými lesy
! Pan Václav Kuba, který byl pověřen jednáním o webových stránkách města, informoval přítomné, že jsou k dispozici tři varianty
řešení, kterými obeslal členy rady, a požádal je o jejich vyjádření do středy 24. 9. 2014.
Zpracoval Mgr. Frantiček Knop
Úplné znění zápisů naleznete na www.kostelecncl.cz
SMS INFOKANÁL - MĚSTSKÝ ROZHLAS „DO KAPSY“
MěÚ, odd. kultury, stále nabízí občanům našeho města zřízení
služby SMS InfoKanál městský rozhlas „do kapsy“. Služba umožňuje zasílání důležitých informací typu přerušení dodávky elektřiny, vody, uzavírky ulic atd. z MěÚ na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
Informovanost si zajistíte zasláním jedné registrační SMS, která
je zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora.
vislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř.
druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv
zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese město.
V případě nejasností nebo potíží s registrací se obracejte na
MěÚ - odd. kultury, tel.: 311 240 915.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
Tvar registrační SMS je následující:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOSTELECmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Příklad: REG JAN BROUSEK KOSTELEC NAMESTI SMIRICKYCH 53
! velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.
SMS odešlete na tel. číslo služby SMS InfoKanálu města Kostelec
nad Černými lesy: +420 311 240 900
(POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je shodné s číslem městského úřadu).
Zrušení odběru SMS zpráv je provedeno zasláním SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ nebo ODREG na číslo +420 311 240 900.
Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí
SMS zpráva do pevné sítě. To znamená, že jediné, co zaplatíte v sou-
PODĚKOVÁNÍ
Na náměstí Smiřických v parku byly ošetřeny nátěrem
všechny pamětní plakety umístěné na pomnících. Tuto
záslužnou práci nezištně provedl místní občan, pan Jiří
Štamberský, za což mu vedení města Kostelec n. Č. l.
velice děkuje.
Dobrý člověk ještě žije!
Jan Svatoš, starosta
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI SRPNU 2014
Stánky
Pokuty
8 100 Kč
7 200 Kč
Celkem
15 300 Kč
Činnost:
6. 8.
7. 8.
8. 8.
10. 8.
12. 8.
12. 8.
18. 8.
měření rychlosti v obci Kozojedy
měření rychlosti v obci Výžerky
spolupráce s PČR, podnapilý řidič
rušení nočního klidu, řešeno domluvou
měření rychlosti v obci Lhotky
usměrňování dopravy u DN Pražská ul.
zjištěn nezajištěný osobní automobil, provedeno vyrozumění majitele, vozidlo si po vyrozumění zajistil
24. 8. kontrola veřejného osvětlení, nahlášeno ORM města
28. 8. nález psa, předán do náhradní péče
29. 8. nalezen ležící muž v podnapilém stavu v objetu sanatorky, po
výzvě strážníka MP odešel domů
31. 8. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
Denní činnost:
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku
! kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
! kontrola svozu separovaného odpadu
! kontrola stavu veřejného osvětlení
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konání společenských akcí
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
Tel.: 602 487 355
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53,
281 63 Kostelec n. Č. l., IČ: 00235474 a firmou Ing. Jana Tywoniaková, Plzákova 213, 257 22 Čerčany, za cenu 30 000 Kč a pověřila starostu města podpisem příkazní smlouvy.
5
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / POLICIE ČR INFORMUJE
6
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
ČINNOST SDH
V SRPNU A ZÁŘÍ 2014
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 26. 8. až 22. 9.
u těchto mimořádných událostí:
! 27. 8. 12:52 - požár skládky - Černé Voděrady
! 11. 9. 22:51 - dopravní nehoda kamionu a chodce - Kostelec n. Č. l., křižovatka u Penny
! 12. 9. 16:07 - likvidace nebezpečného hmyzu - Kostelec n. Č. l.,
Českobrodská
! 17. 9. 19:29 - požár odpadu - Kostelec n. Č. l., silnice směr
Konojedy
! 17. 9. 21:04 - únik motorové nafty z osobního automobilu - Kostelec n. Č. l., Pražská
! 22. 9. 21:53 - požár sloupu elektrického vedení - Kostelec n. Č. l.
Činnost sportovních družstev
Sportovní družstva začala svou druhou půlku závodní sezony
hned poslední prázdninovou sobotou v nedaleké Třebovli na závodech
Podlipanské ligy. Maximální snaha všech našich družstev přinesla ovoce zejména v kategorii dorostu, kde jsme získali první místo. Ženy
obsadily páté místo, starší žáci čtvrté, mladší žáci šesté a přípravka
místo třetí.
Dne 6. září výprava do Ratenic znamenala lepší časy, a tím mnohem lepší umístění. Ženy i starší žáci obsadili shodně třetí místo,
mladší žáci obsadili místo sedmé, přípravka krásné druhé místo a dorost opět místo první.
Další den, na Memoriálu Jaroslava Zajíčka ve Sloupu u Davle, jsme
již tradičně bojovali o vítězství a ukořistění putovního poháru, což se
nám již dvakrát za sebou podařilo. Pak ale byla tato série přerušena
a znovu jsme ho letos vyhráli po dvou letech. Družstvo starších A do-
Družstvo žen
kázalo na nástřikové terče porazit všechny soupeře, čímž ale také uvalilo velkou zodpovědnost na své nástupce v příštím roce, aby se jim
povedlo pohár opět obhájit.
V sobotu 13. září jsme s podporou místního Fotbalového klubu
mohli uspořádat soutěž pro družstva dospělých z okresu Kolín - Pohár starostky OSH Kolín. Přijelo se ukázat devět družstev mužů a sedm
družstev žen, na nástřikové terče se zápolilo statečně, přesto se naše družstvo žen umístilo až na pátém místě.
Týž den ve večerních hodinách závody v Kostelci pokračovaly, tentokrát pod hlavičkou Podlipanské ligy. Za podpory počasí (opravdu
skoro nepršelo) začala soutěž přípravky, mladších i starších žáků
z širokého i dalekého okolí — celkem 26 družstev. Po 20. hodině se do
závodění dala i družstva dospělých — mužů, žen a dorostu. Kolem
půlnoci bylo dobojováno a proběhlo vyhodnocení všech 22 družstev. Naši se umístili takto: ženy a mladší žáci třetí místo, starší žáci druhé místo, přípravka místo čtvrté a dorost první místo. Jsme si
vědomi, že tato mimořádná noční soutěž produkovala určitý hluk
v blízkém okolí sportovního areálu. Tímto nám prosím dovolte omluvit se všem za tuto nepříjemnost.
Závěrečné kolo Podlipanské ligy se konalo 20. září v Poříčanech,
kam jsme se vydali s úmyslem vylepšit své časy, a upravit tak svá průběžná pořadí v celkovém hodnocení. To se nakonec nepodařilo, polepšilo si pouze družstvo přípravky, ostatní předvedli průměrné výkony. Ženy obsadily sedmé místo, mladší žáci osmé místo, starší žáci
páté místo, přípravka opět krásné druhé místo, dorost místo první.
Celkové hodnocení Podlipanské ligy: ženy 5. místo (z 11 družstev),
starší žáci 4. místo (z 12 družstev), mladší žáci 6. místo (z 11 družstev), přípravka 2. místo (z 6 družstev).
Akce plánované na konec letošního roku:
Naši nejmladší z přípravky
POLICIE ČR INFORMUJE
6. prosince — Mikulášská zábava pro děti (sokolovna od 14:00)
31. prosince — Silvestr (sokolovna od 20:00)
Aleš Bitter, Šárka Žylová
www.hasici-kostelecncl.cz
Foto archiv SDH
! Dne 8. 9. 2014 došlo k vloupání do dvou prodejen v ul. Kutno!
Krátce
! V době od 1. 9. do 2. 9. 2014 se neznámý pachatel vloupal do
garáže, která byla součástí rekreační chaty v obci Stříbrná
Skalice. Z garáže následně odcizil nářadí v celkové hodnotě
téměř 10 000 Kč.
!
horská v Kostelci n. Č. l. Z těchto byla odcizena finanční hotovost
a způsobena škoda poškozením. Celková škoda 36 500 Kč.
Dne 7. 9. 2014 došlo v prodejně v ul. Pražská v Kostelci nad
Černými lesy ke krádeži 22 ks dětského mléka Nutrilon v celkové hodnotě 8 718 Kč.
Dne 9. 9. 2014 byl při výkonu služby zadržen padesátiletý muž,
po němž bylo vyhlášeno pátrání. Předběžný souhlas se zadržením byl vydán pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy.
