Z obsahu čísla OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH

Transkript

Z obsahu čísla OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH
Z obsahu čísla
2
Jednání rady a zastupitelstva města
Rada se zabývala vybavením školní jídelny ZŠ v závislosti na vzrůstající počet žáků 1. tříd, nabídkou firmy BSCL, s.r.o., na dostavbu nové ubytovny v sanatorce. ZM schválilo dodatek ke smlouvě o zabezpečení
odpadového hospodářství ve městě, schválilo rozpočet na rok 2013 a program rozvoje města na období
2013 - 2020.
10
Prevence kriminality pro 7. - 9. ročník
Na ZŠ proběhly přednášky na téma prevence proti kriminalitě
12
Kultura
Jaký byl ples města?
OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH
- PŘÍPRAVA POKRAČUJE
O revitalizaci náměstí Smiřických naše město usiluje již přes
deset let. Je zde studie z roku 1999, máme dobové fotografie náměstí, je k dispozici dendrologický průzkum, je popsán
stavebně historický vývoj náměstí a v neposlední řadě i výsledky ankety - dotazník byl zveřejněn v Černokosteleckém
zpravodaji i na webu města.
Náměstí Smiřických je unikátní veřejné prostranství, město má svoji centrální část, která ctí i venkovský ráz, a někomu
se může zdát, že zde není co zlepšovat. Ale několik problémů
se přece objevuje, poukazují na ně nejen kostelečtí občané, ale
i vnímaví návštěvníci a odborníci - je to doprava (osobní, nákladní automobily i autobusy), parkování (pro někoho je parkovacích míst málo, pro někoho moc). Další otázkou je i zeleň na
náměstí - někomu „zalesněné“ náměstí nevyhovuje, někomu
ano. To, že náměstí potřebuje celkovou obnovu, na tom se
zřejmě shodneme, ale zda je tu zeleně hodně, nebo málo, zda
stávající cestičky parkem vyhovují nebo je vhodné park upravit, zda je možné řešit jinak a lépe dopravu, na to už jsou názory různé.
A to je důvod, proč k obnově náměstí Smiřických jdeme
cestou architektonické soutěže. Touto formou chceme oslovit odborníky a získat od nich návrhy, které nejen budou řešit
zmíněné problémy, ale které nám navrhnou obnovu tak, aby
si náměstí nejen zachovalo svoji jedinečnost odrážející bohatou historii města, ale
i funkci odpovídající současným potřebám
a požadavkům.
(pokračování na straně 2)
Jana Havelková,
místostarostka
2
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH - PŘÍPRAVA POKRAČUJE,
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
pokračování ze strany 1
A v rámci příprav se ptám na výsledky ankety architekta Marka Kopeče, který pro nás připravuje architektonickou
soutěž:
Anketa splnila naše očekávání a přinesla jasný signál obyvatel Kostelce o tom, jaký mají názor na současný stav náměstí, čeho si cení a co jim vadí.
Jako problém je zmiňována nejčastěji těžká doprava, nevyhovující podoba a umístění autobusových zastávek, absence veřejných toalet, nepřehlednost náměstí a nedostatek důvodů proč na náměstí „pobýt“. Všechno to spolu souvisí, ale
posledně jmenovaný důvod vnímáme jako nejvážnější.
Dále se několikrát opakovala zmínka o proluce na rohu
Kutnohorské ulice, což je takový vytržený zub náměstí.
Naopak kladně je hodnoceno množství zeleně, zejména
v části za kostelem. Tomuto tématu jsme během přípravy soutěžních podmínek a podkladů věnovali velký prostor. Zdravotní stav a vhodnost umístění stromů jsme konzultovali s dendrologem a zahradním architektem a do hodnotící poroty
jsme vybrali zkušenou zahradní architektku. Bohužel se ukázalo, že některé stromy jsou ve špatném, až havarijním stavu
a některé jsou vysazené na nevhodných stanovištích, jejich
údržba je v současném stavu nákladná, proto budou nějaké
zásahy nutné.
Výsledky ankety budou mít soutěžící architekti k dispozici jako jeden z výchozích podkladů.
Co bude dál? Jsou vybráni členové poroty, a to jak závislí členové (zástupci města), tak nezávislí odborníci z členů
České architektonické komory včetně náhradníků. Vyhlášení soutěže předpokládáme v polovině března a na přípravu
návrhů bude 8 týdnů, takže ukončení bude přibližně v polovině května. Pak už bude na porotě, aby vybrala tři nejlepší
návrhy, a z nich se bude vybírat ten nejpřijatelnější pro naše
město - zde bude rozhodovat nejen kvalita návrhu, ale i finanční dostupnost.
Po vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádaná výstava všech odevzdaných projektů.
Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
Foto archiv Muzeum hrnčířství
Dobové fotografie nám. Smiřických kolem roku 1890
ZÁPISY Z RADY MĚSTA KOSTELCE N. Č. L.
Zkrácený zápis č. 1/2013 z jednání rady města
ze 14. 1. 2013
rekonstrukce mostu v Doubravčanech, souhlasí se svoláním opětovného jednání ve věci s investorem a zhotovitelem stavby. K jednání za město Kostelec nad Černými lesy
pověřuje pana Karla Kratochvíla.
Výluka na lince PID 381 směr Kutná Hora z důvodu
rekonstrukce mostu v Doubravčanech
Rozpočet na rok 2013
! Rada města Kostelec nad Černými lesy, dále jen RM, vza-
! RM schválila koncept návrhu rozpočtu města Kostelec
la na vědomí sdělení o výluce na lince PID 381 z důvodu
nad Černými lesy na rok 2013 (v rozpisu dle rozpočtové
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Souhlas k udělení odměny ředitelce ZŠ
! RM schválila udělení mimořádné odměny Mgr. Lence Lasákové ve výši dle předloženého návrhu.
Zkrácený zápis č. 2/2013 z jednání rady města
z 28. 1. 2013
Rozpočet města pro rok 2013
! Předložila Ing. J. Hervertová k projednání a doporuče-
Potvrzení zmocnění
! RM schválila zplnomocnění Hany Vejvodové, tajemnice Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy, k zastupování města Kostelec nad Černými lesy na jednáních Valné hromady Honebního společenstva Kostelec
nad Černými lesy a pověřila starostu města podepsat
plné moci.
!
Veřejnoprávní smlouva
! RM pověřila starostu města jednat se starosty okolních
obcí o spolupráci s Městskou policií Kostelec nad Černými lesy při zajišfování pořádku a bezpečnosti v okolních
obcích. Bylo osloveno 28 obcí.
Rozpočtový výhled města pro rok 2013-2016
! Předložila Ing. J. Hervertová k projednání a doporuče-
Žádost KUSK o vyjádření k udělení licence (zvláštní
linková doprava)
! RM vzala na vědomí žádosti KUSK o vyjádření k udělení licence na provozování zvláštní osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku Zbraslavice-Uhlířské Janovice-EUROPARK (Praha Štěrboholy), Žleby-Čáslav-Kutná
Hora-EUROPARK (Praha - Štěrboholy) a Zruč nad Sázavou-Kácov-EUROPARK (Praha - Štěrboholy).
