Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Podle nařízení Komise (EU) 2015/830
Datum revize:20/06/2016
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
34050 / Flurazepam Standard
1.2. Použití látky nebo přípravku
Doporučené Použití
Pro použití v laboratořích
Nedoporučená
Jiná použití než doporučený použití.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Výrobce
Dodavatel
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
Petrovice
Czech Republic 109 00
Praha 10
+420 274 021 222
+420 274 021 211
[email protected]
00 1 800-424-9300
(CHEMTREC within the US)
+(420)-228880039
(CHEMTREC V České
Republice)
00 1 703-741-5970
(Outside USA)
+1 703-741-5970
(CHEMTREC Mezinárodní)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jednorázová expozice kategorie 1
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Hořlavé kapaliny kategorie 2
Akutní toxicita - Inhalace prachu/mlhy, kategorie 3
2.2. Údaje na štítku
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
GHS Symboly
nebezpečí
Signání slovo
nebezpečí
Rizikove vety
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H331 Toxický při vdechování.
H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li
přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
Odpověď
Flurazepam Standard
P210 - Chraňte před teplem, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších zdrojů vznícení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat pohodlné pro dýchání.
IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor.
P370 + P378 - V případě požáru: použít hasicí prostředky uvedené v § 5 BL uhasit.
Page 1 of 7
Doplňkové
informace o
nebezpečnosti (EU)
Nevztahuje se
2.3. Další nebezpečí
Má daná látka nebo směs
Látka nebo směs nesplňuje požadovaná kritéria
splňuje kritéria pro látky PBT
nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII (nebo zacházet jako kdyby
byly PBT / vPvB)
Trída ohrození vody
ID Number 145, hazard class 1 - low hazard to waters
ID Number 145, hazard class 2 - hazard to waters
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1. látky
Nevztahuje se
3.2. směsi
Chemický název
%
číslo CAS
(EC) No 1272/208
methanol
99.900000
67-56-1
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 3
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 1
M-faktor, jak je
uveden v příloze
VI
údaje nejsou k
dispozici.
SCL jak bylo
uvedeno v
příloze VI
STOT SE 2:
3%<10%
STOT SE 1:
10%
Non nebezpečné složky mohou být přítomny v této tabulce kvůli jejich klasifikaci jako "non-látka vPvB" nebo "látky s expozičními limity
Unie".
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak,
aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou
pomoc, pokud podráždění přetrvává.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Poznámka pro
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
lékaře
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické
hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může
být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část
plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození
materiálu požárem.
Nejsou známy
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Flurazepam Standard
Page 2 of 7
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji
vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla
k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke
zdroji vznícení a znovu vzplanout.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu. Hořlavá/é
složka/(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než voda a hořet,
zatímco plavou na povrchu.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro non-zasahujících v případě nouze
Izolujte prostor. Odveďte všechny nepovolané osoby.
Pro pohotovostní
Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo
toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole
VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné pomůcky musí
být hodnoceny na základě informací uvedených v tomto listu a na
zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně, rozlití materiálu,
množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a odborné znalosti
zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy nepřekračujte jakékoliv
limity expozice na pracovišti.
6.2. Opatření na ochranu životního
prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte
úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na
doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím
materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v
uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci
informace.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a
zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách. Používejte nástroje v nejiskřivém a nevýbušném
provedení.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od
neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y)
uzavřen(y). Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
Chemický název
číslo CAS
EINECS
methanol
67-56-1
200-659-6
Informace o kontrolních postupů
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - TWA
250 mg/m3 TWA
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - Stropy
1000 mg/m3 Ceiling
údaje nejsou k dispozici.
8.2. Omezování expozice
Flurazepam Standard
Page 3 of 7
Technická opatření
Osobní ochranné pomůcky
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
Jiná ochrana kůže
Ochrana dýchacích cest
Typy respirátorů
Tepelné nebezpečí
Kontrola expozice
životního prostředí
Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se
zabránilo tvorbě nadměrného množství par
Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s
boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky.
Údaje nejsou k dispozici
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při
manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace.
Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k
odstranění příznaků. Pokud je překročena limitní hodnota expozice nebo pokud se
u personálu projeví příznaky nadměrné expozice inhalací, jak je vysvětleno v části
III, poskytněte ochranu dýchacích orgánů.
Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace
prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA
ochranu dýchacích cest.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání °C °C
Bod varu °C °C
Bod vzplanutí °C °C
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky plyny)
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry pri 20 °C
Měrná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení °C °C
Teplota rozkladu °C °C
Viskozita pri 20 °C
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. další informace
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota pri 20 °C
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
mírný
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
65
11
Nestanoveno
údaje nejsou k dispozici.
36
6
1.10
1.10
0,8
Střední, 50 až 99%
údaje nejsou k dispozici.
464
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
0
0
6,676
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici.
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla
Flurazepam Standard
Page 4 of 7
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxid uhličitý oxid uhelnatý
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Chemický název
Methanol
číslo CAS
67-56-1
LD50/LC50
INHALATION LC50-8H krysa 22500 ppm
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může
být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biodegradace je pomalá.
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad.
Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN kód
ADR - UN kód
IATA - UN kód
UN1230
UN1230
14.2. Název látky pro přepravu
ADR - Název látky pro přepravu
Methanol
Flurazepam Standard
Page 5 of 7
IATA - Název látky pro přepravu
Methanol
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR - Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
IATA -Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
3
3(6.1)
14.4. Obalová skupina
ADR - Obalová skupina
IATA - Obalová skupina
II
II
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ZnecišTuje
Ne
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava
podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu
IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2015/830
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
EINECS
Chemický název
Číslo EINECS pokud je přítomen
Methanol
Flurazepam
200-659-6
241-591-7
SVHC - látky vzbuzující velmi velké obavy
Chemický název
Údaje jsou uvedeny na LVVVO
Nevztahuje se
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
20/06/2016
Indikace změn:
Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou
před daného odstavce.
Zkratky:
Reference:
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v oddíle 2
a 3:
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
P210 - Chraňte před teplem, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších zdrojů vznícení.
Zákaz kouření.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte nevýbušné elektrické / ventilační a osvětlovací zařízení.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Odpověď
P303 + P361 + P353 - LI NA KŮŽI (nebo ve vlasech): Okamžitě odložte veškeré kontaminované
Flurazepam Standard
Page 6 of 7
Skladování
Likvidace
Zřeknutí se
odpovědnosti:
Flurazepam Standard
oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat pohodlné pro
dýchání.
IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor.
P311 - přivolat lékaře.
P321 Specifická léčba viz bod 4.
P370 + P378 - V případě požáru: použít hasicí prostředky uvedené v § 5 BL uhasit.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní
list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje
uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na
důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití
jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a
předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod.
Page 7 of 7

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Údaje nejsou k dispozici Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Údaje nejsou k dispozici Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Údaje nejsou k dispozici Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně. Umyjte si ruce ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list SCL jak bylo uvedeno v příloze VI údaje nejsou k dispozici.

Více