PIS Kolín
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Policie ČR se obrací na občany s prosbou o pomoc při pátrání po neznámém muži, který se dne 11. 9. 2014 ve 21.50 hod.
stal obětí dopravní nehody v katastru obce Kostelec nad Černými lesy. Při nehodě řidič nákladního vozidla s návěsem jedoucí
ve směru jízdy od Prahy na Kutnou Horu narazil přední částí kabiny do chodce, který se pohyboval ve vozovce dosud nezjištěným směrem. Chodec utrpěl vážná poranění, kterým při převozu
do nemocnice podlehl. Alkohol u řidiče vyloučen.
Popis: muž zdánlivé stáří 50-60 let, střední postavy, výška 170180 cm, krátké prošedivělé vlasy, čelní pleš, prošedivělé vousy - strniště, při chůzi používal francouzskou hůl. Oblečení - tmavě
modré montérkové kalhoty, černé pánské triko zn. Burberry, světle modrý svetr, černé boty. Při sobě měl červenou tašku, ve které se nacházela zimní bunda šedé barvy zn. Biaggini.
V případě jakýchkoli informací vedoucích k zjištění totožnosti neznámého muže prosíme, volejte linku 158.
PČR Kolín
Poz. redakce: foto výše zmiňovaného neznámého muže je zveřejněno na: http://www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_
_org=7016&p1=2515&id=11680
ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIE PACHATELE TRESTNÉHO ČINU
Pachatel trestného činu
Policie České republiky,
obvodní oddělení Kostelec nad
Černými lesy, provádí šetření
k případu odcizení finanční hotovosti z bankovního účtu, a to
tím způsobem, že dosud blíže
nezjištěný pachatel s využitím
neoprávněně získané platební karty, se znalostí PIN kódu,
z bankomatu vybral vyšší finanční hotovost. Při páchání
trestné činnosti byl zachycen
bezpečnostní kamerou bankomatu. Dle dosavadních zjištění by se
mohlo jednat o muže, který má vztah ke Kostelci nad Černými lesy,
zejména k obchodnímu domu Billa v Kostelci n. Č. l., kde se mohl
pohybovat. Obracíme se na vás tedy s žádostí o pomoc při ztotožnění muže na fotografii.
Jakékoliv informace, které by mohly vést k vypátrání totožnosti neznámého pachatele prosím neprodleně oznamte na služebnu
Policie ČR v Kostelci n. Č. l., na tel: 602 263 024, popř. na bezplatnou linku 158.
nprap. Miloš Polák, DiS., vrchní inspektor
zástupce vedoucího OOP Kostelec nad Černými lesy
foto archiv PČR
ŠKOLA V LESE
V letošním školním roce se na naší základní škole opět učilo „v lesní škole“. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
proběhla dne 18. 9. 2014 v lesích kolem Kostelce „Lesní pedagogika“. Studenti vysoké školy se zaměřením na environmentální výchovu připravili pro žáky 1. stupně úžasný den v lese.
Žáci se tak mohli seznámit s prací lesníků, ošetřit malé stromky
v lese, poznat jak dlouho roste les, jak bojovat s kůrovcem a umět
využít dřevo.
V zábavné hře na jelena se učili tiše běhat po lese, poznávat místa, kde zvěř odpočívá a má své krmelce.
Rozeznávali druhy stromů, hmatem poznávali přírodniny a učili se
překonávat lesní nerovnosti tím, že zkusili šplhat po laně přes příkop.
Nadšení „lesních učitelů“, pohodový den plný krásných zážitků
z přírody a úsměvy na tvářích našich žáků byly zárukou, že se akce
„Lesní pedagogika 2014“ povedla!
Studenti České zemědělské univerzity v Praze
připravili pro žáky 1. stupně úžasný den v lese
Dovoluji si jménem všech našich učitelů i žáků poděkovat za tento poučný projekt. Těšíme se tedy na další lesní den a nové poznatky!
Paed Dr. Romana Malkovská,
učitelka ZŠ Kostelec nad Černými lesy
foto Irena Kotková
POLICIE ČR INFORMUJE / ŠKOLSTVÍ
PÁTRÁNÍ
PO NEZNÁMÉM MUŽI
7
ŠKOLSTVÍ
8
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
EKOKOSTELÁDA — 7. ROČNÍK PODZIMNÍ VÝSTAVA
EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE
Základní škola a Praktická škola Kostelec n. Č. l., K JatTematicky letošní oblastní kolo ekologické soutěže pro
žáky základních škol praktických a speciálních navazovalo
na předchozí ročníky, které se týkaly neživé přírody. Úkoly
byly spojené s nerostným bohatstvím a s půdou. Nikdo ze
soutěžících naštěstí neztratil půdu pod nohama, nestál ani jako solný sloup a všichni podali v chladném podzimním počasí skvělé výkony.
kám 748 vás srdečně zve na TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU.
Přij„te se podívat ve středu 22. 10.,
ve čtvrtek 23. 10. 2014 vždy od 8.15 do
15.15 hodin a v pátek 24. 10. od 8.00 do
12.00 hod.
Mgr. Pavla Rývová
GASTRONOMICKÝ TÝDEN
Děkuji paní ředitelce Rývové a všem, kteří se podíleli v červnu na organizaci ozdravného pobytu v Itálii. Dětem to jen prospělo. Přijely opálené a s novými zážitky. Ve škole zůstaly však
Žáci ZŠ speciální v kuchyňce, kam chodí vařit moc rádi
Žáci řešili různé úkoly spojené s nerostným bohatstvím a půdou
V úterý 23.9. 2014 byly rozdány originální diplomy s obrázkem Jiřího Filípka, kterému za něj velice děkujeme. Diplom
za první místo si odvezli žáci ze Základní školy praktické v Říčanech. Jejich výkon byl bezchybný, a tak se naši žáci ze Základní školy a Praktické školy Kostelec nad Černými lesy museli spokojit s 5. místem.
Nesoutěžním zpestřením akce byl informační koutek firmy NYKOS, a.s. Žáci ze šesti zúčastněných škol se dozvěděli bližší informace o nakládání s odpady. Podporu a zázemí
v areálu bývalého sanatoria poskytl MěÚ, kterému děkujeme
i za drobné dárky pro soutěžící. Poděkování patří pedagogickým pracovníkům, vstřícným rodičům a klubu KRPŠ.
Z. Georgievová, ZŠ a PŠ v Kostelci n. Č. l.
Foto archiv ZŠ a PŠ
děti, které jet z nějakých důvodů nemohly, mnohdy to byly i důvody zdravotní, dlouhou cestu do Itálie by nezvládly, mají kvůli
svým handicapům omezen pobyt na sluníčku. Musím zase
pochválit paní učitelky, které ve škole zůstaly a zabezpečovaly bezproblémový chod školy a také žákům chtěly zpříjemnit červnový týden, kdy bylo venku tropické vedro. Právě dozrávaly na školní zahradě jahody, tak žáci I. třídy upekli pro
celou školu jahodový koláč. Skupina žáků paní učitelky Kadeřábkové udělala při pracovním vyučování jahodový koktejl. Další žáci s paní učitelkou Libánskou nakrájeli zeleninu na salát
a připravili chlebíčky. Ano, vaření naše žáky baví nejvíce. Je
fajn, když mohou použít místo koupených surovin vlastní
výpěstky ze školní zahrady, třeba jen jahody, cibuli, brambory, rajčata, mrkev, okurky…
Velký dík patří paní učitelce Filípkové, správkyni pozemku,
a všem učitelkám, které žáky vedou k práci. V našich vzdělávacích programech speciálních škol je zařazeno více hodin
pracovního vyučování než na běžné základní škole. A v praktické škole dvouleté už mají žáci přípravu pokrmů, péči o zeleň a ruční práce.
Mgr. Ivana Tichá, ZŠ a PŠ v Kostelci n. Č. l.
Foto archiv ZŠ a PŠ
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Modré dveře děkují městu Kostelec nad Černými lesy
za parkovací kartu pro služební automobil umožňující
bezplatné stání od září do konce tohoto roku. Tento vůz
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
V minulých vydáních Černokosteleckého zpravodaje jsem
se vám snažil podat základní informace ohledně Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014.
Během jednotlivých článků jsme se postupně zabývali obecně důležitými změnami v Novém občanském zákoníku. Tímto
novým předpisem se budeme řídit, doufám, po mnoho dalších let bez častých novelizací. Mimochodem už se o jedné
takové novelizaci vedou diskuze.