Nový data hosting - Fiedler-Matzr
! RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na
internetovém serveru www.fiedler-magr.cz mezi městem Kostelec nad Černými lesy a Ing. Jindřichem Fiedlerem - elektronika pro ekologii, Grunwaldova 18, 370 01
České Budějovice, a pověřuje starostu podepsat smlouvu.
Vypsání zadávacího řízení (SOI04)
! RM zrušila zadávací řízení na zakázky malého rozsahu:
!
„Rekonstrukce dešfové kanalizace v ulici Prokopova“
a „Rekonstrukce vodovodu v ulici Prokopova“, jehož vyhlášení bylo schváleno usnesením RM č. 13/8/2012 dne
26. 3. 2012.
RM schválila vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu a dešfové
kanalizace včetně úpravy povrchů dotčeného veřejného prostranství“ v ulici Prokopova v Kostelci nad Černými lesy.
Bod „Různé“
! Dopisy člena ZM Pavla Uhlíře ze dne 2. 1. 2013 byly RM projednány a jejich obsah vzat na vědomí.
ní ZM ke schválení. Rozpočet byl vyvěšen na úřední
desce v podrobném rozpisu dle rozpočtové skladby. Ke
schválení zastupitelstvu města byl předložen rozpočet
v závazných ukazatelích v celkových částkách jednotlivých paragrafů.
RM doporučilo Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy, dále jen ZM, ke schválení „Rozpočet města pro
rok 2013“ dle předloženého návrhu, který je jako příloha
nedílnou součástí originálu zápisu.
!
ní ZM ke schválení. Ve výhledu je zachycena skutečnost
v příjmech a výdajích města za rok 2012, návrh dle rozpočtu na rok 2013 a náhled na roky příští. Součástí rozpočtového výhledu je i přehled dluhové služby, který obsahuje
splátky půjčky a úvěru na kanalizaci a splátkový kalendář
ČEZ za rekonstrukci veřejného osvětlení města.
RM doporučila ZM ke schválení „Rozpočtový výhled města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2013-2016“ dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí
originálu zápisu.
Pověření pro radu města ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření v roce 2013
! Předložila Ing. J. Hervertová k projednání a doporučení
!
zastupitelstvu města ke schválení stanovení kompetencí
rady města ke schvalování a provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2013.
RM doporučila ZM schválit kompetence pro RM ke schvalování a provádění rozpočtových opatření v roce 2013 v následujícím rozsahu:
a) navýšení příjmů a výdajů u účelových dotací,
b) navýšení příjmů a výdajů po zaúčtování daně z příjmu
právnických osob města,
c) technické úpravy rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou právních předpisů).
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací - chodník před domem č.p. 78 v Kostelci n. Č. l.
! RM souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku před domem č.p. 78, nám. Smiřických (za účelem izolace domu) v Kostelci n. Č. l., o které požádala
paní Š.P. pod č.j. 00285/2013/KNCL/ORM za podmínky
označení dle platných předpisů.
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
skladby) a pověřila starostu jeho předložením finančnímu
výboru.
3
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
Rozdělení výnosů z nájemného DSO JEKOZ za rok 2012
! RM doporučila ZM ke schválení „Program rozvoje města
! RM doporučila ZM ke schválení následující usnesení: ZM
Kostelec nad Černými lesy na období let 2013-2020“ dle
předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
schvaluje rozdělení výnosů z nájemného DSO JEKOZ (pozn.
redakce: Dobrovolný svazek obcí JEKOZ, členské obce:
Kostelec n. Č. l., Jevany, Zásmuky, Nučice, Prusice, Oleška, Výžerky) za rok 2012 tak, že přijímá výnos z nájemného ve výši 1 049 115,90 Kč, a současně poskytuje příspěvek na činnost DSO JEKOZ ve výši 192 315,90 Kč.
Program prevence kriminality města Kostelec nad
Černými lesy
! Předložila Ing. J. Havelková, v rámci Programu prevence
Projednání materiálu „Technologický audit a studie
optimalizace budoucích investic do technologií gastro
školní jídelny ZŠ Kostelec n. Č. l.“
! RM uložila OVS MěÚ zpracovat dle údajů v evidenci obyvatel výhled - předpoklad počtu žáků pro 1. ročníky základní
školy. Rada města Kostelec n. Č. l. pověřila Václava Kubu
a Ing. Ewu Chmelíkovou prověřením situace ohledně vybavení školní jídelny ZŠ v Kostelci n. Č. l. a zprávu pak předložit RM.
!
kriminality MV ČR poskytuje dotace na preventivní aktivity,
a to jednak prevence sociální (neinvestiční projekty - aktivity, akce), jednak na projekty situační (investiční projekty - kamerové systémy, osvětlení přechodů, měřiče průjezdové rychlosti apod.). Podmínkou pro poskytnutí podpory
je schválený program prevence kriminality.
RM doporučila ZM ke schválení „Program prevence kriminality města Kostelec nad Černými lesy“ dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Vyrozumění o pokračování řízení o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „Bioplynová stanice
Kostelec n. Č. l“
Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství ve městě
! RM vzala na vědomí informaci o doručené veřejné vy-
ná se o uzavření smlouvy s firmou NYKOS, a. s., na svoz
odpadu v roce 2013. Zvýšení ceny se týká svozu směsného komunálního odpadu, nárůst oproti roku 2012 je
o 44 762 Kč.
RM doporučila ZM schválit uzavření „Dodatku č. 1/2013
ke smlouvě o zabezpečení odpadového hospodářství ve
městě“ mezi městem Kostelec n. Č. l. a firmou NYKOS, a.s.,
Ždánice ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou
součástí originálu zápisu.
hlášce „Vyrozumění o pokračování řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Bioplynová stanice
Kostelec n. Č. l.“
! Předkládá ORM MěU Kostelec nad Černými lesy. Jed-
!
Generel kanalizace
! RM schválila vypracování odborných posudků na proveditelnost investičního záměru stavby BPS v souladu s výsledky generelu dešfové a splaškové kanalizace v celkové
částce do 100 tis. Kč.
Plná moc pro ředitelku Základní školy v Kostelci n. Č. l.
! RM schválila zplnomocnění Mgr. Lenky Lasákové, ředitelky ZŠ Kostelec n. Č. l., k zastupování města Kostelec n. Č. l.
ve věci stavebního řízení týkajícího se objektu „Novostavba
sportovního hřiště v areálu Základní školy Kostelec n. Č. l.“.
Zkrácený zápis č. 3/2013 z jednání rady města
ze 4. 2. 2013
Strategický plán města Kostelec nad Černými lesy
! Předložila Ing. J. Havelková, textová část byla připravena
s využitím stávajících dokumentů, zejména dříve rozpracovaného strategického plánu (SWOT aj.) Akční plán pro rok
2013 je připraven v návaznosti na návrh rozpočtu pro rok
2013 a v souladu s tímto návrhem. Zásobník projektů je
zpracován na základě návrhů zastupitelů a dalších místních aktérů, kteří dodali své podněty a návrhy.