Občané by podle mého názoru neměli být příliš obtěžováni právem. Právo samo o sobě není středem světa. V dnešní
době existuje příliš mnoho informací, které každý občan potřebuje vstřebat. Do našeho života se vloudily počítače a ovlivnily náš způsob myšlení. Nemusíme se vždy snažit pochopit, jak věci fungují, ale každý z nás chce v případě práva od
právníků samých slyšet konkrétně, co má udělat a co se sta-
zapůjčený firmou Emanuel Lopez Auto styl, a.s., je určený k poskytování terénních služeb klientům, kteří nemohou
sociální služby v Modrých dveřích navštěvovat ze zdravotních, finančních nebo rodinných důvodů.
Terapeutický tým Modrých dveří
ne, když to neudělá. Proto podat vysvětlení jak budou nová
ustanovení občanského zákoníku fungovat v praxi v několika článcích, je složité. Bude tedy zapotřebí stejně jako v minulosti se v případě konkrétních problémů obrátit na notáře,
advokáta, soudce, aby se občanům dostalo odpovědi na jejich často složité problémy.
Věřím, že články, které byly otištěny v Černokosteleckém
zpravodaji, alespoň částečně čtenářům poskytly základní informace při orientaci v Novém občanském zákoníku.
Počáteční skepse a nedůvěra k této zásadní normě, která
ovlivňuje činnost a chování každého z nás, se ukázaly jako liché,
vše funguje tak, jak má, a i samotní právníci se téměř po roce
účinnosti NOZ s tímto předpisem seznámili a jsou připraveni
běžným občanům poskytnout odpovědi na jejich otázky.
Čtenářům Černosteleckého zpravodaje přeji hezký podzim.
JUDr. Martin Vlasák
Pozn.: Autor těchto článků je absolvent ZŠ Kostelec n. Č. l. a bývalý fotbalista TATRANU Kostelec n. Č. l., nyní advokát v Kouřimi.
KUPTE SI ZAJÍCE V PYTLI
ANEB NESTYDÍME SE OŠKUBAT SENIORY!
Jak se ubránit špinavým trikům prodejců
na předváděcích akcích a nechtěným nákupům…
Každý obchodník, chce-li být úspěšný, musí najít způsob, jak své zboží co nejlépe prodat. Pokud k tomu používá přiměřené prostředky a respektuje právo volby, které
každý spotřebitel má, pak mu není co vytknout. Těm však se
v tomto článku věnovat nechceme. Následující řádky mají
varovat před podnikateli-pořadateli předváděcích akcí, kteří od prvního kontaktu spotřebitele klamou, lákají je na neexistující výhody, schovávají se za známé společnosti nebo
kradou cizí identitu, prezentují zázračné vlastnosti výrobků,
které nemají ničím doloženy, a dalšími způsoby porušují
nebo obcházejí zákony. A jestliže zaměří své nekalé praktiky a triky na spotřebitele-seniory, kteří nátlaku prodávajícího nejsnáze podlehnou a nevýhodnou smlouvu na nepotřebné předražené zboží nebo služby podepíšou, pak je takové
jednání nejen v rozporu se zákonem, ale také nemorální
a zvláště zavrženíhodné. Několik příkladů ze zkušeností inspektorů České obchodní inspekce názorně ukazuje, čeho
jsou někteří prodejci a pořadatelé předváděcích akcí schopni,
aby získali podpis spotřebitele na smlouvě…
Scénář č. 1: VYHRÁLI JSTE — ALE POZVĚTE
NÁS DOMŮ!
Jedním z nových způsobů, kterým se snaží pořadatelé
předváděcích akcí dostat do soukromí spotřebitelů (k jejich
penězům) a současně se vyhnout nepříjemnostem spojeným
s kontrolou České obchodní inspekce, je „výhra s poradenstvím“. Postup je následující:
Na začátku je telefonát, kdy volající zná pouze číslo majitele telefonu, takže neví, komu se dovolal. V případě telefonu
SOCIÁLNÍ TEMATIKA / PRÁVNÍ PORADNA / PŘÍSPĚVKY
PODĚKOVÁNÍ
9
PŘÍSPĚVKY
10
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
s dobíjecí kartou ani nemůže jméno či adresu volaného znát.
I přesto se spotřebitel dozví, že jeho telefonní číslo bylo vylosováno a on „vyhrál prémii“. Podle získaných informací se
nejčastěji jedná o přikrývku, kterou mu zdarma předá zástupce firmy. Aby však tuto „výhru“ mohl dostat, musí uvést svoje jméno, adresu i kontakt, přizvat svého partnera, případně
sehnat další pár lidí a spolu s nimi se zúčastnit poradenské
přednášky, kterou uspořádá u sebe doma.
Dalším kontaktem je sms zpráva s následujícím obsahem:
Prijemny den, dne x. x. 2014 v 15.30 probehne predani premie
za ucasti vas a 1 manzelskeho ci partnerskeho paru (vekove
rozmezi 25-75 let) s nasim odbornym poradcem. Premie je
pro vas zcela zdarma. Doba trvani cele akce je 60 min. Vase
osobni udaje, tj. jmeno a prijmeni, adresa, telefonni cislo, e-mail
budou spolecnosti zpracovany pro marketingove ucely a nabizeni obchodu bez casoveho omezeni.
Když spotřebitel nabídne, že se zastaví v sídle firmy, aby
si „prémii zdarma“ převzal, dozví se, že to není možné. Podmínkou získání prémie je právě poradenství, které proběhne
u spotřebitele doma za přítomnosti jím sehnaného dalšího páru účastníků. Pokud s „poradenstvím“ spotřebitel souhlasí, je
na nejlepší cestě strávit ne hodinu, ale nejméně dvě hodiny
času vymýváním mozku na téma „zdravého spaní“ nebo jiné
zdraví prospěšné činnosti a slabší povahy podepíšou smlouvu na koupi „komplexního systému na zdraví“ za několik desítek tisíc korun - bu„ v hotovosti, nebo na splátky od jedné
z velkých nebankovních úvěrových společností.
Riziko pro spotřebitele v tomto případě spočívá v tom, že
se jedná o prodejní akci, která nemusí být České obchodní
inspekci hlášena. Spotřebitel sice má právo následně od případné smlouvy nebo smluv do 14 dnů odstoupit, ale následně může zjistit, že nemá kde odstoupit, protože na adresách
ve smlouvě uvedených společnost nesídlí a pro poštu je adresát neznámý nebo se odstěhoval.
Rada České obchodní inspekce:
Odmítněte uspořádat prodejní akci doma! Pokud na příslib
„výhry“ zareagujete, hrozí vám reálné riziko, že budete
v domácím prostředí vystaveni nekalým obchodním praktikám dealera a pokud budete chtít od smlouvy odstoupit,
nemusí se vám to v zákonné lhůtě podařit a smlouvy i finanční závazky z nich vyplývající budete muset dodržet!
Scénář č. 2: PŘIJĎTE OCHUTNAT
NOVÉ VÝROBKY A NAKOUPIT SI ZA BABKU!
Novela zákona o ochraně spotřebitele ukládá společnostem pořádajícím předváděcí prodejní akce od ledna letošního
roku nové informační povinnosti, a to jak vůči spotřebitelům,
tak i vůči orgánu dozoru. Inspektoři České obchodní inspek-
ce se však stále častěji setkávají jak s nedodržováním těchto povinností, tak s jejich obcházením. Některé společnosti
ohlašovací povinnost o konaných akcích neplní, na pozvánkách neuvádějí, co budou prodávat, ale často zneužívají jména
fiktivních sponzorů dárků. Spotřebitele lákají na výhodné nákupy, ochutnávky výrobků z nabídky nově otevíraných obchodů
(samozřejmě bez vědomí jejich majitelů). A co je čeká, když se
dají zlákat? Žádné speciality, žádné hody, žádný výhodný nákup - místo hodů, ochutnávky nových výrobků nebo slibovaného nákupu za velkoobchodní ceny je čeká klasické předvádění
hrnců, lamp, masážních přístrojů a podobných výrobků. Srovnatelné výrobky lze za mnohem příznivější ceny a se zárukou solidního jednání koupit v kterémkoliv supermarketu.
Pro takové jednání mají zástupci těchto anonymních firem
velmi pádný důvod - nejsou řádně registrovány a podnikají bez
oprávnění. A společností, které podle registrů podnikajících
osob neexistují, a přesto působí na trhu a čile pořádají předváděcí akce, může být více. Jejich dealeři pod různými záminkami oslovují na ulicích větších měst zejména spotřebitele
důchodového věku, snaží se získat jejich osobní údaje - jméno, adresu a telefonní číslo, a následně je telefonicky pozvou
na předváděcí akci do sálu pronajatého v místní restauraci.
Ani tady však neuvádějí pořadatelé akce o sobě žádné údaje.
Inspektoři následně zjišSují, že s majitelem nebo provozovatelem zařízení, k němuž sál náleží, je pronájem sálu sjednán telefonicky nebo e-mailem podepsaným např. nejčastějším příjmením
Novák. E-mailová adresa i telefonní číslo jsou následně nefunkční, takže nelze zpětně zjistit, kdo si sál pronajal. Podle výpovědí
účastníků jsou na těchto akcích uzavírány obchodní smlouvy, na
nichž chybí jméno a identifikace prodávajícího, případně nejsou
smlouvy vypracovány vůbec. Kupujícím je přislíbeno, že jim
bude kupní smlouva předána dodatečně, což se nestane.
Pokud spotřebitel na podobné anonymní předváděcí akci
podlehne nátlaku prodávajícího a uzavře koupi bez písemné
smlouvy, nemá následně možnost od takové koupě odstoupit ani zakoupené zboží reklamovat. Nezná-li spotřebitel ani
identitu prodávajícího, bude také v případě následného soudního sporu v nevýhodě, neboS i nesporné porušení zákona
nebude komu prokázat a na kom vymáhat plnění.
Rada České obchodní inspekce:
Chraňte si své osobní údaje! Neposkytujte své jméno,
adresu ani telefonní číslo nikomu, kdo vás osloví s jakoukoli nabídkou! Nechokte na předváděcí akci, není-li na
pozvánce uveden prodávající! Není-li místnost, kde se
akce koná, označena adresou pořadatele, může se jednat
o nelegálně podnikající firmu! Mějte na paměti, že v případě koupě zboží bez smlouvy od fiktivního podnikatele
jsou spotřebitelská práva jak při odstoupení od smlouvy,
tak práva z vadného plnění nevymahatelná! Na anonymní
akce nechokte, smlouvy neuzavírejte ani nepodepisujte!
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Nově se mohou spotřebitelé-senioři setkat s další, velmi
nebezpečnou praktikou. Zástupci některých předváděcích firem oslovují zejména ty spotřebitele, kteří již nějakou smlouvu na předváděcí akci uzavřeli a stali se na předváděcích akcích
i opakovaně obětí nekalých obchodních praktik. Vydávají se za
spotřebitelského ombudsmana nebo zástupce společnosti,
která seniorům pomůže vymoci jejich spotřebitelská práva.
Vyzývají seniory k dalšímu setkání pod příslibem, že jim z dotací Evropské unie vrátí přeplatky za předražené zboží. Na začátku je opět telefonát, kterým se snaží prodávající přesvědčit
seniora k návštěvě akce.
Česká obchodní inspekce na základě svých poznatků z kontrol před těmito praktikami seniory varuje - je to opět jen jiný
způsob, jak se z nich anonymní firmy pokoušejí vylákat další
peníze nebo je znovu zadlužit. Podmínkou „zpětného získání
peněz za předražené zboží z předváděcích akcí“ je totiž koupě
karty v hodnotě až 25 tisíc korun, na kterou údajně spotřebitel někdy v budoucnu může získat zájezd od konkrétní společnosti - prý v dvojnásobné až trojnásobné hodnotě.
A jaká je skutečnost? Žádné peníze zpět nikdo nedostal,
protože žádný fond Evropské unie na tyto účely neexistuje,
spotřebitelé dostanou jen další přísliby výhod, za které si však
mají zaplatit předem. Cílem tohoto jednání je přimět spotřebitele, který v dobré víře očekává pomoc, pod záminkou nějaké pomoci či slevy k uzavření dalšího nevýhodného finančního závazku.
Proto by senioři na podobné výzvy neměli reagovat a na
akce nechodit. Poradenství jak získat zpět peníze při odstoupení od smlouvy uzavřené na předváděcí akci poskytuje celá
řada spotřebitelských organizací, a to zdarma. Tyto organizace však poškozené spotřebitele aktivně nekontaktují. Naopak
to musí udělat sám spotřebitel - má několik možností: zavolat
na poradenskou linku, poslat mail nebo dopis, případně si dohodnout návštěvu v některé poradně spotřebitelské organizace.
Totéž platí o kontaktu na spotřebitelského ombudsmana - je
třeba se na něho obrátit (kontakty mají živnostenské úřady).
NAŠI TRAMPOVÉ
SE VRACEJÍ PO LETECH
DO SVÉ KANADY
U nového pamětního totemu, kde stával před 50. lety
camp jedné skupiny kosteleckých trampů tzv. Kanadských
chlapců — Canada boys, poblíž studánky sv. Satorie v konojedských lesích 11. 9. 2014.
Zleva Akéla, Bimbo, Popcorn, Starý sýc, Zdeněk a Lada s Denem
Rada České obchodní inspekce:
Nevěřte příslibům vrácení peněz a pomoci od pseudoochránců vašich zájmů - sledují jen ty svoje! Nereagujte na telefonické ani osobní pozvánky na „poradenskou
akci“! Upozorněte na podobné či jiné podezřelé aktivity
nejbližší pobočku České obchodní inspekce! Dostanete-li se do problematické situace - svěřte se svým blízkým, přátelům a žádejte co nejdříve o radu a pomoc
některou spotřebitelskou organizaci!
Nový pamětní totem
Česká obchodní inspekce
Text a foto Datel
PŘÍSPĚVKY
Scénář č. 3: ZASTUPUJEME OMBUDSMANA
A POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT ZPĚT PENÍZE!
11
12
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
PŘÍSPĚVKY / KULTURA
SVOBODA
Vážení čtenáři,
jedna paní zjistila v autobuse z Kostelce do Českého Brodu,
že na návštěvě zapomněla mobil. Protože chtěla, aby jí někdo
z hostitelů mobil dovezl do Brodu na nádraží, musela jet totiž dále, požádala, jestli by jí někdo dovolil zavolat, a nabízela peníze. Požádané jí nevyhověly. Když mně to bylo řečeno,
přemýšlel jsem, jestli se požádané bály mobil někomu cizímu
svěřit (je tolik možností podvodu) anebo to byla neochota nebo ignorance vůči nouzi druhého?
V měsíci říjnu slavíme výročí získání národní a státní
svobody, v měsíci listopadu výročí politické svobody. Jsme
tedy svobodní. Ale jsme opravdu svobodní? To se pozná,
jak vlastně využíváme svobody. Svoboda je připravena pro
člověka, aby se v ní rozhodoval pro dobro. Rozhodovat se
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
pro zlo není využití, ale zneužití svobody. Tak jako vše v tomto vesmíru i svoboda má svůj řád. Přejme si, aby po dosažení svobody vnější přibýval i počet lidí vnitřně svobodných,
kteří se nebudou bát konat dobro, budou hledat pravdu, neboS je stále aktuální Ježíšova výzva: „Pravda vás osvobodí,“
lidí, kteří budou mít úctu k životu i ke svobodě druhého. Lidí, kteří budou myslet i na druhé. Lidí, kteří budou vytvářet
pevný domov pro nejslabší i za cenu svých vlastních ústupků a práce na sobě. Kéž přibývá počet rodin, které budou
mít na paměti, že rodiny patří k sobě a nebudou se starých
lidí zbavovat.
Potom se naplní i smysl svobody, která slouží k tomu,
aby se člověk vědomě a ochotně rozhodoval pro dobro. Potom
bychom mohli aspoň trochu pravdivě zpívat naši hymnu…
„(nad)zemský ráj to na pohled.“
Jaroslav Lízner, administrátor
Římskokatolická farnost
loutky než ty titulní.“ S kolegou měli práci rozdělenou. Kolega dělal Spejbly a Hurvínky a Petr řezal Máničky a bábinky,
psa dělali napůl a do hospody chodili společně.
Až do 26. října můžete navštívit výstavu řezeb Petra Kameníčka v Muzeu hrnčířství. Pro náš zpravodaj jsem autora výstavy trochu vyzpovídal.
Řezby P. Kameníčka - Daidalos a Ikaros (diptych)
Foto z vernisáže 6. 9. 2014
Petr Kameníček se narodil v roce 1951 a překvapivě dosud žije, zejména díky konjunkturálnímu využití faktu, že
se průměrný věk soustavně prodlužuje.
Otec Petra Kameníčka byl ak. malíř. Kromě vstřícného
vztahu k výtvarnému umění po něm zdědil hlavně sklon k ironii, sebeironii a odpor k autoritám, hlavně těm rudým.