Zkrácený zápis č. 4/2013 z jednání rady města
z 11. 2. 2013
Cenová nabídka barevného tisku Černokosteleckého
zpravodaje
! Předkládá Ing. Svatoš, jedná se o cenovou nabídku na ba!
revný tisk Černokosteleckého zpravodaje. RM jsou předloženy k výběru 4 cenové nabídky různých variant.
RM schválila, že květnové číslo Černokosteleckého zpravodaje bude zkušebně vytištěno dle varianty č. 3 nabídky, která je jako příloha nedílnou součástí originálu
zápisu.
Jmenování nových členů redakční rady Černokosteleckého zpravodaje
! Předložila Hana Flusserová a požádala RM o oficiální jmenování pana Jakuba Nováka a Mgr. Veroniky Fořtové členy redakční rady.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
! RM schválila pana Jakuba Nováka a Mgr. Veroniku Foř-
Dopis člena ZM Pavla Uhlíře ze dne 11. 2. 2013
! Pan starosta seznámil přítomné členy rady města s dopisem člena zastupitelstva města pana Pavla Uhlíře, který
byl doručen na městský úřad dne 11. 2. 2013. Rada města vzala obsah dopisu na vědomí.
Nabídka od firmy BSCL, s.r.o., na dostavbu „nové
ubytovny“
! Jedná se o společnost, která vzhledem k odborným zku-
!
šenostem a finančním možnostem nabízí městu celkové
vedení projektu adaptace nedokončené stavby „nové ubytovny“ v areálu bývalé nemocnice na bytový dům s malometrážními byty.
RM vzala na vědomí nabídku firmy BSCL, s.r.o., Severní 608/6, 141 00 Praha 4.
Prováděcí projektová dokumentace na dešsovou kanalizaci a vodovod v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek
! RM schválila nabídku na zpracování dokumentace pro
provedení stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu a dešfové kanalizace včetně úpravy povrchů veřejného prostranství“ v ulici Prokopova včetně přepracování soupisu výkonů v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných
zakázek v celkové částce do 100 tisíc Kč.
Výměna oken a oprava fasády v č. p. 81, nám. Smiřických
! Starosta města informoval o jednání s firmou KOMPRES, s.r.o., dle usnesení č. 5/19/2012 a navrhuje ke zvážení i možnost výměny oken v č. p. 81 (tedy nejen možnost repase) a následnou opravu fasády domu. RM vzala
na vědomí.
Zkrácený zápis č. 1/2013 ze zasedání ZM ze
13. 2. 2013
Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství ve městě
! Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy, dále jen
!
Podání žádosti o dotaci
! RM schválila podání žádosti na KUSK o dotaci na pořízení
kamerového monitorovacího systému.
Bezúplatný převod nemovitostí
! Ing. J. Havelková podala ústní informaci o jednání na Mi-
!
nisterstvu kultury a doporučuje podání žádosti na ČR - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod nemovitostí, ve kterých je umístěn Domov pro
seniory Kostelec nad Černými lesy.
RM schválila podání žádosti na ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
nemovitostí, ve kterých je umístěn Domov pro seniory
Kostelec nad Černými lesy (budova + pozemky), a pověřuje ORM MěÚ ve spolupráci s Ing. J. Havelkovou přípravou žádosti.
!
ZM, schválilo uzavření „Dodatku č. 1/2013 ke smlouvě
o zabezpečení odpadového hospodářství ve městě“ mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53
a firmou NYKOS, a.s., Ždánice 71 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy a současně uložilo starostovi města
zveřejnit v Černosteleckém zpravodaji srozumitelné kalkulace nákladů na sběr a likvidaci směsného odpadu. (detailní analýza odpadového hospodářství města vyjde v následujícím čísle zpravodaje, pozn. redakce)
Rozdělení výnosů DSO JEKOZ (popsáno výše v zápisech
RM, pozn. redakce)
ZM schválilo rozdělení výnosů z nájemného DSO JEKOZ
tak, že přijímá výnos z nájemného ve výši 1 049 115,90 Kč
a současně poskytuje příspěvek na činnost DSO JEKOZ ve
výši 192 315,90 Kč.
Uložení úkolu finančnímu a kontrolnímu výboru
! ZM uložilo kontrolnímu a finančnímu výboru zajistit kontrolu
plnění jednotlivých ustanovení SoD včetně jejich dodatků.
Dále provést kontrolu financování prováděné stavby. Materiály ke kontrole - SoD včetně jejich dodatků, Rozpočet stavby s cenou vypracovanou dodavatelem stavby, dále ZL - jako
součásti dodatků. Toto porovnat vůči předaným a zřejmě
proplacených fakturám na toto dílo. Dále posoudit objem
uloženého výkopku na deponii u vodárny a porovnat tuto
skutečnost s údaji v předaných fakturách. Tuto kontrolu
provést vlastní iniciativou za spolupráce zhotovitele stav-
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
tovou členy redakční rady Černokosteleckého zpravodaje.
5
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
6
!
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
by, TDI, odpovědného zástupce objednatele, dále za spolupráce zpracovatele dokumentace stavby - autora dokumentace a za přítomnosti pracovníků ORM, případně
za pomoci dalších odborníků, případně i za konzultace
citovaného URS Praha.
Zastupitelstvo města žádá předsedy kontrolního a finančního výboru o stanovení harmonogramu prací do 14 dnů
a zaslání tohoto harmonogramu k rukám starosty.
a) navýšení příjmů a výdajů u účelových dotací,
b) navýšení příjmů a výdajů po zaúčtování daně z příjmu
právnických osob města,
c) technické úpravy rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou právních předpisů).
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
! ZM neschválilo „Obecně závaznou vyhlášku města Koste-
Rozšíření počtu členů finančního výboru
lec n. Č. l. č. 1/2013 o regulaci konzumace alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích“ ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
! Na návrh předsedy finančního výboru Ing. Čvančary požádal předsedající o podání návrhů na rozšíření počtu
členů finančního výboru. ZM schválilo Jana Urbana a Karla Kratochvíla za členy finančního výboru.
Program rozvoje města Kostelec nad Černými lesy
! ZM schválilo „Program rozvoje města Kostelec n. Č. l. na
Rozpočet města pro rok 2013
! Rozpočet města pro rok 2013 byl předložen ZM k projednání a schválení v závazných ukazatelích v celkovém objemu příjmů a výdajů 76 058 000 Kč Rozpočet města byl
předložen ke schválení jako schodkový, nebof k financování rozpočtu zapojujeme zůstatky finančních prostředků
z minulých let ve výši 6,5 mil. Kč. RM projednala na svém
jednání dne 28. 1. 2013 a doporučila ZM ke schválení.
(Celá rozprava týkající se projednávání rozpočtu je nedílnou součástí originálu zápisu ZM, jehož součástí jsou
i výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích, které
nebyly přijaty.)