Petr Kameníček 20 let působil jako řezbář v Divadle
Spejbla a Hurvínka. Jak sám říká: „Naštěstí tam byly i jiné
Je známo, že práce v kultuře je sice inspirující a někdy
i zábavná, vždy však mizerně honorovaná. Po sametové
revoluci Petr Kameníček odešel na volnou nohu, a opustil
tak práci v divadle, a tím i tuto spíše charitativní než výdělečnou činnost.
Některé věci ze své volné tvorby nám představuje právě v našem muzeu.
Text a foto Jiří Filípek, muzeu
[email protected]
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
KAPELY HRÁLY PRO MAXIMA
Takže poděkování náleží policii (městské i státní), dobrovolným
hasičům, zdravotníkům, všem, co pomáhali okolo pódia, všem,
kteří trpělivě čepovali pivo, obsluhovali hosty a starali se o bezproblémový chod akce, samozřejmě sponzorům - bez kterých
by to nešlo. A samozřejmě těm, kteří přišli na koncert a vytvořili společně s účinkujícími neopakovatelnou atmosféru.
Výtěžek z koncertu je 201 000 Kč. Dotaz, jak tato částka
pomůže Maximovi, směřuji na Petru Čejkovskou, maminku
Maxima: „Díky této úžasné akci můžeme Maximkovi nechat
upravit auto a ještě mu dopřát speciální rehabilitaci. Děkujeme všem, co přišli a bavili se tak skvěle jako my.“
Co dodat? S prosbami o pomoc se poslední dobou setkáváme na každém kroku - pomoc potřebují lidé, zvířata v útulcích, domy, stromy… Pokud můžete někde pomoci, prosím,
udělejte to podle svých možností, jen se přesvědčte, zda pomoc skutečně dopadá tam, kam je určena. Jsem si jistá, že
v případě Maxima tomu skutečně tak je.
Ing. Jana Havelková
místostarostka
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V červenci letošního roku město Kostelec n. Č. l. vyhlásilo III. ročník výtvarné soutěže „Kostelec obrazem, kresbou,
fotem či jinak aneb zajímavá zákoutí našeho města“. Soutěž
byla ukončena 14. září.
Komise, která měla za úkol zhodnotit díla, se sešla 24. 9.
v muzeu. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 autorů s 19 pracemi. Tentokrát mezi malbami převažovaly fotografie.
Vítězná práce - Veronika Špíralová
Vítězná práce - Renata Pacalová
Porota vybrala následující vítěze na prvních třech místech: Renata Pacalová — akvarel — Savojská ulice, Veronika
Špíralová — fotografie — Měsíc a Věra Roškotová — fotografie — Slunce vstupuje do věže sv. Jana Křtitele.
Všem vítězům gratulujeme!
Vítězná práce - Věra Roškotová
Text a foto Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
KULTURA
Již přes rok pomáháme Maximovi a jeho rodině. O Maximovi byli Kostelečtí informováni na stránkách zpravodaje,
Kolínský deník také přispěl k propagaci sběru víček a další
pomoci, více najdete na www.maximek.eu.
V pátek 5. září 2014 se uskutečnil koncert BigBeat pro Maxima. Bez nároku na honorář zahrály kapely Agapepe, CZ Celé
znova, Emma Band, The Cell a samozřejmě kapela Wohnout.
Nádherná atmosféra se ani nedá popsat, kdo tam byl, pochopí. Je málo akcí a aktivit, kde se dokážeme semknout a společně konat, zde se to podařilo.
A proto cítím potřebu poděkovat - za pomoc i za nezapomenutelný zážitek. Velký dík patří Romanu Bezouškovi, který tuto
akci vymyslel, připravil a s kapelou Emma Band hrál pro svého
malého kamaráda Maxima. Jmenný seznam dalších pomocníků
a podporovatelů si netroufám vypisovat, jednak by byl hodně
dlouhý, jednak mám obavy, abych na někoho nezapomněla.
13
KULTURA
14
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
28. říjen je pro naši republiku historicky významné datum. Tento den roku 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát.
Naše město si tuto významnou událost připomene 27. 10.
2014 v 16 hod., kdy budou položeny věnce k pomníkům
na náměstí Smiřických, Na Americe u pamětního kamene
a u pomníku ve Svatbíně na návsi.
Veřejnost vítána!
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
23. ROČNÍK DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ JE ZA NÁMI
Dny evropského dědictví (EHD) se staly tradiční celorepublikovou akcí, ke které se letos přihlásilo 300 měst a obcí
s 1 160 památkami, z toho 462 památek je běžně nepřístupných.
Kostelec mezi nimi nemohl chybět, a tak po tři zářijové
víkendy mohli občané navštívit Muzeum hrnčířství, Ateliér
GH, Galerii Jana Svatoš, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv.
Andělů strážných, Černokostelecký pivovár, pivovarské
muzeum a areál bývalého sanatoria.
Tyto dny byly spojené i s různými akcemi, např. prohlídkou
pivováru, tradičním vykulením ležáckých sudů, v Ateliéru GH
a kostele sv. Jana Křtitele se konalo další z řady mezioborových
setkání, v kostele sv. Andělů strážných se hrálo na varhany
a p. Jiří Bohata prováděl návštěvníky po areálu sanatorky.
Návštěvníci mohli zhlédnout v muzeu zajímavou výstavu řezeb
Petra Kameníčka
V areálu pivováru se předváděli automobiloví veteráni
Na Černokosteleckém vykulení dřevěných sudů v pivováru bylo
k vidění jediné veřejné bednářské vystoupení
Zahrada Ateliéru GH skýtala prostor pro umělecké představení
anglické umělkyně MIM
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
15
KULTURA
P. Petr Mašlaň měl v kostele sv. Andělů strážných přednášku
o zdejších varhanech spojenou s ukázkou hry.
Zájemci si mohli vyzkoušet, jak se na tento starobylý nástroj hraje
V kostele sv. Jana Křtitele probíhalo scénického čtení
Josefa Hrdličky a Tomáše Ročeka - Rapsodie pro dva hlasy
Chtěla bych poděkovat p. Z. Hůlovi, p. J. Volvovičovi, p. faráři Líznerovi, p. J. Svatošovi, p. M. Starcovi a jeho kolegům,
p. J. Bohatovi, p. J. Filípkovi a všem ostatním příznivcům za
spolupráci a pomoc, bez které se kultura neobejde.
V Galerii Jan Svatoš je do 31. 10. 2014 k vidění
výstava skla a keramiky Milana a Davida Exnerových
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
foto: H. Flusserová, V. Doležalová,
Z. Hůla, H. Prknová, J. Filípek
JEDEN DEN
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V sobotu 20. 9. se za krásného počasí (21 °C) sešlo ve
13.00 hod. na prohlídku areálu bývalé plicní léčebny cca 20 občanů. V popředí zájmu byla hlavní budova z r. 1941, která je
bohužel po odchodu sovětské armády r. 1991 prázdná a pustá.
Po jejím doslova slezení ze střechy po žebříku se rozhodla asi
polovina zájemců jít na Poustevníkovy kameny v lese areálu.
Bohužel nás při návratu překvapil déšS, a tak v 15.00 hod.
byla prohlídka ukončena.
Je vidět, že naše spoluobčany bývalý areál léčebny stále
zajímá a jeho osud jim není lhostejný.
Společné tradiční foto před vstupem do hlavní budovy
Text a foto Jiří Bohata
16
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ POŘÁDANÝCH AKCÍ V ŘÍJNU A LISTOPADU 2014
Po
14.30 - 16.00 hod.
15.00 - 15.45 hod.
18.00 - 20.00 hod.
20.00 - 21.30 hod.
:
Basketbal děti
Angličtina středně pokročilí
Nohejbal
Rekreační kopaná pro veřejnost
TJ Tatran
TC Modré dveře
TJ Sokol
TJ Sokol
Út
9.00 - 11.30 hod.
15.05 - 16.20 hod.
15.30 - 16.30 hod.
16.30 - 17.30 hod.
16.30 - 18.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
17.00 - 19.00 hod.
18.00 - 19.30 hod.
19.00 - 20.30 hod.
20.00 - 21.30 hod.