USNESENÍ:
! ZM schválilo Rozpočet města Kostelec nad Černými lesy
pro rok 2013 v závazných ukazatelích dle předloženého
návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu
zápisu. Rozpočet města schválilo ZM jako schodkový,
schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Celkové příjmy rozpočtu jsou stanoveny ve výši 71 981 088 Kč, financování ve výši 4 076 912 Kč a celkové výdaje činí 76 058 000 Kč.
Rozpočtový výhled města pro rok 2013-2016
! ZM schválilo Rozpočtový výhled města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2013 - 2016 dle předloženého návrhu,
který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Pověření pro radu města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
! Předložila RM k projednání a schválení ZM, aby byly sta!
noveny kompetence RM ke schvalování a provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2013.
ZM stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města ke schvalování a provádění rozpočtových
opatření v roce 2013 v následujícím rozsahu:
!
období let 2013-2020“ ve znění předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Předložila Ing. Havelková, textová část byla připravena
s využitím stávajících dokumentů, zejména dříve rozpracovaného strategického plánu (SWOT aj.) Akční plán pro
rok 2013 je připraven v návaznosti na návrh rozpočtu pro
rok 2013 a v souladu s tímto návrhem. Zásobník projektů
je zpracován na základě návrhů zastupitelů a dalších místních aktérů, kteří dodali své podněty a návrhy, a jednou
za rok bude aktualizován. RM projednala a doporučila ke
schválení na svém jednání dne 4. 2. 2013.
Program prevence kriminality města Kostelec n. Č. l.
! ZM schválilo „Program prevence kriminality města Kos!
telec nad Černými lesy“ dle předloženého návrhu, který je
jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Předložila Ing. Havelková, v rámci Programu prevence kriminality MV ČR poskytuje dotace na preventivní aktivity,
a to jednak prevence sociální (neinvestiční projekty - aktivity, akce), jednak na projekty situační (investiční projekty - kamerové systémy, osvětlení přechodů, měřiče průjezdové rychlosti apod.). Podmínkou pro poskytnutí podpory
je schválený program prevence kriminality.
Různé
! P. starosta předal všem přítomným informaci o „nové
ubytovně“, objektu č.p. 1052. Tento nedokončený objekt
získalo město na základě rozhodnutí ZM do svého majetku. V objektu je celkem 64 nedokončených bytových jednotek. Starosta vyzval členy ZM k podávání návrhu na možné využití tohoto objektu v budoucnu. Rovněž seznámil
přítomné s nabídkou na dostavbu „nové ubytovny“, kterou
město obdrželo 6. 2. 2013 od firmy BSCL, s.r.o., Praha 4.
Zpracoval František Knop
Úplné znění usnesení zápisu z rady a zastupitelstva města
najdete na www.kostelecncl.cz
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
7
ROZPOČET MĚSTA KOSTELCE N. Č. L. PRO ROK 2013
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013
Ing. Jitka Hervertová, vedoucí odd. vnitřních věcí
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zastupitelstvo města Kostelce n. Č. l. schválilo na svém zasedání dne 13. 2. 2013 rozpočet města.
8
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE ZA MĚSÍC LEDEN 2013
Inkasováno:
Stánkový prodej
Blokové pokuty
2 400 Kč
2 500 Kč
Celkem
4 900 Kč
Činnost:
11. 1. Kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno ORM
města.
11. 1. Dopravní nehoda na náměstí Smiřických - předáno
k dalšímu šetření PČR, poskytnutí první pomoci zraněné osobě.
12. 1. Nález ohořelého osobního automobilu v sanatorce předáno PČR k provedení dalšího opatření.
14. 1. Dopravní nehoda u kostelecké lékárny - předáno k dalšímu šetření PČR.
16. 1. Usměrnění dopravy ve Sportovní ulici - kácení stromů.
19. 1. Zjištěn přestupek proti veřejnému pořádku - předán
přestupkové komisi města Kostelec n. Č. l.
20. 1. Kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno ORM
města.
23. 1. Únik psa - náměstí Smiřických - vyrozuměna majitelka, řešeno domluvou.
26. 1. Součinnost při zabezpečení voleb.
30. 1. Usměrnění dopravy v době kácení stromů v sanatorce.
31. 1. Usměrnění dopravy u DN na náměstí Smiřických.
Denní činnost:
! zabezpečení bezpečného odchodu dětí do školy - náměstí Smiřických
! dohled nad dodržováním dopravní kázně
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku
! kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
! kontrola svozu separovaného odpadu
! kontrola stavu veřejného osvětlení
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konání
společenských akcí
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
[email protected]
ČINNOST SDH V LEDNU A ÚNORU 2013
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 27. 1.
2013 - 25. 2. 2013 u těchto mimořádných událostí:
! 31. 1. - 21.48 hod. - odstranění spadlého stromu - Jevany - na staré silnici
! 1. 2. - 7.57 hod. - nahlášený požár lesa - Oleška - poblíž
!
!
stva od mladších žáků až po dorostence mohou vyzkoušet až
čtyři požární útoky.
Nadále také probíhá sběr nepotřebných elektrospotřebičů (mimo bojlery) u hasičské stanice, a to každý pátek
od 18 hod.
odbočky na Krymlov
1. 2. - 10.38 hod. - odstranění nalomené větve - Kostelec n. Č. l., Lázeňská
10. 2. - 12.56 hod. - záchrana osoby z výšky - planý poplach
Únor ve sboru dobrovolných hasičů byl ve znamení pravidelných pátečních tréninků, kdy se scházejí žáci od 17 hod.
a ženy od 18 hod. v tělocvičně ZŠ.
V tomto období se družstvo žáků účastnilo zimní halové
soutěže pořádané 9. února Okresním sdružením hasičů - tentokrát v Českém Brodě.
K plné spokojenosti se nám také vyvedl VI. Hasičský ples
a se stejnou vervou jsme se připravovali na 16. března, kdy se
konal maškarní karneval pro děti a večer i pro dospělé.
Pomalu se nám blíží začátek sportovní sezony a také 20. duben, který bude ve znamení Kosteleckých útoků - již čtvrtý
ročník této vyhledávané soutěže, kde si všechna žákovská druž-
Šárka Žylová, SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
OZNÁMENÍ
Redakční rada obdržela dne 11. 2. 2013 dopis od zastupitele p. Pavla Uhlíře s požadavkem k otištění v Černokosteleckém zpravodaji.
Dle rozhodnutí redakční rady z jednání dne 4. 3. 2013 se
dopis otiskovat ve zpravodaji nebude. Plné znění dopisu je
pro zájemce k nahlédnutí v redakci zpravodaje (odd. kultury
na MěÚ).
redakce
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
K datu 31. 12. 2012 bylo v Kostelci nad Černými lesy a část obce Svatbín přihlášeno k trvalému pobytu
3 409 obyvatel. Počet mužů byl 1 621 a počet žen 1 788.
Během loňského roku se do naší obce přihlásilo
126 nových obyvatel a odhlásilo se 87 obyvatel. Počet narozených činil 38 a zemřelých 32 občanů.