:
Hrátky s batolátky, bar. těloc., OÚ Jevany
Výtvarná výchova M. Volvovičové
Florbal pro děti
Kuželník
Fotbal ml. žáci
Fotbal přípravka
Box
Fotbal muži
Stolní tenis
Basketbal muži
Tudyznudy
TC Modré dveře
TJ Tatran
TJ Sokol
SK Kostelec
SK Kostelec
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
TJ Tatran
Angličtina začátečníci
Kreslíme s Jiřím Filípkem
Orientační běh
Angličtina mírně pokročilí
Správňáci, bar. tělocvična, OÚ Jevany
Cvičení rodiče a děti
Taekwon - do, tréninky v tělocvičně ZŠ
Kuželník
Zdravotní cvičení dle metody Borise Tichanovského
(klouby, páteř, lektorka J. Veselá)
Florbal
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TJ Sokol
TC Modré dveře
OS Tudyznudy
TJ Sokol
Škola Taekwon - do
TJ Sokol
TJ Sokol
Basketbal děti
Florbal pro děti
Fotbal ml. žáci
Fotbal přípravka
Nohejbal
Fotbal muži
Box
TJ Tatran
TJ Tatran
SK Kostelec
SK Kostelec
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
Stolní tenis
TJ Sokol
24. 5. - 31. 10.
Výstava keramiků Milana Exnera a Davida Exnera,
host Aleš Vašíček
Galerie Svatoš
6. 9. - 26. 10.
Výstava Petra Kameníčka - Řezby
Muzeum hrnčířství
25. 9. - 20. 12.
Výstava Kostelecká zákoutí
Muzeum hrnčířství
Mistrovské utkání - muži SK Kostelec - Senohraby
SK Kostelec
Koncertík Petra Börnerová, jazz, blues
Kavárna Modré dveře
St
15.00 - 15.45 hod.
15.00 - 16.30 hod.
15.30 - 16.30 hod.
15.45 - 16.30 hod.
16.00 - 17.00 hod.
16.30 - 17.30 hod.
16.30 - 18.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.
:
:
:
:
:
:
19.30 - 20.30 hod.
Čt
14.30 - 16.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
16.30 - 18.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
17.30 - 19.30 hod.
18.00 - 19.30 hod.
18.30 - 20.30 hod.
Pá
19.00 - 20.30 hod.
:
:
:
:
TJ Tatran
So
11. 10.
St
15. 10.
St
22. 10.
8.15 - 15.15 hod.
Podzimní výstava
ZŠ a PŠ Kostelec
Čt
23. 10.
8.15 - 15.15 hod.
Podzimní výstava
ZŠ a PŠ Kostelec
16.00 hod.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
24. 10.
So
25. 10.
So
8.00 - 12.00 hod.
Podzimní výstava
ZŠ a PŠ Kostelec
15.00 hod.
Vernisáž k výstavě Kostelecká zákoutí
Muzeum hrnčířství
25. 10.
15.30 hod.
19.00 hod.
Mistrovské utkání - muži SK Kostelec - Říčany B
Taneční zábava v nové klubovně
SK Kostelec
OS Pro Svatbín
Po
27. 10.
16.00 hod.
Kladení věnců k pomníkům
MěÚ Kostelec n. Č. l.
Pá
31. 10.
18.30 hod.
Přednáška - Člověk a média na faře
Římskokat. církev
So
1. 11.
18.00 hod.
Maudi cup - orientační závod na horských kolech
Halloweenský lampionový průvod na návsi
TJ Sokol, Maudi, s.r.o.
OS Pro Svatbín
Mše svatá v kostele sv. Andělů strážných,
slouží biskup Karel Herbst
Římskokat. církev
Ne
2. 11.
8.30 hod.
So
15. 11.
13.30 hod.
Mistrovské utkání - muži SK Kostelec - Struhařov
SK Kostelec
: akce určená dětem
TJ SOKOL
Muzeum hrnčířství
www.sokolkostelec.cz
www.kostelecncl.cz
Kavárna Modré dveře
Galerie Jan Svatoš
www.modredvere.cz/cz/kavarna
www.galerie-svatos.cz
Terapeutické centrum Modré dveře
Základní a Praktická škola
www.modredvere.cz
http://skola.kostelec.info/
OS Tudyznudy Jevany
OS Pro Svatbín
www.tudyznudy.eu
www.pro-svatbin.webnode.cz
SK Kostelec n. Č. l.
Římskokatolická farnost
www.sk-kostelecncl.cz
http://www.farnostkostelec.cz/
Škola Taekwon - do I. T. F.
www.tkd.cz
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PRO SVATBÍN
V měsíci říjnu rozjíždíme, dá se říci, další sezonu svatbínských akcí.
Letošní sezonu zahájíme v sobotu 25. října od 19 hodin
taneční zábavou v nově zrekonstruovaných prostorách svatbínské klubovny.
V sobotu 1. listopadu od 18 hodin se bude konat tradiční halloweenský lampionový průvod kolem návsi. Stejně jako
loni budou pro děti připraveny halloweenské úkoly v doprovo-
Maudi cup
www.maudicup.cz
du halloweenských strašidel. I letos věříme, že nás děti a jejich
rodiče překvapí nápaditými halloweenskými převleky. Závěrem
si zatančíme a zasoutěžíme v klubovně.
V listopadu budeme pořádat adventní tvoření - letos pletení
z pedigu pro všechny věkové kategorie. Datum akce bude
upřesněn a včas zveřejněn.
V pátek 5. prosince jistě děti zaujme divadlo, které dorazí
do klubovny. Po něm budou děti plné napětí očekávat Mikuláše s andělem a čerty. V prosinci ještě rozsvítíme vánoční
strom na návsi.
Na všech těchto akcích vás rádi přivítáme.
Podrobnosti o akcích najdete na našich webových stránkách pro-svatbin.webnode.cz.
Eva Havlová
VOLNÝ ČAS
Pá
17
18
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
VOLNÝ ČAS
OS KOSÁČEK
volnočasové aktivity
pro děti, mládež i dospělé
kontakt: [email protected], mob: 604 988 388
Zájemci o hudební kroužky budou prozkoušeni talentovými zkouškami na hudební vlohy. Nehudební rodiče, právě
vaše dítě může mít hudební schopnosti - sluch, rytmus, intonaci, které bude rozvíjet pod vedením lektorů.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 NABÍZÍME:
Hra na flétnu
! v malých skupinkách okolo 5 dětí naučíme děti hrát na
sopránovou (=zobcovou) flétnu, min. počet 4 - max. počet
6 zájemců, za pololetí 15 vyučovacích hodin
! děti se naučí několik prvních hmatů na flétnu (v případě
úplných začátečníků) a s pomocí lektora/lektorky zahrají
písničky,
! starší a zvídavější se naučí přečíst noty a zahrát samostatně
! s prvními krůčky ve světě hudby dětem pomáhají ptačí kamarádi Oskar a Klárka v hudebním pracovním sešitu napsaném přímo lektory našeho sdružení
Netradiční výtvarné techniky:
! kurzy netradičních výtvarných
Individuální výuka hry na hudební nástroje:
SOPRÁNOVÁ, ALTOVÁ, TENOROVÁ FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, TRUMPETA, KYTARA KLÁVESY=KEYBOARD, sólový ZPĚV
! individuální výuka, tzn. individuální přístup ke každému zájemci dle jeho požadavků a schopností. Zájemci nejsou
zatěžováni závěrečnými zkouškami jako v ZUškolách. Hrají a zdokonalují techniku hry na daný nástroj ve skladbách a v písničkách, které se chtějí naučit.
Pokud se malé dítě rozhodne hrát na hudební nástroj, má
ještě celé mládí a i celý život na to, aby v tomto ušlechtilém konání pokračovalo. Není proto nutné hned na začátku umět zahrát mnoho lidových písniček a zvládat hrát
mnoho tónů, většinou na úkor správné techniky hry na
hudební nástroj. Raději se zaměřujeme na rozvíjení potřebných základních dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci.
Starší zájemci najdou uplatnění i v hudebních souborech
a seskupeních v našem sdružení, které dává smysl, proč
se učí hrát na hudební nástroj, a zažívají atmosféru veřejných vystoupení.
!
!
!
!
!
technik se konají každou první
sobotu v daném měsíci dopoledne od 9.00 - 11.30 hodin pro zájemce od 6 - 99 let ☺,
pro maminky s dětmi je připravený dětský koutek
cena daného kurzu se pohybuje dle náročnosti výtvarné
techniky = materiál
v kurzech si vyzkoušíte výtvarné techniky, např. jako batika, malování na textil, hedvábí, plstění, háčkování,
patchwork, korálkování, smaltování, decoupage, enkaustika, pedig, práce s fimo hmotou, keramickou hlínou,
floristika a další…
vyrobíte smysluplné a praktické dárky pro sebe, ale i své
blízké a nebudete se stačit divit, co můžete zvládnout
účast na daném kurzu je nutné potvrdit písemně na
mailu: [email protected], výjimečně i na mob.