LYŽAŘSKÝ KURZ
Žáci základní školy se zúčastnili lyžařského kurzu od 12. 1.
2013 do 19. 1. 2013. Jak ho například prožíval žák 7. B Dominik Vlajkov? Tak to se dozvíte přímo z básničky, jíž je autorem.
redakce
Miloslava Coubalová, evidence obyvatel
[email protected]
POLICIE ČR INFORMUJE
Žáci ZŠ při lyžařském výcviku
KRÁTCE
! Policisté z Kostelce n. Č. l. sdělili podezření devětadva-
!
!
cetiletému muži pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž řídil 2. 2. v ulici Pražské v Kostelci n. Č. l. vozidlo, ačkoliv měl vysloven zákaz řízení.
Obvodní oddělení v Kostelci n. Č. l. sdělilo podezření
pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jedenadvacetiletému muži. Dne 9. 2. řídil motorové vozidlo v Kolíně v ulici Žižkova i přes vyslovený
zákaz řízení, který má až do konce července 2013.
Neznámý pachatel odcizil v obci Výžerky měděné okapové svody za 30 tisíc korun. V obci Kostelec n. Č. l.
zmizely svody za 3 900 Kč.
Por. Martina Fejfarová, npra. Věra Žídková
Preventivní informační skupina Kolín
SOUTĚŽE
23. ledna 2013 se konalo okresní kolo Matematické olympiády Z5 na DDM v Kolíně. Naši školu zastupovali zapálení
matematici Dominika Šromová, Veronika Cimbálová, Karolína Pokorná, Michal Hlaváček a Filip Klokočník z 5.tříd.
Velký úspěch oslavila Veronika Cimbálová, která se umístila na 4. místě mezi 44 matematiky v okresu Kolín.
Všem zúčastněným patří poděkování a zároveň přání, aby
i nadále zůstala matematika jejich oblíbeným předmětem.
Jitka Kunteová
Lyžák
Sešli jsme se na náměstí,
měli jsme i velké štěstí,
že se nám do busu všechny věci vešly
a že jsme se tu všichni sešli.
Vyrazili jsme na cestu
a Ondra zjistil, že nemá vestu.
Vešli jsme do chaty,
každý z nás byl prachatý,
odevzdali jsme peníze na vleky,
neměli jsme ani na šunkofleky.
Po obědě šli jsme lyžovat,
a tak začali všichni hubovat,
rozřadili nás do týmů,
patřil jsem k tomu druhýmu.
V úterý jsme šli na běžky
a nemuseli jsme ten kopec dolů jít pěšky,
i tak to pro některý z nás bylo těžký.
Ve čtvrtek přednáška byla
a všechny nás zabavila.
Ve čtvrtek a v pátek byly závody
a po závodech jsme chodili do hospody (na limonádu).
V pátek večer diskotéka byla,
paní učitelka Havlíčková nás ukončením rozzlobila.
Lyžák jsme si užili,
rádi bychom si ho znovu prožili.
Dominik Vlajkov, 7.B
Foto archiv ZŠ
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / POLICIE ČR INFORMUJE / ŠKOLSTVÍ
POČET OBYVATEL
V KOSTELCI A SVATBÍNĚ
9
ŠKOLSTVÍ / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
10
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
VŠICHNI ZLATÍ
NA PARALYMPIÁDĚ
PREVENCE KRIMINALITY
PRO 7. - 9. ROČNÍK
Naši žáci ze ZŠ speciální a PŠ dvouleté se už potřetí
14. února 2013 zúčastnili paralympiády, kterou pořádala ZŠ,
MŠ a PŠ Kolín.Velký dík patří hlavně Mgr. Tomášovi Křivovi,
hlavnímu organizátorovi, ale i všem pořadatelům, kteří připravili pro děti pěkné sportovní zážitky, ale i dobré občerstvení.
Děti stavěly sněhuláka, jezdily na saních, zahrály si hokej a střílely na branku, jednoho kamaráda táhlo celé družstvo „na bobech“. Nakonec se strhla pořádná koulovačka, že i maskot zimní paralympiády, kocour, musel před dětmi utíkat. To vše se
konalo ve sportovní hale.
Soutěžilo se i o nejlepší kulich. Konkurence na paralympiádě je čím dál větší, pořadatelé zvou stále více škol.
Všichni soutěžící si přivezli zlatou medaili, prožili pěkný
den a alespoň na chvíli mohli zapomenout na své handicapy.
Dne 6. 2. proběhla ve škole beseda se zaměstnancem
MěÚ p. Kubelkou a členem městské policie p. Zabilkou, kteří
seznámili žáky 7. - 9.ročníků s nejdůležitějšími zákony a paragrafy v oblasti mezilidských vztahů, veřejného pořádku, dopravní kázně a přestupků či trestných činů souvisejících s návykovými látkami - cigarety, alkohol, drogy.
Přednáška na téma prevence kriminality
Beseda byla dokončena diskuzí.
Akce byla zdařilá a pro žáky velmi přínosná.
Jaroslava Kotyšanová
Foto archiv ZŠ
Žáci se zúčastnily paralympiády v Kolíně
Ivana Tichá, ZŠ a PŠ Kostelec
Foto archiv ZŠ a PŠ
BÁSNIČKA NA BŘEZEN
Březen
Když se březen vydaří, je to hezké předjaří.
Ptáci už zpívají, příchod jara vítají.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo.
Florez, Denemarková, Křížová, Bulíčková,
Větrovec, Dauth, Benada, žáci 8.A, ZŠ
V KOSTELCI MÁME VÍTĚZE
Vítězem v kategorii „pivní bar a restaurace“ se stal Černokostelecký pivovár. Majitelé hostince Černokostelecký
zájezdní pivovár v Kostelci nad Černými lesy Milan Starec
a Tomáš Vodochodský převzali 28. února cenu České a moravské pivovarnické akademie 2012 za pivní bar a restauraci. Měsíčník Pivo, Bier & Ale a jím založená Česká a moravská
pivovarnická akademie předávaly své výroční ceny v Klášterním pivovaru Sv. Norbert na pražském Strahově.
Sedmnáct soutěžních kategorií zahrnulo nejen sládky, pivovary a pivovárky, ale i klasické hospody, pivní bary, pivovarské restaurace, hotely s pivovarem, hostinské pivovary, pivovarské prodejny, pivotéky a ženy a muže za pípou.
František Knop
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
pruský král Bedřich II. se kromě rozšiřování pruského státu
v 18. stol. - na které mimochodem Čechy doplatily ztrátou Slezska
a Kladska - také věnoval přemýšlení. Dopisoval si s mysliteli tehdejší doby (Voltair a jiní). Jednou se zeptal, co je živým důkazem
boží existence. Myslím, že jeho učený lékař mu řekl: „Vaše veličenstvo, jsou to Židé. Vždyf se podívejte na jejich dějiny a myšlení“.