604 988 388 do středy před první sobotou v daném měsíci
pro další informace nás kontaktujte na e-mailu:
[email protected]
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
text a foto OS KOSÁČEK
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
19
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
POSPÍŠILOVÁ, Jarmila
KOLÁČEK, Luboš Y.
JIROUNEK, Petr
ŠULEŘ, Petr
DVOŘÁK, Otmar
HORSKÁ, B. M.
KAČÍRKOVÁ, Eva
ROZKOVEC, Patrik
PTÁČKOVÁ, Jindřiška
KUŤÁK, Jaroslav
RALSTON, Aron
SÝKOROVÁ, Markéta
HORÁK, Antonín
ŘEHÁČKOVÁ, Věra
JENNINGS, Maureen
Šaty z duhy
Božská královna prokletých adamitů
Elixír vinaře Salaby
Zločinci a kavalíři
Hořící lilie
Pach smrti
Smrt nechodí pěšky
Na vlastní pěst
Pod pokrývkou zla
Území trestu
127 hodin
Než přijede kovboj
PasSák
Anetin příběh z lůžkového oddělení
Vražda v zapadlé uličce (Případy detektiva Murdocha)
FISCHEROVÁ, Daniela
Sváteční vraždy
Párty kuchařka pro děti
EXQUEMELIN, Alexander
Pirátské deníky
KRATSCHMAROVÁ, Jindřiška Čerti nikdy nespí
KRATSCHMAROVÁ, Jindřiška Obludky a strašidláci
FUNKE, Cornelia
Lovci strašidel na ledové stopě
AROLD, Marliese
Pirátská princezna
NEUBAUER, Annette
V moci alchymie
THILO
V říši dinosaurů
THILO
Zrada mezi Vikingy
ROTHBALLER, Michael
Vlast draků
PARIGGER, Harald
Zrada na biskupském dvoře
Bližší informace k jednotlivým titulům najdete v ON-LINE
KATALOGU na http://knihovna.kostelec.cz/katalog nebo na webových stránkách města www.kostelecncl.cz ve složce Infocentrum, Městská knihovna.
Eva Šoukalová, knihovnice
AKCE NA FAŘE
BÁSNIČKA NA ŘÍJEN
! Přednáška - Člověk a média
(sdělovací prostředky).
Jak na nás média působí. Přednáší Mgr. Jiří
„Edy“ Zajíc, pedagog, publicista. Věnuje se výchově, vzdělávání, komentářům v tisku, rozhlase. Působil v sekci pro mládež ministerstva.
Zkušenosti z dlouholeté činnosti ve skautu.
Přednáška se koná v pátek 31. 10. 2014
v 18.30 hod. na faře.
Zveme srdečně.
HLEDÁNÍ
! V neděli 2. 11. 2014 v 8.30 hod. na Dušičky
(připomínáme si ty, kteří odešli na věčnost)
bude sloužit mši svatou v kostele sv. Andělů
strážných biskup Karel Herbst. Při mši zazní
části z Hubertské mše sv., ve které si připomínáme všechny milovníky a příjemce darů z lesa a všechny, kteří se o lesy starali a starají.
Jaroslav Lízner, administrátor
Římskokatolická farnost
Všichni něco hledáme!
Vždycky něco, co nám chybí,
to, co nemáme.
Někdo hledá lásku,
jinému chybí čas.
Zmítáni chaosem světa
- vražedný poločas.
Hledáme sebe sama,
hledáme zázemí.
Pátráme všude
i tam, kde je neprobádané území.
Chybí nám peníze,
chybí nám víra.
Co stane se, když opustí nás síla?
Skomírá naděje,
v sobě mám jen zbytky citu.
Najednou příval energie - jsi tu!
Nová naděje, nové hledání,
nový kolotoč tužeb a čekání.
Autor Martina Břečková
Kresba Jiří Filípek
VOLNÝ ČAS
Přehled knih zakoupených z rozpočtu města v září 2014:
20
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA / SPORT
ČERNOKOSTELECKÉ DOMY
Dům čp. 349 - ul. Pražská
Majiteli domu jsou Pravoslav a Jiří Pavlíčkovi, kteří společně dům i s rodinami obývají.
V přízemí domu funguje již 23 let obchod s oblečením - second hand. Majitelem obchodu je Daniel Kubát. Obchod
nabízí oděvy jak pro dospělé, tak i pro děti.
Zpočátku (cca 4 roky) zde byl obchod s obuví.
Dům čp. 238 - ul. Pražská
Majitelkou tohoto domu je paní Zdena Littmanová.
V době sídlí obchod Chovatelské potřeby Ajax, jehož majitelem je p. Luděk Platil z Prahy. Obchod nabízí vše potřebné pro naše čtyřnohé miláčky, od hraček přes papání až po
oblečky.
Druhým obchodem je pak Petra Bundová - Květiny. Paní
Bundová se zcela nedávno přestěhovala na tuto adresu z ulice Pražské čp. 722, což je přímo naproti popisovanému domu čp. 238. Veřejnosti nabízí prodej a vazby květin, dále pak
návrhy realizace a údržbu zahrad.
Text a foto Jiří Filípek
Dům čp. 349
Dům čp. 238
Příjemný interiér obchodu
Chovatelské potřeby Ajax
MAUDI CUP 2014 ANEB MEMORIÁL MOJÍ BABIČKY
SE LETOS POJEDE V „LESNÍCH LÁZNÍCH“
Zveme vás už na tradiční „zavírák MTBO sezony“ - orientační závod na horských kolech MAUDI CUP 2014 aneb memoriál mojí babičky. Letos proběhne 1. listopadu v krásné
a chráněné oblasti Voděradských bučin. Závod pořádá už pošesté oddíl orientačního běhu TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy ve spolupráci s firmou MAUDI, s.r.o.
Závodit se bude opět v kategoriích muži, ženy, příchozí (pro začátečníky a nováčky v MTBO) a bude připravena
jako vždy i dětská traS s fáborky pro závodníky do 10 let.
Prezentace závodníků začne v 9 hodin v centru závodu
v hotelu Legner ve Zvánovicích a první závodníci odstartují
v 11 hodin.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
SPORT
Kromě cen od našich věrných sponzorů, firmy Cyklo
Org Říčany, Puzzleshop, Autopilot, MalýCyklista.cz, Bohemia
Cosmetics, ICNET, s.r.o., a Maudi, s.r.o., se můžete letos těšit na kachnu, kterou věnuje firma Polar, a na poukázky na
masáže v Lesních lázních hotelu Legner. Šanci na tyto ceny
mají všichni, kdo absolvují závod a počkají na vyhlášení výsledků, kdy se bude losovat tombola.
Pokud si tento sport chcete vyzkoušet, držák na mapu na
řídítka, zvaný mapník, si můžete v centru závodu zakoupit
nebo jen zapůjčit od zástupce firmy Autopilot.
Nikdy není pozdě začít! Proto zveme všechny vás, kdo
máte rádi jízdu na kole a krásné lesy, abyste přijeli a užili si
na čerstvém vzduchu kombinaci orientace-kolo-les.
Přihlášky a další podrobnosti najdete na nových stránkách
závodu http://www.maudicup.cz.
21
Těšíme se na vaši účast!
Za tým pořadatelů Jarka Švarcbachová
INFORMACE Z FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU
Posvícenský víkend
Nábor dětí do přípravky
O víkendu 6. a 7. září, tedy na kostelecké posvícení, byl
na našem hřišti připraven bohatý sportovní program. Nejprve v sobotu naši muži odehráli mistrovské utkání proti
Radošovicím, ve kterém remizovali 3:3. V neděli byl nejdříve na programu přátelský zápas žáků proti Úvalům a od-
Ve středu 10. září proběhl nábor nových talentů do mládežnických týmů SK Kostelec. Nábor proběhl v rámci akce
„Září - měsíc náborů“ pod záštitou Fotbalové asociace České republiky. Svého prvního tréninku se zúčastnilo 7 nových dětí, převážně ročníků mladší přípravky. Kluci si zasoutěžili při hře na myší ocásky, střelbě na branku a vše
bylo zakončeno všemi očekávaným fotbálkem. Kdo nábor
nestihl, nemusí smutnit a může přijít na jakýkoli trénink,
který se koná pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17:00 na
hřišti „Na Americe“.
Kostelecká garda
poledne odehráli mladší žáci své
první mistrovské utkání s týmem
Tuklat. V obou utkáních naši žáci zvítězili shodně 4:2. Poté přišel na řadu zápas gard Kostelce
a Nučic. Před pěknou návštěvou
sice domácí prohráli 2:4, ale o výsledek zde vůbec nešlo. Sešla se
tu dřívější generace fotbalistů Fanynka na posvícení
(Kabelka, Žádný, Lhoták a další), kteří pobavili nejen sebe,
ale i přítomné diváky.