Když o Velikonocích přemýšlíme o Ježíšově vzkříšení, můžeme se i my zeptat: „Co je důkazem Ježíšova vzkříšení?“ Musíme odpovědět: „Je to církev!“ Opravdu? Když se podíváme na
její dvou tisíciletou historii se všemi jejími pády, nebo někdy i dokonce pády jejích představitelů a slabosti nás všech věřících, tak
ona nezanikla, jak předpovídali například racionalisté 18. stol., jak
POMOC
PRO MAXIMA
Milí čtenáři
Černokosteleckého zpravodaje,
rádi bychom poděkovali všem dobrým lidem, které oslovila sbírka pro našeho synka Maximka Čejkovského, o níž jste se mohli
dočíst v minulém vydání tohoto zpravodaje. Především bychom
chtěli poděkovat ženě s velkým srdcem a tou je paní místostarostka Jana Havelková, která nám umožnila tuto sbírku zveřejnit a i nadále nám ji pomáhá rozšiřovat mezi širokou veřejnost.
jí prorokovali i mnozí v naší zemi. Ona totiž nestojí na lidech, ale
na Kristu Vzkříšeném. Apoštol Pavel sám píše, jak se setkal se
vzkříšeným Kristem a jak toto setkání změnilo jeho postoj, takže
z horlivého potlačovatele křesfanů se stal nadšeným a obětavým
šiřitelem zvěsti o vzkříšení Ježíše. A právě tento apoštol dává pěkný příměr vztahu Krista a církve. Píše, že Ježíš je hlava a církev je
jeho tělem. A tak Ježíš - hlava, stále drží církev - tělo. On řekl: „Já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).
I když v církvi padáme, tak On ji drží. Ví, jací budou ti, kteří k němu
budou přicházet. On řekl: „Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé,
ale hříšníky“ (Lk 5,32). Ale On je věrný, i když my-církev, v lidech
jsme nedokonalí a ne vždy věrní. A tak věrně setrvává s církví a bude, jak slíbil. Církev bude existovat, protože má zůstat svědkem
Ježíše Vzkříšeného pro všechny, kteří hledají Boha, který člověka z lásky stvořil, vykoupil a i zve k sobě k věčnému životu.
Přeji požehnané Velikonoce v Kostelci.
Jaroslav Lízner, kněz
Další velké poděkování patří místní ZŠ, která do sbírky
věnovala celých 193 kilogramů víček, je krásné, když děti pomáhají jiným dětem. Nemůžeme opomenout finanční příspěvky,
které od vydání minulého čísla přibyly na Maximkově sbírkovém
účtu, jenž je veden u nadace AveVia.
Pro ty, kteří by chtěli ještě přispět Maximkovi do této sbírky,
zveřejňujeme opět číslo účtu 2300276294/2010 a variabilní
symbol je 11200021. Účet je stále otevřen.
Za celou naši rodinu děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili.
V případě zájmu o bližší informace navštivte internetové
stránky www.maximek.eu.
Petra a Zbyněk Čejkovských
Foto archiv rodiny Čejkovských
TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE
ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ KLIENTŮM
Provoz psychoterapeutického centra Modré Dveře v Kostelci
nad Černými lesy, které se od loňského září stará o lidi s psychickými problémy nebo s mentálním hendikepem, začal být
krátce po otevření ohrožen. Centrum potřebovalo v úvodu své
existence překlenout období nedostatku financí na provoz a zajištění speciální péče. Aby Modré dveře zůstaly lidem s psychickými problémy otevřené, rozhodla se Nadace ČEZ přispět
800 tisíci korun na provozní a personální náklady.
Centrum Modré dveře vzniklo z iniciativy manželů Sivekových,
kteří zakoupili na náměstí v Kostelci nad Černými lesy historický
dům. Na vlastní náklady jej zrekonstruovali a zbudovali v něm zařízení, které nabízí mimo jiné sociálně-aktivizační služby a sociál-
ní rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a pro širokou
veřejnost krizovou intervenci. Součástí budovy centra je i kavárna, v níž se klienti v rámci terapie snaží začlenit do běžného
způsobu života.
Příspěvek Nadace ČEZ pomohl od září do konce loňského roku 2012 pokrýt velkou část provozních nákladů a hlavně
nákladů na odborný personál. Část darovaných peněz šla také
na zakoupení psychotestů, které slouží k diagnostikování psychických poruch.
Nadace ČEZ, Ondřej Šuch
www.nadacecez.cz
redakčně zkráceno
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ / SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ TEMATIKA
Vážení čtenáři,
11
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ TEMATIKA / KULTURA
12
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
BOLESTI ZAD A HLAVY LÉČÍ V ŘÍČANSKÉ NEMOCNICI
ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI
S bolestí zad nebo hlavy se během svého života setká skoro
každý. Říčanská nemocnice poskytuje v rámci své ortopedické a neurologické ambulance pomoc pacientům, kteří těmito problémy
trpí. V případě léčby bolestí zad zahrnuje poskytovaná péče jak
konzervativní přístup, tak i miniinvazivní zákroky prováděné v rámci tzv. jednodenní chirurgie. Samozřejmostí je i konzultační činnost jednotlivých ambulancí.
Bolest hlavy bychom neměli podceňovat
Do neurologické ambulance MUDr. Lucie Brzobohaté v říčanské nemocnici často přicházejí mladí lidé, kteří trpí takzvanými
tenzními bolestmi hlavy, jež způsobuje zvýšení stresu, dlouhotrvající vypětí, razantní životní změny mnohdy spojené s psychickou nepohodou. Běžnou příčinou bolestí hlavy jsou také problémy s krční páteří, které vznikají při sedavých zaměstnáních, kdy
je páteř v oblasti krku dlouhodobě fixována, například při práci na
počítači. „Častou příčinou bolestí hlavy, se kterou se v ordinaci
setkávám, jsou migrény. Tímto problémem jsou více postiženy
ženy a jde o bolesti většinou jednostranné, v jedné polovině hlavy,
spojené s nevolností, zvracením a podobně,“ uvedla MUDr. Brzobohatá. Pacienty čeká po úvodní prohlídce funkční či obrazové
vyšetření mozku. Lidé by neměli zapomínat na účinnou prevenci,
jelikož vzniku bolestí hlavy lze úspěšně předcházet dodržováním
zásad správné životosprávy, jako je dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu a dostatek kvalitního spánku.
Více na www.nemocnice-ricany.cz.
Václav Kodým
MediaClar, s.r.o. - Public Relations
redakčně zkráceno
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
Vedení města děkuje sponzorům a všem, kteří se na přípravě
a zajištění plesu podíleli, a připravili tak pro zúčastněné příjemný společenský večer.
Květinová výzdoba byla věnována obyvatelům Domova pro
seniory v Kostelci n. Č. l.
!
SPONZOŘI, KTEŘÍ PODPOŘILI PLES MĚSTA KOSTELCE
NAD ČERNÝMI LESY
!
Do 30. 3. 2013 bude v muzeu k vidění výstava obrazů
Jarmily Čerevkové.
Na měsíc duben muzeum připravuje výstavu obrazů Richarda Pachmana a výstavu k 90. výročí kosteleckého
fotbalu.
za muzeum Jiří Filípek
[email protected]
PLES
MĚSTA KOSTELCE N. Č. L.
Začátek letošního roku byl na plesy opravdu bohatý. A tak se
pánové a dámy mohli řádně vytancovat a pobavit se.
Ples města byl čtvrtý v pořadí a konal se 2. 3. 2013 tradičně
v krásných prostorách Rytířského sálu na zámku.
Díky štědrosti sponzorů se podařilo do tomboly nashromáždit pěkné a hodnotné ceny. Jednou z hlavních výher byl např. let
balonem nebo poukázky na zapůjčení vozu Peugeot na víkend.
Ale i ostatní ceny byly příjemným překvapením pro výherce.
I když letos přišlo méně lidí, někteří si libovali, že díky volnějšímu sálu si mohou zatančit i společenské tance, které se na
přeplněném parketu tančit nedají.
Město Kostelec nad Černými lesy " Studio Fine Face — Miloslava Schindlerová, nám. Smiřických 46, Kostelec n. Č. l. " Železářství — Jaroslav Pokorný, Pražská 298, Kostelec n. Č. l.
" Strabag, a.s. " Lesnická práce, Ing. Oto Lasák, Zámek 1,
Kostelec n. Č. l. " Nykos, a.s., Ždánice 71 " AK auto Kostelec,
ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " Mona Moda, Jana Brychová,
ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " Tabák — Karel Kalianko, Pražská 383, Kostelec n. Č. l. " Módní doplňky, nám. Smiřických 35,
Kostelec n. Č. l. " Elegance, ul. Kutnohorská, Kostelec n. Č. l.
" Sklo — porcelán V. Mášová, nám. Smiřických 20, Kostelec n. Č. l. " Černokostelecký pivovár, ul. Českobrodská, Kostelec n. Č. l. " Zahradnictví Jandl, Dobré Pole " Textil Eva
Kašpaříková, ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " MAS Podlipansko, o. p. s., Tř. Jana Švermy 141, Pečky " Paní Ilona Votýpková " O. S. Modré dveře, nám. Smiřických, Kostelec n. Č. l.
" Podlahy Petr Čadina, ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " Stanislava Pospíšilová, nám. Smiřických, Kostelec n. Č. l. " TJ Sokol, ul. Komenského, Kostelec n. Č. l. " Černá Hana Elektro,
nám. Smiřických 21, Kostelec n. Č. l. " Josef Splavec, Amatérský sportovní klub Kostelec n. Č. l. " Ing. Jana Havelková, ul. Komenského, Kostelec n. Č. l. " Drogérie TETA, Martina Hovorková, nám. Smiřických 19, Kostelec n. Č. l. " Papírnictví, Babeta
Uhlířová, nám. Smiřických, Kostelec n. Č. l. " Ing. Jana Svatoš
a Štěpánka Bašková, ul. Prokopova, Kostelec n. Č. l. " Zelenina
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
13
paní Součková, ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " Zámecká výrobna
uzenin, Zdeněk Novák, nám. Smiřických 30, Kostelec n. Č. l.
" Prodej masa a uzenin — Masna, nám. Smiřických 29, Kostelec n. Č. l. " Vinotéka — Dárky, Eva Pšeničková, Kutnohorská 255, Kostelec n. Č. l. " ŠLP, Zámek 1, Kostelec n. Č. l.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
Foto Štěpán Votava
Ples města zahájila místostarostka Jana Havelková. Večer moderoval
pan František Knop. Hlavně k tanci hrál Bíza band
Předtančení s příznačným názvem „Na zámku“ tančil Old Stars Team
z Taneční školy Blanky Vášové
Půlnoční překvapení bylo opravdu pro některé plesající překvapením. Slečny z travesti schow s uměleckým jménem Paloma Eiffel a Roxana,
předvedly české stálice naší populární hudby a zazněla např. i úvodní píseň z filmu Titanic
Šmastný výherce jedné z hlavních cen - let balonem, který věnovala
Vzduchoplavecká společnost Petra Vítka ze Sibřiny
U stolů s cenami do tomboly byl pořádný nával
KULTURA
u Lubinů, ul. Pražská, Kostelec n. Č. l. " Legner hotel Zvánovice, Lesní lázně " Peugeot Domanský.cz, Českobrodská 566/2,
Praha 9 — Kyje " Pizzerie — Restaurant Museum, Radek Ulom,
nám. Smiřických 41, Kostelec n. Č. l. " Okrasná školka, Ing. Pavel Schuch, Kostelec n. Č. l. " Vzduchoplavecká společnost,
Petr Vítek, Sibřina " Přírodní doplňky, František Knop, ul. Palackého, Kostelec n. Č. l. " Květiny Domov, Pražská 722, Kostelec n. Č. l. " Jatky Sojka, Kolínská 506, Kouřim " Čaje, káva —
14
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝ V BŘEZNU A DUBNU 2013
1. 3. - 30. 3.
Výstava Jarmily Čerevkové - obrazy
Muzeum hrnčířství
St
20. 3.
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.
16.15 - 17.15 hod.
18.00 - 19.00 hod.
:
:
:
:
:
Hrátky s batolátky s 1.skupina v Modrých dveřích
Hrátky s batolátky s 2.skupina v Modrých dveřích
Angličtina pro děti 1. a 2. třída
Kreslíme s Jirkou Filípkem
Správňáci s Jankou, děti 4 - 10 let, barev. těl. OÚ Jevany
Zdravotní cvičení pro ženy, barev. těl. OÚ Jevany
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Modré dveře
Modré dveře
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Čt
21. 3.
16.00 - 17.00 hod.
:
Cvičení na fitballech a overballech pro děti 4 - 8 let
barev. těl. Jevany
OS Tudyznudy
So
23. 3.
16.00 hod.
Divadelní představení O šípkové Růžence,
spol. sál restaurace Praha
OS Tudyznudy
Po
25. 3.
15.00 - 16.30 hod.
16.30 - 17.30 hod.
16.00 -18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.
Keramický kroužek
Angličtina středně pokročilí
Logopedie, barev. tělocvična OÚ Jevany
Dancejóga
Modré dveře
Modré dveře
OS Tudyznudy
Modré dveře
Kruhový trénink pro dospělé
Hrátky s batolátky, barev. těl. OÚ Jevany
Kurz angličtiny pro děti
Výtvarné techniky Martiny Volvovičové
Logopedická prevence , MŠ Jitřenka, Vyžlovka
Kurs vinyasa jógy
Vinyasa yoga
Tvoření s M. Volvovičovou pro dospělé
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Modré dveře
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Modré dveře
Modré dveře
Hrátky s batolátky s 1.skupina v Modrých dveřích
Hrátky s batolátky s 2.skupina v Modrých dveřích
Pomlázkohrátky
Angličtina pro děti 1. a 2. třída
Kreslíme s Jirkou Filípkem
Správňáci s Jankou, děti 4 - 10 let, barev. těl. OÚ Jevany
Zdravotní cvičení pro ženy,bar. těl. OÚ Jevany
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Modré dveře
Modré dveře
Modré dveře
OS Tudyznudy
OS Tudyznudy
Cvičení na fitballech a overballech pro děti 4 - 8 let
barev. těl. Jevany
OS Tudyznudy
Út
St
26.3.