Nábor dětí do přípravky
Po této akci se nám počet dětí v přípravce rozrostl na
více jak dvacet. Proto bychom touto cestou rádi požádali
případné zájemce z řad rodičů, bývalých fotbalistů či jiných sportovních fanoušků o spolupráci při trénování či
jinou pomoc u mládežnických celků.
Jiří Vedral, SK Kostelec
Foto archiv klubu
SPORT
22
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
NOHEJBAL SOKOLA KOSTELEC BEZ JEDINÉ ZTRÁTY
UKONČIL OP
Nohejbalový sdružený okresní přebor (K. Hora a Kolín) 14. 9.
2014 měl na programu poslední, 14. kolo. Jistý přeborník OP, tým
z Kostelce, nezaváhal ani v posledním utkání, když vcelku hladce
zdolal doma C družstvo Českého Brodu. Domácí začali utkání na
domácím hřišti v Konojedech vítězstvím první i druhé dvojice poté
při hře první trojice utkání přerušil déšS a museli jsme se přesunout
do haly a navýšili náskok na 4:0, poté jsme ztratili jediný bod v utkání v zápase vložené dvojice nejtěsnějším rozdílem 9:10, ve třetím
setu poté už bylo utkání v naší režii. Nováček soutěže ze Sendražic potvrdil roli vicemistra přeboru hladkou výhrou nad poslední
Zručí n. S.
Výsledky 14. kola:
NK Velké Chvalovice - TJ Sokol Čáslav B
TJ Sokol Sendražice - TJ Jiskra Zruč n. S.
9:1 sety 19:5
Nohejbal Kostelec/ Konojedy - TJ Slavoj Č. Brod C
9:1 sety 19:4
Konečná tabulka sdruženého OP 2014:
1. Nohejbal Kostelec/ Konojedy
12
2. TJ Sokol Sendražice
12
3. TJ Církvice
12
4. TJ Slavoj Český Brod „C“
12
5. TJ Sokol Čáslav „B“
12
6. NK Velké Chvalovice
12
7. TJ Jiskra Zruč n. S.
12
4:6 sety 10:14
12 0 0 103:17 24
6 3 3 67:53 15
6 2 4 62:58 14
4 3 5 51:69 11
3 3 6 52:68
9
2 3 7 46:74
7
1 2 9 39:81
4
Petr Kratochvíl
(redakčně kráceno)
KUTNÁ HORA OVLÁDLA MISTROVSTVÍ VETERÁNŮ,
SOKOL KOSTELEC/KONOJEDY BRAL BRONZ
V neděli 21. září 2014 proběhlo ve sportovním areálu TJ Sokol
Čáslav tradiční jednorázové mistrovství okresu v kategorii veteránů, tj. hráčů nad 40 let.
Celkem šest trojic a sedm dvojic bojovalo v obou kategoriích
a velice cenné double nakonec získalo družstvo NK Sparta Kutná Hora. Druhá místa patřila domácí Čáslavi a medailová umístění zkompletoval tým Sokola Kostelec/Konojedy. Přeboru se zúčastnilo na
divokou kartu pořadatele startující družstvo Kučerky Pardubice. Nejstarším účastníkem byl hráč pořadatelské Čáslavi Josef Havel (59 let).
Nejdříve se soutěžilo v kategorii trojic, kde šest sestav si to rozdalo systémem „každého s každým“. Ve dvojicích byla družstva rozdělena do dvou základních skupin, ze kterých první dva týmy postoupily do vyřazovací části semifinále.
Výsledky přeboru trojic:
1. Kutná Hora
8 bodů
2. Čáslav
7 bodů
3. Nohejbal Sokol Kostelec/Konojedy
7 bodů
4. Kučerka Pardubice
6 bodů
5. Chotusice
2 body
6. Petrovice I
0 bodů
Poznámka: O pořadí na 2. - 3. místě rozhodla vzájemná
družstev.
8:2
7:3
7:3
6:4
2:8
0 : 10
bilance
1. NK Sparta Kutná Hora
(Němec, Radoměřský, Hájek)
2. TJ Sokol Čáslav
(Kristín, Rackovský, Koutný, Havel)
3. Nohejbal Sokol Kostelec/Konojedy
(Krunert, Šperlík,
Pokorný)
4. Kučerka Pardubice
(Pikal, Kosek, Tichý)
5. NK Chotusice
(Všetečka, Dolejší, Kožený)
6. NK Petrovice I
(Váca, Kučera, Matoušek)
Výsledky přeboru dvojic:
Základní skupina A:
1. Čáslav A
2. Kutná Hora
3. Konojedy B
4. Kučerka
Základní skupina B:
Konojedy A - Čáslav B
Konojedy A - Petrovice I
Čáslav B - Petrovice I
6 bodů
4 body
2 body
0 bodů
2:0
2:0
2:0
1. Konojedy A
2. Čáslav B
3. Petrovice I
6:1
5:2
2:4
1:6
(10 : 4, 10 : 4)
(10 : 5, 10 : 5)
(10 : 8, 10 : 8)
4 body
2 body
0 bodů
4:0
2:2
0:4
O 3.místo:
Čáslav B - Nohejbal Kostelec/Konojedy A
0:2
(5 : 10, 6 : 10)
Finále:
Čáslav A - Kutná Hora
1:2
(10 : 7, 7 : 10, 8 : 10)
1. NK Sparta Kutná Hora
(Němec, Radoměřský)
2. TJ Sokol Čáslav A
(Kristín, Rackovský, Koutný)
3. Nohejbal Sokol Kostelec/Konojedy A (Vach, Šperlík)
4. TJ Sokol Čáslav B
(Kožený, Havel)
5. Nohejbal Sokol Kostelec/Konojedy B
(Krunert, Pokorný)
6. Kučerka Pardubice
(Pikal, Kosek, Tichý
7. NK Petrovice I
(Váca, Kučera, Matoušek)
Petr Kratochvíl
(redakčně kráceno)
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Dne 7. 10. 2014 oslavila 80. narozeniny černokostelecká rodačka, paní Věra Brabcová.
Mnoho zdraví a pohody do dalších let
přeje manžel a děti s rodinami.
Dne 16. 11. 2014 oslaví 87. narozeniny pan Alois
Brabec, černokostelecký rodák a dlouholetý aktivní
fotbalista.
Pevné zdraví a pohodu do dalších let
přeje manželka a děti s rodinami.
VZPOMÍNKY
Dne 11. 10. 2014 to bylo 15 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička, prababička, sestra,
Prodej levných zasí8ovaných stavebních pozemků
v okolí Kostelce - Tuchoraz u Českého Brodu.
Zaváděcí cena 999 Kč/m2.
tel. 776 001 064
www.jablonovastran.cz
Prořezávání a kácení stromů z lana
Opravy, nátěry střech, okapů, fasád
a jiné výškové práce
Michal Pták, tel.: 603 712 174, [email protected]
teta, švagrová a sestřenice, paní Drahuška Belzová
z Kostelce n. Č. l., a zároveň by se 26. 10. 2014 dožila 82 let. Kdo jste ji znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte s námi.
dcera Dana a syn Ivan s rodinou
Dne 16. 10. 2014 uplyne 15 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, paní Anna Vosecká.
Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi.
Jitka, Marcela, Jiřina s rodinami
Dne 17. 10. 2014 uplyne 50 let od úmrtí mé drahé maminky, paní Růženy Šotolové, a 4. 12. 2014 uplyne 28 let od úmrtí mého tatínka, pana Karla Šotoly.
Kdo jste mé rodiče znali, vzpomeňte s námi.
dcera Marie Malá a vnuci
Dne 23. 10. 2014 uplynou 3 roky, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní Jitka Buriánková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Ivana a Dana s rodinou.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
GRATULACE
23
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 10/2014
INZERCE
24
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum — 12x ročně $ Číslo 10, vydáno 10. října 2014 $ Náklad 1660 ks $ Vydává město Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 $ Místo vydání — Kostelec n. Č. l. $ Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma $ Redakční rada: Mgr. František Knop,
Mgr. Veronika Fořtová, Jakub Novák, Ing. Jan Svatoš, Mgr. Eva Havlová, Hana Flusserová $ Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 $ www.kostelecncl.cz $ e-mail: [email protected], [email protected] $
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací $
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady $ Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce $ Uzávěrka příštího čísla 27. října 2014