27.3.
8.00 - 9.00 hod.
9.40 - 11.40 hod.
15.00 - 16.30 hod.
15.15 - 18.30 hod.
16.00 - 17.30 hod.
18.00 - 19.15 hod.
18.00 - 20.30 hod.
18.45 - 20.15 hod.
:
:
:
:
:
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
10.00 - 15.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.
16.15 - 17.15 hod.
18.00 - 19.00 hod.
:
:
:
:
:
:
Čt
28. 3.
16.00 - 17.00 hod.
Po
15. 4.
8.00 - 13.00 hod.
Zápis do Mateřské školy v Kostelci n. Č. l.
MŠ Kostelec n. Č. l.
Út
16. 4.
8.00 - 13.00 hod.
Zápis do Mateřské školy v Kostelci n. Č. l.
MŠ Kostelec n. Č. l.
St
17. 4.
8.00 - 13.00 hod.
Zápis do Mateřské školy v Kostelci n. Č. l.
MŠ Kostelec n. Č. l.
So
20. 4.
IV. ročník Kosteleckých útoků
SDH
: akce určená dětem
Muzeum hrnčířství
www.kostelecncl.cz
OPĚT MŮŽEME MALOVAT
O. S. Tudyznudy
www.tudyznudy.eu
O.S. Modré dveře
www.modredvere.cz
Sbor dobrovolných hasičů
www.hasici-kostelecncl.cz
MŠ Kostelec n. Č. l.
[email protected]
Od začátku února 2013 je opět otevřen kroužek malování, který probíhá každou středu od 15.00 hod. v Modrých dveřích.
K dispozici máme nejen malířské stojany a hlavně podnětné prostředí podkroví budovy na náměstí. Po delší pauze tedy
konečně fungujeme v důstojném prostředí a děti jsou nadmíru
spokojené.
Jsem za sebe i děti moc vděčný, že se konečně kurz podařilo
rozjet a v případě zájmu je ještě stále v kroužku místo a rodiče mohou své děti přihlašovat přímo u mne.
Jiří Filípek
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
„Letní tábor se spaním doma“
vy musíte do práce a vaše dítě bude samo doma. Nabídka je určena pro žáky 1. — 5. ročníku (po dohodě i předškoláci a 6. ročník). Pro
děti bude připraven celodenní pestrý program zaměřený na sport,
ale i další volnočasové aktivity. Není možné se účastnit pouze v jednotlivé dny, akce je koncipována jako týdenní celek.
Termíny:
8. — 12. 7. 2013 nebo 15. — 19. 7. 2013
Více informací a přihlášku najdete na: www.aerobikdodo.cz
Vážení rodiče, stejně jako v loňském roce přicházíme s nabídkou na využití volného času vašich dětí o prázdninách, v době, kdy
OZNÁMENÍ
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás 25. 2. 2013 navždy
opustila naše maminka, paní Marie Markovičová. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Markovičova, Ulomova a Jelínkova
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedení města Kostelce n. Č. l., panu J. Filípkovi za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Josef Kopecký
Děkuji Městskému úřadu v Kostelci n. Č. l., jmenovitě panu J. Filípkovi, za milou návštěvu a dárek k mým narozeninám.
Ing. Vladimír Kalivoda
Rád bych poděkoval MěÚ, jmenovitě paní Fluserové, za milou návštěvu a gratulaci k mým narozeninám.
Ing. Ivan Koštýř
Děkuji vedení města Kostelce n. Č. l., panu J. Filípkovi a paní
H. Flusserové, za gratulaci a dárek k mým narozeninám.
Jan Kougl
VZPOMÍNKY
Dne 17. února 2013 to bylo již 11 let, co nás náhle a bez rozloučení opustil pan Jiří Dědourek z Kostelce n. Č. l.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Řádková inzerce
! Prodám byt 3+1 v OV v Kostelci. Tel.: 607 959 834.
LEVNÉ SKLADY — NAJDEŠ TADY
Menší skladové prostory nedaleko Úval u Prahy
cca 100—600 m2, nezatepl., a větší odstavné plochy —
LEVNĚ pronajmeme. Tel.: 608 773 259.
Prořezávání a kácení stromů z lana
Opravy, nátěry střech, okapů, fasád
a jiné výškové práce
Michal Pták, tel.: 603 712 174, [email protected]
Monika Dobešová
Dne 1. března 2013 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Kubelka, elektrikář, naposledy zaměstnanec
„REMOSky“ v Kostelci n. Č. l.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Děkují dcera Pavla Spustová a rodina Novotných.
Dne 7. března 2013 by se dožil pan František Čadek 83 let. Kdo
jste ho měli rádi a znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jitka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 31. března tomu bude již 5 let, co zemřel pan M. Chvojka.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Dne 11. dubna 2013 uplyne 1. výročí úmrtí naší milované dcery
Bc. Moniky Foriskové.
Vzpomeňte, prosím, s námi. Rodina Foriskova
VÝROČÍ
V měsíci březnu 2013 oslaví svá životní jubilea tito kostelečtí
občané:
Viktor Babjarčik
Margita Ichová
Ludmila Šimonová
Miroslava Moravcová
Josef Schuch
Kamil Reif
Jiří Linhart
Jaroslava Lasáková
Alena Šrámková
Ingeborg Králová
Antonín Polák
Miloslav Černý
Věra Šídová
Gratulujeme!
SPORT / SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
SPORTUJEME
O PRÁZDNINÁCH
15
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 3/2013
INZERCE
16
CHALUPA U ŠINDELÁŘŮ
Jiřetín pod Bukovou - Jizerské hory
celoroční pronájem chalupy 1,5 km
od tanvaldského Špičáku
www.chalupausindelaru.cz
tel.: 728 066 738, 721 697 696
OD 5000 KČ NA TÝDEN
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum — 12x ročně # Číslo 3, vydáno 15. března 2013 # Náklad 1660 ks # Vydává město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 # Místo vydání — Kostelec n. Č. l. # Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma # Redakční rada: Pavel Pávek,
Mgr. František Knop, Marek Navrátil, Mgr. Veronika Fořtová, Jakub Novák, Hana Flusserová # Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 # www.kostelecncl.cz # e-mail: [email protected], [email protected] #
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací #
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady # Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce # Uzávěrka příštího čísla 25. března 2013

Podobné dokumenty

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy nad Černými lesy, IČ: 00235474 a firmou Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 272 57 843 a pověřit starostu města podpisem smlouvy ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou ...

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny obnovu památek byl v roce 2011 vyčíslen částkou 440  000,- Kč, tj. 0,8% z  celkového rozpočtu města. Finančně byla pokryta obnova pěti akcí. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury byla pro naše měs...

Více

Neurotické poruchy

Neurotické poruchy IČ: 003 51 504, na nákup svozového vozidla s nástavbou pro svoz bioodpadů za cenu ve výši 864 000 Kč bez DPH.

Více